Назва: Про природні монополії
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

суб'єкт природної монополії - господарюючий суб'єкт (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який здійснює підприємницьку діяльність на ринку, що знаходиться у стані природної монополії;
-1- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
У статті 1:
у ч. 4 слова "здійснює підприємницьку діяльність" замінити словами "реалізує товари";
ч. 5 після слова "реалізація" доповнити словами "вироблених товарів".
Враховано

суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності (монопольне утворення), який реалізує товари на ринку, що знаходиться у стані природної монополії;

суміжний ринок - товарний ринок, що не знаходиться у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація або використання товарів інших господарюючих суб'єктів неможливе без безпосереднього використання товарів суб'єктів природних монополій .
-2- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пропоную вилучити з тексту законопроекту поняття "суміжний ринок", а також усі положення, пов'язані з ним (ст.2, 6, 9, 11, 12, 13, 14).
Відхилено
(Див. статтю 6 законопроекту)

суміжний ринок - товарний ринок, що не знаходиться у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація вироблених товарів або використання товарів інших суб'єктів господарювання неможливе без безпосереднього використання товарів суб'єктів природних монополій.

Терміни "господарюючий суб'єкт", "конкуренція", "монопольне утворення", "ринок товару (товарний ринок)", "товар" вживаються у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".
-3- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)

Статтю 1 доповнити п.7 наступного змісту:
"керівник суб'єкта природної монополії - особа, уповноважена виступати без доручення від імені суб'єкта природної монополії".
Відхилено
(цей термін не застосовується в даному законопроекті)
Терміни "суб'єкт господарювання", "конкуренція", "монопольне утворення", "ринок товару (товарний ринок)", "товар" вживаються у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".-4- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Статтю першу викласти в такій редакції.:
"Монополія - виключне право на здійснення будь-якого виду діяльності (виробництва, промислу, застосування, використання певних об'єктів, продуктів), що надається лише певній особі (юридичній або фізичній), групі осіб (юридичним або фізичним), державі.
Монопольне право може не надаватись штучно, а виникати природним шляхом або встановлюватись економічними суб'єктами через посідання панівного становища на ринку товарів і послуг.
За типами обставин, завдяки яким суб'єкт господарювання (монопольне утворення) будь-якої форми власності може стати єдиним постачальником продукції (послуг) на ринку, розрізняються три види монополії: закрита, відкрита і природна.
Закриті монополії - вид ринкової структури, який захищений від конкуренції за допомогою юридичних заборон і обмежень (ліцензій, квоти тощо) - що створює певні бар'єри для виникнення конкуренції.
Як правило, це державна монополія, існування якої зумовлене економічною вигодою для суспільства в цілому або пов'язане з економічною і соціальною безпекою самої держави.

Враховано частково редакційно
Закрита монополія виникає також у тих сферах, де діє авторське право, або автор є монополістом за законом. Така монополія підлягає окремому регулюванню за допомогою патентів, авторських посвідчень, охоронних документів на об'єкти промислової власності, або регулюється за нормами авторського і суміжного прав.
Відкриті монополії - вид ринкової структури, коли за певних обставин один суб'єкт господарювання (монопольне утворення) на деякий час стає єдиним виробником і постачальником будь-якого товару, але на відміну від закритої або природної монополії не має спеціального захисту від конкуренції.
Природні монополії - вид ринкової структури, який характеризується наявністю замкнутого виробничого циклу на основі єдиного технологічного середовища; виробленням соціально необхідного продукту (суспільних благ); економією, обумовленою зростанням масштабів виробництва, тобто істотним зниженням затрат на одиницю продукції (послуги) при значних обсягах виробництва (так званий ефект масштабу); повною відсутністю конкуренції чи значними ускладненнями її появи або застосування.
Ринок, що знаходиться у стані природної монополії - форма ринкових відносин, за яких задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги) (далі - товари).
Сміжний ринок - товарний ринок, що не знаходиться у стані природної монополії, для суб'єктів якого реалізація або використання товарів інших господарюючих уб'єктів неможливе без безпосереднього використання товарів суб'єктів природних монополій.
Терміни "господарюючий суб'єкт", "конкуренція", "монопольне утворення", "ринок товару (товарний ринок)", "товар" вживаються у відповідних значеннях, визначених Законом України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності".Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які знаходяться у стані природної монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних монополій.


1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають на товарних ринках України, які знаходяться у стані природної монополії, та на суміжних ринках за участю суб'єктів природних монополій.

Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій не застосовується у сферах, що не належать до природних монополій, якщо інше не встановлено законом України.


Передбачене цим Законом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій не застосовується у сферах, що не належать до природних монополій, якщо інше не встановлено законом України.

2. Законодавством про природні монополії можуть встановлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих товарних ринках.


2. Законодавством про природні монополії можуть установлюватися особливості регулювання діяльності суб'єктів природних монополій на окремих товарних ринках.

Стаття 3. Законодавство України про природні монополії


Стаття 3. Законодавство України про природні монополії

Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про Антимонопольний комітет України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про захист від недобросовісної конкуренції", інших нормативно-правових актів, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.
-5- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Статтю третю доповнити у переліку законів Законом "Про залізничний транспорт".

Враховано

Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про Антимонопольний комітет України", "Про транспорт", "Про зв'язок", "Про трубопровідний транспорт", "Про залізничний транспорт".
"Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про електроенергетику", інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить цей Закон, то застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ


Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 4. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій


Стаття 4. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій

1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, які утворюються і функціонують згідно з цим Законом.
-6- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В частині 1 статті 4 замість слів "здійснюється Національними комісіями" записати: "здійснюється відповідними галузевими міністерствами, відомствами, іншими центральними органами виконавчої влади за участю Національних комісій...", - і далі за текстом.
Відхилено
(протирічить самій ідеї створення незалежних національними комісіями)

1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями з питань регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, які утворюються і функціонують згідно з цим Законом.

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб'єктів природних монополій може здійснюватись органами виконавчої влади.
-7- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Частину 2 п. 1 ст. 4 після слів "органами виконавчої влади" доповнити словами "та органами місцевого самоврядування".
Враховано

У випадках, встановлених законом, регулювання діяльності суб'єктів природних монополій може здійснюватись органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з цим Законом, спрямована на задоволення потреб окремого регіону, то функції регулювання, визначені цим Законом, можуть бути делеговані в установленому порядку Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 13 цього Закону.
-8- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
У ст. 4
в абз. 2 п. 1 виключити слово "може" і далі за текстом "...здійснюється";
п. 3 доповнити таким реченням: "Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, сприяють їм у цьому".
Враховано частково

Якщо діяльність суб'єктів природних монополій, яка підлягає регулюванню згідно з цим Законом, спрямована на задоволення потреб окремого регіону, то функції регулювання, визначені цим Законом, можуть бути делеговані в установленому порядку Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з наданням їм повноважень, передбачених статтею 14 цього Закону.

2. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.


2. Державний контроль за додержанням антимонопольного законодавства у сферах природних монополій здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до його компетенції.

3. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством.


3. Громадський контроль за діяльністю суб'єктів природних монополій здійснюють об'єднання споживачів у порядку, встановленому законодавством.
Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, сприяють їм у цьому.

Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій


Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій

1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:


1. Відповідно до цього Закону регулюється діяльність суб'єктів природних монополій у таких сферах:

транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;


транспортування нафти і нафтопродуктів трубопроводами;

транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;


транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;


транспортування інших речовин трубопровідним транспортом;

передача та розподіл електроенергії;


передачі та розподілу електричної енергії;

користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;


користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування;

управління повітряним рухом;


управління повітряним рухом;

зв'язок загального користування;


зв'язку загального користування;

централізоване водопостачання та водовідведення;


централізованого водопостачання та водовідведення;

централізоване теплопостачання;


централізованого постачання теплової енергії;

спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів.
-9- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Останню частину пункту першого в статті 5 викласти в такій редакції:
"спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України".
Враховано

спеціалізованих послуг транспортних терміналів, портів, аеропортів за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України.

2. Перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.


2. Перелік суб'єктів природних монополій складається та ведеться Антимонопольним комітетом України відповідно до його повноважень.


-10- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)

Ввести нову статтю 6, замінивши наступну нумерацію статей по всьому тексту проекту Закону:
"Стаття 6. Суміжні ринки
Враховано

Стаття 6. Суміжні ринки


До суміжних ринків, які регулюються відповідно до цього Закону, належать:

До суміжних ринків, які регулюються відповідно до цього Закону, належать:


постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;
зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);

постачання природного газу та інших речовин, транспортування яких здійснюється трубопровідним транспортом;

зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності із зберігання природного газу (ліцензійними умовами);


внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;
виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами);
постачання електричної енергії;

внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів та вантажів залізничним, повітряним, річковим та морським транспортом;

виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами);

постачання електричної енергії;


виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами);

виробництво теплової енергії (крім випадків, коли вона використовується виключно для внутрішньовиробничих потреб) в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з виробництва теплової енергії (ліцензійними умовами);


надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку".

надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Стаття 6. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках


Стаття 7. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках

Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, а також діяльність господарюючих суб'єктів на суміжних ринках підлягає ліцензуванню у випадках, встановлених законом.


Діяльність суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, а також діяльність суб'єктів господарювання на суміжних ринках підлягає ліцензуванню у випадках, встановлених законом.


Стаття 7. Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій


Стаття 8. Предмет регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з цим Законом є:


Предметом регулювання діяльності суб'єктів природних монополій згідно з цим Законом є:

ціни (тарифи) на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій;


ціни (тарифи) на товари, що виробляються суб'єктами природних монополій;

обсяг ринку товару, його розподіл, зокрема шляхом визначення груп споживачів, які підлягають обов'язковому забезпеченню, і (або) встановлення мінімального рівня їх забезпечення відповідним товаром;
-11- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
У статті 8:
частину 3 викласти в такій редакції:
"доступ споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій;"
частини 4 та 5 виключити.
Враховано

доступ споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій;

фінансово-розрахункові питання оптового ринку;
якість товарів та послуг відповідно до стандартів;
інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.
-12- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити проект Закону новою статтею 8 "Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій"
- цінове регулювання, що проводиться способом визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня;
- визначення споживачів, які підлягають обов'язковому забезпеченню і (або) встановлення мінімального рівня їх забезпечення у випадку неможливості задоволення у повному обсязі споживання товарів, вироблених (що реалізуються суб'єктом природної монополії) з урахуванням необхідності захисту прав споживачів, громадян, забезпечення національної безпеки держави, охорони природи і культурних цінностей".
Враховано редакційно в ч. 4-5 ст. 12 та в ч. 4 ст. 13

інші умови здійснення підприємницької діяльності у випадках, передбачених законодавством.

Стаття 8. Принципи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій


Стаття 9. Принципи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій

1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів:
-13- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 4 п. 1 ст. 8 викласти в наступній редакції: "стимулювання підвищення якості товарів і послуг і задоволення попиту на них".
Враховано редакційно
в ч. 2 ст. 1
1. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій здійснюється на основі таких принципів:

гласності та відкритості процедур регулювання;


гласності та відкритості процедур регулювання;

адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;


адресності регулювання, його спрямованості на конкретний суб'єкт природної монополії;

самоокупності суб'єктів природних монополій;


самоокупності суб'єктів природних монополій;

стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;
забезпечення захисту прав споживачів.


стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них;
забезпечення захисту прав споживачів.

2. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються:
-14- Н.д.Семенюк В.П.
Пункт 2 ст. 8 викласти в наступній редакції: "При регулюванні цін
Враховано редакційно
в ч. 2 ст. 1
2. При регулюванні цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій враховуються:

витрати виробництва (обігу), що згідно з законодавством про оподаткування відносяться на собівартість товарів;
(тарифів) на товари і послуги суб'єктів природних монополій враховуються:"
Абзац 6 п. 2 ст. 8 викласти в наступній редакції: "відповідність якості товарів і послуг, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів".

витрати, які згідно з законами про оподаткування відносяться на валові витрати виробництва та обігу;

податки і збори, інші обов'язкові платежі до бюджетів та до державних цільових фондів;


податки і збори (обов'язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів;

вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;


вартість основних виробничих фондів, амортизаційні відрахування, потреби в інвестиціях, необхідних для відтворення основних виробничих фондів;

очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);


очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);

віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;


віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;

відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів;відповідність якості товарів, що виробляються (реалізуються), потребам споживачів;

державні дотації та інші форми державної підтримки.


державні дотації та інші форми державної підтримки.


-15- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
П.2 ст.8 доповнити абзацом наступного змісту:
"Державна політика у сфері природних монополій спрямована на максимально ефективний рівень виробництва, при якому ціна товарів (робіт, послуг), що виробляються суб`єктами природних монополій, встановлюється на рівні граничних витрат на одиницю виробленого товару (виконаної роботи, наданої послуги). При цьому передбачається субсидіювання суб`єктів природних монополій до рівня незбитковості виробництва".
Враховано редакційно
в ст. 9


3. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо регулювання зобов'язані враховувати інформацію, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами про діяльність суб'єкта природної монополії.
-16- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 3 ст.8 слово "врахувати" замінити на "розглянути", а наприкінці додати "... провести експертизу цієї інформації, а у випадку, якщо будуть встановлені порушення і зловживання, вжити заходи, спрямовані на їх виправлення протягом 1 місяця".
Враховано редакційно в п. 3 ст. 9; в
ч. 2, 10 ст. 13
3. Органи, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, при прийнятті рішень щодо регулювання зобов'язані враховувати інформацію про діяльність суб'єкта природної монополії, надану об'єднаннями споживачів, суб'єктами природних монополій, іншими заінтересованими особами.

Стаття 9. Обов'язки суб'єктів природних монополій


Стаття 10. Обов'язки суб'єктів природних монополій

1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:


1. Суб'єкти природних монополій зобов'язані:

дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, обсягів і розподілу ринків товару, а також інших умов здійснення підприємницької діяльності, визначених у спеціальних дозволах (ліцензіях) на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;
-17- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
У частині 1 п. 1 ст. 10:
слова "обсягів і розподілу ринків товару" виключити;
після слова "умов" доповнити словами "та правил".
Враховано

дотримуватися встановленого порядку ціноутворення, стандартів і показників безпеки та якості товару, а також інших умов та правил здійснення підприємницької діяльності, визначених у ліцензіях на здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках;

вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;
-18- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 3 п. 1 ст. 9 вилучити.
Відхилено
вести окремий бухгалтерський облік за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;

забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію споживачам товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками та споживачами, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;


забезпечувати на недискримінаційних умовах реалізацію вироблених ними товарів споживачам, а також не чинити перешкод для реалізації угод між виробниками та споживачами, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;

надавати органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, документи та інформацію, необхідні для виконання ними своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені цими органами;
-19- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці 5 частини 1 статті 9 замість слів "в обсягах та строки, встановлені цими органами" записати: "в обсягах та строки, встановлені нормативно-правовими актами України".
Відхилено


надавати органам, які регулюють їх діяльність, документи та інформацію, необхідні для виконання цими органами своїх повноважень, в обсягах та у строки, ними встановлені;

забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що знаходяться у власності або у користуванні суб'єктів природних монополій.


забезпечувати посадовим особам органів, які регулюють їх діяльність, доступ до документів та інформації, необхідних для здійснення цими органами своїх повноважень, а також до об'єктів, устаткування та земельних ділянок, що знаходяться у їхній власності або у користуванні.

2. Суб'єкти природних монополій не мають права чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, або їх заміни іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.


2. Суб'єкти природних монополій не мають права чинити дії, які призводять або можуть призвести до неможливості виробництва товарів, щодо яких здійснюється регулювання відповідно до цього Закону, або їх заміни іншими товарами, не однаковими за споживчими характеристиками.

Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ


Розділ ІІІ. НАЦІОНАЛЬНІ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ

Стаття 10. Утворення, підпорядкування та підзвітність національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, їх ліквідація


Стаття 11. Утворення, підпорядкування та підзвітність національних комісій з питань регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, їх ліквідація


Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (далі - комісії) є незалежними позавідомчими постійно діючими державними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Комісії підпорядковані Президенту України і підзвітні Верховній Раді України.
-20- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пропоную зберегти редакцію ч. 1 ст. 10, схвалену у другому читанні законопроекту.
Враховано

Національні комісії з питань регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (далі - комісії) є незалежними позавідомчими постійно діючими державними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Комісії підпорядковані Президенту України і підзвітні Верховній Раді України.

Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.
-21- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину другу статті 10 викласти у наступній редакції:
Враховано частково редакційно

Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.
До складу комісії входять: Голова комісії і не менш як два члени комісії, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
"Комісії є юридичними особами, які діють на підставі положень, що подаються Президентом України і затверджуються Верховною Радою України."

Для здійснення своїх повноважень комісії можуть створювати та ліквідовувати свої територіальні органи, які діють на підставі положень, що затверджуються комісіями.
До складу комісії входять Голова комісії і не менш як два члени комісії, які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.

Строк повноважень Голів і членів комісій становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій. Порядок ротації для Голів та членів комісії встановлюється положенням про комісії.Термін повноважень голів і членів комісій становить шість років, при цьому забезпечується періодична ротація складу комісій. Порядок ротації для голів та членів комісії встановлюється положеннями про комісії.

Одна й та ж особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд.


Одна й та сама особа не може бути членом комісії більше двох термінів підряд.

На членів комісій та на працівників апарату комісій поширюється правовий статус державних службовців.
Звільнення Голови комісії та членів комісії протягом терміну повноважень може мати місце лише у разі:


Звільнення Голови та членів комісії протягом терміну повноважень може мати місце лише у разі:

подання заяви про відставку;
втрати громадянства;
вчинення ними злочину;
грубого порушення посадових обов'язків;
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
виходу на пенсію.
-22- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)

Виключити із ч. 7 ст. 11 слова "втрати громадянства;".

Враховано

подання заяви про відставку;
вчинення ними злочину;
грубого порушення посадових обов'язків;
неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
виходу на пенсію.

Організаційно-технічну та іншу роботу по забезпеченню діяльності комісій здійснює її апарат відповідно до положення про ці комісії.


Організаційно-технічну та іншу роботу щодо забезпечення діяльності комісій здійснює їхній апарат відповідно до положень про комісії.
На членів комісій та на працівників апарату комісій поширюється правовий статус державних службовців.

Комісії ліквідуються у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному товарному ринку і (або) у разі зміни характеру попиту на відповідний товар суб'єктів природних монополій.
-23- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Останній абзац ст. 10 викласти в наступній редакції:
"Комісії ліквідуються у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному ринку".
Враховано

Комісії ліквідуються у разі виникнення можливостей для розвитку конкуренції на відповідному товарному ринку.


Стаття 11. Завдання комісій


Стаття 12. Завдання комісій

Основними завданнями комісій є:


Основними завданнями комісій є:

регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;


регулювання діяльності суб'єктів природних монополій;

сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що сприятиме більш ефективному задоволенню попиту, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;
-24- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абз. 3 ст. 11 "сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції..." вилучити.
Відхилено

сприяння створенню умов, які забезпечують за рахунок виникнення та розвитку конкуренції виведення товарного ринку із стану природної монополії, що дасть можливість ефективніше задовольняти попит, а також сприяння розвитку конкуренції на суміжних ринках;

формування цінової політики у відповідній сфері регулювання;


формування цінової політики у відповідній сфері регулювання;

сприяння ефективності функціонування товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їх товарів.


сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних монополій та споживачів їхніх товарів.

Стаття 12. Функції комісій
-25- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)

Стаття 13. Функції комісій

Комісії відповідно до покладених на них завдань:
Частину 2 ст.13 викласти в такій редакції:

Комісії відповідно до покладених на них завдань:

розробляють та затверджують спеціальні умови і правила діяльності суб'єктів природних монополій та у випадках, передбачених законодавством про природні монополії, контролюють їх дотримання, вживають в установленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил;
"розробляють та затверджують спеціальні умови і правила здійснення підприємницької діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, контролюють їх дотримання, вживають у встановленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил".
Враховано

розробляють та затверджують спеціальні умови і правила здійснення підприємницької діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, контролюють їх дотримання, вживають у встановленому порядку заходів щодо запобігання порушенням цих умов і правил;

видають у встановленому порядку спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності суб'єктам природних монополій та господарюючим
суб'єктам, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;


видають у встановленому порядку ліцензії на здійснення підприємницької діяльності суб'єктам природних монополій та суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках;

формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають обсяг ринку товару, його розподіл, а також групи споживачів, що підлягають обов'язковому забезпеченню цим товаром, і (або) встановлюють мінімальний рівень їх забезпечення відповідним товаром;
-26- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Частину 4 ст. 13 викласти в такій редакції:
"формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій";.
Враховано

формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, що виробляються суб'єктами природних монополій;

подають відповідним державним органам пропозиції щодо укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сферах природних монополій;


подають відповідним державним органам пропозиції щодо укладання державних контрактів, розробки стандартів і показників якості товарів і послуг та пропозиції щодо регулювання інвестиційних процесів у сферах природних монополій;

складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;
-27- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац 6 статті 12 вилучити з метою усунення її протиріччя із частиною 2 статті 5.
Відхилено
(Комісії складають і ведуть реєстри на підставі переліків, які складаються і ведуться Антимонопольним комітетом України)
складають і ведуть реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється відповідно до цього Закону;

беруть участь у розробці і вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;


беруть участь у розробці та вносять у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства про природні монополії;

інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;


інформують громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність і діяльність суб'єктів природних монополій;

публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяльності суб'єктів природних монополій;


публікують щорічні доповіді про результати своєї діяльності та діяльності суб'єктів природних монополій;

передають до відповідних державних органів матеріали про порушення чинного законодавства;


передають до відповідних державних органів матеріали про порушення чинного законодавства;

здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.
-28- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Останній абзац статті 12 вилучити як розпливчастий і неконкретний, або доповнити його словами "відповідно до положень про комісії..." і далі за текстом.
Відхилено

здійснюють інші функції, що випливають з покладених на них завдань.

Стаття 13. Повноваження комісій


Стаття 14. Повноваження комісій

Комісії мають право:


Комісії мають право:

отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб'єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладених на них функцій;
-29- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Розглянути доцільність збереження частин 3, 5, 6, 7 ст. 13, оскільки вони перетворюють Національні комісії у центральні органи виконавчої влади.
Немає конкретних пропозицій
отримувати документи, статистичну та іншу інформацію про діяльність суб'єктів природних монополій, необхідні для здійснення покладених на них функцій;

приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій;


приймати в межах своєї компетенції у порядку, встановленому положеннями про комісії, рішення, що є обов'язковими для виконання суб'єктами природних монополій;

приймати рішення про накладання штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених цим Законом; складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та подавати їх до суду;


приймати рішення про накладання штрафів на суб'єктів природних монополій у випадках, передбачених цим Законом;
складати протоколи про порушення посадовими особами суб'єктів природних монополій законодавства про природні монополії відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

застосовувати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними правил здійснення діяльності на відповідних товарних ринках;

-30- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
У статті 14:
частину шосту викласти в такій редакції:
"застосовувати у встановленому законом порядку відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов)"
частину дев'яту викласти в такій редакції:
Враховано

застосовувати у встановленому законом порядку відповідні санкції до суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, за порушення ними умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов);


приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні акти, контролювати їх виконання;
"звертатися до суду (арбітражного суду) з відповідними позовами у разі порушення суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, норм цього Закону".

приймати з питань, що належать до їх компетенції, нормативні акти, контролювати їх виконання;

встановлювати суб'єктам природних монополій у порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі , якщо ця діяльність має вплив на ринок, що знаходиться у стані природної монополії;


встановлювати суб'єктам природних монополій у порядку, визначеному комісіями, вимоги щодо здійснення ними підприємницької діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі , якщо ця діяльність має вплив на ринок, що знаходиться у стані природної монополії;

звертатися до суду з позовом до суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, у зв'язку з порушенням ними норм цього Закону.
-31- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Останній абзац ст. 13 після слова "суду" доповнити словами "арбітражного суду" і далі за текстом.
Враховано

звертатися до суду (арбітражного суду) з відповідними позовами у разі порушення суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, норм цього Закону.

Стаття 14. Рішення комісій


Стаття 15. Рішення комісій

1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.


1. Рішення комісій приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань. У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів і громадськості.

При прийнятті рішень повинно забезпечуватися дотримання прав і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.


При прийнятті рішень повинно забезпечуватися додержання прав і законних інтересів громадян, підприємців і суспільства.

Рішення комісій підлягають виконанню у визначені ними терміни.
-32- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Викласти абзац 3 ст. 14 у наступній редакції:
"Рішення комісій підлягають виконанню у порядку та на умовах, визначених положеннями про комісії".

Відхилено

Рішення комісій підлягають виконанню у визначені ними терміни.

Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають опублікуванню у засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.


Рішення у справах, пов'язаних з порушеннями законодавства про природні монополії, які впливають на суспільні інтереси, підлягають опублікуванню у засобах масової інформації не пізніше ніж через місяць з дня їх прийняття.

Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.


Вплив у будь-який спосіб на члена комісії або працівника її апарату з метою перешкоджання виконанню ним посадових обов'язків або прийняття неправомірного рішення тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

2. У разі незгоди з рішеннями комісій суб'єкти природних монополій, господарюючі суб'єкти, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення оскаржити їх у судовому порядку.
-33- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У п. 2 ст. 14 дати тлумачення терміну "заінтересовані особи".
Врегульовано ЦПК і АПК України
2. У разі незгоди з рішенням комісії суб'єкти природних монополій, суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднання споживачів та інші заінтересовані особи мають право у місячний термін з дня одержання копії рішення оскаржити його у судовому порядку.

Оскарження рішень комісій не зупиняє їх виконання.


Оскарження рішень комісій не зупиняє їх виконання.

Суд, арбітражний суд за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому цієї частини або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісій на час розгляду справи в суді, арбітражному суді.
-34- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Оскільки згідно із ст. 124 Конституції України правосуддя здійснюється судами загальної юрисдикції, недоцільним є протиставлення суду і арбітражного суду.
-35- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Доповнити пункт 2 статті 15 реченням такого змісту:
"Рішення комісій щодо накладання штрафів на суб'єктів природних монополій виконуються в порядку, передбаченому статтею 17 цього Закону".
Відхилено

Враховано

Суд (арбітражний суд) за клопотанням суб'єктів, визначених у абзаці першому цієї частини, або за своєю ініціативою може зупинити виконання рішення комісії на час розгляду справи в суді.Рішення комісій щодо накладання штрафів на суб'єктів природних монополій виконуються в порядку, передбаченому статтею 17 цього Закону.
Стаття 16. Фінансування діяльності комісій

Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок плати за видачу ліцензій суб'єктам підприємництва, діяльність яких регулюється комісіями.
Розмір і порядок провадження зазначених відрахувань на утримання комісій та їх територіальних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.
-36- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)

Статтю 15 викласти у наступній редакції:
"Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України."

Враховано


Фінансування діяльності комісій, їх територіальних органів здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.


-37- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
Останній абзац ст. 15 доповнити словами "... а контроль здійснює Рахункова палата України".
ВідхиленоРозділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ


Розділ IV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ОРГАНІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 16. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополійСтаття 17. Накладання штрафів на суб'єктів природних монополій


Штрафи на суб'єктів природних монополій накладаються за:
-38- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
Статтю 17 викласти в такій редакції:
"1. Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних монополій за:
Враховано

1. Національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій накладають штрафи на суб'єктів природних монополій за:

невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов спеціальних дозволів (ліцензій) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, - у розмірі до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ненадання чи несвоєчасне надання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ненадання інформації органам, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, або надання завідомо недостовірних даних - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Сума штрафів зараховується до Державного бюджету України.
невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
2. Сума штрафів зараховується до Державного бюджету України.
3. Суб'єкти природних монополій, на які накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу.
За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.
У разі відмови суб'єктів природних монополій від сплати штрафу, штраф та нарахована пеня стягуються у судовому порядку.

невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, та порушення умов та правил здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (ліцензійних умов) - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.2. Сума штрафів зараховується до Державного бюджету України.
3. Суб'єкти природних монополій, на які накладено штраф, сплачують його у тридцятиденний термін з дня одержання рішення про накладення штрафу.
За кожен день прострочення сплати штрафу нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу.

У разі відмови суб'єктів природних монополій від сплати штрафу, штраф та нарахована пеня стягуються у судовому порядку.
Стаття 18. Відповідальність посадових осіб суб'єктів природних монополій

Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим органам або подання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.
-39- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ввести нову ст.17, замінивши нумерацію наступних статей.
"1. При порушенні діючого законодавства про природні монополії (їх керівники), органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування (їх посадові особи) в відповідності з рішенням Комісій з питань регулювання природних монополій зобов'язані:
зупинити порушення діючого законодавства з питань діяльності природних монополій і ліквідувати наслідки цих порушень;
виконати дії, указані в рішенні комісії;
відмінити або замінити акт, не відповідаючий діючому Закону;
заключити договір з споживачем, що підпадає під обов'язкове обслуговування;
внести зміни у договір з споживачем;
сплатити штраф;
відшкодувати заподіяні збитки.
2. Суб'єкт природної монополії зобов'язаний перерахувати прибуток, отриманий в результаті порушення цього Закону, а також сплатити розмір штрафу.
Після абзацу 1 старої статті 17 доповнити новим абзацом слідуючого змісту:
завищення цін (тарифів) встановлених Комісією з питань регулювання природних монополій - у розмірі до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян".


Відхилено
Враховано редакційно в ст.ст. 17-19


Посадові особи суб'єктів природних монополій несуть адміністративну відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання рішень органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, ненадання чи несвоєчасне надання інформації цим органам або надання завідомо недостовірних даних у порядку, передбаченому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Стаття 18. Вилучення незаконно одержаного прибутку (виручки) та відшкодування збитків


Стаття 19. Вилучення незаконно одержаного прибутку, виручки та відшкодування збитків

1. Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій в результаті порушення норм цього Закону, підлягає вилученню в судовому порядку до Державного бюджету України.


1. Прибуток, одержаний суб'єктами природних монополій у результаті порушення норм цього Закону, вилучається в судовому порядку до Державного бюджету України.

Виручка, одержана суб'єктами природних монополій в результаті порушення встановлених органами, що регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, параметрів регулювання (рівня цін, тарифів), підлягає вилученню до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.
-40- Н.д.Кушнір О.Д. (Реєстр.картка №280)
В абз. 2 п. 1 ст. 18 після слів "...підлягає вилученню..." добавити "...до бюджету відповідного органу місцевого самоврядування" і далі за текстом.
Враховано редакційно

Виручка, одержана суб'єктами природних монополій у результаті порушення встановлених органами, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, рівня цін (тарифів) вилучається до відповідного бюджету згідно з законодавством про ціни і ціноутворення.

2. Збитки, завдані діяльністю (бездіяльністю) суб'єктів природних монополій в результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.


2. Збитки, завдані діяльністю чи бездіяльністю суб'єктів природних монополій у результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.


Стаття 19. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осібСтаття 20. Відповідальність органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій та їх посадових осіб


Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій (бездіяльності) органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, в результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.
-41- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац 2 ст. 19 викласти в наступній редакції:
"якщо своєю діяльністю (бездіяльністю) суб'єкт природної монополії, порушуючи діючий Закон, зпричинює збитки, у тому числі від завищення цін (тарифів), іншому господарюючому суб'єкту, ці збитки підлягають відшкодуванню суб'єктом природної монополії відповідно з цивільним законодавством України. Керівники суб'єктів природних монополій, посадові особи органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування несуть адміністративну відповідальність за:
-невиконання у термін рішення відповідної Комісії з питань регулювання природних монополій у виді штрафу у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
неподання документів або іншої інформації, що необхідні для діяльності Комісії з питань регулювання діяльності природних монополій, або подання завідомо недостовірної інформації - у вигляді попередження або штрафу в розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховано редакційно в п. 2 ст. 19Враховано редакційно в ст. 18


Збитки, завдані в результаті прийняття неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, у результаті порушення норм цього Закону, підлягають відшкодуванню у порядку, передбаченому цивільним законодавством України.

Посадові особи органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.
У випадку, коли орган регулювання природної монополії прийняв рішення з порушенням діючого Закону, в тому числі у випадках визначення (встановлення) цін (тарифів) без достатнього економічного обгрунтування, і в результаті цього суб'єкту природної монополії або іншому господарюючому суб'єкту зпричинені збитки, вони мають право відшкодувати ці збитки у порядку визначеному цивільним законодавством України".
Враховано редакційно в ст. 20
Посадові особи органів, які регулюють діяльність суб'єктів природних монополій, за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, несуть відповідальність у порядку, визначеному законодавством України.


Розділ V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 20. Про введення в дію Закону України "Про природні монополії"
1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
2. Рекомендувати Президенту України протягом шести місяців після введення в дію цього Закону створити національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
3. Встановити, що органи, які виконують окремі функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, продовжують їх виконувати до створення національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
4. Доручити Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після створення національних комісій регулювання діяльності суб'єктів природних монополій:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про природні монополії";
привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону.


-42- Н.д.Черняк В.К. (Округ №153)
У статті 21:
Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Рекомендувати Президенту України привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та протягом шести місяців після введення в дію цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України для погодження пропозиції щодо створення національних комісій з питань регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та їх складу";
частину першу пункту 4 викласти в такій редакції:
"4. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після введення в дію цього Закону:";
пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом".


Враховано


Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 21. Про введення в дію Закону України "Про природні монополії"
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Рекомендувати Президенту України привести видані ним нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та протягом шести місяців після введення в дію цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України для погодження пропозиції щодо створення національних комісій з питань регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та їх складу.
3. Встановити, що органи, які виконують окремі функції регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, продовжують їх виконувати до створення національних комісій з питань регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.
4. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після введення в дію цього Закону:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про природні монополії";
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні