Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект
Закон УкраїниПро внесення змін і доповнень до Закону України Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Друге читання
Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України»


1.
Закон УкраїниПро внесення змін і доповнень до Закону України Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Друге читання
Про природно-заповідний фонд України
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 34, ст.502; 1993 р., №25 ст. 277 )

У зв'зку з приняттям Закону України Про внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Верховна рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» такі зміни:


2.
Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України
Частина друга3.
Заказники, пам'ятки природи, ботанiчнi сади, дендрологiчнi парки, зоологiчнi парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва залежно вiд їх екологiчної i наукової цiнностi можуть бути загальнодержавного або мiсцевого значення.

-1- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пропонує у другій частині статті 3 після слова "екологічної" поставити кому і додати слова "історико-культурної" і далі за текстом.
Враховано

4.
Частина четверта
частину четверту статті 3 викласти в такій редакції:


5.
Законодавством Республіки Крим може бути встановлено додаткові категорії територій та об'єктів природно-заповідного фонду.
"Цим Законом можуть бути встановленi iншi категорiї територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду".


6.
Стаття 4. Форми власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду
Частина перша і друга7.
Території природних заповідників, заповідні зони біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси, надані національним природним паркам, є власністю народу України.
У частинах першій та другій статті 4 слова "народу України" замінити словами "Українського народу".


8.
Регіональні ландшафтні парки, зони - буферна, антропогенних ландшафтів, регульованого заповідного режиму біосферних заповідників, землі та інші природні ресурси, включені до складу, але не надані національним природним паркам, заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва можуть перебувати як у власності народу України, так і в інших формах власності, передбачених законодавством України.9.
Стаття 5. Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду10.
Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характеру функціонування природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, заказників, ботанічних садів, дендрологічних парків та зоологічних парків визначаються у положеннях про них, які розробляються відповідно до цього Закону і затверджуються:

-2-Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пропонує в частині першій статті 5 після слова "розробляються" додати слова "за погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами та землекористувачами" і далі за текстом.
Відхилено

11.
Стаття 6. Охорона територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність
Території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність, підлягають комплексній охороні, порядок здійснення якої визначається положенням щодо кожної з таких територій чи об'єктів, яке відповідно до цього Закону та законодавства України про охорону пам'яток історії та культури затверджується Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством культури України.
У статті 6 слова "Міністерством культури України" замінити словами "Центральним органом виконавчої влади в галузі культури"


12.
Стаття 8. Основнi засоби збереження територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду
Частина перша, абзац четвертий13.
Збереження територiй та об'єктiв природно-заповдiного фонду забезпечується шляхом:14.
додержання вимог щодо охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планіровочної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз;
У абзаці 4 частини першої статті 8 слова "проектно-планіровочної" замінити словами "проектно-планувальної"


15.
Стаття 16. Вимоги щодо охорони природних комплексiв та об'єктiв природних заповiдникiв
Частина перша, абзац перший і другий16.
На територiї природних заповiдникiв забороняється будь-яка господарська та iнша дiяльнiсть, що суперечить цiльовому призначенню заповiдника, порушує природний розвиток процесiв та явищ або створює загрозу шкiдливого впливу на його природнi комплекси та об'єкти, а саме:
В абзацах першому і другому статті 16 слово "домашніх" замінити словом "свійських", слова "гідрологічного режиму" замінити словами "гідрологічного і гідрохімічного режимів", слова "звірів і птахів" замінити словами "диких тварин"


17.
будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і зв'язку, не пов'язаних з діяльністю природних заповідників, розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін домашніх тварин, пересування механічних транспортних засобів, за винятком шляхів загального користування, лісосплав, проліт літаків та вертольотів нижче 2000 метрів над землею, подолання літаками звукового бар'єру над територією заповідника та інші види штучного шумового впливу, що перевищують установлені нормативи;18.
геологорозвідувальні роботи, розробка корисних копалин, порущення грунтового покриву та гідрологічного режиму, руйнування геологічних відслонень, застосування хімічних засобів, усі види лісокористування, а також заготівля кормових трав, лікарських та інших рослин, квітів, насіння, очерету, випасання худоби, вилов і знищення звірів і птахів, порушення умов їх оселення, гніздування, інші види користування рослинним і тваринним світом, що призводять до порушення природних комплексів;19.
Cтаття 18. Структура територiї та особливостi управлiння бiосферними заповiдниками
Частина перша абзац другий20.
буферна зона - включає території, виділені з метою запобігання негативного впливу за заповідну зону господарської діяльності на прилеглих територіях; її режим та порядок створення визначаються відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних заповідників;
В абзаці 2 частині першій статті 18 слова "та порядок створення" виключити
Статтю 18 доповнити частиною третьою такого змісту:
Проекти органiзацiї територiї бiосферних заповiдникiв та охорони їх природних комплексiв розробляються спецiалiзованими проектними органiзацiями i затверджуються центральним органом виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища
-3-Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пропонує частину третю статті 18 доповнити словами "За погодженням із заінтересованими міністерствами і відомствами та відповідними органами на місцях"
Відхилено

21.
Стаття 21. Структура територiї та вимоги щодо охорони природних комплексiв та об'єктiв нацiональних природних паркiв
Частина перша, абзац другий22.
На території національних природних парків з урахуванням природоохоронної, оздоровчої, наукової, рекреаційної, історико-культурної та інших цінностей природних комплексів та об'єктів, їх особливостей встановлюється диференційований режим щодо їх охорони, відтворення та використання згідно з функціональним зонуванням:23.
зона регульованої рекреації - в її межах проводяться короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам'ятних місць; у цій зоні дозволяється влаштування та відповідне обладнання туристських маршрутів і екологічних стежок; тут забороняються рубки лісу головного користування, промислове рибальство й мисливство, інша діяльність, яка може негативно вплинути на стан природних комплексів та об'єктів заповідної зони;

-4-Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пропонує в частині першій в другому абзаці статті 21 замість слова "мисливство" записати: "промислове добування мисливських тварин".

Враховано

24.
Частина третя
Зонування території національного природного парку, рекреаційна та інша діяльність на його території провадяться відповідно до Положення про національний природний парк та Проекту організації тариторії національного природного парку, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об'єктів, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
В частині третій статті 21 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища"


25.
Стаття 35. Статус i завдання зоологiчних паркiв
Частина друга
Зоологічні парки загальнодержавного значення є природоохоронними культурно-освітніми установами.
В частині другій статті 35 після слів "культурно-освітніми" доповнити словами "та науково-дослідними"


26.
Стаття 37. Статус і завдання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва
Частина перша27.
Парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва оголошуються найбільш визначні та цінні зразки паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях.

-5- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пропонує статтю 37 доповнити словами "історико-культурних".
ВідхиленоСтаття 38. Основні вимоги щодо режиму парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

-6- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пропонує статтю 38 доповнити словами "історико-культурних".
Відхилено
1
28.
Стаття 40. Основнi вимоги щодо режиму охоронних зон територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду
Частина четверта
Охоронні зони територій та об'єктів природно-заповідного фонду враховуються під час розробки проектно-планіровочної та проектної документації.
В частині четверній статті 40 слова "проектно-планіровочної" замінити словами "проектно-планувальної"


29.
Стаття 43. Лiтопис природи територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду України
Статтю 43 викласти в такій редакції:


30.
Основною формою узагальнення результатів наукових досліджень та спостережень за станом і змінами природних комплексів, виконаних на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, є їх Літопис природи.
"Основною формою узагальнення результатiв наукових дослiджень та спостережень за станом i змiнами природних комплексiв, виконаних у природних заповiдниках, бiосферних заповiдниках, нацiональних природних парках, є Лiтописи природи, матерiали яких використовуються для оцiнки стану навколишнього природного середовища, розроблення заходiв щодо охорони та ефективного використання природних ресурсiв, забезпечення екологiчної безпеки.


31.
Порядок підготовки і програма Літопису природи для кожної з категорій територій та об'єктів природно-заповідного фонду затверджуються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України разом з Академією наук України
Порядок пiдготовки та програма Лiтопису природи затверджується центральним органом виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища разом з Нацiональною академiєю наук України."


32.
Матеріали Літописів природи територій та об'єктів природно-заповідного фонду використовуються для оцінки стану навколишнього природного середовища, розробки заходів щодо його охорони, ефективного використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки
Стаття 51. Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Частина друга
Клопотання має містити обгрунтування необхідності створення чи оголошення території або об'єкту природно-заповідного фонду певної категорії, характеристику природоохоронної, наукової, естетичної та іншої цінності природних комплексів та об'єктів, що пропонуються для заповідання, відомості про місцезнаходження, розміри, характер використання, власників та користувачів природних ресурсів, а також відповідний картографічний матеріал.

-7- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пропонує у другій частині статті 51 після слів "Клопотання має містити" додати слово "комплексне" і далі за текстом.
ВідхиленоСтаття 52. Попереднiй розгляд клопотань про створення чи оголошення територiй та об'єктiв природно-заповдiного фонду
Частина перша абзац другий
Клопотання про необхідність створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду попередньо розглядається у місячний строк:
В абзаці другому частині першої статті 52 слова "цього міністерства" замінити словами "цього центрального органу виконавчої влади".


33.
щодо територій та об'єктів місцевого значення - органами цього міністерства на місцях.
Частини шоста і сьома34.
Проекти створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду підлягають державній екологічній експертизі.
.
Частину шосту виключити.
У зв'язку з цим частину сьому цієї статті вважати частиною шостою і викласти її в такій редакції:
"Проекти створення територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду передаються центральним органам виконавчої влади в галузi охорони навколишнього природного середовища чи його органами на мiсцях до вiдповiдних органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, уповноважених приймати рiшення щодо створення чи оголошення територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду."35.
У разі позитивного висновку екологічної експертизи щодо проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду всі матеріали передаються Міністерством охорони навколишнього природного середовища України чи його органами на місцях до державних органів, уповноважених приймати рішення про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду


-8- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399), Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Пропонують статтю 52 доповнити наступною частиною:
"Проекти створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду підлягають державній екологічній експертизі".
Відхилено


Стаття 53. Прийняття рiшень про створення чи оголошення територiй, об'єктiв природно-заповiдного фонду та їх охоронних зон
Частина перша, друга і третя
Рішення про створення природних заповідників, національних природних парків, а також щодо інших територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення приймаються Президентом України. ( Частина перша статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3180-12 від 05.05.93 )
Частину першу і другу статті 53 викласти в такій редакції:
"Рiшення про створення чи оголошення територiй та об'єктiв природно - заповідного фонду загальнодержавного значення приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-9-Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропонує першу частину статті 53 залишити без змін.

Враховано

Рішення про створення біосферних заповідників приймається Президентом України після вирішення цього питання відповідно до міжнародних угод.
Рiшення про створення бiосферних заповiдникiв приймається з дотриманням мiжнародних вимог."Рішення про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та встановлення охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду приймається обласними, міськими (міст республіканського підпорядкування) Радами народних депутатів.
В частині третій статті 53 слова "обласними, міськими (міст республіканського підпорядкування) Радами народних депутатів" замінити словами "видповідними органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції"Стаття 55. Резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів
Частина третя
Рішення про резервування приймаються органами, уповноваженими приймати рішення про створення й оголошення відповідних територій та об'єктів природно-заповідного фонду на основі статті 53 цього Закону.

-10- Н.д.Фурдичко О.І. (Округ №125)
Пропонує останню частину статті 55 викласти в такій редакції:
"Рішення про резервування природної території чи об'єкта приймається за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами, місцевими органами державної виконавчої влади та землекористувачами".
Враховано шляхом доповнення до переліку статті 52.

36.
Стаття 59. Порядок ведення кадастру територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду.
Частина друга37.
Для ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду можуть залучатися також кошти республіканського бюджету Республіки Крим, місцевих бюджетів та позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища.
Частину другу статті 59 викласти в такій редакції:
"Для ведення державного кадастру територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду можуть використовуватися також кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів."
-11- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропонує в другій частині статті 59 після слова "кошти" викласти в такій редакції:
"Державного, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища".

Враховано

38.
Стаття 60. Органiзацiя охорони територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду
Частина перша39.
Охорона природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, а також ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення покладається на служби їх охорони, які створюються у складі адміністрації заповідних територій зазначених категорій.
Частину першу статті 60 викласти в такій редакції:
"Охорона природних заповiдникiв, бiосферних заповiдникiв, нацiональних природних паркiв, а також ботанiчних садiв, дендрологiчних паркiв, зоологiчних паркiв загальнодержавного значення покладається на служби їх охорони, якi входять до складу служби охорони природно-заповiдного фонду України. Положення про службу охорони природно-заповiдного фонду України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України."
-12- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропонує в першій частині статті 60 після слів "які входять до складу служби" додати слово "державної". В останньому реченні цієї частини після слова "службу" додати слово "державної" і далі додати це слово у відповідних відмінках в тексті статті 61.
Враховано

40.
Частина третя
Місцеві Ради народних депутатів, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування сприяють охороні й збереженню територій та об'єктів природно-заповідного фонду, виконанню покладених на них завдань.
В частині третій статті 60 слова "Місцеві Ради народних депутатів" замінити словами "Органи місцевого самоврядування"


41.
Стаття 61. Склад i повноваження служб охорони територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду
Частина третя42.
Працівникам служби охорони може бути надано у встановленому порядку право носіння форми, а також зброї під час виконання службових обов'язків.
Частину третю статті 61 викласти в такій редакції:
"Працiвники служби охорони природно-заповiдного фонду України пiд час виконання службових обов'язків мають право на носiння форми встановленого зразка, табельної зброї та iнших спецiальних засобiв вiдповiдно до законодавства України"43.

У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України", "Республіка Крим", "Академія наук України", "Р