Назва: про державні соціальні стандарти та соціальні гарантії
Автор: народний депутат України Є.Марчук
Головний комітет: Комітет з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(04.06.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державнi соцiальнi стандарти та соцiальнi гарантiї
Цей Закон має на метi правове забезпечення реалiзацiї закрiплених Конституцiєю України соцiальних гарантiй на основi державних соцiальних стандартiв.-1- Кабінет Міністрів України
Оскільки мова в законопроекті йде також і про державні соціальні гарантії назву його необхідно викласти в редакції «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії-2- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Преамбулу викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає правові засади формування й застосування державних соціальних стандартів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України основних соціальних гарантій»
враховано


враховано


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про державнi соцiальнi стандарти та державні соцiальнi гарантiїЦей Закон визначає правові засади формування й застосування державних соціальних стандартів і нормативів, спрямованих на реалізацію закріплених Конституцією України та законами України основних соціальних гарантій.
1.
Роздiл 1. Загальнi положення


Роздiл 1. Загальнi положення
2.
Стаття 1. Основнi визначення


Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
3.
У цьому законi термiни вживаються у такому значеннi:


У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значенні:
4.
державнi соцiальнi стандарти - комплекс встановлених законами, iншими нормативно-правовими актами соцiальних норм i нормативiв, на базi яких визначаються рiвнi державних соцiальних гарантiй;
-3- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац 3 статті 1 після слів «визначаються рівні» доповнити словом «основних».

-4- Кабінет Міністрів України
Абзац другий статті 1 викласти в редакції:
«державні соціальні стандарти - це встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи, відповідно до яких визначаються рівні державних соціальних гарантій»

Враховано
враховано частково

державнi соцiальнi стандарти - соціальні норми та нормативи або їх комплекс, встановлені законами, iншими нормативно-правовими актами, на базi яких визначаються рiвнi основних державних соцiальних гарантiй;
5.
державнi соцiальнi гарантiї - встановленi законом розмiри грошових виплат, що здiйснюються державою, органами мiсцевого самоврядування, фондами соцiального страхування, iншими юридичними та фiзичними особами, а також показники мiнiмально необхiдного споживання, забезпеченостi та обслуговування, що здiйснюються закладами соцiально-культурного та комунально-побутового обслуговування вiдповiдно до державних соцiальних стандартiв та нормативiв;
-5- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац 4 статті 1 (державні соціальні гарантії) після слів «...та фізичним особам» доповнити словами «незалежно від форм власності».

-6- Кабінет Міністрів України
В абзаці третьому статті 1 слова «встановлені законом» замінити словами «встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами»

-7- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Абзац третій статті 1 викласти у такій редакції: «державнi соцiальнi гарантiї - встановленi законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, інших видів соціальних виплат, які забезпечують рівень життя не нижчий за прожитковий мінімум»

відхилено у зв`язку зі зміною редакції
враховано

врахованодержавнi соцiальнi гарантiї - встановленi законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий за прожитковий мінімум;


-8- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В абзаці четвертому статті 1 останні слова «та нормативи» виключити.

відхилено у зв`язку зі зміною редакції

6.
фiзiологiчний мiнiмум споживання - набiр продуктiв харчування та непродовольчих товарiв та послуг, якi необхiднi людини для пiдтримання життєдiяльностi без урахування соцiальних потреб;
-9- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац 4 статті 1 виключити.

-10- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий статті 1 виключити

враховановраховано

7.
прожитковий мiнiмум - вартiсна величина набору товарiв та послуг, що забезпечує задоволення основних фiзiологiчних i соцiально-культурних потреб людини;
-11- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац 6 статті 1 виключити.

-12- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Визначення прожиткового мінімуму подати у редакції Закону України «Про прожитковий мінімум»


-13- Кабінет Міністрів України
визначення прожиткового мінімуму пропонуємо викласти в редакції: «прожитковий мінімум - це вартісна величина споживчого кошика і сума податків та інших обов`язкових платежів, що сплачуються громадянином відповідно до законодавства з доходу, який відповідає вартості величини споживчого кошика»

відхилено


враховановраховано частково

прожитковий мiнiмум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров`я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості;
8.
соцiальнi норми i нормативи - показники споживання а також матерiально-технiчного, кадрового, фiнансового та iнших видiв забезпечення населення освiтнiми, медичними, житлово-комунальними, соцiально-культурними та iншими видами послуг;
-14- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Шостий абзац статті 1 викласти у редакції: «соцiальнi норми i нормативи - показники споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами»

враховано
соцiальнi норми i нормативи - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами;


-15- Кабінет Міністрів України
Визначення соціальних норм і нормативів викласти у редакції: «соціальні норми і нормативи - це державні соціальні стандарти, що визначають рівні необхідного матеріального забезпечення громадян, соціального, житлово-комунального, побутового, торгівельного і транспортного обслуговування, громадського харчування, охорони здоров`я, обслуговування навчальними закладами, закладами культури, фізичної культури, спорту та зв`язку»

відхилено (поняття стандартів пропонується визначати через поняття нормативів, а
відповідно, норми і нормативи через поняття стандартів, не узгоджується з концепцією законопроекту)

9.
нормативи витрат (фiнансування) - показники поточних та капiтальних витрат з бюджетiв всiх рiвнiв на забезпечення задоволення потреб на рiвнi соцiальних стандартiв та нормативiв.
-16- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий статті 1 виключити

відхилено
нормативи витрат (фiнансування) - показники поточних і капiтальних витрат із бюджетiв усiх рiвнiв на забезпечення задоволення потреб не нижче соцiальних стандартiв та нормативiв.
10.
Стаття 2. Призначення державних соцiальних стандартiв
-17- Кабінет Міністрів України
У назві статі 2 слово «призначення» замінити словом «мета»
враховано
Стаття 2. Мета встановлення державних соцiальних стандартiв та нормативів
11.
Державнi соцiальнi нормативи та стандарти встановлюються з метою:


Державнi соцiальнi стандарти та нормативи встановлюються з метою:
12.
формування механiзмiв забезпечення конституцiйних прав та соцiальних гарантiй громадянам;
-18- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 2 після слів «з метою» першим абзацом записати: «підвищення життєвого рівня населення»відхилено (підвищення життєвого рівня досягається іншими методами, пов`язаними з економікою)
визначення механізму реалізації соціальних прав та державних соціальних гарантiй громадян, визначених Конституцією України;


-19- Кабінет Міністрів України
У абзаці другому статті 2 слова «формування механізмів забезпечення» замінити словами «визначення механізму реалізації»

враховано

13.
визначення прiоритетiв державної соцiальної полiтики щодо забезпечення потреб людини в матерiальних благах i послугах та ресурсiв для їх реалiзацiї;

-20- Кабінет Міністрів України
У абзаці третьому слова «визначення пріоритетів державної соціальної політики» замінити словами «реалізації пріоритетних напрямів соціальної політики»
редакційні правки

відхилено (пріоритети соціальної політики залежать від постійних змін у суспільному розвитку)

визначення прiоритетiв державної соцiальної полiтики щодо забезпечення потреб людини в матерiальних благах i послугах та фінансових ресурсiв для їх реалiзацiї;
14.
обгрунтування видаткiв державного та мiсцевих бюджетiв, фондiв соцiального страхування на соцiальний захист та утримання соцiальної сфери;

редакційні правки
визначення й обгрунтування розмірів видатків Державного бюджету України та місцевих бюджетів, соціальних фондів на соціальних захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери;
15.
розроблення програм економiчного i соцiального розвитку.
-21- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Абзац 5 статті 2 записати останньою частиною цієї статті
враховано


16.
На основi соцiальних стандартiв визначаються розмiри основних соцiальних гарантiй: мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, пенсiї та соцiальної допомоги, а також доходу на члена сiм'ї, що надає право на отримання соцiальної допомоги.
-22- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
До статті 2 додати абзац: «Державна соціальна стандартизація передбачає створення Державного класифікатора соціальних норм і нормативів у сфері матеріального забезпечення громадян, соціального, житлово-комунального, побутового, торговельного і транспортного обслуговування, громадського харчування, охорони здоров`я, обслуговування навчальними закладами, закладами культури, фізичної культури, спорту та зв`язку.»


відхилено (пропонується введення нового невизначеного поняття, що логічно не вписується в редакцію закону)На основi соцiальних стандартiв визначаються розмiри основних соцiальних гарантiй: мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати та пенсiї за віком, інших видів соціальних виплат і допомоги.
Державні соціальні стандарти обов`язково враховуються при розробці програм економічного і соціального розвитку.


-23- Кабінет Міністрів України
Частину другу статті 2 виключити.
відхилено (поправка не суттєва)

17.
Стаття 3. Принципи формування державних соцiальних стандартiв та нормативiв


Стаття 3. Принципи формування державних соцiальних стандартiв та нормативiв
18.
Визначення соцiальних стандартiв та нормативiв здiйснюється виходячи з таких принципiв:
-24- Кабінет Міністрів України
У абзаці першому слово «визначення» замінити словом «формування»

враховано
Формування державних соцiальних стандартiв та нормативiв здiйснюється за такими принципами:
19.
забезпечення визначених Конституцiєю України гарантiй достатнього життєвого рiвня для кожного;
-25- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац другий статті 3 викласти в такій редакції: «забезпечення визначених Конституцією прав громадян України та гарантій цих прав».

враховано частково
забезпечення визначених Конституцiєю України соціальних прав та гарантiй достатнього життєвого рiвня для кожного;
20.
наукової обгрунтованостi норм споживання та забезпечення;


наукової обгрунтованостi норм споживання та забезпечення;
21.
участi профспiлок та iнших об'єднань трудящих у їх визначеннi;
-26- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3 вилучити четвертий абзац, оскільки участь профспілок та інших об`єднань трудящих не є принципом формування стандартів, а стосується статті 15 ;Порядок розроблення і затвердження державних соціальних стандартів і нормативів» у частині соціального партнерства.

відхилено-27- Кабінет Міністрів України
Абзац четвертий статті 3 викласти в такій редакції: «участі профспілок та об`єднань роботодавців у їх розробленні»

враховано
соціального партнерства;
22.
урахування вимог мiжнародних договорiв України у сферi соцiально-трудових вiдносин;
-28- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац п`ятий статті 3 викласти в такій редакції: «урахування вимог міжнародних норм і договорів України у сфері соціально-трудових відносин».

враховано частково

урахування вимог норм мiжнародних договорiв України у сферi соціального захисту та трудових вiдносин;


-29- Кабінет Міністрів України
У абзаці 5 статті 3 слова «вимог міжнародних договорів України в сфері соціально-трудових відносин» необхідно замінити словами «міжнародного досвіду та міжнародних норм щодо встановлення соціальних стандартів»
відхилено (пропозиція не обгрунтована - необхідно керуватися нормами)

23.
гласностi та громадського контролю при їх визначеннi та застосуваннi;


гласностi та громадського контролю при їх визначеннi та застосуваннi;
24.
диференцiйованого за соцiально-демографiчним та територiальними ознаками пiдходу до визначення нормативiв;
-30- Кабінет Міністрів України
Абзац сьомий статті 3 виключити
враховано частково


диференцiйованого за соцiально-демографiчними ознаками пiдходу до визначення нормативiв;
25.
законодавчого встановлення найважливiших соцiальних стандартiв та нормативiв.
-31- Кабінет Міністрів України
Абзац восьмий статті 3 виключити
відхилено (пропозиція суперечить концепції законопроекту)

законодавчого встановлення найважливiших державних соцiальних стандартiв та нормативiв.


-32- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 3 доповнити новим абзацом такого змісту: «відповідальності органів державної влади за застосування і додержання державних соціальних стандартів».

відхилено (у законопроекті передбачена відповідальність посадових осіб)

26.
Стаття 4. Система i класифiкацiя соцiальних нормативiв


Стаття 4. Система i класифiкацiя соцiальних нормативiв
27.
З метою визначення характеру задоволення соцiальних потреб використовуються:


За характером задоволення соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:
28.
1) нормативи споживання - розмiри споживання в натуральному виразi за певний промiжок часу (як правило за рiк або за день) продовольчих та непродовольчих товарiв поточного споживання та деяких видiв послуг;
-33- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
У пункті 1. частини першої статті 4 у дужках дописати слова «за місяць»
враховано
1) нормативи споживання - розмiри споживання в натуральному виразi за певний промiжок часу (за рік, за місяць, за день) продуктів харчування, непродовольчих товарiв поточного споживання та деяких видiв послуг;
29.
2) нормативи забезпеченостi - визначена кiлькiсть наявних в особистому споживаннi предметiв довгострокового користування, а також забезпечення певної територiї мережею закладiв соцiальних та житлово-комунальних послуг;
-34- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 4 абзац третій після слів «житлово-комунальних» доповнити словами «побутових, торговельних, транспортних послуг, громадського харчування, охорони здоров`я, закладами освіти, культури, спорту та зв`язку».

враховано
2) нормативи забезпечення - визначена кiлькiсть наявних в особистому споживаннi предметiв довгострокового користування, а також забезпечення певної територiї мережею закладiв охорони здоров`я, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій соцiально-культурного, побутового, транспортного обслуговування та житлово-комунальних послуг;


-35- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У пункті другому статті 4 слова «а також забезпечення певної території мережею закладів соціальних та житлово-комунальних послуг» замінити словами «а також забезпечення певної території мережею закладів, що надають соціально-культурні та житлово-комунальні послуги»

враховано

30.
3) нормативи доходу - розмiр особистого доходу громадянина або сiм'ї, який гарантує їм певний рiвень задоволення потреб, що обраховується на основi визначення вартiсної величини певного набору нормативiв споживання та забезпечення.


3) нормативи доходу - розмiр особистого доходу громадянина або сiм'ї, який гарантує їм достатній рiвень задоволення потреб, що обраховується на основi визначення вартiсної величини набору нормативiв споживання та забезпечення.
31.
З метою визначення рiвня задоволення потреб i способу їх визначення використовуються:


За рівнем задоволення потреб соціальні нормативи поділяються на:
32.
1) нормативи рацiонального споживання - рiвень, що гарантує оптимальне задоволення потреби;


1) нормативи рацiонального споживання - рiвень, що гарантує оптимальне задоволення потреби;
33.
2) нормативи мiнiмального споживання - соцiально прийнятний рiвень споживання матерiальних благ та послуг, виходячи з соцiальних або фiзiологiчних вимог;


2) нормативи мiнiмального споживання - соцiально прийнятний рiвень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, виходячи з соцiальних або фiзiологiчних потреб;
34.
3) статистичнi нормативи - норми, що визначаються на основi показникiв фактичного споживання або забезпеченостi для всього населення або його окремих соцiально-демографiчних груп.

-36- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Доповнити законопроект новою статтею такого змісту:
«Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів
Державні соціальні стандарти і нормативи формуються та встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства, якщо інше не передбачено законодавством України.
Державні соціальні стандарти затверджуються Верховною Радою України.
Соціальні нормативи затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законодавством України».
Відповідно змінити нумерацію наступних статей в остаточній редакції.


враховано
3) статистичнi нормативи - нормативи, що визначаються на основi показникiв фактичного споживання або забезпеченостi для всього населення чи його окремих соцiально-демографiчних груп.
Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів
Державні соціальні стандарти і нормативи формуються та встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за участю та погодженням з іншими сторонами соціального партнерства, якщо інше не передбачено законами України.
Державні соціальні стандарти затверджуються Верховною Радою України.
Соціальні нормативи затверджуються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами України.
35.
Стаття 5. Основнi соцiальнi стандарти
-37- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Назву статті 5 викласти в такій редакції:
«Базовий державний соціальний стандарт»

враховано
Стаття 6. Базовий державний соціальний стандарт
36.
Базовим соцiальним стандартом прожитковий мiнiмум, на основi якого визначаються державнi соцiальнi гарантiї та стандарти обслуговування та забезпечення у галузях охорони здоров'я, освiти, соцiального обслуговування та iнших.
-38- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статтю 5 викласти в наступній редакції: «Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти житлово-комунального, побутового, медичного, соціально-культурного обслуговування»

враховано

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти житлово-комунального, побутового, медичного, соціально-культурного обслуговування
37.
Роздiл 2. Сфери застосування соцiальних стандартiв та нормативiв
-39- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Назву розділу 2 замінити на таку: «Сфери застосування державних соцiальних стандартiв та нормативiв і гарантії їх забезпечення»
Далі по тексту законопроекту слова «соціальні стандарти» та «соціальні нормативи» замінити словами «державні соціальні стандарти» та «державні соціальні нормативи"
враховано
Роздiл 2. Сфери застосування державних соцiальних стандартiв та нормативiв і гарантії їх забезпечення
38.
Стаття 6. Державнi соцiальнi стандарти у сферi доходiв та виплат населенню


Стаття 7. Державнi соцiальнi стандарти у сферi доходiв населення
39.
Державнi соцiальнi стандарти у сферi доходiв та виплат населенню встановлюються з метою визначення розмiрiв державних соцiальних гарантiй у сферi оплати працi, виплат соцiального страхування, передусiм пенсiйних виплат, права на отримання та розмiрiв надання державної соцiальної допомоги, а також визначення прiоритетностi напрямiв державної соцiальної полiтики.


Державнi соцiальнi стандарти у сферi доходiв населення встановлюються з метою визначення розмiрiв державних соцiальних гарантiй у сферi оплати працi, виплат за обов`язковим державним соцiальним страхуванням, права на отримання та розмiрiв інших видів соціальних виплат та державної соцiальної допомоги, а також визначення прiоритетностi напрямiв державної соцiальної полiтики.
40.
До їх числа вiдносяться прожитковий мiнiмум доходiв населення.
-40- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Другу частину статті 6 виключити

враховано

-41- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статті 5 і 6 об`єднати
відхилено

41.
Стаття 7. Соцiальнi нормативи у сферi соцiального обслуговування


Стаття 8. Державні соцiальнi нормативи у сферi соцiального обслуговування
42.
Державнi соцiальнi нормативи у сферi соцiального обслуговування встановлюються для визначення розмiрiв державних гарантiй соцiальної пiдтримки iнвалiдiв, осiб похилого вiку, дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, та iнших осiб, якi потребують соцiальної пiдтримки. З цiєю метою визначаються:
-42- Кабінет Міністрів України
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування
Державними соціальними нормативами у сфері соціального обслуговування є:
перелік безоплатних (у межах визначених норм) послуг, які надаються установами та організаціями соціального обслуговування населення за рахунок республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів або інших законодавчо визначених джерел та спеціально створених фондів;
норми соціального обслуговування пенсіонерів та дітей, які перебувають на утриманні держави»

відхилено (звужує перелік соціальних нормативів)
Державнi соцiальнi нормативи у сферi соцiального обслуговування встановлюються для визначення розмiрiв державних гарантiй соцiальної пiдтримки iнвалiдiв, осiб похилого вiку, дiтей, якi залишились без пiклування батькiв, та iнших осiб, якi потребують соцiальної пiдтримки.
З цiєю метою визначаються:
43.
перелiк послуг, якi надаються закладами соцiального обслуговування i забезпечуються асигнуваннями з державного та мiсцевих бюджетiв та фондiв соцiального страхування;
-43- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац другий (перелік послуг) після слова «послуг» записати «безоплатних»
враховано редакційно
перелiк послуг, якi надаються закладами соцiального обслуговування i фінансуються за рахунок державного та мiсцевих бюджетiв та соціальних фондів;
44.
норми соцiального обслуговування пенсiонерiв та дiтей, якi перебувають на утриманнi держави;


норми соцiального обслуговування пенсiонерiв, інвалідів та дiтей, якi перебувають на утриманнi держави;
45.
норми харчування та забезпеченостi непродовольчими товарами в державних та комунальних закладах соцiального обслуговування.


норми харчування та забезпечення непродовольчими товарами в державних та комунальних закладах соцiального обслуговування.
46.
Стаття 8. Соцiальнi нормативи у сферi житлово-комунального обслуговування


Стаття 9. Державні соцiальнi нормативи у сферi житлово-комунального обслуговування
47.
Державнi соцiальнi нормативи у сферi житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних гарантiй щодо надання житлово-комунальних послуг та розмiрiв плати за нього, якi забезпечують реалiзацiю конституцiйного права громадянина на житло. До їх числа вiдносяться:
-44- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 8 після слів «До їх числа відносяться» необхідно записати: «нормативи забезпеченості населення житлом та житлово-комунальними послугами у відповідності із стандартами повноцінного життя».
враховано
Державнi соцiальнi нормативи у сферi житлово-комунального обслуговування встановлюються з метою визначення державних гарантiй щодо надання житлово-комунальних послуг та розмiрiв плати за житло та житлово-комунальні послуги, які забезпечують реалізацію конституційного права громадянина на житло.
До їх числа відносяться:
48.
перелiк житлово-комунальних послуг, щодо оплати яких надаються дотацiї з державного та мiсцевих бюджетiв;
-45- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Абзац другий статті 8 виключити (враховано у абзаці четвертому статті 9)

враховано

49.
норма оплати населенням житлово-комунальних послуг по вiдношенню до отримуваного доходу;
-46- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 8 абзац четвертий перед словом «норма оплати» доповнити словом «гранична».

враховано
гранична норма оплати послуг по утриманню житла, житлово-комунальних послуг у залежності від отримуваного доходу;
50.
соцiальна норма житлової площi, вiдповiдно до якої здiйснюється надання субсидiй на оплату житлово-комунальних послуг.
-47- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Останній абзац статті 8 викласти в такій редакції: «соціальна норма площі житла, в межах якої здійснюється надання пільг і субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, за винятком окремих категорій громадян (одинокі пенсіонери, інваліди першої та другої груп), які проживають в приватних будинках»

враховано частково
(надмірна для цього законопроекту деталізація, предмет регулювання інших законодавчих актів)
соціальна норма житла та нормативи користування житлово-комунальними послугами щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії малозабезпеченим громадянам;


-48- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 8 доповнити підпунктом: «якісні і кількісні показники надання житлово-комунальних послуг»

-49- Кабінет Міністрів України
Статтю 8 викласти в такій редакції:
«Державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування
Державними соціальними нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування є:
житлово-комунальні послуги, які оплачуються населенням у межах норм;
норма надання житлової площі на одну особу»
враховано

відхилено (звужує перелік соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування)
показники якості надання житлово-комунальних послуг.
51.
Стаття 9. Соцiальнi нормативи у сферi транспортного обслуговування та зв'язку


Стаття 10. Державні соцiальнi нормативи у сферi транспортного обслуговування та зв'язку
52.
Державнi соцiальнi нормативи у сферi транспортного обслуговування та зв'язку включають:


Державнi соцiальнi нормативи у сферi транспортного обслуговування та зв'язку включають:
53.
показники забезпеченостi комунальним транспортом;
норми надання транспортних послуг громадянам, яким встановлено вiдповiднi пiльги;
-50- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 9 другий абзац викласти в такій редакції: «стандарти забезпеченості комунальним транспортом та послугами зв`язку»

враховано у абзаці другому та четвертому

норми забезпечення транспортом загального користування;-51- Кабінет Міністрів України
Абзац другий статті 9 викласти в такій редакції:
«показники якості транспортного обслуговування»

враховано
показники якості транспортного обслуговування;
54.
норми забезпеченостi населення послугами пiдприємств зв'язку.
-52- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Четвертий абзац статті 9 викласти в такій редакції: «норми надання послуг зв`язку громадянам, яким встановлено відповідні пільги».


відхилено (суперечить нормі ст.22 Конституції України)
норми забезпеченостi населення послугами зв'язку.


-53- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 9 доповнити п`ятим абзацом такого змісту: «норми оплати населенням послуг комунального транспорту і зв`язку по відношенню до отримуваного доходу»


відхилено (буде враховуватися при визначенні розміру прожиткового мінімуму)

55.
Стаття 10. Соцiальнi нормативи у сферi охорони здоров'я


Стаття 11. Державні соцiальнi нормативи у сферi охорони здоров'я
56.
До державних соцiальних нормативiв у сферi охорони здоров'я включаються:


До державних соцiальних нормативiв у сферi охорони здоров'я включаються:
57.
перелiк та обсяг гарантованого рiвня медичної допомоги громадянам, яка надається безоплатно у державних та комунальних закладах охорони здоров'я;
-54- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац другий статті 10 виключити


враховано частково
(вилучене слово «безоплатно» з метою уникнення двозначного трактування)
перелiк та обсяг гарантованого рiвня медичної допомоги громадянам у державних та комунальних закладах охорони здоров'я;

стандарти надання медичної допомоги, що включають обсяг дiагностичних лікувальних та профiлактичних процедур, а також вимоги до результатiв та якостi лiкування;
нормативи надання медичної допомоги, що включають обсяг дiагностичних, лікувальних та профiлактичних процедур;


-55- Кабінет Міністрів України
Абзац третій статті 10 викласти в такій редакції:
«показники якості надання медичної допомоги»

враховано
показники якості надання медичної допомоги;
59.
норми пiльгового забезпечення населення окремих категорiй населення лiкарськими засобами та iншими спецiальними засобами;
-56- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Пункт четвертий статті 10 після слова «пільгового» доповнити словами «і безоплатного»
відхилено (поняття «безоплатного» поглинається поняттям «пільгового»
нормативи пiльгового забезпечення окремих категорiй населення лiкарськими засобами та iншими спецiальними засобами;
60.
нормативи потреби у стацiонарнiй медичнiй допомозi;


нормативи забезпечення стацiонарною медичною допомогою;
61.
обов'язковий для закладiв охорони здоров'я перелiк медикаментiв;
-57- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останній абзац статті 10 піся слова «перелік» додати: «і мінімальний обсяг медикаментів»

враховано редакційно

нормативи забезпечення медикаментами державних і комунальних закладів охорони здоров`я;


-58- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 10 перелік соціальних нормативів доповнити підпунктами:
«нормативи санаторно-курортного забезпечення;
нормативи забезпечення безоплатним харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров`я»

враховано

нормативи санаторно-курортного забезпечення;
нормативи забезпечення харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров`я.

62.
Стаття 11. Соцiальнi нормативи у сферi обслуговування навчальними закладами


Стаття 12. Державні соцiальнi нормативи у сферi забезпечення навчальними закладами
63.
До державних соцiальних нормативiв у сферi обслуговування навчальними закладами включаються:
-59- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 11 після слова «включаються» додати: «стандарти надання всіх форм освіти відповідно до вимог статті 43 Конституції України»

відхилено
До державних соцiальних нормативiв у сферi забезпечення навчальними закладами включаються:
64.
перелiк та обсяг послуг дошкiльної, повної загальної середньої, професiйно-технiчної та вищої освiти, що надаються безоплатно державними i комунальними навчальними закладами;
-60- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзац другий статті 11 виключити


відхилено

перелiк та обсяг послуг дошкiльної, загальної середньої, професiйно-технiчної та вищої освiти, що надаються державними i комунальними навчальними закладами;
65.
нормативи граничної наповнюваностi класiв, груп та спiввiдношення вихованцiв i вихователiв, учнiв i вчителiв, студентiв i викладачiв у навчальних закладах;


нормативи граничного наповнювання класiв, груп та спiввiдношення вихованцiв, учнiв, студентів і педагогічних працівників у навчальних закладах;
66.
норми матерiального забезпечення учнiв.
-61- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останній абзац статті 11 викласти в такій редакції: «норми матеріального забезпечення учнів, вихованців дитячих будинків, притулків, інтернатів, дошкільних дитячих закладів, спеціальних навчальних закладів тощо».
враховано частково (що стосується безпосередньо навчальних закладів)

норми матерiального забезпечення навчальних закладів та додаткових видів соціального та матеріального забезпечення учнiв.


-62- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
У статі 11 пункт 4 після слів «...норм матеріального забезпечення учнів» перерахувати ці норми:
- у загальноосвітніх освітніх школах - забезпечення підручниками, бібліотекою, харчуванням, медичним наглядом і т.д.
- в професійно-технічних училищах - підручниками, харчуванням, стипендіями, бібліотекою, спецодягом, засобами охорони праці, інструментами, обладнанням, матеріалами для проходження виробничої практики і т.д.)
враховано частково

67.
Стаття 12. Соцiальнi нормативи у сферi обслуговування закладами культури


Стаття 13. Державні соцiальнi нормативи у сферi обслуговування закладами культури
68.
До державних соцiальних нормативiв у сферi обслуговування закладами культури включаються:
-63- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 12 після слова «включаються» додати «стандарти надання населенню послуг закладами культури відповідно до вимог Конституції України»

враховано частково у третьому абзаці
До державних соцiальних нормативiв у сферi обслуговування закладами культури включаються:
69.
перелiк та обсяг безоплатних послуг, якi надаються населенню закладами культури;
-64- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 12 доповнити новим абзацом другим такого змісту: «показники якості надання послуг закладами культури»

враховано
перелiк та обсяг безоплатних послуг, якi надаються населенню закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;
показники якості надання населенню послуг закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;
70.
нормативи забезпечення клубними закладами;
-65- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 12 доповнити абзацом п`ятим такого змісту: «нормативи забезпечення кіновидовищними закладами»


враховано (поглинається поняттям «закладами, установами та підприємствами культури»)

нормативи забезпечення населення закладами, підприємствами, організаціями та установами культури;-66- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 12 доповнити абзацом сьомим такого змісту: «професійні вимоги до працівників закладів культури»
відхилено (не є соціальним нормативом)

71.
нормативи забезпечення публiчними бiблiотеками.72.
Стаття 13. Соцiальнi нормативи у сферi обслуговування закладами фiзичної культури та спорту


Стаття 14. Державні соцiальнi нормативи у сферi обслуговування закладами фiзичної культури та спорту
73.
До державних соцiальних стандартiв у сферi обслуговування закладами фiзичної культури та спорту включаються:


До державних соцiальних нормативів у сферi обслуговування закладами фiзичної культури та спорту включаються:
74.
перелiк та обсяг безоплатних послуг, якi надаються населенню закладами фiзичної культури, спорту та дитячими оздоровчими закладами;
-67- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 13 абзац третій після слова «дитячими» доповнити словами «позашкільними установами і»
враховано редакційно
перелiк та обсяг безоплатних послуг, якi надаються населенню закладами фiзичної культури, спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами;
75.
нормативи забезпечення населення спортивними закладами, спортивним iнвентарем та обладнанням.


нормативи забезпечення населення закладами фізичної культури та спорту.
76.
Стаття 14. Соцiальнi нормативи у сферi побутового обслуговування, торгiвлi та громадського харчування
-68- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Назву статті 14 викласти в такій редакції: «Стандарти надання послуг населенню у сфері побутового обслуговування, торгівлі та громадського харчування».
відхилено (звужує поле правового регулювання у цій сфері)
Стаття 15. Державні соцiальнi нормативи у сферi побутового обслуговування, торгiвлi та громадського харчування
77.
До соцiальних нормативiв у сферi побутового обслуговування, торгiвлi та громадського харчування включаються:


До державних соцiальних нормативiв у сферi побутового обслуговування, торгiвлi та громадського харчування включаються:
78.
нормативи забезпеченостi населення побутовими послугами;
-69- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Другий абзац статті 14 викласти в такій редакції: «перелік та нормативи забезпеченості населення побутовими послугами»

відхилено (мається на увазі, що нормативи встановлюватимуться і у вигляді переліку)
нормативи забезпечення населення побутовими послугами;
79.
показники якостi надання побутових послуг;
-70- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У третьому та п`ятому абзацах слово «показники» замінити на слово «стандарти»
відхилено (суперечить визначенню поняття «нормативу» у статті 1)
показники якостi надання побутових послуг;
80.
нормативи забезпеченостi торговельною площею та мiсцями у закладах громадського харчування на 1000 жителiв


нормативи забезпечення торгівельною площею та мiсцями у закладах громадського харчування;
81.
показники якостi споживчих товарiв та продукцiї громадського харчування.
-71- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У останньому абзаці статті 14 після слів «показники якості» дописати слова «та безпеки»
враховано
показники якостi та безпеки товарiв і послуг підприємств громадського харчування.


-72- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 14 доповнити новим абзацом такого змісту: «нормативи забезпечення населення спеціалізованими книжковими магазинами»

відхилено (надмірна деталізація)-73- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Законопроект доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 16. Гарантії забезпечення державних соціальних стандартів і нормативів
Держава гарантує забезпечення основних потреб громадян на рівні встановлених законом державних соціальних стандартів і нормативів».
По тексту законопроекту змінити нумерацію статей.
враховано


Стаття 16. Гарантії забезпечення державних соціальних стандартів і нормативів
Держава гарантує забезпечення основних потреб громадян на рівні встановлених законом державних соціальних стандартів і нормативів.
82.
Роздiл 3. Основнi соцiальнi гарантiї, порядок їх визначення та затвердження


Роздiл 3. Основнi державні соцiальнi гарантiї, порядок їх визначення та затвердження
83.
Стаття 15. Порядок розроблення i затвердження державних соцiальних стандартiв i нормативiв
-74- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статтю 15 виключити з розділу 3 - питання врегульовані статтею 5 розділу 1.

враховано


-75- Кабінет Міністрів України
Статтю 15 перенести у розділ 2
враховано

84.
Державнi соцiальнi стандарти i нормативи розроблюються уповноваженими Кабiнетом Мiнiстрiв України центральними органами виконавчої влади за участю та погодженням з iншими сторонами соцiального партнерства.85.
Державнi соцiальнi стандарти, а у визначених законами випадках i нормативи, затверджуються Верховною Радою України.
-76- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Пункт другий статті 15 доповнити словами «та переглядаються не рідше одного разу в півріччя відповідно до рівня інфляції»
відхилено (рівень інфляції впливає не на всі стандарти, для прожиткового мінімуму передбачено у Законі «Про прожитковий мінімум»)


86.
Соцiальнi нормативи затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-77- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Другий та третій абзаци статті 15 викласти в такій редакції: «Державні соціальні стандарти і нормативи затверджуються Верховною Радою України»

враховано у статті 5

87.
Стаття 16. Базовi державнi соцiальнi гарантiї та порядок обгрунтування їх розмiрiв на основi соцiальних стандартiв
-78- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статтю 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 17. Основні державнi соцiальнi гарантiї та порядок визначення їх розмірів

враховано
Стаття 17. Основні державнi соцiальнi гарантiї та порядок визначення їх розмірів
88.
Базовi державнi соцiальнi гарантiї встановлюються з метою забезпечення конституцiйного права громадян на достатнiй життєвий рiвень.
Основні державнi соцiальнi гарантiї встановлюються законами з метою забезпечення конституцiйного права громадян на достатнiй життєвий рiвень.

Основні державнi соцiальнi гарантiї встановлюються законами з метою забезпечення конституцiйного права громадян на достатнiй життєвий рiвень.
89.
Розмiри базових державних соцiальних гарантiй визначаються, виходячи з встановленого законом соцiального стандарту-прожиткового мiнiмуму i мають бути не нижчими за нього.90.
До числа базових державних соцiальних гарантiй включаються:
мiнiмальний розмiр заробiтної плати;
До числа основних державних соцiальних гарантiй включаються:
мiнiмальний розмiр заробiтної плати;
мiнiмальний розмiр пенсії за віком;
неоподаткований мінімум доходів громадян;
інші види державних соціальних виплат і допомог.

До числа основних державних соцiальних гарантiй включаються:
мiнiмальний розмiр заробiтної плати;
мiнiмальний розмiр пенсії за віком;
неоподаткований мінімум доходів громадян;
розмір державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат.
91.
мiнiмальний розмiр пенсiйного забезпечення у зв'язку зi старiстю, iнвалiднiстю та iнших випадках, передбачених законодавством;
Розмiри основних державних соцiальних гарантiй не можуть бути нижчими за прожитковий мінімум».

Розмiри основних державних соцiальних гарантiй не можуть бути нижчими за прожитковий мінімум.
92.
розмiр середнього сукупного доходу на кожного члена сiм'ї, який надає право на отримання державної соцiальної допомоги.93.
Виходячи з встановленого законом соцiального стандарту визначаються також розмiри неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян, державних стипендiй учням професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв, а також розмiри допомоги та iнших соцiальних
виплат.
-79- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці шостому після слів «професійно-технічних» додати «середніх спеціальних»


враховано у абзаці четвертому статті 18

94.
За наявностi вiдповiдних соцiально-економiчних умов органи мiсцевого самоврядування можуть використовувати як базовий соцiальний стандарт рiвень соцiального мiнiмуму.
-80- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В останньому абзаці статті 16 вилучити слова «рівень соціального мінімуму»

-81- Кабінет Міністрів України
Останню частину статті 16 виключити

враховано
враховано

95.
Стаття 17. Iншi державнi соцiальнi гарантiї


Стаття 18. Iншi державнi соцiальнi гарантiї
96.
Законами України з метою надання соцiальної пiдтримки населенню України в цiлому та окремим категорiям громадян встановлюються державнi гарантiї щодо:
-82- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 17 після слів «...гарантій щодо» першим абзацом записати: «рівня життя населення в районах, що потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС»


враховано

Законами України з метою надання соцiальної пiдтримки населенню України в цiлому та окремим категорiям громадян встановлюються державнi гарантiї щодо:
рівня життя населення, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
97.
рiвнiв оплати працi рiзної квалiфiкацiї в установах та органiзацiях, якi фiнансуються з бюджетiв всiх рiвнiв;

враховано частково пропозицію 79
рiвнiв оплати працi працівників рiзної квалiфiкацiї в установах та органiзацiях, якi фiнансуються з бюджетiв всiх рiвнiв;
стипендій учням професійно-технічних, середніх спеціальних та вищих державних і комунальних навчальних закладів;
98.
пiдтримання соцiально-прийнятного життєвого рiвня населення та купiвельної спроможностi його грошових доходiв в умовах зростання цiн;
-83- Кабінет Міністрів України
У статті 17 слова «підтримання соціально-прийнятного життєвого рівня населення та купівельної спроможності його грошових доходів в умовах зростання цін» замінити словами «підтримання належного рівня реальних грошових доходів населення»


відхилено (суперечить Конституції)
індексації доходів населення з метою пiдтримання достатнього життєвого рiвня громадян та купiвельної спроможностi їх грошових доходiв в умовах зростання цiн;
99.
надання гарантованих обсягiв соцiально-культурного та комунально-побутового обслуговування;
-84- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац четвертий статті 17 сформулювати таким чином: «надання гарантованих обсягів соціально-культурного, медичного, освітянського, транспортного, торговельного, комунально-побутового обслуговування населення».

враховано
надання гарантованих обсягiв соцiально-культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров`я, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування;
100.
забезпечення пiльгових умов задоволення потреб у товарах та послугах окремим категорiям громадян.
-85- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У абзаці п`ятому статті 17 після слів «окремим категоріям громадян», закінчити словами «які потребують соціальної підтримки з боку держави».

враховано
забезпечення пiльгових умов задоволення потреб у товарах та послугах окремим категорiям громадян, які потребують соціальної підтримки.
101.
Забезпечення встановлених законами гарантiй досягається шляхом здiйснення вiдповiдних заходiв органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування за сприянням держави.
-86- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Останню частину статті 17 виключити - питання урегульовані у розділі 4

враховано-87- Кабінет Міністрів України
Останню частину статті 17 виключити
враховано

102.
Стаття 18. Порядок затвердження та застосування соцiальних гарантiй в реалiзацiї державної соцiально-економiчної полiтики


Стаття 19. Порядок визначення та застосування державних соцiальних гарантiй в реалiзацiї державної соцiально-економiчної полiтики
103.
Виключно законами України визначаються:


Виключно законами України визначаються:
104.
мiнiмальний розмiр заробiтної плати;


мiнiмальний розмiр заробiтної плати;
105.
мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком та соцiальної пенсiї;


мiнiмальний розмiр пенсiї за вiком;
106.
неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;


неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;
107.
величина порогу iндексацiї грошових доходiв громадян;


величина порогу iндексацiї грошових доходiв громадян;
108.
надання пiльг та субсидiй щодо оплати житлово-комунальних, транспортних та послуг зв'язку.
-88- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
П`ятий абзац частини першої статті 18 викласти у такій редакції: «розміри та критерії надання пільг та субсидій щодо оплати медичних послуг, житлово-комунальних, транспортних та послуг зв`язку».

враховано частково
пiльги, субсидiї щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг та послуг зв'язку та критерії їх надання.
109.
Державнi соцiальнi гарантiї є обов'язковими для додержання центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування та пiдприємствами, установами i органiзацiями, iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi.
-89- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину другу статті 18 після слова «діяльності» доповнити словами «незалежно від форми власності»

враховано
Державнi соцiальнi гарантiї є обов'язковими для всіх державних органів , органів мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно від форми власності.

110.
Органи мiсцевого самоврядування при розробцi та реалiзацiї мiсцевих соцiально-економiчних програм можуть передбачати додатковi соцiальнi гарантiї за рахунок власних коштiв.
-90- Кабінет Міністрів України
Статтю 18 об`єднати зі статтею 20 виклавши її в такій редакції:
«Стаття 18, Порядок визначення та забезпечення реалізації державних соціальних гарантій
Законами України визначаються:
мінімальний розмір заробітної плати;
мінімальний розмір пенсії за віком;
розмір середнього сукупного доходу на кожного члена сім`ї, який дає право на одержання державної соціальної допомоги;
мінімальний розмір державної соціальної допомоги;
неоподаткований мінімум доходів громадян;
величина порогу індексації грошової доходів населення;
пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг та послуг зв`язку.
Інші державні соціальні гарантії визначаються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним центральним органом виконавчої влади.
Державні соціальні гарантії є обов`язковими для їх додержання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.
Органи місцевого самоврядування під час розроблення та реалізації регіональних соціально-економічних програм за рахунок визначених ними джерел покриття можуть передбачати додаткові соціальні гарантії»


враховано частково( див. статтю 22)


Органи мiсцевого самоврядування при розробцi та реалiзацiї мiсцевих соцiально-економiчних програм можуть передбачати додатковi соцiальнi гарантiї за рахунок коштiв місцевих бюджетів.
111.
Стаття 19. Гарантiї забезпечення основних потреб соцiального та комунально-побутового обслуговування
-91- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Назву статті 19 подати в такій редакції: «Гарантії забезпечення основних потреб соціально-культурного та комунально-побутового обслуговування»
враховано частково в назві статті 16

112.
Основнi потреби населення щодо соцiально-культурного та комунально-побутового обслуговування мають задовольнятись на рiвнi, який визначається такими соцiальними нормативами:113.
забезпеченостi мережею закладiв соцiальної сфери;
-92- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Абзац другий статті 19 викласти в такій редакції: «забезпечення мережею закладів соціальної та культурної сфери»
враховано частково (узагальнено в статті 16)


114.
норм матерiального забезпечення продуктами харчування та iнвентарем;115.
професiйно-технологiчних стандартiв обслуговування.
-93- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статті 19 та 20 виключити, оскільки запропоновані в ній правовідносини врегульовані в інших статтях

враховано
-94- - Кабінет Міністрів України
Статтю 19 виключити
враховано

116.
Стаття 20. Порядок затвердження i застосування гарантiй забезпечення основних потреб соцiально-культурного та комунально-побутового обслуговування117.
Система нормативiв та гарантiй забезпечення вiдповiдно до них основних потреб у послугах закладiв соцiального, освiтньо-культурного, медичного та комунально-побутового обслуговування визначається вiдповiдно до кiлькостi, демографiчного складу та територiального розташування населення вiдповiдного регiону або територiальної громади, якi розробляються i затверджуються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади, а у разi законодавчого надання вiдповiдних повноважень - органами мiсцевого самоврядування.118.
Роздiл 4. Фiнансове забезпечення дотримання соцiальних гарантiй
-95- Кабінет Міністрів України
Розділ 4 виключити

відхилено (розділ 4 закладає правове підгрунтя для фінансового забезпечення реалізації державних соціальних гарантій, що є принциповим концептуальним положенням цього законопроекту)

Роздiл 4. Фiнансове забезпечення надання державних соцiальних гарантiй


-96- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Назву розділу 4 викласти у такій редакції: «Фiнансове забезпечення надання державних соцiальних гарантiй»
враховано

119.
Стаття 21. Основнi засади фiнансового забезпечення дотримання соцiальних гарантiй
Статтю 21 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Основнi засади фiнансового забезпечення надання державних соцiальних гарантiй

Стаття 20. Основнi засади фiнансового забезпечення надання державних соцiальних гарантiй
120.
Реалiзацiя державних соцiальних гарантiй та нормативiв здiйснюється за рахунок бюджетiв всiх рiвнiв та фондiв соцiального страхування з розрахунку на одного мешканця на засадах адресностi та цiльового використання.
Надання державних соцiальних гарантiй здiйснюється за рахунок бюджетiв усiх рiвнiв та соціальних фондiв із розрахунку на одного мешканця на засадах адресностi та цiльового використання.

Надання державних соцiальних гарантiй здiйснюється за рахунок бюджетiв усiх рiвнiв та соціальних фондiв із розрахунку на одного мешканця на засадах адресностi та цiльового використання.
121.
Державні соціальні гарантії та соціальні нормативи є основою для розрахунку нормативів витрат і на їх основі формування бюджетів різних рівнів та фондів соціального страхування, міжбюджетних відносин, розроблення програм економічного і соціального розвитку.
Державні соціальні гарантії та соціальні стандарти та нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробка загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку.

Державні соціальні гарантії та соціальні стандарти та нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробка загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку.
122.
Розрахунки і обгрунтування до показників видатків на соціальні цілі у проекті Державного та місцевого бюджетів України здійснюються на підставі державних соціальних стандартів, визначених у відповідності до цього Закону.
Державні соціальні гарантії та соціальні стандарти та нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробка загальнодержавних і місцевих програм економічного і соціального розвитку.

Розрахунки і обгрунтування до показників видатків на соціальні цілі у проекті Державного бюджету України та місцевих бюджетів здійснюються на підставі державних соціальних стандартів, визначених відповідно до цього Закону.
123.
Розробка та виконання всіх бюджетів здійснюється, виходячи з пріоритетності фінансування видатків, що здійснюються з метою забезпечення державних соціальних гарантій та нормативів.
Розробка та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів здійснюється на основі пріоритетності фінансування видатків для забезпечення надання державних соціальних гарантій.
Залучення підприємствами, установами, організаціями соціально-культурного, житлово-комунального, побутового обслуговування, закладами охорони здоров`я та освіти коштів з додаткових джерел фінансування, не заборонених законом, не є підставою для зменшення бюджетного фінансування відповідно до нормативів.»

Розробка та виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів здійснюється на основі пріоритетності фінансування видатків для забезпечення надання державних соціальних гарантій.
Залучення підприємствами, установами, організаціями соціально-культурного, житлово-комунального, побутового обслуговування, закладами охорони здоров`я та освіти коштів з додаткових джерел фінансування, не заборонених законом, не є підставою для зменшення бюджетного фінансування відповідно до нормативів.

124.
Стаття 22. Нормативи соціального забезпечення соціальних гарантій

в статтю 22 внесено зміни редакційного характеру
Стаття 21. Нормативи фінансового забезпечення державних соціальних гарантій
125.
З метою забезпечення дотримання соціальних гарантій, виходячи з розмірів соціальних нормативів, обраховуються такі види нормативів витрат (фінансування):


З метою забезпечення надання державних соціальних гарантій обраховуються такі види нормативів витрат (фінансування):
126.
нормативи фінансування поточних витрат на одного мешканця та для окремих видів соціальних послуг - на одну особу, що належить до контингенту, який підлягає даному виду обслуговування;


нормативи фінансування поточних витрат на одного мешканця, а для окремих видів соціальних послуг - на одну особу, яка підлягає даному виду обслуговування;
127.
нормативи фінансування поточних витрат на утримання мережі закладів соціально-культурного та комунально-побутового обслуговування;


нормативи фінансування поточних витрат на утримання мережі закладів охорони здоров`я, освіти, підприємств, організацій, установ соціально-культурного, житлово-комунального та побутового обслуговування;
128.
нормативи питомих капітальних витрат на будівництво закладів соціально-культурного та комунально-побутового обслуговування.


нормативи державних капітальних вкладень на будівництво закладів охорони здоров`я, освіти, підприємств, організацій, установ соціально-культурного, житлово-комунального та побутового обслуговування.
129.
Окремо визначаються нормативи бюджетних коштів, що спрямовуються на покриття витрат підприємств, організацій та закладів соціально-культурного та комунально-побутового обслуговування, що не покриваються виплатами населення.
-97- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац шостий статті 22 викласти в такій редакції: «Окремо визначаються узагальнені нормативи бюджетної забезпеченості для різних категорій територіальних громад і коригуючі коефіцієнти до них, які базуються на середньо зважених показниках відносної забезпеченості територіальних громад різного рівня кожним із видів бюджетних нормативів соціальної забезпеченості (вартість надання послуг культури, охорони здоров`я, освіти , фізичної культури та спорту тощо, гарантованих державою на відповідний бюджетний рік у розрахунку на душу населення)»

відхилено
(надмірна для цього Закону деталізація)
Окремо визначаються нормативи коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів, що спрямовуються на покриття витрат підприємств, установ та організацій соціально-культурного, житлово- комунального та побутового обслуговування, які не покриваються виплатами населення.
130.
Виходячи з розмiрiв соцiальних гарантiй та нормативiв
визначаються обсяги видаткiв на оплату працi та здiйснення виплат соцiального страхування.
-98- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Абзац сьомий статті 22 (Виходячи з розмірів...» вилучити


враховано

131.
Нормативи фiнансування встановлюються при прийняттi закону про Державний бюджет, а також при формуваннi бюджетiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування.


Нормативи фiнансування встановлюються при прийняттi Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, а також при формуваннi бюджетiв соціальних фондiв.
132.
Стаття 23. Основнi принципи формування статей видатків на соцiальнi цiлi державного та мiсцевих бюджетiв
-99- - Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статтю 23 виключити, ця норма має бути передбачена у бюджетному законодавстві
враховано

133.
При формуваннi проекту бюджету визначення загальної суми бюджетного фiнансування на соцiальний захист населення та соцiально-культурну сферу здiйснюється на основi нормативiв фiнансування на реалiзацiю державних соцiальних гарантiй та нормативiв, а також державних та комунальних програм.134.
Залучення установами соцiальної сфери додаткових джерел фiнансування не є пiдставою до зменшення бюджетного фiнансування за нормативами.
-100- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У частині другій статті 23 слово «соціальної» замінити словом «соціально-культурної»
враховано по тексту законопроекту

135.
Стаття 24. Розмежування повноважень органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо фiнансового забезпечення дотримання соцiальних гарантiй та нормативiв

внесені редакційні зміни до статті 24
Стаття 22. Розмежування повноважень органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо фiнансового забезпечення надання соцiальних гарантiй
136.
Повноваження органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi формування та застосування нормативiв фiнансування визначаються у вiдповiдностi до розмежування мiж ними функцiй та повноважень вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.


Розмежування повноважень органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у сферi формування та застосування нормативiв фiнансового забезпечення надання державних соціальних гарантій визначається вiдповiдно до Конституцiї України та законiв України.
137.
Загальну координацiю дiяльностi по застосуванню соцiальних нормативiв та нормативiв фінансування здiйснюють спецiально уповноваженi центральнi органи державної виконавчої влади, що вiдповiдають за реалiзацiю державної полiтики у сферi фiнансiв та соцiальних питань.


Координацiю дiяльностi органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо застосування державних соцiальних стандартів і нормативiв та нормативiв фінансового забезпечення надання державних соціальних гарантій здiйснюють спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади, що вiдповiдають за реалiзацiю державної полiтики у сферi фiнансiв та соцiального захисту.
138.
Стаття 25. Гарантiї державної пiдтримки мiсцевих бюджетiв
-101- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Об`єднати зміст статей 25 і 26 в одну статтю і викласти її в такій редакції:
«Стаття 23. Державна підтримка забезпечення надання державних соціальних гарантій
враховано
Стаття 23. Державна пiдтримка забезпечення надання державних соціальних гарантій
139.
З метою вирiвнювання бюджетної забезпеченостi та рiвнiв дотримання соцiальних гарантiй та нормативiв у регiонах та територiальних громадах держава здiйснює фiнансову пiдтримку реалiзацiї державних соцiальних гарантiй та нормативiв на основi застосування нормативiв витрат (фiнансування).
Держава здійснює фінансову підтримку органів місцевого самоврядування з метою забезпечення надання державних соціальних гарантій на основі нормативів витрат (фінансування).

Держава здійснює фінансову підтримку органів місцевого самоврядування з метою забезпечення надання державних соціальних гарантій на основі нормативів витрат (фінансування).
140.
Державнi соцiальнi гарантiї, соцiальнi нормативи та нормативи витрат (фiнансування) є основою для визначення мiнiмального розмiру мiсцевого бюджету - розрахункового мiнiмально допустимого обсягу його доходiв та видаткiв. Виходячи з цього розмiру, здiйснюється надання субвенцiй та дотацiй обласним та районним бюджетам для наступного розподiлу у формi цiльових дотацiй мiсцевим бюджетам.
Цiльова державна пiдтримка здiйснюється з метою вирiвнювання можливостей окремих територiальних громад щодо забезпечення надання державних соцiальних гарантій.

Цiльова державна пiдтримка здiйснюється з метою вирiвнювання можливостей окремих територiальних громад щодо забезпечення надання державних соцiальних гарантій.
141.
Стаття 26. Цiльова державна пiдтримка забезпечення соцiальних гарантiй
Державнi соцiальнi гарантiї, соцiальнi стандарти і нормативи та нормативи витрат (фiнансування) є основою для визначення мiнiмального розмiру мiсцевого бюджету - розрахункового мiнiмально допустимого обсягу його доходiв та видаткiв. Виходячи з цього розмiру здiйснюється надання дотацiй та субвенцiй із Державного бюджету України обласним та районним бюджетам для наступного розподiлу у формi цiльових дотацiй мiсцевим бюджетам.
Основою для надання державної цільової підтримки є інвестиційна програма, яка розробляється органами місцевого самоврядування на основі розрахунків обсягу капітальних вкладень, необхідних для розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць із дотриманням державних соціальних стандартів і нормативів.
При прийнятті Державного бюджету України на поточний рік обсяг державних дотацій та субвенцій визначається з урахуванням коштів, необхідних для реалізації прийнятих інвестиційних програм.
Надання державної підтримки здійснюється за умови, що питома вага коштів із Державного бюджету України не повинна перевищувати 50 відсотків загальної суми витрат відповідного місцевого бюджету.»


Державнi соцiальнi гарантiї, соцiальнi стандарти і нормативи та нормативи витрат (фiнансування) є основою для визначення мiнiмального розмiру мiсцевого бюджету - розрахункового мiнiмально допустимого обсягу його доходiв та видаткiв. Виходячи з цього розмiру здiйснюється надання дотацiй та субвенцiй із Державного бюджету України обласним та районним бюджетам для наступного розподiлу у формi цiльових дотацiй мiсцевим бюджетам.
142.
Цiльова державна пiдтримка здiйснюється з метою вирiвнювання можливостей окремих територiальних громад щодо забезпечення соцiальних стандартiв.
-102- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 26 абзац другий після слів «підтримка здійснюється» доповнити словами «у вигляді субвенцій»

враховано у третій частині статті 23

143.
Основою для надання цiльової пiдтримки є iнвестицiйна програма, яка розроблюється органами мiсцевого самоврядування на основi розрахункiв обсягу капiтальних вкладень, необхiдних для розвитку системи закладiв соцiально-культурного та комунально-побутового обслуговування для створення власного потенцiалу забезпечення соцiальних гарантiй та нормативiв.
-103- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 26 абзац третій після слів «цільової підтримки» доповнити словом «субвенції»


враховано у частині третій статті 23
Основою для надання державної цiльової пiдтримки є iнвестицiйна програма, яка розроблюється органами мiсцевого самоврядування на основi розрахункiв обсягу капiтальних вкладень, необхiдних для розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць із дотриманням державних соціальних стандартів і нормативів.
144.
При прийняттi Державного бюджету обсяг державних дотацiй та субвенцiй визначається з урахуванням коштiв, необхiдних для реалiзацiї прийнятих iнвестицiйних програм.
-104- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 26 абзац четвертий після слів «субвенцій визначається» доповнити словами «окремою статтею»

враховано
При прийняттi Державного бюджету України на поточний рік обсяг державних дотацiй та субвенцiй визначається окремою статтею з урахуванням коштiв, необхiдних для реалiзацiї прийнятих на підставі договорів iнвестицiйних програм.
145.
Надання державної пiдтримки здiйснюється за умови, що питома вага коштiв державного бюджету не повинна перевищувати 50 вiдсоткiв загальної суми витрат.
-105- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Останній абзац статті 26 викласти в такій редакції: «Порядок надання цільових субвенцій на виконання інвестиційних програм встановлюється взаємним договором між надавачем та отримувачем»

враховано у частині п`ятій статті 23
Надання державної пiдтримки здiйснюється за умови, що питома вага коштiв із Державного бюджету України не повинна перевищувати 50 вiдсоткiв загальної суми витрат відповідного місцевого бюджету.
146.
Роздiл 5. Заключнi положення


Роздiл 5. Прикінцеві положення
147.
Стаття 27. Державний монiторинг застосування державних соцiальних стандартiв та нормативiв

до статті 27 внесені зміни редакційного характеру
Стаття 24. Державний монiторинг застосування державних соцiальних стандартiв і нормативiв
148.
З метою дотримання державних соцiальних гарантiй, оцiнки ефективностi соцiальної полiтики, її впливу на рiвень та якiсть життя в Українi здiйснюється постiйний державний монiторинг у сферi застосування та фiнансового забезпечення державних соцiальних стандартiв та нормативiв.


З метою дотримання державних соцiальних гарантiй, оцiнки ефективностi державної соцiальної полiтики, її впливу на рiвень та якiсть життя в Українi здiйснюється постiйний державний монiторинг у сферi застосування та фiнансового забезпечення державних соцiальних стандартiв та нормативiв.
149.
Основними засобами здiйснення монiторингу є:


Основними засобами здiйснення монiторингу є:
150.
щомiсячна оцiнка вартiсної величини основних соцiальних стандартiв;


щомiсячна оцiнка вартiсної величини основних державних соцiальних стандартiв;
151.
ведення державної статистики дiяльностi установ соцiальної iнфраструктури та соцiального захисту щодо дотримання соцiальних нормативiв;
-106- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
У абзаці третьому частини другої статті 27 слово «соціальної» замінити словом «соціально-культурної»

враховано по тексту законопроекту
ведення державного статистичного обліку щодо дотримання державних соціальних стандартів і нормативів;
152.
поточне коригування вартiсних величин соцiальних нормативiв та нормативiв фiнансування в залежностi вiд змiни цiн та iнших умов їх формування.


поточне коригування вартiсних величин державних соцiальних нормативiв та нормативiв витрат (фiнансування) залежно вiд змiни цiн та iнших умов їх формування.
153.
За результатами монiторингу здiйснюється перегляд розмiрiв державних соцiальних гарантiй в порядку, що визначається законами, якими вони встановлюються.


За результатами монiторингу здiйснюється перегляд розмiрiв державних соцiальних гарантiй в порядку, що визначається законами.
154.
Порядок проведення монiторингу застосування та фiнансового забезпечення державних соцiальних стандартiв та нормативiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.


Порядок проведення монiторингу застосування державних соціальних стандартів і нормативів та його фiнансового забезпечення визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
155.
Вiдомостi про розмiри державних соцiальних стандартiв та соцiальних нормативiв, а також про результати їх моніторингу пiдлягають регулярнiй публiкацiї в офiцiйних виданнях.


Вiдомостi щодо розмiрів державних соцiальних стандартiв і нормативів, а також щодо результатів монiторингу їх застосування пiдлягають публiкацiї в офiцiйних виданнях.
156.
Стаття 28. Контроль за дотриманням законодавства про державнi соцiальнi стандарти

До статті 28 внесені зміни редакційного характеру
Стаття 25. Контроль за дотриманням законодавства про державнi соцiальнi стандарти
157.
Контроль за дотриманням державних соцiальних стандартiв, нормативiв та гарантiй здiйснюється органами державної влади та мiсцевого самоврядування iз залученням громадських органiзацiй та незалежних експертiв на засадах гласностi.


Контроль за дотриманням законодавства про державні соцiальні стандарти і нормативи та державні соціальні гарантiї здiйснюється органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування iз залученням громадських органiзацiй та незалежних експертiв на засадах гласностi.
158.
Об'єднання профспiлок мають право самостiйного проведення контролю за дотриманням державних соцiальних стандартiв, нормативiв та гарантiй здiйснюється органами державної влади.


Об'єднання профспілок відповідно до їх повноважень можуть проводити перевірки дотримання державних соцiальних стандартiв і нормативiв та соціальних гарантiй, з результатами яких ознайомлюють органи державної влади та місцевого самоврядування.
159.
Його результати пiдлягають обов'язковому розгляду органами державної влади та мiсцевого самоврядування.160.
Стаття 29. Вiдповiдальнiсть за недотримання державних соцiальних стандартiв

до статті 29 внесені зміни редакційного характеру
Стаття 26. Вiдповiдальнiсть за недотримання законодавства про державні соцiальні стандарти та соціальні гарантії
161.
Посадовi особи, виннi у порушеннi законодавства про державнi соцiальнi стандарти, несуть дисциплiнарну та адмiнiстративну вiдповiдальнiсть у встановленому порядку.
-107- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 29 сформулювати таким чином: «Посадові особи, винні у порушенні законодавства про державні соціальні стандарти, несуть відповідальність перед законом»

враховано
Посадовi особи, виннi у порушеннi законодавства про державні соцiальні стандарти та соціальні гарантії, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, передбаченому законодавством.


-108- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 29 замість слів «...у встановленому порядку» записати «у порядку, встановленому законодавством України»

враховано

162.
Роздiл 6. Прикiнцевi положення

У Прикінцеві положення внесені зміни редакційного характеру
Стаття 27. Порядок введення Закону в дію
163.
1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.
164.
Кабiнету Мiнiстрiв України:


2. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимісячний термін після набрання чинності цим Законом:
165.
подати у шестимiсячний термiн пiсля набрання чинностi цим законом проекти законодавчих актiв щодо встановлення державних соцiальних гарантiй;


подати проекти законів щодо встановлення державних соцiальних гарантiй;
166.
привести свої нормативнi акти у вiдповiднiсть з даним законом;


привести свої нормативно-правові акти у вiдповiднiсть із цим Законом;
167.
розробити i затвердити Державний класифiкатор соцiальних норм i нормативiв.


розробити та затвердити державний класифiкатор соцiальних стандартів і нормативів.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні