Назва: Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про цінні папери і фондову біржу'' Комітет з питань фінансів і банківської діяльностіЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
-1- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В назві Закону виключити слова "та доповнень"
Враховано

Проект
Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про цінні папери і фондову біржу'' Комітет з питань фінансів і банківської діяльностіЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93; 1996 р., N 40, ст.185) такі зміни та доповнення:


I. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93; 1996 р., N 40, ст.185) такі зміни:
3.
1. З преамбули Закону слова "на території України" виключити.


1. З преамбули Закону слова "на території України" виключити.
4.
2. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:


2. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
5.
"Емітент цінних паперів - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску (надалі - емітент)".


"Емітент цінних паперів - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску (надалі - емітент)".
6.
3. Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:


3. Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
7.
"Відповідно до цього Закону можуть також випускатися і обертатися облігації зовнішніх державних позик України".


"Відповідно до цього Закону можуть також випускатися і обертатися облігації зовнішніх державних позик України".
8.
4. Доповнити Закон новою главою 3-1 такого змісту:


4. Доповнити Закон новою главою 3-1 такого змісту:
9.
"Глава 3-1. Облігації зовнішніх державних позик України


"Глава 3-1. Облігації зовнішніх державних позик України
10.
Стаття 141. Основні характеристики облігацій зовнішніх державних позик України


Стаття 141. Основні характеристики облігацій зовнішніх державних позик України
11.
Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.


Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.
12.
Облігації зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися у конвертованій іноземній, національній валюті.


Облігації зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися у конвертованій іноземній, національній валюті.
13.
Облігації зовнішніх державних позик України випускаються процентними та можуть бути іменними або на пред'явника, з вільним або обмеженим колом обігу.


Облігації зовнішніх державних позик України випускаються процентними та можуть бути іменними або на пред'явника, з вільним або обмеженим колом обігу.
14.
Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є держава в особі Міністерства фінансів України. На Міністерство фінансів України не поширюються вимоги, встановлені статтями 24 і 25 цього Закону.


Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є держава в особі Міністерства фінансів України. На Міністерство фінансів України не поширюються вимоги, встановлені статтями 24 і 25 цього Закону.
15.
Грошові кошти, одержані від розміщення облігацій зовнішніх державних позик України, спрямовуються виключно до Державного бюджету України.


Грошові кошти, одержані від розміщення облігацій зовнішніх державних позик України, спрямовуються виключно до Державного бюджету України.
16.
Стаття 142. Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України


Стаття 142. Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України
17.
Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України приймається Кабінетом Міністрів України щодо кожного випуску.
-2- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину першу статті 142 після слів "позик України" доповнити словами "в межах передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України"

Враховано

Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України в межах передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України приймається Кабінетом Міністрів України щодо кожного випуску.
18.
Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України оформлюється постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджуються умови випуску. Умовами випуску облігацій зовнішніх державних позик України визначаються загальний обсяг випуску, номінальна вартість однієї облігації, валюта, в якій деномінуються облігації, строк виплати та розмір доходу, строк погашення тощо.


Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України оформлюється постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджуються умови випуску. Умовами випуску облігацій зовнішніх державних позик України визначаються загальний обсяг випуску, номінальна вартість однієї облігації, валюта, в якій деномінуються облігації, строк виплати та розмір доходу, строк погашення тощо.
19.
Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України має визначати мету випуску та джерело погашення, підлягає затвердженню Верховною Радою України і набирає чинності після такого затвердження.
-3- Н.д.Квятковський І.В. (Округ N 49)
Частину третю статті 142 викласти у такій редакції:
"Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України має визначати мету випуску та джерело погашення затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України шляхом прийняття відповідного закону України та внесенням змін до закону України про державний бюджет України на поточний рік".
Враховано

Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України має визначати мету випуску та джерело погашення затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України шляхом прийняття відповідного закону України та внесенням змін до закону України про державний бюджет України на поточний рік.

20.
Первинне розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України. Для цього Міністерство фінансів України може залучати іноземні організації (банки, інвестиційні компанії тощо). Відносини між Міністерством фінансів України та такими організаціями регулюються відповідними угодами згідно із законодавством України.


Первинне розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України. Для цього Міністерство фінансів України може залучати іноземні організації (банки, інвестиційні компанії тощо). Відносини між Міністерством фінансів України та такими організаціями регулюються відповідними угодами згідно із законодавством України.
21.
Стаття 143. Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплату доходу


Стаття 143. Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплату доходу
22.
Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України, виплату доходу та інші необхідні витрати здійснюються відповідно до умов випуску облігацій за рахунок коштів Державного бюджету України".
-4- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину першу статті доповнити словами: "передбачених на ці цілі".

Враховано

Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України, виплату доходу та інші необхідні витрати здійснюються відповідно до умов випуску облігацій за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на ці цілі.


-5- Н.д.Квятковський І.В. (Округ N 49)
Статтю 143 доповнити частиною другою такого змісту:
"Забороняється виплата доходів та погашення облігацій зовнішніх державних позик України безпосередньо майном державних підприємств, підприємств, що приватизуються, матеріально-технічними, сировинними та природними ресурсами України".

Враховано

Забороняється виплата доходів та погашення облігацій зовнішніх державних позик України безпосередньо майном державних підприємств, підприємств, що приватизуються, матеріально-технічними, сировинними та природними ресурсами України".


-6- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У чинному Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" у статті 4 вилучити частину десяту: "Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість акції більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості акції"; у статті 10 вилучити частину другу: "Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості облігації".

Враховано

5. Частину десяту статті 4 та частину другу статті 10 виключити.
23.
5. У тексті Закону слово "карбованці" в усіх відмінках замінити словом "гривні" у відповідних відмінках.


6. У тексті Закону слово "карбованці" в усіх відмінках замінити словом "гривні" у відповідних відмінках.
24.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
-7- Н.д.Квятковський І.В. (Округ N 49)
Ввести розділ "Прикінцеві положення" з наступним змістом:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців після набрання чинності цього Закону України розробити:
Положення "Щодо обліку прав власності на облігації зовнішніх державних позик України";
Положення "Про механізм погашення та розрахунків по облігаціях зовнішніх державних позик України";
Положення "Про порядок обігу на вторинному ринку облігацій зовнішніх державних позик України".
Враховано

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом розробити:
Положення "Щодо обліку прав власності на облігації зовнішніх державних позик України";
Положення "Про механізм погашення та розрахунків по облігаціях зовнішніх державних позик України";
Положення "Про порядок обігу на вторинному ринку облігацій зовнішніх державних позик України".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні