Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект


Проект

Закон України


Закон України

Про внесення змiн до Кодексу України про


Про внесення змiн до Кодексу України про

адмiнiстративнi правопорушення щодо


адмiнiстративнi правопорушення щодо

встановлення вiдповiдальностi за порушення


встановлення вiдповiдальностi за порушення

законодавства про державну таємницю


законодавства про державну таємницю

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такi змiни:


I. Внести до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) такi змiни:

1. Доповнити Кодекс статтею 212-2 такого змiсту:


1. Доповнити Кодекс статтею 212-2 такого змiсту:

"Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю


"Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю

Порушення законодавства про державну таємницю, а саме -
-1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Абзац 1 частини першої статті 212-2 викласти в такій редакції:
"Порушення законодавства про державну таємницю, що не призвело до її розголошення, а саме -".

Відхилено,
поняття ад-
міністратив-
ної відпові-
дальності зазначено у
ст.9 Кодексу
Порушення законодавства про державну таємницю, а саме -


-2- Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
Абзац 1 частини першої статті 212-2 викласти в такій редакції:
"Порушення законодавства про державну таємницю, якщо вони не призвели до тяжких наслідків для державної безпеки".
Внести доповнення про право органів СБУ у зв'язку з реалізацією функції контролю за дотриманням вимог режиму секретності видавати обов'язкові для виконання посадовими особами підприємств, установ чи організацій незалежно від їх форми власності приписи аж до тимчасового припинення робіт, пов'язаних з державною таємницею.
Відхилено,
це ознака кваліфікова-
ного виду
складу зло-
чину

Це врахова-
но у проекті
Закону Ук-
раїни "Про
державну
таємницю"
(нова редак-
ція).


1) недотримання встановленого законодавством порядку передачi державної таємницi iншiй державi чи мiжнароднiй органiзацiї;


1) недотримання встановленого законодавством порядку передачi державної таємницi iншiй державi чи мiжнароднiй органiзацiї;

2) засекречування iнформацiї, зазначеної у частинах третiй i четвертiй статтi 6 Закону України "Про державну таємницю";
-3- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У пункті 2 частини першої статті 212-2 слід дати конкретний перелік інформації, засекречування якої не допускається, виключивши з неї посилання на положення частин третьої і четвертої статті 6 Закону України "Про державну таємницю".
Враховано

2) засекречування iнформацiї:
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;
про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян;
про стан здоров`я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування і соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;
про неправомірні дії державних органів, органів місцевого самоврядування і посадових осіб;
іншої інформації, яка відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не може бути засекречена;

3) навмисне невiднесення до державної таємницi iнформацiї, розголошення якої може завдати шкоди iнтересам нацiональної безпеки України, а також необгрунтоване зниження ступеня секретностi або необгрунтоване розсекречування iнформацiї, що становить державну таємницю;
-4- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Пункти 3) та 7) частини першої статті 212-2 вилучити як такі, що містять ознаки злочину.
Враховано


4) безпiдставне засекречування iнформацiї;


3) безпiдставне засекречування iнформацiї;

5) надання грифа секретностi матерiальним носiям конфiденцiйної або таємної iнформацiї, яка не становить державної таємницi, або ненадання грифа секретностi матерiальним носiям iнформацiї, що становить державну таємницю, а також безпiдставне скасування чи зниження грифа секретностi матерiальних носiїв iнформацiї, що становить державну таємницю;


4) надання грифа секретностi матерiальним носiям конфiденцiйної або таємної iнформацiї, яка не становить державної таємницi, або ненадання грифа секретностi матерiальним носiям iнформацiї, що становить державну таємницю, а також безпiдставне скасування чи зниження грифа секретностi матерiальних носiїв iнформацiї, що становить державну таємницю;

6) порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та доступу до державної таємницi або вiдмови у їх наданнi;
-5- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
У пункті 5) частини першої статті 212-2 вилучити слова "або відмові у їх наданні".
Враховано
5) порушення встановленого законодавством порядку надання допуску та доступу до державної таємницi;

7) порушення встановленого законодавством режиму секретностi та невиконання обов'язкiв щодо збереження державної таємницi;
8) невжиття заходiв щодо забезпечення охорони державної таємницi та незабезпечення контролю за охороною державної таємницi;


6) невжиття заходiв щодо забезпечення охорони державної таємницi та незабезпечення контролю за охороною державної таємницi;

9) провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею, без отримання в установленому порядку спецiального дозволу на провадження такої дiяльностi, а також розмiщення державних замовлень на виконання робiт, доведення мобiлiзацiйних завдань, пов'язаних з державною таємницею, в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, яким не надано спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею;


7) провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею, без отримання в установленому порядку спецiального дозволу на провадження такої дiяльностi, а також розмiщення державних замовлень на виконання робiт, доведення мобiлiзацiйних завдань, пов'язаних з державною таємницею, в державних органах, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, яким не надано спецiального дозволу на провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею;

10) недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємницi пiд час здiйснення мiжнародного спiвробiтництва, прийому iноземних делегацiй, груп, окремих iноземцiв та осiб без громадянства i проведення роботи з ними;


8) недотримання вимог законодавства щодо забезпечення охорони державної таємницi пiд час здiйснення мiжнародного спiвробiтництва, прийому iноземних делегацiй, груп, окремих iноземцiв та осiб без громадянства i проведення роботи з ними;

11) невиконання норм i вимог технiчного захисту iнформацiї, що становить державну таємницю, внаслiдок чого виникає реальна загроза порушення цiлiсностi цiєї iнформацiї або просочення її технiчними каналами -


9) невиконання норм i вимог технiчного захисту iнформацiї, що становить державну таємницю, внаслiдок чого виникає реальна загроза порушення цiлiсностi цiєї iнформацiї або просочення її технiчними каналами -

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.


тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд одного до трьох неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - вiд трьох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -


Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цiєї статтi, за яке особу вже було пiддано адмiнiстративному стягненню, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян, на посадових осiб - вiд п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".


тягне за собою накладення штрафу на громадян вiд трьох до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходів громадян, на посадових осiб - вiд п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

2. Частину першу статтi 15 пiсля слiв "законних вимог прокурора" доповнити словами "порушення законодавства про державну таємницю".


2. Частину першу статтi 15 пiсля слiв "законних вимог прокурора" доповнити словами "порушення законодавства про державну таємницю".

3. У статтi 221 та частинi першiй статтi 294 слово i цифри "i 208-1" замiнити словом i цифрами "208-1 i 212-2".


3. У статтi 221 та частинi першiй статтi 294 слово i цифри "i 208-1" замiнити словом i цифрами "208-1 i 212-2".

4. Пункт 1 частини першої статтi 255 доповнити абзацом такого змiсту:


4. Пункт 1 частини першої статтi 255 доповнити абзацом такого змiсту:

"органiв Служби безпеки України (стаття 212-2)".


"органiв Служби безпеки України (стаття 212-2)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні