Редакція, прийнята у другому читанні

Зауваження та проп. до проекту

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами тимчасової спеціальної комісії

534.

Розділ ІІІ
Окремі види зобов'язань

 

 

Розділ ІІІ
Окремі види зобов'язань

535.

Підрозділ 1
Договірні зобов'язання

 

 

Підрозділ 1
Договірні зобов'язання

536.

Глава 53
Купівля-продаж

 

 

Глава 53 (53)

Купівля-продаж

537.

§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж

 

 

§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж

538.

Стаття 686
Договір купівлі-продажу

 

 

Стаття 704 (686)
Договір купівлі-продажу

539.

1. За договором купівлі-продажу продавець зобов'язується передати майно (товар) у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

 

 

1. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

 

 

 

Стаття 704 - 1

Предмет договору купівлі - продажу

540.

2. Договір може бути укладений на купівлю-продаж як товару, що наявний у продавця на момент укладення договору, так і товару, що буде створений або придбаний продавцем у майбутньому, якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не випливає з характеру товару.

 

 

1. Предметом договору купівлі - продажу може бути товар , який є у продавця на момент укладення договору, або буде створений (придбане, набутий) продавцем у майбутньому.

541.

3. Договір купівлі-продажу майнових прав підпорядковується загальним правилам про договори купівлі-продажу, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

 

 

2. Предметом договору купівлі - продажу можуть бути майнові права. До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні положенн про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

542.

4. Предметом купівлі-продажу може бути також право вимоги, якщо воно не має суворо особистого характеру. При продажу права вимоги застосовуються правила про відступлення вимоги (статті 624), якщо інше не випливає з цього Кодексу, закону, інших правових актів або договору.

 

 

4. Предметом договору купівлі - продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі - продажу права вимоги застосовуються правила про уступку вимоги (стаття 641 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

543.

5. При купівлі-продажу на біржах, аукціонах, конкурсах, з публічних торгів, купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачено законом чи іншими нормативно-правовими актами про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їх суті.

 

 

5. До договору купівлі-продажу на біржах, конкурсах, аукціонах (публічних торгах), договору купівлі-продажу валютних цінностей і цінних паперів застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено законом про ці види договорів купівлі-продажу або не випливає з їх суті.

 

 

 

2. Особливості договору купівлі - продажу окремих видів майна можуть встановлюватися законом.

 

 

 

 

Стаття 706 (688)
Форма окремих видів договорів купівлі-продажу та їх державна реєстрація

 

 

 

 

Договір купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних (єдиних) майнових комплексів, житлових будинків (квартир) та іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до статті 192 цього Кодексу.

544.

Стаття 687
Право продажу товару

 

 

Стаття 705 (687)
Право продажу товару

545.

Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, передбачених законом або іншими правовими актами, належить власникові. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише в тих випадках, коли згідно зі статтею 388 цього Кодексу власник не має права зажадати від нього товар.

 

 

Право продажу товару, крім випадків примусового продажу та інших випадків, встановлених законом, належить власникові. Якщо продавець товару не є його власником, покупець набуває право власності лише в тих випадках, коли згідно зі статтею 385 цього Кодексу власник не має права вимагати його повернення.

546.

Стаття 688
Форма окремих видів договорів купівлі-продажу та їх державна реєстрація

 

 

 

547.

1. Договори купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, житлових будинків (квартир) та інших об'єктів нерухомого майна мають бути нотаріально посвідчені. Зазначені договори купівлі-продажу, крім того, підлягають реєстрації у відповідних органах державної влади відповідно до статті 201 цього Кодексу. Законами та іншими правовими актами можуть бути передбачені й інші випадки нотаріального посвідчення договорів купівлі-продажу.

 

 

 

548.

2. Законами або іншими правовими актами можуть передбачатися особливості окремих видів купівлі-продажу (біржової, аукціонної торгівлі, з публічних торгів, підприємств, земельних ділянок тощо).

 

 

 

549.

Стаття 689
Обов'язки продавця щодо передання товару

 

 

 

550.

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, передбачений договором.

 

 

 

551.

2. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, продавець повинен одночасно з переданням товару передати покупцеві його приналежності, а також документи, що до нього відносяться (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), передбачені законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

 

552.

Стаття 690
Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар, що продається

 

 

Стаття 708 (690)
Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар, що продається

553.

При укладенні договору продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права наймача, право застави, довічного користування тощо). Невиконання цього правила дає покупцеві право вимагати зниження ціни або розірвання договору і відшкодування збитків, крім випадків, коли буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб.

 

 

При укладенні договору купівлі - продажу продавець зобов'язаний попередити покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається (права наймача, право застави, довічного користування тощо). Невиконання цього правила дає покупцеві право вимагати зниження ціни або розірвання договору, якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на товар.

554.

Стаття 691
Обов'язки покупця і продавця у разі вчинення позову про відібрання товару

 

 

Стаття 709 (691)
Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення позову про відібрання товару

555.

1. Якщо третя особа за підставами, що виникли до продажу товару, вчинить до покупця позов про відібрання товару, покупець повинен притягти продавця до участі у справі, а продавець повинен вступити в цю справу на боці покупця.

 

 

1. Якщо третя особа за підставами, що виникли до продажу товару, пред'явить до покупця позов про відібрання товару, покупець повинен повідомити про це продавця та подати клопотання про залучення його до участі у справі. Продавець повинен вступити в справу на стороні покупця.

556.

2. Непритягнення покупцем продавця до участі у справі звільняє продавця від відповідальності перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би відвернути відібрання проданого товару в покупця.

 

 

2. Якщо покупець не повідомив продавця про пред'явлення третьою особою позову про відібрання товару та не подасть клопотання про залучення продавця до участі у справі, продавець не відповідає перед покупцем, якщо продавець доведе, що, взявши участь у справі, він міг би відвернути відібрання проданого товару в покупця.

557.

3. Продавець, що був притягнений покупцем до участі у справі, але не взяв у ній участі, позбавляється права доводити неправильність ведення справи покупцем.

 

 

3. Якщо продавець був залучений до участі у справі, але ухилився від участі у її розгляді, він не має права доводити неправильність ведення справи покупцем.

558.

Стаття 692
Відповідальність продавця у разі відсудження товару в покупця

 

 

Стаття 710 (692)
Відповідальність продавця у разі відсудження товару в покупця

559.

1. При вилученні товару в покупця третіми особами за підставами, що виникли до продажу товару, продавець має відшкодувати покупцеві зазначені ним збитки, крім випадків, коли покупець знав або повинен був знати про наявність цих підстав.

 

 

1. При вилученні товару в покупця третьою особою за підставами, що виникли до продажу товару, продавець має відшкодувати покупцеві завдані йому збитки, якщо покупець не знав або не міг знати про наявність цих підстав.

560.

2. Угода сторін про звільнення продавця від відповідальності або про її обмеження у разі витребування товару в покупця третіми особами є недійсною.

 

 

2. Правочин щодо звільнення продавця від відповідальності або щодо її обмеження у разі відібрання товару в покупця третьою особою є нікчемним.

 

 

 

Стаття 707 (689)
Обов'язок продавця передати товар покупцеві

 

 

 

 

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, вказаний у договорі.

 

 

 

 

2. Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності, та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню відповідно до договору або актів цивільного законодавства.

561.

Стаття 693
Наслідки відмови продавця передати товар

 

 

 

562.

1. Якщо продавець відмовляється передати індивідуально-визначену річ, покупець має право пред'явити продавцеві вимоги, передбачені статтею 637 цього Кодексу.

 

 

 

563.

2. У разі відмови продавця передати покупцеві проданий товар покупець має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих йому збитків.

 

 

 

564.

Стаття 694
Наслідки невиконання обов'язку передати приналежності та документи, що відносяться до товару

 

 

 

565.

1. Якщо продавець не передає або відмовляється передати покупцеві приналежності та документи, що відносяться до товару і підлягають переданню відповідно до закону, інших правових актів або договору (п. 2 статті 689 цього Кодексу), покупець може призначити йому розумний строк для їх передання.

 

 

 

566.

2. У разі якщо приналежності або документи, що відносяться до товару, не передані продавцем у зазначений строк, покупець має право відмовитися від прийняття товару і вимагати відшкодування завданих йому збитків, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

567.

Стаття 695
Строк виконання обов'язку передати товар

 

 

Стаття 713 (695)
Строк виконання обов'язку передати товар

568.

1. Строк виконання продавцем обов'язку передати товар покупцеві визначається договором, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до правил, передбачених статтею 555 цього Кодексу.

 

 

1. Строк виконання продавцем обов'язку передати товар покупцеві встановлюється у договорі, а якщо зміст договору не дає змоги визначити цей строк, - відповідно до правил, встановлених у статті 570 цього Кодексу.

569.

2. Договір купівлі-продажу визнається укладеним з умовою про його виконання до чітко визначеного терміну, якщо з договору ясно випливає, що при недодержанні цього терміну покупець втрачає інтерес до виконання договору.

 

 

 

570.

Продавець не має права виконувати такий договір до настання або після спливу зазначеного в ньому строку без згоди покупця і в тому разі, якщо покупець не відмовився від виконання договору.

 

 

 

571.

Стаття 696
Момент виконання обов'язку продавця передати товар

 

 

Стаття 714 (696)
Момент виконання обов'язку продавця передати товар

572.

1. Оскільки інше не передбачено договором, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

 

 

1. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент:

573.

1) вручення товару покупцеві або зазначеній ним особі, якщо договором передбачений обов'язок продавця щодо доставки товару;

 

 

1) вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений обов'язок продавця доставити товар;

574.

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару.

 

 

2) надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару.

Договором купівлі - продажу може бути встановлений інший момент виконання продавцем обов'язку передати товар.

575.

Товар вважається наданим у розпорядження покупця або зазначеної ним особи, якщо він чітко ідентифікований для цілей цього договору шляхом маркування, повідомлення, надісланого покупцеві, або іншим чином.

 

 

Товар є наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений у договорі, він готовий до передання покупцеві у належному місціі покупець поінформований про це.готовність товару до передання. Готовий до передання товар повинен бути відповідним чином ідентифікований для цілей цього договору, зокрема, шляхом маркування.

576.

2. У випадках коли з договору не випливає обов'язок продавця щодо доставки товару або передання товару у місці його знаходження, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві, якщо договором не передбачено інше.

 

 

2. Якщо з договору купівлі - продажу не випливає обов'язок продавця доставити товар або передати товар у місці його знаходження, обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним у момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві.

 

 

 

Стаття 711 (693)
Наслідки відмови продавця передати товар

 

 

 

 

1.У разі відмови продавця передати проданий товар покупець має право відмовитися від договору купівлі - продажу.

 

 

 

 

2. Якщо продавець відмовився передати річ, визначену індивідуальними ознаками, покупець має право пред'явити продавцеві вимоги відповідно до статті 654 цього Кодексу.

 

 

 

 

Стаття 712 (694)
Наслідки невиконання обов'язку передати приналежності та документи, що стосуються товару

 

 

 

 

1. Якщо продавець не передає покупцеві приналежності та документи, що стосуються товару та підлягають переданню відповідно до договору або актів цивільного законодавства (частина друга статті 707 цього Кодексу), покупець має право встановити йому розумний строк для їх передання.

 

 

 

 

2. Якщо приналежності або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору та повернути товар продавцеві .

577.

Стаття 697
Обов'язок продавця щодо зберігання проданого майна

 

 

Стаття 715 (697)
Обов'язок продавця зберігати проданий товар

578.

Коли право власності переходить до покупця раніше від передання майна, продавець зобов'язаний до передання зберігати майно, не допускаючи його погіршення. Необхідні для цього витрати покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві, якщо інше не передбачено угодою сторін.

 

 

Якщо право власності переходить до покупця раніше від передання товару, продавець зобов'язаний до передання зберігати товар, не допускаючи його погіршення. Необхідні для цього витрати покупець зобов'язаний відшкодувати продавцеві, якщо інше не встановлено договором.

579.

Стаття 698
Перехід ризику випадкового знищення або пошкодження товару

 

 

Стаття 716 (698)
Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару

580.

1. Якщо інше не передбачено договором, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту, коли відповідно до закону, іншого правового акта або договору продавець вважається таким, що виконав свій обов'язок щодо передання товару покупцеві.

 

 

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару , якщо інше не встановлено договором або законом.

581.

2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару, проданого під час його перебування в дорозі, переходить на покупця з моменту укладення договору, якщо інше не передбачено угодою сторін або звичаями ділового обороту.

 

 

2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару, проданого під час його транспортування, переходить до покупця з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено договором або звичаями ділового обороту.

582.

3. Умова договору про те, що ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, на вимогу покупця може бути визнана судом недійсною, якщо в момент укладення договору продавець знав або повинен був знати, що товар втрачено або пошкоджено, але не повідомив про це покупця.

 

 

3. Умова договору про те, що ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить на покупця з моменту здачі товару першому перевізникові, на вимогу покупця може бути визнана судом недійсною, якщо в момент укладення договору продавець знав або міг знати, що товар втрачено або пошкоджено, але не повідомив про це покупця.

583.

Стаття 699
Кількість товарів

 

 

Стаття 717 (699)
Кількість товарів

584.

1. Кількість товарів, що підлягають переданню покупцеві, передбачається договором у відповідних одиницях виміру або грошовому вираженні.

 

 

1. Кількість товарів, що продається, встановлюється у договорі у відповідних одиницях виміру або грошовому вираженні.

585.

2. Умова щодо кількості товарів може бути погоджена шляхом встановлення у договорі порядку її визначення.

 

 

2. Умова щодо кількості товарів може бути погоджена шляхом встановлення у договорі порядку її визначення.

586.

Стаття 700
Наслідки порушення умови договору щодо кількості

 

 

Стаття 718 (700)
Наслідки порушення умови договору щодо кількості товару

587.

1. У разі якщо на порушення умов договору продавець передав покупцеві меншу кількість товарів, ніж це визначено договором, покупець має право, якщо інше не передбачено договором, або зажадати передання кількості товарів, якої не вистачає, або відмовитися від переданих товарів та їх оплати, а якщо вони оплачені, - зажадати повернення сплаченої за них грошової суми. Законом або договором може бути передбачена неустойка за передання товару в меншій кількості, ніж це визначено договором.

 

 

1. Якщо продавець передав покупцеві меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі - продажу , покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає, або відмовитися від переданого товару та їх оплати, а якщо він оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

588.

2. Якщо продавець передав покупцеві товари в кількості, що перевищує зазначену в договорі, покупець зобов'язаний сповістити про це продавця в порядку, передбаченому п. 1 статті 718 цього Кодексу. Якщо в розумний строк після одержання такого повідомлення продавець не розпорядиться відповідними товарами, покупець має право, оскільки інше не передбачено договором, прийняти всю кількість товарів. Законом або договором може бути передбачена неустойка за передання товару в більшій кількості, ніж це визначено договором.

 

 

2. Якщо продавець передав покупцеві товар у більшій кількості, покупець зобов'язаний сповістити про це продавця ( частина перша статті 737 цього Кодексу). Якщо в розумний строк після одержання такого повідомлення продавець не розпорядиться товаром, покупець має право прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором.

589.

3. У разі прийняття покупцем товарів у кількості, що перевищує зазначену в договорі, відповідні товари оплачуються за ціною, обумовленою договором, якщо інша ціна не визначена угодою сторін.

 

 

3. У разі прийняття покупцем товару у більшій кількості, додатково прийнятий товар оплачуються за ціною, встановленою для товару, прийнятого відповідно до договору, якщо інша ціна не встановлена за домовленістю сторін.

590.

Стаття 701
Асортимент товарів

 

 

Стаття 719 (701)
Асортимент товару

591.

1. Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягають товари у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов'язаний передати покупцеві товари в асортименті, погодженому сторонами.

 

 

1. Якщо за договором купівлі-продажу переданню підлягає товар у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), продавець зобов'язаний передати покупцеві товар в асортименті, погодженому сторонами.

592.

2. Якщо асортимент у договорі не визначено або не встановлено у порядку, передбаченому договором, але із суті зобов'язання випливає, що товари мають бути передані покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товари в асортименті, виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від виконання договору.

 

 

2. Якщо договором купівлі - продажу асортимент товару не встановлений або асортимент не був визначений у порядку, встановленому договором, але із суті зобов'язання випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, продавець має право передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з потреб покупця, які були відомі продавцеві на момент укладення договору, або відмовитися від договору.

593.

Стаття 702
Наслідки порушення умови договору щодо асортименту

 

 

Стаття 720 (702)
Наслідки порушення умови договору щодо асортименту

594.

1. При переданні продавцем передбачених договором товарів в асортименті, що не відповідає умовам договору, покупець має право відмовитися від їх прийняття та оплати, а якщо вони вже оплачені, - зажадати повернення сплаченої за них грошової суми.

 

 

1. Якщо продавець передає товар в асортименті, що не відповідає умовам договору , покупець має право відмовитися від його прийняття та оплати, а якщо вони вже оплачені, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

595.

2. Якщо продавець передав покупцеві поряд з товарами, асортимент яких відповідає договору, товари з порушенням умов договору щодо асортименту, покупець має право на свій вибір:

 

 

2. Якщо продавець передав покупцеві частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій вибір:

596.

1) прийняти товари, що відповідають умовам договору щодо асортименту, і відмовитися від решти товарів;

 

 

1) прийняти частину товару, що відповідає умовам договору , і відмовитися від решти товару;

597.

2) відмовитися від усіх переданих товарів;

 

 

2) відмовитися від усього товару;

598.

3) зажадати заміни товарів, що не відповідають умовам договору про асортимент, товарами в асортименті, який передбачений договором;

 

 

3) вимагати заміни чатисни товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлений договором;

599.

4) прийняти всі передані товари.

 

 

4) прийняти увесь товар.

600.

3. У разі відмови від товарів, асортимент яких не відповідає умовам договору, або пред'явлення вимоги про заміну товарів, що не відповідають умовам договору щодо асортименту, покупець має також право відмовитися від оплати цих товарів, а якщо вони вже оплачені, зажадати повернення сплаченої суми.

 

 

3. У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору, або пред'явлення вимоги про заміну цього товару, покупець має право відмовитися від оплати цього товару, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

601.

4. Товари, які не відповідають умовам договору щодо асортименту, вважаються прийнятими, якщо покупець у розумний строк після їх одержання не повідомив продавця про свою відмову від товарів.

 

 

4. Товар, асортимент якого не відповідає умовам договору, є прийнятим, якщо покупець у розумний строк після його одержання не повідомив продавця про свою відмову від нього.

602.

5. Якщо покупець не відмовився від товарів, асортимент яких не відповідає договору, він зобов'язаний оплатити їх за ціною, погодженою з продавцем. У разі якщо продавцем не вжито необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товари за ціною, яка на момент укладення договору за порівнюваних обставин звичайно застосовувалася щодо аналогічних товарів.

 

 

5. Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору, він зобов'язаний оплатити його за ціною, погодженою з продавцем.

Якщо продавець не вжив необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладення договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару.

603.

Стаття 703
Якість товару

 

 

Стаття 721 (703)
Якість товару

604.

1. Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору.

 

 

1. Продавець повинен передати покупцеві товар, якість якого відповідає умовам договору.

605.

2. За відсутності в договорі умов щодо якості товару продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

 

 

2. За відсутності в договорі умов щодо якості продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

606.

Якщо продавець при укладенні договору був повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

 

 

Якщо продавець при укладенні договору був повідомлений покупцем про конкретну мету придбання товару, продавець повинен передати покупцеві товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

607.

3. У разі продажу товарів за зразком і (або) за описом продавець повинен передати покупцеві товари, які відповідають зразку та (або) опису.

 

 

3. У разі продажу товару за зразком і (або) за описом продавець повинен передати покупцеві товар, який відповідає зразку та (або) опису.

608.

4. Якщо відповідно до встановленого законом порядку передбачено обов'язкові вимоги щодо якості товару, який продається, то продавець, що здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим обов'язковим вимогам.

 

 

4. Якщо законом встановлені вимоги щодо якості товару , продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, який відповідає цим вимогам.

609.

За угодою між продавцем і покупцем може бути переданий товар, який відповідає підвищеним вимогам щодо якості порівняно з обов'язковими вимогами, встановленими в передбаченому законом порядку.

 

 

Продавець і покупець можуть домовитись про передання товару підвищеної якості порівняно з вимогами, встановленими законом.

610.

Стаття 7031

Підтвердження відповідності товару вимогам нормативних документів

 

 

Стаття 722 (703 -1)

Підтвердження відповідності товару вимогам нормативних документів

611.

1. Відповідність товару вимогам нормативних документів, які встановлюють вимоги до відповідних товарів, іншій інформації про товар, що передається за договором та вводиться в обіг, повинна бути підтверджена шляхом декларування відповідності товару продавцем. Введення товару в обіг без декларації про відповідність забороняється.

 

 

Відповідність товару вимогам законодавства підтвержується способом та у порядку, встановлених законом та іншими нормативно - правовими актами.

612.

2. До окремих видів товарів, крім декларування відповідності, застосовується процедура сертифікації товарів органом з сертифікації, акредитованим та уповноваженим на це в установленому порядку.

 

 

 

613.

3. Поорядок підтвердження достовірності декларації про відповідність сертифікатом відповідності щодо окремих видів товарів, форма декларації про відповідність, порядок її заповнення і реєстрації затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

614.

Стаття 704
Гарантії якості

 

 

Стаття 723 (704)
Гарантії якості товару

615.

1. Товари, які продавець зобов'язаний передати покупцеві, мають відповідати вимогам, передбаченим статтею 703 цього Кодексу, в момент їх передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товарів цим вимогам не передбачений договором, і в межах розумного строку мають бути придатними для мети, з якою товари такого роду звичайно використовуються.

 

 

1. Товар, який продавець передає або зобов'язаний передати покупцеві, має відповідати вимогам до його якості в момент їх передання покупцеві, якщо інший момент визначення відповідності товарів цим вимогам не встановлено договором.

616.

2. У разі якщо договором або законом, іншими правовими актами передбачено надання продавцем гарантії якості товарів, продавець зобов'язаний передати покупцеві товари, які мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 703 і 7031 цього Кодексу, протягом певного періоду часу, встановленого договором або законом чи іншими правовими актами (гарантійного строку).

 

 

2. Договором або законом може бути встановлений строк, протягом якого продавець гарантує якість товару (гарантійний строк).

617.

3. Гарантія якості товару поширюється і на всі комплектуючі вироби, якщо інше не передбачено договором.

 

 

3. Гарантія якості товару поширюється і на всі комплектуючі вироби, якщо інше не встановлено договором.

618.

Стаття 705
Обчислення гарантійного строку

 

 

Стаття 724 (705)
Обчислення гарантійного строку

619.

1. Гарантійний строк починає спливати з моменту передання товарів покупцеві (стаття 695 цього Кодексу), якщо інше не передбачено договором.

 

 

1. Гарантійний строк починається з моменту передання товарів покупцеві (стаття 713 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором.

620.

2. Якщо покупець позбавлений можливості використовувати товар, щодо якого договором встановлено гарантійний строк, за обставин, що залежать від продавця, гарантійний строк не спливає до усунення відповідних обставин продавцем.

 

 

2. Гарантійний строк, встановлений договором, продовжується на час, протягом якого покупець не міг використовувати товар у зв'язку із обставинами, що залежать від продавця, до усунення їх продавцем.

621.

Якщо інше не передбачено договором, гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися через виявлені в ньому недоліки, за умови повідомлення продавця про недоліки товару в порядку, встановленому статтею 555 цього Кодексу.

 

 

Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого товар не міг використовуватися у зв'язку з виявленими в ньому недоліками, за умови повідомлення про це продавця в порядку, встановленому статтею 570 цього Кодексу.

622.

3. Якщо інше не передбачено договором купівлі-продажу, гарантійний строк на комплектуючий виріб вважається таким, що дорівнює гарантійному строку на основний виріб, і починає спливати одночасно з гарантійним строком на основний виріб.

 

 

3. Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб, і починає спливати одночасно з ним.

623.

4. При заміні товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору, гарантійний строк на нього починає спливати заново.

 

 

4. При заміні товару (комплектуючого виробу) неналежної якості на товар (комплектуючий виріб), що відповідає умовам договору, гарантійний строк на нього з цього моменту починає спливати заново.

624.

Стаття 706
Строк придатності товару

 

 

Стаття 725 (706)
Строк придатності товару

625.

1. Законом, іншими правовими актами, державними стандартами або іншими обов'язковими правилами може бути визначений строк, зі спливом якого товар вважається непридатним для використання за призначенням (строк придатності).

 

 

1. Законом або іншими нормативно - правовими актами може бути встановлений строк, зі спливом якого товар вважається непридатним для використання за призначенням (строк придатності).

 

 

 

2. Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном (датою), до настання якого товар є придатним для використання.

626.

2. Товар, на який встановлено строк придатності, продавець повинен передати покупцеві з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до спливу строку придатності.

 

 

3. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, на який встановлено строк придатності, з таким розрахунком, щоб він міг бути використаний за призначенням до спливу цього строку.

627.

Стаття 707
Обчислення строку придатності товару

 

 

Стаття 726 (707) " Обчислення строку придатності товару" виключена.

628.

Строк придатності товару визначається періодом часу, який обчислюється з дня його виготовлення і протягом якого товар є придатним для використання, або терміном (датою), до настання якого товар є придатним для використання.

 

 

Зміст статті перенесений частиною другою у статтю 725.

629.

Стаття 708
Наслідки передання товару неналежної якості

 

 

Стаття 727 (708)
Наслідки передання товару неналежної якості

630.

1. Якщо недоліки товару не були застережені продавцем, покупець, якому передано товар неналежної якості, має право на свій вибір зажадати від продавця:

 

 

1. Покупець, якому переданий товар неналежної якості, має право незалежно від можливості використання його за призначенням, вимагати від продавця за своїм вибором:

631.

1) співмірного зменшення купівельної ціни;

 

 

1) пропорційного зменшення ціни;

632.

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

 

 

2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;

633.

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків товару.

 

 

3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

634.

2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право на свій вибір:

 

 

2. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово, чи з'явилися знову після їх усунення) покупець має право за своїм вибором:

635.

1) відмовитися від виконання договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

 

 

1) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

636.

2) зажадати заміни товару неналежної якості на товар, що відповідає умовам договору.

 

 

2) вимагати заміни товару

637.

3. У всіх зазначених випадках покупець має право на відшкодування зазнаних ним збитків.

 

 

 

638.

4. У разі якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача.

 

 

3. Якщо продавець товару неналежної якості не є його виготовлювачем, вимоги щодо заміни, безоплатного усунення недоліків товару і відшкодування збитків можуть бути пред'явлені до продавця або виготовлювача товару.

639.

5. Правила, передбачені цією статтею, застосовуються, якщо цим Кодексом або іншим законом не встановлено інше.

 

 

5. Правила цієї статті застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом або іншим законом.

640.

Стаття 709
Недоліки товару, за які відповідає продавець

 

 

Стаття 728 (709)
Недоліки товару, за які відповідає продавець

641.

1. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що недоліки товару виникли до передання його покупцеві або з причин, які виникли до цього моменту.

 

 

1. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що вони виникли до передання його покупцеві або з причин, які існували до цього моменту.

642.

2. Щодо товару, на який продавцем надані гарантії якості, продавець відповідає за недоліки товару, якщо не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування товаром чи його зберігання, дій третіх осіб або непереборної сили.

 

 

2. Якщо продавцем надані гарантії якості щодо товару, продавець відповідає за його недоліки, якщо не доведе, що вони виникли після його передання покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб або випадку чи непереборної сили.

643.

Стаття 710
Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

 

 

Стаття 729 (710)
Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

644.

1. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, покупець має право пред'явити вимоги, пов'язані з недоліками товарів, за умови, що недоліки виявлені в строки, встановлені цією статтею.

 

 

1. Покупець має право пред'явити вимоги у зв'язку з недоліками товару, за умови, що недоліки виявлені в строки, встановлені цією статтею, якщо інше не встановлено договором або законом.

645.

2. У разі якщо на товари не встановлено гарантійного строку або строку придатності, вимоги, пов'язані з недоліками, можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки в проданому товарі були виявлені в розумний строк, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна (будинків, квартир, споруд, земельних ділянок тощо) - не пізніше ніж через три роки з дня передання товару покупцеві, якщо триваліші строки не встановлені законом або договором.

 

 

2. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк або строк придатності, вимоги у зв'язку з його недоліками можуть бути пред'явлені покупцем за умови, що недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах двох років, а щодо нерухомого майна - в межах трьох років від дня передання товару покупцеві, якщо договором або законом не встановлений більший строк.

646.

3. У разі якщо неможливо встановити день передання нерухомого майна або якщо нерухоме майно перебувало у володінні покупця до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.

 

 

Якщо встановити день передання нерухомого майна неможливо, або якщо покупець володів нерухомим майном до укладення договору, зазначені строки обчислюються від дня укладення договору.

647.

Строк для виявлення недоліків товару, що підлягає перевезенню або відправленню поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці його призначення.

 

 

Строк для виявлення недоліків товару, що перевозився або був відправлений поштою, обчислюється від дня одержання товару в місці його призначення.

648.

4. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право заявити вимоги, пов'язані з недоліками товару, при виявленні їх протягом гарантійного строку.

 

 

3. Якщо на товар встановлено гарантійний строк, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, які були виявлені протягом цього строку.

649.

У разі якщо на комплектуючі вироби в договорі встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимоги про недоліки комплектуючого виробу при їх виявленні протягом гарантійного строку на основний виріб.

 

 

Якщо на комплектуючі вироби встановлено гарантійний строк меншої тривалості, ніж на основний виріб, покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками комплектуючого виробу, якщо ці недоліки були виявлені протягом гарантійного строку на основний виріб.

650.

Якщо на комплектуючий виріб у договорі встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб, покупець має право пред'явити вимоги про недоліки товару, якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від спливу гарантійного строку на основний виріб.

 

 

Якщо на комплектуючий виріб встановлено гарантійний строк більшої тривалості, ніж гарантійний строк на основний виріб, покупець має право пред'явити вимог у зв'язку з недоліками товару, якщо недоліки у комплектуючому виробі виявлені протягом гарантійного строку на нього, незалежно від спливу гарантійного строку на основний виріб.

651.

5. Щодо товару, на який встановлено строк придатності, покупець має право пред'явити вимоги про недоліки, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

 

 

4. Покупець має право пред'явити вимогу у зв'язку з недоліками товару, на який встановлений строк придатності, якщо вони виявлені протягом строку придатності товару.

652.

6. Якщо недоліки товару виявлені покупцем за межами гарантійного строку або строку придатності, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки виникли до передання йому товару або з причин, які виникли до цього моменту.

 

 

5. Якщо недоліки товару виявлені покупцем після спливу гарантійного строку або строку придатності, продавець несе відповідальність, якщо покупець доведе, що недоліки виникли до передання йому товару або є наслідком обставин , які існували до цього моменту.

653.

Стаття 711
Позовна давність у зв'язку з недоліками проданого товару

 

 

Стаття 730 (711)
Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару

654.

Позовна давність для вимог, пов'язаних із недоліками проданого товару, встановлюється в один рік, що обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, зазначених у статті 710 цього Кодексу, а якщо на товари встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня їх виявлення протягом гарантійного строку (строку придатності).

 

 

Позовна давність до вимог у зв'язку із недоліками проданого товару встановлюється в один рік і обчислюється від дня виявлення недоліків у межах строків, встановлених статтею 729 цього Кодексу, а якщо на товари встановлено гарантійний строк (строк придатності), - від дня їх виявлення у межах гарантійного строку (строку придатності).

655.

Стаття 712
Комплектність товару

 

 

Стаття 731 (712)
Комплектність товару

656.

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умовам договору про комплектність.

 

 

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, що відповідає умові договору про комплектність.

657.

2. У разі якщо договором не передбачена комплектність товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

 

 

2. Якщо договором не встановлена комплектність товару, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

658.

Стаття 713
Комплект товарів

 

 

Стаття 732 (713)
Комплект товару

659.

1. Якщо договором передбачено обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товарів у комплекті (комплект товарів), зобов'язання вважається виконаним з моменту передання усіх товарів, включених до комплекту.

 

 

1. Якщо договором встановлений обов'язок продавця передати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект товару), зобов'язання є виконаним з моменту передання усього товару, включених до комплекту.

660.

2. Якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати всі товари, які входять у комплект, одночасно.

 

 

2. Продавець зобов'язаний передати весь товар, які входить до комплекту, одночасно, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов"язання.

661.

Стаття 714
Наслідки передання некомплектних товарів

 

 

Стаття 733 (714)
Наслідки передання некомплектних товарів

662.

1. У разі передання некомплектних товарів покупець має право на свій вибір зажадати від продавця:

 

 

1. У разі передання некомплектного товару покупець має право за своїм вибором вимагати від продавця:

663.

1) домірного зменшення купівельної ціни;

 

 

1) пропорційного зменшення ціни;

664.

2) доукомплектування товарів у розумний строк.

 

 

2) доукомплектування товару у розумний строк.

665.

2. Якщо продавець у розумний строк не виконав вимоги покупця про доукомплектування товарів, покупець має право на свій вибір:

 

 

2. Якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар, покупець має право за своїм вибором:

666.

1) зажадати заміни некомплектних товарів на комплектні;

 

 

1) вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

667.

2) відмовитися від виконання договору і зажадати повернення сплаченої за них грошової суми.

 

 

2) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

668.

3. Наслідки, передбачені пп. 1, 2 цієї статті, застосовуються і в разі порушення продавцем обов'язку передати покупцеві комплект товарів (стаття 713 цього Кодексу), якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті зобов'язання.

 

 

3. Наслідки, передбачені частинами першою та другою цієї статті, застосовуються і в разі порушення продавцем обов'язку передати покупцеві комплект товару (стаття 732 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором і не випливає із суті зобов'язання.

669.

Стаття 715
Тара та упаковка

 

 

Стаття 734 (715)
Тара та упаковка

670.

1. Якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті зобов'язання, продавець зобов'язаний передати покупцеві товар в тарі та (або) упаковці, крім товарів, які за своїм характером не потребують затарювання та (або) упакування.

 

 

1. Продавець зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання.

 

 

 

Обов'язок передання товару у тарі та (або) у паковці не поширюється на товари, які за своїм характером не потребують тари та (або) упакування.

671.

2. Якщо договором не передбачено вимог щодо тари та упаковки, то товар слід затарювати та (або) упаковувати звичайним для такого товару способом, а за відсутності такого - способом, який забезпечує схоронність товарів цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування.

 

 

2. Товар повинен бути переданий у тарі та (або) упакований звичайним для нього способом, а за відсутності такого - способом, який забезпечує схоронність товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування, якщо договором не встановлено вимог щодо тари та (або) упаковки .

672.

3. Якщо у встановленому законом порядку передбачено обов'язкові вимоги щодо тари та (або) упаковки, то продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, які відповідають цим обов'язковим вимогам.

 

 

3. Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язаний передати покупцеві товар у тарі та (або) упаковці, які відповідають вимогам, встановленим актами цивільного законодавства.

673.

Стаття 716
Наслідки передання товару без тари та (або) упаковки або в
неналежній тарі та (або) упаковці

 

 

Стаття 735 (716)
Наслідки передання товару з порушенням вимог про тару та (або) упаковку

674.

У разі якщо товар, що підлягає затарюванню та (або) упаковці, передається покупцеві без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право зажадати від продавця належного затарювання та (або) упакування товару або заміни неналежної тари та (або) упаковки, якщо інше не випливає із суті зобов'язання або характеру товару.

 

 

Якщо продавець передає покупцеві товар без тари та (або) упаковки чи в неналежній тарі та (або) упаковці, покупець має право вимагати від продавця передання товару у належній тарі та (або) упаковці або заміни неналежної тари та (або) упаковки, якщо інше не випливає із суті зобов'язання або характеру товару або пред'явити до нього інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (стаття 727 цього Кодексу).

675.

Замість заявлення до продавця зазначених вимог покупець має право пред'явити до нього також інші вимоги, що випливають із передання товару неналежної якості (стаття 708 цього Кодексу).

 

 

 

676.

Стаття 717
Перевірка додержання продавцем умов договору

 

 

Стаття 736 (717)
Перевірка додержання продавцем умов договору

677.

1. Якщо законом, іншими правовими актами або договором передбачено перевірку додержання продавцем умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товарів та інших умов, така перевірка має здійснюватися покупцем відповідно до встановлених ними вимог.

 

 

1. Перевірка додержання продавцем умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товарів та інших умов здійснюється у випадках та у порядку, встановлених договором або актами цивільного законодавства.

678.

У випадках коли державними стандартами, іншими нормативними актами із стандартизації передбачено обов'язкові вимоги щодо порядку перевірки кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товарів, порядок перевірки, що визначається договором, має відповідати цим обов'язковим вимогам.

 

 

Якщо нормативно-правовими актами із питань стандартизації встановлені вимоги щодо порядку перевірки кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товарів, порядок перевірки, визначений договором, має відповідати цим вимогам.

679.

2. Якщо порядок перевірки додержання продавцем умов договору не встановлений відповідно до п. 1 цієї статті, перевірка здійснюється відповідно до звичаїв ділового обороту або умов, що звичайно застосовуються в таких випадках.

 

 

2. Якщо порядок перевірки додержання продавцем умов договору не встановлений відповідно до частини першої цієї статті, перевірка здійснюється відповідно до звичаїв ділового обороту або умов, що звичайно застосовуються в таких випадках.

680.

3. Якщо законом, іншими правовими актами, обов'язковими вимогами державних стандартів або договором купівлі-продажу передбачено обов'язок продавця перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність, тару (та) або упаковку товару (випробовування, аналіз, огляд тощо), продавець на вимогу покупця повинен надати йому докази проведення такої перевірки.

 

 

3. Обов'язок перевіряти кількість, асортимент, якість, комплектність, тару (та) або упаковку товару (випробовування, аналіз, огляд тощо) може бути покладений на продавця відповідно до договору, актів цивільного законодавства та нормативно - правових актів з питань стандартизації. У цьому разі продавець повинен на вимогу покупця надати йому докази проведення такої перевірки.

681.

4. Перевірка додержання вимог щодо предмета договору продавцем і покупцем має здійснюватися на одних і тих самих умовах.

 

 

4. Перевірка додержання вимог щодо предмета договору продавцем і покупцем має здійснюватися на одних і тих же умовах.

682.

Стаття 718
Повідомлення продавця про неналежне виконання договору

 

 

Стаття 737 (718)
Повідомлення продавця про порушення умов договору

683.

1. Покупець зобов'язаний повідомити продавця про порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товарів у строк, передбачений законом, іншими правовими актами або договором, а якщо такий строк не встановлений, - у розумний строк після того, як порушення відповідної умови договору мало бути виявлене, виходячи з характеру і призначення товарів.

 

 

1. Покупець зобов'язаний повідомити продавця про порушення умов договору щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товарів у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, - у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товарів.

684.

2. У разі невиконання покупцем цього обов'язку продавець має право повністю або частково відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо доведе, що це спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця недомірні витрати порівняно з тими, яких він зазнав би, якби був своєчасно повідомлений про порушення умов договору.

 

 

У разі невиконання покупцем цього обов'язку продавець має право у повному обсязі або частково відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо доведе, що невиконання покупцем обов'язку повідомити продавця про порушення умов договору спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинить для продавця витрати, непропорційні його можливим витратам у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.

685.

3. Якщо продавець знав або повинен був знати про те, що передані покупцеві товари не відповідають умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на положення, передбачені пп. 1, 2 цієї статті.

 

 

2. Якщо продавець знав або міг знати про те, що передані покупцеві товари не відповідають умовам договору , він не має права посилатися на те, що не одержав від покупця повідомлення про неналежне виконання договору, та на наслідки невиконання покупцем обов'язку, встановленого частиною першою цієї статті.

686.

Стаття 719
Обов'язок покупця прийняти товар

 

 

Стаття 738 (719)
Обов'язок покупця прийняти товар

687.

1. Покупець зобов'язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або відмовитися від виконання договору.

 

 

1. Покупець зобов'язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або має право відмовитися від договору.

688.

2. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, покупець повинен вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання відповідного товару.

 

 

2. Покупець зобов'язаний вчинити дії, які відповідно до вимог, що звичайно ставляться, необхідні з його боку для забезпечення передання та одержання товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

689.

Стаття 720
Відповідальне зберігання товару, не прийнятого покупцем

 

 

Стаття 739 (720)
Зберігання товару, не прийнятого покупцем

690.

1. Якщо покупець (одержувач) відповідно до закону, інших правових актів або договору відмовляється від переданого продавцем товару, він зобов'язаний забезпечити схоронність цього товару (відповідальне зберігання) і негайно повідомити про це продавця.

 

 

1. Якщо покупець (одержувач) відмовився від прийняття товару, переданого продавцем, він зобов'язаний забезпечити його схоронність, негайно повідомивши про це продавця.

691.

2. Продавець зобов'язаний вивезти товар, прийнятий покупцем (одержувачем) на відповідальне зберігання, або розпорядитися ним у розумний строк.

 

 

2. Продавець зобов'язаний забрати (вивезти) товар, не прийнятий покупцем (одержувачем) , або розпорядитися ним у розумний строк.

692.

Якщо продавець у цей строк не розпорядиться товаром, покупець має право реалізувати товар або повернути його продавцеві.

 

 

Якщо продавець у цей строк не розпорядиться товаром, покупець має право реалізувати товар або повернути його продавцеві.

693.

3. Необхідні витрати, зазнані покупцем у зв'язку з прийняттям товару на відповідальне зберігання, реалізацією товару або його поверненням продавцеві, підлягають відшкодуванню продавцем. При цьому суми, виручені від реалізації товару, передаються продавцеві з урахуванням сум, що належать покупцеві.

 

 

3. Витрати покупця у зв'язку з зберіганням товару, його реалізацією або поверненням продавцеві підлягають відшкодуванню продавцем. При цьому суми, одержані від реалізації товару, передаються продавцеві з урахуванням сум, що належать покупцеві.

694.

4. У випадках коли покупець на порушення закону, інших правових актів або договору без достатніх підстав не приймає товару або відмовляється його прийняти, продавець має право зажадати від покупця прийняти та оплатити товар або відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування збитків.

 

 

4. Якщо покупець без достатніх підстав зволікає з прийняттям товару або відмовився його прийняти, продавець має право вимагати від нього прийняти та оплатити товар або має право відмовитися від договору.

695.

Стаття 721
Ціна товару

 

 

Стаття 740 (721)
Ціна товару

696.

1. Покупець зобов'язаний оплатити товари за ціною, передбаченою договором, або, якщо вона договором не передбачена і не може бути визначена виходячи з його умов, за ціною, що визначається відповідно до п. 3 статті 664 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до закону, інших правових актів, договору або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

 

 

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі, або, якщо вона не встановлена у договорі і не може бути визначена, виходячи з його умов, за ціною, що визначається відповідно до частини четвертої статті 681 цього Кодексу, а також вчинити за свій рахунок дії, які відповідно до договору, актів цивільного законодавства або вимог, що звичайно ставляться, необхідні для здійснення платежу.

697.

2. Якщо ціна встановлена залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не передбачено договором.

 

 

2. Якщо ціна встановлена залежно від ваги товару, вона визначається за вагою нетто, якщо інше не встановлено договором.

698.

3. Якщо договором передбачено, що ціна на товар підлягає зміні залежно від показників, що зумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу перегляду ціни, ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент виконання обов'язку щодо передання товару. При простроченні продавцем виконання обов'язку щодо передання товару ціна визначається виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на день передання товару, що передбачений договором, а якщо такий день договором не передбачений,- на день, визначений відповідно до статті 555 цього Кодексу.

 

 

3. Якщо договором встановлено, що ціна товару підлягає зміні залежно від показників, що зумовлюють ціну товару (собівартість, затрати тощо), але при цьому не визначено способу її перегляду , ціна визначається, виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на момент передання товару.

Якщо продавець прострочив виконання обов'язку щодо передання товару ціна визначається, виходячи із співвідношення цих показників на момент укладення договору і на день передання товару, що встановлений у договорі, а якщо такий день не встановлений у договорі,- на день, визначений відповідно до статті 570 цього Кодексу.

699.

Правила, передбачені цим пунктом, застосовуються, якщо інше не встановлено цим Кодексом, законами чи іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

 

 

Правила цієї частини про визначення ціни товару застосовуються, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання.

700.

Стаття 722
Оплата товару

 

 

Стаття 741 (722)
Оплата товару

701.

1. Якщо з умов договору, закону чи інших правових актів не випливає обов'язок сплатити ціну в певний строк, покупець зобов'язаний сплатити її своєчасно після передання йому продавцем товару або товаророзпорядчих документів на цей товар.

 

 

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

702.

2. Якщо договором не передбачено розстрочення в оплаті переданого товару, покупець зобов'язаний сплатити продавцеві суму в розмірі повної ціни переданого товару.

 

 

2. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором може бути передбачено розстрочення в оплаті товару.

703.

3. Якщо покупець не оплачує товару, переданого відповідно до умов договору, продавець має право зажадати оплати товару і сплати процентів за користування чужими коштами (стаття 636 цього Кодексу).

 

 

3. У разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплати товару та сплати процентів за користування чужими коштами.

704.

4. Якщо покупець на порушення договору відмовляється прийняти й оплатити товар, продавець на свій вибір має право зажадати оплати товару або відмовитися від виконання договору.

 

 

4. Якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору.

705.

5. У разі якщо продавець відповідно до договору зобов'язаний передати покупцеві, крім неоплачених, й інші товари, він має право зупинити передання цих товарів до повної оплати всіх раніше переданих товарів, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

5. Якщо продавець зобов'язаний передати покупцеві, крім неоплачених, також і інші товари, він має право зупинити передання цих товарів до повної оплати всіх раніше переданих товарів, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства.

706.

Стаття 723
Попередня оплата товарів

 

 

Стаття 742 (723)
Попередня оплата товару

707.

1. У разі якщо договором передбачено обов'язок покупця оплатити ціну повністю або частково до передання продавцем товарів (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором, а якщо такий строк договором не передбачений, - у строк, визначений відповідно до статті 555 цього Кодексу.

 

 

1. Якщо договором встановлений обов'язок покупця повністю або частково оплатити товар до його передання продавцем (попередня оплата), покупець повинен здійснити оплату в строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений договором, - у строк, визначений відповідно до статті 570 цього Кодексу.

708.

2. У разі невиконання покупцем передбаченого договором обов'язку щодо попередньої оплати товарів застосовуються правила, передбачені статтею 563 цього Кодексу.

 

 

2. У разі невиконання покупцем обов'язку щодо попередньої оплати товару застосовуються правила, встановлені статтею 578 цього Кодексу.

709.

3. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати, не виконує своїх обов'язків щодо передання товарів у встановлений строк, покупець має право зажадати передання оплачених товарів або повернення суми попередньої оплати за товари, не передані продавцем.

 

 

3. Якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплачених товарів або повернення суми попередньої оплати.

710.

4. Якщо інше не передбачено договором, на суму попередньої оплати підлягають нарахуванню відсотки відповідно до статті 561 цього Кодексу від дня, коли передання товару мало б бути здійснене до дня передання товару покупцеві або повернення йому попередньо сплаченої ним суми. Договором може бути передбачений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати, починаючи від дня одержання цієї суми від покупця.

 

 

4. На суму попередньої оплати нараховуються проценти відповідно до статті 576 цього Кодексу від дня, коли товар мав бути переданий до дня фактичного передання товару покупцеві або повернення йому суми попередньої оплати. Договором може бути встановлений обов'язок продавця сплачувати проценти на суму попередньої оплати від дня одержання цієї суми від покупця.

711.

Стаття 724
Оплата товарів, переданих у кредит

 

 

Стаття 743 (724)
Продаж товару в кредит

712.

1. У разі якщо договором передбачено оплату товарів через певний час після передання їх покупцеві (продаж товарів у кредит), покупець повинен здійснити оплату в строк, передбачений договором, а якщо такий строк договором не передбачений, - у строк, визначений відповідно до статті 555 цього Кодексу.

 

 

1. . Договором може бути встановлений продаж товару в кредит з відстроченням або з розстроченням платежу.

713.

2. У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товарів застосовуються правила, передбачені статтею 693 цього Кодексу.

 

 

2. Товари продаються в кредит за цінами, що діють на день продажу. Зміна ціни на товари, продані в кредит, не є підставою для проведення перерозрахунку, якщо інше не встановлено договором або законом.

714.

3. Якщо покупець, який одержав товари, не виконує своїх обов'язків щодо їх оплати, продавець має право зажадати оплати переданих товарів або повернення неоплачених товарів.

 

 

3. У разі невиконання продавцем обов'язку щодо передання товару, проданого в кредит, застосовуються правила, встановлені статтею 711 цього Кодексу.

715.

Якщо інше не передбачено договором, у випадках, коли покупець не виконує обов'язку щодо оплати переданих товарів у встановлений договором строк, на прострочену суму підлягають нарахуванню відсотки відповідно до статті 561 цього Кодексу від дня, коли товари мали бути оплачені, до дня оплати товарів покупцем.

 

 

4. Якщо покупець прострочив оплату товару, проданого в кредит, продавець має право вимагати повернення неоплаченого товару.

716.

4. Договором може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару, починаючи від дня передання товарів продавцем.

 

 

5. Якщо покупець прострочив оплату товару, на прострочену суму нараховуються проценти відповідно до статті 576 цього Кодексу від дня, коли товари мали бути оплачені, до дня фактичної оплати товарів покупцем.

717.

5. Продаж товарів у кредит здійснюється за цінами, що діють на день продажу. Подальша зміна цін на продані в кредит товари не породжує обов'язку здійснити перерозрахунок, якщо інше не передбачено законом.

 

 

Договором може бути передбачений обов'язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає ціні товару,проданого в кредит, починаючи від дня передання товарів продавцем.

718.

6. З моменту передання товару і до його оплати товар, проданий у кредит, визнається таким, що перебуває у заставі в продавця для забезпечення виконання покупцем його обов'язку щодо оплати товару.

 

 

6. З моменту передання товару, проданого в кредит, і до його оплати продавцю належить право застави на цей товар.

719.

Стаття 725
Оплата товару з розстроченням

 

 

Стаття 744 (725)
Особливості оплати товару з розстроченням

720.

1. Договором про продаж товарів у кредит може бути передбачена оплата товарів з розстроченням платежів.

 

 

1. Договором про продаж товару у кредит може бути передбачена оплата товару з розстроченням платежів.

721.

Договір про продаж товарів у кредит з умовою про розстрочення платежу вважається укладеним, якщо в ньому поряд з іншими істотними умовами договору купівлі-продажу зазначені ціна, порядок, строки і розміри платежів.

 

 

Істотними умовами договору про продаж товарів у кредит з умовою про розстрочення платежу є ціна товару, порядок, строки і розміри платежів.

722.

2. У разі якщо покупець не здійснює у встановлений договором термін чергового платежу за продані з розстроченням і передані йому товари, продавець має право відмовитися від виконання договору і зажадати повернення проданого товару.

 

 

2. Якщо покупець не здійснює у встановлений договором строк чергового платежу за продані з розстроченням і передані йому товари, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.

723.

3. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовуються правила, передбачені пп. 2, 4, 6 статті 724 цього Кодексу.

 

 

3. До договору про продаж товару в кредит з умовою про розстрочення платежу застосовуються правила, встановлені частинами другою, четвертою та шостою статті 743 цього Кодексу.

724.

Стаття 726
Страхування товару

 

 

Стаття 745 (726)
Страхування товару

725.

1. Якщо договором передбачено обов'язок продавця або покупця страхувати товар, але при цьому не визначені умови страхування і мінімальна сума, на яку товар страхується, сума страхового відшкодування, передбачена договором страхування, не може бути меншою від ціни товару.

 

 

1. Договором може бути встановлений обов'язок продавця або покупця страхувати товар. Якщо сторони не визначили умови страхування і мінімальну суму, на яку страхується товар, сума страхового відшкодування не може бути меншою від ціни товару.

726.

2. У випадках коли сторона, що зобов'язана страхувати товар, не здійснює страхування відповідно до умов договору, друга сторона має право застрахувати товар і зажадати від зобов'язаної сторони відшкодування витрат на страхування або відмовитися від виконання договору.

 

 

2. Якщо сторона, яка зобов'язана страхувати товар, не застрахувала його, друга сторона має право застрахувати товар і вимагати відшкодування витрат на страхування або відмовитися від договору.

727.

Стаття 727
Збереження права власності за продавцем

 

 

Стаття 746 (727)
Збереження права власності за продавцем

728.

1. У разі якщо договором передбачено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин, покупець не має права до переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися ним іншим чином, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами чи договором або не випливає із призначення та властивостей товару.

 

 

1. Договором може бути встановлено, що право власності на переданий покупцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. У цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатися товаром, якщо інше не встановлено договором , законом або не випливає із призначення та властивостей товару.

729.

2. У випадках коли у термін, передбачений договором, переданий покупцеві товар не буде оплачений або не настануть інші обставини, за яких право власності переходить до покупця, продавець має право зажадати від покупця повернення товару, якщо інше не передбачено договором.

 

 

2. Якщо покупець прострочив оплату товару або , продавець має право вимагати від нього повернення товару.

Продавець має право вимагати від покупця повернення товару також у разі ненастання обставин, за яких право власності на товар мало перейти до покупця

730.

§ 2. Роздрібна купівля-продаж

 

 

§ 2. Роздрібна купівля-продаж

731.

Стаття 728
Договір роздрібної купівлі-продажу

 

 

Стаття 747 (728)
Договір роздрібної купівлі-продажу

732.

1. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів, зобов'язується передати покупцеві товари, що звичайно призначаються для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товари і сплатити за них певну грошову суму.

 

 

1. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначаються для особистого, домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його.

733.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

 

 

2. Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним.

734.

3. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця - фізичної особи, що не врегульовані цим Кодексом, застосовуються закони про захист прав споживачів та інші правові акти, прийняті відповідно до них.

 

 

3. До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу з участю покупця - фізичної особи, що не врегульовані цим Кодексом, застосовуються нормативно-правові акти про захист прав споживачів.

735.

4. Умови договору, що обмежують права покупця - фізичної особи порівняно з правами, встановленими цим Кодексом, іншими законами про захист прав споживачів, визнаються недійсними. Якщо внаслідок застосування таких умов договору покупцеві були завдані збитки, вони відшкодовуються продавцем у повному обсязі.

 

 

4. Умови договору, що обмежують права покупця - фізичної особи порівняно з правами, встановленими цим Кодексом, та ормативно - правовими актами про захист прав споживачів, є нікчемними.

736.

5. Покупець має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності.

 

 

5. Покупець має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торговельній діяльності.

737.

Стаття 729
Публічна оферта товару

 

 

Стаття 748 (729)
Публічна пропозиція укласти договір купівлі - продажу товару

738.

1. Пропозиція щодо продажу товару, яка містить усі істотні умови договору в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, визнається публічною офертою (п. 2 статті 673 цього Кодексу).

 

 

1. Пропозиція товару в рекламі, каталогах, а також інших описах товару, звернених до невизначеного кола осіб, є публічною пропозицією укласти договір (частина друга статті 690 цього Кодексу), якщо вона містить усі істотні умови договору.

739.

2. Виставлення товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про товари (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях їх продажу визнається публічною офертою незалежно від того, чи зазначено ціну та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідні товари не призначені для продажу.

 

 

2. Виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір незалежно від того, чи вказана ціна та інші істотні умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу.

740.

Стаття 730
Надання покупцеві інформації про товар

 

 

Стаття 749 (730)
Надання покупцеві інформації про товар

741.

1. Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам щодо її змісту і способів надання, що містяться в законі, інших правових актах або звичайно ставляться у роздрібній торгівлі.

 

 

1. Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання.

742.

2. Покупець має право до укладення договору оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам, прийнятим у роздрібній торгівлі.

 

 

2. Покупець має право до укладення договору оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації користування товаром, якщо це не виключено характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі.

743.

3. Якщо покупцеві не надано можливості негайного одержання повної і достовірної інформації про товар у місці його продажу, він має право зажадати відшкодування збитків, спричинених необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, - в розумний строк відмовитися від виконання договору, зажадати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків, а також компенсації моральної шкоди.

-3-Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)

Окремі статті у проекті ЦК, що запозичені з чинних законів, не повністю відтворюють діючі їх тексти. Зокрема, ст. 730 (ч. 3) передбачає право покупця відмовитися від виконання договору та зажадати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків у разі, коли йому не надано повної і достовірної інформації про товар, а Законом "Про захист прав споживачів" передбачено також і право на компенсацію моральної шкоди, що не відтворено у проекті.

Враховано

3. Якщо покупцеві не надано можливості негайного одержання повної і достовірної інформації про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а якщо договір укладено, - в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар суми і відшкодування інших збитків, а також моральної шкоди.

744.

4. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність і за ті недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.

 

 

4. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати відповідну інформацію про товар, несе відповідальність недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.

745.

Стаття 731
Договір з умовою про прийняття покупцем товару в певний строк

 

 

Стаття 750 (731)
Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк

746.

1. Сторонами може бути укладено договір з умовою про прийняття покупцем товару у строк, визначений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий ним іншому покупцеві.

 

 

1. Сторони можуть укласти договір з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем іншому покупцеві.

747.

2. Якщо інше не передбачено договором, нез'явлення покупця або невчинення ним інших необхідних дій для прийняття товару в певний строк може розглядатися продавцем як відмова покупця від виконання договору.

 

 

2. Якщо покупець не з'явився або не вчинив інших необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається що покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором.

748.

3. Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у визначений договором строк включаються в ціну товару, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

3. Додаткові витрати продавця на забезпечення передання товару покупцеві у визначений строк включаються в ціну товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного законодавства .

749.

Стаття 732
Продаж товарів за зразками

 

 

Стаття 751 (732)
Продаж товару за зразками

750.

1. Сторонами може бути укладений договір купівлі-продажу товару за зразком (за описом, каталогом тощо).

 

 

1. Сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайомлення покупця з зразком товару (за описом, каталогом тощо).

751.

2. Якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором, такий договір вважається виконаним з моменту доставки товару до місця, зазначеного у договорі, а якщо місце передання товару договором не визначене, - з моменту доставки товару покупцеві за місцем проживання фізичної особи або місцем знаходження юридичної особи.

 

 

2. Договір купівлі - продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару у місце, встановлене у договорі, а якщо місце передання товару не встановлене договором, - з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи - покупця або місцем знаходження юридичної особи - покупця, якщо інше не встановлено договором або законом.

752.

3. Покупець до передання товару має право відмовитися від виконання договору за умови відшкодування продавцеві розумних витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору.

 

 

3. Покупець до передання товару має право відмовитися від виконання договору за умови відшкодування продавцеві витрат, пов'язаних із вчиненням дій щодо виконання договору.

753.

Стаття 733
Продаж товарів з використанням автоматів

 

 

Стаття 752 (733)
Продаж товарів з використанням автоматів

754.

1. У разі якщо продаж товарів здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товарів шляхом поміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування (фірмове найменування) продавця, місце його знаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.

 

 

1. Якщо продаж товарів здійснюється з використанням автоматів, володілець автоматів зобов'язаний довести до покупців інформацію про продавця товарів шляхом розміщення на автоматі або надання покупцям іншим чином відомостей про найменування (фірмове найменування) продавця, місце його знаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно вчинити покупцеві для одержання товару.

755.

2. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів вважається укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару.

 

 

2. Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару.

756.

3. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним суму. У разі невиконання цього обов'язку покупець має право зажадати від продавця відшкодування завданих збитків.

 

 

3. Якщо покупцеві не надається оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати покупцеві товар або повернути сплачену ним суму.

757.

4. У випадках коли автомат використовується для розміну грошей, придбання знаків оплати або обміну валюти, застосовуються правила про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.

 

 

4. Якщо автомат використовується для розміну грошей, придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються правила про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті зобов'язання.

758.

Стаття 734
Договір з умовою про доставку товару покупцеві

 

 

Стаття 753 (734)
Договір з умовою про доставку товару покупцеві

759.

1. У разі якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, зазначеним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не зазначене, - за місцем проживання фізичної особи або місцем знаходження юридичної особи, що є покупцями.

 

 

1. Якщо договір роздрібної купівлі-продажу укладено з умовою про доставку товару покупцеві, продавець зобов'язаний у встановлений договором строк доставити товар за місцем, вказаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не вказане, - за місцем проживання фізичної особи - покупця або місцем знаходження юридичної особи- покупця.

760.

2. Договір вважається виконаним продавцем з моменту вручення товару покупцеві, а за його відсутності - будь-якій особі, що пред'явила квитанцію або інший документ, який свідчить про укладення договору або про оформлення доставки товару, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами, договором або не випливає із суті зобов'язання.

 

 

2. Договір роздрібної купівлі - продажу з умовою про доставку товару покупцеві є виконаним з моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання.

761.

3. У разі якщо договором не визначено терміну доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

 

 

3. Якщо договором не встановлений строк доставки товару для вручення його покупцеві, товар має бути доставлений у розумний строк після одержання вимоги покупця.

762.

Стаття 735
Договір найму-продажу

 

 

Стаття 754 (735)
Договір найму-продажу

763.

Договором може бути передбачено, що до переходу права власності на товар до покупця покупець є наймачем (орендарем) переданого йому товару (договір найму-продажу).

 

 

1. За договором найму - продажу до переходу до покупця права власності на переданий йому продавцем товар, покупець є наймачем (орендарем) цього товару.

764.

Якщо інше не передбачено договором, покупець стає власником товару з моменту його оплати.

 

 

2. Покупець стає власником товару, переданого йому за договром найму - продажу, з моменту оплати товару, якщо інше не встановлено договором .

765.

Стаття 736
Ціна та оплата товару

 

 

Стаття 755 (736)
Ціна та оплата товару

766.

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

 

 

1. Покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, оголошеною продавцем у момент укладення договору, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті зобов'язання.

767.

2. У випадках коли договором передбачено попередню оплату товару (стаття 723 цього Кодексу), неоплата покупцем товару у встановлений договором строк визнається відмовою покупця від договору, якщо інше не передбачено угодою сторін.

 

 

2. Якщо договором встановлена попередня оплату товару (стаття 742 цього Кодексу), прострочення покупцем оплати товару є відмовою покупця від виконання договору, якщо інше не встановлено договром.

768.

3. До договорів роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит, у тому числі з умовою оплати покупцем товарів із розстроченням, не застосовуються правила, передбачені частиною другою п. 3 статті 724 цього Кодексу.

 

 

3. До договорів роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит, у тому із розстроченням, не застосовуються правила, встановлені частиною частини п'ятої статті 743 цього Кодексу.

769.

4. Покупець має право повністю оплатити товар у будь-який час у межах встановленого договором періоду розстрочення його оплати.

 

 

4. Покупець має право повністю оплатити товар у будь-який час у межах встановленого договором періоду розстрочення його оплати.

770.

Стаття 737
Обмін товару

 

 

Стаття 756 (737)
Обмін товару

771.

1. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчого товару, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти куплений товар у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар іншого розміру, форми, габариту, фасону, розцвітки, комплектації тощо, здійснивши у разі виявлення різниці в ціні необхідний перерозрахунок з продавцем.

 

 

1. Покупець має право протягом чотирнадцяти днів з моменту передання йому непродовольчого товару неналежної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар іншого розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. У разі виявлення різниці в ціні покупець проводить необхідний перерахунок з продавцем.

772.

Якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього суму.

 

 

Якщо у продавця немає необхідного для обміну товару, покупець має право повернути придбаний товар продавцеві та одержати сплачену за нього суму.

773.

Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережені його споживні властивості та наявні докази придбання його у цього продавця.

 

 

Вимога покупця про обмін або повернення товару підлягає задоволенню, якщо товар не був у споживанні, збережено його товарний вид, споживчі властивості, за наявності доказів придбання його у цього продавця.

774.

2. Перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню за підставами, зазначеними у цій статті, визначається у порядку, встановленому законом або іншими правовими актами.

 

 

2. Перелік товарів, які не підлягають обміну або поверненню за підставами, вказаними у цій статті, встановлюється актами цивільного законодавтсва.

775.

Стаття 738
Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості

 

 

Стаття 757 (738)
Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості

776.

1. Покупець при виявленні недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товарів протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право на свій вибір зажадати від продавця або виготовлювача:

 

 

1. Покупець при виявленні недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товарів протягом гарантійного або інших строків, встановлених обов'язковими для сторін правилами чи договором, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виготовлювача:

777.

1) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою;

 

 

1) безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою;

778.

2) заміни недоброякісного товару на аналогічний товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерозрахунком купівельної ціни;

 

 

2) заміни товару на аналогічний товар належної якості або на такий же товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці в ціні;

779.

3) домірного зменшення купівельної ціни.

 

 

3) відповідного зменшення ціни;

780.

4) відмовитися від виконання договору і вимагати повернення сплаченої за товар суми.

 

 

4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми.

781.

2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що були вже в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був проінформований продавцем, має право пред'явити зазначені в п. 1 цієї статті вимоги, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.

 

 

2. Покупець, який придбав непродовольчі товари, що були вже в користуванні і реалізовані через роздрібні комісійні торговельні підприємства, про що він був проінформований продавцем, має право пред'явити вказані у частині першій цієї статті вимоги, якщо придбані товари містили істотні недоліки, не застережені продавцем.

782.

Стаття 739
Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків

 

 

Стаття 758 (739)
Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків

783.

1. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються силами і засобами продавця або виготовлювача, а в разі невиконання ними цього обов'язку, а також у разі відсутності продавця чи виготовлювача в місці знаходження покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.

 

 

1. Продавець або виготовлювач (чи уповноважені ними представники) зобов'язані прийняти товар неналежної якості від покупця і задовольнити його вимоги про заміну товару або усунення недоліків. Доставка товару продавцеві та його повернення покупцеві здійснюються продавцем або виготовлювачем, а в разі невиконання ними цього обов'язку, або відсутності продавця чи виготовлювача в місці знаходження покупця повернення товару може бути здійснене покупцем за їхній рахунок.

784.

2. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірити якість товару - протягом чотирнадцяти днів або в інший строк за згодою сторін. Якщо необхідного товару немає, вимога покупця про заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару в зазначені строки неможливо, покупець на свій вибір має право заявити продавцеві інші вимоги, передбачені п. 1 статті 716 цього Кодексу.

 

 

2. Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в разі необхідності перевірки якості товару - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін в інший строк.

У разі відсутності необхідного товару, вимога покупця про заміну підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви.

Якщо задовольнити вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо, покупець на свій вибір має право пред'явити продавцеві або виготовлювачу інші вимоги відповідно до частини першої статті 757 цього Кодексу.

785.

3. При пред'явленні покупцем вимог про безоплатне усунення недоліків товару вони мають бути усунені продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або за угодою сторін в інший строк. На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий з доставкою в користування аналогічний товар незалежно від моделі.

 

 

3. Вимога покупця про безоплатне усунення недоліків товару підлягає задоволенню продавцем або виготовлювачем протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін в інший строк. На вимогу покупця на час ремонту йому має бути наданий в користування аналогічний товар, незалежно від моделі, з доставкою.

786.

4. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після ремонту.

 

 

4. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб або складову частину обчислюється від дня видачі покупцеві товару після ремонту.

787.

5. За кожний день затримки усунення недоліків понад встановлені строки і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

 

 

5. За кожний день прострочення продавцем або виготовлювачем усунення недоліків і невиконання вимоги про надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості товару.

788.

Стаття 740
Відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні купівельної ціни і поверненні товару неналежної якості

 

 

Стаття 759 (740)
Відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні ціни і поверненні товару неналежної якості

789.

1. При заміні недоброякісного товару на товар належної якості, що відповідає умовам договору, продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або винесення судом рішення про заміну товару.

 

 

1. У разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або винесення судом рішення про заміну товару.

790.

2. При заміні недоброякісного товару на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо товар належної якості відшкодуванню підлягає різниця між ціною замінюваного товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни або винесення рішення суду про заміну.

 

 

2. У разі заміни товару неналежної якості на аналогічний, але інший за розміром, фасоном, сортом тощо, товар належної якості відшкодуванню підлягає різниця між ціною заміненого товару і ціною товару належної якості, що діють на момент заміни товару або винесення судом рішення про заміну.

791.

3. У разі пред'явлення вимоги про домірне зменшення купівельної ціни на товар в розрахунок береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про знижку, а якщо вимога покупця добровільно не задоволена, - на момент винесення судом рішення про домірне зменшення ціни.

 

 

3. У разі пред'явлення вимоги про відповідне зменшення ціни товару в розрахунок береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про зменшення ціни, а якщо вимога покупця добровільно не задоволена, - на момент винесення судом рішення про відповідне зменшення ціни товару.

792.

4. При поверненні товару неналежної якості продавцеві покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вона добровільно не задоволена, - на момент винесення судом рішення.

 

 

4. У разі відмови покупця від договору та поверненні продавцю товару неналежної якості покупець має право вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором, і ціною відповідного товару на момент добровільного задоволення його вимоги, а якщо вона добровільно не задоволена, - на момент винесення судом рішення.

793.

5. У тому разі, якщо на час виконання рішення суду про відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні купівельної ціни і поверненні товару неналежної якості підвищилися ціни на товари, покупець з цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.

 

 

5. Якщо на час виконання рішення суду про відшкодування різниці в ціні при заміні товару, зменшенні ціни або поверненні товару неналежної якості підвищилися ціни на товари, покупець з цих підстав може заявити додаткові вимоги до продавця.

794.

Стаття 741
Відповідальність продавця і виконання зобов'язання в натурі

 

 

Стаття 760 (741)
"Відповідальність продавця і виконання зобов'язання в натурі" виключена .

795.

У разі невиконання продавцем зобов'язання за договором роздрібної купівлі-продажу відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють продавця від виконання зобов'язання в натурі.

 

 

 

796.

Стаття 742
Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості

 

 

Стаття 761 (742)

Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості

797.

Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну покупця придбаним ним товаром неналежної якості, підлягає відшкодуванню продавцем або виготовлювачем відповідно до правил, передбачених главою 80 цього Кодексу.

 

 

Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну покупця товаром неналежної якості, відшкодовується продавцем або виготовлювачем товару відповідно до правил, встановлених главою 81 цього Кодексу.

798.

§ 3. Поставка

 

 

§ 3. Поставка

799.

Стаття 743
Договір поставки

 

 

Стаття 762 (743)
Договір поставки

800.

1. За договором поставки постачальник, що є підприємцем, зобов'язується передати в обумовлені строки (строк), що не збігаються з моментом укладення договору, товари у власність покупця для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товари і сплатити за них певну грошову суму.

 

 

1. За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товари у власність покупця для використання їх у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товари і сплатити за них певну грошову суму.

801.

2. До договору поставки застосовуються правила про договір купівлі-продажу, якщо інше не передбачено договором або не випливає з характеру відносин сторін.

 

 

2. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю- продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

802.

3. Відносини за договором поставки товарів для державних потреб можуть регулюватися, крім цього Кодексу, окремими законами, іншими правовими актами.

 

 

3. Особливості відносини, що виникають при поставці товарів для державних потреб можуть регулюватися іншими законами.

803.

Стаття 744
Строк дії договору поставки

 

 

Стаття 763 (744)
Строк дії договору поставки

804.

1. Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, передбачений угодою сторін.

 

 

1. Договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року (довгостроковий договір) або на інший строк, встановлений договором.

805.

Якщо в договорі строк його дії не визначено, договір вважається укладеним на один рік.

 

 

Якщо в договорі строк його дії не встановлений, договір є укладеним на один рік.

806.

2. Якщо в довгостроковому договорі кількість належних до поставки товарів або інші умови договору визначено на рік або на менш тривалий період, у договорі має бути встановлений порядок погодження цих умов сторонами на наступні періоди до закінчення строку дії договору. Якщо в договорі не встановлено такого порядку, договір визнається укладеним відповідно на один рік або на період, на який погоджені умови договору.

 

 

2. Якщо в довгостроковому договорі кількість належних до поставки товарів або інші умови договору визначено на рік або на менш тривалий період, у договорі встановлюється порядок погодження цих умов сторонами на наступні періоди до закінчення строку дії договору. Якщо в договорі не встановлено такого порядку, договір є укладеним відповідно на один рік або на період, на який погоджені умови договору.

807.

3. У разі відмови або ухилення однієї із сторін довгострокового договору від погодження кількості належних до поставки товарів або інших умов на наступні періоди в порядку, встановленому договором, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про визначення умов поставки товарів на відповідні періоди або про розірвання договору.

 

 

3. У разі відмови або ухилення однієї із сторін довгострокового договору від погодження кількості належних до поставки товарів або інших умов на наступні періоди в порядку, встановленому договором, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про визначення умов поставки товарів на відповідні періоди або про розірвання договору.

808.

Стаття 745
Періоди поставки

 

 

Стаття 764 (745)
Періоди поставки

809.

1. У разі якщо сторонами передбачена поставка товарів протягом строку дії договору окремими партіями, але строки поставки окремих партій (періоди поставки) у ньому не визначені, то товари мають поставлятися рівномірними партіями помісячно, оскільки інше не випливає із закону, інших правових актів, звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

 

 

1.Договором може бути встановлена поставка товарів протягом строку дії договору окремими партіями.

Якщо строки поставки окремих партій (періоди поставки) договором не встановлені, товари поставляються рівномірними партіями щомісячно, якщо інше не встановлено законом, не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

810.

2. Поряд із визначенням періодів поставки в договорі може бути встановлений графік поставки товарів (декадний, добовий, погодинний тощо).

 

 

2. Договором може бути встановлений графік поставки товарів (декадний, добовий, погодинний тощо).

811.

3. Дострокова поставка товарів може здійснюватися за згодою покупця. Товари, поставлені достроково і прийняті покупцем, зараховуються в кількість товарів, які належать до поставки в наступному періоді.

 

 

3. Дострокова поставка товарів може здійснюватися за згодою покупця. Товари, поставлені достроково і прийняті покупцем, зараховуються в кількість товарів, які належать до поставки в наступному періоді.

812.

Стаття 746
Порядок поставки товарів

 

 

Стаття 765 (746)
Порядок поставки товарів

813.

1. Поставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передання товарів) покупцеві за договором або особі, зазначеній у договорі як одержувач.

 

 

1. Поставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження (передання) товарів покупцеві або особі, встановленій у договорі (одержувач).

814.

2. У разі якщо договором передбачено право покупця давати вказівки про відвантаження товарів одержувачам (відвантажувальні рознарядки), відвантаження (передання) товарів здійснюється постачальником на адресу одержувачів, зазначених у відвантажувальній рознарядці.

 

 

2. Якщо договором встановлено право покупця давати постачальнику вказівки про відвантаження товарів одержувачам (відвантажувальні рознарядки), відвантаження (передання) товарів здійснюється постачальником на адресу одержувачів, вказаних у відвантажувальній рознарядці.

815.

Зміст відвантажувальної рознарядки і строк її направлення покупцем постачальникові визначаються договором. Якщо строки направлення відвантажувальної рознарядки договором не передбачені, рознарядка має бути направлена постачальникові не пізніше ніж за тридцять днів до настання періоду поставки.

 

 

Зміст відвантажувальної рознарядки і строк її направлення покупцем постачальникові встановлюються договором. Якщо строк направлення відвантажувальної рознарядки не встановлений договором, рознарядка направляється постачальникові не пізніше ніж за тридцять днів до настання періоду поставки.

816.

3. Ненадання покупцем відвантажувальної рознарядки у встановлений строк дає постачальникові право або відмовитися від виконання договору, або вимагати від покупця оплати товарів. Крім того, постачальник має право зажадати відшкодування збитків, завданих у зв'язку з ненаданням відвантажувальної рознарядки.

 

 

3. Ненадання покупцем відвантажувальної рознарядки у встановлений строк дає постачальникові право відмовитися від виконання договору або вимагати від покупця оплати товарів.

817.

Стаття 747
Доставка товарів

 

 

Стаття 766 (747)
Доставка товарів

818.

1. Доставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження їх транспортом і на умовах, передбачених у договорі.

 

 

1. Доставка товарів здійснюється постачальником шляхом відвантаження їх транспортом і на умовах, встановлених договором.

819.

2. Якщо в договорі не визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки товару належить постачальникові, оскільки інше не випливає із закону, інших правових актів, звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

 

 

2. Якщо в договорі не встановлено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється доставка товарів, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки товару належить постачальникові, якщо інше не встановлено законом, не випливає із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання.

820.

Стаття 748
Поповнення недопоставки товарів

 

 

Стаття 767 (748)
Поповнення недопоставки товарів

821.

1. Постачальник, який недопоставив товари в окремому періоді поставки, зобов'язаний поповнити недопоставлену кількість товарів у наступному періоді (періодах) у межах строку дії договору, якщо інше не передбачено договором.

 

 

1. Постачальник, який недопоставив товари в окремому періоді поставки, зобов'язаний поповнити недопоставлену кількість товарів у наступному періоді (періодах) у межах строку дії договору, якщо інше не встановлено договором.

822.

2. За довгостроковим договором кількість товарів, недопоставлена постачальником в окремому періоді поставки, підлягає поповненню в наступному періоді (періодах) у межах того року, в якому допущена недопоставка товару, якщо інше не передбачено у договорі.

 

 

2. За довгостроковим договором кількість товарів, недопоставлена постачальником в окремому періоді поставки, підлягає поповненню в наступному періоді (періодах) у межах того року, в якому допущена недопоставка товару, якщо інше не встановлено договором.

823.

3. У разі якщо товари відвантажуються постачальником кільком одержувачам, зазначеним у договорі або у відвантажувальній рознарядці покупця, товари, які поставлені одному одержувачеві понад кількість, передбачену в договорі або відвантажувальній рознарядці, не зараховуються у покриття недопоставки іншим одержувачам і підлягають поповненню постачальником, якщо інше не передбачено у договорі.

 

 

3. Якщо товари відвантажуються постачальником кільком одержувачам, встановленим договором або вказаним покупцем у відвантажувальній рознарядці, товари, що поставлені одному одержувачеві понад кількість, встановлену договором або вказану у відвантажувальній рознарядці, не зараховуються у рахунок недопоставленої кількості товарів іншим одержувачам і підлягають поповненню постачальником, якщо інше не встановлено договором.

824.

4. Покупець має право, повідомивши постачальника, відмовитися від прийняття товарів, поставка яких прострочена, якщо у договорі не передбачено інше. Товари, поставлені до одержання постачальником повідомлення, покупець зобов'язаний прийняти й оплатити.

 

 

4. Покупець має право, повідомивши постачальника, відмовитися від прийняття товарів, поставка яких прострочена, якщо інше не встановено договором. Товари, поставлені до одержання постачальником повідомлення, покупець зобов'язаний прийняти та оплатити.

825.

Стаття 749
Асортимент товарів при поповненні недопоставки

 

 

Стаття 768 (749)
Асортимент товарів при поповненні недопоставки

826.

1. Асортимент товарів, недопоставка яких підлягає поповненню, визначається угодою сторін. За відсутності такої угоди постачальник зобов'язаний поповнити недопоставлену кількість товарів в асортименті, встановленому для того періоду, в якому була допущена недопоставка.

 

 

1. Асортимент товарів, недопоставка яких підлягає поповненню, встановлюється договором. Якщо договором не встановлений асортимент товарів, недопоставка яких підлягає поповненню, постачальник зобов'язаний поповнити недопоставлену кількість товарів в асортименті, встановленому для того періоду, в якому була допущена недопоставка.

827.

2. Поставка товарів одного найменування в більшій кількості, ніж передбачено договором, не зараховується в покриття недопоставки товарів іншого найменування, що входять у той самий асортимент, і підлягає поповненню, крім випадків, коли така поставка здійснена за попередньою письмовою згодою покупця.

 

 

2. Поставка товарів одного найменування в більшій кількості, ніж встановлено договором, не зараховується у рахунок недопоставленої кількості товарів іншого найменування, що входять у той самий асортимент, і підлягає поповненню, крім випадків, коли така поставка здійснена за попередньою письмовою згодою покупця.

828.

Стаття 750
Прийняття товарів покупцем

 

 

Стаття 769 (750)
Прийняття товарів покупцем

829.

1. Покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необхідні дії, що забезпечують прийняття товарів, поставлених відповідно до умов договору.

 

 

1. Покупець (одержувач) зобов'язаний вчинити всі необхідні дії, що забезпечують прийняття товарів, поставлених відповідно до умов договору.

830.

2. Прийнятий покупцем (одержувачем) товар слід належним чином оглянути у строк, визначений законом, іншими правовими актами, договором або звичаями ділового обороту.

 

 

2. Покупець (одержувач) зобов'язані належним чином оглянути прийнятий товар у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства чи звичаями ділового обороту.

831.

Покупець повинен у цей самий строк перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару й упаковку товару та додержання постачальником інших умов договору в порядку, встановленому законом, іншими правовими актами, звичаями ділового обороту або договором, і про виявлені невідповідності негайно повідомити постачальника у письмовій формі.

 

 

Покупець зобов'язаний у цей же строк перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару і упаковку товару та дотримання постачальником інших умов договору в порядку, встановленому договором, актами цивільного законодавства, звичаями ділового обороту, і про виявлені порушення негайно повідомити постачальника у письмовій формі.

832.

3. У разі одержання поставлених товарів від транспортної організації покупець (одержувач) зобов'язаний перевірити відповідність товарів відомостям, зазначеним у транспортних і супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної організації з додержанням правил, передбачених законом, іншими правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.

 

 

3. У разі одержання поставлених товарів від транспортної організації покупець (одержувач) зобов'язаний перевірити відповідність товарів відомостям, вказаним у транспортних і супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної організації з додержанням правил, встановлених нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.

833.

Стаття 751
Вибірка товарів

 

 

Стаття 770 (751)
Вибірка товарів

834.

1. У разі якщо договором передбачено передання товарів покупцеві (одержувачеві) у місці знаходження постачальника (вибірка товарів), покупець (одержувач) повинен оглянути товари, що йому передаються, у місці їх передання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання. При виявленні невідповідності товарів умовам договору він має право відмовитися від їх одержання.

 

 

1. Якщо договором встановлено передання товарів покупцеві (одержувачеві) у місці знаходження постачальника (вибірка товарів), покупець (одержувач) зобов'язаний оглянути товари, що йому передаються, у місці їх передання, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов'язання. При виявленні порушення договору покупець (одержувач) має право відмовитися від одержання товарів.

835.

2. Невибірка покупцем (одержувачем) товарів у встановлений договором строк, а якщо його не встановлено, - у розумний строк після одержання повідомлення постачальника про готовність товарів до передання, дає постачальникові право відмовитися від виконання договору або зажадати від покупця оплати товарів.

 

 

2. Якщо покупець (одержувач) не здійснив вибірку товарів у встановлений договором строк, а якщо строк не встановлений договором, - у розумний строк після одержання повідомлення постачальника про готовність товарів до передання, постачальник має право відмовитися від виконання договору або вимагати від покупця оплати товарів.

836.

Стаття 752
Розрахунки за товари, що поставляються

 

 

Стаття 771 (752)
Розрахунки за товари, що поставляються

837.

1. Покупець оплачує товари, що поставляються, з додержанням порядку і форми розрахунків, передбачених договором. Якщо угодою сторін порядок і форма розрахунків не визначені, розрахунки здійснюються платіжними дорученнями.

 

 

1. Покупець оплачує товари, що поставляються, з додержанням порядку і форми розрахунків, встановлених договором. Якщо договором не встановлені порядок і форма розрахунків, розрахунки здійснюються платіжними дорученнями.

838.

2. Якщо в договорі передбачена поставка товарів окремими частинами, що входять до комплекту, оплата товарів покупцем здійснюється після відвантаження (вибірки) останньої частини, що входить у комплект, оскільки інше не обумовлено договором.

 

 

2. Якщо договором встановлена поставка товарів окремими частинами, що входять до комплекту, оплата товарів покупцем здійснюється після відвантаження (вибірки) останньої частини, що входить у комплект, якщо інше не встановлено договором.

839.

3. Якщо договором передбачено, що оплата товарів здійснюється одержувачем (платником), і він безпідставно відмовився від оплати або не здійснив оплату товарів у встановлений договором строк, постачальник має право зажадати оплати поставлених товарів від покупця.

 

 

3. Якщо договором встановлено, що оплата товарів здійснюється одержувачем (платником), і він безпідставно відмовився від оплати або не здійснив оплату товарів у встановлений договором строк, постачальник має право вимагати оплати поставлених товарів від покупця.

840.

Стаття 753
Тара та упаковка

 

 

Стаття 772 (753)
Тара та упаковка

841.

1. Якщо інше не передбачено договором, покупець (одержувач) зобов'язаний повернути постачальникові багатооборотну тару і засоби пакетування, в яких надійшов товар, у порядку і в строки, встановлені законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

1. Покупець (одержувач) зобов'язаний повернути постачальникові багатооборотну тару і засоби пакетування, в яких надійшов товар, якщо інше не встановлено договором. Порядок і строки повернення багатооборотної тари і засобів пакетування встановлюються договором або актами цивільного законодавства.

842.

2. Інша тара й упаковка підлягають поверненню постачальникові лише у випадках, передбачених договором.

 

 

2. Інша тара і упаковка підлягають поверненню постачальникові лише у випадках, встановлених договором.

843.

Стаття 754
Наслідки поставки товарів неналежної якості або некомплектних товарів у роздрібну торгівлю

 

 

Стаття 773 (754)
Наслідки поставки товарів неналежної якості або некомплектних товарів для їх продажу у роздрібній торгівлі

844.

Якщо інше не передбачено договором, покупець (одержувач), який, у свою чергу, виступає продавцем за договором роздрібної купівлі-продажу, має право в розумний строк вимагати від постачальника заміни повернених споживачем товарів неналежної якості або некомплектних товарів.

 

 

Покупець (одержувач), який здійснює продаж одержаних за договором поставки товарів у роздрібній торгівлі, має право в розумний строк вимагати від постачальника заміни повернених споживачем товарів неналежної якості або некомплектних товарів.

845.

Стаття 755
Права покупця у разі недопоставки товарів, невиконання вимог про усунення недоліків або доукомплектування товарів

 

 

Стаття 774 (755)
Права покупця у разі недопоставки товарів, невиконання вимог про усунення недоліків або доукомплектування товарів

846.

1. Якщо постачальник не поставив передбачену договором кількість товарів або не виконав вимог покупця про заміну товарів неналежної якості або про доукомплектування товарів у встановлений строк, покупець має право придбати непоставлені товари в інших осіб з віднесенням усіх необхідних і розумних витрат з їх придбання на постачальника.

 

 

1. Якщо постачальник не поставив передбачену договором кількість товарів або не виконав вимог покупця про заміну товарів неналежної якості або про доукомплектування товарів у встановлений строк, покупець має право придбати непоставлені товари в іншої особи. Покупець має право вимагати від постачальника відшкодування усіх необхідних і розумних витрат на придбання товарів у іншої особи.

847.

2. Покупець (одержувач) має право відмовитися від оплати товарів неналежної якості і некомплектних товарів, а якщо такі товари оплачені, - зажадати повернення сплачених сум до усунення недоліків чи доукомплектування товарів або їх заміни.

 

 

2. Покупець (одержувач) має право відмовитися від оплати товарів неналежної якості і некомплектних товарів, а якщо такі товари оплачені, - вимагати повернення сплачених сум до усунення недоліків чи доукомплектування товарів або їх заміни.

848.

Стаття 756
Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товару

 

 

Стаття 775 (756)
Неустойка за недопоставку або прострочення поставки товару

849.

Встановлена законом, іншими правовими актами або договором неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання у межах строку дії договору (стаття 744 цього Кодексу), якщо інший порядок стягнення неустойки не встановлений законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

Неустойка, встановлена договором або законом за недопоставку або прострочення поставки товарів, стягується з постачальника до фактичного виконання зобов'язання у межах строку дії договору (стаття 763 цього Кодексу), якщо інший порядок стягнення неустойки не встановлений договором або законом.

850.

Стаття 757
Одностороння відмова від виконання договору поставки

 

 

Стаття 776 (757)
Одностороння відмова від договору поставки

851.

1. Одностороння відмова від виконання договору поставки (повна або часткова) допускається у разі істотного порушення договору однією із сторін.

 

 

1. Одностороння відмова від договору поставки (частково або в повному обсязі) допускається у разі істотного порушення договору однією із сторін.

852.

2. Порушення договору постачальником припускається як істотне у разі:

 

 

2. Порушення договору постачальником є істотним у разі:

853.

1) поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк;

 

 

1) поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк;

854.

2) неодноразового порушення строків поставки.

 

 

2) неодноразового порушення строків поставки.

855.

3. Порушення договору покупцем припускається як істотне у разі:

 

 

3. Порушення договору покупцем є істотним у разі:

856.

1) неодноразового порушення строків оплати товарів;

 

 

1) неодноразового порушення строків оплати товарів;

857.

2) неодноразової невибірки товарів.

 

 

2) неодноразової невибірки товарів.

858.

4. Угодою сторін можуть бути передбачені інші підстави для односторонньої відмови від виконання договору поставки або односторонньої зміни його умов.

 

 

4. Договором можуть бути встановлені інші підстави для односторонньої відмови від договору поставки або односторонньої зміни його умов.

859.

5. Договір поставки вважається відповідно зміненим або розірваним з моменту одержання стороною повідомлення іншої сторони про односторонню відмову від виконання договору, якщо інший термін не передбачений у повідомленні або не визначений угодою сторін.

 

 

5. Договір поставки вважається відповідно зміненим або розірваним з моменту одержання стороною повідомлення іншої сторони про односторонню відмову від договору, якщо інший термін не встановлений у повідомленні або договором.

860.

§ 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

 

 

§ 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

861.

Стаття 758
Договір контрактації сільськогосподарської продукції

 

 

Стаття 777 (758)
Договір контрактації сільськогосподарської продукції

862.

1. За договором контрактації сільськогосподарський товаровиробник зобов'язується виробити обумовлену сільськогосподарську продукцію і передати її у власність контрактанту (заготівельникові) або зазначеному ним одержувачеві, а контрактант зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

 

 

1. За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується виробити встановлену договором сільськогосподарську продукцію і передати її у власність заготівельникові (контрактанту ) або визначеному ним одержувачеві, а заготівельник зобов'язується прийняти цю продукцію та оплатити її за встановленими цінами відповідно до умов договору.

863.

2. До відносин за договором контрактації, не врегульованих правилами цього параграфа, застосовуються загальні положення про договір купівлі-продажу (статті 686-727 цього Кодексу) і правила про договори поставки (статті 743-757 цього Кодексу), якщо інше не передбачено договором, законом або іншими правовими актами.

 

 

2. До договору контрактації, не врегульованих правилами цього параграфа, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж (статті 704-746 цього Кодексу) та про договір поставки (статті 762-776 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

864.

Стаття 759
Виробниче сприяння сільськогосподарським товаровиробникам

 

 

Стаття 778 (759)
Обов'язки заготівельника

865.

1. Контрактант (заготівельник) зобов'язаний на умовах, передбачених договором, забезпечувати сільськогосподарського товаровиробника основними матеріально-технічними ресурсами в рахунок авансів під закупівлю продукції (паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту рослин тощо).

 

 

1. Заготівельник зобов'язаний прийняти сільськогосподарську продукцію у місці її знаходження і забезпечити її вивезення своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

866.

У разі якщо контрактант здійснює закупівлю сільськогосподарської продукції для державних потреб, зазначені ресурси поставляються за цінами, що регулюються державою.

 

 

 

867.

2. На контрактанта (заготівельника) покладається обов'язок щодо прийняття продукції у місцях її виробництва і вивезення своїми засобами, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

868.

3. У разі якщо згідно з умовами договору прийняття продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника або іншому зазначеному ним місці, заготівельник не має права відмовитися від прийняття продукції, яка відповідає умовам договору і передана заготівельникові в обумовлений договором строк.

 

 

2. Якщо прийняття продукції здійснюється в місці знаходження заготівельника або іншому вказаному ним місці, заготівельник не має права відмовитися від прийняття сільськогосподарської продукції, яка відповідає умовам договору і передана заготівельникові в установлений договором строк.

869.

4. Договором контрактації можуть бути передбачені обов'язки заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробникові на його вимогу продукти переробки або відходи від переробки продукції з оплатою за цінами, що визначені договором контрактації.

 

 

3. Договором може бути передбачений обов'язок заготівельника, який здійснює переробку сільськогосподарської продукції, повертати виробникові на його вимогу продукти переробки або відходи від переробки продукції з оплатою їх за цінами, встановленими договором.

870.

5. Контрактант має право контролювати виробництво і зберігання сільськогосподарської продукції відповідно до технологічних, санітарних та інших правил, спрямованих на захист здоров'я населення та охорону довкілля.

 

 

 

 

 

 

Стаття 778-1

Обов'язки виробника сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

Сільськогосподарський товаровиробник зобов'язаний передати заготівельнику вироблену сільськогосподарську продукцію у кількості та асортиментів, встановлених договором.

871.

§ 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 

 

§ 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

872.

Стаття 760
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 

 

Стаття 760
Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

873.

1. За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу сторона, що постачає, зобов'язується забезпечувати іншу сторону - споживача (абонента) ресурсами, передбаченими договором, а споживач зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів.

 

 

1. За договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати другій строні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, встановлені договором, а споживач зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів.

874.

2. За згодою організації, що постачає, абонент може передавати енергетичні або інші ресурси, прийняті ним від організації, що постачає, через приєднану мережу, іншій особі (субабоненту). При переданні енергетичних та інших ресурсів субабоненту відповідальним перед організацією, що постачає, залишається абонент, якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами.

 

 

 

875.

3. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються правила про договіри купівлі-продажу статті 686-727), поставки (стаття 743-757 цього Кодексу), оскільки це не суперечить суті відносин сторін або інше не передбачено законом, іншими правовими актами.

 

 

2. До договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу застосовуються загальні положення про купівлю-продаж (статті 686-727 цього Кодексу), правила про договір поставки (стаття 743-757 цього Кодексу), якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин сторін.

876.

Стаття 761
Обов'язки сторін щодо додержання режиму споживання енергетичних та інших ресурсів

 

 

Стаття 761
Права та обов'язки сторін щодо додержання режиму споживання енергетичних та інших ресурсів

877.

1. Сторона, що постачає, повинна забезпечити подачу ресурсів у кількості, належної якості та в строки, що відповідають встановленим технічним вимогам та умовам договору.

 

 

1. Постачальник повинен забезпечити подачу енергетичних та інших ресурсів у кількості, належної якості та в строки, що відповідають встановленим технічним вимогам та умовам договору.

878.

2. Сторона, що постачає, має право перевіряти систему обліку витрачення ресурсів споживачем, технічний стан його обладнання та установок для використання або переробки ресурсів, не втручаючись при цьому у господарську діяльність споживача.

 

 

2. Постачальник має право перевіряти систему обліку витрачення енергетичних та інших ресурсів споживачем, технічний стан його обладнання та установок для використання або переробки ресурсів, не втручаючись при цьому у господарську діяльність споживача.

879.

3. Споживач зобов'язаний додержувати встановленого договором режиму споживання енергетичних та інших ресурсів.

 

 

3. Споживач зобов'язаний додержувати встановленого договором режиму споживання енергетичних та інших ресурсів.

880.

Стаття 762
Відповідальність за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

 

 

 

881.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за договором постачання енергетичними або іншими ресурсами через приєднану мережу сторона, що постачає, і абонент повинні відшкодувати завдану цим порушенням реальну шкоду.

 

 

 

882.

§ 6. Міна (бартер)

 

 

§ 6. Міна

883.

Стаття 763
Договір міни (бартеру)

 

 

Стаття 782 (763)
Договір міни

884.

1. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати іншій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

 

 

1. За договором міни (бартеру) кожна із сторін зобов'язується передати іншій стороні у власність один товар в обмін на інший товар.

885.

2. Кожен із тих, хто бере участь у міні (бартері), вважається продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

 

 

2. Кожна із сторін договору міни є продавцем того товару, який він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін.

886.

3. За погодженням сторін можлива грошова доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

 

 

3. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості.

887.

4. Якщо законом, іншими правовими актами або договором не передбачено інше, право власності на обмінювані товари переходить до сторін, що виступають як покупці за договором міни, одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами.

 

 

4. Право власності на обмінювані товари переходить до сторін, що виступають як покупці за договором міни, одночасно після виконання зобов'язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

888.

5. Договором міни (бартеру) може бути передбачений збалансований за вартістю обмін майна на роботи (послуги), що не опосередкований рухом грошових коштів - готівкою або в безготівковій формі.

 

 

5. Договором може бути встановлений обмін майна на роботи (послуги).

889.

Стаття 764
Правове регулювання міни (бартеру)

 

 

Стаття 783 (764)
Правове регулювання міни

890.

До договору міни (бартеру) застосовуються правила про договори купівлі-продажу (статті 686-727 цього Кодексу), поставки (статті 743-757 цього Кодексу), контрактації (статті 758, 759 цього Кодексу) або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни (бартеру), якщо це не суперечить суті відносин сторін.

 

 

До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю - продаж (статті 704-746 цього Кодексу), правила про договір поставки (статті 762-776 цього Кодексу), договір контрактації (статті 777, 778 цього Кодексу) або інші договори, елементи яких містяться в договорі міни , якщо це не суперечить суті зобов'язання.

891.

Глава 54
Дарування

 

 

Глава 54
Дарування

892.

Стаття 765
Договір дарування

 

 

Стаття 784 (765)
Договір дарування

893.

1. За договором дарування одна сторона (дарівник) передає або зобов'язується передати у майбутньому іншій стороні (обдарованому) безоплатно майно у власність.

 

 

1. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати у майбутньому другій стороні (обдарованому) безоплатно майно (дарунок) у власність.

894.

2. Договір не є даруванням, якщо обдарований зобов'язується при цьому вчинити на користь дарівника будь-яку дію майнового або немайнового змісту.

 

 

2. Договір, що встановлює обов'язок обдарованого вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування.

895.

Стаття 766
Предмет дарування

 

 

Стаття 785 (766)
Предмет договору дарування

896.

1. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

 

 

1. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

897.

2. Дарунком можуть бути майнові права, якими уже володіє дарівник, а також ті, які можуть виникнути у нього у зв'язку із здійсненням права інтелектуальної власності, та інші права.

 

 

2. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарівник володіє, та які можуть виникнути у нього в майбутньому.

 

 

 

Стаття 788 (769)
Форма договору дарування

 

 

 

 

1. Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно.

 

 

 

 

2. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і посвідчується нотаріусом.

 

 

 

 

3. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі. Договір, укладений із недодержанням письмової форми є нікчемним.

 

 

 

 

4. Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі. Передання такої речі за усним договором є правомірним, якщо суд не встановить, що обдарований заволодів нею незаконно.

 

 

 

 

5. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятидесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

898.

Стаття 767
Сторони у договорі дарування

 

 

Стаття 786 (767)
Сторони у договорі дарування

899.

1. Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення, які діють як відповідна скарбниця.

 

 

1. Сторонами у договорі дарування можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади.

900.

2. Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей та підопічних.

 

 

2. Батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних .

901.

3. Договір дарування між юридичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю, не допускається, якщо право дарування прямо не передбачене у статуті дарівника. Це положення не стосується права таких юридичних осіб робити пожертви, відповідно до статті 781 цього Кодексу.

 

 

3. Юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність, можуть укладати договір дарування між собою, якщо право здійснювати дарування прямо встановлено статутом дарувальника. Це положення не поширюється на право юридичних осіб укладати договір пожертви.

902.

4. Від імені дарівника договір дарування може бути укладений його представником. Доручення на укладення договору дарування, в якому не зазначено імені обдарованого, є недійсним.

 

 

4. Договір дарування від імені дарувальника може укласти його представник. Доручення на укладення договору дарування, в якому не встановлено імені обдарованого, є нікчемним.

903.

Стаття 768
Обов'язки дарівника

 

 

Стаття 787 (768)
Обов'язки дарувальника

904.

1. Якщо дарівникові відомо про недоліки речі або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна як самого обдарованого, так і інших осіб, він зобов'язаний повідомити про них обдарованого.

 

 

1. Якщо дарувальникові відомо про недоліки речі, що є дарунком, або її особливі властивості, які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна обдарованого або інших осіб, він зобов'язаний повідомити про них обдарованого.

905.

2. Якщо дарівник не виконає цього обов'язку, то в разі заподіяння шкоди при володінні чи користуванні дарунком він зобов'язується до її відшкодування.

 

 

2. Дарувальник, якому було відомо про недоліки або особливі власгивості подарованої речі і який не повідомив про них обдарованого, зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну в результаті володіння чи користуванні дарунком.

906.

Стаття 769
Форма договору дарування

 

 

 

907.

1. Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно.

 

 

 

908.

2. Договір дарування нерухомої речі укладається письмово і посвідчується нотаріусом.

 

 

 

909.

3. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається письмово. У разі недодержання форми такі договори є недійсними.

 

 

 

910.

4. Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається письмово. Передання такої речі за усним договором визнається правомірним, якщо судом не буде встановлено незаконності заволодіння нею з боку обдарованого.

 

 

 

911.

5. Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує десятикратний розмір доходу, що не оподатковується, укладається письмово і посвідчується нотаріусом.

 

 

 

912.

Стаття 770
Прийняття дарунка

 

 

Стаття 789 (770)
Прийняття дарунка

913.

1. Право власності на дарунок виникає з моменту його прийняття.

 

 

1. Право власності обдарованого на дарунок виникає з моменту його прийняття.

914.

2. Дарівник, який передав річ органам транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її обдарованому, має право скасувати дарування до вручення йому речі.

 

 

2. Дарувальник, який передав річ організації транспорту, зв'язку або іншій особі для вручення її обдарованому, має право скасувати дарування до вручення йому речі.

915.

3. Якщо дарунок направлено обдарованому без його попередньої згоди, він вважається прийнятим, якщо обдарований негайно не заявить про його відхилення.

 

 

2. Якщо дарунок направлено обдарованому без його попередньої згоди, дарунок є прийнятим, якщо обдарований негайно не заявить про відмову від його прийняття .

916.

4. Прийняття документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарівникові предмета договору дарування, або символів речі (ключів, макетів тощо) вважається прийняттям дарунка.

 

 

3. Прийняття обдарованим документів, які посвідчують право власності на річ, інших документів, які посвідчують належність дарувальникові предмета договору , або символів речі (ключів, макетів тощо) є прийняттям дарунка.

917.

Стаття 771
Договір дарування з умовою передання майна в майбутньому

 

 

Стаття 790 (771)
Договір з обов'язком передати дарунок в майбутньому

918.

1. Сторони можуть укласти договір дарування з умовою передання майна обдарованому при настанні певного строку (терміну) або відкладальної обставини.

 

 

1. У договорі дарування може бути встановлений обов'язок дарувальника передати дарунок обдарованому у майбутньому через певний строк ( у певний термін) або у разі настання відкладальної обставини.

919.

2. Якщо до настання умови, визначеної в договорі, помре дарівник або обдарований, договір дарування припиняється.

 

 

2. У разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини, встановлених договором з обов'язком передати дарунок у майбутньому, обдарований має право вимагати від дарувальника передання дарунка, витребувати дарунок або вимагати відшкодування його вартості.

 

 

 

3. Якщо до настання строку (терміну) або відкладальної обставини, визначеної договором з обов'язком передати дарунок у майбутньому, дарувальник або обдарований помре, договір дарування припиняється.

920.

Стаття 772
Право дарівника на відмову від договору про передання дарунка у майбутньому

 

 

Стаття 791 (772)
Одностороння відмова від договору дарування з
обов'язком передати дарунок у майбутньому

921.

Дарівник має право відмовитися від виконання обов'язку передати дарунок, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.

 

 

1. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунку у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.

 

 

 

2. Обдарований має право у будь - який час до прийняття дарунку на підставі договору з обов'язком передати дарунок у майбутньому відмовитись від нього.

922.

Стаття 773
Правові наслідки настання умови, яка зазначена у договорі дарування

 

 

Стаття 792 (773)
"Правові наслідки настання умови, яка зазначена у договорі дарування" виключена.

923.

1. У разі настання строку (терміну) або відкладальної обставини обдарований має право зажадати передання йому дарунка, який визначений у договорі дарування.

 

 

Частина перша цієї статті перенесена частиною другою статті 790 (771)

924.

2. Якщо дарівник, незважаючи на настання умови, ухилятиметься під виконання свого обов'язку, обдарований має право на примусове витребування відповідної речі або компенсацію її вартості.

 

 

 

925.

Стаття 774
Договір дарування з покладенням на обдарованого обов'язку на користь третьої особи

 

 

Стаття 793 (774)
Обов'язок обдарованого на користь третьої особи

926.

1. За договором дарування на обдарованого може бути покладений обов'язок вчинити певну дію майнового змісту або утриматися від її вчинення на користь третьої особи (передати грошову суму чи інше майно у власність, сплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо).

 

 

1. Договором може бути встановлений обов'язок обдарованого вчинити певну дію майнового змісту на користь третьої особи або утриматися від її вчинення (передати грошову суму чи інше майно у власність, сплачувати грошову ренту, надати право довічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо).

927.

2. Вимагати від обдарованого виконання покладеного на нього обов'язку має право дарівник, а в разі його смерті, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним - особа, на користь якої має бути виконаний цей обов'язок.

 

 

2. Дарувальник має право вимагати від обдарованого виконання покладеного на нього обов'язку на користь третьої особи.

У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним вимагати від обдарованого виконання обов'язку на користь третьої особи має право особа, на користь якої встановлений цей обов'язок.

928.

Стаття 775
Правові наслідки невиконання обдарованим обов'язку на користь третьої особи

 

 

Стаття 794 (775)
Наслідки порушення обдарованим обов'язку на користь третьої особи

929.

У разі ухилення обдарованого від виконання обов'язку на користь третьої особи дарівник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, - компенсації його вартості.

 

 

У разі порушення обдарованим обов'язку на користь третьої особи дарувальник має право вимагати розірвання договору і повернення дарунка, а якщо таке повернення неможливе, - відшкодування його вартості.

930.

Стаття 776
Відмова від договору дарування

 

 

Стаття 795 (776)
"Відмова від договору дарування" виключена

931.

Обдарований має право у будь-який час односторонньо відмовитися від договору дарування і повернути річ, якщо вона не потребує догляду або особливих умов утримання чи зберігання.

 

 

 

932.

Якщо річ потребує догляду або особливих умов утримання чи зберігання, вона не може бути повернена дарівникові без його згоди. У разі недодержання обдарованим цієї вимоги дарівник має право вимагати відшкодування йому витрат, які він мусив здійснити у зв'язку з поверненням дарунка, і компенсації моральної шкоди.

 

 

 

933.

Стаття 777
Скасування договору дарування на вимогу дарівника

 

 

Стаття 796 (777)
Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника

934.

1. Дарівник має право зажадати скасування договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров' я, власності дарівника, його батьків, дружини (чоловіка) та дітей.

 

 

1. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров' я, власності дарівника, його батьків, дружини (чоловіка) або дітей.

Якщо обдарований вчинив умисне вбивство дарувальника, вимагати розірвання договору дарування мають право його спадкоємці.

935.

2. Дарівник має право зажадати скасування договору дарування, якщо дарунок представляє для нього велику немайнову цінність, а обдарований створює загрозу її безповоротної втрати.

-4-Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)

П.2 статті 777 доповнити словами: "Дарівник має право зажадати скасування договору дарування, якщо дарунок представляє для нього велику немайнову цінність, а обдарований створює загрозу її безповоротної втрати".

Враховано

2. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо обдарований створює загрозу безповоротної втрати дарунку, що має для дарувальника велику немайнову цінність.

936.

3. Дарівник має право зажадати скасування договору дарування, якщо через недбале ставлення обдарованого до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

 

 

3. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо внаслідок недбалого ставлення обдарованого до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або істотно пошкоджена.

 

 

 

4. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим.

 

 

 

 

5. У разі розірвання договору дарування обдарований зобов'язаний повернути дарунок у натурі.

 

 

 

 

7. До вимог про скасування договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

937.

Стаття 778
Неможливість скасування договору дарування

 

 

Статті 797, 798 виключені. Їх зміст включений до статті 796

938.

1. Скасування договору дарування з підстав, передбачених у п. 2 статті 777 цього Кодексу, не допускається у разі смерті обдарованого.

 

 

 

939.

2. Скасування договору дарування з підстав, передбачених у п. 2 статті 777 цього Кодексу, можливе, якщо дарунок зберігся на момент подання заяви чи вчинення позову про таке скасування.

 

 

 

940.

Стаття 779
Правові наслідки скасування договору дарування

 

 

 

941.

У разі скасування договору дарування дарівникові повертається дарунок у натурі.

 

 

 

942.

Стаття 780
Позовна давність на вимоги про скасування договору дарування

 

 

Стаття 780
Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування

943.

На вимоги про скасування договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

 

 

До вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік.

944.

Стаття 781
Пожертва

 

 

Стаття 800 (781)
Пожертва

945.

1. Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, зазначеним у п. 1 статті 767 цього Кодексу, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

 

 

1. Пожертвою є дарування нерухомих та рухомих речей, зокрема грошей та цінних паперів, особам, встановленим частиною першою статті 786 цього Кодексу, для досягнення ними певної, наперед обумовленої мети.

946.

2. Договір про пожертву вважається укладеним з моменту її прийняття, відповідно до статті 748 цього Кодексу.

 

 

2. Договір про пожертву є укладеним з моменту її прийняття.

 

 

 

3. До договору про пожертву застосовуються правила про договір дарування, якщо інше не встановлено законом.

947.

Стаття 782
Форма договору про пожертву

 

 

Стаття 801 (782) "Форма договору про пожертву виключена"

948.

Договір про пожертву укладається у формі, визначеній положеннями статті 769 цього Кодексу.

-5-Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)

Статтею 782 про форму договору про пожертву передбачається, що така форма договору визначається положеннями ст. 747 Кодексу. Однак ст. 747 положень про форму договору не передбачає, а регулює порядок доставки товарів.

Відхилено

 

949.

Стаття 783
Права пожертвувача

 

 

Стаття 802 (783)
Права пожертвувача

950.

1. Пожертвувач має право контролювати використання пожертви відповідно до обумовленої мети.

 

 

1. Пожертвувач має право контролювати використання пожертви відповідно до мети,встановленої договором про пожертву.

951.

2. Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду.

 

 

2. Якщо використання пожертви за призначенням виявилося неможливим, використання її за іншим призначенням можливе лише за згодою пожертвувача, а в разі його смерті чи ліквідації юридичної особи - за рішенням суду.

952.

3. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати скасування договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

 

 

3. Пожертвувач або його правонаступники мають право вимагати розірвання договору про пожертву, якщо пожертва використовується не за призначенням.

953.

4. Якщо пожертвувачем є фізична особа, то вона або її спадкоємці мають право вимагати скасування договору про пожертву у випадках, передбачених у статті 777 цього Кодексу.

 

 

 

954.

Глава 55
Рента

 

 

Глава 55 (55)
Рента

955.

Стаття 784
Поняття договору ренти

 

 

Стаття 803 (784)
Договір ренти

956.

1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає іншій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на одержане майно періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або іншого надання.

 

 

1. За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти взамін майна зобов'язується періодично сплачувати одержувачеві ренту у формі певної грошової суми або іншій формі.

957.

2. За договором ренти допускається встановлення обов'язку сплачувати ренту безстроково або протягом певного строку.

 

 

2. Договором ренти може бути встановлений обов'язок сплачувати ренту безстроково (безстрокова рента) або протягом певного строку.

958.

Стаття 785
Форма договору ренти

 

 

Стаття 804 (785)
Форма договору ренти

 

 

 

1. Договір ренти укладається у письмовій формі.

959.

Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір, що передбачає відчуження нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації.

 

 

2. Договір ренти підлягає нотаріальному посвідченню, а договір про передачу нерухомого майна під виплату ренти, підлягає також державній реєстрації.

 

 

 

Стаття 804 -1

Сторони в договорі ренти

 

 

 

 

Сторонами у договорі ренти можуть бути фізичні або юридичні особа.

 

 

 

 

 

960.

Стаття 786
Відчуження майна під виплату ренти

 

 

Стаття 805 (786)
Передання майна під виплату ренти

961.

1. Майно, що відчужується під виплату ренти, може бути передане одержувачем ренти у власність платника ренти за плату або безоплатно.

 

 

1. Договором ренти може бути встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату або безоплатно.

962.

2. У випадках коли договором ренти передбачається відчуження майна у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна та його оплати застосовують правила купівлі-продажу, а у випадках, коли таке майно передається безоплатно, - правила договору дарування, оскільки інше не встановлено правилами цієї глави і не суперечить суті договору ренти.

 

 

2. Якщо договором ренти встановлено, що одержувач ренти передає майно у власність платника ренти за плату, до відносин сторін щодо передання майна застосовуються загальні положення про купівлю - продаж, якщо майно передається безоплатно, - правила про договір дарування, якщо інше не встановлено законом і не суперечить суті договору ренти.

963.

Стаття 787
Обтяження рентою нерухомого майна

 

 

 

964.

1. Рента обтяжує земельну ділянку, підприємство, будинок, споруду чи інше нерухоме майно, передане під її виплату. У разі відчуження такого майна платником ренти іншій особі його зобов'язання за договором ренти переходять на набувача майна.

 

 

 

965.

2. Платник ренти, який передав обтяжене рентою нерухоме майно у власність іншої особи, несе субсидіарну з нею відповідальність (стаття 641 цього Кодексу) на вимоги одержувача ренти, що виникли у зв'язку з порушенням договору ренти, якщо законом або договором не передбачена солідарна відповідальність за цим зобов'язанням.

 

 

 

966.

Стаття 788
Забезпечення виплати ренти

 

 

Стаття 807 (788)
Забезпечення виплати ренти

967.

1. У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти на забезпечення зобов'язання платника ренти набуває право застави на це майно.

 

 

1. У разі передання під виплату ренти земельної ділянки або іншого нерухомого майна одержувач ренти набуває право застави на це майно.

968.

2. Істотною умовою договору, що передбачає передання під виплату ренти грошової суми або іншого рухомого майна, є умова, яка встановлює обов'язок платника ренти надати забезпечення виконання його зобов'язань або застрахувати на користь одержувача ренти ризик відповідальності за невиконання або неналежне виконання цих обов'язків.

 

 

2.Платник ренти ренти має право відчужувати майно, передане йому під виплату ренти, лише за згодою відчужувача.

У разі відчуженн нерухомого майна іншій особі, до неї перехоять обов'язки платинка ренти.

969.

3. У разі невиконання платником ренти обов'язків, передбачених п. 2 цієї статті, а також у випадку втрати забезпечення або погіршення його умов внаслідок обставин, за які одержувач ренти не відповідає, одержувач ренти має право розірвати договір ренти і зажадати відшкодування збитків, спричинених розірванням договору.

 

 

3. Виплата ренти може бути забезпечена шляхом встановлення обов'язку платинка ренти застрахувати ризик невиконання ним своїх обов'язків за договором ренти.

970.

Стаття 789
Відповідальність за прострочення виплати ренти

 

 

Стаття 808 (789)
Відповідальність за прострочення виплати ренти

971.

За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти, передбачені статтею 561 цього Кодексу, якщо інший розмір процентів не встановлений договором ренти.

 

 

За прострочення виплати ренти платник ренти сплачує одержувачеві ренти проценти, встановлені статтею 576 цього Кодексу, якщо інший розмір процентів не встановлений договором ренти.

972.

Стаття 790
Передання прав одержувача ренти іншим особам

 

 

 

973.

Права одержувача ренти можуть передаватися іншим особам шляхом відступлення вимоги і переходити у спадщину, якщо одержувачем ренти є фізична особа, або передаватися в порядку правонаступності в разі реорганізації юридичних осіб, якщо інше не передбачено законом чи договором.

 

 

 

974.

Стаття 791
Виплати і розмір ренти

 

 

Стаття 810 (791)
Форма і розмір ренти

975.

1. Ренту виплачують грошима в розмірі, що встановлюється договором у межах середньої ставки орендної плати, застосовуваної під час здавання в оренду майна, аналогічного переданому під виплату ренти, а в разі передання під виплату ренти грошової суми - в межах облікової ставки банківського процента (ставки рефінансування), застосовуваної у даній місцевості.

-6-Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)

З п. 1 статті 791 виключити слова: "у межах середньої ставки орендної плати, застосування під час здавання в оренду майна, аналогічного переданому під виплату ренти".

Враховано частково

1. Рента може виплачуватись у грошовій формі або шляхом передання речей, виконання робіт або надання послуг. Форма виплати ренти встановлюється договором.

976.

2. Якщо інше не передбачено договором, розмір сплачуваної ренти змінюється пропорційно зміні відповідної облікової ставки банківського процента (ставки рефінансування).

 

 

2. Розмір ренти встановлюється договором.

 

 

 

Якщо одержувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму, розмір ренти встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України.

 

 

 

 

Розмір ренти змінюється відповідно до зміни розміру облікової ставки Національного банку України, якщо інше не встановлено договором.

977.

Стаття 792
Строки виплати ренти

 

 

Стаття 811 (792)
Строк виплати ренти

978.

Якщо інше не передбачено договором, рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу.

 

 

Рента виплачується після закінчення кожного календарного кварталу, якщо інше не встановлено договором.

979.

Стаття 793
Право платника на викуп ренти, що виплачується безстроково

 

 

Стаття 812 (793)
Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти

980.

1. Платник виплачуваної безстроково ренти має право відмовитися від подальшої виплати ренти шляхом її викупу.

 

 

1. Платник безстрокової ренти має право відмовитися від договору ренти.

Умова договору, відповідно до якої платник безстрокової ренти не може відмовитись від договору ренти , є нікчемною.

981.

2. Така відмова дійсна за умови, що її заявлено платником ренти у письмовій формі не пізніш як за три місяці до припинення виплати ренти або за триваліший строк, передбачений договором ренти. У цьому разі зобов'язання щодо виплати ренти не припиняється до одержання всієї суми викупу одержувачем ренти, якщо інший порядок викупу не передбачений договором.

 

 

2. Договором ренти можуть бути встановлені умови здійснення платником бестрокової ренти відмови від договору ренти.

982.

3. Умова договору щодо відмови платника ренти від права на її викуп є нікчемною.

 

 

3. Договір ренти припиняється після спливу трьох місяців від дня одержання одержувачем ренти письмової відмови платника безстрокової ренти від договору , за умови повного розрахунку між ними.

983.

Договором може бути передбачено, що право на викуп ренти не може бути здійснене за життя одержувача ренти, якщо ним є фізична особа, або протягом іншого строку, який не перевищує тридцяти років від дня укладення договору.

 

 

 

984.

Стаття 794
Підстави викупу ренти, виплачуваної безстроково, на вимогу одержувача ренти

 

 

Стаття 813 (794)
Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти

985.

Одержувач ренти має право вимагати викупу ренти платником у випадках, коли:

 

 

1. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у разі, якщо:

986.

1) платник ренти прострочив її виплату більш як на один рік, якщо інше не передбачено договором про ренту;

 

 

1) платник безстрокової ренти прострочив її виплату більш як на один рік;

987.

2) платник ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти (стаття 5 цього Кодексу);

 

 

2) платник безстрокової ренти порушив свої зобов'язання щодо забезпечення виплати ренти;

988.

3) платник ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать, що рента не виплачуватиметься ним у розмірі і в строки, встановлені договором;

 

 

3) платник безстрокової ренти визнаний неплатоспроможним або виникли інші обставини, які явно свідчать про неможливість виплати ним ренти у розмірі і в строки, встановлені договором;

989.

4) в договорі передбачено інше.

 

 

2. Одержувач безстрокової ренти має право вимагати розірвання договору ренти у інших випадках, встановлених договором.

990.

Стаття 795
Викупна ціна ренти

 

 

Стаття 814 (795)
Розрахунки між сторонами уразі розірвання договору ренти

991.

1. Викуп ренти у випадках, передбачених статтями 793 і 794 цього Кодексу, здійснюється за ціною, визначеною договором сторін.

 

 

1. Якщо договором ренти не встановлені правові наслідки розірвання договору ренти, розрахунки проводяться в залежності від того, чи майно було передано у власність платника ренти за плату чи безоплатно.

992.

2. У разі відсутності умови щодо викупної ціни в договорі, за яким майно передано у власність під виплату ренти з оплатою, викуп здійснюється за ціною, що відповідає річній сумі належної до виплати ренти.

 

 

2. Якщо майно було передано у власність платника ренти безоплатно, у разі розрвання договору ренти одержувач ренти має право вимагати від платника ренти сплати річної суми ренти.

993.

3. За відсутності умов щодо викупної ціни у договорі, за яким майно передано у власність під виплату ренти безоплатно, до викупної ціни поряд із річною сумою рентних платежів включається ціна переданого майна, що визначається за правилами, передбаченими пунктом 3 статті 664 цього Кодексу.

 

 

3. Якщо майно було передано у власність платника ренти за плату, одержувач ренти має право вимагати від платника ренти сплати річної суми ренти та вартості переданого майна, що визначається відповідно до частини третьої статті 681 цього Кодексу.

994.

Стаття 796
Ризик випадкового знищення або випадкового псування майна, переданого під виплату безстроково виплачуваної ренти

 

 

Стаття 815 (796)
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти

995.

1. Ризик випадкового знищення чи випадкового псування майна, переданого безоплатно під виплату безстроково виплачуваної ренти, несе платник ренти.

 

 

1. Ризик випадкового знищення чи випадкового пошкодження майна, переданого безоплатно під виплату безстрокової ренти, несе платник ренти.

996.

2. У разі випадкового знищення чи випадкового псування майна, переданого за плату під виплату безстроково виплачуваної ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або вишукування умов її виплати.

 

 

2. У разі випадкового знищення чи випадкового пошкодження майна, переданого за плату під виплату безстрокової ренти, платник має право вимагати відповідно припинення зобов'язання щодо виплати ренти або зміни умов її виплати.

997.

Стаття 797
Ризик випадкового знищення майна, переданого під виплату на певний строк

 

 

Стаття 816 (797)
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк

998.

Випадкове знищення чи випадкове пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, не звільняє платника ренти від зобов'язання сплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, передбачених договором.

 

 

Випадкове знищення чи випадкове пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк, не звільняє платника ренти від зобов'язання сплачувати її до закінчення строку виплати ренти на умовах, встановлених договором.

999.

Глава 56
Довічне утримання

 

 

Глава 56 (56)

Довічне утримання (догляд)

1000.

Стаття 798
Поняття договору довічного утримання

 

 

Стаття 817 (798)
Поняття договору довічного утримання (догляду)

1001.

1. За договором довічного утримання одна сторона (фізична особа) передає у власність іншій стороні (фізичній або юридичній особі) будинок або його частину, квартиру, інше нерухоме або таке, що має значну цінність, рухоме майно, взамін чого набувач майна зобов'язується надати відчужувачеві або зазначеній ним третій особі довічне грошове або матеріальне забезпечення в натурі у вигляді житла, харчування, догляду, медичного обслуговування, санаторно-курортного лікування та іншої необхідної допомоги.

 

 

За договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов'язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

1002.

2. Допускається встановлення довічного утримання на користь кількох фізичних осіб, частки яких у праві на одержання утримання вважаються рівними, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

 

 

 

Стаття 799

Сторони в договорі довічного утримання (догляду)

 

 

 

 

1. Відчужувачем може бути фізична особа, незалежно від її віку та стану здоров'я.

 

 

 

 

2. Набувачем може бути повнолітня, дієздатна фізична особа або юридична особа.

 

 

 

 

3. Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, вони стають співласниками майна, переданого їм за договором, на праві спільної сумісної власності.

 

 

 

 

Якщо набувачами є кілька фізичних осіб, їх обов'язок перед відчужувачем є солідарним.

 

 

 

 

4. Договір довічного утримання може бути укладений відчужувачем на користь третьої особи.

 

 

 

 

Стаття 800

Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності.

 

 

 

 

1. Майно, що належить співвланикам на праві спільної сумісної вланості, зокрема, майно, що належить подужжю, може бути відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду).

 

 

 

 

У разі смерті одного із співвласників, майна, що було відчужене ними на підставі договору довічного утримання (догляду), обсяг зобов'язання набувача відповідно зменшується.

 

 

 

 

2. Якщо відчужувачем є один із співвлаників майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, договір довічного утримання (догляду) може бути укладений після визначення його частки або визначення між співвласниками порядку користування цим майном.

1003.

Стаття 799
Форма та умови довічного утримання

 

 

Стаття 801 (799)
Форма договору довічного утримання (догляду)

1004.

1. Договір довічного утримання має бути нотаріально посвідчений, а якщо він передбачає відчуження нерухомого майна, то підлягає також державній реєстрації.

 

 

1. Договір довічного утримання укладається у письмові формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

2. Договір довічного утримання, за яким передано у власність нерухоме майно, підлягає державній реєстрації.

1005.

2. У договорі довічного утримання має бути зазначена оцінка відчужуваного майна, яка визначається за погодженням сторін, а також конкретні види грошового і матеріального забезпечення та строки його надання.

 

 

 

1006.

3. У разі вирішення спору, який виник, про обсяг утримання, що надається або має надаватися, суд повинен керуватися принципами добросовісності та розумності.

 

 

 

1007.

4. Договором може бути передбачена можливість заміни надання утримання в натурі виплатою періодичних платежів у грошах. У цих випадках розмір грошової суми, що визначається у договорі, у розрахунку на місяць має бути не меншим від розміру грошової оцінки прожиткового мінімуму.

 

 

 

1008.

5. Договором може бути передбачена оплата набувачем майна, ритуальних послуг.

 

 

 

 

 

 

Стаття 802

Момент виникнення у набувача права власності на майно, яке було предметом договору.

 

 

 

 

Набувач стає власником майна, переданого йому за договором, відповідно до статті ___ цього Кодексу.

 

 

 

 

Стаття 803

Обов'язки набувача за договором

 

 

 

 

1. У договорі довічного утримання (догляду) можуть бути зазначені усі види матеріального забезпечення, а також усі види догляду (опікування), якими набувач має забезпечувати відчужувача.

 

 

 

 

2. Якщо обов'язки набувача не були конкретно визначені, або виникла потреба забезпечити відчужувача іншими видами матеріального забезпечення та догляду, спір моє вирішуватися відповідно до засад справедливості та розумності.

 

 

 

 

3. Набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо про це не було застережено у договорі.

 

 

 

 

Якщо частина майна відчужувача перейшла до його спадкоємців, витрати на його поховання мають бути справедливо розподілені між ними та набувачем.

 

 

 

 

Стаття 8031

Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом

 

 

 

 

Набувач може бути зобов'язаний забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором.

 

 

 

 

У цьому разі у договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, у якій відчужувач має право проживати.

 

 

 

 

Стаття 8032

Грошова оцінка матеріальних благ, якими має бути забезпечений відчужувач

 

 

 

 

Матеріальні блага, якими щомісячно повинен бути забезпечений відчужувач, мають бути оцінені в грошах. Така оцінка підлягає індексації у порядку, встановленому законом.

 

 

 

 

Стаття 8033

Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)

 

 

 

 

1. У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків за договором з підстав, що мають істотне значення, обов'язки набувача можуть бути перекладені за згодою відчужувача на члена сім'ї набувача або на іншу особу, за їхньою згодою.

 

 

 

 

2. Відмова відчужувача на перекладення обов'язку виконання договору на іншу особу може бути оскаржена до суду. При розгляді спору суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають істотне значення.

 

 

 

 

Стаття 8034

Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором

 

 

 

 

1. Набувач та відчужувач мають право домовитися про заміну речі, яка була передана за договором, на іншу річ.

 

 

 

 

У цьому разі обсяг обов'язків набувача за волею сторін може змінитися або залишитися незмінним.

 

 

 

 

2. Зміна умов договору має вчинятися у формі, встановленній у статті ___ цього Кодексу.

 

 

 

 

Стаття 8055

Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)

 

 

 

 

1. Набувач майна не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти його, укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

 

 

 

 

2. На майно, яке було передане за договором довічного утримання (догляду), до тих пір, поки живий відчужувач, не може бути звернено стягнення.

 

 

 

 

3. Втрата (знищення), пошкодження майна, яке було передане набувачеві, не є підставою для припинення чи зменшення обсягу його обов'язків перед відчужувачем.

 

 

 

 

Стаття 8036

Припинення договору довічного утримання (догляду)

 

 

 

 

1. Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний судом:

 

 

 

 

а) на вимогу відчужувача або третьої особи, на користь якої він був укладений, у разі невиконання або неналежного виконання набувачем своїх обов'язків, незалежно від його вини;

 

 

 

 

б) на вимогу набувача;

2. Договір довічного утримання (догляду) припиняється зі смертю відчужувача.

 

 

 

 

Стаття 8037

Правові наслідки розірвання договору довічного утримання договору довічного утримання (догляду)

 

 

 

 

1. У разі розірвання договору у зв'язку з ухиленням набувача від його виконання, відчужувач набуває права власності на майно, яке було ним передане, і має право вимагати його повернення.

 

 

 

 

У цьому разі витрати, понесені набувачем на утримання, догляд відчужувача, не підлягають поверненню.

 

 

 

 

2. У разі розірвання договору у зв'язку з неможливістю його подальшого виконання набувачем з підстав, що мають істотне значення, суд може залишити за набувачем право власності на частину майна, з врахуванням тривалості часу, протягом якого він належно виконував свої обов'язки за договором.

 

 

 

 

Стаття 8038

Правові наслідки смерті набувача

 

 

 

 

1. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було предметом договору.

 

 

 

 

2. Якщо спадкоємець за заповітом відмовився від прийняття права власності на майно, що було предметом договору, це право може бути прийняте спадкоємцем за законом.

 

 

 

 

3. Якщо у набувача майна немає спадкоємців або вони відмовилися від прийняття права власності на нього, відчужувач стає знову власником цього майна. У цьому разі договір довічного утримання (догляду) припиняється.

 

 

 

 

Стаття 8039

Правові наслідки припинення набувача - юридичної особи

 

 

 

 

1. У разі припинення набувача - юридичної особи - набувача з визначенням правонаступників, до них переходять права та обов'язки за договором довічного утримання (догляду).

 

 

 

 

2. У разі ліквідації набувача - юридичної особи, право власності на майно, передане їй на підставі договору довічного утримання (догляду), переходить до відчужувача цього майна.

 

 

 

 

Якщо в результаті ліквідації набувача - юридичної особи майно, що було передане їй на підставі договору довічного утримання (догляду), перейшло до її засновника (учасника), до нього переходять права та обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду).