Назва: Про вивезення і ввезення культурних цінностей
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комісія з питань культури і духовності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про вивезення і ввезення культурних цінностей
-1- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Закон назвати "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", оскільки повернення в Україну втрачених культурних цінностей, як зазначає стаття 54 Конституції Україні є важливим державним завданням.

Враховано
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей


-2- Н.д.Hіколаєнко С.М. (Округ N185)
Закон має містити спеціальний розділ "Повернення і реституції культурних цінностей". Статті зазначеного розділу, погоджені з міжнародно-правовими нормами, визначатимуть державний механізм, процедуру подібних акцій і правовий статус переміщення цінностей:
1) українських цінностей, що в різні історичні періоди і з різних причин опинилися протизаконно за кордоном;
2) так званих трофейних цінностей, вивезених з території Німеччини в Україну у період 1945-1946-го років.

Враховано редакційно
-3- Н.д.Кірімов І.З. (Округ N 95)
У назву даного законопроекту треба додати слова "в Україну".

Враховано редакційно
-4- Н.д.Білоус В.О. (Н.д. 13 скл.)
Пропоную назву Закону викласти в редакції "про повернення в Україну культурно-історичних цінностей та порядок їх ввезення та вивезення". В зв`язку з цим необхідно доповнити законопроект новим розділом "Про повернення в Україну культурних та історичних цінностей".


Враховано редакційно3.
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з вивезенням та ввезенням культурних цінностей, і спрямований на охорону національної культурної спадщини та розвиток міжнародного культурного співробітництва України.
-5- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "пов`язані з вивезенням" подати : "ввезенням і поверненням", далі за текстом.
Враховано

Цей Закон регулює відносини, пов'язані з вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей, і спрямований на охорону національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері культури.


-6- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
У преамбулі після слова "міжнародного" вилучити слово "культурного", а після слова "України" додати слова "у сфері культури".
Враховано

Дія цього Закону не поширюється на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного та масового виробництва.
4.
Розділ 1 Загальні положення
-7- Н.д.Мухін В.В. (Округ N 366)
В статтях проекту Закону, де вживається термін "Державний митний комітет України", замінити назвою "Державна митна служба України" (відповідно до Указу Президента України № 1145 від 29.11. 1996 року "Про державну митну службу України")

Враховано

Розділ I. Загальні положення


8- Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
Назви розділів вилучити, бо вони повторюються в назвах статей.

Відхилено


5.
Стаття 1. Законодавство України про вивезення і ввезення культурних цінностей
-9- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті 1 подати в редакції: "Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".
Враховано

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
6.
Законодавство України про вивезення і ввезення культурних цінностей складається з Основ законодавства України про культуру, цього Закону та інших актів законодавства.
-10- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
У частині першій статті 1 після слова "вивезення" поставити кому, сполучник "і" вилучити, після слова "ввезення" додати "та повернення".


Враховано
культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме:


-11-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 1 подати в редакції: "Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей складається з Конституції України, Основ законодавства України про культуру, цього Закону, міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів."

Враховано
-12- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Доповнити статтю1 частиною другою такого змісту: "Якщо міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила ніж ті, що містяться в законодавстві України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, то застосовуються правила міжнародного договору".

Враховано

7.
Установлений цим Законом порядок вивезення і ввезення культурних цінностей застосовується до всіх культурних цінностей незалежно від форм власності і обов'язковий для всіх фізичних та юридичних осіб, що знаходяться чи ведуть свою діяльність на території України.
-13- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу статті 1 викласти в редакції: "Установлений цим Законом порядок вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей застосовується до всіх культурних цінностей незалежно від форми власності та є обов`язковим до виконання для всіх фізичних чи юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на території України" і подати її частиною третьою.

Враховано

оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;


-14- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 2 "Визначення термінів" подати статтею 1, відповідно подавши статтю 1 статтею 2.

Враховано

предмети, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
унікальні та рідкісні музичні інструменти;
різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
рідкісні поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;
рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну цінність;
рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології;
родинні цінності - культурні цінності, що мають характер особистих або родинних предметів;
колекція культурних цінностей - однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність;
вивезення культурних цінностей - фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну;
ввезення культурних цінностей - фактичне переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну без зобов'язання їх зворотного вивезення з України;
тимчасове вивезення культурних цінностей - обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цінностей з території України із зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в обумовлений в угоді термін;
тимчасове ввезення культурних цінностей - обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну із зобов'язанням їх зворотного вивезення з території України в обумовлений в угоді термін;
транзит культурних цінностей через територію України - переміщення будь-якими законними способами з будь-якою метою культурних цінностей з території однієї іноземної держави на територію іншої іноземної держави через територію України без використання цих культурних цінностей на території України;
незаконно вивезені культурні цінності - культурні цінності, вивезені з території України з порушенням законодавства України та міжнародно-правових норм, не повернуті після закінчення обумовленого угодою терміну тимчасового вивезення або за наявності будь-яких розбіжностей з умовами, які регулюють таке тимчасове вивезення;
незаконно ввезені культурні цінності - культурні цінності, ввезені на територію України з порушенням законодавства України та міжнародно-правових норм, які регулюють порядок ввезення культурних цінностей;
повернення культурних цінностей - сукупність дій, пов`язаних із ввезенням на територію України чи вивезенням із території України на території інших держав культурних цінностей відповідно до позовів і звернень України, інших держав, їх уповноважених органів, рішень судів України або іноземних держав.

8.
Стаття 2. Визначення термінів


Стаття 2. Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
9.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


Законодавство України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей складається з Конституції України, Основ законодавства України про культуру, цього Закону, міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, то застосовуються правила міжнародного договору.
10.
культурні цінності - цінності світського або релігійного характеру, що мають наукове, художнє, історичне та інше культурне значення і підлягають охороні та збереженню відповідно до законодавства України, а саме:
-15- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац другий частини першої статті 2 викласти в редакції: "культурні цінності- об`єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України, а саме:".

Враховано

Установлений цим Законом порядок вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей застосовується до всіх культурних цінностей незалежно від форми власності та є обов'язковим до виконання для всіх фізичних та юридичних осіб, які перебувають чи ведуть свою діяльність на території України.
11.
оригінальні художні твори живопису, графіки і скульптури, художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва, вироби традиційних народних художніх промислів ручного виготовлення з будь-яких матеріалів, в тому числі ті, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
-16-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці третьому частини першої статті 2 після слів "народного мистецтва" вилучити слова "вироби традиційних народних художніх промислів ручного виготовлення з будь-яких матеріалів, в тому числі ті, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;"

Враховано


12.
цінності, пов'язані з історичними подіями, розвитком суспільства і держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя і діяльності видатних діячів - державних, політичних, релігійних, громадських, науки, культури і мистецтва;
-17- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
У азаці четвертому частини першої статті 2 слово "цінності" замінити словом "предмети", а після слів "видатних діячів" записати "держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва".

Враховано


13.
предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;14.
складові частини і фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;15.
старовинні книги та інші видання, що становлять історичну, художню, наукову і літературну цінність окремо чи в колекції;16.
манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції;
-18- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... і фонодокументи" записати "та літописи, фільми та фільмокопії,".

Відхилено


17.
унікальні і рідкісні музичні інструменти;18.
різноманітні види зброї, що має історичну, художню, наукову чи іншу культурну цінність;
-19- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Після слів "що має" записати "художню, історичну, етнографічну та наукову цінність".

Враховано


19.
поштові марки, інші філателістичні матеріали, окремо чи в колекції;
-20-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Перед словами "поштові" додати слово "рідкісні" і далі за текстом.

Враховано


20.
монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
-21-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Перед словом "монети" додати слово "рідкісні" і далі за текстом.

Враховано
-22- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Доповнити частину першу статті 2 абзацом тринадцятим такого змісту: "зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально- виховну або естетичну цінність;"

Враховано


21.
рідкісні колекції і зразки флори, фауни, предмети, що становлять цінність для мінералогії, анатомії, палеонтології;
-23- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "...фауни", записати "корисних копалин, мінералів,".

Відхилено
-24-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці тринадцятому частини першої статті 2 після слів "зразки флори" записати "і фауни, мінералогії, анатомії і палеонтології."

Враховано
-25- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
В зв`язку з використанням поняття "родинні цінності" варто в ст. 2 дати його визначення.

Враховано
-26- Н.д.Жулинський М.Г(Н.д. 13 скл.)
Статтю 2 доповнити визначенням: "родинні цінності - культурні цінності, що мають характер особистих або родинних предметів.

Враховано

22.
інші рухомі предмети, у тому числі копії, що становлять історичну, наукову, культурну цінність і взяті державою під охорону як пам'ятки історії та культури;
-27- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "культурну цінність" записати ", а також", слово "і" вилучити.

Відхилено
-28-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 2 вилучити.

Враховано


23.
колекція культурних цінностей - однорідні або підібрані за певними ознаками різнорідні предмети, які, незалежно від культурної цінності кожного з них, зібрані разом становлять історичну, художню, наукову чи іншу культурну цінність;
-29- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
У азаці п`ятнадцятому частини першоїх статті 2 після слова "становлять" записати "художню, історичну, етнографічну чи наукову цінність".
Враховано


24.
вивезення культурних цінностей - переміщення будь-якими особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території України без зобов'язання їх зворотного ввезення в Україну;
-30- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці шістнадцятому частини першої статті 2 перед словом "переміщення" додати слово "фактичне", а слова "будь-якими" замінити словами "юридичними чи фізичними " і далі за текстом.

Враховано


25.
ввезення культурних цінностей - переміщення будь-якими особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну без зобов'язання їх зворотного вивезення;
-31-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці сімнадцятому частини першої статті 2 перед словом "переміщення" додати слово "фактичне", слово "будь-якими" замінити словами "юридичними чи фізичними ", а після слів "зворотного вивезення" додати слова "з України".

Враховано


26.
тимчасове вивезення культурних цінностей - переміщення будь-якими особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цінностей з території України із зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в обумовлений термін;
-32-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці вісімнадцятому частини першої статті 2 перед словом "переміщення" додати слова "обумовлене угодою", слово "будь-якими" замінити словами "юридичними чи фізичними", а перед словом "термін" додати слова "в угоді" і далі за текстом.

Враховано


27.
тимчасове ввезення культурних цінностей - переміщення будь-якими особами з будь-якою метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави із зобов'язанням їх зворотного вивезення з території України в обумовлений термін;
-33-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац дев`ятнадцятий частини першої статті 2 викласти у редакції: "Тимчасове ввезення культурних цінностей- обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь- якою законною метою через митний кордон України культурних цінностей з території іноземної держави в Україну із зобов`язанням їх зворотного вивезення з території України в обумовлений в угоді термін" .

Враховано
-34- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Термін "тимчасове ввезення культурних цінностей" після слів "будь-якими особами з будь-якою" доповнити словом "законною" і далі за текстом.

Враховано


28.
транзит культурних цінностей через територію України - переміщення будь-якими законними способами з будь-якою метою культурних цінностей з території однієї іноземної держави на територію іншої іноземної держави через територію України без використання цих культурних цінностей на території України;29.
незаконно вивезені культурні цінності - культурні цінності, вивезені з території України за обставин, які не відповідають установленому цим Законом порядку та відповідним міжнародно-правовим нормам, або не повернуті в кінці періоду законного тимчасового вивезення чи за наявності будь-яких розбіжностей з умовами, які регулюють таке тимчасове вивезення;
-35- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "цим Законом порядку" записати "або", слова "та" вилучити - що стосується визначення термінів "незаконно вивезені культурні цінності" та "незаконно ввезені культурні цінності".

Відхилено
-36- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац двадцять перший частини першої статті 2 викласти у редакції: "незаконно вивезені культурні цінності- культурні цінності, вивезені з території України з порушенням законодавства України та міжнародно-правових норм, не повернуті після закінчення обумовленого угодою терміну тимчасового вивезення або за наявності будь-яких розбіжностей з умовами, які регулюють таке тимчасове вивезення".

Враховано


30.
незаконно ввезені культурні цінності - культурні цінності, ввезені на територію України за обставин, які не відповідають установленому цим Законом порядку та відповідним міжнародно-правовим нормам;
-37- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "цим Законом порядку" записати "або", слова "та" вилучити - що стосується визначення термінів "незаконно вивезені культурні цінності" та "незаконно ввезені культурні цінності".

Відхилено-38- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзаці двадцять другий частини першої статті 2 викласти в редакції: "незаконно ввезені культурні цінності- культурні цінності, ввезені на територію України з порушенням законодавства України та міжнародно-правових норм, які регулюють порядок ввезення культурних ціностей".

Враховано


31.
повернення культурних цінностей - фізичне повернення культурних цінностей на територію України чи інших держав відповідно до запиту компетентних органів іноземних держав.
-39- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Термін "повернення культурних цінностей" викласти в такій редакції: "фізичне повернення культурних цінностей на територію України чи з території України на території інших держав відповідно до запитів відповідних державних органів України або іноземних держав".

Враховано частково-40-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац 23 частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
"повернення культурних цінностей - сукупність дій, пов`язаних із ввезенням на територію України чи вивезенням із території України на території інших держав культурних цінностей відповідно до позовів і звернень України, інших держав, їх уповноважених органів, рішень судів України або іноземних держав."

Враховано


32.
Стаття 3. Предмети культурного призначення і сувенірні вироби
-41- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Статтю 3 подати частиною другою преамбули, відповідно змінивши наступну нумерацію статей.

Враховано
-42- Н.д.Мухін В.В. (Округ N 366)
Статтю 3, на нашу думку, пропонуємо викласти в такій редакції:"Дія цього Закону не поширюється на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного і масового виробництва , які не мають культурної цінності".

Відхилено


33.
Дія цього Закону не поширюється на сучасні сувенірні вироби, предмети культурного призначення серійного і масового виробництва.
-43- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
Доповнити статтю 3 словами: "..., а також культурні цінності, створені їх власником".

Відхилено


34.
Стаття 4. Культурні цінності України


Стаття 3. Культурні цінності України
35.
Відповідно до міжнародних угод та законодавства України культурними цінностями України є:
-44- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Перше речення статті 4 подати в редакції: "Відповідно до законодавства України культурними цінностями України є:" , далі за текстом.

Враховано

Відповідно до законодавства України культурними цінностями України є:
36.
культурні цінності, створені на території України окремими особами чи групами осіб, що є громадянами України;
-45- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
У абзаці другому частини першої статті 4 після слова "України" вилучити слова "окремими особами чи групами осіб, що є" і далі за текстом.

Відхилено

культурні цінності, створені на території України громадянами України;


-46- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... громадянами Україні" записати "а також за участю іноземних юридичних та фізичних осіб, осіб без громадянства".

Враховано

37.
культурні цінності, виявлені на території України;
-47- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац третій частини першої статті 4 подати абзацом четвертим, відповідно подавши абзац четвертий абзацом третім.

Враховано

культурні цінності, створені на території України іноземними громадянами чи особами без громадянства,які постійно проживають або проживали на території України;
38.
культурні цінності, створені на території України іноземними громадянами чи особами без громадянства, які проживають чи проживали на території України;
-48- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці четвертому частини першої статті 4 після слова "які" додати слово "постійно" і далі за текстом.


культурні цінності, виявлені на території України;
39.
ввезені на територію України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, природознавчо-науковими та іншими експедиціями за згодою компетентних органів країни походження цих цінностей;
-49- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Після слів "за згодою компетентних органів країни походження" доповнити словами "чи знаходження" і далі за текстом.

Відхилено

ввезені на територію України культурні цінності, придбані археологічними, археографічними, етнографічними, науково- природничими та іншими експедиціями за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;


-50- Н.д.Жулинський М.Г.(Н.д.13скл.)
Слово "компетентних" замінити словом "відповідних", а слово "природознавчо-науковими" замінити словом "науково- природничими".

Враховано


40.
ввезені на територію України культурні цінності, придбані в результаті добровільного обміну;


ввезені на територію України культурні цінності, придбані в результаті добровільного обміну;
41.
ввезені на територію України культурні цінності, отримані як дарунки або законно придбані за згодою компетентних органів країни походження цих цінностей.


ввезені на територію України культурні цінності, отримані в дарунок або законно придбані за згодою відповідних органів країни походження цих цінностей;


-51- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Частину першу статті 4 доповнити абзацом восьмим такого змісту: "Незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території".

Враховано
незаконно вивезені культурні цінності України, що перебувають за межами її території;


-52- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 4 доповнити абзацом дев"ятим такого змісту: "культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад".

Враховано

культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;-53- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Частину першу статті 4 доповнити абзацом десятим такого змісту: "культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну".

Враховано

культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну;


-54- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 4 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами збитки."

Враховано

культурні цінності, переміщені на територію України внаслідок другої світової війни як часткова компенсація за заподіяні окупантами збитки.
42.
Стаття 5. Повернення незаконно вивезених і незаконно ввезених культурних цінностей
-55- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д.13 скл.)
Замість статті 5 подати, відповідно змінивши наступну нумерацію, дві нові статті в редакції:
"Стаття 4. Культурні цінності, що підлягають поверненню в Україну
Поверненню в Україну підлягають:
культурні цінності, незаконно вивезені з території України;
культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну.
Культурні цінності, що перебувають за межами України на законних підставах, можуть бути повернуті шляхом укладання договору купівлі- продажу, шляхом обміну їх на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок".

Враховано

Стаття 4. Культурні цінності, що підлягають поверненню в Україну
Поверненню в Україну підлягають:
культурні цінності , незаконно вивезені з території України;
культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну.
Культурні цінності, що перебувають за межами України на законних підставах, можуть бути повернуті шляхом укладення договору купівлі-продажу, обміну їх на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок.Стаття 5. Повернення культурних цінностей з території України
Культурні цінності, що на законних підставах перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб України, але походження яких пов`язане з історією та культурою інших держав, можуть бути повернуті до цих держав, шляхом укладення договору купівлі- продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок".


Стаття 5. Повернення культурних цінностей з території України
Культурні цінності, що на законних підставах перебувають у власності фізичних чи юридичних осіб України, але походження яких пов`язане з історією та культурою інших держав, можуть бути повернуті до цих держав шляхом укладення договору купівлі- продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок.
43.
Відповідно до міжнародних угод і законодавства України культурні цінності, незаконно вивезені з території України і незаконно ввезені на її територію, підлягають поверненню.
-56- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Частину вилучити.
Враховано


44.
Стаття 6. Вивезення і ввезення культурних цінностей, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння
-57-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 6 вилучити.

Враховано

45.
Порядок вивезення (тимчасового вивезення) і ввезення (тимчасового ввезення) культурних цінностей, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, регулюється цим Законом.46.
Стаття 7. Вивезення і ввезення зброї, що є культурною цінністю
-58-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 7 вилучити.

Враховано

47.
Порядок вивезення і ввезення різноманітних видів зброї, що має історичну, художню, наукову чи іншу культурну цінність, регулюється цим Законом.

-59- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Додати нову статтю в редакції:
"Стаття 6. Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі зоологічних колекцій
Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі зоологічних колекцій здійснюються за правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України."

Враховано
Стаття 6. Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі зоологічних колекцій
Ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі зоологічних колекцій здійснюються за правилами, що встановлюються Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.

48.
Стаття 8. Заохочення осіб, що сприяють поверненню культурних цінностей
-60- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У назві статті 8 після слова "цінностей" додати слова "в Україну".

Враховано

Стаття 7. Заохочення осіб, які сприяють поверненню культурних цінностей в Україну
49.
Громадяни України, іноземні громадяни або особи без громадянства, що сприяють поверненню культурних цінностей в Україну, можуть бути нагороджені відповідно до чинного законодавства України.
-61- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
В частині першій статті 8 слово "що" замінити словом "які", слово "нагороджені" замінити словом "заохочені" і вилучити слово "чинного".
Враховано

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які сприяють поверненню культурних цінностей в Україну, можуть бути заохочені відповідно до законодавства України.


-62- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Слова" іноземні громадяни або"замінити на слова "іноземці та" і далі за текстом.

Враховано

50.
За згодою особи, яка подарувала Україні культурні цінності, при їх атрибуції та експонуванні вказується ім'я дарителя. Дарунку також може бути присвоєне ім'я дарителя в установленому законодавством порядку.
-63-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
В абзаці другому статті 8 слово "вказується" замінити словом "зазначається" і вилучити друге речення.
Враховано
За згодою особи, яка подарувала Україні культурні цінності, при їх атрибуції та експонуванні зазначається ім'я дарителя.
51.
Розділ ІІ Державні органи регулювання і контролю вивезення і ввезення культурних цінностей
-64- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву розділу II подати в редакції: "Управління та контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей".


Враховано
Розділ ІІ. Управління та контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей


-65- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Указом Президента України від 26 липня 1996 року № 596 "Про зміни в системі центральних органів влади України" Національну комісію було підпорядковано Міністерству культури і мистецтв України, що змінило її статус, позбавило можливостей впливу на формування державних заходів у сфері повернення і реституції культурних цінностей, втрачених Україною протягом століть, а також призупинило подальшу розробку міжнародно-правових норм у питаннях повернення і реституції культурних цінностей, що вже набуло значного резонансу в країнах Європи і Америки. В державних інтересах, зокрема в реалізації міжнародних програм України, доцільно відновити в Законі попередній статус Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей, підпорядкувати її Кабінету Міністрів України, надавши їй відповідні повноваження ефективно впливати на процеси ввезення, вивезення, передачі права власності і повернення культурних цінностей.

Враховано
66- Н.д.Писаренко А.А. (Округ N 111)
В розділи ІІ, ІІІ, IV, V законопроекту внести до переліку державних органів регулювання і контролю вивезення і ввезення культурних цінностей Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України. Це стосується статтей 9, 11 (п. 1,2), 12, 13, 14-16, 19, 22 (п. 1,2), 25, 28, 30, 31, 40.


Враховано редакційно52.
Стаття 9. Державні органи регулювання і контролю вивезення і ввезення культурних цінностей


Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей
53.
Міністерство культури і мистецтв України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та підпорядковані їм територіальні органи і установи в межах своєї компетенції виконують функції органів державного регулювання вивезення і ввезення, тимчасового вивезення і тимчасового ввезення культурних цінностей і разом з Державним митним комітетом України та його територіальними органами здійснюють контроль за вивезенням і ввезенням культурних цінностей.

-67-Н. д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті і статтю подати в редакції:
"Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей.
Спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей є Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України (далі - Державна служба контролю).
Державна служба контролю виконує покладені на неї завдання у взаємодії з Головним архівним управлінням України, Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей, Державною митною службою України, правоохоронними органами."


Враховано


Спеціально уповноваженим державним органом контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей є Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України (далі - Державна служба контролю).
Державна служба контролю виконує покладені на неї завдання у взаємодії з Головним архівним управлінням України, Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей, Державною митною службою України, правоохоронними органами.

54.
Виконання ними зазначених функцій провадиться у взаємодії з Національною комісією з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, правоохоронними органами.
55.
Стаття 10. Міжвідомча рада з питань вивезення і ввезення культурних цінностей
-68-Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті подати в редакції:
"Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".ВрахованоСтаття 9. Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей


-69-Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
Статтю 10 "Міжвідомча рада з питань вивезення і ввезення культурних цінностей" вилучити, бо .. створення потребує додаткових витрат, а виконання координації робіт покласти на Міністерство культури і мистецтв України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України.

Відхилено
-70-Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Вилучити з тексту законопроекту. Вважаємо за доцільне звернути Вашу увагу на те, що не варто утворювати за бюджетні кошти ще один новий апарат, необхідність в якому не доводить ні цей законопроект, ні стан в культурі та в державі.


Відхилено


56.
Для координації роботи міністерств, відомств, місцевих органів державної виконавчої влади щодо регулювання та здійснення контролю за додержанням порядку вивезення і ввезення культурних цінностей, а також вирішення складних і спірних питань створюється Міжвідомча рада з питань вивезення і ввезення культурних цінностей.
-71-Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Першу частину статті 10 подати в редакції: "Для координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо управління та здійснення контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей створюється Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".Враховано

Для координації роботи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо управління та здійснення контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей створюється Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. Склад Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей і положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
57.
Склад Міжвідомчої ради з питань вивезення і ввезення культурних цінностей та положення про неї затверджує Кабінет Міністрів України.
-72-Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу статті 10 подати в редакції: "Склад Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей і положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів України" і об`єднати її з частиною першою.


Враховано


58.
Стаття 11. Компетенція державних органів регулювання і контролю вивезення і ввезення культурних цінностей
-73-Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті подати в редакції: "Компетенція Державної служби контролю." Вилучити нумерацію частин і абзаців статті 11.


Враховано
Стаття 10. Компетенція Державної служби контролю


-74-Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
Замість статті 11 "Компетенція державних органів регулювання і контролю вивезення і ввезення культурних цінностей" передбачити їх права і обов`язки.

Відхилено


59.
1. Міністерство культури і мистецтв України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та підпорядковані їм територіальні органи і установи у межах своєї компетенції:
-75-Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Абзац перший частини першої подати в редакції: "Державна служба контролю в межах своєї компетенції:"


Враховано


Державна служба контролю в межах своєї компетенції:
60.
1) за погодженням із заінтересованими державними органами затверджують порядок здійснення контролю за вивезенням і ввезенням, тимчасовим вивезенням і тимчасовим ввезенням культурних цінностей;
-76- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Абзац другий частини першої вилучити.


Враховано


61.
2) складають переліки культурних цінностей і встановлюють режим їх вивезення;
--77- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац третій частини першої викласти в такій редакції: "складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозятьcя), і встановлює режим тимчасового вивезення;" і подати його абзацом шостим.

Враховано
забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при повернені після тимчасового вивезення;


-78- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Після абзацу четвертого частини першої додати абзац п`ятий такого змісту:
"розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених ними осіб".

Враховано

розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених ними осіб;

62.
3) приймають рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
-79- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Слово "приймають" замінити словом "приймає".

Враховано

приймає рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
63.
4) здійснюють контроль за додержанням правил зовнішньоекономічної діяльності, що стосується культурних цінностей;
-80- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац п`ятий вилучити.

Враховано

видає свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
64.
5) здійснюють реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей;
-81- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Слово "здійснюють" замінити словом "здійснює".

Враховано

здійснює реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей;
складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює режим тимчасового вивезення;
65.
6) організовують інформування громадськості в Україні і за її межами про факти зникнення, втрати, крадіжки культурних цінностей;
-82- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац сьомий викласти в редакції: інформує громадськість в Україні та за її межами про втрати або крадіжки культурних цінностей;"

Враховано

інформує громадськість в Україні та за її межами про факти втрати або крадіжки культурних цінностей;
66.
7) здійснюють передбачені законодавством України і її міжнародними угодами заходи щодо відновлення законних прав власників культурних цінностей у разі незаконного вивезення, ввезення культурних цінностей;
-83-Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Абзац восьмий подати в редакції: "Здійснює необхідні заходи для повернення викрадених, незаконно вивезених та евакуйованих і не повернутих культурних цінностей".


Враховано
здійснює необхідні заходи для повернення викрадених, незаконно вивезених та евакуйованих і не повернутих культурних цінностей;
67.
8) забезпечують проведення державної експертизи культурних цінностей, що заявлені до вивезення (тимчасового вивезення), а також у разі повернення їх після тимчасового вивезення;
-84- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Абзац дев`ятий подати абзацом другим.
Слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує", "що заявлені" замінити словом "заявлених", а слова "а також у разі повернення їх" замінити словами "та при поверненні" і далі за текстом.


Враховано


розробляє та здійснює заходи, спрямовані на виконання міжнародних зобов`язань України з питань запобігання незаконним вивезенню, ввезенню та поверненню культурних цінностей.-85- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
Слово "державної" вилучити.
Обгрунтування: Вважаю неправильним, що визначення, що ж є культурними цінностями, перебуває у компетенції виключно державних органів. У цьому відношенні компетентні певні категорії працівників, які глибоко вивчають культурні цінності, зокрема історики, мистецтвознавці, музейні працівники.

Відхилено


68.
9) видають свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.
-86- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац десятий подати абзацом четвертим, замінивши слово "видають" словом "видає".


Враховано
-87- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину першу статті доповнити абзацом в такій редакції:
"розробляє та здійснює заходи, спрямовані на виконання міжнародних зобов`язань України з питань запобігання незаконним вивезенню, ввезенню та поверненню культурних цінностей."

Враховано


69.
2. Державний митний комітет України разом з Міністерством культури і мистецтв України забезпечують здійснення в митних пунктах контролю за додержанням порядку вивезення і ввезення культурних цінностей.
-88- Н.д. Журавський В.С. (Округ №68)
Частину другу статті 11 вилучити.
Враховано

70.
Стаття 12. Державна експертиза культурних цінностей
Стаття 11. Державна експертиза культурних цінностей


-89- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
Статтю 12 вилучити або докорінно переробити з урахуванням змісту моєї поправки до статті 11.
Відхилено


71.
Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі.


Заявлені до вивезення (тимчасового вивезення) та повернуті після тимчасового вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.
72.
Відмова фізичної чи юридичної особи, що порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення предмети, розглядається як відмова заявника від їх вивезення.
-90- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці другому статті 12 слово "предмети" замінити словами "культурні цінності".
Враховано

Відмова фізичної чи юридичної особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей, подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності розглядається як відмова заявника від їх вивезення.
73.
У разі коли результати державної експертизи дають підстави для занесення заявленого до вивезення предмета в державні охоронні переліки чи реєстри, матеріали експертизи передаються відповідним державним органам незалежно від згоди особи, що порушила клопотання про вивезення цього предмета.
-91-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац третій статті 12 викласти в редакції: "У разі якщо результат державної експертизи дає підстави для занесення заявленої до вивезення культурної цінності до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи передаються відповідному центральному органу виконавчої влади незадежно від згоди особи, яка порушила клопотання".

Враховано
У разі якщо результат державної експертизи дає підстави для занесення заявленої до вивезення культурної цінності до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи передаються відповідному центральному органу виконавчої влади незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання.
74.
Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей встановлюється Міністерством культури і мистецтв України та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
-92- Н.д. Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац четвертий статті 12 подати частиною абзацу першого в редакції: "Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї затверджуються Кабінетом Міністрів України".

Враховано

-93-Н.д.Яковенко О.М. (Округ №50)
Викласти в наступній редакції: "Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Відхилено
-94- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "Порядок державної експертизи" записати", що не завдасть ушкоджень,".


Відхилено (враховується підзаконними актами)
-95- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... цінностей встановлюється" записати "без порушення прав власника".


Відхилено


75.
Розділ ІІІ Регулювання вивезення і ввезення культурних цінностей
-96- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Назву розділу ІІІ викласти в редакції: "Вивезення та ввезення культурних цінностей" і подати його після статті 13 "Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей".

Враховано

76.
Стаття 13. Рішення про можливість вивезення культурних цінностей
-97- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У назві статті 13 після слова "вивезення" додати слова "(тимчасового вивезення)".

Враховано

Стаття 12. Рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей
77.
Підпорядковані Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України територіальні органи і установи за клопотанням власників культурних цінностей чи уповноважених ними осіб приймають на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей.
-98-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 13 подати в редакції: "Державна служба контролю за клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним особи приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання."


Враховано
Державна служба контролю за клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним особи приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей. Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання.
78.
Про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляється в місячний строк від дня офіційного надходження клопотання.
-99- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Частину другу статті 13 подати закінченням статті першої, замінивши слово "строк" словом "термін".

Враховано


79.
Стаття 14. Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей
-100- .Кожин Б.Б. (Округ N 317)
Статтю 14 вилучити.
Обгрунтування: Реалізація статті призведе до зайвої бюрократичної тяганини.


Відхилено

Стаття 13. Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей


-101- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У назві статті 14 після слова "вивезення" додати слова "(тимчасового вивезення)".

Враховано


80.
У разі прийняття відповідним територіальним органом чи установою підпорядкованими Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України рішення про можливість вивезення культурних цінностей, власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення культурних цінностей.
-102- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
В абзаці першому статті 14 вилучити слова "відповідним територіальним органом чи установою підпорядкованими Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню України", замінивши їх словами "Державною службою контролю", а після слів "можливість вивезення" та "право вивезення" додати слова "(тимчасового вивезення)".


Враховано

У разі прийняття Державною службою контролю рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України.
81.
Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених в ньому культурних цінностей через державний і митний кордон України.
-103- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Округ N 356)
Н.д.Бублик Ю.Т(Н.д. 13 скл.)
В другий абзац після слів "культурних цінностей" встановити слова "та акти державної експертизи". Далі по тексту.


Відхилено
-104- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
В абзаці другому статті 14 після слів "право вивезення" додати слова "(тимчасового вивезення), а замість слів "через державний і митний кордон" записати "за межі митної території" і подати цей абзац абзацом другим статті 14.


Враховано


82.
Вивезення культурних цінностей без зазначеного у цій статті свідоцтва забороняється.
-105- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Округ N 356)
Н.д.Бублик Ю.Т. (Н.д. 13 скл.)0
Третій абзац статті 14 викласти у такій редакції: "Вивезення культурних цінностей без зазначених свідоцтва та акту забороняється."


Відхилено

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.


-106- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац третій статті 14 подати в редакції: "Вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється."


Враховано


83.
Зразки свідоцтв на право вивезення відповідних культурних цінностей затверджуються Міністерством культури і мистецтв України та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.
-107- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Частину четверту статті 14 викласти в редакції "Зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України" і подати її в кінці першого абзацу.


Враховано84.
Стаття 15. Оскарження рішення щодо права вивезення культурних цінностей
-108- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 15 вилучити.
Враховано

85.
Власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа має право оскаржити висновок державної експертизи культурних цінностей та рішення щодо відмови у вивезенні культурних цінностей до Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, Міжвідомчої ради з питань вивезення і ввезення культурних цінностей, а в разі незгоди з їх рішенням - до суду.
-109- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Після слів "та рішення" додати "територіальних органів і установ" і далі за текстом.Відхилено-110- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Після слів: "територіальних органів і установ" додати: "(служби контролю за вивезенням з України культурних цінностей)", слова "щодо відмови у вивезенні культурних цінностей" вилучити, після слів "Міжвідомчої ради з питань вивезення" подати слова: "ввезення і повернення культурних цінностей", далі за текстом.


Відхилено
--111- Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
В статті 15 не слід змішувати повноваження судової і виконавчої влади і не наділяти управління при Кабінеті Міністрів правами юридичної особи.


Відхилено
-112- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "...мистецтв України," записати "Кабінету Міністрів України, а в разі незгоди до суду згідно чинного законодавства України", слова "Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, Міжвідомчої ради з питань вивезення і ввезення культурних цінностей, а в разі незгоди з їх рішенням до суду" вилучити. Вважаємо, що не слід змішувати та ставити в залежність повноваження судової та виконавчої влади, обмежуючи тим самим права всіх власників культурних цінностей. Це протирічить ст. 6, 22 Конституції України. Звертаємо Вашу увагу на те, що не можливо наділити управління при Кабінеті Міністрів правами юридичної особи, тим більш з такими повноваженнями.


Відхилено


Розділ ІІІ. Вивезення та ввезення культурних цінностей

86.
Стаття 16. Культурні цінності, що не підлягають вивезенню з України
-113-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Вивезенню з України не підлягають: культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Враховано

Стаття 14. Культурні цінності, що не підлягають вивезенню з України
Вивезенню з України не підлягають:
культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;
культурні цінності, включені до Музейного фонду України.
87.
Вивезенню з України не підлягають такі категорії культурних цінностей:88.
рухомі предмети (незалежно від часу їх створення), що охороняються державою і занесені в порядку, встановленому законодавством України, в охоронні переліки і реєстри культурних цінностей;89.
культурні цінності, що постійно зберігаються в державних музеях, архівних установах, бібліотеках, інших державних сховищах культурних цінностей України. За рішенням Міністерства культури і мистецтв України та Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України дію цього правила може бути поширено на інші музеї, архівні установи, бібліотеки, колекції, окремі предмети, що мають виняткову культурну цінність, незалежно від форм власності.
Стаття 15. Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей

Клопотання про право вивезення культурних цінностей подається не пізніше ніж за місяць до дати їх вивезення власником чи уповноваженою ним особою до Державної служби контролю.
До клопотання додаються:
документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
висновок державної експертизи.
Стаття 16. Вивезення родинних цінностей
Родинні цінності, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, установах, бібліотеках та інших державних сховищах культурних цінностей, вивозяться відповідно до законодавства України.
Стаття 17. Вивезення особистих нагород


-114- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Після статті 16 подати нову статтю 17 "Вивезення особистих нагород" в такій редакції: "У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших країн їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення.
Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої країни, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої країни, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та до кументів, що підтверджують родинні зв`язки".


Враховано


У разі переїзду громадян на постійне місце проживання до інших країн їм дозволяється вивозити особисті нагороди, на які є орденські книжки або нагородні посвідчення.
Вивезення громадянами, які переїжджають на постійне місце проживання до іншої країни, нагород, що залишилися їм від померлих батьків, можливе за умови подання документів, що підтверджують переїзд громадян на постійне місце проживання до іншої країни, свідоцтва про смерть, орденських книжок або нагородних посвідчень та документів, що підтверджують родинні зв`язки.
90.
Стаття 17. Порядок вивезення культурних цінностей особами, які володіють дипломатичними привілеями та імунітетом
-115-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву статті 17 подати в редакції: "Вивезення культурних цінностей особами, які користуються дипломатичним імунітетом".

Враховано

Стаття 18. Вивезення культурних цінностей особами, які користуються дипломатичним імунітетом
91.
Порядок вивезення культурних цінностей, встановлений цим Законом, поширюється на осіб, які володіють дипломатичними привілеями чи імунітетом. Особистий вантаж зазначених осіб може бути підданий митному огляду відповідно до митного законодавства України і міжнародних угод.
-116- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
В першому реченні статті 17 слово "володіють" замінити словом "користуються", вилучивши слова "привілеями чи". В другому реченні слово "вантаж" замінити словом "багаж", а слово "угод" замінити словами "договорів України".


Враховано


Порядок вивезення культурних цінностей, встановлений цим Законом, поширюється на осіб, які користуються дипломатичним імунітетом. Особистий багаж зазначених осіб може бути підданий митному огляду відповідно до митного законодавства України та міжнародних договорів України.


-117- Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
Після першого речення записати: "В окремих випадках за підозрою в порушенні цього Закону і чинного законодавства України", далі за текстом.

Відхилено
-118- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "...чи імунітетом." записати "В окремих випадках за підозрою в порушенні норм цього Закону та чинного законодавства України". "Зазіхання" на "дипломатичні привілеї" може тлумачитись як порушення не лише чинного законодавства України, а й міжнародних угод, що призведе до непередбачених наслідків можливо й для нашої держави.


Відхилено


92.
Стаття 18. Вивезення культурних цінностей шляхом пересилки в поштових відправленнях
-119- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Назву статті та її початок викласти в такій редакції: "вивезення культурних цінностей шляхом пересилання в міжнародних поштових відправленнях".

Враховано
Стаття 19. Вивезення культурних цінностей шляхом пересилання в міжнародних поштових відправленнях

93.
Вивезення культурних цінностей шляхом пересилки в поштових відправленнях здійснюється згідно з правилами, встановленими цим Законом, митним законодавством України і Законом України "Про зв'язок".
-120- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Слово "правила" доцільно замінити словом "порядок", як це визначено цим Законом.


Враховано
Вивезення культурних цінностей шляхом пересилання в міжнародних поштових відправленнях здійснюється у порядку, встановленому цим Законом, митним законодавством України та Законом України "Про зв'язок".


-121- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 18 викласти в редакції: "Вивезення культурних цінностей шляхом пересилання у міжнародних поштових відправленнях здійснюється у порядку, встановленому цим Законом, митним законодавством України і Законом України "Про зв`язок".


Враховано


Стаття 20. Придбання у державну власність культурних цінностей, заявлених до вивезення
На підставі висновку державної експертизи Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням України, Міжвідомчою радою з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей може бути прийнято рішення про необхідність придбання для державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів культурної цінності, заявленої до вивезення, за ціною, зазначеною власником культурної цінності у клопотанні про видачу свідоцтва на право її вивезення та підтвердженої експертним висновком. При цьому може надаватися відстрочка для платежів на період до трьох місяців, протягом якого державний орган повинен вишукати кошти для придбання цієї культурної цінності.
94.
Стаття 19. Порядок ввезення культурних цінностей
-122-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Із назви статті 19 вилучити слово "Порядок", а після слова "цінностей" додати слова "в Україну".

Враховано

Стаття 21. Ввезення культурних цінностей в Україну
95.
Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають митному контролю і спеціальній реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України разом з Державним митним комітетом України. У разі ввезення культурних цінностей на територію України митним органам України подається свідоцтво про законність їх вивезення з держави походження, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України.
-123- - Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Стаття 19 потребує доповнення щодо визначення термінів затримання митними органами культурних цінностей у випадку їх ввезення за відсутністю відповідного свідоцтва, а також визначення подальшого механізму їх повернення і хто повинен цим займатись.


Враховано редакційно

Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням України разом з Державною митною службою України. Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності. За відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню митними органами України до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.


-124- Н.д. Журавський В.С. (Округ №68)
Перше речення статті 19 викласти в редакції: "Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням України разом з Державною митною службою України". Початок другого речення викласти в такій редакції: "Під час ввезення культурних цінностей на територію України митному органу подається свідоцтво на право їх вивезення, якщо це пердбачено" і далі за текстом. В кінці статті додати: "до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. Таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей".

Враховано
-125- Н.д.Кірімов І.З. (Округ N 95)
Замість "За відсутності" вжити слова "Якщо нема".Відхилено
-126- Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
Перше речення викласти в такій редакції: "Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають митному контролю і спеціальній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".


Відхилено
-127- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю після слів "вивезення з держави походження" доповнити словами "чи знаходження".


Враховано

-128- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... в порядку, встановленому" записати "Кабінетом Міністрів України." Слова "Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України разом з Державним митним комітетом України" вилучити.


Відхилено


96.
Стаття 20. Культурні цінності, ввезення яких забороняється


Стаття 22. Культурні цінності, ввезення яких забороняється
97.
Відповідно до міжнародних угод України або у зв'язку із запитом компетентних органів іноземних держав ввезення культурних цінностей, стосовно яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають затриманню митними органами України з метою їх подальшого повернення законним власникам у встановленому порядку.
-129- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Статтю викласти в редакції: "Ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх власнику у встановленому порядку".


Враховано

Ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такі культурні цінності підлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх власнику у встановленому порядку.
98.
Дія цієї статті поширюється також на контрафактні примірники художніх творів.


Дія цієї статті поширюється також на контрафактні примірники художніх творів.
99.
Розділ IV Регулювання тимчасового вивезення і тимчасового ввезення культурних цінностей
-130-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву розділу викласти в редакції: "Тимчасове вивезення та тимчасове ввезення культурних цінностей".

Враховано

Розділ IV. Тимчасове вивезення та тимчасове ввезення культурних цінностей
100.
Стаття 21. Тимчасове вивезення культурних цінностей


Стаття 23. Тимчасове вивезення культурних цінностей
101.
Тимчасове вивезення культурних цінностей здійснюється музеями, архівними установами, бібліотеками, театрами, концертними організаціями, іншими юридичними і фізичними особами:
-131- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Викласти в такій редакції: "Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами" і далі за текстом.

Враховано


Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися фізичними та юридичними особами:
102.
для організації виставок;


для організації виставок;
103.
для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;


для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
104.
у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;


у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю;
105.
в інших необхідних випадках, передбачених законодавством і міжнародними угодами України.
-132- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Пункт подати в редакції: "в інших випадках, передбачених законодавством України."Враховано

в інших випадках, передбачених законодавством України.
-133- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 21 доповнити частиною другою такого змісту: "Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений в угоді термін, вважаються нелегально вивезеними".

Враховано

Культурні цінності, тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений в угоді термін, вважаються нелегально вивезеними.
106.
Стаття 22. Клопотання про надання права на тимчасове вивезення культурних цінностей
-134-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву статті 22 подати в редакції: "Порядок тимчасового вивезення культурних цінностей", а нумерацію частин і абзаців зняти.

Враховано


Стаття 24. Порядок тимчасового вивезення культурних цінностей
107.
1.Клопотання про надання права на тимчасове вивезення культурних цінностей подається їх власником чи уповноваженою ним особою відповідно до територіального органу Міністерства культури і мистецтв України чи установи Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України.
-135-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 22 викласти в редакції: "Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей подається власником чи уповноваженою ним особою до Державної служби контролю."Враховано


Клопотання про дозвіл на тимчасове вивезення культурних цінностей подається власником чи уповноваженою ним особою до Державної служби контролю.-136- - Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Доповнити частину першу статті такими словами: "за два місяці до моменту тимчасового вивезення".

Враховано редакційно-137- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... відповідно до територіального" записати "митного органу.", слова "органу Міністерства культури і мистецтв України чи установи Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України" вилучити.


Відхилено


108.
2. До клопотання про тимчасове вивезення культурних цінностей, що порушуються державними музеями, архівними установами, бібліотеками, театрами, концертними організаціями незалежно від відомчого підпорядкування додаються:
-138- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу статті 22 викласти в редакції: "До клопотання додаються:"

Враховано
До клопотання додаються:
109.
1) копія угоди з приймаючою стороною про мету і умови тимчасового вивезення культурних цінностей;
-139- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
На початку абзацу першого частини другої додати слова: "нотаріально завірена", а після слів "культурні цінності" додати слова: "гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;"

Враховано
нотаріально завірена копія угоди з приймаючою стороною про мету та умови тимчасового вивезення культурних цінностей, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
110.
2) документ, який засвідчує страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику, або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;
-140- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
В абзаці другому частини другої після слова "документ" записати "про страхування" і далі за текстом.
Абзаци третій і четвертий частини другої і частину третю статті 22 вилучити.
Доповнити частину другу абзацом третім такого змісту: "документ, що підтверджує право власності на культурні цінності".

Враховано
документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;
111.
3) документально підтверджені гарантії приймаючої сторони і гарантії державних органів країни призначення щодо збереження і повернення культурних цінностей в обумовлений строк;


документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
112.
4) письмова згода на тимчасове вивезення культурних цінностей відповідно Міністерства культури і мистецтв України, Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України.
-141- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Доповнити частину другу абзацом четвертим такого змісту: "висновок державної експертизи".


Враховано


висновок державної експертизи.
113.
3. У разі тимчасового вивезення культурних цінностей іншими, крім передбачених в частині другій цієї статті фізичними чи юридичними особами, органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими особами до клопотання про тимчасове вивезення культурних цінностей додаються:
114.
1) довідка про внесення культурних цінностей, що тимчасово вивозяться, до охоронних переліків чи реєстрів, складених у порядку, встановленому законодавством України;115.
2) документ, що підтверджує факт повідомлення відповідного державного органу, під охороною якого перебувають культурні цінності, про їх тимчасове вивезення;116.
3) копія угоди з приймаючою стороною про мету і умови тимчасового вивезення культурних цінностей;117.
4) документально підтверджені гарантії приймаючої сторони і гарантії державних органів країни призначення стосовно збереження і повернення культурних цінностей в обумовлений строк.
-142- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
В кінці статті 22 додати частину третю в редакції: "Після державної експертизи про прийняте рішення власник культурних цінностей чи уповноважена ним особа письмово повідомляється в місячний термін від дня офіційного надходження заяви".

Відхилено-143- Н.д.Білоус В.О. (Н.д. 13 скл.)
Ст. 22 доповнити пунктом "Подані документи розглядаються державними органами на протязі місяця і якщо є законні підстави , то власнику видається свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей".

Враховано редакційно

118.
Стаття 23. Відмова в наданні свідоцтва на тимчасове вивезення культурних цінностей
-144-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву статті викласти в редакції: "Відмова у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей". Нумерацію частин і абзаців зняти.

Враховано
Стаття 25. Відмова у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей
119.
1. Клопотання про надання свідоцтва на тимчасове вивезення культурних цінностей не може бути задоволено, якщо:
-145- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Абзац другий частини першої викласти в редакції: "Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано, якщо:"

Враховано
Свідоцтво на право тимчасового вивезення культурних цінностей не може бути видано, якщо:
120.
1) відсутні з боку фізичної чи юридичної особи, що здійснює тимчасове вивезення, гарантії стосовно зворотного ввезення цих культурних цінностей в обумовлений строк;
-146- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Абзац другий частини першої викласти в редакції: "відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;"


Враховано

відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
121.
2) стан культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не дозволяє змінювати умови їх зберігання;
-147- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Оскільки це Закон прямої дії, на наш погляд, варто чітко визначитися: відхиляється чи не відхиляється клопотання у випадку, зазначеному у статті.


Відхилено

культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання;


-148- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац третій частини першої викласти в редакції: "Культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання;"

Враховано


122.
3) не визначено власника культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення;
-149- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Абзац четвертий частини першої вилучити.

Враховано


123.
4) культурні цінності є предметом спору щодо права власності відносно них;
-150- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Абзац п`ятий частини першої подати в редакції: "культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них".


Враховано
культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них;
124.
5) визначена страхова вартість предметів, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;
-151-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці шостому частини першої вилучити слово "визначена", а слово "предметів" замінити словами "культурних цінностей".

Враховано
страхова вартість культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;
125.
6) культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, розшукуються;
-152- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У абзаці сьомому частини першої слово "розшукуються" замінити словами "перебувають в розшуку".

Враховано

культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку;
126.
7) у країні, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, або інші обставини, що перешкоджають здійсненню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю країну.
-153- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Слово "країні" замінити на слово "державі", після слів "... стихійне лихо," записати "на її території введено надзвичайний стан,".
Враховано

у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають здійсненню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю країну.


-154- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Доцільно більш конкретно визначити поняття "інші обставини". В даному варіанті це дає змогу для суб'єктивної відмови у наданні свідоцтва.

Відхилено-155- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Доповнити частину першу статті підпунктом восьмим такого змісту: "8) неподання разом з клопотанням документів, передбачених статтею 23 цього Закону".


Відхилено


127.
2. Клопотання про надання права на тимчасове вивезення культурних цінностей може бути також відхилено, якщо Україна не має дипломатичних відносин з державою, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей.
-156-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину другу статті 23 вилучити.
Враховано

128.
Стаття 24. Незмінність угоди щодо мети і умов тимчасового вивезення культурних цінностей


Стаття 26. Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей
129.
Умови угоди з приймаючою стороною щодо мети і умов тимчасового вивезення культурних цінностей не підлягають зміні після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей.
-157- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю викласти в редакції: "Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей не можуть бути змінені після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей".

Враховано
Умови угоди щодо тимчасового вивезення культурних цінностей не можуть бути змінені після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей.
130.
Після видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей ці цінності не можуть бути предметом застави як на території України, так і за її межами.
-158- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу вилучити.

Враховано

131.
Стаття 25. Порядок тимчасового ввезення культурних цінностей


Стаття 27. Порядок тимчасового ввезення культурних цінностей
132.
Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають митному контролю та реєстрації у порядку, встановленому Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України разом з Державним митним комітетом України.
-159- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 25 викласти в редакції: "Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають реєстрації у порядку, встановленому Державною службою контролю разом з Державною митною службою України".

ВрахованоКультурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну, підлягають реєстрації у порядку, встановленому Державною службою контролю разом з Державною митною службою України.


-160- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... та реєстрації у порядку, встановленому" записати "Кабінетом Міністрів України", слова "Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України разом з Державним митним комітетом України." вилучити.

Відхилено


133.
Культурні цінності, що тимчасово ввозяться в Україну з метою культурного співробітництва і є власністю іноземних держав, іноземних фізичних та юридичних осіб, перебувають під охороною України, на них поширюється дія законодавства України про охорону культурної спадщини та цього Закону. Надання державних гарантій щодо охорони зазначених культурних цінностей здійснюється в кожному окремому випадку відповідно до міжнародних угод України або рішень Кабінету Міністрів України на умовах додержання принципу взаємності.
-161- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... та юридичних осіб", записати "осіб без громадянства".Відхилено\

-162-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину другу статті 25 вилучити.


Враховано


Розділ V. Право власності на культурні цінності
134.
Стаття 26. Транзит культурних цінностей
-163- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 26 включити в розділ V, подавши її статтею 35.


Враховано135.
Транзит культурних цінностей через територію України регулюється митним законодавством та міжнародними угодами України.
-164- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Слово "угодами" заміниить словом "договорами", а слово "через" вилучити.


136.
Розділ V Запобігання незаконній передачі прав власності на культурні цінності
-165-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву розділу викласти в редакції: "Право власності на культурні цінності"

Враховано

137.
Стаття 27. Право власності на культурні цінності, що вивозяться з України
-166- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву статті 27 викласти в редакції: "Порядок оформлення права на вивезення культурних цінностей" і подати її статтею 15.

Враховано


138.
Вивезення культурних цінностей з України може здійснюватися тільки власником цих цінностей або уповноваженою ним особою в порядку, встановленому законодавством України.
-167- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю викласти в редакції:
"Клопотання про право вивезення культурних цінностей подається не пізніше ніж за місяць до дати їх вивезення власником чи уповноваженою ним особою до Державної служби контролю.
До клопотання додаються:
документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
висновок державної експертизи."


Враховано

139.
Вивезення з України культурних цінностей юридичними особами здійснюється за умови документального підтвердження законності володіння ними.
-168- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Частину другу статті 27 вилучити.
Враховано

140.
Не допускається передача власником культурних цінностей прав володіння, користування і розпорядження зазначеними культурними цінностями, а також продаж цінностей, якщо ці дії можуть сприяти незаконному їх вивезенню.
-169- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317)
Частину третю статті 27 вилучити.Враховано

-170- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
У запропонованому варіанті норма дії статті обмежує конституційні права громадянина. По-друге, яким чином власник при продажу культурних цінностей може передбачити, що в подальшому (через 5-15 років, наприклад) вони можуть бути беззаконно вивезені.


Враховано редакційно


141.
Стаття 28. Вивезення культурних цінностей, право власності на які належить громадянам
-171- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Назву статті 28 податив редакції: "Вивезення родинних цінностей" .

Враховано

142.
У разі коли громадяни, що виїжджають за межі України на постійне місце проживання, заявляють до вивезення предмети, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, архівних установах, бібліотеках, інших державних сховищах культурних цінностей і підпадають під дію цього Закону, але розглядаються як сімейні цінності, Міністерство культури і мистецтв України та Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України порушують перед Міжвідомчою радою з питань вивезення і ввезення культурних цінностей клопотання про надання згоди на їх вивезення.
-172- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю викласти в редакції: "Родинні цінності, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, установах, бібліотеках та інших державних сховищах культурних цінностей, вивозяться відповідно до законодавства України", і подати її статтею 17.


Враховано

-173- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Перший абзац статті пропонуємо викласти у такій редакції: "У разі від`їзду за межі України на постійне місце проживання громадяни подають заяву про вивезення предметів, які не перебувають на постійному зберіганні в державних музеях, архівних установах, бібліотеках, інших державних сховищах культурних цінностей, але підпадають під дію цього Закону, та є законною власністю і розглядаються як сімейні цінності, до Міністерства культури і мистецтв України, яка розглядається в термін 30 календарних днів з моменту подачі." замість наведеного.


Відхилено


143.
У разі вивезення громадянами, що виїжджають за межі України на постійне проживання, колекцій культурних цінностей Міжвідомча рада з питань вивезення і ввезення культурних цінностей може прийняти рішення про можливість вивезення частини колекції культурних цінностей за умови укладення угоди про передачу державним музеям, архівним установам, бібліотекам, іншим державним сховищам культурних цінностей частини предметів колекції, що мають визначне художнє, історичне, наукове чи інше культурне значення, на визначених ними умовах.
-174- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13скл.)
Частину другу і третю статті 28 вилучити.Враховано
-175- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Абзац 2 і 3 привести у відповідність до ст. 41 Конституції України.

Враховано редакційно

-176- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Привести у відповідність до ст. 41 Конституції України.

Враховано редакційно-177- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "..., колекцій культурних цінностей" записати "може бути прийнято", слова "Міжвідомча рада з питань вивезення і ввезення культурних цінностей може прийняти" вилучити.


Відхилено

144.
Такі угоди укладаються між власниками культурних цінностей чи уповноваженими ними особами та Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.145.
Стаття 29. Вивезення культурних цінностей їх авторами
-178- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 29 вилучити.

Враховано


146.
1. Автор або інша особа, що має авторське право, незалежно від того, виїжджають вони за межі України тимчасово чи на постійне місце проживання, мають право вивезти створені ними культурні цінності в будь-якій кількості в порядку, визначеному цим Законом.
-179- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Початок частини подати в редакції: "Автор або його спадкоємці". В кінці речення вилучити слова "в будь- якій кількості".


Відхилено


147.
2. Фізичні чи юридичні особи, які вивозять за життя автора або протягом 50 років після його смерті створені ним культурні цінності, зобов'язані підтвердити законність володіння ними.
-180- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину подати в редакції: "Фізичні та юридичні особи, які вивозять за життя автора або протягом 50 років після його смерті створені ним твори, що мають художню, історичну, етногрофічну та наукову цінність, зобов`язані підтвердити законність володіння ними".Відхилено


148.
Стаття 30. Придбання у державну власність культурних цінностей, заявлених до вивезення149.
На підставі висновку державної експертизи Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України, Міжвідомчою радою з питань вивезення і ввезення культурних цінностей може бути прийнято рішення про необхідність придбання для державних музейного, бібліотечного та національного архівного фондів України культурних цінностей, що заявлені до вивезення. Державні органи України мають право придбати культурну цінність, заявлену до вивезення за ціною, зазначеною власником культурної цінності у клопотанні про видачу свідоцтва на право її вивезення і підтвердженою експертним висновком. При цьому може надаватися відстрочка для платежів на період до шести місяців, протягом якого державний орган повинен вишукати кошти для придбання цієї культурної цінності.
-181-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Частину першу статті 30 викласти в редакції: "На підставі висновку державної експертизи Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням України, Міжвідомчою радою з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей може бути прийнято рішення про необхідність придбання для державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів культурної цінності, заявленої до вивезення, за ціною, зазначеною власником культурної цінності у клопотанні про видачу свідоцтва на право її вивезення та підтвердженої експертним висновком. При цьому може надаватися відстрочка для платежів на період до трьох місяців, протягом якого державний орган повинен вишукати кошти для придбання цієї культурної цінності", і подати її статтею 20 ІІІ розділу.

Враховано

-182- Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
Друге речення викласти у такій редакції: "Державні органи України мають право придбати культурну цінність без порушення прав власника..." далі за текстом.

Враховано редакційно-183- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... і мистецтв України" слова ", Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України, Міжвідомчою радою з питань вивезення і ввезення культурних цінностей" вилучити. Після слів "... придбати культурну цінність" записати "за його погодженням без порушення прав власника,", інакше такі дії є порушенням ст. 41 Конституції України та норм щодо прав власника, визначених чинним законодавством України.


Враховано редакційно


150.
Відмова державних органів України від придбання зазначеної культурної цінності або закінчення шестимісячного строку внесення платежів є підставою для видачі власнику культурних цінностей свідоцтва на право їх вивезення.
-184- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу і третю вилучити.

Враховано

151.
Спори, пов'язані з переважним правом на придбання таких культурних цінностей, розв'язуються в судовому порядку.
-185- Н.д.Шейко П.В(Н.д. 13 скл.)
Після слів " ... в судовому порядку" записати "згідно законодавства України".
Відхилено


-186- -.Кожушко О.М (Н.д. 13 скл.)
Третій абзац записати так: "Спори, пов'язані з переважним правом на придбання таких культурних цінностей, розв`язуються згідно законодавства України".

Відхилено


152.
Стаття 31. Порядок використання культурних цінностей, затриманих чи конфіскованих митними або правоохоронними органами
-187-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Назву і частину першу статті 31 викласти в редакції: "Стаття... Порядок використання вилучених чи конфіскованих культурних цінностей.
Культурні цінності, вилучені митними вбо правоохоронними органами, а також конфісковані за рішенням суду, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню України, які забезпечують їх зберігання, експертизу та інформацію про них з метою уточнення права власності на них".

Враховано


Стаття 28. Порядок використання вилучених чи конфіскованих культурних цінностей.

153.
1. Культурні цінності, в тому числі вироби з дорогоцінних металів і каміння, затримані чи конфісковані митними або правоохоронними органами у разі спроби їх незаконного вивезення, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України або Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України, які забезпечують зберігання цих культурних цінностей, їх експертизу і публікацію з метою уточнення права власності на них.

Культурні цінності, вилучені митними або правоохоронними органами, а також конфісковані за рішенням суду, передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню України, які забезпечують їх зберігання, експертизу та інформацію про них з метою уточнення права власності на них.


-188- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... спроби їх незаконного вивезення" записати "та передаються безоплатно згідно чинного законодавства України", слова "передаються безоплатно" вилучити.

Відхилено

154.
Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі.


Після встановлення права власності на зазначені культурні цінності вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі.
155.
Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відносяться за рахунок власника, якщо інше не передбачено рішенням суду.
-189- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Абзац третій викласти в редакції: "Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовує власник, якщо інше не передбачено законодавством України або рішенням суду."

Враховано

Витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовує власник, якщо інше не передбачено законодавством України або рішенням суду.
156.
2. У разі коли затримані чи конфісковані культурні цінності обернені в доход держави згідно із законодавством, Міністерство культури і мистецтв України, Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України вирішують питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання до державних музейного, бібліотечного та національного архівного фондів або релігійних об'єднань.
--190- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Частину четверту викласти в редакції: "Якщо вилучені або конфісковані культурні цінності обернені в доход держави відповідно до закону, то Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішує питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям ".


ВрахованоЯкщо вилучені або конфісковані культурні цінності обернені в доход держави відповідно до закону, то Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішує питання про безоплатну передачу цих культурних цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям.


-191- Н.д.Писаренко А.А. (Округ N 44)
Пункт 2 доповнити: "А також до об`єктів природно-заповідного фонду України".

Відхилено-192- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... держави згідно із" записати "чинним".


Враховано
-193- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... архівного фондів" слова "або релігійних об`єднань" вилучити.


Відхилено


157.
3. Культурні цінності, не передані для постійного зберігання державним музеям, архівним установам, бібліотекам, іншим державним сховищам культурних цінностей або релігійним об'єднанням, підлягають реалізації в установленому порядку. Кошти від реалізації зазначених культурних цінностей передаються державному органу, що забезпечив їх затримання чи конфіскацію, Міністерству культури і мистецтв України, Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України. Порядок розподілу і використання цих коштів визначає Кабінет Міністрів України.
-194- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Частину п`яту статті 31 вилучити.Враховано-195- Н.д.Кожушко О.М. (Н.д. 13 скл.)
В пункті 3 після першого речення записати:"Порядок розподілу і використання коштів від реалізації зазначених культурних цінностей визначає Кабінет Міністрів України."

Відхилено-196- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Друге речення частини третьої статті викласти в такій редакції: "Кошти від реалізації зазначених культурних цінностей передаються до державного бюджету."


Відхилено
-197- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів в п. 3 "... сховищам культурних цінностей" записати в такій редакції: ", підлягають реалізації в установленому порядку. Порядок розподілу і використання коштів від реалізації зазначених культурних цінностей визначає Кабінет Міністрів України." замість наведеного.


Відхилено


158.
Стаття 32. Запобігання придбанню незаконно вивезених з інших країн, викрадених чи незаконно придбаних культурних цінностей
-198-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
В назві статті 32 термін "незаконно придбаних" замінити терміном "недобросовісно набутих".

Враховано

Стаття 29. Запобігання придбанню незаконно вивезених з інших країн, викрадених або недобросовісно набутих культурних цінностей
159.
З метою запобігання придбанню незаконно вивезених з інших країн, викрадених чи незаконно придбаних культурних цінностей державні музеї, архівні установи, бібліотеки, інші державні сховища культурних цінностей зобов'язані вживати необхідних заходів для одержання інформації про походження цих культурних цінностей.
-199- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
У тексті статті 32 слова "З метою"замінити словом "Для", а слова "чи незаконно придбаних культурних цінностей державні музеї, архівні установи, бібліотеки, інші державні сховища культурних цінностей" вилучити, подавши таку редакцію: "або недобросовісно набутих культурних цінностей фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, які бажають набути право власності на культурні цінності...", далі за текстом статті.

Враховано

Для запобігання придбанню незаконно вивезених з інших країн, викрадених або недобросовісно набутих культурних цінностей фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, які бажають набути право власності на культурні цінності, зобов'язані вживати необхідних заходів для одержання інформації про походження цих культурних цінностей.


-200- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Доповнити статтю 32 частиною другою у такій редакції: "Юридичні та фізичні особи, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, зобов`язані вести реєстр, в якому повинна міститися інформація про походження кожної культурної цінності, прізвище, ім`я і по батькові та адреса постачальника, опис культурної цінності та її вартість".

Враховано
Юридичні та фізичні особи, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями, зобов`язані вести реєстр, в якому повинна міститися інформація про походження кожної культурної цінності, прізвище, ім`я і по батькові та адреса постачальника, опис культурної цінності та її вартість.
160.
Стаття 33. Витребування культурних цінностей з незаконного володіння


Стаття 30. Витребування культурних цінностей з незаконного володіння
161.
У разі викрадення і вивезення за межі України культурних цінностей України Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України здійснює необхідні заходи для повернення їх в Україну та сприяє власникам або уповноваженим ними фізичним чи юридичним особам в поданні ними позовів про витребування культурних цінностей з незаконного володіння до судів іноземних держав згідно із законодавством цих держав.
-201 - Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Статтю 33 викласти в редакції: "Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей сприяє власникам або уповноваженим ними особам у поданні позовів і звернень про витребування культурних цінностей з незаконного володіння.


Враховано

Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей сприяє власникам або уповноваженим ними особам у поданні позовів і звернень про витребування культурних цінностей з незаконного володіння.
162.
Стаття 34. Позови про повернення ввезених культурних цінностей
-202- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті і статтю 35 викласти у такій редакції:
"Стаття 35. Повернення незаконно ввезених культурних цінностей.
Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цінностей здійснюється відповідно до законодавства України або за рішенням суду.
Незаконно ввезені в Україну культурні цінності, що повертаються, звільняються від сплати мита, митних та інших зборів. Усі витрати, пов`язані з поверненням культурних цінностей, несе сторона, що вимагає їх повернення".

Враховано

Стаття 31. Повернення незаконно ввезених культурних цінностей
Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цінностей здійснюється відповідно до законодавства України або за рішенням суду.
Незаконно ввезені в Україну культурні цінності, що повертаються, звільняються від сплати мита, митних та інших зборів. Усі витрати, пов`язані з поверненням культурних цінностей, несе сторона, що вимагає їх повернення.


163.
Витребування з чужого незаконного володіння ввезених в Україну культурних цінностей здійснюється в судовому порядку.164.
Позивач може подати до відповідного суду в Україні цивільний позов про повернення культурних цінностей, що були незаконно ввезені в Україну. Позов не може бути поданий пізніше ніж через рік після того, як позивачу стало відомо про місцезнаходження культурних цінностей та їх володільця, і не пізніше ніж через 30 років після того, як культурні цінності були незаконно вивезені з території цієї країни. У разі коли культурні цінності становлять частину державних (громадських) колекцій та церковного (духовного) майна країни, де вони підлягають особливим охоронним заходам згідно з національним законодавством, подання позову обмежується 75 роками і не підлягає обмеженню у часі, якщо це передбачено окремими двосторонніми міжнародними угодами України.
-203- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
В частині другій статті слово "володільця" замінити словом "власника".Відхилено


165.
Культурні цінності, що повертаються відповідно до цієї статті, звільняються від митних та інших зборів. Всі витрати, пов'язані з поверненням культурних цінностей, несе вимагаюча сторона.166.
За позови про витребування культурних цінностей з незаконного володіння позивачі звільняються від сплати державного мита.167.
Стаття 35. Права сумлінного набувача культурних цінностей
-204- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Статтю 35 викласти в такій редакції: "Стаття 35. Права добросовісного набувача культурних цінностей.
Фізичні або юридичні особи, які володіють культурними цінностями та не знали і не повинні були знати, що ці цінності раніше були викрадені або незаконно вивезені, визнаються добросовісними набувачами культурних цінностей.
У разі придбання викрадених або незаконно вивезених з інших країн культурних цінностей зазначені цінності підлягають поверненню законному власнику. Добросовісний набувач культурної цінності має право у разі її повернення одержати компенсацію.
Держава або власник, які подають запит на повернення незаконно вивезених культурних цінностей, у разі їх повернення повинні компенсувати витрати на їх зберігання, реставрацію, експертизу тощо".Враховано

Стаття 32. Права добросовісного набувача культурних цінностей

Фізичні або юридичні особи, які володіють культурними цінностями та не знали і не повинні були знати, що ці цінності раніше були викрадені або незаконно вивезені, визнаються добросовісними набувачами культурних цінностей.

У разі придбання викрадених або незаконно вивезених з інших країн культурних цінностей зазначені цінності підлягають поверненню законному власнику. Добросовісний набувач культурної цінності має право у разі її повернення одержати компенсацію.

Держава або власник, які подають запит на повернення незаконно вивезених культурних цінностей, у разі їх повернення повинні компенсувати витрати на їх зберігання, реставрацію, експертизу тощо.
168.
У разі придбання за плату незаконно вивезених з інших країн викрадених чи загублених культурних цінностей зазначені цінності підлягають поверненню законному власнику з виплатою такої компенсації сумлінному покупцю (особі, що не знала і не повинна була знати про незаконність відчуження), якщо вимога про їх повернення поставлена країною - учасником міжнародної угоди, що є чинною для України і передбачає виплату, або якщо така виплата провадиться на засадах взаємності. У разі дарування або успадкування власник не повинен бути у більш сприятливому становищі, ніж особа, від якої він одержав культурні цінності у такий спосіб.169.
Держава, що подає запит на повернення культурних цінностей, незаконно вивезених з її території, повинна сплатити компенсацію за належний догляд за ними.170.
Передача культурних цінностей без виплати власнику або володільцю компенсації може бути здійснена відповідно до рішення Кабінету Міністрів України за поданням Міжвідомчої ради з питань вивезення та ввезення культурних цінностей або на засадах взаємності.
-205- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... Міністрів України" слова "за поданням Міжвідомчої ради з питань вивезення та ввезення культурних цінностей або на засадах взаємності." вилучити.

Відхилено171.
Стаття 36. Угоди стосовно культурних цінностей
-206- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
У назві статті 36 слова "угоди стосовно" замінити словами "договори щодо".


Враховано

Стаття 33. Договори щодо культурних цінностей
172.
З метою запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та передачі права власності на них всі угоди стосовно культурних цінностей, що підпадають під дію цього Закону, укладаються в письмовій формі.
-207- Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю викласти в редакції: "Для запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та передачі права власності на них усі договори щодо культурних цінностей, які підпадають під дію цього Закону, укладаються в письмовій формі.

Враховано

Для запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та передачі права власності на них усі договори щодо культурних цінностей, які підпадають під дію цього Закону, укладаються в письмовій формі.
173.
Угоди, укладені з порушенням цього порядку, визнаються недійсними.
Договори, укладені з порушенням цього Закону, визнаються недійсними."

Договори, укладені з порушенням цього Закону, визнаються недійсними.
174.
Стаття 37. Провадження зовнішньоекономічної діяльності, повязаної з культурними цінностями
-208-Н.д.Пхиденко С.С. (Реєстр.картка №264)
Статтю 37 вилучити.


175.
Зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з культурними цінностями, допускається тільки за наявності дозволу, що видається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.176.
Фізичні чи юридичні особи, що ведуть у встановленому порядку зовнішньоекономічну діяльність, пов'язану з культурними цінностями, зобов'язані вести реєстр, в якому повинні міститися інформація про походження кожної цінності, прізвище і адресу постачальника, її вартість, опис цієї цінності, її зображення, і на вимогу відповідних державних органів надавати відомості про культурні цінності, що надійшли.Стаття 34. Транзит культурних цінностей
Транзит культурних цінностей територією України регулюється митним законодавством і міжнародними договорами України.
Стаття 35. Сплата мита за культурні цінності
У разі вивезення або ввезення культурних цінностей мито справляється згідно із законами України.
177.
Розділ VI Заключні положення
-209- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву Розділу VI "Заключні положення" вилучити, на його місце поставити Розділ VIІІ "Міжнародне співробітництво";
Статтю 39 вилучити, відповідно змінивши нумерацію розділів і статей.Враховано


Розділ VI. Міжнародне співробітництво
Стаття 36. Міжнародне співробітництво України у галузі запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей і передачі права власності на них
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей, передачі права власності на них, а також у поверненні законним власникам незаконно вивезених і ввезених культурних цінностей відповідно до Конституції та законодавства України.


-210- Н.д.Шейко П.В (Н.д. 13 скл.)
Пропонуємо поміняти місцями Розділ VI та Розділ VIII, відповідно змінивши нумерацію наступних розділів і статей. В Розділ ... Заключні положення додатково ввести такі статті: "Стаття ... . Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування в офіційних засобах масової інформації. Стаття ... . Внесення змін та доповнень до Закону проводиться відповідно до чинного законодавства України."

Враховано редакційно

178.
Стаття 38. Сплата мита на культурні цінності
-211- Н.д.Кожин Б.Б. (Округ N 317
Статті 38 та 39 вилучити, або доповнити статтю 38 реченням: "Дія цієї статті не розповсюджується на культурні цінності - експонати виставок, що ввозяться або вивозяться."


Враховано частково
-212- Н.д.Білоус В.О. (Н.д. 13 скл.)
Стаття 38. Пропоную зняти ввізне мито на ввезення культурно-історичних цінностей.


Регулюється митним законодавством


179.
У разі вивезення, ввезення культурних цінностей стягується мито згідно із законодавством України.
-213- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 38 подати статтею 35 в редакції:
"У разі вивезення або ввезення культурних цінностей мито справляється згідно із законами України."

Враховано


180.
Стаття 39. Пільги щодо сплати мита181.
У окремих випадках фізичним чи юридичним особам, що передали в дарунок Україні культурні цінності, стосовно яких прийнято рішення про внесення їх у встановленому законодавством України в державні охоронні переліки або реєстри, у порядку, передбаченому законодавством України, можуть надаватися пільги щодо сплати мита у разі вивезення цими особами аналогічних культурних цінностей.
-214- Н.д.Кірімов І.З. (Округ N 95)
Ст. 39. До цієї статті потрібно додати: "Окремі громадяни, організації чи СП, які транспортують культурні цінності в іншу країну для організації виставки з метою просвітництва чи для популяризації творчості художників, скульпторів, письменників, від мита звільняються".


Відхилено
-215- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
В статті слово "аналогічних" замінити словом "інших".


Враховано редакційно


182.
Стаття 40. Оплата проведення державної експертизи культурних цінностей
-216- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Статтю 40 об`єднати з частиною четвертою статті 12.

Враховано


183.
Порядок і розміри плати за проведення державної експертизи культурних цінностей у зв'язку з їх вивезенням (тимчасовим вивезенням), поверненням після тимчасового вивезення встановлюються Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України.
-217- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Порядок та розмір плати проведення експертизи доцільно визначити Кабінетом Міністрів України.

Враховано редакційно

-218- Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... вивезення встановлюються" записати "Кабінетом Міністрів України.", слова "Міністерством культури і мистецтв України, Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України" вилучити.

Враховано редакційно
184.
Порядок використання коштів, отриманих від проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), повернення після тимчасового вивезення, визначається Кабінетом Міністрів України.
-219- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Слово "повернення" замінити словом "повернених".

Враховано редакційно-220- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Кошти, які надходять від проведення державних експертиз, доцільно зараховувати до місцевих бюджетів.

Відхилено


185.
Розділ VII Відповідальність за порушення законодавства України про вивезення і ввезення культурних цінностей
-221- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву розділу VII викласти в редакції: "Відповідальність за порушення законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".


Враховано
Розділ VII. Відповідальність за порушення законодавства України про вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей
186.
Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства України про незаконне вивезення чи незаконне ввезення культурних цінностей
-222- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті подати в редакції: "Відповідальність за порушення законодавства України про вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей".


Враховано
Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства України про вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей
187.
Особи, винні у незаконному вивезенні (тимчасовому вивезенні) чи незаконному ввезенні культурних цінностей несуть відповідальність, передбачену законодавством України.
-223- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину першу статті викласти в редакції: "Особи, винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, несуть відповідальність, передбачену законами України".


Враховано

Особи, винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, несуть відповідальність, передбачену законами України.


-224- Н.д.Шейко П.В. (Н.д. 13 скл.)
Після слів "... передбачену" записати "чинним".
Відхилено188.
Експерт, який свідомо дав неправдивий експертний висновок, несе відповідальність на підставі законодавства України.
-225- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Частину другу і третю статті 41 вилучити.

Враховано

189.
Неповернення культурних цінностей в обумовлений строк розглядається як незаконне вивезення цінностей, якщо не подано відповідні документи, які підтверджують наявність поважних обставин, що спричинили порушення строку повернення.
-226- Н.д.Яковенко О.М. (Округ N 50)
Доцільно конкретно визначити, що може бути віднесено до "поважних обставин".
Відхилено


190.
Розділ VIII Міжнародне співробітництво
191.
Стаття 42. Міжнародне співробітництво України у сфері заборони та запобігання незаконному вивезенню, ввезенню культурних цінностей і передачі права власності на них
-227- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Назву статті і текст подати в редакції: "Стаття 36. Міжнародне співробітництво України у галузі запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей і передачі права власності на них.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у галузі запобігання незаконним вивезенню, ввезенню культурних цінностей, передачі права власності на них, а також у поверненні законним власникам незаконно вивезених і ввезених культурних цінностей відповідно до Конституції та законодавства України".


Враховано

192.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері заборони і запобігання незаконному вивезенню, ввезенню культурних цінностей, передачі права власності на них, а також повернення законним власникам незаконно вивезених і ввезених культурних цінностей відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.-228- Н.д.Жулинський М.Г. (Н.д. 13 скл.)
Додати новий Розділ VIII. "Прикінцеві положення" в такій редакції:
"Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
До приведення нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" :
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
розробити та привести у відповідність із цим законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


Враховано

Розділ VIII. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

До приведення нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей":

подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні