Редакція, прийнята у другому читанні

Зауваження та проп. до проекту

Висновки, обгр.

Редакція, запропонована н.д.України - членами тимчасової спеціальної комісії

1009.

Глава 57
Найм (оренда)

 

 

Глава 57 (57)
Найм (оренда)

1010.

§ 1. Загальні положення про найм

 

 

§ 1. Загальні положення про найм (оренду)

1011.

Стаття 804
Поняття договору найму

 

 

Стаття 823 (804)
Договір найму

1012.

1. За договором найму наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві за плату і на певний строк річ у користування.

 

 

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату і на певний строк.

1013.

2. У користування передається річ, яка має індивідуальні ознаки і не втрачає при використанні своєї споживчої якості.

 

 

 

 

 

 

Стаття 823 - 1

Предмет договору найму

 

 

 

 

1. Предметом найму може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні ( неспоживна річ).

 

 

 

 

Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму.

 

 

 

 

2. Предметом договору найму можуть бути майнові права.

 

 

 

 

3. Особливості найму окремих видів майна можуть встановлюватись законами.

 

 

 

 

Стаття 823 - 2

Право передання майна у найм

 

 

 

 

1.Право передання майна у найм має власник майна, або особа, якій належать майнові права.

 

 

 

 

2.Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення такого договору.

1014.

Стаття 805
Плата за користування річчю

 

 

Стаття 824 (805)
Плата за користування майном

1015.

1. За користування річчю з наймача справляється плата, розмір якої визначається домовленістю сторін.

 

 

1. За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлється договором.

1016.

2. Якщо сторони не обумовили розміру плати, вона визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення, і відповідно до ситуації, яка існувала на час укладення договору.

 

 

Якщо розмір плати не встановлений договором, він визначається з урахуванням споживчої якості речі та інших обставин, які мають істотне значення, та ситуації, яка існувала на час укладення договору.

1017.

3. Плата за користування може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі.

 

 

2. Плата за користування може вноситися за вибором сторін у грошовій або натуральній формі. Форма плати за користування майном встановлюється договором найму.

1018.

4. Законом або договором може бути передбачений періодичний перегляд, зміна (індексація) розміру плати за користування річчю.

 

 

3. Договором або законом може бути встановлений періодичний перегляд, зміна (індексація) розміру плати за користування майном.

1019.

5. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування річчю істотно зменшилася.

 

 

4. Наймач має право вимагати зменшення плати, якщо через обставини, за які він не відповідає, можливість користування майном істотно зменшилася.

1020.

6. Наймач зобов'язаний вносити плату за користування річчю щомісячно. Сторони можуть визначити інші строки внесення плати.

 

 

5. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

1021.

7. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого річ не могла бути використана ним через обставини, за які він не відповідає.

 

 

7. Наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.

1022.

Стаття 806
Строк договору найму

 

 

Стаття 825 (806)
Строк договору найму

1023.

1. Строк договору визначається домовленістю сторін.

 

 

1. Договір найму укладається на строк, встановлений договором.

1024.

2. Законом можуть бути передбачені граничні строки користування щодо окремих речей.

 

 

2. Якщо строк найму не встановлений , договір є укладеним на невизначений строк.

 

 

 

Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитись від договору у будь-який час, попередивши про це у письмовій формі другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про припинення договору найму, укладеного на невизначений строк.

 

 

 

 

3. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) строки договору найму окремого майна.

 

 

 

 

Якщо до спливу встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не відмовилась від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється зі спливом максимального строку договору.

 

 

 

 

Договір найму, строк якого перевищує встановлений законом максимальний строк, є укладеним на строк, що відповідає максимальному строку.

 

 

 

 

Стаття 831 (812)
Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору

 

 

-7- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У статті 812 після слів "протягом одного місяця" джодати "якщо це передбачено договором".

Враховано частково

Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

1025.

Стаття 807
Надання речі у користування

 

 

Стаття 826 (807)
Передання майна наймачеві

1026.

Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві річ у користування негайно або у строк, визначений договором.

 

 

Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві майно у користування негайно або у строк, встановлений договором.

 

 

 

Стаття 830 (811)
Правові наслідки непередання майна наймачеві

 

 

 

 

Якщо наймодавець не передає наймачеві майно, наймач має право за своїм вибором:

 

 

 

 

1) вимагати від наймодавця передання майна і відшкодування збитків, завданих йому затримкою;

 

 

 

 

2) відмовитись від договору найму і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням зобов'язання.

1027.

Стаття 808
Якість речі, яка передається у користування

 

 

Стаття 827 (808)
Якість речі, яка передається у користування

1028.

1. Наймодавець зобов'язаний надати наймачеві річ у комплекті і в стані, який відповідав би умовам договору і забезпечував би досягнення мети найму.

 

 

1. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві річ у комплекті і в стані, що відповідає умовам договору та її призначенню.

1029.

2. Наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть становити небезпеку для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею.

 

 

2. Наймодавець зобов'язаний попередити наймача про особливі властивості та недоліки речі, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров'я, майна наймача або інших осіб або призвести до пошкодження самої речі під час користування нею.

1030.

3. Наймач зобов'язаний у присутності наймодавця перевірити справність речі. Якщо наймач у момент передання речі у його володіння не переконається в її справності, річ вважається такою, що передана йому в належному стані.

 

 

3. Наймач зобов'язаний у присутності наймодавця перевірити справність речі. Якщо наймач у момент передання речі у його володіння не переконається у її справності, річ вважається такою, що передана йому в належному стані.

1031.

Стаття 809
Гарантія якості речі, яка передається наймачеві у володіння

 

 

Стаття 828 (809)
Гарантія якості речі, яка передається у найм

1032.

1. Наймодавець може гарантувати якість речі протягом всього строку найму.

 

 

1. Наймодавець може гарантувати якість речі протягом всього строку найму.

1033.

2. Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню відповідно до договору, наймач має право за своїм вибором зажадати:

 

 

2. Якщо у речі, яка була передана наймачеві з гарантією якості, виявляться недоліки, що перешкоджають її використанню відповідно до договору, наймач має право за своїм вибором вимагати:

1034.

1) заміни речі, якщо це можливо;

 

 

1) заміни речі, якщо це можливо;

1035.

2) відповідного зменшення плати;

 

 

2) відповідного зменшення розміру плати за користування річчю;

1036.

3) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на її виправлення;

 

 

3) безоплатного усунення недоліків речі або відшкодування витрат на їх усунення;

1037.

4) розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані.

 

 

4) розірвання договору і відшкодування збитків, які були йому завдані.

1038.

Стаття 810
Права третіх осіб на річ, яка передана у володіння наймачеві

 

 

Стаття 829 (810)
Права третіх осіб на річ, що передана у найм

1039.

1. Передання речі у володіння наймачеві не припиняє прав на неї третіх осіб, зокрема заставоутримувача.

 

 

1. Передання речі у найм не припиняє та не змінює прав на неї третіх осіб, зокрема права застави.

1040.

2. Заставоутримувач при настанні строку виконання договору, який було забезпечено заставою, має право вимагати звернення стягнення на річ, яка була передана наймачеві.

 

 

2. При укладенні договору найму наймодавець зобов'язаний повідомити наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається у найм. Якщо наймодавець не повідомив наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається у найм, наймач має право вимагати зменшеня розміру плати за користування річчю або розірвання договору та відшкодування збитків.

1041.

Стаття 811
Правові наслідки ненадання наймачеві речі у користування

 

 

 

1042.

Якщо наймодавець зволікає з переданням речі у користування, наймач має право за своїм вибором:

 

 

 

1043.

1) вимагати від наймодавця передання речі і відшкодування збитків, завданих йому затримкою виконання зобов'язання;

 

 

 

1044.

2) односторонньо розірвати договір і вимагати відшкодування збитків, завданих йому невиконанням зобов'язання.

 

 

 

1045.

Стаття 812
Правові наслідки продовження користування річчю після закінчення строку договору

 

 

 

1046.

Якщо наймач продовжує користуватися річчю після закінчення строку договору, то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше визначений сторонами.

 

 

 

1047.

Стаття 813
Правонаступництво при зміні власника речі, яка передана у користування

 

 

Стаття 832 (813)
Правонаступництво при зміні власника речі, що передана у найм

1048.

1. При зміні власника речі, яка передана у користування, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

 

 

1. При зміні власника речі, яка передана у найм, до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

1049.

2. Сторони можуть обумовити припинення договору в разі відчуження наймодавцем речі іншій особі.

 

 

2. Сторони можуть встановити у договорі, що у разі відчуження наймодавцем речі договір найму припиняється.

1050.

Стаття 814
Страхування речі, яка передана у користування

 

 

Стаття 833 (814)
Страхування речі, що передана у найм

1051.

1. Передання речі, яка була застрахована, у користування і володіння наймачеві не припиняє договору страхування, який був укладений наймодавцем.

 

 

1. Передання у найм речі, що була застрахована наймодавцем, не припиняє чинності договору страхування.

1052.

2. Обов'язок страхування речі може бути покладений на наймача за законом або договором.

 

 

2.Договором або законом може бути встановлений обов'язок наймача укласти договір страхування речі, що передана у найм.

1053.

Стаття 815
Ризик випадкового знищення або пошкодження речі

 

 

Стаття 834 (815)
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі

1054.

Якщо наймач затримав повернення речі наймодавцеві, він несе ризик її випадкового знищення або пошкодження.

 

 

Наймач, який затримав повернення речі наймодавцеві, несе ризик її випадкового знищення або випадкового пошкодження.

1055.

Стаття 816
Здійснення наймачем права користування річчю

 

 

Стаття 835 (816)
Користування річчю, переданою у найм

1056.

1. Наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору.

-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині першій статті 816 після слів "та умов договору" додати "якщо іншого не пердбачено договором"

Враховано по суті

1. Наймач зобов'язаний користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору.

1057.

2. Наймач не має права самочинно змінювати стан речі, яка передана йому в користування.

 

 

2. Якщо наймач користується річчю, переданою йому у найм, не за її призначенням або із порушенням умов договору, наймодавець має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

 

 

 

3. Наймач має право змінювати стан речі, переданої йому у найм, лише за згодою наймодавця.

1058.

Стаття 817
Піднайм

 

 

Стаття 836 (817)
Піднайм

1059.

Передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише зі згоди наймодавця, якщо інше не передбачено договором або законом.

 

 

1. Передання наймачем речі у користування іншій особі (піднайм) можливе лише за згодою наймодавця, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

 

 

2. Строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму.

 

 

 

 

3. До договору піднайму застосовуються правила про договір найму.

1060.

Стаття 818
Право власності на плоди, доходи, продукцію, яка виготовлена наймачем

 

 

Стаття 837 (818)
Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм

1061.

1. Продукція, яка виготовлена наймачем шляхом використання речі, що передана йому в користування, є власністю наймача.

 

 

Наймачеві належить право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані ним в результаті користування річчю.

1062.

2. Плоди, одержані наймачем від речі, що передана йому в користування, є власністю наймача.

 

 

 

1063.

3. Доходи, одержані наймачем від використання речі при здійсненні ним підприємницької діяльності, є власністю наймача.

 

 

 

1064.

Стаття 819
Ремонт речі, яка передана наймачеві у володіння

 

 

Стаття 838 (819)
Ремонт речі, що передана у найм

1065.

1. Поточний ремонт речі провадиться наймачем і за його рахунок.

-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині першій статті 819 після слів "за його рахунок" додати "якщо іншого не передбачено договором".

враховано

1. Поточний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймачем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.

1066.

2. Капітальний ремонт речі провадиться наймодавцем і за його рахунок.

-10- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині другій статті 819 після слів "за його рахунок" додати "якщо іншого не передбачено договором".

враховано

2. Капітальний ремонт речі, переданої у найм, провадиться наймодавцем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором або законом.

1067.

3. Якщо наймодавець зволікає з проведенням капітального ремонту, що перешкоджає використанню речі відповідно до її призначення та умов договору, наймач має право сам відремонтувати річ, зарахувати вартість ремонту в суму плати за користування річчю або зажадати відшкодування вартості ремонту.

 

 

Капітальний ремонт проводиться у строк, встановлений договором. Якщо строк не встановлений договором або ремонт викликаний невідкладною потребою капітальний ремонт має бути проведений у розумний строк.

 

 

 

3. Якщо наймодавець не провів капітального ремонту речі, що перешкоджає її використанню відповідно до призначення та умов договору, наймач має право:

1) відремонтувати річ, зарахувавши вартість ремонту в суму плати за користування річчю, або вимагати відшкодування вартості ремонту.

 

 

 

 

2) вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

1068.

Стаття 820
Переважне право наймача на укладення нового договору найму

 

 

Стаття 839 (820)
Переважні права наймача

1069.

1. Якщо наймач належно виконував свої обов'язки за договором найму, то після спливу строку договору він має переважне право перед іншими особами на укладення нового договору найму.

 

 

1. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором найму, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк.

1070.

2. Умови нового договору найму визначаються домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших істотних умов договору переважне право наймача на укладення договору припиняється.

 

 

Наймач, який має намір скористатись переважним правом на укладення договору найму на новий строк, зобов'язаний повідомити про це наймодавця до спливу строку договору найму у строк, встановлений договором, а якщо він не встановлений договором - у розумний строк.

 

 

 

Умови договору найму на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо плати та інших умов договору переважне право наймача на укладення договору припиняється.

 

 

 

 

2. Наймач, який належно виконує свої обов'язки за договором найму, у разі продажу речі , яка є предметом найму, має переважне право перед іншими особами на її придбання.

1071.

Стаття 821
Правові наслідки поліпшення наймачем речі, яка передана йому в користування

 

 

Стаття 840 (821)
Поліпшення наймачем речі, переданої у найм

1072.

1. Річ, яка була поліпшена наймачем, залишається власністю наймодавця.

 

 

1.Наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише за згодою наймодавця.

1073.

2. У разі поліпшення речі зі згоди наймодавця наймач має право на відшкодування необхідних витрат, які були ним здійснені, або зарахування їх у суму плати за користування нею. Якщо в результаті поліпшення річ перестала існувати у попередньому стані, що дає підставу для висновку про створення нової речі, наймач стає її співвласником у розмірі частки її доданої вартості.

-11- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині другій статті 821 після слів "доданої вартості" додати "якщо іншого не встановлено законом або договором"

Враховано

2.Якщо поліпшення можуть бути відокремлені від речі без її пошкодження , наймач має право на їх вилучення.річчю.

 

 

 

3. Якщо поліпшення речі зроблені за згодою наймодавця, наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування їх вартості у рахунок плати за користування

1074.

3. Якщо поліпшення речі зроблено без згоди наймодавця, наймодавець має право односторонньо зарахувати витрати, які були здійснені наймачем, у рахунок плати за користування річчю або компенсувати ці витрати наймачеві.

 

 

4. Якщо в результаті поліпшення, зробленого за згодою наймодавця створена нова річ, наймач стає її співвласником . Частка наймача у праві власності відповідає вартості його витрат на поліпшення речі, якщо інше не встановлено договорм або законом.

5. Якщо наймач без згоди наймодавця зробив поліпшення, які не можна відокремити без шкоди для речі, він не має права на відшкодування їх вартості.

1075.

При відмові наймодавця провести таке зарахування або компенсувати вартість витрат на поліпшення речі наймач має право вилучити поліпшення речі, якщо це можливо без її пошкодження.

 

 

 

1076.

4. Вартість поліпшень, які були зроблені наймачем без згоди наймодавця, якщо вони не можуть бути вилучені без пошкодження речі, не підлягає компенсації.

 

 

 

1077.

Стаття 822
Правові наслідки погіршення стану речі, яка передана у користування

 

 

Стаття 841 (822)
Наслідки погіршення речі, переданої у найм

1078.

1. Наймач зобов'язаний усунути погіршення стану речі, які сталися з його вини.

 

 

1. Наймач зобов'язаний усунути погіршення речі, які сталися з його вини.

1079.

2. У разі неможливості відновлення стану речі або неможливості такого відновлення наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

 

 

2. У разі неможливості відновлення речі наймодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

1080.

3. Наймач не відповідає за погіршення стану речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зносу або упущень наймодавця.

 

 

3. Наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зносу або упущень наймодавця.

1081.

Стаття 823
Відповідальність за шкоду, яка завдана у зв'язку з використанням речі

 

 

Стаття 842 (823)
Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм

1082.

1. Шкода, яка завдана третім особам у зв'язку з використанням речі, підлягає відшкодуванню наймачем на загальних підставах.

 

 

1. Шкода, завдана третім особам у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм, відшкодовується наймачем на загальних підставах.

1083.

2. Домовленість сторін про звільнення наймодавця від відповідальності за шкоду, яка завдана при користуванні річчю, є недійсною.

 

 

2. Шкода, завдана у зв'язку з користуванням річчю, відшкодовується наймодавцем, якщо буде встановлено, це сталося внаслідок особливих властивостей або недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.

1084.

3. Шкода, яка була завдана у зв'язку з використанням речі, підлягає відшкодуванню наймодавцем, якщо буде встановлено, що вона виникла внаслідок особливих властивостей та недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати.

 

 

3. Умова договору про звільнення наймодавця від відповідальності за шкоду, завдану внаслідок особливих властивостей чи недоліків речі, про наявність яких наймач не був попереджений і про які він не знав і не міг знати, є нікчемною.

1085.

Стаття 824
Припинення договору найму

 

 

Стаття 843 (824)
Припинення договору найму

1086.

Договір найму припиняється у разі смерті фізичної особи, ліквідації юридичної особи, які були наймачами у договорі.

 

 

1. Договір найму припиняється у разі смерті наймача - фізичної особи, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

 

 

2. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем.

1087.

Стаття 825
Право наймодавця відмовитися від договору найму

 

 

Стаття 844 (825)
Право наймодавця відмовитися від договору найму

1088.

Наймодавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плати за користування нею протягом трьох місяців підряд.

 

 

1. Наймодавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування нею протягом трьох місяців підряд.

1089.

Договір у цьому випадку вважається розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

 

 

2. У раіз відмови наймодавця від договору, договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

1090.

Стаття 826
Розірвання договору найму на вимогу наймодавця

 

 

Стаття 845 (826)
Розірвання договору найму на вимогу наймодавця

1091.

Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо:

 

 

Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо:

1092.

1) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі;

-12- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині першій статті 826 після слів "призначенню речі" додати "якщо іншого не передбачено договором".

Враховано по суті

1) наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі;

1093.

2) наймач без дозволу наймодавця передав річ у користування іншій особі;

 

 

2) наймач без дозволу наймодавця передав майно у користування іншій особі;

1094.

3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;

 

 

3) наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;

1095.

4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, про що було обумовлено в договорі.

 

 

4) наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов'язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача.

1096.

Стаття 827
Розірвання договору найму на вимогу наймача

 

 

Стаття 846 (827)
Розірвання договору найму на вимогу наймача

1097.

Наймач має право вимагати розірвання договору, якщо:

 

 

Наймач має право вимагати розірвання договору, якщо:

1098.

1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та меті найму;

 

 

1) наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі;

1099.

2) наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі.

 

 

2) наймодавець не виконує свого обов'язку щодо проведення капітального ремонту речі.

1100.

Стаття 828
Обов'язки наймача у разі припинення договору найму

 

 

Стаття 847 (828)
Обов'язки наймача у разі припинення договору найму

1101.

1. У разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була від нього одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

 

 

1. У разі припинення договору наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

1102.

2. У разі зволікання з поверненням речі наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за час прострочення.

-13- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

У частині другій статті 828 після слів "за час прострочення" додати "якщо іншого її розміру не буде передбачено договором спеціально для цього випадку".

відхилено

2. Якщо наймач не виконує обов'язку щодо повернення речі наймодавець, має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі пдвійної плати за час прострочення.

1103.

Стаття 829
Позовна давність щодо вимог, які випливають із договору найму

 

 

Стаття 848 (829)
Позовна давність щодо вимог, які випливають із договору найму

1104.

1. На вимоги про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також на вимогу про відшкодування затрат на поліпшення цієї речі встановлюється позовна давність в один рік.

 

 

1. До вимог про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі встановлюється позовна давність в один рік.

1105.

2. Позовна давність щодо вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача - з моменту припинення договору найму.

 

 

2. Перебіг позовної давності щодо вимог наймодавця починається з моменту повернення речі наймачем, а щодо вимог наймача - з моменту припинення договору найму.

1106.

§ 2. Прокат

 

 

§ 2. Прокат

1107.

Стаття 830
Договір прокату

 

 

Стаття 849 (830)
Договір прокату

1108.

1. За договором прокату наймодавцем є фізична і юридична особа, для якої надання речей у користування є видом підприємницької діяльності.

 

 

1. За договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.

1109.

2. Договір прокату є договором про приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору прокату не можуть порушувати прав наймачів, які визначені в параграфі 1 цієї глави та іншими законами.

 

 

2. Договір прокату є договором приєднання. Наймодавець може встановлювати типові умови договору прокату. Типові умови договору прокату не можуть порушувати прав наймачів, встановлених законом.

1110.

Умови договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, що закріплене в типових умовах договору, є недійсними.

 

 

Умова договору прокату, які погіршують становище наймача порівняно з тим, що закріплене в типових умовах договору, є нікчемною .

1111.

3. Договір прокату є публічним.

 

 

3. Договір прокату є публічним договором.

1112.

4. До договору прокату застосовуються положення статей 807-809, 811-816, 821-829 цього Кодексу.

 

 

4. До договору прокату застосовуються загальні положення про найм, встановлені статтями 826-828, 830- 835, 840-848 цього Кодексу.

1113.

Стаття 831
Предмет прокату

 

 

Стаття 850 (831)
Предмет договору прокату

1114.

1. Предметом прокату є рухомі речі.

 

 

1. Предметом договору прокату є рухома річ, яка використовується для задоволення побутових невиробничих потреб .

1115.

2. Предмет прокату використовується для задоволення побутових невиробничих потреб.

 

 

 

1116.

Предмет прокату може використовуватися для виробничих потреб, якщо це визначено домовленістю сторін.

 

 

2. Предмет прокату може використовуватися для виробничих потреб, якщо це встановлено договором.

1117.

Стаття 832
Плата за користування річчю

 

 

Стаття 851 (832)
Плата за прокат речі

1118.

Плата за користування річчю визначається тарифами наймодавця.

 

 

Плата за прокат речі встановлюється за тарифами наймодавця.

1119.

Стаття 833
Право наймача на відмову від договору

 

 

Стаття 852 (833)
Право наймача на відмову від договору

1120.

1. Наймач має право відмовитися від договору і повернути майно наймодавцеві у будь-який час.

 

 

1. Наймач має право відмовитися від договору і повернути майно наймодавцеві у будь-який час.

1121.

2. Плата, що сплачена за весь строк дії договору, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування річчю.

 

 

2. Плата за прокат речі, що сплачена наймачем за весь строк дії договору, зменшується відповідно до тривалості фактичного користування річчю.

1122.

Стаття 834
Інші особливості договору прокату

 

 

Стаття 853 (834)
Особливості договору прокату

1123.

1. Наймач не має права на укладення договору піднайму.

 

 

1. Наймач не має права на укладення договору піднайму.

1124.

2. Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем.

 

 

2. Наймач не має переважного права на купівлю речі у разі її продажу наймодавцем.

1125.

3. Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо не доведе, що її пошкодження сталося з вини наймача.

 

 

3. Капітальний і поточний ремонт речі здійснює наймодавець за свій рахунок, якщо не доведе, що її пошкодження сталося з вини наймача.

1126.

§ 3. Найм (оренда) земельних ділянок

 

 

§ 3. Найм (оренда) земельної ділянки

 

 

 

Стаття 853-1

Договір найму (оренди) земельної ділянки

 

 

 

 

1. За договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язуэться передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату.

Земельна ділянка може передаватись у найм разом з насадженнями , будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них.

 

 

 

 

2. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

1127.

Стаття 835
Предмет найму

 

 

 

1128.

Предметом найму є земельна ділянка з насадженнями, будівлями, спорудами, водоймами, які знаходяться на ній, або без них.

 

 

 

1129.

Стаття 836
Форма договору найму земельних ділянок

 

 

 

1130.

1. Договір найму земельної ділянки укладається письмово.

 

 

 

1131.

2. Договір найму земельної ділянки з участю фізичної особи посвідчується нотаріально.

 

 

 

1132.

Стаття 837
Державна реєстрація договору найму земельних ділянок

 

 

 

1133.

Договір найму земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

1134.

Стаття 838
Плата за користування земельною ділянкою

 

 

 

1135.

Плата за користування земельною ділянкою, яка є державною або комунальною власністю, не може бути нижчою за встановлену законом.

 

 

 

1136.

Стаття 839
Інші умови договору найму земельної ділянки

 

 

 

1137.

Наймач може бути зобов'язаний до вчинення дій щодо впорядкування території, яка прилягає до земельної ділянки, що передана за договором.

 

 

 

1138.

Стаття 840
Піднайм (суборенда) земельних ділянок

 

 

 

1139.

Наймач може передати земельну ділянку або її частину в користування іншій особі (піднайм, суборенда) лише з дозволу наймодавця.

 

 

 

1140.

Стаття 841
Обов'язки наймача земельної ділянки

 

 

 

1141.

1. Наймач зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до мети, яка визначена в договорі.

 

 

 

1142.

2. Наймач зобов'язаний здійснювати комплекс заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню земельної ділянки.

 

 

 

1143.

3. Наймач зобов'язаний утримуватися від порушень прав власників сусідніх земельних ділянок і суб'єктів сервітутних прав.

 

 

 

 

 

 

 

1144.

Стаття 842
Розірвання договору найму земельної ділянки на вимогу наймача

 

 

 

1145.

1. Наймач має право відмовитися від найму земельної ділянки, попередньо повідомивши про це наймодавця.

 

 

 

1146.

2. У разі відмови наймача від договору наймодавець має право на одержання з нього плати за шість місяців, якщо доведе, що не міг знайти осіб, які бажали б укласти договір найму на тих самих умовах.

 

 

 

1147.

Стаття 843
Розірвання договору найму земельної ділянки на вимогу наймодавця

 

 

 

1148.

Наймодавець має право вимагати розірвання договору найму в разі, якщо:

 

 

 

1149.

1) наймач протягом одного року не почав використовувати земельну ділянку, у зв'язку з чим земельна ділянка може втратити свою споживчу вартість;

 

 

 

1150.

2) наймач використовує земельну ділянку не за призначенням, яке було визначене у договорі;

 

 

 

1151.

3) наймач, незважаючи на попередження наймодавця, не здійснює заходів для запобігання псуванню, забрудненню земельної ділянки або не вживає заходів для відновлення якості земельної ділянки, що було визначено в договорі;

 

 

 

1152.

4) наймач протягом трьох місяців підряд не вносить плати за користування земельною ділянкою.

 

 

 

1153.

Стаття 844
Правові наслідки смерті наймача земельної ділянки

 

 

 

1154.

Право найму земельної ділянки у разі смерті наймача переходить до його дітей, до того з подружжя, що пережив іншого, до батьків, а також інших членів сім'ї, якщо вони разом із наймачем користувалися земельною ділянкою.

 

 

 

1155.

§ 4. Найм (оренда) будівель та інших капітальних споруд

 

 

§ 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

1156.

Стаття 845
Форма договору найму будівель та інших капітальних споруд

 

 

Стаття 864 (845)
Форма договору найму будівель та інших капітальних споруд

1157.

1. Договір найму будівель та інших капітальних споруд, окремих їх частин укладається письмово.

 

 

1. Договір найму будівель та інших капітальних споруд, окремих їх частин укладається у письмовій формі.

1158.

2. Договір найму будівель та інших капітальних споруд або їх частин строком на один рік і більше укладається письмово і посвідчується нотаріусом.

 

 

2. Договір найму будівель та інших капітальних споруд або їх частин строком на один рік і більше укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

1159.

Стаття 846
Державна реєстрація договору найму будівель та інших капітальних споруд

 

 

Стаття 865 (846)
Державна реєстрація договору найму будівель та інших капітальних споруд

1160.

Договір найму будівель та інших капітальних споруд або їх частин, який укладений на строк щонайменше в один рік, підлягає державній реєстрації.

 

 

Договір найму будівель та інших капітальних споруд або їх частин, укладений на строк щонайменше в один рік, підлягає державній реєстрації.

 

 

 

Стаття 867(848)
Передання будівель та інших капітальних споруд у найм

 

 

 

 

1. Передання наймачеві будівель та інших капітальних споруд або їх частин оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами. З цього моменту починається обчислення строку договору, якщо інше не встановлено договором.

 

 

 

 

2. Повернення наймачем предмета найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами. З цього моменту договір найму припиняється.

1161.

Стаття 847
Надання наймачеві права користування земельною ділянкою

 

 

Стаття 866 (847)
Надання наймачеві права користування земельною ділянкою

1162.

1. Одночасно з правом найму будівель та інших капітальних споруд або їх частин наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі чи споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

 

 

1. Одночасно з правом найму будівель та інших капітальних споруд або їх частин наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також право користування земельною ділянкою, яка прилягає до будівлі чи споруди, у розмірі, необхідному для досягнення мети найму.

1163.

2. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки в договорі не визначений, наймач одержує право користування усією ділянкою, якою володів наймодавець.

 

 

2. У договорі найму сторони можуть визначити розмір земельної ділянки, яка передається наймачеві. Якщо розмір земельної ділянки в договорі не визначений, наймач одержує право користування усією ділянкою, якою володів наймодавець.

1164.

3. Якщо наймодавець не є власником земельної ділянки, згода власника на надання наймачеві права користування земельною ділянкою припускається, якщо інше не передбачено у договорі наймодавця з власником земельної ділянки.

 

 

3. Якщо наймодавець не є власником земельної ділянки, згода власника на надання наймачеві права користування земельною ділянкою припускається, якщо інше не встановлено у договорі наймодавця з власником земельної ділянки.

1165.

4. У разі продажу земельної ділянки у наймача зберігається право користування нею на весь строк договору.

 

 

 

1166.

Стаття 848
Передання будівель та інших капітальних споруд у найм

 

 

 

1167.

1. Передання наймачеві будівель та інших капітальних споруд або їх частин оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами. З цього моменту починається обчислення строку договору, якщо інше не визначено погодженням сторін.

 

 

 

1168.

2. Повернення наймачем предмета найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами. З цього моменту договір найму вважається припиненим.

 

 

 

1169.

Стаття 849
Плата за користування

 

 

Стаття 868 (849)
Плата за користування

1170.

Плата, яка справляється з наймача, складається із плати за користування будівлею, спорудою і плати за користування земельною ділянкою.

 

 

Плата, яка справляється з наймача будівлі, іншої капітальної споруди складається із плати за користування будівлею, спорудою і плати за користування земельною ділянкою.

1171.

§ 5. Найм (оренда) транспортних засобів

 

 

§ 5. Найм (оренда) транспортного засобу

1172.

Стаття 850
Предмет найму

 

 

Стаття 869 (850)
Предмет договору найму

1173.

1. До транспортних засобів, стосовно до цього параграфа, належать повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби, тощо.

 

 

1.Предметом договору можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо.

1174.

2. Відповідно до умов договору наймачеві може надаватися у користування транспортний засіб з екіпажем, який його обслуговує, або без нього.

 

 

2. Договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує.

 

 

 

3. Сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.

1175.

Стаття 851
Форма договору найму транспортних засобів

 

 

Стаття 870 (851)
Форма договору найму транспортних засобів

1176.

1. Договір найму транспортних засобів укладається письмово.

 

 

1. Договір найму транспортних засобів укладається у письмовій формі.

1177.

2. Договір найму транспортних засобів з участю фізичної особи посвідчується нотаріально.

 

 

2. Договір найму транспортних засобів з участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченю.

1178.

Стаття 852
Комерційна діяльність наймача транспортного засобу

 

 

Стаття 871 (852)
Діяльність наймача транспортного засобу

1179.

Наймач має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори, відповідно до призначення транспортного засобу.

 

 

Наймач самостійно здійснює використання транспортного засобу у своїй діяльності і має право без згоди наймодавця укладати від свого імені договори перевезення, а також інші договори, відповідно до призначення транспортного засобу.

1180.

Стаття 853
Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу

 

 

Стаття 872 (853)
Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу

1181.

1. Наймач транспортного засобу зобов'язаний підтримувати його в належному технічному стані.

 

 

1. Наймач транспортного засобу зобов'язаний підтримувати його в належному технічному стані.

1182.

2. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплати податків та інших платежів, несе наймач.

 

 

2. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу, в тому числі зі сплатою податків та інших платежів, несе наймач.

1183.

Стаття 854
Страхування транспортного засобу

 

 

Стаття 873 (854)
Страхування транспортного засобу

1184.

1. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем.

 

 

1. Страхування транспортного засобу здійснюється наймодавцем.

1185.

2. Наймач зобов'язаний застрахувати відповідальність за шкоду, яка може бути завдана третім особам у зв'язку з використанням транспортного засобу.

 

 

2. Наймач зобов'язаний застрахувати відповідальність за шкоду, яка може бути завдана третім особам у зв'язку з використанням транспортного засобу.

1186.

Стаття 855
Правові наслідки пошкодження транспортного засобу

 

 

Стаття 874 (855)
Правові наслідки пошкодження транспортного засобу

1187.

Наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, які виникли у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

 

 

Наймач зобов'язаний відшкодувати збитки, які виникли у зв'язку із втратою або пошкодженням транспортного засобу, якщо не доведе, що це сталося не з його вини.

1188.

Стаття 856
Правові наслідки заподіяння шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу

 

 

Стаття 875 (856)
Правові наслідки заподіяння шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу

1189.

Наймач зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану іншим особам у зв'язку з використанням транспортного засобу, відповідно до правил глави 80 цього Кодексу.

 

 

Наймач зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану іншим особам у зв'язку з використанням транспортного засобу, відповідно до правил глави 81 цього Кодексу.

1190.

Стаття 857
Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, що його обслуговує

 

 

Стаття 876 (857)
Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, яеий його обслуговує

1191.

1. Сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.

 

 

 

1192.

2. Наймач самостійно здійснює комерційне використання транспортного засобу.

 

 

 

1193.

3. Управління та технічна експлуатація транспортного засобу провадиться його екіпажем. Екіпаж не припиняє трудових відносин з наймодавцем. Витрати на утримання екіпажу несе наймодавець.

 

 

1. Управління та технічна експлуатація транспортного засобу провадиться його екіпажем. Екіпаж не припиняє трудових відносин з наймодавцем. Витрати на утримання екіпажу несе наймодавець.

1194.

4. Екіпаж транспортного засобу зобов'язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо вони суперечать умовам договору, використанню транспортного засобу за призначенням, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.

 

 

2. Екіпаж транспортного засобу зобов'язаний відмовитися від виконання розпоряджень наймача, якщо вони суперечать умовам договору, використанню транспортного засобу за призначенням, а також якщо вони можуть бути небезпечними для екіпажу, транспортного засобу, прав інших осіб.

1195.

5. Законом можуть встановлюватися додаткові особливості договору найму повітряних, морських, річкових суден та інших транспортних засобів з екіпажами.

 

 

3. Законом можуть встановлюватися додаткові особливості договору найму повітряних, морських, річкових суден та інших транспортних засобів з екіпажами.

1196.

§ 6. Лізинг

 

 

§ 6. Лізинг

1197.

Стаття 858
Договір лізингу

 

 

Стаття 877 (858)
Договір лізингу

1198.

1. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) зобов'язується передати іншій стороні (лізингоодержувачеві) у користування належне їй на праві власності майно, набуте раніше самостійно для подальшої здачі в оренду (прямий лізинг), або ж зобов'язується за дорученням лізингоодержувача укласти договір купівлі-продажу (поставки) з третьою стороною (продавцем, постачальником) для набуття у свою власність майна з метою подальшої здачі його в оренду лізингоодержувачеві на певний строк і за визначену плату (непрямий лізинг).

-14- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину першу статті 858 викласти в редакції "За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) зобовязується передати іншій стороні (лізингоодержувачу) у користування належне їй на праві власності майно, як спеціально придбане для цього лізингодавцем згідно визначених в угоді з лізингоодержувачем спеціфікації та умов (непрямий лізинг), так і майно, придбане лізингодавцем на свій розсуд безвідносно до будь-яких попередніх домовленостей з лізингоодержувачем, або отримане ним у власність в інший спосіб (прямий лізинг), на певний строк і за визначену плату".

Враховано

1. За договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить йому на праві вланості і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов ( непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі) .

1199.

2. Предметом договору лізингу можуть бути будь-які неспоживні речі, що використовуються для підприємницької діяльності, крім земельних ділянок та інших природних об'єктів.

-15- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину другу статті 858 викласти в редакції: "Предметом договору лізингу можуть бути будь-які непоживні речі, віднесені законодавством до основних фондів, крім земельних ділянок, та за винятком тих, щодо яких чинним законодавством встановлено заборону передачі у лізинг".

Відхилено

2. До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) ( статті 824 - 848 цього Кодексу) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом.

До відносин, пов'язаних із лізингом, застосовуються правила про договір купівлі - продажу та про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.

1200.

3. До договору лізингу застосовуються правила цього Кодексу, що регулюють договори купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), якщо інше не передбачено договором лізингу, законом, іншими правовими актами.

-16- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Частину третю статті 858 вилучити.

Відхилено

3. Особливості окремих видів і форм лізингу встановлюються законом.

1201.

4. Залежно від особливостей відносин сторін, передбачених договором, лізинг може бути зворотним, фінансовим, оперативним або іншого виду.

 

 

 

 

 

 

Стаття 877 -1

Предмет договору лізингу

 

 

 

 

1. Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

 

 

 

 

2. Не можуть бути предметом договору лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також інші речі, встановлені законом..

1202.

Стаття 859
Зворотний лізинг

 

 

Статті 878(859) - 883(864) виключені.

1203.

За умовами договору зворотного лізингу лізингодавець купує майно у продавця (лізингоодержувача) з одночасним (зворотним) наданням йому цього майна у користування з правом подальшого набуття права власності на нього.

 

 

 

1204.

Стаття 860
Фінансовий лізинг

 

 

 

1205.

За договором фінансового лізингу лізингодавець відповідно до специфікації та умов, схвалених лізингоодержувачем, укладає договір купівлі-продажу (поставки) з третьою стороною - продавцем (постачальником) про набуття майна у власність з метою подальшого передання його у користування лізингоодержувачеві на строк, що збігається зі строком повної амортизації цього майна.

 

 

 

1206.

Лізингоодержувач має право набути використовуване майно зі спливом строку оренди за застережену сторонами ціну, що відповідає передбачуваній залишковій вартості майна.

 

 

 

1207.

Стаття 861
Оперативний лізинг

 

 

 

1208.

За договором оперативного лізингу лізингоодержувач користується одержаним за договором з лізингодавцем майном протягом строку, який є коротшим від строку амортизації цього майна. Зі спливом строку дії договору він може бути продовжений на новий строк або майно має бути повернене лізингодавцеві.

 

 

 

1209.

Стаття 862
Обов'язки лізингоодержувача

 

 

 

1210.

Лізингоодержувач зобов'язаний:

 

 

 

1211.

1) належним чином користуватися майном, підтримувати його відповідно до умов договору, на яких воно було передане, з урахуванням його природного зносу та змін майна, погоджених сторонами;

 

 

 

1212.

2) своєчасно та у повному обсязі за погодженим з лізингодавцем графіком провадити лізингові платежі;

 

 

 

1213.

3) у разі припинення договору, якщо він не реалізує своє право на покупку (викуп) майна та не продовжить його використання, повернути майно лізингодавцеві у стані, зазначеному в договорі.

 

 

 

1214.

Стаття 863
Права лізингоодержувача

 

 

 

1215.

Лізингоодержувач має право:

 

 

 

1216.

1) відмовитися від прийняття предмета лізингу, який не відповідає умовам договору, затримувати належні лізингодавцеві платежі до усунення ним порушення;

 

 

 

1217.

2) зажадати від лізингодавця відшкодування збитків, що виникли внаслідок його винних дій або упущень.

 

 

 

1218.

Стаття 864
Обов'язки лізингодавця

 

 

 

1219.

1. Лізингодавець зобов'язаний:

 

 

 

1220.

1) передати належне йому на праві власності майно у користування лізингоодержувачеві або ж за дорученням лізингоодержувача відповідно до його вибору та визначеної ним специфікації укласти договір купівлі-продажу (поставки) майна з відповідним продавцем (постачальником) і передати його у користування лізингоодержувачеві;

 

 

 

1221.

2) не втручатися у вибір лізингоодержувачем продавця (постачальника) майна та у визначення специфікації предмета лізингу;

 

 

 

1222.

3) набуваючи майно для лізингоодержувача, сповістити продавця про те, що майно призначене для передання у лизинг конкретній особі;

 

 

 

1223.

4) прийняти майно від лізингоодержувача зі спливом строку лізингу, якщо це майно не буде викуплене лізингоодержувачем.

 

 

 

1224.

2. Якщо інше не передбачено договором, лізингодавець не несе відповідальності перед лізингоодержувачем за виконання продавцем (постачальником) вимог, що випливають із договору купівлі-продажу (поставки), крім випадків, коли відповідальність за вибір продавця відповідно до договору покладається на лізингодавця. У такому разі лізингоодержувач має право на свій розсуд ставити вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу (поставки), як безпосередньо продавцеві (постачальникові) майна, так і лізингодавцеві, які несуть перед ним солідарну відповідальність.

 

 

 

1225.

Стаття 865
Права лізингоодержувача стосовно продавця (постачальника) майна

 

 

Стаття 884 (865)
Відповідальність продавця (постачальника) предмету договору лізингу

1226.

1. Лізингоодержувач має стосовно продавця (постачальника) майна (предмет лізингу) усі права вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу (поставки) цього майна, зокрема щодо якості та комплектності майна, строків його передання (поставки). Однак лізингоодержувач не має права припиняти або змінювати дію договору купівлі-продажу (поставки) між лізингодавцем і продавцем (постачальником).

 

 

1. Якщо відповідно до договору непрямого лізингу вибір продавця (постачальника) предмету договору лізингу був здійснений лізингоодержувачем, відповідальність перед лізингоодержувачем за порушення зобов'язання щодо якості, комплектності, справності предмета договору лізингу, його доставки, заміни безоплатного усунення недоліків, монтажу та запуску в експлуатацію тощо несе продавець (постачальник) предмету договору лізингу. Якщо вибір продавця (постачальника) предмету договору лізингу був здійснений лізингодавцем, продавець (постачальник) та лізингодавець несуть перед лізингоодержувачем солідарну відповідальність за зобов'язанням щодо продажу (поставки) предмету договору лізингу.

1227.

2. Право лізингоодержувача на ремонт і технічне обслуговування майна (предмета лізингу) визначається у самостійному договорі з продавцем (постачальником).

 

 

2. Ремонт і технічне обслуговування предмета договору лізингу здійснюються продавцем (постачальником) на підставі договору між лізингоодержувачем та продавцем (постачальником).

1228.

Стаття 866
Ризик випадкового знищення або випадкового псування майна, що є предметом лізингу

 

 

Стаття 885 (866)
Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету договору лізингу

1229.

1. Ризик випадкового знищення або випадкового псування майна, що є предметом прямого лізингу, несе лізингодавець.

 

 

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмету договору лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не ствновлено договором або законом..

1230.

2. Ризик випадкового знищення або випадкового псування майна, що є предметом непрямого лізингу, несе лізингоодержувач.

 

 

2. Якщо лізигодавець або продавець (постачальник) прострочили передання предмету договору лізингу лізингоодержувачу, або лізигоодержувач прострочив повернення предмету договору лізингу лізингодавцю, ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження несе сторона, яка прострочила.

1231.

3. Якщо продавець (постачальник) або лізингодавець прострочили передання майна, що є предметом лізингу, ризик випадкового знищення або випадкового псування несе сторона, що прострочила.

 

 

 

1232.

Глава 58
Найм житла

 

 

Глава 58 (58)
Найм (оренда) житла

1233.

Стаття 867
Договір найму житла

 

 

Стаття 886 (867)
Договір найму житла

1234.

1. За договором найму житла одна сторона - наймодавець (власник житла) зобов'язується надати іншій стороні - наймачеві - житло за плату в тимчасове володіння та користування для проживання у ньому.

 

 

1. За договором найму житла одна сторона - власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому за плату на певний строк .

 

 

 

2. Підстави, умови, порядок укладення та припинення договору найму житла, що є об"єктом права державної або комунальної власності, встановлюються законом.

Законом можуть бути встановлені особливості найму житла.

1235.

2. У державному та комунальному житловому фонді соціального використання житло надається за договором соціального найму житла. Підстави, умови та порядок укладення такого договору визначаються житловим законодавством. Правила цієї глави застосовуються до цього договору тільки у випадках, якщо інше не передбачено житловим законодавством.

 

 

3. До договору найму житла застосовуюються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

1236.

Стаття 868
Сторони у договорі найму житла

 

 

Стаття 887 (868)
Сторони у договорі найму житла

1237.

1. Наймодавцями за договором найму житла можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

 

 

1. Сторонами у договорі найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. особи.

1238.

2. Наймачами за договором найму житла можуть бути тільки фізичні особи.

 

 

2. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання у ньому фізичних осіб.

1239.

3. Юридична особа, що орендує житло, може використовувати його тільки для фізичних осіб.

 

 

Стаття 888 (869)
Предмет договору найму житла

1240.

Стаття 869
Об'єкт договору найму житла

 

 

1. Предметом договору найму житла може бути помешкання :окрема квартира або її частина, житловий будинок або його частина.

1241.

1. Об'єктом договору найму житла може бути окрема квартира або інше ізольоване помешкання (частина квартири), а також одноквартирний житловий будинок або його частина.

 

 

2. Помешкання має бути придатним для постійного проживання у ньому .

1242.

2. Помешкання має бути придатним для постійного у ньому проживання і за розміром відповідати вимогам, передбаченим житловим законодавством.

 

 

 

1243.

3. Наймач житла у багатоквартирному будинку поряд із правом користування житлом має право користування майном, яке обслуговує будинок.

 

 

3. Неізольоване помешкання ( кімната, з'єднана з іншою кімнатою спільним входом, а також частини кімнати) може передаватись у найм за короткостроковим договором (частиниа друга статті 898 цього Кодексу) в одноквартирному житловому будинку або у квартирі багатоквартирного житлового будинку, власниками яких є фізичні особи.

1244.

4. Допускається здавання у найм за короткостроковим договором (п. 2 статті 879 цього Кодексу) в одноквартирному будинку або у квартирі багатоквартирного будинку, власниками яких є фізичні особи, неізольованого помешкання (кімнати, з'єднаної з іншою кімнатою спільним входом, а також частини кімнати).

 

 

4. Наймач житла у багатоквартирному житловому будинку має право користування майном, яке обслуговує будинок.

1245.

Стаття 870
Форми договору найму житла

 

 

Стаття 889 (870)
Форма договору найму житла

1246.

Договір найму житла укладається письмово.

 

 

Договір найму житла укладається у письмовій формі.

 

 

 

 

1247.

Стаття 871
Чинність договору найму житла при переході права власності на житло до іншої особи

 

 

Стаття 890 (871)
Правонаступництво при зміні власника житла, переданого у найм

1248.

При переході права власності на житло, що здане у найм, до іншої особи договір найму зберігає чинність і щодо нового власника на умовах, що були раніше укладені.

 

 

При зміні власника житла, переданого у найм до нового власника переходять права та обов'язки наймодавця.

 

 

 

 

1249.

Стаття 872
Обов'язки наймодавця житла

 

 

Статті 891(872)-896(877) виключені

1250.

1. Наймодавець зобов'язаний передати наймачеві вільне житло.

 

 

 

1251.

2. Наймодавець зобов'язаний забезпечувати належну експлуатацію будинку, в якому знаходиться здане у найм житло, надавати наймачеві за плату необхідні комунальні послуги, забезпечувати проведення ремонту спільного майна багатоквартирного будинку та того устаткування для надання комунальних послуг, що знаходиться у помешканні.

 

 

 

 

 

 

 

1252.

Стаття 873
Обов'язки наймача житла

 

 

Стаття 873
Обов'язки наймача житла

1253.

Наймач зобов'язаний використовувати житло тільки для проживання, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.

 

 

Наймач зобов'язаний використовувати житло тільки для проживання, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.

1254.

Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця.

 

 

Наймач не має права провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди наймодавця.

1255.

Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло. Якщо договором не встановлено інше, наймач зобов'язаний самостійно вносити комунальні платежі.

 

 

Наймач зобов'язаний своєчасно вносити плату за житло. Якщо договором не встановлено інше, наймач зобов'язаний самостійно вносити комунальні платежі.

1256.

Стаття 874
Наймач та особи, що постійно проживають разом з ним

 

 

Стаття 874
Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним

1257.

1. При укладенні договору найму житла у договорі мають бути зазначені особи, що разом проживають з наймачем для постійного проживання у житлі. Вони набувають рівних із наймачем прав щодо користування житлом.

 

 

1. У договорі найму житла мають бути вказані особи, які разом проживатимуть разом із наймачем. Ці особи набувають рівних із наймачем прав та обов'язків щодо користування житлом.

1258.

2. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за дії осіб, що постійно проживають разом з ним і порушують умови договору найму житла.

 

 

2. Наймач несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

1259.

3. Особи, що постійно проживають разом з наймачем, можуть за погодженням між собою і з наймачем укласти договір про те, що всі вони несуть солідарну відповідальність перед ним. У цьому разі усі вони є співнаймачами житла.

 

 

3. Якщо наймачами житла є кілька осіб, їхній обов'язок за договором найму житла є солідарним.

1260.

4. Порядок користування житлом наймачем та особами, що постійно проживають з ним, у тому числі й тими, що є співнаймачами, визначається угодою між ними, а у випадках виникнення між ними незгоди спір вирішується судом.

 

 

4. Порядок користування житлом наймачем та особами, які постійно проживають з ним, визначається за домовленістю між ними, а у разі виникнення спору - вирішується судом.

1261.

Стаття 875
Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло, що займається

 

 

Стаття 875
Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло, що займається

1262.

1. Наймач та особи, які постійно проживають з ним, у тому числі й ті, що є співнаймачами, мають право за їх спільною згодою та зі згоди наймодавця вселити у житло, що займається, інших осіб для постійного у ньому проживання.

 

 

1. Наймач та особи, які постійно проживають з ним, мають право за їхньою спільною згодою та за згодою наймодавця вселити у житло інших осіб для постійного проживання у ньому .

1263.

2. На вселення до батьків їхніх неповнолітніх дітей такої згоди не потрібно.

 

 

.

1264.

3. Особи, що вселилися у житло, відповідно до п. 1 цієї статті, набувають рівні з іншими особами права користування житлом, якщо при їх вселенні не було застережено інше.

 

 

2. Особи, які вселилися у житло, відповідно до частини першої цієї статті, набувають рівні з іншими особами права користування житлом, якщо інше не було обумовлено при їх вселенні.

1265.

4. Вселення інших осіб, відповідно до цієї статті, допускається за умови додержання вимог законодавства про норму площі житла на кожного мешканця, крім випадків вселення неповнолітніх дітей.

 

 

 

1266.

Стаття 876
Тимчасові мешканці

 

 

Стаття 876
Тимчасові мешканці

1267.

1. Наймач та особи, які постійно з ним проживають за взаємною згодою та за попереднім сповіщенням наймодавця, можуть дозволити тимчасове проживання у житлі, що перебуває в їхньому користуванні, осіб без стягнення плати за користування житлом (тимчасових мешканців).

 

 

1. Наймач та особи, які постійно з ним проживають за взаємною згодою та за попереднім сповіщенням наймодавця, можуть дозволити тимчасове проживання у помешканні іншої особи без стягнення плати за користування житлом (тимчасових мешканців).

1268.

2. Вселення тимчасових мешканців на строк понад півтора місяця допускається при додержанні вимог законодавства про норму площі житла на кожного мешканця.

 

 

 

1269.

3. Загальний строк проживання тимчасових мешканців не може перевищувати шести місяців.

 

 

 

1270.

4. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування житлом.

 

 

4. Тимчасові мешканці не мають самостійного права користування житлом.

1271.

5. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання, а якщо строк не погоджений, - не пізніше семи днів від дня поставлення до них вимоги про звільнення приміщення наймачем або іншою особою, що постійно з ним проживає.

 

 

5. Тимчасові мешканці повинні звільнити житло після спливу погодженого з ними строку проживання або не пізніше семи днів від дня пред"явлення до них наймачем або наймодавцем вимоги про звільнення помешкання.

1272.

Стаття 877
Ремонт житла, що здане у найм

 

 

Стаття 877
Ремонт житла, що здане у найм

1273.

1. Поточний ремонт житла, що здане у найм, є обов'язком наймача, якщо інше не встановлено договором найму житла.

 

 

1. Поточний ремонт житла, що здане у найм, є обов'язком наймача, якщо інше не встановлено договором.

1274.

2. Капітальний ремонт житла, що здане у найм, є обов'язком наймодавця, якщо інше не встановлено договором найму житла.

 

 

2. Капітальний ремонт житла, що здане у найм, є обов'язком наймодавця, якщо інше не встановлено договором.

1275.

3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, здане в найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, без згоди наймача не допускається.

 

 

3. Переобладнання житлового будинку, в якому знаходиться житло, здане в найм, якщо таке переобладнання істотно змінить умови користування житлом, без згоди наймача не допускається.

1276.

Стаття 878
Плата за житло

 

 

Стаття 897 (878)
Плата за користування житлом

1277.

1. Розмір плати за житло встановлюється за погодженням сторін у договорі найму житла. У разі якщо відповідно до закону встановлений максимальний розмір плати за житло, плата, встановлена у договорі, не повинна перевищувати цього розміру.

 

 

1. Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла.

Якщо законом встановлений максимальний розмір плати за користування житлом, плата, встановлена у договорі, не може перевищувати цього розміру.

1278.

2. Одностороння зміна розміру плати за житло не допускається, крім випадків, передбачених законом або договором.

 

 

2. Одностороння зміна розміру плати за користування житлом не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

1279.

3. Плата за житло має вноситися наймачем у строк, передбачений договором найму житла. Якщо договором строк не передбачений, плата має вноситися наймачем щомісяця у порядку, встановленому житловим законодавством.

 

 

3. Наймач вносить плату за користування житлом у строк, встановлений договором найму житла.

Якщо строк внесення плати за користуванням житлом не встановлений, наймач вносить її щомісяця.

1280.

Стаття 879
Строк у договорі найму житла

 

 

Стаття 898 (879)
Строк договору найму житла

1281.

1. Договір найму житла укладається на строк, що не перевищує п'яти років. Якщо у договорі строк не визначений, договір вважається таким, що укладений на п'ять років.

 

 

1. Договір найму житла укладається на строк, що не перевищує п'яти років. Якщо у договорі строк не встановлений, договір є укладеним на п'ять років.

1282.

2. До договору найму житла, укладеному на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються правила п. 1 статті 874, статей 876, 880-882, п. 4 статті 883 цього Кодексу.

 

 

2. До договору найму житла, укладеному на строк до одного року (короткостроковий найм), не застосовуються правила статей 899, 900, частини четвертої статті 902 цього Кодексу.

1283.

Стаття 880
Переважне право наймача на укладення договору на новий строк

 

 

Стаття 899 (880)
Переважні права наймача житла

1284.

1. Зі спливом строку договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк.

 

 

1. Зі спливом строку договору найму житла наймач має переважне право на укладення договору найму житла на новий строк.

1285.

Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла наймодавець повинен запропонувати наймачеві укласти договір на тих самих або інших умовах або ж попередити наймача про відмову від продовження договору у зв'язку з рішенням не здавати протягом не менш як року житла у найм. Якщо наймодавець не виконав цього обов'язку, а наймач не відмовився від продовження договору, договір вважається продовженим на тих самих умовах і на той самий строк.

 

 

Не пізніше ніж за три місяці до спливу строку договору найму житла наймодавець повинен запропонувати наймачеві укласти договір на тих же або інших умовах чи попередити наймача про відмову від укладення договору на новий строк у зв'язку з рішенням не передавати майно у найм протягом строку не менш як один рік.. Якщо наймодавець не виконав цього обов'язку, а наймач не відмовився від укладення договору на новий строк, договір договір є укладеним на тих же умовах і на той же строк.

1286.

2. У разі погодження умов договору наймач не має права вимагати збільшення числа осіб, що постійно з ним проживають за договором найму житла.

 

 

 

1287.

3. Якщо наймодавець відмовився від продовження договору у зв'язку з рішенням не здавати житло в найм, але протягом року від дня спливу строку договору з наймачем уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати визнання такого договору нечинним та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою поновити з ним договір.

 

 

Якщо наймодавець відмовився від укладення договору на новий строк у зв'язку з рішенням не передавати житло в найм, але протягом одного року від дня спливу строку договору уклав договір найму житла з іншою особою, наймач має право вимагати визнання такого договору недійсним та (або) відшкодування збитків, завданих відмовою укласти з ним договір на новий строк.

 

 

 

2. У разі продажу житла, яке було предметом договору найму, наймач має переважне перед іншими особами право на його придбання.

1288.

Стаття 881
Піднайм житла

 

 

Стаття 900 (881)
Договір піднайму житла

1289.

1. За договором піднайму житла наймач за згодою наймодавця передає на певний строк частину або все найняте ним приміщення у користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права користування житлом. Відповідальним перед наймодавцем за договором найму житла залишається наймач.

 

 

1. За договором піднайму житла наймач за згодою наймодавця передає на певний строк частину або все найняте ним помешкання у користування піднаймачеві. Піднаймач не набуває самостійного права користування житлом

1290.

2. Договір піднайму може бути укладений за умови додержання вимог житлового законодавства про норму площі житла на кожного мешканця.

 

 

 

1291.

3. Договір піднайму є оплатним. Розмір плати за користування житлом і за комунальні послуги встановлюється погодженням сторін.

 

 

2. Договір піднайму житла є оплатним. Розмір плати за користування житлом встановлюється договором піднайму.

1292.

4. Строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму житла.

 

 

4. Строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму житла.

1293.

5. У разі дострокового припинення договору найму житла одночасно з ним припиняється договір піднайму.

 

 

5. У разі дострокового припинення договору найму житла одночасно з ним припиняється договір піднайму.

1294.

6. На договір піднайму не поширюються правила про переважне право на укладення договору на новий строк.

 

 

6. На договір піднайму не поширюються правила про переважне право на укладення договору на новий строк.

 

 

 

 

1295.

Стаття 882
Заміна наймача у договорі найму житла

 

 

Стаття 901 (882)
Заміна наймача у договорі найму житла

1296.

1. На вимогу наймача та інших осіб, що постійно з ним проживають, і за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з повнолітніх осіб, що постійно проживає з наймачем.

 

 

1. На вимогу наймача та інших осіб, що постійно з ним проживають, і за згодою наймодавця наймач у договорі найму житла може бути замінений однією з повнолітніх осіб, яка постійно проживає з наймачем.

1297.

2. У разі смерті наймача або його вибуття з житла договір залишається чинним на тих самих умовах, а наймачем стає одна з осіб, що постійно проживає з колишнім наймачем, за спільною згодою між ними. Якщо такої згоди не досягнуто, всі особи, що постійно проживають у помешканні, стають співнаймачами.

 

 

2. У разі смерті наймача або вибуття його з житла наймачем можуть стати усі інші повнолітні особи, які постійно проживали із колишнім наймачем, або за погодженням із наймодавцем- одна або декілька із цих осіб. У цьому разі договір найму житла залишається чинним на попердніх умовах.

 

 

 

 

1298.

Стаття 883
Розірвання договору найму житла

 

 

Стаття 902 (883)
Розірвання договору найму житла

1299.

1. Наймач житла має право за згодою інших осіб, що постійно проживають з ним, у будь-який час розірвати договір найму з письмовим попередженням наймодавця за три місяці.

1. Наймач житла має право за згодою інших осіб, що постійно проживають з ним, у будь-який час відмовитись від договору найму, письмово попередивши про це наймодавця за три місяці.

 

 

 

Якщо наймач звільнив помешкання негайно, наймодавець має право вимагати від нього сплатити плату за користування житломза три місяці, якщо він доведе, що не міг укласти договір найму на тих же умовах з іншою особою.

1300.

2. Договір найму житла може бути розірваний у судовому порядку на вимогу наймодавця у випадках:

 

 

2. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу наймодавця у випадку:

1301.

1) невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі - понад два рази зі спливом встановленого договором строку платежу;

 

 

1) невнесення наймачем плати за житло за шість місяців, якщо договором не встановлений більш тривалий строк, а при короткостроковому наймі - понад два рази ;

1302.

2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він несе відповідальність.

 

 

2) руйнування або псування житла наймачем або іншими особами, за дії яких він несе відповідальність.

1303.

За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для усунення ним порушень, що стали підставою для розірвання договору найму житла. Якщо протягом визначеного судом строку наймач не усуне допущених порушень або не вживе усіх необхідних заходів для їх усунення, суд за повторним зверненням наймодавця приймає рішення про розірвання договору найму житла. При цьому на прохання наймача суд у рішенні про розірвання договору може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік.

 

 

За рішенням суду наймачеві може бути наданий строк не більше одного року для усунення ним порушень, що стали підставою для розірвання договору найму житла.

 

 

 

Якщо протягом визначеного судом строку наймач не усуне допущених порушень, суд за повторним позовом наймодавця постановляє рішення про розірвання договору найму житла. На прохання наймача суд у рішенні про розірвання договору може відстрочити виконання рішення не більше ніж на один рік.

1304.

Короткостроковий договір, об'єктом якого є кімната або частина кімнати, якщо в ньому не зазначений конкретний строк чинності, може бути розірваний на вимогу наймодавця до спливу встановленого законом строку в один рік у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та осіб, що постійно проживають з ним. Однак наймодавець повинен попередити наймача про майбутнє розірвання договору не пізніше ніж за два місяці, якщо встановлений законом строк чинності договору, що залишився, є більшим ніж два місяці.

 

 

3. Короткостроковий договір найму кімнати або частини кімнати, конкретний строк якого не встановлений, може бути розірваний на вимогу наймодавця до спливу встановленого законом строку в один рік у разі необхідності використання житла для проживання самого наймодавця та осіб, що постійно проживають з ним.

Наймодавець повинен попередити наймача про розірвання договору не пізніше ніж за два місяці, якщо строк договору, що залишився, є більшим ніж два місяці.

1305.

3. Договір найму житла може бути розірваний у судовому порядку на вимогу будь-якої із сторін у договорі:

 

 

3. Договір найму житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу будь-якої із сторін:

1306.

1) якщо житло стає непридатним для постійного проживання, а також у разі його аварійного стану;

 

 

1) якщо житло стає непридатним для постійного проживання;

1307.

2) в інших випадках, передбачених житловим законодавством.

 

 

2) в інших випадках, встановлених законом.

1308.

4. Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він несе відповідальність, використовують житло не за призначенням або ж систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення порушення.

 

 

4. Якщо наймач житла або інші особи, за дії яких він несе відповідальність, використовують житло не за призначенням або ж систематично порушують права та інтереси сусідів, наймодавець може попередити наймача про необхідність усунення порушення.

1309.

Якщо наймач або інші особи, за дії яких він несе відповідальність, після попередження продовжує використовувати житло не за призначенням або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право у судовому порядку розірвати договір найму житла. У цьому разі застосовуються правила частини третьої п. 2 цієї статті.

 

 

Якщо наймач або інші особи, за дії яких він несе відповідальність, після попередження продовжують використовувати житло не за призначенням або порушувати права та інтереси сусідів, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму житла. У цьому разі застосовуються правила частини третьої пункту 2 цієї статті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310.

Стаття 884
Наслідки розірвання договору найму житла

 

 

Стаття 903 (884)
Наслідки розірвання договору найму житла

1311.

У разі розірвання договору найму житла наймач та інші фізичні особи, що проживають у помешканні до моменту розірвання договору, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду.

 

 

У разі розірвання договору найму житла наймач та інші, що проживали у помешканні, підлягають виселенню з житла на підставі рішення суду, без надання їм іншого житла.

 

 

 

 

1312.

Глава 59
Позичка

 

 

 

Глава 59
Позичка

1313.

Стаття 885
Договір позички

 

 

Стаття 885
Договір позички

1314.

1. За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

 

 

1. За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

1315.

2. Користування річчю припускається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

 

 

2. Користування річчю припускається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

1316.

3. До договору позички застосовуються правила глави 57 цього Кодексу.

 

 

3. До договору позички застосовуються правила глави 57 цього Кодексу.

1317.

Стаття 886
Позичкодавець

 

 

Стаття 886
Позичкодавець

1318.

1. Позичкодавцями можуть бути фізичні та юридичні особи.

 

 

1. Позичкодавцем може бути фізична або юридична особа.

1319.

Особа, яка здійснює довірче управління майном, може бути позичкодавцем за згодою власника.

 

 

Особа, яка здійснює управління майном, може бути позичкодавцем за згодою власника.

1320.

2. Юридична особа, яка займається підприємництвом, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

 

 

2. Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

1321.

Стаття 887
Форма договору позички

 

 

Стаття 887
Форма договору позички

1322.

1. Договір позички речей побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно.

 

 

1. Договір позички речей побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно.

1323.

2. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичними та фізичними особами укладається письмово.

 

 

2. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі.

1324.

3. Договір позички будівель, інших капітальних споруд та їхніх окремих частин укладається у формі, яка визначена у статті 845 цього Кодексу.

 

 

3. Договір позички будівель, інших капітальних споруд та їхніх окремих частин укладається у формі, яка визначена у статті 845 цього Кодексу.

1325.

4. Договір позички транспортних засобів з участю фізичних осіб укладається письмово і посвідчується нотаріально.

 

 

4. Договір позички транспортних засобів з участю фізичної особи укладається у письмовій формі і посвідчується нотаріально.

1326.

Стаття 888
Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у безоплатне користування

 

 

Стаття 888
Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у безоплатне користування

1327.

Якщо позичкодавець не виконує обов'язку передати річ у безоплатне користування, інша сторона має право вимагати розірвання договору, відшкодування пов'язаних з цим витрат.

 

 

Якщо позичкодавець не виконує обов'язку передати річ у безоплатне користування, друга сторона має право вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

1328.

Стаття 889
Строк позички

 

 

Стаття 889
Строк позички

1329.

Якщо сторони не встановили строку користування майном, він визначається відповідно до мети такого користування.

 

 

Якщо сторони не встановили строку користування майном, він визначається відповідно до мети користування ним.

1330.

Стаття 890
Право позичкодавця на відчуження речі

 

 

Стаття 890
Право позичкодавця на відчуження речі

1331.

1. Позичкодавець має право відчужити річ, яка передана ним у безоплатне користування. До набувача речі переходять права та обов'язки позичкодавця.

 

 

1. Позичкодавець має право відчужити річ, яка передана ним у безоплатне користування. До набувача речі переходять права та обов'язки позичкодавця.

1332.

2. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, яка передана йому у користування.

 

 

2. Користувач не має переважного права перед іншими особами на купівлю речі, яка передана йому у користування.

1333.

Стаття 891
Обов'язки користувача

Стаття 891
Обов'язки користувача

1334.

1. Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання речі у належному стані.

 

 

1. Користувач несе звичайні витрати щодо підтримання речі у належному стані.

1335.

2. Користувач зобов' язаний:

1) користуватися річчю лише за її призначенням або відповідно до мети, визначеної в договорі;

 

 

2. Користувач зобов' язаний:

1) користуватися річчю за її призначенням або відповідно до мети, визначеної в договорі;

1336.

2) користуватися річчю особисто, якщо інше не передбачено договором;

 

 

2) користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;

1337.

3) повернути річ після закінчення строку договору в тому самому стані, в якому вона була на момент її передання."

 

 

3) повернути річ після закінчення строку договору в тому ж стані, в якому вона була на момент її передання.

1338.

Стаття 892
Розірвання договору позички

 

 

Стаття 892
Розірвання договору позички

1339.

1. Користувач має право повернути річ у будь-який час, не чекаючи закінчення строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов'язаний сповістити позичкодавця про розірвання договору щонайменше як за сім днів до повернення речі.

 

 

1. Користувач має право повернути річ у будь-який час, не чекаючи закінчення строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов'язаний сповістити позичкодавця про розірвання договору щонайменше як за сім днів до повернення речі.

1340.

2. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:

 

 

2. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:

1341.

1) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;

 

 

1) у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;

1342.

2) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;

 

 

2) користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;

1343.

3) річ самочинно передана у користування іншій особі;

 

 

3) річ самочинно передана у користування іншій особі;

1344.

4) в результаті недбалого поводження з річчю їй загрожує небезпека знищення або пошкодження.

 

 

4) в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищенаабо пошкоджена.

1345.

3. Особа, яка стала власником речі, що була передана у безоплатне користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без зазначення строку. Про таке розірвання договору користувач має бути повідомлений попередньо, за час, який відповідав би меті позички.

 

 

3. Особа, яка стала власником речі, переданої у безоплатне користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без зазначення строку. Про таке розірвання договору користувач має бути повідомлений попередньо, за час, який відповідав би меті позички.

1346.

Стаття 893
Припинення договору позички

 

 

Стаття 893
Припинення договору позички

1347.

Договір позички припиняється у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи, якій майно було надане в користування, якщо інше не передбачено договором.

 

 

Договір позички припиняється у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи, якій майно було надане в користування, якщо інше не передбачено договором.

1348.

Стаття 894
Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею

 

 

Стаття 894
Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею

1349.

Якщо після припинення договору користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих йому збитків.

 

 

Якщо після припинення договору користувач не повертає річ, позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих йому збитків.

 

 

 

Стаття 867 (848)
Передання будівель та інших капітальних споруд у найм

 

 

 

 

1. Передання наймачеві будівель та інших капітальних споруд або їх частин оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами. З цього моменту починається обчислення строку договору, якщо інше не визначено погодженням сторін.

 

 

 

 

2. Повернення наймачем предмета найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами. З цього моменту договір найму вважається припиненим.

1350.

Глава 60
Підряд

 

 

Глава 60 (60)
Підряд

1351.

§ 1. Загальні положення про підряд

 

 

§ 1. Загальні положення про підряд

1352.

Стаття 895
Договір підряду

 

 

Стаття 914 (895)
Договір підряду

1353.

1. За договором підряду підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

 

 

1. За договором підряду підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням замовника, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

1354.

2. Договір підряду може укладатися на виготовлення, або обробку чи переробку речі або ж на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

-17-Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)

Ст.895 п.2 викласти в редакції "Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку або переробку, ремонт речі, або ж на виконання іншої роботи з переданням її результату замовнику".

Враховано

2. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі, або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

1355.

3. Для виконання окремих видів робіт, передбачених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл на ведення цих робіт.

 

 

3. Для виконання окремих видів робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.

1356.

4. До окремих видів договорів підряду, передбачених параграфами 2-5 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не передбачено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

 

 

4. До окремих видів договорів підряду, встановлених параграфами 2-5 цієї глави, положення цього параграфа застосовуються, якщо інше не встановлено правилами цього Кодексу про ці види договорів.

1357.

Стаття 896
Генеральний підрядник і субпідрядник

 

 

Стаття 915 (896)
Генеральний підрядник і субпідрядник

1358.

1. Підрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання інших осіб, несучи відповідальність перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

 

 

1. Підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання інших осіб (субпідрядників), несучи відповідальність перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник.

1359.

2. Генеральний підрядник несе перед субпідрядником відповідальність за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за наслідки невиконання або неналежного виконання свого зобов'язання субпідрядником відповідно до статей 553, 643 цього Кодексу.

 

 

2. Генеральний підрядник несе перед субпідрядником відповідальність за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за договором підряду, а перед замовником - за порушення свого зобов'язання субпідрядником відповідно до статей 568, 660 цього Кодексу.

1360.

Якщо інше не передбачено законом або договором, замовник і субпідрядник не мають права ставити один до одного вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них із генеральним підрядником.

 

 

Якщо інше не передбачено законом або договором, замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один до одного вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них із генеральним підрядником.

1361.

Стаття 897
Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами

 

 

Стаття 916 (897)
Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами

1362.

1. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, обумовлену договором, зі своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не передбачено договором.

 

 

1. Підрядник зобов'язаний виконати роботу, обумовлену договором, зі своїх матеріалів і своїми засобами, якщо інше не встановлено договором.

1363.

2. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб.

 

 

2. Підрядник несе відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів і устаткування, а також за надання матеріалів та устаткування, обтяжених правами третіх осіб.

1364.

Стаття 898
Виконання роботи з матеріалу замовника

 

 

Стаття 917 (898)
Виконання роботи з матеріалу замовника

1365.

1. Якщо робота виконується повністю або частково з матеріалу замовника, підрядник несе відповідальність за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

 

 

1. Якщо робота виконується повністю або частково з матеріалу замовника, підрядник несе відповідальність за неправильне використання цього матеріалу. Підрядник зобов'язаний надати замовникові звіт про використання матеріалу та повернути його залишок.

1366.

2. У договорі, що передбачає виконання роботи з матеріалів замовника, крім інших умов, мають бути передбачені норми витрат матеріалів, строки повернення залишків та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання обов'язків.

 

 

2. Якщо робота виконується з матеріалів замовника, у договорі мають бути встановлені норми витрат матеріалів, строки повернення залишків та основних відходів, а також відповідальність підрядника за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

1367.

3. Підрядник несе відповідальність за неналежне виконання роботи, спричинене недоліками наданих замовником матеріалів, якщо не доведе, що недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні цих матеріалів.

 

 

3. Підрядник несе відповідальність за неналежне виконання роботи, спричинене недоліками матеріалів, наданих замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли бути ним виявлені при належному прийманні матеріалів.

1368.

Стаття 899
Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно

 

 

Стаття 918 (899)
Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно

1369.

Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів щодо забезпечення збереження наданого йому замовником майна та несе відповідальність за втрату або пошкодження цього майна, що сталася з йони вини.

 

 

Підрядник зобов'язаний вживати усіх заходів для збереження, майна, переданого йому замовником, та несе відповідальність за втрату або пошкодження майна.

1370.

Стаття 900
Ризик випадкового знищення матеріалів

 

 

Стаття 919 (900)
Ризик випадкового знищення матеріалів

1371.

Ризик випадкового знищення матеріалів або випадкового псування (пошкодження) до настання строку здачі підрядником обумовленої договором роботи несе сторона, що надала матеріали, а після настання цього строку - сторона, що прогаяла строк, якщо інше не встановлено договором або законодавчими актами.

 

 

Ризик випадкового знищення або випадкового псування (пошкодження) матеріалів до настання строку здачі підрядником обумовленої договором роботи несе сторона, яка надала матеріали, а після настання цього строку - сторона, яка пропустила строк, якщо інше не встановлено договором або законом.

1372.

Стаття 901
Ціна роботи

 

 

Стаття 920 (901)
Ціна роботи

1373.

1. У договорі підряду зазначається ціна роботи або способи її визначення.

 

 

1. У договорі підряду зазначається ціна роботи або способи її визначення.

1374.

2. Якщо у договорі не встановлена ціна роботи або способи її визначення, ціна може бути встановлена судом на основі звичайно застосовуваних за аналогічні роботи цін з урахуванням необхідних витрат, зазначених сторонами.

 

 

2. Якщо у договорі не встановлена ціна роботи або способи її визначення, ціна може бути встановлена судом на основі цін, що звичайно застосовуваних за аналогічні роботи з урахуванням необхідних витрат, обумовлених сторонами.

1375.

3. Ціна у договорі підряду включає компенсацію витрат підрядника та належну йому винагороду.".

 

 

3. Ціна у договорі підряду включає компенсацію витрат підрядника та плату за виконану ним роботу.

1376.

"Стаття 9011
Кошторис

 

 

Стаття 921 (9011)
Кошторис

1377.

1. Ціна роботи може бути визначена складанням кошторису.

 

 

1. Ціна у договорі підряду може бути визначена у кошторисі.

1378.

У випадках коли робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набуває чинності та стає частиною договору з моменту підтвердження його замовником.

 

 

Якщо робота виконується відповідно до кошторису, складеного підрядником, кошторис набуває чинності та стає частиною договору з моменту підтвердження його замовником.

1379.

2. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Якщо у договорі немає інших вказівок, кошторис визнається твердим.

 

 

2. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим. Кошторис є твердим, якщо інше не встановлено договором.

1380.

3. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися тільки за погодженням сторін.

 

 

3. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися лише за погодженням сторін.

1381.

Якщо сторони передбачали у договорі твердий кошторис, у разі його перевищення усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, крім випадків, передбачених частиною другою п. 8 цієї статті.

 

 

У разі перевищення твердого кошторису усі пов'язані з цим витрати несе підрядник, крім випадків, встановлених частиною другою пункту 8 цієї статті.

1382.

4. Якщо виникла необхідність у проведенні додаткових робіт і з цієї причини - в істотному перевищенні визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, що не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника сплати йому ціни за виконану частину роботи.

 

 

4. Якщо виникла необхідність проведення додаткових робіт і у зв'язку з цим - істотного перевищення визначеного приблизного кошторису, підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це замовника. Замовник, який не погодився на перевищення кошторису, має право відмовитися від договору. У цьому разі підрядник може вимагати від замовника оплати виконаної частини роботи.

1383.

Підрядник, що своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення зазначеного у договорі кошторису, зобов'язаний виконати договір, зберігаючи право на оплату робіт за ціною, визначеною у договорі.

 

 

Підрядник, який своєчасно не попередив замовника про необхідність перевищення кошторису, зобов'язаний виконати договір за ціною, визначеною у договорі.

1384.

5. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення, у тому числі і в разі якщо на момент укладення договору виключалася можливість передбачити повний обсяг роботи, що підлягає виконанню, або необхідні для цього витрати.

 

 

5. Підрядник не має права вимагати збільшення твердого кошторису, а замовник - його зменшення, і в разі, якщо на момент укладення договору не можна було передбачити повний обсяг роботи або необхідні для цього витрати.

1385.

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів та устаткування, які мали бути надані підрядником, а також послуг, що надавалися йому третіми особами, підрядник має право вимагати збільшення встановленої ціни (кошторису), а в разі відмови замовника виконати його вимоги - розірвання договору відповідно до статті 683 цього Кодексу.

 

 

У разі істотного зростання після укладення договору вартості матеріалів , устаткування, які мали бути надані підрядником, а також вартості послуг, що надавалися йому іншими особами, підрядник має право вимагати збільшення кошторису. У разі відмови замовника від збільшення кошторису підрядник має право вимагати розірвання договору відповідно до статті 700 цього Кодексу.

1386.

Стаття 902
Ощадливість підрядника

 

 

Стаття 922 (902)
Ощадливість підрядника

1387.

1. Підрядник має право на ощадливо ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

 

 

1. Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.

1388.

2. У випадках коли фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які враховувалися при визначенні ціни (складанні кошторису), підрядник зберігає право на оплату роботи за ціною, передбаченою договором (кошторисом), якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження вплинуло на якість виконаної роботи.

 

 

2. Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які враховувалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження вплинуло на якість роботи.

1389.

3. У договорі підряду може бути передбачено розподіл між сторонами отриманого підрядником заощадження.

 

 

3. Сторони можуть домовитись про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником.

1390.

Стаття 903
Строки виконання робіт

 

 

Стаття 923 (903)
Строки виконання роботи

1391.

1. Строки виконання робіт або їх окремих етапів встановлюються сторонами у договорі.

 

 

1. Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі.

1392.

2. Якщо у договорі немає вказівок про строки виконання робіт, підрядник зобов'язаний виконати роботи, а замовник має право вимагати їх виконання у розумні строки, виходячи із суті зобов'язання, характеру та обсягів робіт і звичаїв ділового обороту.

 

 

2. Якщо у договорі не визначені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

1393.

Стаття 904
Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника

 

 

Стаття 924 (904)
Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника

1394.

Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника про:

 

 

Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника про:

1395.

1) недоброякісність або непридатність матеріалів, одержаних від замовника;

 

 

1) недоброякісність або непридатність матеріалів, одержаних від замовника;

1396.

2) те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності або придатності виконуваної роботи;

 

 

2) те, що додержання вказівок замовника загрожує міцності або придатності результату роботи;

1397.

3) наявність інших, що не залежать від підрядника, обставин, які загрожують міцності або придатності виконуваної роботи.

 

 

3) наявність інших, що не залежать від підрядника, обставин, які загрожують міцності або придатності результату роботи.

1398.

Стаття 905
Наслідки невиконання замовником вимог підрядника

 

 

Стаття 925 (905)
Наслідки невиконання замовником вимог підрядника

1399.

1. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне та обґрунтоване попередження з боку підрядника, у домірний строк не замінить недоброякісні або непридатні матеріали, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або ж не усуне інших обставин, що загрожують міцності або придатності виконуваної роботи, підрядник має право відмовитися від договору та стягнути зазнані з вини замовника збитки.

 

 

1. Якщо замовник, незважаючи на своєчасне попередження з боку підрядника, у відповідний строк не замінить недоброякісні або непридатні матеріали, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або ж не усуне інших обставин, що загрожують міцності або придатності результату роботи, підрядник має право відмовитися від договору та право на відшкодування збитків.

1400.

2. Якщо використання недоброякісних чи непридатних матеріалів або додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки фізичних осіб та інших вимог, підрядник зобов'язаний відмовитися від виконання цих робіт за договором і стягнути зазнані з вини замовника збитки.

 

 

2. Якщо використання недоброякісних чи непридатних матеріалів або додержання вказівок замовника загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, підрядник зобов'язаний відмовитися від договору і право на відшкодування збитків.

1401.

Стаття 906
Права замовника під час виконання роботи

 

 

Стаття 926 (906)
Права замовника під час виконання роботи

1402.

1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість робіт, не втручаючись у діяльність підрядника.

 

 

1. Замовник має право у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.

1403.

2. Якщо підрядник не береться своєчасно за виконання договору або виконує роботу настільки повільно, що закінчення її до строку стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

 

 

2. Якщо підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

1404.

3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові домірний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги у призначений строк - відмовитися від договору, або ж зажадати відшкодування збитків, або ж доручити виправлення роботи третій особі за рахунок підрядника.

 

 

3. Якщо під час виконання роботи стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином, замовник має право призначити підрядникові домірний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання підрядником цієї вимоги - відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, або доручити виправлення роботи іншій особі за рахунок підрядника.

1405.

4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору, виплативши підрядникові винагороду за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору, із зарахуванням того, що підрядник зберіг внаслідок розірвання договору.

 

 

4. Замовник має право у будь-який час до закінчення роботи відмовитися від договору, виплативши підрядникові плату за виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані розірванням договору.

1406.

Стаття 907
Сприяння замовника

 

 

Стаття 927 (907)
Сприяння замовника

1407.

1. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, що передбачені договором підряду, сприяти підрядникові у виконанні роботи.

 

 

1. Замовник зобов'язаний у випадках, в обсязі та в порядку, встановленому договором підряду, сприяти підрядникові у виконанні роботи.

1408.

У разі невиконання замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, спричинені простоєм, або ж перенесенням строків виконання роботи, або підвищенням ціни роботи.

 

 

У разі невиконання замовником цього обов'язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи.

1409.

2. У випадках коли виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник зберігає право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням виконаної частини роботи, з відрахуванням сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв'язку з невиконанням договору.

 

 

2. Якщо виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої ціни з урахуванням виконаної частини роботи, з відрахуванням сум, які підрядник одержав або міг би одержати у зв'язку з невиконанням договору.

1410.

Стаття 908
Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором

 

 

Стаття 928 (908)
Невиконання замовником зустрічних обов'язків за договором

1411.

Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх зустрічних обов'язків за договором, зокрема таких, як надання матеріалів, устаткування або речі, що підлягає переробці, створило неможливість виконання договору підрядником.

 

 

Підрядник має право не братися за роботу, а розпочату роботу призупинити у випадках, коли порушення замовником своїх зустрічних обов'язків за договором, зокрема таких, як надання матеріалів, устаткування або речі, що підлягає переробці, створило неможливість виконання договору підрядником.

1412.

Стаття 909
Права замовника у разі порушення договору підрядником

 

 

Стаття 929 (909)
Права замовника у разі порушення договору підрядником

1413.

1. Якщо підрядник допустився відступів від умов договору, що погіршили роботу, або інших недоліків у роботі, замовник має право на свій вибір вимагати безоплатного виправлення зазначених недоліків у домірний строк або відшкодування зазнаних ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків роботи, якщо договором передбачено таке право замовника, або відповідного зменшення винагороди за роботу.

 

 

1. Якщо підрядник допустився відступів від умов договору, що погіршили роботу, або інших недоліків у роботі, замовник має право на свій вибір вимагати безоплатного виправлення зазначених недоліків у домірний строк або відшкодування зазнаних ним необхідних витрат з виправлення своїм коштом недоліків роботи, якщо договором передбачено таке право замовника, або відповідного зменшення винагороди за роботу.

1414.

2. За наявності у роботі істотних відхилень від договору або ж інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.

 

 

2. За наявності у роботі істотних відхилень від договору або ж інших істотних недоліків замовник має право вимагати розірвання договору з відшкодуванням збитків.

1415.

Стаття 910
Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником

 

 

Стаття 930 (910)
Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником

1416.

1. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником згідно з договором, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них підрядникові негайно.

 

 

1. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником згідно з договором, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них підрядникові негайно.

1417.

2. Якщо замовник не заявить негайно підрядникові про відступи від умов договору, які погіршили роботу, або інші недоліки в роботі, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

 

 

2. Якщо замовник не заявить негайно підрядникові про відступи від умов договору, які погіршили роботу, або інші недоліки в роботі, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі.

1418.

3. Замовник, що прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

 

 

3. Замовник, що прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки).

1419.

4. Замовник, що виявив після прийняття роботи відступи у ній від договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, зобов'язаний сповістити про це підрядника у розумний строк після їх виявлення.

 

 

4. Замовник, що виявив після прийняття роботи відступи у ній від договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, зобов'язаний сповістити про це підрядника у розумний строк після їх виявлення.

1420.

5. У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-якої із сторін має бути призначена експертиза. Витрати з проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати з експертизи несе сторона, що вимагала її призначення, а якщо експертиза призначена за погодженням між сторонами, - обидві сторони порівну.

 

 

5. У разі виникнення між замовником і підрядником спору з приводу недоліків виконаної роботи або їх причин на вимогу будь-якої із сторін має бути призначена експертиза. Витрати з проведення експертизи несе підрядник, крім випадків, коли експертизою встановлена відсутність порушень договору або причинного зв'язку між діями підрядника та виявленими недоліками. У цих випадках витрати з експертизи несе сторона, що вимагала її призначення, а якщо експертиза призначена за погодженням між сторонами, - обидві сторони порівну.

1421.

6. Якщо інше не передбачено договором, у разі ухилення замовника від прийняття виконаної роботи підрядник має право зі спливом одного місяця від дня, коли згідно з договором робота мала передаватися замовникові, та після наступного дворазового його попередження продати результат роботи, а виторг, з відрахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріальної контори на ім'я замовника.

 

 

6. Якщо інше не передбачено договором, у разі ухилення замовника від прийняття виконаної роботи підрядник має право зі спливом одного місяця від дня, коли згідно з договором робота мала передаватися замовникові, та після наступного дворазового його попередження продати результат роботи, а виторг, з відрахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести в депозит нотаріальної контори на ім'я замовника.

1422.

7. Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинило прогаяння строку здачі робіт, право власності на виготовлену (перероблену) річ визнається таким, що перейшло до замовника у момент, коли відбулося передання.

 

 

7. Якщо ухилення замовника від прийняття виконаної роботи спричинило прогаяння строку здачі робіт, право власності на виготовлену (перероблену) річ визнається таким, що перейшло до замовника у момент, коли відбулося передання.

1423.

Стаття 911
Порядок оплати роботи

 

 

Стаття 931 (911)
Порядок оплати роботи

1424.

1. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк, або ж за згодою замовника - достроково.

 

 

1. Якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк, або ж за згодою замовника - достроково.

1425.

2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу тільки у випадку та в розмірі, зазначених у договорі.

 

 

2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу тільки у випадку та в розмірі, зазначених у договорі.

1426.

Стаття 912
Розрахунки між сторонами у разі знищення предмета підряду або неможливості закінчення роботи

 

 

Стаття 932 (912)
Розрахунки між сторонами у разі знищення предмета підряду або неможливості закінчення роботи

1427.

1. Якщо предмет підряду до здачі його замовникові випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати винагороди за роботу.

 

 

1. Якщо предмет підряду до здачі його замовникові випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини сторін, підрядник не має права вимагати винагороди за роботу.

1428.

2. Якщо знищення предмета підряду чи неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, доставленого замовником, чи внаслідок його розпоряджень про спосіб виконання роботи або ж відбулися після прогаяння строку прийняття замовником виконаної роботи, причому підрядником були додержані правила статей 882 і 883 цього Кодексу, підрядник зберігає право на одержання винагороди за роботу.

 

 

2. Якщо знищення предмета підряду чи неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу, доставленого замовником, чи внаслідок його розпоряджень про спосіб виконання роботи або ж відбулися після прогаяння строку прийняття замовником виконаної роботи, причому підрядником були додержані правила статей 901 і 902 цього Кодексу, підрядник зберігає право на одержання винагороди за роботу.

1429.

Стаття 913
Право підрядника на утримування

 

 

Стаття 933 (913)
Право підрядника на утримування

1430.

У разі невиконання замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору, підрядник має право на утримування результату роботи відповідно до статей 615-618 цього Кодексу, а також належного замовникові устаткування, переданого для перероблення речі, залишку невикористаних матеріалів та іншого майна замовника, що опинилося у нього до сплати замовником відповідних сум.

 

 

У разі невиконання замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору, підрядник має право на утримування результату роботи відповідно до статей 632-635 цього Кодексу, а також належного замовникові устаткування, переданого для перероблення речі, залишку невикористаних матеріалів та іншого майна замовника, що опинилося у нього до сплати замовником відповідних сум.

1431.

Стаття 914
Якість роботи

 

 

Стаття 934 (914)
Якість роботи

1432.

Виконана підрядником робота має відповідати умовам договору, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

 

 

Виконана підрядником робота має відповідати умовам договору, а в разі їх відсутності або неповноти - вимогам, що звичайно ставляться до роботи відповідного характеру.

1433.

Якщо інше не передбачено договором, виконана робота має:

 

 

Якщо інше не передбачено договором, виконана робота має:

1434.

1) у момент передання замовникові відповідати якості, зазначеній у договорі, або відповідати вимогам, що звичайно ставляться, та

 

 

1) у момент передання замовникові відповідати якості, зазначеній у договорі, або відповідати вимогам, що звичайно ставляться, та

1435.

2) у межах розумного строку бути придатною для передбаченого договором використання, а якщо воно договором не передбачене, - для звичайного використання роботи такого характеру.

 

 

2) у межах розумного строку бути придатною для передбаченого договором використання, а якщо воно договором не передбачене, - для звичайного використання роботи такого характеру.

1436.

Стаття 915
Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

 

 

Стаття 935 (915)
Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи

1437.

1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для передбаченого у договорі, або ж - за відсутності у договорі відповідної умови - для звичайного використання, замовник має право, оскільки інше не встановлено законом або договором, на свій вибір зажадати від підрядника:

 

 

1. Якщо робота виконана підрядником з відступами від договору, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для передбаченого у договорі, або ж - за відсутності у договорі відповідної умови - для звичайного використання, замовник має право, оскільки інше не встановлено законом або договором, на свій вибір зажадати від підрядника:

1438.

1) безоплатного усунення недоліків роботи у розумний строк;

 

 

1) безоплатного усунення недоліків роботи у розумний строк;

1439.

2) домірного зменшення встановленої за роботу ціни;

 

 

2) домірного зменшення встановленої за роботу ціни;

1440.

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх передбачене у договорі.

 

 

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх передбачене у договорі.

1441.

2. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він несе відповідальність, безоплатно виконати роботу наново з відшкодуванням замовникові завданих прогаянням строку виконання збитків. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

 

 

2. Підрядник має право замість усунення недоліків роботи, за які він несе відповідальність, безоплатно виконати роботу наново з відшкодуванням замовникові завданих прогаянням строку виконання збитків. У цьому разі замовник зобов'язаний повернути раніше передану йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення можливе.

1442.

3. Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки роботи є істотними та такими, що не усуваються, або ж у встановлений замовником розумний строк виявлені недоліки не були усунені, замовник має право відмовитися від договору та зажадати відшкодування завданих збитків.

 

 

3. Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки роботи є істотними та такими, що не усуваються, або ж у встановлений замовником розумний строк виявлені недоліки не були усунені, замовник має право відмовитися від договору та зажадати відшкодування завданих збитків.

1443.

4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що такі недоліки виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

 

 

4. Умова договору підряду про звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не звільняє його від відповідальності, якщо доведено, що такі недоліки виникли внаслідок умисних дій або бездіяльності підрядника.

1444.

5. Підрядник, що надав матеріали для виконання роботи, несе відповідальність за їхню якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості (стаття 708).

 

 

5. Підрядник, що надав матеріали для виконання роботи, несе відповідальність за їхню якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості (стаття 727 цього Кодексу).

1445.

Стаття 916
Гарантія якості роботи

 

 

Стаття 936 (916)
Гарантія якості роботи

1446.

1. У разі якщо законом або договором передбачено надання підрядником замовникові гарантії якості роботи, підрядник зобов'язаний передати замовникові результат роботи, який має відповідати вимогам п. 1 статті 914 цього Кодексу протягом усього гарантійного строку.

 

 

1. У разі якщо законом або договором передбачено надання підрядником замовникові гарантії якості роботи, підрядник зобов'язаний передати замовникові результат роботи, який має відповідати вимогам пункту 1 статті 934 цього Кодексу протягом усього гарантійного строку.

1447.

2. Гарантія якості результату робіт, якщо інше не передбачено договором, поширюється на все, що становить результат роботи.

 

 

2. Гарантія якості результату робіт, якщо інше не передбачено договором, поширюється на все, що становить результат роботи.

1448.

Стаття 917
Порядок обчислення гарантійного строку

 

 

Стаття 937 (917)
Порядок обчислення гарантійного строку

1449.

1. Якщо інше не передбачено договором підряду, перебіг гарантійного строку починається з моменту, коли виконана робота була прийнята або мала бути прийнята замовником.

 

 

1. Якщо інше не передбачено договором підряду, перебіг гарантійного строку починається з моменту, коли виконана робота була прийнята або мала бути прийнята замовником.

1450.

2. До обчислення гарантійного строку за договором підряду застосовуються відповідно правила, що містяться у статті 705 цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом, погодженням сторін або не випливає з особливостей договору підряду.

 

 

2. До обчислення гарантійного строку за договором підряду застосовуються відповідно правила, що містяться у статті 724 цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом, погодженням сторін або не випливає з особливостей договору підряду.

1451.

Стаття 918
Позовна давність за позовами про неналежну якість роботи

 

 

Стаття 938 (918)
Позовна давність за позовами про неналежну якість роботи

1452.

Позовна давність для вимог, спричинених неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду, становить один рік, а щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи замовником.

 

 

Позовна давність для вимог, спричинених неналежною якістю роботи, виконаної за договором підряду, становить один рік, а щодо будівель і споруд - три роки від дня прийняття роботи замовником.

1453.

Стаття 919
Початок перебігу позовної давності у спеціальних випадках

 

 

Стаття 939 (919)
Початок перебігу позовної давності у спеціальних випадках

1454.

1. Якщо законом або договором підряду встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності, зазначеної у статті 918, починається від дня заявлення про недоліки.

 

 

1. Якщо законом або договором підряду встановлений гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку, перебіг позовної давності, зазначеної у статті 938, починається від дня заявлення про недоліки.

1455.

2. Якщо відповідно до договору підряду робота прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.

 

 

2. Якщо відповідно до договору підряду робота прийнята замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня прийняття роботи в цілому.

1456.

Стаття 920
Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові

 

 

Стаття 940 (920)
Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові

1457.

Підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору, якщо це передбачено договором або характер інформації такий, що без неї неможливе використання результатів роботи для цілей, зазначених у договорі.

 

 

Підрядник зобов'язаний передати замовникові разом з результатом роботи інформацію щодо експлуатації або іншого використання предмета договору, якщо це передбачено договором або характер інформації такий, що без неї неможливе використання результатів роботи для цілей, зазначених у договорі.

1458.

Стаття 921
Конфіденційність одержаної сторонами інформації

 

 

Стаття 941 (921)
Конфіденційність одержаної сторонами інформації

1459.

Якщо сторона завдяки виконанню свого зобов'язання за договором одержала від іншої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх третім особам без згоди іншої сторони.

 

 

Якщо сторона завдяки виконанню свого зобов'язання за договором одержала від іншої сторони інформацію про нові рішення і технічні знання, у тому числі й такі, що не захищаються законом, а також відомості, що можуть розглядатися як комерційна таємниця, вона не має права повідомляти їх третім особам без згоди іншої сторони.

1460.

§ 2. Побутовий підряд

 

 

§ 2. Побутовий підряд

1461.

Стаття 922
Договір побутового підряду

 

 

Стаття 942 (922)
Договір побутового підряду

1462.

Стаття 923
Форма договору побутового підряду

 

 

Стаття 943 (923)
Форма договору побутового підряду

1463.

1. Якщо інше не передбачено договором, законом та іншими правовими актами, у тому числі стандартними умовами та формулярами, до яких приєднується замовник (стаття 666 цього Кодексу), договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі з моменту видачі підрядником замовникові квитанції або іншого документа, що підтверджує укладення договору.

 

 

1. Якщо інше не передбачено договором, законом та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі стандартними умовами та формулярами, до яких приєднується замовник (стаття 683 цього Кодексу), договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі з моменту видачі підрядником замовникові квитанції або іншого документа, що підтверджує укладення договору.

1464.

2. Відсутність у замовника зазначених документів не позбавляє його можливості посилатися на свідчення свідків на підтвердження факту укладення договору або його умов.

 

 

2. Відсутність у замовника зазначених документів не позбавляє його можливості посилатися на свідчення свідків на підтвердження факту укладення договору або його умов.

1465.

Стаття 924
Гарантії прав замовника

 

 

Стаття 944 (924)
Гарантії прав замовника

1466.

1. Підрядник не має права нав'язати замовникові включення у договір побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.

 

 

1. Підрядник не має права нав'язати замовникові включення у договір побутового підряду додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.

1467.

2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, виконаній до сповіщення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до зазначеної частини ціни роботи. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.

 

 

2. Замовник має право у будь-який час до здачі йому роботи відмовитися від договору побутового підряду, сплативши підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі, виконаній до сповіщення про відмову від договору, та відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою виконання договору, якщо вони не входять до зазначеної частини ціни роботи. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є нікчемними.

1468.

Стаття 925
Надання замовникові інформації про роботу

 

 

Стаття 945 (925)
Надання замовникові інформації про роботу

1469.

Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору та відповідають роботі. Якщо за характером роботи це має значення, підрядник повинен вказати замовникові конкретну особу, що буде її виконувати.

 

 

Підрядник зобов'язаний до укладення договору побутового підряду надати замовникові необхідну та достовірну інформацію про пропоновані роботи, їх види та особливості, про ціну та форму оплати роботи, а також повідомити замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору та відповідають роботі. Якщо за характером роботи це має значення, підрядник повинен вказати замовникові конкретну особу, що буде її виконувати.

1470.

Стаття 926
Публічна оферта робіт

 

 

Стаття 946 (926)
Публічна оферта робіт

1471.

1. До реклами та інших пропозицій щодо робіт, які виконуються за договорами побутового підряду, відповідно застосовуються правила про публічну оферту товарів, які містяться у статті 673 цього Кодексу.

 

 

1. До реклами та інших пропозицій щодо робіт, які виконуються за договорами побутового підряду, відповідно застосовуються правила про публічну оферту товарів, які містяться у статті 690 цього Кодексу.

1472.

2. При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або ж іншої виконаної роботи, а також про можливі для самого замовника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

 

 

2. При здачі робіт замовникові підрядник зобов'язаний повідомити його про вимоги, яких необхідно додержувати для ефективного та безпечного використання виготовленої або переробленої речі або ж іншої виконаної роботи, а також про можливі для самого замовника та інших осіб наслідки недодержання відповідних вимог.

1473.

3. Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору побутового підряду та відшкодування збитків у випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання робіт, які не мають властивостей, що їх мав на увазі замовник.

 

 

3. Замовник має право вимагати розірвання укладеного договору побутового підряду та відшкодування збитків у випадках, коли внаслідок неповноти або недостовірності отриманої від підрядника інформації був укладений договір на виконання робіт, які не мають властивостей, що їх мав на увазі замовник.

1474.

Стаття 927
Виконання робіт за договором побутового підряду з матеріалів підрядника

 

 

Стаття 947 (927)
Виконання робіт за договором побутового підряду з матеріалів підрядника

1475.

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з його матеріалів.

 

 

1. За договором побутового підряду підрядник виконує роботу зі свого матеріалу, а за бажанням замовника - з його матеріалів.

1476.

2. Якщо робота виконується з матеріалів підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником повністю або в частині, визначеній погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної роботи підрядником. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не передбачено договором.

 

 

2. Якщо робота виконується з матеріалів підрядника, вартість матеріалу оплачується замовником повністю або в частині, визначеній погодженням сторін, з остаточним розрахунком при одержанні замовником виконаної підрядником роботи. У випадках, передбачених договором, матеріал може бути наданий підрядником у кредит (із розстроченням платежу). Подальша зміна ціни наданого в кредит матеріалу не призводить до перерахунку, якщо інше не передбачено договором.

1477.

Стаття 928
Виконання робіт за договором побутового підряду з матеріалів замовника

 

 

Стаття 948 (928)
Виконання робіт за договором побутового підряду з матеріалів замовника

1478.

Якщо робота виконується з матеріалів замовника, то у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору, має бути зазначено точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

 

 

Якщо робота виконується з матеріалів замовника, то у квитанції або іншому документі, що видається підрядником при укладенні договору, має бути зазначено точне найменування матеріалу, його кількість і оцінка, здійснена за погодженням сторін.

1479.

Стаття 929
Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду

 

 

Стаття 949 (929)
Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду

1480.

1. Якщо підрядником допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, останній має право на свій вибір вимагати:

 

 

1. Якщо підрядником допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника, останній має право на свій вибір вимагати:

1481.

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

 

 

1) виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості;

1482.

2) розірвання договору та відшкодування збитків.

 

 

2) розірвання договору та відшкодування збитків.

1483.

2. У разі виявлення інших недоліків, що призвели до погіршення виконаної роботи або інших відступів від договору, замовник має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення цих недоліків у домірний строк, або відшкодування витрат, яких він зазнав при усуненні своїм коштом недоліків роботи, або ж відповідного зменшення винагороди.

 

 

2. У разі виявлення інших недоліків, що призвели до погіршення виконаної роботи або інших відступів від договору, замовник має право на свій вибір вимагати безоплатного усунення цих недоліків у домірний строк, або відшкодування витрат, яких він зазнав при усуненні своїм коштом недоліків роботи, або ж відповідного зменшення винагороди.

1484.

3. Вимога про безоплатне усунення таких недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку життю або здоров'ю самого замовника та інших осіб, може бути поставлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути поставлена незалежно від того, коли виявлені ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.

 

 

3. Вимога про безоплатне усунення таких недоліків роботи, виконаної за договором побутового підряду, які можуть становити небезпеку життю або здоров'ю самого замовника та інших осіб, може бути поставлена замовником або його правонаступником протягом десяти років з моменту прийняття роботи, якщо у встановленому законом порядку не передбачені більш тривалі строки (строки служби). Така вимога може бути поставлена незалежно від того, коли виявлені ці недоліки, у тому числі й при виявленні їх після закінчення гарантійного строку.

1485.

У разі невиконання підрядником зазначеної вимоги замовник має право протягом того самого строку зажадати або повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або ж відшкодування витрат, зазнаних через усунення недоліків своїми силами чи з допомогою третіх осіб.

 

 

У разі невиконання підрядником зазначеної вимоги замовник має право протягом того самого строку зажадати або повернення частини ціни, сплаченої за роботу, або ж відшкодування витрат, зазнаних через усунення недоліків своїми силами чи з допомогою третіх осіб.

1486.

Стаття 930
Розмір винагороди за договором побутового підряду

 

 

Стаття 950 (930)
Розмір винагороди за договором побутового підряду

1487.

1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами, тарифами тощо.

 

 

1. Вартість робіт, виконаних за договором побутового підряду, визначається за погодженням сторін, якщо інше не передбачено у встановленому порядку прейскурантами, тарифами тощо.

1488.

2. Робота оплачується замовником після її остаточної здачі підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору повністю або шляхом видачі авансу.

 

 

2. Робота оплачується замовником після її остаточної здачі підрядником. За згодою замовника робота може бути ним оплачена при укладенні договору повністю або шляхом видачі авансу.

1489.

Стаття 931
Наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи

 

 

Стаття 951 (931)
Наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи

1490.

1. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору підряду за розумну ціну, а виторг, з відрахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести до депозиту нотаріальної контори на ім'я замовника.

 

 

1. У разі нез'явлення замовника за одержанням виконаної роботи або іншого ухилення замовника від її прийняття підрядник має право, письмово попередивши замовника, зі спливом двох місяців від дня такого попередження продати предмет договору підряду за розумну ціну, а виторг, з відрахуванням усіх належних підрядникові платежів, внести до депозиту нотаріальної контори на ім'я замовника.

1491.

2. Підрядник має право у випадках, зазначених у п. 1 цієї статті, замість продажу предмета договору підряду скористатися правом на його утримання (статті 615-618 цього Кодексу) або стягнути із замовника завдані збитки.

 

 

2. Підрядник має право у випадках, зазначених у пункті 1 цієї статті, замість продажу предмета договору підряду скористатися правом на його утримання (статті 632-635 цього Кодексу) або стягнути із замовника завдані збитки.