Назва: Про угоди про розподіл продукції
Автор: Народний депутат України Чукмасов С.О.
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
4.
Закон України


Закон України
5.
Про угоди про розподіл продукції
-1- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Доцільно змінити назву Закону України на таку:
"Про угоди для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин".
Загальне зауваження: даний проект Закону не передбачає порядку розподілу продукції між сторонами, по укладеним угодам, за проведені роботи на вже розвіданих родовищах і родовищах, де вже йде видобуток.
Відхилено

Про угоди про розподіл продукції
6.
Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції.


Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони на засадах, визначених угодами про розподіл продукції.
7.
Розділ I. Загальні положення


Розділ I. Загальні положення
8.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
9.
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:


Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
10.
продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин;


продукція - корисні копалини загальнодержавного та місцевого значення (мінеральна сировина), що видобуваються (виробляються) під час розробки родовищ корисних копалин;
11.
вироблена продукція - загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції. Вироблена продукція обов'язково повинна бути доставлена у пункт виміру;


вироблена продукція - загальний обсяг продукції, видобутої відповідно до угоди про розподіл продукції і доставленої у пункт виміру;
12.
компенсаційна продукція - частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат;


компенсаційна продукція - частина виробленої продукції, що передається у власність інвестора в рахунок компенсації його витрат;
13.
прибуткова продукція - частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією;


прибуткова продукція - частина виробленої продукції, що розподіляється між інвестором і державою та визначається як різниця між виробленою і компенсаційною продукцією;
14.
пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову;


пункт виміру - пункт, у якому відповідно до угоди про розподіл продукції здійснюється вимір виробленої продукції та її розподіл на компенсаційну та прибуткову;
15.
незначні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-2- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
З статті 1 виключити два останні абзаци.
Відхилено

незначні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, що визначаються за критеріями, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.
16.
значні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин.


значні запаси корисних копалин - запаси корисних копалин, розмір яких перевищує незначні запаси корисних копалин.
17.
Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом


Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
18.
1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції.


1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції, визначає основні правові вимоги до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції.
19.
2. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається згідно з цим Законом та іншими актами законодавства України.


2. Відносини, що виникають у процесі виконання пошукових робіт, розвідки та видобування корисних копалин, розподілу виробленої продукції, а також її транспортування, обробки, зберігання, переробки, використання, реалізації чи розпорядження нею іншим чином, регулюються угодою про розподіл продукції, що укладається згідно з цим Законом та іншими актами законодавства України.
20.
3. Права та обов'язки сторін угоди про розподіл продукції визначаються згідно з цивільним законодавством України, з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


3. Права та обов'язки сторін угоди про розподіл продукції визначаються згідно з цивільним законодавством України, з врахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
21.
4. У разі коли іншими законами України передбачені інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.


4. Законодавство України відносно угод про розподіл продукції діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
22.
5. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
-3- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В статті 2 виключити пункт 5, що повторює статтю 36 законопроекту.

Враховано


23.
Стаття 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону


Стаття 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону
24.
1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час виконання цього Закону провадять свою діяльність на принципах взаємодії та співробітництва з метою захисту інтересів держави, народу України, регіонів і територій, забезпечення захисту охорони довкілля і раціонального користування надрами та іншими природними ресурсами України.


1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування під час виконання цього Закону відповідно до своїх повноважень провадять свою діяльність на принципах взаємодії та співробітництва з метою захисту інтересів народу України, держави, регіонів і територій, забезпечення захисту охорони довкілля і раціонального користування надрами та іншими природними ресурсами України.
25.
2. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час укладення, виконання, припинення дії угод про розподіл продукції здійснюється Кабінетом Міністрів України.


2. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час укладення, виконання, припинення дії угод про розподіл продукції здійснюється Кабінетом Міністрів України.
26.
Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції


Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції
27.
1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (надалі іменується - держава) доручає другій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.


1. Відповідно до угоди про розподіл продукції одна сторона - Україна (надалі іменується - держава) доручає другій стороні - інвестору на визначений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свій рахунок і на свій ризик з наступною компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції.
28.
2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за умови, що вони несуть солідарну відповідальність по зобов'язанням, передбаченим такою угодою.


2. Угода про розподіл продукції може бути двосторонньою чи багатосторонньою, тобто її учасниками можуть бути декілька інвесторів, за умови, що вони несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених такою угодою.
29.
3. Держава гарантує надання інвесторам погоджень, квот, дозволів (ліцензій) на користування надрами та ведення підприємницької діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують відведення та право користування землею, та інших дозволів, пов'язаних із земле та надрокористуванням, та необхідних для виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції.
-4- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
П.3 статті 4 викласти в такій редакції:
"Видавати ліцензії інвесторам (особливо іноземним) недоцільно. Виключне право на користування надрами повинно належати України та її представникам. Для інвесторів головним повинна бути угода про розподіл продукції".
Відхилено

3. Держава гарантує надання інвесторам погоджень, квот, дозволів (ліцензій) на користування надрами та ведення підприємницької діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, пов'язаних із користуванням надрами виконанням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції.
30.
Зазначені документи видаються в місячний термін з дня підписання угоди згідно з вимогами законодавства України на строк дії угоди і втрачають свою чинність або змінюються на умовах, викладених в угоді.


Зазначені документи видаються в місячний термін з дня підписання угоди згідно з вимогами законодавства України на строк дії угоди і втрачають свою чинність або змінюються на умовах, викладених в угоді.
31.
Порядок, умови та терміни надання необхідних дозволів для виконання робіт, передбачених угодою на майбутні періоди, визначаються угодою.


Порядок, умови та терміни надання необхідних дозволів для виконання робіт, передбачених угодою на майбутні періоди, визначаються угодою.
32.
Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції


Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції
33.
1. Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступають: Кабінет Міністрів України та орган місцевого самоврядування на території якого розташована ділянка надр, що передається на умовах угоди про розподіл продукції (надалі - "відповідний орган місцевого самоврядування"), які укладають угоду після її погодження з постійно діючого міжвідомчою комісією.
-5- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
Абз.1 пункту 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступають: Кабінет Міністрів України та Верховна Рада Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування області на території якої розташована ділянка надр, що передається на умовах угоди про розподіл продукції (надалі - відповідний орган місцевого самоврядування), які укладають угоду після її погодження з постійно діючою Міжвідомчою комісією".
доповнити пункт 1 абзацом другим такого змісту:
"Відповідний орган місцевого самоврядування може передати свої повноваження на підписання угоди Кабінету Міністрів України".
Враховано

1. Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступають: Кабінет Міністрів України та Верховна Рада Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що передається в користування на умовах угоди про розподіл продукції (надалі - «відповідний орган місцевого самоврядування»), які укладають угоду після її погодження з постійно діючою Міжвідомчою комісією.


-6- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
П.1 статті 5 викласти в такій редакції:
"Від імені Держави в Угоді про розподіл продукції виступає центральний орган виконавчої влади в галузі геології розвідки і використання надр (Уповноважений орган).
Уповноважений орган за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (в залежності від виду і місця розташування корисних копалин) укладає угоди про розподіл продукції і вирішує усі питання, пов'язані з укладанням та виконанням цих угод".
Враховано частково
-7- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
П.1 статті 5, перший абзац викласти в такій редакції:
"Від імені держави в угоді про розподіл продукції виступає центральний орган виконавчої влади в галузі геології, розвідки і використання надр (далі - Уповноважений орган). Уповноважений орган за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин) укладає угоди про розподіл продукції і вирішує всі питання, пов'язані з укладанням та виконанням цих угод".
Враховано частково


34.
Постійна діюча міжвідомча комісія (Надалі - "Міжвідомча комісія") створюється Кабінетом Міністрів України у складі представників компетентних державних органів, відповідних органів місцевого самоврядування, народних депутатів від профільних комітетів Верховної Ради України (за згодою) і є уповноваженим органом щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.


Постійно діюча міжвідомча комісія (Надалі - «Міжвідомча комісія») створюється Кабінетом Міністрів України у складі представників компетентних державних органів, відповідних органів місцевого самоврядування, народних депутатів України (за згодою) і уповноважена вирішувати питання з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції.
35.
В разі потреби, до роботи Міжвідомчої комісії залучаються виробничі та наукові організації, а також експерти і консультанти.


В разі потреби, до роботи Міжвідомчої комісії залучаються відповідні виробничі та наукові організації, а також експерти і консультанти.
36.
Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади в галузі розвідки і використання надр.


Робочим органом Міжвідомчої комісії є центральний орган виконавчої влади в галузі розвідки і використання надр.
37.
Положення про Міжвідомчу комісію та її робочий орган затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-8- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
Останній абзац пункту 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"Положення про Міжвідомчу комісію затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано

Положення про Міжвідомчу комісію затверджується Кабінетом Міністрів України.
38.
2. Інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб створені в Україні чи за межами України, які мають відповідну кваліфікацію і матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами, що підтверджені документами, виданими згідно із Законами (процедурами) країни інвестора.


2. Інвесторами можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об'єднання юридичних осіб створені в Україні чи за межами України, які мають відповідну кваліфікацію і матеріально-технологічні та економічні можливості для користування надрами, що підтверджені документами, виданими згідно із Законами (процедурами) країни інвестора.
39.
3. В тому разі, коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання мають солідарні права та несуть солідарні обов'язки за угодою.
-9- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
В пункт 3 Статті 5 необхідно включити положення про солідарну відповідальність, як це передбачене в пункті 2 Статті 4, в зв'язку з цим пункт 3 Статті 5 викласти у новій редакції:
«3. В тому разі, коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання мають солідарні права, несуть солідарні обов'язки та відповідальність за угодою.»
Враховано

3. В тому разі, коли інвестором в угоді виступає об'єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, учасники такого об'єднання несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції.
40.
Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції


Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції
41.
1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, передбачені Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції.


1. Угоди про розподіл продукції відповідно до цього Закону можуть укладатися щодо окремих ділянок (ділянки) надр, що обмежуються у просторі та координатами, в межах яких знаходяться родовища, частини родовищ корисних копалин загальнодержавного і місцевого значення, включаючи ділянки надр у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, передбачені Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції.
42.
2. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції (надалі - Перелік), затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та зацікавлених центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин).
-10- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пункт 2 статті 6 доповнити словами:
"та публікується в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади України та іноземних засобах масової інформації".

-11- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
П.2 статті 6 викласти в такій редакції:
"Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі геології, розвідки і використання надр та інших заінтересованих центральних органів виконачої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)".
ВрахованоВраховано частково


2. Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції (надалі - Перелік), затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та зацікавлених центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з відповідними органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин) та публікується в офіційних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади України та іноземних засобах масової інформації.


-12- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
Перший абзац п.2 статті 6 викласти в наступній редакції:
"Перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин) та їх розмір, які можуть надаватися у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції, затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Уповноваженого органа, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)".
Враховано частково


43.
Інвестор може звернутися до Кабінету Міністрів України чи Міжвідомчої комісії з пропозицією про вирішення питання щодо включення до цього Переліку певної ділянки надр.
-13- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Доповнити абзац другий пункта 2 Статті 6 таким реченням:
«Не пізніше 3-місячного терміну інвестор повідомляється про результати розгляду поданої пропозиції.».
Враховано

Інвестор може звернутися до Кабінету Міністрів України чи Міжвідомчої комісії з пропозицією про вирішення питання щодо включення до цього Переліку певної ділянки надр. Не пізніше 3-місячного терміну інвестор повідомляється про результати розгляду поданої пропозиції.
44.
Включення до Переліку певної ділянки надр здійснюється за будь-яким з таких критеріїв:
-14- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Доповнити абзац третій пункта 2 Статті 6 новим абзацем такого змісту:
« - необхідність дорозвідки, додаткової чи поглибленої розвідки ділянки надр.»
Враховано

Включення до Переліку певної ділянки надр здійснюється за будь-яким з таких критеріїв:
45.
- обумовлена об'єктивними факторами збитковість для надрокористувача та держави продовження розробки родовищ корисних, якщо розробка такого родовища може забезпечити суттєвий обсяг видобування корисних, а консервація чи ліквідація об'єкту розробки може призвести до негативних соціальних наслідків та фінансових (матеріальних) втрат;
-15- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абз.3 пункту 2 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
" - необхідність освоєння родовищ корисних копалин розробка яких відбувається в особливо складних умовах (ділянки надр і родовищ в морських акваторіях, родовища з важкодобувними та виснаженими запасами, або в районах з не встановленою нафтогазоносністю);"
Враховано

- обумовлена об'єктивними факторами збитковість для користувача надрами та держави продовження розробки родовищ корисних копалин, якщо розробка такого родовища може забезпечити суттєвий обсяг видобування корисних копалин, а консервація чи ліквідація об'єкту розробки може призвести до негативних соціальних наслідків та фінансових (матеріальних) втрат;
46.
- відсутність державних фінансових та технічних засобів для освоєння нових великих родовищ корисних копалин, за рахунок освоєння яких забезпечується необхідний для соціального розвитку і економічної безпеки України рівень видобутку корисних копалин в цілому по Україні;


- відсутність державного фінансування та технічних засобів для освоєння нових великих родовищ корисних копалин, за рахунок освоєння яких забезпечується необхідний для соціального розвитку і економічної безпеки України рівень видобутку корисних копалин в цілому по Україні;
47.
- необхідність залучення спеціальних високозатратних технологій розробки важкодобувних і значних за обсягом запасів корисних копалин, що знаходяться в складних гірничо-геологічних умовах, або є залишковими для родовищ, що розробляються, а також необхідність попередження втрат топливно-енергетичної та мінеральної сировини в надрах;


- необхідність залучення спеціальних високозатратних технологій розробки важкодобувних і значних за обсягом запасів корисних копалин, що знаходяться в складних гірничо-геологічних умовах, або є залишковими для родовищ, що розробляються, а також необхідність попередження втрат паливно-енергетичної та мінеральної сировини в надрах;
48.
- необхідність залучення додаткових фінансових і технічних засобів для забезпечення екологічної безпеки та охорони надр при розробці великих родовищ, що знаходяться в природних територіях, що охороняються державою;49.
- необхідність забезпечення регіонів власною топливно-енергетичною сировиною, утворення нових робочих місць в районах де зайнятість населення знаходиться на низькому рівні;


- необхідність забезпечення регіонів власною паливно-енергетичною сировиною, утворення нових робочих місць в районах де зайнятість населення знаходиться на низькому рівні;
50.
- необхідність впровадження новітніх технологій, обладнання передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвідки та розробки перспективних малодосліджених покладів корисних копалин.


- необхідність впровадження новітніх технологій, обладнання передових технічних розробок для забезпечення ефективного пошуку, розвідки та розробки перспективних малодосліджених покладів корисних копалин.
- необхідність освоєння родовищ корисних копалин розробка яких відбувається в особливо складних умовах (ділянки надр і родовищ в морських акваторіях, родовища з важкодобувними та виснаженими запасами, або в районах з не встановленою нафтогазоносністю);
- необхідність дорозвідки, додаткової чи поглибленої розвідки ділянки надр.
51.
Верховною Радою України одночасно, або не пізніше 3- місячного терміну з дня прийняття цього закону затверджується Перелік ділянок надр, що становлять наукову, культурну, природно-заповідну або стратегічну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції.
-16- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
В останньому абзаці пункта 2 статті 6 слова: "не пізніше 3-місячного терміну" вилучити.

Враховано частково

Перелік ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції, затверджується Верховною Радою України одночасно або не пізніше 3- місячного терміну з дня прийняття цього закону.
52.
3. Забороняється подальше внесення змін до зазначених в п. 2 цієї статті Переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин), затверджених у встановленому порядку, відносно таких ділянок надр щодо яких укладено угоду про розподіл продукції чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, або велись Міжвідомчою комісією чи її робочим органом переговори з питання укладення такої угоди.


3. Подальше внесення змін до Переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами, і затверджених у встановленому порядку, стосовно ділянок надр, щодо яких укладено угоду про розподіл продукції чи оголошено конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, або велись Міжвідомчою комісією чи її робочим органом переговори з питання укладення такої угоди, забороняється.
53.
4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному цим законом.
-17- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
П.4 статті 6 викласти в такій редакції:
"Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
Враховано
(редакційна правка)
4. Угода про розподіл продукції укладається з переможцем конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному цим Законом.
Конкурс вважається таким що відбувся у випадку, коли з заявкою на участь у ньому звернувся лише один інвестор в разі виконання ним усіх умов конкурсу.


-18- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 4 Статті 6 доповнити другим абзацем такого змісту:
«Конкурс вважається таким що відбувся у випадку, коли з заявкою на участь у ньому звернувся лише один інвестор в разі виконання ним усіх умов конкурсу.»
Враховано


54.
5. За рішенням Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.
-19- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
З статті 6 виключити перший абзац пункту 5.


Враховано редакційно

5. За рішенням Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування, угода про розподіл продукції може бути укладена без проведення конкурсу щодо ділянок надр із незначними запасами корисних копалин, що підтверджується висновками відповідних державних органів.
55.
Угода може бути укладена також без проведення конкурсу, якщо:
-20- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Другий абзац пункта 5 статті 6 викласти у новій редакції такого змісту:
"Угода може бути укладена також без проведення конкурсу за рішенням Кабінету Міністрів України, якщо:"
Враховано

У разі, якщо інвестор, який має на 1 липня 1999 року ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах виявив бажання укласти угоду про розподіл продукції., угода може бути укладена також без проведення конкурсу за рішенням Кабінету Міністрів України.
56.
оголошений конкурс не відбувся, оскільки із заявкою на участь у ньому звернувся лише один інвестор. У цьому випадку угода може бути укладена з інвестором, який подав заявку на участь у конкурсі, в разі виконання ним усіх умов конкурсу;
-21- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 5 Статті 6:
- виключити абзац третій;
Враховано


57.
інвестор мав на день набрання чинності цим Законом ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах.
-22- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Останній абзац пункта 5 статті 6 викласти у новій редакції такого змісту:
"- інвестор, який має на день набрання чинності цим Законом ліцензію на користування надрами і розпочав діяльність на передбачених нею умовах бажає укласти угоду про розподіл продукції згідно з цим Законом."
Враховано
-23- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В останньому абзаці пункта 5 статті 6 слова «на день набрання чинності цим Законом» замінити такими словами: «на 1 липня 1999 року».
Враховано

58.
Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції
-24- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
Статтю 7 викласти в редакції проекту, який затверджено Кабінетом Міністрів України (сектор реєстрації № 1380 від 24.09.97р.)
Враховано частково

Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції
59.
1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України з зазначенням:


1. Рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції приймається Кабінетом Міністрів України з зазначенням:
60.
- терміну і порядку проведення конкурсу;


- строку і порядку проведення конкурсу;
61.
- ділянки надр (родовища, частини родовища корисних копалин) щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (надалі об'єкт конкурсу);


- ділянки надр (родовища, частини родовища корисних копалин) щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (надалі об'єкт конкурсу);
62.
- умов конкурсу (з урахуванням особливостей ділянки надр), в тому числі:
-25- -Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
До статті 7 внести редакційні уточнення:
абз.4 пункту 1 викласти у такій редакції:
"- умов конкурсу (з урахуванням особливостей ділянки надр) з зазначенням:"
Враховано

- умов конкурсу (з урахуванням особливостей ділянки надр) з зазначенням:

63.
- переліку та терміну проведення робіт на об'єкті конкурсу;- переліку та строку проведення робіт на об'єкті конкурсу;
64.
- мінімального розміру інвестицій;


- мінімального розміру інвестицій;
65.
- основних критеріїв розподілу продукції;


- основних критеріїв розподілу продукції;
66.
- особливостей умов угоди про розподіл продукції з боку держави;


- особливостей умов угоди про розподіл продукції з боку держави;
67.
- оптимальних економічних, технологічних, природоохоронних чи інших показників (заходів) щодо раціонального використання надр;


- оптимальних економічних, технологічних, природоохоронних чи інших показників (заходів) щодо раціонального використання надр;
68.
- інших суттєвих вимог держави щодо умов та виконання робіт за угодою про розподіл продукції.
-26- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
У абз.10 пункту 1 статті 7 слова "інших суттєвих вимог" замінити словами "усіх суттєвих вимог".
Враховано
- усіх суттєвих вимог держави щодо умов та виконання робіт за угодою про розподіл продукції;

69.
- терміну подання заяв на участь у конкурсі;


- строку подання заяв на участь у конкурсі;
70.
- розміру плати за участь у конкурсі;


- розміру плати за участь у конкурсі;
71.
- складу (переліку) конкурсної документації, що підлягає розробці Міжвідомчою комісією, та порядок її надання учасникам конкурсу.


- складу (переліку) конкурсної документації, що підлягає розробці Міжвідомчою комісією, та порядок її надання учасникам конкурсу.
72.
В окремих випадках, умови конкурсу можуть передбачати вимоги щодо реалізації виключно на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції.


В окремих випадках, умови конкурсу можуть передбачати вимоги щодо реалізації виключно на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції.
73.
Початкові умови конкурсу розробляються робочим органом Міжвідомчої комісії на основі техніко-економічних розрахунків, виконаних Міжвідомчою комісією, та погоджуються з відповідним органом місцевого самоврядування.


Початкові умови конкурсу розробляються робочим органом Міжвідомчої комісії на основі техніко-економічних розрахунків, виконаних Міжвідомчою комісією, та погоджуються з відповідним органом місцевого самоврядування.
74.
2. Оголошення про проведення конкурсу, крім інформації щодо умов та порядку проведення конкурсу, зазначеної в п. 1 цієї статті, повинне містити відомості про:


2. Оголошення про проведення конкурсу, крім інформації щодо умов та порядку проведення конкурсу, зазначеної в п. 1 цієї статті, повинне містити відомості про:
75.
- рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс;


- рішення Кабінету Міністрів України, на підставі якого проводиться конкурс;
76.
- адресу, за якою подаються заявки на участь у конкурсі;


- адресу, за якою подаються заявки на участь у конкурсі;
77.
- вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що повинні подаватись інвестором;


- вичерпний перелік матеріалів (документів) та відомостей, що повинні подаватись інвестором;
78.
- реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі.


- реквізити банківського рахунку для перерахування плати за участь у конкурсі.
79.
3. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Міжвідомча комісія розробляє та затверджує конкурсну документацію, публікує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади України та іноземних засобах масової інформації, та виконує інші дії щодо організації проведення конкурсу, в межах своєї компетенції, визначені Кабінетом Міністрів України.
-27- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 3 Статті 7 слово «загальнодержавних» замінити словом «офіційних».

Враховано
3. Протягом двох місяців з дня прийняття рішення про проведення конкурсу Міжвідомча комісія розробляє та затверджує конкурсну документацію, публікує оголошення про проведення конкурсу в офіційних друкованих виданнях органів виконавчої влади України та іноземних засобах масової інформації, та виконує інші дії щодо організації проведення конкурсу, в межах своєї компетенції, визначеної Кабінетом Міністрів України.
80.
4. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничний строк подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим за шість місяців.
-28- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В п.4 статті 7 скоротити строк з шести до трьох місяців.
Враховано
4. Строк між публікацією оголошення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції та граничним строком подання заявки на участь у конкурсі не повинен бути меншим за три місяці.


-29- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
В пункті 4 Статті 7 слова «меншим за шість місяців» замінити словами «меншим за три місяці».
Враховано

81.
5. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції інвесторами вноситься плата, розмір, порядок внесення та використання якої визначається Кабінетом Міністрів України.


5. За участь у конкурсі на укладення угоди про розподіл продукції інвесторами вноситься плата, розмір, порядок внесення та використання якої визначається Кабінетом Міністрів України.
82.
6. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців з дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.


6. Строк проведення конкурсу не повинен перевищувати трьох місяців з дати закінчення граничного строку подання конкурсних заяв.
83.
7. Заява інвестора на участь у конкурсі повинна відповідати умовам конкурсу та містити:


7. Заява інвестора на участь у конкурсі повинна відповідати умовам конкурсу та містити:
84.
- відомості про інвестора (громадянство, І.П.П., місце проживання, фах - для громадян; назва підприємства, назва держави за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності за статутом, розмір статутного капіталу підприємства, адреса місцезнаходження - для юридичної особи), підтверджені документально;


- відомості про інвестора (повне ім'я, громадянство, місце проживання, фах - для громадян; назва підприємства, назва держави за законами якої зареєстровано юридичну особу чи об'єднання юридичних осіб, основний вид діяльності за статутом, розмір статутного капіталу підприємства, адреса місцезнаходження - для юридичної особи), підтверджені документально;
85.
- коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт, та про технології, що будуть застосовані до користування надрами, підтверджені документально;


- коротку інформацію про досвід роботи в галузі використання надр, а також відомості про технічні і фінансові можливості для виконання робіт, та про технології, що будуть застосовані до користування надрами, підтверджені документально;
86.
- програму робіт на ділянці надр у тому числі по виконанню основних умов конкурсу, з зазначенням природоохоронних заходів надр та навколишнього природного середовища, а також з зазначенням орієнтованих термінів початку та закінчення виконання робіт;


- програму робіт на ділянці надр у тому числі по виконанню основних умов конкурсу, з зазначенням заходів з охорони надр та навколишнього природного середовища, а також з зазначенням орієнтованих термінів початку та закінчення виконання робіт;
87.
- розміри та види інвестування;


- розміри та види інвестування;
88.
- додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу;


- додаткові пропозиції щодо виконання умов конкурсу;
89.
- інші матеріали та відомості, визначені умовами конкурсу.


- інші матеріали та відомості, визначені умовами конкурсу.
90.
8. Міжвідомча комісія усі своєчасно подані заяви інвесторів реєструє в день їх надходження, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.


8. Міжвідомча комісія усі своєчасно подані заяви інвесторів реєструє в день їх надходження, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
91.
9. Розгляд і оцінка зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюється Міжвідомчою комісією за критеріями визначеними цією статтею.


9. Розгляд і оцінка зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів здійснюється Міжвідомчою комісією за критеріями визначеними цією статтею.
92.
За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує та подає Кабінету Міністрів України висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.


За результатами розгляду та оцінки поданих матеріалів Міжвідомча комісія готує та подає Кабінету Міністрів України висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.
93.
10. Переможець конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України протягом терміну, передбаченого пунктом 5 цієї статті, з врахуванням пропозицій Міжвідомчої комісії.
-30- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
В абзаці першому пункта 10 статті 7 слова "пунктом 5" замінити словами "пунктом 6".
Враховано

10. Переможець конкурсу визначається Кабінетом Міністрів України протягом терміну, передбаченого пунктом 6 цієї статті, з врахуванням пропозицій Міжвідомчої комісії.
94.
При визначені переможця конкурсу перевага надається інвестору (групі інвесторів), що виконав умови конкурсу, за такими основними критеріями:
-31- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В абз.2 пункта 10 статті 7 після слів "інвестору (групі інвесторів)" записати слова "який зобов'язується частину коштів вкладати в пошуки та розробку нових родовищ" і далі за текстом.
Враховано

При визначенні переможця конкурсу перевага надається інвестору (групі інвесторів), який зобов'язується частину коштів вкладати в пошук та розробку нових родовищ та виконав умови конкурсу, за такими основними критеріями:


-32- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Доповнити абзац другий пункта 10 Статті 7 новим абзацем такого змісту:
« - фінансова забезпеченість та міжнародний досвід інвестора для виконання програми робіт та інвестування, детально викладених в умовах конкурсу чи конкурсній документації.»
Враховано


95.
- програма робіт на ділянці надр забезпечує найраціональніші умови використання природних ресурсів;


- програма робіт на ділянці надр забезпечує найраціональніші умови використання природних ресурсів;
96.
- найефективніші технологічні рішення ведення робіт;


- найефективніші технологічні рішення ведення робіт;
97.
- забезпечення оптимальних заходів з охорони навколишнього природного середовища;


- забезпечення оптимальних заходів з охорони навколишнього природного середовища;
98.
- більш привабливі умови інвестування.


- більш привабливі умови інвестування.
- фінансова забезпеченість та міжнародний досвід інвестора для виконання програми робіт та інвестування, детально викладених в умовах конкурсу чи конкурсній документації.
99.
11. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації органів виконавчої влади, також доводяться до кожного учасника конкурсу.


11. Результати конкурсу підлягають опублікуванню в офіційних друкованих виданнях органів виконавчої влади та доводяться до кожного учасника конкурсу.
100.
12. З переможцем конкурсу не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом.
-33- Н.д.Хмельницький В.І. (Реєстр.картка №373)
П.12 статті 7 доповнити таким реченням:
"За письмовими зверненнями інвестора цей термін може бути продовжено на термін до шести місяців".
Враховано

12. З переможцем конкурсу не пізніше ніж через дванадцять місяців з дня опублікування результатів конкурсу укладається угода про розподіл продукції в порядку і на умовах, визначених цим Законом. За письмовим зверненням інвестора цей термін може бути продовжено на строк до шести місяців.


-34- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
В п.12 статті 7 скоротити строк з 12-ти до 9-ти місяців.
Відхилено


101.
Розділ II. Укладення угод про розподіл продукції


Розділ II. Укладення угод про розподіл продукції
102.
Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції


Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції
103.
1. Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і повинна відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону.


1. Угода про розподіл продукції має бути укладена у письмовій формі і повинна відповідати вимогам конкурсу на укладення такої угоди та вимогам цього Закону.
104.
2. В угоді про розподіл продукції визначаються: перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів та видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором в конкурсній заяві, а також інші істотні умови.
-35- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Доповнити пункт 2 статті 8 підпунктами "ю" і "я" такого змісту:
"ю) відповідальність сторін угоди;
я) порядок розгляду спорів"

Враховано

2. В угоді про розподіл продукції визначаються: перелік видів діяльності інвестора та програма обов'язкових робіт із визначенням строків виконання, обсягів та видів фінансування, технологічного обладнання та інших показників, що не можуть бути нижчими від запропонованих інвестором в конкурсній заяві, а також інші істотні умови.
105.
Істотними умовами угоди про розподіл продукції є:


Істотними умовами угоди про розподіл продукції є:
106.
(а) найменування сторін угоди та їх реквізити;


1) найменування сторін угоди та їх реквізити;
107.
(б) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр;


2) характеристика ділянки надр (родовищ корисних копалин), щодо якої укладається угода, включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини промислової розробки надр;
108.
(в) умови надання земельної ділянки та ділянки надр;


3) умови надання земельної ділянки для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, та ділянки надр;
109.
(г) проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;


4) проект рекультивації земель, порушених під час проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин;
110.
(д) вид (види) користування надрами;


5) вид (види) користування надрами;
111.
(е) перелік, обсяги і терміни виконання передбачених угодою робіт;


6) перелік, обсяги і терміни виконання передбачених угодою робіт;
112.
(є) вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;


7) вимоги до якості виконуваних згідно з угодою робіт;
113.
(ж) права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо земле, надро та природокористування, та його обов'язки, передбачені у пункті 5 цієї статті;


8) права та обов'язки сторін, зокрема права інвестора щодо користування землею, надрами та інші, та його обов'язки, передбачені у пункті 5 цієї статті;
114.
(з) орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин (виробленої продукції);


9) орієнтовні обсяги видобутку корисних копалин (виробленої продукції);
115.
(и) умови використання корисних копалин;


10) умови використання корисних копалин;
116.
(і) порядок визначення вартості видобутих корисних копалин;


11) порядок визначення вартості видобутих корисних копалин;
117.
(к) порядок внесення платежів за користування надрами та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;


12) порядок внесення платежів за користування надрами та розмір збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
118.
(л) пункт виміру;


13) пункт виміру;
119.
(м) обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;


14) обов'язок інвестора доставляти вироблену продукцію в пункт виміру;
120.
(н) умови визначення обсягу компенсаційної продукції;


15) умови визначення обсягу компенсаційної продукції;
121.
(о) склад витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією;


16) склад витрат, що підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією;
1) 1
(п) порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;


порядок та умови розподілу прибуткової продукції між державою та інвестором;
порядок та строк передачі державі належної їй частини прибуткової продукції. Угодою може передбачатись передача державі грошового еквіваленту частини прибуткової продукції, що належить державі;
123.
(р) порядок та строк передачі державі належної їй частини прибуткової продукції. Угодою може передбачатись передача державі грошового еквіваленту частини прибуткової продукції, що належить державі;


19) порядок переходу права власності на вироблену продукцію;

124.
(с) порядок переходу права власності на вироблену продукцію;


20) порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому відповідно до угоди;
125.
(т) порядок одержання інвестором частини прибуткової продукції, що належить йому відповідно до угоди;


21) порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;

126.
(у) порядок передачі державі ії частини прибуткової продукції;
-36- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
З пункта 2 Статті 8 виключити підпункт «(у) порядок передачі державі її частини прибуткової продукції» який повністю дублює підпункт (р) в цій частині статті 6.
В зв'язку з цим привести у відповідність нумерацію підпунктів у алфавітному порядку.
Враховано частково (ред. правка)

22) порядок контролю за веденням передбачених угодою робіт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що надаються інвестором Міжвідомчій комісії;

127.
(ф) порядок переходу права власності на майно від інвестора до держави;
-37- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Доповнити пункт "ф" після слів "ділянок надр" словами "та земельних ділянок".
Враховано

23) вимоги щодо повернення ділянок надр та земельних ділянок, наданих для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, після закінчення дії угоди, у разі її дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих ділянок;
128.
(х) порядок контролю за веденням передбачених угодою робіт, виконанням інших умов угоди; строк, форми та зміст звітів, інформації, рахунків, що надаються інвестором Уповноваженому органові;


24) умови внесення змін, дострокового припинення чи продовження дії угоди;
129.
(ц) вимоги щодо повернення ділянок надр після закінчення дії угоди, у разі її дострокового припинення або закінчення окремих етапів робіт, а також строки та порядок повернення цих ділянок;


25) умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, передбачених угодою;

130.
(ч) умови внесення змін, дострокового припинення чи продовження дії угоди;


26) вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт, відповідальність сторін та засоби її забезпечення;
131.
(ш) умови переуступлення інвестором прав та обов'язків, передбачених угодою;


27) порядок консервації чи ліквідації гірничих розробок та інших споруд;

132.
(щ) вимоги щодо раціонального і комплексного використання та охорони надр і довкілля, безпеки та охорони праці персоналу, залученого до передбачених угодою робіт, відповідальність сторін та засоби її забезпечення;


28) строк дії угоди, дату, місце підписання та порядок набрання нею чинності;

133.
(ю) порядок консервації та ліквідації гірничих розробок та інших споруд;


29) відповідальність сторін угоди;

134.
(я) строк дії угоди, дату, місце підписання та порядок набрання нею чинності.


30) порядок розгляду спорів.

135.
За згодою сторін, угодою про розподіл продукції можуть передбачатись і інші умови.


За згодою сторін, угодою про розподіл продукції можуть передбачатись і інші умови.
136.
3. Істотні умови, передбачені цією статтею, крім таких, що зазначені у підпунктах (а), (б), (д), (м) пункта 2, встановлюються виключно угодою про розподіл продукції, з дотриманням вимог цього закону.


3. Істотні умови, передбачені цією статтею, крім таких, що зазначені у підпунктах 1), 2), 5), 14) пункту 2, встановлюються виключно угодою про розподіл продукції, з дотриманням вимог цього закону.
137.
4. Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема вичерпний перелік правил, норм, стандартів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, а у разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залучених до розроблення проекту угоди.


4. Невід'ємною частиною угоди про розподіл продукції є додатки, на які сторони посилаються в тексті угоди, зокрема вичерпний перелік встановлених правил, норм, стандартів ведення робіт, пов'язаних із користуванням надрами, охороною довкілля, використанням і переробкою мінеральної сировини, розрахунки, плани, переліки, програми, таблиці тощо, а у разі потреби - висновки експертів (акти експертиз), науковців і фахівців, залучених до розроблення проекту угоди.
138.
5. Угода про розподіл продукції повинна передбачати обов'язки інвестора щодо:


5. Угода про розподіл продукції повинна передбачати обов'язки інвестора щодо:
139.
надання переваг продукції, роботам і послугам українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;


надання переваг продукції, роботам і послугам українського походження за рівних умов стосовно ціни, строку виконання, якості, відповідності міжнародним стандартам;
140.
прийняття (наймання) на території України працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в обсягах, передбачених угодою.


прийняття (наймання) на території України працівників для зазначених в угоді потреб переважно з числа громадян України та для організації їх навчання в обсягах, передбачених угодою.
141.
6. Для координації діяльності сторін під час виконання угоди про розподіл продукції угодою може передбачатися створення Координаційного комітету.


6. Для координації діяльності сторін під час виконання угоди про розподіл продукції угодою може передбачатися створення Координаційного комітету.
142.
7. В угоді про розподіл продукції мають бути визначені документи, з яких витікають повноваження сторін на підписання угоди.


7. В угоді про розподіл продукції мають бути визначені документи, з яких витікають повноваження сторін на підписання угоди.
143.
Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції


Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції
144.
1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати такі істотні умови:


1. Угоди про розподіл продукції, укладені щодо пошуку, розвідки та видобування вуглеводневої сировини, а також щодо використання родовищ із значними запасами корисних копалин, крім істотних умов, зазначених у статті 8 цього Закону, повинні передбачати такі істотні умови:
145.
щорічне декларування видобувних характеристик;


щорічне декларування видобувних характеристик;
146.
порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;


порядок користування геологічною, геофізичною та іншою інформацією;
147.
порядок та особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;


порядок та особливості обліку витрат на промислові та технологічні потреби;
148.
обов'язки щодо утилізації газу і газового конденсату та умови проведення цієї роботи;


обов'язки щодо утилізації газу і газового конденсату та умови проведення цієї роботи;
149.
порядок та строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр на момент укладення угоди;
-38- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В статті 9 абзац шостий викласти у новій редакції такого змісту:
"порядок та строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки) на момент укладення угоди;"
Враховано

порядок та строки оцінки рівня забруднення довкілля в районі експлуатації ділянки надр (земельної ділянки, наданої для потреб, пов'язаних з користуванням надрами) на момент укладення угоди;
150.
обсяги, вартість і строки виконання природоохоронних заходів;


обсяги, вартість і строки виконання природоохоронних заходів;
151.
порядок узгодження та затвердження річних програм робіт, зокрема програм проведення нафтових операцій;


порядок узгодження та затвердження річних програм робіт, зокрема програм проведення нафтових операцій;
152.
умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх державі;


умови відповідального зберігання державної частки видобутих корисних копалин до передачі їх державі;
153.
умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату корисних копалин внаслідок розливу, повені, пожежі тощо;


умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату корисних копалин внаслідок розливу, повені, пожежі тощо;
154.
умови виключного ризику під час розробки родовищ.


умови виключного ризику під час розробки родовищ.
155.
2. Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити зі свого складу одного з інвесторів - Оператора угоди для представництва їх інтересів у стосунках з державою.


2. Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити зі свого складу одного з інвесторів - Оператора угоди для представництва їх інтересів у стосунках з державою.
156.
У такому разі угодою визначаються:


У такому разі угодою визначаються:
157.
правовий стан Оператора угоди та його обов'язки перед іншими її учасниками, в тому числі перед державою;


правовий стан Оператора угоди та його обов'язки перед іншими її учасниками, в тому числі перед державою;
158.
порядок взаємовідносин інвесторів із державою через Оператора угоди;


порядок взаємовідносин інвесторів із державою через Оператора угоди;
159.
умови припинення участі в угоді одного чи декількох інвесторів - учасників угоди.


умови припинення участі в угоді одного чи декількох інвесторів - учасників угоди.
160.
При цьому сторони повинні виходити з того, що на Оператора угоди покладається організація виконання робіт, передбачених угодою, зокрема ведення обліку та звітності, а всі інвестори несуть майнову відповідальність перед державою за дії Оператора як за свої власні.


При цьому сторони повинні виходити з того, що на Оператора угоди покладається організація виконання робіт, передбачених угодою, зокрема ведення обліку та звітності, а всі інвестори несуть майнову відповідальність перед державою за дії Оператора як за свої власні.
161.
Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції


Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції
162.
1. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції здійснюється інвестором із дотриманням вимог цього Закону.


1. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції здійснюється інвестором із дотриманням вимог цього Закону.
163.
В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України розроблення проекту угоди може покладатися на Міжвідомчу комісію.


В окремих випадках за рішенням Кабінету Міністрів України розроблення проекту угоди може покладатися на Міжвідомчу комісію.
164.
2. Проект угоди про розподіл продукції готується українською мовою.


2. Проект угоди про розподіл продукції готується українською мовою.
165.
Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції


Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції
166.
1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється Міжвідомчою комісією.


1. Проект угоди про розподіл продукції розробляється протягом трьох місяців з дня офіційного опублікування результатів конкурсу та реєструється Міжвідомчою комісією.
167.
2. Довгострокові (більше 10 років) проекти угоди та проекти угоди, для виконання яких необхідні значні капіталовкладення, підлягають обов"язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань. В інших випадках державна експертиза проекту угоди проводиться на вимогу однієї із сторін.


2. Довгострокові (більше 10 років) проекти угоди та проекти угоди, для виконання яких необхідні значні капіталовкладення, підлягають обов'язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань. В інших випадках державна експертиза проекту угоди проводиться на вимогу однієї із сторін.
168.
3. Міжвідомча комісія не пізніше трьох місяців з дня реєстрації проекту угоди про розподіл продукції надає інвестору висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцію угоди, на підставі чого інвестор повинен доопрацювати проект угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди.


3. Міжвідомча комісія не пізніше трьох місяців з дня реєстрації проекту угоди про розподіл продукції надає інвестору висновки, зауваження, результати проведених експертиз або нову редакцію угоди, на підставі чого інвестор повинен доопрацювати проект угоди чи підготувати свої висновки, зауваження до нового проекту угоди.
169.
Нова редакція проекту угоди повторно розглядається та узгоджується сторонами.


Нова редакція проекту угоди повторно розглядається та узгоджується сторонами.
170.
З питань, що не були узгоджені сторонами протягом шести місяців з дня реєстрації першого варіанту проекту угоди, за ініціативою однієї із сторін і за її рахунок може бути проведена додаткова чи повторна експертиза. Інвестор може звертатися до відомих міжнародних неурядових організацій чи спеціалізованих наукових організацій із проханням про проведення експертизи (наукової, технічної тощо) з питань, що потребують додаткових обгрунтувань.


З питань, що не були узгоджені сторонами протягом шести місяців з дня реєстрації першого варіанту проекту угоди, за ініціативою однієї із сторін і за її рахунок може бути проведена додаткова чи повторна експертиза. Інвестор може звертатися до відомих міжнародних неурядових організацій чи спеціалізованих наукових організацій із проханням про проведення експертизи (наукової, технічної тощо) з питань, що потребують додаткових обгрунтувань.
171.
4. Проект угоди про розподіл продукції повинен бути узгоджений з органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування.


4. Проект угоди про розподіл продукції повинен бути узгоджений з відповідним органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що відповідно до угоди передається в користування.
172.
Міжвідомча комісія забезпечує та координує роботу над підготовкою та узгодженням проекту угоди.


Міжвідомча комісія забезпечує та координує роботу над підготовкою та узгодженням проекту угоди.
173.
5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання повторно реєструється Міжвідомчою комісією та надсилається інвестору.
-39- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 5 статті 11 викласти в новій редакції:
"5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання візується (погоджується) та повторно реєструється Міжвідомчою комісією, після чого надається (надсилається) інвестору та подається Кабінету Міністрів України для підписання".
Враховано

5. Проект угоди про розподіл продукції після остаточного узгодження та доопрацювання візується (погоджується) та повторно реєструється Міжвідомчою комісією, після чого надається (надсилається) інвестору та подається Кабінету Міністрів України для підписання.

174.
6. Порядок реєстрації першого та остаточного варіантів проекту угоди про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.


6. Порядок реєстрації першого та остаточного варіантів проекту угоди про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.
175.
Стаття 12. Особливості розроблення та узгодження багатосторонніх угод про розподіл продукції


Стаття 12. Особливості розроблення та узгодження багатосторонніх угод про розподіл продукції
176.
1. Кабінет Міністрів України сприяє своєчасному оформленню усіх документів, передбачених у пункті 3 статті 4 цього Закону на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, та безпосередньо відповідає за суворе дотримання умов угоди державою.


1. Кабінет Міністрів України сприяє своєчасному оформленню усіх документів, передбачених у пункті 3 статті 4 цього Закону на ім'я усіх інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції, та безпосередньо відповідає за дотримання умов угоди державою.
177.
2. Проект угоди про розподіл продукції узгоджується з кожним інвестором. У разі відмови одного з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена з усіма іншими її учасниками після внесення відповідних змін до тексту угоди.


2. Проект угоди про розподіл продукції узгоджується з кожним інвестором. У разі відмови одного з інвесторів від укладення угоди вона за погодженням сторін може бути укладена з усіма іншими її учасниками після внесення відповідних змін до тексту угоди.
178.
Стаття 13. Порядок підписання угоди про розподіл продукції


Стаття 13. Порядок підписання угоди про розподіл продукції
179.
1. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється уповноваженими представниками сторін.


1. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється уповноваженими представниками сторін.
180.
2. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється з боку держави уповноваженим представником (представниками) Кабінету Міністрів та органу місцевого самоврядування.


2. Підписання угоди про розподіл продукції здійснюється з боку держави уповноваженим представником (представниками) Кабінету Міністрів та відповідного органу місцевого самоврядування.
181.
3. Повноваження представників інвесторів на підписання угоди перевіряються Міжвідомчою комісією.


3. Повноваження представників інвесторів на підписання угоди перевіряються Міжвідомчою комісією.
182.
4. Якщо однією із сторін угоди є іноземний інвестор, угода про розподіл продукції укладається українською та англійською мовами. Переклад остаточного варіанта проекту угоди англійською мовою забезпечує сторона, яка здійснювала підготовку проекту. Примірники українською і англійською мовами мають однакову юридичну силу.


4. Якщо однією із сторін угоди є іноземний інвестор, угода про розподіл продукції укладається українською та англійською мовами. Переклад остаточного варіанта проекту угоди англійською мовою забезпечує сторона, яка здійснювала підготовку проекту. Примірники українською і англійською мовами мають однакову юридичну силу.
183.
5. Автентичність усіх примірників угоди про розподіл продукції, що підписуються сторонами, забезпечує Кабінет Міністрів України.


5. Автентичність усіх примірників угоди про розподіл продукції, що підписуються сторонами, забезпечує Кабінет Міністрів України.
184.
Стаття 14. Строк дії угоди про розподіл продукції


Стаття 14. Строк дії угоди про розподіл продукції
185.
1. Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років із дня підписання.
-40- Н.д.Зачосов В.О. (Округ №225)
В п.1 статті 14 в першому абзаці замінити: " п'ятдесят" на "двадцать".
Відхилено

1. Строк дії угоди про розподіл продукції визначається сторонами, однак не може перевищувати п'ятдесяти років із дня підписання.
186.
У рамках строку дії угоди обов'язково визначаються строки, відведені на пошук, розвідку та видобування корисних копалин, а також порядок та умови їх продовження.
-41- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Абзац другий пункта 1 статті 14 доповнити таким реченням:
"Якщо інвестор не приступить до виконання угоди в перебачені нею строки, держава має право відмовитись від угоди (припинити угоду) і вимагати відшкодування збитків в порядку, передбаченому статтею 31 цього закону."
Враховано

У рамках строку дії угоди обов'язково визначаються строки, відведені на пошук, розвідку та видобування корисних копалин, а також порядок та умови їх продовження. Якщо інвестор не приступить до виконання угоди в передбачені нею строки, держава має право відмовитись від угоди (припинити угоду) і вимагати відшкодування збитків в порядку, передбаченому статтею 31 цього закону.
187.
2. Строк дії угоди про розподіл продукції, визначений відповідно до пункту 1 цієї статті, за ініціативою інвестора і за умови виконання ним взятих на себе зобов'язань може бути за згодою Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування продовжений шляхом укладення додаткової угоди. Одночасно з підписанням угоди, про продовження строку її дії продовжується дія ліцензій та інших дозволів, виданих для цілей виконання угоди про розподіл продукції.


2. Строк дії угоди про розподіл продукції, визначений відповідно до пункту 1 цієї статті, за ініціативою інвестора і за умови виконання ним взятих на себе зобов'язань може бути за згодою Кабінету Міністрів України та відповідного органу місцевого самоврядування продовжений шляхом укладення додаткової угоди. Одночасно з підписанням угоди, про продовження строку її дії продовжується дія ліцензій та інших дозволів, виданих для цілей виконання угоди про розподіл продукції.
188.
3. Дія угоди про розподіл продукції може бути припинена достроково лише в порядку і на умовах, передбачених цим законом та угодою про розподіл продукції.


3. Дія угоди про розподіл продукції може бути припинена достроково лише в порядку і на умовах, передбачених цим законом та угодою про розподіл продукції.
189.
4. Продовження чи дострокове припинення дії угоди про розподіл продукції підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному для реєстрації угоди.


4. Продовження чи дострокове припинення дії угоди про розподіл продукції підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному для реєстрації угоди.
190.
Стаття 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції


Стаття 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції
191.
Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться Міжвідомчою комісією у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється.


Державна реєстрація укладеної угоди про розподіл продукції провадиться Міжвідомчою комісією в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Плата за державну реєстрацію угоди не справляється.
192.
Розділ III. Виконання угод про розподіл продукції


Розділ III. Виконання угод про розподіл продукції
193.
Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції


Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції
194.
1. Роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, виконуються відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою.


1. Роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, виконуються відповідно до програм, планів і кошторисів, затверджених у порядку, визначеному угодою.
195.
2. Після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути ділянки надр, передані йому в користування відповідно до умов угоди про розподіл продукції.


2. Після закінчення окремих етапів пошукових і розвідувальних робіт інвестор зобов'язаний повернути ділянки надр, передані йому в користування відповідно до умов угоди про розподіл продукції.
196.
3. Промислове освоєння розвіданих за угодою про розподіл продукції родовищ, зокрема техногенних, або їх ділянок провадиться на умовах, визначених цією угодою.


3. Промислове освоєння розвіданих за угодою про розподіл продукції родовищ, зокрема техногенних, або їх ділянок провадиться на умовах, визначених цією угодою.
197.
Стаття 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції


Стаття 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції
198.
1. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, передусім пов'язані з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, а також із правовим оформленням таких відносин, визначаються цим Законом та угодою про розподіл продукції.


1. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, передусім пов'язані з наданням, передачею та припиненням (зупиненням чи обмеженням) права користування надрами, а також із правовим оформленням таких відносин, визначаються цим Законом та угодою про розподіл продукції.
199.
2. Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути припинено, призупинено чи обмежене Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю, та в порядку, передбаченому такою угодою.
-42- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці першому пункта 2 Статті 17 після слів «може бути» доповнити слова: «тимчасово припинене, призупинене».
Враховано

2. Право користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції може бути тимчасово заборонено (зупинено) або припинено Кабінетом Міністрів України у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей або довкіллю, та в порядку, передбаченому такою угодою.
200.
З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких були обмежені права користування надрами, такі права підлягають відновленню у повному обсязі.


З моменту усунення інвестором умов, внаслідок яких були обмежені права користування надрами, такі права підлягають відновленню у повному обсязі.
201.
3. Консервація та ліквідація гірничих розробок та інших споруд, пов'язаних з надрокористуванням за угодою про розподіл продукції, здійснюється за рахунок інвестора в порядку передбаченому такою угодою.


3. Консервація чи ліквідація гірничих розробок та інших споруд, пов'язаних з користуванням надрами за угодою про розподіл продукції, здійснюється за рахунок інвестора в порядку передбаченому такою угодою.
202.
Стаття 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції


Стаття 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції
203.
На інвестора та усіх його підрядників не поширюється режим ліцензування та квотування під час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для провадження робіт, визначених угодою про розподіл продукції.


На інвестора та усіх його підрядників не поширюється режим ліцензування та квотування під час ввезення в Україну належного їм або орендованого обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна, необхідного для провадження робіт, визначених угодою про розподіл продукції.
204.
Ввезене для виконання угоди обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, крім майна, вартість якого була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і яке перейшло у власність держави, може бути вивезене за межі України на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.


Ввезене для виконання угоди обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, крім майна, вартість якого була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і яке перейшло у власність держави, може бути вивезене за межі України на умовах, передбачених частиною першою цієї статті.
205.
Стаття 19. Розподіл виробленої продукції


Стаття 19. Розподіл виробленої продукції
206.
1. Продукція, вироблена відповідно до угоди про розподіл продукції, підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди які повинні передбачати умови і порядок:


1. Продукція, вироблена відповідно до угоди про розподіл продукції, підлягає розподілу між сторонами угоди: державою та інвестором (інвесторами) згідно з умовами угоди які повинні передбачати умови і порядок:
207.
- визначення загального обсягу виробленої (видобутої) продукції та її вартості;


- визначення загального обсягу виробленої (видобутої) продукції та її вартості;
208.
- визначення частини компенсаційної продукції з врахуванням вимог, передбачених цією статтею;


- визначення частини компенсаційної продукції з врахуванням вимог, передбачених цією статтею;
209.
- розподілу між державою та інвестором прибуткової продукції;


- розподілу між державою та інвестором прибуткової продукції;
210.
- передачі державі належної йому відповідно до умов угоди частини виробленої продукції, або її грошового еквівалента.
-43- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
. В останньому абзаці пункту 1 статті 19 слово "йому" замінити словом "їй".
Враховано

- передачі державі належної їй відповідно до умов угоди частини виробленої продукції, або її грошового еквівалента.
211.
2. Вироблена продукція розподіляється щоквартально (далі - розрахунковий період), якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку (вище або нижче норми) за квартал, переноситься на наступний розрахунковий період.


2. Вироблена продукція розподіляється щоквартально (далі - розрахунковий період), якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції, а відповідне коригування з урахуванням обсягів видобутку (вище або нижче норми) за квартал, переноситься на наступний розрахунковий період.
212.
3. Щоквартальна частка компенсаційної продукції не може перевищувати 70 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.


3. Щоквартальна частка компенсаційної продукції не може перевищувати 70 відсотків загального обсягу виробленої в розрахунковий період продукції до повного відшкодування витрат інвестора.
213.
4. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою без письмового погодження інших сторін угоди.


4. Жодна із сторін угоди про розподіл продукції не має права розпоряджатися виробленою продукцією до її розподілу за угодою без письмового погодження з іншими сторонами угоди.
214.
5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:


5. Порядок визначення складу витрат, що підлягають відшкодуванню інвестору компенсаційною продукцією, визначається угодою про розподіл продукції і повинен відповідати таким вимогам:
215.
відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, здійснені після набрання нею чинності;


відшкодуванню підлягають лише витрати інвесторів на виконання передбачених угодою робіт, здійснені після набрання нею чинності;
216.
склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, може відрізнятися від передбаченого законодавством складу витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу;


склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, може відрізнятися від передбаченого законодавством складу витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу;
217.
відшкодування витрат провадиться не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;


відшкодування витрат розпочинається не пізніше першого розрахункового періоду, якщо інше не передбачено угодою;
218.
відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.
-44- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абзаці четвертому пункта 5 Статті 19 слово «провадиться» замінити словом «розпочинається».
Враховано

відшкодування витрат здійснюється шляхом передачі інвестору права власності на компенсаційну продукцію в пункті виміру.
219.
Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію


Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію
220.
1. До моменту розподілу продукції в пункті виміру право власності на всю вироблену за угодою продукцію належить державі.


1. До моменту розподілу продукції в пункті виміру право власності на всю вироблену за угодою продукцію належить державі.
221.
2. З моменту розподілу продукції в пункті виміру інвестор набуває права власності на компенсаційну продукцію та визначену угодою частину прибуткової продукції, решта виробленої продукції залишається у власності держави.


2. З моменту розподілу продукції в пункті виміру інвестор набуває права власності на компенсаційну продукцію та визначену угодою частину прибуткової продукції, решта виробленої продукції залишається у власності держави.
222.
Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції


Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції
223.
Частина виробленої продукції, що відповідно до угоди, після розподілу в пункті виміру, залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та обгрунтування місцевих потреб у виробленій продукції здійснюється органами місцевого самоврядування.
-45- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
В статті 21 (друге речення):
"При цьому в обов'язковому порядку відшкодовуються витрати по зростанню економічних проблем тієї території, на якій розташована ділянка надр, що передана в користування на умовах угоди. Розрахунок та обгрунтування розміру втрат та оцінку проблем, що виникли, здійснюють органи місцевого самоврядування із залученням належної експертизи".
Враховано

Частина виробленої продукції, що відповідно до угоди, після розподілу в пункті виміру, залишається у власності держави, використовується (реалізується) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому враховуються потреби тієї території, на якій розташована ділянка надр, передана у користування на умовах угоди. Розрахунок та обгрунтування місцевих потреб у виробленій продукції здійснюється відповідним органом місцевого самоврядування. В такому розрахунку повинна в обов'язковому порядку передбачатись відповідна компенсація втрат за додержання екологічних вимог при використанні природних ресурсів в даній місцевості.
224.
Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору


Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору
225.
1. Інвестор вільно розпоряджається частиною виробленої продукції, право власності на яку набуто ним відповідно до умов угоди. На таку продукцію не поширюється режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України.
-46- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Пункт 1 Статті 22 викласти у новій редакції такого змісту:
«1. Інвестор має право вільно розпоряджатись частиною виробленої продукції, право власності на яку набуто ним відповідно до умов угоди, в тому числі: продавати в Україні, експортувати, обмінювати, передавати безоплатно та здійснювати будь-які інші операції щодо такої продукції. На таку продукцію не поширюється режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України.
Враховано

1. Інвестор має право вільно розпоряджатись частиною виробленої продукції, право власності на яку набуто ним відповідно до умов угоди, в тому числі: продавати в Україні, експортувати, обмінювати, передавати безоплатно та здійснювати будь-які інші операції щодо такої продукції. На таку продукцію не поширюється режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України.226.
Інвестор зобов'язаний реалізовувати виключно державі або в межах території України продукцію, що належить йому відповідно до умов угоди про розподіл продукції, якщо така вимога витікає з умов конкурсу та укладеної угоди, а ціна реалізації не нижча від цін міжнародних ринків на таку продукцію.
Інвестор зобов'язаний реалізовувати виключно в межах території України державі або іншим суб'єктам підприємницької діяльності продукцію, що належить йому відповідно до умов угоди про розподіл продукції, якщо така вимога витікає з умов конкурсу та укладеної угоди, а ціна реалізації не нижча від цін міжнародних ринків на таку продукцію. В цьому разі реалізація продукції здійснюється за умови гарантій її оплати, якщо інше не передбачене договором купівлі-продажу.»

Інвестор зобов'язаний реалізовувати виключно в межах території України державі або іншим суб'єктам підприємницької діяльності продукцію, що належить йому відповідно до умов угоди про розподіл продукції, якщо така вимога випливає з умов конкурсу та укладеної угоди, а ціна реалізації не нижча від цін, що склалися на міжнародних ринках на таку продукцію. В цьому разі реалізація продукції здійснюється за умови гарантій її оплати, якщо інше не передбачене договором купівлі-продажу.
227.
2. Будь-які обмеження прав інвестора, передбачених пунктом 1 цієї статті допускаються лише, якщо вони передбачені угодою та витікають з умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.


2. Будь-які обмеження прав інвестора, передбачених пунктом 1 цієї статті допускаються лише, якщо вони передбачені угодою та витікають з умов конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.
228.
Стаття 23. Право власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції


Стаття 23. Право власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції
229.
1. Майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора.


1. Майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, є власністю інвестора.
230.
Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою.


Право власності на таке майно переходить від інвестора до держави з дня, коли вартість зазначеного майна повністю відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення угоди про розподіл продукції на умовах і в порядку, передбачених угодою.
231.
2. Після переходу до держави права власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для виконання передбачених угодою робіт.


2. Після переходу до держави права власності на майно, створене чи придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції, інвестор протягом строку дії угоди має переважне право на користування таким майном для виконання передбачених угодою робіт.
232.
Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції


Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції
233.
1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (надалі - Інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, є власністю держави. При дотриманні умов конфіденційності, передбачених угодою, інвестор має право вільно і безоплатно користуватись зазначеною інформацією з метою виконання робіт за угодою.


1. Геологічна, геофізична, геохімічна, техніко-економічна та інша інформація, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (надалі - Інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, є власністю держави. При дотриманні умов конфіденційності, передбачених угодою, інвестор має право вільно і безоплатно користуватись зазначеною інформацією з метою виконання робіт за угодою.
234.
Інвестор зобов'язаний надавати державі таку інформацію в порядку, встановленому угодою.


Інвестор зобов'язаний надавати державі таку інформацію в порядку, встановленому угодою.
235.
Розпорядження зазначеною інформацією (зокрема, її державна експертиза, реєстрація та облік), здійснюється відповідно до вимог законодавства, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.


Розпорядження зазначеною інформацією (зокрема, її державна експертиза, реєстрація та облік), здійснюється відповідно до вимог законодавства, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції.
236.
2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції відповідно до вимог угоди та законодавства України.


2. Сторони угоди несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, одержаної під час виконання угоди про розподіл продукції відповідно до вимог угоди та законодавства України.
237.
Стаття 25. Податки та збори, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції


Стаття 25. Податки та збори, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції
238.
1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, крім таких, що, передбачені пунктом 3 цієї статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.


1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов'язаної з виконанням цієї угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством, крім таких, що, передбачені пунктом 3 цієї статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.
239.
2. Визначення частини прибуткової продукції, що залишається у власності держави після розподілу виробленої продукції, здійснюється сторонами угоди з врахуванням положень п. 1 цієї статті.


2. Визначення частини прибуткової продукції, що залишається у власності держави після розподілу виробленої продукції, здійснюється сторонами угоди з врахуванням положень п. 1 цієї статті.
240.
3. При виконанні угоди про розподіл продукції інвестор сплачує:


3. При виконанні угоди про розподіл продукції інвестор сплачує:
241.
податок на прибуток підприємств;


податок на прибуток підприємств;
242.
збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначений в угоді про розподіл продукції;


збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначений в угоді про розподіл продукції;
243.
збір на обов'язкове соціальне страхування;
-47- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Абз.4 пункта 3 статті 25 викласти в такій редакції:
"- збір на обов'язкове соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні;"
Враховано

- збір на обов'язкове соціальне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні;
244.
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
-48- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Абз.5 пункта 3 статті 25 викласти в такій редакції:
"- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні; "
Враховано

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування українських працівників та іноземних громадян, найнятих на роботу в Україні;
245.
платежі за користування надрами, визначені в угоді про розподіл продукції;


платежі за користування надрами, визначені в угоді про розподіл продукції;
246.
плата (збір) за видачу спеціальних дозволів (ліцензій).
-49- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
В зв'язку з наявністю вимог законопроекту, передбачених в пункті 2 Статті 25, пропонується виключити з пункта 3 цієї статті останній абзац.
Враховано


247.
3. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у розмірах, встановлених законом, з урахуванням таких особливостей:
-50- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 25 внести редакційні уточнення:
- після пункту третього замінити нумерацію пунктів "3 - 10" на "4 - 11".
Враховано

4. Податок на прибуток підприємств вноситься інвестором у розмірах, встановлених законом, з урахуванням таких особливостей:
248.
податок на прибуток від виконання угоди про розподіл продукції може вноситися у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції;


податок на прибуток від виконання угоди про розподіл продукції може вноситися у грошовій або, якщо це обумовлено угодою, у натуральній формі, тобто у вигляді частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції;
249.
базою оподаткування прибутку від виконання угоди про розподіл продукції є прибуток інвестора, що обчислюється виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;


базою оподаткування прибутку від виконання угоди про розподіл продукції є прибуток інвестора, що обчислюється виходячи з прибуткової продукції, яка відповідно до цієї угоди передається у власність інвестору;
250.
під час визначення бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції або її вартість, що дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених пунктом 3 цієї статті (за винятком податку на прибуток), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані з виробництвом та обігом, що не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюється законом, що є чинним на день підписання угоди;
-51- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
В пункті 4 Статті 25:
- доповнити абзац четвертий після слів «пов'язані з виробництвом та обігом, що» словами «включаються до складу валових витрат але»;
- доповнити пункт після абзаца четвертого абзацами такого змісту:
«- якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування.
- виходячи з особливостей угоди про розподіл продукції та задіяних при виконанні угоди активів (обладнання, споруд і т.д.), угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин) відмінні від передбачених чинним законодавством з податку на прибуток. У такому разі для податкових цілей застосовуються норми амортизації передбачені угодою;»
Враховано

- під час визначення бази оподаткування прибуткова продукція або її вартість (залежно від форми внесення податку) зменшується відповідно на частину продукції або її вартість, що дорівнює сумі обов'язкових платежів, визначених пунктом 3 цієї статті (за винятком податку на прибуток), або на суму цих платежів, а також на інші витрати, пов'язані з виробництвом та обігом, що включаються до складу валових витрат але не відшкодовуються інвестору компенсаційною продукцією (в натуральній або грошовій формі). Склад і порядок зарахування таких витрат, що відносяться до валових витрат виробництва та обігу, регулюється законом , що є чинним на день підписання угоди;
- якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення такого від'ємного значення об'єкта оподаткування.
- виходячи з особливостей угоди про розподіл продукції та задіяних при виконанні угоди активів (обладнання, споруд і т.д.), угодою про розподіл продукції можуть бути встановлені норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин) відмінні від передбачених чинним законодавством з податку на прибуток. У такому разі для податкових цілей застосовуються норми амортизації передбачені угодою;
251.
податок на прибуток від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;


податок на прибуток, одержаний від інших видів діяльності, не пов'язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до законодавства, яке діє на момент одержання такого прибутку, окремо від податку на прибуток, одержаний у вигляді прибуткової продукції;
252.
пільги по податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;


пільги щодо податку на прибуток підприємств, які передбачені законодавством, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;
253.
не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції;


не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції;
254.
витрати інвестора, пов'язані з процесом виробництва та обігу, здійснені у звітному періоді і не віднесені на валові витрати виробництва та обігу цього періоду, можуть бути без обмеження строку перенесені на наступні періоди для цілей оподаткування.255.
4. Механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток від виконання угод про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України.
-52- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Пункт 5 Статті 25 викласти у новій редакції наступного змісту:
«5. Механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток від виконання угод про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток надається інвестору на його вимогу не пізніше 10 календарних днів з дати отримання такої вимоги. Податковий орган, що надає такі підтвердження відповідному інвестору, визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше місяця за дати підписання відповідної угоди про розподіл продукції.
Особливості механізму, строків і обліку сплати податків при багатосторонній угоді про розподіл продукції або у разі, коли інвестором виступає певне об'єднання юридичних осіб, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням відповідних положень цього Закону.»
Враховано

5. Механізм, строки і облік сплати інвестором податку на прибуток від виконання угод про розподіл продукції визначається Кабінетом Міністрів України. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток надається інвестору на його вимогу не пізніше 10 календарних днів з дати отримання такої вимоги. Податковий орган, що надає такі підтвердження відповідному інвестору, визначається Кабінетом Міністрів України не пізніше місяця з дати підписання відповідної угоди про розподіл продукції.
Особливості механізму, строків і обліку сплати податків при багатосторонній угоді про розподіл продукції або у разі, коли інвестором виступає певне об'єднання юридичних осіб, визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням відповідних положень цього Закону.

256.
5. Реалізація на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, що сплачується в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством на день укладення угоди.


6. Реалізація на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, що сплачується в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством на день укладення угоди.
257.
Податок на додану вартість, що має бути сплачений до бюджету інвестором під час продажу продукції на митній території України у разі, коли це передбачено угодою про розподіл продукції, може вноситися у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору, в обсягах, еквівалентних сумі податку. Механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податку на додану вартість у такому разі визначається Кабінетом Міністрів України.


Податок на додану вартість, що має бути сплачений до бюджету інвестором під час продажу продукції на митній території України у разі, коли це передбачено угодою про розподіл продукції, може вноситися у натуральній формі за рахунок продукції, що передається у власність інвестору, в обсягах, еквівалентних сумі податку. Механізм сплати і порядок зарахування до бюджету податку на додану вартість у такому разі визначається Кабінетом Міністрів України.
258.
6. При ввезенні на митну територію України чи придбанні в межах території України товарів, продукції, обладнання, інших матеріальних цінностей (предметів, робіт, послуг), призначених для виконання угоди про розподіл продукції, а також при вивезені з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, митні платежі (за виключенням митного збору) податок на додану вартість і акцизний збір не справляються.
-53- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Пункт 7 Статті 25 викласти у новій редакції такого змісту:
«7. При ввезенні на митну територію України товарів, продукції, обладнання, інших матеріальних цінностей (предметів, робіт, послуг), призначених для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі (за виключенням митного збору) податок на додану вартість і акцизний збір не справляються.
При придбанні в межах території України товарів, продукції, обладнання інших матеріальних цінностей (предметів, робіт, послуг), призначених для виконання угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою.
З урахуванням положень статті 22 цього Закону, при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, митні платежі (за виключенням митного збору), акцизний збір і інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
Зазначені умови поширюються, у межах діяльності пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, поставщиків, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.
У разі використання зазначених обладнання, товарів не за призначенням з інвестора (його українського підрядника, контрагента) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (його підрядника, контрагента).»
Враховано

7. При ввезенні на митну територію України товарів, продукції, обладнання, інших матеріальних цінностей (предметів, робіт, послуг), призначених для виконання угоди про розподіл продукції, митні платежі (за виключенням митного збору) податок на додану вартість і акцизний збір не справляються.
При придбанні в межах території України товарів, продукції, обладнання інших матеріальних цінностей (предметів, робіт, послуг), призначених для виконання угоди про розподіл продукції, акцизний збір не справляється а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою.
З урахуванням положень статті 22 цього Закону, при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, митні платежі (за виключенням митного збору), акцизний збір і інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
259.
Зазначені умови розповсюджуються також на юридичних осіб (підрядників, поставщиків, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.
-54- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В абз.2 пункту 7 статті 25 слова "та інш." замінити словами "та інших контрагентів".
Враховано

Зазначені умови поширюються, у межах діяльності пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, поставщиків, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.
260.
У разі використання зазначених обладнання, товарів не за призначенням з інвестора (його українського підрядника, контрагента) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (його підрядника, контрагента).


У разі використання зазначених обладнання, товарів не за призначенням з інвестора (його українського підрядника, контрагента) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (його підрядника, контрагента).
261.
7. Порядок, розміри платежів за користування надрами і збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та умови сплати таких платежів та зборів при виконанні угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.


8. Порядок, розміри платежів за користування надрами і збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та умови сплати таких платежів та зборів при виконанні угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
262.
8. Дія цієї статті не поширюється на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб (у тому числі іноземних), які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
-55- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В п.9 статті 25 після слова "статті" доповнити слова "крім положень передбачених пунктом 7".
Враховано

9. Дія цієї статті, крім положень, передбачених пунктом 7, не поширюється на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб (у тому числі іноземних), які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
263.
Зазначені особи сплачують податки і збори (обов'язкові платежі) в порядку, передбаченому законодавством.


Зазначені особи сплачують податки і збори (обов'язкові платежі) в порядку, передбаченому законодавством.
264.
9. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.


10. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.
265.
У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на декількох ділянках, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.


У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на декількох ділянках надр, інвестор здійснює консолідований облік своєї господарської діяльності.
266.
10. Річний баланс та звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням робіт за угодою про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.


11. Річний баланс та звітність інвестора про діяльність, пов'язану з виконанням робіт за угодою про розподіл продукції, підлягають обов'язковій щорічній аудиторській перевірці.
267.
Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції


Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції
268.
1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будьякій юридичній чи фізичній особі лише за згодою держави та за умови, що така особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт, передбачених угодою. Відмова держави у такій згоді без поважних підстав не допускається. Якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Кабінет Міністрів України за погодженням з органом місцевого самоврядування не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою.


1. Інвестор має право передати повністю або частково свої права та обов'язки, визначені угодою про розподіл продукції, будь-якій юридичній чи фізичній особі лише за згодою держави та за умови, що така особа має достатньо фінансових і технічних ресурсів, а також досвід організації діяльності, необхідні для виконання робіт, передбачених угодою. Відмова держави у такій згоді без поважних підстав не допускається. Якщо на запит інвестора щодо передачі прав та обов'язків, визначених угодою, Кабінет Міністрів України за погодженням з відповідним органом місцевого самоврядування не дав відповіді протягом 90 днів з дня отримання запиту, згода держави вважається отриманою.
269.
2. Передача прав та обов'язків за угодою оформлюється письмовим договором з особою, яка приймає такі права та обов'язки за угодою про розподіл продукції, що стає невід'ємною частиною угоди і підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому цим Законом для державної реєстрації угоди про розподіл продукції, а також супроводжується відповідним переоформленням ліцензій, дозволів, тощо протягом 30 днів з дати підписання такого договору.


2. Передача прав та обов'язків за угодою оформлюється письмовим договором з особою, яка приймає такі права та обов'язки за угодою про розподіл продукції, що стає невід'ємною частиною угоди і підлягає державній реєстрації в порядку, передбаченому цим Законом для державної реєстрації угоди про розподіл продукції, а також супроводжується відповідним переоформленням ліцензій, дозволів, тощо протягом 30 днів з дати підписання такого договору.
270.
3. Якщо український інвестор (резидент) передав свої права та обов'язки іноземній фізичній чи юридичній особі (нерезиденту) в порядку, передбаченому цією статтею, на вимогу іноземного інвестора, умови угоди про розподіл продукції можуть бути уточнені з урахуванням особливостей іноземного інвестування, передбачених цим законом.


3. Якщо український інвестор (резидент) передав свої права та обов'язки за угодою іноземній фізичній чи юридичній особі (нерезиденту) в порядку, передбаченому цією статтею, на вимогу іноземного інвестора, умови угоди про розподіл продукції можуть бути уточнені з урахуванням особливостей іноземного інвестування, передбачених цим законом.
271.
Стаття 27. Гарантії від змін у законодавстві


Стаття 27. Гарантії від змін у законодавстві
272.
1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, якщо угодою не передбачено інше. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.


1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, якщо угодою не передбачене інше. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.
273.
2. На інвестора не поширюється дія нормативно - правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені угодою про розподіл продукції, за винятком приписів органів державного контролю та нагляду, що видаються відповідно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робіт, охорони надр, довкілля, збереження здоров'я населення.
-56- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
З метою подолання розбіжностей між положеннями пункту 2 статті 27 та пунктом 2 статті 17 пропонуємо доповнити пункт 2 статті 27 реченням такого змісту:
"Зазначені приписи органів державного контролю та нагляду, що призводять до тимчасового припинення, призупинення чи обмеження надрокористування обов`язкові до виконання інвестором з дати прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України в порядку, передбаченому 2 статті 17 цього Закону".
Враховано

2. На інвестора не поширюється дія нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, якщо такі акти обмежують права інвестора, визначені угодою про розподіл продукції, за винятком приписів органів державного контролю та нагляду, що видаються відповідно до законодавства України з метою створення умов для безпечного ведення робіт, охорони надр, довкілля, збереження здоров'я населення. Зазначені приписи органів державного контролю та нагляду, що призводять до тимчасового припинення, призупинення чи обмеження надрокористування обов`язкові до виконання інвестором з дати прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, який є стороною угоди, в порядку, передбаченому 2 статті 17 цього Закону.
274.
Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції


Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції
275.
1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному законодавством України.


1. Державний контроль і нагляд за веденням робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, здійснюють органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та в порядку, визначеному законодавством України.
276.
Кабінет Міністрів України здійснює контроль за безумовним виконанням угоди про розподіл продукції з боку держави.


Кабінет Міністрів України здійснює контроль за безумовним виконанням угоди про розподіл продукції з боку держави.
277.
Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням орган (органи) центральної виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою, та цим законом.
-57- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Абз.3 пункта 1 статті 28 викласти в такій редакції:
"Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням Міжвідомча комісія або орган (органи) центральної виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою, та цим законом".
Враховано

Державний контроль за виконанням угоди про розподіл продукції здійснює Кабінет Міністрів України чи за його дорученням Міжвідомча комісія або орган (органи) центральної виконавчої влади в порядку та на умовах, визначених угодою, та цим законом.
278.
Не менше одного разу в 5 років Кабінет Міністрів України за участю Міжвідомчої комісії повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов, передбачених угодою про розподіл продукції.
-58- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Доповнити абзац четвертий пункта 1 статті 28 таким реченням:
"При виявленні в результаті такої перевірки в роботі інвестора суттєвих порушень умов угоди інвестором, Кабінет Міністрів України зобов'язаний розірвати угоди з відшкодуванням збитків в порядку, передбаченому статтею 31 цього закону."
Враховано

Не менше одного разу в 5 років Кабінет Міністрів України за участю Міжвідомчої комісії повинен організувати та провести комплексну перевірку виконання умов, передбачених угодою про розподіл продукції. При виявленні в результаті такої перевірки в роботі інвестора суттєвих порушень умов угоди інвестором, Кабінет Міністрів України зобов'язаний розірвати угоди з відшкодуванням збитків в порядку, передбаченому статтею 31 цього закону.
279.
2. Уповноважені представники органів, що здійснюють контроль за виконанням угоди про розподіл продукції, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робіт, а також до документації на проведення таких робіт виключно з метою здійснення контролю за виконанням угоди.


2. Уповноважені представники органів, що здійснюють контроль за виконанням угоди про розподіл продукції, мають право безперешкодного доступу на об'єкти проведення передбачених угодою робіт, а також до документації на проведення таких робіт виключно з метою здійснення контролю за виконанням угоди.
280.
3. Прийняття рішень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках та в порядку, передбаченими пунктом 2 статті 17 та пунктом 2 статті 27 цього закону.


3. Прийняття рішень обмежувального характеру органами державного контролю та нагляду допускається лише у випадках та в порядку, передбаченими пунктом 2 статті 17 та пунктом 2 статті 27 цього закону.


-59- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
До статті 28 (додати абзац 4):
"Контроль з боку трудових колективів здійснює рада трудового колективу стосовно виконання умов угоди по умовам праці, оплаті праці і зростанню кількості робочих місць".
(Абзац 4 зробити абзацом 5).
Відхилено
(необхідно прийняття відповідного закону)

281.
4. У разі залучення підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) до виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор зобов'язаний здійснювати нагляд за виконанням робіт з метою забезпечення відповідності вимогам угоди та затвердженій в установленому порядку документації на проведення робіт.


4. У разі залучення підрядних, субпідрядних та інших організацій (осіб) до виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор зобов'язаний здійснювати нагляд за виконанням робіт з метою забезпечення відповідності вимогам угоди та затвердженій в установленому порядку документації на проведення робіт.
282.
Стаття 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції


Стаття 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції
283.
1. Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, визначених угодою, з урахуванням положень цієї статті.


1. Сторони несуть передбачену угодою про розподіл продукції відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків, визначених угодою, з урахуванням положень цієї статті.
284.
2. Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з діяльністю інвестора, пов'язаною з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі за рахунок інвестора, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, тільки якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих.


2. Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з діяльністю інвестора, пов'язаною з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягає відшкодуванню (компенсації) в повному обсязі за рахунок інвестора, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю, тільки якщо доведе, що шкода заподіяна внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих.
285.
Розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними витратами на відновлення порушеного стану довкілля з урахуванням прямих збитків.


Розмір заподіяної шкоди визначається за фактичними витратами на відновлення порушеного стану довкілля з урахуванням прямих збитків.
286.
3. Шкода, заподіяна правомірними діями інвестора, що повністю відповідають вимогам угоди про розподіл продукції та узгоджені з Уповноваженим органом, підлягає відшкодуванню за рахунок сторін угоди у пропорціях, передбачених для розподілу продукції.
-60- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пункті 3 статті 29 слова "Уповноваженим органом" замінити "Міжвідомчою комісією".

Враховано

3. Шкода, заподіяна правомірними діями інвестора, що повністю відповідають вимогам угоди про розподіл продукції та узгоджені з Міжвідомчою комісією, підлягає відшкодуванню за рахунок сторін угоди у пропорціях, передбачених для розподілу продукції.
287.
Стаття 30. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора


Стаття 30. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора
288.
1. Виконання зобов'язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України.


1. Виконання зобов'язань інвестора, визначених угодою про розподіл продукції, підлягає забезпеченню на умовах, що визначаються сторонами відповідно до законодавства України.
289.
2. Цивільна відповідальність інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екологічних ризиків.


2. Цивільна відповідальність інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, підлягає страхуванню, якщо інше не передбачено угодою. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екологічних ризиків.
290.
Стаття 31. Вирішення спорів


Стаття 31. Вирішення спорів
291.
Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди про розподіл продукції.


Спори між сторонами угоди про розподіл продукції, пов'язані з виконанням, припиненням та недійсністю угоди, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачено умовами угоди про розподіл продукції.
292.
Стаття 32. Імунітет держави


Стаття 32. Імунітет держави
293.
В угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора, передбачається відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення.


В угодах про розподіл продукції, що укладаються за участю іноземного інвестора, передбачається відмова держави від судового імунітету, імунітету щодо попереднього забезпечення позову та виконання судового рішення.
294.
Розділ IV. Валютне регулювання під час виконання угод


Розділ IV. Валютне регулювання під час виконання угод
295.
про розподіл продукції


про розподіл продукції
296.
Стаття 33. Банківські рахунки


Стаття 33. Банківські рахунки
297.
1. Для обслуговування робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор (та його підрядник, іншій контрагент) має право відкривати в банках України в установленому порядку, банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті, що використовуватимуться виключно для обслуговування діяльності (робіт, послуг), передбаченої угодою.


1. Для обслуговування робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор (та його підрядник, іншій контрагент) має право відкривати в банках України в установленому порядку, банківські рахунки в національній і (або) іноземній валюті, що використовуватимуться виключно для обслуговування діяльності (робіт, послуг), передбаченої угодою.
298.
2. Стягнення коштів із банківських рахунків, відкритих інвестором на території України для обслуговування робіт, передбачених за угодою про розподіл продукції, не може бути здійснено в безспірному порядку.


2. Стягнення коштів із банківських рахунків, відкритих інвестором на території України для обслуговування робіт, передбачених за угодою про розподіл продукції, не може бути здійснено в безспірному порядку.
299.
Стаття 34. Валютне регулювання


Стаття 34. Валютне регулювання
300.
1. Грошові кошти, отримані іноземним інвестором за угодою про розподіл продукції, можуть вільно (без будь-яких обмежень) конвертуватись в українську або іноземну конвертовану валюту та переказуватись за межі України згідно з умовами, викладеними в такій угоді.


1. Грошові кошти, отримані іноземним інвестором за угодою про розподіл продукції, можуть вільно (без будь-яких обмежень) конвертуватись в українську або іноземну конвертовану валюту та переказуватись за межі України згідно з умовами, викладеними в такій угоді.
301.
2. У разі коли відповідно до законодавства України встановлено обов'язковий продаж на валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, ця вимога не поширюється на надходження в іноземній валюті, одержані інвесторами, що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини виробленої продукції, яка є їх власністю.


2. У разі коли відповідно до законодавства України встановлено обов'язковий продаж на валютному ринку України надходжень в іноземній валюті, ця вимога не поширюється на надходження в іноземній валюті, одержані інвесторами, що є сторонами угоди про розподіл продукції, від реалізації частини виробленої продукції, яка є їх власністю.
302.
Розділ V. Особливості регулювання трудових правовідносин


Розділ V. Особливості регулювання трудових правовідносин
303.
під час виконання угоди про розподіл продукції


під час виконання угоди про розподіл продукції
304.
Стаття 35. Трудовий договір


Стаття 35. Трудовий договір
305.
1. Прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змістом повинен відповідати законодавству України про працю.


1. Прийняття (наймання) працівників інвестором (у тому числі іноземним) на території України для потреб угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом укладення з ними трудового договору (контракту), який за формою та змістом повинен відповідати законодавству України про працю.
306.
2. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.


2. Працевлаштування в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування.
307.
Розділ VI. Прикінцеві положення


Стаття 36. Міжнародні договори України
308.
Стаття 36. Міжнародні договори України


Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.
309.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого дана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачено цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.


Розділ VI. Прикінцеві положення
310.
Стаття 37. Набрання цим Законом чинності1. 3
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
312.
Стаття 38. Приведення законодавства України у відповідність із цим Законом


Кабінету Міністрів України в місячний термін:

313.
Кабінет Міністрів України в місячний термін подає на розгляд Верховної Ради України проект закону України про внесення змін до законів України з питань оподаткування, пов'язаних з прийняттям цього Закону.
-61- Н.д.Павленко С.Г. (Реєстр.картка №382)
Статтю 38 викласти у новій редакції такого змісту:
«Кабінет Міністрів України в місячний термін подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до законів України, в зв'язку з прийняттям цього Закону.»
Враховано
з редакційними та юридичними правками

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про угоди про розподіл продукції";
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні