Назва: ДОДАТОК до порівняльної таблиці до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про оборону України" (реєстр. № 5001-1 від 24.01.2000 р.)(Пропозиції підготовлені відповідно до зауважень Головного юридичного управління)
Автор: .
Головний комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України у сфері оборони
До повноважень Верховної Ради України у сфері оборони належить:
затвердження Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших загальнодержавних програм у сфері оборони;
затвердження загальної структури, чисельності і функцій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Конституції України військових формувань, обсягів бюджетних асигнувань на національну оборону;
визначення правових засад організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України, її складу, структури, компетенції та функцій;
-6- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В абзаці четвертому частини другої статті 5 слова "інших загальнодержавних програм у сфері оборони" виключити;
а в абзаці шостому виключити слова "її складу, структури, компетенції та функцій".
Враховано

Стаття 5. Повноваження Верховної Ради України у сфері оборони
До повноважень Верховної Ради України у сфері оборони належить:
затвердження Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки;
затвердження загальної структури, чисельності і функцій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до Конституції України військових формувань, обсягів бюджетних асигнувань на національну оборону;
визначення правових засад організації та діяльності Ради національної безпеки і оборони України;


Стаття 6. Повноваження Президента України у сфері оборони
До повноважень Президента України у сфері оборони належать:
здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності та недоторканності, інших національних інтересів;
подання на затвердження Верховної Ради України проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки, інших загальнодержавних програм у сфері оборони;

-7- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В абзаці першому частини третьої статті 6 слова "національної безпеки та" та "інших національних інтересів" виключити;
в абзаці другому частини третьої слова "інших загальнодержавних програм у сфері оборони" виключити.

Враховано

Стаття 6. Повноваження Президента України у сфері оборони
До повноважень Президента України у сфері оборони належать:
здійснення керівництва у сфері оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності та недоторканності;
подання на затвердження Верховної Ради України проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, державних програм розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань, розвитку озброєння і військової техніки;


Стаття 7. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України у сфері оборони
Рада національної безпеки і оборони України розробляє проекти Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України та подає на розгляд Президента України пропозиції:
про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персональний склад та граничну чисельність.

-8- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
В абзаці третьому частини третьої статті 7 слова "її персональний склад та граничну чисельність" виключити.
Враховано

Стаття 7. Повноваження Ради національної безпеки і оборони України у сфері оборони
Рада національної безпеки і оборони України розробляє проекти Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України та подає на розгляд Президента України пропозиції:
про утворення Ставки Верховного Головнокомандувача, її персональний склад.

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони
Кабінет Міністрів України:
встановлює порядок надання Збройним Силам, іншим військовим формуванням земельних (водних) ділянок, інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, майна і послуг, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для належного виконання покладених на ці органи функцій та завдань, як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
установлює порядок і терміни повного відшкодування вартості об'єктів права приватної власності, що згідно із законом відчужувалися у зв'язку із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
здійснює у визначених законом випадках регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
встановлює порядок реалізації та утилізації озброєння, військової техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів, а також утилізації металобрухту, який утворився в них;
-9- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В абзаці п'ятому частини першої статті 9 після слів "військовим формуванням" додати слова "у користування державного майна, в тому числі".


-10- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
У абзацах дванадцятому і шістнадцятому частини першої статті 9 додати слова "у відповідності з законом".
Враховано

Враховано


Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони
Кабінет Міністрів України:
встановлює порядок надання Збройним Силам, іншим військовим формуванням у користування державного майна, в тому числі земельних (водних) ділянок, інших природних, енергетичних ресурсів, фондів, майна і послуг, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на ці органи функцій та завдань, як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
установлює у відповідності з законом порядок і терміни повного відшкодування вартості об'єктів права приватної власності, що згідно із законом відчужувалися у зв'язку із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;
здійснює у визначених законом межах регулювання господарської діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
встановлює у відповідності з законом порядок реалізації та утилізації озброєння, військової техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших військових формувань, а також утилізації металобрухту, який утворився в них;

Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України
Міністерство оборони України:
бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, підготовці проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у Збройних Силах України, у встановленому порядку координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної безпеки та оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-політичної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози національній безпеки України;
забезпечує необхідний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України;
здійснює управління військовим майном і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
Організація діяльності Міністерства оборони України визначається Положенням про нього, яке затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.
Функції органів Міністерства оборони України, які проводять розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах національної оборони і безпеки держави, визначаються Положенням, яке затверджує Президент України.

-11- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В абзаці другому частини другої статті 10 виключити слова "національної безпеки та".
-12- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Абзац восьмий частини другої статті 10 доповнити словами "переданим Міністерству оборони України в користування".
-13- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину третю та четверту статті 10 викласти в такій редакції:
"Положення про Міністерство оборони України затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.
Функції підрозділів Міністерства оборони України, які проводять розвідувальну діяльність в інтересах оборони держави, визначаються Законом."


ВрахованоВраховано

Враховано

Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України
Міністерство оборони України:
бере участь у формуванні та реалізації державної політики з питань оборони і військового будівництва, підготовці проектів Концепції (основ державної політики) національної безпеки України, Воєнної доктрини України, законодавчих та інших нормативних актів у сфері оборони, забезпечує їх виконання у Збройних Силах України, у встановленому законом порядку координує діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони держави, бере участь в аналізі воєнно-стратегічної обстановки та визначенні рівня воєнної загрози Україні;
забезпечує належний рівень боєздатності, укомплектованості, бойової та мобілізаційної готовності і підготовки Збройних Сил України;
здійснює управління переданим Міністерству оборони України в користування військовим майном і майном підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
Положення про Міністерство оборони України затверджує Президент України за поданням Кабінету Міністрів України.
Функції підрозділів Міністерства оборони України, які проводять розвідувальну діяльність в інтересах оборони держави, визначаються Законом.

Стаття 11 Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України
Генеральний штаб Збройних Сил України:
проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах забезпечення бойового застосування Збройних Сил України, для чого має у своєму складі відповідний структурний підрозділ;
Генеральний штаб Збройних Сил України організовує свою діяльність відповідно до Положення, яке затверджує Президент України.

-14- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Абзац тринадцятий частини третьої статті 11 викласти в такій редакції:
"проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах підтримання у бойовій готовності і забезпечення бойового застосування Збройних Сил України".

-15- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Частину четверту статті 11 викласти в такій редакції:
"Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України затверджує Президент України."
Враховано


Враховано

Стаття 11 Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України
Генеральний штаб Збройних Сил України:
проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах підтримання у бойовій готовності і забезпечення бойового застосування Збройних Сил України;
Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України затверджує Президент України.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні