Назва: Про природні монополії
Автор: Комісія з питань економічної політики та управління народним господарством
Відповідальний комітет: Комісія з питань економічної політики та управління народним господарством

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект


Проект

Закон України


Закон України

Про природні монополії


Про природні монополії

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.


Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в Україні.

Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ринків, що знаходяться у стані природної монополії, на основі балансу інтересів суспільства, суб'єктів природної монополії та споживачів їх товарів.


Метою цього Закону є забезпечення ефективності функціонування ринків, що знаходяться у стані природної монополії, на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва, які обумовлюють істотне зменшення витрат виробництва на одиницю товару із збільшенням обсягів виробництва, а товари ( послуги), що виробляються суб'єктами природної монополії, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) (далі - товари);
-1- Н.д.Радченко Г.Ф. (Округ N 442)
В статті 1 визначення природної монополії викласти в слідуючій редакції:"природна монополія - це стан товарного ринку, на якому задоволення попиту на його товари і послуги є більш ефективним із-за відсутності конкуренції".

Враховано редакційно
в ч. 2 ст. 1
природна монополія - стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) (далі - товари);

споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій - фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб'єктом природної монополії;


споживач товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, - фізична або юридична особа, яка придбаває товар, що виробляється (реалізується) суб'єктами природних монополій;

суб'єкт природної монополії - господарюючий суб'єкт (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який здійснює підприємницьку діяльність на ринку, що знаходиться у стані природної монополії;
-2- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Статтю 1 доповнити п.7 наступного змісту:
"керівник суб'єкта природної монополії - особа, уповноважена виступати без доручення від імені суб'єкта природної монополії".
Відхилено
(цей термін не застосовується в даному законопроекті)

суб'єкт природної монополії - господарюючий суб'єкт (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який здійснює підприємницьку діяльність на ринку, що знаходиться у стані природної монополії;

суміжний ринок - товарний ринок, що не знаходиться у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація або використання товарів інших господарюючих суб'єктів неможливе без безпосереднього використання товарів суб'єктів природних монополій .


суміжний ринок - товарний ринок, що не знаходиться у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація або використання товарів інших господарюючих суб'єктів неможливе без безпосереднього використання товарів суб'єктів природних монополій .

Терміни "господарюючий суб'єкт", "конкуренція", "монопольне утворення", "ринок товару (товарний ринок)", "товар" вживаються у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".


Терміни "господарюючий суб'єкт", "конкуренція", "монопольне утворення", "ринок товару (товарний ринок)", "товар" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".

Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які знаходяться у стані природної монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних монополій.


1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які знаходяться у стані природної монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних монополій.

Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій не застосовується у сферах, що не належать до природних монополій, якщо інше не встановлено законом України.


Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій не застосовується у сферах, що не належать до природних монополій, якщо інше не встановлено законом України.

2. Законодавством про природні монополії можуть встановлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих товарних ринках.


2. Законодавством про природні монополії можуть установлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих товарних ринках.

Стаття 3. Законодавство України про природні монополії


Стаття 3. Законодавство України про природні монополії

Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про Антимонопольний комітет України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.
-3- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ N 394)
В частині першій статті 3 замість слів "інших нормативно-правових актів" записати "інших законів України".
В частині другій статті 3 замість слів "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України" записати "який ратифіковано Верховною Радою України".

Враховано

Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про Антимонопольний комітет України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.
-4- Н.д.Радченко Г.Ф. (Округ N 442)
В абзаці 1 статті 3 вислів "інших нормативно-правових актів" замінити на "інших Законів України".
В абзаці 2 "якщо міжнародним договором згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України..." замінити на вислів "якщо міжнародним договором ратифікованим Верховною Радою України...".

Враховано

Якщо міжнародним договором України, який ратифіковано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ


Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 4. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій


Стаття 4. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій

1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, які утворюються і функціонують згідно з цим Законом.


1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється Національними комісіями регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, які утворюються і функціонують згідно з цим Законом.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб'єктів природних монополій може здійснюватись органами виконавчої влади.


У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб'єктів природних монополій може здійснюватись органами виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з цим Законом, спрямована на задоволення потреб окремого регіону, то функції регулювання, визначені цим Законом, можуть бути делеговані в установленому порядку Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 13 цього Закону.


Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з цим Законом, спрямована на задоволення потреб окремого регіону, то функції регулювання, визначені цим Законом, можуть бути делеговані в установленому порядку Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 13 цього Закону.

2. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.


2. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.

3. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством.
-5- Н.д.Ямковий І.О. (Округ N 60)
Доповнити статтю 4 абзацом: "Зміна нормативів на всі види комунальних послуг та підвищення цін на них узгоджується з Верховною Радою України".
Відхилено
(не є предметом даного законопроекту)3. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством.

Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій


Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій

1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:


1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;


транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;


транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;


транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;

передача та розподіл електроенергії;


передачі та розподілу електроенергії;

користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;


користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;

управління повітряним рухом;


управління повітряним рухом;

зв'язок загального користування;


зв'язку загального користування;

централізоване водопостачання та водовідведення;


централізованого водопостачання та водовідведення;

централізоване теплопостачання;


централізованого теплопостачання;

спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів.


спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів.


-6- Н.д.Ямковий І.О. (Округ N 60)
В першому пункті ст. 5 після слів "централізоване водопостачання" доповнити "включаючи гарячу воду", а далі по тексту.
Перший пункт також доповнити: "Надання послуг централізованого постачання природнім газом".

Враховано редакційно
в абз. 10 п. 1 ст. 5

Враховано редакційно
в абз. 3 п. 1 ст. 5


2. Перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.


2. Перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.

Стаття 6. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках


Стаття 6. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках

Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, а також діяльність господарюючих суб'єктів на суміжних ринках підлягає ліцензуванню у випадках, встановлених законом.


Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, а також діяльність господарюючих суб'єктів на суміжних ринках підлягає ліцензуванню у випадках, встановлених законом.

Стаття 7. Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
-7- Н.д.Радченко Г.Ф. (Округ N 442)
В абзаці 3 статті 7 вислів "і (або) встановлення мінімального рівня їх забезпечення відповідним товаром" замінити на вислів "і (або) встановлення ліміту їх забезпечення відповідним товаром з послідуючим корегуванням на фактичні обсяги виробництва чи фактичні виробничі потреби, згідно звітності".
В абзаці 4 "фінансово-розрахункові питання оптового ринку" пропоную записати "фінансово-розрахункові операції оптового ринку".Відхилено
Враховано
Стаття 7. Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з цим Законом є:
-8- Н.д.Ямковий І.О. (Округ N 60)
В другому абзаці статті 7 після слів "на товари" доповнити "і послуги", а після слова "що виробляються" доповнити "і надаються".
Враховано редакційно в ч. 2 ст. 1

Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з цим Законом є:

ціни (тарифи) на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій;
Третій абзац цієї статті після слова "товару" доповнити "і послуги", а в кінці абзацу дописати "та послугами".
Враховано редакційно в ч. 2 ст. 1
ціни (тарифи) на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій;

обсяг ринку товару, його розподіл, зокрема шляхом визначення груп споживачів, які підлягають обов'язковому забезпеченню, і (або) встановлення мінімального рівня їх забезпечення відповідним товаром;
Статтю 7 доцільно доповнити абзацом: "Обсяги виробництва, поставок та реалізації споживачам природного газу, теплової і електричної енергії, питної води та водовідведення".

Враховано редакційно
в ч. 3 ст. 7
доступ груп споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій;

фінансово-розрахункові питання оптового ринку;


фінансово-розрахункові операції оптового ринку;

якість товарів та послуг відповідно до стандартів;


якість товарів та послуг відповідно до стандартів;

інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.


інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.


-9- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Після ст. 7 доповнити новою статтею 8 "Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій"
- цінове регулювання, що проводиться способом визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня;
- визначення споживачів, які підлягають обов'язковому забезпеченню і (або) встановлення мінімального рівня їх забезпечення у випадку неможливості задоволення у повному обсязі споживання товарів, виробленому (реалізуємому суб'єктом природної монополії) з урахуванням необхідності захисту прав споживачів, громадян, забезпечення національної безпеки держави, охорони природи і культурних цінностей)".

Враховано редакційно в ч. 4-5 ст. 11 та в ч. 4 ст. 12Стаття 8. Принципи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій


Стаття 8. Принципи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів:
-10- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Абзац 4 п. 1 ст. 8 викласти в наступній редакції: "Стимулювання підвищення якості товарів і послуг і задоволення попиту на них"
Враховано редакційно
в ч. 2 ст. 1
1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів:

гласності та відкритості процедур регулювання;


гласності та відкритості процедур регулювання;

адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;


адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;

самоокупності суб'єктів природних монополій;


самоокупності суб'єктів природних монополій;

стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;
забезпечення захисту прав споживачів.


стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;
забезпечення захисту прав споживачів.

2. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються:
-11- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Пункт 2 ст. 8 викласти в наступній редакції: "При регулюванні цін
Враховано редакційно
в ч. 2 ст. 1
2. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються:

витрати виробництва (обігу), що згідно з законодавством про оподаткування відносяться на собівартість товарів;
(тарифів) на товари і послуги суб'єктів природних монополій враховуються:"

витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва та обігу;

податки і збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та до державних цільових фондів;


податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів;

вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;


вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;


очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);


очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);

віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;


віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;

відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів;
-12- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Абзац 6 п. 2 ст. 8 викласти в наступній редакції: "відповідність якості товарів і послуг, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів".

Враховано редакційно
в ч. 2 ст. 1
відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів;

державні дотації та інші форми державної підтримки.


державні дотації та інші форми державної підтримки.

3. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо регулювання зобов'язані враховувати інформацію, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами про діяльність суб'єкта природної монополії.
-13- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Доповнити п. 3 ст. 8 після слів "розглянути інформацію, надану організаціям споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами про діяльність суб'єкта природної монополії" словами "... провести експертизу цієї інформації, а у випадку, якщо будуть виявлені порушення і зловживання, вжити заходи, спрямовані на їх виправлення протягом 1 місяця".

Враховано редакційно в п. 3 ст. 8; в
ч. 2, 10 ст. 12

3. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо регулювання зобов'язані враховувати інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами.

Стаття 9. Обов'язки суб'єктів природних монополій


Стаття 9. Обов'язки суб'єктів природних монополій

1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:


1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:

дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, обсягів і розподілу ринків товару, а також інших умов здійснення підприємницької діяльності, визначених у спеціальних дозволах (ліцензіях) на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;


дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, обсягів і розподілу ринків товару, а також інших умов здійснення підприємницької діяльності, визначених у спеціальних дозволах (ліцензіях) на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;

вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;
-14- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Абзац 3 п. 1 ст. 9 вилучити.
Відхилено, інша редакція
вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;

забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію споживачам товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками та споживачами, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію споживачам товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками та споживачами, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;

надавати органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, документи та інформацію, необхідні для виконання ними своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені цими органами;


надавати органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, документи та інформацію, необхідні для виконання ними своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені цими органами;

забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що знаходяться у власності або у користуванні суб'єктів природних монополій.


забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що знаходяться у власності або у користуванні суб'єктів природних монополій.

2. Суб'єкти природних монополій не мають права чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, або їх заміни іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.


2. Суб'єкти природних монополій не мають права чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, або їх заміни іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.

Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ


Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 10. Утворення, підпорядкування та підзвітність національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, їх ліквідація


Стаття 10. Утворення, підпорядкування та підзвітність Національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, їх ліквідація


Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (далі - комісії) є незалежними позавідомчими постійно діючими державними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Комісії підпорядковані Президенту України і підзвітні Верховній Раді України.
-15- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ N 394)
Частину першу та другу статті 10 викласти в такій редакції:
"Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (далі - комісії) є незалежними позавідомчими постійно діючими державними органами, які утворюються та ліквідуються Верховною Радою України за поданням Президента України. Комісії підпорядковані та підзвітні Верховній Раді України.
Враховано
Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (далі - комісії) є незалежними позавідомчими постійно діючими державними органами, які утворюються та ліквідуються Верховною Радою України за поданням Президента України. Комісії підпорядковані та підзвітні Верховній Раді України.

Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.
Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Верховною Радою України."

Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Верховною Радою України.

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.
До складу комісії входять: Голова комісії і не менш як два члени комісії, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
Частину четверту статті 10 викласти в такій редакції:
"До складу комісії входять: Голова комісії і не менш як два члени комісії, які призначаються на посади Верховною Радою України за поданням Президента України та звільняються з посад або за рішенням Верховної Ради України, або Президентом України".

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.
До складу комісії входять Голова комісії і не менш як два члени комісії, які призначаються на посади Верховною Радою України за поданням Президента України та звільняються з посад або за рішенням Верховної Ради України чи Президентом України.

Строк повноважень Голів і членів комісій становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій. Порядок ротації для Голів та членів комісії встановлюється положенням про комісії.

-16- Н.д.Радченко Г.Ф. (Округ N 442)
В абзаці 1 статті 10 норму що викладена за текстом - "які утворюються та ліквідуються Президентом України, за погодженням з Верховною Радою України. Комісії підпорядковані Президенту України і підзвітні Верховній Раді України" записати слідуючим текстом - "які утворюються та ліквідуються Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.
Комісії підпорядковані Кабінету Міністрів і підзвітні Верховній Раді України". І далі "Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України" - записати- "Комісії діють на підставі положень, що розробляються Кабінетом Міністрів та затверджуються Верховною Радою України".

Враховано частково

Строк повноважень голів і членів комісій становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій. Порядок ротації для голів та членів комісій встановлюється положеннями про комісії.


Одна й та ж особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд.
-17- Н.д.Кужель О.В. (Округ N 181)
Виключити із частини 7 ст. 10 слова "втрати громадянства".
Враховано
Одна й та ж особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд.

На членів комісій та на працівників апарату комісій поширюється правовий статус державних службовців.
Звільнення Голови комісії та членів комісії протягом терміну повноважень може мати місце лише у разі:


Звільнення Голови та членів комісії протягом терміну повноважень може мати місце лише у разі:

подання заяви про відставку;
втрати громадянства;
вчинення ними злочину;
грубого порушення посадових обов'язків;
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
виходу на пенсію.


подання заяви про відставку;
вчинення ними злочину;
грубого порушення посадових обов'язків;
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
виходу на пенсію.


Організаційно-технічну та іншу роботу по забезпеченню діяльності комісій здійснює її апарат відповідно до положення про ці комісії.


Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності комісій здійснює їх апарат відповідно до положень про комісії.
На членів комісій та на працівників апарату комісій поширюється правовий статус державних службовців.


Комісії ліквідуються у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному товарному ринку і (або) у разі зміни характеру попиту на відповідний товар суб'єктів природних монополій.


Комісії ліквідуються у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному товарному ринку і (або) у разі зміни характеру попиту на відповідний товар суб'єктів природних монополій.

Стаття 11. Завдання комісій


Стаття 11. Завдання комісій

Основними завданнями комісій є:


Основними завданнями комісій є:

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;


регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;

сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що сприятиме більш ефективному задоволенню попиту, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;


сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що дасть можливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;

формування цінової політики у відповідній сфері регулювання;


формування цінової політики у відповідній сфері регулювання;

сприяння ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.


сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.

Стаття 12. Функції комісій


Стаття 12. Функції комісій

Комісії відповідно до покладених на них завдань:


Комісії відповідно до покладених на них завдань:

розробляють та затверджують спеціальні умови і правила діяльності суб'єктів природних монополій та у випадках, передбачених законодавством про природні монополії, контролюють їх дотримання, вживають в установленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил;


розробляють та затверджують спеціальні умови і правила діяльності суб'єктів природних монополій та у випадках, передбачених законодавством про природні монополії, контролюють їх дотримання, вживають у встановленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил;

видають у встановленому порядку спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності суб'єктам природних монополій та господарюючим суб'єктам, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;


видають у встановленому порядку спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності суб'єктам природних монополій та господарюючим суб'єктам, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;

формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають обсяг ринку товару, його розподіл, а також групи споживачів, що підлягають обов'язковому забезпеченню цим товаром, і (або) встановлюють мінімальний рівень їх забезпечення відповідним товаром;


формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають обсяг ринку товару, його розподіл, а також групи споживачів, які підлягають обов'язковому забезпеченню цим товаром, і (або) встановлюють мінімальний рівень їх забезпечення відповідним товаром;

подають відповідним державним органам пропозиції щодо укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сферах природних монополій;


подають відповідним державним органам пропозиції щодо укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сферах природних монополій;

складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;


складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;

беруть участь у розробці і вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;


беруть участь у розробці та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;

інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;


інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;

публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяльності суб'єктів природних монополій;


публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяльності суб'єктів природних монополій;

передають до відповідних державних органів матеріали про порушення чинного законодавства;


передають до відповідних державних органів матеріали про порушення чинного законодавства;

здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.


здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

Стаття 13. Повноваження комісій


Стаття 13. Повноваження комісій

Комісії мають право:


Комісії мають право:

отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб'єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладених на них функцій;


отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб'єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладених на них функцій;

приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій;


приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій;

приймати рішення про накладання штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених цим Законом; складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та подавати їх до суду;


приймати рішення про накладання штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених цим Законом;
складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

застосовувати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними правил здійснення діяльності на відповідних товарних ринках;

-18- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ N 394)
В частині п'ятій статті 13 замість слів "у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України" записати " у встановленому порядку".

Враховано

застосовувати у встановленому законом порядку відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов спеціальних дозволів (ліцензій);


приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні акти, контролювати їх виконання;
-19- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 203)
В абзаці п'ятому статті 13 слова "та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках" вилучити.
Відхилено


приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні акти, контролювати їх виконання;

встановлювати суб'єктам природних монополій у порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі , якщо ця діяльність має вплив на ринок, що знаходиться у стані природної монополії;


встановлювати суб'єктам природних монополій у порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що знаходиться у стані природної монополії;

звертатися до суду з позовом до суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у зв'язку з порушенням ними норм цього Закону.


звертатися до суду з позовом до суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у зв'язку з порушенням ними норм цього Закону.

Стаття 14. Рішення комісій


Стаття 14. Рішення комісій

1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.

При прийнятті рішень повинно забезпечуватися дотримання прав і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.


При прийнятті рішень повинно забезпечуватися дотримання прав і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.

Рішення комісій підлягають виконанню у визначені ними терміни.


Рішення комісій підлягають виконанню у визначені ними терміни.

Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають опублікуванню у засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.


Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають опублікуванню у засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.

Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.


Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

2. У разі незгоди з рішеннями комісій суб'єкти природних монополій, господарюючі суб'єкти, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення оскаржити їх у судовому порядку.
-20- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
У п. 2 ст. 14 дати тлумачення терміну "заінтересовані особи".
Врегульовано діючими ЦПК і АПК
2. У разі незгоди з рішенням комісії суб'єкти природних монополій, господарюючі суб'єкти, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення оскаржити їх у судовому порядку.

Оскарження рішень комісій не зупиняє їх виконання.


Оскарження рішень комісій не зупиняє їх виконання.

Суд, арбітражний суд за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому цієї частини або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісій на час розгляду справи в суді, арбітражному суді.


Суд, арбітражний суд за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому цієї частини, або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісії на час розгляду справи в суді, арбітражному суді.

Стаття 15. Фінансування діяльності комісій
-21- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ N 394)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Фінансування діяльності комісій
Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету в межах асигнувань, передбачених на утримання Антимонопольного комітету України".

Враховано частково

Стаття 15. Фінансування діяльності комісій

Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок плати за видачу ліцензій суб'єктам підприємництва, діяльність яких регулюється комісіями.
-22- Н.д.Радченко Г.Ф. (Округ N 442)
Статтю 15. Фінансування діяльності комісій, пропоную записати в редакції І читання.


Відхилено,
інша редакція

Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок плати за видачу ліцензій суб'єктам підприємництва, діяльність яких регулюється комісіями.

Розмір і порядок провадження зазначених відрахувань на утримання комісій та їх територіальних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
-23- Н.д.Кужель О.В. (Округ N 181)
Статтю 15 викласти в такій редакції:
"Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок Державного бюджету України".
ВрахованоРозділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ


Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 16. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій


Стаття 16. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій

Штрафи на суб'єктів природних монополій накладаються за:
-24- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ N 394)
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій
1. Штрафи на суб'єктів природних монополій накладаються за:
Враховано частково

1. Штрафи на суб'єктів природних монополій накладаються за:

невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов спеціальних дозволів (ліцензій) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ненадання чи несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Сума штрафів зараховується до Державного бюджету України.
несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов спеціальних дозволів (ліцензій) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.невиконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов спеціальних дозволів (ліцензій) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Сума штрафів зараховується до Державного бюджету України.


2. Сума штрафів зараховується до Державного бюджету України".

-25- Н.д.Кужель О.В. (Округ N 181)
Статтю 16 доповнити частиною 3 такого змісту:
"3. Суб'єкти природних монополій, на які накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу.
За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.
У разі відмови від сплати штраф та нарахована пеня стягуються у судовому порядку".
Враховано
3. Суб'єкти природних монополій, на які накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу.
За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.
У разі відмови від сплати штраф та нарахована пеня стягуються у судовому порядку.


-26- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Ввести нову ст.17, замінивши нумерацію наступних статей.
1. При порушеннях діючого законодавства про природні монополії (їх керівники), органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування (їх посадові особи) в відповідності з рішенням Комісій з питань регулювання природних монополій зобов'язані:
зупиняти порушення діючого законодавства з питань діяльності природних монополій і ліквідовувати наслідки цих порушень;
виконати дії, указані в рішенні комісії;
відмінити або замінити акт, не відповідаючий діючому Закону;
заключити договір з споживачем, що підпадає під обов'язкове обслуговування;
внести зміни у договір з споживачем;
сплатити штраф;
відшкодувати заподіяні збитки.
2. Суб'єкт природної монополії зобов'язаний перерахувати прибуток, отриманий в результаті порушення цього Закону, а також сплатити розмір штрафу.
Після абзацу 1 старої статті 17 доповнити новим абзацом слідуючого змісту:
завищення цін (тарифів) встановлених Комісією з питань регулювання природних монополій - у розмірі до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян".Відхилено
Враховано редакційно
в ст. 16 -18Стаття 17. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій


Стаття 17. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій

Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим органам або подання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.


Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим органам або надання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 18. Вилучення незаконно одержаного прибутку (виручки) та відшкодування збитків


Стаття 18. Вилучення незаконно одержаного прибутку (виручки) та відшкодування збитків

1. Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій в результаті порушення норм цього Закону, підлягає вилученню в судовому порядку до Державного бюджету України.


1. Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій у результаті порушення норм цього Закону, підлягає вилученню в судовому порядку до Державного бюджету України.

Виручка, одержана суб'єктами природних монополій в результаті порушення встановлених органами, що регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, параметрів регулювання (рівня цін, тарифів), підлягає вилученню до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.


Виручка, одержана суб'єктами природних монополій у результаті порушення встановлених органами, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, параметрів регулювання (рівня цін, тарифів) підлягає вилученню до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.

2. Збитки, завдані діяльністю (бездіяльністю) суб'єктів природних монополій в результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.


2. Збитки, завдані діяльністю (бездіяльністю) суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.


-25- Н.д.Семенюк В.П. (Округ N 159)
Абзац 2 ст. 19 виключити, замінивши цей абзац 2 новим в наступній редакції:
Якщо своєю діяльністю (бездіяльністю) суб'єкт природної монополії, порушуючи діючий Закон, зпричинює збитки, у тому числі від завищення цін (тарифів), іншому господарюючому суб'єкту, ці збитки підлягають відшкодуванню суб'єктом природної монополії відповідно з цивільним законодавством України. Керівники суб'єктів природних монополій, посадові особи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування несуть адміністративну відповідальність за:
-невиконання у термін рішення відповідної Комісії з питань регулювання природних монополій у виді попередження або штрафу у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
неподання документів або іншої інформації, що необхідні для діяльності Комісії з питань регулювання діяльності природних монополій, або подання завідомо недостовірної інформації - у винляді попередження або штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів громадян.
У випадку, коли орган регулювання природної монополії прийняв рішення з порушенням діючого Закону, в тому числі у випадку визначення (встановлення) цін (тарифів) без достатнього економічного обгрунтування, і в результаті цього суб'єкту природної монополії або іншому господарюючому суб'єкту зпричинені збитки, вони мають право відшкодувати ці збитки у порядку визначеному цивільним законодавством України".

Враховано редакційно в п. 2 ст. 18

Враховано редакційно в ст. 17


Враховано редакційно в ст. 19
Стаття 19. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб


Стаття 19. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб

Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, в результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.


Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, у результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.

Посадові особи органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.


Посадові особи органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.

Розділ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 20. Про введення в дію Закону України "Про природні монополії"
1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
2. Рекомендувати Президенту України протягом шести місяців після введення в дію цього Закону створити національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
3. Встановити, що органи, які виконують окремі функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, продовжують їх виконувати до створення національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
4. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після створення національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про природні монополії";
привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

-26-Н.д.Кужель О.В. (Округ N 181)
У статті 20:

пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Рекомендувати Президенту України протягом шести місяців після введення в дію цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України кандидатури на посади голів та членів Національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій для їх створення";
частину першу п. 4 викласти в редакції: "4. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після введення в дію цього Закону";
пункт 4 доповнити новою частиною:
"розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом".


Враховано

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 20. Про введення в дію Закону України "Про природні монополії"
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Рекомендувати Президенту України протягом шести місяців після введення в дію цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України кандидатури на посади голів та членів Національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій для їх створення.
3. Встановити, що органи, які виконують окремі функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, продовжують їх виконувати до створення Національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
4. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після введення в дію цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про природні монополії";
привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні