Назва: Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України
Автор: Народні депутати України З.Ромовська, Устенко П.І.
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект


Проект
1.

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.

"Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України"


Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України
3.

Верховна Рада п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України постановляє:
4.
Арбітражний процесуальний кодекс України
(діюча редакція)
1.Внести зміни і доповнення до Арбітражного процесуального кодексу і викласти статті в такій редакції:


І. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №6, ст.56; 1997р., №25, ст.171; 1999р., №42-43, ст.378) такі зміни:
5.

6.
.
7.
.
9.
.
Статтю 10 викласти в такій редакції:


1. Статтю 10 викласти в такій редакції:
10.
Стаття 10. Доарбітражне врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні господарських договорів
"Стаття 10. Розгляд арбітражним судом спорів, що виникають при укладенні господарських договорів.


"Стаття 10. Розгляд арбітражним судом спорів, що виникають при укладенні господарських договорів
11.
Розбіжності, що виникають між підприємствами, організаціями при укладанні господарських договорів, розглядаються керівниками чи заступниками керівників підприємств та організацій або за їх уповноваженням іншими особами.
1.Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути подані на вирішення арбітражного суду за заявою сторін.


Спори, що виникають при укладенні господарських договорів, можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за заявою сторін.
12.
При наявності заперечень щодо умов договору підприємство чи організація, які одержали проект договору, складають протокол розбіжностей, про що робиться застереження в договорі, та у 20- денний строк надсилають другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором.
Підприємство, організація, які одержали протокол розбіжностей, зобов'язані протягом 20 днів розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з другою стороною, включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк на вирішення арбітражного суду.
Якщо підприємство чи організація, які одержали протокол розбіжностей щодо умов договору, заснованого на державному замовленні, не передадуть розбіжності, що залишились неврегульованими, на вирішення арбітражного суду в зазначений строк, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими. В інших випадках договір вважається не укладеним.
2.Якщо сторони зобов'язані укласти господарський договір, спір , що виник при його укладенні може бути поданий на вирішення арбітражного суду за заявою однієї з сторін."
-1- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Ч.2 ст.10 виключити.

-2- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 10 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.

Враховано


Відхилено


8.
Стаття 5. Основні положення доарбітражного врегулювання господарського спору
Спір може бути передано на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання.
Порядок доарбітражного врегулювання спорів визначається цим Кодексом, якщо інший порядок не встановлено діючим на території України законодавством, яке регулює конкретний вид господарських відносин.
Справи за заявою прокурора чи його заступника, Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень порушуються арбітражним судом незалежно від вжиття сторонами заходів доарбітражного врегулювання спорів.
Вимоги щодо доарбітражного врегулювання господарських спорів не поширюються на спори про визнання договорів недійсними, спори про визнання недійсними актів державних та інших органів, підприємств та організацій, які не відповідають законодавству і порушують права та охоронювані законом інтереси підприємств та організацій (далі - акти), спори про стягнення заборгованості за опротестованими векселями, а також на спори про звернення стягнення на заставлене майно.
Частину 1 ст.5 викласти в такій редакції:
"До звернення до арбітражного суду особи, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору."
Частину 2 ст.5 викласти в такій редакції:
"Спір, що випливає з договору перевезення, може бути переданий на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання."
Частину 2 вважати частиною 3.
-3- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У ст.5 частину 1 викласти в такій редакції:
"Особи, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору."
Після ч.1 доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"Спори, що випливають з договору перевезення та договору про надання послуг зв'язку можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання."
-4- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ст.5 викласти в такій редакції:
"У разі застосування сторонами доарбітражного врегулювання звернення до арбітражного суду можливе після виконання всіх процедур доарбітражного врегулювання спору, визначених у розділі ІІ цього Кодексу."

-5- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 5 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.

Вважаю безпідставним скасування доарбітражного врегулювання господарських спорів. Це питання повинно обговорюватися комплексно під час прийняття трьох нових процесуальних кодексів: господарського, адміністративного, цивільного з врахуванням висновків Конституційного Суду України, на розгляді якого воно знаходиться.
Враховано
ВідхиленоВідхилено


2. У статті 5:
частину першу викласти в такій редакції:
"Особи, зазначені у статті 1 цього Кодексу, мають право на доарбітражне врегулювання господарського спору."

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Спори, що випливають з договору перевезення та договору про надання послуг зв'язку можуть бути передані на вирішення арбітражного суду за умови додержання сторонами встановленого для даної категорії спорів порядку їх доарбітражного врегулювання."
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою.
13.
Стаття 11. Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні господарських договорів
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилають пропозиції про це другій стороні за договором.
Підприємство, організація, які одержали пропозицію про зміну чи розірвання договору, повинні відповісти на неї не пізніше 20 днів після одержання пропозиції. Якщо підприємства і організації не досягли згоди щодо зміни чи розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення арбітражного суду.
Статтю 11 виключити.
-6- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Назву та ч.1 ст.11 викласти в такій редакції:
"Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні договорів перевезень та договорів про надання послуг органами зв'язку
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір перевезень та договорів про надання послуг органами зв'язку надсилають пропозиції про це другій стороні за договором."
Враховано

3. Назву та частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Доарбітражне врегулювання спорів, що виникають при зміні та розірванні договорів перевезень та договорів про надання послуг зв'язку
Підприємство чи організація, які вважають за необхідне змінити чи розірвати договір перевезень та договір про надання послуг зв'язку надсилають пропозиції про це другій стороні за договором ".

Стаття 22. Права та обов'язки сторін
частина 4
Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку доарбітражного врегулювання спору в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.


-7- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Внести зміни до ст.22 АПК:
у ч.4 ст.22 піля слів "врегулювання спору" записати слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
Враховано

4. У частині четвертій статті 22 піля слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
14.
Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача. Заміна неналежного відповідача
Арбітражний суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

-8- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 24 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.

Відхилено


15.
Клопотання про залучення до участі в справі іншого відповідача може бути задоволено за умови вжиття щодо нього заходів доарбітражного врегулювання спору. Залучення до участі у справі відповідача з ініціативи арбітражного суду може здійснюватися незалежно від додержання порядку доарбітражного врегулювання спору.
Частину другу статті 24 виключити.
-8-а- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У першому реченні частини другої статті 24 піля слів "заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
Враховано

5. У першому реченні частини другої статті 24 піля слів "заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
16.
Арбітражний суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.
Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.
Відповідно частину третю статті вважати частиною другою, - а частину четверту вважати частиною третьою.17.
Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору
18.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення арбітражним судом, подавши позов до однієї або двох сторін за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору.
Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу арбітражний суд виносить ухвалу.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, користуються усіма правами і несуть усі обов'язки позивача.
З частини першої статті 26 виключити слова: "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору".
-9- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 26 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.

-9-а-Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу.
Відхилено
Враховано


6. У частині першій статті 26 після слів "за умови вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу.
19.
Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення арбітражним судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або з ініціативи арбітражного суду.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі.
20.
Вступ зазначених осіб у справу або залучення їх до участі у справі провадиться незалежно від вжиття ними заходів доарбітражного врегулювання спору із сторонами.
Частину третю статті 27 виключити.
-10- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 27 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.

Відхилено

7. Частину третю статті 27 виключити.
21.
Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується арбітражним судом, який виносить з цього приводу ухвалу.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову.
Відповідно частину четверту і п'яту статті вважати частиною третьою і четвертою статті 27.
Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви
частина 2
Позовна заява повинна містити:
6) відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору.


-11- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Внести зміни до статті 54 АПК:
у п.6 ч.2 ст.54 в кінці дописати слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
Враховано

8. У пункті 6 частини другої статті 54 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".

Стаття 57. Документи, що додаються до позовної заяви
частина 1
До позовної заяви додаються документи, які підтверджують:
1) вжиття заходів доарбітражного врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні договорів, - відповідно договір, проект договору, лист, який містить вимогу про укладання, зміну чи розірвання договору, протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання, відомості про пропозиції однієї сторони і розгляд їх у встановленому порядку, відповідь другої сторони, якщо її одержано, та інші документи; у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - копія претензії, докази її надсилання відповідачу, копія відповіді на претензію, якщо відповідь одержано);


-12- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Внести зміни до статті 57 АПК:
у ч.1 п.1 після слів "господарського спору" дописати слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.
Враховано

9. У пункті 1 частини першої статті 57 після слів "господарського спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу", а слова "протокол розбіжностей і документи, що підтверджують дату його одержання" виключити.
22.
Стаття 63. Повернення позовної заяви
Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без розгляду, якщо:

-13- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 63 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.

Відхилено


23.
7) не подано доказів вжиття заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку;
8) не подано доказів звернення до установи банку за одержанням з відповідача заборгованості, коли вона відповідно до законодавства мала бути одержана через банк.
У частині першій статті 63 пункти 7 та 8 виключити.
-4-а- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
В п.7 ст.63 замість слів "в установленому порядку" написати слова "передбаченого частиною другою статті 5 Кодексу".
П.8 ст.63 виключити.
Враховано

10. У частиниі першій статті 63:
у пункті 7 слова "в установленому порядку" замінити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу";

пункт 8 виключити.
24.

Відповідно пункт 9 вважати пунктом 7.
Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду
З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи до розгляду:
2) виключає з числа відповідачів підприємства та організації, яким не було надіслано пропозицію про доарбітражне врегулювання спору.


-14- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Внести зміни до статті 65 АПК:
у ч.1 п.2 після слів "врегулювання спору" дописати слова "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
Враховано

11. У пункті 2 частини першої статті 65 після слів "врегулювання спору" доповнити словами "у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу".
25.
Стаття 80. Припинення провадження у справі
Арбітражний суд припиняє провадження у справі, якщо:

-15- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 63 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.
Відхилено


26.
3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку і можливість такого врегулювання втрачена;
У частині першій статті 80 виключити пункт 3.
-16- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
П.3 частини 1 ст.80 викласти в такій редакції:
"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання по спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання втрачена."
Враховано

12. Пункт 3 частини першої статті 80 викласти в такій редакції:
"3) заявник не вжив заходів доарбітражного врегулювання по спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання втрачена."
27.

Відповідно пункти 4,5,6 вважати пунктами 3,4,5.
28.
Стаття 81. Залишення позову без розгляду
Арбітражний суд залишає позов без розгляду, якщо:

-17- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 63 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.
Відхилено


29.
3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору в установленому порядку і можливість такого врегулювання не втрачена;
У частині першій статті 81 виключити пункт 3.
-18- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
П.3 частини 1 ст.81 викласти в такій редакції:
"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання не втрачена."
Враховано

13. Пункт 3 частини першої статті 81 викласти в такій редакції:
"3) позивач не вжив заходів доарбітражного врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу і можливість такого врегулювання не втрачена."
30.

Відповідно пункти 4, 5 вважати пунктами 3, 4.31.
Стаття 92. Право арбітражного суду перевірити в порядкунагляду законність рішення, ухвали, постанови за своєю ініціативою
Арбітражний суд має право за своєю ініціативою перевірити в порядку нагляду законність і обгрунтованість рішення, ухвали, постанови в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Статтю 92 виключити.


Статтю 102 викласти в такій редакції:


32.
Стаття 102. Строк подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і принесення протесту прокурором
"Стаття 102. Строк подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду і принесення протесту прокурором.
-19- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 102 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.
Враховано


33.
Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду подається і протест прокурора приноситься не пізніше двох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови.
Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду подається і протест прокурора приноситься не пізніше одного року з дня прийняття рішення, ухвали, постанови. При наявності поважних причин суд може продовжити строк для прийняття заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду."
Двомісячний строк до подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду цілком достатній термін для оскарження любої справи. Можливість терміну перегляду до року у чинному АПК закладена у частині 4 статті 104.
Продовження строків понад рік сприятиме судовій тяганині.


34.
Стаття 104. Повідомлення про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду. Строк перевірки

Частину 1 статті 104 викласти в такій редакції:

-20- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Ч.1 ст.104 викласти в такій редакції:


Рішення членами Комітету не прийнято

35.
Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду може здійснюватися арбітражним судом за участю сторін. Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду у справі, порушеній за позовом прокурора чи його заступника, або на підставі протесту прокурора чи його заступника, здійснюється за участю прокурора чи його заступника. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду.
"Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється арбітражним судом за участю сторін, третіх осіб у порядку, передбаченому статтею 74 даного Кодексу. Про час, і місце перевірки рішення, ухвали, постанови виноситься ухвала, яка направляється учасникам процесу. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду."
"Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється арбітражним судом за участю сторін, прокурора чи його заступника. Про час і місце перевірки рішення, ухвали, постанови учасникам процесу повідомляється письмово. Нез'явлення сторін, прокурора чи його заступника не є перешкодою для перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду."

-21- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Статтю 104 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.
Зміни, що запропоновані у проекті унеможливлюють здійснення нагляду у зв'язку з тим, що голова суду або його заступник практично не зможуть прийняти участь у всіх багаточисленних справах, що розглядатимуться у наглядовій інстанції.
Цивільний процес також не передбачає обов'язкової участі сторін у розгляді справ у касаційній і наглядовій інстанціях.
Відхилено36.
.
Частину 2 статті 104 викласти в такій редакції:

-22- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)


37.
Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється не пізніше двох місяців з дня надходження до арбітражного суду заяви або протесту. У виняткових випадках голова арбітражного суду чи його заступник має право продовжити строк перевірки рішення, ухвали, постанови.
частина 4
"Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюється не пізніше місяця з дня надходження до арбітражного суду заяви або протесту. У виняткових випадках голова арбітражного суду чи його заступник має право продовжити строк перевірки рішення, ухвали, постанови."
Частину 2 ст.104 залишити в діючій редакції.
Враховано


38.
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду можуть бути перевірені в порядку нагляду не пізніше одного року з дня їх прийняття.
Частину четверту з статті 104 виключити.
-22-а- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Продовження строків понад рік сприятиме судовій тяганині, тому частину 4 залишити в чинній редакції.
Враховано


39.
.
Статтю 115 викласти в такій редакції:

-23- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)

Враховано

40.
Стаття 115. Набрання законної сили рішенням, ухвалою, постановою та їх обов'язковість
"Стаття 115. Набрання рішенням суду законної сили
Статтю 115 залишити в редакції чинного Арбітражного процесуального кодексу України.41.
Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду набирають законної сили негайно після їх прийняття і підлягають обов'язковому виконанню підприємствами, організаціями, посадовими особами.
Рішення суду набирає законної сили через десять днів після його оголошення сторонам, якщо щодо нього не подано заяву про перевірку в порядку нагляду.
Враховуючи специфіку спорів, що виникають у сфері економіки, вважаю, що термінове поновлення порушених прав є в інтересах як суб'єктів господарювання, так і держави.42.

Суд, постановляючи рішення, може допустити негайне його виконання повністю або частково у випадках:
-24- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Частину 2 ст.115 виключити.

Відхилено


43.

1) якщо затримання виконання рішення може завдати істотної шкоди для сторони, на користь якої постановлено рішення;44.

2) коли є підстави вважати, що виконання рішення суду може стати згодом неможливим або утрудненим.45.

Подача заяви про перевірку рішення, щодо якого допущено негайне виконання не зупиняє його виконання."
-25- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
В ч.3 ст.115 слова "щодо якого допущено негайне виконання" виключити.

Відхилено


46.

Статтю 118 викласти в такій редакції:47.
Стаття 118. Строк для пред'явлення наказу до виконання
"Стаття 118. Строк для пред'явлення наказу до виконання.48.
Виданий стягувачеві наказ може бути пред'явлено до виконання не пізніше трьох місяців з дня прийняття рішення, ухвали, постанови або закінчення строку, встановленого при відстрочці виконання рішення, або після винесення ухвали про відновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання. У цей строк не зараховується час, на який виконання рішення було зупинено.
Наказ арбітражного суду може бути пред'явлено до примусового виконання протягом одного року з моменту набрання рішенням законної сили або закінчення строку, встановленого при відстрочці виконання рішення, або після винесення ухвали (рішення) про поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання.
-26- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Статтю 118 залишити в редакції чинного Кодексу.

Враховано

49.
У разі неможливості виконання наказу установою банку або судовим виконавцем і повернення його у зв'язку з цим без виконання новий тримісячний строк для пред'явлення наказу до виконання обчислюється з дня його повернення. Строк для виконання рішення переривається пред'явленням наказу до виконання.
У разі неможливості виконання наказу арбітражного суду установою банку або державним виконавцем і повернення його у зв'язку з цим без виконання новий річний строк для пред'явлення наказу до виконання обчислюється з дня його повернення. Строк для виконання рішення переривається пред'явленням наказу до виконання.50.

Сторона, яка пропустила строк для пред'явлення наказу до виконання має право подати заяву про його продовження. У разі задоволення такої заяви суд призначає строк до пред'явлення наказу до виконання."


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні