Назва: Про зміни і доповнення до Закону України ''Про оподаткування прибутку підприємств''
Автор: Народний депутат України І.Діяк
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про зміни і доповнення до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
1. Унести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 10, ст. 35; 1999 р., № 8, ст.55, № 28, ст.229, № 48, ст. 418) такі зміни і доповнення:


І. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 1998 р., № 2, ст. 7,
№ 10, ст. 35; 1999 р., № 2-3, ст.21, № 4, ст.33, № 32, ст. 264, № 38, ст.338, № 39, ст. 357; 2000 р., № 5, ст. 34, № 38, ст. 318, № 39, ст.333, № 43, ст. 363, № 46, ст. 393, № 48, ст. 406) такі зміни:
3.
1) Пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.12 такого змісту:


1. Пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.16 такого змісту:
4.
"5.2.12. Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ), які виконуються за рахунок власних коштів нафтогазодобувних підприємств. Перелік таких витрат установлюється Кабінетом Міністрів України."
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В законопроект включити норму щодо зменшення оподатковуваного доходу на суму витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових і газових родовищ.
Враховано по суті"5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ)."


-2- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Назву Закону викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

у підпункті 5.2.12 пункту 5.2 статті 5, слова ", які виконуються за рахунок власних коштів нафтогазодобувних підприємств" та останнє речення виключити.

Враховано


5.
2) Пункт 9.1 статті 9 викласти у такій редакції:


2. У статті 9:
а) пункт 9.1 викласти у такій редакції:
6.
"9.1. Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.12 пункту 5.2 статті 5 цього Закону) уключаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації".


"9.1. Будь-які витрати на розвідку (дорозвідку), облаштування та розробку будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин (за винятком витрат, передбачених у підпункті 5.2.16 пункту 5.2 статті 5 цього Закону), включаються до окремої групи витрат платника податку, на балансі якого перебувають такі запаси (родовища), та підлягають амортизації.";
7.
3) Пункт 9.2 статті 9 викласти у такій редакції:


б) пункт 9.2 викласти у такій редакції:
8.
"9.2. Перелік витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку, установлюється Кабінетом Міністрів України."


"9.2. Перелік витрат, що включаються до окремої групи витрат платника податку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";
9.
4) Частину 1 пункту 9.4 статті 9 після слів "... корисних копалин,..." доповнити словами: "за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових і газових родовищ," і далі за текстом.
-5- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Вважаємо за недоцільне прийняття цього Закону., оскільки законодавством України встановлені спеціальні правила для визначення сум амортизаційних відрахувань на балансову вартість основних засобів, призначених для видобутку природних ресурсів. За цими правилами витрати на придбання (побудову) спеціальних споруд, обладнання (устаткування), в тому числі нафтових або газових свердловин, що використовуються для видобутку корисних копалин, амортизуються за тою ж базою, що і інші витрати, пов'язані із видобутком таких корисних копалин (запасів природних ресурсів) Тобто до балансової вартості окремої групи витрат, пов'язаних із видобутком нафти та газу, включається і балансова вартість нафтових або газових свердловин. Амортизаційні відрахування визначаються за сукупною балансовою вартістю усіх зазначених витрат та розраховуються за формулою, наведеною в п.9.4 ст.9 вищезазначеного закону. Такий підхід у нарахуванні амортизації на балансову вартість нафтових або газових свердловин відповідає загальноприйнятому у розвинутих країнах світу, як у бухгалтерському так і у податковому обліку.
Порядок податкового обліку витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, та амортизації таких витрат, встановлений правилами Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", відповідає загальноприйнятим методам та правилам і є найбільш прийнятним при правильному його застосуванні для українських натогазодобувних підприємств.
Пропонуємо з метою встановлення більш чітких правил введення податкового обліку витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, та їх амортизації, вважаємо за доцільне внести уточненням до Переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їх розробку, що включаються до окремої групи витрат платника податку, які підлягають амортизації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.1998 № 118. У цьому переліку слід окремо виділити витрати на побудову (виготовлення) спеціальних споруд і устаткування, в тому числі нафтових або газових свердловин, призначених для видобутку корисних копалин.
Відхилено

в) у абзаці першому пункту 9.4 після слів "пов'язані з видобутком корисних копалин" доповнити словами: "(за винятком свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ),";

10.
5) Пункт 9.4 статті 9 після частини 1 доповнити частиною такого змісту:


г) абзац шостий пункту 9.4 викласти у такій редакції:
11.
"Загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України."


"О(з) - загальний розрахунковий обсяг (у натуральних величинах) видобутку корисних копалин на відповідному родовищі, який визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України."
12.
6) Пункт 9.5 статті 9 викласти у такій редакції:


д) пункт 9.5 викласти у такій редакції:
13.
"9.5. Норма амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, установлюється у відсотках до їх первісної вартості в такому розмірі (в розрахунку на рік):


"9.5. Норми амортизації для свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, встановлюються у відсотках до їх первісної вартості у такому розмірі (в розрахунку на рік):
14.
1-й рік експлуатації - 10 відсотків;


1-й рік експлуатації - 10 відсотків;
15.
2-й рік експлуатації - 18 відсотків;


2-й рік експлуатації - 18 відсотків;
16.
3-й рік експлуатації - 14 відсотків;


3-й рік експлуатації - 14 відсотків;
17.
4-й рік експлуатації - 12 відсотків;


4-й рік експлуатації - 12 відсотків;
18.
5-й рік експлуатації - 9 відсотків;


5-й рік експлуатації - 9 відсотків;
19.
6-й рік експлуатації - 7 відсотків;


6-й рік експлуатації - 7 відсотків;
20.
7-й рік експлуатації - 7 відсотків;


7-й рік експлуатації - 7 відсотків;
21.
8-й рік експлуатації - 7 відсотків;


8-й рік експлуатації - 7 відсотків;
22.
9-й рік експлуатації - 7 відсотків;


9-й рік експлуатації - 7 відсотків;
23.
10-й рік експлуатації - 6 відсотків;


10-й рік експлуатації - 6 відсотків;
24.
11-й рік експлуатації - 3 відсотка."


11-й рік експлуатації - 3 відсотка."


-6- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Пункт 9.5 статті 9 проекту Закону доповнити абзацами наступного змісту:
"Платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловини.
Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до балансової вартості групи 3 основних фондів та підлягають амортизації згідно із підпунктом 8.6.1 статті 8 цього Закону.
Індексація балансової вартості свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не провадиться."
Враховано
Платники податку мають право протягом звітного року віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані із проведенням ремонту, реконструкції, модернізації та іншим поліпшенням свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, у сумі, що не перевищує 10 відсотків первісної вартості окремої свердловини.
Витрати, що перевищують зазначену суму, включаються до балансової вартості групи 3 основних фондів та підлягають амортизації згідно із підпунктом 8.6.1 статті 8 цього Закону.
Індексація балансової вартості свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, не провадиться."

25.
7) Пункт 22.10. статті 22 доповнити абзацом такого змісту:
6- Н.д.Діяк І.В. (Округ №179)
Редакцію нового абзацу, яким доповнюється пункт 22.10 статті 22 Закону, прийняту у першому читанні, виключити та доповнити розділ ІІ "Прикінцеві положення" пунктом 2 такого змісту:

"2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
розробити порядок визначення амортизації свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, які були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом. "
Враховано

26.
"Амортизація свердловин, які підпадають під визначення пункту 9.5 статті 9 цього Закону та включені до балансу платника податку, до набрання чинності цим Законом здійснюється, відповідно до запропонованого у пункті 9.5 статті 9 цього Закону механізму, у відсотках від їх первісної вартості, починаючи зі ставки для першого року амортизації".27.
II. Прикінцеві положення.


II. Прикінцеві положення.
28.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.
-7- Н.д.Гошовська В.А. (Округ №178)
Застосування окремого механізму амортизації для нафтогазової галузі стимулюватиме вітчизняний видобуток паливно-енергетичних ресурсів і суттєво покращить фінансовий стан підприємств галузі.
Разом з тим за розрахунками експертів бюджет недоотримає податку на прибуток на суму близько 170 млн.гривень. Це неприпустимо, коли ми не змогли передбачити в бюджеті на 2001 рік кошти для запровадження нового розміру мінімальної заробітної плати, на встановлення розміру забезпечення прожиткового мінімуму для надання адресної допомоги хоча б у 67 гривень замість 50 грн., коли всі соціальні видатки фінансуються по мінімуму і далеко не відповідають соціальним гарантіям, що встановлені Конституцією України.
З огляду на те, що законопроект внесено з порушенням вимог частини 2 пункту 6.2.7. Регламенту Верховної Ради України щодо необхідності визначення джерел покриття зазначених втрат бюджету, вважаємо, що введення в дію Закону України "Про зміни і доповнення до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" можливе лише з 2002 року.
З огляду на зазначене, пропонуємо у пункті 1 розділу ІІ "Прикінцеві положення" слова "з 1 січня 2001 року" замінити словами "з 1 січня 2002 року".
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
29.
2. Кабінету Міністрів України прийняти відповідні рішення для забезпечення реалізації цього Закону.


2. Кабінету Міністрів України:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
розробити порядок визначення амортизації свердловин, що використовуються для розробки нафтових та газових родовищ, які були введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні