Назва: Закон України ''Про статус депутатів місцевих рад''
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань державного будівництва, місцевого самовядування та діяльності рад

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД"


ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД"
1.
Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", iнших законiв України визначає правовий статус депутата сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради (далi - мiсцева рада) як повноважного представника територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу та рiвноправного члена мiсцевої ради, встановлює гарантiї депутатської дiяльностi та порядок вiдкликання депутата мiсцевої ради.
-1-
У преамбулi Закону слова "повноважного представника територiальної громади" замiнити словами "представника iнтересiв територiальної громади".

Відхилено


Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", iнших законiв України визначає правовий статус депутата сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради (далi - мiсцева рада) як повноважного представника територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу та рiвноправного члена мiсцевої ради, встановлює гарантiї депутатської дiяльностi та порядок вiдкликання депутата мiсцевої ради.
2.
Стаття 2. Депутат мiсцевої ради - повноважний представник територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу
-2-
У назвi i текстi статтi 2 слова "повноважний представник територiальної громади" та "представник вiдповiдної територiальної громади" у всiх вiдмiнках замiнити словами "представник iнтересiв територiальної громади" у вiдповiдних вiдмiнках.
Відхилено


Стаття 2. Депутат мiсцевої ради - повноважний представник територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу
3.
1. Депутат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради (далi - депутат мiсцевої ради) є повноважним представником вiдповiдної територiальної громади села, селища, мiста чи їх громад, який вiдповiдно до Конституцiї України i Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" обирається на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.


1. Депутат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi, районної, обласної ради (далi - депутат мiсцевої ради) є повноважним представником вiдповiдної територiальної громади села, селища, мiста чи їх громад, який вiдповiдно до Конституцiї України i Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" обирається на основi загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
4.
2. Депутат мiсцевої ради як повноважний представник територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу зобов'язаний виражати i захищати iнтереси вiдповiдної територiальної громади та її частини - виборцiв свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здiйсненнi мiсцевого самоврядування.


2. Депутат мiсцевої ради як повноважний представник територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу зобов'язаний виражати i захищати iнтереси вiдповiдної територiальної громади та її частини - виборцiв свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здiйсненнi мiсцевого самоврядування.
5.
Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата мiсцевої ради


Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата мiсцевої ради
6.
1. Повноваження депутата мiсцевої ради припиняються достроково за наявностi перелiчених пiдстав, засвiдчених офiцiйними документами, без прийняття рiшення вiдповiдної ради у разi:


1. Повноваження депутата мiсцевої ради припиняються достроково за наявностi перелiчених пiдстав, засвiдчених офiцiйними документами, без прийняття рiшення вiдповiдної ради у разi:
7.
3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згiдно з законом не сумiсне з виконанням депутатських повноважень;
-3-
Пункт 3 частини першої статтi 5 Закону пiсля слiв "зайняття якої згiдно з" доповнити словами "Конституцiєю України".

Враховано


3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згiдно з Конституцією України і законом не сумiсне з виконанням депутатських повноважень;
8.
Стаття 7. Несумiснiсть статусу депутата мiсцевої ради з деякими посадами та видами дiяльностi


Стаття 7. Несумiснiсть статусу депутата мiсцевої ради з деякими посадами та видами дiяльностi
9.
3. Одна i та ж особа може бути депутатом лише однiєї мiсцевої ради.
-4-
Частину третю статтi 7 викласти у такiй редакцiї:
"3. Депутат мiсцевої ради не може мати iншого представницького мандата".
Враховано

3. Депутат мiсцевої ради не може мати iншого представницького мандата.
10.
Стаття 8. Депутатська етика


Стаття 8. Депутатська етика
11.
1. Депутат мiсцевої ради як повноважний представник територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу та член ради, здiйснюючи депутатськi повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
-5-
У частинi першiй статтi 8 слова "повноважний представник територiальної громади" замiнити словами "представник iнтересiв територiальної громади".
Відхилено


1. Депутат мiсцевої ради як повноважний представник територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу та член ради, здiйснюючи депутатськi повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:
12.
Роздiл II. ДЕПУТАТ МIСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦIВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
-6-
У назвi роздiлу II слова "повноважний представник територiальної громади" замiнити словами "представник iнтересiв територiальної громади".
Відхилено


Роздiл II. ДЕПУТАТ МIСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦIВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
13.
Стаття 15. Право депутата мiсцевої ради вимагати усунення порушення законностi


Стаття 15. Право депутата мiсцевої ради вимагати усунення порушення законностi
14.
1. Депутат мiсцевої ради як представник вiдповiдної територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу у разi виявлення порушення прав та законних iнтересiв громадян або iнших порушень законностi має право вимагати припинення порушень, а в необхiдних випадках звернутися до вiдповiдних органiв i посадових осiб з вимогою вжити заходiв щодо припинення порушень законностi.
-7-
У частинi першiй статтi 15 слова "представник вiдповiдної територiальної громади" замiнити словами "представник iнтересiв територiальної громади".

Відхилено


1. Депутат мiсцевої ради як представник вiдповiдної територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу у разi виявлення порушення прав та законних iнтересiв громадян або iнших порушень законностi має право вимагати припинення порушень, а в необхiдних випадках звернутися до вiдповiдних органiв i посадових осiб з вимогою вжити заходiв щодо припинення порушень законностi.
15.
Стаття 17. Доручення виборцiв


Стаття 17. Доручення виборцiв
16.
2. Доручення виборцiв не повиннi суперечити Конституцiї i законам України (а в Автономнiй Республiцi Крим - також Конституцiї i нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республiки Крим), а їх виконання має належати до вiдання мiсцевих рад та їх органiв.
-8-
У частинi другiй статтi 17 слова "Конституцiї i законам України (а в Автономнiй Республiцi Крим - також Конституцiї i нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республiки Крим)" замiнити словами "Конституцiї i законам України, актам Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України (а в Автономнiй Республiцi Крим - також Конституцiї i нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим)".
Відхилено
(ст.8 Конституції
України)

2. Доручення виборцiв не повиннi суперечити Конституцiї i законам України (а в Автономнiй Республiцi Крим - також Конституцiї i нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республiки Крим), а їх виконання має належати до вiдання мiсцевих рад та їх органiв.
17.
Стаття 18. Обов'язки депутата мiсцевої ради у радi та її органах


Стаття 18. Обов'язки депутата мiсцевої ради у радi та її органах
18.
Депутат мiсцевої ради зобов'язаний:


Депутат мiсцевої ради зобов'язаний:
19.
1) додержуватися Конституцiї та законiв України, регламенту ради та iнших нормативно-правових актiв, що визначають порядок дiяльностi ради та її органiв;
-9-
Пункт 1 статтi 18 пiсля слiв "Конституцiї та законiв України" доповнити словами "актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України".
Відхилено

1) додержуватися Конституцiї та законiв України, регламенту ради та iнших нормативно-правових актiв, що визначають порядок дiяльностi ради та її органiв;
20.
Стаття 19. Права депутата мiсцевої ради у радi та її органах


Стаття 19. Права депутата мiсцевої ради у радi та її органах
21.
2. Депутат мiсцевої ради має право:


2. Депутат мiсцевої ради має право:
22.
15) об'єднуватися з iншими депутатами мiсцевої ради в депутатськi групи та фракцiї, якi дiють вiдповiдно до регламенту ради.
-10-
Виключити посилання на фракцiї з пункту 15 частини другої статтi 19.
Відхилено


15) об'єднуватися з iншими депутатами мiсцевої ради в депутатськi групи та фракцiї, якi дiють вiдповiдно до регламенту ради.
23.
Стаття 20. Участь депутата в сесiях мiсцевої ради та засiданнях її органiв


Стаття 20. Участь депутата в сесiях мiсцевої ради та засiданнях її органiв
24.
2. Депутат мiсцевої ради, крiм секретаря ради, повинен входити до складу однiєї з постiйних комiсiй, що утворюються радою.
-11-
Частину другу статтi 20 пiсля слiв "секретаря ради" доповнити словами "голови районної у мiстi, районної, обласної ради, їх заступникiв".
Враховано2. Депутат мiсцевої ради, крiм секретаря ради, голови районної у мiстi, районної, обласної ради, їх заступникiв, повинен входити до складу однiєї з постiйних комiсiй, що утворюються радою.
25.
Депутат мiсцевої ради за дорученням вiдповiдної ради або постiйної комiсiї, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у пiдготовцi питань для розгляду на сесiях ради та засiданнях постiйної комiсiї.


Депутат мiсцевої ради за дорученням вiдповiдної ради або постiйної комiсiї, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у пiдготовцi питань для розгляду на сесiях ради та засiданнях постiйної комiсiї.
26.
Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту


Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту
27.
3. Рiшення про направлення депутатського запиту органу чи посадовiй особi, до яких звернуто запит, приймається, якщо за нього проголосувало не менш як 1/3 депутатiв мiсцевої ради вiд загального складу ради.
-12-
Частину третю статтi 22 виключити.

Враховано частково


3. Рiшення про направлення депутатського запиту органу чи посадовiй особi, до яких звернуто запит, приймається, якщо за нього проголосувало більшість депутатiв мiсцевої ради вiд загального складу ради.
28.
Стаття 24. Право депутата мiсцевої ради порушувати питання про перевiрку дiяльностi виконавчих органiв ради, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, брати участь у здiйсненнi контролю за виконанням рiшень ради


Стаття 24. Право депутата мiсцевої ради порушувати питання про перевiрку дiяльностi виконавчих органiв ради, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, брати участь у здiйсненнi контролю за виконанням рiшень ради
29.
1. Депутат мiсцевої ради має право порушувати в радi та її органах питання про необхiднiсть проведення перевiрок з питань, вiднесених до компетенцiї вiдповiдної ради, дiяльностi розташованих на її територiї пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, виконавчих органiв ради, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, а також за дорученням ради або її органiв брати участь у перевiрках виконання рiшень ради.
-13-
У частинi першiй статтi 24 замiнити слова "мiсцевих державних адмiнiстрацiй" словами "а депутати обласних, районних рад - вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй в частинi повноважень делегованих їм обласними, районними радами".
Враховано1. Депутат мiсцевої ради має право порушувати в радi та її органах питання про необхiднiсть проведення перевiрок з питань, вiднесених до компетенцiї вiдповiдної ради, дiяльностi розташованих на її територiї пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, виконавчих органiв ради, а депутати обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад - вiдповiдних мiсцевих державних адмiнiстрацiй в частинi повноважень делегованих їм обласними, районними радами, а також за дорученням ради або її органiв брати участь у перевiрках виконання рiшень ради.
30.
Стаття 27. Депутатськi фракцiї
-14-
Виключити статтю 27.
Відхилено

Стаття 27. Депутатськi фракцiї
31.
1. Депутати мiсцевої ради на основi єдностi поглядiв або партiйного членства можуть об'єднуватися у депутатськi фракцiї з чисельнiстю не менше трьох депутатiв у сiльськiй, селищнiй та п'яти у районнiй, мiськiй, районнiй у мiстi, обласнiй, Київськiй та Севастопольськiй мiських радах. До складу депутатських фракцiй можуть входити також позапартiйнi депутати мiсцевої ради, якi пiдтримують полiтичну спрямованiсть фракцiй.


1. Депутати мiсцевої ради на основi єдностi поглядiв або партiйного членства можуть об'єднуватися у депутатськi фракцiї з чисельнiстю не менше трьох депутатiв у сiльськiй, селищнiй та п'яти у районнiй, мiськiй, районнiй у мiстi, обласнiй, Київськiй та Севастопольськiй мiських радах. До складу депутатських фракцiй можуть входити також позапартiйнi депутати мiсцевої ради, якi пiдтримують полiтичну спрямованiсть фракцiй.
32.
2. Порядок вступу до фракцiї та виходу з неї визначається самою фракцiєю. Депутат мiсцевої ради може входити до складу лише однiєї фракцiї. Рiшення про об'єднання депутатiв у фракцiю доводиться до вiдома депутатiв мiсцевої ради головуючим на сесiї ради.


2. Порядок вступу до фракцiї та виходу з неї визначається самою фракцiєю. Депутат мiсцевої ради може входити до складу лише однiєї фракцiї. Рiшення про об'єднання депутатiв у фракцiю доводиться до вiдома депутатiв мiсцевої ради головуючим на сесiї ради.
33.
3. Забезпечення дiяльностi депутатських фракцiй покладається на сiльського, селищного, мiського голову, голову ради.


3. Забезпечення дiяльностi депутатських фракцiй покладається на сiльського, селищного, мiського голову, голову ради.
34.
4. Iншi питання дiяльностi депутатських фракцiй визначаються регламентом мiсцевої ради.


4. Iншi питання дiяльностi депутатських фракцiй визначаються регламентом мiсцевої ради.
35.
Стаття 28. Права депутатських фракцiй
-15-
Виключити статтю 28.
Враховано частково

Стаття 28. Права депутатських фракцій і депутатських груп
36.
Депутатськi фракцiї мають право:


Депутатські групи мають право:
37.
1) на пропорцiйне представництво в постiйних та тимчасових комiсiях ради;


1) на пропорцiйне представництво в постiйних та тимчасових комiсiях ради;
38.
2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осiб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;


2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осiб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
39.
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засiданнi ради з кожного питання порядку денного сесiї ради;


3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засiданнi ради з кожного питання порядку денного сесiї ради;
40.
4) об'єднувати зусилля з iншими фракцiями для створення бiльшостi в радi чи опозицiї;


4) об'єднувати зусилля з iншими фракцiями для створення бiльшостi в радi чи опозицiї;
41.
5) здiйснювати iншi права, передбаченi законами України.


5) здiйснювати iншi права, передбаченi законами України.
42.
Стаття 30. Непорушнiсть повноважень депутата мiсцевої ради. Забезпечення умов для їх здiйснення


Стаття 30. Непорушнiсть повноважень депутата мiсцевої ради. Забезпечення умов для їх здiйснення
43.
6. Мiсцевi органи державної виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, керiвники пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, зобов'язанi сприяти депутатам мiсцевої ради у здiйсненнi їх депутатських повноважень.
-16-
У частинi шостiй статтi 30 Закону слова "мiсцевi органи державної виконавчої влади" замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади".
Враховано

6. Мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi особи, керiвники пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, зобов'язанi сприяти депутатам мiсцевої ради у здiйсненнi їх депутатських повноважень.
44.
Стаття 31. Порядок притягнення депутата мiсцевої ради до вiдповiдальностi
-17-
Статтю 31 виключити.
Відхилено


45.
1. Депутат мiсцевої ради не може бути затриманий, заарештований без згоди вiдповiдної ради до винесення обвинувального вироку судом.46.
2. Кримiнальна справа щодо депутата мiсцевої ради може бути порушена лише прокурором.47.
3. Кримiнальна справа щодо депутата мiсцевої ради пiдсудна обласному суду.48.
4. Для одержання згоди на затримання, арешт депутата мiсцевої ради прокурор вносить до вiдповiдної ради подання та негайно повiдомляє про це особу, стосовно якої внесено подання.49.
5. Рада розглядає подання прокурора про дачу згоди на затримання, арешт не пiзнiш як у мiсячний строк.50.
6. Депутат мiсцевої ради має право брати участь в обговореннi радою питання про надання згоди на його затримання, арешт.51.
7. Рiшення щодо надання згоди на затримання, арешт депутата мiсцевої ради приймається на пленарному засiданнi ради бiльшiстю голосiв депутатiв вiд загального складу ради. У разi вiдмови у наданнi згоди на затримання, арешт депутата мiсцевої ради, рiшення ради має бути вмотивованим. Копiя прийнятого рiшення негайно надсилається прокурору, який внiс подання про дачу згоди на затримання, арешт.52.
8. У разi неприйняття радою будь-якого рiшення протягом мiсяця з дня внесення подання прокурора про дачу згоди на затримання, арешт депутата мiсцевої ради згода на затримання, арешт вважається наданою.53.
9. У разi вiдмови ради у дачi згоди на затримання, арешт депутата мiсцевої ради прокурор має право внести подання про одержання згоди на затримання, арешт депутата до вiдповiдної ради вищого рiвня. Подання на отримання згоди на затримання, арешт депутата мiсцевої ради до Верховної Ради України вносить Генеральний прокурор України.54.
10. Прокурор у триденний строк з дня закiнчення провадження по справi щодо депутата мiсцевої ради зобов'язаний повiдомити вiдповiдну раду про результати слiдства.55.
Про результати розгляду справи у судi прокурор у триденний строк зобов'язаний проiнформувати вiдповiдну раду.56.
Стаття 33. Охорона трудових та iнших прав депутата мiсцевої ради


Стаття 33. Охорона трудових та iнших прав депутата мiсцевої ради
57.
1. У разi обрання депутата мiсцевої ради на виборну посаду у радi трудовий договiр з ним за попереднiм мiсцем роботи припиняється вiдповiдно до законодавства. Обраний на виборну посаду у вiдповiднiй радi депутат мiсцевої ради, який перебуває на службi у вiйськових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до мiсцевої ради iз залишенням на цiй службi.
-18-
У статтi 33 частину першу пiсля слiв "на виборну посаду у радi" та "на виборну посаду у вiдповiднiй радi" доповнити словами "на якiй вiн працює на постiйнiй основi".

Враховано

1. У разi обрання депутата мiсцевої ради на виборну посаду у радi, на якiй вiн працює на постiйнiй основi, трудовий договiр з ним за попереднiм мiсцем роботи припиняється вiдповiдно до законодавства. Обраний на виборну посаду у вiдповiднiй радi, на якiй вiн працює на постiйнiй основi, депутат мiсцевої ради, який перебуває на службi у вiйськових формуваннях чи правоохоронних органах держави, прикомандировується до мiсцевої ради iз залишенням на цiй службi.
58.
2. Депутату мiсцевої ради, який працював у радi на виборнiй посадi, пiсля закiнчення повноважень надається попередня робота (посада), а при її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї.
-19-
У частинi другiй статті 33 слова "який працював у радi на виборнiй посадi" замiнити словами "який працював у радi на постiйнiй основi".

Враховано

2. Депутату мiсцевої ради, який працював у радi на постійній основі, пiсля закiнчення повноважень надається попередня робота (посада), а при її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї.
59.
У разi неможливостi надання вiдповiдної роботи (посади) на перiод працевлаштування за колишнiм депутатом мiсцевої ради зберiгається, але не бiльше шести мiсяцiв, середня заробiтна плата, яку вiн одержував на виборнiй посадi у радi, що виплачується з вiдповiдного мiсцевого бюджету.


У разi неможливостi надання вiдповiдної роботи (посади) на перiод працевлаштування за колишнiм депутатом мiсцевої ради зберiгається, але не бiльше шести мiсяцiв, середня заробiтна плата, яку вiн одержував на виборнiй посадi у радi, що виплачується з вiдповiдного мiсцевого бюджету.
60.
3. Депутат мiсцевої ради не може з iнiцiативи власника (уповноваженого ним органу) або на вимогу профспiлкового чи iншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути звiльнений з роботи, вiд займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крiм випадкiв лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї) без попереднього погодження з вiдповiдною радою за висновком постiйної комiсiї ради, до вiдання якої належать питання депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв мiсцевої ради.
-20-
Частини третю та четверту статтi 33 виключити.

Відхилено

3. Депутат мiсцевої ради не може з iнiцiативи власника (уповноваженого ним органу) або на вимогу профспiлкового чи iншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути звiльнений з роботи, вiд займаної посади, виключений з колективного господарства або навчального закладу (крiм випадкiв лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї) без попереднього погодження з вiдповiдною радою за висновком постiйної комiсiї ради, до вiдання якої належать питання депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв мiсцевої ради.
61.
4. Депутат мiсцевої ради з числа вiйськовослужбовцiв або iнших категорiй громадян, служба яких регулюється статутами i положеннями, не може бути з iнiцiативи командування (адмiнiстрацiї) звiльнений зi служби, понижений у званнi чи посадi в порядку дисциплiнарного стягнення без попередньої згоди ради за висновком постiйної комiсiї ради, до вiдання якої належать питання депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв мiсцевої ради.


4. Депутат мiсцевої ради з числа вiйськовослужбовцiв або iнших категорiй громадян, служба яких регулюється статутами i положеннями, не може бути з iнiцiативи командування (адмiнiстрацiї) звiльнений зi служби, понижений у званнi чи посадi в порядку дисциплiнарного стягнення без попередньої згоди ради за висновком постiйної комiсiї ради, до вiдання якої належать питання депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв мiсцевої ради.
62.
5. Час роботи депутата мiсцевої ради на виборнiй посадi у радi зараховується до загального i безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тiєю спецiальнiстю, за якою вiн працював до обрання на виборну посаду в радi.
-21-
У частинi п'ятій статті 33 слова "Час роботи депутата мiсцевої ради на виборнiй посадi у радi" замiнити словами "Час роботи депутата у мiсцевiй радi на постiйнiй основi".
Враховано

5. Час роботи депутата у мiсцевій раді на постійній основі зараховується до загального i безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тiєю спецiальнiстю, за якою вiн працював до обрання на виборну посаду в радi.
63.
Стаття 38. Пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради


Стаття 38. Пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради
64.
1. Право вносити пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради до територiальної виборчої комiсiї належить вiдповiднiй мiсцевiй радi, а також суб'єктам, якi вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" мають право висувати кандидатiв у депутати i знаходяться на територiї вiдповiдного виборчого округу.
-22-
У частинi першiй статтi 38 слово "суб'єктам" замiнити словами "зборам виборцiв та зборам (конференцiям) об'єднань громадян".

Враховано

1. Право вносити пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради до територiальної виборчої комiсiї належить вiдповiднiй мiсцевiй радi, а також зборам виборцiв та зборам (конференцiям) об'єднань громадян, якi вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" мають право висувати кандидатiв у депутати i знаходяться на територiї вiдповiдного виборчого округу.
65.
Стаття 42. Органiзацiя пiдготовки i проведення голосування пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради


Стаття 42. Органiзацiя пiдготовки i проведення голосування пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради
66.
1. Пiдготовка i проведення голосування пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради здiйснюється дiльничними комiсiями з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв". При цьому окружнi комiсiї не утворюються, а їх функцiї виконує вiдповiдна територiальна виборча комiсiя. Дiльницi для голосування i дiльничнi комiсiї утворюються вiдповiдно на третiй i на п'ятий день пiсля прийняття територiальною комiсiєю рiшення про призначення голосування.
-23-
У частинi першiй статтi 42 слова "здiйснюється дiльничними комiсiями з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" замiнити словами "здiйснюється дiльничними комiсiями вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом".
Враховано

1. Пiдготовка i проведення голосування пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради здiйснюється дiльничними комiсiями вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. При цьому окружнi комiсiї не утворюються, а їх функцiї виконує вiдповiдна територiальна виборча комiсiя. Дiльницi для голосування i дiльничнi комiсiї утворюються вiдповiдно на третiй i на п'ятий день пiсля прийняття територiальною комiсiєю рiшення про призначення голосування.
67.
2. При вiдкликаннi депутата сiльської, селищної, мiської (мiста районного пiдпорядкування) ради дiльницi для голосування i дiльничнi комiсiї утворюються цими радами або їх виконавчими органами. Списки виборцiв для голосування про вiдкликання депутата мiсцевої ради, складенi вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", подаються для загального ознайомлення за десять днiв до голосування.
-24-
У частинi другiй статтi 42 слова "сiльської, селищної, мiської (мiста районного пiдпорядкування)" замiнити словом "мiсцевої".

Враховано

2. При вiдкликаннi депутата мiсцевої ради дiльницi для голосування i дiльничнi комiсiї утворюються цими радами або їх виконавчими органами. Списки виборцiв для голосування про вiдкликання депутата мiсцевої ради, складенi вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв", подаються для загального ознайомлення за десять днiв до голосування.
68.
Стаття 45. Особливостi проведення голосування пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради i встановлення його результатiв


Стаття 45. Особливостi проведення голосування пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради i встановлення його результатiв
69.
4. Недiйсними визнаються бюлетенi для голосування невстановленого зразка.
-25-
Частину четверту статтi 45 доповнити словами "а також бюлетенi, на яких вiдсутнi пiдписи голови та секретаря виборчої комiсiї".
Враховано

4. Недiйсними визнаються бюлетенi для голосування невстановленого зразка, а також бюлетенi, на яких вiдсутнi пiдписи голови та секретаря виборчої комiсiї.
70.
Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ


Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
71.
1. Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 12 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" положення статтi 31 цього Закону поширюються на сiльських, селищних, мiських голiв.

-26-
Частину першу Роздiлу VII "Прикiнцевi положення" виключити.
Враховано* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні