Назва: Про державну геологічну службу України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Закон України


Закон України
1.
про державну геологічну службу України


про державну геологічну службу України
2.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи діяльності державної геологічної служби України.


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові основи діяльності державної геологічної служби України.
3.
Розділ I. Загальні положення


Розділ I. Загальні положення
4.
Стаття 1. Державна геологічна служба України


Стаття 1. Державна геологічна служба України
5.
Державна геологічна служба України включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, державні підприємства, установи та організації, які організовують та проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію державної політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин, накопичення і зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності.


Державна геологічна служба України включає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, державні підприємства, установи та організації, які організовують та проводять геологічне вивчення надр, забезпечують реалізацію державної політики у галузі користування надрами, здійснюють планомірне проведення регіональних геологічних досліджень, пошуків і розвідки необхідних і стратегічно важливих корисних копалин, накопичення і зберігання геологічної інформації про надра, встановлення кондицій на мінеральну сировину для підраховування запасів корисних копалин у надрах, проведення наукових досліджень у сфері геологічного вивчення і використання надр, координують і здійснюють геологічний контроль за діяльністю інших суб'єктів геологічної діяльності.
6.
Стаття 2. Визначення основних термінів


Стаття 2. Визначення основних термінів
7.
У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:


У цьому Законі терміни та поняття вживаються у такому значенні:
8.
геологічне вивчення надр - спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства;


геологічне вивчення надр - спеціальні роботи і дослідження, спрямовані на одержання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства;
9.
геологічна діяльність - виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр;


геологічна діяльність - виробнича, наукова та інша діяльність, пов'язана з геологічним вивченням надр;
10.
геологічне середовище - частина земної кори (гірські породи, грунти, донні відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, ат-мосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності;


геологічне середовище - частина земної кори (гірські породи, грунти, донні відкладення, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності;
11.
небезпечне геологічне явище - явище, яке є наслідком дії геологічних процесів, що виникають у земній корі під впливом природних чи техногенних чинників або їх спільної дії;
-1- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У статті 2:
в частині першій:
термін «небезпечне геологічне явище» вилучити.

Відхилено, ці питання врегульовані у ст.4 данного Закону та ст. 5 і 13 Кодексу України про надра
небезпечне геологічне явище - явище, яке є наслідком дії геологічних процесів, що виникають у земній корі під впливом природних чи техногенних чинників або їх спільної дії;
12.
мінерально-сировинна база - сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів від видобування і переробки корисних копалин, придатних для промислового використання;


мінерально-сировинна база - сукупність родовищ корисних копалин, у тому числі техногенних, а також відходів від видобування і переробки корисних копалин, придатних для промислового використання;
13.
моніторинг геологічного середовища - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан геологічного середовища, прогнозування його змін, розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень;


моніторинг геологічного середовища - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан геологічного середовища, прогнозування його змін, розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень;
14.
моніторинг мінерально-сировинної бази - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації, прогнозування стану розвіданих запасів та ресурсів корисних копалин, їх видобутку та переробки на основі формування Державного фонду родовищ корисних копалин і його резерву.
-2- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
в частині першій:
останній абзац викласти в такій
редакції:
«моніторинг мінерально-сировинної бази - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації, прогнозування стану розвіданих запасів та ресурсів корисних копалин, їх видобутку та переробки».

Відхилено
моніторинг мінерально-сировинної бази - система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації, прогнозування стану розвіданих запасів та ресурсів корисних копалин, їх видобутку та переробки на основі формування Державного фонду родовищ корисних копалин і його резерву.


-3- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
в частині першій:
ввести нові терміни «користувач надр» та «інші суб'єкти геологічної діяльності.

Відхилено

15.
Стаття 3. Законодавство про державну геологічну службу України


Стаття 3. Законодавство про державну геологічну службу України
16.
Діяльність державної геологічної служби України регулюється цим Законом, Кодексом України про надра та іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до них.


Діяльність державної геологічної служби України регулюється цим Законом, Кодексом України про надра та іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до них.
17.
Стаття 4. Основні завдання державної геологічної служби України


Стаття 4. Основні завдання державної геологічної служби України
18.
Основними завданнями державної геологічної служби України є:


Основними завданнями державної геологічної служби України є:
19.
якісне поліпшення та нарощування мі-нерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;


якісне поліпшення та нарощування мі-нерально-сировинної бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей національної економіки;
20.
геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення і картування геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ;


геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне вивчення і картування геологічного середовища, в тому числі небезпечних геологічних явищ;
21.
моніторинг геологічного середовища і мінерально-сировинної бази;


моніторинг геологічного середовища і мінерально-сировинної бази;
22.
проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інші потреби геологічного вивчення надр;


проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуки та розвідка родовищ корисних копалин, прогнозування змін геологічного середовища та інші потреби геологічного вивчення надр;
23.
створення єдиної інформаційної системи користування надрами;


створення єдиної інформаційної системи користування надрами;
24.
забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин та використання надр в інших цілях;


забезпечення охорони та раціонального користування надрами під час видобування корисних копалин та використання надр в інших цілях;
25.
сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами.


сприяння підприємницькій діяльності у сфері користування надрами.
26.
Розділ II. Склад і організація державної геологічної служби України


Розділ II. Склад і організація державної геологічної служби України
27.
Стаття 5. Склад державної геологічної служби України


Стаття 5. Склад державної геологічної служби України
28.
Державну геологічну службу України складають:


Державну геологічну службу України складають:
29.
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр;


спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр;
30.
державні підприємства, установи та організації з геологічного вивчення та використання надр, які входять до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.


державні підприємства, установи та організації з геологічного вивчення та використання надр, які входять до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.
31.
Стаття 6. Управління державною геологічною службою України


Стаття 6. Управління державною геологічною службою України
32.
Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр.
-4- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
н/д. Писаренко А.А.
У статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
«Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений ним центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр».

Враховано
Управління державною геологічною службою України здійснює Кабінет Міністрів України та спеціально уповноважений ним центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр
33.
До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр належить:


До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр належить:
34.
організація проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України;


організація проведення державної експертизи звітів щодо результатів геологічного вивчення надр, які подаються користувачами надр Державному інформаційному геологічному фонду України;
35.
здійснення функцій єдиного замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин та головного розпорядника коштів державного бюджету, спрямованих на проведення геологорозвідувальних робіт;


здійснення функцій єдиного замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин та головного розпорядника коштів державного бюджету, спрямованих на проведення геологорозвідувальних робіт;
36.
державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр;


державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр;
37.
організація проведення державної експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;


організація проведення державної експертизи програм, планів та проектів з геологічного вивчення надр;
39.
організація проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;


організація проведення державної експертизи та оцінки запасів і ресурсів корисних копалин, а також інших геологічних матеріалів;
40.
видавання спеціальних дозволів на користування ділянками надр, прийняття рішень щодо їх припинення або анулювання;
-5- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
в частині другій:
абзац сьомий вилучити.

Відхилено
видавання спеціальних дозволів на користування ділянками надр, прийняття рішень щодо їх припинення або анулювання;
41.
видавання суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов;
-6- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
в частині другій:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«видавання суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, згідно Закону України «Про підприємництво», здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов»;

Враховано
видавання суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на пошук (розвідку) та експлуатацію родовищ корисних копалин, згідно Закону України «Про підприємництво», здійснення контролю за дотриманням ними ліцензійних умов
42.
подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо організації та проведення конкурсів (тендерів) з надання надр у користування;


подання пропозицій Кабінетові Міністрів України щодо організації та проведення конкурсів (тендерів) з надання надр у користування;
43.
контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення надр;


контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення надр;
44.
підготовка аналітичних матеріалів про стан і наслідки геологічного вивчення та використання надр, подання їх відповідним органам державної влади.


підготовка аналітичних матеріалів про стан і наслідки геологічного вивчення та використання надр, подання їх відповідним органам державної влади.
45.
Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Мі-ністрів України за виконання покладених на неї завдань.


Керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України і несе персональну відповідальність перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на неї завдань.
46.
Координація і регулювання геологічної діяльності здійснюються з метою отримання максимальних результатів у сфері геологічного вивчення та наступного використання надр з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.
-7- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
необхідно викласти повноваження Кабінету Міністрів України з питань геологічного вивчення надр.

Відхилено, ці повноваження визначені у ст.8 Кодексу України про надра
Координація і регулювання геологічної діяльності здійснюються з метою отримання максимальних результатів у сфері геологічного вивчення та наступного використання надр з мінімальним впливом на навколишнє природне середовище.
47.
Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації державної геологічної служби України


Стаття 7. Державні підприємства, установи та організації державної геологічної служби України
48.
З метою наукового забезпечення геологічного вивчення надр спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр може створювати науково-дослідні установи та організації, що діють на підставі статутів або положень, затверджених відповідно до законодавства України.


З метою наукового забезпечення геологічного вивчення надр спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр може створювати науково-дослідні установи та організації, що діють на підставі статутів або положень, затверджених відповідно до законодавства України.
49.
Для проведення робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр створює відповідні регіональні або територіальні підприємства, установи і організації.


Для проведення робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр створює відповідні регіональні або територіальні підприємства, установи і організації.
50.
Залежно від характеру виконуваних робіт і досліджень державні підприємства, діяльність яких спрямована на геологічне вивчення надр, відносяться до категорії стратегічно важливих, їм надається статус казенних та їх майно не підлягає приватизації.


Залежно від характеру виконуваних робіт і досліджень державні підприємства, діяльність яких спрямована на геологічне вивчення надр, відносяться до категорії стратегічно важливих, їм надається статус казенних та їх майно не підлягає приватизації.
51.
Статути (положення) про державні підприємства, установи і організації державної геологічної служби України затверджуються згідно із законодавством України.


Статути (положення) про державні підприємства, установи і організації державної геологічної служби України затверджуються згідно із законодавством України.
52.
Для проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр діє державна комісія по запасах корисних копалин.


Для проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр діє державна комісія по запасах корисних копалин.
53.
Комісія по запасах корисних копалин провадить на замовлення користувачів надр або за дорученням центральних органів виконавчої влади державну експертизу геологічних матеріалів щодо вивчення та використання надр.


Комісія по запасах корисних копалин провадить на замовлення користувачів надр або за дорученням центральних органів виконавчої влади державну експертизу геологічних матеріалів щодо вивчення та використання надр.
54.
Положення про комісію по запасах корисних копалин затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про комісію по запасах корисних копалин затверджується Кабінетом Міністрів України.
55.
Для створення та функціонування єдиної державної інформаційної геологічної системи, метою якої є накопичення та постачання інформації про надра (геологічної інформації), спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр створює спеціалізовану науково-виробничу установу, що діє на підставі положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
-8- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 7:
частину восьму викласти в такій редакції:
«Для функціонування єдиної державної інформаційної геологічної системи, метою якої є накопичення та постачання інформації про надра (геологічної інформації), при спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, діє спеціалізована науково-виробнича установа, положення про яку затверджує Кабінет Міністрів України».

Враховано
Для функціонування єдиної державної інформаційної геологічної системи, метою якої є накопичення та постачання інформації про надра (геологічної інформації), при спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, діє спеціалізована науково-виробнича установа, положення про яку затверджує Кабінет Міністрів України.
56.
Порядок розпорядження геологічною інформацією затверджується Кабінетом Міністрів України.
-9- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
статтю 7 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
«Контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення і використання надр під час видобування корисних копалин здійснюється утвореною при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр службою державного контролю за ведення робіт по геологічному вивченню та використанню (видобутку тощо) надр. Положення про державний геологічний контроль затверджується Кабінетом Міністрів України».

Враховано
Порядок розпорядження геологічною інформацією затверджується Кабінетом Міністрів України.
Контроль за дотриманням користувачами надр, незалежно від форм власності, вимог законодавства України про надра, а також стандартів, норм і правил щодо геологічного вивчення і використання надр під час видобування корисних копалин здійснюється утвореною при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр службою державного контролю за ведення робіт по геологічному вивченню та використанню (видобутку тощо) надр. Положення про державний геологічний контроль затверджується Кабінетом Міністрів України.
57.
Розділ III. Фінансування геологічної діяльності


Розділ III. Фінансування геологічної діяльності
58.
Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними програмами


Стаття 8. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, передбачених державними програмами
59.
Фінансування робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держав-ного бюджету, та відрахувань за користування надрами у співвідношенні, визначеному Кодексом України про надра, та інших коштів, передбачених державними програмами, спрямованими на нарощування мінерально-сировинної бази.
-10- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 8:
частину першу викласти в такій редакції:
«Фінансування робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та відрахувань за користування надрами, а також інших коштів, передбачених державними програмами, спрямованими на нарощування мінерально-сировинної бази».

Враховано
Фінансування робіт з геологічного вивчення надр здійснюється за рахунок коштів від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та відрахувань за користування надрами, а також інших коштів, передбачених державними програмами, спрямованими на нарощування мінерально-сировинної бази.
60.
Кошти від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та відрахувань за користування надрами перераховуються на окремий рахунок державного бюджету.


Кошти від збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та відрахувань за користування надрами перераховуються на окремий рахунок державного бюджету.
61.
Не перераховані на кінець бюджетного року залишки цільових коштів на геологічне вивчення надр використовуються у новому бюджетному році.


Не перераховані на кінець бюджетного року залишки цільових коштів на геологічне вивчення надр використовуються у новому бюджетному році.
62.
Фінансування державних програм з геологічної розвідки родовищ корисних копалин, що не мають промислового видобутку, здійснюється за рахунок за-гальних видатків державного бюджету.


Фінансування державних програм з геологічної розвідки родовищ корисних копалин, що не мають промислового видобутку, здійснюється за рахунок за-гальних видатків державного бюджету.
63.
Стаття 9. Фінансування місцевих програм і завдань розвитку мінерально-сировинної бази


Стаття 9. Фінансування місцевих програм і завдань розвитку мінерально-сировинної бази
64.
Фінансування місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів обласних, Київської та Севастопольської рад.


Фінансування місцевих програм розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр здійснюється за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим, міських бюджетів обласних, Київської та Севастопольської рад.
65.
Місцеві програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр здійснюються відповідно до завдань, погоджених з державною геологічною службою України, і затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.


Місцеві програми розвитку мінерально-сировинної бази, раціонального використання і охорони надр здійснюються відповідно до завдань, погоджених з державною геологічною службою України, і затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
66.
Стаття 10. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр суб'єктами геологічної діяльності


Стаття 10. Фінансування робіт з геологічного вивчення надр суб'єктами геологічної діяльності
67.
Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, не передбачених державними та місцевими програмами і завданнями, здійснюється за рахунок власних коштів суб'єктів геологічної діяльності.


Фінансування робіт з геологічного вивчення надр, не передбачених державними та місцевими програмами і завданнями, здійснюється за рахунок власних коштів суб'єктів геологічної діяльності.
68.
Розділ IV. Особливості діяльності державної геологічної служби України


Розділ IV. Особливості діяльності державної геологічної служби України
69.
Стаття 11. Міжнародне співробітництво у сфері геологічної діяльності


Стаття 11. Міжнародне співробітництво у сфері геологічної діяльності
70.
Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері геологічного вивчення та використання надр відповідно до міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів.


Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері геологічного вивчення та використання надр відповідно до міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів.
71.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в установленому порядку представляє інтереси України у сфері геологічного вивчення та використання надр, взаємодіє з міжнародними організаціями інших країн, а також укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в установленому порядку представляє інтереси України у сфері геологічного вивчення та використання надр, взаємодіє з міжнародними організаціями інших країн, а також укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.
72.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр координує міжнародну діяльність з цих питань, що провадиться іншими юридичними і фізичними особами України.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр координує міжнародну діяльність з цих питань, що провадиться іншими юридичними і фізичними особами України.
73.
Стаття 12. Громадські організації сприяння діяльності державної геологічної служби України


Стаття 12. Громадські організації сприяння діяльності державної геологічної служби України
74.
Для сприяння діяльності державної геологічної служби України можуть утворюватися творчі, дитячі та інші громадські організації, які провадять свою діяльність згідно із законодавством України.
-11- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У статті 12:
частині першій слова «дитячі» виключити.

Враховано
Для сприяння діяльності державної геологічної служби України можуть утворюватися творчі та інші громадські організації, які провадять свою діяльність згідно із законодавством України.
75.
Розділ V. Прикінцеві положення


Розділ V. Прикінцеві положення
76.
1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
77.
2. Кабінету Міністрів України:


2. Кабінету Міністрів України:
78.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з Законом України "Про державну геологічну службу України";


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з Законом України "Про державну геологічну службу України";
79.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
80.
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.


забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні