Назва: Про дипломатичну службу
Автор: Народний депутат України О.Пухкал
Відповідальний комітет: Народні депутати України - члени Комітету у закордонних справах

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
"Про дипломатичну службу"


Проект
Закон України
"Про дипломатичну службу"
1.
Цей Закон визначає правові засади, порядок організації діяльності дипломатичної служби в Україні як частини державної служби, а також особливості правового статусу державних службовців, які перебувають на дипломатичній службі.
-1-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)

Преамбула. Після слів "Україні як" доповнити словом "складової".

Враховано

Цей Закон визначає правові засади та порядок організації діяльності дипломатичної служби України як складової частини державної служби, а також особливості правового статусу державних службовців, які перебувають на дипломатичній службі.
2.
Розділ І. Загальні положення


Розділ І. Загальні положення
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
5.
дипломатична служба в Україні (далі дипломатична служба)- це професійна діяльність громадян в органах державної влади, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів юридичних осіб і громадян України за кордоном. Дипломатична служба є частиною державної служби;
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Друге речення після слів "Дипломатична служба є" доповнити словом "складовою".

Враховано редакційно

дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України в системі органів дипломатичної служби, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
6.
працівник дипломатичної служби (далі - дипломатичний працівник) - державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні або за кордоном;


дипломатичний працівник - державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг;
7.
консульська служба - складова частина дипломатичної служби, яка здійснюється на підставі Консульського статуту;
-3- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абз.3 ч.1 ст.1 слова "на підставі Консульського статуту" замінити на слова "відповідно до законів України".

Відхилено


8.
адміністративно-технічні працівники - особи, які здійснюють адміністративно-технічне обслуговування дипломатичних представництв України;
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після слова "України" додати текст "за кордоном".

Враховано редакційно

адміністративно-технічний працівник - державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби;
9.
довгострокове відрядження - відрядження дипломатичних та адміністративно-технічних працівників для роботи в дипломатичних представництвах України на три і більше років.-5-Н.д.Деркач А.Л. (Реєстр.картка №159)
Пропоную вилучити зі статті 1 термін "довгострокове відрядження" і його визначення.
-6- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В абз.5 ч.1 ст.1 слова "на три і більше років" замінити на "чотири роки".

Враховано редакційноВідхилено

працівники дипломатичної служби - дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби;
закордонні дипломатичні установи України - дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях та інституціях;
міжнародна інституція (далі - інституція) - міждержавне утворення з метою реалізації спільних цілей та інтересів, яке не є суб'єктом міжнародного права;
довготермінове відрядження - перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом;
ротація - планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.


10.
Стаття 2. Правове регулювання дипломатичної служби


Стаття 2. Правове регулювання дипломатичної служби
11.
Відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дипломатичної служби регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про державну службу", Консульським статутом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами.
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Враховано

Відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дипломатичної служби регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про державну службу", Кодексом законів України про працю, Консульським статутом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


-8- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Ст.2 після слова "договорами" доповнити словами "схваленими Верховною Радою України".

Враховано редакційно


12.
Стаття 3. Основні принципи дипломатичної служби


Стаття 3. Основні принципи дипломатичної служби
13.
Основними принципами дипломатичної служби є:


Основними принципами дипломатичної служби є:
14.
служіння Українському народові;


служіння Українському народові;
15.
відстоювання національних інтересів України;


відстоювання національних інтересів України;
16.
пріоритет прав і свобод людини і громадянина;


пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
17.
демократизм і законність;


демократизм і законність;
18.
гуманізм і соціальна справедливість;
-9- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Абз.6 ч.1 ст.3 після слова "ініціативність" доповнити словами "об'єктивність, діловитість".

Враховано частково

гуманізм і соціальна справедливість;
19.
професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі;


професіоналізм, компетентність, ініціативність, об'єктивність, чесність, відданість справі;
20.
персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і додержання дисципліни.


персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і додержання дисципліни.
21.
Стаття 4. Основні завдання дипломатичної служби
-10- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 4. Викласти у такій редакції:
"Основними завданнями дипломатичної служби є:
забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
участь у проведенні зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на всебічний розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків зі зарубіжними державами та міжнародними організаціями;
захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
участь у розробці засад зовнішньої політики України та представлення відповідних пропозицій Верховній Раді України;
розробка та подання Президентові України пропозицій щодо зовнішньополітичної діяльності України;
здійснення дипломатичних і консульських зносин України з іноземними державами та міжнародними організаціями;
координація діяльності інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України у відносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями;
вивчення політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;
забезпечення органів державної влади інформацією, необхідною для здійснення зовнішньої і внутрішньої політики;
здійснення інших завдань відповідно до законодавства України."

Враховано частково

Стаття 4. Основні завдання дипломатичної служби
22.
Основними завданнями дипломатичної служби є:


Основними завданнями дипломатичної служби є:
23.
забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;


забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
24.
участь у проведенні єдиного зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на всебічний розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'язків із зарубіжними державами та міжнародними організаціями;
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити слова "єдиного" і "всебічний", текст "із зарубіжними" замінити текстом "з іншими".

Враховано

проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових, інших зв'язків з іншими державами, міжнародними організаціями та інституціями;

25.
захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
після слів "прав та" доповнити словом "законних".

Відхилено

захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
26.
зміцнення міжнародного авторитету України як незалежної демократичної держави та впливового члена міжнародного співтовариства, забезпечення стабільності міжнародного становища України;
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "як незалежної демократичної держави та впливового члена міжнародного співтовариства,".

Враховано редакційно

сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного авторитету, поширенню у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера;
27.
розробка концепцій та основних напрямків зовнішньої політики України та представлення відповідних пропозицій Президентові України та Кабінету Міністрів України;
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
вилучити.

Враховано
-28.
розробка та подання Президентові України пропозицій щодо зовнішньополітичної стратегії України та реалізації міжнародних ініціатив Президента України;
15- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пропоную вилучити зі статті 4 шостий абзац
16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
вилучити

ВрахованоВраховано29.
забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів у взаємодії з іншими державами на міжнародній арені;
-17- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пропоную вилучити сьомий абзац статті 4.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "захисту суверенітету", додати текст "національної", вилучити текст "у взаємодії з іншими державами на міжнародній арені".

ВідхиленоВраховано

забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів;
30.
здійснення дипломатичних і консульських зносин України з іноземними державами та міжнародними організаціями;
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "іноземними" замінити словом "іншими". Аналогічно у всьому тексті закону.

Враховано редакційно


31.
координація діяльності інших центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України у відносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями;


координація діяльності інших органів виконавчої влади щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України;
32.
вивчення політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;


вивчення політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;
33.
забезпечення органів державної влади інформацією, необхідною для здійснення зовнішньої і внутрішньої політики;
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "зовнішньої і внутрішньої" замінити текстом "ефективної зовнішньої".

Враховано частково

забезпечення органів державної влади інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики;
34.
здійснення інших завдань відповідно до законодавства України.


здійснення інших завдань відповідно до законодавства України.
35.
Стаття 5. Основні функції дипломатичної служби


Стаття 5. Основні функції дипломатичної служби
36.
Основними функціями дипломатичної служби є:


Основними функціями дипломатичної служби є:
37.
представництво України у випадках, передбачених законодавством України у зносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями;
21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
вилучити.

Враховано редакційно

забезпечення підтримання дипломатичних зносин з іншими державами, представництво України у міжнародних організаціях, інституціях та спеціальних місіях;
38.
реалізація в межах компетенції стратегії міжнародної політики України;


здійснення зовнішньополітичної діяльності держави;
39.
організація проведення переговорів і підготовка укладення міжнародних договорів України з іноземними державами та міжнародними організаціями;
22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "з іноземними державами та міжнародними організаціями".

Враховано

організація проведення переговорів і підготовка укладення міжнародних договорів України;
40.
підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо укладення, ратифікації, підписання, виконання, припинення дії та денонсації міжнародних договорів та внесення їх в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити слово "центральними", а також - текст "в установленому порядку".

Відхилено

підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо укладення, виконання, припинення дії міжнародних договорів та внесення їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;
41.
внесення в установленому порядку до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України пропозицій та рекомендацій з питань відносин України з іноземними державами та міжнародними організаціями;
24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в установленому порядку".

Відхилено

внесення в установленому порядку на розгляд Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України пропозицій та рекомендацій з питань відносин України з іншими державами та міжнародними організаціями;
42.
підготовка пропозицій по удосконаленню законодавства України у галузі міжнародних відносин;


підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у галузі міжнародних відносин;
43.
протокольне забезпечення міждержавних обмінів;


здійснення функцій дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іншими державами, міжнародними організаціями та інституціями;
44.
здійснення контролю за дотриманням дипломатичних привілеїв та імунітетів;45.
забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку та зберігання міжнародних договорів України;


забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку та зберігання міжнародних договорів України;
46.
здійснення функцій депозитарія міжнародних договорів, укладених Україною;


здійснення функцій депозитарія міжнародних договорів, укладених Україною;
47.
сприяння функціонуванню іноземних дипломатичних та консульських установ на території України, здійснення у межах своєї компетенції контролю за діяльністю організацій, що їх обслуговують;
25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст ",здійснення у межах своєї компетенції контролю за діяльністю організацій, що їх обслуговують".

Враховано

сприяння діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій та інституцій в Україні, а також здійснення контролю за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів;
48.
сприяння участі України в міжнародних акціях по боротьбі з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю, незаконним обігом наркотиків та зброї, а також по ліквідації наслідків в зонах катастроф;


сприяння взаємодії органів законодавчої, виконавчої і судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин та дотримання міжнародних зобов'язань України;
здійснення інформаційного забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності;
розповсюдження інформації про Україну за кордоном;
організація на території України та за кордоном консульської роботи, забезпечення візової політики України, здійснення в межах своїх повноважень паспортного забезпечення;
сприяння органам законодавчої, виконавчої та судової влади у здійсненні ними міжнародних зв'язків, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги;
49.
здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства України.


здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства України.
50.
Стаття 6. Система органів дипломатичної служби


Стаття 6. Система органів дипломатичної служби
51.
Єдину систему органів дипломатичної служби відповідно до цього Закону складають Міністерство закордонних справ України та інші органи дипломатичної служби: представництва Міністерства закордонних справ України на території України, дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, постійні представництва України при міжнародних організаціях (далі - закордонні дипломатичні установи України).
26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "відповідно до цього Закону", та текст - "та інші органи дипломатичної служби", а після слів "за кордоном" "," (кому) замінити словом "І".

Враховано

Систему органів дипломатичної служби складають: Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні установи України.
52.
Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує відповідно до покладених на нього повноважень проведення зовнішньої політики держави і координацію діяльності у сфері зовнішніх зносин України.
27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "відповідно до покладених на нього повноважень".

Враховано

Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення зовнішньої політики держави і координацію діяльності у сфері зовнішніх зносин України.
53.
Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.


Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.
54.
Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими установами, основними завданнями яких є представництво України в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян та юридичних осіб за кордоном.
28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
після тексту "України, прав та" доповнити словом "законних"

Відхилено

Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими установами України, основними завданнями яких є представництво України в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за кордоном.
55.
Постійні представництва України при міжнародних організаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основними завданнями яких є представництво України при міжнародних організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном.


Постійні представництва України при міжнародних організаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основними завданнями яких є представництво України при міжнародних організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном.
56.
Торговельно-економічна місія є структурним підрозділом дипломатичного представництва, який представляє і захищає у державі перебування інтереси України у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Торговельно-економічна місія здійснює свою діяльність відповідно до Положення, яке затверджується Президентом України.
-29- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Ст.6, частину шість: "Торговельно-економічна місія..." вилучити.

Враховано
30- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 6. Викласти частину шосту у такій редакції:
"Торговельно-економічна місія є структурним підрозділом дипломатичного представництва, який представляє і захищає у державі перебування інтереси України у галузі зовнішньоекономічної діяльності. Торговельно-економічна місія здійснює свою діяльність відповідно до Положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відхилено


57.
Статус, завдання та функції дипломатичного представництва України за кордоном, постійного представництва України при міжнародній організації визначаються Положенням про дипломатичні представництва України в іноземних державних і при міжнародних організаціях, яке затверджується Президентом України.


Статус, завдання та функції дипломатичного представництва України за кордоном, постійного представництва України при міжнародній організації, інституції визначаються цим Законом, а також Положенням про дипломатичне представництво України в іншій державі та Положенням про постійне представництво України при міжнародній організації, інституції, які затверджуються Президентом України.
58.
Статус, завдання та функції консульської установи України за кордоном визначаються Консульським статутом, який затверджується Президентом України.
-31- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Ст.6, після частини вісім ввести додаткову частину:
"Статус, завдання та функції представників інших органів виконавчої влади за кордоном (з питань оборони і державної безпеки, боротьби з організованою міжнародною злочинністю, зовнішньо-економічної діяльності, боротьби з незаконною міграцією, перевезенням наркотиків), які входять до складу дипломатичних представництво або є його структурними підрозділами, визначаються положеннями про них, які затверджуються Президентом України".

Відхилено

Статус, завдання та функції консульської установи України за кордоном визначаються цим Законом та Консульським статутом, який затверджується Президентом України.
.


-32- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 6 у двох останніх абзацах після слова "визначаються" додати фразу: "цим Законом та".

Враховано
-33- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 6. Викласти частину восьму у такій редакції:
Статус, завдання та функції консульської установи України за кордоном визначаються Консульським статутом, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відхилено


59.
Статус, завдання та функції представництв Міністерства закордонних справ України на території України визначаються Положенням про них, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
-34- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
після слова "визначаються" додати фразу: "цим Законом та"

Враховано

Статус, завдання та функції представництв Міністерства закордонних справ України на території України визначаються цим Законом та Положенням про них, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


-35- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 6. Викласти частину дев'яту у такій редакції:
Статус, завдання та функції представництв Міністерства закордонних справ України на території України визначаються Положенням про них, яке затверджується Кабінетом Міністрів України."

Відхилено


60.
Стаття 7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби


Стаття 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби
61.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.


Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
Стаття 8. Зв'язок, архів дипломатичної служби.
Дипломатична служба має самостійний зв'язок і архів. Дипломатична служба використовує власну мережу телекомунікацій і кур'єрську службу.
В архіві дипломатичної служби зберігаються оригінали і достовірні копії міжнародних договорів, а також інші матеріали, необхідні для здійснення її діяльності.
Положення про архів дипломатичної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
62.
Розділ ІІ. Кадровий склад дипломатичної служби. Призначення на дипломатичні посади.


Розділ ІІ. Кадровий склад дипломатичної служби. Призначення на дипломатичні посади.
63.
Стаття 8. Прийняття на дипломатичну службу
-36- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 8. Викласти у такій редакції:
"На дипломатичну службу приймають громадяни України, які мають необхідні професійні та ділові якості і за станом здоров'я можуть бути направлені за кордон.
Адміністративно-технічним працівником дипломатичної служби може бути громадянин України, який має необхідні професійні та ділові якості і за станом здоров'я може бути направлений на роботу за кордон.
Не можуть бути прийнятими на дипломатичну службу особи, щодо яких встановлені обмеження у Законі України "Про державну службу".
Прийняття на дипломатичну службу здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу визначається Кабінетом Міністрів України.
Під час проведення конкурсу забороняється вимагати від кандидатів на дипломатичну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.
Міністр закордонних справ має право самостійно добирати та приймати осіб на посади для роботи в патронатній службі. Порядок проходження дипломатичної служби такими особами встановлюється Кабінетом Міністрів України."

Враховано частково

Стаття 9. Прийняття на дипломатичну службу
64.
На дипломатичну службу приймаються громадяни України, які мають вищу освіту у сфері міжнародних відносин, необхідні професійні та ділові якості, володіють іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені за кордон.
-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "іноземними мовами" замінити текстом "принаймні однією іноземною мовою"

Відхилено

Дипломатичними працівниками можуть бути громадяни України, які мають відповідну фахову вищу освіту, необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені у довготермінове відрядження.


-38- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
До статті 8.
Перший абзац статті пропоную викласти у такій редакції:
"На дипломатичну службу приймаються громадяни України, які мають вищу освіту, необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені за кордон."

Враховано частково
-39- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
У першій частині ст.8 після слова "володіють" додати "державною та", а далі за текстом.

Враховано
-40- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 8 в першому абзаці після слова "володіють" додати такі слова: "державною та".

Враховано


65.
Особи, які мають вищу освіту за іншими спеціальностями, можуть бути прийняті на дипломатичну службу після проходження відповідної перепідготовки.
-41- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "проходження відповідної перепідготовки" замінити текстом "відповідної підготовки".

Відхилено


66.
Адміністративно-технічним працівником дипломатичної служби може бути громадянин України, який має, як правило, відповідну вищу освіту, необхідні професійні та ділові якості, володіє державною та іноземними мовами і за станом здоров'я може бути направлений на роботу за кордон.
-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст ", як правило, відповідну вищу освіту"; текст "іноземними мовами" замінити текстом "принаймні однією іноземною мовою".

Враховано

Адміністративно-технічними працівниками дипломатичної служби можуть бути громадяни України, які мають необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені у довготермінове відрядження.
67.
Не можуть бути прийнятими на дипломатичну службу особи, щодо яких встановлені обмеження у Законі України "Про державну службу".


Не можуть бути прийнятими на дипломатичну службу особи, щодо яких встановлені обмеження у Законі України "Про державну службу".
68.
Прийняття на дипломатичну службу здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу визначається Кабінетом Міністрів України.


Прийняття на дипломатичну службу здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу визначається Кабінетом Міністрів України.
69.
Під час проведення конкурсу забороняється вимагати від кандидатів на дипломатичну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.


Під час проведення конкурсу забороняється вимагати від кандидатів на дипломатичну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.
70.
Міністр закордонних справ має право самостійно добирати та приймати осіб на посади для роботи в патронатній службі. Порядок проходження дипломатичної служби такими особами встановлюється Міністерством закордонних справ України.


Міністр закордонних справ має право самостійно добирати та приймати осіб на посади для роботи в патронатній службі. Порядок проходження дипломатичної служби такими особами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
71.
Стаття 9. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу


Стаття 10. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу
72.
Громадяни, які вперше приймаються на дипломатичну службу і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".


Громадяни, які вперше приймаються на дипломатичну службу і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".
73.
Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.


Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
74.
Стаття 10. Випробування при прийнятті на дипломатичну службу
-43- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пропонуємо викласти статтю в новій редакції:
"При прийнятті на дипломатичну службу встановлюється випробування строком до шести місяців. Особи, які не витримали випробування, звільняються з дипломатичної служби.
У випадках, передбачених законодавством України, випробування при прийнятті на дипломатичну службу не встановлюється."
Відхилено

Стаття 11. Випробування при прийнятті на дипломатичну службу
75.
При прийнятті на дипломатичну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. Особи, які не витримали випробування, звільняються з дипломатичної служби.
-44-- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "до шести місяців" замінити текстом "від шести місяців до одного року".
-45-Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 10 слова "може встановлюватись" замінити на "обов'язково встановлюється".
ВідхиленоВідхилено

При прийнятті на дипломатичну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. Особи, які не витримали випробування, звільняються з дипломатичної служби.


76.
Стаття 11. Кадри дипломатичної служби


Стаття 12. Кадри дипломатичної служби
77.
Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах Міністра закордонних справ України, відповідальних працівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Міністерства закордонних справ України та його представництв в Україні, дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, постійних представництв України при міжнародних організаціях.
-46- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
До статті 11.
Пропоную перший абзац статті викласти так:
"Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах Міністра закордонних справ України, відповідальних працівників відповідних структурних підрозділів Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України та його представництв в Україні, дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, постійних представництв України при міжнародних організаціях."

Відхилено

Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах Міністра закордонних справ України та на дипломатичних посадах системи органів дипломатичної служби.


-47- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 11. Викласти першу частину у такій редакції:
"Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах Міністра закордонних справ України, відповідальних працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства закордонних справ України та його представництв в Україні, дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, постійних представництв України при міжнародних організаціях."

Відхилено


78.
Керівники торговельно-економічних місій за посадою прирівнюються до керівників дипломатичних представництв України за кордоном.
-48- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Зі ст.11 вилучити частину 2

Враховано


79.
Для дипломатичних працівників, які працюють в закордонних дипломатичних установах України, встановлюються такі посади:


Для дипломатичних працівників, які працюють в закордонних дипломатичних установах України, встановлюються такі посади:
80.
1) Надзвичайний і Повноважний Посол, Постійний представник України при міжнародних організаціях;


1) Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації чи інституції;
81.
2) Генеральний консул України;


2) Генеральний консул України;
82.
3) Радник-посланник;


3) Радник-посланник;
83.
4) радник;


4) радник;
84.
5) консул України;


5) консул України;
85.
6) перший секретар;


6) перший секретар;
86.
7) віце-консул;


7) віце-консул;
87.
8) другий секретар;


8) другий секретар;
88.
9) третій секретар;


9) третій секретар;
89.
10) аташе.


10) аташе.
90.
Кадри дипломатичної служби складають:


Кадри дипломатичної служби складають:
91.
1) працівники, які займають штатні дипломатичні посади на постійній основі;


1) працівники, які займають штатні дипломатичні посади на постійній основі;
92.
2) працівники, які займають на постійній основі штатні адміністративно-технічні посади;


2) працівники, які займають штатні адміністративно-технічні посади на постійній основі;
93.
3) працівники, які займають штатні дипломатичні та адміністративно-технічні посади на контрактній основі.


3) працівники, які займають штатні дипломатичні та адміністративно-технічні посади на визначений термін (строковий трудовий договір).
94.
Дипломатичні працівники можуть бути тимчасово прикомандировані до інших органів державної влади України для виконання службових обов'язків.
-49- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Ч.5 ст.11 після слів "бути тимчасово" доповнити словами "але не більше як один рік" і далі за текстом.

Відхилено

Працівники дипломатичної служби можуть бути, за їх згодою, переведені, тимчасово відряджені до інших органів державної влади України для виконання службових обов'язків або направлені на навчання для підвищення професійної кваліфікації.


-50- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Ст.11, частину четверту викласти в редакції:
"Дипломатичні працівники можуть бути переведені, тимчасово прикомандировані до інших органів державної влади України для виконання службових обов'язків або направлені на навчання для підвищення професійної кваліфікації".

Враховано

-51- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.5 ст.11 замість слова "тимчасово" записати "строком до 3 років".

Відхилено95.
У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для дипломатичних працівників.


У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для працівників дипломатичної служби.
96.
Після закінчення строку прикомандирування дипломатичні працівники проходять службову атестацію, за результатами якої (за умови підтвердження відповідних кваліфікації та рівня професійних знань) призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до прикомандирування, переведення, навчання.


Після закінчення терміну такого відрядження працівники дипломатичної служби проходять службову атестацію, за результатами якої (за умови підтвердження відповідних кваліфікації та рівня професійних знань) призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до відрядження, переведення, навчання.

97.
Стаття 12. Призначення на дипломатичні посади


Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади
98.
Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них здійснюється Президентом України та Міністром закордонних справ України.
-52- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Викласти першу частину у такій редакції:
"Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них здійснюється Президентом України, Прем'єр-міністром України та Міністром закордонних справ України.

Відхилено


Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них здійснюється Президентом України та Міністром закордонних справ України.

99.
Міністр закордонних справ призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
-53- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Викласти другу частину у такій редакції:
Надзвичайний і Повноважний Посол, Постійний представник України при міжнародних організаціях призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

Відхилено


Міністр закордонних справ призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
100.
Надзвичайний і Повноважний Посол, Постійний представник України при міжнародних організаціях призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.
-54- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 12. Викласти третю частину у такій редакції:
Генеральні консули України призначаються на посади та звільняються з посад Прем'єр-міністром України".

Відхилено


Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації чи інституції призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ.
Перед поданням кандидатур на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації чи інституції, по цим кандидатурам відбуваються консультації в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах.


101.
Керівник торговельно-економічної місії призначається главою дипломатичного представництва України за погодженням з Міністром закордонних справ України.
-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
після слів "призначається главою" доповнити словом "відповідного", а після слів "представництва України" - словами "за кордоном"

Відхилено
-56- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Вилучити частину четверту ст.12 "Керівник торговельно-економічної місії...".

Враховано102.
Призначення на посади, зазначені в частині третій цієї статті, здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України у закордонних справах. За результатами співбесіди в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах з особами, які претендують на зайняття посад Надзвичайного і Повноважного Посла, Постійного представника України при міжнародних організаціях та керівника торговельно-економічної місії складається рекомендація на ім'я Міністра закордонних справ України, яка підписується Головою Комітету і містить відгук Комітету щодо кожної з осіб, які претендують на зайняття зазначених посад.
-57- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "частині третій" замінити текстом "частинах третій і четвертій". Друге речення вилучити.

Враховано частково
-58- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Абз.1 п.5 ст.12 викласти у такій редакції "з кандидатами на посади зазначеними в частині тертій цієї статті в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах проводиться співбесіда. За результатами якої" а далі за текстом.

Відхилено

-59- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
Пропонується виключити частину п'яту статті 12 проекту закону, яка передбачає надання згоди Комітету Верховної Ради України у закордонних справах на призначення Надзвичайного і Повноважного Посла, Постійного представника України при міжнародних організаціях.

Відхилено103.
Призначення на інші посади здійснюється Міністром закордонних справ.
-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
після слів "на інші" доповнити словом "дипломатичні"
До всього законопроекту. Поділ на "Розділи" замінити поділом на "Глави" з арабською нумерацією.

Враховано


Призначення на інші дипломатичні посади здійснюється Міністром закордонних справ.
Стаття 14. Кадровий резерв дипломатичної служби.
Дипломатична служба має кадровий резерв, необхідний для заміщення посад та кадрового планування в системі органів дипломатичної служби.
Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом дипломатичної служби регулюється Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 15. Обслуговуючий персонал дипломатичної служби.
Дипломатична служба має обслуговуючий персонал, правовий статус якого визначається Президентом України.
104.
Розділ ІІІ. Дипломатичні ранги
-61- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пропонуємо доповнити статтю таким положенням:
"Позбавлення дипломатичного рангу дипломатичних працівників, які мають ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, застосовується Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України, позбавлення дипломатичного рангу дипломатичних працівників, які мають інші дипломатичні ранги, а також відстрочення присвоєння чергового дипломатичного рангу застосовуються Міністром закордонних справ України."

Відхилено


Розділ ІІІ. Дипломатичні ранги


-62- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
До статей 13 та 14.
У статті 14 говориться, що дипломатичного працівника можуть позбавити дипломатичного рангу в таких випадках:
"звільнення працівника з дипломатичної служби за порушення трудової дисциплін або вчинення проступків, несумісних з перебуванням на службі;
припинення громадянства України дипломатичного працівника."
Гадаю, що вирішення цих питань можна вирішити в адміністративному порядку, але у статті 13 законопроекту викладено, що дипломатичний працівник "...може бути позбавлений дипломатичного рангу лише за рішенням суду."

Відхилено


105.
Стаття 13. Дипломатичні ранги
-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перелік дипломатичних рангів впорядкувати від вищого до нижчого.

Враховано


Стаття 16. Дипломатичні ранги
106.
Працівникам дипломатичної служби присвоюються такі дипломатичні ранги:


Дипломатичним працівникам присвоюються такі дипломатичні ранги:
107.
аташе;


Надзвичайний і Повноважний Посол.
108.
третій секретар;


Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;
109.
другий секретар другого класу;


Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;
110.
другий секретар першого класу;


радник першого класу;
111.
перший секретар другого класу;


радник другого класу;
112.
перший секретар першого класу;


перший секретар першого класу;
113.
радник другого класу;


перший секретар другого класу;
114.
радник першого класу;


другий секретар першого класу;
115.
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;


другий секретар другого класу;
116.
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;


третій секретар;
117.
Надзвичайний і Повноважний Посол.


аташе.
118.
Дипломатичний працівник, якому присвоєно дипломатичний ранг, перебуває у ньому довічно і може бути позбавлений дипломатичного рангу лише за рішенням суду.
-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці додати текст "або на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону".

Відхилено


Дипломатичний працівник, якому присвоєно дипломатичний ранг, перебуває у ньому довічно і може бути позбавлений дипломатичного рангу лише за вироком суду.


-65- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У 2-ій частині ст.13 замість слів "за рішенням суду" записати слова "згідно з цим Законом".

Відхилено
-66- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.2 ст.13 після слова "довічно" вилучити слова до кінця речення.

Відхилено


119.
Дипломатичні ранги від Надзвичайного і Повноважного Посла до аташе прирівнюються до рангів державних службовців відповідно з першого до одинадцятого рангу.


Дипломатичні ранги від Надзвичайного і Повноважного Посла до аташе прирівнюються до рангів державних службовців відповідно з першого до одинадцятого рангу.
120.
Стаття 14. Позбавлення та поновлення дипломатичного рангу
-67- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 14. Вилучити.
-68- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Ст.14 доповнити частиною 1 "Дипломатичний працівник може бути позбавлений дипломатичного рангу посадовою особою, яка присвоїла йому цей ранг";

Враховано


Відхилено121.
Підставами для позбавлення дипломатичного працівника дипломатичного рангу є:122.
звільнення працівника з дипломатичної служби за порушення трудової дисципліни або вчинення проступків, несумісних з перебуванням на службі;
-69- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
після слів "перебуванням на" доповнити текстом "дипломатичний"

Відхилено
-70- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.2 ст.14 слова "не сумісних з перебуванням на службі" замінити словами "які суперечать діючому законодавству Україниї" а далі за текстом.

Відхилено


123.
припинення громадянства України дипломатичного працівника.
124.
Позбавлення дипломатичного працівника рангу означає позбавлення його всіх попередніх рангів.
-71- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
доповнити ч.5 "Позбавлення дипломатичного працівника дипломатичного рангу не тягне за собою позбавлення його рангу державного службовця".
-72- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
викласти у редакції:"Позбавлення дипломатичного працівника дипломатичного рангу має наслідком одночасне позбавлення його всіх раніше присвоєних дипломатичних рангів".

ВідхиленоВідхилено


125.
Поновлення дипломатичного працівника у дипломатичному ранзі здійснюється за результатами службової атестації.
-73- Н.д. Франчук А.Р. (Округ № 10)
п.5 ст.14 доповнити словами "діючого Закону України "Про дипломатичну службу" та іншими відповідними законами".
Відхилено
-74- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.3 ст.14 розкрити поняття "службової атестації".

Відхилено


126.
Стаття 15. Порядок присвоєння дипломатичних рангів


Стаття 17. Порядок присвоєння дипломатичних рангів
127.
Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
-75- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 15. Викласти першу частину у такій редакції:
"Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються Прем'єр-міністром України за поданням Міністра закордонних справ України."

Відхилено

Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
Особам, яким присвоєно дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу видається відповідна грамота, що засвідчує їх статус, за підписом Президента України.
За цією категорією осіб зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.
128.
Інші дипломатичні ранги присвоюються Міністром закордонних справ України на підставі рекомендацій атестаційної комісії Міністерства закордонних справ України.


Інші дипломатичні ранги присвоюються Міністром закордонних справ України на підставі рекомендацій атестаційної комісії Міністерства закордонних справ України.
129.
Присвоєння дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад дипломатичних працівників дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до дипломатичних рангів України, який затверджується Президентом України.


Присвоєння дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад дипломатичних працівників дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до дипломатичних рангів України, який затверджується Президентом України.
130.
Особа, яка вперше приймається на дипломатичну службу, призначається на приписану за дипломатичним рангом посаду з наступним присвоєнням дипломатичного рангу з урахуванням посади, яку вона займає.


Особа, яка вперше призначається на приписану за дипломатичним рангом посаду, вважається прийнятою на дипломатичну службу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.
131.
У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду, приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому може бути присвоюєно відповідний дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених статтею 16 цього Закону.


У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду, приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому присвоюється відповідний дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених статтею 17 цього Закону.
132.
В окремих випадках за значні успіхи в роботі та особливі заслуги дипломатичним працівникам може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг до закінчення строків, передбачених цією статтею (дострокове присвоєння дипломатичного рангу) і без додержання черговості присвоєння рангів (позачергове присвоєння дипломатичного рангу).
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "В окремих випадках". Доповнити цю частину реченням: "Дострокове чи позачергове присвоєння дипломатичного рангу здійснюється відповідно до Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів".

Враховано

За значні успіхи в роботі та особливі заслуги дипломатичним працівникам може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг до закінчення строків, передбачених цією статтею (дострокове присвоєння дипломатичного рангу) і без додержання черговості присвоєння рангів (позачергове присвоєння дипломатичного рангу). Дострокове чи позачергове присвоєння дипломатичного рангу здійснюється відповідно до Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів.


133.
Якщо дипломатичний працівник перейшов на нижчу посаду або залишив дипломатичну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний дипломатичний ранг.
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після слів "посаду або" додати слово "добровільно", а текст", на яку потім повернувся," - вилучити.

Відхилено

Якщо дипломатичний працівник перейшов на нижчу посаду або залишив дипломатичну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний дипломатичний ранг.
134.
За сумлінну працю дипломатичному працівникові в разі виходу на пенсію (відставку за станом здоров'я) може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг поза межами посади, яку він займав.


За сумлінну працю дипломатичному працівникові в разі виходу на пенсію (відставку за станом здоров'я) може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг поза межами посади, яку він займав.
135.
У трудовій книжці дипломатичного працівника робляться записи про присвоєння дипломатичних рангів та позбавлення дипломатичного рангу.
-78- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "дипломатичних рангів та позбавлення" замінити текстом "позбавлення, поновлення".

Відхилено

У трудовій книжці дипломатичного працівника робляться записи про присвоєння дипломатичних рангів та позбавлення дипломатичного рангу.
136.
Стаття 16. Строки перебування у дипломатичних рангах


Стаття 18. Строки перебування у дипломатичних рангах
137.
Встановлюються такі строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах:


Встановлюються такі строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах:
138.
аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу - два роки;


аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу - два роки;
139.
першого секретаря першого класу, радника другого класу - три роки.


першого секретаря першого класу, радника другого класу - три роки.
140.
Строки перебування в дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу не встановлюються.


Строки перебування в дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу не встановлюються.
Стаття 19. Ранги адміністративно-технічних працівників.
Адміністративно-технічним працівникам присвоюються відповідні ранги державних службовців у порядку, передбаченому Законом України "Про державну службу".
141.
Розділ ІV. Проходження дипломатичної служби. Службова кар'єра


Розділ ІV. Проходження дипломатичної служби. Службова кар'єра
142.
Стаття 17. Посадові переміщення дипломатичних працівників143.
Посадові переміщення дипломатичних працівників здійснюється на плановій основі відповідно до службової необхідності, з урахуванням кваліфікації, професійної підготовки, присвоєних їм дипломатичних рангів, рангів державних службовців, принципів ротації та спеціалізації кадрів.144.
Дипломатичний працівник може бути призначений на посаду, приписану до вищого або нижчого дипломатичного рангу ніж той, що йому присвоєно.145.
Стаття 18. Ротація дипломатичних працівників


Стаття 20. Ротація дипломатичних працівників
146.
В органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників у Міністерстві закордонних справ України та його органах за кордоном.


В органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників дипломатичної служби.
Працівники дипломатичної служби можуть направлятися у довгострокове відрядження з урахуванням їх професійної підготовки та спеціалізації.
Працівники дипломатичної служби після закінчення попереднього довготермінового відрядження направляються у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через півтора року
147.
В рамках ротації дипломатичні працівники з урахуванням їх професійної підготовки та спеціалізації можуть направлятися в різні країни та здійснювати свою діяльність як в представництвах Міністерства закордонних справ України на території України, так і у закордонних дипломатичних установах України.


148.
Строк роботи дипломатичних працівників в структурних підрозділах центрального апарату Міністерства закордонних справ України в період між роботою у закордонних дипломатичних установах України становить, як правило, не менше півтора року.
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст ",як правило,".

Відхилено

Стаття 21. Довготермінове відрядження.
Довготермінове відрядження дипломатичних працівників триває, як правило, до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до трьох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.
Довготермінове відрядження адміністративно-технічних працівників триває, як правило, до трьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до двох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.
Перелік держав, зазначених у частинах першій і другій цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України.
Після закінчення довготермінового відрядження працівникам дипломатичної служби надається попередня посада, а в разі неможливості цього, рівноцінна їй посада в системі органів дипломатичної служби.
Стаття 22. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби.
Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані до України у випадках:
- службової необхідності;
- за станом здоров'я;
- невиконання або неналежного виконання ним службових обов'язків;
- вчинення проступків, які їх ганьблять;
- вчинення членами їх сім'ї дій, що можуть призвести до негативних наслідків при подальшому перебуванні працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні.
Стаття 23. Особливості роботи дипломатичних працівників у секретаріатах міжнародних організацій
Працівники дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних організацій обумовлюється строками контрактів з цими організаціями, визначеними за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
Період роботи у секретаріатах міжнародних організацій зараховується до стажу дипломатичної, державної служби.
До працівників дипломатичної служби, які були направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, після закінчення строків відповідних контрактів, визначених за погодженням з Міністерством закордонних справ України, застосовується порядок працевлаштування в Україні, передбачений в статті 20 цього Закону.
Стаття 24. Проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади.
Працівники інших органів державної влади можуть бути тимчасово відряджені до органів дипломатичної служби для виконання службових обов'язків.
На час такого відрядження на них поширюється дія цього Закону за винятком Розділу III "Ранги працівників дипломатичної служби".
Особливості проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади регулюються окремими нормативно-правовими актами Президента України.

149.
Стаття 19. Навчання і підвищення кваліфікації, наукова та викладацька діяльність дипломатичних працівників


Стаття 25. Навчання і підвищення кваліфікації, наукова та викладацька діяльність дипломатичних працівників.
150.
Дипломатичним працівникам створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах та шляхом самоосвіти.


Працівникам дипломатичної служби створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах України та за кордоном.
151.
Дипломатичні працівники для здійснення наукової або викладацької діяльності можуть бути тимчасово переведені на строк до п'яти років до наукових установ або вищих навчальних закладів в Україні, до відповідних установ, закладів за кордоном, а також направлені Міністерством закордонних справ України на навчання.
-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст ",відповідних установ, закладів" замінити словом "та".

Відхилено

Працівники дипломатичної служби для здійснення наукової або викладацької діяльності можуть бути, за їх згодою, тимчасово переведені на строк до п'яти років до наукових установ або вищих навчальних закладів як в Україні так і за кордоном, а також направлені Міністерством закордонних справ України на навчання.
152.
У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для дипломатичних працівників.


У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для дипломатичних працівників.
153.
Після закінчення строку тимчасового переведення для здійснення наукової або викладацької діяльності, навчання в очній аспірантурі або докторантурі дипломатичні працівники проходять службову атестацію. В разі підтвердження результатами атестації відповідного рівня професійних знань та кваліфікації, працівники призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до переведення, направлення на навчання.
-81- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Вилучити текст "в очній аспірантурі або докторантурі".

Відхилено

Після закінчення строку тимчасового переведення для здійснення наукової або викладацької діяльності, навчання в очній аспірантурі або докторантурі працівники дипломатичної служби проходять службову атестацію. В разі підтвердження результатами атестації відповідного рівня професійних знань та кваліфікації, працівники призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до переведення, направлення на навчання.
Стаття 26. Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України.
При Міністерстві закордонних справ України діє Дипломатична академія, статус якої визначається чинним законодавством України. Статут Дипломатичної академії затверджується Кабінетом Міністрів України.
Особи, які на момент призначення на керівні, професорсько-викладацькі посади Дипломатичної академії мали дипломатичний ранг, вважаються такими, що продовжують проходження дипломатичної служби.
154.
Стаття 20. Стажування дипломатичних працівників


Стаття 27. Стажування дипломатичних працівників.
155.
Стажування дипломатичних працівників проводиться з метою підвищення їх професійного рівня, терміном до шести місяців, відповідно до положення затвердженого наказом Міністра закордонних справ України.


Стажування дипломатичних працівників проводиться з метою підвищення їхнього професійного рівня, терміном до шести місяців, відповідно до положення затвердженого наказом Міністра закордонних справ України.
156.
Стажування проводиться в закордонних дипломатичних установах із збереженням середньої заробітної плати за основним місцем служби.


Стажування проводиться в закордонних дипломатичних установах України із збереженням середньої заробітної плати за основним місцем служби.
157.
Стаття 21. Відсторонення від виконання повноважень за посадою


Стаття 28. Відсторонення від виконання повноважень за посадою.
158.
Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або завдало шкоди громадянинові, державі, підприємству, організації є підставою для відсторонення дипломатичного працівника від виконання ним повноважень за посадою із збереженням заробітної плати. Рішення про відсторонення дипломатичного працівника від виконання повноважень за посадою приймається посадовою особою, яка його призначила.
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
після слова "Невиконання" доповнити текстом "чи неналежне виконання".

Враховано

Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або завдало шкоди громадянинові, державі, підприємству, організації є підставою для відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання ним повноважень за посадою із збереженням оплати праці, визначеною статтею 34 цього Закону. Рішення про відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання повноважень за посадою приймається посадовою особою, яка його призначила.
159.
Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати тривалості службового розслідування. Службове розслідування проводиться в строки та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 21, частина 2. Слово "встановленому" замінити словом "встановлені".

Відхилено

Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати тривалості службового розслідування. Службове розслідування проводиться в строки та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

160.
Рішення про відсторонення дипломатичного працівника від виконання повноважень за посадою скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються.


Рішення про відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання повноважень за посадою скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються.
161.
Розділ V. Правовий статус дипломатичних працівників


Розділ V. Правовий статус працівників дипломатичної служби.

162.
Стаття 22. Основні права дипломатичних працівників


Стаття 29. Основні права працівників дипломатичної служби.
163.
Дипломатичний працівник користується всіма правами, визначеними в статі 11 Закону України "Про державну службу".


Працівник дипломатичної служби користується всіма правами, визначеними в Законі України "Про державну службу".
164.
Працівники дипломатичної служби в період роботи за кордоном користуються привілеями та імунітетами, встановленими для працівників дипломатичної служби відповідно до норм міжнародного права.


Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження користуються привілеями та імунітетами, встановленими для працівників дипломатичної служби відповідно до норм міжнародного права.
165.
Стаття 23. Основні обов'язки дипломатичних працівників


Стаття 30. Основні обов'язки працівників дипломатичної служби.

166.
Дипломатичні працівники несуть обов'язки, встановлені для державних службовців в статті 10 Закону України "Про державну службу".


Працівники дипломатичної служби виконують обов'язки, встановлені для державних службовців у Законі України "Про державну службу".
167.
Дипломатичні працівники в період роботи за кордоном повинні поважати закони, правила і традиції країни перебування, здійснювати покладені на них завдання в будь-який час, гідно представляти Україну.
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 23, частина 2. Текст "поважати законив" замінити текстом "дотримуватись законів, поважати".

Відхилено

Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження повинні поважати закони, правила і традиції країни перебування, здійснювати покладені на них завдання, гідно представляти Україну.


-85- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У 2-ій частині ст.23 виключити слова "в будь-який час".

Враховано
-86- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.2 ст.23 вилучити слова "в будь-який час".

Враховано


168.
Стаття 24. Обмеження, пов'язані з перебуванням на дипломатичній службі


Стаття 31. Обмеження, пов'язані з перебуванням на дипломатичній службі
169.
Дипломатичний працівник не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією", а також не може брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
-87- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 24. Текст "нормальному функціонуванню державного органу" замінити текстом "нормальній діяльності органів державної влади".

Враховано

Працівники дипломатичної служби не мають права вчиняти дії, передбачені Законом України "Про боротьбу з корупцією", а також не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади або порушують правила безпеки під час перебування у довготерміновому відрядженні.
170.
Стаття 25. Декларування доходів дипломатичних працівників
-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25. Назву статті після слова "Декларування" доповнити текстом "майна,".

Відхилено

Стаття 32. Декларування доходів працівників дипломатичної служби.
171.
Декларування доходів дипломатичних працівників та осіб, що претендують на зайняття посади дипломатичного працівника здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу".
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 25. Після слова "Декларування" додати текст "майна," а після слів "дипломатичного працівника" додати текст ", а також членів його сім'ї".

Відхилено

Декларування доходів працівників дипломатичної служби та осіб, що претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу".


-90- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 26. Виключити.

Відхилено


172.
Стаття 26. Заохочення за сумлінну працю


Стаття 33. Заохочення за сумлінну працю
173.
Дипломатичні працівники заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі.


Дипломатичні працівники заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі.
174.
Заходами заохочення дипломатичних працівників є:


Заходами заохочення дипломатичних працівників є:
175.
оголошення подяки;


оголошення подяки;
176.
видача грошової премії;


видача грошової премії;
177.
нагородження цінним подарунком;


нагородження цінним подарунком;
178.
дострокове або позачергове присвоєння дипломатичного рангу;


дострокове або позачергове присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця;
179.
нагорода Почесною грамотою Міністерства закордонних справ країни.


нагорода Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.
180.
За особливі заслуги в роботі дипломатичні працівники можуть бути представлені до відзначення державними нагородами України.
-91- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
Ст.27 перенести в розділ VIII.

Відхилено

За особливі заслуги в роботі працівники дипломатичної служби можуть бути представлені до відзначення державними нагородами України.
181.
Стаття 27. Відповідальність дипломатичних працівників


Стаття 34. Дисциплінарна відповідальність дипломатичних працівників
182.
Дипломатичні працівники несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, перевищення службових повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, а також за проступки, що їх порочать та дискредитують орган, в якому він працює.
-92- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27, частина 1. Текст "їх порочать та дискредитують, орган в якому він працює" замінити текстом "дискредитують орган, у якому вони працюють".

Враховано

Працівники дипломатичної служби несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, перевищення службових повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, а також за вчинки, що їх ганьблять та дискредитують орган, в якому вони працюють.
183.
Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, до дипломатичних працівників можуть застосовуватись такі стягнення:
-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 27, частина 2. Вилучити текст "дисциплінарних", та "України".

Відхилено

Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, до працівників дипломатичної служби можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:
184.
затримка до одного року присвоєння чергового дипломатичного рангу, рангу державного службовця;


затримка до одного року присвоєння чергового дипломатичного рангу, рангу державного службовця або у призначенні на вищу посаду;
185.
позбавлення дипломатичного рангу;186.
попередження про неповну службову відповідність;


попередження про неповну службову відповідність.
187.
звільнення з дипломатичної служби.188.
Розділ VІ. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення дипломатичннх працівників. Гарантії і компенсації.


Розділ VІ. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення працівників дипломатичної служби.
189.
Стаття 28. Оплата праці


Стаття 35. Оплата праці
190.
Заробітна плата дипломатичних працівників складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, надбавки за вислугу років, за знання іноземних мов та інших надбавок.
-94- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28. Частину 1 наприкінці доповнити текстом "передбачених законом".

Враховано редакційно

Заробітна плата працівників дипломатичної служби, яка складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, за науковий ступінь надбавки за вислугу років, за знання іноземних мов та інших надбавок передбачених законодавством.


-95- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У 1-ій частині ст.28 після слів "за знання іноземних мов" додати слова "за наукові ступені" і далі за текстом.

Відхилено


191.
Посадові оклади дипломатичних працівників встановлюються залежно від складності та ступеня відповідальності покладених на них повноважень.


Посадові оклади працівників дипломатичної служби встановлюються залежно від складності покладених на них повноважень та ступеня відповідальності.
192.
Доплата дипломатичному працівникові за дипломатичний ранг, адміністративно-технічному працівникові дипломатичної служби за ранг державного службовця провадиться відповідно до присвоєного рангу.


Доплата дипломатичному працівникові за дипломатичний ранг, адміністративно-технічному працівникові за ранг державного службовця провадиться відповідно до присвоєного рангу.
193.
У випадках призначення на приписану до дипломатичного рангу посаду державного службовця, який вперше приймається на дипломатичну службу і не має дипломатичного рангу, до присвоєння дипломатичного рангу такому працівникові виплачується доплата за ранг державного службовця відповідно до присвоєного йому рангу. З дня присвоєння дипломатичного рангу виплата доплати за ранг державного службовця відповідно припиняється на час перебування на дипломатичній службі.
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28, частина 4. Перше речення викласти у редакції: "У разі, якщо дипломатичний працівник, вперше призначений на дипломатичну посаду, має ранг державного службовця (службовця органів місцевого самоврядування), то до присвоєння дипломатичного рангу йому виплачується доплата за цей ранг".
У другому реченні слово "відповідно" замінити текстом "(службовця органів місцевого самоврядування)".

Відхилено

У разі призначення на приписану до дипломатичного рангу посаду державного службовця, який вперше приймається на дипломатичну службу і не має дипломатичного рангу, до присвоєння дипломатичного рангу такому працівникові виплачується доплата за ранг державного службовця відповідно до присвоєного йому рангу. З дня присвоєння дипломатичного рангу виплата доплати за ранг державного службовця відповідно припиняється на час перебування на дипломатичній службі.
194.
Надбавка за вислугу років виплачується працівникові дипломатичної служби щомісяця у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу роботи у державних органах у таких розмірах понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - ЗО, понад 25 років - 40 відсотків.
-97- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28, частина 5. Текст "стажу роботи у державних органах" замінити текстом "сукупного стажу роботи в органах влади і органах місцевого самоврядування,".

Відхилено

Надбавка за вислугу років виплачується працівникам дипломатичної служби щомісяця у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу роботи у державних органах у таких розмірах понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - З0, понад 25 років - 40 відсотків.
195.
Дипломатичним працівникам можуть встановлюватись надбавки за особливі умови роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.
-98- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28, частина 6. Вилучити текст "та інші надбавки і доплати".

Відхилено

Працівникам дипломатичної служби можуть встановлюватись надбавки за особливі умови роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань.
196.
Главам дипломатичних представництв за кордоном, главам постійних представництв України при міжнародних організаціях, а також іншим дипломатичним працівникам, які направлені у відрядження до закордонних дипломатичних установ України, здійснюються виплати посадових окладів, а також доплати на непрацюючих членів сім"ї, які проживають разом з ними, у вільноконвертованій валюті в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України


Працівникам дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, оплата праці здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України
197.
В окремих випадках дипломатичним працівникам виплачуються надбавки у порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 28. Частину 8 вилучити.

Враховано


198.
Надбавки та доплати главам дипломатичних представництв України за кордоном, главам постійних представництв України при міжнародних організаціях, а також іншим працівникам дипломатичної служби, які направлені у відрядження до закордонних дипломатичних установ України (крім доплат на непрацюючих членів сім'ї), виплачуються Міністерством закордонних справ України у гривнях шляхом перерахування сум премій, надбавок та доплат поштовими переказами на вказаний працівником рахунок (адресу) з оплатою цих послуг за рахунок Міністерства.
-100- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.9 ст.28 слова "у гривнях" замінити словами "у вільно конвертованій валюті" і далі за текстом.

Відхилено


199.
Умови оплати праці дипломатичних працівників, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги, в тому числі доплат на непрацюючих членів сім"ї працівника закордонної дипломатичної установи України, визначаються Кабінетом Міністрів України.
-101- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.10 ст.28 доповнити словами " у межах діючого законодавства".

Відхилено

Умови оплати праці працівників дипломатичної служби, розміри їхніх посадових окладів, компенсаційних виплат, надбавок, доплат і матеріальної допомоги, в тому числі надбавок на непрацюючих членів сім'ї працівника закордонної дипломатичної установи України, визначаються Кабінетом Міністрів України.
200.
Стаття 29. Відрядження дипломатичних працівників до закордонних дипломатичних установ України201.
Дипломатичні працівники можуть бути направлені у відрядження до закордонних дипломатичних установ України.202.
Тривалість такого відрядження, як правило, не може перевищувати чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і трьох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.
-102- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
вилучити текст ", як правило,".

Відхилено


203.
Тривалість відрядження адміністративно-технічних працівників у закордонні дипломатичні установи, як правило, не може перевищувати трьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і двох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.
-103- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
вилучити текст ", як правило,"

Відхилено
-104- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.3 ст.29 слово "трьох" замінити на "чотирьох", слово "двох" на "трьох".

Відхилено


204.
Перелік держав, зазначених в частинах другій і третій цієї статті затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України.205.
Стаття 30. Дострокове відкликання в Україну дипломатичних працівників, направлених до закордонної дипломатичної установи України
-105- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Пропонуємо викласти статтю в новій редакції:
"Дипломатичний працівник, направлений до закордонної дипломатичної установи України, може бути достроково відкликаний до України органом, що його направив, у зв'язку з службовою необхідністю, за станом здоров'я, у випадках невиконання або неналежного виконання ним службових обов'язків, вчинення проступків, які його порочать, а також вчинення членами його сім'ї дій, що можуть призвести до негативних наслідків при дальшому виконанні дипломатичним працівником службових обов'язків."

Враховано


206.
Дипломатичний працівник, направлений до закордонної дипломатичної установи України, може бути достроково відкликаний до України органом, що його направив, у зв'язку з службовою необхідністю, за станом здоров'я, у випадках вчинення дій, передбачених в частині першій статті 27 цього Закону.207.
Стаття 31. Працевлаштування в Україні дипломатичних працівників після закінчення відрядження до закордонних дипломатичних установ України208.
Після закінчення відрядження дипломатичного працівника у закордонних дипломатичних установах України йому надається попередня робота (посада) або за його згодою інша рівноцінна робота (посада) в тій самій установі (організації).
-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 31. Вилучити слово "рівноцінна", а також - текст "в тій самій установі (організації)".
-107- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Ст.31 викласти:
"Після закінчення відрядження дипломатичного працівника у закордонних дипломатичних установах України йому надається попередня робота (посада) або за його згодою інша рівноцінна робота (посада) в тій самій установі (організації). Надзвичайний і Повноважний Посол, в разі неможливості надати йому попередню роботу (посаду) направляється в діючий резерв Міністерства закордонних справ України терміном до одного року із збереженням відповідної заробітної плати на цей період".

Відхилено

Відхилено


209.
Стаття 32. Особливості роботи дипломатичних працівників у секретаріатах міжнародних організацій210.
Дипломатичні працівники можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних організацій обумовлюється строками контрактів з цими організаціями, визначеними за погодженням з Міністерством закордонних справ України.211.
Період роботи у секретаріатах міжнародних організацій, за умови додержання вимог, передбачених частиною першою цієї статті, зараховується до стажу дипломатичної, державної служби.
-108- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 32, частина 2. Вилучити текст ",державної".
Відхилено


212.
До дипломатичних працівників, які були направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, після закінчення строків відповідних контрактів, визначених за погодженням з Міністерством закордонних справ України, застосовується порядок працевлаштування в Україні, передбачений в статті 31 цього Закону.213.
Стаття 33. Гарантії та компенсації дипломатичним працівникам під час службового відрядження214.
Дипломатичним працівникам відшкодовуються витрати на службові відрядження та виплачуються інші компенсації відповідно до законодавства України.215.
Під час службового відрядження дипломатичні працівники користуються правом бронювання місць в готелях і на всі види транспорту, а також право першочергового придбання проїзних документів.
-109- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "право" замінити словом "Правом".

Відхилено


216.
Дипломатичному працівникові служби за місцем службового відрядження надається місце для роботи, можливість користування зв'язком, транспортом, множувальною технікою, іншими послугами технічного характеру.
-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 33, частина 3. Після слів "Дипломатичному працівникові" слово "служби" - вилучити, а текст "множувальною технікою" замінити словом "оргтехнікою".

Відхилено


217.
Стаття 34. Щорічні та додаткові відпустки дипломатичних працівників


Стаття 36. Щорічні та додаткові відпустки працівникам дипломатичної служби.
218.
Дипломатичним працівникам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення.


Працівникам дипломатичної служби надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення.
219.
Дипломатичним працівникам, які мають стаж роботи в органах державної влади понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток, розмір допомоги на оздоровлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-111- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 34, частина 2. Текст "стаж роботи в органах державної влади" замінити текстом "сукупний стаж роботи в органах державної влади і місцевого самоврядування".

Відхилено

Працівникам дипломатичної служби, які мають стаж роботи в органах державної влади понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток, розмір допомоги на оздоровлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
220.
Особливості надання відпусток главам дипломатичних представництв України за кордоном, главам постійних представництв України при міжнародних організаціях, а також іншим дипломатичним працівникам, направленим у відрядження до закордонних дипломатичних установ України, розміри та порядок виплати їм допомоги для оздоровлення визначаються Кабінетом Міністрів України.


Особливості надання відпусток главам дипломатичних представництв України за кордоном, главам представництв України при міжнародних організаціях, а також іншим працівникам дипломатичної служби, направленим у відрядження до закордонних дипломатичних установ України, розміри та порядок виплати їм допомоги для оздоровлення визначаються Кабінетом Міністрів України.
221.
Стаття 35. Соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються дипломатичним працівникам та членам їх сімей
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 35. Частину 1 після слів "у встановленому " доповнити текстом "законодавством України".

Відхилено

Стаття 37. Соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей.
222.
Дипломатичні працівники забезпечуються у встановленому порядку житлом.


Працівники дипломатичної служби забезпечуються житлом у встановленому законодавством України порядку.
223.
Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, мають право на додаткову жилу площу у розмірах, встановлюваних Кабінетом Міністрів України.


Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, мають право на додаткову житлову площу в розмірах, встановлюваних Кабінетом Міністрів України.
224.
Дипломатичним працівникам, які потребують поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
-113- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 35. Частину 3 вилучити.

Відхилено

Працівникам дипломатичної служби, які потребують відповідно до чинного законодавства України поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
225.
Дипломатичні працівники та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються медичним обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням у порядку, передбаченому для відповідних працівників Кабінету Міністрів України.
-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 35, частина 4. Текст "для відповідних працівників Кабінету Міністрів України" замінити текстом "законом для державних службовців відповідного рангу".

Враховано
редакційно
Дипломатичні працівники та члени їхніх сімей, які проживають разом з ними, користуються медичним обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.


-115- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Ст.35, пункт чотири викласти:
"Дипломатичні працівники та члени їх сімей (чоловік, дружина, діти до 18 років), які проживають разом з ними" і далі за текстом.

Відхилено


226.
Право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за дипломатичними працівниками в разі виходу на пенсію або у відставку.


Право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за дипломатичними працівниками в разі виходу на пенсію або у відставку.
227.
Дружинам (чоловікам) дипломатичних працівників під час їх звільнення з роботи у зв'язку з призначенням чоловіка (дружини) главою дипломатичного представництва України за кордоном, главою постійного представництва України при міжнародній організації, направленням у відрядження до закордонних дипломатичних установ України виплачується грошова допомога міністерствами, іншими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами, організаціями в порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.


Дружинам (чоловікам) дипломатичних працівників під час їх звільнення з роботи у зв'язку з довгостроковим відрядження чоловіка (дружини) виплачується грошова допомога міністерствами, іншими органами виконавчої влади, державними підприємствами, установами, організаціями в порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
228.
Час перебування за кордоном дружини (чоловіка) глави дипломатичного представництва України за кордоном, глави постійного представництва України при міжнародній організації, іншого працівника дипломатичної служби за місцем проходження дипломатичної служби, відрядження до закордонної дипломатичної установи зараховується до загального стажу роботи.


Час перебування за кордоном дружини (чоловіка) глави дипломатичного представництва України за кордоном, глави постійного представництва України при міжнародній організації, іншого працівника дипломатичної служби за місцем проходження дипломатичної служби, відрядження до закордонної дипломатичної установи зараховується до загального стажу роботи.
229.
Дружини (чоловіки), які перебували за кордоном за місцем проходження дипломатичної служби главами дипломатичних представництв України за кордоном, главами постійних представництв України при міжнародних організаціях, направлення у відрядження до закордонної дипломатичної установи чоловіків (дружин), після закінчення строку роботи, відрядження дипломатичних працівників у закордонній дипломатичній установі України повертаються на роботу до міністерств, інших органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, в яких вони працювали до виїзду за кордон, де їм надається посада, рівноцінна тій, яку вони займали.Дружини (чоловіки), які перебували за кордоном за місцем проходження дипломатичної служби працівниками дипломатичної служби, після закінчення строку довготермінового відрядження дипломатичних працівників повертаються на роботу до міністерств, інших органів виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій, в яких вони працювали до виїзду за кордон, де їм надається посада, рівноцінна тій, яку вони займали.
230.
Стаття 36. Забезпечення дипломатичних працівників предметами представницької екіпіровки
-116- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 36. Вилучити.
Відхилено

Стаття 38. Забезпечення дипломатичних працівників предметами представницької екіпіровки
231.
Дипломатичні працівники забезпечуються предметами представницької екіпіровки в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.Дипломатичні працівники забезпечуються предметами представницької екіпіровки в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
232.
Стаття 37. Державне страхування життя і здоров'я дипломатичних працівників
-117- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 37. Вилучити.
Відхилено

Стаття 39. Державне страхування життя і здоров'я дипломатичних працівників
233.
Життя і здоров'я дипломатичних працівників підлягають державному страхуванню в порядку, встановленому законодавством України.


Життя і здоров'я працівників дипломатичної служби підлягають обов'язковому державному страхуванню в порядку, встановленому законодавством України.
У разі загибелі (смерті) працівника дипломатичної служби у зв'язку з виконанням покладених на нього службових обов'язків під час перебування у довгостроковому відрядженні, сім'ї загиблого виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному страхуванню працівників дипломатичної служби в розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою.
У разі заподіяння працівнику дипломатичної служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків під час перебування у довгостроковому відрядженні каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному страхуванню працівників дипломатичної служби в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою.
Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація у розмірі різниці між втраченою заробітною платою і призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми.
234.
Стаття 38. Пенсійне забезпечення і грошова допомога дипломатичним працівникам


Стаття 40. Пенсійне забезпечення і грошова допомога працівникам дипломатичної служби.
235.
Пенсія дипломатичним працівникам виплачується відповідно до Закону України "Про державну службу" за рахунок коштів державного бюджету.


Пенсія працівникам дипломатичної служби виплачується відповідно до Закону України "Про державну службу" за рахунок коштів державного бюджету.
236.
У разі виходу на пенсію глав дипломатичних представництв України за кордоном, глав постійних представництв України при міжнародних організаціях, а також інших дипломатичних працівників, які направлені у відрядження до закордонних дипломатичних установ України, визначення заробітної плати, з якої обчислюється пенсія цим працівникам, та посадових окладів для цілей виплати грошової допомоги здійснюються виходячи з посадових окладів відповідних прирівняних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України з урахуванням відповідних надбавок, передбачених цим Законом.


У разі виходу на пенсію працівників дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, визначення заробітної плати, з якої обчислюється пенсія цим працівникам, та посадових окладів для цілей виплати грошової допомоги здійснюються, виходячи з посадових окладів відповідних прирівняних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України з урахуванням відповідних надбавок, передбачених цим Законом.
237.
Прирівнення посад працівників закордонних дипломатичних установ України до відповідних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України для цілей обчислення пенсій та грошової допомоги здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Прирівнення посад працівників закордонних дипломатичних установ України до відповідних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України для цілей обчислення пенсій та грошової допомоги здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
238.
Дипломатичний працівник, звільнений з дипломатичної служби у порядку статті 27 цього Закону позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія дипломатичному працівникові призначається на загальних підставах.
-118- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 38, частина 4. Перше речення на початку доповнити словом "Колишній". У другому реченні текст "пенсія дипломатичному працівникові призначається" замінити текстом "йому призначається пенсія".

Відхилено

Працівник дипломатичної служби, звільнений з дипломатичної служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія працівнику дипломатичної служби призначається на загальних підставах.


-119- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.4 ст.38 слова "у порядку статті 27 цього Закону" вилучити.

Відхилено

Працівникам дипломатичної служби у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів.
239.
Розділ VІІ. Припинення дипломатичної служби


Розділ VІІ. Припинення дипломатичної служби
240.
Стаття 39. Підстави припинення дипломатичної служби


Стаття 41. Підстави припинення дипломатичної служби
241.
Дипломатична служба дипломатичних працівників припиняється за загальними підставами, передбаченими чинним законодавством про працю України.
-120- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 39, частина 1. Вилучити слово "України".

Відхилено

Дипломатична служба припиняється на загальних підставах, передбаченими чинним законодавством про працю України.
242.
Дипломатична служба припиняється також за таких підстав:


Дипломатична служба припиняється також на таких підставах:
243.
1) невиконання дипломатичним працівником основних обов'язків, передбачених статтею 23 цього Закону;


1) невиконання працівником дипломатичної служби основних обов'язків, передбачених статтею 30 цього Закону;
244.
2) порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, передбачених статтею 27 цього Закону;
-121- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
У статті 39:
а) у п.2 після слова "передбачених" записати "статтями 24 і 27", далі за текстом;

Враховано частково

2) порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, передбачених статтею 31 цього Закону;


-122- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В п.2 ч.2 ст.39 вилучити слова "передбачених статтею 27 цього закону"

Відхилено


245.
3) досягнення дипломатичним працівником граничного віку перебування на дипломатичній службі або його відставки (статті 43, 44 цього Закону);
-123- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
б) у п.3 замість цифр "43, 44" записати цифри "40, 41";

Враховано редакційно

3) досягнення працівником дипломатичної служби граничного віку перебування на дипломатичній службі або його відставки (статті 42, 43 цього Закону);


-124- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
в п.3 вилучити слова "статті 43, 44 цього Закону"

Відхилено


246.
4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню працівника на дипломатичній службі, передбачених Законом України "Про державну службу";
-125- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
в) у п.4 після слова "працівника" поставити тире і дописати "державного службовця", далі за текстом.

Відхилено

4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню працівника на дипломатичній службі, передбачених Законом України "Про державну службу";
247.
5) відмова дипломатичного працівника від складення Присяги Державного службовця або її порушення;


5) відмова працівника дипломатичної служби від складення Присяги Державного службовця або її порушення;
248.
6) неподання або подання дипломатичним працівником неправдивих відомостей щодо його доходів, майна (стаття 25 цього Закону).
-126- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 39, частина 2, пункт 6). Текст "його доходів, майна" замінити текстом "доходів, майна його самого або членів його сім'ї."

Відхилено

6) неподання або подання дипломатичним працівником неправдивих відомостей щодо його доходів, майна (стаття 32 цього Закону).
Звільнення працівника дипломатичної служби з посади не вважається припиненням дипломатичної служби, якщо це звільнення відбулося не на підставах передбачених цією статтею та статтею 43 цього Закону.
249.
Зміна керівників не може бути підставою для припинення дипломатичним працівником роботи на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім патронатної служби Міністра закордонних справ.


Зміна керівників не може бути підставою для припинення працівником дипломатичної служби роботи на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім патронатної служби Міністра закордонних справ.
250.
Стаття 40. Граничний вік перебування на дипломатичній службі


Стаття 42. Граничний вік перебування на дипломатичній службі
251.
Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Строк перебування на дипломатичній службі може бути продовжений. Доцільність продовження, але не більш як на 5 років, визначається Президентом України щодо дипломатичних працівників, яких він призначає, щодо інших дипломатичних працівників - в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".
-127- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.1 ст.40 слова "в порядку, визначеному Законом України" Про державну службу" замінити словми "відповідними органами Міністерства закордонних справ України".

Відхилено

Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Строк перебування на дипломатичній службі може бути продовжений. Доцільність продовження, але не більш як на 5 років, визначається Президентом України щодо дипломатичних працівників, яких він призначає, щодо інших працівників дипломатичної служби - в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".


-128- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.1 ст.40 замість слів "в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу" записати "Міністром закордонних справ України".

Відхилено


252.
У виняткових випадках після закінчення строку продовження перебування на дипломатичній службі дипломатичні працівники можуть бути залишені на дипломатичній службі в Головному управлінні з питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації Президента України, Службі Протоколу Президента України, Міністерстві закордонних справ України та його представництвах лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного органу, організації.
-129- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 40, частина 2. Вилучити текст "У виняткових випадках". Наприкінці вилучити текст ", організації".

Враховано

Після закінчення строку продовження перебування на дипломатичній службі працівники дипломатичної служби можуть бути залишені на дипломатичній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного органу.


-130- Н.д.Таран (Терен) В.В. (Реєстр.картка №324)
В ч.2 ст.40, починаючи від слів "залишені на дипломатичній службі в" вилучити слова до слова "Міністерстві" замість них записати "Адміністрації Президента України" і далі за текстом.

Враховано частково


253.
Стаття 41. Відставка дипломатичних працівників


Стаття 43. Відставка дипломатичних працівників
254.
Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.


Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.
255.
Підставами відставки дипломатичних працівників є:


Підставами відставки дипломатичних працівників є:
256.
принципова незгода з рішенням відповідного державного органу чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на дипломатичній службі;
-131- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 41, частина 2, пункт 1. Текст "державного органу" замінити текстом "органу державної влади".

Відхилено

принципова незгода з рішенням відповідного органу державної влади чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на дипломатичній службі;
257.
примушування дипломатичного працівника до виконання рішення державного органу чи посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;
-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 41, частина 2, пункт 2. Текст "державного органу" замінити текстом "органу державної влади".

Відхилено

примушування дипломатичного працівника до виконання рішення органу державної влади чи посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;
258.
стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за наявності медичного висновку).


стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за наявності медичного висновку).
259.
Приймає відставку дипломатичного працівника або дає мотивовану відмову посадова особа, яка призначила дипломатичного працівника на посаду (відрядила у відрядження). Рішення про прийняття відставки або відмову у ній виноситься у місячний строк. У разі відмови у відставці дипломатичний працівник продовжує виконувати службові обов'язки і має право на звільнення в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України.


Приймає відставку дипломатичного працівника або дає мотивовану відмову посадова особа, яка призначила дипломатичного працівника на посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову у ній виноситься у місячний термін. У разі відмови у відставці дипломатичний працівник продовжує виконувати службові обов'язки і має право на звільнення в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України.
260.
Питання соціального та матеріального забезпечення дипломатичних працівників, які вийшли у відставку до призначення їм пенсії за віком, вирішуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Питання соціального та матеріального забезпечення дипломатичних працівників, які вийшли у відставку до призначення їм пенсії за віком, вирішуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
261.
Стаття 42. Оскарження рішень про припинення дипломатичної служби


Стаття 44. Оскарження рішень про припинення дипломатичної служби
262.
Рішення про припинення дипломатичної служби може бути оскаржене до суду.


Рішення про припинення дипломатичної служби може бути оскаржене до суду.

263.
Розділ VІІІ. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу.


Розділ VІІІ. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу.
264.
Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу


Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу
265.
Особи, винні у порушенні законодавства про дипломатичну службу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Особи, винні у порушенні законодавства про дипломатичну службу, несуть відповідальність згідно з чинними законами України.
266.
Розділ ІХ. Прикінцеві положення.


Розділ ІХ. Прикінцеві положення.
267.
1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.


1. Цей Закон набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
268.
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Верховної Ради України від 31 січня 1992 року № 2084 - ХII "Про дипломатичні ранги України" (Відомості Верховної Ради 1992, № 18, ст. 236);
постанову Верховної Ради України від 15 липня 1994 року №111/94-ВР "Про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях" ( Відомості Верховної Ради 1994, N 33, ст.314 ).
269.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування Закону України "Про дипломатичну службу" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;


3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування Закону України "Про дипломатичну службу" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
270.
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;


привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
271.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
272.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
273.
Президент України Л. КУЧМА


Президент України Л. КУЧМА

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні