Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про захист прав споживачів"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
(01.03.2001)


(01.03.2001)
2.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
3.
Про внесення змін до Закону України


Про внесення змін до Закону України
4.
"Про захист прав споживачів"


"Про захист прав споживачів"
5.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
6.
І. Внести до Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 30, ст.380; Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 1, ст. 1; 1995 р., N 14, ст. 90, N 23, ст. 182; 1999 р., № 34, ст. 274) такі зміни:
7.
1. У преамбулі:


1. У преамбулі:


-1- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину 1 розділу ІІ доповнити підпунктом г) такого змісту:
"г) у визначенні терміну "споживач" слова "громадянин, який" замінити словами "Фізична особа, яка".
Згідно Закону України "Про захист прав споживачів" споживачами є громадяни України, але споживачами можуть бути іноземні громадяни або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах. Їх права як споживачів також мають бути захищеними, як того вимагає стаття 26 Конституції України.
Відхилено
Суперечить статті 26 та 42 Конституції України-2- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
У преамбулі Закону визначення терміну "споживач" дати у такій редакції: "споживач - фізична особа, яка придбаває, замовляє та використовує або має намір придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб".
Відхилено


8.
а) в абзаці сьомому друге речення викласти в такій редакції: "Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, путівкою, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ)";
-3- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
В преамбулі, в частині сьомій, друге речення пропонується доповнити словами: "довідкою адміністрації ринку чи записом самого продавця, засвідченим його підписом". Необхідність таких доповнень обумовлюється тим, що в Україні значного поширення набула торгівля на ринках, яка має попит у населення і слугує джерелом потреб споживачів.
Однак, більшість торгуючих на ринку не мають ні касових апаратів, печаток, штампів чи інших атрибутів для видачі чеків, квитанцій та інших документів. Тому і пропонується можливість засвідчити покупку адміністрацією ринку чи записом самого продавця.
Отже, зазначене речення пропонується викласти в такій редакції: "Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, путівкою, талоном, довідкою адміністрації ринку чи записом самого продавця, засвідченим його підписом, або іншими документами".
Відхилено
Пропозиція суперечить статтям 2, 3, 8 закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
а) в абзаці сьомому друге речення викласти в такій редакції: "Письмова угода може оформлятися квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, путівкою, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ)";
9.
б) в абзаці дев'ятому слова "або не може бути усунутий щодо цього споживача" замінити словами "і не може бути усунутий";
-4- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Преамбула: абз.9, друге речення, слова "або не може бути усунутий" замінити словами "і не може бути усунутий", і далі за текстом.
Враховано
б) в абзаці дев'ятому слова "або не може бути усунутий щодо цього споживача" замінити словами "і не може бути усунутий";
10.
в) доповнити преамбулу абзацами такого змісту:


в) доповнити абзацами такого змісту:
11.
"безпека товару (роботи, послуги) - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виконання і утилізації товару (роботи, послуги);


"безпека товару (роботи, послуги) - відсутність будь-якого ризику для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виконання і утилізації товару (роботи, послуги);
12.
суб'єкти господарської діяльності - підприємства, установи, організації (їх філії, представництва, відділення), незалежно від форми власності, іноземні юридичні особи (їх філії, представництва, відділення), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на території України;


суб'єкти господарської діяльності - підприємства, установи, організації (їх філії, представництва, відділення), незалежно від форми власності, іноземні юридичні особи (їх філії, представництва, відділення), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють господарську діяльність на території України;
13.
термін придатності - термін, установлений виробником товару, протягом якого органолептичні, фізико-хімічні, медико-біологічні та інші показники товару у разі дотримання відповідних умов зберігання повинні відповідати вимогам нормативних документів".


термін придатності - термін, установлений виробником товару, протягом якого органолептичні, фізико-хімічні, медико-біологічні та інші показники товару у разі дотримання відповідних умов зберігання повинні відповідати вимогам нормативних документів".
14.
2. Статтю 2 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".
-5- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст. 2 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України" і далі за текстом
Враховано
2. Статтю 2 після слів "договором України" доповнити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".
15.
3. У статті 3:


3. У статті 3:
16.
а) у частині першій абзац шостий викласти в такій редакції:


а) абзац шостий викласти в такій редакції:
17.
"необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги) та про їх виготівника (виконавця, продавця)";


"необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи, послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виробника (виконавця, продавця)";


-6- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пропоную частину першу абзацу шостого статті 3 викласти у такій редакції: "необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари (роботи послуги), їх кількість, якість, асортимент, а також про їх виготівника (виконавця, продавця)";
Враховано

18.
б) абзац сьомий після слів "а також" доповнити словами "майнової та моральної (немайнової)".
-7- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.7, ст. 3 після слів "а також" доповнити словами "майнової та моральної (немайнової) шкоди" і далі за текстом
Враховано
б) абзац сьомий після слів "а також" доповнити словами "майнової та моральної (немайнової)".


-8- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пропоную статтю 3 доповнити абзацом восьмим такого змісту: "відшкодування шкоди, завданої товарами (роботами, послугами) неналежної якості у випадках, передбачених законом".
Відхилено
Це передбачено у абзаці 7 статті 3 діючої редакції Закону.


19.
4. У статті 4:


4. У статті 4:
20.
а) у пункті 1 слова "Держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів" замінити словами "Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав";


а) у пункті 1 слова "Держава забезпечує громадянам захист їх інтересів як споживачів" замінити словами "Держава забезпечує громадянам як споживачам захист їх прав";
21.
б) пункт 2 викласти в такій редакції:


б) пункт 2 викласти в такій редакції:
22.
"2. Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також суд".
-9- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 4 п.2 слова "а також суд" замінити на "та судові органи"
Враховано
2. Державний захист прав громадян як споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи державного санітарно-епідеміологічного нагляду України, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства, а також судові органи".


-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4, до статті 4.б) до пункту 2). Після тексту "відповідно до" слово "законодавства" замінити словом "закону"
Відхилено
У своїй діяльності зазначені органи керуються також підзаконними актами

23.
5. У статті 5:


5. У статті 5:
24.
1) назву статті викласти в такій редакції:


1) назву викласти в такій редакції:
25.
"Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів";
-11- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Назву статті 5 викласти в такій редакції: "Повноваження відповідного органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів"
Відхилено


"Стаття 5. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів";
26.
2) у частині першій:


2) у частині першій:
27.
а) абзац перший викласти у такій редакції:


а) абзац перший викласти у такій редакції:
28.
"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах виконавчої влади та суб'єктами господарської діяльності, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право:";


"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі здійснюють державний контроль за дотриманням законодавства України про захист прав споживачів у центральних і місцевих органах виконавчої влади та суб'єктами господарської діяльності, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів і мають право:";


-12- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215) (законодавча пропозиція реєстр. № 5172)
Пропоную пункт 2 статті 5 викласти у такій редакції: "проводити планові та позапланові виїзні перевірки у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг), додержання обов'язкових вимог щодо безпеки товарів (робіт, послуг), а також додержання правил торгівлі та надання послуг. Входити та обстежувати, відповідно до законодавства, будь-які виробничі, складські. Торгівельні та інші приміщення цих суб'єктів.
Відхилено
Плановою виїзною перевіркою вважається перевірка господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачена у плані роботи центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органах і проводиться за місцезнаходженням такого суб'єкта чи за місцем розташування об'єкта власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Планова виїзна перевірка проводиться за письмовим рішенням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів не частіше одного разу на три роки.
Право на проведення планової виїзної перевірки суб'єкта підприємницької діяльності надається лише у тому разі, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення з зазначенням дати їх проведення.
Позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органах і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:
а) отримана від споживача скарга про порушення суб'єктом підприємницької діяльності вимог законодавства про захист прав споживачів;
б) виданий наказ Головного санітарного лікаря про проведення рейдів по виявленню небезпечних для життя та здоров'я громадян товарів, що надійшли у торговельну мережу."
-13- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пропоную пункт 3 статті 5 викласти у такій редакції: "вилучати у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення належної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах. Оплата вартості зразків і проведених досліджень (експертиз) проводиться за рахунок: а) господарюючих суб'єктів, що перевіряються, - в разі виявлення порушень вимог законодавства щодо якості товарів;
б) сум штрафів, стягнутих з суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до статті 23 цього закону, - в разі відсутності порушень вимог законодавства щодо якості товарів.
Відхилено
Кошторисом витрат на утримання органів у справах захисту прав споживачів такі кошти не передбачені.

Ці кошти надходять до Державного бюджету України.
Порядок відбору таких зразків визначається положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги та реалізовані товари. В разі неможливості повернення зроблених затрат їх відшкодування відноситься на результати діяльності господарюючих суб'єктів. Порядок проведення таких перевірок визначається положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України".
-14- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 2) частини 5 розділу ІІ доповнити підпунктами б) і в) такого змісту: "б) підпункт 3) викласти у такій редакції: "3) вилучати у господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах. Оплата вартості зразків і проведених досліджень (експертиз) проводиться за рахунок: господарюючих суб'єктів, що перевіряються, - в разі виявлення порушень вимог законодавства щодо якості товарів; сум штрафів, стягнутих з суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до статті 23 цього закону, - в разі відсутності порушень вимог законодавства щодо якості товарів.
Порядок відбору таких зразків визначається Кабінетом Міністрів України. Проводити контрольні перевірки правильності розрахунків із споживачами за надані послуги та реалізовані товари. В разі неможливості повернення зроблених затрат їх відшкодування відноситься на результати діяльності господарюючих суб'єктів. Порядок проведення таких перевірок визначається Кабінетом Міністрів України;"
Відхилено
в) у підпункті 4) слова "необхідні нормативні матеріали" замінити словами "копії необхідних нормативних документів".
У зв'язку з цим підпункти б), в). г), ) вважати відповідно підпунктами г), ), д), і е). Ці поправки мають захисти ти законослухняних підприємців від свавілля з боку окремих представників контролюючих органів (яке сьогодні має місце), що, у кінцевому рахунку, сприятиме захисту прав споживачів, оскільки додаткові витрати підприємців спричиняють підвищення цін на товари.
Враховано
б) пункт 4 викласти в такій редакції:
"4) Одержувати від господарюючих суб'єктів, що перевіряються, безплатно копії необхідних нормативних документів та інші відомості, які характеризують якість товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цих товарів (виконання робіт, надання послуг)";


З Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пропоную пункт 4 статті 5 викласти у такій редакції: "4) одержувати від господарюючих суб'єктів, що перевіряються, безплатно копії необхідних нормативних документів та інші відомості, які характеризують якість товарів (робіт, послуг), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва цих товарів (виконання робіт, надання послуг)".
Враховано

29.
б) в абзаці третьому підпункту 6 слова "не мають сертифіката відповідності" замінити словами "внесені до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не мають сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката)";


у підпункті 6:
в абзаці третьому слова "не мають сертифіката відповідності" замінити словами "внесені до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не мають сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката)";
30.
в) підпункт 6 доповнити абзацом такого змісту:


доповнити абзацом такого змісту:
31.
"на яких не зазначений термін придатності або зазначений з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув";
-15- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 5 пп 6 доповнити абзацом наступного змісту: "на яких не зазначено дата виготовлення та строк зберігання, або термін придатності яких вже минув"
Враховано частково"на яких не зазначений термін придатності або зазначений з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув";
32.
г) абзац другий підпункту 7 після слів "не відповідають вимогам" доповнити словами "нормативно-правових актів та";
-16- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.7, абз. 2, ст.5 після слів "що не відповідають вимогам" додати слова "нормативно-правових актів та нормативних документів" і далі за текстом.
Враховано

в) абзац другий підпункту 7 після слів "не відповідають вимогам" доповнити словами "нормативно-правових актів та";
33.
д) підпункт 8 викласти у такій редакції:


г) підпункт 8 викласти у такій редакції:
34.
"8) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, а також несправні, з невірними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, термін дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з наступним повідомленням про це територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";
-17- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 5 пп8 слова "повірочним тавром" замінити на "клеймом"; слова "чи з таким, термін дії якого закінчився" вилучити; слова "засоби вимірювальної техніки" замінити на "вимірювальні прилади"
Відхилено
Суперечить Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність"
"8) опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, а також несправні, з не вірними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього, чи з таким, термін дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів, з наступним повідомленням про це територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";
35.
3) частину другу викласти в такій редакції:


3) частину другу викласти в такій редакції:
36.
"Результати перевірок суб'єктів господарської діяльності службовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів оформлюються відповідними актами".
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 5, до статті 5, пункт г) до пункту 3). Текст "службовими особами" замінити текстом "посадовими особами"
Відхилено
Слова "службові, посадові особи" мають одне й те ж значення.
"Результати перевірок суб'єктів господарської діяльності службовими особами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів оформлюються відповідними актами".
37.
6. У статтях 6 - 9, 16 слово "державної" виключити.


6. У статтях 6 - 9, абзаці другому пункту 1 статті 16 слово "державної" виключити.
38.
7. Назву статті 10 викласти в такій редакції:


7. Назву статті 10 викласти в такій редакції:
39.
"Стаття 10. Правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів".
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 7, до статті 10. У назві і в тексті статті 10 текст "службових осіб" замінити текстом "посадових осіб"
Відхилено

"Стаття 10. Правовий захист службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів".
40.

-20- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Доповнити проект закону статтею 10-1 такого змісту: "Стаття 10-1. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів
Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі:
розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;
Враховано
8. Доповнити статтею 10-1 такого змісту:
"Стаття 10-1. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів
Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі:
розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів;
41.

аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виготівниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;
при виявленні товарів (робіт, послуг) неналежної якості, фальсифікованих, небезпечних для життя, здоров'я, майна споживачів чи/та навколишнього природного середовища терміново повідомляти про це відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг);

аналізувати договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів;
при виявленні товарів (робіт, послуг) неналежної якості, фальсифікованих, небезпечних для життя, здоров'я, майна споживачів чи/та навколишнього природного середовища терміново повідомляти про це відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг);
42.

у випадках виявлення продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), які не супроводжуються доступною, достовірною, необхідною інформацією та відповідними супровідними документами або з простроченими термінами придатності, призупиняти продаж товарів (виконання робіт, надання послуг) до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти продаж товарів (виконання робіт, надання послуг);
готувати подання до органу, який видав дозвіл на здійснення відповідного виду діяльності, для вирішення питання про призупинення дії цього дозволу чи про дострокове його анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів;
подавати до суду позови про захист прав споживачів".

у випадках виявлення продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), які не супроводжуються доступною, достовірною, необхідною інформацією та відповідними супровідними документами або з простроченими термінами придатності, призупинять продаж товарів (виконання робіт, надання послуг) до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняти продаж товарів (виконання робіт, надання послуг);
готувати подання до органу, який видав дозвіл на здійснення відповідного виду діяльності, для вирішення питання про призупинення дії цього дозволу чи про дострокове його анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів;
подавати до суду позови про захист прав споживачів".
43.
8. Пункт 1 статті 12 після слів "відповідала вимогам" доповнити словами "нормативно-правових актів та".


9. Пункт 1 статті 12 після слів "відповідала вимогам" доповнити словами "нормативно-правових актів та".
44.
9. У статті 13:


10. У статті 13:
45.
а) абзац перший пункту 1 після слова "законодавством" доповнити словами "або нормативними документами", а слово "його" замінити словом "їх";
-21- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.1, абз.1, ст.13 після слів "встановленого законодавством доповнити наступне "або нормативними документами, а в разі їх відсутності - договором".
Враховано
а) абзац перший пункту 1 після слова "законодавством" доповнити словами "або нормативними документами", а слово "його" замінити словом "їх";
46.
б) у пункті 2:


б) у пункті 2:
47.
в абзаці другому слово "медикаментів" замінити словами "лікарських засобів";
-22- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 13 п.2 в абзаці другому після слів "лікарських засобів" додати "виробів медичного призначення"
Відхилено
На вироби медичного призначення встановлюються гарантійний термін, а не термін придатності.
в абзаці другому слово "медикаментів" замінити словами "лікарських засобів";
48.
абзац третій викласти в такій редакції:


абзац третій викласти в такій редакції:
49.
"Продаж товарів, на яких термін придатності не зазначений або зазначений з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув, забороняється".
-23- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 13, абзац третій викласти в наступній редакції: "Продаж товарів, на яких не зазначено дата виготовлення та строк зберігання, або термін придатності яких вже минув, забороняється".
Відхилено
Це передбачено діючою нормою Закону.

"Продаж товарів, на яких термін придатності не зазначений або зазначений з порушенням вимог нормативних документів, а також товарів, термін придатності яких минув, забороняється".
50.
10. У статті 14:
-24- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336) (законодавча пропозиція реєстр. № 5172-1
Викласти абзац перший п.1 ст.14 у наступній редакції : "Споживач при виявленні недоліків чи фальсифікації товару протягом гарантійного або інших термінів, в порядку та строки встановлені чинним законодавством, має право, якщо інше не передбачено обов'язковими для сторін правилами чи договором, за своїм вибором вимагати від продавця або виготівника:" Далі за текстом.
Відхилено
Суперечить статті 22 Конституції України
11. У статті 14:
51.
а) у тексті статті слова "аналогічний товар" у всіх відмінках замінити словами "товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)" у відповідному відмінку, а слова "іншої моделі" замінити словами "іншої марки (моделі, артикулу, модифікації)";


а) у тексті статті слова "аналогічний товар" у всіх відмінках замінити словами "товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)" у відповідному відмінку, а слова "іншої моделі" замінити словами "іншої марки (моделі, артикулу, модифікації)";
52.
б) в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри "статтею 18" замінити словами і цифрами "статтями 18 і 23";


б) в абзаці третьому пункту 2 слова і цифри "статтею 18" замінити словами і цифрами "статтями 18 і 23";
53.
в) абзац третій пункту 5 доповнити реченням такого змісту: "Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів";


в) абзац третій пункту 5 доповнити реченням такого змісту: "Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів";
54.
г) в абзаці другому пункту 7 слова "На вимогу" замінити словами "На письмову вимогу";
-25- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.7, абз.2, ст.14 до слова "на" додати слова "письмову вимогу" і далі за текстом.
Враховано
г) в абзаці другому пункту 7 слова "На вимогу" замінити словами "На письмову вимогу";
55.
ґ) в абзацах першому і другому пункту 9 слова "квитанція, товарний чи касовий чек або інший письмовий документ" у всіх відмінках замінити словами "розрахунковий документ" у відповідному відмінку, а також доповнити речення словами "з позначкою про дату продажу".
-26- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 14 п. в абзацах першому та другому запропоновану фразу "розрахунковий документ" замінити на "квитанцію, товарний чи касовий чек або інший розрахунковий документ, з позначкою про дату продажу"
Відхилено
Суперечить Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування а послуг"
ґ) в абзацах першому і другому пункту 9 слова "квитанція, товарний чи касовий чек або інший письмовий документ" у всіх відмінках замінити словами "розрахунковий документ" у відповідному відмінку, а також доповнити речення словами "з позначкою про дату продажу".
56.
11. У статті 15:


12. У статті 15:
57.
а) пункт 3 викласти в такій редакції:


а) пункт 3 викласти в такій редакції:
58.
"3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати:
-27- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 15 слово "послузі" замінити на "наданні послуг"
Відхилено

"3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право за своїм вибором вимагати:
59.
безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі);


безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі);
60.
відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);


відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої послуги);
61.
безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;


безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
62.
відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.


відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням третьої особи.
63.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором";


Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або під час її виконання (надання), а у разі неможливості виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) - протягом гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором, чи протягом шести місяців з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого терміну, встановленого договором";
64.
б) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:


б) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
65.
"Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом установленого терміну служби виконаної роботи (наданої послуги) або інших термінів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років";
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 11, до статті 15.б) до пункту 4). Виключити текст "установленого терміну служби виконаної роботи (наданої послуги) або інших"
Враховано
Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом термінів, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких термінів - протягом 10 років;
66.
в) пункт 5 викласти в такій редакції:


в) пункт 5 викласти в такій редакції:
67.
"5. Якщо виконавець не виконує, прострочує виконання роботи (надання послуги) згідно з договором, він за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена у годинах) прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.
-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 11, до статті 15. Пункт в) до пункту 5. Частина 1, речення 1. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"
Відхилено

"5. Якщо виконавець не виконує, прострочує виконання роботи (надання послуги) згідно з договором, він за кожний день (годину, якщо тривалість виконання визначена у годинах) прострочення сплачує споживачеві пеню у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості замовлення.
68.
Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі";


Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання зобов'язання в натурі";
69.
г) пункт 6 доповнити словами "чи внаслідок дії непереборної сили";


г) пункт 6 доповнити словами "чи внаслідок дії непереборної сили";
70.
ґ) пункт 7 після слів "недоліки в роботі" доповнити словом "(послузі)";


ґ) пункт 7 після слів "недоліки в роботі" доповнити словом "(послузі)";
71.
д) пункт 8 викласти в такій редакції:


д) пункт 8 викласти в такій редакції:
72.
"8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги)".


"8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи (надання послуги)".


-30- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Н.д.Шевченко В.Ф. (Реєстр.картка №329)
Пропоную частину 1 статті 16 доповнити пунктом такого змісту: "Обов'язковій державній стандартизації (встановленню допустимих норм вмісту шкідливих для здоров'я споживача речовин) підлягають тютюнові вироби та алкогольні напої. Стандарти на ці товари погоджуються з Міністерством охорони здоров'я України".
Відхилено
Ці питання врегульовані Законом України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"

73.
12. Статтю 17 доповнити пунктом 5 такого змісту:


13. Статтю 17 доповнити пунктом 5 такого змісту:
74.
"5. Виготівник (виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування товару (роботи, послуги) або дії непереборної сили".


"5. Виробник (виконавець, продавець) звільняється від відповідальності, якщо доведе, що шкоду заподіяно з вини самого споживача внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування товару (роботи, послуги) або дії непереборної сили".
75.
13. У статті 18:


14. У статті 18:
76.
а) абзаци перший - десятий пункту 1 викласти в такій редакції:


а) абзаци перший - десятий пункту 1 викласти в такій редакції:
77.
"1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).
-31- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Н.д.Шевченко В.Ф. (Реєстр.картка №329)
Пропоную частину 1 статті 18 доповнити пунктом такого змісту: "Стосовно тютюнових виробів та алкогольних напоїв споживачеві повинна надаватись повна інформація про вміст у них шкідливих для здоров'я людини речовин за формою, встановленою Міністерством охорони здоров'я України. Продавець, що реалізує тютюнові вироби та алкогольні напої, зобов'язаний мати і пред'являти споживачу на його прохання документальну інформацію про державні стандарти на ці види товарів."
Відхилено

"1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги), що забезпечує можливість їх свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги).
78.
Інформація про товари (роботи, послуги) повинна містити:


Інформація про товари (роботи, послуги) повинна містити:
79.
назву товару;


назву товару;
81.
зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні товари (роботи, послуги);


зазначення нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати вітчизняні товари (роботи, послуги);
82.
дані про основні властивості товарів (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;


дані про основні властивості товарів (робіт, послуг), а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об'єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;
83.
відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів і протипоказання щодо застосування;


відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин порівняно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів і протипоказання щодо застосування;
84.
позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів;


позначку про застосування генної інженерії під час виготовлення товарів;
85.
дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів (виконання робіт, надання послуг);


дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товарів (виконання робіт, надання послуг);


-32- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Доповнити пункт 1 статті 18 абзацом сьомим у такій редакції: "штриховий код";
Враховано
штриховий код;
86.
дату виготовлення;


дату виготовлення;
87.
відомості про умови зберігання;


відомості про умови зберігання;
88.
гарантійні зобов'язання виготівника (виконавця);


гарантійні зобов'язання виробника (виконавця);
89.
правила та умови ефективного і безпечного використання товарів (робіт, послуг);


правила та умови ефективного і безпечного використання товарів (робіт, послуг);
90.
термін придатності (служби) товарів (робіт, послуг), відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;


термін придатності (служби) товарів (робіт, послуг), відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
91.
найменування та адресу виготівника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування";


найменування та адресу виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування";
92.
б) в абзаці першому пункту 2 слово "технічній" замінити словом "супровідній" та після слів "іншим способом" доповнити пункт словами "(у доступній наочній формі)";


б) в абзаці першому пункту 2 слово "технічній" замінити словом "супровідній" та після слів "іншим способом" доповнити словами "(у доступній наочній формі)";
93.
в) пункт 3 виключити;


в) пункт 3 виключити;
94.
г) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:


г) абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:
95.
"4. Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про товар (роботу, послугу) та про виготівника (виконавця, продавця) спричинило:";


"4. Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про товар (роботу, послугу) та про виробника (виконавця, продавця) спричинило:";
96.
ґ) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:


ґ) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:
97.
"Продавець не звільняється від відповідальності у разі неотримання ним від виготівника (імпортера) відповідної інформації про товар".


"Продавець не звільняється від відповідальності у разі неотримання ним від виробника (імпортера) відповідної інформації про товар".
98.
14. Пункт 4 статті 19 викласти в такій редакції:


15. Пункт 4 статті 19 викласти в такій редакції:
99.
"4. Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються (замовляються), демонстрацію безпечного та правильного їх використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих випадках зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг).
-33- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У статті 19:
а) пункт 4 статті 19 викласти в такій редакції: "4. Споживач має прав на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються (замовляються), демонстрацію безпечного та правильного їх використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих випадках зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг).
У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару (роботи, послуги), продавець (виконавець) зобов'язаний у триденний термін з дня одержання від споживача письмової заяви організувати проведення експертизи товару (роботи, послуги). Експертиза провадиться за рахунок продавця (виконавця). Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач має право оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку".
Враховано
"4. Споживач має право на перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються (замовляються), демонстрацію безпечного та правильного їх використання. На вимогу споживача продавець (виконавець) у цих випадках зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну товарів (робіт, послуг).


б) у пункті 5 слова "відповідальність, встановлену законодавством" замінити словами "цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України".
Відхилено


100.
У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару (роботи, послуги), продавець (виконавець) зобов'язаний у триденний термін з дня одержання від споживача письмової заяви організувати проведення експертизи товару (роботи, послуги). Експертиза провадиться за рахунок продавця (виконавця). Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач має право оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку".
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4, до статті 19. До пункту 4, абзац 2, останнє речення. Слово "має" замінити текстом ", продавець (виконавець) мають"
Враховано
У разі коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості товару (роботи, послуги), продавець (виконавець) зобов'язаний у триденний термін з дня одержання від споживача письмової заяви організувати проведення експертизи товару (роботи, послуги). Експертиза провадиться за рахунок продавця (виконавця). Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару (роботи, послуги) споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) мають право оскаржувати висновки експертизи у судовому порядку".


-35- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Пропоную частину 5 статті 19 викласти в такій редакції: "В разі порушення прав споживачів на підприємствах сфери торгівельного та інших видів обслуговування продавець (виконавець) і працівники цих підприємств несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України".
Відхилено


101.
15. У статті 20:


16. У статті 20:
102.
в абзаці третьому пункту 1 слова "товарний чи касовий чек або інші документи, видані" замінити словами "розрахунковий документ, виданий";
-36- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.1, абз.3, ст. 20 вилучити слова "а також товарний чи касовий чек або інші документи, видані споживачеві" і замінити на слова "а також розрахунковий документ, виданий споживачеві" і далі за текстом.
Враховано
а) в абзаці третьому пункту 1 слова "товарний чи касовий чек або інші документи, видані" замінити словами "розрахунковий документ, виданий";
103.
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:


б) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
104.
"При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів".


"При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів".
105.
16. Текст статті 23 викласти в такій редакції:
-37- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
Текст статті 23 викласти в такій редакції:
Враховано
17. Текст статті 23 викласти в такій редакції:
106.
"У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг несуть відповідальність за:
"У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг несуть відповідальність за:

"У разі порушення законодавства про захист прав споживачів суб'єкти господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг несуть відповідальність за:
107.
відмову споживачу в реалізації його прав, установлених пунктом 1 статті 14 і пунктом 3 статті 15, - у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги), виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги);
відмову споживачу в реалізації його прав, установлених пунктом 1 статті 14 і пунктом 3 статті 15, - у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги), виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відмову споживачу в реалізації його прав, установлених пунктом 1 статті 14 і пунктом 3 статті 15, - у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги), виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 16, до статті 23. Частина 1, пункт 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Після тексту "а у разу якщо" слово "законодавством" замінити текстом "законом"
Відхилено


108.
виготовлення або реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у розмірі 50 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-39- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
виготовлення або реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у розмірі 50 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

виготовлення або реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у розмірі 50 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
109.
реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката), - у розмірі 50 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката), - у розмірі 50 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката), - у розмірі 50 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
110.
виготовлення, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі 300 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
виготовлення, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі 300 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

виготовлення, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі 300 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-40- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
"випуск, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі 300 відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Відхилено


111.
реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, заборонених для виготовлення та реалізації (виконання, надання) відповідним державним органом, - у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-41- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
"реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, заборонених для виготовлення та реалізації (виконання, надання) відповідним державним органом, - у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, заборонених для виготовлення та реалізації (виконання, надання) відповідним державним органом, - у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-42- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
"реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, заборонених для виготовлення та реалізації (виконання, надання) відповідним державним органом, - у розмірі 500 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
Відхилено


112.
реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату, вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання - у розмірі 100 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-43- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
"реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату, вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання - у розмірі 100 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату, вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання - у розмірі 100 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
113.
відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, послугу - у розмірі 30 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-44- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
"відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, послугу - у розмірі 30 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, послугу - у розмірі 30 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-45- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
"відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, послугу - у розмірі 30 відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян,
Відхилено


114.
створення перешкод службовій особі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та інших видів обслуговування - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-46- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
"створення перешкод службовій особі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та інших видів обслуговування - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано частково

створення перешкод службовій особі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та інших видів обслуговування - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;


-47- Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
створення перешкод службовій особі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та інших видів обслуговування - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
Відхилено


115.
реалізацію товару, термін придатності якого минув, - у розмірі 200 відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару;
-48- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
реалізацію товару, термін придатності якого минув, - у розмірі 200 відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
Враховано
реалізацію товару, термін придатності якого минув, - у розмірі 200 відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
116.
порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі 100 відсотків вартості роботи, послуги. Ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць.
порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі 100 відсотків вартості роботи, послуги. Ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги - у розмірі 100 відсотків вартості роботи, послуги. Ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів, - у розмірі від одного до 10 відсотків вартості виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


-49- Н.д.Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Доповнити статтю 23 частиною другою у такій редакції: "Із сум штрафів 85 відсотків зараховується до державного бюджету, а 15 відсотків відраховується державним органам у справах захисту прав споживачів для їх матеріально-технічного забезпечення".
Враховано
Із сум штрафів 85 відсотків зараховується до державного бюджету, а 15 відсотків відраховується державним органам у справах захисту прав споживачів для їх матеріально-технічного забезпечення.
117.
Зазначені штрафи суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний перерахувати через банк, який його обслуговує, у 15-денний термін з дня одержання постанови про накладення стягнення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів. У разі невиконання зазначеної вимоги штраф стягується у безспірному порядку відповідною податковою службою, а стосовно громадян-підприємців, які не мають рахунків у банках, - у примусовому порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
-50- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Зазначені штрафи суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний перерахувати через банк, який його обслуговує, у 15-денний термін з дня одержання постанови про накладення стягнення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів. У разі невиконання зазначеної вимоги штраф стягується у безспірному порядку відповідною податковою службою, а стосовно громадян-підприємців, які не мають рахунків у банках, - у примусовому порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Враховано-51- Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Доповнити частину другу статті 23 таким абзацом: "Порядок стягнення штрафів визначається Кабінетом Міністрів України"
Враховано
Порядок стягнення штрафів визначається Кабінетом Міністрів України.
118.
17. У тексті Закону слова "службова особа державного органу у справах захисту прав споживачів", "господарюючий суб'єкт" у всіх відмінках замінити відповідно словами "службова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів", "суб'єкт господарської діяльності" у відповідних відмінках.
-52- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 17. Текст "службова особа" замінити текстом "посадова особа"
Відхилено

18. У тексті Закону слова "службова особа державного органу у справах захисту прав споживачів", "господарюючий суб'єкт", "виготівник" у всіх відмінках замінити відповідно словами "службова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів", "суб'єкт господарської діяльності", "виробник" у відповідних відмінках.


-53- -Н.д.Новик А.М. (Реєстр.картка №353)
У тексті Закону слова "службова особа державного органу у справах захисту справ споживачів", "господарюючий суб'єкт у всіх відмінках замінити словами "службова особа спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів", "суб'єкт господарської діяльності" у відповідних відмінках".
Враховано-54- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 3 фразу "про їх виготівника" замінити на "про їх виробника"
Враховано

119.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-55- Н.д.Шевченко В.Ф. (Реєстр.картка №329) (законодавча пропозиція - реєстр. № 1206)
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.
2. Міністерству охорони здоров'я України, Державному комітету по стандартизації, метрології та сертифікації. Державному комітету у справах захисту прав споживачів у трьох місячний термін після офіційного опублікування цього Закону ухвалити нормативні документи щодо стандартизації і маркування тютюнових виробів та алкогольних напоїв.
3. Кабінету Міністрів України у трьох місячний термін після офіційного опублікування цього Закону:
привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
ухвалити нормативні документи щодо порядку реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв без зазначення вмісту в них шкідливих для здоров'я споживача речовин, що надійшли в торгівельну мережу до набрання чинності цим Законом:
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо відповідальності виробників та продавців тютюнових виробів і алкогольних напоїв, споживчі якості яких суперечать встановленим державним стандартом і реалізовуються без дотримання вимог цього закону.
Відхилено

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні