Назва: Про внесення змін до Закону України "Про оборону України"(нова редакція)
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.
Проект


Проект
2.
Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про оборону України"(нова редакція)


Закону України
про внесення змін до Закону України "Про оборону України"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України 1992, N9, ст. 106; 1993, N 44, ст.420; 1994, N 45, ст.410; 1995, N 38, ст.284), виклавши його в такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
3.
Цей Закон встановлює основи оборони, повноваження органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, функції підприємств, установ, організацій, права та обов'язки громадян України у сфері оборони України.

-1- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До преамбули законопроекту:
Після слів "встановлює основи оборони" додати "... України" і далі за текстом.
-2- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Преамбулу законопроекту про оборону України викласти в такій редакції:
"Цей Закон встановлює основи оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності, недоторканності кордонів та національних інтересів у разі збройної агресії чи загрози нападу, повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, органів місцевого самоврядування, обов'язки посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони України".
Враховано

Враховано

Цей Закон встановлює засади оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності і недоторканності, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.

4.
Розділ 1. ОСНОВИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВИ ДО ОБОРОНИ

-3-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Розділ 1. Залишити діючу назву «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ».
Відхилено

Розділ І. ЗАСАДИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВИ ДО ОБОРОНИ

5.
Стаття 1. Визначення основних термінів

-4-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 1. Залишити в редакції діючого Закону.
Відхилено

Стаття 1. Визначення основних термінів

6.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
-5- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
Для зручності у користуванні вміщені у статтю терміни розмістити в алфавітному порядку.
Відхилено
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
7.
оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів щодо підготовки держави до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії;


оборона України - система політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту;
8.
обороноздатність держави - здатність держави до захисту від збройної агресії, яка складається з матеріальних та духовних елементів і є сукупністю готовності її воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалів до оборони України;
-6- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 1: В абзаці 3 виправити існуючу редакцію, за якою виходить, що з матеріальних та духовних елементів складається не обороноздатність держави, а збройна агресія.

Враховано
обороноздатність держави - здатність держави до захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Вона складається з матеріальних і духовних елементів та є сукупністю воєнного, економічного, соціального та морально-політичного потенціалу у сфері оборони та належних умов для його реалізації;
9.
збройна агресія - застосування іноземною державою або групою держав збройної сили проти суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності чи політичної незалежності України. Як збройна агресія проти України вважається будь-яка з таких дій:


збройна агресія - застосування іншою державою або групою держав збройної сили проти суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності чи державної незалежності України. Збройною агресією проти України вважається будь-яка з таких дій:
10.
вторгнення або напад збройних сил іноземної держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України внаслідок застосування сили;


вторгнення або напад збройних сил іншої держави або групи держав на територію України, а також окупація або анексія частини території України;
11.
блокада портів, берегів або повітряного простору України збройними силами іноземної держави або групи держав;


блокада портів, узбережжя або повітряного простору, порушення комунікацій України збройними силами іншої держави або групи держав;
12.
напад збройних сил іноземної держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;


напад збройних сил іншої держави або групи держав на військові сухопутні, морські чи повітряні сили або цивільні морські чи повітряні флоти України;
13.
- засилання іноземною державою або від її імені озброєних груп, регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь іноземної держави у таких діях;


засилання іншою державою або від її імені озброєних груп регулярних або нерегулярних сил, що вчиняють акти застосування збройної сили проти України, які мають настільки серйозний характер, що це рівнозначно переліченим в абзацах п'ятому - сьомому цієї статті діям, у тому числі значна участь третьої держави у таких діях;
14.
дії іноземної держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася цією іншою державою для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті;
-7- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 1: В абзаці 9 статті 1 після слів "іншої держави" і "іншою державою" додати відповідно "(держав)" і "(державами)".
Враховано
дії іншої держави (держав), яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження третьої держави, використовувалася цією третьою державою (державами) для вчинення дій, зазначених в абзацах п'ятому - восьмому цієї статті;
15.
- застосування збройних сил іноземної держави або групи держав, які знаходяться на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, на порушення умов, передбачених такими договорами або будь-яке продовження їх перебування на території України після припинення дії зазначених договорів;
-8- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 1: В абзаці 10 статті 1 перед словами "збройних сил іноземної держави" додати "підрозділів". Відповідно слова "продовження їх перебування" замінити на "продовження перебування цих підрозділів".

Враховано
застосування підрозділів збройних сил іншої держави або групи держав, які перебувають на території України відповідно до укладених з Україною міжнародних договорів, проти третьої держави або групи держав, інше порушення умов, передбачених такими договорами, або продовження перебування цих підрозділів на території України після припинення дії зазначених договорів;
16.
особливий період - період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки, підприємств, установ та організацій, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні, або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;

-9- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 1: Доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:
"інші військові формування - військові формування, утворені відповідно до законів України; "
-10- Н.д.Супрун Л.П. (Округ №100)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У статті 1 законопроекту визначення терміну "мобілізація" виключити та доповнити цю статтю визначенням терміну "військове формування" у наступній редакції:
"військове формування - державна озброєна військова структура, організація, порядок і специфіка діяльності, статус, призначення, загальна структура, чисельність, функції та завдання якої визначаються законом;
Враховано в іншій редакції

Враховано
особливий період - період функціонування органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки, підприємств, установ та організацій, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні, або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій;17.
воєнний стан - особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також тимчасове зумовлене загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;
-11- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті перший абзац:
фразу "воєнного стану" замінити на "воєнного чи надзвичайного стану";
- після слів "збройних Сил України" добавити фразу: "та інших військових формувань";
- після слів "стану війни" додати такі слова: "або укладення миру".
-12- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У визначенні воєнного стану після слів "особливий правовий режим" додати "... функціонування органів державної влади" і далі за текстом.
Відхилено

Враховано

воєнний стан - особливий правовий режим функціонування органів державної влади, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності і недоторканності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення національної безпеки, а також обмеження, які визначено Конституцією України;

18.
мобілізація - комплекс заходів, які здійснюються у державі з метою планомірного переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів управління у справах цивільної оборони і сил цивільної оборони, а також галузей національної економіки підприємств, установ та організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил України та інших військових формувань - на організацію і штати воєнного часу;19.


військове формування - створена відповідно до законодавства України сукупність військових об'єднань, з'єднань і частин та органів управління ними, які комплектуються військовослужбовцями і призначені для оборони України, захисту її суверенітету, державної незалежності і національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканності у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій;
20.

-13- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Доповнити статтю визначенням терміну "підрозділ збройних сил іншої держави" у наступній редакції:
"підрозділ збройних сил іншої держави (далі - підрозділ збройних сил - військове формування іноземної держави що має постійну чи тимчасову організацію, належать до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором України"
Враховано

підрозділ збройних сил іншої держави (далі - підрозділ збройних сил) - військове формування іноземної держави, що має постійну чи тимчасову організацію, належить до сухопутних (наземних), морських, повітряних або спеціальних військ (сил) цієї держави, оснащене легкою зброєю чи важкою бойовою технікою, яка підпадає під дію Договору про звичайні збройні сили в Європі, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед своєю державою і законами України за поведінку своїх підлеглих, які зобов'язані дотримуватися внутрішньої дисципліни, законів України, норм міжнародного права, та яке направляється в Україну з конкретною метою, визначеною міжнародним договором України;
21.
військове командування - Генеральний штаб Збройних Сил України, командування Сухопутних військ та Військово-Морських Сил України, оперативні командування, командування військових об'єднань, з'єднань Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, яким надається право запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану;
-14- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Оскільки, в функціях Збройних Сил передбачено "здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану", то потрібно цю норму передбачити і в визначенні терміну "військове командування".
Враховано

військове командування - Генеральний штаб Збройних Сил України, командування видів Збройних Сил України, оперативні командування, командування військових об'єднань, з'єднань, частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;


-15- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 1: У визначенні терміну "військове командування" замість слів "командування Сухопутних військ та Військове-Морських Сил України" записати "командування видів Збройних Сил України".
Враховано

22.
органи військового управління - Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, командування, штаби, управління, інші постійні і тимчасово утворені органи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, призначені для виконання функцій з керівництва в межах їхньої компетенції військами (силами), об'єднаннями, з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади, а також військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань загального військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

-16- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 1: у терміні органи військового управління - після слів "Міністерство оборони України" додати слова "Генеральний штаб Збройних Сил України
Враховано
органи військового управління - Міністерство оборони України, інші центральні органи виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, Генеральний штаб Збройних Сил України, інші штаби, командування, управління, постійні чи тимчасово утворені органи у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, призначені для виконання функцій з управління, в межах їх компетенції, військами (силами), об'єднаннями, з'єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями, які належать до сфери управління зазначених центральних органів виконавчої влади, а також військові комісаріати, що забезпечують виконання законодавства з питань загального військового обов'язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
23.

-17- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 1: У статті 1 замінити два останні абзаци чотирма абзацами наступного змісту (і внести відповідні корективи по тексту закону):
1. "Воєнне керівництво - керівники держави, на яких Конституцією і Законами України покладено функції забезпечення питань оборони і національної безпеки та визначення основ воєнної політики держави. Це - Президент України, Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України. "
2. "Воєнне управління - центральні органи виконавчої влади, на які Конституцією України та чинним законодавством покладено функції забезпечення питань оборони і національної безпеки, формування та реалізація воєнної політики держави. Це - Рада національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство закордонних справ України, Генеральний штаб Збройних Сил України, Державний комітет з питань охорони Державного кордону України та на воєнний час - Ставка Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України. "
3. "Військове керівництво - військові керівники силових органів виконавчої влади, на яких чинним законодавством покладено функції реалізації воєнної політики щодо організації та забезпечення збройного захисту суверенітету, територіальної цілісності України та її недоторканості. Це - начальник Генерального штабу Збройних Сил України, Голова Державного комітету з питань охорони Державного кордону України, їх заступники, командувачі видами Збройних Сил України, родами військ, оперативними командуваннями, об'єднань, з'єднань Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. "
4. "Військове управління - органи управління військами та бойовими діями військ, на яких чинним законодавством покладено функції розробки та реалізації планів життєзабезпечення військ, воєнних операцій, ведення бойових дій для збройного захисту суверенітету, територіальної цілісності України та її недоторканості.
Це - Головне оперативне управління Генерального штабу Збройних Сил України, штаби видів Збройних Сил України, родів військ, оперативних командувань, об'єднань, з'єднань Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які беруть участь у бойових діях за стратегічним планом оборони України. "
Відхилено


24.
Стаття 2. Основи оборони України

-18- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До назви статті 2: У назву статті 2 доцільно ввести слово "організації". Залишити просто "Основи оборони України" є некоректним, оскільки одна стаття закону не може містити в собі основи оборони, але основи організації - може.
Відхилено

Стаття 2. Основи оборони України

25.
Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, Збройних Сил України, інших військових формувань, органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан та відсічі можливій збройній агресії, а також готовності населення і території держави до оборони.

Оборона України базується на готовності та здатності органів державної влади, а також Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, Цивільної оборони України, національної економіки до переведення, при необхідності, з мирного на воєнний стан та відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони.
26.
Правовою основою оборони держави є Конституція України, цей та інші закони і нормативно-правові акти України та міжнародні договори, що регулюють відносини у сфері оборони.
-19- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
У частини другій статті слова "цей та інші закони і нормативно-правові акти України" замінити словами "цей Закон, інші законодавчі акти України".
Враховано
Правовою основою оборони держави є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України та відповідні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
27.
Для організації оборони держави за поданням Кабінету Міністрів України Президент України затверджує військово-адміністративний поділ території України.
-20- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 2. Вилучити абзац:
"Для організації оборони держави за поданням Кабінету Міністрів України Президент України затверджує військово-адміністративний поділ території України."
Відхилено

Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Міністрів України затверджує військово-адміністративний поділ території України.
28.
З метою запобігання збройній агресії, забезпечення національних інтересів і реалізації власної воєнної політики Україна бере участь у міжнародних системах безпеки та міжнародному співробітництві у сфері оборони.

-21- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину четверту і п'яту статті викласти у такій редакції:
"З метою запобігання збройній агресії, збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізації власної воєнної політики Україна, дотримуючись норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в області безпеки, бере участь у міжнародних системах безпеки та міжнародному співробітництві у сфері оборони відповідно до міжнародних договорів і угод".
Враховано
.
З метою запобігання збройній агресії та збройному конфлікту, забезпечення національних інтересів і реалізації власної воєнної політики Україна, дотримуючися норм відповідальної і заснованої на співробітництві поведінки в галузі безпеки, бере участь у міжнародних системах безпеки та міжнародному співробітництві у сфері оборони відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

29.
У процесі підготовки держави до оборони та під час воєнних дій Україна додержується принципів і норм міжнародного права
"Визначаючи способи забезпечення власної безпеки у процесі підготовки держави до оборони та під час воєнних дій Україна додержується принципів і норм міжнародного права, враховує законні інтереси безпеки інших держав".

Визначаючи способи забезпечення власної безпеки у процесі підготовки держави до оборони та під час воєнних дій, Україна додержується принципів і норм міжнародного права, враховує законні інтереси безпеки інших держав.

30.
Фінансування оборони держави здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
-22- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До ч.б ст.2: Перед словами "за рахунок Державного бюджету України" додати "виключно".
Враховано
Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України в обсягах, які забезпечують належне виконання завдань оборони, але не менше трьох відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту.


-23- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Частину шосту статті 2 викласти у наступній редакції:
"Фінансування потреб національної оборони держави здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в обсягах, які забезпечують належне виконання завдань оборони, але не менш 3 відсотків від запланованого обсягу валового внутрішнього продукту".
Враховано

31.
Стаття 3. Підготовка держави до оборони
-24- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 3. Вилучити
Відхилено

Стаття 3. Підготовка держави до оборони
32.
Підготовка держави до оборони здійснюється в мирний час.
-25- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Виключити частину першу статті, конкретизував частину другу
Враховано

33.
До заходів щодо підготовки держави до оборони належать:

-26- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Ввести посилання на національні інтереси та норми, які б визначали обов'язковість збереження державної таємниці в сфері оборони, а також передбачали резервування фінансових ресурсів, забезпечення престижу військової служби.
Враховано


Підготовка держави до оборони в мирний час включає:

34.
прогнозування та оцінка воєнної загрози і воєнної небезпеки;


прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози;
35.
здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання збройній агресії;
-27- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 3: В абзаці 3 частини 2 статті 3 після слів "спрямованих на запобігання" додати " чи відсічі", і далі за текстом.
Враховано


здійснення заходів у зовнішньополітичній сфері, спрямованих на запобігання збройному конфлікту та відсіч збройній агресії;
36.
формування та реалізація воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-промислової політики держави;


формування та реалізація стратегії воєнної безпеки, воєнної, воєнно-економічної, військово-технічної та військово-промислової політики держави;
37.
удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовка, підтримання боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування застосування;
удосконалення структури, уточнення завдань і функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, забезпечення необхідної чисельності їх особового складу, а також їх розвиток, підготовка і підтримання на належному рівні боєздатності, бойової та мобілізаційної готовності до оборони держави, планування їх застосування;
38.
розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою виробництва озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах;


розвиток військово-промислового комплексу, створення сприятливих умов для мобілізаційного розгортання галузей національної економіки з метою виробництва озброєння, військової техніки і майна в необхідних обсягах;
39.
забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів підготовленими кадрами, озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами;
40.
розвиток військово-технічного співробітництва з іноземними державами з метою забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;розвиток військово-технічного співробітництва з іншими державами з метою забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів озброєнням, військовою технікою і майном, які не виробляються в Україні;
41.
підготовка національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;
підготовку національної економіки, території, органів державної влади, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;
42.
створення державного матеріального резерву;


створення державного матеріального резерву та резервних фондів грошових коштів;
43.
забезпечення охорони державного кордону України;


забезпечення охорони державного кордону України;
44.
військово-патріотичне виховання громадян України, підготовка молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;


військово-патріотичне виховання громадян України, підготовка молоді до служби в Збройних Силах України, забезпечення престижу військової служби;
45.
забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби;
забезпечення розвитку воєнної науки, формування науково-технічного і технологічного набутку для створення високоефективних засобів збройної боротьби;
46.
захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері;
захист інформаційного простору України та її входження у світовий інформаційний простір, створення розвинутої інфраструктури в інформаційній сфері;
47.
забезпечення відкритості та демократичного цивільного контролю у межах, визначених законодавством;

-28- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Передостанній абзац (абзац 14) викласти в такій редакції:
"демократичного цивільного контролю у сфері оборони у порядку визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці".
Враховано
забезпечення відкритого та демократичного цивільного контролю у сфері оборони в порядку, визначеному законодавством, та дотримання вимог щодо збереження державної таємниці;

48.
інші заходи, що впливають на стан обороноздатності держави.


інші заходи, що впливають на стан обороноздатності держави.
49.
Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
-29- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 4. Вилучити.
Відхилено

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України
50.
У разі збройної агресії проти України Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні, використання Збройних Сил України, подає їх Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
-30- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
У частині першій статті слова "збройної агресії проти України" замінити словами "загрози нападу на Україну" та доповнити після слів " введення воєнного стану в Україні словами "або окремих її місцевостях".
-31- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Доповнити частину першу статті після слів "застосування Збройних Сил України" інших військових, воєнізованих і спеціальних формувань".
ВрахованоВраховано
У разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну Президент України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, подає його Верховній Раді України на схвалення чи затвердження, а також вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни.
51.
Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.Органи державної влади та органи військового управління, не чекаючи оголошення стану війни, вживають заходів для відсічі агресії. На підставі відповідного рішення Президента України Збройні Сили України разом з іншими військовими формуваннями розпочинають воєнні дії.
52.
З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.


З моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій настає воєнний час, який закінчується у день і час припинення стану війни.
53.
Розділ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ФУНКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНИ УКРАЇНИРозділ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ


-32- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
У цьому розділі передбачити, що центральні органи виконавчої влади розробляють плани та заходи по евакуації населення, майна, обладнання та ін., а органи місцевого самоврядування безпосередньо займаються цією евакуацією.
Враховано

54.
Стаття 5. Верховна Рада України
-33- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 5 вилучити. Замість неї залишити статтю 4 у редакції діючого Закону.
Враховано в іншій редакції

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України у сфері оборони


-34- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Назву статей 5-15 відповідно викласти в такій редакції: "Повноваження Верховної Ради України ... Президента України... Ради національної безпеки і оборони України:...Ставки Верховного Головнокомандувача...Кабінету Міністрів України... Міністерства оборони України... Генерального штабу Збройних Сил України ...інших військових формувань та правоохоронних органів... Центральних органів виконавчої влади.... Ради Міністрів Автономної республіки Крим, місцевих державних адміністрацій... органів місцевого самоврядування... у сфері оборони".
Назву ст.. 16 залишити в редакції діючого Закону.
Назву ст. 17 викласти в наступній редакції "Обов'язки громадян України у сфері оборони".
Враховано з уточненням редакції

55.

-35- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
"Повноваження Верховної Ради України у сфері оборони"/

Враховано

56.
Верховна Рада України в межах повноважень, визначених Конституцією України, здійснює законодавче регулювання питань у сфері оборони.
-36- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Н.д.Козак Я.І. (Округ №150)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Не обмежувати повноваження Верховної Ради України тільки законодавчим регулюванням питань оборони.
Враховано


Верховна Рада України здійснює законодавче регулювання питань оборони та інші повноваження у цій сфері, визначені Конституцією та законами України, контролює діяльність державних органів щодо виконання вимог законів з підготовки держави до оборони.


-37- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
У статті більш детально визначити повноваження Верховної Ради України у сфері оборони України.
Враховано-38- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Статтю 5 викласти у такій редакції: "Верховна Рада України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до Конституції України", доповнити частиною 2 у такій редакції6 "Верховна Рада України щорічно проводить Парламентські слухання з військових питань за результатами яких видається Біла книга "Оборонна політика України".
Відхилено-39- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 5 словами: ".., а також здійснює парламентський контроль через Рахункову Палату України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників, постійні комітети, контрольні та слідчі комісії Верховної Ради України, а також у формі депутатських запитів,"
Доповнити статтю 5 реченням; "Народні депутати України мають право безперешкодно відвідувати Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, військові частини Збройних Сил України та інших військових формувань. "
Відхилено

57.

-40- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 5 законопроекту викласти в такій редакції:
Основи національної безпеки і оборони держави, організації Збройних Сил України та інших військових формувань, правовий режим державного кордону, воєнного і надзвичайного стану та правове регулювання стосовно загального військового обов'язку і військової служби визначаються Верховною Радою України.
Законодавче регулювання питань у сфері оборони здійснюється виключно Верховною Радою України.
До повноважень Верховної Ради України у сфері оборони належить:
1) затвердження Воєнної доктрини України, Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, статусу, завдань і функцій Воєнної організації держави, державних програм будівництва і розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки;
2) визначення правових засад організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її складу, структури, компетенції та функцій.
3) встановлення правових основ мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначення засад організації цієї роботи;
4) оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
5) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях чи про введення надзвичайного стану у разі залучення військових формувань до здійснення цих заходів, про загальну або часткову мобілізацію;
6) схвалення рішень Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України та про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції;
7) затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України та інших утворень відповідно до законів України військових формувань, обсягів бюджетних асигнувань на національну оборону;
8) визначення правового режиму майна та господарської діяльності у Збройних Силах України;
Враховано

До повноважень Верховної Ради України у сфері оборони належить:
визначення національних інтересів, основ національної безпеки і оборони держави, правового режиму державного кордону, воєнного і надзвичайного станів;
правове регулювання стосовно загального військового обов'язку і військової служби;
встановлення правових основ мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні;
затвердження Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших загальнодержавних програм у сфері оборони;
затвердження загальної структури, чисельності і функцій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Конституції України військових формувань, обсягів бюджетних асигнувань на національну оборону;
визначення правових засад організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її складу, структури, компетенції та функцій;
оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України;
затвердження указів Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях чи про введення надзвичайного стану у разі залучення військових формувань до здійснення цих заходів, про загальну або часткову мобілізацію;
схвалення рішень Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, про надання військової допомоги іншій державі та про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції;
затвердження Військової присяги, статутів Збройних Сил України та символіки Збройних Сил України, їх видів, інших військових формувань;
визначення військових звань і свята - дня Збройних Сил України, встановлення днів військової слави;
встановлення принципів державної політики у сфері військового та військово-технічного співробітництва України з іншими державами;
визначення правового режиму майна та господарської діяльності у Збройних Силах України;
здійснення інших повноважень, віднесених Конституцією і законами України до компетенції Верховної Ради України.9) затвердження Військової присяги, статутів Збройних Сил України, символіки Збройних Сил України, їх видів, інших військових формувань та військових частин і військово-морських кораблів;
10) визначення військових звань, свята - Дня Збройних Сил України, встановлення днів військової слави України;
11) встановлення принципів державної політики з правових і організаційних основ діяльності органів державної влади у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами;
12) здійснення парламентського контролю за виконанням законодавства у сфері оборони шляхом заслуховування на засіданнях Верховної Ради України, її профільних комітетів звітів та інформації керівництва і вищого командування Збройних Сил України, інших військових формувань та проведення парламентських слухань з цих питань, а також перевірок Рахункової палати України Державного бюджету України щодо витрат коштів на національну оборону;
13) здійснення інших повноважень, віднесених Конституцією і законами України до компетенції Верховної Ради України.


58.
Стаття 6. Президент України

-41- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 6 вилучити. Замість неї залишити статтю 5 діючого Закону.
Враховано в іншій редакції
Стаття 6. Повноваження Президента України у сфері оборони


-42- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
"Повноваження Президента України у сфері оборони".
Враховано

59.
Президент України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до Конституції України.


Президент України здійснює повноваження у сфері оборони відповідно до Конституції України.
60.

-43- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 6 абзаці другому фразу "видає директиви і накази з питань оборони держави; замінити на фразу "здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави".
Враховано

Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головою Ради національної безпеки і оборони України.

61.

-44-Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 6 доповнити частинами такого змісту:
Здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності та недоторканності кордонів та національних інтересів.
Президент України є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, Головою Ради національної безпеки і оборони України.
До повноважень Президента України у сфері оборони належить:
1) подання на затвердження Верховної Ради України проектів Воєнної доктрини України, Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, статусу, завдань і функцій Воєнної організації держави, державних програм будівництва і розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших загальнодержавних програм у сфері оборони;
2) внесення до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та прийняття рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України чи збройного конфлікту;
3) прийняття рішень про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України чи надзвичайного стану у разі залучення військових формувань до здійснення цих заходів та подання їх на затвердження Верховної Ради України;
4) прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію (демобілізацію) та скасування воєнного стану;
5) прийняття рішень про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України, про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції та подання цих рішень на схвалення Верховною Радою України;
6) здійснення в умовах воєнного стану керівництва стратегічним плануванням застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
7) здійснення керівництва у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
8) затвердження мобілізаційного плану України на особливий період, положень про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань та про порядок проведення мобілізації в Україні;
9) затвердження Положення про територіальну оборону України;
10) визначення порядку взаємодії військових формувань, які залучаються до здійснення заходів надзвичайного стану, з міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
11) подання на затвердження Верховної Ради України загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
12) затвердження положень про Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України та Ставку Верховного Головнокомандувача, а також положення про органи управління інших військових формувань;
13) визначення повноважень заступників Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та функцій і повноважень її робочих і консультативних органів;
14) призначення та звільнення Міністра оборони України, його заступників, командувачів видами Збройних Сил України, військ оперативних командувань, окремих армій, вищого командування інших військових формувань, а також присвоєння вищих військових звань, встановлення спеціальної відзнаки генерала армії України;
15) затвердження переліку посад в органах виконавчої влади, на підприємствах і в організаціях, на підприємствах і в організаціях, які можуть бути заміщені військовослужбовцями вищого офіцерського складу Збройних Сил України та інших військових формувань;
16) видання указів про призов громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки;
17) встановлення військових свят видів Збройних Сил України та інших військових формувань;
18) здійснення керівництва державною політикою у сфері військово-технічного співробітництва України з іноземними державами;
19) здійснення інших повноважень у сфери оборони, покладених на Президента України Конституцією і законами України.
Враховано
До повноважень Президента України у сфері оборони належать:
здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності та недоторканності, інших національних інтересів;
подання на затвердження Верховної Ради України проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших загальнодержавних програм у сфері оборони;
подання на затвердження Верховної Ради України загальної структури, чисельності, функцій Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
внесення до Верховної Ради України подань про оголошення стану війни і укладення миру, рішення про використання Збройних Сил України, інших військових формувань у разі збройної агресії проти України чи збройного конфлікту;
прийняття рішень про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України чи надзвичайного стану, у разі залучення військових формувань до здійснення цих заходів, та подання їх на затвердження Верховної Ради України;
прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію (демобілізацію) та скасування воєнного стану;
здійснення керівництва стратегічним плануванням застосування Збройних Сил України та інших військових формувань, запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного і надзвичайного станів;
здійснення керівництва у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
затвердження мобілізаційного плану України на особливий період, положень про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань та про порядок проведення мобілізації в Україні;
затвердження Положення про територіальну оборону України;
визначення порядку управління і взаємодії державних органів, військових формувань, які залучаються до здійснення заходів надзвичайного стану;
затвердження положень про Ставку Верховного Головнокомандувача, Міністерство оборони України, Генеральний штаб Збройних Сил України, а також положень про органи управління інших військових формувань та інших органів, що здійснюють управління у сфері оборони;
призначення на посади та звільнення з посад Міністра оборони України, його заступників, командувачів видів Збройних Сил України, військ оперативних командувань, вищого командування інших військових формувань, а також присвоєння вищих військових звань, встановлення спеціальної відзнаки генерала армії України;
затвердження переліку посад в органах виконавчої влади, на підприємствах і в організаціях, які можуть бути заміщені військовослужбовцями вищого офіцерського складу Збройних Сил України та інших військових формувань;
видання указів про призов громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби;
встановлення військових свят Збройних Сил України, їх видів та інших військових формувань;
прийняття рішень про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України та про направлення миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції з поданням їх на схвалення Верховною Радою України;
здійснення керівництва державною політикою у сфері військового і військово-технічного співробітництва України з іншими державами;
здійснення інших повноважень у сфери оборони, покладених на Президента України Конституцією і законами України.

62.
Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України у межах повноважень, визначених Конституцією України, видає директиви і накази з питань оборони держави.
-45- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
Виключити частину другу статі як таку, що не відповідає частині третій статті 106 Конституції України.
Відхилено
Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України у межах повноважень, визначених Конституцією України, видає укази, розпорядження, директиви і накази з питань оборони держави.


-46- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 6: У відповідності до ст. 106 Конституції України замість слів "директиви і накази" записати "укази та розпорядження". Як варіант, можна зробити уточнення, що укази і розпорядження з питань оборони держави мають назви відповідно "директиви" і "накази".
Враховано частково

63.
Стаття 7. Рада національної безпеки і оборони України

-47- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 7 законопроекту викласти в такій редакції: "Повноваження Ради національної безпеки і оборони у сфері оборони".
Враховано
Стаття 7. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України у сфері оборони
64.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони в межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України".
-48- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 7 на початку вставити таке речення "Президент України очолює Раду національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України".
Відхилено

Рада національної безпеки і оборони України відповідно до Конституції України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері оборони.
65.

-49- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 7 законопроекту викласти в такій редакції:
Повноваження Ради національної безпеки і оборони України, як координаційного органу з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, у сфері оборони визначаються Конституцією України, Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України" та чинним законодавством з цих питань.
До повноважень Ради національної безпеки і оборони України належить:
1) Розроблення проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, подає на розгляд Президента України пропозиції:
2) внесення на розгляд Президента України пропозицій щодо введення чи скасування воєнного стану в Україні, направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави, про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України та участі України в міжнародних миротворчих операціях;
3) прийняття рішення про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персональний склад та граничну чисельність.
Враховано частково
Повноваження Ради національної безпеки і оборони України визначаються Законом України "Про Раду національної безпеки і оборони України".
Рада національної безпеки і оборони України розробляє проекти Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України та подає на розгляд Президента України пропозиції:
щодо введення чи скасування воєнного і надзвичайного станів в Україні;
про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави, допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України та участь України в міжнародних миротворчих операціях;
про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персональний склад та граничну чисельність.
66.
Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача
-50- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 8. Вилучити.
Відхилено
Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача
67.
Для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями в особливий період може створюватися Ставка Верховного Головнокомандувача, яка є вищим колегіальним органом воєнного керівництва обороною держави у цей період.


Для забезпечення стратегічного керівництва Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами в особливий період може створюватися Ставка Верховного Головнокомандувача як вищий колегіальний. орган воєнного керівництва обороною держави у цей період.
68.
Рішення про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персональний склад та граничну чисельність приймається Радою національної безпеки і оборони України і вводиться в дію Указом Президента України. Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача затверджує Президент України.


Пропозиції про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персонального складу та граничної чисельності подаються Радою національної безпеки і оборони України на розгляд Президенту України і вводяться в дію Указом Президента України. Положення про Ставку Верховного Головнокомандувача затверджує Президент України.
69.
Стаття 9. Кабінет Міністрів України

-51- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статтю 9 законопроекту викласти в такій редакції: "Повноваження Кабінету Міністрів України у сфери оборони"
Враховано
Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони
70.
Кабінет Міністрів України:
забезпечує державний суверенітет України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України у сфері оборони держави;
-52- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Встановити відповідальність Кабінету Міністрів України за виконання закону.
-53- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До абзацу 2 статті 9: Після слова "забезпечує" додати 'в межах своєї компетенції" і далі за текстом (див. ст.17 Конституції України).
Враховано


Враховано


Кабінет Міністрів України:
забезпечує в межах своєї компетенції державний суверенітет України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання Конституції і законів України, актів Президента України у сфері оборони держави;
71.
визначає потреби в оборонних витратах, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України щодо фінансування заходів у сфері оборони у визначених обсягах;


визначає потреби в оборонних витратах, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України щодо фінансування заходів у сфері оборони у визначених обсягах;
72.
організовує розроблення і виконання державних програм будівництва та розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з питань оборони;


організовує розроблення і виконання державних програм розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань та розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з питань оборони;
73.
здійснює передбачені законодавством заходи щодо формування, розміщення, фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Cил України та інших військових формувань;


здійснює передбачені законодавством заходи щодо формування, розміщення, фінансування та виконання державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Cил України, інших військових формувань;
74.
забезпечує постачання Збройним Силам України, іншим військовим формуванням енергетичних та інших ресурсів і послуг у межах обсягів бюджетних асигнувань на потреби оборони;

-54- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Абзац статті викласти у редакції:
"встановлює порядок надання Збройним Силам, іншим військовим формуванням земельних (водних) ділянок, інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, майна і послуг, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для належного виконання покладених на ці органи функцій та завдань як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків".
Враховано

встановлює порядок надання Збройним Силам, іншим військовим формуванням земельних (водних) ділянок, інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, майна і послуг, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для належного виконання покладених на ці органи функцій та завдань, як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків

75.
здійснює загальнодержавні заходи щодо забезпечення живучості об'єктів національної економіки у воєнний час;


здійснює загальнодержавні заходи щодо забезпечення живучості об'єктів національної економіки та державного управління у воєнний час;
76.
забезпечує комплектування особовим складом Збройних Сил України, інших військових формувань, здійснює заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу;


забезпечує комплектування особовим складом Збройних Сил України та інших військових формувань, здійснює заходи, пов'язані з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу;
77.
здійснює згідно із законодавством України заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізації, створення державного матеріального резерву для забезпечення потреб оборони держави;


здійснює згідно із законодавством України заходи з мобілізаційної підготовки та мобілізації, створення державного матеріального резерву, резервного фонду грошових коштів, інших резервів для забезпечення потреб оборони держави;
78.
організовує підготовку населення та території держави до оборони;


організовує підготовку населення і території держави до оборони;
79.
забезпечує здійснення державного контролю за експортом, імпортом та іншими видами міжнародних передач озброєння, військової та спеціальної техніки, інших товарів, які відповідно до законодавства підлягають державному експортному контролю;


забезпечує здійснення державного контролю за експортом, імпортом та іншими видами міжнародних передач озброєння, військової та спеціальної техніки, інших товарів, які відповідно до законодавства підлягають державному експортному контролю;
80.
вирішує питання щодо врегулювання діяльності місцевих органів військового управління (військових комісаріатів), допризовної підготовки, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, виконання військово-транспортного обов'язку та інші питання у сфері оборони;
-55- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац 11 після слова "допризовної" доповнити словами "та призовної";
Враховано

вирішує питання щодо врегулювання діяльності місцевих органів військового управління (військових комісаріатів), допризовної та призовної підготовки, підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, виконання військово-транспортного обов'язку;
81.
установлює порядок і розміри відшкодування вартості об'єктів права приватної власності, що згідно із законом відчужувалися у зв'язку із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;


установлює порядок і терміни повного відшкодування вартості об'єктів права приватної власності, що згідно із законом відчужувалися у зв'язку із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
82.
утворює, реорганізовує, ліквідовує науково-дослідні установи Збройних Сил України та інших військових формувань, військові навчальні заклади та військові кафедри (відділення, факультети) інших державних вищих навчальних закладів;


утворює, реорганізовує, ліквідовує науково-дослідні установи Збройних Сил України, інших військових формувань і військові навчальні заклади та військові кафедри (відділення, факультети) інших державних вищих навчальних закладів;
83.
забезпечує реалізацію права на соціальний захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їхніх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;


забезпечує реалізацію права на соціально-економічний захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;
84.
здійснює у визначених законом випадках регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;


здійснює у визначених законом випадках регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
85.
установлює порядок реалізації та утилізації озброєння, військової техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань;
-56- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац 16 доповнити словами "а також утилізації металобрухту, який утворився в них".
Враховановстановлює порядок реалізації та утилізації озброєння, військової техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів, а також утилізації металобрухту, який утворився в них;
86.
спрямовує і координує роботу міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері оборони, здійснює підтримку громадських організацій, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності держави та військово-патріотичне виховання громадян України;

-57- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Після абзацу 17 доповнити статтю абзацам такого змісту:
"забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо цивільної оборони України, надання військової допомоги іншим державам, направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України та участі України в міжнародних миротворчих операціях".
Враховано

забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо цивільної оборони України, надання військової допомоги іншим державам, направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України та участі України в міжнародних миротворчих операція;


87.
здійснює відповідно до законів інші повноваження щодо забезпечення оборони України.
-58- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 9 додати пп другий такого змісту "здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України і несе за них відповідальність"
Враховано


контролює виконання законів у сфері оборони, здійснює відповідно до законів інші заходи щодо забезпечення обороноздатності України, координує і контролює їх виконання; та несе, в межах своїх повноважень, відповідальність за забезпечення оборони України.
88.
Стаття 10. Міністерство оборони України

-59- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 10 законопроекту викласти у редакції "Основні функції Міністерства оборони України".
Враховано
Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України
89.

-60- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До статті 10: Доповнити статтю 10 частиною 2 наступного змісту:
"Міністр оборони України може мати не більше трьох заступників. На посадах Міністра оборони України та його Першого заступника не можуть бути одночасно двоє військових або двоє цивільних осіб. На посади заступників Міністра оборони України, начальників Головних управлінь (управлінь) з питань озброєння, тилового, фінансового, технічного, медичного забезпечення, розквартирування військ та капітального будівництва, з правових питань, економіки, виховної роботи, військової науки та освіти, зовнішніх зв'язків можуть призначатися як військові, так і цивільні особи."
Відхилено


90.
Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади забезпечує проведення в життя державної політики у сфері оборони, життєдіяльність, бойову та мобілізаційну готовність і підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій.


Міністерство оборони України як центральний орган виконавчої влади забезпечує проведення в життя державної політики у сфері оборони, функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність і підготовку Збройних Сил України до здійснення покладених на них функцій і завдань.
91.
Міністерство оборони України:
бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва;

-61- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Абзац викласти у редакції:
"Міністерство оборони України:
бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, підготовці Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, проектів законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у Збройних Силах України, у встановленому порядку координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони".
Враховано
Міністерство оборони України:
бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, підготовці проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у Збройних Силах України, у встановленому порядку координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;
92.
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози;


-62-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 10. Вилучити такі абзаци:
"провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози".
Відхилено
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеки України;


-63- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Викласти пункт 2 частини 2 статті 10 у редакції: "провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах безпеки і оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеки України".
Враховано

93.
забезпечує утримання Збройних Сил України у постійній бойовій та мобілізаційній готовності;
-64- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Абзац викласти у редакції:
"Забезпечує необхідний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України".
Врахованозабезпечує необхідний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України;

94.
бере участь у формуванні оборонного бюджету, звітує перед Кабінетом Міністрів України про використання виділених коштів;


бере участь у формуванні оборонного бюджету Верховною Радою України, звітує перед Кабінетом Міністрів України про використання виділених коштів;
95.
забезпечує Збройні Сили України озброєнням, військовою та іншою технікою, продовольством, речовим майном, іншими матеріальними та фінансовими ресурсами, проводить державну військову кадрову політику, забезпечує розвиток військової освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядок та виховання особового складу;
-65- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Узгодити проект Закону з проектом Закону України "Про Збройні Сили України" стосовно функції Міністерства оборони України щодо Збройних Сил України.
Враховано
проводить державну військову кадрову політику, забезпечує розвиток військової освіти і науки, зміцнення дисципліни, правопорядку та виховання особового складу;
96.
бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки в особливий період, плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання та за виконанням мобілізаційних завдань;
-66- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 10. Вилучити абзаці:
"бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки в особливий період, плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання та за виконанням мобілізаційних завдань;"
Відхилено


бере участь у забезпеченні функціонування національної економіки та державного управління в особливий період, у плануванні мобілізаційної підготовки її галузей та контролі за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань та за їх виконанням;


-67- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 10 наступними нормами чинного закону:
"бере участь в організації мобілізаційної підготовки народного господарства України та контролі за підготовкою підприємств, установ, організацій до виконання визначених їм мобілізаційних завдань;
розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України та інших військових формувань;
організовує розробку схем мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, а також спеціальних галузевих і територіальних формувань".
Враховано в іншій редакції

97.
виступає згідно із законодавством замовником з державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки та військового майна, виконання робіт і надання послуг, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;
-68- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац викласти в редакції:
"Виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, замовником з державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки, військового майна і металобрухту, виконання робіт і надання послуг, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України".
Враховано


виступає, відповідно до визначених Генеральним штабом Збройних Сил України потреб, вимог та пріоритетів, замовником із державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, постачання, ремонт, знищення та утилізацію озброєння, військової техніки, військового майна і металобрухту, виконання робіт і надання послуг, а також на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву Збройних Сил України;
98.
здійснює управління військовим майном і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;


здійснює управління військовим майном і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
99.
організовує накопичення озброєння, військової техніки, інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, а також створення резерву військовонавчених людських ресурсів;


організовує накопичення озброєння, військової техніки, інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, а також створення резерву військовонавчених людських ресурсів;
100.
забезпечує комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом, здійснює разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування заходи щодо підготовки громадян до військової служби, їх призову на військову службу або прийняття на військову службу за контрактом, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби, та у разі мобілізації і демобілізації, а також забезпечує їх відповідні права і свободи;


забезпечує комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань особовим складом, здійснює разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування заходи щодо підготовки громадян до військової служби, їх призову на військову службу або прийняття на військову службу за контрактом, при мобілізації, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби та у разі демобілізації, а також забезпечує їхні відповідні права і свободи;
101.
здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально-правових гарантій військовослужбовців, членів їхніх сімей та працівників Збройних Сил України, осіб, звільнених у запас або відставку, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;


здійснює заходи, спрямовані на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовцям, членам їх сімей та працівникам Збройних Сил України, особам, звільненим у запас або відставку, а також членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;
102.
створює умови для демократичного цивільного контролю за Збройними Силами України;
-69- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац 11 частини 2 статті 10 викласти у такій редакції:
"бере участь і забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю за Збройними Силами України;"
Враховано


забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю за Збройними Силами України;
103.
здійснює в межах своєї компетенції військове і військово-технічне співробітництво з відповідними державними органами інших держав, забезпечує виконання рішень про участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях та надання військової допомоги іншим державам;
-70- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац 13 доповнити словами "направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуск і умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України";

Враховано

здійснює в межах своєї компетенції військове і військово-технічне співробітництво з відповідними державними органами інших держав;
забезпечує виконання рішень про участь підрозділів Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях та надання військової допомоги іншим державам, направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, допуск та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;
104.
реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.

-71- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Абзац викласти в редакції:
"Забезпечує взаємовідносини Збройних Сил України з державними органами, громадськими організаціями та громадянами, реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України".
Враховано
забезпечує взаємовідносини Збройних Сил України з державними органами, громадськими організаціями та громадянами, реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України у сфері оборони.

105.
Організація діяльності Міністерства оборони України визначається Положенням про нього, яке затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.


Організація діяльності Міністерства оборони України визначається Положенням про нього, яке затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.
106.

-72- Н.д.Мухін В.В. (Реєстр.картка №366)
Пункт 15 частини 2 статті 10 викласти в редакції: "Організація діяльності Міністерства оборон України, а також органу, який провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність згідно з цим законом, визначається відповідними Положеннями про них, які затверджуються Президентом України".
Враховано
Функції органів Міністерства оборони України, які проводять розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної оборони і безпеки держави, визначаються Положенням, яке затверджує Президент України.
107.
108.
Стаття 11. Генеральний штаб Збройних Сил України
-73- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 11. Вилучити
Відхилено
Стаття 11 Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України


-74- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 11 законопроекту викласти у редакції "Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України"
Враховано

109.
Генеральний штаб Збройних Сил України, як окрема складова частина Міністерства оборони України, є головним військовим органом з планування оборони держави і управління Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями в межах, визначених цим та іншими законами України.

-75- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Узгодити з статтею 3 Закону України "Про Збройні Сили України" та конкретизувати функції.
-76- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Замість слів "як окрема складова частина Міністерства оборони України" записати " підпорядкований Міністерству оборони України".
Враховано

Враховано в іншій редакції

Генеральний штаб Збройних Сил України є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами у межах, визначених цим Законом, іншими законами і нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
110.
Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача.


Генеральний штаб Збройних Сил України в особливий період є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача;
111.
Генеральний штаб Збройних Сил України:
прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, обґрунтовує напрями будівництва та розвитку Збройних Сил України;Генеральний штаб Збройних Сил України:
прогнозує тенденції розвитку форм і способів воєнних дій та засобів збройної боротьби, бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, обґрунтовує напрями розвитку Збройних Сил України;
112.
здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України та інших військових формувань;


здійснює стратегічне планування застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів для оборони держави;
113.визначає потреби в особовому складі, озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних, фінансових, інформаційних ресурсах, продовольстві, земельних і водних ділянках, комунікаціях, фондах та майні, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами та іншими військовими формуваннями, контролює повноту і якість їх отримання;
114.здійснює керівництво у сфері оборони та забезпечення громадського порядку в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан у межах, визначених відповідним законом;
115.бере участь у створенні та контролює стан системи управління державою в особливий період;
116.
доводить до Збройних Сил України та інших військових формувань, а в особливий період - і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;


доводить до Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів, а в особливий період - і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим та областей директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією;
бере участь в організації та контролює підготовку системи зв'язку, комунікацій і в цілому території держави до оборони;
117.
організовує стратегічне розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей під час виконання завдань оборони держави;


бере участь у розробці мобілізаційного плану держави, контролює стан мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період;
118.організовує стратегічне розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, взаємодію з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, радами оборони Автономної Республіки Крим та областей під час виконання завдань оборони держави;
119.бере участь в організації використання та контролю за повітряним, водним і інформаційним простором держави та здійснює його в особливий період;
120.
забезпечує підтримання військ (сил) у постійній бойовій та мобілізаційній готовності, здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, спрямованістю підготовки органів управління, з'єднань і частин інших військових формувань, призначених для підпорядкування військовому командуванню в особливий період;


здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності і боєздатності органів управління, з'єднань, частин, установ і організацій військових формувань утворених відповідно до законів України та правоохоронних органів, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та для виконання завдань територіальної оборони;
121.
організовує комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, та військовослужбовцями строкової служби, планує призов громадян на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили визначені строки служби, організовує навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори;


організовує комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань військовослужбовцями, призов громадян на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, накопичення військовонавчених ресурсів;
проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах забезпечення бойового застосування Збройних Сил України, для чого має у своєму складі відповідний структурний підрозділ;
122.
організовує підготовку Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань, здійснює координацію підготовки інших військових формувань до виконання завдань з оборони України;


організовує підготовку Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань, здійснює координацію і контроль підготовки інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів до виконання завдань з оборони України;
123.
організовує використання єдиної національної системи зв'язку в інтересах оборони, здійснює управління та регулювання в сфері використання радіочастотного ресурсу, виділеного для цілей оборони;


організовує використання національної системи зв'язку в інтересах оборони, здійснює відповідно до закону управління та регулювання в сфері використання радіочастотного ресурсу, виділеного для цілей оборони;
124.
організовує застосування засобів державного розпізнавання у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, використання цих засобів у невійськових підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;


організовує застосування засобів державного розпізнавання у державних органах, Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, використання цих засобів у підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності;
125.
планує та здійснює контроль за військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період, а також перевезеннями, здійснюваними для Збройних Сил України у мирний час;


планує та здійснює контроль за військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період, а також перевезеннями, здійснюваними для Збройних Сил України у мирний час;
126.
забезпечує згідно з міжнародними договорами у галузі роззброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України та поза її межами, збирає, опрацьовує інформацію та повідомлення відповідно до цих міжнародних договорів незалежно від підлеглості об'єктів інспектування;


забезпечує згідно з міжнародними договорами у галузі роззброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України та поза її межами, збирає, опрацьовує інформацію та повідомлення відповідно до цих міжнародних договорів незалежно від підлеглості об'єктів інспектування;
127.
реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.


реалізує інші повноваження, що випливають з цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
128.
Генеральний штаб Збройних Сил України організовує свою діяльність відповідно до Положення, яке затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.Генеральний штаб Збройних Сил України організовує свою діяльність відповідно до Положення, яке затверджує Президент України.
129.
Стаття 12. Інші військові формування та правоохоронні органи
-77- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Вилучити.
Відхилено
Стаття 12. Завдання інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів


-78- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 12 законопроекту викласти у редакції ". Завдання інших військових формувань та правоохоронних органів у сфери оборони та конкретизувати питання їх взаємодії зі Збройними Силами України".
Враховано

130.
Участь в обороні держави разом із Збройними Силами України беруть, у межах своїх повноважень, також Прикордонні війська України, Служба безпеки України, війська Цивільної оборони України, інші утворені відповідно до законів України військові формування, а також відповідні правоохоронні органи.


Участь в обороні держави разом із Збройними Силами України беруть у межах своїх повноважень також Прикордонні війська України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, війська Цивільної оборони України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, а також відповідні правоохоронні органи.
131.
Діяльність і управління іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні держави, здійснюються згідно із законодавством.


Діяльність і управління іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами, які відповідно до своїх повноважень беруть участь в обороні держави, здійснюються згідно із законодавством.
132.
Інші військові формування та відповідні правоохоронні органи:Інші військові формування, утворені відповідно до законів України, та відповідні правоохоронні органи:
133.
узгоджують з Міністерством оборони України їх програми будівництва та розвитку в частині, що стосується оборони держави, а також плани бойової та мобілізаційної підготовки їх органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування військовому командуванню в особливий період;
узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України їхні програми розвитку в частині, що стосується оборони держави, а також плани підготовки їхніх органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування органам військового управління в особливий період та виконання завдань територіальної оборони;
134.
здійснюють під керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України планування застосування органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил України в особливий період, надають Генеральному штабу Збройних Сил України необхідну для його роботи інформацію;
здійснюють разом із Збройними Силами України підготовку до спільних дій з метою оборони;

здійснюють під керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України планування застосування органів управління, з'єднань і частин, призначених для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил України в особливий період та виконання завдань територіальної оборони, надають Генеральному штабу Збройних Сил України необхідну для цієї роботи інформацію;
здійснюють разом із Збройними Силами України підготовку та забезпечують готовність до спільних дій з метою оборони, беруть участь у створенні єдиної системи управління та всебічного забезпечення на особливий період; узгоджують з Генеральним штабом оперативно-стратегічні вимоги до озброєння та військової техніки, військово-технічного майна, його якісні та кількісні показники, спільно з Міністерством оборони розробляють державну програму розвитку озброєння і військової техніки та формують державне оборонне замовлення;
135.узгоджують з Міністерством оборони програми підготовки військових кадрів, вживають заходів щодо оптимізації системи військової освіти;
136.
беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, в тому числі допризовної підготовки молоді, підготовці призовників з військово-технічних спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово-патріотичному вихованні громадян України;
-79- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
В абзаці 3 частини третьої статті 12 після слова "допризовної" доповнити словами "та призовної".


Враховано

беруть участь у підготовці громадян України до військової служби, в тому числі допризовній підготовці молоді, підготовці призовників з військово-технічних спеціальностей, забезпеченні призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, а також у військово-патріотичному вихованні громадян України;
137.
забезпечують здійснення заходів щодо підготовки території України до оборони;


забезпечують здійснення відповідних заходів щодо підготовки території України до оборони;
138.
беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, спільній із Збройними Силами України оперативній та мобілізаційній підготовці згідно з відповідними планами, сприяють забезпеченню правового режиму воєнного стану;


беруть участь у виконанні завдань територіальної оборони, сприяють забезпеченню правового режиму воєнного стану;

139.
здійснюють згідно із законодавством інші повноваження у сфері оборони України.


сприяють Збройним Силам України у виконанні ними завдань, здійснюють їх пріоритетне забезпечення та інші повноваження у сфері оборони України згідно із законодавством.
140.
В особливий період відповідним органам військового управління Збройних Сил України підпорядковуються визначені в установленому Генеральним штабом Збройних Сил України порядку органи управління, з'єднання, частини та установи інших військових формувань.
В особливий період відповідним органам військового управління Збройних Сил України підпорядковуються визначені в установленому порядку Генеральним штабом Збройних Сил України органи управління, з'єднання, частини та установи інших військових формувань.
141.
Стаття 13. Центральні органи виконавчої влади
-80- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 13 вилучити. Замість неї залишити статтю 9 діючого Закону.
Відхилено
Стаття 13 Діяльність інших центральних органів виконавчої влади у сфері оборони


-81- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 13 законопроекту викласти у редакції " Завдання інших центральних органів виконавчої влади у сфері оборони"
Враховано

142.
У забезпеченні оборони держави беруть участь усі інші центральні органи виконавчої влади.

-82- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У частинні першій статті 13 пропонується вилучити слова "усі інші" як такі, що не містять окремого змістовного навантаження.
Враховано частково
-83- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину першу статті виключити та конкретизувати їх взаємодію зі Збройними Силами України та завдання.
Враховано

143.
Міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статутом у взаємодії з Міністерством оборони України:


Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади у взаємодії з Міністерством оборони України у межах своїх повноважень:
144.
організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони;


організовують і забезпечують виконання законодавства у сфері оборони, сприяють Збройним Силам у виконанні ними завдань, здійснюють їх належне забезпечення за напрямами діяльності;
145.
забезпечують проведення заходів щодо підготовки держави до територіальної оборони та території України до оборони;


узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України та забезпечують проведення заходів щодо розвитку системи зв'язку, шляхів, транспорту, інших об'єктів інфраструктури і території держави та підготовки своїх галузей до оборони, забезпечують їх територіальну оборону в межах своїх повноважень;
146.
забезпечують за замовленням Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, підготовку офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, які належать до сфери їх управління;


забезпечують за замовленням Міністерства оборони України, інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, та правоохоронними органами, підготовку офіцерів запасу у вищих навчальних закладах, які належать до сфери їх управління;
147.
планують, організовують і контролюють виконання заходів з мобілізаційної підготовки відповідних галузей національної економіки;


планують, організовують і контролюють виконання заходів з мобілізаційної підготовки відповідних органів управління, установ, організацій і підприємств усіх форм власності відповідних галузей національної економіки, створюють і утримують визначені Кабінетом Міністрів резерви матеріальних і фінансових ресурсів;
148.
організовують роботу, пов'язану з військово-патріотичним вихованням громадян України, надають допомогу громадським організаціям, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності держави та військово-патріотичне виховання громадян України;


організовують роботу, пов'язану з військово-патріотичним вихованням громадян України, надають допомогу громадським організаціям, діяльність яких спрямована на зміцнення обороноздатності держави та військово-патріотичне виховання громадян України;
149.
беруть участь у формуванні та реалізації державних програм будівництва і розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з питань оборони;беруть участь у формуванні та реалізації державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань утворених відповідно до законів України та правоохоронних органів, розвитку озброєння і військової техніки, інших програм (планів) з питань оборони;
150.узгоджують з Генеральним штабом Збройних Сил України питання використання повітряного, водного та інформаційного простору держави;
151.
організовують розроблення та виконання програм із створення нових і модернізації наявних зразків озброєння та військової техніки, військового майна, створення виробничих потужностей для їх випуску, набуття досвіду у сфері науки, техніки і технологій та впровадження його у виробництво оборонної продукції;


організовують розроблення та виконання програм із створення нових і модернізації наявних зразків озброєння та військової техніки, військового майна, створення виробничих потужностей для їх випуску, набуття досвіду у сфері науки, техніки і технологій та впровадження його у виробництво оборонної продукції;
152.
забезпечують виконання державного оборонного замовлення, а також накопичення матеріальних цінностей державного матеріального резерву;


забезпечують виконання державного оборонного замовлення;
153.
забезпечують виконання законодавства про соціальний захист громадян України у зв'язку з проходженням військової служби;


забезпечують виконання законодавства про соціально-економічний захист громадян України у зв'язку з проходженням військової служби;
154.
здійснюють згідно із законодавством інші повноваження у сфері оборони України.


здійснюють згідно із законодавством інші повноваження у сфері оборони України.
Функції органів які проводять розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки, визначаються Положенням про ці органи, які затверджуються Президентом України.
155.
Стаття 14. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації
-84- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 14 законопроекту викласти у редакції "Завдання Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфери оборони".
Враховано

Стаття 14. Діяльність Верхової Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері оборони

Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, забезпечуючи на відповідній території виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони:
організовують і виконують завдання територіальної оборони;
вирішують питання організації цивільної оборони, виконання органами управління у справах цивільної оборони покладених на них завдань;
-85- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 14. Викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Місцеві державні адміністрації"
"Верховна Рада і Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, забезпечуючи на відповідній території виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності. посадовими особами і громадянами Конституції та законів України з питань оборони:
вирішують питання організації цивільної оборони, виконання органами управління у справах цивільної оборони покладених на них завдань;
організовують на договірних засадах при умові передоплати коштів виробництво підприємствами, установами та організаціями продукції, електро- і теплоенергії, інших ресурсів і поставку їх Збройним Силам України та іншим військовим формуванням;
надають частинам, підприємствам, установам та організаціям і навчальним закладам Збройних Сил України та інших військових формувань службові приміщення і житлову площу, комунально-побутові та інші послуги на підставах передоплати коштів у мирний, так і безкоштовно у воєнний час;
організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечують їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;
сприяють реалізації передбачених законодавством заходів щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах і перебувають в управлінні районних і обласних рад або належать до майна Автономної Республіки Крим чи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в установленому порядку залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
реалізують право на соціальний захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їхніх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;
здійснюють інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені законодавством.
Враховано частково
Рада міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, забезпечуючи на відповідній території виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами і громадянами Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади з питань оборони:
організовують і виконують завдання територіальної оборони;
вирішують питання організації цивільної оборони, виконання органами управління у справах цивільної оборони покладених на них завдань;
156.
організовують виробництво підприємствами, установами та організаціями продукції, електро - і теплоенергії, інших ресурсів і поставку їх на договірних засадах Збройним Силам України та іншим військовим формуванням;


-86- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Викласти у редакції:
організовують надання підприємствами, установами та організаціями комунально-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро - і теплоенергії Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах;
Враховано
організовують надання підприємствами, установами та організаціями комунально-побутових послуг і ресурсів, виробництво та постачання продукції, електро - і теплоенергії Збройним Силам України та іншим військовим формуванням на договірних засадах;

157.
надають частинам, підприємствам, установам та організаціям і навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням службові приміщення і житлову площу, комунально-побутові та інші послуги, як у мирний, так і воєнний час;

-87- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Абзац 4 частини 1 викласти у редакції:
"надають у визначеному законодавством порядку частинам, підприємствам, установам та організаціям і навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням службові приміщення і житлову площу як у мирний, так і воєнний час".
Враховано
надають у визначеному законодавством порядку частинам, підприємствам, установам та організаціям і навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням службові приміщення і житлову площу як у мирний, так і воєнний час;

158.
організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечують їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;


організовують військовий облік і підготовку громадян України до військової служби, в тому числі допризовну підготовку молоді, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей та військово-патріотичного виховання, забезпечують їх призов на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;
159.
виконують передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад - сіл, селищ, міст, районів у містах і перебувають в управлінні районних і обласних рад або належать до майна Автономної Республіки Крим чи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в установленому залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);


виконують передбачені законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на відповідній території, у тому числі здійснення контролю за станом мобілізаційної готовності підприємств, установ та організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах і перебувають в управлінні районних і обласних рад або належать до майна Автономної Республіки Крим чи підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які в установленому порядку залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);
160.
реалізують право на соціальний захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їхніх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;


реалізують право на соціально-економічний та соціально-правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їхніх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;
161.
здійснюють інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені законодавством.


здійснюють інші повноваження в галузі оборонної роботи, передбачені законодавством.
162.
В особливий період для керівництва виконанням на відповідній території заходів щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій утворюються рада оборони автономної республіки Крим і ради оборони областей. Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим і ради оборони областей затверджується Кабінетом Міністрів України.


В особливий період для керівництва виконанням на відповідній території заходів щодо оборони України рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних державних адміністрацій утворюються рада оборони Автономної Республіки Крим і ради оборони областей. Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим і ради оборони областей затверджується Кабінетом Міністрів України.
163.
Стаття 15. Органи місцевого самоврядуванняСтаття 15 Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони
164.
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:

-88- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 15 законопроекту викласти у редакції "Завдання органів місцевого самоврядування у сфери оборони"
Враховано
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:


-89- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 15. Викласти у такій редакції:
"Стаття 15. Органи місцевого самоврядування"
"Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи:
організують призов громадян на строкову військову службу;
сприяють проведенню навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів;
забезпечують здійснення на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною та цивільною обороною;
бронюють військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
проводять мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;
здійснюють контроль за використанням і охороною наданих для потреб оборони земельних ділянок згідно із законодавством;
вирішують згідно із законодавством питання, пов'язані з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та інших військових формувань службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг;
організовують на договірних засадах при умові передоплати коштів виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів;
сприяють прикордонним військам у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах;
проводять заходи щодо військово-патріотичного виховання громадян України;
здійснюють інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами."
Враховано в іншій редакції

165.
підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;
підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;
166.
приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;


приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;
167.
призов громадян на строкову військову службу;


призов громадян на строкову військову службу;
168.
організацію навчальних (або перевірочних) і спеціальних зборів;


направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
169.
організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною та цивільною обороною;


організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною та цивільною обороною;
170.
бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;


бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
171.
проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;


проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;
172.
здійснення контролю за використанням і охороною наданих для потреб оборони земельних ділянок згідно із законодавством;


здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порідку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством;
173.
вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та інших військових формувань службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг;


вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг;
174.
організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів;


організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів;
175.
сприяння прикордонним військам у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах;


сприяння у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах;
176.
проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;


проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;
177.
здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.


здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.
178.
Місцеві ради згідно із законодавством надають земельні ділянки для потреб оборони.179.
Стаття 16. Підприємства, установи та організації

-90- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 16 законопроекту викласти у редакції "Завдання підприємств, установ і організації та обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони".
Враховано

Стаття 16 Завдання підприємств, установ і організацій та обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони


-91- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 16 вилучити. Замість неї залишити статтю 11 діючого Закону.
Відхилено

180.
Підприємства, установи та організації усіх форм власності:


Підприємства, установи та організації усіх форм власності:
181.
виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові дослідження та виконують розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у готовності мобілізаційні потужності, зберігають матеріальні цінності мобілізаційного резерву;


виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові дослідження та виконують розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у готовності мобілізаційні потужності, зберігають матеріальні цінності мобілізаційного резерву;
182.
здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим формуванням продукції, виконують роботи, надають послуги, що не входять у державне оборонне замовлення;здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам продукції, виконують інші роботи, надають комунально-побутові та інші послуги , що не входять у державне оборонне замовлення;
183.
здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;


здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
184.
забезпечують та беруть участь у виконанні заходів цивільної оборони.


забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів цивільної оборони.
185.
Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:


Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
186.
виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;


виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;
187.
забезпечують ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і призовників, сприяють їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації;


сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори і під час мобілізації, створенню працівникам належні умови для виконання ними військового обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання;
188.
створюють працівникам належні умови для виконання ними військового обов'язку згідно із законодавством, забезпечують здійснення заходів з їх військово-патріотичного виховання;189.
несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до виконання мобілізаційних завдань;


несуть відповідальність за підготовку підприємств, установ та організацій до виконання мобілізаційних завдань, збереження матеріальних цінностей мобілізаційного резерву;
190.

забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначенням у встановлені строки та за визначеною номенклатурою, а також виконання робіт, надання послуг.


забезпечують виробництво оборонної продукції та постачання її за призначенням у встановлені строки та за визначеною номенклатурою, а також виконання робіт, надання послуг.
191.
Стаття 17. Громадяни України
-92- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Назву статті 17 законопроекту викласти у редакції "Обов'язки громадян України у сфері оборони" та визначити їх відношення до військової служби.
Враховано

Стаття 17 Права та обов'язки громадян України у сфері оборони


-93- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 17 вилучити. Замість неї залишити статтю 12 діючого Закону.
Відхилено

192.
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України. Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.


Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.
Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.
Громадяни проходять військову службу та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.
193.
Громадяни України відбувають військову службу відповідно до закону.

-94- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До частини 2, ст. 17. Згідно з Законом України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" громадяни проходять військову службу, тому слово, відбувають" замінити словом "проходять".
Враховано
Громадяни, які проходять державну військову службу у Збройних Силах України, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом.
194.
В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове відчуження об'єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

-95- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
Частину третю статті після слів "допускається примусове" доповнити словами "вилучення приватного майна та" і далі за текстом.
Враховано
В умовах воєнного стану відповідно до закону допускається примусове вилучення приватного майна та відчуження об'єктів права приватної власності громадян з наступним повним відшкодуванням їх вартості у порядку та терміну, встановлених Кабінетом Міністрів України
195.
Громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати громадські організації для сприяння зміцненню оборони держави.
-96- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 4 статті 17 доповнити словами "та з метою здійснення демократичного цивільного контролю за діяльністю Збройних Сил України та інших військових формувань".
Відхилено

Громадяни України в установленому законом порядку можуть створювати громадські організації для сприяння зміцненню оборони держави.
196.
Розділ III. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА


Розділ III. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА. ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
197.
Стаття 18. Територіальна оборона України
-97- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 18 вилучити. Замість неї залишити статтю 17 діючого Закону
Відхилено

Стаття 18. Територіальна оборона України
198.
Територіальна оборона є комплексом загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період з метою:
-98- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Замість "комплексом" і метою" записати "системою" та "завданнями".
Враховано
Територіальна оборона є системою загальнодержавних воєнних і спеціальних заходів, що здійснюються в особливий період із завданнями:
199.
охорони та захисту державного кордону від посягань зовні;


охорони та захисту державного кордону;
200.
забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);


забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади, органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил);
201.
охорони важливих об'єктів і комунікацій;охорони та оборони важливих об'єктів і комунікацій;
202.
боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;


боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора та антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями;
203.
організації та здійснення евакуаційних заходів;організації та здійснення евакуаційних заходів;
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах; захисту населення від наслідків воєнних дій, аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням засобів ураження, терористичними актами та диверсіями;
204.
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах; захисту населення від наслідків воєнних дій, аварій (руйнувань), зумовлених застосуванням засобів ураження, терористичними актами та диверсіями;205.
підтримання правового режиму воєнного стану.


підтримання правового режиму воєнного стану.
206.
Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних Сил України, на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах Києві та Севастополі - відповідно Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.


Територіальну оборону на всій території України організовує Генеральний штаб Збройних Сил України, на території Автономної Республіки Крим, областей, у містах Києві та Севастополі - відповідно Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації.
207.
Безпосереднє керівництво територіальною обороною країни покладається на заступника Міністра оборони України - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.


Безпосереднє керівництво територіальною обороною країни покладається на заступника Міністра оборони України - командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.
208.
До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються Збройні Сили України, інші військові формування, органи внутрішніх справ, органи управління у справах цивільної оборони, сили і засоби цивільної оборони.До виконання завдань територіальної оборони в межах їх повноважень залучаються Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України, органи внутрішніх справ, органи управління у справах цивільної оборони, сили і засоби цивільної оборони та відповідні правоохоронні органи.
209.
Основні завдання, заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони, повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи взаємодії між ними визначаються Положенням про територіальну оборону України, яке затверджує Президент України.


Основні завдання, заходи щодо підготовки та ведення територіальної оборони, повноваження Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, військових формувань та основи взаємодії між ними визначаються Положенням про територіальну оборону України, яке затверджує Президент України.
210.
Стаття 19. Цивільна оборона України


Стаття 19. Захист населення у воєнний час
211.
Цивільна оборона України є державною системою органів управління, сил і засобів, що створюється для організації та забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру.
Завдання та організація цивільної оборони визначаються законодавством
-99- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 19 викласти в такій редакції:
Стаття 19. Захист населення у воєнний час
Захист населення у воєнний час від небезпечних наслідків аварій і катастроф воєнного характеру здійснюється відповідно до законодавства стосовно цивільної оборони України.
Враховано
Захист населення у воєнний час від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, катастроф воєнного характеру є обов'язком всіх державних органів, органів військового управління, військ, органів місцевого самоврядування і здійснюється відповідно до законодавства про цивільну оборону України.
212.
Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ УКРАЇНИ


Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ УКРАЇНИ
213.
Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про оборону України


Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про оборону України
214.
Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства про оборону, несуть відповідальність згідно із законодавством.

-100- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Після слів "законодавства про оборону" додати "...України", і далі за текстом.
Враховано

Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері оборони України, несуть відповідальність згідно із законом".


-101- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Посадові особи і громадяни, винні у порушенні законодавства та інших нормативно-правових актів у сфері оборони, несуть відповідальність згідно із законом".
Враховано

215.
V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
216.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
217.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після опублікування цього Закону:


2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2001 року
218.
подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;


подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
219.
розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;


розробити і затвердити відповідні нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
220.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
221.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні