Редакція, прийнята у другому читанні

Зауваження та проп. до проекту

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами тимчасової спеціальної комісії

423.

Розділ ІІ

Загальні положення про договори

 

 

Розділ ІІ

Загальні положення про договори

424.

Глава 51

Поняття та умови договору

 

 

Глава 51 (51)

Поняття та умови договору

425.

Стаття 658

Поняття та види договору

 

 

Стаття 675 (658)

Поняття та види договору

426.

1. Договором визнається угода двох чи більше осіб, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

 

 

1. Договором є домовленість двох чи більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

427.

2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона (особа) бере на себе обов'язок перед іншою стороною (особою) вчинити певні дії або утриматися від них, а інша сторона наділяється лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

 

 

2. Договір є одностороннім, якщо одна сторона бере на себе обов'язок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги без виникнення зустрічного обов'язку щодо першої сторони.

428.

3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони зобов'язання, що виникло з цього договору.

 

 

3. Договір є двостороннім, якщо правами та обов'язками наділені обидві сторони договору.

429.

4. До договорів, що укладаються більше ніж двома сторонами (багатосторонні договори), загальні положення про договір застосовуються, якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

 

 

4. До договорів, що укладаються більше ніж двома сторонами (багатосторонні договори), застосовуються загальні положення про договір , якщо це не суперечить багатосторонньому характеру цих договорів.

430.

5. Договір вважається оплатним, якщо інше не випливає із закону, інших правових актів, угоди сторін або суті договору.

 

 

5. Договір є оплатним, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті договору.

431.

Стаття 659

Свобода договору

 

 

Стаття 676 (659)

Свобода договору

432.

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору із врахуванням вимог чинних правових актів, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

 

 

Відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору із врахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

433.

Стаття 660

Зміст договору

 

 

Стаття 677 (660)

Зміст договору

434.

1. Зміст договору складають умови (пункти), як ті, що погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові в силу чинного законодавства.

 

 

1. Зміст договору складають умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які визначені як обов'язкові відповідно до актів цивільного законодавства.

435.

2. Сторони мають право укладати договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах закони та інші правові акти про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не випливає з угоди сторін або суті змішаного договору.

 

 

2. Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у змішаному договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті змішаного договору.

436.

Стаття 661

Обов'язкова сила договору

 

 

Стаття 678 (661)

Обов'язковість договору

437.

1. Договір, укладений відповідно до чинних правових актів, має обов'язкову силу для сторін.

 

 

Договір є обов'язковим для виконання сторонами

438.

2. Якщо після укладення договору був прийнятий закон або інший правовий акт, який передбачає інші правила, ніж ті, якими керувалися сторони при укладенні договору, умови раніше укладеного договору зберігають чинність, крім випадків, коли новий закон або інший правовий акт пом'якшує чи звільняє від відповідальності за порушення умов договору.

 

 

 

439.

Стаття 662

Взірцеві умови договорів

 

 

Стаття 679 (662)

Типові умови договору

440.

У договорі може бути передбачено, що його окремі умови визначаються відповідно до взірцевих умов, вироблених практикою для договорів певного виду й опублікованих у пресі (взірцеві умови тощо).

 

 

1.Договором може бути встановлено, що його окремі умови визначаються відповідно до типових умов, вироблених практикою для договорів певного виду і оприлюднених у встановленому порядку.

 

 

 

2. Якщо у договорі не міститься посилання на типові умови, такі типові умови можуть застосовуватись до відносин сторін як звичай ділового обороту, якщо вони відповідають вимогам статті 7 цього Кодексу.

441.

Стаття 663

Строк дії договору

 

 

Стаття 680 (663)

Строк дії договору

442.

1. Строком дії договору визнається час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати взяті на себе обов'язки.

 

 

1. Строком дії договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати взяті на себе обов'язки відповідно до договору..

443.

2. Договір набуває чинності з моменту його укладення (cтаття 670 цього Кодексу).

 

 

2. Договір набирає чинності з моменту його укладення (cтаття 670 цього Кодексу).

444.

3. Сторони можуть обумовити, що умови укладеного ними договору застосовуються до їхніх відносин, які виникли до укладення договору.

 

 

3. Сторони можуть встановити, що умови укладеного ними договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до укладення договору.

445.

4. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

 

 

4. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

446.

Стаття 664

Ціна договору

 

 

Стаття 681 (664)

Ціна

447.

1. Розрахунки сторін при виконанні договору здійснюються за цінами, визначеними угодою сторін. У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими на те державними органами.

 

 

1. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування.

448.

2. Зміна ціни договору після його укладення допускається лише у випадках і на умовах, передбачених договором або законом чи іншими правовими актами.

 

 

2. Зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

3. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

449.

3. У разі якщо у договорі ціна не передбачена і не може бути визначена виходячи з умов договору, виконання договору має бути оплачене за ціною, яка за подібних обставин звичайно сплачується за аналогічні товари, роботи або послуги.

 

 

4. У разі, якщо ціна не встановлена у договорі і не може бути визначена виходячи з умов договору, ціна визначається, виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

450.

Стаття 665

Публічний договір

 

 

Стаття 682 (665)

Публічний договір

451.

1. Публічним визнається договір, в якому однією із сторін є підприємець або інша особа відповідно до закону, що взяли на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звертається (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

 

 

1. Публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звертається (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо).

452.

2. Ціна товарів, робіт і послуг, а також інші умови публічного договору встановлюються однаково для всіх споживачів, крім випадків, коли законом або іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів.

 

 

2. В публічному договорі ціна товарів, робіт і послуг, а також інші умови встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому на підставі закону надані відповідні пільги..

453.

3. Підприємець або інша особа відповідно до закону не повинні надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо укладення публічного договору, крім випадків, передбачених законом або іншими правовими актами.

 

 

3. Підприємець не повинен надавати переваги одному споживачеві перед другим щодо укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом.

454.

4. Відмова підприємця або іншої особи, визначеної законом, від укладення публічного договору за наявності у них можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг) не допускається.

 

 

4. Відмова підприємця від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг) не допускається.

455.

Необґрунтоване ухилення підприємця від укладення публічного договору має наслідки, передбачені статтею 21 цього Кодексу.

 

 

Необґрунтоване ухилення підприємця від укладення публічного договору має наслідки, передбачені статтею 22 цього Кодексу.

456.

5. У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами можуть прийматися правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічних договорів.

 

 

5. Кабінет Міністрів України або уповноважений ним орган можуть у випадках, встановлених законом, приймати правила, обов'язкові для сторін при укладенні і виконанні публічного договору.

 

-1- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)

У проекті серед видів договорів названо попередній договір ( ст. 667). За цим договором сторони зобов'язуються у певний строк укласти у майбутньому договір на умовах, передбачених попереднім договором. В Цивільних кодексах країн СНД також передбачено такий вид договору. Проте, якщо в проекті встановлено, що попередній договір укладається в письмовій формі, то в Цивільних кодексах РФ, Республіки Узбекистан та ін. передбачено, що попередній договір укладається у формі, визначеній для основного договору, а якщо форма основного договору не визначена, то в письмовій формі. Доцільно подібне правило закріпити і в проекті з метою усунення суперечностей щодо форми попереднього договору.

Відхилено

 

457.

6. Умови публічного договору, які не відповідають вимогам, зазначеним у пп. 2, 5 цієї статті, є недійсними.

 

 

6. Умови публічного договору, які суперечать частині другій цієї статті та правилам, обов'язковим для сторін при укладенні і виконанні публічного договору , є нікчемними.

458.

Стаття 666

Договір про приєднання

 

 

Стаття 683 (666)

Договір приєднання

459.

1. Договором приєднання визнається договір, умови якого визначені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах і можуть бути прийняті іншою стороною не інакше як шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому.

 

 

1. Договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, і який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати умови договору приєднання.

460.

2. Сторона, яка приєдналася до договору, може вимагати розірвання або зміни договору і відшкодування завданих їй збитків, якщо договір про приєднання хоч і не суперечить законові або іншим правовим актам, але позбавляє цю сторону прав, які їй звичайно надаються, виключає чи обмежує відповідальність іншої сторони за порушення зобов'язань або містить інші явно обтяжливі для сторони, що приєдналася, умови. При цьому вважається, що сторона, яка приєдналася, виходячи зі своїх розумних інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.

 

 

2. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася до договору, якщо вона позбавляється прав, які вона звичайно мала, якщо договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, що приєдналася.

Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.

461.

3. У разі якщо вимоги, зазначені в п. 2 цієї статті, пред'явлені стороною, що приєдналася до договору у зв'язку зі здійсненням своєї підприємницької діяльності, сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або повинна була знати, на яких умовах вона укладає договір.

 

 

3. У разі якщо вимоги, встановлені частині другій цієї статті, пред'явлені стороною, яка приєдналася до договору у зв'язку зі здійсненням своєї підприємницької діяльності, сторона, що надала договір для приєднання, може відмовити у задоволенні цих вимог, якщо доведе, що сторона, яка приєдналася, знала або могла знати, на яких умовах вона укладає договір.

462.

Стаття 667

Попередній договір

 

 

Стаття 684 (667)

Попередній договір

463.

1. За попереднім договором сторони зобов'язуються у певний строк укласти в майбутньому договір на умовах, передбачених попереднім договором. Порядок погодження істотних умов майбутнього договору, не передбачених попереднім договором, якщо такий порядок не встановлений законом або іншими правовими актами, визначається сторонами у попередньому договорі.

 

 

1. За попереднім договором сторони зобов'язуються у певний строк укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором. Істотні умови основного договору, що не встановлені попереднім договором, погоджуються у порядку, встановленому сторонами у попередньому договорі, якщо такий порядок не встановлений актами цивільного законодавства.

464.

Попередній договір укладається у формі, визначеній для основного договору, а якщо, форма основного договору не визначена, - то в письмовій формі.

 

 

Попередній договір укладається у формі, визначеній для основного договору, а якщо форма основного договору не визначена, ѕ то в письмовій формі.

465.

2. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати іншій стороні збитки, спричинені простроченням, якщо інше не передбачено попереднім договором або правовими актами.

 

 

2. Сторона, яка необґрунтовано ухиляється від укладення договору, передбаченого попереднім договором, повинна відшкодувати іншій стороні збитки, завдані простроченням, якщо інше не встановлено попереднім договором або актами цивільного законодавства.

466.

3. Зобов'язання, передбачене попереднім договором, припиняється, якщо до спливу строку, протягом якого має бути укладений основний договір, цей договір не буде укладений або жодна із сторін не направить іншій стороні пропозицію про його укладення.

 

 

3. Зобов'язання, встановлене попереднім договором, припиняється, якщо до спливу строку, протягом якого має бути укладений основний договір, цей договір не буде укладений або жодна із сторін не направить іншій стороні пропозицію про його укладення.

467.

4. Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому не виражено прямо волі сторін надати йому силу попереднього договору, не породжує цивільно-правових наслідків.

 

 

4. Договір про наміри (протокол про наміри тощо), якщо в ньому не виражено прямо волі сторін надати йому силу попереднього договору, не породжує цивільно-правових наслідків.

468.

Стаття 668

Договір на користь третьої особи

 

 

Стаття 685 (668)

Договір на користь третьої особи

469.

1. Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої обумовлене виконання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, договором і не випливає із суті договору.

 

 

1. Договором на користь третьої особи є договір, в якому сторони встановили, що боржник виконає свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена у договорі.

2. Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, що уклала договір, так і третя особа, на користь якої передбачено виконання, якщо інше не встановлено договором або законом, чи не випливає із суті договору.

470.

2. З моменту вираження третьою особою наміру скористатися своїм правом сторони, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами чи договором, не можуть розірвати або змінити укладений договір без згоди третьої особи.

 

 

3. З моменту вираження третьою особою наміру скористатися своїм правом, сторони не можуть розірвати або змінити укладений договір без згоди третьої особи, якщо інше не встановлено договром або законом

471.

3. У разі якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй за договором, то особа, що уклала договір, може скористатися цим правом, якщо це не суперечить суті договору.

 

 

4. У разі якщо третя особа відмовилася від права, наданого їй за договором, то особа, що уклала договір, може скористатися цим правом, якщо це не суперечить суті договору.

472.

Стаття 669

Тлумачення договору

 

 

Стаття 686 (669)

Тлумачення договору

473.

1. Тлумачення умов договору здійснюється за правилами тлумачення правочинів, зазначеними у статті 204 цього Кодексу.

 

 

1. Тлумачення умов договору здійснюється за правилами тлумачення правочинів, встановленими у статті 195 цього Кодексу.

474.

2. При тлумаченні договору можуть враховуватися також зразкові умови (зразкові договори), навіть якщо в договорі й немає посилання на ці умови.

 

 

2. При тлумаченні договору можуть враховуватися також типові умови (типові договори), навіть якщо в договорі й немає посилання на ці умови.

475.

Глава 52

Укладення, зміна і розірвання договору

 

 

Глава 52 (52)

Укладення, зміна і розірвання договору

476.

Стаття 670

Укладення договору

 

 

Стаття 687 (670)

Укладення договору

477.

1. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами, в потрібній у належних випадках формі, досягнуто згоди за всіма істотними його умовами. Істотними є умови про предмет договору, умови, визнані як істотні законом або іншими правовими актами чи необхідні для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

 

 

1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними є умови про предмет договору, умови, що встановлені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

478.

2. Договір укладається шляхом пропозиції укласти договір (оферти) однієї сторони і прийняття пропозиції (акцепту) іншою стороною.

 

 

2. Договір укладається шляхом пропозиції укласти договір (оферти) однієї сторони і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

479.

Стаття 671

Форма договору

 

 

Стаття 688 (671)

Форма договору

480.

1. Договір може укладатися у будь-якій формі, передбаченій для вчинення правочинів, якщо за законом або іншим правовим актом для договорів даного виду не встановлена певна форма.

 

 

1. Договір може укладатися у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не встановлені законом.

481.

Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому обумовленої форми, навіть якщо за законом або іншим правовим актом для даного виду договорів ця форма й не вимагалася.

 

 

2. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому обумовленої форми, навіть якщо за законом для даного виду договорів ця форма й не вимагалася.

482.

2. Договір у письмовій формі може бути укладений шляхом складення одного документа, підписаного сторонами, або шляхом обміну листами, телеграмами, телетайпограмами, телефонограмами, за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв'язку або іншим засобом, який дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від сторони за договором.

 

 

3. Якщо сторони домовились укласти у письмовій формі договір, щодо якого законом не встановлена письмова форма, такий договір є укладеним з моменту його підписання сторонами.

4. Якщо сторони домовились про нотаріальне посвідчення договору, щодо якого законом не встановлена вимога про його нотаріальне посвідчення, такий договір є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

483.

Стаття 672

Момент укладення договору

 

 

Стаття 689 (672)

Момент укладення договору

484.

1. Договір вважається укладеним у момент одержання акцепту особою, яка направила оферту.

 

 

1. Договір є укладеним у момент одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття пропозиції цієї пропозиції.

485.

2. Якщо відповідно до закону або іншого правового акта для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір вважається укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

 

 

2. Якщо відповідно до закону або іншого нормативно-правового акта для укладення договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії.

486.

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, вважається укладеним з моменту нотаріального посвідчення або реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і реєстрації - в момент реєстрації.

 

 

3. Договір, який підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту реєстрації.

 

-2- Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)

Відзначаючи як позитивне включення до проекту (ст. 672) положення про момент укладення договору (що усуває прогалину в чинному законодавстві), проект повністю не вирішує питання, про підстави для зміни або розірвання договору. Новоприйняті Цивільні кодекси країн СНД передбачають, зокрема, що договір може бути розірваний судом за вимогою однієї із сторін у разі істотного порушення договору іншою стороною.

Враховано

 

 

 

Поняття "істотне порушення договору" міститься в міжнародно-правових джерелах, наприклад, у Віденській конвенції про міжнародний договір купівлі-продажу. Істотним визнається таке порушення договору однією із сторін, внаслідок якого інша позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладенні договору.

У законодавстві України відсутнє визначення поняття "істотне порушення". Немає такого визначення і в проекті. Тому з метою гармонізації вітчизняного законодавства з нормами міжнародного права доцільно в проекті у ст. 684 передбачати як підставу для змін або розірвання договору "істотне порушення договору" і розкрити зміст поняття "істотне порушення".

 

 

487.

Стаття 673

Оферта

 

 

Стаття 690 (673)

Пропозиція укласти договір

488.

1. Офертою визнається пропозиція укласти договір, яка адресована одній чи кільком особам, містить вказівку на істотні умови договору і виражає намір особи, що зробила пропозицію, вважати себе зв'язаною договором у разі її прийняття (акцепту).

 

 

1. Пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору.

Пропозиція укласти договір адресується одній чи кільком особам, містить істотні умови договору і виражає намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе такою, що уклала договір у разі її прийняття.

489.

2. Реклама та інші пропозиції, розраховані на невизначене коло осіб, розглядаються як запрошення до оферти, якщо інше прямо не зазначено в пропозиціях.

 

 

2. Реклама або інші пропозиції ,адресовані невизначеному колу осіб, є запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях.

490.

3. Пропозицію укласти договір (оферту) можна відкликати до моменту або в момент її одержання адресатом. Оферта, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку для її акцепту, якщо інше не застережено в самій оферті або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій вона була зроблена.

 

 

2. Пропозиція укласти договір може бути відкликана до моменту або в момент її одержання адресатом. Пропозиція укласти договір, одержана адресатом, не може бути відкликана протягом строку відповіді, якщо інше не вказано в пропозиції або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій вона була зроблена.

491.

Стаття 674

Акцепт

 

 

Стаття 691 (674)

Прийняття пропозиції

492.

1. Відповідь особи, якій адресована оферта, про прийняття нею пропозиції визнається акцептом.

 

 

1. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття (акцепт) повинна бути повною і безумовною .

493.

2. Вчинення особою, яка одержала оферту, у встановлений для акцепту строк дії щодо виконання зазначених у ній умов договору (відвантаження товарів, надання послуг, виконання робіт, сплата відповідної суми тощо) вважається акцептом, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не зазначено в оферті.

 

 

2. Якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, в межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору ( відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказано в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

494.

3. Акцепт може бути відкликаний акцептантом і втрачає чинність, якщо повідомлення про його скасування одержане оферентом до моменту або в момент одержання самого акцепту.

 

 

3. Згода на укладення договору може бути відкликана особою, яка прийняла пропозицію і втрачає чинність, якщо повідомлення про це одержане особою, яка подала пропозицію укласти договір до моменту або в момент одержання відповіді про її прийняття.

495.

Стаття 675

Укладення договору за офертою, яка містить строк для акцепту

 

 

Стаття 692 (675)

Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді

496.

Якщо оферта містить строк для акцепту, договір вважається укладеним за умови, що оферент одержав від іншої сторони відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.

 

 

Якщо у пропозиції укласти договір вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку.

497.

Стаття 676

Укладення договору за офертою, яка не містить строку для акцепту

 

 

Стаття 693 (676)

Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді

498.

Якщо письмова оферта не містить строку для акцепту, договір вважається укладеним за умови, що акцепт одержано оферентом до закінчення строку, встановленого законом чи іншим нормативно-правовим актом, а якщо такий строк не встановлений, - протягом необхідного для цього часу.

 

 

1. Якщо пропозиція укласти договір зроблена усно і в ній не вказаний строк для відповіді, договір є укладеним, коли особа, якій була зроблена пропозиція, негайно заявила про її прийняття.

2.Якщо пропозиція укласти договір, в якій не вказаний строк для відповді, зроблена у письмовій формі, договір є укладеним, коли особа, яка зробила пропозицію, одержала відповідь протягом строку, встановленого актами цивільного законодавства, а якщо він не встановлений - протягом нормально необхідного для цього часу.

499.

Стаття 677

Акцепт, одержаний із запізненням

 

 

Стаття 694 (677)

Відповідь про згоду на укладення договору, одержана із запізненням

500.

1. Якщо з одержаної із запізненням відповіді про згоду укласти договір видно, що відповідь була відправлена своєчасно, вона вважається такою, що запізнилася, лише в тому разі, якщо оферент негайно повідомить акцептанта про одержання відповіді із запізненням. У цьому разі оферент не вважається зв'язаним зробленою ним пропозицією, а відповідь, що запізнилася, вважається новою офертою.

 

 

1.Якщо згода на укладення договору була одержана із запізненням, особа, яка зробила пропозицію, звільняється від відповідних зобов'язань.

501.

2. Оферент може підтвердити дію раніше зробленої пропозиції укласти договір і в тому разі, якщо відповідь запізнилася.

 

 

2. Якщо згода на укладення договору була відправлена своєчасно, але одержана із запізненням, особа, яка зробила пропозицію укласти договір, звільняється від відповідних зобов'язань, якщо вона негайно повідомить особу, якій була направлена пропозиція, про одержання відповіді із запізненням.

 

 

 

Відповідь, одержана із запізненням, є новою пропозицією.

 

 

 

 

3. За згодою особи, яка зробила пропозицію, договір може вважатись укладеним незалежно від того, що відповідь про году на укладення договору була відправлена та (або) одержана із запзненням.

502.

Стаття 678

Акцепт на інших умовах

 

 

Стаття 695 (678)

Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах

503.

1. Акцепт має бути повним і безумовним.

 

 

 

504.

2. Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах визнається відмовою від пропозиції і водночас новою пропозицією.

 

 

Відповідь про згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах є відмовою від одержаної пропозиції і водночас новою пропозицією для особи, яка зробила попередню пропозицію.

505.

Стаття 679

Місце укладення договору

 

 

Стаття 696 (679)

Місце укладення договору

506.

Якщо в договорі не зазначено місця його укладення, договір вважається укладеним у місці проживання фізичної особи або в місці знаходження юридичної особи, які направили оферту.

 

 

Договір є укладеним у місці проживання фізичної особи або в місці знаходження юридичної особи, які направили пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлено договором.

507.

Стаття 680

Договір та акти державних органів

 

 

Стаття 697 (680)

Договір та акти органів державної влади

508.

Договір, укладений на підставі акта державного органу, обов'язкового для сторін (сторони) за договором, за своїм змістом має відповідати цьому акту.

 

 

1. Зміст договору, укладеного на підставі акта органу державної влади, обов'язкового для сторін (сторони) договору, має відповідати цьому акту.

509.

Особливості укладення таких договорів визначаються відповідними законами або іншими правовими актами.

 

 

2. Особливості укладення договорів на підставі акту органу державної влади встановлюються актами цивільного законодавства.

510.

Стаття 681

Вирішення переддоговірних спорів

 

 

Стаття 698 (681)

Вирішення переддоговірних спорів

511.

У випадках, передбачених угодою сторін, законом або іншими правовими актами, розбіжності, що виникають між сторонами при укладенні договору, вирішуються судом.

 

 

1. Розбіжності, що виникають між сторонами при укладенні договору на підставі акту органу державної влади, вирішуються судом.

2. Розбіжності, що виникають між сторонами при укладенні договору не на підставі акту органу деравжної влади, можуть бути вирішені судом у випадках встановлених законом або за згодою сторін.

512.

Стаття 682

Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо

 

 

Стаття 699 (682)

Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах

513.

Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо визначаються відповідними законами або іншими правовими актами.

 

 

Особливості укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах тощо визначаються відповідними актами цивільного законодавства.

514.

Стаття 683

Зміна або розірвання договору

 

 

Стаття 700 (683)

"Зміна або розірвання договору" виключена. Її зміст перенесений у частини першу та другу статті 702-1

515.

1. Зміна договору означає, що зобов'язання сторін діють відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

 

 

 

516.

2. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються.

 

 

 

517.

Стаття 684

Підстави для зміни або розірвання договору

 

 

Стаття 701 (684)

Підстави для зміни або розірвання договору

518.

1. Зміна або розірвання договору допускаються лише за угодою сторін, якщо інше не передбачено договором, цим Кодексом, законами або іншими нормативно-правовими актами.

 

 

1. Зміна або розірвання договору допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

519.

2. Сторона може заявити вимогу про зміну чи розірвання договору при істотному порушенні договору другою стороною.

 

 

2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та у інших випадках, встановлених договором або законом.

520.

3. Порушення договору, допущене однією із сторін, є істотним, якщо воно тягне за собою таку шкоду для другої сторони, що остання значною мірую позбавляється того, на що вона мала право розраховувати на підставі договору, крім випадкі, коли сторона, яка порушила договір, не передбачила такого результату і розумна інша особа, за аналогічних обставин не передбачила б цієї шкоди.

 

 

Істотним є порушення стороною договору, якщо внаслідок завданої ним шкоди друга сторона в значній мірі позбавляється того, на що вона могла розраховувати при укладенні договору.

 

 

 

3. У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим

521.

Стаття 6841

Зміна і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин

 

 

Стаття 702 (6841)

Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин

522.

1. Істотна зміна обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, є підставою для його зміни або розірвання, якщо інше не передбачено договором або не випливає з його суті.

 

 

1. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувались при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором абюо не випливає із суті зобов'язання.

523.

Зміна обставин визнається істотною, коли вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би ними укладений або був би укладений на умовах, які значно відрізняються від погоджених умов.

 

 

Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

524.

2. Якщо сторони не досягли угоди про приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінилися б, або про його розірвання, договір може бути розірваний, а за підставами, передбаченими пунктом 4 цієї статті, змінений судом на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

 

 

2. Якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність у відповідність із обставинами, ящо істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розрваний, а за підставами, встановленими пунктом 4 цієї частни, змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявнності одночасно таких умов:

525.

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що таких змін обставин не відбудеться;

 

 

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що такі зміни обставин не настануть;

526.

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла подолати після їх виникнення при тому ступені турботливості та обачності, який від неї вимагався за характером договору та умовами обороту;

 

 

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, яка від неї вимагалася;

527.

3) виконання договору без зміни його умов настільки порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і спричинило б для заінтересованої сторони таку шкоду, що вона, значною мірою, позбулася б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору;

 

 

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що могла розраховувати при укладенні договору;

528.

4) із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

 

 

4) із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

529.

3. При розірванні договору внаслідок істотно змінених обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу сторонами витрат, понесених ними.ю у зв'язку з виконанням цьго договору.

 

 

3. При розірванні договору внаслідок істотної зміни обставин суд, на вимогу будь-якої із сторін, визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з виконанням цьго договору.

530.

4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виключних випадках, коли розірвання договору суперечить громадським інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

4. Зміна договору у зв'язку з істотною зміною обставин допускається за рішенням суду у виключних випадках, коли розірвання договору суперечить суспільним інтересам або потягне для сторін шкоду, яка значно перевищує затрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.

 

 

 

Стаття 702-1

Наслідки зміни або розірвання договору

 

 

 

 

1. При зміні договору зобов'язання сторін не припиняються, а змінюються відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо.

 

 

 

 

2. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються.

 

 

 

 

3. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання змінюється або припиняється з моменту укладення договору про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або характером його зміни. Якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання законної сили рішення суду про зміну або розірвання договору.

 

 

 

 

4. Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконане ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

 

 

 

5. Якщо договір змнений або розірваний у зв'язку із істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

531.

Стаття 685

Форма і порядок зміни або розірвання договору

 

 

Стаття 703 (685)

Форма зміни або розірвання договору

532.

1. Угода про зміну або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, що й договір, якщо із закону, іншого правового акта, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше.

 

 

Зміна або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не встановлено договором або законом, чи не випливає із звичаїв ділового обороту. .

533.

2. Вимога про зміну чи розірвання договору може бути виявлена заінтересованою стороною в суд у разі одержання відмови другої сторони на пропозицію змінити чи розірвати договір, а в разі неодержання відповіді - у строк, зазначений у пропозиції або встановлений договором чи законом або іншим правовим актом, а за його відсутності - у двадцятиденний строк.