Назва: Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" Верховна Рада України постановляє:
Внести зміни до таких законодавчих актів України:


Проект
Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи"
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи" ( Відомості Верховної Ради України, 1998р., №36-37, ст.242) Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1.
Закон України
Про охорону навколишнього природного середовища
(Відомості Верховної Ради України, 1991р., N 41, ст.546; 1993 р., №26, ст.277; 1996 р., №15, ст.70; 1998 р., №11, ст.41, №34, ст.230; 1999 р., №38, ст.338)
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища"


1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( Відомості Верховної Ради України, 1991р., N 41, ст.546; 1993 р., №26, ст.277; 1996 р., №15, ст.70; 1998 р., №11, ст.41, №34, ст.230; 1999 р., №38, ст.338):

Стаття 18. Компетенція Уряду Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища
Уряд Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища на своїй території:

ж) затверджує за поданням органів Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України для підприємств, установ і організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком природних ресурсів загальнодержавного значення, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком викидів і скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами території Автономної Республіки Крим, та ліміти розміщення відходів;
У пункті "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і".


1) у пункті "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти" доповнити словами "на утворення і";
2.
Стаття 19. Компетенція виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища
Виконавчі та розпорядчі органи місцевих Рад у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції :

д) затверджують за поданням органів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України для підприємств, установ та організацій ліміти використання природних ресурсів, за винятком ресурсів загальнодержавного значення, ліміти викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, за винятком викидів і скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення або навколишнього природного середовища за межами території цієї Ради, та ліміти розміщення відходів;
У пункті "д" частини першої статті 19 після слів "та ліміти" доповнити словами " на утворення і".


2) у частині першій статті 19:
пункт "д" після слів "та ліміти" доповнити словами " на утворення і";

е) організують збір, переробку, утилізацію і захоронення промислових, побутових та інших відходів на своїй території;
У пункті "е" частини першої статті 19 слова "промислових, побутових та інших" виключити.


у пункті "е" слова " промислових, побутових та інших" виключити;
3.
Стаття 20. Компетенція спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів
До компетенції Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України і його органів на місцях належать:


Пункт "є" частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
є) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, дозволів на викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище і на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України;
є) видача ліцензій на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, дозволів на викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище і на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України;
-1- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонує пункт "є" частини першої статті 20 залишити без зміни.


Враховано


4.
Стаття 44. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
Збір за забруднення навколишнього природного середовища встановлюється на основі лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище і розміщення відходів промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва.
У частині першій статті 44 слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити.


3) у частині першій статті 44 слова "промислового, сільськогосподарського, будівельного та іншого виробництва" виключити;
5.
Стаття 48. Стимулювання в системі охорони навколишнього природного середовища
В Україні здійснюється стимулювання раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного
середовища шляхом:
а) надання пільг при оподаткуванні підприємств, установ, організацій і громадян в разі реалізації ними заходів щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, при переході на маловідхідні і безвідхідні ресурсо- і енергозберігаючі технології, організації виробництва і впровадженні очисного обладнання і устаткування для утилізації забруднюючих речовин і переробки відходів, а також приладів контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викидів і скидів забруднюючих речовин, виконанні інших заходів, спрямованих на поліпшення охорони навколишнього природного середовища;


У пункті "а" статті 48:
слово "безвідхідні" виключити;
слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження".
4) у пункті "а" статті 48:
слово "безвідхідні" виключити;
слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова "утилізації" замінити словами "та знешкодження".
6.
Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення виробничими, побутовими, іншими відходами
Підприємства, установи, організації та громадяни повинні вживати ефективних заходів щодо зменшення обсягів утворення та знешкодження, переробки, безпечного складування або захоронення виробничих, побутових, інших відходів.
Складування, зберігання або розміщення відходів дозволяється лише при наявності спеціального дозволу на визначених місцевими Радами територіях в межах встановлених ними лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечував би можливість їх подальшого господарського використання і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.
Статтю 55 викласти в такій редакції:
"Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами
Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.
Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених ними лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечував би можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей."


5) статтю 55 викласти в такій редакції:
"Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища від забруднення відходами
Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.
Розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у межах установлених ними лімітів з додержанням санітарних і екологічних норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей."

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про підприємництво
2. Частину четверту статті 4 Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N14, ст.168; 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999р., №7, ст.52, №8, ст.60, №36, ст.317, №38, ст.350):( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., N14, ст.168; 1998 р., №17, ст. 80, №26, ст. 158; 1999р., №7, ст.52, №8, ст.60, №36, ст.317, №38, ст.350):

Стаття 4. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності
Частина четверта.
Без ліцензії, що видається Кабінетом Міністрів України або Уповноваженим ним органом виконавчої влади, не можуть здійснюватися:

Частину четверту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням, заготівлею та обробленням окремих видів ресурсно-цінних відходів".
-2- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонує виключити доповнення до статті четвертої.
-3- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропонує відповідно до статті 35 Закону України "Про відходи" частину четверту статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
"здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини".
ВідхиленоВраховано

доповнити абзацом такого змісту:
"здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як вторинної сировини".

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
(Відомості Верховної Ради України, 1994р., N 27, ст.218)3. У Законі України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994р., N 27, ст.218 ):

Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних засобів
Частина друга


Частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
1) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:

Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
"Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";


"Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших спеціально уповноважених на те органів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";

Стаття 33. Основні напрями діяльності державної санітарно - епідеміологічної служби
Основними напрямами діяльності державної санітарно-епідеміологічної служби є:
Статтю 33 доповнити абзацами такого змісту:
"видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;
методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів."


2) статтю 33 доповнити абзацами такого змісту:
"видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо об'єктів поводження з відходами;
встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на неї;
методичне забезпечення та здійснення контролю під час визначення рівня небезпечності відходів."

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про податок на додану вартість
(Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 21, ст.156, №51, ст.305; 1998р., №14, ст.55)4. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
(Відомості Верховної Ради України, 1997р., N 21, ст.156, №51, ст.305; 1998р., №14, ст.55)

Стаття 5. Операції, що звільнені від оподаткування
5.2. Звільняються від оподаткування операції з:
Статтю 5 Закону України " Про податок на додану вартість " доповнити підпунктом такого змісту :
".5.2.6. надання послуг із збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини."
-4- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонують виключити пункт 5.2.6.


Відхилено

доповнити підпунктом такого змісту :
-5- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропонує відповідно до статті 35 Закону України "Про відходи" статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити підпунктом такого змісту :
".5.2.6. надання послуг із збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."


Враховано

".5.2.6. надання послуг із збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оподаткування прибутку підприємств
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., №2, ст.7, №10, ст.351)5. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., №2, ст.7, №10, ст.351 ):


Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
7.13. Особливості оподаткування окремих платників податку
Статтю 7 Закону " Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом такого змісту:
"7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору, сортування, транспортування, переробки та утилізації окремих видів відходів як вторинної сировини ."
-6- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонують виключити пункт 7.13.5 статті 7.Відхилено

доповнити підпунктом такого змісту:
"7.13.5 Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."-7- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропонує відповідно до статті 35 Закону України "Про відходи" статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" доповнити підпунктом такого змісту:
"7.13.5 Звільняються від оподаткування доходи від надання послуг щодо збору та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини."
ВрахованоЗАКОН УКРАЇНИ
Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
( Відомості Верховної Ради України, 1997, N 36, ст.229 )

Стаття 6. Від сплати збору звільняються:
Частину першу статті 6 Закону України " Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" доповнити абзацом такого змісту:
"підприємства, що здійснюють збирання, заготівлю окремих видів відходів виробництва та споживання".
-8- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонують виключити даний абзац.


Враховано


Декрет
Кабінету Міністрів України
Про прибутковий податок з громадян
(Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 10, ст.77, №26, ст.281, №34, ст.356; 1996 р., №9, ст.41; 1998 р., №30-31, ст.195; 1999р., №4, ст.35 )6. Частину першу статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"
(Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 10, ст.77, №26, ст.281, №34, ст.356; 1996 р., №9, ст.41; 1998 р., №30-31, ст.195; 1999р., №4, ст.35 ):

Стаття 5. Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходудоповнити пунктом "у" такого змісту:

1. До сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянами в період, за який здійснюється оподаткування, не включаються:
Частину першу статті 5 "Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 "
Про прибутковий податок з громадян " доповнити пунктом "у" такого змісту:
-9- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Пропонує вилучити пункт "у)" першої частини статті 5 .
Відхилено
"у) суми, одержувані громадянами за здану ними сировину (макулатура, ганчір'я, металобрухт та інші відходи)".
-10- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонує викласти пункт "у" першої частини статті 5 у такій редакції :
" у) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину : макулатуру та ганчір`я".
Враховано
"у) суми, одержані громадянами за здану ними вторинну сировину : макулатуру та ганчір`я".

Декрет Кабінету Міністрів України
Про стандартизацію і сертифікацію
( Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 27, ст.289 )
7. Пункт 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію"
( Відомості Верховної Ради України, 1993р., N 27, ст.289 )

Стаття 5. Державні стандарти України
2. Державні стандарти України містять обов'язкові та рекомендовані вимоги.
До обов'язкових належать:
У декреті Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46_93 "Про стандартизацію і сертифікацію":
Пункт 2 статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
" поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом накопичувачів, вимоги щодо безпечного поводження з відходами, які сприяють запобіганню негативному впливу їх на довкілля та здоров'я людини, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини."


доповнити абзацом такого змісту:
" поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації, способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи контролю за станом накопичувачів, вимоги щодо безпечного поводження з відходами, які сприяють запобіганню негативному впливу їх на довкілля та здоров'я людини, а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини."

Кодекс України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради Української РСР 1984р., додаток до N51, ст.1122 )
8. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради Української РСР, 1984р., додаток до N 51, ст.1122 ):

Стаття 82. Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання промислових і побутових відходів
У Кодексі України про адміністративні правопорушення:


1) доповнити Кодекс статтями 821, 822, 823, 824, 825, 826, та 913 такого змісту:


1) доповнити Кодекс статтями 821, 822, 823, 824, 825, 826, та 913 такого змісту:


Стаття 821. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами
Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів,
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-11- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пропонує доповнити Кодекс тільки статтями 823, 825.

-12- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Пропонує доповнити Кодекс тільки статтею 823.
Враховано частковоВраховано частково

"Стаття 821. Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів
Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 822. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -тягне за собою накладення штрафів на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 822. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації
Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 823. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-13- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Пропонує у статті 823 після слів "...посадових осіб і..." додати слово "зверненнями".

Враховано

Стаття 823. Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними
Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 824. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія
Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу з охорони навколишнього природного середовища, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 824. Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 825. Порушення правил передачі відходів
Передача відходів з порушенням установлених правил їх зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб- від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 825. Порушення правил передачі відходів
Передача відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих операцій, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 826. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок
Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо), -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";Стаття 826. Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів
Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шлакосховищ, золовідвалів тощо), -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";Стаття 913. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів, -тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;"Стаття 913. Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів
Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."2) виключити з назви статті 82 та її змісту слова "промислових та побутових".2) у назві та абзаці першому статті 82 слова "промислових та побутових" виключити.


Стаття 2421. Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України
Органи Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52-55, 57 -74, 76 -771, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 781 - 791 та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 85, 851, 861 - 882, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90, статтею 901 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 - 912, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 153, 163 і 188-5.
3) у частині першій статті 2421 цифри "912" замінити цифрами "913"
-14- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пропанує у пункті 1 частині другої статті 2421 цифри «91-912» замінити цифрами «.91-913».
Враховано

3) у статті 2421:
у частині першій цифри "91-912" замінити цифрами "91-913";
у пункті 1 частині другої цифри «91-912» замінити цифрами «91-913».

Кримінальний кодекс України
( Відомості Верховної Ради Української РСР, 1961 р. №2, ст.14)
Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 2288, 2289, 22810 такого змісту:
"Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниДруге читанняСтаття 2288. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації


9. Доповнити Кримінальний кодекс України статтями 2288, 2289, 22810 такого змісту:
"Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України Кабінет Міністрів УкраїниДруге читанняСтаття 2288. Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації


Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням та збут продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, -карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням або збут такої продукції без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку, що завдало шкоди здоров'ю людей, -
карається виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Ті ж самі дії, що здійснені вдруге або спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
-15- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
Пропонує у частині другій статті 2288 слова "здійснені вдруге" замінити на слова "вчинені повторно".

Враховано

Ті ж самі дії, що вчинені повторно або спричинили інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 2289. Самовільне складування чи видалення відходів
Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами, що спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 2289. Самовільне складування чи видалення відходів
Самовільне складування чи видалення відходів без отриманих у встановленому порядку дозволів спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Стаття 22810. Залучення дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я
Залучення дітей і підлітків до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, -
карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж самі дії, що спричинили тяжкі наслідки , -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."Стаття 22810. Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я
Залучення неповнолітніх до організованого збирання відходів (як вторинної сировини), небезпечних для здоров'я, -
карається штрафом від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж самі дії, що спричинили тяжкі наслідки , -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років або штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

Кримінально-процесуальний Кодекс України

Стаття 112. Підслідність
У справах про злочини, передбачені статтями 63, 63-1, 66, 69, 69-1, 72, 73, 77, 77-1, 93-99, 109, 111 # 113, 115, 115-1, 115-2, 117, 119 # 121, 123, 123-1, 123-2, 124-1, частинами 2 і 3 статті 125, статтями 127 # 129, 129-1, 130 - 134, 134-1, 135, 136, 137, 139, 146, 147, 147-2, 147-3, 157, 158, 163-1, 165 - 176, 176-1, 176-2, 176-3, 176-4, 177, 183-4, 187-2, 187-3, 187-5, 187-7, 187-8, 188, 188-1, 189, 189-1, 189-2, 189-3, 189-4, 189-5, 190, 190-1, 191-2, 200, 201, 203 # 205, 209, 217-2, 218 # 220, 226, 227, 227-1, 227-2, 228, 228-1, частиною 2 статті 229-5, статтями 232 # 245, 245-1, 246 # 252, пунктами "г" і "д" статті 253, статтями 254, 254-1, 254-2, 254-3, 255 # 263 Кримінального кодексу України (2001-05, 2002-05 ), попереднє слідство провадиться слідчими прокуратури, а в справах про злочини, передбачені статтями 56, 56-1, 57 - 60, 62, 67, 68, 68-1, 70, 70-1, 71, 75, 76, пунктами "а", "б" і "в" статті 253 Кримінального кодексу України, попереднє слідство провадиться також слідчими органів безпеки.
У Кримінально-процесуальному кодексі України частину першу статті 112 після цифр "2281" доповнити цифрами"2288 - 22810"


10. У Кримінально-процесуальному кодексі України частину першу статті 112 після цифр "2281" доповнити цифрами"2288 - 22810"

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні