Назва: Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо відпусток
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.

Проект
Закон України
Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо відпусток
-1- Н.д. Сухий Я.М.(Округ №78)
Назву закону "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо відпусток" замінити на "Про внесення змін до деяких законодавчих актів стосовно відпусток", доповнити проект змінами до Закону України "Про відпустки"

Враховано


Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток
1.
У зв'язку з прийняттям Закону України від 2 листопада 2000 року "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки" Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
2.
І. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268) такі зміни:


І. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268) :
3.
1. Доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:


1). доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:
4.
"Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток


"Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток
5.
Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються".


Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються".
6.
2. У статті 79:


2). у статті 79:
7.
у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";
8.
частину шосту доповнити реченням такого змісту: "При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини";
-2- Н.д. Донченко Ю.Г. (Округ №113)
Частину шосту статті 79 Кодексу законів про працю України залишити без змін
-3- Н.д. Марченко О.А. (Округ № 201)
Виключити доповнення до частини шостої ст.79, як такі, що суперечать Конвенції Міжнародної організації праці №132

ВрахованоВраховано


9.
частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки".


частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки";
10.
3. Пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну" доповнити словом "письмового".


3). пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну" доповнити словом "письмового";
11.
4. У частині другій статті 81 після слів "повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити словами "і не одержав за них грошову компенсацію".


4). частину другу статті 81 після слів "повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити словами "і не одержав за них грошову компенсацію";
12.
5. У частині першій статті 82:


5). у частині першій статті 82:
13.
у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами "неповного робочого часу";


у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами "неповного робочого часу";
14.
у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами "статтями 25 і 26".

у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами "статтями 25 і 26".
15.
6. Частину третю статті 84 виключити.
-4- Н.д. Донченко Ю.Г. ( Округ №113)
Частину третю статті 84 Кодексу законів про працю України залишити без змін

-5-Н.д. Сухий Я.М. (Округ №78)
Частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 6 місяців протягом календарного року в порядку, визначеному колективним договором"
-6-Н.д.Марченко О.А.(Округ №201)
Частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
"Відпустка без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням може бути надана працівникам лише за їх згодою та на термін і в порядку, визначеному колективним договором, але не більше, ніж на три місяці у рік"


Враховано частковоВраховано


Враховано частково
6). частину третю статті 84 викласти у такій редакції:
"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 6 місяців протягом року в порядку, визначеному колективним договором"
16.
7. У статті 182-1:


7). у статті 182-1:
частину першу викласти у такій редакції:

17.
частину першу після слів "без урахування вихідних" доповнити словами "а також святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу)";
-7-Н.д.Стоян О.М.
(Округ №18)
Частину першу та другу статті 182-1 викласти у такій редакції:
"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".
-8-Марченко О.А. (Округ №201)
У частині першій цифру "5" замінити на цифру "7" та вилучити слова "без урахування вихідних".


Враховано


Враховано у новій редакції статті

"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".
18.
частину третю доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу".

-8-Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті 3 частини 1 статті 211 вилучити слова "без урахування вихідних"Враховано
викласти у такій редакції

частину третю доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу".


8). у пункті 3 частини першої статті 211 слова "без урахування вихідних" виключити;
19.
9. У статті 213 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року".


9). у статті 213 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року".
20.
10. У статті 216:


10). у статті 216:
21.
у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";


у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";
22.
в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;


в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;
23.
доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:


доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
24.
"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".


"Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".
25.
У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;


У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;
26.
доповнити статтю частиною шостою такого змісту:


доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
27.
"Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року".


"Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року".
28.
11. У тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.


11). у тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.

29.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-3- -9- Н.д.Стоян О.М.
(О(Округ №18)
Розділ II викласти у такій редакції:
Внести до Закону України "Про відпустки"
(Відомості Верховної Ради України, 1997р., №2, ст.4) такі зміни:
- у частині першій статті 12 останнє речення виключити;
- статтю 19 викласти у такій редакції:
"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу).
За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".


Враховано

.
2. У Законі України "Про відпустки"
(Відомості Верховної Ради України, 1997р., №2, 2000р., №51-52, ст.449):
1). останнє речення частини першої статті 12 виключити;

2). текст статті 19 викласти у такій редакції:

"Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину - інваліда, або яка усиновила дитину, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу).


За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів".-10- Сухий Я.М. (Округ №78)
Доповнити проект змінами до Закону України "Про відпустки", виклавши частину другу статті 26 Закону за змістом запропонованої редакції частини третьої статті 84 Кодексу законів про працю України.

-11-Н.д. Кінах А.К.
(округ №128)
Доповнити статтю 26 Закону України "Про відпустки" частинами другою та третьою такого змісту:
Власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з незалежних від нього причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням на термін більше 15 календарних днів на рік лише за умов, що таке положення передбачено колективним договором.
Якщо колективним договором не передбачена можливість надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням на термін більше 15 календарних днів на рік, то надання такої відпустки регулюється частиною першою цієї статті".

-12-Н.д.Давидов В.В. (Округ №108)
Статтю 26 Закону України "Про відпустки" викласти в такій редакції :
"За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом і погодженим з відповідною профспілковою організацією, але не більше 60 календарних днів на рік".
Враховано

Враховано частково


Враховано частково
3). доповнити статтю 26 частиною другою такого змісту:
"У разі простою підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів з незалежних від працівників причин, власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням терміном до 6 місяців протягом календарного року в порядку, визначеному колективним договором."
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні