Назва: Про право власності на окремі види майна
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(02.11.2000)2.
Закон України


Закон України
3.
Про право власності на окремі види майна


Про право власності на окремі види майна


-1- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)


4.
Цей Закон визначає обмеження права власності на окремі види майна і спеціальний порядок набуття цього права громадянами та іншими суб'єктами права власності.
У вступній частині законопроекту і далі по тексту вживається словосполучення "Громадянами та іншими суб'єктами права власності". Пропонуємо викласти його у такій редакції:
"фізичними та юридичними особами, суб'єктами права власності". Терміни "фізичні і юридичні особи" пропонуємо роз'яснити у статті "Визначення термінів".
Враховано частково


Цей Закон визначає обмеження права власності на окремі види майна і спеціальний порядок набуття цього права фізичними та юридичними особами.


Доцільно доповнити законопроект статтею "Визначення термінів", у якій дати визначення деяких понять, що вживаються у проекті і які можуть бути незрозумілими пересічному громадянину. Наприклад, право власності, суб'єкт права власності, спеціальний порядок набуття права власності/
На нашу думку, зазначені доповнення сприятимуть тому, що текст Закону буде більш простим і доступним для розуміння.


5.
Стаття 1. Обмеження права власності на окремі види майна


Стаття 1. Обмеження права власності на окремі види майна
6.
Не можуть перебувати у власності громадян, об'єднань громадян, юридичних осіб недержавної форми власності, а також на території України у володінні і користуванні міжнародних організацій та суб'єктів права власності інших держав:
-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В абз.1 ч.1 статті 1 вилучити слова "об'єднань громадян" і після слів "у власності громадян" додати слова "іноземців та осіб без громадянства" і далі за текстом.

-3- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Вважаємо доцільним, виходячи з викладеного в преамбулі статті 1, визначити норми закону до володіння зброєю військовими формуваннями Російського Чорноморського флоту, розміщеними в м.Севастополі.
Враховано редакційноВраховано по суті

1. Не можуть перебувати у власності громадян України, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб недержавної форми власності, а також на території України у володінні і користуванні міжнародних організацій та суб'єктів права власності інших держав, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України:


-4- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац 1 статті 1 викласти в такій редакції:
"Не можуть перебувати у власності громадян, іноземців, осіб без громадянства, юридичних осіб недержавної форми власності, а також на території України у володінні і користуванні міжнародних організацій та суб'єктів права власності інших держав, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України:".
-5- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 1:
у абз.1 текст ", об'єднань громадян" замінити текстом "України, іноземців, осіб без громадянства";
Враховано редакційно


7.
1) зброя, боєприпаси (крім мисливської та пневматичної зброї, зазначеної у статті 2 цього Закону, і боєприпасів до неї, холодної зброї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаються громадськими організаціями за дозволами органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси та спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва;
п.1) ч.1 після тексту "громадськими організаціями" доповнити текстом ", а також суб'єктами підприємницької діяльності, які організують спеціальні спортивні ігри";
у п.2) ч.1 після тексту "в установленому додати текст "законодавством", а після тексту "зазначеними підприємствами" додати текст ", організаціями";
у п.3) ч.1 після тексту "інші надзвичайно небезпечні речовини" доповнити текстом "згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України".
Враховано редакційно

1) зброя, боєприпаси (крім мисливської та пневматичної зброї, зазначеної у статті 2 цього Закону, і боєприпасів до неї, холодної зброї, а також спортивної зброї і боєприпасів до неї, що придбаються громадськими організаціями за дозволами органів внутрішніх справ), бойова і спеціальна військова техніка, ракетно-космічні комплекси та спеціальні комплектуючі вироби для їх виробництва;


-6- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Три останні абзаци статті 1 необхідно переставити у 2, 3 та 4 абзаци статті 1:
"Не можуть перебувати у власності будь-яких суб'єктів права власності, а також на території України у володінні і користуванні міжнародних організацій та суб'єктів права власності інших держав:
Відхилено8.
2) вибухові речовини, засоби підривання та ініціювання вибуху (крім тих, що закріплені за підприємствами, організаціями недержавної форми власності - резидентами, для провадження виробничої діяльності, а стосовно вибухових речовин також тих, що в установленому порядку виробляються і реалізуються зазначеними підприємствами), всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва;
1) зброя масового знищення, у тому числі ядерна, бактеріологічна (біологічна), токсична, хімічна, а також компоненти, прилади і пристрої спеціально призначені для її розроблення, виробництва або використання, у тому числі добавки;
2) аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин, а також наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків №1 і №2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"…, далі по тексту.
У разі прийняття моєї пропозиції необхідно також внести корективи у статтю 5 абзац 1 стосовно "частини першої статті 1 цього Закону".

2) вибухові речовини, засоби підривання та ініціювання вибуху (крім тих, що закріплені за підприємствами, організаціями недержавної форми власності, - резидентами, для провадження виробничої діяльності, а стосовно вибухових речовин також тих, що в установленому законом порядку виробляються і реалізуються зазначеними підприємствами, організаціями), всі види ракетного палива, а також спеціальні матеріали та обладнання для його виробництва;
9.
3) наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списку 3 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що затверджується Кабінетом Міністрів України (крім тих, що згідно із законами використовуються для промислових цілей підприємствами, установами і організаціями), а також за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком тих, що придбаваються громадянами за призначенням лікаря), інші надзвичайно небезпечні речовини (за винятком речовин, що придбаваються в установленому законом порядку);
-7- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У п.3 ч.1 статті 1 розтлумачити слова "інші надзвичайно небезпечні речовини", назвати конкретно ці речовини.
Враховано редакційно

3) наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, включені до списку 3 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що затверджується Кабінетом Міністрів України (крім тих, що згідно із законами використовуються для промислових цілей підприємствами, установами і організаціями), а також за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком тих, що придбаваються громадянами за призначенням лікаря), інші надзвичайно небезпечні речовини згідно переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України (за винятком речовин, що придбаваються в установленому законом порядку);
10.
4) протиградні установки;


4) протиградні установки;
11.
5) державні еталони одиниць фізичних величин;
-8- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 5) статті 1 виключити.
Відхилено

5) державні еталони одиниць фізичних величин;
12.
6) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (крім зазначених у статті 5 цього Закону суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі операторів зв'язку). Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації не можуть також перебувати у власності юридичних осіб державної форми власності, крім суб'єктів оперативно-розшукової діяльності та суб'єктів підприємницької діяльності, які набувають їх у власність згідно із статтею 5 цього Закону;

-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 1:
у реченні 2 п.6) ч.1 текст "перебувати у власності" замінити текстом "належати відповідно до закону юридичним особам";
у п.8) ч.1 текст "радіотехнічних" замінити текстом ", радіотехнічних чи інших засобів".
Частину 1 наприкінці доповнити такими частинами:

Враховано частково


6) спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (крім зазначених у статті 4 цього Закону суб'єктів господарювання, у тому числі операторів зв'язку). Спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації не можуть перебувати у власності юридичних осіб державної форми власності, крім суб'єктів оперативно-розшукової діяльності та суб'єктів господарювання, які набувають їх у власність згідно із статтею 4 цього Закону;


"10) геодезичні пункти триангуляції та полігонометрії, у тому числі геодезичні та реперні знаки;
11) полігони та бойові поля".13.
7) електрошокові пристрої та спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами (крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також пістолетів і револьверів вітчизняного виробництва та патронів до них, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);
-10- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
До статті 1:
пункт 7) потребує суттєвої переробки за таких обставин:
вважаю некоректним застосування поняття "спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами", оскільки в законопроекті відсутні визначення терміну "спеціальні засоби активної оборони" і перелік таких засобів;
Враховано частково


7) електрошокові пристрої та спеціальні засоби активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами (крім газових пістолетів і револьверів та патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також пістолетів і револьверів вітчизняного виробництва та патронів до них, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії);
14.
8) засоби радіоелектронної боротьби промислового виробництва або виготовлені самостійно спеціальні технічні засоби, призначені для радіоелектронного заглушення радіо та радіотехнічних засобів шляхом створення активних чи пасивних перешкод;
існує безліч організацій недержавної форми власності, які займаються охоронною діяльністю і які повинні мати певні спеціальні засоби, але пунктом 7) статті 1 і Законом в цілому для них вводиться загальне обмеження.

8) засоби радіоелектронної боротьби промислового виробництва або виготовлені самостійно спеціальні технічні засоби, призначені для радіоелектронного заглушення радіо та радіотехнічних засобів шляхом створення активних чи пасивних перешкод;
15.
9) джерела іонізуючого випромінювання, які за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, перебувають у державній власності, ядерні установки та ядерні матеріали, що є виключною державною власністю.
Таким чином, положення законопроекту суперечать статті 42 Конституції України, яка забороняє неправомірне обмеження конкуренції.
Вважаю, що проекти Законів України "Про право власності на окремі види майна" (№5430 від 5.0702000) та "Про зброю) (№1032-3 від 6.07.2000) треба узгодити між собою. Так, наприклад, в п.7) ст.1 першого

9) джерела іонізуючого випромінювання, які за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, перебувають у державній власності, ядерні установки та ядерні матеріали, що є виключною державною власністю;


16.
Не можуть перебувати у власності будь-яких суб'єктів права власності, а також на території України у володінні і користуванні міжнародних організацій та суб'єктів права власності інших держав:
законопроекту вказується, що газові пістолети і револьвери та патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також пістолети і револьвери вітчизняного виробництва та патрони до них, споряджені ґумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії - це спеціальні засоби активної оборони, а в законопроекті "Про зброю" вищеназвані пістолети і револьвери підпадають під кваліфікацію цивільної зброї.
Є і інші неузгодженості між проектами Законів України "Про право власності на окремі види майна" та "Про зброю", які треба усунути.

2. Не можуть перебувати у власності будь-яких суб'єктів права власності, а також на території України у володінні і користуванні міжнародних організацій та суб'єктів права власності інших держав:
17.
1) зброя масового знищення у тому числі ядерна, бактеріологічна (біологічна), токсична, хімічна, а також компоненти, прилади і пристрої спеціального призначені для її розроблення, виробництва або використання, у тому числі доставки;
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У п.1) ч.2 статті 1 текст "зброя масового знищення у тому числі ядерна, бактеріологічна (біологічна), токсична, хімічна" замінити текстом "ядерна, біологічна (бактеріологічна) та хімічна зброя".
-12- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У п.1 ч.2 статті 1 замість слів "зброя масового знищення, у тому числі ядерна, бактеріологічна (біологічна), токсична, хімічна" записати "ядерна, біологічна (бактеріологічна) та хімічна зброя" і далі за текстом.
Враховано


Враховано редакційно


1) зброя масового знищення у тому числі ядерна, біологічна (бактеріологічна), хімічна, а також компоненти, прилади і пристрої спеціально призначені для її розроблення, виробництва або використання, у тому числі доставки;
18.
2) аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин, а також наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків N1 і N2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Законопроектом доповнити положенням про те, що іноземні суб'єкти права власності можуть мати на території України зброю, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами.

2) аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин, а також наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, відповідно до законодавства включені до списків N1 і N2 таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

19.
Стаття 2. Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абз.1 ч.1 статті 2 після тексту "Громадяни" доповнити текстом "та юридичні особи недержавної форми власності".
Враховано

Стаття 2. Спеціальний порядок набуття права власності громадянами на окремі види майна
20.
Громадяни набувають право власності на такі види майна, придбаного ними за відповідним дозволом, що надається:
-14- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Відповідно з п.7) статті 1 законопроекту юридичним особам недержавної форми власності дозволяється мати у власності газові пістолети і револьвери, а також пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, але на відміну від громадян для таких юридичних осіб не встановлюється спеціальний порядок набуття права власності на ці види майна.
Враховано редакційно

Громадяни України, особи без громадянства, іноземці та юридичні особи недержавної форми власності набувають право власності на такі види майна, за умов попереднього отримання дозволу, що надається:
21.
1) на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, пістолети і револьвери вітчизняного виробництва та патрони до них, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;
Вважаю також доцільним у статті 2 визначити і спеціальний порядок набуття права власності для юридичних осіб недержавної форми власності на пневматичну зброю.

1) на вогнепальну гладкоствольну мисливську зброю, пістолети і револьвери вітчизняного виробництва та патрони до них, споряджені ґумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також газові пістолети, револьвери і патрони до них, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також холодну зброю та пневматичну зброю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 18-річного віку;
22.
2) на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 25-річного віку;
-15- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
П.2 статті 2 викласти в такій редакції:
"2) на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку;".
-16- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
П.2 статті 2 пропоную викласти в такій редакції:
"2) на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 20-річного віку;".
Враховано

Відхилено


2) на вогнепальну нарізну мисливську зброю - органами внутрішніх справ за місцем проживання особам, які досягли 21-річного віку;
23.
3) на джерела іонізуючого випромінювання, крім об'єктів права державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.
-17- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У п.3) ч.1 статті 2 текст "державного регулювання" замінити текстом "центральної виконавчої влади з питань".
Враховано

3) на джерела іонізуючого випромінювання, крім об'єктів права державної власності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, - органом центральної виконавчої влади з питань ядерного регулювання.

24.
Стаття 3. Спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна, експорт або імпорт якого підлягає державному експортному контролю


Стаття 3. Спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна, експорт або імпорт якого підлягає державному експортному контролю
25.
Набуття права власності на окремі види майна, передбачені пунктами 1, 2 і 9 частини першої статті 1 цього Закону, та на інші види майна, що згідно із законодавством підлягає державному експортному контролю, суб'єктами права власності України, крім зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, у разі його імпорту в Україну, а також набуття права власності на зазначене майно міжнародними організаціями або суб'єктами права власності інших держав у разі його експорту з України, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством про державний експортний контроль.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 3 після тексту "що згідно із" текст "законодавством" замінити текстом "законом".
Відхилено

Набуття права власності на окремі види майна, передбачені пунктами 1, 2 і 9 частини першої статті 1 цього Закону, та на інші види майна, що згідно із законодавством підлягає державному експортному контролю, суб'єктами права власності України, крім зазначених у частині першій статті 1 цього Закону, у разі його імпорту в Україну, а також набуття права власності на зазначене майно міжнародними організаціями або суб'єктами права власності інших держав у разі його експорту з України, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством про державний експортний контроль.

26.
Стаття 4. Спеціальний порядок набуття права власності на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
-19- Н.д.Матвеєв В.Й.(Реєстр.картка №239)
Статтю 4 вилучити.
Враховано


27.
Набуття права власності на наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, включені до списку N3 таблиці І (крім суб'єктів права власності, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону) та таблиць ІІ - ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та іншими нормативно-правовими актами.

-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Із статті 4 виключити текст "та іншими нормативно-правовими актами", наприкінці статтю доповнити текстом "законодавства".

Відхилено


28.
Стаття 5. Спеціальний порядок набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації
-21- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю 5 вилучити.
Відхилено

Стаття 4. Спеціальний порядок набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації


-22- Н.д.Матвеєв В.Й.(Реєстр.картка №239)
Статтю 5 викласти в такій редакції
"Набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (крім суб'єктів права власності, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону) здійснюється за дозволами Служби безпеки України, що надається відповідним суб'єктам господарювання, які здійснюють у встановленому порядку їх розроблення, виготовлення і реалізацію, а також операторам зв'язку, які укомплектовують цими засобами свої системи зв'язку та надають їх для використання суб'єктам оперативно-розшукової діяльності.
Порядок надання та форма дозволів щодо набуття затверджується Службою безпеки України".
Враховано

Набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації суб'єктами права власності, крім тих, що зазначені у частині першій статті 1 цього Закону, здійснюється за дозволами Служби безпеки України, що надається відповідним суб'єктам господарювання, які здійснюють у встановленому законом порядку їх розроблення, виготовлення і реалізацію, а також операторам зв'язку, які укомплектовують цими засобами свої системи зв'язку та надають їх для використання суб'єктам оперативно-розшукової діяльності.
Порядок надання та форма дозволів щодо набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації затверджується Службою безпеки України.

29.
Набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації (крім суб'єктів права власності, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону) здійснюється за дозволами Служби безпеки України або Міністерства внутрішніх справ України, що надаються відповідним суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють в установленому порядку їх розроблення, виготовлення і реалізацію, а також операторам зв'язку, які укомплектовують цими засобами свої системи зв'язку та надають їх для використання суб'єктам оперативно-розшукової діяльності.
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.1 статті 5 текст "(крім суб'єктів права власності, зазначених у частині першій статті 1 цього Закону)" замінити текстом "суб'єктами права власності, крім тих, що зазначені", а після тексту "в установленому" додати слово "законодавством.
Враховано


30.
Порядок надання та форма дозволів щодо набуття права власності на спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації затверджується Службою безпеки України разом з Міністерством внутрішніх справ України.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.2 статті 5 текст "Службою безпеки України разом" замінити текстом "відповідно службою безпеки України та".
Відхилено31.
Стаття 6. Спеціальний порядок набуття права власності на культурні цінності


Стаття 5. Спеціальний порядок набуття права власності на культурні цінності
32.
Набуття права власності на окремі види майна, що перебувають на державному обліку як об'єкти національного культурного надбання, здійснюється за дозволами, що відповідно надаються центральним органом виконавчої влади з питань культури і мистецтв, центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики, центральним органом виконавчої влади з питань архівної справи у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
-25- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
У статті 6 після слів "з питань архівної справи" додати слова "органами місцевого самоврядування, що є власниками комунального майна".
Враховано редакційно

Набуття права власності на окремі види майна, що включені до державного реєстру як об'єкти національного культурного надбання, крім тих, які відповідно до закону не підлягають приватизації, здійснюється за погодженням, що відповідно надається центральним органом виконавчої влади з питань культури, центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та житлової політики, центральним органом виконавчої влади з питань архівної справи, органами місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном, що є у комунальній власності, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

33.
Стаття 7. Спеціальний порядок набуття права власності на інші окремі види майна

-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)

Враховано редакційно
див. ч. 1 ст. 2
Стаття 6. Спеціальний порядок набуття права власності на інші окремі види майна
34.
Законами України може встановлюватися спеціальний порядок набуття власності на інші окремі види майна, не зазначені у статтях 2 - 6 цього Закону.
Статтю 7 доповнити такими двома частинами:
"Зазначені у частині першій статті 1 цього Закону види майна, що перебуває у володінні чи користуванні міжнародних організацій або суб'єктів права власності, розташованих на території України, використовуються ними відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Суб'єкти господарювання набувають право на здійснення операцій з окремими видами майна в порядку, визначеному Законом України "Про ліцензування окремих видів господарської діяльності"

Законами України може встановлюватися спеціальний порядок набуття власності на інші окремі види майна, не зазначені у статтях 2 - 5 цього Закону.


35.
Стаття 8. Відповідальність за порушення обмежень та спеціального порядку набуття права власності


Стаття 7. Відповідальність за порушення обмежень та спеціального порядку набуття права власності на окремі види майна
36.
Особи, які порушили заборону на придбання у власність окремих видів майна, а також спеціальний порядок набуття права власності, несуть відповідальність згідно із законодавством.
-27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 8 після тексту "набуття права власності" доповнити текстом "на окремі види майна", наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом".
Враховано частково

Особи, які порушили заборону на придбання у власність окремих видів майна, а також спеціальний порядок набуття права власності на окремі види майна, несуть відповідальність згідно із законом.
37.
Стаття 9. Прикінцеві положення


Стаття 8. Прикінцеві положення
38.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
39.
2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року "Про право власності на окремі види майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,N 35, ст. 517; 1993 р.,N 22, ст. 233; 1994 р.,N 34, ст. 322; 1995 р.,N 5, ст. 33).


2. З дня набрання чинності цим Законом втрачає чинність Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року "Про право власності на окремі види майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст. 517; 1993 р., N 22, ст. 233; 1994 р., N 34, ст. 322; 1995 р., N 5, ст. 33).
3. Закони та нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
40.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:


4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
41.
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;


підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
42.
розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;


розробити і привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
43.
забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.


забезпечити розроблення, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні