Назва: БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Автор: Народні депутати України Ю.Тимошенко, Є.Жовтяк, П.Кузнєцов, О.Турчинов
Головний комітет: Комітет з питань бюджету

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
1.
Цим Кодексом встановлюється бюджетна система України та її принципи, визначаються засади бюджетного процесу, правовий статус суб'єктів бюджетних правовідносин та підстави відповідальності за порушення бюджетного законодавства.
-1- Кабінет Міністрів України
Пропонується викласти текст преамбулиі у наступній редакції: "Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, її структура, принципи, правові норми функціонування, основи бюджетного процесу і мiжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
Враховано

Цим Кодексом визначаються засади бюджетної системи України, структура, принципи, правові норми її функціонування, основи бюджетного процесу і мiжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.-2- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Завдання Бюджетного кодексу установити загальні принципи бюджетного законодавства, правові основи функціонування бюджетної системи України, правовий стан суб'єктів бюджетних правовідносин, визначення основ бюджетного процесу, підстав для відповідальності за порушення бюджетного законодавства.
Відхилено. Кодекс - нормативно-правовий акт прямої дії, який визначає не тільки загальні принципи, але й конкретні правові норми регулювання бюджетних відносин.-3- Н.д Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У преамбулі слово "встановлюється" замінити на "визначається встановлення", оскільки встановлювати систему Кодекс не може.

Враховано частково


2.
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
-4- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статтях законопроекту, де записано "рішення обласної, районної чи місцевої ради" замінити такими словами: "рішення обласної, районної, сільської, селищної, міської, районної у місті ради".
Відхилено
Положення не відповідає Закону про місцеве самоврядування в Україні
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ I. Загальні положення
3.
Глава I. Загальні положення
-5- Комітет з питань бюджету
Змінити розподіл по главам в зв'язку зі зміною структури законопроекту та ввести Розділ I. Загальні положення.

Враховано

Глава I. Загальні положення
4.
Стаття 1. Бюджетні правовідносини
-6- Комітет з питань бюджету
Назву та текст статті 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним Кодексом України
Бюджетним Кодексом України регулюються правовідносини, що виникають у процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування."
Враховано

Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним Кодексом України
5.
Бюджетними правовідносинами в цьому Кодексі визнаються правовідносини, що виникають в процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та бюджетів самоврядування.
-7- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 1 - термін "правовідносини" замінити на термін "відносини".

Враховано
Бюджетним Кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування.


-8- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В ст.1 слова "бюджетів самоврядування" замінити на "бюджетів місцевого самоврядування".
Враховано


6.
Стаття 2. Визначення основних термінів
-9- Національний банк України
У статті 2 "Визначення основних термінів" необхідно дати визначення термінів "кредит" і "позика".

Стаття 2. Визначення основних термінів


-10- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті відновити такі положення
Стаття 2
Пункт 34 - казначейські бюджетні рахунки.
Пункт 35 - консолідований соціальних бюджет
пункт 37 - місцевий фінансовий орган
Враховано частково


7.
У цьому Кодексі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Кодексі нижченаведені терміни та поняття вживаються в такому значенні:
8.
1) бюджет - план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій та завдань держави та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
-11- Комітет з питань бюджету
Пункт перший статті 2 викласти у такій редакції:
"1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;"
Враховано

1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;


-12- Комітет з питань науки і освіти
В п.1 статті 2 після слів на "використання" додати "державних".

Відхилено. Кодекс регулює відносини не лише щодо державних, але й фінансові відносини органів місцевого самоврядування-13- Комітет з питань бюджету
Статтю доповнити терміном:
"2) бюджети мiсцевого самоврядування - бюджет Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi та місцеві бюджети;"


Враховано

2) бюджети мiсцевого самоврядування - бюджет Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi та місцеві бюджети;

9.
2) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів та видатків бюджетів, а також джерел фінансування дефіциту бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками з метою забезпечення загальнодержавної порівняльності бюджетних показників;
-14- Кабінет Міністрів України
П.21 викласти у такій редакції:
"3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;"

Враховано

3) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;

10.
3) бюджетна позичка - кошти бюджету, що надаються на зворотній основі на визначений термін;
-15- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, оскільки бюджет недоцільно розглядати у якості кредитної установи.
Враховано
-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Необхідно весь текст Бюджетного кодексу привести у відповідність до норм української мови.
Враховано-17- Національний банк України
У п.п. 3 вказати кому надаються кошти бюджету.
Враховано частково у ст.75 нової редакції

11.
4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети або завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій;
-18- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 2, параграф 4. Статтю доповнити наступним текстом: "... у відповідності до покладених на нього функцій та наявних чи затверджених у відповідному бюджеті фінансових ресурсів".
Враховано
у ч.4 ст.22

4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети або завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій;
12.
5) бюджетна резолюція Верховної Ради України на відповідний бюджетний період (далі - Бюджетна резолюція) - закон України, який визначає засади бюджетної політики та основні параметри і нормативи державного бюджету, розподіл виконання державних повноважень між бюджетами різних рівнів та інші положення, необхідні для складання бюджетів на наступний бюджетний період;
-19- Кабінет Міністрів України
У ст. 2, п. 5 визначення Бюджетної резолюції не відповідає нормам чинного законодавства. Бюджетна резолюція не повинна мати статус закону. Згідно Регламенту Верховної Ради України (глава 9.1.1.) вона в загальному вигляді окреслює пріоритети бюджетної політики держави на наступний період. Тому пропонується така редакція: "Бюджетна резолюція є орієнтиром для Уряду при розробці проекту державного бюджету і для Верховної Ради при розгляді бюджету і законів, що впливають на доходи і видатки державного бюджету".

Відхилено.
Згідно ст.113 Конституції України Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується виключно Конституцією, зако-нами України та ак-тами Президента України. Надання Бюджетній резолюції статусу закону направлене на вико-нання вимог ст. ст. 85 та 92 Конституції України, за якими до виключних повно-важень Верховної Ради України нале-жить визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики (включаючи бюд-жетну політику), а державний бюджет і бюджетна система України визначають-ся виключно закона-ми.
5) Бюджетна резолюція Верховної Ради України на відповідний бюджетний період - Закон України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період, який визначає засади бюджетної політики та основні параметри бюджету на наступний бюджетний період;


-20- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 5) Викласти в такій редакції:
"бюджетна резолюція Верховної Ради України на відповідний бюджетний період (далі - Бюджетна резолюція) - спеціальна постанова, що визначає засади бюджетної політики та основні напрямки формування державного бюджету, які повинні враховуватися Урядом при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та інших законів, що впливають на бюджетні правовідносини"
Відхилено. Статус постанови не дозво-ляє визначати обов'язкові до вра-хування Кабінетом Міністрів засади бюджетної політики на наступний бюджетний період.-21- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Вважаю, що для недопущення ускладнень при формуванні і розгляді проекту Закону про Державний бюджет слід Бюджетну резолюцію приймати не як Закон, а як постанову Верховної Ради і внести відповідні зміни до статей 2, 69, 89, 125 та інших.
Відхилено. Статус постанови не дозво-ляє визначати обов'язкові до вра-хування Кабінетом Міністрів засади бюджетної політики на наступний бюджетний період.-22- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 2, параграф 5. Подати у наступній редакції: "... бюджетна резолюція Верховної Ради України про основні напрями бюджетної політики на наступні 3 бюджетні періоди, засади бюджетної політики та основні орієнтири для розробки Державного бюджету на наступний період, а також цілі та завдання удосконалення бюджетно-податкової політики та бюджетного процесу у коротко- та середньостроковій перспективі, заходи забезпечення виконання бюджету наступного бюджетного періоду;".

Відхилено. Статус постанови не дозво-ляє визначати обов'язкові до вра-хування Кабінетом Міністрів засади бюджетної політики на наступний бюджетний період.

13.
6) бюджетна система України - побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, врегульована нормами бюджетного законодавства сукупність Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;
-23- Комітет з питань бюджету
Викласти у такій редакції:
"6) бюджетна система України - сукупність Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, врегульована нормами права;"
Враховано

6) бюджетна система України - сукупність Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої і врегульована нормами права;


-24- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 2. Замість тексту "... нормами бюджетного законодавства сукупність Державного бюджету України ..."записати "нормами бюджетного законодавства, ухваленими для виконання вимог Конституції, сукупність Державного бюджету України ..."
Враховано частково


14.
7) бюджетна установа - установа або організація, що створена відповідним органом державної влади України, органом влади Автономної Республіки Крим чи органом місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших функцій, не пов'язаних з отриманням прибутку, яка утримується за рахунок відповідного бюджету;
-25- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 2 п.7 - після слів "для здійснення управлінських" додати слова "по захисту держави і правопорядку".
-26- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 2 п. 7).
Бюджетна установа - установа чи орган державнї влади, або організація, що створена відповідним органом державної влади України, органом влади Автономної Республіки Крим чи органом місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших функцій, яка утримується за рахунок відповідного бюджету.
Враховано.Враховано частково

7) бюджетна установа - установа чи орган державної влади, або організація, що створена відповідним органом державної влади України чи органом місцевого самоврядування для здійснення захисту держави і правопорядку, управлінських, соціально-культурних або інших функцій, яка утримується повністю за рахунок коштів відповідного бюджету;


-27- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
У ст.2 п.7 та по тексту Кодексу органи влади і бюджет Автономної республіки Крим відносяться відповідно до органів та бюджетів місцевого самоврядування
Враховано


15.
8) бюджетне асигнування - бюджетні кошти, надані відповідно до встановленого бюджетного призначення розпоряднику бюджетних коштів, що дають йому право на взяття бюджетних зобов'язання;
-28- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"8) бюджетне асигнування - повноваження на прийняття зобов'язань та здійснення платежів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;"
Враховано

8) бюджетне асигнування - повноваження на прийняття зобов'язань та здійснення платежів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення;


-29- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У главі І, ст.2:
в п.8 слово "взяття" замінити на "отримання".
Враховано в редакції Кабінету Міністрів.-30- Національний банк України
П.п.8 потребує нової редакції.
Враховано
-31- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У ст.2.п.8 не визначено поняття "виконання бюджету".
За змістом викладе-но у ст.80 та гл. VIII нової редакції

16.
9) бюджетне зобов'язання - розміщення замовлення, укладення контракту (угоди), придбання товару, послуга чи інші операції протягом бюджетного періоду, що потребують здійснення платежів протягом цього ж бюджетного періоду або у майбутньому в межах бюджетної програми;
-32- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ідентичних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;"

Враховано

9) бюджетне зобов'язання - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших ідентичних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому;
17.
10) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів у порядку, встановленому цим Кодексом, відповідно до якого розпоряднику коштів надаються бюджетні асигнування;
-33- Кабінет Міністрів України
Пункт 10 ст.2 викласти в такій редакції:
"10) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Законом України про Державний бюджет України або рішенням про бюджет місцевого самоврядування у встановленому цим Кодексом порядку, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє надавати бюджетні асигнування;"
Враховано
10) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Законом України про Державний бюджет України або рішенням про бюджет місцевого самоврядування у встановленому цим Кодексом порядку, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє надавати бюджетні асигнування;


-34- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У статті 2 п.10 після слів "цим Кодексом" додати слова "Постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням обласної, районної, міської, сільської, селищної Ради про обласний, районний, міський, сільський, селищний бюджет" і далі по тексту.
Враховано в іншій редакції-35- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
П.10 ст.2 викласти у такій редакції "бюджетне призначення - це бюджетне асигнування, що має кількісні і часові обмеження".
Враховано в іншій редакції

18.
11) бюджетний запит - документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності, з відповідними обгрунтуваннями такого обсягу;
-36- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"11) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;"
Враховано
11) бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період;


-37- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В п. 11 ст.2 слова "діяльності" доповнити словами "у вигляді прогнозного кошторису" і далі по тексту
Враховано у ч.4 ст.22 та ч.2 ст.53


19.
12) бюджетний процес - встановлений цим Кодексом порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та контролю за виконанням бюджетів, а також порядок складання, розгляду та прийняття рішення щодо звітів про виконання бюджетів;
-38- Комітет з питань бюджету
Пункт 12 ст.2 викласти у такій редакції:
"бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України;"
Враховано

12) бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України;
20.
13) бюджетний розпис - деталізація показників надходжень до бюджету та видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
-39- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;"
Враховано

13) бюджетний розпис - документ, в якому встановлюється розподіл доходів та фінансування бюджету, бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів по певних періодах року відповідно до бюджетної класифікації;


-40- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
До ст.2 додати п.13 такого змісту: "бюджетний рік - період, який співпадає з календарним роком, а саме з 1 січня по 31 грудня".
Враховано в ч.2 ст.3 Кодексу.-41- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В п. 13 ст.2 слово "деталізація" замінити на слово "розподіл" та після слова "класифікації" доповнити словами "та кварталів бюджетного періоду"
Враховано частково
Бюджетний розпис може складатися не тільки поквартально, але й помісячно-42- Комітет з питань науки і освіти
Бюджетний розпис визначити як "розподіл затверджених бюджетних призначень по періодах року з урахуванням розподілу доходів, видатків та фінансування бюджету"

Враховано
в ст.51 та 53

21.
14) бюджетний цикл - період з початку складання проекту бюджету до прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою;
-43- Н.д. Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
П.14 ст.2 вилучити, як такий, що не використовується
-44- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 14)
Слова "обласною, районною чи місцевою радою" замінити на слова "та місцевими радами"
Враховано


П.14 виключено

22.
15) бюджетні компенсації - кошти, що передаються з одного бюджету до іншого для покриття неотриманих доходів або для здійснення додаткових видатків, що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування;
-45- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 2, параграф 15. Текст "... що передаються з одного бюджету до іншого для ..." подати у редакції: "... що передаються з одного бюджету до іншого на безповоротній та безоплатній основі для ..."
Також статтю доповнити, і текст: "... що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування" подати у редакції "... що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування, і затверджені у бюджеті, з котрого виконується компенсація".
Відхилено
14) бюджетні компенсації - кошти, що передаються з одного бюджету до іншого для покриття неотриманих доходів або для здійснення додаткових видатків, що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування;
23.
16) бюджетні пропозиції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад на наступний бюджетний період (далі - бюджетні пропозиції) - постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення обласної, районної, міської, селищної чи сільської ради, які визначають обсяги доходів та видатків на виконання делегованих державних повноважень і оформляються у вигляду проекту відповідного бюджету на наступний бюджетний період згідно єдиної бюджетної класифікації;
-46- Кабінет Міністрів України
Пункт 16 ст.2 виключити, або привести у відповідність з визначенням "пропозиція проекту бюджету" (пункт 48). Ці визначення повинні мати однаковий смисл, а запропоноване лише вносить непорозуміння. Рішення ради про обсяги доходів та видатків на виконання делегованих повноважень, оформлене у вигляді проекту бюджету, фактично є прийнятим бюджетом на виконання делегованих повноважень.
-47- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Н.д.Снігач А.П. (Округ №186)
Пункт 16 ст.2 виключити.
Враховано

Враховано


24.
17) видатки бюджету - платежі на здійснення програм та заходів, передбачених відповідними бюджетом;
-48- Кабінет Міністрів України
Пункт 17 ст.2 доповнити словами "за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум", оскільки платежі з погашення основної суми боргу не є видатками бюджету, а відносяться до категорії "Фінансування бюджету" і враховуються за межами видатків бюджету.

Враховано

15) видатки бюджету - кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум;


-49- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В п. 17 ст.2 слово "платежі" замінити на слова "спрямування коштів"

Враховано-50- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом:
"витрати з бюджету - видатки бюджету та кошти, спрямовані на погашення основної суми боргу;"
Враховано

16) витрати з бюджету - видатки бюджету та кошти, спрямовані на погашення основної суми боргу;
25.
18) виплати коштів населенню - виплати бюджетних коштів для здійснення обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних виплат, встановлених законодавством України;
-51- Кабінет Міністрів України
У пункті 18 ст.2 запропоноване визначення терміну "Виплати коштів населенню" не містить бюджетного змісту. Бюджетна класифікація не передбачає такої категорії витрат, і в подальшому тексті воно не застосовується. Крім того, при такому трактуванні залишається поза увагою термін "виплата заробітної плати". Тому пропонується виключити текст приведений у пункт 18.
Враховано-52- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 18 ст.2 виключити.
Враховано

26.
19) власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів місцевого самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій самоврядування, визначених законодавством України;
-53- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як в Кодексі йдеться про видатки на повноваження.
-54- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 19 ст.2 викласти у такій редакції "власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів урядування, в т.ч. самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій урядування та самоврядування, визначених законодавством України;"
ВрахованоВрахована пропозиція Кабінету Міністрів України


27.
20) головні розпорядники бюджетних коштів - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень і надання бюджетних асигнувань і які визначені в законі про Державний бюджет України, постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенні обласної, районної чи місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;
-55- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"17) головні розпорядники бюджетних коштів - органи державної влади, в т.ч. міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;"

Враховано

17) головні розпорядники бюджетних коштів - органи державної влади, в т.ч. міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень;


-56- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У пункті 20 ст.2 є необхідність визначитися з поняттями "головні розпорядники державного бюджету", "головні розпорядники самоврядних бюджетів". Окрім того, не передбачено, що головними розпорядниками місцевих бюджетів є ніяк не голови облдержадміністрацій, а голови виконкомів місцевих рад. Збережено принцип змішання державної виконавчої та самоврядної виконавчої влад.
Врахована редакція Кабінету Міністрів України

28.
21) грант - кошти, які безоплатно перераховуються іноземними державами або міжнародними організаціями для підтримки бюджетів або на інші цілі, що пов'язані із здійсненням функцій держави та місцевого самоврядування;
-57- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити
-58- Національний банк України
У п.п. 21 у визначенні терміну "грант" - замінити слова "перераховуються іноземними державами або міжнародними організаціями" на "одержані від іноземних держав або міжнародних організацій".
Враховано


Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України-59- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У пункті 21 ст.2 звужено поняття гранта. Окрім того гранти може надавати і Україна, і українські організації, і гранти видаються не обов'язково для фінансування на здійснення функцій держави та місцевого самоврядування.

Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

29.
22) громадські замовлення - укладені в установленому законодавством порядку розпорядниками коштів бюджетів усіх рівнів угоди на здійснення робіт, закупку товарів, надання послуг для громадських потреб за рахунок коштів відповідних бюджетів;
-60- Кабінет Міністрів України
Пункт 22 ст.2. У пункті 9) цієї статті приведене визначення бюджетного зобов'язання, що, власне, дає пояснення дій розпорядників бюджетних коштів по виконанню бюджету протягом бюджетного періоду. Приведене поняття "громадські замовлення" по своїй суті є бюджетним зобов'язанням. Крім того, використаний авторами термін не має юридичного трактування. Тому пропонуємо його вилучити.
Враховано-61- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 22 ст.2 виключити.
Враховано
-62- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.22 ст.2 потрібно чітко визначитись з поняттям "громадські потреби", які фінансуються на кошти бюджетів відповідного рівня (тобто і державного також?). Можливо логіка полягала у тому, що є державне замовлення (фінансується з держбюджету) і громадське замовлення (фінансується з коштів місцевих самоврядних бюджетів).
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

30.
23) делеговані повноваження - повноваження держави, що передаються місцевому самоврядуванню, а також повноваження місцевого самоврядування, які передаються між різними рівнями місцевого самоврядування;
-63- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як в Кодексі йдеться про видатки на повноваження.
-64- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Логіка п.23 ст.2 передбачає, що держава не може отримувати делеговані повноваження, а це звужує можливість органів державної влади.
Враховано


Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

31.
24) депозитні суми - кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню;
-65- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як у Кодексі цей термін не використовується.

Враховано
-66- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 24): доопрацювати підпункт. В наданій редакції це неможливо
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-67- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Ст. 2 глави 1 доповнити новим пунктом щодо визначення терміну "державне оборонне замовлення" так як термін "громадські замовлення" (пункт 22 статті 2) буде недостатнім, оскільки в державі діє Закон України "Про державне оборонне замовлення". Пропонується новий пункт викласти у наступній редакції:
"Державне оборонне замовлення - укладені в установленому законодавством порядку розпорядниками коштів бюджету угоди на здійснення поставки (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам за рахунок коштів відповідних бюджеті".

Відхилено,
так як ці терміни за своїм змістом стосуються іншого законодавства

32.
25) державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх непогашених боргових зобов'язань держави перед юридичними та фізичними особами (як внутрішніх, так і зовнішніх), включаючи боргові зобов'язання держави, які виникають в результаті виданих гарантій за кредитами;
-68- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"18) державний борг та борг місцевого самоврядування - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов"язань держави, включаючи боргові зобов"язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами;"
Враховано

18) державний борг та борг місцевого самоврядування - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов"язань держави, включаючи боргові зобов"язання держави, що вступають в дію в результаті виданих гарантій за кредитами;


-69- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У пункті 25 статті 2 замість слів "...непогашених боргових зобов'язань..." записати "... боргових зобов'язань держави перед іноземними державами, міжнародними фінансовими організаціями,..."
Враховано в іншій редакції

33.
26) державні повноваження - це права, обов'язки та відповідальність держави, які виникають при виконання функцій держави, передбачених законодавством України;
-70- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити.
Враховано


34.
27) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;


19) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;
35.
28) дотація - трансферт, що передається з одного бюджету до іншого на безповоротній і безоплатній основі для використання їх на загальне вирівнювання доходної спроможності бюджету, що їх отримує;
-71- Комітет з питань бюджету
Викласти у такій редакції:
"20) дотація на загальне вирівнювання - міжбюджетний трансферт для використання на загальне вирівнювання доходної спроможності бюджету, що його отримує;"
Враховано
20) дотація на загальне вирівнювання - міжбюджетний трансферт для використання на загальне вирівнювання доходної спроможності бюджету, що його отримує;
36.
29) доходи бюджету - платежі до бюджету, які включають кошти, що зібрані для суспільних потреб відповідно до законодавства України про податки і збори, та інші доходи, включаючи надходження від продажу активів, проценти та дивіденди, дотації, дарунки в грошовому та натуральному вигляді (у вартісному обрахунку), гранти;
-72- Кабінет Міністрів України
Викласти у такій редакції:
"доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження, що зібрані державними та місцевими органами влади на безповоротній основі відповідно до законодавства України, включаючи трансферти, дарунки, гранти;
Враховано
21) доходи бюджету - усі податкові, неподаткові та інші надходження, що зібрані державними та місцевими органами влади на безповоротній основі відповідно до законодавства України, включаючи трансферти, дарунки, гранти;


-73- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
П.29 ст. 2 викласти в такій редакції: "доходи бюджету - надходження коштів до бюджету за рахунок оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, включаючи всі перерахування до бюджету, передбачені законодавством України, а також дотації і гранти".
Враховано частково

37.
30) єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Державного казначейства України, відкритих в установах Національного банку України за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі до Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства України здійснюється виконання Державного бюджету України;
-74- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити
-75- Національний банк України
У п.п. 30 цієї статті дати таке визначення "єдиний казначейський рахунок - рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України та система реєстраційних рахунків за відповідними балансовими рахунками, відкритими в Державному казначействі Україні", і далі за текстом.
-76- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 30): не враховує існування бюджетних рахунків фінансових органів
Враховано


Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

38.
31) загальний фонд бюджету - основна частина Державного бюджету України, що не включає спеціальних фондів;
-77- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як це викладено в основній частині Кодексу.

Враховано-78- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункти 31) та 52) відновити
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-79- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
До статті додати пункт такого змісту:
"iндекс вiдносної податкоспроможностi бюджету - показник, що обчислюється як вiдношення доходiв, закрiплених за вiдповiдним бюджетом, у розрахунку на душу населення до аналогiчного усередненого показника бюджетiв областi, i використовується для прогнозування доходiв бюджетiв;"

Відхилено, так як визначення цього показника наведене в ч.5 ст.100


39.
32) закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує Державний бюджет України на певний бюджетний період, а також регламентує протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;
-80- Комітет з питань бюджету
Пункт викласти у такій редакції:
"Закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує повноваження органам виконавчої влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного року;"
Враховано

22) Закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує повноваження органам виконавчої влади здійснювати виконання Державного бюджету України протягом бюджетного року;
40.
33) казначейське виконання бюджету - порядок виконання бюджету, при якому реєстрація надходжень, здійснення платежів від імені бюджетних установ та організацій покладається на Державне казначейство України;
-81- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як про це йдеться в основній частині Кодексу.
Враховано
-82- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 33 ст.2 викласти в такій редакції: "касове виконання бюджету - операції по забезпеченню надходжень до бюджету, здійснення видатків по бюджетних зобов'язаннях та ведення бухгалтерського обліку"

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-83- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт викласти у редакції:
"казначейське обслуговування бюджетів - здійснення касового обслуговування бюджетів мiсцевого самоврядування шляхом розрахунково-касового обслуговування бюджетних установ, які фінансуються з відповідних бюджетів;"
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-84- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт викласти у редакції:
"коригуючi коефiцiєнти нормативiв бюджетної забезпеченостi - статистично обчисленi показники, що визначають вiдмiнностi у вартостi надання соцiальних послуг з рiзних бюджетiв;"
Відхилено
визначено в ст.97 Кодексу-85- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити пунктом:
"23) запозичення - кошти, отримані бюджетом на умовах повернення, платності та строковості;"
Враховано

23) запозичення - кошти, отримані бюджетом на умовах повернення, платності та строковості;-86- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Доповнити новим пунктом:
"24) кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов"язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з"являються зобов"язання перед бюджетом;"
Враховано

24) кредитування за вирахуванням погашення - операції, пов"язані з наданням коштів з бюджету на умовах повернення, платності та строковості, в результаті яких з"являються зобов"язання перед бюджетом;
41.
34) казначейські бюджетні рахунки - бюджетні рахунки органів Державного казначейства України, відкриті в установах Національного банку України;
-87- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити
Враховано
-88- Національний банк України
В статті 2 п.34 після слів "Державного казначейства України" пропонуємо записати слова "крім рахунків по розмежуванню доходів між державним бюджетом та бюджетами самоврядування"
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

42.
35) консолідований соціальний бюджет - зведений баланс витрат на соціальні потреби у формах та видах, встановлених законодавством України, та доходів на їх покриття на наступний бюджетний період за рахунок як зведеного бюджету, так і позабюджетних фондів, що обчислюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та основні показники якого закріплюються в бюджетній резолюції Верховної Ради України;
-89- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити
Враховано
-90- Комітет з питань бюджету
Доповнити статтю пунктом:
"кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки, збори та обов'язкові платежі, закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень;"
Враховано

25) кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування - податки, збори та обов'язкові платежі, закріплені цим Кодексом на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень;


-91- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю пунктом:
"26) мiжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;"і
Враховано

26) мiжбюджетні трансферти - кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого;

43.
36) місто обласного значення (місто республіканського значення в Автономній Республіці Крим) - місто, в якому власні та делеговані державою повноваження виконуються власними органами самоврядування без підпорядкування їх органам місцевого самоврядування районів, на території яких вони знаходяться;
-92- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, як такий, що не є нормою Бюджетного кодексу.
Враховано
-93- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 2 п.36 викласти у наступній редакції "місто обласного підпорядкування (місто республіканського підпорядкування в Автономній Республіці Крим) - це місто, яке безпосередньо підпорядковане обласній Раді і виконує власні та делеговані державою повноваження самостійно".
Відхилено.-94- Кабінет Міністрів України
Доповнити новим пунктом:
"27) мiсцевi бюджети - бюджети міст Києва та Севастополя, мiст обласного (республiканського в Автономній Республіці Крим) та районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань;"
Враховано

27) мiсцевi бюджети - бюджети міст Києва та Севастополя, мiст обласного (республiканського в Автономній Республіці Крим) та районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань;

44.
37) місцевий фінансовий орган - орган, що відповідно до законодавства України організує та здійснює функції по складанню проекту відповідного обласного, районного, міського міста обласного значення бюджетів та виконанню рішення відповідної ради про обласний, районний, міський міста обласного значення бюджет, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами обласного, районного та міського міста обласного значення бюджету;
-95- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у новій редакції:
"28) місцевий фінансовий орган - установа, що у відповідності із законодавством України організує та здійснює функції по складанню, виконанню бюджетів місцевого самоврядування, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов"язані з управлінням коштами бюджету місцевого самоврядування. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів;"

Враховано

28) місцевий фінансовий орган - установа, що у відповідності із законодавством України організує та здійснює функції по складанню, виконанню бюджетів місцевого самоврядування, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов"язані з управлінням коштами бюджету місцевого самоврядування. Для цілей цього Кодексу Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим віднесено до місцевих фінансових органів;


-96- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 2 пункт 37 доповнити словами "районного у місті".
Враховано в іншій редакції.-97- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст.2 п.37 вилучити "відповідно до законодавства України."
Відхилено


45.
38) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти залучені в результаті випуску боргових зобов'язань держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування;
-98- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у такій редакції:
"надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучені в результаті прийняття боргових зобов'язань держави або органу місцевого самоврядування;"
Враховано

29) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучені в результаті прийняття боргових зобов'язань держави або органу місцевого самоврядування;
46.
39) норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень забезпечення послуг населенню при виконанні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень;
-99- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 2, параграф 39. Доповнити статтю ".. повноважень з врахуванням стану та динаміки регіонального розвитку, структури виробництва та доходів населення".
Враховано у порядку визначення нормативу в Основній частині Кодексу

30) норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень фінансового забезпечення для оплати послуг населенню при виконанні органами місцевого самоврядування делегованих повноважень;


-100- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 39): Слова "при виконанні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень" виключити або після слова "державою" доповнити словами "та власних" і далі по тексту
Відхилено,
так як протирічить змісту визначення
-101- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 39 ст.2 викласти у такій редакції "норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування".
Враховано
в іншій редакції


47.
40) оборотна касова готівка - один з видів фінансового резерву, який формується за рахунок залишків на початок планового року у бюджетах, і використовується для безперебійного фінансування першочергових витрат по бюджету при виникненні протягом року тимчасового касового розриву внаслідок неспівставлення фактичних термінів надходження доходів і проведення бюджетних видатків;
-102- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як термін у Кодексі не вживається
-103- Національний банк України
П.40 потребує нової редакції, так як дане визначення протирічить поняттю готівки, яка зберігається в оборотній касі.
ВрахованоВрахована пропозиція Кабінету Міністрів України

48.
41) отримувач бюджетних коштів - юридична або фізична особа, яка має право на отримання коштів з бюджету на підставі рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування;
-104- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити
-105- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 41 ст.2 викласти текст в такій редакції: "отримувач бюджетних коштів - фізична або юридична особа, яка не є бюджетною установою і організацію, але має право на отримання коштів з бюджету через відповідного розпорядника коштів на підставі рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування";
Враховано


Враховано
у ч.3 ст.21-106- Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Доповнити новим пунктом:
"органи стягнення - податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до законодавства надано право стягнення податків, зборів та інших обов'язкових платежів;"
Враховано

31) органи стягнення - податкові, митні та інші державні органи, яким відповідно до законодавства надано право стягнення податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
49.
42) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередньому бюджетному періоді;


32) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередніх бюджетних періодах;
50.
43) повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження щодо прийняття зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;
-107- Комітет з питань бюджету
Пункт викласти у такій редакції:
"повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження на прийняття бюджетного зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;"
Враховано
33) повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження на прийняття бюджетного зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;
51.
44) позабюджетні кошти - кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм з державного та/або місцевих бюджетів і поділяються на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші позабюджетні кошти;
-108- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, оскільки цілісність бюджетної системи не передбачає існування позабюджетних фондів.
-109- Національний банк України
До п.п.44 - розглянути доцільність наведення визначення "позабюджетних коштів".
ВрахованоВрахована пропозиція Комітету з питань бюджету


52.
45) позики - фінансові ресурси, які залучаються до бюджету на зворотній основі і по яких держава чи орган місцевого самоврядування виступає стороною цивільно-правових відносин;
-110- Комітет з питань бюджету
Пункт вилучити, оскільки визначення наведено у ст.75.
Враховано

53.
46) постанова про бюджет Автономної Республіки Крим - постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якою встановлюється бюджет Автономної Республіки Крим на певний бюджетний період, а також регламентується протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;
-111- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити

Враховано

54.
47) проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, які запропоновані у проекті Закону про Державний бюджет України, проекті постанови про бюджет Автономної Республіки Крим або в проекті рішення обласної, районної чи місцевої ради про відповідний бюджет;
-112- Комітет з питань бюджету
Пункт викласти у такій редакції:
"проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень, що запропоновані в проекті Закону про Державний бюджет України або в проекті рішення відповідної ради про бюджет місцевого самоврядування;
профiцит бюджету - перевищення доходiв бюджету над його видатками;"

Враховано
34) проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень, що запропоновані в проекті Закону про Державний бюджет України або в проекті рішення відповідної ради про бюджет місцевого самоврядування;
35) профiцит бюджету - перевищення доходiв бюджету над його видатками;-113- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.2 п.47 доповнити після слова "районного" слова "міст Києва та Севастополя".
Враховано,
м.Київ та Севастополь віднесено до місцевих рад-114- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 47 ст.2 викласти текст в такій редакції:
"проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією, державною адміністрацією міст Києва та Севастополя, виконавчим органом міської, районної в місті, селищної, сільської ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, які запропоновані у проекті Закону про Державний бюджет України, проекті постанови про бюджет Автономної Республіки Крим або в проекті рішення обласної, міст Києва та Севастополя, районної, міської, районної у місті, селищної, сільської ради про відповідний бюджет"

Враховано в іншій редакції

55.
48) пропозиція проекту бюджету - документ, що подається Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом відповідно до Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації та виконавчого органу ради, в якому містяться пропозиції щодо проекту бюджету;
-115- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити
Враховано

56.
49) рішення місцевої ради про місцевий бюджет - рішення міської, районної в місті, селищної та сільської ради, яким встановлюється відповідний місцевий бюджет на певний бюджетний період, а також регламентуються протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;
-116- Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Пункт викласти у такій редакції:
"36) рішення про бюджет місцевого самоврядування - правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, селищної та сільської ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу ради здійснювати виконання бюджету місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;"
Враховано
36) рішення про бюджет місцевого самоврядування - правовий акт Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, селищної та сільської ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження відповідно Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевій державній адміністрації або виконавчому органу ради здійснювати виконання бюджету місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;
57.
50) рішення обласної (районної) ради про обласний (районний) бюджет - рішення обласної (районної) ради, яким встановлюється обласний (районний) бюджет на певний бюджетний період, а також регламентуються протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;
-117- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити

Враховано

58.
51) розпорядники бюджетних коштів - установи, організації, місцеві органи виконавчої влади в особі їх керівників, уповноважені головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом отримання асигнувань на взяття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;
-118- Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
П.51 ст. 2 викласти в наступній редакції:
"розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи та організації в особі їх керівників, уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;"
Враховано
37) розпорядники бюджетних коштів - бюджетні установи та організації в особі їх керівників, уповноважені на отримання асигнувань, прийняття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;
59.
52) спеціальний фонд бюджету - складова частина бюджету, що утворюється за рахунок цільових надходжень, які використовуються виключно на мету визначену відповідним законом, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішенням обласної, районної чи місцевої ради;
-119- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як це викладено в Основній частині Кодексу
Враховано

60.
53) спеціальні кошти бюджетних установ та організацій - доходи бюджетних установ, які отримуються від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, і використовуються за цільовим призначенням згідно з єдиним кошторисом доходів та видатків установи чи організації;
-120- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити
Враховано-121- Комітет з питань бюджету
Додати новий термін:
"38) ступінь загального вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку остаточного обсягу дотації загального вирівнювання з метою стимулювання органів місцевого самоврядування у збільшенні доходів відповідного бюджету;"
Враховано

38) ступінь загального вирівнювання - коефіцієнт, що застосовується при розрахунку остаточного обсягу дотації загального вирівнювання з метою стимулювання органів місцевого самоврядування у збільшенні доходів відповідного бюджету;

61.
54) субвенції - трансферти, що передаються з одного бюджету до іншого для їх спрямування на певні цілі в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
-122- Н.д Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Н.д.Морозов А.П. (Реєстр.картка №278)
В п.54 ст. 2 викласти в наступній редакції:
"субвенції - міжбюджетні трансферти для використання їх на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;"
Враховано
39) субвенції - міжбюджетні трансферти для використання їх на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;
62.
55) суми за дорученнями - кошти, які бюджетні установи отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання певних доручень;
-123- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, так як термін не вживається У Кодексі.
-124- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У пункті 55 ст.2 не визначено поняття ""суми за дорученням" (які доручення виконують бюджетні установи?)
ВрахованоВраховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

63.
56) суфіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;
-125- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Замість терміна "суфіцит" доцільно вживати "надлишок"

Відхилено.-126- Кабінет Міністрів України
П.56 виключити, так як його визначення трактується у ст.14 Кодексу.
Враховано
-127- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
П.56 ст.2 викласти в такій редакції: "профіцит бюджету - позитивне сальдо бюджету, або перевищення доходів бюджету над його видатками", на практиці частіше використовують термін профіцит.
Враховано частково.-128- Національний банк України
У п.п. 56 цієї статті замість терміну "суфіцит бюджету" записати "профіцит бюджету".
Враховано
в тексті Закону


64.
57) трансферти міжбюджетні - кошти, які безплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого у формі дотацій та субвенцій і не передбачають компенсації у вигляді виплат або товарів чи послуг.
-129- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити, так як його визначення дублює п.26 цієї статті.
Враховано
-130- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
П. 57 ст. 2 текст "... виплат або товарів чи послуг..." подати у редакції "... виплат, включаючи процентних, або товарів чи послуг...".
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

65.
58) фінансування бюджету - надходження та платежі, що здійснюються у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.
-131- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Пункт викласти у такій редакції:
"фінансування бюджету - надходження та платежі у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.
Враховано

40) фінансування бюджету - надходження та платежі у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.


-132- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У пункті 58 ст.2 Звужено поняття "фінансування бюджету" до поняття "фінансування (покриття) дефіциту бюджету".
Відхилено
-133- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
До ст. 2 додати п.59 з поясненням терміну "черговий транш".
Відхилено. Таке поняття в Кодексі не застосовується.-134- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В ст.2 дати визначення "безвідплатна фінансова допомога"

Відхилено


66.
Стаття 3. Бюджетний період
-135- Кабінет Міністрів України
До статті 3. У частинах (4) та (5) номер частини (1) необхідно замінити на (2). У частині (6) слово строк замінити на "період", а номер частини (1) замінити на (2).
Враховано
Стаття 3. Бюджетний період
67.
(1) Бюджетним періодом є час дії закону про Державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішення обласної, районної чи місцевої ради відповідно про обласний, районний чи місцевий бюджет;
-136- Н.д Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт (1) викласти у такій редакції:
"Бюджетним періодом є час дії Закону про Державний бюджет України та рішення про бюджет місцевого самоврядування."
Враховано
(1) Бюджетним періодом є час дії Закону про Державний бюджет України та рішення про бюджет місцевого самоврядування.
68.
(2) Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік - починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
-137- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт (2) викласти у такій редакції:
"Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року."
Враховано

(2) Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.


-138- Кабінет Міністрів України
Доповнити новим пунктом такого змісту:
"Неприйняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для перенесення терміну введення в дію Закону України про Державний бюджет України.

(3) Неприйняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для перенесення терміну введення в дію Закону України про Державний бюджет України.
69.
(3) Відповідно до статті 96 Конституції України бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, однак не довшим за 1 рік.
-139- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт викласти у такій редакції:
"Відповідно до Конституції України, бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті."
Враховано

(4) Відповідно до Конституції України, бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті.


-140- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (3). Вилучити текст " ... однак, не довшим за 1 рік...", оскільки у ст.96 Конституції про період менше року не говориться.
Враховано

70.
(4) Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, бюджетний період є:


(5) Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, бюджетний період, є:
71.
1) оголошення стану війни;
-141- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункти 1) і 2) викласти в такій редакції:
Враховано

1) оголошення стану війни;
72.
2) оголошення надзвичайного стану на всій території України чи в її частині;
"1) оголошення стану війни;
2) введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;"

2) введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях;
73.
3) необхідність усунення великомасштабних наслідків стихійного лиха або природної чи техногенної катастрофи;


3) необхідність усунення великомасштабних наслідків стихійного лиха або природної чи техногенної катастрофи;
74.
4) інші обставини, визнані Верховною Радою України особливими.


4) інші обставини, визнані Верховною Радою України особливими.
75.
(5) У випадку прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті бюджетний період, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.
-142- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (5). Текст "... районні та місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період" подати у редакції "... районні та місцеві бюджети повинні бути прийняті на такий же період", оскільки бюджетні періоди мають бути узгодженими.
Враховано
(6) У випадку прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, бюджетний період бюджети місцевого самоврядування приймаються на такий же період.
76.
(6) У випадку, коли Верховна Рада України встановить наявність особливих обставин, що дають підстави для прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті строк, вона приймає закон про особливий порядок складання, розгляду та затвердження закону України про Державний бюджет України на цей період, в якому встановлює спеціальні строки виконання учасниками бюджетного процесу передбачених цим Кодексом повноважень при складанні, розгляді та затвердженні та виконанні Державного бюджету України.
-143- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити
Враховано-144- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (6) Доповнити: У особливих випадках, що утруднюють проведення засідань Верховної Ради для прийняття законів, здійснення державних видатків щомісяця здійснюється в обсягу 50 відсотків 1/12 частини державних видатків, затверджених у Законі України "Про Державний бюджет" попереднього року, крім захищених статей.
Враховано частково
в ст.48 та 81-145- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ч. 6 ст.3 доповнити реченням такого змісту "На цих підставах бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети повинні бути прийняті на такий же період"
Враховано в ч.5.

77.
Глава II. Бюджетне законодавство України78.
Стаття 4. Склад бюджетного законодавства України
-146- Кабінет Міністрів України
У частині (1) ст.4 вилучити слова "Бюджетне законодавство України складають" та викласти у такій редакції "Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини".
Враховано

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства
79.
(1) Бюджетне законодавство України складають:


(1) Нормативно-правовими актами, що регулюють бюджетні відносини в Україні, є:


-147- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 4 ч.(1) доповнити додатковим пунктом:
"1) Конституція України (далі по тексту)".
Враховано
1) Конституція України;

80.
1) цей Кодекс;


2) цей Кодекс;
81.
2) закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;


3) Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;
4) Закон про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетна резолюція);
82.
3) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;
-148- Кабінет Міністрів України
У п. 3) частини (1) ст.4 замінити слово "правовідносини" на "відносини".
Враховано
5) інші закони, що регулюють бюджетні відносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;
6) нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3, 5 частини 1 цієї статті;
7) нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 5 та 6 частини 1 цієї статті;


-149- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У пункті 3 ст.4 визначено, що регулювати правовідносини можуть будь-які закони.


83.
4) Бюджетна резолюція Верховної Ради України;
-150- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Пункт викласти у такій редакції:
"Закон про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетна резолюція);
Враховано


84.
5) нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 2 та 3 цієї частини;
-151- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у такій редакції:
"рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 3 та 5 частини 1 цієї статті.
Враховано

8) рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 3 та 5 частини 1 цієї статті.
85.
6) нормативні правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених в пунктах 2 та 3 цієї частини;
-152- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти у такій редакції:
"нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених пунктами 3, 5 частини 1 цієї статті"
Враховано
-153- Кабінет Міністрів України
Доповнити новим пунктом:
"нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу, інших законів України та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, передбачених пунктами 3, 5 та 6 частини 1 цієї статті"
Враховано


86.
7) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу.
-154- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити.
Враховано
-155- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ст.4, частина 1, п. 7. Викласти в редакції: "чинні міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України і які регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу", тому що запропонована редакція суперечить конституційній нормі в частині, що стосується попередньої згоди Верховної Ради України.
Враховано
в ч. (4)

87.
(2) У разі суперечності положень законів, передбачених пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті, положенням цього Кодексу, застосовується цей Кодекс.
-156- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Пункт викласти у такій редакції:
"При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в тій мірі, в якій вони не суперечать положенням цього Кодексу та Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період."
Враховано

(2) При здійсненні бюджетного процесу в Україні положення нормативно-правових актів застосовуються лише в тій мірі, в якій вони не суперечать положенням цього Кодексу та Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.


-157- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину 2 статті 4 слід виключити, оскільки Кодекс не може відмінювати чинні закони України. Вони можуть змінюватися тільки Верховною Радою України.
Враховано частково


88.
(3) Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні правовідносини, не можуть суперечити цьому Кодексу та іншим законам України, передбаченим пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті.
-158- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт викласти у такій редакції:
"(3) Положення нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення."

Враховано

(3) Положення нормативно-правових актів, що суперечать цьому Кодексу, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення.

89.
(4) У разі суперечності актів, передбачених частиною 3 цієї статті, положенням законів, передбаченим пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті, застосовуються положення цих законів.
-159- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити
-160- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.4 ч.(4) доповнити "та визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт".
ВрахованоВраховано в ч.3.

90.
(5) Положення законів, передбачених частиною 2 цієї статті, що суперечать цьому Кодексу, а так само положення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що суперечать положенням цього Кодексу або законам, передбаченим у пунктах 2 та 3 частини 1 цієї статті, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення.
-161- Комітет з питань бюджету
Доповнити новими пунктами:
"(4) Якщо міжнародним договором України встановлено інші положення, що суперечать бюджетному законодавству України, такі положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.
(5) Порядок розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, має особливий характер, що визначається статтею 27 цього Кодексу."
-162- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ст. 4 частину 5 вилучити, як таку що суперечить чинному законодавству. Кодекс не повинен передбачати норм, які створюють колізії, або необхідно з прийняттям кодексу внести відповідні зміни до чинних законів, які заторкують відповідні питання, тому формулювання, викладені у зазначеній частині є неприйнятні.
Враховано
у ч.5
Враховано
(4) Якщо міжнародним договором України встановлено інші положення, що суперечать бюджетному законодавству України, такі положення приймаються окремими законами про внесення змін до відповідних законів і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі положення передбачені.
(5) Порядок розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, має особливий характер, що визначається статтею 27 цього Кодексу.


-163- Національний банк України
В статті 4 виключити пункт 5 щодо визнання недійсними положень законів з наступних підстав Згідно із статтею 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України і Національному банку України. Зазначені органи мають право ініціювати прийняття нових законів, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність діючих законів. Крім того, питання визнання нормативно-правових актів незаконними вже врегульовано чинним законодавством України, а саме. Статтею 10 Закону України "Про прокуратуру" встановлено, що у разі невідповідності Указу Президента України законам України Генеральний прокурор України у передбаченому законом порядку звертається з поданням до Конституційного Суду України. Крім того, відповідно до статті 248-15 Цивільного процесуального кодексу України прокурор має право звернутися до суду із заявою про визнання незаконними правового акта органу, рішення чи дії службової особи, крім акта, перевірку законності якого віднесено до компетенції Конституційного Суду України. Питання ж визнання неконституційними законів та інших правових актів за рішенням Конституційного Суду України регулюються статтею 152 Конституції України.
Враховано-164- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 4 (5), Положення законів, що суперечать цьому Кодексу, а так само положення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Автономної республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що суперечать положенням цього Кодексу або законам, передбаченим у пунктах 3.4 частини 1 цієї статті, підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності.
Враховано
в ч.3.

91.
Стаття 5. Принципи бюджетного законодавства
-165- Кабінет Міністрів України
Положення статті 5 врахувати в інших положеннях законопроекту
Враховано


92.
Бюджетне законодавство України грунтується на принципах:93.
1) відповідності Конституції України;94.
2) верховенства закону;95.
3) належної правової процедури його прийняття та дії;96.
4) єдиних засад регулювання бюджетних правовідносин;97.
5) встановлення бюджетних повноважень;98.
6) контролю за його дотриманням;99.
7) відповідальності за його порушення.100.
Стаття 6. Співвідношення бюджетного законодавства з іншим законодавством України
-166- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 6.
Враховано частково
в Загальній частині Кодексу

101.
(1) Положення, що встановлені цим Кодексом та іншим бюджетним законодавством України, підлягають застосуванню виключно при регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.
-167- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст.6 п.1- виключити.

Враховано

102.
(2) При виникненні колізії в регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, між бюджетним законодавством та іншим законодавством України застосовується бюджетне законодавство України.
-168- Кабінет Міністрів України
Пункт вилучити
Враховано

103.
(3) Якщо бюджетне законодавство прямо не забороняє застосування при регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, іншого законодавства України, це законодавство підлягає субсидіарному (додатковому) застосуванню.
-169- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 6 п.3 - виключити.
Враховано

104.
Стаття 7. Бюджетне законодавство та міжнародні договори України
-170- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Ст.7 - виключити.

Враховано


105.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені бюджетним законодавством України, застосуванню підлягають правила міжнародного договору.
-171- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 7 викласти в редакції: "Якщо міжнародним договором України, встановлено інші правила, ніж передбачені законами, які впливають на бюджет України, такі правила приймаються окремим законом про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України відповідного року і розглядаються Верховною Радою України одночасно з ратифікацією міжнародного договору України, яким такі правила передбачено."
Враховано
у ч.4 ст.4

106.
Стаття 8. Чинність бюджетного законодавства у часі
-172- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст.8 - виключити.
Враховано

107.
(1) Нормативно-правові акти бюджетного законодавства України набирають чинності в порядку, встановленому законодавством.108.
(2) Нормативно-правові акти бюджетного законодавства втрачають чинність у випадках:109.
1) спливу терміну, на який вони приймалися;110.
2) скасування;111.
3) набрання чинності нормативно-правовим актом бюджетного законодавства, що по-іншому регулює відносини, які були врегульовані раніше;112.
4) визнання Конституційним Судом України нормативно-правового акту бюджетного законодавства України неконституційним;113.
5) визнання судом нормативно-правового акту бюджетного законодавства України незаконним.114.
Глава III. Бюджетна система України та її принципи
-173- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
По всьому тексту використовувати замість казначейське обслуговування - касове обслуговування по всьому Кодексу.
Відхилено

Глава II. Бюджетна система України та її принципи
115.
Стаття 9. Структура бюджетної системи України
-174- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 9. Загальне зауваження. До зведеного бюджету доцільно включити всі позабюджетні фонди, оскільки тільки така консолідація дозволить дійсно враховувати всі потреби фінансових ресурсів, роль і місце як держави, так і місцевих органів влади.
Враховано,
Кодекс не передба-чає існування позабюджетних фондів
Стаття 5. Структура бюджетної системи України


-175- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 9. Привести у відповідність із Законом України про бюджетну систему України. Далі в тексті замінити поняття "бюджет самоврядування" поняттям "місцевий бюджет", або паралельно внести зміни до Закону України "Про бюджетну систему".
Відхилено. Відповідно до п.8 Перехідних положень цього Кодексу з прийняттям Кодексу втрачає чинність Закон України "Про бюджетну систему"., а поняття "місцеві бюджети" та "бюджети місцевого самоврядування" визначено як в цій статті, так і в пп.2 і 27 ст.2

116.
(1) Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України та бюджети самоврядування.
-176- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 1 ст.9 викласти в редакції: "Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України і місцеві бюджети"
Відхилено.
Поняття місцевих бюджетів включає лише бюджети територіальних громад.
(1) Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України та бюджети місцевого самоврядування.
117.
(2) Для цілей цього Кодексу бюджети самоврядування включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети.
-177- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Пункт викласти у такій редакції:
"Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети."

Враховано

(2) Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети.


-178- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 2 ст.9 додати "районні в містах"
Враховано в ч.3

118.
(3) Місцевими бюджетами визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, міст Києва та Севастополя.
-179- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.9, ч.3 викласти в наступній редакції: "Місцевими бюджетами визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ та міст, міст Києва та Севастополя".
Враховано частково

(3) Місцевими бюджетами визнаються бюджети територіальних громад селищ, сіл або їх об'єднань, міст, районів у містах, міст Києва та Севастополя.


-180- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 3 ст.9 викласти в редакції: "До місцевих бюджетів належать бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські, районні, районні в містах, селищні і сільські бюджети"
Відхилено


119.
(4) Держаний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети складаються із загального і спеціального фондів бюджету.
-181- Кабінет Міністрів України
Пункт виключити, перенести в особливу частину
Враховано
-182- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 4 ст.9 викласти в редакції: "Державний бюджет України та місцеві бюджети складаються із загального і спеціального бюджету"
Враховано
в ст.13

120.
Стаття 10. Правова форма бюджетів
-183- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити, так як її положення повторюються в Особливій частині.
Враховано-184- Н.д.Гошовська В.А. (Округ №178)
Зі статті 10 виключити слова "районних бюджетів та міських бюджетів міст обласного значення".
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

121.
(1) Державний бюджет України затверджується Верховною Радою України у формі закону України.122.
(2) Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим у формі постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.123.
(3) Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються відповідно обласною, районною, сільською, селищною та міською радою у формі рішення обласної, районної, сільської, селищної чи міської ради.
-185- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 3 ст.10 викласти в редакції: "Місцеві бюджети, крім бюджету Автономної Республіки Крим затверджуються відповідними місцевими радами у формі її рішення."
Враховано
в Особливій частині


124.
Стаття 11. Зведений бюджет України
-186- Кабінет Міністрів України
Положення статті 11 об'єднати з положеннями статті 12.
Враховано


125.
(1) Зведений бюджет України - це бюджет, що утворюється шляхом об'єднання показників доходів та видатків всіх бюджетів, що передбачені статтею 9 цього Кодексу.
-187- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У абзаці 1 ст.11 користуються поняттям зведеного бюджету, як повноправного суб'єкта бюджетних відносин, проте зведений бюджет - це термін (можливо документ), а не бюджет.
Враховано
у ст.6.

126.
(2) Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення основ державного та територіального регулювання економічного і соціального розвитку країни.
127.
Стаття 12. Структура зведених бюджетів
-188- Кабінет Міністрів України
Назву статті 12 викласти у такій редакції:
"Стаття . Зведений бюджет"
Враховано
Стаття 6. Зведений бюджет
(1) Зведений бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовується для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку країни.
128.
(1) Зведений бюджет України включає Державний бюджет України, зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведені бюджети областей та міст Києва і Севастополя.


(2) Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведених бюджетів Автономної Республіки Крим областей та міст Києва і Севастополя.
129.
(2) Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає бюджет Автономної Республіки Крим зведені бюджети районів та бюджети міст республіканського значення.
-189- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пункті 2 статті 12 слова "республіканського значення" виключити.

Враховано частково.

(3) Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає показники бюджету Автономної Республіки Крим, зведених бюджетів районів та бюджетів міст республіканського значення.
130.
(3) Зведений бюджет області включає обласний бюджет, а також зведені бюджети районів і бюджети міст обласного значення.


(4) Зведений бюджет області включає показники обласного бюджету, зведених бюджетів районів і міст обласного значення.
131.
(4) Зведений бюджет району включає районний бюджет, бюджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети.


(5) Зведений бюджет району включає показники районного бюджету, бюджетів міст районного значення, селищ та їх об'єднань.
132.
(5) Зведений бюджет міста з районним поділом включає міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села зведений бюджет міста або району в місті включає в себе бюджети цих міст, селищ та сіл відповідно у зведеному бюджеті міста або бюджеті району в місті.
-190- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Частину 5 статті викласти в такій редакції:
"Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
Враховано
(6) Зведений бюджет міста з районним поділом включає показники міського бюджету та бюджетів районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села, зведений бюджет міста або району в місті включає показники бюджетів цих міст, селищ та сіл.
133.
Стаття 13. Загальний фонд бюджету
-191- Кабінет Міністрів України
Статтю 13 та 14 вилучити, її положення викладені у ст.13.
Враховано


134.
(1) Загальний фонд є складовою частиною бюджету і включає в себе:135.
1) всі доходи бюджету, визначені (передбачені) для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету;
-192- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 13. Параграф (1) 1) Вилучити "передбачені"
Враховано

136.
2) всі видатки бюджету, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду бюджету;
-193- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У пункті 1 підпунктах 2 та 3 ст.13 дані визначення понять самих через себе.
Враховано
в редакції ст.13.

137.
3) різницю між доходами та видатками загального фонду бюджету.138.
(2) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, виконання державних гарантій і забезпечення зобов'язань включаються лише до загального фонду бюджету, якщо інше не передбачено законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим та рішенням обласної, районної, місцевої ради про обласний, районний, місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.139.
Стаття 14. Спеціальний фонд бюджету140.
(1) Спеціальний фонд бюджету є складовою частиною відповідного бюджету та включає бюджетні призначення виключно на конкретну мету у таких випадках:
-194- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Ч. 1 статті 14 викласти в наступній редакції: "Спеціальний фонд бюджету є складовою частиною відповідного бюджету, що включає видатки бюджету на конкретні цілі у таких випадках:"
Враховано в редакції ст.13.-195- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 14, параграф (1) - вилучити.
Враховано


141.
1) якщо законом (постановою, рішенням) передбачене покриття видатків із конкретно визначеного джерела коштів;142.
2) у випадку одержання центральними, місцевими органами влади або безпосередньо головним розпорядником чи розпорядником бюджетних коштів гранту або дарунку у вартісному обрахунку на конкретну мету.
-196- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
П.2 ч. 1 статті 14 викласти в наступній редакції:
"у випадку одержання органами влади або місцевого самоврядування гранту або дарунку у грошовій формі на конкретну мету".
Враховано в редакції ст.13.

143.
(2) На відповідний бюджетний період складові спеціального фонду бюджету у рамках діючого законодавства визначаються:144.
а) для державного бюджету України - законом України;145.
б) для бюджету Автономної Республіки Крим - постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим;146.
в) для обласних, районних, місцевих бюджетів - рішенням обласної, районної, місцевої Ради.
-197- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (3), підпункт в) викласти в такій редакції "для місцевих бюджетів - рішенням відповідної ради"
Враховано
в ч.5 і 6 ст.13

147.
Стаття 15. Заборона передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету
-198- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 15. Вилучити. Зміст статті перенести як частину 3 статті 14.
Враховано
в ч.7 ст.13-199- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 15
Враховано
в статті 13.

148.
Передача коштів між загальним фондом бюджету та спеціальним фондом бюджету на стадії виконання бюджету забороняється.
-200- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 15. Доповнити "..., а також передачу із спеціального фонду до загального без спеціального нормативного рішення Верховної Ради чи органів самоврядування"
Враховано
в ч.7 ст.13.-201- Комітет з питань соціальної політики та праці
З метою можливості забезпечення виконання соціальних програм, що фінансуються із спеціальних фондів бюджету, пропонується статтю 15 викласти в такій редакції "Передача коштів із спеціального фонду бюджету до загального фонду бюджету забороняється"
Враховано частково
в ч.7 ст.13-202- Кабінет Міністрів України
Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст.15 викласти в такій редакції "Передача коштів між загальним фондом бюджету та спеціальним фондом бюджету дозволяється тільки відповідно до бюджетних призначень затверджених законом, постановою чи рішенням про бюджет".
Враховано
у ч.7 ст.13.

149.
Стаття 16. Принципи бюджетного устрою України
-203- Комітет з питань бюджету
Положення статей 16-27 об'єднати в одну статтю з урахуванням редакційних змін.
Враховано

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України


-204- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Визначити принципи розподілу бюджету за рівнями: місцевий та загальнодержавний. Необхідно визначити наступний принцип розподілу бюджетів: з бюджету певного рівня до бюджету вищого рівня можуть передаватися тільки надлишок надходжень над сумою, що необхідна для здійснення власних повноважень місцевого бюджету. Здійснення делегованих повноважень держави та загальнодержавних програм може фінансуватися шляхом субсидій, дотацій, субвенцій, а також за рахунок залишкових коштів місцевих бюджетів.
Відхилено.
Згідно з цим Кодексом доходи місцевих бюджетів, що направляються на виконання власних повнова-жень, вилученню не підлягають. Щодо "рівнів" пропозиція протирічить Конституції України.

150.
Бюджетна система України грунтується на принципах:


Бюджетна система України ґрунтується на наступних принципах:
151.
1) єдності (цілісності) бюджетної системи;152.
2) збалансованості (рівноваги) бюджетів;153.
3) самостійності бюджетів;
-205- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.3 ст.16 замість поняття "самостійності бюджетів" ввести поняття "самоуправління бюджетів".
Відхилено,
оскільки за змістом поняття "самостій-ність бюджетів" вимагає "самоуправ-ління бюджетів"

154.
4) періодичності бюджетів;155.
5) повноти включення доходів та видатків до бюджетів;156.
6) обгрунтованості показників бюджетів;


157.
7) недопущення бюджетної дискримінації;158.
8) цільового використання бюджетних коштів;159.
9) гласності та прозорості;
160.
10) особливого правового статусу фінансових органів;
-206- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 10 ст.16 викласти у такій редакції "несумісність розпорядження коштами та здійснення видатків".
Враховано
у ст.50

161.
11) відповідальності учасників бюджетного процесу.
-207- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст.16 доповнити підпунктом наступного змісту: "допустимості фінансової підтримки бюджетів нижчого рівня при втратах доходів з незалежних від них причин, а також із причин, що пов'язані із зміною законодавства." Внести відповідну статтю, яка б конкретизувала цей принцип.
Враховано в ч.4 ст.80 та ст.105 Кодексу-208- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
До статті 16 додати пункт:
"12) "контролю та підзвітності"
Враховано
в іншій редакції-209- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 16 доповнити додатковим пунктом:
"12) справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами".
Враховано
в іншій редакції

162.
Стаття 17. Принцип єдності (цілісності) бюджетної системи України163.
Єдність (цілісність) бюджетної системи України забезпечується єдиною соціально-економічною політикою держави, спільною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних правовідносин, єдністю касового виконання бюджетів, єдиною бюджетною класифікацією доходів та видатків, єдиною структурою бухгалтерської документації обліку та звітності.
-210- Н.д. Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Принцип єдності викласти в наступній редакції:
"1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечуються єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю процедур виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;"

Враховано
1) принцип єдності бюджетної системи України - єдність бюджетної системи України забезпечуються єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю процедур виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;-211- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтею 17 запропонованого проекту Бюджетного Кодексу передбачено принцип єдності бюджетної системи України, однією з умов забезпечення якої є єдина бюджетна класифікація доходів та видатків. Неповний перелік джерел надходжень та наявність таких пунктів як "Інші надходження" (особливо щодо неподаткових надходжень) створюють можливості для суб'єктивного трактування, і таким чином, для порушення принципу єдності.
Враховано в ст.9.
Класифікація надходжень як "інші" не передбачається-212- Національний банк України
У статті 17 виключити слова "єдиною структурою бухгалтерської документації обліку та звітності"
Враховано
-213- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У статті 17 виключити словосполучення "єдність виконання бюджетів".
Враховано


164.
Стаття 18. Принцип збалансованості (рівноваги) бюджетів165.
(1) Бюджети, що входять до складу бюджетної системи України, мають бути збалансованими за доходами і видатками.166.
(2) Повноваження державного бюджету та повноваження бюджетів самоврядування, які виконуються протягом бюджетного періоду повинні бути збалансованими з обсягом бюджетних ресурсів відповідних бюджетів на цей період.
-214- Кабінет Міністрів України
Принцип викласти в такій редакції:
"принцип збалансованості - повноваження на здійснення видатків з бюджету повинні відповідати обсягу бюджетних ресурсів на відповідний бюджетний період;"
Враховано
2) принцип збалансованості - повноваження на здійснення видатків з бюджету повинні відповідати обсягу бюджетних ресурсів на відповідний бюджетний період;


-215- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частина 2 ст.18. Повноваження можуть надаватися органам управління, а не бюджету.
Враховано


167.
(3) Бюджетні ресурси перерозподіляються між бюджетами, передбаченими цим Кодексом, відповідно до розподілу повноважень між державою та суб`єктами місцевого самоврядування.168.
Стаття 19. Принцип самостійності бюджетів169.
(1) Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети є самостійними.
-216- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Принцип викласти в такій редакції:
"принцип самостійності - Державний бюджет України та бюджети місцевого самоврядування є самостійними. Жодний бюджет в Україні не несе відповідальності по зобов'язаннях іншого бюджету. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними джерел доходів, правом відповідних органів влади на визначення напрямів використання доходів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні бюджети;"
Враховано

3) принцип самостійності - Державний бюджет України та бюджети місцевого самоврядування є самостійними. Жодний бюджет в Україні не несе відповідальності по зобов'язаннях іншого бюджету. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними джерел доходів, правом відповідних органів влади на визначення напрямів використання доходів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно і незалежно одна від одної розглядати та затверджувати відповідні бюджети;


-217- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) викласти в такій редакції: "Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети є самостійними."
Враховано
в іншій редакції

170.
(2) Самостійність бюджетів забезпечуються:
-218- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 2 статті 19 доповнити абзацом наступного змісту: "Наявністю достатньої кількості джерел".
Враховано
в іншій редакції

171.
1) наявністю гарантованих державою доходів, які самостійно витрачаються бюджетами відповідних рівнів на виконання визначених законодавством повноважень;172.
2) правом визначення напрямків використання доходів відповідно до діючого законодавства згідно бюджетної класифікації;
-219- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У абз.2 п.2 ст.19 після слова "відповідні органи влади" замінити на "органів влади відповідного рівня".
Відхилено.


173.
3) правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно розглядати та затверджувати відповідні бюджети;
-220- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (2), підпункт 3) викласти в такій редакції: "Правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та місцевих рад самостійно розглядати та затверджувати відповідні бюджети."

Враховано


174.
4) правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та місцевих рад самостійно відповідно до цього Кодексу визначати джерела фінансування дефіцитів відповідних бюджетів;175.
5) забороною вилучати доходи, що забезпечують виконання передбачених законодавством повноважень.
-221- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення пункту 5 статті 19.
Стаття 19. Пункт 5 частини 2 - забороною вилучати доходи, що забезпечують виконання передбачених законодавством повноважень.
Враховано частково
у п.38 ст.2 та ч.9 ст.100-222- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Абз.5 п.2 ст.19 не містить реального механізму здійснення.
Конкретизовано у п.38 ст.2 та ч.9 ст.100

176.
Стаття 20. Принцип періодичності бюджетів
-223- Кабінет Міністрів України
Статтю 20 вилучити
Враховано

177.
(1) Бюджети затверджується щорічно або на інший період, передбачений статтею 96 Конституції України, шляхом прийняття Верховною Радою України Закону про Держаний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим та рішення обласної, районної чи місцевої ради про затвердження відповідного бюджету.
-224- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) після слів: "про бюджет Автономної Республіки Крим", викласти в наступній редакції: "та рішення місцевої ради про затвердження відповідного бюджету."
Враховано
пропозицією Кабінету Міністрів України

178.
(2) Акти, що передбачені в частині 1 цієї статті, діють виключно протягом визначеного бюджетного періоду.179.
Стаття 21. Принцип повноти відображення доходів та видатків у бюджетах
-225- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Принцип повноти включення доходів та видатків
Пропонується замінити
(1) У бюджети включаються всі надходження та витрати держави та органів місцевого самоврядування з будь-яких джерел, отриманi відповідно до законодавства та нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування.
Враховано
в іншій редакції

180.
(1) У бюджеті відображаються всі доходи держави та органів місцевого самоврядування від будь-яких джерел, отриманих на підставі діючого законодавства та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.
-226- Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Принцип викласти в такій редакції:
"4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження та витрати, здійснені відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;
Враховано

4) принцип повноти - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження та витрати, здійснені відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;-227- Національний банк України
У п. 1 статті 21 пропонуємо виключити слова "та обліковуються"
Враховано


181.
(2) У складі видатків бюджетів відображаються всі витрати держави та місцевого самоврядування.
-228- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф 2. Текст "... всі доходи/витрати держави та місцевого самоврядування" подати у редакції "... всі доходи/витрати центральних органів влади та місцевого самоврядування".
Враховано
в іншій редакції

182.
Стаття 22. Принцип обгрунтованості показників бюджетів
-229- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Викласти в такій редакції "Бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного
Враховано
-230- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У ст. 22 пропонується грунтуватися на показниках, які в свою чергу повинні бути обгрунтованими, таким чином не дано визначення поняттю "обгрунтованості показників".


183.
Показники бюджету, їх взаємозв'язок з показниками економічного і соціального розвитку має бути ясними і всебічно обгрунтованим.
-231- Комітет з питань бюджету
Принцип викласти в такій редакції:
"принцип обґрунтованості - бюджет формується на реальних макроекономічних показниках соціально-економічного розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат з бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;"
Враховано
5) принцип обґрунтованості - бюджет формується на реальних макроекономічних показниках соціально-економічного розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат з бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;


-232- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 22 або виключити взагалі, або чітко вказати як саме мають визначатися показники.
Враховано
-233- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
Державний бюджет України є одним із найважливіших інструментів впровадження державної економічної політики. Враховуючи, що значна частина бюджетних показників розраховується з валового внутрішнього продукту, пропонуємо ст. 22 викласти у наступній редакції: "Показники бюджету грунтуються на макроекономічних показниках програми соціально-економічного розвитку держави, у тому числі на "Основних засадах грошово-кредитної політики Національного банку України", які мають бути ясними й обгрунтованими".
Враховано частково-234- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Доповнити новими принципами:
"принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають виходити з необхідності досягнення запланованих цілей при залученнi мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використаннi визначеного бюджетом обсягу коштів;
принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування, а також між бюджетами місцевого самоврядування повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до рівня їх безпосереднього споживання;"
Враховано

6) принцип ефективності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають виходити з необхідності досягнення запланованих цілей при залученнi мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використаннi визначеного бюджетом обсягу коштів;
7) принцип субсидіарності - розподіл видів видатків між державним бюджетом та бюджетами місцевого самоврядування, а також між бюджетами місцевого самоврядування повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до рівня їх безпосереднього споживання;
184.
Стаття 23. Принцип недопущення бюджетної дискримінації
-235- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Статтю вилучити
Враховано


185.
Держава забезпечує:186.
1) збалансований соціально-економічний розвиток всіх адміністративно-територіальних одиниць України з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей;
187.
2) рівне забезпечення громадян України гарантованими державою соціальними послугами.
-236- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 23 слово "послуги" замінити на "нормативами"
Стаття вилучена, але нормативний підхід враховано в ст.96-237- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 23 замість слова "рівне" записати "рівноправне"..
Враховано в іншій редакції

188.
Стаття 24. Принцип цільового використання бюджетних коштів
-238- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 24 доповнити частиною 4 такого змісту: "Використання бюджетних коштів не за призначенням карається по Закону".
Враховано
в іншій редакції у спеціальній частині, в ст.128

189.
(1) Бюджетні кошти можуть використовуватись тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.
-239- Кабінет Міністрів України
Принцип викласти в такій редакції:
"принцип адресності та цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;"
Враховано

8) принцип адресності та цільового використання бюджетних коштів - бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;
9) принцип справедливості і неупередженості - бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;


-240- Комітет з питань науки і освіти
До тексту частини 1 додати "і не передбачають отримання прибутку".
Відхилено

190.
(2) Доходи, які мають цільове призначення, не можуть використовуватись на інші цілі за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством.
-241- Н.д.Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Мороз О.О. (Округ №92) та ін (всього 8 депутатів)
Ч. 2 ст. 24 викласти у такій редакції: "Доходи, які мають цільове призначення, визначаються на відповідний бюджетний період Законом про державний бюджет України і не можуть використовуватись на інші цілі за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством"

Враховано в іншій редакції у ст.13.-242- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Із глави ІІІ, ст.24, п.2 виключити фразу "за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством".
Враховано в іншій редакції-243- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення частин 2 та 3 статті 24.
Враховано в іншій редакції

191.
(3) Доходи, які забезпечують виконання делегованих державних повноважень, не можуть бути використані на виконання власних повноважень.
-244- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.3 ст.24 закладено принцип, який неможливо реалізувати. З іншого боку у проекті наведено поняття цільових дотацій, тоді перерозподіляти кошти між бюджетами потрібно у вигляді цільових дотацій.
Враховано


192.
Стаття 25. Принцип гласності та прозорості193.
(1) Проект закону (постанови, рішення) про бюджет, поданий на затвердження, прийнятий закон (постанова, рішення) про бюджет, а також зведені дані про виконання бюджету підлягають опублікуванню в порядку, встановленому цим Кодексом.
-245- Кабінет Міністрів України
Принцип викласти в такій редакції:
"принцип публічності та прозорості - бюджети та звіти про їх виконання затверджуються виключно Верховною Радою України та представницькими органами місцевого самоврядування. Процедури бюджетного процесу повинні бути прозорими та гласними."
Враховано

10) принцип публічності та прозорості - бюджети та звіти про їх виконання затверджуються виключно Верховною Радою України та представницькими органами місцевого самоврядування. Процедури бюджетного процесу повинні бути прозорими та гласними.-246- Комітет з питань науки і освіти
Частину 1 статті 25 викласти в редакції:
"(1) Проект закону (постанови, рішення) про бюджет, поданий на затвердження, прийнятий закон (постанова, рішення) про бюджет, а також зведені дані про виконання бюджету підлягають опублікуванню в порядку, встановленому цим Кодексом." Слова "в порядку" замінити на конкретну дату, тобто: протягом тижня чи місяця.
Враховано в тексті Кодексу в ст.28. В цій статті викладено принцип, який надалі регламенту-ється конкретними процедурами і строками.

194.
(2) Обговорення та прийняття закону (постанови, рішення) бюджету здійснюється на відкритих засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних органів місцевого самоврядування; винятки з цього правила можуть бути встановлені виключно для збереження державної таємниці України.195.
(3) Процедури розгляду та виконання бюджету повинні забезпечувати максимально можливу деталізацію видатків з метою здійснення публічного контролю за використанням бюджетних коштів.
-247- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
Частину 3 ст. 25 виключити. Приведена норма стосується порядку виконання бюджету.
-248- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 25 ч. (3) слово "публічного" замінити на "громадського".
Враховано частково.

Відхилено. Поняття "публічного" більш адекватно відобра-жає суть процесу.-249- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 3 ст.25 викласти у такій редакції "Проект бюджету та звіти повинні бути деталізовані по статтям видатків розпорядників з метою здійснення публічного контролю за використанням бюджетних коштів.

Враховано частково
у цій статті та в Особливій частині

196.
(4) Закупки товарів та оплата послуг і виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюються виключно на конкурсних засадах.
-250- Комітет з питань бюджету
Положення, що стосуються порядку закупівлі товарів, робіт, послуг із тексу Кодексу вилучити, так як це врегульовано Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Враховано
-251- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Пункт 4 статті 25 після слів "на конкурсних засадах" доповнити словами "і в першу чергу вітчизняних виробників".
Враховано пропозицію Комітету з питань бюджету-252- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 25. Частина 4. Доповнити словами: "При цьому пріоритет при розгляді підприємств, установ, що поставляють товари (надають послуги) мають вітчизняні виробники товарів (послуг)".
Враховано в Законі "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"

197.
Стаття 26. Принцип особливого правового статусу фінансових органів
-253- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст. 26 вилучити.
Враховано-254- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 26 виключити, оскільки питання підпорядкування, призначення і звільнення керівників фінансових органів не є предметом Бюджетного кодексу.
Враховано-255- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст. 26. Конкретизувати особливий статус фінансових органіів.
Враховано
пропозиції н.д.Шарова І.Ф. та Москвіна С.О.-256- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 26.
Враховано
пропозиції н.д.Шарова І.Ф. та Москвіна С.О.

198.
(1) Фінансові органи мають подвійне підпорядкування і особливий статус в системі виконавчих органів.199.
(2) Призначення та звільнення керівників фінансових органів обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя органів виконавчої влади, виконавчих органів міст обласного значення здійснюється міністром фінансів України за погодженням з керівниками відповідних виконавчих органів.
-257- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 26 п.2 не визначено особливість статусу фінансових органів.

-258- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Механізм, закладений у п.3 ст.26 суперечить принципу автономності бюджетів.
ВрахованоВраховано


200.
Стаття 27. Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу201.
(1) На кожній стадії бюджетного процесу визначається особа або орган, що відповідає за певні дії, пов'язані з розробкою, затвердженням та виконанням бюджету.
-259- Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Принцип викласти в такій редакції:
"принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність. На кожній стадії бюджетного процесу здійснюється контроль, визначаються особи та орган, що відповідають за дії в бюджетному процесі."
Враховано

11) принцип відповідальності учасників бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність. На кожній стадії бюджетного процесу здійснюється контроль, визначаються особи та орган, що відповідають за дії в бюджетному процесі.


-260- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 27 (1) На кожній стадії бюджетного процесу визначається особа і орган, що відповідають за певні дії, пов'язані з розробкою, затвердженням та виконанням бюджету.
Враховано
в іншій редакції-261- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) Після слів "виконанням бюджету" додати слова "згідно з чинним законодавством"
Враховано
в іншій редакціїДоповнити пунктом (2) такого змісту: "Кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або за бездіяльність."
Враховано

202.
(2) Учасник бюджетного процесу підлягає відповідальності за порушення бюджетного законодавства відповідно до діючого законодавства України.
-262- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 27. Параграф (2) текст "...за порушення бюджетного законодавства..." доповнити "...чи за бездіяльність, що зашкодила бюджетному процесу, ...".
Враховано
в іншій редакції-263- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 2 ст.27 не має реального механізму.
Враховано в спеціальній частині

203.
Глава IV. Доходи бюджетів
-264- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В главі VI: всі терміни "суфіцит" замінити на "профіцит".
Враховано-265- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Узгодити класифікацію доходів, яка наводиться у главі IV (ст.28, 31), додатку № 1 (бюджетній класифікації) та ст.119, а також переліки податкових надходжень, наведені у бюджетній класифікації та ст.119, з положеннями чинного Закону України "Про систему оподаткування".
Враховано

204.
Стаття 28. Формування доходів бюджетів
-266- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю доповнити пунктом (2) такого змісту: "Забороняється внесення протягом бюджетного періоду змін до податкового законодавства, які призводять до зменшення надходжень доходів до бюджету."
Враховано
в ст.27 (5).

205.
(1) Доходи бюджетів, передбачених цим Кодексом, формуються відповідно до податкового та іншого законодавства України, що встановлює надходження до бюджетів, а також відповідно до цього Кодексу.
-267- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У главі IV: Ст.28, п.1 викласти в такій редакції: "Доходи бюджетів, передбачених цим Кодексом, формуються відповідно з податковим законодавством України та статтями цього Кодексу".
Відхилено.
Доходи бюджету складаються не тільки з податкових, але й інших надход-жень, які встановлю-ються не бюджет-ним, а спеціальним законодавством.

206.
(2) У складі доходів бюджетів відособлено враховуються доходи спеціальних фондів бюджетів.
-268- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 28 ч. (2) замість слова "відособлено" вжити слово "окремо".

Враховано в ст.13

207.
Стаття 29. Види доходів бюджетів
-269- Кабінет Міністрів України
До статті 29. Виклад цієї статті повинен відповідати структурі класифікації доходів, приведеній у статті 61. Наведено неповний перелік надходжень, що утворюють доходи бюджетів (див. статтю 2 п. 29 та статтю 61). Потребує визначення вираз "безвідплатних перерахувань". З урахуванням наведеного пропонуємо наступну редакцію статті:
"(1) Доходи бюджетів включають податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та офіційні трансферти.
(2) Податковими доходами визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.
(3) Неподатковими доходами визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
(4) Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу основного капіталу, від продажу державних запасів товарів, від продажу землі і нематеріальних активів.
(5) Офіційні трансферти - це безвідплатні, безповоротні, та необов'язкові надходження, одержані від інших органів державної влади, або міжнародних організацій."
Враховано в іншій редакції в ст.9.-270- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пропонується вилучити усі положення, що регулюють розподіл та формування доходної частини бюджету на бюджет розвитку та поточного фінансування. Ці доходи не адекватні витратним частинам цих бюджетів; для цього в законі передбачається перерозподіл коштів між доходними частинами бюджетів розвитку та поточного фінансування. Це зменшить обсяг закону приблизно на 15%.
Відхилено.
Такий поділ необхідний для систематизації доходів і видатків.-271- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Класифікація доходів бюджетів
Вилучити, п.5 ч.1, поглинається попередніми
Враховано
в ст.9

208.
(1) Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових надходжень, а також за рахунок безвідплатних перерахувань.
-272- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст.29, п.1 викласти в такій редакції: "Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових та неподаткових надходжень, надходжень до Державних цільових фондів, а також за рахунок безвідплатних перерахувань".
Враховано частково
в ст.9-273- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.29 пункт 1 викласти в наступній редакції: "Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових та неподаткових платежів (неподаткових доходів), доходів юридичних осіб, що знаходяться в державній або комунальній власності, а також безвідплатних перерахувань".
Враховано частково
в ст.9-274- Н.д.Заклунна В.Г. (Реєстр.картка №230)
Доцільно було б цільове спрямування доходів бюджету, отриманих згідно з Законом України "Про організацію гастрольних заходів" від видовищних заходів (концерти, виставки, розважальні програми тощо) вітчизняних та зарубіжних творчих колективів, виконавців за межами їх стаціонарних спеціальних майданчиків, а також творчих колективів, в тому числі тимчасових, виконавців, які не мають стаціонарних сценічних майданчиків, з метою одержання прибутку, на фінансування гастрольної діяльності державних колективів.
Відхилено.
Це норма податкового законодавства та Закону про бюджет в частині видатків-275- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) Врахувати розподіл доходів бюджету на загальний та спеціальний фонди.
Враховано
в ст.13

209.
(2) Податковими доходами визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі, а також податкові пені і штрафи.
-276- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Остаточне прийняття Бюджетного Кодексу України має спиратися на детальне його узгодження з Податковим Кодексом України. Це особливо стосується питання про систему оподаткування. Внесені на розгляд бюджетний і Податковий Кодекси в цьому плані не узгоджені.
Враховано частково
статтями 9, 32, 66 цього Кодексу

210.
(3) Неподатковими доходами визнаються:211.
1) доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності;
-277- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У абз.4 п.3 ст.29 не визначено поняття "основного капіталу".
Враховано
в ч.4 ст.9

212.
2) доходи від продажу або іншого відплатного відчуження майна, що знаходиться в державній і комунальній власності;213.
3) доходи від платних послуг, що надаються відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування;
-278- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 29 п.3, підпункт 3 - виключити.

Відхилено. Такі неподаткові доходи передбачені спеціальним законодавством. Кодекс не встановлює перелік доходів, він лише їх перерозподіляє між рівнями бюджетів.

214.
4) кошти, отримані внаслідок застосування заходів цивільно-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, пені, конфіскації, компенсації та інші примусово вилучені суми;215.
5) кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної державі та органам місцевого самоврядування;216.
6) міжбюджетні трансферти;217.
7) інші доходи, передбачені бюджетною класифікацією.
-279- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Додати п.4 до ст.29 такого змісту: "Державні цільові фонди визначаються податковим законодавством України".
Вилучено. Державні цільові фонди є частинолю цільового фонду

218.
Стаття 30. Порядок зарахування доходів до бюджетів
-280- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 30. Назва статті не відповідає змісту. Слово "порядок" з назви вилучити.

Враховано-281- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити.
Враховано-282- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Запропонований зміст статті 30 не відображає порядку зарахування доходів до бюджетів. Зазначена норма навпаки суперечить статтям 154, де встановлено надходження податків та зборів до бюджетів різних рівнів за нормативами відрахувань.
Враховано

219.
Податкові та неподаткові надходження підлягають зарахуванню до доходів відповідних бюджетів усіх рівнів у повному обсязі.
-283- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст.30 викласти в такій редакції: "Податкові та неподаткові надходження, надходження до Державних цільових фондів підлягають зарахуванню в повному обсязі до доходів відповідних бюджетів усіх рівнів".
Враховано в іншій редакції-284- Національний банк України
Статтю 30 доповнити абзацом такого змісту:
"Платники загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів здійснюють розрахунки окремо з державним та кожним із бюджетів самоврядування. Зарахування таких платежів на банківські розподільчі рахунки фінансових органів та органів Державного казначейства України не допускається".
Відхилено. Це приведе до ускладнення адміністрування податків.-285- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
Чинним законодавством України передбачено створення різних позабюджетних фондів. На сьогодні таких фондів в Україні більше 600 і в них акумулюються значні кошти, які часто використовуються не за призначенням і важко підлягають контролю. Вважаємо за необхідне Бюджетним Кодексом України ліквідувати можливість створення цих фондів, а також запропонувати поступового їхнього скорочення. Усі кошти, що надходять в позабюджетні фонди, мають надходити до бюджету.
Враховано

220.
Стаття 31. Доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності
-286- Кабінет Міністрів України
Ст. 31 вилучити з урахуванням пропозицій до статті 29 та у зв'язку з тим, що наведені види доходів запропоновано вибірково і безсистемно.
Враховано-287- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
Статтю 31 назвати: ''Доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності та бюджетних коштів"
Враховано в ст.32 та ст.71-288- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Назву ст.31 викласти в редакції: "Доходи від використання капіталу".
Враховано в іншій редакції в ст.9-289- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 31
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

221.
(1) У доходах бюджетів враховуються:222.
1) кошти, що отримуються у вигляді орендної або іншої плати за здачу у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування майна, що знаходиться в державній або комунальній власності;
-290- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст.31, п.1, пп.1 слово "здачу" замінити на слово "надання".
-291- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.31 п.1 ч.(1) вилучити, так як це протирічить Закону про оренду.
Враховано
в ст.9, 32, 71Враховано


223.
2) кошти, що отримуються у вигляді відсотків по залишках бюджетних коштів на рахунках в уповноважених банках;224.
3) кошти, що отримуються від передачі майна, що знаходиться в державній або комунальній власності, під заставу або в довірче управління;225.
4) кошти від повернення державних кредитів і бюджетних позичок, в тому числі:
-292- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 31. Параграф 4) текст "...кредитів та бюджетних позичок..." подати у редакції "...кредитів та бюджетних позичок крім основної суми наданих кредитів та позичок, яка зараховується у фінансування бюджету ..."
Враховано
в іншій редакції в ст.9.

226.
а) кошти від продажу майна або іншого забезпечення, переданого отримувачами державних кредитів та бюджетних позичок;227.
б) кошти отримані як плата за надання державних або комунальних гарантій;228.
в) кошти, що отримані внаслідок відшкодування витрат держави або органів місцевого самоврядування на розрахунки з кредиторами по наданих державних або комунальних гарантіях;
-293- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт 4 в) статті 31 викласти в наступній редакції: "кошти, отримані як компенсація за виконані гарантійні зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим чи органів місцевого самоврядування, а також відшкодування безпідставно отриманих бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів та отримувачами бюджетних коштів"
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

229.
5) плата за користування бюджетними коштами, наданими іншим бюджетам, банкам, юридичним та фізичним особам, іноземним державам або юридичним особам на зворотній і платній основах;230.
6) доходи, що отримуються від часток держави або органів місцевого самоврядування в статутних фондах господарських товариств, дивіденди по акціях, що належать державі або органам місцевого самоврядування;231.
7) інші передбачені законодавством України доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності.232.
(2) Доходи бюджетної установи та організації, отримані від надання платних послуг, в повному обсязі враховуються в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи та організації.
-294- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
У ст.31 додати частину 3 такого змісту: "отримані доходи від розміщення залишків коштів загального фонду бюджету зараховуються до загального фонду бюджету, а відповідні доходи, отримані від розміщення коштів спеціальних фондів бюджету зараховуються до відповідних спеціальних фондів бюджету;"
Враховано в іншій редакції в ст.ст.9 та 32

233.
Стаття 32. Доходи від продажу майна, що знаходиться в державній і комунальній власності
-295- Кабінет Міністрів України
Ст. 32 вилучити у зв'язку з тим, що наведені види доходів запропоновано вибірково і безсистемно та навести в іншій редакції.
Враховано
-296- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 32.
Враховано
в ст.9

234.
Кошти, що отримуються від продажу державного та комунального майна, підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів у повному обсязі.
-297- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.32, п.1 - після слів "у повному обсязі" слід доповнити словами "якщо інше не передбачено законом".
Враховано
в іншій редакції

235.
Стаття 33. Штрафи та інші суми примусового вилучення
-298- Кабінет Міністрів України
Ст.33 вилучити у зв'язку з тим, що наведені види доходів запропоновано вибірково і безсистемно та навести в іншій редакції.
Враховано
-299- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пропонується заборонити фіксувати розміри пені та штрафів як джерела надходжень, пропонується відносити їх до фондів непередбачених видатків відповідних бюджетів.
Враховано в частково в ст.9

236.
(1) Штрафи, пені підлягають зарахуванню до бюджетів за місцем знаходження органу або посадової особи, що ухвалили рішення про накладення штрафу, якщо інше не передбачене законодавством України.
-300- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 33. Частина 1. Викласти в редакції: "Штрафи, пені підлягають зарахуванню до бюджетів за місцем реєстрації суб'єкта, що допустив порушення, які ведуть до таких стягнень".

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

237.
(2) Суми конфіскацій, компенсацій та інші кошти, що вилучаються в доход держави в примусовому порядку, зараховуються в доходи бюджетів відповідно до законодавства України та рішень судів.
-301- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У статті 33 ч. (2)після слів "та рішень судів" додати слова "у відповідності з рішенням судів".
Враховано пропозицію
Кабінету Міністрів України

238.
Стаття 34. Міжбюджетні трансферти
-302- Кабінет Міністрів України
Ст.34 вилучити у зв'язку з тим, що наведені положення не є вичерпними. Перенести їх розгляд у главу 16 цього Кодексу.
Враховано
-303- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 34.
Враховано
у ст.9, 98

239.
Міжбюджетні трансферти як доход обліковуються в тому бюджету, який є їх отримувачем.
-304- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У ст.34 методологічна помилка, оскільки трансфер обліковується у обох бюджетах, а от облік використання веде отримувач.
Враховано
в ст.9 та ст.66.

240.
Стаття 35. Безвідплатні перерахування
-305- Кабінет Міністрів України
Ст.35 вилучити
Враховано
-306- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 35.
Враховано
в ст.9.

241.
У доходи бюджетів зараховуватися безвідплатні перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій і урядів іноземних держав, якщо інше не передбачено умовою їх надання.242.
Глава V. Видатки бюджетів
-307- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Вважаємо необхідним обов'язково унормувати положення про те, що всі кошти, які отримують в будь-якій формі органи, що фінансуються з державного бюджету, в т.ч. так звані "централізовані кошти", прозоро фіксуються (передбачаються, плануються) у видатковій частині відповідного бюджету.
Враховано
п.5 ч.4 ст.22

243.
Стаття 36. Формування видатків бюджетів
-308- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в ст.10 та ст.27 цього Кодексу.
Враховано


244.
(1) Формування видатків бюджетів, передбачених цим Кодексом, здійснюється згідно чинного законодавства і базується на нормативах, які використовуються при бюджетному плануванні.245.
(2) При прийнятті закону або іншого нормативно-правового акту, що приводить до виникнення додаткових видатків, які не передбачені відповідними бюджетами на поточний бюджетний період, прийнятий закон або інший нормативно-правовий акт вступає в силу після внесення в установленому цим Кодексом порядку відповідних змін та доповнень до бюджету на поточний бюджетний період або з початку наступного бюджетного періоду, якщо відповідні кошти будуть передбачені в бюджеті.246.
Стаття 37. Розподіл видатків за рівнем їх приналежності та виконання
-309- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.15 цього Кодексу.
Враховано-310- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 37


247.
(1) В залежності від розподілу функцій між державою та самоврядуванням видатки поділяються на видатки по фінансуванню державних повноважень та власних повноважень.
-311- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 37. Параграф (1) Замість "державних повноважень" записати "делегованих державних повноважень"

Враховано
в гл.15

248.
(2) В залежності від рівня бюджету, який виконує відповідні повноваження видатки поділяються на видатки по фінансуванню державних неделегованих, державних делегованих, власних неделегованих та власних делегованих повноважень.
-312- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (2) Замість "...власних неделегованих..." вживати "...власних...", що і є далі у інших статтях.

Враховано
в гл.15

249.
Стаття 38. Складові частини видатків бюджетів в межах економічної класифікації

-313- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 38.
Враховано
в ч.3 ст.10 та ст.73

250.
(1) Видатки бюджетів залежно від їх економічного змісту поділяться на поточні видатки та видатки розвитку.251.
(2) Групування видатків бюджетів на поточні і видатки розвитку встановлюється економічною класифікацією видатків бюджетів.252.
Стаття 39. Поточні видатки бюджетів
-314- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 39.


253.
Поточні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, надання державою міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки в формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування, а також інші видатки бюджетів, що не включені до видатків розвитку.
-315- Кабінет Міністрів України
Статтю 39 вилучити.

-316- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст.39 ч.2 - дати визначення терміну "гарантовані державою послуги".
Враховано. Поло-ження враховано в ст.10 цього Кодексу

Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

254.
Стаття 40. Видатки розвитку
-317- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 40.


255.
Видатки розвитку - частина видатків бюджетів, яка забезпечує інноваційну і інвестиційну діяльність, що включає статті видатків, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки на проведення капітального (відновного) ремонту та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворюванням; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходиться у власності відповідно держави та органів місцевого самоврядування; інші видатки бюджету, включені до видатків розвитку бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів.
-318- Кабінет Міністрів України
Статтю 40 вилучити.

-319- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 40 викласти в наступній редакції: "Видатки розвитку - частина видатків бюджетів, яка забезпечує інноваційну діяльність, що включає статті видатків, призначені для інвестицій в діючі або новостворені юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми, яка передбачає першочергове спрямування коштів на фінансування заходів соціально-культурного значення; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки на проведення капітального (відновного) ремонту технічного переобладнання та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням згідно з програмою пріоритетного розвитку, затвердженою органами місцевого самоврядування; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходиться у власності відповідно держави та органів місцевого самоврядування; інші видатки бюджету, включені до видатків розвитку бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджету".
Враховано. Поло-ження врахувати в ст.10 цього Кодексу

Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

256.
Стаття 41. Види видатків бюджетів
-320- Кабінет Міністрів України
До статті 41. Вилучити, оскільки текст вказаної статті не носить нормативно-правового навантаження. Положення врахувати в ст.10 цього Кодексу.
Враховано-321- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти положення статті 41.
Враховано
в ст.10

257.
(1) Види видатків бюджетів визначаються бюджетною класифікацією, передбаченою цим Кодексом.258.
(2) Міжбюджетні трансферти підлягають обліку у видатках бюджетів, з яких вони надаються.259.
Стаття 42. Видатки бюджетних установ
-322- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в ст.22 цього Кодексу.
Враховано


260.
Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що базуються на економічній класифікації видатків бюджетів.261.
Стаття 43. Державний та комунальний контракт
-323- Національний банк України
Статті 43 потребує нової редакції.
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України
-324- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Закупівля товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти
В ч.1 після слів у бюджеті додати слово окремо
Врегульовано іншим законом

262.
(1) Державний та комунальний контракт - договір, укладений органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, бюджетною установою, уповноваженим органом або організацією від імені держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами з метою забезпечення державних або комунальних потреб, передбачених у видатках відповідного бюджету.
-325- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 43. Параграф (1) текст "...забезпечення державних чи комунальних потреб..." подати у редакції "...забезпечення державних чи комунальних потреб чи виконання послуг..." .
-326- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити, так як ці положення врегульовано Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"

Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України


Враховано
-327- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У статті 43 ч. 1 після слів "органу місцевого самоврядування" додати слова "на основі делегованих їм в установленому порядку повноважень органів самоврядування" і далі по тексту.
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

263.
(2) Державний і комунальний контракти розміщуються виключно на конкурсній (тендерній) основі відповідно до закону України.264.
Стаття 44. Реєстри громадських замовлень
-328- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення про бюджетні запити врахувати у гл .7.
Враховано


265.
(1) Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування, бюджетні установи, уповноважені органи та організації від імені держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри громадських замовлень.266.
(2) Форми та порядок ведення реєстрів громадських замовлень визначаються законом України.
-329- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.44 п.2 викласти в наступній редакції: "Форми та порядок ведення бюджетних реєстрів громадських замовлень визначаються законом України."
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-330- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Порядок ведення реєстрів повинен регламентуватися даним кодексом, адже це чітко система виконання бюджету (ст.44 п.2).
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

267.
Стаття 45. Здійснення видатків при виконанні умов
-331- Національний банк України
У назві статті 45 уточнити виконання яких умов.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

268.
(1) У законі про державний бюджет України, постанові про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенні обласної, районної чи місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет можуть визначатися умови, обов'язкові для виконання отримувачем бюджетних коштів, за наявності яких здійснюються відповідні видатки.269.
(2) Якщо отримувач бюджетних коштів не виконує умов, згідно частини 1 цієї статті, міністр фінансів України, міністр фінансів Автономної Республіки Крим або керівник відповідного місцевого фінансового органу зобов'язаний заборонити здійснення видатків до виконання вказаних умов.
-332- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати у ст.53 цього Кодексу.
-333- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Ч.2 ст. 45 викласти в наступній редакції: "Якщо отримувач бюджетних коштів не виконує умов, згідно частини 1 цієї статті, міністр фінансів України, керівник відповідного фінансового органу зобов'язаний призупинити бюджетні асигнування чи здійснення платежів до виконання вказаних умов"
ВрахованоВраховано в ст.53 цього Кодексу-334- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
Част.2 ст. 45 не повністю вирішується питання. Виконання міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів покладено на виконкоми рад, в структурі яких не має фінансових органів.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.-335- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.2 ст. 45 посади відповідних осіб потрібно привести у відповідність до прав розпорядження коштами бюджетів відповідних рівнів.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.

270.
Стаття 46. Бюджетна позичка юридичним особам
-336- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст.46 - виключити.
Враховано-337- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В статті 46 доцільно поставити умовою надання бюджетної позички відсутність дефіциту бюджету відповідного рівня.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-338- Кабінет Міністрів України
До статті 46. Вказана стаття запроваджує надання бюджетних позичок юридичним особам недержавної форми власності. Вважаємо, що намагання авторів проекту запровадити бюджетне кредитування суперечить економічній природі бюджетного фінансування. Спрямування бюджетних коштів на кредитування юридичних осіб недержавної форми власності призведе до відволікання бюджетних ресурсів, створюватиме можливість порушень та зловживань, дублюватиме діяльність банківської системи. Тому пропонується приведений текст статті вилучити.
Враховано-339- Н.д.Снігач А.П. (Округ №186)
Пропоную викласти статтю 46 в такій редакції: "Надання бюджетної позички юридичним і фізичним особам усіх форм власності забороняється, якщо їх розмір і цілі не передбачені при затверджені бюджету".
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-340- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В ст. 46 не встановлена відповідальність та її механізм при невиконанні умов для надання бюджетних позичок.
Враховано
в ст.75-76 цього Кодексу-341- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
В статті "Бюджетний кредит юридичним особам" пункт (2) підпункт (3) викласти в такій редакції: "Бюджетний кредити надається виключно на зворотній основі; плата за бюджетний кредит повинна здійснюватися за обліковою ставкою Національного банку України".
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-342- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Статтю "Бюджетний кредит" вилучити.
Враховано
-343- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити можливість виділення бюджетних позичок не лише за умови їх використання на соціальні питання, але і на питання екології.


271.
(1) Бюджетні позички можуть бути надані юридичній особі-резиденту України на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів України, лише за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання по поверненню позички.
-344- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В статті 46 доцільно поставити умовою надання бюджетної позички відсутність дефіциту бюджету відповідного рівня.

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

272.
(2) Бюджетна позичка може бути надано лише за умови:273.
1) соціального характеру її використання;
-345- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 46 ч. (2) п. 1) замість "характеру" записати: "спрямування", а у п. замість "на підставі" записати: "шляхом".
Враховано в іншій редакції

274.
2) обрання отримувача позички на підставі проведення відкритого конкурсу за відсутності порушення антимонопольного законодавства.275.
(3) Бюджетна позичка надається на зворотній основі; плата за бюджетну позичку не повинна бути меншою запланованого рівня інфляції на період її надання.
-346- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 46. Параграф (3) текст "...не повинна бути меншою запланованого рівня інфляції..." подати у редакції "...не повинна бути меншою ставки рефінансування Національного банку України...".
-347- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 46, п.2 - доповнити словами "під відсотки не менші ніж 110% ставки Національного банку України".
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів УкраїниВраховано в іншій редакції ст.76 цього Кодексу-348- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 46 з метою більш точного і адекватного поточним економічним умовам визначення розміру плати за бюджетну позичку ч. (3) викласти у такій редакції: "Бюджетна позичка надається на зворотній основі; оплата за бюджетну позичку не повинна бути меншою, ніж облікова ставка Національного банку України".

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України
-349- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.46 п.3 викласти в редакції: "Бюджетна позичка надається на умовах повернення; плата за бюджетну позичку не повинна бути меншою 50% від ставки рефінансування."
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України


276.
(4) Способами забезпечення виконання зобов'язань по поверненню бюджетної позички можуть бути тільки банківські гарантії, застава майна, в тому числі у вигляді акцій, інших цінних паперів, паїв.277.
(5) Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати достатню міру ліквідності; при нездатності позичальника забезпечити виконання зобов'язань, передбаченими частиною 4 цієї статті, бюджетна позичка не надається.278.
(6) Оцінка майна, наданого в забезпечення отримання бюджетної позички, здійснюється відповідно до законодавства України.279.
(7) Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування представляють відповідно державу, Автономну Республіку Крим та територіальну громаду в договорі про надання бюджетної позички.280.
(8) Обов'язковою умовою надання бюджетної позички є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача бюджетної позички фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом. Уповноважені органи та фінансові органи мають право на перевірку фінансового стану отримувача бюджетної позички у будь-який час угоди про бюджетну позичку, а також на перевірку цільового використання бюджетної позички.
-350- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (8) текст "...у будь-який час угоди..." доповнити "..., але не більше одного разу на бюджетний період...".
-351- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У абз.8 п.2 ст.46 закладена можливість необмеженої кількості перевірок.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України


Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України-352- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.46, п.8 - з метою обмеження можливостей втручання в господарську діяльність підприємств, доповнити словами "але не більше двох раз за час дії позички".
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України

281.
(9) При затвердженні бюджетів на відповідний бюджетний період вказуються цілі, на які можуть бути надані бюджетні позички, умови, порядок, ліміти і терміни їх надання, а також обмеження щодо суб'єктів, яким можуть надаватися бюджетні позички.282.
(10) Бюджетна позичка може бути наданий тільки тим юридичним особам, які не мають простроченої заборгованості по раніше наданим бюджетним коштам на зворотній основі.283.
(11) Реєстр наданих та погашених бюджетних позичок є обов'язковою частиною до звіту про виконання бюджету, з якого їх було надано.284.
Стаття 47. Безвідплатна фінансова допомога юридичним особам, а також громадянам - підприємцям
-353- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити.
Враховано
-354- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В ст. 47 не встановлена відповідальність та її механізм при невиконанні умов для надання бюджетних позичок.
Враховано в Спеціальній частині цього Кодексу.-355- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 47. Необхідно передбачити не статтю, а окремий нормативний акт - Закон, Постанова Кабінету Міністрів, Положення, затверджене рішенням відповідної Ради.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

285.
(1) Надання безвідплатної фінансової допомоги юридичним особам, а також громадянам - підприємцям допускається:286.
1) з державного бюджету України - якщо законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період передбачені обсяги, умови та порядок її надання;287.
2) з бюджетів самоврядування - якщо постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим або рішенням обласної, районної чи місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет на відповідний бюджетний період передбачені обсяги, умови та порядок надання цієї допомоги.288.
(2) Безвідплатна фінансова допомога може надаватися лише за результатами проведення відкритого конкурсу (тендеру) на її отримання.289.
(3) Безвідплатна фінансова допомога підлягає поверненню до відповідного бюджету у випадку її нецільового використання, а також у випадках невикористання її у встановлені терміни.290.
Стаття 48. Реєстри безвідплатної фінансової допомоги
-356- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити
Враховано


291.
(1) Міністерство фінансів України і місцеві фінансові органи зобов'язані вести реєстри надання безвідплатної фінансової допомоги.292.
(2) Форми та порядок ведення реєстрів надання безвідплатної фінансової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.293.
Стаття 49. Витрачання коштів резервних фондів бюджетів
-357- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати у ст.24 цього Кодексу.
Враховано-358- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, що кошти резервних фондів бюджетів витрачаються органами виконавчої влади на підставі відповідних Постанов, рішень органів представницької влади.
Враховано частково в ст.24294.
(1) Кошти резервних фондів бюджетів формуються для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру: на проведення аварійно-відновних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій, що можуть мати місце у відповідному бюджетному періоді.
-359- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.49 ч.(1) доповнити "та інших заходів, які не враховані при формуванні бюджету".
Враховано в іншій редакції в ст.24-360- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ч.1 ст.49 слова "бюджетів формуються" замінити словами "Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя), районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, селищних та сільських рад або міських, селищних чи сільських голів (в разі коли відновідні виконавчі органи не створено) утворюються у бюджетах відповідних рівнів"
Враховано в іншій редакції в ст.24-361- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Проект закону встановлює, що Резервний фонд не є частиною Державного бюджету. Існування подібних позабюджетних фондів протирічить основоположним принципам економічної ефективності та положенням бюджетної резолюції на 1999 р. зокрема. Пропонується визначити Резервний фонд Кабінету Міністрів України як один з цільових фондів Державного бюджету, і розраховувати суму його активів за встановленою методикою.
Необхідно встановити ретельніший контроль за використанням коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України. Необхідно встановити вимогу, згідно якої Кабінет Міністрів України повинен щоквартально подавати на розгляд Верховної Ради України кошторис використання коштів Резервного фонду, який має бути затверджений Верховною Радою України. Без отримання згоди Верховної Ради України кошти Резервного фонду можуть використовуватись Кабінетом Міністрів тільки у надзвичайних ситуаціях.
Враховано в ст.24 цього Кодексу

295.
(2) Рішення органів виконавчої влади про витрачання коштів резервних фондів бюджетів погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету або відповідними профільними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради.
-362- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У статті 49 ч.2 після слів "Автономної Республіки Крим" додати "та Радами обласного, районного та місцевого рівня", так як розпорядчі функції - не компетенція депутатських комісій обласних. районних та місцевих Рад.
В ст. 49 додати ч.(3, 4 і 5) наступного змісту:
"(3) Загальна сума резервного фонду на кожний бюджетний період затверджується в Законі про Державний бюджет України, постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет, рішенні обласної, районної, міської, селищної чи сільської ради про бюджет.
Враховано в іншій редакції в ст.24 цього Кодексу(4) Кошти з резервного фонду витрачаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної, міської (міста Києва чи Севастополя), районної державної адміністрації, голови міської, селищної чи сільської ради.
(5) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної, міської (міста Києва чи Севастополя), районної державної адміністрації, голова міської, селищної чи сільської ради щоквартально до 15 числа наступного за звітним кварталом місяця подає на затвердження відновідно Верховній Раді України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, районній, міській, селищній та сільській раді звіт про використання коштів резервного фонду"


296.
Глава VI. Суфіцит бюджетів
-363- Кабінет Міністрів України
Глави VI - VIII об'єднати в одну главу:
"Глава III. Запозичення та кредитування"
з урахуванням внесених редакційних правок
Враховано
-364- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Відновити положення статті
Стаття 50. Поняття дефіциту бюджету.


297.
Стаття 50. Поняття суфіциту бюджету
-365- Комітет з питань соціальної політики та праці
Статтю 50 вилучити, оскільки визначення термінів викладено у ст. 2 проекту.
Враховано

298.
Суфіцитом бюджету визнається перевищення доходів бюджету над його видатками.
-366- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст.50 викласти в такій редакції "Профіцитом бюджету визначається позитивне сальдо бюджету або перевищення доходів бюджету над видатками".
Враховано в іншій редакції в ст.2 цього Кодексу

299.
Стаття 51. Збалансування бюджету при суфіциті
-367- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Із глави IV статтю 51 вилучити.
Враховано

300.
(1) Планування та затвердження бюджету з суфіцитом забороняється.
-368- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 51. Параграф (1) вилучити, оскільки означає відмову від зменшення боргу (повернення основної суми боргових зобов'язань враховується у фінансуванні, а не видатках бюджету).
Враховано в ст.14 цього Кодексу-369- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ч.1 ст. 51 вилучити.
Відхилено. Профіцит бюджету може бути затверджений виключно з метою погашення основної суми боргу-370- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 51 (1) - Вилучити.
Відхилено. Профіцит бюджету може бути затверджений виключно з метою погашення основної суми боргу-371- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Статтю вилучити.
Відхилено

301.
(2) Якщо в ході складання та розгляду проекту закону, постанови або рішення про бюджет виявляється перевищення доходів над видатками бюджету, то до затвердження бюджету необхідно здійснити його збалансування згідно пріоритетів, визначених Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради. Зокрема, бюджетні кошти на суму суфіциту можуть бути направлені на:
-372- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (2) 1) - вилучити, якщо йдеться про боргові зобов'язання (див. вище), або змінити редакцію.
-373- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 52 (2) У випадку відсутності дефіциту бюджету запозичення здійснюються у розмірах, що не перевищують суму боргових зобов'язань з урахуванням відсотків за їх користування, термін погашення яких припадає на відповідний бюджетний період.
-374- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.2 ст.51 викладено незрозумілий механізм балансування бюджету.
Враховано в ст.14 цього Кодексу


Враховано
в іншій редакції в ст.14 цього Кодексу


Враховано


302.
1) дострокове погашення боргових зобов'язань;303.
2) збільшити асигнування бюджету на покриття видатків соціального характеру;
-375- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст.51, п.2, пп.2 замінити на "збільшення асигнувань бюджету на покриття видатків соціального характеру"
Враховано
редакцію Кабінету Міністрів України

304.
3) зменшення ставок податків і зборів та інше.
-376- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В ст.51, п.2, пп.3 виключити.
Враховано-377- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 51. Частина 2. Пункт 3. Вилучити. Зменшення ставок податків і зборів у разі виникнення суфіциту, протягом бюджетного року недоцільно. Крім того, редакція є невірною методологічно, адже кошти можна направляти не на зменшення податків, а при наявності понадпланових коштів можна розглянути питання про подальше зменшення певних податків, тобто редакція потребує доопрацювання.
Враховано

305.
(3) Суфіцит, що виникає на стадії виконання бюджету враховується в доходній частині бюджету наступного бюджетного періоду.
-378- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В ст.51 п.3 додати "...якщо кошти на суму профіциту не були використані протягом поточного року".
Відхилено.
Статтю вилучено.-379- Кабінет Міністрів України
До статті 51. Згідно структури бюджетної класифікації суфіцит є категорією фінансування бюджету і відображається у обліку як зміна залишків коштів. Тому пропонується частину (3) виключити.
Враховано-380- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.51 ч.(3) вилучити, оскільки він протирічить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ч.(1) ст.63.
Враховано-381- Н.д. Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ч. 3 ст. 51 вилучити. Суфіцит, що виникає на стадії виконання бюджету на кінець року не зникає, а відображається, як залишок бюджетних коштів.
Враховано

306.
Глава VII. Дефіцит бюджету і джерела його покриття
-382- Кабінет Міністрів України
Главу вилучити. Положення врахувати в гл.III цього Кодексу.
Враховано


307.
Стаття 52. Дефіцит бюджету
-383- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Вважаємо негативним той факт, що в ст.52 передбачається можливість прийняття місцевих бюджетів з дефіцитом.
Враховано частково
Дефіцит місцевих бюджетів допуска-ється лише в частині бюджету розвитку.

308.
(1) Дефіцитом бюджету визнається перевищення видатків бюджету над його доходами.
-384- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Частину (1) статті 52 вилучити, оскільки визначення термінів викладено у ст. 2 проекту.

Враховано-385- Комітет з питань науки і освіти
Чіткіше сформулювати поняття дефіциту бюджету. Воно повинно стосуватись лише бюджету розвитку, а поточний бюджет має бути бездефіцитним.

Враховано в ст.74

309.
(2) У разі прийняття Державного бюджету України чи бюджету самоврядування на черговий бюджетний період з дефіцитом, законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет затверджуються джерела фінансування дефіциту відповідного бюджету.
-386- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 52 Термін "фінансування дефіциту" викласти в редакції "погашення дефіциту".

-387- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картфка №414)
У ст. 52 термін "прийняття" замінити на "затвердження" і слова "місцевої ради" замінити на "міської, селищної, сільської ради"
Відхилено.
Поняття "фінансу-вання" адекватно відображає суть процесу. Погашаєть-ся борг, а не дефіцит.

Враховано-388- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф 2 подати у редакції: "У випадку відсутності дефіциту бюджету запозичення здійснюються в розмірах, що не перевищують обсяг бюджетних видатків на фінансування інвестицій".
Враховано частково
у п.2 ст.15

310.
Стаття 53. Джерела фінансування дефіциту бюджету
-389- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 53 Термін "фінансування дефіциту" викласти в редакції "погашення дефіциту".
Відхилено.
Поняття "фінансува-ння" адекватно відображає суть процесу-390- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Статтю 53. Доповнити ч. (3) такого змісту:
"(3) Не дозволяється затвердження бюджету з дефіцитом у разі, якщо не визначені джерела і обсяги його фінансування "

Враховано
в іншій редакції в гл.III цього Кодексу-391- Національний банк України
У п. 3 статті 53 слід зазначити "Емісійні кошти Національного банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету"
Враховано
в ст.15 цього Кодексу-392- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
3) Емісія та кредити Національного Банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України.
Враховано
в ст.15 цього Кодексу(4) Національний Банк України не має права викуповувати боргові зобов'язання держави на первинному ринку.
Відхилено
не є нормою цього Кодексу

311.
(1) Джерела фінансування дефіциту бюджетів за основними видами залучених коштів затверджуються законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет на черговий бюджетний період.
-393- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ч.1 ст. 53 після слова "видами" додати слова "і обсягами", слова "місцевої ради" замінити на "міської, селищної, сільської ради"

Враховано в іншій редакції ст.15

312.
(2) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, комунальні внутрішні та зовнішні запозичення та благодійні надходження. Емісія Національного банку України може виступати джерелом фінансування виключно дефіциту державного бюджету України.
-394- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
В ст. 53 ч. (2) слова "Емісія Національного банку України може виступати джерелом фінансування виключно дефіциту Державного бюджету України" замінити словами "Джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України може виступати емісія Національного банку України."
Враховано пропозицію НБУ-395- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Ст.53. ч.2. Не можна погодитись з положенням проекту Кодексу, яким передбачена можливість фінансування дефіциту держбюджету за рахунок емісії, Досвід такої емісії в Україні свідчить про неминучість підвищення інфляції до рівня, що перевищує прогнозні макропоказники на рік зі всіма негативними наслідками.
Враховано
у ст.15 цього Кодексу

313.
Стаття 54. Державні та комунальні запозичення
-396- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 54. Відсутнє положення про борг перед резидентами України, виражений у іноземні валюті (оскільки як громадяни України, так і підприємства можуть отримувати і надавати кредити у іноземній валюті). Потрібно специфікувати.
Враховано в іншій редакції в ст.11,12

314.
(1) Державні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб України, іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання держави як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.
-397- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.III, ст.11, 12, 75, 76.
Враховано


315.
(2) Комунальні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб, по яких виникають боргові зобов'язання Автономної Республіки Крим або відповідної територіальної громади міста, селища чи села як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.316.
(3) Державні та комунальні запозичення поділяються на внутрішні та зовнішні.317.
(4) Внутрішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб України, по яких виникають боргові зобов'язання України як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені у валюті України.
-398- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (4) доповнити "... або іноземній валюті"
-399- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 4 ст. 54 викласти у такій редакції "Внутрішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб які є резидентами України."
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

Регулюється іншим законодавством України-400- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ч.4 ст.54 після слів "юридичних осіб" доповнити словами "які згідно до законодавства є резидентами України", слова "виражені у валюті України виключити
Враховано в іншій редакції в ст.11 цього Кодексу

318.
(5) Зовнішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання України як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені в іноземній валюті.
-401- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (5) текст "...міжнародних фінансових організацій, по яких..." доповнити і подати "...міжнародних фінансових організацій, а також резидентів України, по яких...".
-402- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У главі VII, ст.54, п.5 фразу "міжнародних фінансових організацій" замінити на "міжнародних фінансово-кредитних організацій".
Регулюється іншим законодавством УкраїниРегулюється іншим законодавством України-403- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 5 ст 54 викласти у такій редакції "Зовнішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних та юридичних осіб, що не є резидентами України, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансово-кредитних організацій".
Регулюється іншим законодавством України

319.
(6) Держава або органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами за інших юридичних осіб лише у разі наявності гарантії комерційних банків-резидентів України.
-404- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
В статті 54 зберегти:
Частина 6. Держава або органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами за інших юридичних осіб лише у разі наявності гарантії комерційних банків-резидентів України.
Враховано
в ч.2 ст.17

320.
Глава VIII. Внутрішній та зовнішній борг
-405- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В главі 8 не встановлені граничні розміри запозичень по відношенню до державного боргу та обсягів доходної частини державного бюджету, а також коштів, які направляють на погашення державного боргу.
Враховано в ст. 31 та в ст.18 цього Кодексу-406- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Глава VIII. Державний борг
Назву глави замінити: Глава _. Борг держави та органів самоврядування.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-407- Кабінет Міністрів України
Главу VIII вилучити. Положення врахувати в ст.11,12 та в гл.III цього Кодексу.
Враховано

321.
Стаття 55. Поняття внутрішнього боргу322.
(1) Внутрішній борг може бути державним боргом України, боргом Автономної Республіки Крим або боргом територіальної громади міста, селища чи села.
-408- Комітет з питань науки і освіти
В статті 55 уточнити визначення внутрішнього боргу з урахуванням визначення, яке міститься в Законі України "Про державний внутрішній борг", що прийнятий у першому читанні.
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

323.
(2) Внутрішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами держави.
-409- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Частину (2) ст.55 доповнити двома новими абзацами:
"До складу сукупних внутрішніх строкових боргових зобов'язань держави належать боргові зобов'язання Уряду України, а саме: випущені Урядом України цінні папери, інші, передбачені виключно законом, зобов'язання перед резидентами у грошовій формі, гарантовані Урядом України, одержані ним кредити, а також частина внутрішніх боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною.
Внутрішній державний борг України складається із внутрішньої заборгованості минулих років та внутрішньої заборгованості, що знову виникає з боргових фінансових зобов'язань Уряду України"
Відхилено
оскільки ця норма регулюється іншим законодавством України-410- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 2 ст.55 викласти у такій редакції "Внутрішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами - резидентами України. До складу сукупних строкових боргових зобов'язань держави належать боргові зобов'язання Уряду України, а саме: випущені Урядом України цінні папери, інші, передбачені виключно законом, зобов'язання перед резидентами у грошовій формі, гарантовані Урядом України, одержані ним кредити, а також частина боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною.
Державний внутрішній борг України складається із заборгованості минулих років та заборгованості, що знову виникає по боргових фінансових зобов'язаннях Уряду України."
Відхилено
оскільки ця норма регулюється іншим законодавством України

324.
(3) Внутрішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим.
-411- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пункт 3 ст.55 викласти у такій редакції "Внутрішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами - резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим".
Відхилено
оскільки ця норма регулюється іншим законодавством

325.
(4) Внутрішнім боргом територіальної громади міста, селища та села є сукупність строкових боргових зобов'язань територіальної громади перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади.326.
Стаття 56. Поняття зовнішнього боргу
-412- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 56. Доповнити, як вказано у статті 54. Тип боргу доцільно визначати валютою.
Враховано частково в Загальній частині
-413- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Главу 8 необхідно узгодити з нормами діючого Закону "Про державний внутрішній борг" та проектного законодавства ("Про державний зовнішній борг")
Регулюється іншим законодавством

327.
(1) Зовнішній борг може бути державним боргом України, боргом Автономної Республіки Крим або боргом відповідної територіальної громади.
-414- Комітет з питань науки і освіти
В статті 56 уточнити визначення зовнішнього боргу з урахуванням визначення, яке міститься в Законі України "Про державний зовнішній борг", що прийнятий у першому читанні.
Регулюється іншим законодавством

328.
(2) Зовнішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами-нерезидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами держави.
-415- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Частину (2) статті 56 доповнити двома новими абзацами:
"До складу сукупних зовнішніх зобов'язань держави належать боргові зобов'язання Уряду України, а саме: випущені Урядом України цінні папери, інші, передбачені виключно законом, зобов'язання перед нерезидентами України у грошовій формі, гарантовані Урядом України, одержані ним кредити, а також частина зовнішніх боргових зобов'язань Уряду колишнього Союзу РСР, прийнята на себе Україною.
Зовнішній державний борг України складається із зовнішньої заборгованості минулих років та зовнішньої заборгованості, що знову виникає з боргових фінансових зобов'язань Уряду України."
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.
Положення регулюються іншим законодавством


329.
(3) Зовнішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим.
-416- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У главі VIII, ст.56, п.3 термін "особами-резидентами" замінити на "особами-нерезидентами".


-417- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 56 для приведення у відповідність назви і змісту статті у ч. (3) слова "особами-резидентами" замінити словами "особами-неризидентами".
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.
Положення регулюються іншим законодавством

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.
Положення регулюються іншим законодавством

330.
(4) Внутрішнім боргом територіальної громади міста, селища та села є сукупність строкових боргових зобов'язань територіальної громади перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами, які знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади.
-418- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В п.4 ст.56 термін "внутрішнім" замінити на "зовнішнім". що забезпечуються активами, які

-419- Н.д. Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ч. 3 ст. 56 вилучити слова "знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади"

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.
Положення регулюються іншим законодавством

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України.


331.
Стаття 57. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень
-420- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.57 має давати визначення механізму здійснення запозичень та механізму планування виплат коштів бюджетів необхідних на погашення запозичень.
Враховано
в гл.III в іншій редакції

332.
(1) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту Державного бюджету України та укладання договорів про надання державних гарантій в межах і на умовах передбачених законом України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період належить державі в особі Кабінету Міністрів України.
-421- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.III цього Кодексу.
-422- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Пункт (1) викласти в редакції:
"Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень на покриття дефіциту Державного бюджету України, погашення основної суми боргу та надання державних гарантій на підставі затвердженої програми запозичень в межах і на умовах, передбачених законом України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період належить державі в особі Кабінету Міністрів України."
ВрахованоВраховано
в іншій редакції в гл.III цього Кодексу

333.
(2) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету Автономної Республіки Крим та укладання договорів про надання гарантій в межах, передбачених постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на відповідний бюджетний період належить Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
-423- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У частині (2) статті 57 слово "право" замінити словами "Рішення про", а слова "Радою міністрів" замінити словами "приймаються Верховною Радою"
Враховано
в іншій редакції в гл.III цього Кодексу

334.
(3) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить головам територіальних громад.
-424- Комітет з питань національної безпеки і оборони
В статті 57 пункт 3 викласти в такій редакції:
"Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить обласним в Україні, Київській і Севастопольській міським радам народних депутатів".
Відхилено.
Право здійснювати запозичення надається лише місцевим бюджетам-425- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ч.3 ст.57 передбачити, що право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить не персонально головам, а територіальним громадам.
Відхилено.
Право укладання договорів належить виконавчому органу влади в особі його керівника

335.
Стаття 58. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу
-426- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення врахувати в гл.III.
Враховано
-427- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Кабінет Міністрів України
Стаття 58. Доповнити: "Величина зовнішнього боргу не повинна перевищувати 40% ВВП, або сумарний внутрішній і зовнішній борг не повинен перевищувати 60% ВВП".
Враховано в ст.18 цього Кодексу-428- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
В назві статті 58 після слів "Граничний обсяг" доповнити словами "та структура"
Враховано в пропозиції Кабінету Міністрів України

336.
Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, внутрішнього та зовнішнього боргу Автономної Республіки Крим чи територіальної громади встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом України про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет.
-429- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст.58 граничний розмір внутрішнього боргу пропонується обмежити 60%.
-430- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Стаття 58. Частину 2 викласти у такій редакції: "Сумарна величина внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 30% ВВП".
-431- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
В тексті статті 58 після слів "Граничний обсяг" доповнити словами "та структура"
Враховано
в іншій редакції


Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України-432- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
В тексті ст. 58 слова "місцевої ради" замінити словами "міської, селищної, сільської ради".
Враховано в гл.III цього Кодексу-433- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 58 (2). Сумарна величина внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 60% ВВП. Починаючи з 2002 року сумарна величина внутрішнього та зовнішнього державного боргу повинна поступово зменшуватися.
Враховано частково у гл.III цього Кодексу
-434- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Викласти в такій редакції:
"Сумарна величина державного боргу, гарантії, видані Кабінетом Міністрів України щодо погашення боргових зобов'язань, не можуть перевищувати 40% річного обсягу валового внутрішнього продукту за попередній рік".
Враховано
в іншій редакції

337.
Глава IX. Бюджетна класифікація


Стаття 8. Бюджетна класифікація
338.
Стаття 59. Загальні положення
-435- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Назву глави вилучити. Статті 59 і 60 об'єднати та пункт (1) об'єднаної статті викласти у такій редакції:
Враховано

339.
(1) Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України.
"(1) Бюджетна класифікація України створюється для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення необхідного аналізу в розрізі організаційних, функціональних та економічних категорій, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників."(1) Бюджетна класифікація України створюється для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування, проведення необхідного аналізу в розрізі організаційних, функціональних та економічних категорій, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.
340.
(2) Структура бюджетної класифікації затверджується цим Кодексом і викладається в його додатках.
-436- Кабінет Міністрів України
Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 59. Практика впровадження нової бюджетної класифікації при формуванні і виконанні бюджетів у 1998 та 1999 роках засвідчила, що діюча бюджетна класифікація потребує доопрацювання з точки зору раціонального та прозорого викладу всіх її категорій. Процедура внесення змін до кодексу вимагатиме певного часу, що негативно відобразиться на виконанні бюджету. Тому доцільно затвердження кодексом лише структури класифікації, що дозволить своєчасно реагувати на зміни законодавства та бюджетних процедур. Структура бюджетної класифікації досить повно висвітлена у наступних статтях цієї глави, тому немає необхідності затверджувати у Кодексі запропоновані додатки, які дещо деталізовані. Пропонується вилучити вираз "і викладається в його додатках".
Враховано

341.
(3) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує подальшу деталізацію класифікації доходів, видатків, фінансування бюджету.
-437- Н.д. Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт (3) викласти у такій редакції:
"(2) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв"язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету бюджетну класифікацію, а також зміни до неї."
Враховано
(2) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв"язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету бюджетну класифікацію, а також зміни до неї.
342.
Стаття 60. Склад бюджетної класифікації
-438- Кабінет Міністрів України
Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 60. Вилучити текст, викладений у дужках. Оскільки пропонується затвердити кодексом лише структуру бюджетної класифікації, додатки до нього необов'язкові. Крім того, доповнити статтю пунктом "5) класифікація кредитування за вирахуванням погашення".
Враховано-439- Н.д. Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У назві статті 60 слово "склад" замінити на "структура"
Враховано

343.
Бюджетна класифікація має такі складові частини:
-440- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Частину 1) статті 60 викласти у такій редакції:
"Бюджетна класифікація має такі складові частини:
1) класифікація доходів бюджету;
2) класифікація видатків (кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;
3) класифікація фінансування бюджету;
4) класифікація боргу."
Враховано

(3) Бюджетна класифікація має такі складові частини:
344.
1) класифікація доходів бюджету (додаток 1 цього Кодексу);


1) класифікація доходів бюджету;
345.
2) класифікація видатків бюджету (додатки 2 та 3 до цього Кодексу);


2) класифікація видатків (кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;
346.
3) класифікація фінансування бюджету (додаток 4 цього Кодексу);


3) класифікація фінансування бюджету;
347.
4) класифікація боргу (додаток 5 цього Кодексу).


4) класифікація боргу.
348.
Стаття 61. Класифікація доходів бюджету
-441- Кабінет Міністрів України
Статтю 61 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 9. Класифікація доходів бюджетів

349.
(1) Доходи бюджету класифікуються за такими основними групами:
"(1) Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

(1) Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:
350.
1) податкові надходження;
1) податкові надходження;

1) податкові надходження;
351.
2) неподаткові надходження;
2) неподаткові надходження;

2) неподаткові надходження;
352.
3) доходи від операцій з капіталом;
3) доходи від операцій з капіталом;

3) доходи від операцій з капіталом;
353.
4) трансферти;
4) трансферти;

4) трансферти;
354.
5) державні цільові фонди.
(2) Податковими надходженнями визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.

(2) Податковими надходженнями визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі.


(3) Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
(4) Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу основних засобiв, державних запасів товарів, землі і нематеріальних активів.
(5) Трансферти - це безоплатні, безповоротні та необов'язкові надходження, одержані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування або міжнародних організацій.

(3) Неподатковими надходженнями визнаються:
1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
3) надходження від штрафів та фінансових санкцій;
4) інші неподаткові надходження.
(4) Доходи від операцій з капіталом включають надходження від продажу основних засобiв, державних запасів товарів, землі і нематеріальних активів.
355.
(2) Групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання.


(5) Трансферти - це безоплатні, безповоротні та необов'язкові надходження, одержані від інших органів державної влади, місцевого самоврядування або міжнародних організацій.
356.
Стаття 62. Класифікація видатків бюджету
-442- Кабінет Міністрів України
Статтю 62 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Класифікація видатків бюджету
(1) Видатки бюджету класифікуються за:
1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);
2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
3) ознакою розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків).
(2) Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:
1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави та органів місцевого самоврядування;
2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій держави та органів місцевого самоврядування;
(3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.
(4) Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне Казначейство України веде реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.
(5) При складанні бюджету за програмно-цільовим методом застосовується програмна класифікація видатків бюджету."
Враховано

Стаття 10. Класифікація видатків бюджету
357.
(1) Класифікація видатків бюджету здійснюється за трьома основними ознаками:
-443- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 62. Частину (1) доповнити третьою ознакою - "3) відомство, що відповідає за виконання функцій - відомча структура видатків", пояснення до якої наведене у частині (4).
Враховано в іншій редакції
(1) Видатки бюджету класифікуються за:
358.
1) функції, з виконанням якої пов'язані видатки - функціональна структура видатків (додаток 2 до цього Кодексу);
-444- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 62. Класифікація видатків бюджету.
Враховано
в іншій редакції
1) функціями, з виконанням яких пов'язані видатки (функціональна класифікація видатків);
359.
2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки - економічна структура видатків (додаток 3 до цього Кодексу).


2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків);
3) ознакою розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків).
360.
(2) Функціональна класифікація має три рівні деталізації:


(2) Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:
361.
1) перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;


1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій держави та органів місцевого самоврядування;
362.
2) другий рівень - підрозділи, в яких конкретизуються напрямки бюджетних коштів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в межах відповідних розділів;


2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій держави та органів місцевого самоврядування;
363.
3) третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямками діяльності головних розпорядників бюджетних коштів в межах відповідних підрозділів.
-445- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині (2) пункт 3) слова "цільові видатки" замінити словами "групи видатків".
Враховано в іншій редакції

364.
(3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на:


(3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.
365.
1) поточні видатки - усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;
-446- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
У частині (3) пункт 1) слова "усі платежі" замінити словом "видатки".
Враховано в іншій редакції

366.
2) капітальні видатки - платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам бюджетних коштів з метою придбання ними капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням основних фондів;
-447- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині (3) пункт 2) слова "платежі" замінити словом "видатки".

Враховано в іншій редакції

367.
3) нерозподілені видатки (резервні фонди бюджетів);368.
4) кредитування з вирахуванням погашення - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності.
-448- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 62. Параграф (3) 4) Редакція тексту незрозуміла.
-449- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 4 ч.3 ст. 62 викласти в такій редакції "кредитування з вирахуванням погашення - кошти, які виділяються з бюджету у вигляді бюджетних позичок (кредитів), в результаті яких з'являються фінансові зобов'язання їх отримувачів перед бюджетом та повернення цих коштів".
Враховано в п.24 ст.2. В текст внесено редакційні зміни.


Враховано в іншій редакції в п.24 ст.2-450- Національний банк України
П.4 статті 62 виключити.
Враховано


369.
(4) Відомча класифікація видатків містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів і затверджується:


(4) Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне Казначейство України веде реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.
370.
1) для Державного бюджету України - Міністром фінансів України;371.
2) для бюджетів самоврядування - Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу.372.
(5) Категорія видатків не включає платежі з погашення основної суми боргу.


(5) При складанні бюджету за програмно-цільовим методом застосовується програмна класифікація видатків бюджету.
373.
Стаття 63. Класифікація фінансування бюджету
-451- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
Враховано

Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету
374.
(1) Класифікація фінансування бюджету вказує джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, а також показує використання коштів, які утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками. До цієї категорії належать платежі з погашення основної суми державного боргу.
(1) Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання коштів, що утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).
(2) Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:
1) фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власникiв боргових зобов'язань;

(1) Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання коштів, що утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу).
375.
(2) Класифікація фінансування бюджету включає два розділи:
2) фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту."

(2) Класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками:
376.
1) фінансування за типом кредитора, тобто за категоріями кредиторів, або власниками боргових зобов'язань;
-452- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Текст "фінансування бюджету" подати у редакції "фінансування сальдо бюджету".
Враховано
пропозицію Кабінету Міністрів України
1) фінансування за типом кредитора - за категоріями кредиторів або власникiв боргових зобов'язань;
377.
2) фінансування за типом боргового зобов'язання, що відображає засоби, що використовуються для фінансування дефіциту або розподілу фінансових ресурсів, що утворюються в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.


2) фінансування за типом боргового зобов'язання - за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту або профіциту.
378.
Стаття 64. Класифікація боргу
-453- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 64. Зміст статті не відповідає назві. В статті замість власне класифікації додаються вимоги до неї та принципи здійснення. Тобто стаття потребує редакційних змін, а також внесення у неї власне класифікації за типом кредитора та типом боргового зобов'язання.
Враховано
в ст.12
Стаття 12. Класифікація боргу
379.
(1) Класифікація боргу повинна містити інформацію про всі непогашені борги органів управління для вивчення їх впливу на функціонування економіки держави.
-454- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у такій редакції:
"(1) Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави та бюджетів місцевого самоврядування.
Враховано
(1) Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави та бюджетів місцевого самоврядування.
380.
(2) Непогашений борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.
(2) Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання."

(2) Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.


-455- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти в такій редакції:
"Стаття 13. Складові частини бюджету
(1) Бюджет складається із загального та спеціального фондів.
(2) Загальний фонд бюджету включає:
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;
2) всі видатки бюджету за рахунок загальних надходжень бюджету;
3) різницю між доходами і видатками загального фонду бюджету.
(3) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, забезпечення виконання гарантій і забезпечення інших боргових зобов"язань включаються тільки до загального фонду бюджету, якщо законодавством не передбачено інше.
(4) Спеціальний фонд бюджету передбачає:
1) встановлення бюджетних призначень на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;
2) використання одержаного розпорядниками бюджетних коштів гранту або дарунку у вартісному обрахунку на конкретну мету;
3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.
Враховано

Стаття 13. Складові частини бюджету
(1) Бюджет складається із загального та спеціального фондів.
(2) Загальний фонд бюджету включає:
1) всі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду;
2) всі видатки бюджету за рахунок загальних надходжень бюджету;
3) різницю між доходами і видатками загального фонду бюджету.
(3) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, забезпечення виконання гарантій і забезпечення інших боргових зобов"язань включаються тільки до загального фонду бюджету, якщо законодавством не передбачено інше.
(4) Спеціальний фонд бюджету передбачає:
1) встановлення бюджетних призначень на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;
2) використання одержаного розпорядниками бюджетних коштів гранту або дарунку у вартісному обрахунку на конкретну мету;
3) різницю між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.


(5) На відповідний бюджетний період склад спеціального фонду бюджету визначається Законом України про Державний бюджет України або рішенням про бюджет місцевого самоврядування.
(6) Пiдставою для рішення відповідної ради про створення спецiального фонду у складi бюджету місцевого самоврядування може бути виключно закон України.
(7) Передача коштів між загальним та спеціальними фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень.
(8) Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до фонду на відповідну мету."


(5) На відповідний бюджетний період склад спеціального фонду бюджету визначається Законом України про Державний бюджет України або рішенням про бюджет місцевого самоврядування.
(6) Пiдставою для рішення відповідної ради про створення спецiального фонду у складi бюджету місцевого самоврядування може бути виключно закон України.
(7) Передача коштів між загальним та спеціальними фондами бюджету дозволяється тільки в межах бюджетних призначень.
(8) Платежі за рахунок спеціального фонду здійснюються в межах коштів, що надійшли до фонду на відповідну мету.-456- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
В статті "Запозичення" пункт (6) необхідно сформулювати у редакції: "Місцеві бюджети можуть здійснювати внутрішні запозичення. Зовнішні запозичення можуть здійснювати обласні центри, міста Київ і Севастополь за погодженням з Кабінетом Міністрів України".
-457- Кабінет Міністрів України
Ввести нову статтю і викласти її в такій редакції:
"Стаття _. Дефіцит та профiцит бюджету
(1) Прийняття державного або місцевого бюджету на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 цього Кодексу.
(2) Профiцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу.
Враховано частково
в ст.16 цього Кодексу
Враховано
Глава IІІ. Запозичення та кредитування
Стаття 14. Дефіцит та профiцит бюджету
(1) Прийняття державного або місцевого бюджету на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету з урахуванням особливостей, визначених статтею 74 цього Кодексу.
(2) Профiцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу.


-458- Комітет з питань бюджету
Ввести нову статтю і викласти її в такій редакції
Стаття _. Джерела фінансування дефіциту бюджету
(1) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрiшнi та зовнiшнi (для міст з населенням понад мільйон жителів) запозичення органів місцевого самоврядування iз дотриманням умов, визначених цим Кодексом.
(2) Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, дозволених Законом про Державний бюджет України. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги.
(3) Міністр фінансів України з метою економії коштів та ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичення.
(4) Платежі на погашення зобов'язань із боргу здійснюються відповідно до кредитних угод та інших нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов'язання, незалежно від обсягу коштів, передбачених на цю мету в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
(5) Якщо витрати на обслуговування та погашення державного боргу можуть перевищити кошти, передбачені в Законі про Державний бюджет України на таку мету, Міністр фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України та готує пропозиції про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України.
(6) Емісійнi кошти Національного Банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України.
Враховано


Стаття 15. Джерела фінансування дефіциту бюджету
(1) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, внутрiшнi та зовнiшнi (для міст з населенням понад мільйон жителів) запозичення органів місцевого самоврядування iз дотриманням умов, визначених цим Кодексом.
(2) Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, дозволених Законом про Державний бюджет України. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги.
(3) Міністр фінансів України з метою економії коштів та ефективності їх використання має право вибрати кредитора, вид позики і валюту запозичення.
(4) Платежі на погашення зобов'язань із боргу здійснюються відповідно до кредитних угод та інших нормативно-правових актів, за якими виникають державні боргові зобов'язання, незалежно від обсягу коштів, передбачених на цю мету в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
(5) Якщо витрати на обслуговування та погашення державного боргу можуть перевищити кошти, передбачені в Законі про Державний бюджет України на таку мету, Міністр фінансів України невідкладно інформує про це Кабінет Міністрів України, Верховну Раду України та готує пропозиції про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України.
(6) Емісійнi кошти Національного Банку України не можуть бути джерелом фінансування дефіциту Державного бюджету України.


-459- Комітет з питань бюджету
Ввести нову статтю:
Стаття _. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень
(1) Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України.
(2) Право здійснення запозичень у межах і на умовах, передбачених рішенням місцевої ради про бюджет, належить виконавчому органу відповідної ради в особі його керівника.
(3) Мiсцевi ради мають право здiйснювати внутрiшнi запозичення. Зовнiшнi запозичення можуть здiйснювати лише мiські ради міст з чисельнiстю населення понад один мiльйон жителів.
Враховано

Стаття 16. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень
(1) Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень у межах і на умовах, передбачених Законом про Державний бюджет України, належить державі в особі Міністра фінансів України.
(2) Право здійснення запозичень у межах і на умовах, передбачених рішенням місцевої ради про бюджет, належить виконавчому органу відповідної ради в особі його керівника.
(3) Мiсцевi ради мають право здiйснювати внутрiшнi запозичення. Зовнiшнi запозичення можуть здiйснювати лише мiські ради міст з чисельнiстю населення понад один мiльйон жителів.


-460- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Викласти в такій редакції:
"Внутрішні запозичення - це запозичення, котрі залучаються від фізичних і юридичних осіб України і в яких Українська держава виступає як позичальник або як гарант погашення позик іншими позичальниками
Зовнішні запозичення - запозичення, котрі залучаються від іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних фінансових організацій, іноземних держав, в яких Українська держава виступає як позичальник або як гарант погашення позик іншими позичальниками".

Відхилено.
Норми регулюються іншим законодавством-461- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень
Ч.3 вилучити. Обмеження абсолютно штучне і породжуватиме чисельні зловживання. Більш точні та об'єктивні критерії встановлені в статті 76. Тим більше, що ч.(6) цієї статті встановлено, що порядок залучення позик встановлюється Мінфіном та комісією з цінних паперів.
Враховано
пропозицію Комітету з питань бюджету-462- Національний банк України
У п. 1 статті "Гарантії" замість слова "Держава" зазначити "Центральні органи державного управління", а також слова "комерційних банків" змінити на слова "отриманих від інших суб'єктів".
-463- Кабінет Міністрів України
Ввести нову статтю і викласти її в такій редакції:
" Стаття _. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань
(1) Кабiнет Мiнiстрiв України в особі Міністра фінансів та органи місцевого самоврядування в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам права виключно у межах повноважень, встановлених у Законі України про Державний бюджету України чи рішенні місцевого самоврядування про бюджет .
(2) Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих вiд iнших суб'єктiв.
(3) Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, наданих Кабінетом Міністрів України належать до платежів по державному боргу."
Враховано

Враховано

Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань
(1) Кабiнет Мiнiстрiв України в особі Міністра фінансів та органи місцевого самоврядування в особі керівників їх виконавчих органів можуть надавати гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктам права виключно у межах повноважень, встановлених у Законі України про Державний бюджету України чи рішенні місцевого самоврядування про бюджет.
(2) Гарантії надаються лише на умовах платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих вiд iнших суб'єктiв.
(3) Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань, наданих Кабінетом Міністрів України належать до платежів по державному боргу.


-464- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Викласти у такій редакції: "Граничний обсяг та структура державного боргу, надання гарантій щодо погашення боргових зобов'язань встановлюється на кожен бюджетний рік Законом про Державний бюджет України; граничний обсяг та структура внутрішнього боргу Автономної Республіки Крим, територіальних громад встановлюється на кожен бюджетний рік Кабінетом Міністрів України".
-465- Комітет з питань бюджету
Ввести нову статтю:
"Стаття 18. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу
(1) Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, боргу місцевого бюджету, граничний обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом про Державний бюджет України, рішенням місцевої ради про бюджет.
(2) Величина основної суми внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 60 відсотків фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України.
(3) В разі перевищення граничної величини, визначеної пунктом 2 цієї статті, Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення цієї величини у відповідність з положенням цього Кодексу."
Враховано частковоВраховано

Стаття 18. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу
(1) Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, боргу місцевого бюджету, граничний обсяг надання гарантій встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом про Державний бюджет України, рішенням місцевої ради про бюджет.
(2) Величина основної суми внутрішнього та зовнішнього державного боргу не повинна перевищувати 60 відсотків фактичного річного обсягу валового внутрішнього продукту України.
(3) В разі перевищення граничної величини, визначеної пунктом 2 цієї статті, Кабінет Міністрів України зобов'язаний вжити заходів для приведення цієї величини у відповідність з положенням цього Кодексу.
381.
Глава X. Бюджетний процес


Глава IV. Бюджетний процес та його учасники


-466- Комітет з питань бюджету
Главу IV та ст.19 викласти в такій редакції:
"Глава IV. Бюджетний процес та його учасники
Стаття 19. Стадії бюджетного процесу
Стадіями бюджетного процесу визнаються:
1) підготовка і прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції);
2) складання проектів бюджетів;
3) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України і рішень про бюджети місцевого самоврядування;
4) виконання бюджету, в тому числі, у разі необхідності, внесення змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України і рішень про бюджети місцевого самоврядування;
5) підготовка, розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету."
Враховано

Стаття 19. Стадії бюджетного процесу
Стадіями бюджетного процесу визнаються:
1) підготовка і прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції);
2) складання проектів бюджетів;
3) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України і рішень про бюджети місцевого самоврядування;
4) виконання бюджету, в тому числі, у разі необхідності, внесення змін та доповнень до Закону про Державний бюджет України і рішень про бюджети місцевого самоврядування;
5) підготовка, розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету.
382.
Стаття 65. Учасники бюджетного процесу
-467- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статті 65-84 викласти у такій редакції:
"Стаття _. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження
(1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
(2) Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов'язки учасників бюджетних правовідносин.
(3) Повноваження учасників бюджетного процесу визначаються Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами."
Враховано

Стаття 20. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження-468- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
В статті 65 виключити позицію "Міністр фінансів України" тому що, як вказано вище, учасником бюджетного процесу є "Міністерство фінансів України".
Враховано
в іншій редакції-469- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, що кошти резервних фондів бюджетів витрачаються органами виконавчої влади на підставі відповідних Постанов, рішень органів представницької влади.
Враховано
в іншій редакції ст.24-470- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Визнати, як одного з учасників бюджетного процесу Рахункову палату України.
Враховано
в іншій редакції

383.
(1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями, а також Національний банк України.


(1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
384.
(2) Учасниками бюджетного процесу в цьому Кодексі визнаються:
-471- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
Н.д.Бабурін О.В. (Округ №75) та ін (всього 9 депутатів)
Ч. 2 ст. 65 доповнити підпунктом такого змісту: "державні податкові органи"
Враховано
в іншій редакції

(2) Бюджетними повноваженнями визнаються права і обов'язки учасників бюджетних правовідносин.
(3) Повноваження учасників бюджетного процесу визначаються Конституцією України, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.
385.
1) Президент України;
-472- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті 65 визначити учасниками бюджетного процесу Комітети Верховної Ради України, а Комітет Верховної Ради України з питань бюджету - головним.
Враховано в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

386.
2) Верховна Рада України;
-473- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У главі Х, ст.65, п.2, пп.2 викласти в такій редакції: "Народні депутати України".
Враховано в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

387.
3) комітет Верховної Ради України з питань бюджету;388.
4) інші комітети Верховної Ради України;
389.
5) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;390.
6) обласні, районні, сільські, селищні, міські та районні у містах ради;

-474- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину 2 статті 65 слід доповнити, що учасниками бюджетного процесу є також народні депутати України, що буде відповідати Конституції України та Закону України "Про статус народного депутата України".
Враховано в іншій редакції. Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

391.
7) Національний банк України;392.
8) Кабінет Міністрів України;393.
9) Прем'єр-міністр України;394.
10) Міністерство фінансів України;395.
11) міністр фінансів України;396.
12) Державне казначейство України;397.
13) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;398.
14) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим;399.
15) місцеві державні адміністрації;
-475- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Після п. 15 ст.65 додати пункт такого змісту: міський, селищний, сільський голова
Враховано в іншій редакції.
Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

400.
16) місцеві фінансові органи;401.
17) виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;402.
18) органи державного фінансового контролю, органи фінансового контролю Автономної Республіки Крим;
-476- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Абз.18 п.2 ст.65 викласти у такій редакції "виконавчі органи обласних, міських, обласного підпорядкування, районних, сільських, селищних, міських та районних у містах рад".
Враховано в іншій редакції.
Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

403.
19) головні розпорядники бюджетних коштів;404.
20) бюджетні установи та організації;
-477- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
П. 20 ч.2 ст. 65 виключити слова "та організації" та добавити пункт "розпорядники бюджетних коштів"
Враховано в іншій редакції.
Повноваження всіх учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

405.
21) отримувачі бюджетних коштів.406.
(3) Органами державного фінансового контролю, органами фінансового контролю Автономної Республіки Крим відповідно визнаються:407.
1) Рахункова палата України;408.
2) Рахункова палата Автономної Республіки Крим;409.
3) контрольні та фінансові органи державної виконавчої влади;410.
(4) Повноваження органів державного фінансового контролю, органів фінансового контролю Автономної Республіки Крим з контролю за дотриманням бюджетного законодавства передбачені главою XХХIII цього Кодексу.411.
Стаття 66. Стадії бюджетного процесу
-478- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Стадії бюджетного процесу
Вилучити п.1 ч.1 Стадіями бюджетного процесу визнаються:
1) підготовка та подання Кабінетом Міністрів України та Національним банком України Верховній Раді України основних прогнозних макроекономічних показників та документів, необхідних для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції); вилучити, є складовою підготовки (п. 2)
2) підготовка і прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції);
Враховано
в редакції Комітету з питань бюджету у ч.1 ст.19

412.
Стадіями бюджетного процесу визнаються:413.
1) підготовка та подання органами виконавчої влади та Національним банком України Верховній Раді України, Верховні Раді Автономної Республіки Крим, обласним, районним та місцевим радам документів, необхідних для складання Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування;414.
2) підготовка і прийняття Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування;
-479- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
П. 2 ст. 66 вилучити слова "та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування"
Враховано частково


415.
3) складання проектів бюджетів та проектів закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет;
-480- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункти (3), (4), (5) Після слів "про бюджет Автономної Республіки Крим" викласти в наступній редакції: "рішення місцевих рад про відповідний місцевий бюджет"

Відхилено
у відповідності до визначеної термінології

416.
4) розгляд та прийняття закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;417.
5) внесення, при необхідності, змін та доповнень до закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;
-481- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
П. 5 ст. 66 вилучити слова "при необхідності". Після слів: ''Автономної Республіки Крим чи рішення" викласти в наступній редакції :"місцевих ради про відповідний місцевий бюджет"
Враховано частково у ст.19 цього Кодексу

418.
6) виконання бюджету;419.
7) підготовка, розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету.
-482- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
У ст. 66 п.7). замість слів "затвердження" записати "прийняття рішення щодо".
Враховано у ст.19 цього Кодексу

420.
Глава XI. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу
-483- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В главі 11 впроваджується принцип залучення Бюджетного комітету до активної роботи над законодавчим забезпеченням бюджетного процесу. Але згідно п.1 ст.1 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" повноваження комітетів визначаються Конституцією України та цим Законом. Завдання і компетенція комітетів визначається положеннями про відповідні комітети, що затверджуються Верховною Радою, Регламентом та постановами Верховної Ради України. Оскільки Комітет з питань бюджету є складовою частиною Верховної Ради, виділення його у самостійного учасника бюджетного процесу є недоцільним та суперечить чинному законодавству (ст.ст. 65, 70, 71 і далі по тексту). У зв'язку з цим положення статей, які регламентують діяльність бюджетного комітету слід частково спростити і включити в положення статей, які регулюють бюджетні повноваження Верховної Ради загалом.
Визначити в главі 11 повноваження Рахункової палати. Має бути зазначено, що Рахункова палата є єдиним незалежним органом, підконтрольним Верховній Раді України з широкими правами на здійснення контрольних перевірок. Рахункова палата має бути підзвітною Верховній Раді України. Необхідно передбачити процедуру звітування Рахункової палати перед Верховною Радою України.
Враховано
в іншій редакції

421.
Стаття 67. Поняття бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу422.
(1) Бюджетними повноваженнями визнаються права, обов'язки та відповідальність учасників бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.423.
(2) Кожен учасник бюджетного процесу повинен діяти у межах повноважень, передбачених цим Кодексом.424.
(3) Відповідальність учасників бюджетного процесу визначається цим Кодексом (глави XXXIV та XXXV) та чинним законодавством України.425.
Стаття 68. Бюджетні повноваження Президента України
-484- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст. 68 вилучити.
Враховано в іншій редакції ст.20 цього Кодексу-485- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статті 68-81.
Вилучено.
Повноваження учасників бюджетного процесу розписані безпосередньо у тексті Кодексу

426.
До бюджетних повноважень Президент України належить:427.
1) розгляд і підписання Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а також інших законів, які стосуються бюджетного законодавства;
-486- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 68. Слова " розгляд і підписання Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", ..." - вилучити.

Враховано


428.
2) застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а також інших законів, які стосуються бюджетного законодавства із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України із зауваженнями та пропозиціями Президента України.
-487- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Слова " ... Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", ..." - вилучити.


Враховано429.
Стаття 69. Бюджетні повноваження Верховної Ради України
-488- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 69. П.3 ч1. вилучити, оскільки склад і обсяг державних видатків є складовою державного бюджету, про що йдеться у параграфі 6) цієї статті
Враховано-489- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В главі ХІ, ст.69 назву замінити на "бюджетні повноваження народних депутатів України". Далі першу фразу замінити на "До бюджетних повноважень народних депутатів України належить:".
Враховано-490- Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Статтю 69 доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12) розгляд та прийняття пропозицій комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо обсягу витрат, необхідних для утримання Рахункової палати на наступний фінансовий рік із зазначенням у Державному бюджеті України окремим рядком".
Вилучено. Кодекс не передбачає деталізацію головних розпоряд-ників бюджетних коштів із зазначенням їх окремим рядком

430.
До бюджетних повноважень Верховної Ради України належить:431.
1) визначення бюджетної політики держави;432.
2) встановлення основ бюджетних повноважень усіх учасників бюджетного процесу;433.
3) визначення складу і обсягів доходів та видатків державного бюджету України;
-491- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 69. Частина 1. Пункт 3. Слово "визначення" вилучити і замінити словами "контроль за", решту поставити у відповідних відмінках. В даному випадку це функція Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України при прийнятті бюджету повинна здійснювати контроль за складом і обсягами доходів та видатків бюджету у межах повноважень, визначених Конституцією України та цим Кодексом.
Враховано-492- Кабінет Міністрів України
До статті 69. Пункт 3) вилучити, оскільки зміст викладеного відноситься до п.6);
Враховано в іншій редакції

434.
4) розгляд і прийняття Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";435.
5) затвердження нормативів бюджетної забезпеченості та інших показників, необхідних для формування бюджетів всіх рівнів;
-493- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 5 ст. 69 викласти в редакції: "Прийняття законів, що визначають мінімальні нормативи бюджетної забезпеченості або визначення і затвердження нормативів бюджетної забезпеченості та інших показників, необхідних для формування бюджетів всіх рівнів, якщо такі нормативи не визначені законом". Нормативи щодо мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної споживчої корзини, мінімального набору медичних та інших соціальних витрат повинні визначатися окремими законами, а також методика їх обчислення, тому Верховна Рада має затверджувати тільки ті нормативи, які чинним законодавством не визначені.
Враховано
у гл.XVI

436.
6) розгляд та прийняття закону про державний бюджет України на відповідний бюджетний період та внесення змін до нього;437.
7) відхилення проекту закону України про Державний бюджет України, що голосується одночасно із рішення про недовіру Кабінету Міністрів України;
-494- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити, оскільки не дозволяє урядові підготувати скоригований бюджет, а про відставку уряду йдеться у параграфі 11 цієї статті.
Враховано в іншій редакції в ст.20 та ч.4 і 5 ст.41 цього Кодексу-495- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.7 ст. 69 виключити у зв'язку з невідповідністю ст. 87 Конституції.
Враховано в іншій редакції в ст.20 та ч.4 і 5 ст.41 цього Кодексу-496- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 7. ст. 69 після слів "відхилення проекту закону" поставити кому доповнити словами "або відправлення на доопрацювання". Після слів "бюджет України" вилучити.

Враховано в іншій редакції в ст.20 та ст.41 цього Кодексу

438.
8) розгляд та прийняття закону України про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та внесення змін до нього;
-497- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити, оскільки виконання бюджету (а саме на це направлений помісячний розпис) відноситься до компетенції Уряду.
Враховано в іншій редакції в ст.51 цього Кодексу-498- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 8 ст. 69 слово "помісячний" замінити словом "поквартальний". Розгляд та прийняття такого закону помісячно видається нереальним і недоцільним.
Враховано частково в ст.51-499- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П. 8 ст. 69 вилучити.
Враховано-500- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 8 ст. 69 вилучити. Розпис доходів і видатків відноситься до процедури виконання Державного бюджету, що згідно з Конституцією України є функцією Кабінету Міністрів України (ст.116, п.6).
Враховано

439.
9) розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання державного бюджету України;
-501- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 9. ст. 69 слово "рішення" замінити словом "постанови".
Враховано
в ст.64

440.
10) прийняття до розгляду законопроектів, які приводять до змін доходної і видаткової частин бюджетів всіх рівнів лише при наявності висновку комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
-502- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 10 ст. 69 вилучити, таке положення обмежує законодавчу ініціативу депутатів і за політичними мотивами керівництво комітету може заблокувати важливе державне рішення. Натомість пропонується пункт опосередковано відобразити в новій редакції і включити в пункт 4 статті 70 (див. нижче).

Враховано
в ст.27

441.
11) прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має наслідком відставку Кабінету Міністрів України у випадках якщо Кабінет Міністрів України:
-503- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Взагалі пункт 11), як питання, що немає безпосереднього відношення до бюджетного процесу, доцільно перенести до спеціальної частини або відповідного закону.
Враховано
-504- Комітет з питань соціальної політики та праці
П.11 ст.69 вилучити.
Враховано
-505- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 11 ст. 69 перший абзац викласти в редакції: "У випадках, передбачених пунктом 7 частини 1 цієї статті Верховна Рада разом з відхиленням проекту закону про Державний бюджет України може прийняти рішення про відставку Кабінету Міністрів з наступних причин", а далі за текстом.
Враховано
в ст.41

442.
а) порушив терміни, передбачені для виконання відповідних стадій бюджетного процесу;443.
б) не врахував при підготовці проекту бюджету вимог Бюджетної резолюції;444.
в) допустив порушення закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період;
-506- Н.д Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 69 п. 11) п.п. в) вилучити, бо допущення порушень вже перераховано у пп. а),б),г),д),е).
Враховано

445.
г) не забезпечив виконання закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період та бюджетного законодавства;
-507- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити, оскільки положення параграфу г) є більш широким.
Враховано

446.
д) здійснив скорочення видатків (секвестрування) державного бюджету України на поточний бюджетний період без прийняття відповідного рішення Верховною Радою України;
-508- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Замість тексту "...без прийняття відповідного рішення Верховною Радою України" подати у редакції "... не поінформувавши Верховну Раду України про наміри скорочення видатків і можливі наслідки не менше, ніж за місяць до можливого впровадження секвестру".
Враховано
в ст.56

447.
е) не відзвітувався за виконання державного бюджету України за відповідний бюджетний період у зв'язку з неприйняттям Верховною Радою України поданого Кабінетом Міністрів України звіту про виконання державного бюджету;448.
12) звернення до Генеральної прокуратури України щодо притягнення до відповідальності учасників бюджетного процесу;449.
13) заслуховувати Прем'єр-міністра України, керівників міністерств, державних комітетів та головних розпорядників бюджетних коштів з питань виконання бюджету та бюджетного законодавства;450.
14) здійснення контролю за виконанням бюджетів та за дотриманням бюджетного законодавства451.
15) здійснення інших бюджетних повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.
-509- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити текст "...та іншими законами України", оскільки бюджетні повноваження повинні регулюватися виключно Бюджетним Кодексом.
Повноваження учасників бюджет-ного процесу визна-чаються Конституці-єю, цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами

452.
Стаття 70. Бюджетні повноваження комітету Верховної Ради України з питань бюджету
-510- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
Окремі пункти статті 70 привести у відповідність до статті 93 Конституції України.

Враховано в іншій редакції
-511- Комітет з питань соціальної політики та праці
Статтями 70, 71, 133, 135 та ін. Кодексу закріплюються повноваження Комітету з питань бюджету, пов'язані з розробкою законопроектів, які стосуються бюджетного процесу України. Таке закріплення повноважень є некоректним.
Враховано в іншій редакції-512- Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
Статтю 70 доповнити пунктом 8 такого змісту:
"8) підготовка пропозицій до проекту Закону України "Про Державний бюджет України" щодо обсягу витрат, необхідних для утримання Рахункової палати на наступний фінансовий рік із зазначенням у Державному бюджеті України окремим рядком на підставі розрахунків, поданих Рахунковою палатою".
Вилучено, оскільки Кодексом не встановлюється деталізація кожного головного розпорядника бюджетних коштів із його зазначенням у тексті Закону окремим рядком

453.
До бюджетних повноважень комітету Верховної Ради України з питань бюджету належить:454.
1) розробка проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";
-513- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 70. Подати у редакції " ... розробка Акту Верховної Ради "Бюджетна резолюція ... року"...".
Бюджетна резолюція має статус Закону і вводиться в дію згід-но чинних процедур

455.
2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, необхідних для виконання Бюджетної резолюції, підготовки та прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;456.
3) розробка законопроектів, які стосуються бюджетного процесу в Україні;
-514- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Змінити текст "... законопроектів, що стосуються бюджетного процесу" тощо, див. Стаття 69 15). Ці питання повинні регулюватися виключно Бюджетним Кодексом.
Враховано
в ст.27

457.
4) обов'язковий розгляд і прийняття рішення щодо поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів, які стосуються формування доходів та здійснення видатків державного бюджету;
-515- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 70. Частина 1. Пункт 4. Слова "прийняття рішення" замінити словами "підготовка висновків".
Враховано
в ст.27

458.
5) отримання, узагальнення та систематизація пропозицій, поправок та висновків Комітетів Верховної Ради України, пропозицій і запитів народних депутатів України щодо законопроектів в галузі бюджету;459.
6) підготовка та представлення на засіданні Верховної Ради України у першому, другому та третьому читанні проекту закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період;
-516- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити, оскільки розробка проекту Закону про державний бюджет України та представлення згідно Конституції (Ст. 116, п.6) відноситься до компетенції Кабінету Міністрів.
Враховано-517- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П.6 ст. 70 виключити.
Враховано-518- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 6 ст.70 вилучити, як такий, що суперечить Конституції України, де подібні функції є прерогативою Кабінету Міністрів.
Враховано

460.
7) підготовка висновків та пропозицій щодо змін і доповнень до проекту закону про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;
-519- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити, оскільки помісячний розпис відноситься до завдань виконавчої влади.

Враховано
в ст.51-520- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 7. ст.70. Слово "помісячний" замінити словом "поквартальний".
Враховано-521- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Виключити з тексту проекту Кодексу усі згадки щодо Закону України про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період. Оскільки такий Закон має деталізувати інформацію вже визначену в Законі про Державний бюджет на відповідний рік пропоную оформляти таку інформацію у вигляді додатку до Державного бюджету.
Враховано

461.
8) отримання статистичних звітів та іншої інформації, враховуючи таємну, від інших учасників бюджетного процесу;
-522- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Замінити текст "...враховуючи таємну" на "враховуючи інформацію по таємних видатках".
Враховано
в ст.34

462.
9) заслуховування звітів першого віце-прем'єр-міністра України, віце прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, а також головних розпорядників і розпорядників бюджетних коштів щодо виконання їх повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу;463.
10) розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін та доповнень до закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;464.
11) організація спільних засідань з питань бюджетної діяльності з іншими комітетами Верховної Ради України;465.
12) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.466.
Стаття 71. Бюджетні повноваження інших комітетів Верховної Ради України


-523- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
Окремі пункти статті 71 привести у відповідність до статті 93 Конституції України.
Враховано

467.
(1) До бюджетних повноважень комітетів Верховної Ради України належить:468.
1) підготовка пропозицій до проекту бюджетної резолюції на наступний бюджетний період;469.
2) розробка законопроектів, пов'язаних з формуванням доходної та видаткової частин бюджетів;
-524- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
П. 1 ч. 1 ст. 71 вилучити. Ці положення вже врегульовані ч. 2 ст. 89 Конституції.
Враховано

470.
3) попередній розгляд та підготовка пропозицій до проекту закону про державний бюджет України на наступний бюджетний період по питаннях, які відносяться до їх компетенції;471.
4) заслуховування інформації щодо використання коштів Державного бюджету України за їх профілем та направлення висновків до комітету Верховної Ради України з питань бюджету;
-525- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Н.д.Новик А..М. (Реєстр.картка №353)
У п.4 ст. 71 визначити, хто з представників органів виконавчої влади має звітувати перед комітетами Верховної Ради України щодо використання коштів Державного бюджету України за їх профілем.
Враховано в іншій редакції

472.
5) підготовка пропозицій для прийняття Верховною Радою України рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України;473.
6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.474.
(2) До виключних бюджетних повноважень комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони належить:475.
1) підготовка пропозицій по розгляду поданого Кабінетом Міністрів України розділу проекту Державного бюджету України, що містить інформацію про таємні видатки;476.
2) підготовка пропозицій для прийняття Верховною Радою України рішення щодо розділу звіту про виконання Державного бюджету України, що містить інформацію про таємні видатки.
-526- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину 2 статті 71 доповнити частиною 3 в наступній редакції:
"Заслуховувати звіт віце-прем'єр-міністр України, міністрів, керівників державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади, а також головних розпорядників бюджетних кошти до службових повноважень яких відносяться питання національної безпеки і оборони щодо виконання їх повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу".
Враховано в іншій редакції

477.
Стаття 72. Бюджетні повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим
-527- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Вважаю за доцільне в статтях 72-75 закріпити право на фінансування спільних проектів рад.
Вважаю за доцільне в статтях 72-75 закріпити право на передачу і залучення на договірних засадах коштів місцевих бюджетів для реалізації спільних проектів, соціально-економічних та культурних програм і контроль за їх виконанням.
Такі положення відповідають нормам Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", зокрема ст. 68.
Враховано
в ст.103 цього Кодексу

478.
До бюджетних повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить:479.
1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України Бюджетної пропозиції щодо бюджету Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;480.
2) затвердження і контроль за виконанням бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;481.
3) прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;482.
4) затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів у районні бюджети і бюджети міст республіканського значення;483.
5) забезпечення контролю за виконанням постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;484.
6) внесення змін до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;485.
7) ухвалення рішення по звіту Ради міністрів Автономної Республіки Крим про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;486.
8) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та цим Кодексом.487.
Стаття 73. Бюджетні повноваження обласних рад488.
До бюджетних повноважень обласних рад належить:489.
1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України Бюджетних пропозицій щодо обласних бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;
-528- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 73. Вилучити пункт 1). З урахуванням зауважень до статті 2 пункт 16), слід наголосити, що до бюджетних повноважень ради належить розгляд проекту бюджету, а не підготовка у запропонованій формі бюджетних пропозицій.
Враховано в іншій редакції-529- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Стаття 73. Частину 1 після слів "щодо обласних бюджетів" доповнити словами "та бюджетів областей"; включити додаткову частину: "розподіл між районними бюджетами і бюджетами міст обласного значення, переданих з Державного бюджету України у вигляді міжбюджетних трансфертів".
Враховано в іншій редакції в гл.17-530- Н.д. Тіщенко О.В. (Округ №174)
Ст. 73 доповнити пунктом такого змісту: "Розподіл між бюджетами районів та міст обласного підпорядкування коштів, переданих з Державного бюджету України у вигляді міжбюджетних трансфертів"
Враховано в іншій редакції в гл.17

490.
2) прийняття рішення про затвердження обласного бюджету;491.
3) внесення змін до рішення про обласний бюджет;492.
4) прийняття рішення по звіту обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету;493.
5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.
-531- Н.д.Коновалюк В.І(Округ №62).
Статтю 73 п. 5 викласти в такій редакції: "здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами"
Враховано
в ст.50

494.
Стаття 74. Бюджетні повноваження районних рад495.
До бюджетних повноважень районних рад належить:496.
1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та обласній раді Бюджетних пропозицій щодо районного бюджету на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;
-532- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Частину 1 викласти в редакції: "підготовка, затвердження та подання обласній раді бюджетних пропозицій щодо районного бюджету та бюджету району на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень; "
Враховано
в ст.79 та 91-533- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 1 ст. 74 вилучити, з урахуванням зауважень до ст. 73 (1)
Враховано

497.
2) прийняття рішення про затвердження районного бюджету;498.
3) внесення змін до рішення про районний бюджет;499.
4) прийняття рішення по звіту районної державної адміністрації про виконання районного бюджету;500.
5) розподіл між бюджетами сіл, селищ та міст коштів, переданих з Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки Крим у вигляді міжбюджетних трансфертів;
-534- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Частину 5 після слова "коштів" доповнити словами: "обласного бюджету".
Враховано в іншій редакції

501.
6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.
-535- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 74 п. 6 викласти в такій редакції: "здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами"
Враховано
в ст.91

502.
Стаття 75. Бюджетні повноваження сільських, селищних та міських рад503.
(1) До бюджетних повноважень сільських, селищних та міських рад належить:504.
1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та районній раді Бюджетних пропозицій щодо сільських, селищних та міських міст районного значення бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень, а також підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та обласній раді Бюджетних пропозицій щодо міських міст обласного значення бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;
-536- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 1 ч.1 ст. 75 вилучити. Подальший текст кодексу не передбачає ніякого зв'язку сільських, селищних та міських (міст районного значення) рад з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. До бюджетних повноважень ради належить розгляд проекту бюджету. Крім того, технічне виконання вказаного не має економічної доцільності.
Враховано в іншій редакції-537- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
З частини 1 вилучити слова: "Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та".
Враховано в іншій редакції

505.
2) щорічне прийняття рішення про відповідний бюджет;506.
3) внесення змін до бюджету;507.
4) прийняття рішення щодо звітів про виконання бюджету;508.
5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.
-538- Н.д.Коновалюк В.І(Округ №62).
Статтю 75 п. 5 викласти в такій редакції: "здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами"
Враховано в іншій редакції

509.
(2) До бюджетних повноважень міських рад міст з районним поділом належить також визначення видів доходів та видатків бюджетів районів у містах (де вони створені).510.
Стаття 76. Бюджетні повноваження Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України511.
До бюджетних повноважень Кабінету Міністрів України належить:512.
1) розробка та подання до Верховної Ради України основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України;513.
2) розробка та подання до Верховної Ради України проекту нормативів бюджетної забезпеченості та проекту консолідованого соціального бюджету України;
-539- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 76. Пункт 2) вилучити слова "та проекту консолідованого соціального бюджету України" (див. Зауваження до статті 2 пункт 35).
Враховано в іншій редакції

514.
3) надання Верховній Раді України передбачених цим Кодексом документів та матеріалів, необхідних для розробки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";
-540- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 76. Текст "..., необхідних для розробки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" подати у редакції "... необхідних для розробки Акту "Бюджетна резолюція ... року"
Відхилено

515.
4) розробка та подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;516.
5) подання Верховній Раді України зауважень та пропозицій до проекту закону України про державний бюджет України, прийнятому в першому та другому читанні;517.
6) подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;
-541- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Вилучити, оскільки бюджетний розпис відноситься до повноважень виконавчих органів.
-542- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 76. Частина 1. Пункт 6. Слово "помісячний" замінити словом "поквартальний".
Враховано
в ст.51

Враховано частково.-543- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 6 ст.76 вилучити. Розпис доходів і видатків відноситься до процедури виконання Державного бюджету, що згідно з Конституцією України є функцією Кабінету Міністрів України (ст.116, п.6).
Враховано
в ст.51-544- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 6) вилучити (див. Зауваження до ст. 104).
Враховано в іншій редакції

518.
7) виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;519.
8) підготовка та подання Верховній Раді України звітів про виконання державного бюджету України;520.
9) розрахунок показників зведеного бюджету України та підготовка звіту про його виконання;521.
10) прийняття рішень, за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, щодо використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України,
-545- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Потребує редакції, оскільки у попередніх статтях не визначено поняття резервного фонду та цілі його використання.
Враховано
в ст.24-546- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 10 ст.76 слова "за погодженням з комітетом Верховної Ради України" вилучити. Контроль за витратами резервного фонду Кабінету Міністрів слід здійснювати за фактичним кошторисом витрат фонду при щоквартальній доповіді Кабінету Міністрів України.
Враховано частково в ст.24

522.
11) прийняття рішень про здійснення державних запозичень в обсягах і на умовах, визначених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;523.
12) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.524.
(2) До бюджетних повноважень Прем'єр-міністра України належить здійснення загального керівництва виконанням бюджетних повноважень Кабінету Міністрів України.525.
Стаття 77. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів України та міністра фінансів України526.
(1) До бюджетних повноважень Міністерства фінансів України:
-547- Н.д Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 77 після слів "Міністерства фінансів України" пропущено слово "належить"
Враховано в іншій редакції

527.
1) підготовка та узагальнення передбачених цим Кодексом документів та матеріалів, необхідних для підготовки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";
-548- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 77. "Підготовки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" подати у редакції "... підготовки Акту "Бюджетна резолюція ... року".
Відхилено.

528.
2) розробка проектів нормативів бюджетної забезпеченості;529.
3) розробка проекту державного бюджету України;530.
4) організація виконання державного бюджету України по доходах і видатках;531.
5) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування;532.
6) розробка проекту помісячного розпису доходів та видатків Державного бюджету України;
-549- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 6) - слова "проекту помісячного" замінити " та затвердження" (зауваження до ст.104).
Враховано
в ст.51

533.
7) здійснення в межах своїх повноважень обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;534.
8) здійснення контролю за виконання бюджетів;535.
9) подання проекту звіту про виконання державного бюджету України до Кабінету Міністрів України;536.
10) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.537.
(2) До бюджетних повноважень Міністра фінансів України належить здійснення загального керівництва виконанням бюджетних повноважень Міністерства фінансів України.538.
Стаття 78. Бюджетні повноваження Державного казначейства України539.
(1) До бюджетних повноважень Державного казначейства України належить:540.
1) казначейське виконання державного бюджету України та бюджетів самоврядування відповідно до цього Кодексу;541.
2) казначейське обслуговування позабюджетних коштів бюджетних установ;
-550- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 78 п.1, підпункт 2 після слів "бюджетних установ" доповнити словами "які фінансуються з Державного бюджету".
Враховано
в ст.50

542.
3) ведення обліку виконання державного бюджету України;543.
4) складання звітів про виконання державного бюджету України в терміни, передбачені цим Кодексом;544.
5) складання звітів про виконання зведеного бюджету України та зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;545.
6) управління бюджетними асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетного розпису;546.
7) затвердження Єдиних правил бухгалтерського обліку та звітності про виконання всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ та їх позабюджетних коштів;547.
8) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.548.
(2) Державне казначейство України, відповідні фінансові органи стежать за відповідністю кошторису розпорядника бюджетних коштів зведеному кошторису головних розпорядників бюджетних коштів бюджетному розпису, відповідно до якого здійснюються фінансування по зобов'язаннях та платежі з бюджету.549.
Стаття 79. Бюджетні повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим
-551- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Назву ст. 79 доповнити словами "та голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим"
Враховано в іншій редакції

550.
До бюджетних повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим належить:551.
1) розробка проекту бюджету Автономної Республіки Крим;552.
2) подання проекту бюджету Автономної Республіки Крим на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим;553.
3) забезпечення виконання бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до бюджетних призначень;554.
4) подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим звіту про виконання бюджету Автономної Республіки Крим.555.
5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом.556.
Стаття 80. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим557.
До бюджетних повноважень Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим належить:
-552- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Перед п.1 ст. 80 додати пункт наступного змісту: "Підготовка бюджетних пропозицій щодо проекту бюджету Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період та їх подання на затвердження Раді Міністрів Автономної Республіки Крим"
Вилучено.
Бюджетна пропозиція Кодексом не передбачена

558.
1) складенням проекту бюджету Автономної Республіки Крим;559.
2) забезпечення виконання бюджету Автономної Республіки Крим по доходам і видаткам;560.
3) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування;561.
4) затвердження помісячного розпису доходів і видатків бюджету Автономної Республіки Крим;
-553- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
П. 4 ст.81 виключити.
Враховано в іншій редакції

562.
5) здійснення в межах своїх повноважень обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу Автономної Республіки Крим;563.
6) складання звітів про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;564.
7) здійснення інших бюджетних повноважень, визначених діючим бюджетним законодавством.565.
Стаття 81. Бюджетні повноваження місцевих державних адміністрацій
-554- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Вилучити "міст Києва і Севастополя".
Враховано в іншій редакції

566.
До бюджетних повноважень обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя належить:
-555- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У преамбулі ст.81 повторюються слова "державних адміністрацій міст Києва і Севастополя".
Враховано в іншій редакції

567.
1) підготовка та виконання відповідно обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;
-556- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ст. 81 додати підпункт наступного змісту: "Підготовка, та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо бюджету області на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень, а також підготовка та подання обласній раді пропозицій щодо обласного бюджету та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до бюджетів міст та районів області на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень"
Враховано в іншій редакції

568.
2) складання та подання звітів про виконання відповідно обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;
-557- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У п. 2 ст. 81 слово "складання" виключити, бо це не входить до компетенції місцевих державних адміністрацій. Після слова "подання" доповнити словами "для затвердження місцевими радами"
Враховано в іншій редакції

569.
3) здійснення бюджетних повноважень, делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними радами;570.
4) внесення пропозицій щодо змін відповідно до обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;571.
5) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.572.
6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.573.
Стаття 82. Бюджетні повноваження місцевих фінансових органів574.
До бюджетних повноважень місцевих фінансових органів рад належить:575.
1) складання проекту бюджету відповідного рівня;
-558- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.82 доповнити п. такого змісту: "Підготовка бюджетних пропозицій та подання їх на затвердження відповідному виконавчому органу", а п.1) викласти в редакції: "складання проекту бюджету відповідного рівня та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації".
Враховано
в ст.78-559- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
П. 1 ст. 82 додати "та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації";
Враховано
в ст.78

576.
2) підготовка проекту рішення місцевої ради про затвердження місцевого бюджету відповідного рівня та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації;
-560- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ст.82 п.2) викласти в редакції: "2) підготовка проекту рішення відповідно обласної, районної чи міської ради про обласний, районний чи міський бюджет та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації;"
Враховано в Особливій частині-561- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У п. 2 ст. 82 вилучити "та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації";
Враховано в іншій редакції-562- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.82 п.2) вилучити слова "та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу місцевої Ради чи місцевій державній адміністрації" і записати це в п.1).
Враховано в Особливій частині Кодексу

577.
3) здійснення методичного керівництва в галузі територіально-фінансового планування;578.
4) складання і затвердження бюджетного розпису;
-563- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 82. Замінити текст "...затвердження бюджетного розпису" на "...затвердження місцевого бюджетного розпису". Подібні зміни внести до інших параграфів цієї статті.
Враховано
в п.1 ч.3 ст.80-564- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У ст.82 п.4) викласти в редакції: "складання і представлення керівнику виконавчого органу бюджетного розпису."
Враховано
в п.1 ч.3 ст.80

579.
5) забезпечення виконання бюджету;580.
6) управління асигнуваннями головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень;581.
7) контроль за використанням бюджетних асигнувань розпорядниками коштів;582.
8) підготовка і подання відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;583.
9) підготовка і подання до місцевих державних адміністрацій фінансових показників, необхідних для складання проектів бюджетів всіх рівнів;
-565- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У ст.82 п.9) виключити
Враховано в іншій редакції

584.
10) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом та законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
-566- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У ст. 82 додати підпункти такого змісту: "Складання проектів зведених бюджетів (області, міста, району) для надання їх виконавчому органу влади вищого рівня та складання зведених бюджетів (області, міста, району) для надання їх фінансовому органу вищого рівня.
Координує роботу галузевих управлінь та відділів державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування по складанню проекту бюджету"
Вилучити. Складання проектів зведених бюджетів Кодексом не передбачено

585.
Стаття 83. Бюджетні повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад586.
До бюджетних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:587.
1) складання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет та подання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет на затвердження відповідної ради;
-567- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
До статті 83 додати п.1) (з наступним зміщенням нумерації) такого змісту: "1) підготовка та подання на затвердження міському, селищному чи сільському голові бюджетних пропозицій, передача затверджених бюджетних пропозицій до відповідної місцевої державної адміністрації". Слова "місцевої ради" замінити словами "міської, селищної чи сільської ради".
Враховано в іншій редакції-568- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.1 ст. 83 викласти в наступній редакції: "складання проекту бюджету та подання його відповідній раді для розгляду та затвердження"
Враховано
в ч.1 ст.78-569- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.83 п.1) записати в такій редакції "схвалення проекту бюджету та подання його на затвердження відповідної ради".
Враховано
в ч.1 ст.78

588.
2) забезпечення виконання бюджету;589.
3) щоквартальне подання відповідній раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;
-570- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.83 п.3) викласти в наступній редакції: "подання відповідній раді звітів про виконання бюджету".
Враховано
в ст.82-571- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У п.3 ст. 83 змінити слово "звітів" на слово "інформації"

Відхилено

590.
4) підготовка і подання відповідно до місцевих державних адміністрацій необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів
-572- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.83 п.4) виключити
Враховано в іншій редакції

591.
5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом та законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".592.
Стаття 84. Бюджетні повноваження Національного банку України593.
До бюджетних повноважень Національного банку України належить:
-573- Національний банк України
У статті 84 п.2 пропонуємо норми привести у відповідність до ст.100 Конституції України та статей 9 та 24 Закону України "Про Національний банк України" щодо внесення на розгляд Верховної Ради України Основних засад грошово-кредитної політики та затвердження кошторису доходів та витрат Національного банку і подання їх Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України
Враховано в Загальній та Основній частині Кодексу

594.
1) розробка та подання на затвердження Верховної Ради України основних засад грошово-кредитної політики;
-574- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 84. Частина 1. Пункт 1. Суперечить Конституції України, якою розробка грошово-кредитної політики покладена на Раду Національного Банку України (Стаття 100), а на Національний банк тільки функції з її виконання. Тому даний пункт слід викласти в редакції: "викласти в частині бюджетних відносин основні засади грошово-кредитної політики держави, визначені Радою Національного банку України".
Враховано в іншій редакції

595.
2) підготовка та подання до Верховної Ради України кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період та звіту про його виконання.
-575- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
Визначені бюджетні повноваження НБУ суперечать діючим Законам України "Про банки і банківську діяльність", "Про НБУ" щодо питання про надання кошторису доходів та видатків НБУ до Верховної Ради України.
Враховано в тексті Кодексу-576- Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень ст.86-87 попередньої редакції Кодексу такого змісту:
"Стаття 21. Бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)
(1) Порядок створення, реорганізації, підпорядкування або ліквідації бюджетних установ визначається Кабінетом Міністрів України.
(2) Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
(3) Кошти бюджету, які отримують фізичні та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів."
Враховано

Стаття 21. Бюджетні установи (розпорядники бюджетних коштів)
(1) Порядок створення, реорганізації, підпорядкування або ліквідації бюджетних установ визначається Кабінетом Міністрів України.
(2) Для здійснення програм та заходів, які проводяться за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів. За обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників бюджетних коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
(3) Кошти бюджету, які отримують фізичні та юридичні особи, що не мають статусу бюджетної установи (одержувачі бюджетних коштів), надаються їм лише через розпорядника бюджетних коштів.
596.
Стаття 85. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження
-577- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у наступній редакції з врахуванням положень ст.85-86:
"Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
(1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть виступати тільки:
1) по бюджетних призначеннях, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період - органи державної влади, в тому числі, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, установи та організації в особі їх керівників, які передбачені Конституцією України, або входять до складу Кабінету Міністрів України;
2) по бюджетних призначеннях, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим - управління справами представницьких органів влади, міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;
3) по бюджетних призначеннях, передбачених іншими бюджетами самоврядування - керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів.
(2) Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
(3) Перелік головних розпорядників коштів бюджетів місцевого самоврядування визначається рішенням про бюджет місцевого самоврядування.
(4) Головний розпорядник бюджетних коштів:
1) розробляє план своєї дiяльностi у вiдповiдностi до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
2) розробляє на підставі плану дiяльностi бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органу;
3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про Державний бюджет України чи рішенні про бюджет місцевого самоврядування, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством;
5) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів та витрачанням ними бюджетних коштів;
6) одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштiв."
Враховано

Стаття 22. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх основні функції
(1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть виступати тільки:
1) по бюджетних призначеннях, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період - органи державної влади, в тому числі, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, установи та організації в особі їх керівників, які передбачені Конституцією України, або входять до складу Кабінету Міністрів України;
2) по бюджетних призначеннях, передбачених бюджетом Автономної Республіки Крим - управління справами представницьких органів влади, міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;
3) по бюджетних призначеннях, передбачених іншими бюджетами самоврядування - керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад та їх секретаріатів.
(2) Перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету визначається Кабінетом Міністрів України та затверджується Верховною Радою України Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
(3) Перелік головних розпорядників коштів бюджетів місцевого самоврядування визначається рішенням про бюджет місцевого самоврядування.
(4) Головний розпорядник бюджетних коштів:
1) розробляє план своєї дiяльностi у вiдповiдностi до завдань та функцій, визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів;
2) розробляє на підставі плану дiяльностi бюджетні запити і подає їх Міністерству фінансів чи місцевому фінансовому органу;
3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про Державний бюджет України чи рішенні про бюджет місцевого самоврядування, доводить у встановленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями;
4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, якщо інше не передбачене законодавством;
5) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих розпорядниками нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів та витрачанням ними бюджетних коштів;
6) одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує ефективність використання ними бюджетних коштiв.

597.
(1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть виступати тільки:598.
1) по бюджетних призначеннях, передбачених в Законі про Державний бюджет України на відповідний період - міністерства, інші центральні органи державної влади та управління, установи та організації в особі їх керівників, які задовольняють одну з наступних умов:599.
а) передбачені Конституцією України;600.
б) входять до складу Кабінету Міністрів України;601.
в) утворені Указом Президента України;
-578- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У підпункті в) абзацу 1 пункту 1 статті 85 після слів "Утворені Указом Президента України" в дужках записати слова "крім військових формувань, які утворюються у відповідності з законами України".
Враховано у ст.22 цього Кодексу. Підпункт вилучено.

602.
г) утворені рішенням Верховної Ради України;603.
2) по бюджетних призначеннях, передбачених в бюджеті Автономної Республіки Крим - міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;604.
3) по бюджетних, передбачених в інших бюджетах самоврядування - керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад;
-579- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.3 ст.85 закладено колізію, адже ніколи не буде поняття місцевого самоврядування, якщо виконавчі органи рад не будуть відділені від поняття органів державної виконавчої влади, в даному випадку - держадміністрації. Окрім того, дана стаття дозволяє бути розпорядниками місцевих бюджетів і держадміністраціям, і виконавчим органам рад, якщо такі будуть за рішенням ради утворені.
Враховано
в ст.22 цього Кодексу

605.
4) по бюджетних призначеннях, затверджених у відповідних бюджетах на утримання апарату відповідних рад та апарату їх виконавчих органів - міські голови;
-580- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У п.4 ст.85 взагалі не зрозуміло, що мається на увазі, адже в м.Києві є і рада, і міський голова.
Враховано
в ст.22 цього Кодексу

606.
5) по бюджетних призначеннях, передбачених у бюджетах сіл та селищ - голови сільських та селищних рад.
-581- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 85. Параграф 5) вилучити, оскільки виникає враження, що вся діяльність буде спрямована на "утримання власного апарату" - більш широке тлумачення стосовно єдиних кошторисів вказано у параграфі 2) цієї статті.

Враховано частково
в ст.22 цього Кодексу

607.
(2) Головні розпорядники бюджетних коштів:608.
1) готують в установлені терміни бюджетні запити;609.
2) розподіляють асигнування та затверджують єдині кошториси доходів та видатків підвідомчим розпорядникам бюджетних коштів і власного апарату;
-582- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У п.2 ч.2 ст. 85 додати наступні слова: "затверджують свої кошториси доходів та видатків в установленому порядку"
Враховано в іншій редакції ст.22 цього Кодексу

610.
3) подають зведений кошторис в розрізі підвідомчих установ по державному бюджету та звіт про його виконання до відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів територіальних управлінь Державного казначейства України, по місцевому бюджету до відповідних фінансових органів, де він звіряється з розписом видатків;
-583- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У п.3 ч.2 ст. 85 слова:" де він звіряється з розписом видатків" замінити на слова ''на підставі якого складається розпис видатків"
Враховано в іншій редакції в ст.22 цього Кодексу

611.
4) за необхідності, перерозподіляють за погодженням з відповідними фінансовими органами в ході виконання бюджету кошти та уточнюють кошториси підвідомчих розпорядників коштів;
-584- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, що при необхідності головні розпорядники перерозподіляють за погодженням з Рахунковою палатою України та відповідними фінансовими органами в ході виконання бюджету кошти та уточнюють кошториси підвідомчих розпорядників коштів.
Враховано
в ч.4 ст.26

612.
5) витрачають кошти на утримання власного апарату та на проведення централізованих заходів підвідомчих установ.
-585- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У п.5 ч.2 ст. 85 після слів "витрачають кошти" вставити слова "відповідно до затвердженого кошторису"
Враховано в іншій редакції в ст.22 цього Кодексу-586- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У ст. 85 додати пункт наступного змісту: "Головні розпорядники бюджетних коштів закладів, які фінансуються з місцевих бюджетів, здійснюють зведення кошторисів доходів та видатків бюджетних установ в розрізі функціональної та економічної класифікації в дводенний термін подають їх до відповідних фінансових органів, де він звіряється з загальним затвердженим обсягом видатків по функції.
Враховано частково в ст.22 цього Кодексу

613.
Стаття 86. Повноваження розпорядників бюджетних коштів
-587- Комітет з питань бюджету
Положення ст.86 частково врахувати у ст.21 нової редакції цього Кодексу.

Враховано


614.
Розпорядники бюджетних коштів:615.
1) готують в установлені терміни бюджетні запити;616.
2) в межах виділених призначень складають кошториси доходів та видатків установи;
-588- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1), підпункт 2) після слова "призначень" вставити слова: "протягом 10 днів після отримання повідомлення від головного розпорядника бюджетних коштів щодо обсягів бюджетних асигнувань на утримання бюджетної установи протягом бюджетного періоду"
Враховано
в ч.2 ст.53

617.
3) подають на затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів кошториси та звіти про їх виконання;618.
4) витрачають бюджетні призначення на цілі, передбачені затвердженим кошторисом установи;619.
Стаття 87. Бюджетні повноваження бюджетних установ
-589- Комітет з питань бюджету
Положення статті 87 частково врахувати у ст.21 та 22 цього Кодексу.
Враховано

620.
До повноважень бюджетних установ належить:
-590- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 87. Бюджетні повноваження бюджетних установ.
Враховано
в іншій редакції

621.
1) підготовка бюджетних запитів в установлені терміни;622.
2) витрачають бюджетні кошти відповідно до затвердженого кошторису доходів та видатків;623.
самостійне витрачання коштів, отриманих за рахунок позабюджетних джерел з відображенням їх у кошторисі доходів та видатків і звіті про його виконання.

-591- Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень статей 86, 87, 90 та 107 в такій редакції:
"Стаття _. Бюджетні призначення
(1) Будь-які зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення.
(2) Бюджетні призначення встановлюються у порядку, визначеному цим Кодексом, Законом України про Державний бюджет України чи рішенням про бюджет місцевого самоврядування.
(3) Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про обмеження використання бюджетного призначення Державного бюджету України (бюджету місцевого самоврядування) і у двотижневий термін повідомляє про це Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування). На підставі цих повідомлень відповідна рада приймає рішення про доцільність внесення змін до закону (рішення) про бюджет.
(4) Видатки спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених Законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет місцевого самоврядування), в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо Законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет місцевого самоврядування) не встановлено інших обмежень.
(5) Пропозиції з приводу внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються відповідно до порядку, встановленого для подання пропозицій до проекту бюджету. Видатки відповідно до внесених у бюджетні призначення змін, здійснюються лише після введення в дію Закону, яким внесено такі зміни. Інші зміни розмірів і мети та обмеження в часі бюджетних призначень провадяться лише за наявності в Законі про Державний бюджет України (рішенні про бюджет місцевого самоврядування) відповідного положення.
(6) Якщо після прийняття Закону про Державний бюджет України (рішення про бюджет місцевого самоврядування) відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому Законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет місцевого самоврядування), для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування) про такі зміни в двотижневий термін.
(7) Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачено багаторічні бюджетні призначення. Міністр фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету з метою забезпечення ефективності та економії бюджетних коштів має право продовжити термін дії бюджетних призначень, якщо заходи, на які вони передбачені, мають довгостроковий характер.
Враховано

Стаття 23. Бюджетні призначення
(1) Будь-які зобов'язання та платежі з бюджету можна здійснювати лише за наявності відповідного бюджетного призначення.
(2) Бюджетні призначення встановлюються у порядку, визначеному цим Кодексом, Законом України про Державний бюджет України чи рішенням про бюджет місцевого самоврядування.
(3) Якщо в процесі виконання бюджету зміна обставин вимагає менших асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів, Міністр фінансів України (керівник місцевого фінансового органу) приймає рішення про обмеження використання бюджетного призначення Державного бюджету України (бюджету місцевого самоврядування) і у двотижневий термін повідомляє про це Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування). На підставі цих повідомлень відповідна рада приймає рішення про доцільність внесення змін до закону (рішення) про бюджет.
(4) Видатки спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно від обсягів, затверджених Законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет місцевого самоврядування), в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду згідно з законодавством, якщо Законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет місцевого самоврядування) не встановлено інших обмежень.
(5) Пропозиції з приводу внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються відповідно до порядку, встановленого для подання пропозицій до проекту бюджету. Видатки відповідно до внесених у бюджетні призначення змін, здійснюються лише після введення в дію Закону, яким внесено такі зміни. Інші зміни розмірів і мети та обмеження в часі бюджетних призначень провадяться лише за наявності в Законі про Державний бюджет України (рішенні про бюджет місцевого самоврядування) відповідного положення.
(6) Якщо після прийняття Закону про Державний бюджет України (рішення про бюджет місцевого самоврядування) відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника бюджетних коштів іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується в порядку, встановленому Законом про Державний бюджет України (рішенням про бюджет місцевого самоврядування), для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. У цьому випадку Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) повідомляє Кабінет Міністрів України та Верховну Раду України (Верховну Раду Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування) про такі зміни в двотижневий термін.
(7) Усі бюджетні призначення втрачають чинність після закінчення бюджетного періоду, за винятком тих випадків, коли окремим законом передбачено багаторічні бюджетні призначення. Міністр фінансів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету з метою забезпечення ефективності та економії бюджетних коштів має право продовжити термін дії бюджетних призначень, якщо заходи, на які вони передбачені, мають довгостроковий характер.


-592- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень ст.49 такого змісту:
"Стаття 24. Резервний фонд бюджету
(1) Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Положення про порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.
(2) Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, міст Києва та Севастополя, районними державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад.
(3) Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету.
(4) Органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують перед відповідною радою про витрачання коштів резервного фонду бюджету."
Враховано

Стаття 24. Резервний фонд бюджету
(1) Резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету. Положення про порядок використання коштів з резервного фонду бюджету визначається Кабінетом Міністрів України.
(2) Рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету приймаються відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими, міст Києва та Севастополя, районними державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад.
(3) Резервний фонд бюджету не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального фонду бюджету.
(4) Органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування щомісячно звітують перед відповідною радою про витрачання коштів резервного фонду бюджету.-593- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею:
"Стаття _. Безспірне стягнення коштів бюджету
Безспірне стягнення коштів бюджету здiйснюється на підставі рішення суду, якщо інше не встановлено законодавством України."
Враховано

Стаття 25. Безспірне стягнення коштів бюджету
Безспірне стягнення коштів бюджету здiйснюється на підставі рішення суду, якщо інше не встановлено законодавством України.


-594- Кабінет Міністрів України
Викласти статтю з урахуванням положень гл.10 такого змісту:
"Стаття _. Фінансовий контроль і аудит
(1) Фінансовий (внутрішній) аудит повинен забезпечувати:
1) постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю;
2) оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам;
3) інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати будь-якої перевірки, оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії, проведеної підрозділом внутрішнього аудиту.
(2) Керівник кожної бюджетної установи відповідає за створення ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи з урахуванням:
1) положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів;
2) вимог цілеспрямованого, ефективного і економного управління функціями кожного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов'язків;
3) відповідності вимогам обліку та процедур, необхідних для здійснення бухгалтерського контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків бюджетної установи;
4) забезпечення відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю.
(3) Головні розпорядники бюджетних коштів і розпорядники бюджетних коштів, у яких є підвідомчі бюджетні установи, несуть відповідальність за організацію і стан фінансового (внутрішнього) контролю та аудиту як у своїх закладах, так і в підвідомчих бюджетних установах.
(4) Зовнішній контроль та аудит за фінансовою та господарською діяльністю бюджетних установ здійснюється Рахунковою Палатою України та Головним контрольно-ревізійним управлінням України у відповідності до їх повноважень, визначених законодавством України.
Враховано

Стаття 26. Фінансовий контроль і аудит
(1) Фінансовий (внутрішній) аудит повинен забезпечувати:
1) постійну оцінку достатності та відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю;
2) оцінку діяльності на відповідність результатів встановленим завданням та планам;
3) інформування безпосередньо керівника бюджетної установи про результати будь-якої перевірки, оцінки, розслідування, вивчення чи ревізії, проведеної підрозділом внутрішнього аудиту.
(2) Керівник кожної бюджетної установи відповідає за створення ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю цієї установи з урахуванням:
1) положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів;
2) вимог цілеспрямованого, ефективного і економного управління функціями кожного підрозділу, правильного розмежування функціональних обов'язків;
3) відповідності вимогам обліку та процедур, необхідних для здійснення бухгалтерського контролю щодо активів, пасивів, доходів та видатків бюджетної установи;
4) забезпечення відповідності діяльності бюджетної установи вимогам внутрішнього фінансового контролю.
(3) Головні розпорядники бюджетних коштів і розпорядники бюджетних коштів, у яких є підвідомчі бюджетні установи, несуть відповідальність за організацію і стан фінансового (внутрішнього) контролю та аудиту як у своїх закладах, так і в підвідомчих бюджетних установах.
(4) Зовнішній контроль та аудит за фінансовою та господарською діяльністю бюджетних установ здійснюється Рахунковою Палатою України та Головним контрольно-ревізійним управлінням України у відповідності до їх повноважень, визначених законодавством України.


-595- Комітет з питань бюджету
Викласти статтю з урахуванням положень ст.94 такого змісту:
"Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів.
(1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та\або видаткову частину бюджетів та виконання Закону України про Державний бюджет України на поточний бюджетний період.
(2) Протягом двох тижнів, якщо Верховною Радою України не визначено інший термін, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету готує експертний висновок щодо впливу відповідного законопроекту на доходну та\або видаткову частину бюджетів. До законопроектів, введення в дію яких в поточному чи наступному роках призведе до збільшення видатків або скорочення доходів бюджету, суб"єктом законодавчої ініціативи додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та\або про джерела додаткових доходів для покриття нових видатків. Жодна з таких змін не повинна призвести до збільшення державного боргу і гарантій, що встановлені Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. При цьому:
1) законопроекти, які згідно експертного висновку та рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, не впливають на доходну та\або видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України;
2) законопроекти, які згідно поданого експертного висновку та відповідного рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, протягом трьох днів передаються Міністерству фінансів України для експертного висновку щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на доходну чи видаткову частину бюджетів та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну введення їх в дію. Міністерство фінансів України у двотижневий термін готує експертний висновок та пропозиції до законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для підготовки висновків щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення їх в дію.
(3) Законопроекти, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття та експертного висновку Міністерства фінансів України.
(4) Закони України, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому випадку норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та\або видаткової частини бюджетів, набувають чинності не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим."
Враховано

Стаття 27. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів.
(1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, протягом семи днів подається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу на доходну та\або видаткову частину бюджетів та виконання Закону України про Державний бюджет України на поточний бюджетний період.
(2) Протягом двох тижнів, якщо Верховною Радою України не визначено інший термін, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету готує експертний висновок щодо впливу відповідного законопроекту на доходну та\або видаткову частину бюджетів. До законопроектів, введення в дію яких в поточному чи наступному роках призведе до збільшення видатків або скорочення доходів бюджету, суб"єктом законодавчої ініціативи додаються пропозиції про видатки, які належить скоротити, та\або про джерела додаткових доходів для покриття нових видатків. Жодна з таких змін не повинна призвести до збільшення державного боргу і гарантій, що встановлені Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період. При цьому:
1) законопроекти, які згідно експертного висновку та рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, не впливають на доходну та\або видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України;
2) законопроекти, які згідно поданого експертного висновку та відповідного рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, протягом трьох днів передаються Міністерству фінансів України для експертного висновку щодо визначення вартісної величини впливу законопроектів на доходну чи видаткову частину бюджетів та для пропозицій щодо доцільності їх прийняття, можливості та терміну введення їх в дію. Міністерство фінансів України у двотижневий термін готує експертний висновок та пропозиції до законопроектів і передає Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для підготовки висновків щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення їх в дію.
(3) Законопроекти, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів, вносяться до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття та експертного висновку Міністерства фінансів України.
(4) Закони України, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів, повинні бути офіційно оприлюднені до 15 серпня року, що передує плановому. В іншому випадку норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та\або видаткової частини бюджетів, набувають чинності не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим.


-596- Комітет з питань бюджету
Викласти статтю з урахуванням положень ст.129 попередньої редакції Кодексу такого змісту:
"Стаття _. Доступність інформації про бюджет
(1) Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації :
1) проекту Закону України про Державний бюджет України;
2) Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік з додатками, що є його невід"ємною частиною;
3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року;
4) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
(2) Проект Закону України про Державний бюджет України підлягає обов"язковій публікації в газеті "Урядовий кур"єр" не пізніше, нiж через 7 днів після його подання Верховній Раді України
(3) Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про бюджети місцевого самоврядування, в тому числі рішень про бюджет місцевого самоврядування та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про бюджет місцевого самоврядування повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття."
Враховано

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет
(1) Інформація про бюджет повинна бути оприлюднена. Міністерство фінансів України забезпечує доступність для публікації :
1) проекту Закону України про Державний бюджет України;
2) Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік з додатками, що є його невід"ємною частиною;
3) інформації про виконання Державного бюджету України за підсумками кварталу та року;
4) інформації про показники виконання зведеного бюджету України;
5) іншої інформації про виконання Державного бюджету України.
(2) Проект Закону України про Державний бюджет України підлягає обов"язковій публікації в газеті "Урядовий кур"єр" не пізніше, нiж через 7 днів після його подання Верховній Раді України
(3) Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про бюджети місцевого самоврядування, в тому числі рішень про бюджет місцевого самоврядування та періодичних звітів про їх виконання. Рішення про бюджет місцевого самоврядування повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів з дня його прийняття.
624.
Глава XII. Складання, розгляд, затвердження та внесення змін до бюджетів
-597- Комітет з питань бюджету
В главі виділити процес підготовки та прийняття Закону України "Про основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період" окремою Главою V."Підготовка та прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)"
Враховано

Глава V. Підготовка та прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
625.
Стаття 88. Підготовка та подання документів для складання Бюджетної резолюції та бюджетних пропозицій
-598- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Змінити назву статті 88 на "Підготовка та подання документів для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)"
Враховано

Стаття 29. Підготовка та подання документів для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)


-599- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Замість "Закон України про Основні напрями ..." вживати "Постанова Верховної Ради України про Основні напрями..."
Врахована
пропозиція Комітету з питань бюджету-600- Комітет з питань cвободи слова та інформації
Проекту Кодексу притаманний принциповий недолік - відсутність законодавчого врегулювання щодо виробничо-економічної бази, на якій має формуватись весь бюджетний процес, йдеться про основні прогнозні макроекономічні показники, що визначають реальні можливості держави щодо наповнення державного бюджету. Ці показники мають формальний характер. Свідченням чого є постійне неспівпадання прогнозів і реальної дійсності. Бюджетна політика носить непрозорий характер з боку нез'ясованості джерел формування доходної частини бюджету. Бюджетний процес має починатися не з розподілу практично взятої "зі стелі" доходної частини бюджету, а з розробки виваженого плану - прогнозу розвитку усіх складових виробничо-економічної сфери, маючи на увазі реальну оцінку її можливостей, з одного боку, та програму дій щодо забезпечення максимального рівня використання цих можливостей, з іншого боку.
Враховано
в ст.29 та в Особливій частині цього Кодексу

626.
(1) Кабінет Міністрів України до 1 квітня подає до Верховної Ради України:
-601- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 29. Підготовка та подання документів для складання проекту Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
(1) Кабінет Міністрів України до 31 березня року, що передує наступному бюджетному періоду, подає до Верховної Ради України:
1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із визначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту та його структури, рівня інфляції, платіжного балансу, прогнозованого валютного курсу середньорічного та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття;
2) пропозиції щодо взаємовідносин між Державним бюджетом України та бюджетами місцевого самоврядування в наступному бюджетному періоді;
3) проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період, зміст якої визначається статтею 31 цього Кодексу;
4) пропозиції щодо змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;
5) структуру державного боргу та прогноз державного боргу на початок та кінець наступного бюджетного періоду;
6) інформацію про стан виконання державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування;
7) пропозиції щодо пріоритетних напрямів капітальних вкладень за рахунок коштів державного бюджету.
(2) Національний банк України до 31 березня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:
1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;
2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період;
3) аналітичну інформацію про структуру державного боргу України."
Враховано

(1) Кабінет Міністрів України до 31 березня року, що передує наступному бюджетному періоду, подає до Верховної Ради України:-602- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 88. Частина 1. Термін до 1 квітня видається нереальним, адже зведені фінансові результати за 1 квартал станом на 1 квітня одержати практично неможливо. Доцільніше термін встановити 20 квітня або 30 квітня.
Відхилено


627.
1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із визначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану та інших;


1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із визначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту та його структури, рівня інфляції, платіжного балансу, прогнозованого валютного курсу середньорічного та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття;
628.
2) перелік загальнодержавних програм, що пропонуються до фінансування у наступному бюджетному періоді;629.
3) пропозиції щодо нормативів бюджетної забезпеченості, що пропонується використовувати при складанні бюджетів наступного бюджетного періоду і є необхідними і достатніми для розрахунків вартості делегованих і неделегованих державних повноважень;630.
4) повний реєстр усіх законів України, які визначають конкретні державні видатки та обсяги їх фінансування з додатком обгрунтування розрахунків по кожному з цих обсягів та визначенням рівня бюджету, з якого вони підлягають фінансуванню згідно закону і з якого рівня бюджету пропонується їх фінансувати у наступному бюджетному періоді;


2) пропозиції щодо взаємовідносин між Державним бюджетом України та бюджетами місцевого самоврядування в наступному бюджетному періоді;
631.
5) пропозиції щодо зупинення дії законів (статей, частин, пунктів законів) України, дію яких доцільно призупинити у зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період;
-603- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 88 п.5 вилучити, тому що це є підставою для планування надмірних видатків і "ручного управління".
Враховано

3) проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період, зміст якої визначається статтею 31 цього Кодексу;
632.
6) вичерпний перелік делегованих державних повноважень на наступний бюджетний період із розрахунком їх вартості;
-604- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Ст. 88 п.6 замінити текст "...із розрахунком їх вартості" на "...із розрахунком коштів, необхідних для передачі місцевим бюджетам для виконання делегованих повноважень".
Враховано в іншій редакції

633.
7) прогноз доходів та видатків зведеного бюджету України;
-605- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Главу ХІІ. ст.88, п.7 і 8 доповнити такою фразою: "та порівняння зазначених показників з відповідними показниками попереднього року".
Враховано в іншій редакції

634.
8) прогноз доходів та видатків Державного бюджету України;


4) пропозиції щодо змін до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави;
635.
9) прогноз розміру дефіциту Державного бюджету України;636.
10) дані щодо загального обсягу державного боргу України із зазначенням обсягу, який підлягає погашенню та обслуговуванню в наступному бюджетному періоді у розрізі юридичних осіб-кредиторів;
-606- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт викласти у такій редакції:
"5) структуру державного боргу та прогноз державного боргу на початок та кінець наступного бюджетного періоду;"
Враховано
5) структуру державного боргу та прогноз державного боргу на початок та кінець наступного бюджетного періоду;-607- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф 1 доповнити.
"11) графік повного погашення заборгованості бюджету та Пенсійного фонду з визначенням джерел фінансування, а також графік погашення всіх внутрішніх та зовнішніх державних боргів (основної суми та процентних виплат) до кінця поточного року і на 5 наступних років. Або до їх (вказаних заборгованостей та боргів) повного погашення.".
Відхилено.
Це не є нормою бюджетного Кодексу

637.
11) проекти кошторисів доходів та видатків державних підприємств-монополістів;638.
12) особливості взаємовідносин між державним бюджетом України та бюджетами самоврядування в наступному бюджетному періоді;


6) інформацію про стан виконання державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування;
639.
13) пропозиції щодо проекту бюджетної резолюції на наступний бюджетний період;


7) пропозиції щодо пріоритетних напрямів капітальних вкладень за рахунок коштів державного бюджету.
640.
14) розрахунки консолідованого соціального бюджету України.
-608- Комітет з питань науки і освіти
Поняття "консолідованого соціального бюджету", яке зустрічається у цілому ряді статей, виключити.
Враховано


641.
(2) Національний банк України до 1 квітня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:
-609- Національний банк України
У статті 88 ч.2 пропонуємо норми привести у відповідність до ст.100 Конституції України та статей 9 та 24 Закону України "Про Національний банк України" щодо внесення на розгляд Верховної Ради України Основних засад грошово-кредитної політики та затвердження кошторису доходів та витрат Національного банку і подання їх Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.
Враховано
(2) Національний банк України до 31 березня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:
642.
1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;


1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;
643.
2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.


2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період;
3) аналітичну інформацію про структуру державного боргу України.

644.
(3) Кабінет Міністрів України доводить документи, зазначені в пунктах 1, 3, 6 та 11 частини 1 цієї статті до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для використання їх при бюджетних пропозиції на наступний бюджетний період.
-610- Кабінет Міністрів України
Частину (3) ст.88 вилучити. Вказані матеріали можуть набрати чинності лише після схвалення Верховною Радою основних напрямів бюджетної політики. Незрозуміла необхідність затвердження переліку документів, які мають бути затверджені для складання бюджетних пропозицій.
Враховано

645.
(4) Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві ради затверджують перелік документів, необхідних для складання бюджетних пропозицій на наступний бюджетний період та строки їх подання відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад.
-611- Кабінет Міністрів України
Частину (4) ст.88 вилучити. Вказані матеріали можуть набрати чинності лише після схвалення Верховною Радою основних напрямів бюджетної політики. Незрозуміла необхідність затвердження переліку документів, які мають бути затверджені для складання бюджетних пропозицій.
Враховано

646.
Стаття 89. Підготовка і прийняття Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції
-612- Комітет з питань бюджету
Назву статті та п. (1), (2) викласти у такій редакції:
"Стаття _. Підготовка та прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
"(1) Бюджетна резолюція визначає основні напрями бюджетної політики, державні пріоритети соціально-економічного розвитку України з урахуванням поточної економічної і бюджетної ситуації. Бюджетна резолюція приймається у формі Закону України про Основні напрями бюджетної політики на насупний бюджетний період.
Враховано

Стаття 30. Підготовка та прийняття Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
(1) Бюджетна резолюція визначає основні напрями бюджетної політики, державні пріоритети соціально-економічного розвитку України з урахуванням поточної економічної і бюджетної ситуації. Бюджетна резолюція приймається у формі Закону України про Основні напрями бюджетної політики на насупний бюджетний період.
647.
(1) Закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" розробляється і затверджується Верховною Радою України. Бюджетна резолюція містить необхідні і достатні показники для формування бюджету делегованих державних повноважень для підготовки бюджетних пропозицій.
(2) Проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період розробляється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на основі передбачених частинами 1 та 2 статті 29 цього Кодексу документів, поданих Кабінетом Міністрів України та Національним банком України."

(2) Проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період розробляється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на основі передбачених частинами 1 та 2 статті 29 цього Кодексу документів, поданих Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.


-613- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф 1. Доповнити: "Народні депутати, представники груп та фракцій Верховної Ради мають право подавати власні Проекти Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період для розгляду у Комітеті Верховної Ради з питань бюджету до 15 травня року, що передує плановому".
Відхилено,
так як ця норма регулюється іншим законодавством-614- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 89. Параграф 1) викласти у наступній редакції: "Бюджетна резолюція на ... рік" розробляється і затверджується Верховною Радою. Бюджетна резолюція визначає головні напрямки розвитку бюджетної політики, а також державні пріоритети в Україні на найближчі три роки з врахуванням поточної економічної і бюджетної ситуації. Головною метою Бюджетної резолюції є визначення основних економічних орієнтирів, а також створення рамок, у межах котрих визначаються державні надходження та витрати, управління державним боргом, питання розвитку бюджетного процесу, вказуються завдання удосконалення бюджетно-податкової політики".
Враховано
за змістом
-615- Кабінет Міністрів України
Бюджетна резолюція має прийматися Верховною Радою - Постановою
Відхилено, врахована пропозиція Комітету з питань бюджету

648.
(2) Бюджетні пропозиції на наступний бюджетний період розробляються та затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними та місцевими радами.
-616- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт викласти у такій редакції:
"Проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період вноситься на розгляд Верховної Ради України не пізніше 1 травня року, що передує плановому."

Враховано

(3) Проект Бюджетної резолюції на наступний бюджетний період вноситься на розгляд Верховної Ради України не пізніше 1 травня року, що передує плановому.


-617- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частина 2 ст. 89 вилучити з урахуванням зауважень до статті 2 п. 16.
Враховано


649.
(3) Бюджетна резолюція та бюджетні пропозиції обов'язкові до врахування при складанні державного бюджету України та бюджетів самоврядування.
-618- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 3 ст. 89 викласти у наступній редакції: "Бюджетна резолюція враховується при складанні державного бюджету України та бюджетів самоврядування."
Враховано в іншій редакції в ст.35 нової редакції
-619- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Доповнити новими пунктами:
"(4) Верховна Рада України приймає Закон України про Основні напрями бюджетної політики (Бюджетну резолюцію) на наступний бюджетний період до 1 червня року, що передує плановому.
(5) У разі, коли Президент України повернув Закон України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетну резолюцію) до Верховної Ради України для повторного розгляду зі своїми пропозиціями, а Верховна Рада України з ними не погодилася і не прийняла Бюджетну резолюцію не менше ніж двома третинами від її конституційного складу, Кабінет Міністрів України при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період має дотримуватись показників, що містилися в розробленому Кабінетом Міністрів України проекті Закону про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції), поданому у відповідності до статті 29 цього Кодексу.
(6) Закон України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період втрачає чиннiсть з дня набрання чинностi Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний перiод.
Враховано

(4) Верховна Рада України приймає Закон України про Основні напрями бюджетної політики (Бюджетну резолюцію) на наступний бюджетний період до 1 червня року, що передує плановому.
(5) У разі, коли Президент України повернув Закон України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетну резолюцію) до Верховної Ради України для повторного розгляду зі своїми пропозиціями, а Верховна Рада України з ними не погодилася і не прийняла Бюджетну резолюцію не менше ніж двома третинами від її конституційного складу, Кабінет Міністрів України при підготовці проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період має дотримуватись показників, що містилися в розробленому Кабінетом Міністрів України проекті Закону про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції), поданому у відповідності до статті 29 цього Кодексу.
(6) Закон України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період втрачає чиннiсть з дня набрання чинностi Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний перiод.-620- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею:
"Стаття _. Зміст Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
(1) Законом України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетною резолюцією) затверджується:
1) граничний розмір дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України;
2) частка прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
3) граничний обсяг державного боргу;
4) питома вага основних груп видатків Державного бюджету України відповідно до розділів функціональної класифікації, включаючи капітальні вкладення та обсяг трансфертів, що передаються з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень;
5) перелік захищених статей бюджету."
Враховано

Стаття 31. Зміст Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
(1) Законом України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетною резолюцією) затверджується:
1) граничний розмір дефіциту (профіциту) Державного бюджету України у відсотках до прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України;
2) частка прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту України, що перерозподіляється через зведений бюджет України;
3) граничний обсяг державного боргу;
4) питома вага основних груп видатків Державного бюджету України відповідно до розділів функціональної класифікації, включаючи капітальні вкладення та обсяг трансфертів, що передаються з державного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень;
5) перелік захищених статей бюджету.
650.
Стаття 90. Правила складання проектів бюджетів в Україні
-621- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (1) 1). Текст "(суфіциту)" вилучити. Крім того, у цій статті і далі замість "суфіцит" вживати "профіцит".
Враховано
-622- Кабінет Міністрів України
Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До статті 90. Стаття не відповідає вимогам Кодексу. Правила складання проектів бюджетів в Україні - це технічний документ, який повинен бути розроблений Урядом на основі прийнятих норм бюджетного законодавства і містити детальні вимоги до всіх процедур бюджетного процесу. Запропонована редакція містить лише натяк на потрібні положення і зводиться до цілого ряду вимог щодо подання спільно з проектом бюджету значної кількості документів, які не завжди мають відношення до проекту бюджету.
Необхідно статтю вилучити і розділити текст принаймні на дві статті. У другій статті навести перелік документів необхідних для розробки та подання бюджету.
Враховано
в гл.XIII нової редакції-623- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У статті 90 викладений у даній статті механізм передбачає зверстування бюджетів з низу до гори, при цьому права на остаточну редакцію проекту надається вищестоящому органу. Процес узгодження доходів і видатків бюджетів, в залежності від бюджетних повноважень не викладено, адже бюджетним кодексом не передбачено введення механізму достатності доходів бюджетів різних рівнів. Тобто це старий, напіврядянський механізм формування бюджетів, який не передбачає поняття автономності бюджетів.
Враховано
в гл.XIII нової редакції-624- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Порядок складання проектів бюджетів в Україні.
Додати. ч. 4
(4) Методика обрахунку прогнозованих надходжень по загальнодержавних податках та зборах повинна забезпечувати співставний результат обрахунку всіма учасниками бюджетного процесу.
Враховано
в гл.XIII нової редакції

651.
(1) Правила складання проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, проекту постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, проекту рішення обласної, районної та місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет визначаються цим Кодексом.652.
(2) При невідповідності Бюджетній резолюції чи бюджетним пропозиціям проект бюджету повертається на доопрацювання.
-625- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.90 ч.(2) вилучити, так як це свідомо чи несвідомо може призвести до підготовки документу завдання якого взагалі не можуть бути виконані. Згідно із заявою іноземних експертів в країнах з розвиненою ринковою економікою такий документ взагалі не приймається.
Враховано частково у ст.35 нової редакції-626- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
До ст.90 вставити п.3 такого змісту: "При складанні доходної частини бюджету головним показником є обсяг доходів поточного року. При умові збільшення обсягу доходів на наступник рік необхідно представити на розгляд Верховної Ради України повне обгрунтування можливого збільшення доходної частини бюджету. Інакше залишити обсяг доходів наступного року на рівні поточного", існуючий у тексті п.3 вважати п.4 і так далі.
За змістом враховано частково
в ст.35 нової редакції

653.
(3) При складанні проекту державного бюджету Кабінет Міністрів України зобов'язаний врахувати у повному обсязі бюджетні пропозиції самоврядування. Виключення з цього правила допускається у двох випадках:
-627- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 3 ст. 90 слова "бюджетні пропозиції самоврядування" замінити словами: "пропозиції органів місцевого самоврядування щодо проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період"
За змістом враховано в ст.35-38 нової редакції

654.
1) якщо після отримання Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України від Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя рад зведених бюджетних пропозицій Верховною Радою України внесені зміни та доповнення до закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", що стосуються величини нормативів бюджетної забезпеченості та корегуючих коефіцієнтів розрахунку контингентів надходжень по делегованих доходах;
-628- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 90. Параграф (3) 1) вилучити, оскільки Бюджетна резолюція не є Законом.

Відхилено, врахована пропозиція Комітету з питань бюджету655.
2) виявлення технічних помилок в розрахунках показників бюджетних пропозицій;656.
(4) Для складання бюджету головні розпорядники бюджетних коштів на основі проектів кошторисів готують бюджетні запити на наступний бюджетний період і подають їх відповідно Міністерству фінансів України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та місцевим фінансовим органам.
-629- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині (4) ст.90 текст "на основі проектів кошторисів" замінити на "за формами та у терміни, встановлені Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевими фінансовими органами та виконавчими органами міських (міст районного значення), селищних та сільських рад".
Враховано
в ст.37-38 нової редакції

657.
Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих бюджетних запитів, які повинні містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету згідно з вимогами цього Кодексу.658.
(5) Виходячи з вимог Бюджетної резолюції та бюджетних пропозицій на основі документів, зазначених в частині 1 та 2 статті 88 цього Кодексу, та аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи готують пропозиції проекту проект закону (постанови, рішення) про бюджет на наступний бюджетний період.
-630- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ч. 5 ст. 90 вилучити.

Враховано. Ч. 7 знято.


659.
(6) Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету мають право проводити аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності та ефективності.660.
(7) На основі результатів аналізу Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи приймають рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету на наступний бюджетний період.661.
(8) Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські міст Києва та Севастополя державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад розглядають та схвалюють проект бюджету відповідного рівня і після схвалення передають його на розгляд ради відповідного рівня.
-631- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (8). Визначити на підставі яких документів формується проект бюджету відповідного рівня за доходами та видатками і ким ці документи затверджені (нормативи бюджетної забезпеченості, перелік загальнодержавних податків та зборів, які закріплюються за регіонами, тощо).
Також визначити остаточний термін затвердження зазначених документів і перш за все для місцевих бюджетів.
Враховано в ст.35-38, в гл.XII - XIII, XVI - XVII нової редакції

662.
(9) Разом з проектом закону (постанови чи рішення) Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування розробляються та подаються на розгляд Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради:
-632- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.90, п.9 включити до переліку документів, що подаються прогноз сезонних коливань надходжень до бюджету на основі статистичних даних попередніх років, а також програму заходів щодо вирівнювання сезонних коливань надходжень та витрат.
-633- Кабінет Міністрів України
Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частина (9) ст.90 заслуговує на окрему статтю. Проте запропонований перелік документів та матеріалів потрібно уточнити. Розробляти і подавати окремі документи недоцільно.
Враховано у ст.40 нової редакції

Враховано
в ст.40 та ст.78 нової редакції

663.
1) пояснювальна записка до проекту закону (постанови чи рішення), яка повинна містити:664.
а) коротку характеристику економічної ситуації та стану виконання бюджету в бюджетному періоді, що передує плановому;665.
б) аналіз основних прогнозних показників прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад;666.
в) основні напрями бюджетної та податкової політики;667.
г) стислі пояснення до окремих статей доходів та видатків бюджету на плановий період, а також міжбюджетних відносин;668.
д) обгрунтування причин відхилень вимог Бюджетної резолюції чи бюджетних пропозицій, якщо такі є;669.
е) інформація щодо умов запозичень.
-634- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Підпункт "е" пункту 1 частини 9 статті 90 викласти в такій редакції "інформація щодо обсягів та умов запозичень".
Враховано в ст.40 нової редакції

670.
2) додатки до пояснювальної записки до проекту закону (постанови чи рішення):671.
а) проект зведеного бюджету на плановий бюджетний період із зазначенням структури доходів та видатків бюджетів;
-635- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У підпункті "а" пункту 2 частини 9 статті 90 після слів "зведеного бюджету" додати слова "відповідного рівня"
Вилучити. Кодекс не передбачає рівнів бюджетів

672.
б) проект розподілу доходів між бюджетами різних рівнів;673.
в) розрахунок трансфертів з Державного бюджету України;674.
г) розрахункові показники щодо обсягів бюджетів, врахованих у зведеному бюджеті;675.
д) порівняльна таблиця щодо показників проекту бюджету по відношенню до показників, визначених законом (постановою, рішенням) на поточний бюджетний період;
-636- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (9) 2) д - вилучити або змінити редакцію, оскільки текст суперечливий. Проект бюджету і є проектом закону на поточний бюджетний період.
Враховано. Редакцію уточнено в ст.40 нової редакції

676.
е) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає відповідний орган виконавчої влади.677.
3) розрахунки та обгрунтування до всіх показників доходів і видатків проекту бюджету, в тому числі:678.
а) реєстр законів, на базі яких здійснюються соціальні видатки, передбачені в проекті бюджету із розрахунками вартості відповідних соціальних послуг;679.
б) реєстр законів, на базі яких повинні здійснюватися соціальні видатки, фінансування яких за обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період не передбачено;680.
в) перелік делегованих, неделегованих та власних повноважень, фінансування яких передбачено в проекті бюджету з обгрунтуванням їх вартості;681.
г) проекти кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів;682.
4) показники соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад, які були використані при розробці проектів бюджетів;683.
5) перелік податків і зборів, інших обов'язкових платежів із зазначенням ставок;684.
6) перелік пільг по податках і зборах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;685.
7) перелік загальнодержавних, міжгалузевих, регіональних програм, що фінансуються з бюджету, у разі якщо розпорядником коштів є два і більше суб'єктів. Подаються дані про бюджетні повноваження та бюджетні ресурси, виділені кожному суб'єкту і загальні витрати на програму із відповідного бюджету;
-637- Комітет з питань науки і освіти
В абз.9 п.7 статті 90 передбачити, що Кабінет Міністрів подає перелік всіх програм, а не тільки програм, в яких розпорядниками коштів є два і більше суб'єктів.

Враховано частково у ст.40 цього Кодексу


686.
8) розрахунки дотацій та субвенцій бюджетам самоврядування на виконання делегованих державних повноважень, проведені на основі нормативів бюджетної забезпеченості, в тому числі:687.
а) статистичні дані про економічний, соціальний, природний та екологічний стан відповідних адміністративно-територіальних одиниць;688.
б) розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального, екологічного стану та ефективного використання природних умов адміністративно-територіальних одиниць;689.
в) інформація про урядові та регіональні програми подолання різниці в економічному та соціальному розвитку між адміністративно-територіальними одиницями.690.
9) зведений баланс фінансових ресурсів за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Показники зведеного балансу фінансових ресурсів повинні відповідати показникам прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад та показникам зведеного бюджету;691.
10) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, якщо проект виходить за рамки одного бюджетного періоду, а також поточні видатки бюджету, які будуть вимагатися по закінченні проекту;692.
11) зведення та структуру фінансових зобов'язань по зовнішньому та внутрішньому боргу бюджетів всіх рівнів та гарантіях, наданих державою чи органами місцевого самоврядування на поточний і наступний роки до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування боргу, який утворився в результаті непередбачених обставин по виданих гарантіях;693.
12) проект програми внутрішніх та зовнішніх запозичень держави чи органу місцевого самоврядування на наступний бюджетний період;694.
13) проект структури внутрішнього та зовнішнього боргу держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад на наступний бюджетний період;
-638- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт 13 частини 9 статті 90 виключити.
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

695.
14) проект програм надання гарантій Кабінетом Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів територіальних громад на наступний бюджетний період із звітом про надання гарантій за минулий бюджетний період;696.
15) план розвитку державного і комунального секторів економіки України;697.
16) проект програм приватизації державних і комунальних підприємств на наступний бюджетний період;698.
17) прогноз доходів і видатків на наступні три роки, що складається на підставі показників прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад на цей же період. У прогнозі наводяться показники зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків. Форма та ступінь деталізації прогнозу визначається Кабінетом Міністрів України.699.
(10) Законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, проектом рішення обласної, районної та місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет забороняється встановлювати нові та змінювати чи скасовувати існуючі податки, збори та інші обов'язкові платежі, вносити зміни до чинного законодавства.
-639- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (10) - змінити редакцію з урахуванням існування чисто місцевих податків, вилучити текст "...вносити зміни до чинного законодавства", оскільки це не регулюється Законом про Державний бюджет.

Враховано


700.
(11) Окремими статями проекту закону (постанови чи рішення) про бюджет передбачається:701.
1) статтею 1 - загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на поточні видатки і видатки розвитку, а також, для бюджетів самоврядування, на доходи та видатки на виконання власних та делегованих повноважень, граничний розмір дефіциту та джерела його покриття;702.
2) статтею 2 - суми доходів бюджету за їх основними видами згідно з бюджетною класифікацією;703.
3) статтею 3 - бюджетні призначення в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів згідно з бюджетною класифікацією;704.
4) окремими статями - параметри міжбюджетних відносин;705.
5) окремою статтею - розмір оборотної касової готівки. Зниження залишку оборотної касової готівки за бюджетний період обліковується у доходній частині бюджету, а її приріст - у видаткові частині бюджету;
-640- Кабінет Міністрів України
Частина (11) - пункт 5) ст.90 вилучити. В нинішніх економічних умовах обов'язково затверджувати оборотну касову готівку недоцільно. Це форма залишків бюджетних коштів, які відображаються у розділі "фінансування бюджету".
Враховано в тексті

706.
6) окремими статями - видатки спеціальних фондів, включених до складу бюджету, окремо щодо кожного фонду;707.
7) в окремих статях - інші положення відповідно до чинного законодавства України.
-641- Комітет з питань правової реформи
Пропонуємо в проекті Бюджетного кодексу України передбачити і обумовити обов'язкову наявність в Законі "Про державний бюджет України" фінансування судової влади на рівні потреби судів і неможливість скорочення видатків на утримання органів судової влади незалежно від переліку захищених статей Державного бюджету, які будуть визначатись кожним окремим Законом про Державний бюджет України.
Відхилено.
Це норма закону України про Державний бюджет.

708.
(12) В проекті закону (постанови чи рішення) відображаються всі без виключення доходи та видатки відповідного бюджету. Якщо сума видатків по окремій статті (частині, пункту, підпункту) становить більше 0,001% загальної суми видатків бюджету, ці видатки підлягають подальшій деталізації.
-642- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (12) "0,001%" замінити на "0,01%", оскільки занадто деталізований розпис утруднить аналіз та контроль.
-643- Комітет з питань науки і освіти
Деталізацію видатків пропонуємо встановити на рівні, більшому ніж 0,01%.
Враховано частково у ч.3 ст.40 нової редакції


Враховано у ст.40 нової редакції

709.
(13) Проект закону (постанови чи рішення) про бюджет на наступний бюджетний період має бути підписаний відповідно Прем'єр-міністром України або керівником відповідного органу виконавчої влади.
-644- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.90 п.13) замість слова "підписаний " записати "завізований".

Враховано
в ст.39

710.
Стаття 91. Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет
-645- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Назву ст. 91 викласти в наступній редакції:" Строки надання проекту закону (постанови, рішення) про бюджет" В статті привести конкретні терміни внесення на розгляд відповідних рад проектів рішень про бюджет. Пункт 3 вилучити.
Враховано частково у ст.41-47, 77, 79 нової редакції

711.
(1) Кабінет Міністрів України розробляє та вносить на розгляд Верховної Ради України проект закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період до 15 вересня року, що передує плановому.712.
(2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування вносять відповідно проект постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, проекти рішень обласної, районної чи місцевої ради про бюджет на черговий бюджетний період на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних чи місцевих рад у строки, передбачені цим Кодексом.
-646- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Стаття 91. Частину 2 викласти в такій редакції: "Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, області та районні державні адміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради або сільський, селищний, міський голова вносять відповідно проект постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, проекти рішень обласної, районної, сільської, селищної, міської, районної у місті ради про бюджет на черговий бюджетний період на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад у термін не пізніше з дня набуття чинності Закону України про Державний бюджет України на наступник рік".
Аналогічно внести відповідні зміни до частини 3 статті 92, частини 1 статті 93, частини 1 статті 95.
Враховано
в іншій редакції в ст.77 та 79 нової редакції-647- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У стаття 91 частина 2 визначити строки, так як вони в Кодексі не передбачені.

Враховано в ст.77 та 79 нової редакції
-648- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Викласти назву статті в наступній редакції: "Строки надання проекту закону (постанови, рішення) про бюджет"
Пункт (2) Слово "тижня" замінити на слово "двох тижнів"
Враховано частково у ст.77 та 79 нової редакції

713.
(3) Порядок розгляду та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет встановлюється цим Кодексом.
-649- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
До статті 91 "Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет" після підрозділу (2) добавити підрозділи (3) наступного змісту:
"(3). Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет здійснюється поетапно:
а) на першому етапі визначається і приймається доходна частина бюджету;
б) на другому етапі сума доходної частини бюджету розподіляється із забезпеченням соціальної спрямованості та справедливості. Витрати із бюджету передбачаються в межах визначеної доходної частини;
в) при недостачі доходної частини бюджету додаткові витрати можуть передбачатися виключно лише після перегляду і прийняття уточнення доходної частини бюджету за рахунок її збільшення, включаючи і зростання запозичень".
Відповідно, підрозділ (3) стане підрозділом (4).
Відхилено. Оскільки запозичення не входять до доходів бюджету. Пропози-ція не відповідає співвідношенню доходів і видатків бюджетів самоврядування.

714.
Стаття 92. Затвердження бюджетів
-650- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Процедуру затвердження бюджетів викласти у гл.VII та XIIIнової редакції

Враховано


715.
(1) Державний бюджет України на наступний рік затверджується законом України до 31 грудня попереднього року.
-651- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Стаття 92. Параграф (1) Текст "попереднього" замінити на "поточного".
Враховано в іншій редакції-652- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Ст.92, п.1 слово "попереднього" замінити на "поточного".
Враховано в іншій редакції-653- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 92 (1). Закон України про Державний бюджет України на наступний рік приймається Верховною Радою України до 28 грудня поточного року.
Відхилено.
Врахована пропози-ція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

716.
(2) Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується на наступний рік постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 31 грудня поточного року.717.
(3) Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються на наступний рік відповідно рішеннями обласної, районної, міської, районної в місті, селищної або сільської ради до 31 грудня поточного року.
-654- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.92 ч. (3) викласти в редакції: "Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються на наступний рік відповідно рішеннями обласної, районної, міської, районної в місті, селищної або сільської ради в місячний термін після затвердження Державного бюджету України"
Враховано в іншій редакції в ст.79 цього Кодексу-655- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.3 ст. 92 слова "до 31 грудня поточного року." замінити словами: "не пізніше місячного терміну з дня затвердження бюджету вищого рівня"
Враховано частково

718.
Стаття 93. Внесення змін до закону (постанови, рішення) про бюджет
-656- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Додати ч.3.
(3) У випадку, якщо перевищення доходної частини сталось, коли неможливо внести зміни в бюджет шляхом затвердження їх на сесії відповідної ради, надлишок коштів поповнює оборотну касову готівку і враховується при затвердженні чи внесенні змін до бюджету наступного бюджетного періоду.
Відхилено.
Врахована редакція Кабінету Міністрів України у гл. X цього Кодексу

719.
Зміни до закону України про Державний бюджет України, зміни до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, зміни до рішення обласної, районної або місцевої ради про бюджет вносяться на загальних засадах згідно діючого законодавства .
-657- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у гл.X нової редакції цього Кодексу
Враховано

720.
Стаття 94. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів всіх рівнів
-658- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Статтю вилучити.Положення статті врахувати у ст.27 цього Кодексу.
Враховано
-659- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 94 встановлює новий порядок, не передбачений Регламентом, подання та розгляду законопроектів та дещо звужує право законодавчої ініціативи (домінанта Комітету з питань бюджету).
Відсутня конкретна пропозиція.

721.
(1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, направляється до Рахункової палати України для проведення експертизи щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів.
-660- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 94. Частина 1. Оскільки законопроекти, що заторкують бюджет мають різну бюджетну вартість та методику розрахунку щодо витрат (доходів), тому нема сенсу по кожному закону проводити експертизу Рахунковою палатою. Крім того, висновки щодо законопроектів для розгляду Верховної Ради готує Комітет з питань бюджету (ст.70 п.4). Тому пропонується така редакція: "У разі необхідності за рішенням Комітету з питань бюджету, законопроекти, що вносяться на розгляд Верховної Ради України можуть направлятися на експертизу до Рахункової палати України для визначення його впливу на дохідну або видаткову частину бюджетів всіх рівнів".
Враховано частково
у ст.27 цього Кодексу
-661- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ч.1 ст.94. Вважаємо недоцільним кожний законопроект, який вноситься до Верховної Ради України, направляти до Рахункової палати для проведення експертизи щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів. Такий вплив буде визначено в пояснювальній записці.
Враховано
у ст.27 цього Кодексу-662- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Частину 1 ст. 94 доцільно редакційно привести у відповідність до назви статті;
Враховано
у ст.27 цього Кодексу-663- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Норми ст. 94 потребують доопрацювання. В запропонованому варіанті (ч.1,2,3,5,5) протирічить нормам ст. 6 Регламенту Верховної Ради України і обмежує конституційні права суб'єктів законодавчої ініціативи.
Враховано
у ст.27 цього Кодексу

722.
(2) Рахункова палата України протягом тижня подає Верховній Раді України експертний висновок, щодо впливу відповідного законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів.
-664- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
В статті 94 зберегти пункт 2 частини 4.
Експертного висновку Міністерства економіки України.
Відхилено, так як це повноваження Міністерства фінансів


723.
(3) Законопроект може бути включений до порядку денний сесії Верховної Ради України лише при наявності експертного висновку Рахункової палати України щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів. При цьому:724.
1) законопроекти, які, згідно експертного висновку Рахункової палати України, не впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути включені до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України;725.
2) законопроекти, які згідно поданого Рахунковою палатою України експертного висновку впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів, протягом трьох робочих днів направляються для експертного висновку Міністерству економіки України щодо визначення кількісних параметрів впливу законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів та Міністерству фінансів України для пропозицій щодо можливостей введення в дію зазначеного законопроекту у наступних бюджетних періодах. Міністерство економіки України та Міністерство фінансів України у тижневий термін готують експертний висновок та пропозиції по законопроекту і передають комітету Верховної Ради України з питань бюджету для прийняття рішення щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення в дію.
-665- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
П.2) ч.3 ст.94 відредагувати з врахуванням того, що експертний висновок має подавати Комітет з питань бюджету та Міністерство фінансів
Враховано у ст.27 цього Кодексу

726.
(4) Законопроекти, які згідно експертного висновку Рахункової палати України впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути внесені до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності:
-666- Кабінет Міністрів України
Ст. 94 частину (4) вилучити.

Враховано


727.
1) експертного висновку Рахункової палати України;728.
2) експертного висновку Міністерства економіки України;729.
3) пропозицій Міністерства фінансів України щодо можливостей введення в дію зазначеного законопроекту у наступних бюджетних періодах;730.
4) рішення комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття і термінів введення в дію.
-667- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
"Пункт 4 частини 4 статті 94 вилучити, тому що ним обмежується право суб'єкта законодавчої ініціативи"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

731.
(5) Законопроекти, які згідно експертного висновку Рахункової палати України впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути введені в дію лише з наступного бюджетного періоду при виділенні необхідних бюджетних ресурсів.
-668- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 5 ст. 94 після слів "наступного бюджетного періоду" вилучити, а решту викласти в редакції: "на загальних підставах у встановленому цим кодексом порядку".

Враховано в іншій редакції в ст.27 цього Закону

732.
(6) Кабінет Міністрів України забезпечує обов'язкове ведення Державного реєстру законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів України, які формують доходи і видатки бюджетів усіх рівнів. Обов'язковими реквізитами цього Державного реєстру є:
-669- Кабінет Міністрів України
Вимоги, викладені у частині (6) ст.94 не є предметом Бюджетного кодексу, а носять інструктивний характер. Адже є державний орган, який формує реєстр законів.

Враховано


733.
1) реєстраційний номер відповідного закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;734.
2) повна назва відповідного закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;735.
3) дата прийняття та введення в дію закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;736.
4) вид повноваження по фінансуванню і виконанню закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України (державні делеговані, державні неделеговані, власні повноваження самоврядування);737.
5) вартість виконання закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України на поточний та наступний бюджетний період.738.
Глава XIII. Скорочення видатків (секвестр) бюджетів протягом бюджетного періоду
-670- Кабінет Міністрів України
Порядок скорочення видатків (секвестр) бюджетів протягом бюджетного періоду розписати окремо по Державному бюджету та бюджетах місцевого самоврядування.
Враховано
у ст.56 та 80 нової редакції

739.
Стаття 95. Підстави скорочення видатків (секвестру) бюджетів
-671- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 95. Зменшити мінімальний відсоток недонадходжень до 10%.
Враховано в редакції Комітету з питань бюджету у ст.56 цього Кодексу-672- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Не зрозумілі критерії, на підставі яких автори визначили мотивом для скорочення видатків бюджету недонадходження доходів більш ніж на 20 відсотків.

Враховано
-673- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Підстави для скорочення видатків (секвестру) бюджетів
Відновити показники 20% в ч.1. та 10% в ч.2. Застосуванню секвестру повинні передувати операції по економії, які здійснюються спочатку без залучення ради. Тільки при значному падінні доходів, потрібно скорочувати бюджетні призначення.
Враховано частково
у ст.56 цього Кодексу

740.
Скорочення видатків Державного бюджету України та бюджетів самоврядування здійснюється виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою, якщо в ході виконання бюджетів за результатами квартального звіту виникає недонадходження доходів більш ніж на 20 % відносно суми, передбаченої бюджетним розписом.
-674- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У главі ХІІІ, ст.95 доповнити такою фразою: "При недонадходженнях доходів на 10% відносно плану Міністерство фінансів України розробляє ліміти щодо фінансування з бюджету на наступні два місяці поточного року".

-675- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 95. Замість "20%" записати "15%".

Враховано в іншій редакції у ст.56 цього Кодексу
Враховано
в ст.56 нової редакції-676- Комітет з питань науки і освіти
Рівень недонадходження доходів, як підставу секвестрування бюджету зменшити.
Враховано в ст.56 цього Кодексу

741.
Стаття 96. Порядок скорочення видатків (секвестру) бюджетів
-677- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Вилучити "міст Києва і Севастополя".
Вилучити. Бюджети міст Києва і Севастополя є місцевими бюджетами, і порядок скорочення видатків може стосуватися і їх.

742.
(1) Рішення про запровадження та зупинення режиму скорочення видатків Державного бюджету України та бюджету самоврядування приймається радою відповідного рівня за поданням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської міст Києва та Севастополя державних адміністрацій чи виконавчого органу місцевої ради.
-678- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
У частині (1) ст.96 після слова "...приймається" доцільно доповнити "... Верховною Радою України та" і далі за текстом.
-679- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.96 ч.(1) після слів "Державного бюджету України" доповнити "та бюджетів самоврядування".

Враховано в іншій редакції в ст.56 цього Кодексу


Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України про окреме представлення порядку скорочення Державного бюджету і бюджетів самоврядування

743.
(2) Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна чи місцева рада приймає рішення про проведення скорочення видатків бюджету у двотижневий термін з моменту надходження відповідного подання.744.
(3) Скорочення видатків згідно цієї статті передбачає зменшення бюджетних асигнувань за статями запланованих видатків бюджету відповідного рівня.745.
Стаття 97. Захищені статті бюджетних видатків
-680- Комітет з питань бюджету
Визначення статей, що є захищеними розписати по Державному бюджету та по бюджетам місцевого самоврядування.
Враховано
-681- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Статті _. Захищені статті бюджетних видатків
Відновити статтю в старій редакції, оскільки в поданій редакції вилучено ч.2. , яка передбачає, що захищеними статтями є статті економічної класифікації, в ч. 3 старої редакції вказувалось що захищені статті стосувались також бюджетів самоврядування, а не тільки державного бюджету.
(1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків.
(2) Захищеними статтями є статті економічної бюджетної класифікації, які визначаються такими з огляду на пріоритети бюджетної політики на відповідний бюджетний період.
(3) Перелік захищених статей Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування визначається Законами про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період та про Державний бюджет України на наступний бюджетний період з огляду на пріоритети бюджетної політики.
По змісту враховано у ст.57 нової редакції

746.
(1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, розмір яких не змінюється при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків.
-682- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 97. Змінити редакцію параграфу (1). Захищені статті визначаються при плануванні, а не при здійсненні скорочення видатків. Параграф (1) і (2) поміняти місцями.
Враховано у ст.57 нової редакції-683- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ст. 97 ч.1 після слів "Державного бюджету" додати "та бюджетів самоврядування"
Враховано у ст.57 нової редакції-684- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.97 ч.(1) після слів "Державного бюджету України" записати " та бюджетів самоврядування".
Враховано у ст.57 нової редакції-685- Н.д. Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
З метою забезпечення затвердження захищених статей не тільки у Державному, але й в місцевих бюджетах у статті 97 в ч. 1 після слів "Державного бюджету України" додати слова "і місцевих бюджетів".
Враховано у ст.57 та ч.3 ст.78 нової редакції

747.
(2) Захищеними статтями є статті функціональної або економічної структури бюджетної класифікації, які визначаються такими, виходячи з пріоритетів бюджетної політики на відповідний бюджетний період.748.
(3) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається законом України про Державний бюджет України для делегованих та неделегованих державних повноважень на відповідний бюджетний період, а також постановою чи рішенням для відповідних бюджетів самоврядування на відповідний бюджетний період.
-686- Комітет з питань науки і освіти
Частину 3 статті 97 викласти в такій редакції: "Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається законом України про Державний бюджет України для делегованих та неделегованих державних повноважень на відповідний бюджетний період, іншими Законами, а також..." і далі по тексту.
Відхилено.
Інші закони не можуть втрачатись в компетенцію бюджетного законодавства.-687- Н.д. Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 97 в ч. 3 після слів "Державного бюджету України" додати слова "і місцевих бюджетів".
Враховано у ст.57 та ч.3 ст.78

749.
Стаття 98. Заборона накладання зобов'язання уповноваженими державними органами на місцеві бюджети
-688- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити, її положення врахувати у ст.80 нової редакції Кодексу.
Враховано
-689- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У статті 98 (друга редакція) згідно запропонованого механізму кошти бюджету навіть за рішенням суду можуть ніколи не бути стягнуті, бо для цього потрібно пройти процедуру внесення змін у бюджет, а ради можуть бути незгодними з рішенням суду.
Враховано частково

750.
Після введення в дію закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється накладати будь-які бюджетні зобов'язання на місцеві бюджети без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.
-690- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 98. В кінці поставити кому і доповнити словами: "крім передбачених законом".
Відхилено. Зміни необхідно вносити до бюджетів відпо-відним рішенням-691- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.98 доповнити: "У разі прийняття таких рішень, вони не приймаються до виконання органами самоврядування".

Враховано у ст.80 цього Кодексу

751.
Глава XIV. Виконання бюджетів
-692- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Виконання бюджетів розписати окремо по державному бюджету та по бюджетах місцевого самоврядування
Враховано
-693- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Відновити статтю про оборотну касову готівку.
Стаття _ Оборотна касова готівка.
(1). Оборотна касова готівка повинна забезпечувати безумовне погашення бюджетних зобов'язань, взятих в межах асигнувань в терміни, визначені цими асигнуваннями.
(2). Розміри оборотної касової готівки визначаються окремими нормативними актами Міністерства фінансів.
Відхилено, та як це є нормою інших нормтивно-правових актів


752.
Стаття 99. Загальні положення753.
(1) Виконанням бюджету визнаються дії уповноважених виконавчих органів держави і самоврядування та їх посадових осіб по наповненню доходної частини бюджету здійсненню запозичань, наданню асигнувань, взяттю зобов'язань та проведенню платежів відповідно до затверджених бюджетних призначень.
-694- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 99. Параграф (1). Слово "призначень" замінити на "видатків"
-695- Національний банк України
У статті п.2 викласти у відповідності з Концепцією розвитку Державного казначейства.
Статтю викласти у відповідності з концепцією.
ВідхиленоВраховано
у ст.50 цього Кодексу

754.
(2) В Україні здійснюється казначейське виконання Державного бюджету України та бюджетів самоврядування.
-696- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.50 нової редакції цього Кодексу.
Враховано


755.
(3) Касове виконання Державного бюджету України та бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства в межах бюджетних асигнувань та надходжень на єдиний казначейський рахунок відповідного бюджету. Касове виконання здійснюється шляхом проведення платежів Державним казначейством безпосередньо бюджетним установам, суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи (надали послуги) розпорядникам бюджетних коштів та іншим отримувачам бюджетних коштів.
-697- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.99 ч.(3) вилучити слова "бюджетним установам" та записати "на користь" та доповнити "та шляхом перерахування коштів головним розпорядником бюджетних коштів".
-698- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
У статті про касове виконання запропонованим механізмом Казначейство, яке є підрозділом Міністерства фінансів, наділяється повними правами за контролем та перерозподілом доходів і видатків бюджету, тобто це чіткий механізм централізації бюджетної системи. Питання розподілу коштів між бюджетами різних рівнів не може бути компетенцією Казначейства.
Враховано в іншій редакції ст.50 нової редакції

Відхилено, так як це не відповідає статусу та концепції розвитку Державного казначейства


756.
(4) У місячний термін після набуття чинності відповідного закону (постанови, рішення) про бюджет Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідний територіальний фінансовий орган, виконавчі органи міських міст районного значення, сільських, селищних Рад, подають до органів Державного казначейства затверджений Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою розпис доходів, видатків та фінансування бюджету.
-699- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ст. 99 ч.4 після слів "сільських, селищних Рад" вставити слова "на підставі отриманих в двотижневий термін від головних розпорядників бюджетних коштів зведених кошторисів доходів і видатків бюджетної установи складають" та слова "розпис доходів, видатків та фінансування бюджету." замінити на слова "бюджетний розпис"
Враховано частково у ст.51 та 80 нової редакції

757.
(5) Облік доходів та здійснення видатків проводиться на окремих єдиних казначейських рахунках відповідних бюджетів. Кошти, що обліковуються на зазначених рахунках не підлягають вилученню та не можуть бути використані на цілі, не передбачені відповідним бюджетом.
-700- Національний банк України
Останнє речення ч. 5 ст.99 пропонуємо доповнити словами: "крім безспірного списання (стягнення) коштів згідно з чинним законодавством України, та повернення надлишково сплачених коштів платникам податків, зборів та інших платежів".

Враховано в іншій редакції у ст.25 нової редакції


758.
(6) Органи Державного казначейства щоденно повідомляють Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад про рух коштів на єдиному казначейському рахунку відповідного бюджету.759.
(7) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад подають органам Державного казначейства підписане керівником відповідного виконавчого органу розпорядження про розподіл коштів для здійснення видатків розпорядниками коштів відповідних бюджетів.
-701- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (7)Необхідно розділити на два пункти, враховуючи. що касове виконання державного бюджету здійснюють органи Державного казначейства, а місцевих бюджетів відповідні місцеві фінансові органи.
Враховано
у ст.50 та 80 нової редакції

760.
Керівник відповідного виконавчого органу та Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських Рад несуть відповідальність за прийняття рішення про вказаний розподіл коштів.
-702- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Глава XIV, ст. 99 друге речення ч. (7) виділити в окрему частину і викласти у наступній редакції: "Фінансовий орган Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад або міські, селищні чи сільські голови (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) несуть відповідальність за прийняття рішення про виділення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів та отримувачам бюджетних коштів."
Враховано в іншій редакції у спеціальній частині цього Кодексу

761.
(8) Органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням бюджетних коштів за цільовим призначенням на підставі підтверджуючих документів розпорядників коштів.762.
(9) Органи Державного казначейства здійснюють перерахування коштів та проведення платежів в межах наявних грошових коштів та затверджених асигнувань бюджетів самоврядування при наявності затверджених кошторисів доходів і видатків.763.
Стаття 100. Виконання бюджетів за доходами
-703- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Потребує уточнення з урахуванням розмежування податків і зборів між рівнями бюджетів та розподілу бюджетів усіх рівнів на загальний та спеціальний фонди.
Враховано
в гл.VI та XII нової редакції

764.
(1) Виконання бюджетів за доходами включає:
-704- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Процедуру виконання бюджетів викласти окремо для Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування. Статтю вилучити. Положення ст.100 врахувати у ст.52 та 80 нової редакції цього Кодексу.
Враховано


765.
1) перерахування та зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; органи Державного казначейства України відкривають рахунки по кожному виду податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації за доходами;
-705- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
П.п.1 ч.1 ст. 100 викласти в такій редакції: "Перерахування та зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; органи Державного казначейства України відкривають рахунки по кожному виду податків і зборів (обов'язкових платежів), що зараховуються повністю до Державного бюджету та розмежовуються між Державним та місцевими бюджетами, відповідно класифікації за доходами. Для подальшого зарахування загальнодержавних податків та зборів після розмежування у частині, що належить місцевим бюджетам, по кожному виду цих податків і зборів рахунки відкривають фінансові органи."
Відхилено.
Норма регулюється правилами Державного казначейства

766.
2) розподіл відповідно до затвердженого бюджету доходів між бюджетами, передбаченими цим Кодексом;767.
3) повернення сум доходів, що були зайво зараховані до бюджету;768.
4) облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету.769.
(2) Грошові кошти визнаються зарахованими в доход відповідного бюджету з моменту здійснення кредитною установою операції по зарахуванню (обліку) грошових коштів на рахунок відповідного бюджету.770.
Стаття 101. Виконання бюджетів за видатками
-706- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити, її положення врахувати у ст.53 та 80 нової редакції Кодексу.
Враховано


771.
(1) Виконання бюджетів за видатками здійснюється через реєстраційні рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України за кодами функціональної класифікації видатків бюджетів кожному розпоряднику бюджетних коштів та отримувачу бюджетних коштів.
-707- Комітет з питань культури і духовності
Необхідно обов'язково унормувати положення про те, що всі кошти, які отримують в будь-які формі органи, що фінансуються з Державного бюджету, в т.ч. так звані "централізовані кошти", прозоро фіксуються (передбачаються, плануються) у видатковій частині відповідного бюджету.
Враховано
в частині використання спеціальних коштів бюджету.

772.
(2) Органи Державного казначейства України ведуть зведені реєстри розпорядників бюджетних коштів та позабюджетних коштів бюджетних установ.773.
(3) Органи Державного казначейства України здійснюють оперативне прогнозування та касове планування бюджетних коштів згідно з бюджетним розписом на відповідний період.774.
(4) Асигнування на здійснення видатків з державного бюджету України припиняють свою дію в останній день бюджетного періоду.775.
(5) Усі бюджетні призначення втрачають силу по закінченні бюджетного періоду за винятком тих випадків, коли багаторічні бюджетні призначення спеціально передбачені законодавством.776.
(6) Реєстраційні рахунки, що використовувалися для виконання бюджетів усіх рівнів у поточному бюджетному періоді підлягають закриттю Державним казначейством України о 24 годині останнього дня бюджетного періоду.
-708- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 119 п. "є)", "ч)" - вилучити
Доповнити пунктом: "я)" несплачені податки на початок року, що зараховуються до Державного бюджету.
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України

777.
(7) У кінці бюджетного року залишки коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів за їх власними доходами (включаючи доходи від платних послуг) Державне казначейство України переводить в розпорядження бюджетних установ для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному році з урахуванням їх цільового призначення.
-709- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Глава XIV, ст. 101 ч. (7) викласти в наступній редакції: У кінці бюджетного періоду залишки спеціальних коштів на рахунках бюджетних установ Державне казначейство України переводить в розпорядження бюджетних установ для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному році відповідно до затверджених кошторисів доходів і видатків
Враховано в ст.59 нової редакції

778.
(8) Рахунки спеціальних фондів бюджету відкриваються в наступному бюджетному році із записом невитрачених в попередньому році кошти, які ці фонди одержали на виконання своїх завдань.779.
Стаття 102. Стадії виконання бюджетів за видатками
-710- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Її положення врахувати у гл. IX та XIII нової редакції Кодексу.
Враховано


780.
(1) Бюджети виконуються за видатками з обов'язковим дотриманням певних стадій.781.
(2) Стадіями виконання бюджетів за видатками визнаються:782.
1) складання та затвердження бюджетного розпису;783.
2) доведення бюджетних асигнувань до розпорядників;784.
3) затвердження кошторисів доходів та видатків розпорядникам бюджетних коштів;785.
4) прийняття бюджетних зобов'язань;786.
5) підтвердження відповідності взятого бюджетного зобов'язання вимогам законодавства;787.
6) погашення бюджетного зобов'язання.788.
Стаття 103. Бюджетний розпис
-711- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.51 нової редакції цього Кодексу.
Враховано
-712- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Необхідно встановити вимоги до бюджетного розпису, особливо щодо захищених статей. Крім того, запропонована в ч. 1 редакція є неповною, згадується лише Державний бюджет.
Статтю викласти у наступній редакції:
(1) Бюджетний розпис містить помісячний розподіл та деталізацію показників надходжень і видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації.
(2) По захищених статтях бюджетний розпис повинен передбачати пропорційне, з врахуванням сезонних особливостей, виділення бюджетних асигнувань, за винятком тих, які мають конкретно встановлені строки фінансування.
Врахована редакція Кабінету Міністрів України-713- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Замість "поквартального розподіл..." вживати "помісячний розподіл..."
Враховано частково в ст.51

789.
(1) Бюджетний розпис містить помісячну розбивку та деталізацію показників надходжень до бюджету і видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації.
-714- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.103 ч.(1) доповнити "функціональної".
Враховано в іншій редакції-715- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) Замінити слово "помісячний" на "поквартальний".
Врахована редакція Кабінету Міністрів України

790.
(2) Бюджетний розпис повинен передбачати пропорційне виділення бюджетних асигнувань на всі визначені законом (постановою, рішенням) бюджетні призначення за виключенням тих, які мають конкретно встановлені строки фінансування.
-716- Кабінет Міністрів України
Частину (2) ст.103 вилучити. В протилежному разі необхідно дати грунтовне та однозначне пояснення виразу "пропорційне виділення бюджетних асигнувань".

Враховано-717- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.103 ч.(2) вилучити слово "пропорційне".
Враховано
-718- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (2) Вилучити


791.
Стаття 104. Затвердження бюджетного розпису
-719- Кабінет Міністрів України
Ст.104 вилучити. Суперечить статті 116 Конституції України, за якою виконання державного бюджету забезпечує Кабінет Міністрів України. Бюджетний розпис є однією із стадій виконання бюджету.
Складання і затвердження помісячного бюджетного розпису практично неможливе, та й недоречно це робити. Адже бюджетний розпис - це робочий документ, який базується на вже затверджених законом (постановою, рішенням) показниках бюджету. Ні за яких обставин неможливо зробити ідеальний (та ще й помісячний) розподіл бюджетних призначень. Світова практика таких прикладів не знає. За умови внесення змін до бюджетного розпису радою - виконання бюджетів паралізується.
Крім того, запропонована норма суперечить статтям 80 - 83 проекту Кодексу.
Бюджетний розпис повинен затверджуватися відповідно Міністром фінансів України, Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником фінансового управління (відділу) обласного, районного, міського органу виконавчої влади у місячний термін після затвердження відповідного бюджету.
Враховано-720- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст. 104 замість слів "готують проект Закону..." записати "затверджують бюджетний розпис відповідного бюджету".
Враховано в іншій редакції-721- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
У статті 104 слово "главою" замінити словом "головою"
Враховано в іншій редакції-722- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Викласти в наступній редакції "Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи на підставі наданих головними розпорядниками бюджетних коштів у місячний строк після затвердження Державного бюджету України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення про затвердження відповідних місцевих бюджетів кошторисів доходів та видатків бюджетних установ готують у тижневий строк бюджетний розпис Державного бюджету України, місцевих бюджетів з поквартальним розподілом і подають його на затвердження Міністру фінансів та керівнику відповідного фінансового органу."
Враховано
за змістом у ст.51 цього Кодексу

792.
Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління, відділ у двотижневий строк відповідно після затвердження Закону про Державний бюджет України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження обласного, районного місцевого, бюджетів готують проект закону (постанови, рішення) про бюджетний розпис Державного бюджету України, обласного, районного, міського бюджетів відповідно до встановлених бюджетних призначень з помісячним розподілом і подають на затвердження раді відповідного рівня.
-723- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст. 104 викласти в редакції: " Міністерство фінансів України, фінансовий орган Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи, виконавчі органи міських, селищних, сільських рад або міські, селищні чи сільські голови (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двотижневий строк відповідно після затвердження Закону про державний бюджет України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження обласного, районного місцевого бюджетів готують бюджетний розпис Державного бюджету України, обласного, районного, місцевого бюджетів відповідно до встановлених бюджетних призначень з поквартальним розподілом і подають його на затвердження керівнику відповідного виконавчого органу.
Бюджетний розпис в місячний термін після затвердження державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, районного, місцевого бюджетів затверджують відповідно Прем'єр-міністр України, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, глава обласної, районної, міської міст Києва і Севастополя державної адміністрації, міський, селищний, сільський голова."
Враховано частково
у ст.51 нової редакції-724- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст. 104 викласти в наступній редакції "Міністерство фінансів України, місцеві фінансові органи на підставі наданих у трьох тижневий строк після затвердження Державного бюджету України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження відповідних місцевих бюджетів органами місцевого самоврядування головними розпорядниками бюджетних коштів та видатків бюджетних установ у тижневий строк готують бюджетний розпис Державного бюджету України, місцевих бюджетів з поквартальним розподілом і подають його на затвердження керівнику відповідного органу.
За змістом частково враховано у ст.51 та 80 нової редакції-725- Комітет з питань науки і освіти
Передбачити право затвердження бюджетного розпису керівниками фінансових органів.
Враховано
в п.1 ч.3 ст.80

793.
Стаття 105. Доведення бюджетних асигнувань до розпорядників коштів
-726- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 105 виключити. Положення статті врахувати у ст.2, 22, 23, 48, 53 та 81 нової редакції цього Кодексу.
Враховано
-727- Н.д.Кондратевський С.М. (Округ №224)
Вилучити "міст Києва і Севастополя".
Враховано
в іншій редакції

794.
(1) Протягом трьох днів після затвердження бюджетного розпису радою відповідного рівня Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління сповіщає головних розпорядників про виділені бюджетні асигнування.
-728- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.105 змінити назву на "Доведення бюджетних асигнувань до розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів", а ч. (1) викласти в редакції: "Протягом трьох робочих днів після затвердження бюджетного розпису Міністерство фінансів України, фінансовий орган Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інформацію про виділені бюджетні асигнування розпорядникам бюджетних коштів та отримувачам бюджетних коштів"

Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України-729- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч. 1 ст. 105 слово "трьох" замінити на "двох", слова "бюджетного розпису радою відповідного рівня" замінити на слова: "Державного бюджету України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження відповідного місцевого бюджету органами місцевого самоврядування".
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

795.
(2) Протягом десяти днів головні розпорядники доводять бюджетні асигнування до розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.
-730- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ч. 2 ст.105 викласти у такій редакції: Протягом десяти днів головні розпорядники бюджетних коштів доводять бюджетні асигнування до розпорядників бюджетних коштів та отримувачів бюджетних коштів.
Враховано в іншій редакції в ст.53 та 22 цього Кодексу

796.
Стаття 106. Затвердження кошторисів доходів та видатків розпорядникам бюджетних коштів
-731- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю виключити. Положення статті врахувати у ст.22, 23, 53 гл.XII нової редакції Кодексу.
Враховано


797.
(1) Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують кошториси доходів та видатків бюджетних установ протягом 5 днів з дня їх надання.
-732- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 106. Замість "5 днів з дня їх надання" записати "5 робочих днів з дня їх надання".
Враховано в іншій редакції

798.
(2) Кошторис доходів та видатків бюджетної установи відображає всі доходи бюджетної установи, які отримуються:799.
1) з бюджету,800.
2) від надання платних послуг, які передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: орендна, квартирна плата та інші доходи від будинків, які належать установам; доходи від експлуатації транспорту установ; доходи від лекцій, вечорів, концертів; плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитації; вхідна плата в музеї та виставки; доходи від підсобних негосподарських підприємств; плата за навчання учнів у гуртках при школах; інші кошти від надання послуг, виконання робіт, здійснення іншої діяльності;
-733- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
П. 2 ч. 2 ст. 106 доповнити словами "кошти за надання платних послуг установами та організаціями, які фінансуються з бюджету" .

Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

801.
3) від використання державної (комунальної) власності, що закріплена за бюджетною установою на праві оперативного управління.802.
Стаття 107. Прийняття бюджетних зобов'язань
-734- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.22, 23, 53 нової редакції цього Кодексу
Враховано

-735- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 107. Вилучити.
Враховано

803.
Розпорядники бюджетних коштів мають право прийняти бюджетні зобов'язання в межах доведених бюджетних асигнувань на здійснення видатків.804.
Стаття 108. Підтвердження відповідності взятого бюджетного зобов'язання вимогам законодавства
-736- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати в ст.49, 50, 53, 80, 81 нової редакції цього Кодексу
Враховано


805.
(1) При виконанні державного бюджету України орган Державного казначейства України здійснює оплату рахунків установ та організацій, які утримуються з державного бюджету України, після здійснення попереднього контролю, а саме:
-737-Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст. 108 ч. (1) викласти в такій редакції: "При виконанні бюджету орган Державного казначейства України здійснює оплату рахунків розпорядників бюджетних коштів після здійснення попереднього контролю, а саме"
Враховано в іншій редакції в ст.53 цього Кодексу

806.
1) перевірки відповідності платіжних документів бюджетному розпису та затвердженому кошторису доходів та видатків
-738-Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
П.1 ч.1 ст.108 викласти у наступній редакції: "перевірки відповідності розрахункових документів затвердженому кошторису доходів та видатків відповідно до економічної класифікації"
Враховано в іншій редакції в ст.53 цього Кодексу

807.
2) наявності підтверджуючих документів, що є підставою для здійснення видатків.808.
Оплата рахунків при обслуговуванні позабюджетних коштів зазначених установ здійснюється після проведення попереднього контролю шляхом перевірки відповідності платіжних та підтверджуючих документів затвердженому кошторису доходів та видатків.809.
(2) Виконання бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України в межах наявних грошових коштів та затверджених асигнувань бюджетів відповідно до затверджених кошторисів доходів та видатків, на підставі платіжних доручень.
-739- Національний банк України
У всьому тексті Бюджетного кодексу слова "платіжні доручення" замінити на "розрахункові документи"
-740- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.108 ч. (2) вилучити , це повтор ст.99.
Враховано в іншій редакціїВраховано

810.
(3) Орган Державного казначейства України підтверджує відповідність поданих документів не пізніше двох робочих днів з моменту надання платіжних документів і здійснює погашення бюджетних зобов'язань.811.
(4) Орган Державного казначейства може відмовити в погашенні бюджетного зобов'язання лише в таких випадках:812.
1) невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань затвердженому кошторису доходів та видатків бюджетної установи;
-741- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У статті 108 ч.(4) п.1 слова "бюджетної установи" замінити словами "відповідно до економічної класифікації"
Врахована пропози-ція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

813.
2) невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань доведеним бюджетним асигнуванням.
-742- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У статті 108 ч.(4) додати пункт наступного змісту: "відсутність необхідної суми коштів на реєстраційному рахунку розпорядника бюджетних коштів по відповідній статті економічної класифікації"

Враховано в іншій редакції в ст.53 цього Кодексу

814.
Стаття 109. Погашення бюджетних зобов'язань
-743- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати в ст.53 нової редакції цього Кодексу.
Враховано


815.
Погашення бюджетних зобов'язань здійснюється шляхом оплати платіжних документів з єдиного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання та надання дозволу на отримання готівкових грошових коштів бюджетів в установах банків на цілі передбачені кошторисами доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів.
-744- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 109. Частина 1. Слово "готівкових" вилучити. Необхідно доповнити частиною 2 з механізмом здійснення фінансування коштів в рамках дотацій і субвенцій. Якщо йдеться про субвенції про заборгованості бюджетних установ за енергоносії, вони можуть здійснюватися шляхом випуску векселів держказначейства, а не готівковими коштами.
Відхилено.
Мова йде про видачу готівкових грошей на виплату зарплати тощо.

816.
Обсяг витрачених бюджетних коштів повинен відповідати обсягу підтверджених бюджетних зобов'язань.
-745- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У статті 109 перше речення викласти у такій редакції: "Погашення бюджетних зобов'язань здійснюється шляхом оплати розрахункових документів з реєстраційного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання та/або надання дозволу на отримання готівкових грошових коштів в установах банків на цілі передбачені кошторисами доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів. Обсяги проведених операцій з бюджетними коштами повинні відповідати обсягам документально підтверджених бюджетних зобов'язань."
Враховано за змістом у ст.53 цього Кодексу

817.
Стаття 110. Позички бюджетам самоврядування
-746- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити. Положення статті врахувати в ст.75 нової редакції цього Кодексу.
Враховано
-747- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
До статті 110. Відповідно чинному законодавству України, позики можуть надаватися банківськими та іншими кредитними установами. Міністерство фінансів і місцеві фінансові органи до таких установ не відносяться. Крім того, незрозумілі умови і джерела надання цих позик.
Враховано за змістом у ст.75 та 76 цього Кодексу.

818.
(1) Міністерство фінансів України може надавати в межах бюджетного періоду короткотермінові без відсоткові позички Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям за умови їх використання лише з метою ліквідації короткотермінових (тимчасових) фінансових труднощів. Такі позички мають постійне бюджетне призначення.819.
(2) Керівник місцевого фінансового органу може надавати позички на таких же умовах з відповідного бюджету.820.
Глава XV. Бухгалтерський облік та звітність по виконанню бюджетів
-748- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Главу "Бухгалтерський облік та звітність по виконанню бюджетів" розписати окремо по Державному бюджету та по бюджетах місцевого самоврядування. Статті 111-114 виключити.
Враховано

821.
Стаття 111. Бухгалтерський облік виконання бюджетів
-749- Національний банк України
Статтю 111 виключити, т.я. положення даної статті викладені в статті 112.
Враховано
в іншій редакції в гл.X цього Кодексу

822.
(1) Усі доходи, залучені кошти, видатки, дефіцит бюджету, а також операції щодо виконання бюджету реєструються в бухгалтерському обліку.823.
(2) Усі кошти і виплати враховуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.824.
Стаття 112. Ведення бухгалтерського обліку Державним казначейством України
-750- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ввести відповідну окрему статтю щодо ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів місцевими фінансовими органами, виклавши її в наступній редакції:
"Місцеві фінансові органи і виконавчі органи міських (міст районного значення), селищних, сільських рад, здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання відповідних місцевих бюджетів".
Враховано
за змістом у ст.82 цього Кодексу

825.
Органи Державного казначейства України здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання державного бюджету України та бюджетів самоврядування.
-751- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Статтю 112 сформулювати наступним чином: Органи Державного казначейства України здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України.
Враховано
за змістом у ст.50 та 58 цього Кодексу

826.
Стаття 113. Бухгалтерський облік, що здійснюють розпорядники бюджетних коштів
-752- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Положення статті врахувати у ст.58 нової редакції Цього Кодексу
Враховано


827.
(1) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік та звітність відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.828.
(2) Розпорядники бюджетних коштів зобов'язані забезпечувати надходження коштів лише на ті рахунки, до яких належать ці кошти.829.
(3) Усі надходження бюджету та платежі з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозалік цих показників.
-753- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ч. 3 ст. 113 виключити або дати більш зрозуміле формулювання цього пункту.
Враховано у ст.58 цього Кодексу

830.
(4) Усі надходження і виплати повинні заноситися на рахунки в хронологічному порядку і у відповідності з встановленою законодавством України процедурою.831.
(5) Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватися документально.832.
Стаття 114. Бухгалтерська звітність про виконання бюджетів
-754- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Положення статті врахувати у ст.60 та 82 нової редакції.
Враховано в іншій редакції в ст.60 цього Кодексу


833.
(1) Збирання, зведення, складання та надання бюджетної звітності здійснюється Головним Управлінням Державного казначейства України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевого самоврядування.
-755- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.1 ст. 114 слово "збирання" виключити. Замінити слова "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями" на слова: "Міністерством фінансів Автономної республіки Крим, місцевими фінансовим органами і виконавчими органами міських (міст районного значення), селищних, сільських рад в частині виконання міських бюджетів".
Враховано в іншій редакції в ст.60 та 82 цього Кодексу-756- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 114 п.1 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку.
Враховано
в іншій редакції в ст.60 цього Кодексу

834.
(2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до положень та інструкцій Державного казначейства України подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси та дані про виконання кошторисів.
-757- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.2 ст. 114 після слова "подають" написати "відповідним фінансовим органам чи виконавчим органам міст районного значення, селищних, сільських рад та відповідним органам державного казначейства.
Враховано
в іншій редакції в ст.60 та 82 цього Кодексу-758- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст. 114 ч. (2) викласти в редакції: " Розпорядники бюджетних коштів відповідно до положень та інструкцій Державного казначейства України подають відповідним фінансовим органам чи виконавчим органам міст районного значення, селищ, сіл та відповідним органам Державного казначейства України детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси та дані про виконання кошторисів доходів і видатків, разом із детальною пояснювальною запискою. "
Враховано
в іншій редакції в ст.82 цього Кодексу

835.
(3) Органи Державного казначейства України складають та подають Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, відповідним територіальним фінансовим органам, виконавчим органам міських міст районного значення, селищних, сільських рад баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами.
-759- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 114 п.3 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку.
-760- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Статтю 114 ч.(3) сформулювати так: Місцеві фінансові органи подають фінансові баланси, звіти по доходах, видатках, позичках і спеціальних фондах місцевих бюджетів відповідно до правил та інструкцій Державного казначейства України.
Відхилено. Діяльність казначейства координується Мінфіном.Враховано в ст.82 цього Кодексу-761- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (3) Виключити слово "баланси"
Додати пункт (4), виклавши в наступній редакції: "Органи, що здійснюють касове виконання бюджету, складають та подають баланси, звіти по доходах і видатках та інші фінансові звіти органам вищого рівня. Виконавчі органи міських (міст районного значення) селищних, сільських рад - складають і подають баланси, звіти по доходах і видатках бюджетів та інші фінансові звіти відповідним фінансовим органам. Фінансові органи складають і подають баланси, звіти по доходах і видатках місцевих бюджетів та інші фінансові звіти органам вищого рівня. Обласні фінансові управління зведені звіти про виконання місцевих бюджетів області подають Головному управлінню Державного казначейства України.
Форми та правила складання звітності встановлюються Головним управлінням Державного казначейства України."
За змістом враховано у ст.82 цього Кодексу

836.
(4) Єдність бюджетної звітності базується на єдності структури, форм показників та строків її формування та надання.
-762- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ч.4 ст. 114 слова "бюджетної звітності" замінити словами "бухгалтерської звітності щодо виконання бюджету"
Враховано у ст.60 та 82 цього Кодексу

837.
(5) Єдина методика звітності про виконання бюджетів встановлюється Головним управлінням Державного казначейства України.
-763- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст. 114 п.5 після слів "Державне казначейство України" доповнити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку.
Відхилено. Діяльність казначейства координується Мінфіном.

838.
(6) Бюджетна звітність може виступати в формах:
-764- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
У ч.6 ст. 114 слова "бюджетна звітність" замінити словами "бухгалтерська звітність про виконання бюджетів".

Враховано у ст.82 цього Кодексу

839.
1) оперативної;840.
2) місячної;841.
3) квартальної;842.
3) річної.843.
Глава XVI. Звіти про виконання бюджетів844.
Стаття 115. Загальні положення
-765- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Положення глави врахувати у ст.26, 58, 60-64 та 82 нової редакції. Статті 115-118 виключити.
Враховано


845.
(1) Звіти про виконання бюджетів можуть бути оперативними, місячними, квартальними та річними.846.
(2) Оперативний звіт - щоденний, тижневий, декадний, або звіт за інший період, визначений Головним управлінням Державного казначейства України.847.
(3) Місячний звіт, квартальний звіт, річний звіт складається органами Державного казначейства відповідно за місяць, квартал, рік.848.
(4) Місячний, квартальний і річний звіти про виконання бюджету повинен бути складені відповідно до тієї самої структури, деталізації та бюджетної класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету.
-766- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Глава XVI, ст. 115 ч. (4) викласти в редакції: "Квартальний і річний звіти про виконання бюджету повинні бути складені відповідно до тієї самої структури, деталізації та бюджетної класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету."
Враховано за змістом у ст.60 цього Кодексу-767- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст. 115 ч.(4) вилучити слово "місячний".
Враховано за змістом у ст.60 цього Кодексу

849.
(5) Терміни надання передбачених частиною 1 цієї статті звітів про виконання бюджетів та їх зміст визначаються цим Кодексом.850.
(6) Звіти про виконання бюджетів одночасно надаються радам відповідного рівня, відповідному виконавчому органу, а також органам державного фінансового контролю, органам фінансового контролю Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування.
-768- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Ч.6 ст. 115 викласти у такій редакції: "Звіт про виконання бюджетів подається відповідному виконавчому органу, який після розгляду подає звіт радам відповідного рівня, відповідному органу державного фінансового контролю, органам фінансового контролю Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування."
Враховано за змістом у ст.60 цього Кодексу

851.
(7) Річний звіт про виконання бюджетів підлягає оприлюдненню в офіційних засобах масової інформації органом, що подав такий звіт, не пізніше семи днів після його подання до ради відповідного рівня.
-769- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (7) Враховуючи, що він дублює положення пункту (3) статті 114, викласти в наступній редакції: "Річний звіт про виконання бюджету подається для затвердження відповідною радою".
Пункт (8) Слова "подання до ради" замінити словами "затвердження радою"
Враховано
в іншій редакції у ст.63, 64 та 82 цього Кодексу

852.
Стаття 116. Підготовка річного звіту про виконання бюджету853.
(1) Річний звіт про виконання бюджету готує орган Державного казначейства України, що виконує бюджет на підставі звітів головних розпорядників, розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.854.
(2) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування мають право призначити відповідну перевірку звітів, передбачених частиною 1 цієї статті.855.
Стаття 117. Подання та розгляд звітів про виконання бюджету856.
(1) Річний звіт про виконання бюджету подається відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради у формі проектів закону (постанови, рішення) разом з документами та матеріалами, передбаченими цим Кодексом.

-770- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) Слова "обласної, районної чи місцевої ради" замінити на слова "відповідних місцевих рад"
Відхилено у відповідності до виз-наченої термінології

857.
(2) До початку розгляду річного звіту про виконання бюджету радами відповідного рівня, здійснюється зовнішня перевірка звіту за змістом Рахунковою палатою Верховної Ради України, Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим та аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою.
-771- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.2 ст. 117 після слова "виконання" вставити слова: " Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки Крим". Виключити слова: "та аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою". Додати пункт наступного змісту: "До початку розгляду річного звіту про виконання місцевих бюджетів відповідні ради надають доручення уповноваженим органам щодо перевірки звіту за змістом".

Враховано
за змістом у ст.26 та в спеціальній частині цього Кодексу-772- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (2) Враховуючи обмеженість бюджетних коштів слова "аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою" замінити словами "комісією з питань бюджету відповідної ради"
Враховано
в іншій редакції у ст.26 нової редакції

858.
(3) Ради відповідного рівня, передбачені частиною 1 цієї статті, приймають рішення щодо звіту про виконання бюджету лише після отримання результатів зовнішньої перевірки цього звіту.
-773- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.117 п.3 - виключити.

Враховано


859.
(4) Ради відповідного рівня, передбачені частиною 1 цієї статті, мають право звертатися до органів прокуратури України для перевірки обставин порушення закону (постанови, рішення) про бюджет, а також притягнення до відповідальності посадових осіб у випадку виявлення порушень. Зокрема, таке звернення може бути зроблено при перевищенні повноважень, передбачених цим Кодексом та законом (рішенням, постановою) про бюджет щодо скорочення видатків, зміни асигнувань, припинення видатків, а також інших порушень.
-774- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.117 п.4 - виключити.

Враховано


860.
Стаття 118. Прийняття рішення щодо річних звітів про виконання бюджетів
-775- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.118 необхідно вилучити, так як основні положення щодо звіту відображені в ст. 117
Враховано


861.
(1) Якщо при перевірці річного звіту про виконання бюджету встановлена відповідність виконання бюджету вимогам закону (постанови, рішення) про бюджет, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна чи місцева рада приймають закон (постанову, рішення) про затвердження рішення про виконання бюджету.
-776- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.1 ст. 118 замінити слово "рішення" на слово "звіту".
Враховано в іншій редакції в ст.63-64

862.
(2) Якщо при перевірці річного звіту про виконання бюджету була встановлена невідповідність виконання бюджету закону (постанові, рішенню) про бюджет, рада відповідного рівня приймає рішення про відхилення звіту про виконання бюджету. В цьому випадку рада відповідного рівня зобов'язана звернутися до прокуратури для перевірки обставин порушення бюджетного законодавства та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.
-777- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 118. Вилучити параграф (2).

Враховано
у ст.64 та 82 цього Кодексу

863.
(3) У випадку відхилення річного звіту про виконання бюджету орган, передбачений частиною 1 цієї статті, має право почати процедуру вираження недовіри відповідному органу виконавчої влади та його посадовим особам, відкликання посадових осіб, що обираються, притягнення до інших форм відповідальності відповідного органу та його посадових осіб.864.
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
865.
Розділ I. Державний бюджет України


Розділ IІ. Державний бюджет України.
866.
Глава XVII. Структура Державного бюджету України
-778- Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Назву глави викласти у такій редакції:
"Доходи і видатки Державного бюджету України"
Враховано

Глава VI. Доходи і видатки Державного бюджету України
867.
Стаття 119. Склад доходів Державного бюджету України
-779- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 32. Склад доходів Державного бюджету України
Доходи Державного бюджету України включають:
1) Надходження (за винятком тих, що згідно статті 66 цього Кодексу закріплені за бюджетами місцевого самоврядування), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори та обов'язкові платежі, а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інших доходів, включаючи надходження від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям державної власності, а також проценти і дивіденди, нараховані на державну частку майна;
2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
3) кошти, що передаються з бюджетів місцевого самоврядування.
Враховано

Стаття 32. Склад доходів Державного бюджету України
Доходи Державного бюджету України включають:
1) Надходження (за винятком тих, що згідно статті 66 цього Кодексу закріплені за бюджетами місцевого самоврядування), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори та обов'язкові платежі, а також від плати за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інших доходів, включаючи надходження від продажу активів, що належать державі або підприємствам, установам та організаціям державної власності, а також проценти і дивіденди, нараховані на державну частку майна;
2) гранти і дарунки у вартісному обрахунку;
3) кошти, що передаються з бюджетів місцевого самоврядування


-780- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Доповнити "3) 75% від загальних надходжень від податку на додану вартість та податку на прибуток включаються до Державного бюджету: решта зараховується до загального фонду місцевих бюджетів".
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету
-781- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 119. Загальне зауваження: необхідно запровадити механізм узгодження статей з майбутнім Податковим Кодексом.
Враховано частково
-782- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
Склад доходів Державного бюджету України привести у відповідність з діючим законодавством України.
Враховано-783- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст. 119 доповнити пунктом - "надходження, що мають бути отримані від проведення державних лотерей в т.ч. спортивної".
Враховано
в іншій редакції-784- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
До Бюджетного кодексу пропонується не включати конкретні переліки податків та зборів і віднести це до прерогатив Податкового кодексу. До бюджетного кодексу пропонується внести відповідні посилання на Податковий кодекс.
Враховано
в частині доходів Державного бюджету у ст.32 нової редакції-785- Н.д.Снігач А.П. (Округ №186)
Стаття 119 виключити. Не зрозуміло, як можна передбачити склад доходів, якщо ще нема Податкового кодексу?
Враховано
за змістом

868.
Доходи Державного бюджету України включають:
-786- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В ст. 119 не вказані всі збори (обов'язкові платежі), зокрема: збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з реалізованих ювелірних виробів, із золота, здійснення операцій купівлі-продажу валют, нерухомості, автомобілів, збір з операторів мобільного зв'язку.
Відхилено.
Це доходи Пенсійного фонду, а не Державного бюджету.

869.
1) надходження, що мають бути отримані на загальнодержавні (загальносуспільні) потреби відповідно до законодавства про податки, збори (обов'язкові платежі), плату за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інші неподаткові доходи, включаючи надходження від продажу активів, а також проценти і дивіденди на державну частку майна:
-787- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.1 ст. 119 доповнити словами "кошти за надання платних послуг установами та організаціями, які фінансуються з бюджету" .
-788- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
У ст.119 п.1) необхідно визначити вичерпний перелік доходів, тобто вилучити пп.(ц), в пп.(ч) доповнити "крім 50 відсотків коштів, які збираються на території міста Києва".
Враховано в іншій редакції в ст.32 цього Кодексу


Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

870.
а) податок на додану вартість;
-789- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Главу XVII, ст.119, викласти в такій редакції: п. а) "Частину податку на додану вартість".
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

871.
б) акцизний збір з імпортних товарів;
-790- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Главу XVII, ст.119, викласти в такій редакції: п. б) "частину акцизного збору з імпортних товарів".


Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

872.
в) частина акцизного збору з вітчизняних товарів;
-791- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 1) в) викласти в такій редакції: "акцизний збір з вітчизняних товарів в частині, що зараховується до державного бюджету за встановленими нормативами"

Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

873.
г) частина податку на прибуток;
-792- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Главу XVII, ст.119, викласти в такій редакції: п. г) "податок на прибуток", далі по тексту.

Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-793- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 1) г) викласти в такій редакції: "податок на прибуток підприємств в частині, що зараховується до державного бюджету за встановленими нормативами"
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

874.
д) частина прибуткового податку з громадян;875.
е) ввізне мито;876.
є) збір за спеціальне використання природних ресурсів, в частині, що визначається законодавством України;877.
ж) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;
-794- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 1) ж) викласти в такій редакції : "збір за забруднення навколишнього природного середовища в частині згідно з чинним законодавством"
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

878.
з) надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України;
-795- Національний банк України
П.п. з) п.1) статті 119 необхідно привести у відповідність до частини 3 статті 5 Закону України "Про Національний банк України" в частині внесення Національним банком до Державного бюджету України за підсумками року, у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік, наступного за звітним року, позитивної різниці на покриття дефіциту бюджету.

Враховано в іншій редакції ст.32 цього Кодексу-796- Національний банк України
У п.п. "з" п. 1 статті 119 слово "видатками" замінити словом "витратами".
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

879.
и) збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;880.
і) надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами Державного бюджету України;
-797- Національний банк України
В статті 119 п. 1) п.п. і) пропонуємо виключити, оскільки він суперечить ст. 31 Закону України "Про Національний банк України" Кабінет Міністрів України зобов'язаний зберігати кошти Державного бюджету України у Національному банку України на рахунках Державного казначейства України. Національний банк України обслуговує рахунки Державного казначейства без нарахування відсотків.
Враховано-798- Національний банк України
П.п. "і" п. 1 виключити.
Враховано


881.
ї) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;882.
й) рентна плата за нафту та природний газ власного видобутку;883.
к) консульські збори, що справляються на території України;884.
л) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджетних платежів, за вирахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;
-799- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ст. 119. Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджетних платежів, за вирахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів; Кошти, одержані бюджетними установами та організаціями які фінансуються з Державного бюджету за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінні каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло; Надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування в частині, що зараховується до Державного бюджету. Фінансові санкції, сплачені платниками загальнодержавних податків та зборів в частині, що зараховується до Державного бюджету згідно з нормативами, встановленими по відповідних податків і зборів
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

885.
м) надходження сум від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;886.
н) відрахування від плати за транзит природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку через територію України;
-800- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
З частини 1 ст.119 вилучити п. н) "відрахування від плати за транзит природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку через територію України".
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

887.
о) суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за яких не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;888.
п) надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;889.
р) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;890.
с) збір до Державного інноваційного фонду;891.
т) платежі до Фонду соціального захисту інвалідів України;892.
у) кошти, одержані бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінні каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло;893.
ф) кошти, що надходять до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;894.
х) надходження від гербового збору;895.
ц) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України;
-801- Кабінет Міністрів України
Виключити пункт ц) частини (1) ст.119, тому що він дублює пункт ш) даної статті.
Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-802- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
"В частині 1 статті 119 виключити пункт
Ц) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету".

Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

896.
ч) надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування;
-803- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
"В частині 1 статті 119 п.п. ч) доповнити:
"крім 50 відсотків коштів, які збираються на території міста Києва".
Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-804- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 1) ч) виключити, враховуючи діюче законодавство із зазначеного питання.
Враховано
за змістом

897.
ш) інші загальнодержавні податки і збори, розмір яких встановлюється державою і яке не закріплені цим Кодексом за бюджетами самоврядування для фінансування власних повноважень;898.
щ) фінансові санкції сплачені платниками загальнодержавних податків та зборів.
-805- Комітет з питань соціальної політики та праці
П.щ) ст.119 викласти у такій редакції "суми, сплачені платниками загальнодержавних податків і зборів внаслідок застосування до них фінансових санкцій"
Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

899.
2) дотації, гранти, дарунки в грошовому та натуральному вигляді (у вартісному обрахунку.900.
(2) Перелічені в частині 1 цієї статті види доходів зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі за виключенням доходів, що справляються на території Автономної Республіки Крим і зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим.
-806- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(2) доповнити: у випадку податкового розщеплення, відповідна частка доходів спрямовується до бюджетів самоврядувань
-807- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Використання єдиного рахунку бюджету має на меті централізацію коштів і уникнення їх розпорошення по різних фондах. З цим можна погодитися тільки за умови, що відрахування у всі цільові фонди мають обліковуватися окремо і використовуватися тільки за призначенням.
Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

Враховано
в частині формування загальних і спеціальних фондів бюджету.-808- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332) та ін. Всього 21 депутат
"Частину 2 статті 119 доповнити:
"а також доходів, які зараховуються до бюджету м. Києва".

Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

901.
Стаття 120. Склад видатків Державного бюджету України
-809- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Статтю 120 викласти у такій редакції:
"Стаття 33. Склад видатків Державного бюджету України
Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені Законом України про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов"язані з проведенням соціальних та економічних програм загальнодержавного значення, перелік яких визначено статтею 89 цього Кодексу."

Враховано

Стаття 33. Склад видатків Державного бюджету України
Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені Законом України про Державний бюджет України на конкретні цілі, що пов"язані з проведенням соціальних та економічних програм загальнодержавного значення, перелік яких визначено статтею 89 цього Кодексу.-810- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Передбачити, у складі видатків Державного бюджету України окремою строкою видатки на заходи пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом постраждалого населення, та видатки Державного фонду підтримки малого підприємництва.
За змістом враховано в ст,89 нової редакції

902.
Видатки Державного бюджету України включають:
-811- Комітет з питань науки і освіти
Повніше передбачити перелік видатків Державного бюджету, доповнивши його видатками на народне господарство.
Враховано в ст.89 нової редакції

903.
бюджетні призначення на конкретні цілі у відповідності до закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та цього Кодексу, в тому числі:904.
а) видатки на загальнодержавні централізовані програми підтримання та підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;905.
б) видатки на заходи у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;906.
в) видатки на оборону;907.
г) видатки на охорону навколишнього природного середовища;908.
д) видатки на утримання Президента України, органів законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, Центральної виборчої комісії України, Рахункової палати України, Конституційного Суду України;
-812- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
У пункті д) статті додати: "Національного банку України".

Враховано
в іншій редакції у ст.89 цього Кодексу

909.
е) видатки на утримання правоохоронних і митних органів, податкової адміністрації, служби захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служби;910.
є) видатки для здійснення зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності;911.
ж) трансферти, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, місцевих бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя;

-813- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У п. ж) ст. 120 після слів "обласних" додати слова "районних бюджетів та міських бюджетів міст обласного значення", слова "місцевих бюджетів" виключити.
Враховано за змістом у ст.100 цього Кодексу

912.
з) утворення державних матеріальних і фінансових резервів;913.
и) обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу та його погашення.
-814- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ст. 120 п. и) викласти в наступній редакції: "обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу".
Враховано в п.19 ст.89 нової редакції

914.
Стаття 121. Таємні видатки
-815- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Н.д.Морозов А.П. (Реєстр.картка №278)
Статтю 121 викласти у такій редакції:
"Стаття 34. Таємні видатки
Враховано

Стаття 34. Таємні видатки
915.
(1) Державний бюджет України повинен містити пояснення всіх видатків, за виключенням випадків, що пов'язані з державними таємницею (таємні видатки).
(1) Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних видаткiв).

(1) Державний бюджет України має містити пояснення всіх видатків, за винятком видатків, що пов'язані з державною таємницею (таємних видаткiв).
916.
(2) Таємні видатки, передбачені бюджетом на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються в Державний бюджет України без деталізації.
(2) Таємні видатки, передбачені на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації.

(2) Таємні видатки, передбачені на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються до Державного бюджету України без деталізації.
917.
(3) Верховна Рада України встановлює порядок розгляду поданого Кабінетом Міністрів України розділу проекту Державного бюджету, що містить інформацію про державні таємниці.
(3) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України визначається Верховною Радою України.
(4) Звітність про використання коштів по таємних видатках затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони на закритому засіданні."

(3) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України визначається Верховною Радою України.
(4) Звітність про використання коштів по таємних видатках затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони на закритому засіданні.
918.
Стаття 122. Резервний фонд Кабінету Міністрів України
-816- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити, її положення врахувати у ст.24 нової редакції.
Враховано919.
(1) Резервний фонд Кабінету Міністрів України є частиною загального фонду Державного бюджету України.920.
(2) Загальна сума резервного фонду Кабінету Міністрів України на кожен бюджетний період визначається при затвердженні державного бюджету на відповідний бюджетний період і не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків державного бюджету України.
-817- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 122. Частина 2. В кінці поставити кому і доповнити словами: "за виключенням випадків, коли для подолання наслідків надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, тощо, одного відсотка коштів бракує. Рішення про збільшення питомої ваги резервного фонду Кабінету Міністрів в таких випадках приймається за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України".
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

921.
(3) Рішення про використання резервного фонду приймає Кабінет Міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для фінансування видатків, пов'язаних з проведенням аварійно-відновних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій, що можуть мати місце у відповідному бюджетному періоді.
-818- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ч.3 ст.122 в зв'язку з тим, що рішення про використання резервного фонду приймає Кабінет Міністрів України є доцільним виключити слова "за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету". Так як втрачається не лише оперативність, а й ставиться під сумнів довіра, самостійність і відповідальність Уряду як вищого органу у системі органів виконавчої влади.
Враховано частково
у ст.24 нової редакції-819- Комітет з питань науки і освіти
У частині (3) ст.122 текст "... за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету", замінити на "... за погодженням з Верховною Радою України"
Враховано
в іншій редакції в ст.24 цього Кодексу

922.
(4) Кабінет Міністрів України щомісяця подає Верховній Раді України письмові звіти про витрати з резервного фонду Кабінету Міністрів України з обгрунтуванням їх необхідності, а також про досягнення фактичних результатів за підсумками використання коштів резервного фонду.
-820- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 4 ст. 122 Слово "щомісяця" замінити словом "щоквартально".

-821- Комітет з питань науки і освіти
В частині 4 ст. 122 передбачити щоквартальну звітність.
Відхилено, врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету


Відхилено, врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

923.
Глава XVIII. Дефіцит Державного бюджету України та його фінансування. Суфіцит Державного бюджету України
-822- Кабінет Міністрів України
Положення глави XVIII врахувати в іншій редакції в главі III "Запозичення та кредитування" нової редакції Кодексу. Статті 123-124 вилучити.

Враховано
-823- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Глава XVIII. Вилучити текст "Суфіцит державного бюджету України", оскільки існує окрема глава.
Враховано-824- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
В главі 8 не встановлені граничні розміри запозичень по відношенню до державного боргу та обсягів доходної частини державного бюджету, а також коштів, які направляють на погашення державного боргу.
Враховано в ст.18 нової редакції-825- Національний банк України
У назві глави слово "суфіцит" замінити на "профіцит" і додати статтю щодо використання профіциту бюджету.
Враховано
в ст.14 нової редакції

924.
Стаття 123. Граничний розмір дефіциту державного бюджету України
-826- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У ст. 123 не встановлені конкретні відсотки розміру дефіциту бюджету.
Відсутня конкретна пропозиція. Розмір дефіциту визнача-ється в Бюджетній резолюції.

925.
(1) Граничний розмір дефіциту державного бюджету України та джерела його фінансування визначаються Верховною Радою України під час затвердження державного бюджету України на відповідний бюджетний період.926.
(2) Будь-які законодавчі акти, що збільшують видатки поточного державного бюджету України, повинні визначати джерела їх покриття із дотриманням затвердженого розміру дефіциту державного бюджету України.927.
Стаття 124. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету України
-827- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Положення статті врахувати в ст.15 нової редакції.
Враховано
-828- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
До статті 124 "Джерела фінансування дефіциту державного бюджету України" в першому читанні абзаці після слів "Джерелами фінансування дефіциту державного бюджету Україна є" добавити слова "додаткові надходження до бюджету за рахунок відновлення і розвитку виробництва", а далі по тексту.
За змістом частково враховано у ст.55 нової редакції

928.
Джерелами фінансування дефіциту державного бюджету України є зовнішні та внутрішні запозичення, порядок залучення та обслуговування (погашення) яких встановлюється цим Кодексом законом України про Державний бюджет на поточний період та іншими законами України.929.
Рішення про покриття дефіциту за рахунок емісії приймається Верховною Радою України.930.
Глава XIX. Складання Державного бюджету України


Глава VIІ. Складання Державного бюджету України
931.
Стаття 125. Підготовка проекту та прийняття Бюджетної резолюції
-829- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Статтю вилучити. Положення статті 125 в іншій редакції врахувати в Загальній частині (Статті 29-31 нової редакції)
Враховано


932.
(1) Проект закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" розробляється комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на основі передбачених частинами 1 та 2 статті 87 цього Кодексу документів, поданих Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
-830- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 125. (1) вилучити слова "Проект закону України"

Відхилено.


933.
(2) Проект закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" вносяться на розгляд Верховної Ради України не пізніше 1 червня року, що передує плановому.
-831- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(2) Вилучити слова "Проект закону України"
-832- Кабінет Міністрів України
Частина (2) ст.125. З урахуванням попередніх зауважень недоцільно подання вказаного проекту у вигляді Закону.
Відхилено.


Відхилено, врахована пропозиція Комітету з питань бюджету.

934.
(3) Верховна Рада України приймає закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" не пізніше 1 липня року, що передує плановому.
-833- Кабінет Міністрів України
Частина (3) ст.125. Прийнятий 1 липня документ щодо пріоритетів бюджетної політики держави дестабілізує процес формування бюджетів, що повинен почати свій відлік з початку року (принаймні з лютого). Тому доречно зважити на пропозицію до статті 88 частина 1) .

Відхилено. Опрацьовані Урядом матеріали можуть входити до документів для розробки Бюджетної резолюції.-834- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(3) Вилучити слова "Закон України"
Відхилено-835- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
Відповідно до ст.26 Закону України "Про бюджетну систему України" Верховна Рада України не пізніше 15 червня поточного року розробляє і надсилає уряду бюджетну резолюцію про основні напрями бюджетної політики на наступний рік. Тому вважаємо за необхідне першочергове прийняття бюджетної резолюції.
Зазначений закон втрачає чинність із прийняттям цього Кодексу.

935.
(4) У разі, коли Верховною Радою України у визначений частиною (3) цієї статті строк не подолала вето Президента України на закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Верховна Рада України у тижневий термін приймає постанову про Бюджетну резолюцію на наступний бюджетний період, яка є обов'язковою до виконання Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування.
-836- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(4) вилучити, оскільки Бюджетна резолюція не є законом.
-837- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В п.4 ст. 125 вилучити слова "яка є обов'язковою до виконання Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування".
-838- Кабінет Міністрів України
Частину (4) ст.125 вилучити, або залишити для всієї статті таку редакцію "Верховна Рада України приймає постанову про Бюджетну резолюцію на наступний бюджетний період" і встановити термін не пізніше 1 квітня.
Щодо положень Бюджетної Резолюції обов'язковості виконання Кабінетом Міністрів, то див. зауваження до статті 89 частина (3).
Відхилено.


Відхилено. Така постанова є процеду-рною умовою підготовки бюджетів

Відхилено.-839- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Ст.125 ч.(4) вилучити, оскільки для цього закону теж необхідно застосовувати загальні положення щодо прийняття Законів України.
Враховано
у ст.30 нової редакції-840- Комітет з питань будівництва, транспорту і зв'язку
Частину 4 статті 125 викласти в такій редакції: "(4) У разі, коли Верховна Рада України у визначений частиною (3) цієї статті строк не подолала вето Президента України на Закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", діє Указ Президента України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період".
Відхилено.
Згідно Конституції України бюджетний процес регулюється виключно законами.

936.
Стаття 126. Зміст Бюджетної резолюції
-841- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті врахувати у ст.31 нової редакції.
Враховано
-842- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Зміст Закону України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетної резолюції)
З п.4.ч.1 вилучити капітальні трансферти з п. 4), оскільки вони є частиною економічної класифікації, як компроміс, поставити їх окремо п.6.
6) мінімальний обсяг капітальних вкладень.
Враховано
в ст.31 нової редакції

937.
(1) Бюджетна резолюція відображає позицію Верховної Ради України щодо пріоритетів бюджетної політики держави на наступний бюджетний період.
-843- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Обов'язково передбачити у Бюджетній резолюції перелік захищених статей видатків, та джерела надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, а також Державного фонду підтримки малого підприємництва.
Враховано частково
у ст.31 та в п.17 ст.89 нової редакції, джерела надходжень до фондів визначаються Законом про Державний бюджет

938.
(2) Бюджетна резолюція містить:
-844- Кабінет Міністрів України
Частина (2) ст.126. Бюджетна резолюція Верховної Ради України у запропонованому вигляді є прямим обмеженням повноважень Кабінету Міністрів по формуванню проекту Державного бюджету. Стаття 116 Конституції України, встановлює, що саме Кабінет Міністрів України "забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та податкової політики...".
Запропонований зміст бюджетної резолюції - це вже по суті підготовлений проект бюджету, а не пріоритети, які повинні бути закладеними у бюджеті. Тому пропонується вилучити текст вказаної частини.

Вилучено-845- Комітет з питань науки і освіти
Скоротити перелік пунктів змісту бюджетної резолюції.
Враховано
у ст.31 нової редакції

939.
1) визначення пріоритетів використання бюджетних ресурсів;940.
2) основні напрями політики держави щодо формування доходної частини державного бюджету України та бюджетів самоврядування;
-846- Н.д Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 126 ч.2 поміняти місцями п. 1) та 2) відповідно до логіки викладення.
Врахована редакція Комітету з питань бюджету

941.
3) граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у відсотках до валового внутрішнього продукту, джерела та умови його покриття;942.
4) визначення, на основі аналізу даних Державного реєстру законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів України, які формують доходи і видатки бюджетів усіх рівнів, переліку функцій, які будуть фінансуватись у наступному бюджетному періоду;943.
5) визначення переліку функцій, які у зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів не можуть бути профінансовані у наступному бюджетному періоді;
-847- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 126. 5) вилучити, оскільки неможливо вказати всі функції, котрі не можуть бути профінансовані. Крім того, це провокує планування надмірних видатків та "ручне управління". Див. статтю 88, (1) 5).
Враховано
в ст.31 нової редакції

944.
6) розподіл, відповідно до функцій, бюджетних повноважень на державні делеговані, державні неделеговані та власні повноваження самоврядування із зазначенням їх вартості;
-848- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
6) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади.
Враховано
в ст.31 нової редакції

945.
7) нормативи бюджетної забезпеченості для визначення вартості повноважень, а також для розрахунків обсягу бюджетних ресурсів, необхідних для виконання делегованих державних повноважень окремо для територіальних громад та обласних бюджетів;
-849- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
7) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади.
Враховано
в ст.31 нової редакції

946.
8) питома вага основних груп видатків державного бюджету України в загальній сумі видатків зведеного бюджету України з урахуванням пропорцій розподілу бюджетних ресурсів між державним бюджетом та бюджетами самоврядування;
-850- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
8) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади.
Відхилено.
Це ключові положення бюджетної політики.

947.
9) коригуючі коефіцієнти до нормативів бюджетної забезпеченості для різних категорій територіальних громад;
-851- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
9) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади.
Враховано
в ст.31 нової редакції

948.
10) пропозиції по змінах головних розпорядників коштів державного бюджету України порівняно із затвердженим державним бюджетом України на поточний бюджетний період;
-852- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
У ст. 126 п.10) вилучити, оскільки не відноситься до головних напрямків і завдань бюджетної політики, а перелічені завдання мають покладатись на виконавчі органи влади.
Враховано
в ст.31 нової редакції

949.
11) засади політики щодо державних запозичень, державного боргу та його обслуговування;950.
12) спеціальні вимоги щодо управління окремими категоріями видатків державного бюджету;951.
13) загальні умови щодо складання консолідованого соціального бюджету України;952.
14) пропозиції щодо взаємовідносин державного бюджету України із державними цільовими фондами;953.
15) пропозиції щодо підготовки Кабінетом Міністрів України проектів змін до чинного законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави.

-853- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У частині 2 статті 126 додати п.16 такого змісту:
"рішення щодо частки видатків зведеного бюджету України за винятком видатків, що спрямовуються на виконання власних повноважень самоврядування, яка спрямовується на виконання делегованих державних повноважень органами самоврядування"
Враховано частково у ст.31 нової редакції

954.
(3) Проекти законодавчих актів, передбачених пунктом 15 частини 2 цієї статті, або обгрунтування недоцільності їх прийняття подаються Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України не пізніше 10 вересня року, що передує плановому.955.
(4) Законопроекти, вказані в частині 2 цієї статті, повинні бути затверджені Верховною Радою України до прийняття до розгляду проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період.
-854- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 126. Частина 4. Вилучити.

Враховано
в ст.31 нової редакції

956.
(5) У випадку затвердження вказаних в частині 2 цієї статті законопроектів з порушенням встановленого частиною 4 цієї статті строку, вони не можуть бути введені в дію протягом наступного бюджетного періоду.957.
Стаття 127. Організація складання проекту державного бюджету України
-855- Кабінет Міністрів України
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 35. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України"
Враховано

Стаття 35. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України
958.
(1) Кабінет Міністрів України організує складання проекту державного бюджету України відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України, міжбюджетних відносин та інших положень, визначених Верховною Радою України у Бюджетній резолюції на основі Правил складання проектів бюджетів в Україні, визначених статтею 90 цього Кодексу.
-856- Комітет з питань бюджету
Пункт (1) викласти в такій редакції:
"(1) Кабінет Міністрів України розробляє проект Закону України про Державний бюджет України у відповідності до вимог Закону України про Основні напрями бюджетної політики (Бюджетної резолюції) на наступний бюджетний період, а у разі його неприйняття у встановлений цим Кодексом термін - у відповідності з частиною 4 статті 30 цього Кодексу."
-857- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 127. Організація складання проекту державного бюджету України.
Враховано

Враховано
в іншій редакції
(1) Кабінет Міністрів України розробляє проект Закону України про Державний бюджет України у відповідності до вимог Закону України про Основні напрями бюджетної політики (Бюджетної резолюції) на наступний бюджетний період, а у разі його неприйняття у встановлений цим Кодексом термін - у відповідності з частиною 4 статті 30 цього Кодексу.
959.
(2) Міністерство фінансів України відповідає за підготовку проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.
-858- Кабінет Міністрів України
Пункти (2) і (3) викласти в такій редакції:
"(2) Міністр фінансів України відповідає за складання проекту Державного бюджету України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовується для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період.
(3) Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій до проекту Державного бюджету України."
Враховано

(2) Міністр фінансів України відповідає за складання проекту Державного бюджету України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовується для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій до проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період.
(3) Міністр фінансів України на підставі основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету у поточному бюджетному періоді визначає загальний рівень доходів та видатків бюджету і дає оцінку обсягу фінансування бюджету для складання пропозицій до проекту Державного бюджету України.


-859- Кабінет Міністрів України
Доповнити новою статтею:
"Стаття _. Інструкції з підготовки бюджетних запитів
(1) Для підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
(2) Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів."
Враховано

Стаття 36. Інструкції з підготовки бюджетних запитів
(1) Для підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів.
(2) Інструкції з підготовки бюджетних запитів можуть запроваджувати організаційні, фінансові та інші обмеження, яких зобов'язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних запитів.


-860- Кабінет Міністрів України
Додати нову статтю:
"Стаття _. Розробка бюджетного запиту
(1) Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністром фінансів України.
(2) Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту державного бюджету згідно з вимогами Міністерства фінансів України."
Враховано

Стаття 37. Розробка бюджетного запиту
(1) Головні розпорядники бюджетних коштів організують розробку бюджетних запитів для подання Міністерству фінансів України в терміни та порядку, встановлені Міністром фінансів України.
(2) Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих Міністерству фінансів України бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту державного бюджету згідно з вимогами Міністерства фінансів України.-861- Кабінет Міністрів України
Додати нову статтю:
"Стаття _. Аналіз бюджетних запитів і розроблення пропозицій до проекту Державного бюджету України
(1) Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
(2) На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 37 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує пропозиції проекту Державного бюджету України та проект Закону про Державний бюджет України.
(3) Міністр фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.
Враховано

Стаття 38. Аналіз бюджетних запитів і розроблення пропозицій до проекту Державного бюджету України
(1) Міністерство фінансів України на будь-якому етапі складання і розгляду проекту Державного бюджету України проводить аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу Міністр фінансів України приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України перед поданням його на розгляд Кабінету Міністрів України.
(2) На основі аналізу бюджетних запитів, що подаються відповідно до статті 37 цього Кодексу, Міністерство фінансів України готує пропозиції проекту Державного бюджету України та проект Закону про Державний бюджет України.
(3) Міністр фінансів України в період підготовки пропозицій проекту Державного бюджету України розглядає та вживає заходів щодо усунення розбіжностей з головними розпорядниками бюджетних коштів. У разі, коли узгодження не досягнуто, Міністерство фінансів України додає свій висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозицій, які подаються Кабінету Міністрів України.


-862- Кабінет Міністрів України
Додати нову статтю:
"Стаття _. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України
(1) Міністерство фінансів України подає пропозиції проекту Державного бюджету України і проект Закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду та схвалення, а також вносить пропозиції щодо термінів та порядку розгляду проекту Державного бюджету України в Кабінеті Міністрів України.
(2) Кабінет Міністрів України приймає Постанову про схвалення проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та подає ці документи Верховній Раді України щороку не пізніше 15 вересня."
Враховано

Стаття 39. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України
(1) Міністерство фінансів України подає пропозиції проекту Державного бюджету України і проект Закону про Державний бюджет України Кабінету Міністрів України для розгляду та схвалення, а також вносить пропозиції щодо термінів та порядку розгляду проекту Державного бюджету України в Кабінеті Міністрів України.
(2) Кабінет Міністрів України приймає Постанову про схвалення проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та подає ці документи Верховній Раді України щороку не пізніше 15 вересня.
960.
Стаття 128. Документи, що подаються разом з проектом державного бюджету України
-863- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Стаття _ Склад проекту закону (постанови чи рішення) про відповідний бюджет
Пункт (1): Запропонований перелік документів та матеріалів потрібно уточнити. Розробляти і подавати окремі документи, що містяться у переліку, недоцільно.
Враховано
в ст.40 нової редакції


Стаття 40. Склад проекту Державного бюджету України


-864- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 40. Склад проекту Державного бюджету України
(1) Проект Державного бюджету України, схвалений Кабінетом Міністрів України, містить:
1) проект Закону про Державний бюджет України;
2) пояснювальну записку до проекту закону, яка повинна містити:
а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;
б) оцінку реальних надходжень доходів та будь-яких коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами видатків, враховуючи втрати доходів у результаті застосування податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;
д) інформацію щодо погашення боргу, обсягів та умов запозичень.
3) прогноз макроекономічних показників, показників зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три бюджетні періоди;
Враховано

(1) Проект Державного бюджету України, схвалений Кабінетом Міністрів України, містить:
1) проект Закону про Державний бюджет України;
2) пояснювальну записку до проекту закону, яка повинна містити:
а) інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного бюджету України;
б) оцінку реальних надходжень доходів та будь-яких коштів (позик), що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами видатків, враховуючи втрати доходів у результаті застосування податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту Закону про Державний бюджет України, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин;
д) інформацію щодо погашення боргу, обсягів та умов запозичень.
3) прогноз макроекономічних показників, показників зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три бюджетні періоди;4) показники проекту зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
5) перелік пільг по податках, зборах та інших обов"язкових платежах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
6) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови реалізації проекту протягом більше одного бюджетного періоду;
7) зведення та структуру фінансових зобов'язань із боргу та гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу, який утворився в результаті необхідності здійснення виплат за гарантіями, наданими Кабінетом Міністрів України;
8) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України;
9) доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного бюджетного періоду;
10) проекти кошторисів всіх спеціальних фондів, які створюються за рахунок обов'язкових платежів;

4) показники проекту зведеного бюджету України (включаючи оцінку Державного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування) відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України;
5) перелік пільг по податках, зборах та інших обов"язкових платежах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;
6) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови реалізації проекту протягом більше одного бюджетного періоду;
7) зведення та структуру фінансових зобов'язань із боргу та гарантій на поточний і наступний бюджетні періоди до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування державного боргу, який утворився в результаті необхідності здійснення виплат за гарантіями, наданими Кабінетом Міністрів України;
8) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України;


11) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету).
12) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.
(2) Законом України про Державний бюджет України визначаються:
1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки;
2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання державних зобов'язань за гарантіями, а також розміри цих гарантій;
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
(3) Видатки проекту Державного бюджету України по головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані за підрозділами функціональної класифікації."

9) доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного бюджетного періоду;
10) проекти кошторисів всіх спеціальних фондів, які створюються за рахунок обов'язкових платежів;
11) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України (подаються до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету).
12) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.
(2) Законом України про Державний бюджет України визначаються:
1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки;
2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і державного боргу на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання державних зобов'язань за гарантіями, а також розміри цих гарантій;
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації;


-865- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Документи, що подаються разом з проектом державного бюджету України
(1) Додатково до переліку, визначеного в статті 57 цього Кодексу, разом з проектом Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний рік Кабінетом Міністрів України подаються до Верховної Ради України такi документи:
Необхідно відновити документи, які подаються Національним Банком
(4) проект кошторису доходів та видатків Національного Банку України;
(5) основні засади кредитно-грошової політики Національного Банку України.
Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
(3) Видатки проекту Державного бюджету України по головних розпорядниках бюджетних коштів повинні бути деталізовані за підрозділами функціональної класифікації.


-866- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Пункт 4 викласти у слідуючій редакції: проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, екологічного, соціального і культурного розвитку України.
Враховано частково
у ст.40 нової редакції

961.
Додатково до переліку, зазначеному в статті 90 цього Кодексу разом з проектом державного бюджету України подаються наступні документи:962.
1) лист Прем'єр-міністра України щодо проекту державного бюджету України на наступний бюджетний період;963.
2) міжнародні договори України, що набрали чинності для України і що містять її фінансові зобов'язання на наступний бюджетний період, включаючи нератифіковані міжнародні договори України про державні зовнішні запозичення і державні кредити;964.
3) проект кошторису доходів і видатків Національного банку України;
-867- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 128. Частина 1. Пункт 3. Вилучити як таку, що суперечить Конституції України.
Враховано-868- Національний банк України
Ст. 128 п. 3) пропонуємо викласти у такій редакції: "прогнозовані відомості про сальдо кошторису Національного банку України"
Враховано в редакції Комітету з питань бюджету та Кабінету Міністрів України

965.
4) проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;966.
5) проекти програм соціально-культурного розвитку, що реалізуються на території міст, районів, в яких державний бюджет України приймає участь у спільному фінансуванні у вигляді субвенцій;967.
6) балансові звіти та кошториси підприємств, які є державними монополістами згідно списку, що затверджується Верховною Радою України в Бюджетній резолюції;968.
7) кошториси всіх соціальних фондів, які створюються з обов'язкових платежів.
-869- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Доповнити:
"5) графік повного погашення заборгованостей бюджету та Пенсійного фонду з визначенням джерел фінансування, а також графік погашення всіх внутрішні та зовнішніх державних боргів (основної суми та процентних виплат) до кінця поточного року і на 5 наступних років, або до їх (вказаних заборгованостей та боргів) повного погашення.
Враховано в іншій редакції у ст.40 нової редакції-870- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф 4. Текст "не перевищує 0,001%..." подати у редакції ... не перевищує 0,01%...".

Враховано в редакції Комітету з питань бюджету та Кабінету Міністрів України

969.
Стаття 129. Оприлюднення проекту закону про Державний бюджет України
-871- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю виключити. Положення статей 129 та 137 врахувати у ст.28 нової редакції Кодексу.

Враховано


970.
Проект закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та всі його додатки оприлюднюється Кабінетом Міністрів України в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше 7 днів після його подання Верховній Раді України.
-872- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Текст: "Проект Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період оприлюднюється ..." подати у редакції "Проект Закону про Державний бюджет України разом з проектом основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період оприлюднюється..."
Врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у ст.28 нової редакції

971.
Глава XX. Розгляд, затвердження та виконання державного бюджету України
-873- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Назву глави виключити.
Враховано

Глава VIII. Розгляд та прийняття Державного бюджету України
972.
Стаття 130. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України
-874- Комітет з питань бюджету
Главу VIII назвати "Розгляд та прийняття Державного бюджету України". Статті 130 та 131 вилучити, їх окремі положення врахувати у ст.41 нової редакції:
"Стаття 41. Представлення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховній Раді України
(1) Не пізніше, ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, Міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту Закону України про Державний бюджет України Закону про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетній резолюції) та вимогам цього Кодексу.
(2) За результатами обговорення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Бюджетній резолюції за формальними ознаками.
(3) Формальними ознаками невідповідності проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Закону про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетній резолюції) є:
Враховано

Стаття 41. Представлення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховній Раді України


1) перевищення граничного розміру дефіциту (профiциту) бюджету порівняно із затвердженим Бюджетною резолюцією;
2) відхилення обсягу зведеного бюджету України, затвердженого в Бюджетній резолюції як частка річного обсягу валового внутрішнього продукту України, від показника, врахованого в проекті Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, більше, нiж на 5 відсотків;
3) відхилення питомої ваги видатків по основних групах видатків проекту державного бюджету від визначених Законом про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетною резолюцією) більше, як на 10 відсотків;
4) невідповідність переліку захищених статей, представлених в проекті Закону про Державний бюджет України на наступний рік, переліку, затвердженому Бюджетною резолюцією;
5) перевищення граничного обсягу державного боргу.
(4) В разі відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін від дня відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін та/або урахуванням пропозицій Верховної Ради України. Міністр фінансів України повинен повторно представити проект Закону України про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання Верховній Раді Україні.
(5) В разі повторного відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України депутатами Верховної Ради відповідно до Конституції України може бути ініційоване питання про недовіру Кабінету Міністрів України, яке має бути розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Якщо протягом двох діб після повторного відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік питання про недовіру Кабінету Міністрів України не ініційоване, або якщо резолюція недовіри не підтримана більшістю від конституційного складу Верховної Ради, проект Закону про Державний бюджет України, повторно представлений Кабінетом Міністрів України, вважається прийнятим до розгляду.
(6) Якщо протягом сесії, на якій розглядається проект Закону про Державний бюджет України, питання про недовіру Кабінету Міністрів України вже розглядалось і не мало наслідком відставку Кабінету Міністрів України, або якщо протягом року була затверджена програма діяльності Кабінету Міністрів України, представлений повторно Кабінетом Міністрів України проект Закону України про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду Верховною Радою України."
-875- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України
В ч.2 після слів 7 днів, додати, але не раніше 5 днів,
Необхідно вказати мінімальний термін розгляду, оскільки відповідно до ч.8 цієї статті потрібно дочекатись висновку Рахункової Палати про відповідність проекту Правилам складання проекту бюджету.
Враховано частково
в ст.41 нової редакції

973.
(1) Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України роздається народним депутатам України для обговорення.974.
(2) Не пізніше, ніж через 7 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України і виступає з відповідною доповіддю. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону України про Державний бюджет України Бюджетній резолюції та вимогам цього Кодексу.


(1) Не пізніше, ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, Міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту Закону України про Державний бюджет України Закону про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетній резолюції) та вимогам цього Кодексу.
975.
(3) За результатами обговорення проекту закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про відхилення його за формальними ознаками, якими є:
-876- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
із ст.130 ч.(3) вилучити п.2).
Відхилено
(2) За результатами обговорення проекту Закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Бюджетній резолюції за формальними ознаками.
(3) Формальними ознаками невідповідності проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Закону про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетній резолюції) є:
1) перевищення граничного розміру дефіциту (профiциту) бюджету порівняно із затвердженим Бюджетною резолюцією;
2) відхилення обсягу зведеного бюджету України, затвердженого в Бюджетній резолюції як частка річного обсягу валового внутрішнього продукту України, від показника, врахованого в проекті Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, більше, нiж на 5 відсотків;
3) відхилення питомої ваги видатків по основних групах видатків проекту державного бюджету від визначених Законом про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період (Бюджетною резолюцією) більше, як на 10 відсотків;
4) невідповідність переліку захищених статей, представлених в проекті Закону про Державний бюджет України на наступний рік, переліку, затвердженому Бюджетною резолюцією;
5) перевищення граничного обсягу державного боргу.
976.
1) подання проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період без подання усіх документів, передбачених цим Кодексом;977.
2) невідповідність проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Бюджетній резолюції;
-877- Кабінет Міністрів України
Частина (3) пункт 2) ст.130. Невідповідність проекту державного бюджету України окремим положенням Бюджетної резолюції не може бути підставою для його відхилення у разі наявності необхідних обгрунтувань і пояснень Кабінету Міністрів (стаття 90 частина (9)) та з урахуванням вимог статті 113 (частина 2) Конституції України;
Відхилено

978.
3) невідповідність проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Правилам складання проекту бюджетів в Україні, встановлених цих Кодексом;
-878- Кабінет Міністрів України
Пункт 3) ст.130. Визначитись щодо "Правил складання проекту бюджетів в Україні" (див. зауваження до статті 90).
Враховано


979.
4) несвоєчасне подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.
-879- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 130. (3) 4) - вилучити, або змінити редакцію, оскільки утруднює розгляд бюджету взагалі та може призвести до паралічу бюджетного процесу.
Враховано в ст.41 нової редакції

980.
(4) В разі відхилення проекту закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий строк від дня відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради України або з обгрунтуванням відхилення таких пропозицій.
-880- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(4) Текст "... Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий строк ..." подати у редакції "... Кабінет Міністрів України зобов'язаний у двотижневий строк ...", оскільки внесення змін потребують часу на відпрацювання.

Відхилено.

(4) В разі відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін від дня відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з обґрунтуванням внесених змін та/або урахуванням пропозицій Верховної Ради України. Міністр фінансів України повинен повторно представити проект Закону України про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання Верховній Раді Україні.
981.
(5) В разі повторного відхилення проекту закону України про Державний бюджет України одночасно з розглядом проекту рішення про відхилення проекту закону України про Державний бюджет України розглядається питання про недовіру Кабінету Міністрів України. При цьому рішення про повторне відхилення проекту закону про Державний бюджет України та про недовіру уряду голосуються одночасно і якщо рішення про недовіру Кабінету Міністрів України не прийняте, представлений проект закону про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду.
-881- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 130. Частина 5. Викласти в редакції: "В разі повторного відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України, розглядається питання про недовіру Кабінету Міністрів України. В разі, якщо рішення про недовіру не прийняте, проект Закону України про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду".

Враховано
за змістом у ст.41 нової редакції
(5) В разі повторного відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України депутатами Верховної Ради відповідно до Конституції України може бути ініційоване питання про недовіру Кабінету Міністрів України, яке має бути розглянуто на найближчому пленарному засіданні. Якщо протягом двох діб після повторного відхилення проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік питання про недовіру Кабінету Міністрів України не ініційоване, або якщо резолюція недовіри не підтримана більшістю від конституційного складу Верховної Ради, проект Закону про Державний бюджет України, повторно представлений Кабінетом Міністрів України, вважається прийнятим до розгляду.
(6) Якщо протягом сесії, на якій розглядається проект Закону про Державний бюджет України, питання про недовіру Кабінету Міністрів України вже розглядалось і не мало наслідком відставку Кабінету Міністрів України, або якщо протягом року була затверджена програма діяльності Кабінету Міністрів України, представлений повторно Кабінетом Міністрів України проект Закону України про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду Верховною Радою України.
982.
Стаття 131. Процедура розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України983.
(1) Проект закону України про Державний бюджет України приймається у трьох читаннях.984.
(2) До розгляду проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні повинні бути прийняті закони України про внесення змін і доповнень до законодавчих актів про податки і збори, та інших законодавчих актів які впливають на формування доходної та видаткової частини державний бюджет України.985.
Стаття 132. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання


Стаття 42. Підготовка Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет України до першого читання
986.
(1) У випадку схвалення (не відхилення) представленого проекту закону про Державний бюджет України, протягом наступних 20 днів, але не пізніше 19 жовтня року, який передує плановому, проект бюджету розглядається народними депутатами України, а також у комітетах та фракціях Верховної Ради України, які формують свої пропозиції щодо змін і доповнень до проекту закону і передають їх до комітету Верховної Ради України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі комітету Верховної Ради України з питань бюджету; після 19 жовтня прийняття пропозицій комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється.
-882- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Н.д.Морозов А.П. (Реєстр.картка №278)
Пункт (1) викласти у редакції:
"(1) Після прийняття до розгляду представленого проекту Закону про Державний бюджет України, не пізніше 1 жовтня року (і не пізніше 6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України), який передує плановому, проект бюджету розглядається народними депутатами України, а також у комітетах та фракціях Верховної Ради України, які формують свої пропозиції до проекту закону і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня (відповідно 6 жовтня) прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється."
Враховано
(1) Після прийняття до розгляду представленого проекту Закону про Державний бюджет України, не пізніше 1 жовтня року (і не пізніше 6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України), який передує плановому, проект бюджету розглядається народними депутатами України, а також у комітетах та фракціях Верховної Ради України, які формують свої пропозиції до проекту закону і передають їх до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Після 1 жовтня (відповідно 6 жовтня) прийняття пропозицій Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється.

987.
(2) Пропозиції народних депутатів України стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела поповнення доходної частини Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню; якщо ця вимога не виконується відповідна пропозиція до розгляду комітетом Верховної Ради з питань бюджету не приймається.
-883- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Пункт (2) викласти у редакції:
"(2) Пропозиції народних депутатів України стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела поповнення доходної частини Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з їх обсягом, що передбачені у представленому проекті Закону України про Державний бюджет України. Якщо одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради з питань бюджету не приймається. Не допускається внесення змін щодо розрахованих податкових надходжень за винятком, якщо за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати України виявлені неточності в їх розрахунку."
Враховано

(2) Пропозиції народних депутатів України стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела поповнення доходної частини Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до збільшення державного боргу і гарантій порівняно з їх обсягом, що передбачені у представленому проекті Закону України про Державний бюджет України. Якщо одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду Комітетом Верховної Ради з питань бюджету не приймається. Не допускається внесення змін щодо розрахованих податкових надходжень за винятком, якщо за висновком Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Рахункової палати України виявлені неточності в їх розрахунку.
988.
(3) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 14 днів з дня закінчення встановленого частиною 1 цієї статті строку, але не пізніше 2 листопада року, який передує плановому, спільно з уповноваженим представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону, що надійшли, і готує таблиці підтриманих і відхилених пропозицій.
-884- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт (3) викласти у редакції:
"(3) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року який передує наступному бюджетному періоду (або 20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України), спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції щодо проекту закону, і готує Висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України та таблиці пропозицій, які пропонується підтримати чи відхилити."
-885- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В главі ХХ, ст.132, п.3 слово "уповноваженим" замінити на "уповноваженими", слово "таблиці" замінити на "порівняльні таблиці".
ВрахованоВраховано частково(3) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року який передує наступному бюджетному періоду (або 20 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України), спільно з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції щодо проекту закону, і готує Висновки та пропозиції до проекту Закону про Державний бюджет України та таблиці пропозицій, які пропонується підтримати чи відхилити.

989.
(4) Порівняльні таблиці передаються до секретаріату Верховної Ради України для розповсюдження серед народних депутатів України не пізніше, як за 3 дні до розгляду проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні на засідання Верховної Ради України.
-886- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Н.д.Морозов А.П. (Реєстр.картка №278)
Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Пункт (4) викласти у редакції:
"(4) Проект Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України та таблиці пропозицій передаються до Секретаріату Верховної Ради України для розповсюдження серед народних депутатів України не пізніше, ніж за 2 дні до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України у першому читанні на засіданні Верховної Ради України."
Враховано

(4) Проект Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України та таблиці пропозицій передаються до Секретаріату Верховної Ради України для розповсюдження серед народних депутатів України не пізніше, ніж за 2 дні до розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України у першому читанні на засіданні Верховної Ради України.

990.
(5) Верховна Рада України розглядає проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 10 листопада року, що передує плановому.
-887- Кабінет Міністрів України
Пункт (5) викласти у редакції:
"(5) Проект Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України повинен бути збалансованим по доходах та видатках.
Враховано

(5) Проект Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України повинен бути збалансованим по доходах та видатках.


-888- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 132. Доповнити:
(6) У випадку, якщо бюджетний період не співпадає з календарним роком, строки прийняття встановлюються спеціальною постановою Верховної Ради України
Враховано частково
в ст.3 нової редакції

991.
Стаття 133. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні
-889- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у редакції:
"Стаття 43. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні
(1) Перше читання проекту Закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо проекту Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України. З цього приводу заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Рахункової Палати України, Кабінету Міністрів України.
(2) Після виступів проводиться обговорення проекту Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України, поданого Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, та розглядаються пропозиції, які Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету пропонується відхилити і на розгляді яких наполягають їх автори. Висновки та пропозиції приймаються постатейно або в цілому, що вважається прийняттям проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні. Показники бюджету, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
(3) Верховна Рада України приймає проект Закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року (25 жовтня, якщо представлений проект Закону України про Державний бюджет України був відхилений), що передує плановому."
Враховано

Стаття 43. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні
992.
(1) Перше читання проекту закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо пропозицій до проекту закону та їх врахування. Заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з цього приводу.
-890- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Викласти ч.1 ст. 133 у наступній редакції: " Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Міністра фінансів або особи, яка виконує його обов'язки по проекту бюджету. Після цього голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету виступає з пропозиціями до проекту зазначеного Закону. Заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з цього приводу.
Враховано частково.
(1) Перше читання проекту Закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо проекту Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України. З цього приводу заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Рахункової Палати України, Кабінету Міністрів України.

993.
(2) Після виступів голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету проводиться постатейне обговорення поправок до проекту закону, після чого на голосування ставляться поправки до закону України про Державний бюджет України, які враховані комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і приймаються постатейно або в цілому.
-891- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Викласти ч.2 ст. 133 у наступній редакції: "Після виступів Міністра фінансів та голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету проводиться постатейне обговорення поправок до проекту закону, після чого на голосування ставляться поправки до закону України про Державний бюджет України, які враховані комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і приймаються постатейно або в цілому."
Враховано за змістом
(2) Після виступів проводиться обговорення проекту Висновків та пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України, поданого Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, та розглядаються пропозиції, які Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету пропонується відхилити і на розгляді яких наполягають їх автори. Висновки та пропозиції приймаються постатейно або в цілому, що вважається прийняттям проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні. Показники бюджету, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.
994.
(3) Далі розглядаються ті поправки, які були відхилені комітетом і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.995.
(4) Після розгляду поправок Верховна Рада України приймає проект закону України про Державний бюджет України у першому читанні.


(3) Верховна Рада України приймає проект Закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня року (25 жовтня, якщо представлений проект Закону України про Державний бюджет України був відхилений), що передує плановому.
996.
(5) Після прийняття проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України, у тижневий термін подає Верховній Раді України пропозиції щодо змін та доповнень до проекту бюджету, прийнятого у першому читанні.
-892- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 133. Параграфи (5) та (6) об'єднати, оскільки Кабінет Міністрів вносить всі зміни і доповнення з врахуванням пропозицій народних депутатів, а не Комітету з питань бюджету.
Враховано
у ст.44 нової редакції

997.
(6) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 14 днів після прийняття проекту закону у першому читанні вносить до нього всі зміни та доповнення народних депутатів України, комітетів і фракцій, які підтримані Верховною Радою України у першому читанні і готує порівняльну таблицю до проекту закону, прийнятого у першому читанні з врахуванням усіх змін та доповнень, поданих Кабінетом Міністрів України до другого читання.

-893- Комітет з питань бюджету
Доповнити проект новою статтею:
"Стаття 44. Підготовка проекту Закону про Державний бюджет України на друге читання
Враховано

Стаття 44. Підготовка проекту Закону про Державний бюджет України на друге читання


(1) Після прийняття проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України у двотижневий термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо проект Закону про Державний бюджет України був прийнятий до розгляду Верховною Радою України після повторного подання Кабінетом Міністрів України) проект Закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до Висновків і пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування.
(2) Доопрацьований до другого читання проект Закону про Державний бюджет України має містити текстові статті та показники, які пропонувались Кабінетом Міністрів України в першому читанні, або схвалені Верховною Радою України у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет. У разі, якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті, до них додається детальне обгрунтування їх необхідності.
(3) Проект, підготовлений Кабінетом Міністрів України з порушенням вимоги ч.2 цієї статті вважається проектом, представленим для першого читання і розглядається в порядку, визначеному для першого читання.
(4) Вимоги ч. 2 цієї статті щодо цифрових показників можуть бути порушені у випадку, якщо макроекономічні показники за період від часу подання проекту Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України на час розгляду в другому читання змінились більше, ніж на три відсотки.
(5) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 3 днів після внесення проекту Закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання, готує висновки щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

(1) Після прийняття проекту Закону про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України у двотижневий термін готує і подає не пізніше 3 листопада (8 листопада, якщо проект Закону про Державний бюджет України був прийнятий до розгляду Верховною Радою України після повторного подання Кабінетом Міністрів України) проект Закону про Державний бюджет України, доопрацьований відповідно до Висновків і пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України, і порівняльну таблицю щодо їх врахування.
(2) Доопрацьований до другого читання проект Закону про Державний бюджет України має містити текстові статті та показники, які пропонувались Кабінетом Міністрів України в першому читанні, або схвалені Верховною Радою України у Висновках та пропозиціях до проекту Закону про Державний бюджет. У разі, якщо Кабінет Міністрів України пропонує нові текстові статті, до них додається детальне обгрунтування їх необхідності.
(3) Проект, підготовлений Кабінетом Міністрів України з порушенням вимоги ч.2 цієї статті вважається проектом, представленим для першого читання і розглядається в порядку, визначеному для першого читання.
(4) Вимоги ч. 2 цієї статті щодо цифрових показників можуть бути порушені у випадку, якщо макроекономічні показники за період від часу подання проекту Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України на час розгляду в другому читання змінились більше, ніж на три відсотки.-894- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграфи 2 та 3 - вилучити.
Відхилено, врахована редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

(5) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 3 днів після внесення проекту Закону про Державний бюджет України, підготовленого Кабінетом Міністрів України до другого читання, готує висновки щодо розгляду проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.
998.
Стаття 134. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні


Стаття 45. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні
999.
(1) При розгляді проекту закону України про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів та фракцій Верховною Радою України щодо змін та доповнень до проекту закону України про Державний бюджет України не розглядаються.
-895- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Пункт 1 статті 134 зняти як такий, що суперечить Регламенту Верховної Ради України. Згідно Регламенту народний депутат України має право брати участь в обговоренні, вносити пропозиції, вимагати голосування по внесених пропозиціях на всіх етапах бюджетного процесу.
Відхилено, так як пропозиції можуть призвести до розбалансування бюджету


1000.
(2) Друге читання проводиться не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, і починається з доповіді Міністра фінансів України щодо запропонованих Кабінетом Міністрів України змін та доповнень до проекту закону про Державний бюджет України, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні. Голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає з приводу врахування пропозицій Кабінету Міністрів України та після виступів представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України проводить постатейне обговорення пропозицій Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у другому читанні шляхом постатейного голосування всіх змін та доповнень, які подані Кабінетом Міністрів України.
-896- Кабінет Міністрів України
Статтю викласти у редакції:
"Стаття 45. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні
(1) При розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів та фракцій Верховною Радою України щодо змін та доповнень до проекту Закону про Державний бюджет України не розглядаються, окрім висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування пропозицій Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту до другого читання.
(2) Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Висновків та пропозицій Верховної Ради України проекту Закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування пропозицій Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту до другого читання. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України передбачає постатейне голосування проекту закону, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання.
(3) Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада.
(4) У разі, якщо у другому читанні затверджено не всі статті проекту Закону про Державний бюджет України, вони переносяться на розгляд у третьому читанні. При цьому загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування бюджетів місцевого самоврядування, повинні бути прийняті у другому читанні в обов"язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні."
Враховано

(1) При розгляді проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів та фракцій Верховною Радою України щодо змін та доповнень до проекту Закону про Державний бюджет України не розглядаються, окрім висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування пропозицій Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту до другого читання.
(2) Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Висновків та пропозицій Верховної Ради України проекту Закону про Державний бюджет України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування пропозицій Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України при підготовці проекту до другого читання. Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України передбачає постатейне голосування проекту закону, поданого Кабінетом Міністрів України на друге читання.
(3) Друге читання проекту Закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада.
(4) У разі, якщо у другому читанні затверджено не всі статті проекту Закону про Державний бюджет України, вони переносяться на розгляд у третьому читанні. При цьому загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік, обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування бюджетів місцевого самоврядування, повинні бути прийняті у другому читанні в обов"язковому порядку і не підлягають розгляду у третьому читанні.
1001.
(3) Під час другого читання Верховна Рада України затверджує остаточний загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік та всі показники, що стосуються міжбюджетних відносин.1002.
(4) Внесення змін до показників нормативів бюджетної забезпеченості, корегуючих коефіцієнтів розрахунку контингентів надходжень по делегованих доходах допускається тільки шляхом внесення змін та доповнень до Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період".
-897- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 134. (4) вилучити, оскільки Бюджетна резолюція не є законом.

Відхилено.

1003.
(5) Після затвердження бюджету у другому читанні вважаються остаточно затвердженими всі показники формування місцевих бюджетів і починається складання та розгляд бюджетів самоврядування.1004.
(6) Проект Закону про Державний бюджет України не може бути прийнятий в цілому під час другого читання.1005.
Стаття 135. Прийняття проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні
-898- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України у третьому читанні
Вилучити в ч.5 слово "проекту"
Враховано
Стаття 46. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у третьому читанні
1006.
(1) Протягом 5 днів після прийняття бюджету у другому читанні комітет Верховної Ради України з питань бюджету вносить зміни та доповнення до проекту закону про Державний бюджет України, внесені Кабінетом Міністрів України, які були підтримані Верховною Радою України.
-899- Комітет з питань бюджету
Статтю викласти у редакції:
"Стаття 46. Розгляд проекту Закону про Державний бюджет України у третьому читанні
(1) У разі необхідності проведення процедури третього читання відповідно до частини 5 статті 45 цього Кодексу, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету узгоджує з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України статті проекту Закону про Державний бюджет України, що не були затверджені у другому читанні, та вносить їх на третє читання не пізніше 25 листопада.
(2) Третє читання проекту Закону про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України.
(3) Після доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна Рада України проводить голосування по пропозиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо статей Закону про Державний бюджет України, що не були затверджені у другому читанні, та по закону в цілому.
(4) У разі, якщо рішення про прийняття Закону про Державний бюджет України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться голосування по кожній запропонованій Комітетом пропозиції.
(5) Закон про Державний бюджет України на наступний рік приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому."

(1) У разі необхідності проведення процедури третього читання відповідно до частини 5 статті 45 цього Кодексу, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету узгоджує з уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України статті проекту Закону про Державний бюджет України, що не були затверджені у другому читанні, та вносить їх на третє читання не пізніше 25 листопада.


-900- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 135. (1) модифікуються таким чином, щоб відображали, що Кабінет Міністрів готує та вносить поправки до бюджету, оскільки підготовка бюджету згідно Конституції (ст.116) є повноваженням виконавчої влади.
Відхилено.
Ст.116 Конституції України передбачає лише підготовку проекту бюджету.
(2) Третє читання проекту Закону про Державний бюджет України починається з доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України.
1007.
(2) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету усуває розбалансування Державного бюджету України, якщо таке виникло під час другого читання і не пізніше 10 грудня вносить на третє читання збалансований проект закону про Державний бюджет України.


(3) Після доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України Верховна Рада України проводить голосування по пропозиціях Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Кабінету Міністрів України щодо статей Закону про Державний бюджет України, що не були затверджені у другому читанні, та по закону в цілому.
1008.
(3) Третє читання проекту закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету про заходи щодо збалансування Державного бюджету України.
-901- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф 3 "... обговорення пропозицій щодо збалансування Державного бюджету..." - вилучити.
Враховано

(4) У разі, якщо рішення про прийняття Закону про Державний бюджет України із запропонованими пропозиціями Комітету Верховної Ради України з питань бюджету в цілому не прийнято, проводиться голосування по кожній запропонованій Комітетом пропозиції.
(5) Закон про Державний бюджет України на наступний рік приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.
1009.
(4) Після доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховна Рада України проводить обговорення пропозицій щодо збалансування Державного бюджету України і голосує за закон про Державний бюджет України в цілому.1010.
(5) Якщо за результатами голосування рішення щодо прийняття проекту закону України про Державний бюджет України в цілому не прийнято, процедура прийняття проекту закону України про Державний бюджет України повторюється, при цьому.
-902- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(5) параграф не відредаговано.

Враховано


1011.
(6) Якщо за результатами голосування пропозицій народних депутатів України не досягнуто затвердженого граничного розміру дефіциту Державного бюджету України, процедура прийняття проекту закону України про Державний бюджет України у третьому читанні повторюється. При цьому Верховна Рада України може скоротити встановлені цим Кодексом строки підготовки до третього читання.

-903- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Н.д.Макеєнко В.В. (Реєстр.картка №354)
Н.д.Шуфрич Н.І. (Округ №70)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Н.д.Морозов А.П. (Реєстр.картка №278)
Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Доповнити новою статтею:
"Стаття _. Особливості розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на наступний рік
(1) Термін перебування проекту Закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України включає в себе час з моменту його офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням часу, коли цей проект знаходився в Кабінеті Міністрів України згідно з процедурою, визначеної цим Кодексом.
(2) У разі відхилення Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет України, відлік терміну перебування проекту на розгляді у Верховній Раді України поновлюється з кожним наступним його поданням Кабінетом Міністрів України.
(3) Термін перебування прийнятого Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України на підписі у Президента України, а також час його повторного розгляду Верховною Радою України у разі вето Президента України на цей закон, не включаються до загального терміну перебування проекту Закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України."
Враховано

Стаття 47. Особливості розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на наступний рік
(1) Термін перебування проекту Закону про Державний бюджет України на розгляді у Верховній Раді України включає в себе час з моменту його офіційного подання Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України до його прийняття Верховною Радою України за вирахуванням часу, коли цей проект знаходився в Кабінеті Міністрів України згідно з процедурою, визначеної цим Кодексом.
(2) У разі відхилення Верховною Радою України проекту Закону про Державний бюджет України, відлік терміну перебування проекту на розгляді у Верховній Раді України поновлюється з кожним наступним його поданням Кабінетом Міністрів України.
(3) Термін перебування прийнятого Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України на підписі у Президента України, а також час його повторного розгляду Верховною Радою України у разі вето Президента України на цей закон, не включаються до загального терміну перебування проекту Закону про Державний бюджет України у Верховній Раді України.-904- Кабінет Міністрів України
Статтю вилучити.
Відхилено
-905- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Особливості розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний рік
Стаття визначає не особливості розгляду проекту, а саме термін розгляду, тому варто її так і назвати. Крім того, формулювання референдуму не передбачають відрахування часу, коли проект знаходився в Кабінеті Міністрів. Пропонується такий варіант статті:
Стаття 105. Термін розгляду проекту Державного бюджету України Верховною Радою.
1. Термін розгляду проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Верховною Радою України включає в себе час з моменту його офіційного подання Кабінетом міністрів України Верховній Раді України до його прийняття у третьому читанні.
2. Плин терміну припиняється у таких випадках:
- якщо проект закону був відхилений відповідно до ч.3 статті 98 - з моменту відхилення до моменту наступного розгляду повторно винесеного проекту,
- якщо Кабінет Міністрів не витримав термінів подання проекту до другого читання, - з моменту порушення термінів подання проекту до другого читання до моменту його подання на друге читання;
- якщо поданий Кабінетом Міністрів на друге читання проект визнаний таким, що не відповідає вимогам щодо підготовки проекту на друге читання відповідно до ч.3 статті 102 - з моменту визнання проекту поданого на друге читання таким, що не відповідає вимогам щодо підготовки проекту на друге читання до моменту повторного подання на друге читання переробленого проекту.
Враховано частково
у ст.47 нової редакції.

1012.
Стаття 136. Бюджетні асигнування в разі неприйняття закону про Державний бюджет України
-906- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 136 викласти у редакції:
"Стаття 48. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет України
(1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не набув чинності Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати видатки Державного бюджету України з наступними обмеженнями:
1) щомісячні видатки з Державного бюджету України можуть здійснюватися на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
2) щомісячні видатки з Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період з урахуванням обмежень, визначених пунктами один і три частини 1 цієї статті;
3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.
(2) Не пізніше двох місяців з дня опублікування Закону про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про взяті зобов'язання та здійснені платежі згідно з пунктом 1 частини 1 цієї статті, по яких бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не передбачені.
(3) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу;
(4) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори, обов'язкові платежі та інші надходження справляються відповідно до Закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів."
Враховано

Стаття 48. Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет України
(1) Якщо до початку нового бюджетного періоду не набув чинності Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України має право здійснювати видатки Державного бюджету України з наступними обмеженнями:
1) щомісячні видатки з Державного бюджету України можуть здійснюватися на цілі, які визначені у Законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і одночасно передбачені у проекті Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України;
2) щомісячні видатки з Державного бюджету України не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період з урахуванням обмежень, визначених пунктами один і три частини 1 цієї статті;
3) до прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період провадити капітальні видатки забороняється.

1013.
Якщо до початку бюджетного року Верховною Радою України не прийнято Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України дає дозвіл на проведення поточних витрат, необхідних для належного виконання державних функцій, за умови, що:
-907- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Глава ХХ, ст. 136 преамбулу викласти в редакції: "Якщо на початок нового бюджетного періоду не вступив в дію закон України про державний бюджет України поточного бюджетного періоду, подовжується дія закону України про державний бюджет України минулого бюджетного періоду на наступних умовах:"
Враховано в іншій редакції
(2) Не пізніше двох місяців з дня опублікування Закону про Державний бюджет України Міністр фінансів України інформує Верховну Раду України про взяті зобов'язання та здійснені платежі згідно з пунктом 1 частини 1 цієї статті, по яких бюджетні призначення у затвердженому Державному бюджеті України не передбачені.
1014.
а) місячні видатки не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених Законом України про Державний бюджет України на минулий рік крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому Законом України про Державний бюджет України на минулий рік;
-908- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Глава ХХ, ст. 136 п. (а) викласти в редакції: "щомісячні видатки з державного бюджету України не перевищують 90 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених законом України про державний бюджет України минулого бюджетного періоду крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому законом України про державний бюджет України минулого бюджетного періоду".
Враховано частково.
(3) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період запозичення можуть здійснюватися лише з метою погашення основної суми державного боргу;
(4) До прийняття Закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори, обов'язкові платежі та інші надходження справляються відповідно до Закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів.


-909- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
"В абзаці а) 1 статті 136 замість слів "не перевищують 50 відсотків 1\2 обсягу видатків,...", записати: "не перевищують 90 відсотків 1\2 обсягу видатків" і далі по тексту".
Відхилено.

1015.
б) до прийняття закону України про Державний бюджет України на поточний рік у Кабінету Міністрів України забороняється здійснювати нові внутрішні та зовнішні запозичення, а також здійснювати погашення основної суми внутрішнього та зовнішнього боргу за рахунок поточних надходжень до Державного бюджету України.
-910- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 136. Частина 1. Пункт б. Після слів "внутрішні та зовнішні запозичення" вилучити. Припинення з таких причин виплат заборгованості по раніше отриманих кредитах може кваліфікуватися як дефолт, що є неприпустимим.
Враховано у ст.48 нової редакції

1016.
Стаття 137. Порядок оприлюднення закону про Державний бюджет України
-911- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Її положення врахувати у ст.28 нової редакції.
Враховано


1017.
Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою України, оприлюднюється відповідно до статті 94 Конституції України у повному обсязі з додатками, які є невід'ємною частиною закону про Державний бюджет України.

-912- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Виділити в окрему главу процедури щодо виконання Державного бюджету України та викласти її з врахуванням положень ст.138 в такій редакції:
"Глава ІX. Виконання Державного бюджету України."
Враховано
Глава ІX. Виконання Державного бюджету України.


"Стаття _. Загальні положення
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює органiзацiю та управління виконанням Державного бюджету України та координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Стаття 49. Загальні положення
Кабінет Міністрів України забезпечує виконання Державного бюджету України. Міністерство фінансів України здійснює органiзацiю та управління виконанням Державного бюджету України та координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

1018.
Стаття 138. Виконання державного бюджету України
Стаття _. Казначейське обслуговування Державного бюджету України
(1) В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету, яка передбачає:
1) здійснення операцій з коштами державного бюджету;
2) здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
3) здійснення контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов"язань та проведенні платежів;
4) здійснення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
(2) Казначейське обслуговування Державного бюджету України здійснюється органами Державного казначейства України.
Враховано

Стаття 50. Казначейське обслуговування Державного бюджету України
(1) В Україні застосовується казначейська форма обслуговування Державного бюджету, яка передбачає:
1) здійснення операцій з коштами державного бюджету;
2) здійснення розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів;
3) здійснення контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов"язань та проведенні платежів;
4) здійснення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного бюджету.
(2) Казначейське обслуговування Державного бюджету України здійснюється органами Державного казначейства України.


Стаття _. Бюджетний розпис
(1) Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України. Якщо Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період не набув чинності станом на 1 січня планового року, впроваджується тимчасовий розпис.
(2) Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.

Стаття 51. Бюджетний розпис
(1) Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується Міністром фінансів України відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України. Якщо Закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період не набув чинності станом на 1 січня планового року, впроваджується тимчасовий розпис.
(2) Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.


Стаття _. Виконання Державного бюджету України за доходами
(1) Міністерство фінансів України в процесі виконання державного бюджету за доходами здійснює прогнозування, аналіз, надання відстрочок по сплаті податків, зборів та інших обов"язкових платежів на умовах податкового кредиту.
(2) Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та здіснює за поданням органів стягнення повернення сум доходів, що були невірно або зайво зараховані до бюджету.
(3) Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів, обов"язкових платежів та інших доходів відповідно до законодавства.
(4) Податки, збори та обов"язкові платежі до Державного бюджету України зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України i не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.
(5) Податки, збори та обов"язкові платежі до Державного бюджету України визнаються зарахованими в дохiд державного бюджету з моменту їх зарахування на єдиний казначейський рахунок.

Стаття 52. Виконання Державного бюджету України за доходами
(1) Міністерство фінансів України в процесі виконання державного бюджету за доходами здійснює прогнозування, аналіз, надання відстрочок по сплаті податків, зборів та інших обов"язкових платежів на умовах податкового кредиту.
(2) Державне казначейство України веде бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та здіснює за поданням органів стягнення повернення сум доходів, що були невірно або зайво зараховані до бюджету.
(3) Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до державного бюджету податків, зборів, обов"язкових платежів та інших доходів відповідно до законодавства.
(4) Податки, збори та обов"язкові платежі до Державного бюджету України зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України i не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.
(5) Податки, збори та обов"язкові платежі до Державного бюджету України визнаються зарахованими в дохiд державного бюджету з моменту їх зарахування на єдиний казначейський рахунок.


Стаття _. Виконання Державного бюджету України за видатками
(1) Стадіями виконання державного бюджету за видатками визнаються:
1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого розпису;
2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
3) прийняття бюджетних зобов'язань;
4) отримання товарів, робіт та послуг;
5) здійснення платежу на погашення зобов'язання;
6) використання товарiв, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.
(2) У відповідності до затвердженого бюджетного розпису розпорядники бюджетних коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень
(3) Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України.
(4) Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і контроль за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.
(5) Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання та провадять видатки тільки в межах асигнувань, встановлених кошторисами.
(6) Будь-які зобов'язання, прийняті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом, не вважаються зобов'язаннями за коштами державного бюджету. Платежі з Державного бюджету України на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватись.
(7) Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого зобов"язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України.
(8) Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
а) наявності відповідного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету;
б) відповідності напрямів витрачання напрямам бюджетного призначення;
в) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаного залишку бюджетних асигнувань."

Стаття 53. Виконання Державного бюджету України за видатками
(1) Стадіями виконання державного бюджету за видатками визнаються:
1) встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого розпису;
2) затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів;
3) прийняття бюджетних зобов'язань;
4) отримання товарів, робіт та послуг;
5) здійснення платежу на погашення зобов'язання;
6) використання товарiв, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.
(2) У відповідності до затвердженого бюджетного розпису розпорядники бюджетних коштів Державного бюджету України одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів. Кошторис є основним плановим документом бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень
(3) Державне казначейство України здійснює контроль за відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів розпису Державного бюджету України.
(4) Розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за управління бюджетними асигнуваннями і контроль за виконанням процедур та вимог, встановлених цим Кодексом.
(5) Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання та провадять видатки тільки в межах асигнувань, встановлених кошторисами.
(6) Будь-які зобов'язання, прийняті фізичними та юридичними особами за коштами Державного бюджету України без відповідних асигнувань або ж з перевищенням повноважень, встановлених цим Кодексом, не вважаються зобов'язаннями за коштами державного бюджету. Платежі з Державного бюджету України на покриття таких зобов'язань не можуть здійснюватись.
(7) Після отримання товарів, робіт та послуг відповідно до умов взятого зобов"язання розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та подає доручення на здійснення платежу органу Державного казначейства України, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами України.
(8) Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:
а) наявності відповідного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання державного бюджету;
б) відповідності напрямів витрачання напрямам бюджетного призначення;
в) наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаного залишку бюджетних асигнувань.
1019.
(1) Виконання державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України згідно порядку визначеного статями 99-110 цього Кодексу.1020.
(2) Списання заборгованості перед державним бюджетом України здійснюється за рішенням Верховної Ради України.
-913- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
В статті 138 зберегти частину (2): Списання заборгованості перед Державним бюджетом України здійснюється за рішенням Верховної Ради України.
Відхилено, Кодекс не повинен факту існування заборгова-ності надавати статусу Закону

1021.
Стаття 139. Контроль за використанням коштів по таємних видатках
-914- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Врахувати положення зазначеної статті у ст.34 нової редакції.
Враховано


1022.
(1) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України в порядку, що затверджується Верховною Радою України.1023.
(2) Звітність про використання коштів по таємних видатках затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

-915- Комітет з питань бюджету
З врахуванням положень статей 93, 94, 95, 96 попередньої редакції Кодексу викласти главу "Внесення змін до Закону України про Державний бюджет України" такого змісту:
"Глава ІX. Внесення змін до Закону України про Державний бюджет України
Стаття 54. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет України
Право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до Закону про Державний бюджет України належить Президенту України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України.
Стаття 55. Перевиконання доходної частини Державного бюджету України
(1) Надходження, що перевищують показники доходної частини державного бюджету, враховані у Законі про Державний бюджет України, розподіляються відповідно до Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України.
(2) Факт перевиконання доходної частини Державного бюджету України визнається за результатами офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати України та Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету за підсумками трьох кварталів при перевищенні за відповідний період показників доходів, врахованих у Законі про Державний бюджет України більш, ніж на 15 відсотків.
(3) У разі встановлення такого перевищення Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати проект Закону України про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України. Якщо Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати України та Міністерства фінансів України про перевищення надходжень більш, ніж на 15 відсотків до планових, не подає проект Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України, відповідний законопроект розробляється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 56. Скорочення видатків Державного бюджету України
(1) У разі, коли за результатами місячного звіту про виконання державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, встановленого Законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює обмеження щодо проведення видатків iз Державного бюджету України.
(2) У разі, якщо за результатами квартального звіту про виконання державного бюджету має місце недовиконання доходної частини більш, ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої бюджетним розписом на відповідний період, Міністр фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України протягом двох тижнів після офіційного подання звітності, що засвідчує відповідне недовиконання доходної частини бюджету. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає їх до Верховної Ради України не пізніше одного тижня з дня подання пропозицій Міністром фінансів України.
(3) Верховна Рада України приймає рішення про скорочення видатків державного бюджету у двотижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. При невиконанні цієї вимоги Кабінет Міністрів України самостійно приймає рішення про скорочення видатків, яке діє до прийняття відповідного рішення Верховною Радою України."

Враховано

Глава ІX. Внесення змін до Закону про Державний бюджет України
Стаття 54. Порядок внесення змін до Закону про Державний бюджет України
Право законодавчої ініціативи щодо внесення змін до Закону про Державний бюджет України належить Президенту України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Національному банку України.
Стаття 55. Перевиконання доходної частини Державного бюджету України
(1) Надходження, що перевищують показники доходної частини державного бюджету, враховані у Законі про Державний бюджет України, розподіляються відповідно до Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України.
(2) Факт перевиконання доходної частини Державного бюджету України визнається за результатами офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати України та Міністерства фінансів України щодо виконання державного бюджету за підсумками трьох кварталів при перевищенні за відповідний період показників доходів, врахованих у Законі про Державний бюджет України більш, ніж на 15 відсотків.
(3) У разі встановлення такого перевищення Кабінет Міністрів України зобов'язаний подати проект Закону України про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України. Якщо Кабінет Міністрів України протягом двох тижнів з дня оголошення офіційних висновків Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати України та Міністерства фінансів України про перевищення надходжень більш, ніж на 15 відсотків до планових, не подає проект Закону про Внесення змін до Закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України, відповідний законопроект розробляється Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 56. Скорочення видатків Державного бюджету України
(1) У разі, коли за результатами місячного звіту про виконання державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня дефіциту, встановленого Законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів України встановлює обмеження щодо проведення видатків iз Державного бюджету України.
(2) У разі, якщо за результатами квартального звіту про виконання державного бюджету має місце недовиконання доходної частини більш, ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої бюджетним розписом на відповідний період, Міністр фінансів України готує пропозиції про внесення змін до Державного бюджету України протягом двох тижнів після офіційного подання звітності, що засвідчує відповідне недовиконання доходної частини бюджету. Кабінет Міністрів України, розглянувши ці пропозиції, подає їх до Верховної Ради України не пізніше одного тижня з дня подання пропозицій Міністром фінансів України.
(3) Верховна Рада України приймає рішення про скорочення видатків державного бюджету у двотижневий термін з дня відповідного подання Кабінетом Міністрів України. При невиконанні цієї вимоги Кабінет Міністрів України самостійно приймає рішення про скорочення видатків, яке діє до прийняття відповідного рішення Верховною Радою України.


-916- Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.97 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю 57 у такій редакції:
"Стаття 57. Захищені статті бюджетних видатків
(1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків.
(2) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається Законами про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період та про Державний бюджет України на наступний бюджетний період з огляду на пріоритети бюджетної політики."

Стаття 57. Захищені статті бюджетних видатків
(1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків.
(2) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається Законами про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період та про Державний бюджет України на наступний бюджетний період з огляду на пріоритети бюджетної політики.

1024.
Глава XXI. Звіти про виконання державного бюджету України
-917- Кабінет Міністрів України
Назву глави XXI викласти в такій редакції:
"Глава X. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України"
Враховано

Глава XI. Бухгалтерський облік та звітність про виконання Державного бюджету України


-918- Кабінет Міністрів України
Враховуючи положення глав 15 та 16 попередньої редакції Кодексу, викласти ст.58-60 в наступній редакції:
"Стаття _. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
(1) Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
(2) Бухгалтерський облік всіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов'язання держави.
(3) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно із правилами, встановленими Державним казначейством України.
(4) Всі надходження до бюджету та платежі з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників.
(5) Усі надходження до бюджету та платежі з державного бюджету повинні заноситись на рахунки в хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватись документально.
Стаття 59. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного року
(1) Після закінчення бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки за асигнуваннями станом на 31 грудня, відкриті в поточному бюджетному періоді.
(2) У кінці бюджетного періоду залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України залишає для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному періоду з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду бюджету відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань.
(3) Усі надходження і виплати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.
Стаття 60. Звітність про виконання Державного бюджету України
(1) Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України.
(2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України.
(3) Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України.
(4) Звіти про виконання Державного бюджету України є оперативними, місячними, квартальними та річними."

Враховано

Стаття 58. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України
(1) Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України.
(2) Бухгалтерський облік всіх операцій щодо виконання Державного бюджету України здійснюють органи Державного казначейства України. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов'язання держави.
(3) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік відповідно із правилами, встановленими Державним казначейством України.
(4) Всі надходження до бюджету та платежі з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозарахування цих показників.
(5) Усі надходження до бюджету та платежі з державного бюджету повинні заноситись на рахунки в хронологічному порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватись документально.
Стаття 59. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного року
(1) Після закінчення бюджетного періоду Державне казначейство України закриває всі рахунки за асигнуваннями станом на 31 грудня, відкриті в поточному бюджетному періоді.
(2) У кінці бюджетного періоду залишки коштів на рахунках спеціального фонду державного бюджету Державне казначейство України залишає для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному періоду з урахуванням їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду бюджету відкриваються в наступному бюджетному періоді із записом про всі не витрачені в попередньому періоді кошти, які були одержані на виконання відповідних завдань.
(3) Усі надходження і виплати записуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.
Стаття 60. Звітність про виконання Державного бюджету України
(1) Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України.
(2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методики звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України.
(3) Єдині форми звітності про виконання Державного бюджету України встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою України та Міністерством фінансів України.
(4) Звіти про виконання Державного бюджету України є оперативними, місячними, квартальними та річними.
1025.
Стаття 140. Місячний звіт про виконання державного бюджету України


Стаття 61. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
1026.
(1) Місячний звіт про виконання державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
-919- Комітет з питань бюджету
Статтю 140 викласти в новій редакції:
"Стаття _. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України
(1) Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
(2) Місячний звіт про виконання показників зведеного бюджету України, інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України, інформацію про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.
(3) Місячний звіт про фактичні надходження податків, зборів та обов'язкових платежів та інших доходів до бюджету, а також сум недоїмки та переплат надається органами стягнення Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним."
Враховано

(1) Місячний звіт про виконання Державного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
(2) Місячний звіт про виконання показників зведеного бюджету України, інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України, інформацію про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.
(3) Місячний звіт про фактичні надходження податків, зборів та обов'язкових платежів та інших доходів до бюджету, а також сум недоїмки та переплат надається органами стягнення Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.
1027.
(2) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.1028.
Стаття 141. Квартальний звіт про виконання державного бюджету України
-920- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст.141 записати "про хід виконання".
Відхилено.
Це чітко встановлена форма документу.

1029.
(1) Квартальний звіт про виконання державного бюджету України надається Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу.
-921- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 141 викласти в редакції:
"Стаття 62. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
(1) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.
(2) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про рух грошових коштів;
3) звіт про виконання Державного бюджету України;
4) інформацію про стан державного боргу;
5) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України;
6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.
(3) Органи стягнення надають інформацію Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 35 днів після закінчення кварталу."
Враховано
Стаття 62. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України
(1) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України подається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного кварталу.
(2) Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про рух грошових коштів;
3) звіт про виконання Державного бюджету України;
4) інформацію про стан державного боргу;
5) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України;
6) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань.
(3) Органи стягнення надають інформацію Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України про втрати доходів бюджету внаслідок податкових пільг не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.
1030.
(2) Квартальний звіт про виконання державного бюджету України включає такі частини:1031.
1) баланс виконання державного бюджету України;1032.
2) звіт про виконання державного бюджету України;1033.
3) звіт про виконання зведеного бюджету України;1034.
4) звіт про виконання захищених статей державного бюджету України;1035.
5) звіт про заборгованість бюджетних установ;1036.
6) звіт про державні заборгованості та позики, взяті та видані за рішенням або дозволом Кабінету Міністрів України;1037.
7) звіт по кредитах та операціях, що відносяться до державних гарантійних зобов'язань, виданих у звітному кварталі, або погашених у звітному кварталі, або таких, термін погашення яких не настав у звітному кварталі.1038.
Стаття 142. Річний звіт про виконання державного бюджету України
-922- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст.142 записати "про хід виконання".
Відхилено. Річний звіт складається по закінченні, а не в ході бюджетного періоду

1039.
(1) Річний звіт про виконання державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.
-923- Комітет з питань бюджету
Статтю 142 викласти у редакції:
"Стаття 63. Річний звіт про виконання Державного бюджету України
(1) Річний звіт про виконання Державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 15 травня року, наступного за звітним.
(2) Річний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про виконання Державного бюджету України;
3) звіт про рух грошових коштів;
4) інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України;
5) звіт про бюджетну заборгованість;
6) звіт про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України;
7) інформація про стан державного боргу;
8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
9) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України;
10) інформацію про виконання бюджетів місцевого самоврядування;
11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту."


Враховано

Стаття 63. Річний звіт про виконання Державного бюджету України
(1) Річний звіт про виконання Державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 15 травня року, наступного за звітним.
(2) Річний звіт про виконання Державного бюджету України включає такі частини:
1) звіт про фінансовий стан (баланс) Державного бюджету України;
2) звіт про виконання Державного бюджету України;
3) звіт про рух грошових коштів;
4) інформацію про виконання захищених статей Державного бюджету України;
5) звіт про бюджетну заборгованість;
6) звіт про використання коштів з Резервного фонду Кабінету Міністрів України;
7) інформація про стан державного боргу;
8) звіт про кредити та операції, що стосуються державних гарантійних зобов'язань;
9) інформацію про виконання показників зведеного бюджету України;
10) інформацію про виконання бюджетів місцевого самоврядування;
11) іншу інформацію, визнану Кабінетом Міністрів України необхідною для пояснення звіту.
1040.
(2) Річний звіт про виконання державного бюджету України включає такі частини:
-924- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (2) 5) Доповнити ", а також звіт про погашення заборгованостей по зарплатах, пенсіях, інших соціальних виплатах".
Враховано
в іншій редакції

1041.
1) баланс виконання державного бюджету України;1042.
2) звіт про виконання державного бюджету України в порівнянні з бюджетними призначеннями відповідно до структури державного бюджету України;1043.
3) звіт про рух коштів;1044.
4) звіт про виконання зведеного бюджету України;1045.
5) звіт про виконання зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;1046.
6) звіт про виконання захищених статей державного бюджету України;1047.
7) звіт про касове виконання кошторисів видатків по спеціальних коштах бюджетних установ;1048.
8) звіт про рух позабюджетних коштів;1049.
9) звіт про заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;1050.
10) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки за рахунок коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України (відповідно до бюджетної класифікації);1051.
11) звіт про державні заборгованості та позики, взятті та видані за рішенням або дозволом Кабінету Міністрів України;1052.
12) звіт по кредитах та операціях, що відносяться до державних гарантійних зобов'язань, виданих у звітному бюджетному періоді, погашених у даному бюджетному періоді, термін погашення яких не настав.1053.
Стаття 143. Розгляд звіту про виконання державного бюджету України Рахунковою палатою України
-925- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 143 викласти в такій редакції: "Стаття 143. Розгляд річного звіту про виконання державного бюджету України. Рахункова палата України спільно з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розглядають поданий Кабінетом Міністрів України річний звіт про виконання державного бюджету України та готують висновки щодо звіту протягом 30 днів з дня його подання до Верховної Ради України".
Враховано в редакції Турчинова О.В.

1054.
Рахункова палата України та комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглядають поданий Кабінетом Міністрів України річний звіт про виконання державного бюджету України та готують висновки щодо звіту протягом одного місяця.
926- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Враховуючи конституційні засади статтю 143 викласти у редакції:
"Стаття 64. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України
Верховна Рада України визначає порядок розгляду звіту про виконання Державного бюджету України та процедуру прийняття відповідного рішення."
Враховано
Стаття 64. Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України
Верховна Рада України визначає порядок розгляду звіту про виконання Державного бюджету України та процедуру прийняття відповідного рішення.

1055.
Розділ II. Бюджети самоврядування
-927- Кабінет Міністрів України
Назву розділу викласти у такій редакції:
"Розділ IІI. Бюджети місцевого самоврядування"
Враховано

Розділ III. Бюджети місцевого самоврядування


-928- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
В розділі, що визначає бюджетні відносини в межах місцевого бюджету, пропонується передбачити можливість об'єднання територіальних громад, якщо цього вимагає економічна доцільність. Таке об'єднання територіальних громад можливо навколо великих виробничих комплексів. Передача об'єктів соціальної сфери від підприємств до органів місцевого самоврядування сприятиме більш ефективній роботі як самих підприємств так і об'єктів соціальної сфери.
За змістом враховано в тексті Кодексу-929- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Назва розділу ІІ викласти у такій редакції: "Бюджети місцевого самоврядування".
Внести відповідні редакційні зміни до статей розділу.
Враховано


1056.
Глава XXII. Структура бюджетів самоврядування
-930- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Проект Бюджетного кодексу пропонує більшу централізацію всіх бюджетних надходжень і зменшення фінансової незалежності місцевих, районних та обласних органів самоврядування в порівнянні з чинним законодавством Глава ХП. Зменшено кількість загальнодержавних податків як джерела доходів місцевих бюджетів. Податок на додану вартість і податок на прибуток підприємств зараховано до загальнодержавних податків.
Необхідно повернутися до розподілення податкових надходжень між бюджетами різних рівнів і віднести до місцевих бюджетів податок на прибуток громадян. Також пропонується підвищити фінансову незалежність обласних бюджетів і передбачити закріплення за обласними бюджетами частини загальнодержавних вказаних податків та зборів.
За змістом враховано в гл.XIІ нової редакції
Глава XIІ. Доходи та видатки бюджетів місцевого самоврядування


-931- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення глав XXII та XXIII попередньої редакції Кодексу, викласти главу у такій редакції:
"Глава XII. Доходи та видатки бюджетів місцевого самоврядування
Враховано

1057.
Стаття 144. Структура бюджетів самоврядування
Стаття 65. Структура бюджетів місцевого самоврядування

Стаття 65. Структура бюджетів місцевого самоврядування
1058.
(1) Бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети поділяються на дві частини: доходи і видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень, доходи і видатки, пов'язані з виконанням делегованих державних повноважень.
(1) Бюджети місцевого самоврядування містять в собі надходження і видатки на виконання делегованих та власних повноважень, визначених цим Кодексом."


(1) Бюджети місцевого самоврядування містять в собі надходження і видатки на виконання делегованих та власних повноважень, визначених цим Кодексом.

1059.
(2) Кожна частина складається з двох розділів: поточного бюджету та бюджету розвитку.1060.
(3) Обласні та районні бюджети містять тільки доходи і видатки, пов'язані з виконанням делегованих повноважень.1061.
(4) До доходів бюджету розвитку самоврядування відносяться:1062.
1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності самоврядування;1063.
2) надходження дивідендів від господарюючих суб'єктів, що знаходяться у власності самоврядування та від їх участі у статутних фондах суб'єктів господарської діяльності;1064.
3) надходження від оренди майна, яке знаходиться у власності самоврядування;1065.
4) цільові субвенції з державного бюджету України та інших бюджетів на інвестиційні цілі;
-932- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.4 ст. 144 додати підпункт "4) безхазяйне майно у вигляді житлових будинків та земельних ділянок, що передаються у комунальну власність", а підпункти 4), 5), 6) вважати відповідно підпунктами 5), 6), 7).
Відхилено. Кодексом регулю-ються лише фінансо-ві, а не майнові відносини взагалі.

1066.
5) кошти від повернення запозичень, які надавалися з фонду розвитку;1067.
6) кошти, які передаються з бюджетів поточного фінансування за рішенням ради відповідного рівня.1068.
(5) До видатків бюджету розвитку відносяться:1069.
1) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку;1070.
2) капітальні вкладення;1071.
3) пошукові та науково-дослідні роботи;
-933- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.5 ст. 144 додати підпункт "3) капітальні (відновні) ремонти", а підпункти 3), 4), 5), вважати відповідно 4), 5), 6).
Враховано
за змістом у ст.10 нової редакції

1072.
4) фінансування інвестиційних проектів;1073.
5) участь у статутних фондах суб'єктів господарської діяльності.1074.
Стаття 145. Передача коштів між частинами та розділами бюджетів самоврядування1075.
(1) Передача коштів між частинами та розділами бюджетів самоврядування після їх затвердження у порядку встановленому цим Кодексом здійснюється згідно порядку внесення змін та доповнень до постанови чи рішення про бюджет на відповідний бюджетний період.
-934- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 145. Передача коштів між частинами та розділами бюджетів місцевого самоврядування.

Враховано
в іншій редакції у ст.23 та гл.XV нової редакції

1076.
(2) Використання коштів, які направляються (закріпляються) для виконання делегованих державних повноважень для виконання власних повноважень забороняється.
-935- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Положення статті врахувати у статтях 74, 75, 76 нової редакції.
Відхилено


1077.
Стаття 146. Дефіцит бюджетів самоврядування
-936- Кабінет Міністрів України
Розмістити зазначену статтю з урахуванням внесених до неї змін після статті "Бюджет розвитку місцевого самоврядування"
Враховано


1078.
(1) Планування і затвердження поточного бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів з дефіцитом забороняється.
-937- Н.д Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.1 ст. 146 вилучити.

Відхилено. Ці бюджети отримують трансферти з державного бюджету на фінансування делегованих державних повноважень.

1079.
(2) Затвердження обласного та районного бюджету з дефіцитом забороняється.
-938- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч.2 ст. 146 вилучити. Відповідно до наданих вище зауважень.
Відхилено. Ці бюджети отримують трансферти з державного бюджету на фінансування делегованих державних повноважень.

1080.
(3) Бюджети розвитку Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів можуть прийматись з дефіцитом, який покривається за рахунок запозичень.
-939- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
Ч. 3 ст. 146 вилучити.
Відхилено. Бюджет розвитку може бути з дефіцитом, оскільки він сприяє подальшому збільшенню доходів бюджетів.

1081.
(4) Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями по позиках і кредитах органів місцевого самоврядування.
-940- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (4) викласти у такій редакції: "Позики можуть залучатися для фінансування інвестиційної діяльності та субкредитування підприємств комунальної власності і не можуть бути джерелом погашення існуючої заборгованості"
Статтю доповнити пунктом 7 такого змісту: "Заставою по позиці може бути комунальне майно, цінні папери і корпоративні права органів місцевого самоврядування та частина коштів, що додатково залучається до бюджету при встановленні максимальних ставок по місцевих податках і зборах "
Статтю доповнити пунктом 9 такого змісту: "Кошти позик місцевого самоврядування не підлягають оподаткуванню"

За змістом враховано у ст.76 нової редакції

1082.
(5) Виплати на обслуговування боргу за позиками і кредитами органів місцевого самоврядування не повинні перевищувати 15 відсотків поточного бюджету.

-941- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ввести нову статтю такого змісту:
Стаття _. Позики місцевого самоврядування
(1) Позики місцевого самоврядування є цільового характеру і підлягають обов'язковому поверненню.
(2) Місцеве самоврядування вільне у виборі джерел отримання позик і кредитів.
(3) Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями з позик органів місцевого самоврядування.
(4) Позики органів місцевого самоврядування можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку, забороняється використовування позик і кредитів для здійснення поточних видатків.
(5) Позики можуть залучатися лише для фінансування інвестиційної діяльності і не можуть бути джерелом погашення існуючої заборгованості.
(6) Обслуговування цих позик (виплата відсотків, послуги посередників тощо) - з поточного бюджету.
(7) Заставою під позику може бути комунальне майно, яке може бути відчужене та частина коштів, яка може бути додатково залучена до бюджету при встановленні максимальних ставок місцевих податків та зборів.
(8) Позики плануються таким чином, щоб виплати щодо відсотків боргу за позиками органів місцевого самоврядування не перевищували 15 відсотків бюджету поточного фінансування в частині власних повноважень.
За змістом враховано у ст.75 та 76 нової редакції

1083.
Глава ХXIII. Доходи та видатки бюджетів самоврядування
-942- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Дати окремою статтею "Бюджет розвитку" у ХХІІІ главі.
Враховано у ст.73 нової редакції-943- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В гл. ХХIII слід записати положення ст. 237 восьмого варіанту проекту Бюджетного кодексу.
Відхилено. Відсутня конкретна пропозиція.

1084.
Стаття 147. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим
-944- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Положення статті 147 попередньої редакції врахувати у ст.68 нової редакції.
Враховано

Стаття 66. Склад доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів на виконання делегованих повноважень
1085.
(1) До бюджету Автономної Республіки Крим зараховуються відповідно до Конституції України та законів України податки та збори, які збираються на території Автономної Республіки Крим, за винятком податку на додану вартість, акцизного збору з імпортних товарів та місцевих податків і зборів.
Враховуючи положення ст.148, 151 та 158 попередньої редакції Кодексу викласти статтю 66 в такій редакції:
"Стаття 66. Склад доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів на виконання делегованих повноважень
(1) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень, належать наступні податки, збори та обов'язкові платежі:
1) прибутковий податок з громадян;
2) плата за землю;
3) державне мито, окрім мита, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами;
4) плата за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями;
5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
6) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
7) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
8) надходження від адміністративних штрафів за місцем вчинення правопорушення, окрім штрафів ДАІ, що зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України;
9) штрафи, фінансові санкції та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами та обов'язковими платежами, що зараховуються до цих бюджетів згідно з цим Кодексом;
(2) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів можуть зараховуватися міжбюджетні трансферти на виконання цими бюджетами делегованих повноважень:
1) трансферти з Державного бюджету України;
2) трансферти з інших бюджетів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм;

(1) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень, належать наступні податки, збори та обов'язкові платежі:
1) прибутковий податок з громадян;
2) плата за землю;
3) державне мито, окрім мита, що справляється за дії, вчинені арбітражними судами;
4) плата за видачу ліцензій та сертифікатів, що видаються виконавчими органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями;
5) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
6) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
7) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
8) надходження від адміністративних штрафів за місцем вчинення правопорушення, окрім штрафів ДАІ, що зараховуються в повному обсязі до Державного бюджету України;
9) штрафи, фінансові санкції та пені за порушення податкового законодавства за податками, зборами та обов'язковими платежами, що зараховуються до цих бюджетів згідно з цим Кодексом;
(2) До доходів бюджетів мiст Києва та Севастополя, міст обласного значення та районів можуть зараховуватися міжбюджетні трансферти на виконання цими бюджетами делегованих повноважень:
1) трансферти з Державного бюджету України;
2) трансферти з інших бюджетів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм;
1086.
(2) Делеговані державні повноваження фінансуються в повному обсязі за рахунок загальнодержавних податків і зборів та трансфертів з державного бюджету України безпосередньо з бюджету Автономної Республіки Крим або шляхом передачі районним і місцевим бюджетам частини загальнодержавних податків і зборів для виконання делегованих державних повноважень.
(3) Податки, збори та обов'язкові платежі, зазначені у частині 1 цієї статті, складають кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання ними делегованих повноважень. Цей кошик є основою для формування бюджетів мiст Києва та Севастополя, бюджетів міст обласного значення та районів на виконання делегованих повноважень і застосовується для визначення розмірів відрахувань (у відсотках) до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань, а також бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів."

(3) Податки, збори та обов'язкові платежі, зазначені у частині 1 цієї статті, складають кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання ними делегованих повноважень. Цей кошик є основою для формування бюджетів мiст Києва та Севастополя, бюджетів міст обласного значення та районів на виконання делегованих повноважень і застосовується для визначення розмірів відрахувань (у відсотках) до бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань, а також бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів.


-945- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Назва статті не коректна. Відповідно до Конституції бюджету району немає. те саме стосується також змісту ч.1.
Пропонується: "Стаття 66. Склад доходів бюджетів місцевого самоврядування на виконання делегованих повноважень.
1. Для виконання делегованих повноважень за бюджетами місцевого самоврядування закріплюються такі доходи: і далі по тесту."
Відхилено. Протирічить визначеній термінології
-946- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Вилучити п.10) ч.1.
Податок на нерухомість повинен спрямовуватись виключно на виконання власних повноважень. Для виконання власних повноважень практично немає ресурсів. Особливо це важливо для малих міст, які не будуть його вводити, оскільки більша його частина спрямовується до обласного та районного бюджету. Тому цей податок приречений ще до його введення.
Замінити ч.2 частиною 2 такого змісту:
(2) Додатково до вказаних в ч.1 цієї статті доходів бюджетів місцевого самоврядування можуть зараховуватися міжбюджетні трансфери на виконання цими бюджетами делегованих повноважень:
1) трансфери з Державного бюджету України;
2) трансфери з інших бюджетів місцевого самоврядування для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм;
Замінити ч.3 текстом такого змісту:
Враховано частково у ст.66 нової редакції

3. Податки, збори та обов'язкові платежі, зазначені у частині 1 цієї статті, складають кошик доходів місцевих бюджетів на виконання ними делегованих повноважень, який застосовуються для визначення розмірів відрахувань (у відсотках) до обласних та районних бюджетів.
Додати ч.4, 5 такого змісту:
4. На виконання делегованих повноважень з кошика доходів, що стягується на території територіальної громади до відповідних обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим спрямовується 25 відсотків.
5. На виконання делегованих повноважень з кошика доходів, що стягується на території територіальної громади міста районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань до районних бюджетів спрямовується не більше 50 відсотків. Рішення про конкретний розмір відрахувань до районного бюджету з бюджетів кожного з міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань приймає районна рада виходячи з обсягу видатків на виконання делегованих повноважень за рахунок районних бюджетів розрахованих відповідно до цього Кодексу та інших нормативно-правових актів. При цьому інші вилучення з бюджетів міст районного значення, селищ, сіл та їх об'єднань не допускаються.


1087.
(3) Доходи Автономної Республіки Крим для виконання делегованих державних повноважень по розділу поточний бюджет включають:
1088.
1) трансферти з державного бюджету України;1089.
2) акцизний збір з вітчизняних товарів, що справляється на території Автономної Республіки Крим;1090.
3) прибутковий податок з громадян, що справляється на території Автономної Республіки Крим, за винятком прибуткового податку з громадян, переданого в районні бюджети і бюджети міст республіканського значення для виконання делегованих державних повноважень;1091.
4) податок на прибуток підприємств, що справляється на території Автономної Республіки Крим, за винятком податку на прибуток підприємств, переданого в районні бюджети і бюджети міст республіканського значення для виконання делегованих державних повноважень;1092.
5) інші загальнодержавні податки і збори, що справляються на території Автономної Республіки Крим.1093.
(4) Доходи Автономної Республіки Крим для виконання власних повноважень по розділу поточний бюджет включають:1094.
1) податки і збори, які згідно законодавства України встановлюються Автономною Республікою Крим;1095.
2) проценти, сплачені за користування бюджетними позиками або по гарантіях, наданим за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим;1096.
3) гранти, подарунки, добродійні внески в грошовому і натуральному вигляді (у вартісному обчисленні).1097.
Стаття 148. Склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ і міст районного значення Автономної Республіки Крим
-947- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Зміст статті 148 не освітлює склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ і міст районного значення Автономної Республіки Крим. Стаття потребує уточнення
Враховано
у ст.66 нової редакції

1098.
Склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ та міст районного значення Автономної Республіки Крим встановлюється нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, цього Кодексу та інших законів України.
-948- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити, положення статті врахувати у ст.66 нової редакції.
Враховано


1099.
Стаття 149. Регулюючі доходи бюджету Автономної Республіки Крим1100.
(1) Регулюючі доходи бюджету Автономної Республіки Крим - загальнодержавні податки, збори та інші обов'язкові платежі, по яких встановлюються нормативи розщеплення між бюджетом Автономної Республіки Крим і бюджетами районів та міст республіканського значення відрахувань (у відсотках) в залежності від обсягів делегованих державних повноважень, закріплених за бюджетами відповідних рівнів.
-949- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Ст.149 вилучити. Положення статті врахувати у ст.68 нової редакції.
Враховано

1101.
(2) Нормативи розщеплення визначаються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим.1102.
(3) Нормативи розщеплень від загальнодержавних податків і зборів між районним бюджетом і бюджетами міст районного значення, селищами і селами визначаються рішенням районної ради при затвердженні бюджету на наступний бюджетний період.1103.
Стаття 150. Видатки бюджету Автономної Республіки Крим
-950- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Врахувати положення зазначеної статті з урахуванням внесених до неї змін в статті 69 "Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим", в статті видатків бюджетів місцевого самоврядування та в статтях 91 та 92 нової редакції.
Враховано


1104.
(1) До складу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на виконання власних повноважень відносяться видатки на:1105.
1) утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів і республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;1106.
2) здійснення загальнореспубліканських програм підтримки і підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;1107.
3) утримання установ і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться в республіканській власності Автономної Республіки Крим;1108.
4) охорону навколишнього середовища;1109.
5) трансферти, передані з бюджету Автономної Республіки Крим до бюджетів міст республіканського значення і районні бюджети;1110.
6) кошти, передані з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного бюджету України на загальнодержавні видатки;1111.
7) створення Резервного фонду Ради міністрів Автономної Республіки Крим у розмірі до одного процента від обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим;1112.
8) бюджетні призначення, передбачені законодавчими актами України та Автономної Республіки Крим.1113.
(2) До складу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на виконання делегованих повноважень відносяться видатки на:1114.
1) фінансування функцій держави, визначені діючим законодавством як делеговані державні повноваження1115.
2) виконання спільних проектів та програм територіальних громад переданих ними на договірних засадах Автономній Республіці Крим.

-951- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Склад доходів мiсцевих бюджетів
Зауваження. У випадку створення кошику доходів, які закріплюються для фінансування делегованих повноважень, частки, які направляються до бюджетів місцевого самоврядування повинні бути одинакові для всіх доходів, які входять до кошика.
Відповідно до розподілу повноважень, частка, яка залишається за бюджетами міст районного значення пропонується занадто великою. Це потягне за собою дуже високі рівні вилучень. Оскільки право обрахунку доходів залишається за райфінвідділами, контингенти міст районного значення будуть роздуватись, в той час, як вилучення будуть здійснюватись живими коштами.
Пропонується або знизити частку доходів, які залишаються за містами районного значення, або взагалі перевести їх на дотації. Можливо, останнє буде навіть доцільнішим, оскільки в цьому випадку усуваються маніпуляції з контингентами, а відповідно до механізму надання дотацій кошти будуть надходити рівномірно.
З врахуванням вищенаведених міркувань пропонується внести відповідні зміни до статей 114, 117, 119.
Враховано частково

Стаття 67. Склад доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань
До доходів бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань на виконання делегованих повноважень зараховується не менше 25 відсотків кошика доходів, що стягуються на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

1116.
Стаття 151. Склад доходів обласного та районного бюджету
-952- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Стаття потребує доопрацювання.
Конституційна норма щодо формування обласних та районних бюджетів з коштів державного бюджету передбачає можливість передачі до цих бюджетів частини загальнодержавних податків та зборів.
Тому вважаємо, що при визначенні джерел формування обласного та районного бюджетів необхідно передбачити, що їх доходна частина утворюється за рахунок власних доходів, закріплених доходів, які зараховуються до цих бюджетів, і частини надходжень загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) за нормативами, які затверджуються обласними та районними радами, а також за рахунок офіційних трансфертів у вигляді дотації, субвенції з бюджетів вищих рівнів та надходжень коштів з бюджетів нижчих рівнів.
За змістом враховано в гл.XII та XV нової редакції
Стаття 68. Склад доходів обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим


-953- Н.д.Гошовська В.А. (Округ №178)
До статті 151:
п. 3 - виключити слова "коштів, що передаються на утримання обласної ради".
п. 7 - благодійні внески та пожертвування зараховувати до спеціального фонду.
Враховано
у ст.68 нової редакції

1117.
Доходи обласного та районного бюджету формуються за рахунок:
-954- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 151 попередньої редакції Кодексу вилучити. Її положення врахувати в іншій редакції у ст.68 та 66 нової редакції Кодексу.
"Стаття 68. Склад доходів обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим
(1) Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим формуються за рахунок:
1) 25 відсотків кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування, що стягуються на території області чи Автономної Республіки Крим,
2) трансфертів з Державного бюджету України;
3) трансфертів з бюджетів місцевого самоврядування для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм."
Враховано

(1) Для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад доходи обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим формуються за рахунок:
1) 25 відсотків кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування, що стягуються на території області чи Автономної Республіки Крим,
2) трансфертів з Державного бюджету України;
3) трансфертів з бюджетів місцевого самоврядування для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм.


1118.
1) трансфертів з державного бюджету України;1119.
2) коштів, що передаються з бюджетів самоврядування інших рівнів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм по об'єктах, що спільно використовуються та коштів, що передаються для утримання обласної ради;1120.
3) реалізації об'єктів власності;1121.
4) благодійних внесків та пожертвувань.
-955- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Ст. 151 доповнити пунктом 5: "Частина надходжень від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування".
Відхилено.
Збір скасовано


1122.
Стаття 152. Склад видатків обласного та районного бюджету
-956- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Положення зазначеної статті врахувати в статтях 91, 92, 93 нової редакції. Статтю 152 попередньої редакції вилучити.
Враховано-957- Н.д.Гошовська В.А. (Округ №178)
Статтю 152 доповнити новим пунктом "п.6 - фонд непередбачених видатків обласного бюджету".
Враховано
за змістом у ст.24 нової редакції

1123.
Видатки обласного та районного бюджету здійснюються на:1124.
1) утримання ради відповідного рівня;1125.
2) виконання делегованих державних повноважень;1126.
3) спрямування трансфертів бюджетам районів та місцевим бюджетам;1127.
4) виконання на підставі договору з відповідними районними радами та (або) територіальними громадами спільних проектів та соціально-економічних і культурних програм та утримання об'єктів, що спільно використовуються;
-958- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Редакція частини 4 статті 152 щодо видатків на виконання спільних проектів та соціально-економічних та культурних програм не відповідає 2 частині ст. 143 Конституції України, якою визначено, що спільні проекти виконуються за рахунок коштів Державного бюджету, а реалізація спільних та соціально-економічних та культурних програм - за рахунок коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів.
Тому необхідно дати чітке трактування термінів "спільні проекти" та спільні "соціально-економічні та культурні програми" та визначити порядок формування доходів для їх фінансування.
Враховано
в іншій редакції у ст.93.

1128.
5) інші потреби, що самостійно визначаються радою відповідно до її компетенції.

-959- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Враховуючи положення статей 147, 150 та 158 попередньої редакції Кодексу, викласти статті в такій редакції:
"Стаття _. Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим
(1) Доходи та видатки бюджетів міст Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, та із урахуванням законів України, що визначають особливий статус цих адміністративно-територіальних утворень. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень, формуються на основі загальних нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.
Стаття _. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у випадку їх створення) визначається міською радою відповідно до переданих їм повноважень."
Враховано

Стаття 69. Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим
(1) Доходи та видатки бюджетів міст Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим формуються в порядку, встановленому цим Кодексом, та із урахуванням законів України, що визначають особливий статус цих адміністративно-територіальних утворень. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих повноважень, формуються на основі загальних нормативів бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення.
Стаття 70. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах (у випадку їх створення) визначається міською радою відповідно до переданих їм повноважень.

1129.
Стаття 153. Доходи та видатки бюджетів територіальних громад на виконання власних повноважень
-960- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Враховуючи положення ст.153 попередньої редакції Кодексу викласти статтю такого змісту:
"Стаття _. Склад доходів бюджетів мiсцевого самоврядування на виконання власних повноважень
До доходів бюджетів мiсцевого самоврядування на виконання власних повноважень належать:
1) місцеві податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів;
2) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
3) податок на промисел, що зараховується до місцевого бюджету;
4) власні надходження бюджетних установ та організацій, що утримуються з відповідного бюджету;
5) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
6) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності територіальної громади, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
7) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до місцевих бюджетів;
8) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;
9) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
10) плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;
11) благодійні внески, гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
12) інші надходження на виконання власних повноважень, передбачені законодавством."
Враховано
Стаття 71. Склад доходів бюджетів мiсцевого самоврядування на виконання власних повноважень
До доходів бюджетів мiсцевого самоврядування на виконання власних повноважень належать:
1) місцеві податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів;
2) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;
3) податок на промисел, що зараховується до місцевого бюджету;
4) власні надходження бюджетних установ та організацій, що утримуються з відповідного бюджету;
5) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
6) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності територіальної громади, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
7) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до місцевих бюджетів;
8) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у власності відповідної ради;
9) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
10) плата за гарантії, надані органом місцевого самоврядування;
11) благодійні внески, гранти та дарунки у вартісному обрахунку;


-961- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Враховуючи, що відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" територіальна громада - жителі, об'єднанні постійним проживанням в межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно - територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративно - територіальний центр, а адміністративно - територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село, дати назву статті "Склад доходів місцевих бюджетів", з відповідними змінами по пунктах статті.
Враховано
за змістом у гл.XII та XV нової редакції
12) інші надходження на виконання власних повноважень, передбачені законодавством.
1130.
(1) До доходів місцевих бюджетів територіальних громад, що спрямовуються на виконання власних повноважень належать:
-962- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (1) доповнити: "... податок на додану вартість та податок на прибуток - 25% від загальних надходжень по вказаних податках".
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1131.
1) місцеві податки і збори та надходження від фінансових санкцій, які отримані у зв'язку з порушенням порядку сплати місцевих податків та зборів;
-963- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (1) підпункт 1) викласти в такій редакції: "прибутковий податок з громадян у частині за нормативами, затвердженими місцевою радою вищого рівня"

Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1132.
2) плата за послуги, що надаються виконавчими органами місцевого самоврядування;
-964- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 2) викласти в такій редакції: "фіксований податок на доходи з фізичних осіб від підприємницької діяльності"

Враховано
в іншій редакції-965- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Стаття 153 частина (1) п.2 виключити.
Враховано

1133.
3) проценти, сплачені підприємствами, установами, організаціями за використання позик з місцевого бюджету;
-966- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 3) викласти в такій редакції: "єдиний податок в частині, визначеній чинним законодавством"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1134.
4) плати за гарантії чи поруки, надані від імені органу місцевого самоврядування кредиторам у забезпечення зобов'язань боржників;
-967- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 4) викласти в такій редакції: "державне мито, що зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством"

Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1135.
5) благодійні внески та пожертвування;1136.
6) доходи від розміщення бюджетних коштів відповідних бюджетів в комерційних банках та від наданої тимчасової фінансової допомоги підприємствам, установам та організаціям;1137.
7) податок на нерухоме майно (з часу його введення);1138.
8) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
-968- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Стаття 153 частина (1) п.8 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад. Згідно вказаного пункту та наступних пунктів до складу власних доходів віднесено окремі податки та збори (податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів, плата за землю, плата за спеціальне користування водними ресурсами, податок на промисел, плата за торговий патент та інші види підприємницької діяльності, 70 відсотків збору за забруднення навколишнього середовища), що згідно Закону України "Про систему оподаткування" (стаття 14) є загальнодержавними. В порушення чинного законодавства це передбачається у кодексі закріплення названих загальнодержавних податків .та зборів за місцевими бюджетами. Тому, потрібно обумовити мету та поряд з власними видатками делегувати територіальним громадам виконання інших функцій
Враховано
за змістом в гл. XII та XV нової редакції

1139.
9) плата за спеціальне користування водними ресурсами;
-969- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 9) частини (1) ст.153 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад.
Враховано


1140.
10) плата за землю;
-970- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62).
Пункт 10) частини (1) ст.153 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад.
Враховано


1141.
11) податок на промисел;
-971- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 11) частини (1) ст.153 вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад.
Враховано
-972- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 11) викласти в такій редакції: "плата за спеціальне користування водними ресурсами та надрами, що зараховується до місцевих бюджетів згідно з чинним законодавством"
Враховано
в іншій редакції

1142.
12) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
-973- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 12) вилучити, або привести інше групування доходів територіальних громад.
Враховано
-974- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт 12) викласти в такій редакції: "плата за землю у частині за нормативами, затвердженими місцевою радою вищого рівня"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1143.
13) надходження від адміністративних штрафів та фінансових санкцій, сплачених юридичними та фізичними особами на території відповідних органів місцевого самоврядування, крім фінансових санкцій по загальнодержавних податках і зборах, закріплених за місцевими бюджетами на виконання делегованих державних повноважень;
-975- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62.
П.п.13 ч.1 ст. 153 після слів: "податках і зборах" вставити слова: "за затвердженими нормативами відрахувань цих податків і зборів до відповідних бюджетів"
Враховано
за змістом у ст.90-92 нової редакції


1144.
14) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього середовища.
-976- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.1 ст. 153 додати підпункти: 15) безхазяйне майно, яке прийняте у комунальну власність; 16) кошти, одержані бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з бюджетів самоврядування, за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло; 17) фіксований сільськогосподарський податок; 18) єдиний податок на підприємницьку діяльність; 19) фіксований прибутковий податок з громадян;
Враховано частково у ст.71 нової редакції.-977- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75), н.д.Баулін П.Б. (Округ №76), н.д.Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Ч.1 ст. 153 доповнити пунктами:
п. 15) фіксований сільськогосподарський податок
п. 16) єдиний податок
п. 17) фіксований прибутковий податок з громадян
п. 18) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Враховано частково
у ст.71 нової редакції

1145.
(2) До складу видатків місцевих бюджетів територіальних громад для виконання власних повноважень відносяться:1146.
1) утримання органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст;1147.
2) обслуговування боргу по позиках і кредитах в межах зобов'язань органів місцевого самоврядування;1148.
3) ремонту та утримання доріг місцевого значення;1149.
4) забезпечення діяльності установ і організацій житлово-комунального господарства, транспорту, об'єктів благоустрою, майно яких знаходиться в комунальній власності;1150.
5) організацію перевезення дітей до навчальних закладів та додому;1151.
6) фонд непередбачених видатків;1152.
7) проведення заходів, визначених відповідною радою в межах її компетенції.

-978- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Доповнити новими статтями:
"Стаття 72. Видатки бюджетів мiсцевого самоврядування
До складу видатків бюджетів мiсцевого самоврядування належать видатки на виконання делегованих повноважень, визначені відповідно до статей 90-92 цього Кодексу, та видатки на виконання власних повноважень, визначених відповідно статті 93 цього Кодексу.
Враховано

Стаття 72. Видатки бюджетів мiсцевого самоврядування
До складу видатків бюджетів мiсцевого самоврядування належать видатки на виконання делегованих повноважень, визначені відповідно до статей 90-92 цього Кодексу, та видатки на виконання власних повноважень, визначених відповідно статті 93 цього Кодексу.


Стаття 73. Бюджет розвитку місцевого самоврядування
(1) Бюджет розвитку місцевого самоврядування - це частина бюджету місцевого самоврядування, що формується у складі капітальних видатків і призначена для забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності.
(2) Надходження до бюджету розвитку місцевого самоврядування включають:
1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності відповідної ради, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
2) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набуття чинності цим Кодексом та відсотки, сплачені за користування ними;
4) кошти, які передаються з поточних видатків бюджету за рішенням відповідної ради;
5) цільові субвенції з інших бюджетів на інвестиційні цілі.
6) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
(3) До витрат бюджету розвитку місцевого самоврядування належать:
1) капітальні вкладення;
2) внески органу місцевого самоврядування за участь у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
3) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку."

Стаття 73. Бюджет розвитку місцевого самоврядування
(1) Бюджет розвитку місцевого самоврядування - це частина бюджету місцевого самоврядування, що формується у складі капітальних видатків і призначена для забезпечення інноваційної та інвестиційної діяльності.
(2) Надходження до бюджету розвитку місцевого самоврядування включають:
1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності відповідної ради, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
2) надходження дивідендів від участі відповідної ради у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набуття чинності цим Кодексом та відсотки, сплачені за користування ними;
4) кошти, які передаються з поточних видатків бюджету за рішенням відповідної ради;
5) цільові субвенції з інших бюджетів на інвестиційні цілі;
6) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України.
(3) До витрат бюджету розвитку місцевого самоврядування належать:
1) капітальні вкладення;
2) внески органу місцевого самоврядування за участь у статутних фондах суб'єктів підприємницької діяльності;
3) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку.


-979- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Пункт 1 статті 73 вилучити.
Відхилено
-980- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.146 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю у такій редакції:
"Стаття 74. Дефіцит місцевих бюджетів
(1) Місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку.
(2) Дефіцит місцевих бюджетів покривається за рахунок запозичень."
Враховано

Стаття 74. Дефіцит місцевих бюджетів
(1) Місцеві бюджети можуть прийматися з дефіцитом виключно у частині дефіциту бюджету розвитку.
(2) Дефіцит місцевих бюджетів покривається за рахунок запозичень.


-981- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Статтю 74 нової редакції вилучити.
Відхилено
-982- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.46 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту:
"Стаття 75. Позички бюджетам місцевого самоврядування
(1) Міністерство фінансів України може надавати за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в межах бюджетного періоду короткотермінові безвідсоткові позики бюджетам місцевого самоврядування за умови їх використання виключно для ліквідації короткотермінових касових розривів поточного бюджету.
(2) Місцевий фінансовий орган може надавати позички іншим бюджетам місцевого самоврядування в межах відповідної території на таких же умовах за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету."

Враховано

Стаття 75. Позички бюджетам місцевого самоврядування
(1) Міністерство фінансів України може надавати за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету України в межах бюджетного періоду короткотермінові безвідсоткові позики бюджетам місцевого самоврядування за умови їх використання виключно для ліквідації короткотермінових касових розривів поточного бюджету.
(2) Місцевий фінансовий орган може надавати позички іншим бюджетам місцевого самоврядування в межах відповідної території на таких же умовах за рахунок коштів загального фонду відповідного бюджету.-983- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.54 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту:
"Стаття 76. Запозичення до місцевих бюджетів
(1) Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену мету і підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення місцевих бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку. Використання запозичень для здійснення поточних видатків забороняється і не може бути джерелом погашення основної суми боргу місцевого бюджету.
(2) Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за запозиченнями місцевих бюджетів.
(3) Платежі з обслуговування боргу здійснюється з поточних видатків бюджету.
(4) Місцева рада може прийняти рішення про запозичення до відповідного бюджету за умови, що видатки на обслуговування боргу місцевого бюджету щорічно не перевищуватимуть 10 відсотків поточних видатків бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.
(5) Якщо у процесі сплати основної суми боргу та відсотків по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має місце порушення графіку сплати з вини позичальника, місцева рада не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років.
(6) Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів встановлюється спільним рішенням Міністерства фінансів України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку."
Враховано

Стаття 76. Запозичення до місцевих бюджетів
(1) Запозичення до місцевих бюджетів здійснюються на визначену мету і підлягають обов'язковому поверненню. Запозичення місцевих бюджетів можуть бути здійснені лише до бюджету розвитку. Використання запозичень для здійснення поточних видатків забороняється і не може бути джерелом погашення основної суми боргу місцевого бюджету.
(2) Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях за запозиченнями місцевих бюджетів.
(3) Платежі з обслуговування боргу здійснюється з поточних видатків бюджету.
(4) Місцева рада може прийняти рішення про запозичення до відповідного бюджету за умови, що видатки на обслуговування боргу місцевого бюджету щорічно не перевищуватимуть 10 відсотків поточних видатків бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.
(5) Якщо у процесі сплати основної суми боргу та відсотків по його обслуговуванню, обумовленої договором між кредитором та позичальником, має місце порушення графіку сплати з вини позичальника, місцева рада не має права здійснювати нові запозичення протягом 5 наступних років.
(6) Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів встановлюється спільним рішенням Міністерства фінансів України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


-984- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Дефіцит бюджетів місцевого самоврядування
В ч.1 вилучити слово дефіцит перед бюджетом розвитку.
Враховано
у ст.74 нової редакції-985- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Додати: після слів "...як позичальника" додати: "Запозичення органів самоврядування можуть бути лише внутрішніми і проводяться в установленому законом порядку".
Враховано
за змістом у ст.74 нової редакції-986- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Пункт: "Місцеві бюджети можуть здійснювати внутрішні запозичення. Зовнішні запозичення можуть здійснювати міста лише з чисельністю населення понад 1 млн. мешканців" - вилучити
Враховано частково у ст.16 нової редакції

1153.
Стаття 154. Доходи та видатки місцевих бюджетів територіальних громад на виконання делегованих державних повноважень
-987- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю вилучити. Її положення в іншій редакції врахувати у гл.XI та XIV нової редакції.
Враховано-988- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
З назви статті виключити слова " територіальних громад" і внести відповідні зміни до тексту статті.
Враховано


1154.
(1) Доходи місцевого бюджету, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень (делеговані доходи) включають:1155.
1) закріплені загальнодержавні податки та збори:1156.
а) прибутковий податок з громадян (в повному обсязі, крім випадків, передбачених статтею 185 цього Кодексу);1157.
б) податок на прибуток підприємств в межах закріпленого нормативу;
-989- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.154 ч. (1) п. 1) абзац б) викласти в редакції: "податок на прибуток підприємств в межах визначеного нормативу розщеплення."
Відхилено
-990- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст.154 ч. (1) п. 1) абзац б) замінити слово "закріпленого" на "затвердженого".
Враховано
в іншій редакції

1158.
в) державне мито в частині, що зараховується до місцевих бюджетів;1159.
г) акцизний збір з вітчизняних товарів у межах закріпленого нормативу.
-991- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст.154 ч.(1) п. 1) абзац г) викласти в редакції: "акцизний збір з вітчизняних товарів у межах визначеного нормативу розщеплення" і додати пункти такого змісту:
г) акцизний збір з вітчизняних товарів у межах визначеного нормативу розщеплення.
д) 35 відсотків єдиного податку;
е) 30 відсотків фіксованого сільськогосподарського податку;
є) фіксований прибутковий податок з громадян;
Відхилено


1160.
2) трансферти державного бюджету України;1161.
3) трансферти з інших бюджетів.1162.
(2) Мінімальний обсяг видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих державних повноважень розраховується за нормативами бюджетної забезпеченості, які затверджуються Верховною Радою України при прийнятті Бюджетної резолюції на відповідний бюджетний період.1163.
(3) До складу видатків місцевого бюджету для виконання делегованих повноважень відносяться:1164.
1) видатки на фінансування делегованих державних повноважень;1165.
2) видатки на фінансування власних повноважень бюджетів інших рівнів;1166.
3) компенсації органам місцевого самоврядування за здійснення ними делегованих державою повноважень.1167.
Стаття 155. Обов'язкові видатки місцевих бюджетів
-992- Кабінет Міністрів України
Ст.155 вилучити. Визначення переліку обов'язкових видатків суперечить принципу самостійності місцевих органів влади щодо прийняття бюджетних рішень та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (стаття 61).
Враховано


1168.
(1) Місцеві ради зобов'язані передбачати у відповідних місцевих бюджетах видатки на виконання:1169.
1) делегованих державних повноважень у повному обсязі виділених державою бюджетних ресурсів;1170.
2) спільних з іншими органами місцевого самоврядування програм та проектів;1171.
3) мінімального рівня власних повноважень;1172.
4) обслуговування боргу.1173.
(2) Об'єм бюджетних ресурсів виділених на конкретні видатки в рамках бюджету делегованих повноважень даної територіальної громади не повинен відхилятись від розрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості з врахуванням коригуючих коефіцієнтів більше ніж на 5 відсотків.
-993- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 155 ч. (2) замість "5" записати "10".
Враховано пропозицію Кабінету Міністрів України

1174.
(3) Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період можуть встановлюватись нормативи мінімальних видатків з місцевих бюджетів на здійснення власних повноважень.1175.
Стаття 156. Необов'язкові видатки місцевих бюджетів
-994- Кабінет Міністрів України
Ст. 156 вилучити за мотивами, аналогічними статті 155.
Враховано

1176.
(1) До необов'язкових належать видатки, що не віднесені до обов'язкових та заборонених.
-995- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 156. Необов'язкові видатки місцевих бюджетів.
Відхилено


1177.
(2) Частка необов'язкових видатків у поточному бюджеті не повинна перевищувати 10%.1178.
Стаття 157. Заборонені видатки місцевих бюджетів
-996- Кабінет Міністрів України
Ст. 157 вилучити з урахуванням зауважень до статті 155. Крім того, не логічно затверджувати перелік заборонених видатків. У разі коли з місцевих бюджетів будуть незаконно профінансовані видатки, що не входять до вказаного переліку, вони автоматично становляться легітимними.
Враховано
-997- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Для забезпечення виконання положень статті необхідно внести відповідні зміни до статей Кодексу, які повинні визначати, що здійснення зазначених видатків є виключною компетенцією державного бюджету
За змістом враховано у гл. XIV нової редакції

1179.
До заборонених видатків належать витрати на:1180.
1) заходи в галузі правоохоронної діяльності, безпеки держави і національної оборони за виключенням додаткових заходів, проведення яких покладено законодавством України на місцеві органи самоврядування;1181.
2) заходи в галузі зовнішньої політики та дипломатії держави;1182.
3) фінансування політичних партій та рухів, організацій, які прямо чи опосередковано приймають участь у кампаніях по виборах будь-якого рівня;
-998- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Ст.157 п.3 викласти в наступній редакції: "фінансування політичних партій, рухів та організацій".
Враховано пропози-цію Кабінету Міністрів України-999- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 157. Після слова "організацій" поставити крапку, решту вилучити.
Враховано пропози-цію Кабінету Міністрів України

1183.
4) задоволення приватних інтересів.1184.
Стаття 158. Особливості формування бюджетів міста Києва та Севастополя
-1000- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю вилучити. Її положення врахувати в статті 69 нової редакції "Особливості формування бюджетів міста Києва, Севастополя та Автономної республіки Крим" з урахуванням внесених до неї змін.
Враховано


1185.
(1) Держава забезпечує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва делегованих їм державою повноважень та функцій столиці України. Кошти необхідні для здійснення таких повноважень можуть передбачатися в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період у формі субвенції на виконання містом Києвом функцій столиці України.
-1001- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
Частину 1 ст. 158 викласти в такій редакції:
(1) Дохідна частина та видатки, що спрямовуються на виконання повноважень бюджетів міста Києва та Севастополя формуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих державою повноважень формуються, виходячи із загальних нормативів бюджетної забезпеченості для територіальних громад і обласних бюджетів.
За змістом враховано частково в ст.69 нової редакції

1186.
(2) Доходна частина та видатки, що спрямовуються на виконання повноважень міст Києва та Севастополя формуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень формуються, виходячи з загальних нормативів бюджетної забезпеченості для територіальних громад і обласних бюджетів.
-1002- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332) та ін. Всього 21 депутат
Викласти частину 2 статті 158 в такій редакції:
"До дохідної частини бюджету міста Києва на виконання власних повноважень додатково до передбачених цим Кодексом доходів відноситься субвенція на виконання містом Києвом функцій столиці України та 50 відсотків надходжень відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування від підприємств, установ і організацій розташованих в Києві".
Враховано частково у ст.66 нової редакції-1003- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332) та ін. Всього 21 депутат
Доповнити статтю 158 частиною 3 такого змісту:
"(3) До доходної частини бюджету міста Києва на виконання делегованих повноважень додатково до передбачених цим Кодексом доходів відноситься податок на прибуток та прибутковий податок з громадян."
Враховано частково у ст.66 нової редакції-1004- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332) та ін. Всього 21 депутат
Доповнити статтю 158 частиною 4 такого змісту:
(4) Вилучення з бюджету міста Києва доходів, визначених цією статтею забороняється.
Відхилено.-1005- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332) та ін. Всього 21 депутат
Доповнити статтю 158 частиною 5 такого змісту:
(5) Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенції, дотації, а також інші показники взаємовідносин Державного бюджету є стабільними і затверджуються не менш ніж на 2 роки".
Враховано
в іншій редакції

1187.
Стаття 159. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах
-1006- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 159 вилучити. Її положення врахувати в іншій редакції у ст.70 нової редакції Кодексу.
Враховано


1188.
(1) Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах визначається відповідно до повноважень, переданих їм міською радою.1189.
(2) Доходна частина районних в містах бюджетів формується як за рахунок закріплення за ними в повному обсязі або за нормативами розщеплення податків і зборів, які закріплені за бюджетом міста, а також за рахунок прямих трансфертів з бюджету міста.1190.
(3) За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста Києва можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних із виконанням містом Києвом функцій столиці України.1191.
(4) У випадку, якщо районні ради в місті з районним поділом не створені, виконавчі органи районів виконують кошториси видатків, затверджені міською радою.
-1007- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст. 159, ч. (4) викласти в редакції: "У випадку, якщо районні ради в місті з районним поділом не створені, виконавчі органи районів виконують кошториси, затверджені міською радою."
Враховано-1008- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Після статті 159 додати окрему статтю:
"Резервні фонди бюджетів самоврядування"
(1) Резервні фонди бюджетів самоврядування утворюються за рахунок загальних обсягів відповідних бюджетів.
(2) Загальна сума резервного фонду на кожен бюджетний період визначається при затвердженні бюджету на відповідний бюджетний період і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків відповідного бюджету.
(3) Рішення про використання резервного фонду приймає голова відповідної ради.
(4) Реєстр видатків за рахунок резервного фонду веде відповідний фінансовий орган, який надає щоквартально письмові звіти комісії з питань бюджету для наступного затвердження їх радою.
Враховано за змістом у ст.24 нової редакції

1192.
Глава XXIV. Складання, розгляд та затвердження бюджетів самоврядування
-1009- Кабінет Міністрів України
Назву глави викласти у такій редакції:
"Глава XІI. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність бюджетів місцевого самоврядування"
Враховано

Глава XІII. Складання, розгляд, затвердження, виконання та звітність бюджетів місцевого самоврядування-1010- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.90 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту:
"Стаття 77. Порядок складання проектів бюджетів місцевого самоврядування
(1) Міністерство фінансів України доводить до органів місцевого самоврядування особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
(2) Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації зобов'язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерству фінансів України інформацію, необхідну для проведення розрахунків обсягів трансфертів бюджетам місцевого самоврядування та інших показників.
(3) Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Міністерство фінансів України доводить органам місцевого самоврядування розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, інші показники, необхідні для складання проектів бюджетів місцевого самоврядування, а також вимоги до форми проекту рішення про бюджет місцевого самоврядування.
(4) Складання проектів бюджетів місцевого самоврядування здійснюється згідно процедур, визначених статтями 36-38 цього Кодексу."

Враховано

Стаття 77. Порядок складання проектів бюджетів місцевого самоврядування
(1) Міністерство фінансів України доводить до органів місцевого самоврядування особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.
(2) Виконавчі органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації зобов'язані надавати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерству фінансів України інформацію, необхідну для проведення розрахунків обсягів трансфертів бюджетам місцевого самоврядування та інших показників.
(3) Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Міністерство фінансів України доводить органам місцевого самоврядування розрахунки прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, інші показники, необхідні для складання проектів бюджетів місцевого самоврядування, а також вимоги до форми проекту рішення про бюджет місцевого самоврядування.
(4) Складання проектів бюджетів місцевого самоврядування здійснюється згідно процедур, визначених статтями 36-38 цього Кодексу.
1193.
Стаття 160. Складання, розгляд та затвердження проектів бюджетів самоврядування
-1011- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 160 попередньої редакції Кодексу вилучити. Її положення врахувати у гл.XIII нової редакції. Викласти статтю такого змісту:
"Стаття 78. Склад проекту бюджету місцевого самоврядування
(1) Проект бюджету місцевого самоврядування перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією та містить:
1) проект рішення про бюджет місцевого самоврядування;
2) пояснювальну записка до проекту рішення, яка повинна містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку;
б) оцінку реальних надходжень доходів, враховуючи втрати доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет місцевого самоврядування на наступний рік, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні дані за попередній, поточний, наступний роки в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районів та міст з районним поділом) та надання інвестиційних трансфертів (для бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей);
д) інформацію щодо погашення боргу місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень.
3) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три роки;
4) проект показників зведеного бюджету району та міста з районним поділом;
5) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;
6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три роки;
7) інформація про хід виконання відповідного бюджету поточного року;
8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради).
9) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган місцевого самоврядування чи місцева державна адміністрація.
(2) Рішенням про проект бюджету місцевого самоврядування визначаються:
1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки;
2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і боргу місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання зобов'язань за гарантіями місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій;
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно до бюджетної класифікації;
4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
(3) Перелік захищених статей бюджету місцевого самоврядування визначається відповідно до статті 57 цього Кодексу."
Враховано

Стаття 78. Склад проекту бюджету місцевого самоврядування
(1) Проект бюджету місцевого самоврядування перед його розглядом на сесії відповідної ради схвалюється виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією та містить:
1) проект рішення про бюджет місцевого самоврядування;
2) пояснювальну записка до проекту рішення, яка повинна містити:
а) інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і прогноз її розвитку;
б) оцінку реальних надходжень доходів, враховуючи втрати доходів у результаті наданих відповідною радою податкових пільг;
в) пояснення до основних положень проекту рішення про бюджет місцевого самоврядування на наступний рік, включаючи пояснення бюджетних пропозицій щодо функцій та програм. Обгрунтування включають бюджетні дані за попередній, поточний, наступний роки в розрізі класифікації видатків бюджету;
г) обгрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин (для районів та міст з районним поділом) та надання інвестиційних трансфертів (для бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, областей);
д) інформацію щодо погашення боргу місцевого самоврядування, обсягів та умов запозичень.
3) прогноз показників відповідного бюджету за основними видами доходів та видатків на наступні три роки;
4) проект показників зведеного бюджету району та міста з районним поділом;
5) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація проекту триває більше одного бюджетного періоду;
6) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період та на наступні три роки;
7) інформація про хід виконання відповідного бюджету поточного року;
8) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються до бюджетної комісії відповідної ради).
9) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає виконавчий орган місцевого самоврядування чи місцева державна адміністрація.
(2) Рішенням про проект бюджету місцевого самоврядування визначаються:
1) загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на загальний та спеціальний фонди, а також на поточні видатки і капітальні видатки;
2) граничний обсяг річного бюджетного дефіциту (профіциту) в наступному бюджетному періоді і боргу місцевого самоврядування на кінець наступного бюджетного періоду, положення про надання зобов'язань за гарантіями місцевого самоврядування, а також розміри цих гарантій;
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів відповідно до бюджетної класифікації;
4) доходи бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
1194.
(1) Бюджети самоврядування складаються згідно Правил складання проектів бюджетів в Україні, визначених статтею 90 цього Кодексу.
-1012- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт 1) З урахуванням зауважень до ст. 90

Врахована пропози-ція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету
5) бюджетні призначення трансфертів іншим бюджетам;
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
(3) Перелік захищених статей бюджету місцевого самоврядування визначається відповідно до статті 57 цього Кодексу.
1195.
(2) Розробка бюджетів самоврядування починається після прийняття Бюджетної резолюції Верховною Радою України.1196.
(3) Після затвердження Бюджетної резолюції органи місцевого самоврядування на підставі нормативів бюджетної забезпеченості, затверджених Бюджетною резолюцією, розраховують мінімальні бюджети самоврядування, контингенти і нормативи розщеплень по загальнодержавних податках і зборах, закріплених за бюджетами самоврядування, обсяги трансфертів з державного бюджету України та бюджетів інших рівнів, контингенти по місцевих податках і зборах та інші показники бюджетів самоврядування.1197.
(4) На основі показників, зазначених в частині 3 цієї статті, розробляються бюджетні пропозиції, які затверджуються відповідною радою.
-1013- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст. 160 п (4) викласти в редакції: "На основі показників, зазначених в частині 3 цієї статті, розробляються бюджетні пропозиції, які затверджуються відповідним виконавчим органом, міським, селищним чи сільським головою (в разі, коли відповідні виконавчі органи не створено)."
Врахована
редакція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1014- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину (4) ст.160 вилучити.
Враховано

1198.
(5) Затверджені бюджетні пропозиції передаються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і у повному обсязі враховуються при складанні проекту державного бюджету України на наступний бюджетний період.
-1015- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Частину 5 викласти в редакції: "затверджені бюджетні пропозиції передаються відповідно до районних та обласних рад і в повному обсязі враховуються при підготовці бюджетних пропозицій районів та областей на наступний бюджетний період".
Відхилено.
Враховано пропози-цію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1016- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину (5) ст.160 вилучити
Враховано

1199.
(6) Після прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні вважаються остаточно затвердженими всі показники міжбюджетних відносин і починається розробка та затвердження бюджетів самоврядування.
-1017- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину (6) ст.160 викласти в наступній редакції: "Всі показники міжбюджетних відносин вважаються остаточно затвердженими і не можуть змінюватись після прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні".
Враховано
за змістом у ст.45 нової редакції

1200.
(7) Розгляд та затвердження бюджетів самоврядування здійснюються відповідно до статей 91-93 цього Кодексу.
-1018- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст. 160 ч (7) викласти в редакції: "Розгляд та затвердження бюджетів самоврядування здійснюються відповідно до статей 91-93 цього Кодексу після введення в дію закону України про державний бюджет України на наступний бюджетний період".
Враховано за змістом у ст.79 нової редакції

1201.
(8) Порядок подання, розгляду та затвердження проекту бюджету Автономної Республіки Крим, проектів районних і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим визначається нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, цього Кодексу та інших законів України.1202.
(9) Процедура розгляду та затвердження обласного, районного чи місцевого бюджету встановлюється рішенням обласної, районної або місцевого ради.
-1019- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст. 160 п 9) зняти.

Враховано-1020- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.160 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту:
"Стаття _. Затвердження бюджетів
(1) Бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети міст Києва та Севастополя, бюджети міст обласного значення на наступний бюджетний період затверджуються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями обласної, районної та відповідної міської ради в двотижневий термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.
(2) Міські бюджети міст районного значення, районні у містах (якщо такi створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради в двотижневий термін після затвердження районного чи міського бюджету."
Враховано

Стаття 79. Затвердження бюджетів
(1) Бюджети Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети міст Києва та Севастополя, бюджети міст обласного значення на наступний бюджетний період затверджуються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями обласної, районної та відповідної міської ради в двотижневий термін після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.
(2) Міські бюджети міст районного значення, районні у містах (якщо такi створено), селищні та сільські бюджети на наступний бюджетний період затверджуються відповідно рішеннями міської, районної в місті, селищної або сільської ради в двотижневий термін після затвердження районного чи міського бюджету.
1203.
Глава ХХV. Виконання бюджетів самоврядування
-1021- Кабінет Міністрів України
Назву глави виключити.
Враховано


1204.
Стаття 161. Виконання бюджету самоврядування
-1022- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю викласти в редакції:
"Стаття 80. Виконання бюджету місцевого самоврядування
(1) Виконання бюджетів місцевого самоврядування здійснюють відповідні фінансові органи та виконавчі органи рад міст районного значення, сіл, селищ або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені).
(2) Казначейське обслуговування бюджетів мiсцевого самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 50 цього Кодексу.
(3) Виконання бюджетів місцевого самоврядування здійснюється згідно процедур, визначених статтями 51-53, 55-56 цього Кодексу з наступними особливостями:
1) розпис бюджетів місцевого самоврядування затверджується керівником місцевого фінансового органу;
2) рішення щодо внесення змін до рішення про бюджет місцевого самоврядування ухвалюється відповідною радою за поданням висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини бюджету.
(4) Після введення в дію Закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до збільшення зобов'язань бюджетів місцевого самоврядування, що не мають бюджетних призначень, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань."
Враховано

Стаття 80. Виконання бюджету місцевого самоврядування
(1) Виконання бюджетів місцевого самоврядування здійснюють відповідні фінансові органи та виконавчі органи рад міст районного значення, сіл, селищ або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені).
(2) Казначейське обслуговування бюджетів мiсцевого самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 50 цього Кодексу.
(3) Виконання бюджетів місцевого самоврядування здійснюється згідно процедур, визначених статтями 51-53, 55-56 цього Кодексу з наступними особливостями:
1) розпис бюджетів місцевого самоврядування затверджується керівником місцевого фінансового органу;
2) рішення щодо внесення змін до рішення про бюджет місцевого самоврядування ухвалюється відповідною радою за поданням висновку місцевого фінансового органу про перевиконання чи недовиконання доходної частини бюджету.
(4) Після введення в дію Закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до збільшення зобов'язань бюджетів місцевого самоврядування, що не мають бюджетних призначень, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.


-1023- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Пунктом 2 статті 107 надано право виконавчому органу здійснювати перехід з казначейського на неказначейське виконання, чим легально дозволяється стерти межу між цими поняттями.
Враховано
за змістом в ст.80 цього Кодексу

1205.
Виконання бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України в порядку, визначеному статями 99-110 цього Кодексу.
-1024- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ст.161 слова "органами Державного казначейства України" замінити на слова: "відповідними фінансовими органами"
Враховано

1206.
Стаття 162. Асигнування з бюджету самоврядування в разі не прийняття постанови чи рішення про бюджет самоврядування
-1025- Н.д. Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Статтю 162 викласти у такій редакції:
"Стаття _. Особливості затвердження та виконання бюджетів місцевого самоврядування в разі несвоєчасного їх прийняття
(1) Якщо рішення про бюджет місцевого самоврядування не було прийнято або не набуло чинності, продовжується дія рішення про відповідний бюджет минулого бюджетного періоду у порядку, визначеному статтею 48 цього Кодексу для Державного бюджету України, за винятком частини 3 цієї статті.
(2) У випадку, якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада та міські Ради міст Києва та Севастополя не прийняли рішення про відповідний бюджет протягом двох місяців після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, такий бюджет затверджується наказом Міністра фінансів України.
(3) У випадку, якщо міська (міст обласного чи республіканського значення в Автономній Республіці Крим), районна, районна у містах Києві та Севастополі ради не прийняли рішення про відповідний бюджет протягом двох місяців після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, такий бюджет затверджується розпорядженням голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації чи державної адміністрації у місті Києві та Севастополі за поданням відповідного фінансового органу згідно розрахунків, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
(4) У випадку, якщо міська міста районного значення, селищна, сільська ради не прийняли рішення про відповідні бюджети протягом місяця після затвердження районного бюджету, він затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації."
Враховано
Стаття 81. Особливості затвердження та виконання бюджетів місцевого самоврядування в разі несвоєчасного їх прийняття
(1) Якщо рішення про бюджет місцевого самоврядування не було прийнято або не набуло чинності, продовжується дія рішення про відповідний бюджет минулого бюджетного періоду у порядку, визначеному статтею 48 цього Кодексу для Державного бюджету України, за винятком частини 3 цієї статті.
(2) У випадку, якщо Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна рада та міські Ради міст Києва та Севастополя не прийняли рішення про відповідний бюджет протягом двох місяців після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, такий бюджет затверджується наказом Міністра фінансів України.
(3) У випадку, якщо міська (міст обласного чи республіканського значення в Автономній Республіці Крим), районна, районна у містах Києві та Севастополі ради не прийняли рішення про відповідний бюджет протягом двох місяців після офіційної публікації Закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, такий бюджет затверджується розпорядженням голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласної державної адміністрації чи державної адміністрації у місті Києві та Севастополі за поданням відповідного фінансового органу згідно розрахунків, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період.
(4) У випадку, якщо міська міста районного значення, селищна, сільська ради не прийняли рішення про відповідні бюджети протягом місяця після затвердження районного бюджету, він затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.


-1026- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Асигнування з бюджету місцевого самоврядування в разі несвоєчасного прийняття постанови чи рішення про бюджет місцевого самоврядування
В п..2. Відновити замість капітальні вкладення, на видатки з бюджету розвитку.
Вилучити за винятком погашення основної суми боргу. Відповідно до ч.5 статті 123 погашення основних сум боргу місцевого бюджету здійснюється за рахунок планування профiциту бюджету.
Враховано
в редакції Турчинова О.В

1207.
(1) Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає постанову про продовження дії бюджету Автономної Республіки Крим поточного бюджетного періоду, якщо до 30 грудня поточного бюджетного періоду не затверджено бюджет Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період.
-1027- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 162. Параграф (1) Замінити "30 грудня" на "31 грудня", оскільки у попередніх статтях було визначено, що бюджети повинні бути затвердженні до 31 грудня поточного року.
Враховано в редакції н.д. Турчинова О.В.-1028- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст.162 ч. (1) викласти в редакції: "Якщо до 30 грудня поточного бюджетного періоду не затверджено бюджет Автономної Республіки Крим, обласний, районний чи місцевий бюджет на наступний бюджетний період., Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна місцева ради приймають постанову, рішення про порядок фінансування видатків відповідного бюджету. При цьому захищені статті фінансуються в повному обсязі, передбаченому відповідним рішенням про бюджет на минулий рік."
Враховано в редакції н.д. Турчинова О.В.

1208.
(2) Якщо до початку бюджетного року обласною, районною чи місцевою радою не прийнято рішення про обласний, районний чи місцевий бюджет, обласна, районна державна адміністрація чи виконавчий орган територіальної громади дає дозвіл на фінансування делегованих державних повноважень за умови, що місячні видатки не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням обласної, районної чи місцевої ради про бюджет на минулий рік крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому відповідним рішенням про бюджет на минулий рік.
-1029- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 162 ч. (2) замість слів "не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених ... записати "не перевищують 90 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених проектом рішення про бюджет, подати на затвердження відповідними виконавчими органами. Крім захищених статей, які фінансуються в повному обсязі".
-1030- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.2 ст.162 замінити "50 відсотків" на "90 відсотків".
Враховано частково.

Враховано частково.

1209.
(3) До прийняття рішення місцевої ради про місцевий бюджет на поточний рік забороняється здійснювати нові комунальні запозичення та погашати борг територіальної громади за рахунок поточних надходжень до місцевого бюджету.
-1031- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст.162 ч. (3) викласти в наступній редакції: "До прийняття рішення місцевої ради про місцевий бюджет на поточний рік забороняється здійснювати нові комунальні запозичення, фінансувати видатки бюджету розвитку крім погашення боргів."
Враховано частково
у ст.48 нової редакції.

1210.
Глава ХХVI. Звіти про виконання бюджетів самоврядування
-1032- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Назву глави вилучити. Статті 163-167 вилучити. Враховуючи положення ст.163-167 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту:
"Стаття 82. Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання бюджетів місцевого самоврядування
(1) Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання бюджетів місцевого самоврядування визначаються Державним казначейством України з урахуванням вимог, визначених для подання звітності про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України в статтях 60-63 цього Кодексу.
(2) Виконавчі органи міських (міст районного значення), селищних, сільських рад складають і подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти відповідним фінансовим органам. Районні у місті (якщо такi райони створено) фінансові органи подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти міським фінансовим органам. Районні та міські міст обласного значення фінансові органи складають і подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти обласним фінансовим органам. Обласні фінансові управління та фінансові управління міст Києва та Севастополя складають та подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів Державному казначейству України.
(3) Органи Державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами.
(4) Річний звіт про виконання бюджету подається до відповідної ради виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради приймають рішення щодо звіту про виконання бюджету."
Враховано

Стаття 82. Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання бюджетів місцевого самоврядування
(1) Періодичність, структура та терміни подання звітів про виконання бюджетів місцевого самоврядування визначаються Державним казначейством України з урахуванням вимог, визначених для подання звітності про виконання Державного бюджету України та показників зведеного бюджету України в статтях 60-63 цього Кодексу.
(2) Виконавчі органи міських (міст районного значення), селищних, сільських рад складають і подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти відповідним фінансовим органам. Районні у місті (якщо такi райони створено) фінансові органи подають звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти міським фінансовим органам. Районні та міські міст обласного значення фінансові органи складають і подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів та інші фінансові звіти обласним фінансовим органам. Обласні фінансові управління та фінансові управління міст Києва та Севастополя складають та подають зведений звіт про виконання відповідних бюджетів Державному казначейству України.
(3) Органи Державного казначейства України складають та подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами.
(4) Річний звіт про виконання бюджету подається до відповідної ради виконавчим органом місцевого самоврядування чи місцевою державною адміністрацією не пізніше двох місяців після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради приймають рішення щодо звіту про виконання бюджету.
1211.
Стаття 163. Місячний звіт про виконання бюджету самоврядування
-1033- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 163 записати "про хід виконання".
Відхилено. Це чітко встановлена форма документу-1034- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю викласти в наступній редакції: "Місячний звіт про виконання бюджету самоврядування подається у порядку та в терміни, встановлені Державним казначейством України." Підпункти виключити.
Враховано
за змістом

1212.
(1) Місячний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
-1035- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(1) виключити
Відхилено.

1213.
(2) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
-1036- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(2) виключити
Відхилено.

1214.
(3) Місячний звіт про виконання обласного бюджету подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органом обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.

-1037- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.3 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації" вставити слова" "фінансовим органом обласної державної адміністрації" Замість слів:" 10 числа" вставити "12 числа"


Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1038- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(3) виключити
Відхилено.

1215.
(4) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органом обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
-1039- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Ст. 163 ч. (4) викласти в редакції: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається обласним фінансовим органом до обласної державної адміністрації. Обласна державна адміністрація подає місячний звіт про виконання зведеного бюджету області до обласної ради та Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним2
Враховано
в ст.82 нової редакції-1040- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.4 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації" вставити слова" "фінансовим органом обласної державної адміністрації".
Враховано за змістом-1041- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(4) замінити словами: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається фінансовим органом обласної державної адміністрації до Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним".
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1216.
(5) Місячний звіт про виконання районного бюджету подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.
-1042- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.5 ст.163 замість слів "районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому" вставити слова:" фінансовим органом районної державної районному органу Державного казначейства України"
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1043- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(5) виключити
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1217.
(6) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету району подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
-1044- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(6) замінити словами: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету району подається фінансовим органам районної державної адміністрації вищестоящому фінансовому органу не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним".

Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1218.
(7) Місячний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органом місцевої ради вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.
-1045- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.7 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органом місцевої ради вищестоящому" вставити слова: "фінансовим органом міста обласного підпорядкування, виконавчим органом міських (міст районного значення), селищних, сільських рад вищестоящому фінансовому органу та"
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1046- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(7) виключити
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1219.
(8) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.
-1047- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Стаття 163 ч.(8) замінити словами: "Місячний звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним".

Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1048- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.8 ст.163 замість слів "органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому" вставити слова: "міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу та"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1220.
Стаття 164. Квартальний звіт про виконання бюджету самоврядування
-1049- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю викласти в наступній редакції: "Квартальний звіт про виконання бюджету самоврядування подається у порядку та в терміни, встановлені Державним казначейством України." Підпункти виключити.
Враховано
за змістом у ст.82 нової редакції-1050- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 164 записати "про хід виконання".
Відхилено. Це чітко встановлена форма документу.

1221.
(1) Квартальний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим та зведеного бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Рахунковій палаті Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державному казначейству України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.1222.
(2) Квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.
-1051- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.2 ст.164 замість слів "обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та" вставити слова "фінансовим органом обласної державної адміністрації"
-1052- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Ч.2 ст. 164 викласти у наступній редакції: "Квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області подається обласним фінансовим органом обласній державній адміністрації. Обласна державна адміністрація подає квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області до обласної ради та Державного казначейства України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу."
Враховано
Враховано за змістом у ст.82 нової редакції

1223.
(3) Квартальний звіт про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 20 днів після закінчення звітного кварталу.
-1053- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.3 ст.164 слова "районного бюджету" виключити.
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1224.
(4) Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органу місцевої ради та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 15 днів після закінчення звітного кварталу.
-1054- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Ст. 164 ч. (4) викласти в редакції: "Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету (крім міста з районним поділом) подається місцевим фінансовим органом виконавчому органу відповідної ради. Виконавчий орган міської, селищної чи сільської ради або міський, селищний чи сільський голова (в разі коли відповідні виконавчі органи не створені) подає квартальний звіт про виконання бюджету міській, селищній чи сільській раді та Державному казначейству України не пізніше 15 днів після закінчення звітного кварталу. "
Враховано за змістом у ст.82 нової редакції-1055- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.4 ст.164 замість слів "районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому" вставити слова "фінансовим органом районної державної адміністрації вищестоящому фінансовому органу та" Додати пункт наступного змісту:" Квартальний звіт про виконання районного бюджету подається фінансовим органом районної державної адміністрації до органу Державному казначейству України не пізніше 20 днів після закінчення звітного кварталу".
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1225.
(5) Квартальний звіт про виконання міського бюджету та зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.
-1056- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч.5 ст.164 замість слів "органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому" вставити слова "міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу та"
Враховано
за змістом у ст.82 нової редакції

1226.
Стаття 165. Структура квартального звіту про виконання бюджету самоврядування
-1057- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статті 165, 167 Виключити. Структура та форми звітів визначаються Державним казначейством та Міністерством фінансів України
Враховано
за змістом у ст.82 нової редакції-1058- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 165 записати "про хід виконання".
Відхилено. Це чітко встановлена форма документу.

1227.
(1) Квартальний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим включає такі частини:1228.
1) баланс виконання бюджету Автономної Республіки Крим;1229.
2) звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;1230.
3) звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;1231.
4) звіт про виконання захищених статей бюджету Автономної Республіки Крим;1232.
5) звіт про заборгованість бюджетних установ та організацій;1233.
6) звіт про випуск місцевих позик;1234.
7) звіт за кредитами та операціями, що відносяться до гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, виданих у звітному кварталі, або таких, термін яких не настав.1235.
(2) Квартальний звіт про виконання обласного та районного бюджету включає такі частини:1236.
1) баланс виконання обласного (районного) бюджету;1237.
2) звіт про виконання обласного (районного) бюджету;1238.
3) звіт про виконання зведеного бюджету області (району);1239.
4) звіт про виконання захищених статей обласного (районного) бюджету;1240.
5) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість бюджетних установ та організацій.1241.
(3) Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету включає такі частини:1242.
1) баланс виконання місцевого бюджету;1243.
2) звіт про виконання місцевого бюджету;1244.
3) звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села;1245.
4) звіт про виконання захищених статей місцевого бюджету;1246.
5) звіт про заборгованість бюджетних установ та організацій.1247.
Стаття 166. Річний звіт про виконання бюджету самоврядування
-1059- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю викласти в наступній редакції: "Річний звіт про виконання бюджету самоврядування подається у порядку та в терміни, встановлені Державним казначейством України." Підпункти виключити.
Враховано
за змістом у ст.82 нової редакції

1248.
(1) Річний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим подається Радою міністрів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.1249.
(2) Річний звіт про виконання обласного бюджету подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та Державного казначейства України не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.
-1060- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч. 2 ст. 166 замість слів "обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та" вставити слова "' фінансовим органом обласної державної адміністрації"
Враховано в іншій редакції

1250.
(3) Річний звіт про виконання районного бюджету подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 10 березня року, наступного за звітним.
-1061- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Частину 2 ст. 166 викласти у наступній редакції:
(3) Річний звіт про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району подається районним фінансовим органом районної державної адміністрації районній державній адміністрації. Районна державна адміністрація подає річний звіт про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району районній раді та Державному казначейству України не пізніше 10 березня року, наступного за звітним.
Враховано в іншій редакції-1062- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч. 3 ст. 166 замість слів "районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому" вставити слова "фінансовим органом районної державної адміністрації вищестоящому фінансовому органу та"
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у ст.82 нової редакції

1251.
(4) Річний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органу місцевої ради та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.
-1063- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Частину 2 ст. 166 викласти у наступній редакції:
(4) Річний звіт про виконання місцевого бюджету подається місцевим фінансовим органом виконавчому органу відповідної ради. Виконавчий орган міської, селищної чи сільської ради або міський, селищний чи сільський голова (в разі коли відповідні виконавчі органи не створені) подає річний звіт про виконання бюджету міській, селищній чи сільській раді та Державному казначейству України не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.
Враховано в іншій редакції у ст.82-1064- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
В ч. 4 ст. 166 замість слів "органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому" вставити слова "міським фінансовим органом вищестоящому фінансовому органу та"
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1252.
Стаття 167. Структура річного звіту про виконання бюджету самоврядування
-1065- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 167 виключити. Структура та форми звітів визначаються Міністерством фінансів.

Враховано

1253.
(1) Річний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим включає такі частини:1254.
1) баланс виконання бюджету Автономної Республіки Крим;1255.
2) звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим порівняно з бюджетними призначеннями відповідно до затвердженої структури бюджету Автономної Республіки Крим;1256.
3) звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;1257.
4) звіт про виконання захищених статей бюджету Автономної Республіки Крим;1258.
5) звіт про рух позабюджетних коштів;1259.
6) звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;1260.
7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації);1261.
8) звіт про заборгованість та позики Автономної Республіки Крим, взяті та видані за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим;1262.
9) звіт за кредитами та операціями, що відносяться до гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, виданих у звітному бюджетному періоді або погашених у даному бюджетному періоді, або таких, термін погашення яких не настав.1263.
(2) Річний звіт про виконання обласного включає:1264.
1) баланс виконання обласного бюджету;1265.
2) звіт про виконання обласного бюджету;1266.
3) звіт про виконання зведеного бюджету області;1267.
4) звіт про виконання захищених статей обласного бюджету;1268.
5) звіт про рух позабюджетних коштів;1269.
6) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;1270.
7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації);1271.
8) звіт про розподіл між територіальними громадами трансфертів з Державного бюджету України.1272.
(3) Річний звіт про виконання районного бюджету включає:1273.
1) баланс виконання районного бюджету;1274.
2) звіт про виконання районного бюджету;1275.
3) звіт про виконання зведеного бюджету району;1276.
4) звіт про виконання захищених статей районного бюджету;1277.
5) звіт про рух позабюджетних коштів;1278.
6) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;1279.
7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації).1280.
(4) Річний звіт про виконання місцевого бюджету включає:1281.
1) баланс виконання місцевого бюджету;1282.
2) звіт про виконання місцевого бюджету;1283.
3) звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села;1284.
4) звіт про виконання захищених статей місцевого бюджету;1285.
5) звіт про рух позабюджетних коштів;1286.
6) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;1287.
7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації).

-1066- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
До ст. 167 додати частину 5:
(5) Звіт, що подається на затвердження відповідній раді, повинен відповідати по формі відповідному бюджету того бюджетного періоду, за який подається звіт
Враховано за змістом у ст.82 нової редакції

1288.
Розділ III. Міжбюджетні відносини
-1067- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Розділ Ш Проекту необхідно суттєво редакційно переробити, оскільки в ньому повинні регулюватися не розподіл повноважень між державою та різними рівнями самоврядування, а лише відповідні бюджетні повноваження.
Враховано
Розділ IV. Мiжбюджетні відносини
1289.
Глава XXVII. Загальні положення


Глава XІV. Загальні положення
1290.
Стаття 168. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин


Стаття 83. Поняття та мета регулювання мiжбюджетних відносин
1291.
(1) Міжбюджетні відносини - це відносини, що виникають між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням по забезпеченню бюджетними ресурсами, необхідними для виконання ними функцій, передбачених Конституцією України, цим Кодексом, законом України "Про місцеве самоврядування" та іншими законами України.
-1068- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Абзац (1) викласти у такій редакції:
"(1) Мiжбюджетні відносини - це відносини між державою та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання ними функцій, що передбачені Конституцією України та цим Кодексом."
-1069- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Параграф (1) подати у редакції: "Міжбюджетні відносини - це система фінансових взаємовідносин між різними органами влади різного рівня. Ці відносини включають в себе розподіл компетенції у вирішенні конкретних завдань і пов'язаних з ними видатків між різними рівнями держави".
Враховано


Враховано частково


(1) Мiжбюджетні відносини - це відносини між державою та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання ними функцій, що передбачені Конституцією України та цим Кодексом.


1292.
(2) Метою міжбюджетних відносин є забезпечення збалансованості між повноваженнями, закріпленими законодавством за різними рівнями бюджетів, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати ці повноваження.
-1070- Кабінет Міністрів України
Абзац (2) викласти у такій редакції:
"(2) Метою регулювання мiжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями, закріпленими за бюджетами законодавством України, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень."
Враховано
(2) Метою регулювання мiжбюджетних відносин є забезпечення відповідності між повноваженнями, закріпленими за бюджетами законодавством України, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати виконання цих повноважень.
1293.
Стаття 169. Види повноважень
-1071- Комітет з питань бюджету
Назву статті викласти у редакції:
"Стаття 84. Види видатків на виконання повноважень"
Враховано

Стаття 84. Види видатків на виконання повноважень
1294.
Повноваження, що виконуються з державного бюджету та бюджетів самоврядування включають:
-1072- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Преамбулу ст. 169 викласти у такій редакції:
"Видатки на повноваження, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, поділяються на:"
Враховано
Видатки на повноваження, що виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України та бюджетів місцевого самоврядування, поділяються на:

1295.
1) державні неделеговані повноваження - це повноваження щодо забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом повноваження, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;
-1073- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт 1) викласти у такій редакції:
"1) видатки на державні неделеговані повноваження - це видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші, передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання місцевому самоврядуванню;"
Враховано
1) видатки на державні неделеговані повноваження - це видатки на забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші, передбачені цим Кодексом видатки, які не можуть бути передані на виконання місцевому самоврядуванню;

1296.
2) державні делеговані повноваження - це повноваження, які визначаються функціями держави та можуть бути передані до виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання;
-1074- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт 2) викласти у редакції:
"2) видатки на делеговані повноваження - це видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути передані до виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;"
Враховано

2) видатки на делеговані повноваження - це видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути передані до виконання місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності;

1297.
3) власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів місцевого самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій самоврядування, визначених законодавством України;
-1075- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
П.3 ст. 169 викласти у такій редакції:
"3) видатки на власні повноваження - видатки на реалізацію прав, обов'язків та відповідальності місцевого самоврядування, які мають місцевий характер та визначені законодавством України."
Враховано
3) видатки на власні повноваження - видатки на реалізацію прав, обов'язків та відповідальності місцевого самоврядування, які мають місцевий характер та визначені законодавством України.
1298.
4) делеговані власні повноваження - це власні повноваження, виконання яких на договірних засадах передано одним органом місцевого самоврядування іншому з одночасною передачею власних бюджетних ресурсів.
-1076- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Пункт 4) вилучити
Враховано


1299.
Стаття 170. Фінансування повноважень
-1077- Н.д.Турчинов О.В. (Реєстр.картка №414)
Назву ст. 170 викласти у такій редакції: "Джерела забезпечення повноважень"
Враховано
Стаття 85. Джерела забезпечення повноважень
1300.
(1) Неделеговані державні повноваження фінансуються з державного бюджету України.
-1078- Н.д.Турчинов О.В(Реєстр.картка №414)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Статтю викласти в наступній редакції:
"(1) Видатки на неделеговані державні повноваження виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України.
Враховано
(1) Видатки на неделеговані державні повноваження виконуються за рахунок коштів Державного бюджету України.


1301.
(2) Делеговані державні повноваження фінансуються з бюджетів самоврядування за рахунок коштів, отриманих від загальнодержавних податків і зборів, що закріплені за місцевим самоврядуванням та трансфертів з Державного бюджету України.
(2) Делеговані та власні повноваження виконуються за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування і трансфертів з Державного бюджету України."

(2) Делеговані та власні повноваження виконуються за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування і трансфертів з Державного бюджету України.
1302.
(3) Виконання власних повноважень Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування здійснюється з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів та загальнодержавних податків і зборів, закріплених цим Кодексом для фінансування власних повноважень.1303.
(4) Делеговані власні повноваження фінансуються за рахунок трансфертів з відповідного рівня бюджету самоврядування іншому бюджету самоврядування, повноваження якого передані. Зазначені трансферти надаються за рахунок бюджетних ресурсів, які згідно цього Кодексу спрямовуються на фінансування власних повноважень.1304.
Стаття 171. Відповідальність за виконання повноважень
-1079- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст. 171 вилучити.
Відхилено

Стаття 86. Відповідальність за виконання повноважень
1305.
(1) Відповідальність за виконання неделегованих державних повноважень несе держава.
-1080- Н.д.Турчинов О.В.(Реєстр.картка №414)
Н.д.Морозов А.П. (Реєстр.картка №278)
Н.д.Свирида О.М. (Округ №22)
Н.д.Чичков В.М. (Реєстр.картка №283)
Н.д.Кирильчук Є.І. (Реєстр.картка №350)
Статтю викласти у такій редакції:
"Стаття _. Відповідальність за виконання повноважень
(1) Відповідальність за виконання неделегованих державних повноважень покладається на відповідні органи державної виконавчої влади."
Враховано
(1) Відповідальність за виконання неделегованих державних повноважень покладається на відповідні органи державної виконавчої влади.


1306.
(2) Відповідальність за виконання делегованих державних повноважень несуть Автономна Республіка Крим, місцеве самоврядування в об'ємі отриманих від держави бюджетних ресурсів. Автономна Республіка Крим та органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності за виконання непрофінансованих державою делегованих державних повноважень.
"(2) Відповідальність за виконання делегованих повноважень покладається на органи місцевого самоврядування, Верховну Раду та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя, обласні й районні державні адміністрації.
"(3) Відповідальність за виконання власних повноважень несуть органи місцевого самоврядування."

(2) Відповідальність за виконання делегованих повноважень покладається на органи місцевого самоврядування, Верховну Раду та Раду міністрів Автономної Республіки Крим, міські державні адміністрації міст Києва та Севастополя, обласні й районні державні адміністрації.

1307.
(3) Відповідальність за виконання власних повноважень несуть Автономна Республіка Крим та органи місцевого самоврядування.


(3) Відповідальність за виконання власних повноважень несуть органи місцевого самоврядування.
1308.
(4) Відповідальність за виконання делегованих власних повноважень несуть органи місцевого самоврядування, яким делеговані ці повноваження в обсягах отриманих на договірних засадах бюджетних ресурсів від бюджету самоврядування, який делегував ці повноваження.
-1081- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 171. (4) доповнити: "Органи місцевого самоврядування, яким передані повноваження, не несуть відповідальності за виконання непрофінансованих повноважень, що передаються."
Враховано в іншій редакції-1082- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.176 та 177 попередньої редакції Кодексу викласти статтю в такій редакції:
"Стаття _. Передача державою делегованих повноважень бюджетам місцевого самоврядування
(1) Держава може передати видатки на повноваження, визначені цим Кодексом як делеговані, до бюджетів місцевого самоврядування лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків, зборів, обов'язкових платежів або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України.
(2) Органи влади зобов'язані планувати та здійснювати фінансування видатків на виконання делегованих повноважень з відповідних бюджетів з додержанням розподілу цих видатків, визначеного цим Кодексом. Забороняється планувати та здійснювати фінансування з бюджетів видатків на виконання делегованих та державних неделегованих повноважень, не віднесених до цих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати видатки на фінансування бюджетної установи та організації з різних бюджетів."

Враховано

Стаття 87. Передача державою делегованих повноважень бюджетам місцевого самоврядування
(1) Держава може передати видатки на повноваження, визначені цим Кодексом як делеговані, до бюджетів місцевого самоврядування лише за умови відповідної передачі бюджетних ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податків, зборів, обов'язкових платежів або їх частки, а також трансфертів з Державного бюджету України.
(2) Органи влади зобов'язані планувати та здійснювати фінансування видатків на виконання делегованих повноважень з відповідних бюджетів з додержанням розподілу цих видатків, визначеного цим Кодексом. Забороняється планувати та здійснювати фінансування з бюджетів видатків на виконання делегованих та державних неделегованих повноважень, не віднесених до цих бюджетів цим Кодексом, а також здійснювати видатки на фінансування бюджетної установи та організації з різних бюджетів.


-1083- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Статтю 88 вилучити
Відхилено

Стаття 88. Критерії розмежування делегованих повноважень між бюджетами місцевого самоврядування


-1084- Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.178 попередньої редакції Кодексу викласти статтю такого змісту:
"Стаття ___ . Критерії розмежування делегованих повноважень між бюджетами місцевого самоврядування
(1) Розмежування видів видатків по делегованих повноваженнях між бюджетами місцевого самоврядування здійснюється на основі принципу субсидіарності із урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів;
2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України;
3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування специфічних програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України.
(2) Видатки першої групи здійснюються з бюджетів міст, селищ, сіл в межах виділених державою бюджетних ресурсів.
(3) Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, а також районних бюджетів.
(4) Видатки третьої групи здійснюються з обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим.
(5) З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп."
Враховано

(1) Розмежування видів видатків по делегованих повноваженнях між бюджетами місцевого самоврядування здійснюється на основі принципу субсидіарності із урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до безпосереднього споживача. Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:
1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують необхідне першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче до споживачів;
2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують надання основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України;
3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування специфічних програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України.
(2) Видатки першої групи здійснюються з бюджетів міст, селищ, сіл в межах виділених державою бюджетних ресурсів.
(3) Видатки другої групи здійснюються з бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, а також районних бюджетів.
(4) Видатки третьої групи здійснюються з обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим.
(5) З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються видатки всіх трьох груп.
1309.
Глава XXVIII. Розподіл повноважень між державою, самоврядуванням та різними рівнями самоврядування
-1085- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
На нашу думку, в сучасних умовах треба стабілізувати делеговані повноваження від територіальних громад районів й областей, а також від держави - регіону, впровадити єдиний стандарт фінансування державних установ.
Враховано за змістом у главі XV.
Глава XІV. Розмежування видатків на виконання повноважень між бюджетами

1310.
Стаття 172. Загальні положення
-1086- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Статтю 89 вилучити
Відхилено

Стаття 89. Видатки на виконання державних неделегованих повноважень
1311.
Розподіл повноважень на державні делеговані та державні неделеговані, а також розподіл делегованих державних повноважень між різними рівнями самоврядування здійснюється на основі функціональної класифікації видатків бюджетів.
-1087- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Враховуючи положення ст.172-173 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю в наступній редакції:
"Стаття ___ . Видатки на виконання державних неделегованих повноважень"
"(1) До видатків на виконання державних неделегованих повноважень належать видатки на:
Враховано
(1) До видатків на виконання державних неделегованих повноважень належать видатки на:
1) державне управління:
а) законодавчу владу;
б) державну виконавчу владу;
в) забезпечення діяльності Президента України;
2) судову владу;
1312.
Стаття 173. Державні неделеговані повноваження
1) державне управління:
а) законодавчу владу;
б) державну виконавчу владу;
в) забезпечення діяльності Президента України;

3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки;
1313.
До державних неделегованих повноважень належить:
2) судову владу;
3) міжнародну діяльність;
4) фундаментальні та прикладні дослідження державного значення, міжнародні наукові та інформаційні зв'язки;
5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
7) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують спеціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати загальнодержавного значення та загальноосвітні школи соціальної реабілітації);
б) спеціалізовані школи загальнодержавного значення;
в) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у державній власності;
б) вищу освіту (навчальні заклади, що мають загальнодержавне значення);
г) післядипломну освіта (крім інститутів післядипломної освіти вчителів);
д) інші заклади освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій;
8) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції);
б) спеціалізовану медичну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих туберкульозом, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни);
г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, крім центрів здоров'я і заходів по санітарній освіті, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
д) інші заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членів їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);
б) державні програми соціальних допомог (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти, програма протезування, відшкодування збитків, заподіяних громадянам, грошова допомога депортованим народам);
в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
г) загальнодержавні програми і заходи в галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей;
д) державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів у галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей;
10) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (національні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, державні премії України в галузі літератури і мистецтва, міжнародні культурні зв'язки);
б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні філармонії);
в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що мають статус національних;
г) державні програми розвитку кінематографії;
д) державну архівну справу;
11) засоби масової інформації:
а) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси та книговидання;
12) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми підготовки національних команд України та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (національні збірні команди України, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з традиційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх (в т. ч. фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);
б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-тренувальні збори до них);
в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
13) державні програми у галузях економіки;
14) реставрацію пам'яток архітектури державного значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікації та інформатики;
16) загальнодержавні інвестиційні проекти;
17) державні програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
18) створення та поповнення запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення загальнодержавних виборів та референдумів;
21) інші програми, які мають виключно загальнодержавне значення."


5) національну оборону;
6) правоохоронну діяльність та забезпечення безпеки держави;
7) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують спеціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати загальнодержавного значення та загальноосвітні школи соціальної реабілітації);
б) спеціалізовані школи загальнодержавного значення;
в) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у державній власності;
б) вищу освіту (навчальні заклади, що мають загальнодержавне значення);
г) післядипломну освіта (крім інститутів післядипломної освіти вчителів);
д) інші заклади освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій;
8) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (багатопрофільні лікарні та поліклініки, що виконують специфічні загальнодержавні функції);
б) спеціалізовану медичну допомогу (клініки науково-дослідних інститутів, спеціалізовані лікарні, центри, лепрозорії, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни, спеціалізовані медико-санітарні частини, спеціалізовані поліклініки, спеціалізовані стоматологічні поліклініки);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (загальнодержавні санаторії для хворих туберкульозом, загальнодержавні спеціалізовані санаторії для дітей та підлітків, спеціалізовані санаторії для ветеранів війни);
г) санітарно-епідеміологічний нагляд (санітарно-епідеміологічні станції, крім центрів здоров'я і заходів по санітарній освіті, дезінфекційні станції, заходи боротьби з епідеміями);
д) інші заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій;
9) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні спеціальні пенсійні програми (пенсії військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членів їх сімей, пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, пенсії, призначені за іншими пенсійними програмами);
б) державні програми соціальних допомог (грошова допомога біженцям; компенсації на медикаменти, програма протезування, відшкодування збитків, заподіяних громадянам, грошова допомога депортованим народам);
в) державну підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських;
г) загальнодержавні програми і заходи в галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей;
д) державну підтримку молодіжних громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів у галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей;
10) культуру і мистецтво:
а) державні культурно-освітні програми (національні бібліотеки, музеї і виставки національного значення, заповідники національного значення, державні премії України в галузі літератури і мистецтва, міжнародні культурні зв'язки);
б) державні театрально-видовищні програми (національні театри, національні філармонії);
в) державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, що мають статус національних;
г) державні програми розвитку кінематографії;
д) державну архівну справу;
11) засоби масової інформації:
а) державні програми підтримки телебачення, радіомовлення, преси та книговидання;
12) фізичну культуру і спорт:
а) державні програми підготовки національних команд України та забезпечення їх участі у змаганнях державного і міжнародного значення (національні збірні команди України, проведення навчально-тренувальних зборів і змагань державного значення з традиційних та нетрадиційних видів спорту; підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх (в т. ч. фінансова підтримка баз олімпійської підготовки);
б) державні програми з інвалідного спорту та реабілітації (центр "Інваспорт", участь у міжнародних змаганнях з інвалідного спорту, навчально-тренувальні збори до них);
в) державні програми фізкультурно-спортивної спрямованості;
13) державні програми у галузях економіки;
14) реставрацію пам'яток архітектури державного значення;
15) державні програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікації та інформатики;
16) загальнодержавні інвестиційні проекти;
1314.
1) державне управління:
-1088- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Н.д.Новик А..М.(Реєстр.картка №353)
Запропонований розподіл повноважень (статті 173, 174, 175, 179) було б доцільно узгодити з відповідними міністерствами та відомствами. Так, скажімо, згідно з діючим законодавством Міністерству охорони здоров'я підпорядковані спеціалізовані медичні заклади (санаторії для хворих туберкульозом, госпіталі для інвалідів ВВВ тощо), спеціалізовані поліклініки та інші заклади в галузі охорони здоров'я. Делегування таких повноважень державі потребує відповідного обгрунтування, погодження порядку і термінів їх передачі з відповідними міністерствами.
Враховано
за змістом
17) державні програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;
18) створення та поповнення запасів і резервів;
19) обслуговування державного боргу;
20) проведення загальнодержавних виборів та референдумів;
21) інші програми, які мають виключно загальнодержавне значення.

1315.
а) фінансування законодавчої влади;
-1089- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт (6) з), (9) г), (11) ж), пункт (31) Виключити з цієї статті і включити до статті 174
Пункт (16) Доповнити словами "у питаннях, що мають державне значення"
Пункт (17) Доповнити словами "по заходах державного значення"
Пункт (30) Доповнити словами "(крім професійно-пожежної охорони)"
Враховано
в іншій редакції

1316.
б) фінансування виконавчої влади (крім органів місцевого самоврядування);1317.
в) утримання Президента України та його апарату;1318.
г) утримання фінансових і фіскальних органів;1319.
д) загальне планування і статистичні служби;1320.
е) інші видатки на загальнодержавне управління;1321.
2) судова влада;1322.
3) міжнародна діяльність;1323.
4) фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;1324.
5) національна оборона;1325.
6) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави:
-1090- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Пункт 6 статті 173 доповнити "Служба безпеки України" (В переліку інституцій, які відносяться до пункту 6 відсутня Служба безпеки України).
Враховано в іншій редакції


1326.
а) органи внутрішніх справ;1327.
б) внутрішні війська;1328.
в) прокуратура;1329.
г) кримінально-виправна система;1330.
д) прикордонні війська;1331.
е) національна гвардія України;1332.
є) головне управління державного зв'язку;1333.
ж) управління державної охорони;1334.
з) адресно-довідкові служби;1335.
и) розвідувальні органи;1336.
7) освіта:1337.
а) професійно-технічна освіта;
-1091- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 173. 7) а) професійно-технічну освіту віднести до делегованих повноважень Ст. 174, п.4.
Враховано в іншій редакції

1338.
б) вища освіта;
-1092- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Підпункт б) пункту 7) ст. 173 викласти в наступній редакції:
б) вища освіта, крім установ І та ІІ рівня акредитації.
Враховано в іншій редакції

1339.
г) післядипломна освіта;1340.
8) охорона здоров'я:1341.
а) клініки науково-дослідних інститутів;1342.
б) прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров'я;1343.
в) санітарно-епідеміологічні служби;
-1093- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
8) в) санітарно-епідеміологічні служби віднести до делегованих повноважень. Ст.174, п.5.
Враховано в іншій редакції

1344.
г) медико-соціальні експертні комісії;
-1094- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
8) г) медико-соціальні експертні комісії віднести до делегованих повноважень Ст.174, п.5.
Враховано в іншій редакції-1095- Комітет з питань науки і освіти
Пункт 7 доповнити підпунктами:
д) загальна середня освіта;
е) позашкільна освіта.
Враховано частково


1345.
9) соціальний захист та соціальне забезпечення:1346.
а) виплата спеціальних пенсій;1347.
б) грошова допомога біженцям;1348.
в) виплати регресних позовів для шахтарів;1349.
г) будинки-інтернати для малолітніх інвалідів;
-1096- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Підпункт г) п. 9 ст. 173 виключити.
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1350.
д) дотація Фонду України соціального захисту інвалідів;1351.
е) заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані;1352.
є) видатки, пов'язані з поверненням депортованих німців до регіонів України;
-1097- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
9) є) - вилучити, як включені до е).
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1353.
ж) утримання пунктів тимчасового утримання біженців;
-1098- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
9) ж) - вилучити, як включені до е).
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1354.
з) державна підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;1355.
10) житлово-комунальне господарство:1356.
а) берего-укріплювальні роботи;1357.
б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду бюджетних установ;
-1099- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
10) б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду бюджетних установ віднести до делегованих Ст.174, п.1.
Враховано
-1100- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Підпункт б) пункту 10) ст. 173 викласти в наступній редакції:
б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду загальнодержавної форми власності;
Відхилено
-1101- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 171 п. 10 б) вилучити слова "бюджетних установ".
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету


1358.
11) культура і мистецтво:
-1102- Комітет з питань культури і духовності
П. 11 ст. 173 потребує виваженого розгляду, обгрунтування та узгодження із Міністерством культури і мистецтв, Головним архівним управлінням (як головними розпорядниками коштів) і різними рівнями органів самоврядування.
Відсутня конкретна пропозиція.

1359.
а) творчі спілки;1360.
б) національні театри;1361.
в) національні філармонії;1362.
г) видатки на заходи, передбачені державними програмами розвитку культури і мистецтва;1363.
д) національні бібліотеки;1364.
е) музеї і виставки національного значення;1365.
є) заповідники національного значення;1366.
ж) кінематографія;1367.
з) державні архівні установи;1368.
и) державні премії України;1369.
12) засоби масової інформації:1370.
а) телебачення і радіомовлення державної власності;1371.
б) офіційні державні періодичні видання;1372.
в) державні видавництва;1373.
13) фізична культура і спорт:1374.
а) утримання національних збірних команд;1375.
б) підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх;1376.
в) фінансування інвалідного спорту;
-1103- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Підпункт в) п. 13 ст. 173 виключити.
Врахована пропозиція Сушкевича В.М.-1104- Н.д.Сушкевич В.М.(Реєстр.картка №422)
П.п. в) п.13 ст.173 викласти у такій редакції: "виконання загальнодержавних заходів по державних програмах, які стосуються фізичної культури і спорту інвалідів"
Враховано
в іншій редакції

1377.
г) утримання бази олімпійського спорту;1378.
14) промисловість та енергетика;1379.
15) будівництво;1380.
16) сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство;1381.
17) транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика (крім експлуатації доріг місцевого значення);1382.
18) державні проекти багатоцільового розвитку;1383.
19) діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом;1384.
20) організація та управління діяльністю, пов'язаною з виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі праці;1385.
21) платежі по кредитних угодах, укладених під гарантію Кабінету Міністрів України;1386.
22) видатки, пов'язані з проведенням експортних операцій, що здійснюються за державним контрактом;1387.
23) заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;1388.
24) охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека;1389.
25) попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;1390.
26) поповнення державних запасів і резервів;1391.
27) обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу;1392.
28) державні цільові фонди;1393.
29) проведення загальнодержавних виборів та референдумів.1394.
Стаття 174. Державні делеговані повноваження
-1105- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Державні делеговані повноваження розписати окремо для бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань, а також для районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (в Автономній республіці Крим) та обласного значення і для обласних бюджетів та бюджету Автономної республіки Крим. Статтю 174 вилучити.
Враховуючи положення статей 174 та 179 попередньої редакції Кодексу викласти статтю наступного змісту:
"Стаття _. Видатки на виконання повноважень, делегованих державою бюджетам міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань
(1) До видатків на виконання делегованих повноважень, які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань, належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування міст районного значення, сіл, селищ у частині виконання ними делегованих повноважень;
2) дошкільну освіту;
3) загальну медичну допомогу (дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти);
4) культурно-освітні та видовищні програми місцевого значення (клуби та бібліотеки)."
ВрахованоСтаття 90. Видатки на виконання повноважень, делегованих державою бюджетам міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань
(1) До видатків на виконання делегованих повноважень, які здійснюються з бюджетів міст районного значення, сіл, селищ та їх об'єднань, належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування міст районного значення, сіл, селищ у частині виконання ними делегованих повноважень;
2) дошкільну освіту;
3) загальну медичну допомогу (дільничні лікарні, лікарські амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти);
4) культурно-освітні та видовищні програми місцевого значення (клуби та бібліотеки)-1106- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Враховуючи положення статей 173, 174 та 179 попередньої редакції, викласти статтю наступного змісту:
"Стаття _. Видатки на виконання повноважень, делегованих державою районним бюджетам та бюджетам міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення
(1) До видатків на виконання делегованих повноважень, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, належать видатки на:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст в частині виконання ними делегованих повноважень;
б) органи місцевого самоврядування районного рівня;
2) освіту:
а) дошкільну освіту (для міст обласного значення);
б) середню освіту (загальноосвітні школи, вечірні школи, заклади освіти районного та міського значення для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (прийомні сім'ї);
в) допомогу на дітей, які знаходяться під опікою, піклуванням;
3) охорону здоров'я:
а) загальну-медичну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення (районні та міські програми і заходи в галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами, територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому міського та районного значення);
б) державні програми соціального захисту (пільги ветеранам війни і праці допомога сім'ям з дітьми, адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати компенсації реабілітованим, додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян);
в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
5) культурно-освітні та театрально-видовищні програми місцевого значення (театри, бібліотеки, музеї, виставки місцевого значення, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);
6) місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл місцевого значення; заходи з фізичної культури і спорту місцевого значення, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами)."
Враховано

Стаття 91. Видатки на виконання повноважень, делегованих державою районним бюджетам та бюджетам міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення
(1) До видатків на виконання делегованих повноважень, які здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення, належать видатки на:
1) державне управління:
а) органи місцевого самоврядування міст в частині виконання ними делегованих повноважень;
б) органи місцевого самоврядування районного рівня;
2) освіту:
а) дошкільну освіту (для міст обласного значення);
б) середню освіту (загальноосвітні школи, вечірні школи, заклади освіти районного та міського значення для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (прийомні сім'ї);
в) допомогу на дітей, які знаходяться під опікою, піклуванням;
3) охорону здоров'я:
а) загальну-медичну допомогу (лікарні широкого профілю, пологові будинки, станції швидкої та невідкладної медичної допомоги, поліклініки і амбулаторії, загальні стоматологічні поліклініки);
б) програми медико-санітарної освіти (міські та районні центри здоров'я і заходи по санітарній освіті);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального забезпечення (районні та міські програми і заходи в галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами, територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому міського та районного значення);
б) державні програми соціального захисту (пільги ветеранам війни і праці допомога сім'ям з дітьми, адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям, виплати компенсації реабілітованим, додаткові виплати населенню на покриття витрат по оплаті житлово-комунальних послуг, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян);
в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;
5) культурно-освітні та театрально-видовищні програми місцевого значення (театри, бібліотеки, музеї, виставки місцевого значення, палаци і будинки культури, школи естетичного виховання дітей);
-1107- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Стаття _. Склад видатків районних бюджетів
1) утримання районної ради; вилучити, входить до переліку делегованих повноважень.
Те саме зауваження до статті 119 ч.3. п.1.
Враховано

6) місцеві програми розвитку фізичної культури і спорту (утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл місцевого значення; заходи з фізичної культури і спорту місцевого значення, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами).


-1108- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Враховуючи положення статей 174, 179 викласти статтю наступного змісту:
"Стаття __ . Видатки на виконання повноважень, делегованих державою обласним бюджетам та бюджету Автономної Республіки Крим
(1) До видатків на виконання делегованих повноважень, які здійснюються з обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим, належать видатки на:
1) державне управління:
а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
б) органи місцевого самоврядування обласного рівня;
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати та загальноосвітні школи соціальної реабілітації республіканського і обласного значення, дитячі будинки, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами фізичного та психічного розвитку);
б) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим);
в) вищу освіту (вищі заклади освіти І та ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації, що знаходяться у комунальній власності);
г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти вчителів);
д) інші освітні програми республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
3) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (лікарні широкого профілю республіканського та обласного значення);
б) спеціалізовану медичну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни республіканського, обласного значення, будинки дитини, станції переливання крові);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (республіканські (в Автономній Республіці Крим) та обласні санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації)
г) інші програми медико-санітарної допомоги республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри здоров'я і заходи по санітарній освіті республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення (дитячі заклади-інтернати, навчання та трудове влаштування інвалідів, будинки-інтернати для престарілих і інвалідів, притулки для неповнолітніх);
б) заходи Фонду соціального захисту інвалідів;
в) республіканські (в Автономній Республіці Крим) та загальнообласні програми і заходи в галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами;
г) інші програми республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
5) культуру і мистецтво:
а) регіональні культурно-освітні програми (бібліотеки, музеї та виставки республіканського та обласного значення);
б) регіональні театрально-видовищні програми (театри, палаци, філармонії республіканського та обласного значення);
в) інші програми республіканського та обласного значення;
6) фізичну культуру і спорт:
а) регіональні програми з фізичної культури і спорту (навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл республіканського та обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського та обласного значення, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами);
б) регіональні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський та обласні центри з інвалідного спорту і реабілітаційні школи; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту республіканського та обласного значення)."
Враховано

Стаття 92. Видатки на виконання повноважень, делегованих державою обласним бюджетам та бюджету Автономної Республіки Крим
(1) До видатків на виконання делегованих повноважень, які здійснюються з обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим, належать видатки на:
1) державне управління:
а) представницьку і виконавчу владу Автономної Республіки Крим;
б) органи місцевого самоврядування обласного рівня;
2) освіту:
а) загальну середню освіту для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації (загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати та загальноосвітні школи соціальної реабілітації республіканського і обласного значення, дитячі будинки, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами фізичного та психічного розвитку);
б) заклади професійно-технічної освіти, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим);
в) вищу освіту (вищі заклади освіти І та ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації, що знаходяться у комунальній власності);
г) післядипломну освіту (інститути післядипломної освіти вчителів);
д) інші освітні програми республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
3) охорону здоров'я:
а) загальну медичну допомогу (лікарні широкого профілю республіканського та обласного значення);
б) спеціалізовану медичну допомогу (спеціалізовані лікарні, поліклініки, включаючи стоматологічні, центри, диспансери, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни республіканського, обласного значення, будинки дитини, станції переливання крові);
в) санаторно-реабілітаційну допомогу (республіканські (в Автономній Республіці Крим) та обласні санаторії для хворих на туберкульоз, санаторії для дітей та підлітків, санаторії медичної реабілітації)
г) інші програми медико-санітарної допомоги республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення (медико-соціальні експертні комісії, бюро судмедекспертизи, центри здоров'я і заходи по санітарній освіті республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення);
4) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) державні програми соціального захисту та соціального забезпечення (дитячі заклади-інтернати, навчання та трудове влаштування інвалідів, будинки-інтернати для престарілих і інвалідів, притулки для неповнолітніх);
б) заходи Фонду соціального захисту інвалідів;
в) республіканські (в Автономній Республіці Крим) та загальнообласні програми і заходи в галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами;
г) інші програми республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення;
5) культуру і мистецтво:
а) регіональні культурно-освітні програми (бібліотеки, музеї та виставки республіканського та обласного значення);
б) регіональні театрально-видовищні програми (театри, палаци, філармонії республіканського та обласного значення);
в) інші програми республіканського та обласного значення;
6) фізичну культуру і спорт:


-1109- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 174 2) До делегованих повноважень відносяться: 2) компенсація підприємствам і організаціям податку на додану вартість при наданні послуг і поставці продукції на експорт
Відхилено, відшкодування ПДВ не класифікується як бюджетні видатки

а) регіональні програми з фізичної культури і спорту (навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл республіканського та обласного значення, заходи з фізичної культури і спорту республіканського та обласного значення, проведення яких передбачено загальнодержавними програмами);
б) регіональні програми з інвалідного спорту і реабілітації (республіканський та обласні центри з інвалідного спорту і реабілітаційні школи; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з інвалідного спорту республіканського та обласного значення).
1395.
До державних делегованих повноважень відносяться:1396.
1) управління:1397.
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;
-1110- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Підпункт (1) а) потребує корінного доопрацювання, оскільки не відповідає функціональній класифікації видатків бюджету і потребує узгодження з органами місцевого самоврядування
Доповнити пунктом (2) в наступній редакції: "правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави" з підпунктами:
а)"підрозділи дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду"
б) "професійно-пожежна охорона"
в) "спеціалізовані монтажно-експлуатаційні підрозділи"
г) "програми державних органів у справах боротьби зі злочинністю
Враховано редакцію Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1398.
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;1399.
в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;1400.
г) групи по централізованому господарському обслуговуванню системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;1401.
д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;
-1111- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
В ст. 174 п.1) п.п. "д" після слів "фізкультурно-спортивних організацій" доповнити "у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1402.
2) забезпечення пожежної охорони;1403.
3) утримання медичних витверезників, інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;
-1112- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
В ст.174 п.3 замість слова "інспекцій" записати слово "служби" (згідно законодавства), а після слів спеціальних приймальників-розподільників" доповнити словами "притулків для неповнолітніх"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1404.
4) освіта:1405.
а) дошкільна освіта;1406.
б) загальна середня освіта;1407.
в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;1408.
г) позашкільна освіта;
-1113- Комітет з питань науки і освіти
Пункт 4 доповнити підпунктами:
д) вища освіта;
е) професійно-технічна освіта.
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1409.
5) охорона здоров'я:
-1114- Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Стаття 174 5). Охорона здоров'я:
а) лікарні широкого профілю;
б) спеціалізовані медичні заклади 9крім клінік науково-дослідних інститутів);
в) поліклініки і амбулаторії;
г) спеціалізовані поліклініки;
д) загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки;
е) фельдшерсько-акушерські пункти;
є) централізоване забезпечення лікарськими препаратами 9окремим рядком):
- хворих на цукровий діабет;
- хворих на туберкульоз;
- хворих на онкологічні захворювання.

Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1410.
а) лікарні широкого профілю;1411.
б) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік науково-дослідних інститутів);1412.
в) поліклініки і амбулаторії;1413.
г) спеціалізовані поліклініки;1414.
д) загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки;1415.
е) фельдшерсько-акушерські пункти;1416.
6) соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних закладів, які утримуються безпосередньо з державного бюджету);
-1115- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Пункт 6 ст. 174 викласти у такій редакції: "соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування інших соціальних закладів, які утримуються безпосередньо з державного бюджету)"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету-1116- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (6) Виключити слова "а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1417.
7) житлово-комунальне господарство:1418.
а) дотація житлово-комунальному господарству;1419.
8) культура і мистецтво:
-1117- Комітет з питань культури і духовності
П. 8 ст. 174 потребує виваженого розгляду, обгрунтування та узгодження із Міністерством культури і мистецтв, Головним архівним управлінням (як головними розпорядниками коштів) і різними рівнями органів самоврядування.
Відсутня конкретна пропозиція.-1118- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (8) доповнити підпунктом (б): "кінематографія"
Додати пункт (14), - "будівництво"
Додати пункт (15), - "штаби цивільної оборони"
Додати пункт (16), - "мобілізаційна підготовка галузей народного господарства"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1420.
а) театри, філармонії, бібліотеки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного виховання дітей місцевого значення;1421.
9) фізична культура і спорт:1422.
а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;1423.
б) фінансова підтримка спортивних споруд;1424.
в) утримання рятувальних станцій на водах;
-1119- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст. 174 доповнити пунктом 10 "молодіжні програми" (згідно законодавства).
-1120- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Пункт 9 ст. 174 доповнити підпунктом "г) утримання центру інвалідного спорту і реабілітованої школи та навчально-тренувальна робота з інвалідного спорту"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджетуВраховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету
-1121- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Додати пункт (11), - "сільське господарство та лісове господарство з питань, що мають місцеве значення"
Додати пункт (12), виклавши у наступній редакції: "Утримання служб у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників розподільників, притулків для неповнолітніх"
Додати пункт (13), - "транспорт, дорожнє господарство (крім експлуатації доріг місцевого значення)"

Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1425.
Стаття 175. Власні повноваження1426.
До власних повноважень бюджетів самоврядування належить:1427.
1) утримання органів місцевого самоврядування;
-1122- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю 175 викласти у редакції:
"Стаття ___. Видатки бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень
До видаткiв бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування у частині виконання ними власних повноважень;
2) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми і заходи місцевого значення у галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей (клуби підлітків за місцем проживання, фінансова підтримка програм молодіжних та дитячих громадських організацій, молодіжних установ, створених за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування);
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
3) позашкільна освіта;
4) місцеві програми підтримки житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
5) культурні програми місцевого значення (місцеві музичні колективи і ансамблі та інші заходи і заклади мистецтва);
6) програми підтримки засобів масової інформації місцевого значення;
7) додаткові програми розвитку фізичної культури і спорту (утримання місцевих спортивних команд, спортивних (підліткових) клубів за місцем проживання і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань місцевого значення, проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (в т. ч. фінансова підтримка спортивних споруд);
8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого значення;
9) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в т. ч. роботи, проведені спеціалiзованими монтажно-експлуатаційними підрозділами міліції);
в) будівництво та утримання доріг загального користування місцевого значення;
10) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
11) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
12) фінансування інших програм, затверджених відповідною радою згідно з законодавством України."
Враховано
Стаття 93. Видатки бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень
До видаткiв бюджетів місцевого самоврядування на виконання власних повноважень належать видатки на:
1) органи місцевого самоврядування у частині виконання ними власних повноважень;
2) соціальний захист та соціальне забезпечення:
а) програми і заходи місцевого значення у галузі сім'ї, жінок, молоді, неповнолітніх та дітей (клуби підлітків за місцем проживання, фінансова підтримка програм молодіжних та дитячих громадських організацій, молодіжних установ, створених за рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування);
б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення;
3) позашкільна освіта;
4) місцеві програми підтримки житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;
5) культурні програми місцевого значення (місцеві музичні колективи і ансамблі та інші заходи і заклади мистецтва);
6) програми підтримки засобів масової інформації місцевого значення;
7) додаткові програми розвитку фізичної культури і спорту (утримання місцевих спортивних команд, спортивних (підліткових) клубів за місцем проживання і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань місцевого значення, проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (в т. ч. фінансова підтримка спортивних споруд);
8) типове проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури місцевого значення;
9) транспорт, дорожнє господарство:
а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого самоврядування;
б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в т. ч. роботи, проведені спеціалiзованими монтажно-експлуатаційними підрозділами міліції);
в) будівництво та утримання доріг загального користування місцевого значення;
10) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;
11) програми природоохоронних заходів місцевого значення;
12) фінансування інших програм, затверджених відповідною радою згідно з законодавством України.
1428.
2) житлово-комунальне господарство:1429.
а) житлово-експлуатаційне господарство;1430.
б) капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;1431.
в) теплові мережі;1432.
г) водопровідно-каналізаційне господарство;1433.
д) благоустрій міст, селищ, сіл;1434.
е) видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води, електричної, теплової енергії та природного газу для бюджетних установ;1435.
є) збір та вивезення сміття і відходів;1436.
ж) утримання інших бюджетних установ житлово-комунального господарства;1437.
3) фізична культура і спорт:1438.
а) утримання місцевих спортивних команд і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;1439.
4) утримання місцевих музичних колективів і ансамблів та інші заходи і заклади по мистецтву;1440.
5) культурні заходи місцевого значення;
-1123- Комітет з питань культури і духовності
П. 5 ст. 175 потребує виваженого розгляду, обгрунтування та узгодження із Міністерством культури і мистецтв, Головним архівним управлінням (як головними розпорядниками коштів) і різними рівнями органів самоврядування.
Відсутня конкретна пропозиція.

1441.
6) типове проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури місцевого значення;1442.
7) експлуатація дорожньої системи місцевого значення;1443.
8) фінансування інших видатків, затверджених радою відповідного рівня, крім заборонених.
-1124- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Ст. 175 доповнити підпунктом наступного змісту:" місцеві програми з охорони навколишнього природного середовища"
Враховано в іншій редакції

1444.
Глава XXIX. Підстави та критерії розподілу делегованих державних повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування та їх розподіл і передача
-1125- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Главу XXIX вилучити. Положення її статей врахувати у главах XIII та XIV нової редакції.
Враховано


1445.
Стаття 176. Передача державних делегованих повноважень бюджетам самоврядування
-1126- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 176. Перелік повноважень, які не зазначені у розподілі, визначеному цим Кодексом, уточнюється в Бюджетній резолюції на наступний бюджетний період.
Враховано
в іншій редакції

1446.
(1) Держава може передати повноваження, визначені як делеговані, до обласних, районних бюджетів або бюджетів територіальних громад лише за умови відповідної передачі загальнодержавних бюджетних ресурсів.
-1127- Н.д.Гошовська В.А. (Округ №178)
Статтю 176 (1) викласти у редакції: "Держава може передавати повноваження, визначені як делеговані, до обласних, районних бюджетів або до бюджетів територіальних громад лише за умови 100% фінансування за рахунок загальнодержавних бюджетних ресурсів".
Враховано
в іншій редакції у ст.87 нової редакції-1128- Комітет з питань науки і освіти
В статті 176 більш чітко визначити механізм делегування державних повноважень.
Враховано

1447.
(2) Визначення законодавством України відповідного повноваження як делегованого означає його делегування в обов'язковому порядку на рівних умовах бюджетам усіх рівнів на які покладається виконання цього повноваження.
-1129- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 176. (2) Доповнити:
Визначення повноваження як делегованого не повинно суперечити бажанню і можливостям місцевого самоврядування прийняти відповідні повноваження і вступає в силу після прийняття рішення відповідних рад.
Враховано
у ст.94 нової редакції

1448.
(3) Перелік повноважень, які не зазначені у розподілі, визначеному цим Кодексом , уточнюється в Бюджетній резолюції на наступний бюджетний період.1449.
Стаття 177. Підстави для розподілу делегованих державних повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування
-1130- Комітет з питань бюджету
Статтю вилучити. Враховуючи положення статей 177 та 180 попередньої редакції Кодексу, викласти статтю такого змісту:
"Стаття ___. Передача видатків на виконання власних повноважень між бюджетами місцевого самоврядування
(1) Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання власних повноважень.
(2) Міські міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення ради та районні ради можуть передати виконання частини власних повноважень обласній раді чи Верховній Раді Автономної Республіки Крим з передачею вiдповiдних коштiв обласному бюджету чи бюджету Автономної Республiки Крим у вигляді трансфертів.
(3) Сільські, селищні та міські ради, за винятком міст обласного значення, можуть передати всі або частину власних повноважень районній раді чи раді іншої територіальної громади з передачею коштiв вiдповiдному бюджету у вигляді трансферту.
(4) Передача здійснюється за рішенням відповідних рад на договірних засадах. Всі угоди про передачу повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує планованому."

Враховано

Стаття 94. Передача видатків на виконання власних повноважень між бюджетами місцевого самоврядування
(1) Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах кошти відповідних бюджетів для виконання власних повноважень.
(2) Міські міст республіканського (в Автономній Республіці Крим) та обласного значення ради та районні ради можуть передати виконання частини власних повноважень обласній раді чи Верховній Раді Автономної Республіки Крим з передачею вiдповiдних коштiв обласному бюджету чи бюджету Автономної Республiки Крим у вигляді трансфертів.
(3) Сільські, селищні та міські ради, за винятком міст обласного значення, можуть передати всі або частину власних повноважень районній раді чи раді іншої територіальної громади з передачею коштiв вiдповiдному бюджету у вигляді трансферту.
(4) Передача здійснюється за рішенням відповідних рад на договірних засадах. Всі угоди про передачу повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує планованому.
1450.
(1) Підстави передачі делегованих державних повноважень від територіальних громад міст районного значення, селищ, сіл районній раді чи міській раді міста обласного значення:
-1131- Комітет з питань науки і освіти
В статті 177 більш чітко визначити механізм делегування державних повноважень.
Враховано

1451.
1) потреба мешканців всіх міст районного значення, селищ, сіл у конкретних соціальних послугах, які за наявності організаційно-технічних умов можуть бути ефективно надані лише на рівні районну чи міста обласного значення;
-1132- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 177. (1) 1) Доповнити:
При передачі делегованих державних повноважень між Автономною Республікою Крим, рівнями місцевого самоврядування необхідно дотримуватись принципу максимізації ефективності надання конкретних послуг.
Враховано в іншій редакції у ст.88 нової редакції

1452.
2) необхідність концентрації коштів для виконання делегованих державних повноважень відповідно до галузевих норм та стандартів, які встановлюються державою.1453.
(2) Підстави передачі делегованих державних повноважень від територіальних громад та районних рад обласній раді:1454.
1) потреба мешканців всіх територіальних громад області в спеціальних соціальних послугах, які за наявності організаційно-технічних умов можуть бути ефективно надані лише на рівні області;1455.
2) необхідність концентрації коштів для виконання переданих повноважень на рівні галузевих норм та стандартів, які встановлюються державою.1456.
(3) Передача повноважень та функцій, зазначених в частинах 1-2 цієї статті, здійснюється на стадії підготовки бюджетних пропозицій і припиняється після затвердження бюджетної пропозиції на наступний бюджетний період.
-1133- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
(3) ст.177 доповнити:
зміна повноважень і функцій можлива на етапі перегляду відповідних бюджетів у порядку визначеному цим Кодексом.
Враховано в іншій редакції-1134- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею:
"Стаття __. Передача видатків на виконання делегованих повноважень між міською міста обласного значення та районною радою
(1) Міські міст обласного значення ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих повноважень з відповідними коштами районній раді, а також районні ради можуть передати частину делегованих повноважень з відповідними коштами міській раді міста обласного значення. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору.
(2) Якщо іншого не визначено договором, розмір переданих коштів на виконання делегованих повноважень має бути пропорційний частці користувачів зазначеними послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості для бюджету, який передає ці повноваження.
(3) Якщо на території міста обласного значення чи району недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання послуг відповідно до п.2 ч.1 статті 88 цього Кодексу у обсязі, визначеному нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг враховується при визначенні трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають ці послуги.
(4) Всі угоди про передачу повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує плановому."
Враховано

Стаття 95. Передача видатків на виконання делегованих повноважень між міською міста обласного значення та районною радою
(1) Міські міст обласного значення ради можуть передати частину видатків на виконання делегованих повноважень з відповідними коштами районній раді, а також районні ради можуть передати частину делегованих повноважень з відповідними коштами міській раді міста обласного значення. Ця передача здійснюється на підставі рішень відповідних рад і укладення договору.
(2) Якщо іншого не визначено договором, розмір переданих коштів на виконання делегованих повноважень має бути пропорційний частці користувачів зазначеними послугами в повній вартості цих послуг, розрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості для бюджету, який передає ці повноваження.
(3) Якщо на території міста обласного значення чи району недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання послуг відповідно до п.2 ч.1 статті 88 цього Кодексу у обсязі, визначеному нормативами бюджетної забезпеченості, обрахований обсяг видатків на фінансування цих послуг враховується при визначенні трансферту бюджету, з якого утримуються бюджетні установи, що надають ці послуги.
(4) Всі угоди про передачу повноважень укладаються до 1 серпня року, що передує плановому.
1457.
Стаття 178. Критерії розподілу делегованих державних повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування
-1135- Комітет з питань бюджету
Статтю 178 вилучити. Її положення врахувати у ст.88 та гл.XV нової редакції.
Враховано


1458.
(1) В межах одного розділу функціональної класифікації розподіл видатків по делегованих державних повноваженнях між різними рівнями самоврядування здійснюється за такими критеріями:1459.
1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують часткове виконання мінімальних соціальних послуг, гарантованих державою і розташовані найближче до споживачів (медичні пункти, амбулаторії, початкові школи, сільські та селищні клуби тощо);1460.
2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують мінімальні соціальні послуги, гарантовані державою для всіх громадян України згідно норм та стандартів, визначених державою (середні школи, лікарні широкого профілю, клуби, палаци культури, бібліотеки, стадіони тощо);1461.
3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують гарантовані державою мінімальні соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування специфічних програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України (школи-інтернати, спеціалізовані лікарні, обласні бібліотеки, театри, філармонії тощо).1462.
(2) Видатки першої групи забезпечуються радами міст, селищ, сіл відповідно до виділених державою бюджетних ресурсів.1463.
(3) Видатки другої групи в повному обсязі забезпечуються міськими радами міст обласного значення та районними радами, які виступають з цих питань від імені територіальних громад міст, селищ, сіл що передали їм делеговані державні повноваження відповідно до цього Кодексу.1464.
(4) Видатки третьої групи здійснюються у повному обсязі обласними радами.1465.
Стаття 179. Розмежування видатків на виконання делегованих державних повноважень між обласними, районними та місцевими бюджетами
-1136- Комітет з питань культури і духовності
Ст. 179 потребує виваженого розгляду, обгрунтування та узгодження із Міністерством культури і мистецтв, Головним архівним управлінням (як головними розпорядниками коштів) і різними рівнями органів самоврядування.
Відсутні конкретні пропозиції.-1137- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Мокроусов А.О. (Округ №213)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332)
В ст. 179 не визначено по місту Києву.
Враховано. Місто Київ відноситься до місцевих бюджетів.-1138- Н.д.Бондаренко В.Д. (Округ №212)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Н.д.Чорноволенко О.В. (Реєстр.картка №332) та ін. всього 21 депутат
Розповсюдити норми статті179 і на місто Київ.
Враховано. Місто Київ відноситься до місцевих бюджетів-1139- Н.д.Гошовська В.А. (Округ №178)
Статті 179 та 189 не стимулюють розвитку доходної частини бюджетів областей, районів і т.д.
Враховано
за змістом у новій редакції

1466.
(1) До делегованих державних повноважень, які фінансуються з обласних бюджетів належить:1468.
а) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;
-1140- Комітет з питань науки і освіти
Пункт 1 статті 179 доповнити пунктом:
б) загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, що обслуговують декілька регіонів області.
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у гл.XV

1469.
2) охорона здоров'я:
-1141- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст. 179 ч.2 доповнити пунктом 10 - "утримання притулків для неповнолітніх".
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у гл.XV

1470.
а) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік науково-дослідних інститутів);1471.
б) спеціалізовані стоматологічні поліклініки;1472.
3) соціальний захист та соціальне забезпечення:
-1142- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст. 179 п.3 доповнити абзацом 2) "притулки для неповнолітніх".
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у гл.XV

1473.
а) дитячі заклади-інтернати;1474.
б) навчання та трудове влаштування інвалідів;1475.
в) будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;
-1143- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Пункт 3 ст. 179 доповнити підпунктом "г) будинки-інтернати для малолітніх інвалідів"
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у гл.XV

1476.
4) культура і мистецтво:1477.
а) бібліотеки обласного значення;1478.
б) музеї та виставки обласного значення;1479.
в) заповідники;1480.
г) палаци культури обласного значення;1481.
д) філармонії;
-1144- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До пункту 4) частини 1 ст. 179 додати підпункт е):
е) театри
-1145- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Пункт 4 ст. 179 доповнити підпунктом е) обласні театри
Враховано в ст.92 нової редакції


Враховано в ст.92 нової редакції

1482.
5) фізична культура і спорт:1483.
а) державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
-1146- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст.179 п.5 доповнити абз. "державна підтримка реалізації програм молодіжних і дитячих громадських організацій"
Враховано в іншій редакції в ст.92-1147- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б(Округ №76).
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Пункт 5 ст. 179 доповнити підпунктом б) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл вищої спортивної майстерності (підготовка олімпійського резерву)
Враховано в іншій редакції в ст.92-1148- Н.д. Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
П.5 ст. 179 доповнити підпунктом: "утримання центрів інвалідного спорту і шкіл реабілітації та навчально-тренувальна робота з інвалідного спорту;"
Враховано в ст.92-1149- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До пункту 5) частини 1 ст. 179 додати "утримання рятувальних станцій на водах"
Враховано в іншій редакції в ст.92

1484.
(2) До делегованих державних повноважень, які фінансуються з районних та міських міст обласного значення бюджетів належить:1485.
1) управління:1486.
а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;1487.
б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;1488.
в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;1489.
г) групи по централізованому господарському обслуговуванню системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;1490.
д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;
-1150- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Ст.179 ч. 2 п.1 п.п. д) після слів "фізкультурно-спортивних організацій" доповнити словами "у справах сім'ї та молоді"
Враховано в іншій редакції в ст.91

1491.
2) забезпечення пожежної охорони;1492.
3) утримання медичних витверезників, інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;1493.
4) освіта:1494.
а) дошкільна освіта;1495.
б) загальна середня освіта;1496.
в) позашкільна освіта;1497.
5) охорона здоров'я:1498.
а) лікарні широкого профілю;1499.
б) поліклініки і амбулаторії;1500.
в) загальні стоматологічні поліклініки;1501.
г) фельдшерсько-акушерські пункти;1502.
6) соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних закладів, які утримуються безпосередньо з державного бюджету);1503.
7) житлово-комунальне господарство:1504.
а) дотація житлово-комунальному господарству;1505.
8) культура і мистецтво:1506.
а) театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного виховання дітей місцевого значення;
-1151- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
Пункт 8 ч. 2 ст. 179 вилучити слово "театри".
Враховано у ст.91 нової редакції-1152- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До пункту 8, а) частини 2 ст. 179 вилучити "театри".
Враховано у ст.91 нової редакції

1507.
9) фізична культура і спорт:1508.
а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;1509.
б) фінансова підтримка спортивних споруд;1510.
в) утримання рятувальних станцій на водах.
-1153- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
До пункту 9, в) частини 2 ст. 179 вилучити "утримання рятувальних станцій на водах"
Враховано у ст.91 нової редакції

1511.
(3) Міста обласного значення виконують весь перелік делегованих державних повноважень, встановлений частиною 2 цієї статті для районних та місцевих бюджетів.1512.
(4) Розподіл делегованих державних повноважень між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, селищ, сіл визначається районною радою.1513.
(5) Розподіл видатків між бюджетними установами одного типу здійснюється районною чи міською міста обласного значення радою пропорційно відповідно до узагальнених показників, визначених галузевими нормами та стандартами.
-1154- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 5 ст. 174 виключити
Враховано


1514.
Стаття 180. Передача повноважень місцевими, районним та обласними радами
-1155- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю 180 вилучити. Її положення в зміненій редакції врахувати у статті 94 нової редакції.
Враховано


1515.
(1) Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах власні кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) організацій і установ, що знаходяться в комунальній власності.
-1156- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Слова "повноважень між міською міста обласного значення та районною радою" замінити словами "повноважень між міською радою міста обласного значення та внутріміською районною радою"
Внести відповідні зміни до пункту (1) зазначеної статті. Пункт (4) вилучити
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1516.
(2) Міські міст обласного значення ради можуть передати частину делегованих державних повноважень районній раді. Районні ради можуть передати частину делегованих державних повноважень міській раді міста обласного значення. Ця передача здійснюється рішенням відповідної міської та районної ради і оформляється договором сторін. Договором передбачаються конкретні умови надання стороною, якій передаються повноваження, мешканцям міст обласного значення та районів, повноваження яких передаються, соціальних послуг відповідно до гарантованих державою норм та стандартів.
-1157- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 2 ст. 180 перше речення після слів "районній раді" доповнити словами:" з урахуванням передачі відповідних коштів через обласний бюджет при формуванні місцевих бюджетів" Доповнити наступними реченнями:" У випадку, якщо на території міста обласного значення чи району недостатньо бюджетних установ, які забезпечують надання послуг по групі 2 на належному рівні для всіх мешканців міста/ району, на вимогу органу виконавчої влади міста/району, .який є надавачем даних послуг угода повинна бути складена в обов'язковому порядку. В разі недосягнення угоди про бюджетні взаємовідносини між районом та містом обласного значення у встановлений термін, обласна державна адміністрація приймає з цього питання рішення, яке є обов'язкове для виконання обома сторонами на термін одного бюджетного періоду. Якщо іншого не обумовлено спільною угодою, розмір переданих коштів на виконання делегованих повноважень пропорційний кількості користувачів суспільних послуг.
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1517.
(3) Міські міст обласного значення ради та районні ради можуть передати виконання частини власних повноважень обласній раді. Передача здійснюється за рішенням відповідних рад на договірних засадах.
-1158- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (3) Після слів у першому реченні "обласній раді" доповнити словами "з урахуванням передачі відповідних коштів обласному бюджету при формуванні місцевих бюджетів".
Після слова "власних" додати "і делегованих"
Враховано
за змістом у ст.94 та 95 нової редакції

1518.
(4) Сільські, селищні та міські ради, за винятком міст обласного значення, можуть передати всі або деякі функції по виконанню власних повноважень районній раді чи іншій територіальній громаді.
-1159- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 4 ст. 180 після слів "іншій територіальній громаді." Доповнити словами "з урахуванням передачі відповідних коштів при формуванні місцевих бюджетів"
Враховано
за змістом у ст.94 нової редакції

1519.
(5) При передачі власних та делегованих державних повноважень між районною та міською міста обласного значення радою відповідні бюджетні ресурси передаються у вигляді трансферту відповідно до угоди. При цьому в доходній частині бюджету сторони, яка передала повноваження передбачаються джерела забезпечення виконання функцій, розраховані по делегованих державних повноваженнях згідно статті 185 цього Кодексу, а у видатковій частині її бюджету передбачається трансферт до відповідного бюджету сторони, яка прийняла до виконання повноваження. У бюджеті району чи міському бюджеті міста обласного значення, що прийняли на себе виконання відповідних повноважень, в доходній частині бюджету району чи міському бюджеті передбачається відповідний трансферт, а у видатковій частині бюджету району чи міському бюджеті - видатки на виконання переданих функцій або проектів.
-1160- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 5 ст. 180 вилучити.


Враховано в іншій редакції


1520.
Глава XXX. Фінансування делегованих повноважень
-1161- Н.д.Турчинов О.В.(Реєстр.картка №414)
Назву глави ХХХ викласти у такій редакції:
"Глава XVІ. Розрахунок видатків на виконання делегованих повноважень"
Враховано
Глава XVI. Розрахунок видатків на виконання делегованих повноважень
1521.
Стаття 181. Нормативи бюджетної забезпеченості
-1162- Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
У тексті ст. 181 треба стабілізувати делеговані повноваження від територіальних громад районів й областей, а також від держави - регіону, впровадити єдиний стандарт фінансування державних установ.
Враховано за змістом цієї статті.

1522.
(1) Нормативи бюджетної забезпеченості - це нормативи, які використовуються для формування видаткової частини бюджетів всіх рівнів. Вони поділяються на бюджетні нормативи соціальної забезпеченості, загальні нормативи бюджетної забезпеченості, консолідований норматив бюджетної забезпеченості та інші.
-1163- Комітет з питань бюджету
Статтю 181 викласти у новій редакції:
"Стаття __. Нормативи бюджетної забезпеченості
(1) Норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення:
1) обсягу фінансування відповідної соціальної послуги в розрахунку на споживача цієї послуги, що гарантується державою на відповідний бюджетний період в межах наявних бюджетних ресурсів;
2) розподілу трансфертів з Державного бюджету України бюджетам місцевого самоврядування.
(2) Загальний норматив бюджетної забезпеченості визначається як загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання делегованих повноважень бюджетами місцевого самоврядування, у розрахунку на душу населення.
(3) Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання делегованих повноважень бюджетами місцевого самоврядування, складається з кошику доходів бюджетів місцевого самоврядування та обсягу трансферту з Державного бюджету України бюджетам місцевого самоврядування.
(4) Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання делегованих повноважень бюджетами місцевого самоврядування, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.
(5) Законом про Державний бюджет України на наступний рік може передбачатись обсяг нерозподілених видатків, який об'єднує види видатків на делеговані повноваження, встановлення нормативів по яких є недоцільним."
Враховано
Стаття 96. Нормативи бюджетної забезпеченості
(1) Норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення:
1) обсягу фінансування відповідної соціальної послуги в розрахунку на споживача цієї послуги, що гарантується державою на відповідний бюджетний період в межах наявних бюджетних ресурсів;
2) розподілу трансфертів з Державного бюджету України бюджетам місцевого самоврядування.
(2) Загальний норматив бюджетної забезпеченості визначається як загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання делегованих повноважень бюджетами місцевого самоврядування, у розрахунку на душу населення.
(3) Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання делегованих повноважень бюджетами місцевого самоврядування, складається з кошику доходів бюджетів місцевого самоврядування та обсягу трансферту з Державного бюджету України бюджетам місцевого самоврядування.
(4) Загальний обсяг фінансових ресурсів, що спрямовується на виконання делегованих повноважень бюджетами місцевого самоврядування, розподіляється між видами видатків відповідно до пріоритетів бюджетної політики держави.
1523.
(2) Бюджетний норматив соціальної забезпеченості визначає вартість надання відповідної суспільної послуги у повному обсязі, передбаченому відповідним законом України, в розрахунку на душу населення, що користується цією послугою, гарантований державою на відповідний бюджетний період.


(5) Законом про Державний бюджет України на наступний рік може передбачатись обсяг нерозподілених видатків, який об'єднує види видатків на делеговані повноваження, встановлення нормативів по яких є недоцільним.
1524.
(3) Бюджетні нормативи соціальної забезпеченості обраховуються галузевими міністерствами та державними комітетами, використовуються для визначення вартості повноваження, які повинні виконуватися відповідними органами влади і затверджуються Верховною Радою України.
-1164- Комітет з питань науки і освіти
Частину 3 статті 181 викласти в редакції:
"Бюджетні нормативи соціальної забезпеченості обраховуються галузевими міністерствами та галузевими комітетами, використовуються для визначення вартості повноважень, які повинні виконуватися відповідними органами влади і затверджуються Верховною Радою України".
Враховано в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1525.
(4) Кабінет Міністрів України на підставі переліку делегованих державних повноважень і величини їх вартості подає до Верховної Ради України пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетної забезпеченості окремо для обласних бюджетів та бюджетів районів і міст обласного значення в розрахунку на душу населення на рівні, який держава гарантує надати при виконанні бюджету відповідного бюджетного періоду.
-1165- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 4 ст. 181 замість слів: "окремо для обласних бюджетів та бюджетів районів і міст обласного значення" вставити слова "бюджетів областей". Додати речення наступного змісту: "Обласна державна адміністрація подає до обласної ради пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетної забезпеченості для бюджетів міст та районів області".
Відхилено.

1526.
(5) Консолідований норматив бюджетної забезпеченості визначається як річний обсяг бюджетних ресурсів, що направляються на фінансування делегованих державних повноважень в розрахунку на душу населення, враховуючи субвенції для надання спеціальних соціальних послуг.1527.
(6) Консолідований норматив бюджетної забезпеченості включає в себе загальний норматив бюджетної забезпеченості по виконанню державою спеціальних соціальних послуг в розрахунку на душу населення та загальний норматив бюджетної забезпеченості на виконання державою соціальних послуг загального користування в розрахунку на душу населення.1528.
(7) Загальний норматив бюджетної забезпеченості по виконанню державою спеціальних соціальних послуг визначається як сума вартості окремих повноважень по виконанню спеціальних соціальних послуг, розрахованих на душу населення. Вартість кожного повноваження визначається як добуток відповідного бюджетного нормативу соціальної забезпеченості на кількість споживачів цієї спеціальної соціальної послуги.1529.
(8) Загальний норматив бюджетної забезпеченості на виконання державою соціальних послуг загального користування дорівнює сумі відповідних бюджетних нормативів соціальної забезпеченості на душу населення, розрахованих для соціальних послуг загального користування.1530.
(9) Нормативи бюджетної забезпеченості затверджуються Бюджетною резолюцією відповідно до переліку делегованих державних повноважень, встановленого цим Кодексом.
-1166- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Стаття 181. Параграф (9) вилучити, оскільки у Бюджетній резолюції зазначаються доцільні і бажані орієнтири.
Враховано
-1167- Кабінет Міністрів України
Частина (9) ст.181. Вилучити. Згідно чинного законодавства - це не норма бюджетної резолюції.
Враховано
-1168- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (9) Замість слів "окремо для обласних бюджетів та бюджетів районів і міст обласного значення" вставити слова "бюджетів областей"
Додати речення наступного змісту: "Обласна державна адміністрація подає до обласної ради пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетної забезпеченості для бюджетів міст та районів області"
Відхилено.


1531.
(10) Кожний бюджетний норматив соціальної забезпеченості на виконання державою соціальних послуг загального користування для територіальних громад корегується коефіцієнтами у відповідності до кількості населення в територіальних громадах міст та районів за такими категоріями:
-1169- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 10 ст. 181 після слів "міст та районів" вставити слова: "з урахуванням економічних, екологічних і географічних особливостей адміністративно-територіальних одиниць"
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету у ст.97

1532.
1) райони;
-1170- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
У ч. 10 ст. 118 слова "за такими категоріями" замінити словами "за категоріями, які встановлюються Бюджетною резолюцією.", п.п. 1-8 вилучити.
Відхилено, це не норма Бюджетної резолюції


1533.
2) міста обласного значення чисельністю до 20 тисяч постійних мешканців;1534.
3) міста обласного значення чисельністю 20 - 80 тисяч постійних мешканців;1535.
4) міста обласного значення чисельністю 80-300 тисяч постійних мешканців;1536.
5) міста обласного значення чисельністю 300-800 тисяч постійних мешканців;1537.
6) міста обласного значення чисельністю понад 800 тисяч постійних мешканців;1538.
7) місто Севастополь;1539.
8) місто Київ.1540.
(11) Для районів, незалежно від чисельності постійних мешканців, встановлюються єдині корегуючі коефіцієнти.1541.
(12) Корегуючі коефіцієнти є середньо зважені показники відносної забезпеченості для різних категорій територіальних громад по кожному з видів бюджетних нормативів соціальної забезпеченості.1542.
(13) Корегуючі коефіцієнти бюджетних нормативів соціальної забезпеченості для обласних бюджетів не встановлюються.
-1171- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Ст. 181 доповнити частинами 14-15 такого змісту:
(14) Коригуючі коефіцієнти встановлюються під час затвердження Бюджетної резолюції.
(15) Кількість споживачів кожної соціальної послуги встановлюється Міністерством статистики України.
Відхилено.
Це не норма Бюджетної резолюції-1172- Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею:
"Стаття ___. Коригуючі коефіцієнти нормативів бюджетної забезпеченості
(1) Нормативи бюджетної забезпеченості для бюджетів місцевого самоврядування коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:
1) кількості населення в містах обласного значення та районах;
2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших природних особливостей (з часу їх визначення).
(2) Коригуючі коефіцієнти затверджуються постановою Кабінету Міністрів України."
Враховано

Стаття 97. Коригуючі коефіцієнти нормативів бюджетної забезпеченості
(1) Нормативи бюджетної забезпеченості для бюджетів місцевого самоврядування коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання соціальних послуг залежно від:
1) кількості населення в містах обласного значення та районах;
2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших природних особливостей (з часу їх визначення).
(2) Коригуючі коефіцієнти затверджуються постановою Кабінету Міністрів України.


-1173- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Вилучити ч.2. Це надто обмежений критерій поділу
Відновити вимогу до коефіцієнтів щодо середньозваженості, інакше математичні розрахунки не будуть коректними.
Відновити вимогу до того, хто встановлює кількість споживачів суспільних послуг. В іншому випадку кожна адміністративна одиниця буде їх рахувати по-своєму.
(3) Коригуючі коефіцієнти є середньо зважені показники відносної забезпеченості для різних категорій територіальних громад та районів по кожному з видів нормативів бюджетної забезпеченості
(4) Кількість споживачів кожної соціальної послуги встановлюється Державним Комітетом Статистики в розрізі областей, міст обласного значення та районів.
Враховано
в редакції Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1543.
Стаття 182. Мінімальні бюджети самоврядування
-1174- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 182 вилучити.
Враховано


1544.
(1) Мінімальний бюджет самоврядування - це мінімальний розмір видатків бюджету самоврядування відповідного рівня, який повністю забезпечує виконання відповідним рівнем самоврядування власних та делегованих державних повноважень у повному обсязі, передбаченому законодавством України на відповідний бюджетний період.
-1175- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 1 ст. 182 привести у відповідність з визначенням, приведеним у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні". Виключити слова "повністю" та "повному".
Врахована
пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1545.
(2) Мінімальний бюджет самоврядування на виконання власних повноважень - це мінімальний розмір видатків, який спрямовується на виконання власних повноважень бюджету відповідного рівня, який розраховується і затверджується радами відповідного рівня з врахуванням нормативу забезпеченості власними повноваженнями на душу населення, який затверджується Бюджетною резолюцією на відповідний період.1546.
(3) Мінімальний бюджет самоврядування на виконання делегованих повноважень - це мінімальний гарантований державою розмір видатків на виконання делегованих державних повноважень даним рівнем бюджету самоврядування.1547.
Стаття 183. Мінімальний бюджету самоврядування на виконання делегованих державних повноважень
-1176- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Статтю 183 привести у відповідність з визначенням, приведеним у Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Відсутня конкретна пропозиція.

1548.
(1) Мінімальний бюджет самоврядування на виконання делегованих державних повноважень визначається як сума вартостей делегованих державних повноважень, кожна з яких розрахована як добуток відповідного бюджетного нормативу соціальної забезпеченості помноженого на корегуючий коефіцієнт для різних категорій територіальних громад і кількість населення, яке споживає цю конкретну соціальну послугу.
-1177- Кабінет Міністрів України
Статтю 183 вилучити, окремі положення врахувати у гл.XIV нової редакції.

Враховано


1549.
(2) Мінімальний бюджет відповідного рівня самоврядування визначається самостійно відповідним рівнем самоврядування на основі нормативів бюджетної забезпеченості, які затверджені Бюджетною резолюцією на відповідний бюджетний період.
-1178- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Частину 2 стаття 183 викласти у такій редакції:
"Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються самостійно відповідними місцевими радами на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, які затверджені Бюджетною резолюцією на відповідний бюджетний період".
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету


1550.
(3) У випадку, якщо на території міста обласного значення чи району розташовані бюджетні установи, що надають соціальні послуги загального призначення та фінансуються безпосередньо з державного бюджету України, відповідний мінімальний розмір видатків, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень бюджету такої територіальної громади чи району зменшується на суму фінансування цих установ з державного бюджету України.
-1179- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункти (3) і (5) вилучити

Враховано

1551.
(4) Мінімальний розмір видатків обласного бюджету визначається, як добуток кількості населення області на загальний норматив бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів.1552.
(5) У випадку, якщо на території області розташовані бюджетні установи, що надають соціальні послуги спеціального призначення та фінансуються безпосередньо з державного бюджету України, мінімальний розмір видатків обласного бюджету на виконання делегованих державою повноважень зменшується на суму фінансування цих установ з державного бюджету України.
-1180- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
Частину 5 статті 183 вилучити і включити до статті 180.
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1553.
(6) Мінімальний розмір видатків бюджетів міст Києва та Севастополя на виконання делегованих державних повноважень визначається як сума мінімального розміру видатків на виконання делегованих державних повноважень бюджету територіальної громади відповідної категорії та мінімального розміру обласного бюджету.1554.
Стаття 184. Міжбюджетні відносини між державним бюджетом України та бюджетом Автономної Республіки Крим
-1181- Кабінет Міністрів України
Статтю 184 вилучити, окремі положення статті врахувати у ст.88 та 92 нової редакції.
Враховано


1555.
(1) Мінімальний зведений бюджет делегованих державних повноважень Автономної Республіки Крим визначається як сума мінімальних бюджетів міст республіканського значення і районів, які розраховані згідно статті 182 цього Кодексу, та мінімального розміру видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обрахованого в порядку, встановленому для обласних бюджетів.1556.
(2) Розмір дотації, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, визначається як різниця між мінімальним зведеним бюджетом делегованих державних повноважень Автономної Республіки Крим та загальною сумою всіх загальнодержавних податків і зборів, які справляються на території Автономної Республіки Крим і не закріплені цим Кодексом для фінансування власних повноважень територіальних громад.1557.
(3) Розподіл дотації, що надається бюджету Автономної Республіки Крим між бюджетами районів та міст республіканського значення здійснюється згідно законодавства Автономної Республіки Крим з врахуванням нормативів бюджетної забезпеченості, які затверджуються Бюджетною резолюцією на відповідний бюджетний період.1558.
(4) У випадку, якщо загальна сума всіх загальнодержавних податків і зборів, які справляються на території Автономної Республіки Крим і не закріплені цим Кодексом для фінансування власних повноважень територіальних громад, перевищує мінімальний зведений бюджет делегованих державних повноважень Автономної Республіки Крим, надлишок коштів вилучається до державного бюджету України.1559.
Стаття 185. Розрахунок доходів для виконання делегованих державних повноважень, обласних, районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення
-1182- Кабінет Міністрів України
Статтю 185 вилучити, окремі її положення врахувати у главі XVI та XVII нової редакції.
Враховано


1560.
(1) Обсяг доходів бюджетів територіальних громад міст обласного значення, районів та обласних бюджетів для виконання делегованих державних повноважень дорівнює мінімальному розміру видатків бюджету для фінансування делегованих державних повноважень.
-1183- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 1 статті 185 після слів "міст обласного значення" доповнити словом "бюджетів", після слова "видатків" доповнити словом "відповідного".
Враховано в іншій редакції

1561.
(2) Розмір доходів для виконання делегованих державних повноважень відповідним бюджетом самоврядування розраховується органами самоврядування самостійно згідно порядку, встановленому цим Кодексом.1562.
(3) На фінансування делегованих державних повноважень направляються трансферти з державного бюджету України та закріплені за відповідними бюджетами загальнодержавні податки і збори:
-1184- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 3 статті 185 слова "закріплені за відповідними бюджетами загальнодержавні податки і збори" замінити словами "загальнодержавні податки і збори, визначені п.(1) п/п 1) ст. 154". Підпункти 1,2,3,4 виключити
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України-1185- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (3) Замість слів "такими доходами" включити слова "та закріпленими за відповідними бюджетами загальнодержавними податками і зборами"
Підпункти 1), 2), 3) ,4) виключити
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

1563.
1) прибутковий податок з громадян (у повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статті);1564.
2) податок на прибуток підприємств (за встановленим нормативом);1565.
3) акцизний збір з вітчизняних товарів (за встановленим нормативом);1566.
4) державне мито, що зараховується до місцевих бюджетів згідно законодавства України.1567.
(4) Податок на прибуток підприємств та акцизний збір з вітчизняних товарів є регульованими. Норматив розщеплення розраховується частка від поділу різниці між обсягом мінімального бюджету делегованих державних повноважень та сумою прибуткового податку з громадян і державного мита на суму запланованих на наступний бюджетний період контингентів надходжень від податку на прибуток та акцизного збору з вітчизняних товарів і є однаковим для обох податків. Норматив розщеплення регульованих податків визначається органами самоврядування самостійно в порядку, визначеному цією статтею.
-1186- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В частині 4 статті 185 необхідно пояснити термін "регульовані податки" та визначити норми щодо його застосування. Передбачуване запровадження регулювання повинне мати чіткий та прозорий механізм. В іншому випадку не передбачається можливим прослідкувати, як буде збалансований державний бюджет та які нормативи будуть затверджені у законі про державний бюджет. Тому доцільно уточнити механізм з точки зору практичного застосування. Після "розраховується" додати "як" Нормативи зарахувань не можуть бути однаковими для податку на прибуток та акцизного збору внаслідок того, що у більшості районів та міст обласного значення відсутній об'єкт оподаткування акцизним збором
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

1568.
(5) Якщо обсягу надходжень по закріплених загальнодержавних податках і зборах недостатньо для фінансування мінімального бюджету делегованих державних повноважень, то різниця фінансується за рахунок трансферту з державного бюджету України у виді дотації для фінансування делегованих державних повноважень районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення. Розмір дотації для фінансування делегованих державних повноважень розраховується органами самоврядування самостійно.
-1187- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (5) доповнити такими словами: "та частини закріплених за областю загальнодержавних податків та зборів"

Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

1569.
(6) Якщо запланований на наступний бюджетний період обсяг надходжень від прибуткового податку з громадян та державного митом перевищує мінімальний бюджет делегованих державних повноважень, встановлюється норматив розщеплень від прибуткового податку з громадян. Норматив розщеплення розраховується як відношення різниці між мінімальним бюджетом делегованих державних повноважень та запланованою на наступний бюджетний період сумою державного мита, що зараховується до відповідного бюджету, до запланованого на наступний бюджетний період контингенту надходжень прибуткового податку з громадян.
-1188- Н.д.Коновалюк В.І. (Округ №62)
Пункт (6) вилучити. Зазначене питання повинне враховуватися при складанні проектів бюджету та формуванні міжбюджетних відносин.

Враховано


1570.
(7) Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється за рахунок трансферту з державного бюджету України у виді дотації для фінансування делегованих державних повноважень обласному бюджету.
-1189- Н.д. Тіщенко О.В. .(Округ №174).
Частину 7 статті 185 викласти в такій редакції: "Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється за рахунок трансферту з Державного бюджету у виді відрахувань від податку на прибуток, прибуткового податку з громадян та акцизного збору, а також у вигляді дотації для фінансування делегованих повноважень обласному бюджету".
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України-1190- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62).
В частині 7 статті 185 після слів "повноважень обласному бюджету." Доповнити наступними словами:" власних доходів та закріплених доходів, що зараховуються до обласного бюджету за нормативами"
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

1571
Стаття 186. Планування контингентів надходжень по загальнодержавних податках і зборах, які закріплюються за бюджетами самоврядування
-1191- Н.д. Коновалюк В.І. (Округ №62)
В статті 186 контингенти надходжень по загальнодержавних податках та зборах не можуть розраховуватися виходячи із середнього арифметичного від фактично нарахованих податків за попередні два бюджетні періоди, помноженого на корегуючий коефіцієнт, що враховує лише можливі зміни в податковому законодавстві і прогнозований рівень інфляції, оскільки ця методика не враховує індексів цін та обсягів виробництва, можливих змін порядку та місця сплати податку. Розрахунки повинні базуватися на обгрунтованих макроекономічних показниках економічного і соціального розвитку відповідної території. Контингенти надходжень на наступний бюджетний період по закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податках і зборах та нормативи їх розщеплення, а також обсяги трансфертів з державного бюджету, розраховані фінансовими органами райдержадміністрацій та виконкомів міських рад обласного значення, повинні не тільки перевірятися і узагальнюватися обласними фінансовими управліннями, але й погоджуватися з ними.
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України

1572.
(1) Контингенти надходжень на наступний бюджетний період по закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податках і зборах розраховуються фінансовими органами районних державних адміністрацій та фінансовими відділами (управліннями) міст обласного (республіканського) значення виходячи з середнього арифметичного від фактично нарахованих податків (крім пені та фінансових санкцій) за попередні два бюджетні періоди за звітністю Державної податкової адміністрації України, помноженого на корегуючий коефіцієнт, що враховує можливі зміни у податковому законодавстві і прогнозований рівень інфляції.
-1192- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Статтю 186 вилучити.
-1193- Н.д. Бабурін О.В. (Округ №75)
Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д. Мороз О.О. (Округ №92) та ін. (всього 8 депутатів)
У ч. 1 ст. 186 замість слів "фактично нарахованих" викласти "фактично сплачених податків (крім пені та фінансових санкцій) і далі за текстом.
-1194- Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування та діяльності рад
Зберегти статтю 186. Планування контингентів надходжень по загальнодержавних податках і зборах, які закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування.

ВрахованоВрахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджетуВрахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1573.
(2) Корегуючий коефіцієнт для кожного з податків встановлюється Бюджетною резолюцією на наступний бюджетний період.1574.
(3) Дані щодо обрахованих відповідно до частини 1 цієї статті планових надходжень (контингентів), розрахованих нормативів розщеплення по всіх закріплених згідно цього Кодексу загальнодержавних податках і зборах та обсягів трансфертів з державного бюджету України до 15 липня передаються обласним фінансовим управлінням для перевірки і узагальнення.1575.
(4) Обласні фінансові управління:1576.
1) здійснюють перевірку правильності розрахунку мінімального бюджету делегованих державних повноважень, розрахунку контингентів по закріплених загальнодержавних податках і зборах, нормативів розщеплення від закріплених загальнодержавних податків і зборів та розміру трансфертів з державного бюджету України відповідно до затверджених Бюджетною резолюцією нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів для кожного району та міста обласного значення;1577.
2) узагальнюють дані, отримані від районів та міст обласного значення;1578.
3) визначають загальну потребу бюджетів територіальних громад міст обласного значення, районів та обласних бюджетів в трансфертах з державного бюджету України;1579.
4) розраховують обсяг надходжень до державного бюджету України від податку на прибуток, акцизного збору з вітчизняних товарів та від прибуткового податку з громадян згідно нормативів розщеплення;1580.
5) розраховують планові контингенти податку на додану вартість та інших надходжень до державного бюджету України, які планується отримати на території області;1581.
6) розраховують нормативи розщеплень державних трансфертів на фінансування делегованих державних повноважень між обласним бюджетом, районними бюджетами та бюджетами міст обласного значення;1582.
7) передають вказані в пунктах 1-6 цієї частини статті дані Міністерству фінансів України та комітету Верховної Ради України з питань бюджету до 1 серпня року, що передує плановому1583.
8) дані, вказані в пунктах 1-6 цієї частини статті включаються до бюджетних пропозицій, які після затвердження радою відповідного рівня направляються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
-1195- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 8 частини 4 викласти в редакції: "дані, вказані в пунктах 1-6 цієї частини статті, включаються до бюджетних пропозицій областей і направляються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України."
Врахована пропозиція Кабінету Міністрів України та Комітету з питань бюджету

1584.
(5) Міністерство фінансів України на підставі отриманих від обласних фінансових управлінь, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, міських міст Києва та Севастополя бюджетних пропозицій визначає всі показники міжбюджетних відносин проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, зокрема обсяг державного фонду фінансування делегованих повноважень та обсяг надходжень від загальнодержавних податків і зборів, закріплених за бюджетами самоврядування, відносно яких діють нормативи розщеплень.1585.
Глава ХХХI. Міжбюджетні трансферти
-1196- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Методологічну розробку механізму перерозподілу коштів пропонується доручити Міністерству фінансів України.
Враховано
у ст.100 нової редакції
Глава ХVII. Мiжбюджетні трансферти
-1197- Н.д.Хорошковський В.І. (Округ №9)
Окремі статті 98-110 - потребують загальної термінологічної редакції.
Відсутні конкретні пропозиції

1586.
Стаття 187. Типи міжбюджетних трансфертів
-1198- Комітет з питань бюджету
Кабінет Міністрів України
Статтю 187 викласти у редакції:
"Стаття ___. Типи мiжбюджетних трансфертів
(1) Мiжбюджетні трансферти поділяються на:
1) дотації загального вирівнювання;
2) субвенції на конкретну мету;
3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів місцевого самоврядування;
4) кошти, що передаються з бюджетів сіл, селищ, їх об"єднань, міст районного значення, районів у містах до районних та міських бюджетів."
Враховано

Стаття 98. Типи мiжбюджетних трансфертів
(1) Мiжбюджетні трансферти поділяються на:
1) дотації загального вирівнювання;
2) субвенції на конкретну мету;
3) кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів місцевого самоврядування;
4) кошти, що передаються з бюджетів сіл, селищ, їх об"єднань, міст районного значення, районів у містах до районних та міських бюджетів.

1587.
Трансферти бюджетам самоврядування підрозділяються на такі типи:1588.
1) трансферти з державного бюджету України:1589.
а) дотація для фінансування делегованих державних повноважень бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення;1590.
б) субвенція на фінансування спеціальних соціальних послуг, які держава надає населенню;1591.
в) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;1592.
г) цільова субвенція на виконання інвестиційних проектів;1593.
д) субвенція на виконання містом Києвом функцій столиці України;
-1199- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 187. Частина 1. Доповнити пунктом г такого змісту: "цільова субвенція для районів, визначених Президентом України, як зона надзвичайної екологічної ситуації". Решта пунктів присвоїти індекси д, є, ж відповідно.
Враховано в ст.99

1594.
е) інші субвенції;1595.
2) трансферти між бюджетами самоврядування:1596.
а) субвенції на утримання об'єктів спільного користування;1597.
б) субвенція на виконання функцій по власних повноваженнях територіальних громад міст, селищ та сіл;1598.
в) цільова субвенція на виконання інвестиційних проектів;1599.
г) інші субвенції.

-1200- Кабінет Міністрів України
Комітет з питань бюджету
Доповнити новою статтею:
"Стаття __. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України бюджетам місцевого самоврядування
(1) В Державному бюджеті України можуть передбачатися такі трансферти бюджетам місцевого самоврядування:
1) дотація загального вирівнювання для фінансування делегованих повноважень бюджетам Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення, містам Києву та Севастополю;
2) субвенція на фінансування програм соціального захисту;
3) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;
5) субвенції на виконання інвестиційних проектів;
6) інші субвенції.
(2) У Державному бюджеті України затверджується обсяг дотації загального вирівнювання та субвенцій окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, кожного з обласних бюджетів, бюджетів міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення та районних бюджетів, , а також коштів, що передаються до Державного бюджету України з бюджетів місцевого самоврядування, якщо є підстави для надання відповідних трансфертів."


Враховано

Стаття 99. Трансферти, які надаються з Державного бюджету України бюджетам місцевого самоврядування
(1) В Дер