Назва: Про патентування деяких видів підприємницької діяльності (стосовно грального бізнесу)
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фонд державного майна України


Про Фонд державного майна України

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.


Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правові основи діяльності Фонду державного майна України, його статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення.

ГЛАВА І


ГЛАВА І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Фонду державного майна України


Стаття 1. Статус Фонду державного майна України

1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є державним органом, що здійснює визначені законами повноваження власника державного майна, управління державним майном у процесі приватизації, реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна, а також виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що є у державній власності.


1. Фонд державного майна України (далі - Фонд) є державним органом, що здійснює визначені законами повноваження власника державного майна, управління державним майном у процесі приватизації, реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна, а також виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що є у державній власності.

2. Фонд підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Верховній Раді України.
-1- Президент України
Пропоную частину другу статті 1 Закону викласти у такій редакції:
"2. Фонд підпорядкований і підконтрольний Кабінету Міністрів України та підзвітний Верховній Раді України."

Враховано частково
редакційно

2. Фонд підконтрольний та підзвітний Верховній Раді України.

3. Фонд є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку в Україні, має печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.


3. Фонд є юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку в Україні, має печатку із своїм найменуванням і зображенням Державного Герба України.

Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.


Місцезнаходженням Фонду є місто Київ.

Стаття 2. Завдання Фонду


Стаття 2. Завдання Фонду

Завданнями Фонду є:


Завданнями Фонду є:

1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди та відчуження в процесі приватизації державного майна;


1) реалізація державної політики у сфері приватизації, оренди та відчуження в процесі приватизації державного майна;

2) методичне забезпечення процесу приватизації, управління, оренди та лізингу державного майна, вилучення об'єктів права приватної власності у державну власність;
-2- Президент України
Пропоную з пункту 2 статті 2 Закону виключити слово "управління".
Відхилено

2) методичне забезпечення процесу приватизації, управління, оренди та лізингу державного майна, вилучення об'єктів права приватної власності у державну власність;

3) здійснення оцінки державного майна;


3) здійснення оцінки державного майна;

4) організація у межах своїх повноважень контролю за ефективним використанням державного майна;


4) організація у межах своїх повноважень контролю за ефективним використанням державного майна;

5) організація та проведення приватизації майна, що перебуває у державній власності;


5) організація та проведення приватизації майна, що перебуває у державній власності;

6) здійснення повноважень власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про його приватизацію;


6) здійснення повноважень власника щодо державного майна з моменту прийняття рішення про його приватизацію;

7) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, що перебуває у державній власності;


7) здійснення повноважень орендодавця цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, що перебуває у державній власності;

8) здійснення відповідно до закону заходів щодо вилучення об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність;


8) здійснення відповідно до закону заходів щодо вилучення об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність;

9) здійснення повноважень власника щодо акцій (часток, паїв) господарських товариств, які перебувають у державній власності, в порядку, встановленому законодавством;
-3- Президент України
Пропоную пункт 9 статті 2 виключити.
Враховано10) сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;


9) сприяння процесові демонополізації економіки і створенню умов для конкуренції виробників, участь у формуванні та реалізації конкурентної політики;

11) запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;


10) запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;

12) здійснення заходів щодо реалізації міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;


11) здійснення заходів щодо реалізації міжнародних договорів про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності між Україною та іншими державами на її території та за кордоном;

13) співробітництво з міжнародними організаціями з питань подання технічної, фінансової допомоги та забезпечення структурних змін в економіці України;


12) співробітництво з міжнародними організаціями з питань подання технічної, фінансової допомоги та забезпечення структурних змін в економіці України;

14) захист прав акціонерів, які придбали акції підприємств у процесі приватизації;


13) захист прав акціонерів, які придбали акції підприємств у процесі приватизації;

15) ведення реєстру нерухомого майна, яке перебуває у державній власності;


14) ведення реєстру нерухомого майна, яке перебуває у державній власності;

16) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації.


15) контроль за виконанням договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації.

Стаття 3. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у зв'язку з виконанням Фондом своїх функцій.


Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у зв'язку з виконанням Фондом своїх функцій.

Стаття 4. Законодавче забезпечення діяльності Фонду


Стаття 4. Законодавче забезпечення діяльності Фонду

1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, державними програмами приватизації, передбаченими ними нормативно-правовими актами, які не суперечать нормам цього Закону, а також ратифікованими міжнародними договорами з питань власності і використання державного майна.


1. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, державними програмами приватизації, передбаченими ними нормативно-правовими актами, які не суперечать нормам цього Закону, а також ратифікованими міжнародними договорами з питань власності і використання державного майна.

2. Здійснюючи визначені законом повноваження щодо приватизації і оренди державного майна, Фонд організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, здійснює контроль за їх реалізацією.


2. Здійснюючи визначені законом повноваження щодо приватизації і оренди державного майна, Фонд організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, здійснює контроль за їх реалізацією.

Здійснюючи визначені законом повноваження щодо управління державним майном, Фонд організовує виконання законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, виданих на виконання відповідних законів, здійснює контроль за їх реалізацією.
-4- Президент України
Пропоную абзац другий частини другої статті 4 викласти у такій редакції:
"Здійснюючи визначені законом повноваження щодо управління державним майном у процесі його приватизації, Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, виданих на виконання відповідних законів, здійснює контроль за їх реалізацією."

Враховано

Здійснюючи визначені законом повноваження щодо управління державним майном у процесі його приватизації, Фонд організовує виконання законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, виданих на виконання відповідних законів, здійснює контроль за їх реалізацією.

3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.


3. Фонд узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства та у встановленому порядку подає їх на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України.


Стаття 5. Функції Фонду


Стаття 5. Функції Фонду

1. Фонд відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, здійснює такі функції:


1. Фонд відповідно до завдань, передбачених статтею 2 цього Закону, здійснює такі функції:

1) у сфері державного управління та державної економічної політики:


1) у сфері державного управління та державної економічної політики:

здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду та його структурних підрозділів;


здійснює нормативне та методичне забезпечення діяльності Фонду та його структурних підрозділів;

забезпечує вдосконалення нормативно-правової бази діяльності регіональних відділень Фонду, представництв, інших організацій, що входять до системи органів Фонду;


забезпечує вдосконалення нормативно-правової бази діяльності регіональних відділень Фонду, представництв, інших організацій, що входять до системи органів Фонду;

здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;


здійснює контроль за діяльністю регіональних відділень Фонду, представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;

бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;


бере участь у формуванні інвестиційної політики, сприяє залученню іноземних інвестицій виходячи з пріоритетних напрямів структурної перебудови економіки;

cприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів із зазначеного питання;


cприяє стабільному функціонуванню фондового ринку в Україні, бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів із зазначеного питання;

бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції виробників, у формуванні та реалізації конкурентної політики;


бере участь у демонополізації економіки і створенні умов для конкуренції виробників, у формуванні та реалізації конкурентної політики;

подає у встановленому порядку пропозиції у процесі розробки проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;


подає у встановленому порядку пропозиції у процесі розробки проектів загальнодержавних програм та Державного бюджету України;

подає пропозиції щодо комплексу заходів по проведенню економічної реформи для включення їх до Програми діяльності Кабінету Міністрів України;


подає пропозиції щодо комплексу заходів по проведенню економічної реформи для включення їх до Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

розробляє проекти законів та інструкцій, положень, методик, інших нормативно-правових актів з питань приватизації, оренди, лізингу, бере участь у розробленні проектів законів з питань застави, векселів, банкрутства, використання та збереження державного майна;


розробляє проекти законів та інструкцій, положень, методик, інших нормативно-правових актів з питань приватизації, оренди, лізингу, бере участь у розробленні проектів законів з питань застави, векселів, банкрутства, використання та збереження державного майна;

проводить відповідно до законодавства разом з відповідними контролюючими органами перевірки щодо використання державного майна за призначенням органами виконавчої влади, орендарями та іншими юридичними особами;


проводить відповідно до законодавства разом з відповідними контролюючими органами перевірки щодо використання державного майна за призначенням органами виконавчої влади, орендарями та іншими юридичними особами;

2) у сфері приватизації державного майна:


2) у сфері приватизації державного майна:

реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна;


реалізує державну політику в сфері приватизації державного майна;

розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після їх затвердження Верховною Радою України організовує та контролює виконання програм;


розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти державних програм приватизації, а після їх затвердження Верховною Радою України організовує та контролює виконання програм;

розробляє методики оцінки вартості державного майна, що підлягає приватизації;


розробляє методики оцінки вартості державного майна, що підлягає приватизації;

може давати відповідно до законодавства дозволи (ліцензії) на проведення оціночної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;


може давати відповідно до законодавства дозволи (ліцензії) на проведення оціночної діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;

організовує та проводить приватизацію державного майна у порядку, встановленому законодавством про приватизацію;


організовує та проводить приватизацію державного майна у порядку, встановленому законодавством про приватизацію;

продає майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об`єктів незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також акції (частки, паї) господарських товариств, які перебувають у державній власності;


продає майно, що перебуває у державній власності, в процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств, об`єктів незавершеного будівництва та колишнє військове майно, що набуло статусу цивільного, а також акції (частки, паї) господарських товариств, які перебувають у державній власності;

здійснює в процесі приватизації реорганізацію державних підприємств;


здійснює в процесі приватизації реорганізацію державних підприємств;

здійснює повноваження власника щодо державного майна, а також щодо інформації, яка становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та у порядку, встановлених законодавством;


здійснює повноваження власника щодо державного майна, а також щодо інформації, яка становить державну таємницю, та її матеріальних носіїв з моменту прийняття рішення про приватизацію майна відповідного державного підприємства у межах та у порядку, встановлених законодавством;

розглядає заяви та приймає рішення про приватизацію державного майна;


розглядає заяви та приймає рішення про приватизацію державного майна;

створює комісії з приватизації;


створює комісії з приватизації;

організовує роботу щодо інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються, та контролює виконання цих робіт;


організовує роботу щодо інвентаризації та оцінки майна державних підприємств, що приватизуються, та контролює виконання цих робіт;

організовує роботу по врахуванню вимог екологічної безпеки у процесі приватизації майна державних підприємств;


організовує роботу по врахуванню вимог екологічної безпеки у процесі приватизації майна державних підприємств;

затверджує плани приватизації державного майна;


затверджує плани приватизації державного майна;

приймає у встановленому порядку рішення про приватизацію об`єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, в тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об`єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;


приймає у встановленому порядку рішення про приватизацію об`єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, в тому числі щодо створення відкритих акціонерних товариств на базі майна об`єктів незавершеного будівництва та законсервованих об'єктів, що перебувають у державній власності;

укладає у встановленому порядку договори купівлі-продажу державного майна у процесі його приватизації;


укладає у встановленому порядку договори купівлі-продажу державного майна у процесі його приватизації;

здійснює видачу юридичним та фізичним особам свідоцтв на право власності на майно, що придбане ними в процесі приватизації;


здійснює видачу юридичним та фізичним особам свідоцтв на право власності на майно, що придбане ними в процесі приватизації;

бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки та проведення приватизації;


бере участь у реструктуризації підприємств у процесі підготовки та проведення приватизації;

з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами правлінь таких відкритих акціонерних товариств;


з моменту прийняття рішення про приватизацію і до проведення перших загальних зборів акціонерів затверджує статути відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, вносить зміни до них, контролює їх додержання, укладає та розриває контракти з головами правлінь таких відкритих акціонерних товариств;

погоджує з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів, які відповідно до законів приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;


погоджує з Кабінетом Міністрів України приватизацію майнових комплексів та інших об'єктів, які відповідно до законів приватизуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію монопольних утворень, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж акцій (часток, паїв), передачу їх до статутного фонду господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію господарюючих суб'єктів, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку;


погоджує з Антимонопольним комітетом України приватизацію монопольних утворень, передачу в оренду цілісних майнових комплексів, продаж акцій (часток, паїв), передачу їх до статутного фонду господарських товариств, створення, реорганізацію (злиття, приєднання), ліквідацію господарюючих суб'єктів, якщо ці дії можуть призвести до обмеження конкуренції на ринку;

вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів щодо запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;


вживає спільно з органами Антимонопольного комітету України заходів щодо запобігання монополізації товарних ринків у процесі приватизації та оренди державного майна;

змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;


змінює у процесі приватизації організаційно-правову форму підприємств, що перебувають у державній власності;

створює позабюджетний Державний фонд приватизації, здійснює управління його коштами, одержаними від продажу об`єктів приватизації та інших надходжень, відповідно до встановлених Державною програмою приватизації напрямів та нормативів розподілу, контролює своєчасність надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;


створює позабюджетний Державний фонд приватизації, здійснює управління його коштами, одержаними від продажу об`єктів приватизації та інших надходжень, відповідно до встановлених Державною програмою приватизації напрямів та нормативів розподілу, контролює своєчасність надходження коштів від продажу об'єктів приватизації;

укладає договори з юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними, щодо організації підготовки до приватизації, визначення вартості державного майна та продажу об`єктів приватизації, а також здійснення екологічної оцінки в процесі приватизації;


укладає договори з юридичними та фізичними особами, у тому числі іноземними, щодо організації підготовки до приватизації, визначення вартості державного майна та продажу об`єктів приватизації, а також здійснення екологічної оцінки в процесі приватизації;

здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань приватизації та використання державної власності, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, контролює в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства про охорону державної таємниці та вживає відповідних заходів у разі їх порушення;


здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань приватизації та використання державної власності, виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, контролює в межах своїх повноважень виконання вимог законодавства про охорону державної таємниці та вживає відповідних заходів у разі їх порушення;

здійснює ліцензування комісійної, представницької та комерційної діяльності з приватизаційними паперами та контроль за діяльністю посередників з приватизаційними паперами відповідно до законодавства;


здійснює ліцензування комісійної, представницької та комерційної діяльності з приватизаційними паперами та контроль за діяльністю посередників з приватизаційними паперами відповідно до законодавства;

визначає і публікує відповідно до встановленого порядку в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;


визначає і публікує відповідно до встановленого порядку в інформаційних бюлетенях, виданнях Фонду інформацію про приватизацію;

організовує наукові, соціологічні дослідження з питань приватизації;


організовує наукові, соціологічні дослідження з питань приватизації;

забезпечує інформування населення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації;


забезпечує інформування населення, Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про хід приватизації;

забезпечує контроль за діяльністю регіональних відділень і представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;


забезпечує контроль за діяльністю регіональних відділень і представництв та інших організацій, що входять до системи органів Фонду;

укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів по продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;


укладає договори з фондовими біржами і торговельно-інформаційними мережами про проведення та обслуговування торгів по продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації, корпоратизації;

3) у сфері вилучення об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність:


3) у сфері вилучення об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність:

організовує та проводить вилучення об'єктів права приватної власності та передачу їх у державну власність у порядку, встановленому законами України;


організовує та проводить вилучення об'єктів права приватної власності та передачу їх у державну власність у порядку, встановленому законами України;

звертається до суду, арбітражного суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу державного майна у разі невиконання покупцем зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу майна;


звертається до суду, арбітражного суду з позовом про розірвання договору купівлі-продажу державного майна у разі невиконання покупцем зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу майна;

проводить інвентаризацію та оцінку вартості майна, що вилучається та передається у державну власність;


проводить інвентаризацію та оцінку вартості майна, що вилучається та передається у державну власність;

створює у разі необхідності комісії по вилученню об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність;


створює у разі необхідності комісії по вилученню об'єктів права приватної власності та передачі їх у державну власність;

приймає рішення щодо подальшого використання майна, вилученого та переданого у державну власність;


приймає рішення щодо подальшого використання майна, вилученого та переданого у державну власність;

виступає засновником державних підприємств, які створюються на базі майна, вилученого та переданого у державну власність, та у разі реорганізації державних підприємств, припинення дії договору оренди державного майна;


виступає засновником державних підприємств, які створюються на базі майна, вилученого та переданого у державну власність, та у разі реорганізації державних підприємств, припинення дії договору оренди державного майна;

4) у сфері оренди та лізингу державного майна:


4) у сфері оренди та лізингу державного майна:

здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди та лізингу державного майна;


здійснює методичне та методологічне забезпечення оренди та лізингу державного майна;

виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю, а також дає дозвіл державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) і нерухомого майна;


виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, що є державною власністю, а також дає дозвіл державним підприємствам, організаціям на передачу в оренду цілісних майнових комплексів їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) і нерухомого майна;

виступає засновником державних лізингових компаній, сприяє їх діяльності;


виступає засновником державних лізингових компаній, сприяє їх діяльності;

здійснює контроль за виконанням договорів оренди та лізингу державного майна з метою захисту майнових інтересів держави;


здійснює контроль за виконанням договорів оренди та лізингу державного майна з метою захисту майнових інтересів держави;

передає власникам приватизованих об`єктів за їх бажанням у довгострокову оренду будівлі (споруди, приміщення) у порядку, встановленому законодавством;


передає власникам приватизованих об`єктів за їх бажанням у довгострокову оренду будівлі (споруди, приміщення) у порядку, встановленому законодавством;

5) у сфері управління майном, що є у державній власності:

-5- Президент України
Пропоную пункт 5 частини першої статті 5 виключити.

Пропонується інша редакція

5) у сфері управління об'єктами права державної власності:
здійснює право розпорядження державним майном у процесі приватизації, крім повноважень з управління державними корпоративними правами;

створює і веде реєстр державного майна із зазначенням виду і розміру цього майна;


приймає рішення щодо подальшого використання державного майна, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації чи корпоратизації, та визначає способи і порядок такого використання ;

здійснює повноваження власника щодо акцій (часток, паїв) господарських товариств, які перебувають у державній власності, у тому числі здійснює управління акціями (частками, паями) господарських товариств, які перебувають у державній власності, в межах, визначених законами;


вносить Кабінету Міністрів України пропозиції про закріплення у державній власності пакета акцій відкритих акціонерних товариств, створених в процесі приватизації;

укладає з уповноваженими особами договори доручення про здійснення ними функцій щодо управління акціями (частками, паями) господарських товариств, які перебувають у державній власності;


з моменту прийняття рішення про приватизацію до виникнення державних корпоративних прав здійснює функції з управління об'єктами права державної власності;

створює комісії по проведенню конкурсів по відбору уповноважених осіб, яким передаються функції щодо управління акціями (частками, паями) господарських товариств, які перебувають у державній власності, та проводить зазначені конкурси відповідно до законодавства;


здійснює функції з управління господарськими товариствами, створеними в процесі приватизації, з моменту державної реєстрації господарських товариств до моменту виникнення державних корпоративних прав;

створює за згодою міністерств та інших підвідомчих Кабінету Міністрів України органів виконавчої влади господарські товариства, до статутного фонду яких передається державне майно, і виступає їх засновником з боку держави;


після виникнення державних корпоративних прав передає функції з управління державними корпоративними правами до Національного агентства України з управління державними корпоративними правами у порядку, визначеному нормативно-правовими актами;

здійснює роботу щодо створення холдингових компаній у межах, визначених законодавством;


погоджує пропозиції щодо передачі об'єктів права державної власності до сфери управління центральних і місцевих органів виконавчої влади, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність відповідно до закону;

призначає представників у спостережні ради господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка;


виступає від імені держави засновником господарських товариств, до статутних фондів яких передаються об'єкти права державної власності;

дає дозвіл на емісію облігацій та інших документів, що засвідчують відносини позики державних підприємств і господарських товариств, у статутному фонді яких є державна частка;


бере участь у підготовці та укладенні міжнародних договорів України з питань державної власності та її використання;

здійснює повноваження щодо надання дозволів на відчуження державного майна;


забезпечує захист майнових прав держави на території України та за її межами;

бере участь у вирішенні питання погашення заборгованості державних підприємств;


здійснює інші, визначені законодавством України, функції щодо управління об'єктами права державної власності.

виступає у порядку, визначеному законодавством, правонаступником державних підприємств, установ, організацій стосовно суб'єктів підприємницької діяльності, створених за їх участю;
проводить роботу щодо залучення та використання міжнародної фінансової, технічної допомоги у сферах, що входять до його компетенції;
бере участь у підготовці спільних проектів щодо фінансування міжнародними організаціями структурних перетворень в економіці держави, приватизації державного майна та післяприватизаційної підтримки підприємств;
представляє інтереси України з питань визнання прав і регулювання відносин власності та використання державного майна на міждержавному рівні, у тому числі в міжнародних організаціях;
бере участь у розробці міждержавних договорів з питань власності держави та міждержавних майнових відносин;
бере участь у перерозподілі державної і комунальної власності відповідно до законодавства;
веде роботу щодо визначення та обліку державної частки у майні громадських організацій колишнього Союзу РСР, розташованого на території України;
дає дозвіл на здійснення застави майна державних підприємств, а також відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
здійснює відповідно до закону реалізацію заставленого майна;
здійснює визначені законодавством повноваження при провадженні справ про банкрутство державних підприємств;
готує пропозиції щодо визначення державної частки у майні профспілок та інших громадських організацій;
організовує у встановленому порядку перепідготовку, стажування працівників центрального апарату Фонду, його регіональних відділень та представництв;
здійснює зв`язки з відповідними органами приватизації інших держав, укладає з ними договори з питань співробітництва;
вживає відповідно до закону заходів щодо повернення у державну власність незаконно відчуженого державного майна;
організовує та контролює роботу органів технічної інвентаризації (бюро технічної інвентаризації) з питань ведення реєстру та обліку державного нерухомого майна, здійснює керівництво їх діяльністю;
здійснює у порядку, встановленому законодавством, повноваження власника безхазяйного майна та майна, яке за правом спадкоємства перейшло до держави, приймає рішення щодо розпорядження цим майном.
Фонд здійснює інші функції, передбачені законами України.
2. Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, установ, організацій.


2. Фонд, його регіональні відділення та представництва не мають права втручатися у господарську діяльність підприємств, установ та організацій за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, установ, організацій.

Стаття 12. Колегія Фонду


Стаття 12. Колегія Фонду

1. Для погодженого вирішення питань, що віднесені до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється Колегія у складі 15 осіб.


1. Для погодженого вирішення питань, що віднесені до компетенції Фонду, обговорення і прийняття рішень з найважливіших напрямів діяльності у Фонді утворюється Колегія у складі 15 осіб.

Колегія затверджує структуру та штатний розпис центрального апарату Фонду.


Колегія затверджує структуру та штатний розпис центрального апарату Фонду.

2. До складу Колегії входять Голова Фонду (керівник), заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу Колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Фонду майна в Автономній Республіці Крим, начальники регіональних відділень, представництв Фонду.


2. До складу Колегії входять Голова Фонду (керівник), заступники Голови Фонду, а також інші керівні працівники Фонду. До складу Колегії можуть входити керівники центральних органів виконавчої влади, Голова Фонду майна в Автономній Республіці Крим, начальники регіональних відділень, представництв Фонду.

До складу Колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації з правом дорадчого голосу за їх згодою.


До складу Колегії входять по одному представнику від Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації, і Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації з правом дорадчого голосу за їх згодою.

3. Склад Колегії Фонду затверджує Верховна Рада України за поданням Голови Фонду.
-6- Президент України
Пропоную частину третю статті 12 викласти у такій редакції:
"3. Склад Колегії Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Фонду."
Відхилено

3. Склад Колегії Фонду затверджує Верховна Рада України за поданням Голови Фонду.4. Рішення Колегії затверджуються наказами Фонду.


4. Рішення Колегії затверджуються наказами Фонду.

Стаття 25. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів системи Фонду


Стаття 25. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення органів системи Фонду

1. Кошти на утримання органів системи Фонду виділяються безпосередньо з Державного бюджету України. Обсяг цих коштів щорічно встановлюється Верховною Радою України і зазначається у Державному бюджеті України окремим рядком.


1. Кошти на утримання органів системи Фонду виділяються безпосередньо з Державного бюджету України. Обсяг цих коштів щорічно встановлюється Верховною Радою України і зазначається у Державному бюджеті України окремим рядком.

2. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, а також інших витрат, пов'язаних з діяльністю органів системи Фонду, здійснюється з позабюджетного Державного фонду приватизації в межах, визначених Державною програмою приватизації.


2. Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, а також інших витрат, пов'язаних з діяльністю органів системи Фонду, здійснюється з позабюджетного Державного фонду приватизації в межах, визначених Державною програмою приватизації.

3. Кошторис витрат на утримання органів системи Фонду, гранична чисельність і фонд оплати праці працівників органів системи Фонду затверджуються Головою Верховної Ради України за поданням Голови Фонду та попереднім погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації.
-7- Президент України
Пропоную абзац перший частини третьої статті 25 викласти у такій редакції:
"3. Кошторис витрат на утримання органів системи Фонду, гранична чисельність і фонд оплати праці працівників органів системи Фонду затверджуються Кабінетом Міністрів України."

Відхилено

3. Кошторис витрат на утримання органів системи Фонду, гранична чисельність і фонд оплати праці працівників органів системи Фонду затверджуються Головою Верховної Ради України за поданням Голови Фонду та попереднім погодженням з Комітетом Верховної Ради України, до компетенції якого належать питання приватизації.

Міністерство фінансів України здійснює обов'язкове фінансування Фонду відповідно до затвердженого кошторису і графіка фінансування.


Міністерство фінансів України здійснює обов'язкове фінансування Фонду відповідно до затвердженого кошторису і графіка фінансування.

4. Структура, штатний розпис та кошторис витрат представництв затверджуються начальниками відповідних регіональних відділень.


4. Структура, штатний розпис та кошторис витрат представництв затверджуються начальниками відповідних регіональних відділень.

5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна в Автономній Республіці Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями протягом місяця після їх створення.


5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують Фонд майна в Автономній Республіці Крим, відповідні регіональні відділення та представництва службовими приміщеннями протягом місяця після їх створення.

Стаття 26. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників органів системи Фонду


Стаття 26. Матеріальне і соціальне забезпечення працівників органів системи Фонду

1. На працівників органів системи Фонду поширюється дія Закону України "Про державну службу".


1. На працівників органів системи Фонду поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Працівники єдиної системи державних органів приватизації прирівнюються до відповідних працівників органів виконавчої влади.


Працівники єдиної системи державних органів приватизації прирівнюються до відповідних працівників органів виконавчої влади.

За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного і транспортного обслуговування:


За умовами оплати праці, матеріально-побутового, медичного і транспортного обслуговування:

начальники регіональних відділень прирівнюються до перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;


начальники регіональних відділень прирівнюються до перших заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

начальники представництв прирівнюються до перших заступників голів районних державних адміністрацій.


начальники представництв прирівнюються до перших заступників голів районних державних адміністрацій.

2. На працівників центрального апарату Фонду поширюється відповідний порядок медичного, санаторно-курортного, побутового та транспортного обслуговування, встановлений для працівників апарату Верховної Ради України.
-8- Президент України
Пропоную у частині другій статті 26 слова "Верховної Ради України" замінити словами "Кабінету Міністрів України".

Враховано


2. На працівників центрального апарату Фонду поширюється відповідний порядок медичного, санаторно-курортного, побутового та транспортного обслуговування, встановлений для працівників апарату Кабінету Міністрів України.

Стаття 27. Охорона особистих і майнових прав працівників системи органів Фонду


Стаття 27. Охорона особистих і майнових прав працівників системи органів Фонду

Працівники системи органів Фонду при виконанні службових обов'язків є представниками державної влади. Їх особисті і майнові права охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних органів.


Працівники системи органів Фонду при виконанні службових обов'язків є представниками державної влади. Їх особисті і майнові права охороняються законом нарівні з працівниками правоохоронних органів.

Стаття 28. Прикінцеві положення


Стаття 28. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України".


3. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 7 липня 1992 року "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України".

4. Кабінету Міністрів України разом із Фондом державного майна України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:


4. Кабінету Міністрів України разом із Фондом державного майна України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;


привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;


забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

5. Фонду державного майна України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:


5. Фонду державного майна України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити перегляд і скасування прийнятих ним нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;


забезпечити перегляд і скасування прийнятих ним нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


відповідно до компетенції забезпечити видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

6. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.
-9- Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

6. Рекомендувати Президенту України привести Укази Президента України у відповідність з цим Законом.

7. Підпункт 5 частини першої статті 5 цього Закону діє до набрання чинності Законом України про управління об'єктами державної власності.
У зв'язку з зауваженнями Президента України до ст.5 п.7 ст.28 вилучити.
Враховано<

ЛВА 6* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні