Назва: Про концесії на будівництво автомобільних доріг
Автор: Народні депутати України Ю.Крук, М.Кухарчук, Д.Костржевський, I.Ткаленко, О.Єдiн, В.Череп
Головний комітет: Немає даних

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про концесії на будівництво автомобільних доріг

-1- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Враховуючи, що в преамбулі і тексті про-екту закону йдеться про концесію на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, про-понуємо назву Закону після слова "будівництво" додати слова "та експлуатацію".


Враховано
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про концесії на будівництво та експлуатацію
автомобільних доріг
1.
Цей Закон регулює економічні та правові відносини підприємницької діяльності з урахуванням її особливостей у випадку надання в інтересах економіки України концесій на будівництво та експлуатацією автомобільних доріг загального користування (строкове платне володіння).
-2- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
По всьому тексту законопроекту слова "на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг загального користування (строкове платне володіння)" замінити словами: "..на будів-ництво автомобільних доріг загального користування та їх експлуатацію (строкове платне володіння)".
Враховано редакційно по тексту Закону
Цей Закон визначає особливості надання концесій на будівництво автомобільних (позаміських) доріг загального користування та їх подальшої експлуатації в інтересах економіки України.
2.
С т а т т я 1. Визначення термінів


С т а т т я 1. Визначення термінів
3.
У цьому Законі наведені нижче терміни вжи-ваються в такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
4.

об'єкт концесії - ділянки землі, візначені від-повідною проектною документацією і призначені для будівництва на умовах концесії автомобільної дороги загального користування з відповідною інфраструктурою;
-3- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац 2 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції:
"об'єкт концесії - автомобільна (позаміська) дорога загального користування (далі - автомо-більна дорога), щодо будівництва чи реконструкції, строкового платного володіння та експлу-атації якої укладено концесійний договір".

Враховано
об'єкт концесії - автомобільна (позаміська) дорога загального користування, яка знаходиться у державній власності (далі - автомобільна дорога), щодо будівництва чи реконструкції, строкового платного володіння та експлуатації якої укладено концесійний договір;
5.
концесійна автомобільна (позаміська) дорога загального користування (далі - концесійна авто-дорога) - побудована концесіонером як об'єкт гоподарювання лінійна споруда з інженерними та допоміжними спорудами і службами, яка при-значена для зручного та безпечного проїзду всіх транспортних засобів з допустимими гбаритам та навантаженнями, і є державною влас-ністю;
-4- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац 3 частини 1 статті 1 викласти у такій редакції: "автомобільна дорога - лінійна спо-руда з інженерами та допоміжними спорудами і службами, яка призначені для зручного та без-печного проїзду всіх транспортних засобів з допустимими габаритами та навантаженнями, і є державною власністю".

Враховано редакційно
автомобільна (позаміська) дорога - лінійна споруда з інженерними та допоміжними спорудами і службами, які призначені для зручного та безпечного проїзду транспортних засобів з допустимими технічними характеристиками та навантаженнями, що забезпечує внутрідержавні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів;


-5- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Кінець абзацу 3 частини 1 статті 1 викласти в редакції: "...з допустимими відповідно до зако-нодавчих та нормативно-правових актів України габаритами..." і далі за текстом.

Враховано редакційно

6.
інженерні споруди - споруди, що будуються на автомобільних дорогах (мос-ти, шляхопроводи, віадуки, тунелі, естаади, труби водовідвідні та водоочисні споруди, галереї, підпірні стінки та інше);
-6- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці 4 частини 1 статті 1 після слів "що будуються безпосередньо на..." додати слово "концесійних", і далі за текстом.

Враховано частково.
Термін - інженерні споруди відноситься до всіх автомобільних доріг, незалежно від їх класифікації.
інженерні споруди - споруди, що будуються безпосередньо на автомобільних дорогах (мости, шляхопроводи, віадуки, тунелі, естакади, труби водовідвідні та водоочисні споруди, галереї, підпірні стінки та інше);
7.
допоміжні споруди - споруди, що розташовані на землях дорожнього господарства і зазначені в концесійному договорі (майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служб дорожнього сервісу, шумо- та снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, з'їзди, прдорожні лісосмуги для захисту доріг тощо), призначені для обслуговування рухомого складу на дорогах, а також учасників дорожнього руху;
-7- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
1. Кінець абзацу 5 частини 1 статті 1 "допоміжні споруди" викласти так "...а також учасників дорожнього руху, сервісних, ремонтно-технічних служб";
2. Після абзацу 5частини 1 статті 1 "допоміж-ні споруди" дати визначення "Концесіонер".
"Концесіонер - суб'єкт підприємницької ді-яльності, який отримав концепцію на будівництво і експлуатацію концесійної автодороги".

Враховано редакційно
Враховано редакційно.

допоміжні споруди - споруди, що розташовані на землях дорожнього господарства і зазначені в концесійному договорі (майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, підприємства та об'єкти служб дорожнього сервісу, шумо- та снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, з'їзди, придорожні лісосмуги для захисту доріг тощо) і призначені для обслуговування рухомого складу на дорогах, учасників дорожнього руху, розміщення сервісних і ремонтно-технічних служб;Редакційна правка
концесія - надання концесієдавцем на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній особі права на будівництво та (або) управління (експлуатацію) об'єкта концесії (строкове платне володіння), за умови взяття концесіонером на себе зобов'язань по будівництву та (або) управлінню (експлуатації) об'єктом концесії, майнової відповідальності та можливого підприємницького ризику;
8.
концесієдавець - орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України на проведення концесійного конкурсу та укладен-ня концесійного договору на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги загального користування (строкове платне володіння);
-8- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Абзац 6 частини 1 статті 1 виключити, оскільки термін "концесієдавець" визначено Законом України "Про концесії".

Відхилено.
Спеифіка сфери дії цього закону (автодо-роги - державна влас-ність) вимагє наведення терміну "концесієдавець"
концесієдавець - Кабінет Міністрів України або орган виконавчої влади, уповноважений ним на проведення концесійного конкурсу та укладення концесійного договору на будівництво автомобільної дороги;Редакційна правка
концесіонер - юридична особа, яка відповідно до цього Закону на підставі договору отримала концесію;
Редакційна правка
концесійний конкурс - процедура, встановлена Законом України "Про концесії" та іншими нормативно-правовими актами, згідно з якою певний претендент визнається переможцем у концесійному конкурсі;
Редакційна правка

концесійні платежі - плата, обумовлена у концесійному договорі, яку вносить концесіонер за право на будівництво автомобільних доріг та їх подальшу експлуатацію;


-9- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Виходячи з міжнародної практики для більш широкого залучення інвестицій, як вітчизняних, так і іноземних, Кабінет Міністрів України по-винен мати право надавати статус концесієдав-ця і іншим структурам. Тому в абзаці 6 частини 1 статті 1 доцільно визначити концесієдавецем Кабінет Міністрів України, що дозволить йому уповноважувати не тільки орган виконавчої влади, а, наприклад, і асоціацію.
Враховано редакційно
-10- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Виходячи зі специфіки законопроекту допов-нити статтю 1 визначенням терміну "концесі-онер" у такій редакції:
"концесіонер - суб'єкт підприємницької ді-яльності, який у встановленому порядку та у визначений строк подав заявку на участь у кон-цесійному конкурсі та переміг у ньому, уклав концесійний договір, внаслідок чого набув пра-во на концесію на будівництво автомобільної дороги загального користування з її експлуата-цією (строковим платним володінням);"
Відхилено.
Термін - "концесіонер" в достатній мірі визначено в Законі України "Про концесії"

9.
концесійний договір - письмова угода між концесієдавцем і концесіонером про взаємні права і обов'язки сторін на час будівництва та експлуатації автомобільної дороги загального користування (строкове платне володіння).
Редакційна правка
концесійний договір - письмова угода між концесієдавцем і концесіонером про взаємні права і обов'язки на час будівництва об'єкту концесії та його подальшої експлуатації.
10.
С т а т т я 2. Основні принципи концесійної діяльності у випадку надання концесії на будівництво автомобільної дороги

Редакційна правка
Стаття 2. Основні принципи концесійної діяльності щодо будівництва автомобільних доріг та їх експлуатації.
11.
Основними принципами діяльності, пов'язаної із наданням концесій на будівництво та експлуатацією платної автомобільної дорог (строкове платне володіння), крім визачених законами України, є:

Редакційна правка
Основними принципами концесійної діяльності щодо будівництва автомобільних доріг та їх експлуатації, крім визначених Законом України "Про концесії", є:
12.
дотримання чинних в Україні стандартів, норм і правил будівництва та експлуатації автомобільних доріг;
-11- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В абзаці 2 частини 1 статі 2 змість слів "в Україні" вжити слово "міжнародних", не змінюючи тексту абзацу.

Відхилено.
Відповідно Конститу-ції України (ст.8,9) вищу юридичну силу в державі мають закони України.
дотримання чинних в Україні стандартів, норм і правил будівництва автомобільних доріг та їх експлуатації (реконструкції, ремонту і утримання);
13.
надання концесіонеру пільг щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
-12- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац 3 частини 1 статті 2 ("надання концесіонеру пільг") вилучити.
Найголовніша, і вона ж єдина пільга для кон-цесіонера повинна полягати в наданні йому права на концесію на будівництво автомо-більних доріг та її подальшу експлуатацію про-тягом чималого проміжку часу.

Відхилено.
Згідно з міжнародною практикою, надання концесіонеру певних пільг є однією з форм участі Держави в цій діяльності. Капітальне будівництво - галузь вкладення коштів, оку-пність яких наступає після введення об'єкта в експлуатацію.
надання на період будівництва автомобільної дороги концесіонеру пільг щодо сплати податків і зборів;


-13- Н.д.Ткаленко І.І.(Округ № 90)
На початку абзаца 3 частини 1 статті 2 додати слова: "надання на період будівництва авто-мобільної дороги" і далі по тексту.
Враховано

14.
обов'язкова наявність неплатних автомобільних доріг чи окремих смуг руху в межах концесійної автодороги, що знаходяться у належному для експлуатації технічному стані, як альтернативного варіанта зручного проїзду транспортних засобів у необхідному напрямку;
-14- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
В абзаці 4 частини 1 статті 2 слова "в межах" замінити словами "в напрямку".

Враховано
обов'язкова наявність неплатних автомобільних доріг чи окремих смуг руху в напрямку об'єкту концесії, що знаходяться у належному для експлуатації технічному стані, як альтернативного варіанта зручного проїзду транспортних засобів у необхідному напрямку.
15.

врахування законних прав та інтересів власників і користувачів земельних ділянок, прилеглих до території об'єкту концесії;
-15- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац 5 частини 1 статті 2 виключити, оскільки вказана норма передбачена чинним законодавством.

Враховано

16.
дотримання законів України, які регулюють земельні, гірничі, лісові та водні відносини, а так само питання використання, збереження та охорони рослинного і тваринного світу, атмосферного повітря, довкілля, територій і об'єктів природно-заповідного фонду.

Виключено (чинне законодавство містить запропоновану норму)

17.
С т а т т я 3. Обмеження концесійної діяльності

Виключено

18.
Передача концесіонером об'єкта концесії платної автомобільної дороги третім особам повністю або частково забороняється.

(обмеження визначені Законом України "Про концесії")

19.
С т а т т я 4. Правове регулювання концесійної діяльності

Редакційна правка
Стаття 3. Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг
20.
Відносини, пов'язані з концесіями на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг (строкове платне володіння), базуються на Конституції України і регулюються Законом України "Про концесії", цим Законом, Земельним кодексом України, іншими законами України, постановами, виданими Кабінетом Міністрів України у випадках, передбачених цим Законом, а також концесійним договором.

Редакційна правка
Відносини, пов'язані з концесійною діяльністю щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг, базуються на Конституції України і регулюються Законом України "Про концесії", Земельним кодексом України, цим Законом, концесійним договором та іншими нормативно-правовими актами України, прийнятими у відповідності з цим Законом.
21.
С т а т т я 5. Особливості надання концесій на будівництво авто мобільних доріг


Стаття 4. Особливості надання концесій на будівництво автомобільних доріг
22.
Концесії на будівництво автомобільних до-ріг надаються виходячи із загальнодержавних інтересів з урахуванням державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг.

Редакційна правка
У концесію надаються передусім автомо-більні дороги, які суміщені з міжнародними транспортними коридорами та міжнародними магістралями категорії "Є".
23.
Визначення об'єктів, які надаються в конце-сію та затвердження їх переліку здійснюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій Ради міністрів Автономної Рес-публіки Крим, обласних, Київської та Севас-топольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.
-16- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
"Визначення об'єктів, які надаються в кон-цесію та затвердження їх переліку здійснюється Кабінетом Міністрів України на підставі про-позицій..." і далі за текстом.

Враховано.
Визначення об'єктів, які надаються в концесію, та затвердження їх переліку здійснюються Кабінетом Міністрів України на підставі державної стратегії розвитку мережі автомобільних доріг та пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.


-17- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
В другій частині статті 5 виключити слова "органів місцевого самоврядування".
Враховано

24.
Рішення про надання концесії на будів-ництво концесійної автомобільної дороги прий-має Кабінет Міністрів України.

Редакційна правка
Рішення про надання концесії на будівництво автомобільних доріг та їх подальшу експлуатацію (реконструкцію, ремонт і утримання) приймає Кабінет Міністрів України.
25.
У разі коли на об'єкт концесії претендує лише одна особа, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо надання концесії шляхом прямих переговорів за умови, якщо пропозиції претендента відповідають вимогам концесійного договору.

Редакційна правка
Коли на об'єкт концесії є лише один претендент, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення щодо надання йому концесії шляхом прямих переговорів за умови, якщо пропозиції претендента відповідають умовам концесійного конкурсу.
26.
Якщо переможець концесійного конкурсу безпідставно відмовився від підписання концесійного договору або висуває додаткові не прийнятні для концесієдавця умови договору, уповноважений концесієдавець має право укладення концесійного договору з претендентами, які зайняли в концесійному конкурсі відповідно 2 чи 3 місце.
-18- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити частину 5 статті 5 після слів: "...2 чи 3 місце" словами: "...якщо їхні пропозиції повністю відповідають вимогам концесійного договору".

Враховано
Якщо переможець концесійного конкурсу безпідставно відмовився від підписання концесійного договору або висуває додаткові, не прийнятні для концесієдавця умови договору, концесієдавець має право на укладення концесійного договору з претендентами, які зайняли в концесійному конкурсі відповідно ІІ чи ІІІ місце, якщо їхні пропозиції повністю відповідають істотним умовам концесійного договору.
27.
С т а т т я 6. Право на участь у концесійному конкурсі

Редакційна правка
С т а т т я 5. Право на участь у концесійному конкурсі
18.
Право на участь у концесійному конкурсі на будівництво та експлуатацією автомобільної дороги мають суб'єкти підприємницької діяльності, які в установленому порядку та визначений строк подали заявку.


Право на участь у концесійному конкурсі на будівництво автомобільної дороги та її подальшу експлуатацію мають юридичні особи, які в установленому порядку та визначений строк подали заявку.
29.
С т а т т я 7. Особливі вимоги до складу конкурсної комісії

Редакційна правка
С т а т т я 6. Особливі вимоги до складу конкурсної комісії
30.
До складу конкурсної комісії обов'язково включається визначений відповідним органом місцевого самоврядування представник територіальної громади, через територію якої буде проходити збудована на умовах концесії платна автомобільна дорога.
-19- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 7 викласти так:
"До складу конкурсної комісії обов'язково включаються визначені відповідними органами місцевого самоврядування представники тери-торіальних громад, через територію яких буде проходити..." і далі за текстом.
Враховано редакційно
До складу конкурсної комісії обов'язково включається представник обласної ради (рад), через територію якої (яких) буде проходити збудована на умовах концесії автомобільна дорога.
31.
С т а т т я 8. Особливі вимоги до концесійних договорів на будівництво автомобільних доріг

Виключено (чинне законодавство містить запропоновану норму)

32.
Крім вимог, встановлених Законом України "Про концесії", у концесійному договорі на будівництво автомобільної дороги визначаються:


- " -

33.
зобов'язання концесієдавця щодо передачі концесіонеру правоустановлюючих документів, необхідних для будівництва автомобільної до-роги;


- " -

34.
права та повноваження концесієдавця щодо здійснення контролю за будівництвом автомо-більної дороги;


- " -

35.
зобов'язання концесіонера щодо утримання збудованої автомобільної дороги відповідно до експлуатаційних вимог, державних стандартів, норм і правил утримання та експлуатації авто-мобільних доріг, забезпечення екологічної без-пеки і охорони довкілля, цільового викорис-тання і охорони земель;
-20- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
У абзаці 4 частини 1 статті 8 слова "дер-жавних стандартів" замінити словами "між-народних стандартів".


- " --21- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 1 статті 8 після абзацу 4 доповнити абзацем 5 такого змісту: "зобов'язання кон-цесіонера щодо врахування законних прав та інтересів власників i користувачів земельних ділянок, прилеглих до об'єкту концесії";
Враховано в абзаці 5 частини 1 статті 2

36.
перелік факторів, за яких можлива зміна умов концесiйного договору чи його розірвання на вимогу однієї із сторін;

Виключено (чинне законодавство містить запропоновану норму)

37.
розмір плати за проїзд автомобільною до-рогою, збудованую на умовах концесії та по-рядок її справляння.


- " -

38.
До концесійного договору додаються до-кументи, що засвідчують право власності дер-жави на об'єкт концесії, оформлені та погоджені у встановленому порядку плани земельних ді-лянок, наданих в користування концесіонеру для будівництва автомобільної дороги, а також перелік державного чи комунального майна із зазначенням його вартості за ринковими цінами відповідно до даних інвентаризації на момент укладення концесійного договору.


- " -

39.
С т а т т я 9. Строк дії концесійного договору на будівництво автомобільної дороги, умови його продовження, зміни та розірвання

Виключено (чинне законодавство містить запропоновану норму)

40.
Дія договору на будівництво та експлуатацію концесійної автомобільної дороги, укладеного відповідно до Закону України "Про концесії" на строк менше ніж 50 років, може бути подовжена у межах цих років.


- " -

41.
У разі подовження строку дії концесійного договору, його умови можуть бути змінені за згодою сторін на підставі додаткової угоди.


- " -

42.
Переважним правом на продовження строку дії концесійного договору користується кон-цесіонер за умови, якщо він належним чином виконував його умови.


- " -

43.
Концесійним договором можуть бути вста-новлені проміжні строки, після закінчення яких можливий перегляд його окремих умов.


- " -

44.
Одностороння відмова від виконання умов концесійного договору не допускається.


- " -

45.
Концесійний договір щодо автомобільних доріг державного значення підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку.


- " -

46.
Крім випадків, передбачених законодав-ством, концесійний договір може бути розірвано за рішенням суду на вимогу органу місцевого самоврядування територіальної громади, через територію якої проходить збудована на умовах концесії автомобільна дорога.
-22- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
абзац 7 статті 9 виключити.


- " -

47.
У разі дострокового розірвання концесійного договору (крім випадку, який виключає по-дальшу експлуатацію автомобільної дороги) до-говори, укладені із залученням до утримання концесійної автодороги інших осіб (за умови, що їхня діяльність не стала основною причиною розірвання договору), зберігають свою чинність на передбачений концесійним договором строк, з відступленням договірних прав і обов'язків концесіонера концесієдавцю або правонаступ-нику концесіонера.

- " -

48.
С т а т т я 10. Концесійні платежі, їх використання

Редакційна правка
С т а т т я 7. Використання концесійних платежів
49.
За отримання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги концесіоне-ром одноразово вноситься концесійний платіж.

Виключено (чинне законодавство містить запропоновану норму)


За управління (експлуатацію) збудованою на умовах концесії автомобільною дорогою (стро-кове платне володіння), концесіонером вносять-ся платежі.
-23- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Замість частини 2 статті 10 додати частини 2 і 3 такого змісту:
"За використання об'єктів, які надаються в концесію, концесіонером справляється плата.
Розміри концесійних платежів, строки їх внесення, форма, вид валюти, в якій вони сплачуються, встановлюються концесійним договором."
Виключено (чинне законодавство містить запропоновану норму)

50
Отримані суми спрямовуються до Держав-ного бюджету України (до Державного дорож-нього фонду України) і розподіляються в уста-новленому законодавством порядку.

Редакційна правка
Суми концесійних платежів спрямовуються до Державного бюджету України (до Державного дорожнього фонду України) і розподіляються у встановленому законодавством порядку.
51
Концесійні платежі, що надходять до Дер-жавного бюджету України (до Державного до-рожнього фонду України) як плата за надання концесії на будівництво та експлуатацію авто-мобільної дороги, мають виключно цільовий ха-рактер і використовуються на витрати, пов'я-зані з реконструкцією, ремонтом і утриманням позаміських автомобільних доріг загального користування.

Редакційна правка
Концесійні платежі, що надходять до Державного бюджету України (до Державного дорожнього фонду України) як плата за надання концесії на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги, мають виключно цільовий характер і використовуються на витрати, пов'язані з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних (позаміських) доріг загального користування.Редакційна правка
С т а т т я 8. Надання пільг на період будівництва, введення в експлуатацію збудованої на умовах концесії автомобільної дороги і повної окупності капітальних вкладень
52.
На період будівництва, введення в експлуатацію збудованої на умовах концесії автомобільної дороги і повної окупності капітальних вкладень концесіонер звільняється від загально-державних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, крім зборів на обов'язкове соціальне страхування та обов'язкове державне пенсійне страхування.
-24- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
частину 2 статті 10 вилучити

Відхилено.
Згідно з міжнародною практикою надання концесіонеру певних пільг є однією з форм участі Держави в цій діяльності. Капітальне будівництво - галузь вкладення коштів, оку-пність яких наступає після введення об'єкта в експлуатацію.
На період будівництва, введення в експлуатацію збудованої на умовах концесії автомобільної дороги і повної окупності капітальних вкладень концесіонер може звільнятися від загальнодержавних та місцевих податків і зборів у відповідності до законів України.
53.
Строк окупності здійснених концесіонером капітальних вкладень визначається в кожному конкретному випадку концесійним договором за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Виключено (передбачено Законом України "Про концесії").


64
С т а т т я 11. Плата за проїзд концесійними автомобільними дорогами

Редакційна правка
С т а т т я 9. Плата за проїзд автомобільними
дорогами, побудованими на умовах концесії
65
Плата за проїзд автомобільними дорогами, збудованими на умовах концесії, справляється з усіх власників чи користувачів транспортних засобів, які використовують такі дороги для проїзду.
-25- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
Частину 1 статті 11 доповнити словами:
"крім транспорту органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, підро-зділів Міністерства оборони, прикордонних та внутрішніх військ, органів внутрішніх справ".

Враховано редакційно у частині 2 цієї статті. Крім того це є пред-метом концесійного договору.
Плата за проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, справляється концесіонером у порядку, що визначається концесійним договором, з усіх власників або користувачів автотранспортних засобів, які користуються такими дорогами.
66.
Максимальний розмір плати за проїзд та порядок безоплатного проїзду концесійними автодорогами визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій концесіо-нера.
-26- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Частину 2 статті 11 викликати так:
"Максимальний розмір плати за проїзд визначається концесійним договором".

Відхилено.редакційно
Статтею 116 Консти-туції України цінова політика віднесена до компетенції Кабінету Міністрів України
Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування за безоплатний проїзд автомобільними дорогами (в тому числі в разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії), побудованими на умовах концесії, встановлюються Кабінетом Міністрів України.


-27- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції "Максимальний розмір плати за проїзд та порядок відшкодування безоплатного проїзду" і далі за текстом.

Враховано у частині 2 статті 9

67.
У разі стихійного лиха, катастрофи, епідемії, епізоотії плата за проїзд такими автомобільними дорогами на підставі рішення Кабінету Міністрів України, за умови компенсації концесіонеру втрат, не справляється.
-28- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
В частині 3 статі 11 включити слова: "за умови компенсації концесіонеру втрат".

Враховано-29- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 3 статті 11 після слів: "...епідемії, епізоотії..." доповнити словами: "...а також на час капітального ремонту або капітальної реконструкції альтернативної неплатної автомобільної дороги, (тобто протягом часу, коли неможливе її використання для проїзду)", і далі за текстом.
Відхилено.
Технологія проведення капітального ремонту автомобільних доріг передбачає безпере-шкодний проїзд транспортних засобів.

68.
Плата за проїзд концесійними автодорогами справляється концесіонером у порядку, що визначається концесійним договором.


Враховано редакційно

69.

-30- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 11 доповнити.частиною 2:
"Безплатно використовують концесійні авто-дороги правоохоронні органи, органи пожежної безпеки та машини швидкої допомоги".
Враховано редакційно у частині 2 цієї статті.
Крім того це є пред-метом концесійного договору.

60.
С т а т т я 12. Прибуток концесіонера

Редакційна правка
С т а т т я 10. Прибуток концесіонера
61.
Після сплати податків та внесення обов'язко-вих платежів, передбачених законами України і концесійним договором, прибуток отриманий концесіонером надходить у його розпоряджен-ня.Після сплати податків та внесення обов'язкових платежів, передбачених законами України і концесійним договором, прибуток, отриманий концесіонером, надходить у його розпорядження.
62.
С т а т т я 13. Особливі обов'язки концесiонера:

Редакційна правка
Стаття 11. Особливі обов'язки концесiонера
63.
Крім визначеного законодавством України, суб'єкт підприємницької діяльності, який отри-мав концесію на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги (строкове платне володіння), зобов'язаний:

Редакційна правка
Крім визначеного законодавством України, концесіонер зобов'язаний:
64.
надавати не менше 90 відсотків робочих місць для працевлаштування громадян України;
-31- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Аабзац 2 частини 1 статті 13 викласти так:
"Надати не менше 90 відсотків робочих місць під час будівництва і експлуатації концесійної автодороги для працевлаштування громадян України".
Враховано
на час будівництва та експлуатації об'єкта концесії надавати не менше 90 відсотків робочих місць для працевлаштування громадян України;
65
забезпечувати не менше ніж 70-відсоткове використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
-32- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Абзаци 2 і 3 статті 13 викласти так:
"надавати не менше 90 відсотків фонду заро-бітної плати для використання вітчизняної робочої сили;
Враховано редакційно

66.

"забезпечити 70-відсоткове (у вартісному розрахунку) використання вітчизняних буді-вельних матеріалів, виробів і конструкцій".
Відхилено.
Впровадження цієї нор-ми може вплинути на підвищення вартості робіт через різну вар-тість вітчизняних та іноземних матеріалів.
при виконанні будівельних та ремонтних робіт забезпечувати 70-відсоткове використання вітчизняних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;
67.
утримувати збудовану на умовах концесії автомобільну дорогу у технічному стані, згідно з вимогами державних стандартів, норм і правил утримання та експлуатації автомобільних доріг;


утримувати збудовану на умовах концесії автомобільну дорогу в технічному стані згідно з вимогами державних стандартів, норм і правил утримання та експлуатації автомобільних доріг;
68.
відшкодовувати користувачам платної авто-мобільної дороги завдані з його вини збитки у порядку, встановленому законодавством України;


відшкодовувати користувачам платної автомобільної дороги завдані з його вини збитки у порядку, встановленому законодавством України;

69.
після закінчення строку дії концесійного до-говору або у разі його дострокового розірвання передавати концесієдавцю концесійну автодорогу в технічному стані, який відповідає вимогам норм і правил будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, що діють на час передачі, а так само надавати документи, які підтверджують, що за об'єктом концесії будь-яких зобов'язань немає.


після закінчення строку дії концесійного до-говору або у разі його дострокового розірвання передавати концесієдавцю об'єкт концесії в технічному стані, який відповідає вимогам норм і правил будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, що діють на час передачі, а так само надавати документи, які підтверджують, що за об'єктом концесії будь-яких зобов'язань немає.
70.
С т а т т я 14. Міжнародні договори України

Статтю вилучено.

71.
Якщо міжнародним договором України, зго-да на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.


Правила дії міжнародних договорів визначено частиною 3 статті 5 Закону України "Про концесії"

72.
Прикінцеві положення


Стаття 12. Прикінцеві положення
73.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
74.
Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Зако-ном, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
75.
Дія цого Закону не поширюється на відно-сини, які виникають на підставі концесійних до-говорів, укладених відповідно до Закону Украї-ни "Про режим іноземного інвестування".
-33- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В частині 3 Прикінцевих положень вилучити норму, якою запроваджується обмеження дії даного закону щодо концесійних договорів, укладених відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування".
Враховано

76.
Кабінету Міністрів України:


Кабінету Міністрів України у шести місячний термін після набрання чинності цим Законом:
77.
привести свої нормативно-правові акти у від-повідність з цим Законом.


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
розробити нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні