Назва: Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
Автор: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України — члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
4.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
5.
Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших державПро порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
7.
Цей Закон визначає порядок направлення підрозділів Збройних Сил України та умови їх тимчасового перебування в інших державах, принципи формування, організації підготовки зазначених підрозділів та гарантії соціального захисту осіб їхнього військового і цивільного персоналу, членів їхніх сімей.
-1- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
У преамбулі та статтях 3, 4, 7, 13:
- слова "Збройних Сил України та умови їх тимчасового перебування в інших державах замінити по змісту словами "Збройних Сил України до інших держав та умови тимчасового перебування на території цих держав";
Враховано

Цей Закон визначає порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та умови тимчасового перебування на території цих держав, принципи формування, організації підготовки зазначених підрозділів та гарантії соціального захисту осіб їх військового і цивільного персоналу, членів їх сімей.
8.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
9.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
-2- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
В абзаці другому статті 1 слова "спрямованої та додержання", а також "конкретною" вилучити.

Враховано

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
10.
підрозділ Збройних Сил України - військовий підрозділ, що належить до сухопутних військ, сил (військ) протиповітряної оборони, військово-повітряних, військово-морських або спеціальних сил (військ) Збройних Сил України, має постійну чи тимчасову організацію і однорідний склад, оснащений легкою зброєю, чи підрозділ, оснащений важкою бойовою технікою, яка підпадає пiд дію Договору про звичайні збройні сили в Європi, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед державою за поведінку своїх підлеглих, які додержуються внутрішньої дисципліни, спрямованої на додержання норм мiжнародного права, і направляється до iншої держави з конкретною метою, визначеною міжнародним договором України;
-3- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Термін "підрозділ Збройних Сил України" згідно з алфавітом поставити після терміну "особи цивільного персоналу".

-4- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці другому статті 1 після слів "Збройних Сил України" додати слова "або до інших утворених відповідно до законодавства України військових формувань (далі - підрозділ Збройних Сил України)", і далі за текстом; слова "і однорідний склад" вилучити, а замість слів "перед державою" записати "перед Україною та іншою державою".

-5- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
У статтях 1, 4, 5, 9, 11, 13 після слів "міжнародним договором" записати слова за змістом "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України".

Відхилено

Враховано
Враховано
підрозділ Збройних Сил України - військовий підрозділ, що належить до сухопутних військ (військ наземної оборони), сил протиповітряної оборони, військово-повітряних, військово-морських або спеціальних сил (військ) Збройних Сил України, або до інших утворених відповідно до законів України військових формувань, має постійну чи тимчасову організацію, оснащений легкою зброєю, чи підрозділ, оснащений важкою бойовою технікою, яка підпадає пiд дію Договору про звичайні збройні сили в Європi, перебуває під командуванням особи, відповідальної перед Україною та іншою державою за поведінку своїх підлеглих, які додержуються внутрішньої дисципліни, норм мiжнародного права, і направляється до iншої держави з метою, визначеною міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
11.
особи військового персоналу - військовослужбовці, якi проходять військову службу в Збройних Силах України і направляються до iншої держави;
-6- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці третьому після слів "в Збройних Силах України" додати слова "або в інших утворених відповідно до законодавства України військових формуваннях".

Враховано

особи військового персоналу - військовослужбовці, якi проходять військову службу в підрозділах Збройних Силах України або в інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях і направляються до iншої держави;
12.
особи цивільного персоналу - особи, якi є громадянами України, працюють за трудовим договором у Збройних Силах України.
-7- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Термін "особи цивільного персоналу" викласти у такій редакції:
"особи цивільного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у підрозділах Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законодавства України військових формуваннях і є громадянами України".

Враховано

особи цивільного персоналу - особи, якi працюють за трудовим договором у підрозділах Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях і є громадянами України;


-8- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 1 визначенням наступних термінів:
"міжнародний договір - міжнародний договір України про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави;
члени сімей осіб військового і цивільного персоналу - члени сімей військовослужбовців чи осіб цивільного персоналу, що знаходяться на їхньому утриманні;
особи місцевого цивільного персоналу - громадяни інших держав, які працюють за трудовими договорами як наймані працівники по обслуговуванню підрозділів Збройних Сил України".
Відхилено


13.
Стаття 2. Мета направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав


Стаття 2. Мета направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
14.
Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав з метою:


Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав з метою:
15.
надання державі, на її прохання, військової допомоги;
-9- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Абзац другий статті 2 викласти в такій редакції:
"надання державі, з якою Україна зв'язана двосторонніми чи багатосторонніми договорами або угодами на її прохання, військової допомоги".

Відхилено

надання державі, на її прохання, військової допомоги;


-10- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзацах другому та четвертому статті 2 перед словом "державі" додати "іншій".

Відхилено


16.
участі в міжнародних миротворчих операціях;
-11- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
Абзаци третій і четвертий вилучити.
В абзаці шостому слова "а також для" вилучити.
У статті 1, 2, 3 після слів "міжнародними договорами" слово "України" вилучити.
Враховано


17.
надання державі, на її прохання, допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;18.
участі у спільних вiйськових навчаннях та маневрах,


участі у спільних вiйськових навчаннях та маневрах,
19.
а також для підготовки спільних вiйськових підрозділів, створюваних у рамках військового співробітництва за міжнародними договорами України, ратифікованими в установленому порядку.
-12- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці шостому слова "а також для" вилучити. Замість терміну "ратифікованими" вжити термін "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано

підготовки спільних вiйськових підрозділів, створюваних у рамках військового співробітництва за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Питання щодо участі підрозділів Збройних Сил України в мiжнародних миротворчих операціях регулюються Законом України "Про участь України в мiжнародних миротворчих операціях".
20.
Стаття 3. Умови направлення підрозділів Збройних Сил України і перебування їх в інших державах
-13- Н.д.Строгов А.Н. (Реєстр.картка №235)
У назві статті 3 слово "умови" замінити словом "підстави".
У тексті статті слова "на підставі" замінити словом "відповідно", а слова "та в порядку і на умовах, визначених законом" вилучити.

Враховано

Стаття 3. Підстави направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і перебування їх в цих державах
21.
Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися та перебувати на території іншої держави лише тимчасово на підставі міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надає Верховна Рада України, та в порядку i на умовах, визначених законом України.
-14- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 3 словами "а також згідно рішення Президента України у випадках, визначених цим законом".
Визначити у статті 3 статус членів сімей осіб військового і цивільного персоналу. Треба або записати, що члени сімей взагалі не направляються до іншої держави, або записати, що вони фігурують у цьому Законі тільки як особи, що отримують компенсаційні або страхові суми.
Відхилено

Підрозділи Збройних Сил України можуть направлятися до інших держав та перебувати на території цих держав лише тимчасово відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Доповнити статтю 3 частиною такого змісту:
"У випадку, якщо підрозділи Збройних Сил України направляються до іншої держави з метою надання їй, на її прохання, військової допомоги, укладання відповідного міжнародного договору є обов'язковим".

Відхилено
-15- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити законопроект статтею 3а такого змісту:
"Стаття 3а. Строки, на які підрозділи Збройних Сил України направляються до інших держав
Підрозділи Збройних Сил України направляються на територію інших держав на строк:
до 30 діб (далі - короткострокове перебування);
понад 30 діб (далі - довгострокове перебування);
переміщення через територію інших країн транзитом (до 10 діб залежно від способу переміщення)".
Відхилено


22.
Стаття 4. Зміст міжнародного договору України про направлення підрозділів Збройних Сил України в інші держави і тимчасове їх перебування на території інших держав


Стаття 4. Зміст міжнародного договору про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і їх тимчасове перебування на території цих держав
23.
Міжнародний договір України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і тимчасове їх перебування на території інших держав повинен передбачати:
-16- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці першому статті 4 замість слова "інших" записати "цих".
Враховано

Міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надається Верховною Радою України, про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав і їх тимчасове перебування на території цих держав має передбачати:
24.
- мету i строк перебування;
-17- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У статті 4 вказати максимальний термін перебування збройних сил інших держав в Україні.

Відхилено

мету i строк перебування;
25.
- види їхньої діяльності;
-18- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У абзацах другому і третьому статті 4 додати слова "підрозділів Збройних Сил України".
Враховано

види діяльності підрозділів Збройних Сил України;
26.
- місце i межі дислокації;


місце i межі дислокації підрозділів Збройних Сил України;
27.
- склад та структуру підрозділів, а також типи i кількість озброєння та військової техніки;


склад та структуру підрозділів Збройних Сил України, а також типи i кількість озброєння та військової техніки;
28.
- чисельність осiб військового i цивiльного персоналу;


чисельність осiб військового i цивiльного персоналу;
29.
- правовий статус осіб військового i цивільного персоналу;


правовий статус осіб військового i цивільного персоналу;
30.
- порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;
-19- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці восьмому статті 4 замість слів "в'їзду (виїзду)" записати "введення (виведення)".

Відхилено

порядок в'їзду (виїзду) до (з) держави перебування;
31.
- маршрути пересування територією держави перебування, зокрема спрощений порядок проведення митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна;
-20- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці дев'ятому статті 4 слово "спрощений" вилучити, оскільки яким конкретно буде цей порядок, визначається у міжнародному договорі.

Враховано

маршрути пересування територією держави перебування;


-21- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Абзац дев'ятий статті 4 поділити на абзаци дев'ятий і десятий.
Враховано

порядок проведення митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна;
32.
- порядок здійснення контролю за діяльністю підрозділів Збройних Сил України на території іншої держави;


порядок здійснення контролю за діяльністю підрозділів Збройних Сил України на території іншої держави;
33.
- питання виплати компенсаційних сум особам військового і цивільного персоналу, які стали інвалідами у зв'язку з участю у наданні військової допомоги, миротворчих операціях чи в наданні допомоги в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та членам сімей зазначених осіб, які загинули під час виконання службових обов'язків або які померли внаслідок одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії, травми чи каліцтва;
-22- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Абзац одинадцятий статті 4 викласти у такій редакції:
"Питання виплати компенсаційних сум особам військового і цивільного персоналу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), пов'язаних з участю у наданні військової допомоги іншим державам, спільних військових навчаннях та маневрах в рамках військового співробітництва, а також членам сімей зазначених осіб, які загинули, померли, пропали безвісти під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків)".

Враховано

питання виплати компенсаційних сум особам військового і цивільного персоналу, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), пов'язаних з участю у наданні військової допомоги іншим державам, спільних військових навчаннях та маневрах в рамках військового співробітництва, а також членам сімей зазначених осіб, які загинули, померли, пропали безвісти під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків);


-23- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Абзац одинадцятий статті 4 викласти у такій редакції:
"- питання виплати компенсаційних сум особам військового і цивільного персоналу, які стали інвалідами у зв'язку з участю у виконанні підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань, та членам сімей зазначених осіб, які загинули (померли) під час проходження служби (роботи) у цих підрозділах, або які померли протягом року після закінчення строку перебування у цих підрозділах внаслідок одержаного під час проходження служби (роботи) в них поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання".
Враховано редакційно

34.
- питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;


питання юрисдикції, пов'язані з перебуванням пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави;
35.
- порядок повернення або відкликання підрозділів Збройних Сил України з території іншої держави;
-24- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В абзаці тринадцятому статті 4 перед словом "повернення" додати "дострокового", оскільки звичайний порядок згаданий у цій статті вище.
Відхилено

порядок повернення або відкликання підрозділів Збройних Сил України з території іншої держави;
36.
- умови денонсації міжнародного договору України;


умови денонсації міжнародного договору України;
37.
- фінансові, матеріально-технічні та інші питання, пов'язані із забезпеченням перебування пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави, що випливають із міжнародних зобов'язань України та цього Закону.
-25- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
У останньому абзаці статті 4 слова "України та цього Закону" замінити словами "сторін за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано

фінансові, матеріально-технічні та інші питання, пов'язані із забезпеченням перебування пiдроздiлiв Збройних Сил України на територiї iншої держави, що випливають із міжнародних зобов'язань сторін за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
38.
Стаття 5. Перетинання державного кордону України особами військового i цивільного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України


Стаття 5. Перетинання державного кордону України особами військового i цивільного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України
39.
Особи військового i цивільного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України перетинають державний кордон України відповідно до законодавства України у передбаченому міжнародними договорами України спрощеному порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна.
-26- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України під час перетинання державного кордону України підлягають прикордонному і митному контролю відповідно до законів України".

Враховано редакційно


Особи військового i цивільного персоналу пiдроздiлiв Збройних Сил України перетинають державний кордон України відповідно до законів України та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядку митного та прикордонного контролю, перевезення зброї, військової техніки, іншого майна, необхідного для виконання покладених на них завдань.


-27- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
У статті 5 після слів "військової техніки" доповнити слово "коштів".

Відхилено
-28- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У статті 5 слово "спрощеному" вилучити.

Враховано
-29- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 5 доповнити такими словами "необхідного для виконання покладених на них завдань".
Враховано


40.
Стаття 6. Транзит підрозділів Збройних Сил України через територію третіх держав


Стаття 6. Транзит підрозділів Збройних Сил України через територію третіх держав

41.
Порядок та умови транзиту підрозділів Збройних Сил України через територію третіх держав визначаються відповідними міжнародними договорами України.


Порядок та умови транзиту підрозділів Збройних Сил України через територію третіх держав визначаються міжнародними договорами, укладеними з цими державами.
42.
Стаття 7. Внесення пропозиції щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав


Стаття 7. Внесення пропозиції щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
43.
Пропозиція щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави вноситься до Ради національної безпеки i оборони України Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням з іншими заінтересованими органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про райони дій, завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип i склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни та умови виведення підрозділів, про гарантії i компенсації особам військового i цивільного персоналу, а також інформацію про відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань у зв'язку з направленням і перебуванням на території іншої держави.
-30- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У першому реченні частини 1 статті 7 перед словом "органами виконавчої влади" додати "центральними".
У другому реченні частини 1 статті 7 слово "можливого" вилучити,
а перед словами "відшкодування витрат" додати слова "порядок і умови".

-31- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статті 7 після слів "за погодженням з іншими заінтересованими" доповнити словом "центральними".


Відхилено


Враховано


ВрахованоПропозиція щодо направлення у відповідності з міжнародним договором підрозділів Збройних Сил України до іншої держави вноситься до Ради національної безпеки i оборони України Міністерством закордонних справ України разом з Міністерством оборони України за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про райони дій, завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип i склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни та умови виведення підрозділів, про гарантії i компенсації особам військового i цивільного персоналу, а також інформацію про порядок і умови відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань у зв'язку з направленням до іншої держави і перебуванням на території цієї держави.


-32- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
В абзаці першому статті 7 друге речення викласти в такій редакції: "Пропозиція має включати запрошення (пропозицію) від офіційних органів (осіб) країни або повноважних представників міжнародних організацій наявні на момент" і далі за текстом.
Враховано редакційно44.
Рада національної безпеки i оборони України, визнаючи відповідність надання такої військової допомоги національним інтересам i законодавству України, в тому числі міжнародним зобов'язанням України згідно зі Статутом ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь у наданні цієї допомоги, вносить пропозицію щодо направлення відповідних підрозділів Збройних Сил України до iншої держави на розгляд Президента України.


Рада національної безпеки i оборони України, визнаючи відповідність надання такої військової допомоги національним інтересам i законам України, у тому числі міжнародним зобов'язанням України згідно із Статутом ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, безпеки громадян України, які братимуть участь у наданні цієї допомоги, вносить пропозицію щодо направлення відповідних підрозділів Збройних Сил України до iншої держави на розгляд Президента України.
Пропозиції щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у рамках військового співробітництва можуть вноситися у формі узгоджених з відповідними державами планів співробітництва на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України на рік чи інший період. Вони розглядаються та узгоджуються в порядку, визначеному у статтях 7 і 8 цього Закону.
45.
Стаття 8. Порядок прийняття і схвалення рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав
-33- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Назву статті 8 почати словами "Прийняття рішень щодо", як у законопроекті про допуск.
Враховано

Стаття 8. Прийняття рішень щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав
46.
Рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України проекту Закону про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом подається інформація, зазначена в частині першій статті 7 цього Закону.


Рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом подається інформація, зазначена в частині першій статті 7 цього Закону.
47.
Рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до iншої держави підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України проект Закону про схвалення рішення щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до iншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.
-34- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Визначити у статті 8, що направлення підрозділів Збройних Сил України обмеженої кількості і на короткий термін можливе без надання на це згоди Верховною Радою України, в порядку, визначеному у статті 9 проекту, поданого Президентом України.

Відхилено

Рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до iнших держав як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово.
48.
Пропозиції у питаннях про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у рамках військового співробітництва можуть вноситись у формі узгоджених з відповідними державами планів співробітництва на рік чи інший період. Вони розглядаються і узгоджуються в порядку, визначеному у статтях 7 і 8 цього Закону.
-35- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Останню частину статті 8 перенести останньою частиною статті 2.
Статтю 8 доповнити новою частиною такого змісту:
"Якщо Верховна Рада України не затвердила рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, це рішення втрачає силу".

Враховано

Якщо Верховна Рада України не затвердила рішення Президента України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, це рішення втрачає силу.


-36- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 3 статті 8 перенести до статті 7.

Враховано
-37- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
В частині третій статті 8 після слова "співробітництва" добавити слова "на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".

Враховано


49.
Питання щодо участі України в мiжнародних миротворчих операціях регулюються також Законом України "Про участь України в мiжнародних миротворчих операціях".
-38- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка 317)
У частині 4 статті 8 замість слова "України" записати "підрозділів Збройних Сил України".

Враховано


50.
Стаття 9. Відкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з інших держав
-39- Н.д.Попов Г.Д. (Реєстр.картка №293)
Статтю 9 узгодити із статтею 8, передбачивши що відкликання підрозділів Збройних Сил України з теритрії іншої держави приймається Верховною Радою України, а не формуються після прийнятого рішення"

Враховано

Стаття 9. Відкликання пiдроздiлiв Збройних Сил України з інших держав
51.
Підрозділи Збройних Сил України, які були направлені до інших держав, можуть бути відкликані в разі, якщо їхня подальша участь не відповідає національним інтересам України. Рішення про відкликання пiдроздiлів Збройних Сил України приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України. Про прийняте Президентом України рішення інформується Верховна Рада України.
-40- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У статті 9 замість слів "їхня подальша участь" замінити словами "їхні подальші перебування та діяльність на території інших держав".
Визначити у статті 9 порядок відкликання підрозділів Збройних Сил України, аналогічний їхньому направленню, із обов'язковим поданням пропозицій Радою національної безпеки і оборони України.


-41- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 9 після слів "не відповідає національним інтересам України" доповнити словами "або порушуються зазначені в договорі умови їх перебування".


Враховано

Враховано

Підрозділи Збройних Сил України, які були направлені до інших держав, можуть бути відкликані у разі, якщо їх подальше перебування на території інших держав не відповідає національним інтересам України або порушуються зазначені в міжнародному договорі, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України умови їх перебування. Рішення про відкликання пiдроздiлів Збройних Сил України приймається з урахуванням міжнародних зобов'язань України Президентом України за поданням Міністерства закордонних справ України, узгодженим з Міністерством оборони України, або за пропозицією Верховної Ради України, з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення такого рішення.
52.
Стаття 10. Порядок комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших державСтаття 10. Порядок комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших держав
53.
Комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших держав з метою надання військової допомоги на її прохання та для участі у міжнародних миротворчих операціях, особами військового та цивільного персоналу здійснюється виключно у добровільному порядку.
-42- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В статтях 10, 14 записати "порядок допуску та умови перебування підрозділів інших країн на території України визначається законами України".

Відхилено

Комплектування підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших держав на їх прохання з метою надання військової допомоги особами військового та цивільного персоналу здійснюється виключно у добровільному порядку.


-43- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
У статті 10 слова "та для для участі у міжнародних миротворчих операціях" виключити.

Враховано
-44- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину першу статті 10 доповнити словами "і на контрактній основі".

Відхилено
-45- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статті 10 доповнити словами "при цьому направлення військової служби строкової служби необхідно погоджувати з його батьками"
Відхилено


54.
Контракти для комплектування особового складу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iншої держави, укладаються з:


Контракти для комплектування особового складу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до iнших держав, укладаються з:
55.
- офіцерами, прапорщиками і мічманами, які проходять військову службу за контрактом;


офіцерами, прапорщиками і мічманами, які проходять військову службу за контрактом;
56.
- офіцерами, які проходять військову службу за призовом;


офіцерами, які проходять військову службу за призовом;
57.
- офіцерами, які проходять кадрову військову службу, зарахованими до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом;


офіцерами, які перебувають на кадровій військовій службі, зарахованими до Збройних Сил України до запровадження військової служби за контрактом;
58.
- військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;


військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом солдатів і матросів, сержантів і старшин;
59.
- військовослужбовцями строкової служби, які прослужили за призовом не менше одного року і мають відповідну підготовку.


військовослужбовцями строкової військової служби, які прослужили за призовом не менше одного року і мають відповідну підготовку.
60.
Безперервний строк служби осіб вiйськового i роботи цивiльного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року.Безперервний строк служби осіб вiйськового i роботи цивiльного персоналу у складі підрозділів Збройних Сил України, направлених до іншої держави, не може перевищувати одного року.
61.
Стаття 11. Навчання та спеціальна підготовка осіб вiйськового i цивiльного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав


Стаття 11. Навчання та спеціальна підготовка осіб вiйськового i цивiльного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав
62.
Навчання i спеціальна підготовка осіб вiйськового i цивiльного персоналу, які зараховуються до підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, проводяться у відповідних навчальних центрах та військових навчальних закладах.


Навчання та спеціальна підготовка осіб вiйськового i цивiльного персоналу, які зараховуються до підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, проводяться у відповідних навчальних центрах та військових навчальних закладах.
63.
Технічне, тилове, медичне, фінансове та інші види забезпечення підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, здійснюються відповідно до законодавства України.
-46- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Статтю 11 доповнити словами "та міжнародного договору".
Враховано

Технічне, тилове, медичне, фінансове та інші види забезпечення підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, здійснюються відповідно до закону та міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
64.
Стаття 12. Гарантії соціального захисту осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, та членів їхніх сімейСтаття 12. Гарантії соціального захисту осіб військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що направляються до інших держав, та членів їх сімей
65.
Особи військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які безпосередньо брали участь у бойових діях або у їх забезпеченні на території інших держав, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцiального захисту" для учасників бойових дій. Обчислення вислуги років та стажу роботи для призначення у відповідності до чинного законодавства пенсій цим особам здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Особи військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які безпосередньо брали участь у бойових діях на території інших держав, користуються пільгами, передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соцiального захисту" для учасників бойових дій. Обчислення вислуги років та стажу роботи для призначення відповідно до закону пенсій цим особам здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
66.
Особи військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що були направлені до інших держав, які стали інвалідами під час виконання службових обов'язків, користуються пільгами, передбаченими зазначеним у частині першій цієї статті Законом України для інвалідів війни та прирівняних до них осіб.
-47- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Частину другу статті 12 викласти у такій редакції:
"Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які були направлені до інших держав і стали інвалідами під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), користуються пільгами передбаченими законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для інвалідів війни".

Враховано


Особи військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які були направлені до інших держав і стали інвалідами під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків), користуються пільгами передбаченими Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" для інвалідів війни.


-48- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Другу частину статті 12 розпочати словами: "Особи військового та цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які були направлені до інших держав і стали інвалідами...".

Враховано

67.
Особам військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що були направлені до інших держав, які стали інвалідами, а також членам сiмей зазначених осiб, які загинули під час виконання службових обов'язків або які померли внаслідок одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії, травми чи каліцтва, проводиться виплата компенсаційних та страхових сум у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-49- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Третю частину статті 12 викласти в наступній редакції:
"Особам військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, які стали інвалідами у зв'язку із участю у виконанні підрозділами Збройних Сил України покладених на них завдань, а також членам сiмей зазначених осiб, які загинули (померли) під час проходження служби (роботи) у цих підрозділах, або які померли протягом року після закінчення строку перебування у цих підрозділах внаслідок одержаних під час проходження служби (роботи) в них поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання, сплачуються компенсаційні та страхові суми у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

Особам військового i цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України, що були направлені до інших держав і які стали інвалідами, а також членам сiмей зазначених осiб, які загинули чи пропали безвісти під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) або які померли внаслідок одержаних під час виконання цих обов'язків поранення, контузії, травми чи каліцтва, проводиться виплата компенсаційних та страхових сум у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
68.
Стаття 13. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав

-50- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Назва статті 13 не відповідає її змісту.
Відхилено

Стаття 13. Фінансове забезпечення заходів, пов'язаних з направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав
69.
Фінансування витрат, пов'язаних з направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав, здійснюється з Державного бюджету України, якщо інше не передбачене міжнародним договором України.
Фінансування витрат, пов'язаних із направленням підрозділів Збройних Сил України до інших держав та перебуванням їх на території цих держав, здійснюється з Державного бюджету України, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
70.
Стаття 14. Відповідальність за перебування підрозділів Збройних Сил України в інших державах
-51- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У назві статті 14 замість слова "перебування" вжити "діяльність".

Враховано редакційно

Стаття 14. Відповідальність за перебування підрозділів Збройних Сил України в інших державах
71.
Відповідальність за підтримання порядку і дисципліни, життя і здоров'я військовослужбовців та цивільних осіб, які направляються до іншої держави у складі підрозділів Збройних Сил України, покладається на Міністерство оборони України.

-52- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У тексті статті 14 перед словами "життя і здоров'я" записати "збереження".
Враховано

Додержання порядку і дисципліни, збереження життя і здоров'я осіб військового і цивільного персоналу, які направляються до інших держав у складі підрозділів Збройних Сил України, покладається на Міністерство оборони України.
72.
Стаття 15. Відповідальність за додержанням вимог Конституції України і законів України щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

-53- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
У статті 14 слова "Відповідальність за підтримання" замінити словом "додержання".
Враховано

Стаття 15. Відповідальність за недодержання вимог Конституції України і законів України при направленні підрозділів Збройних Сил України до інших держав
73.
Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції України і законів України щодо порядку направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, притягаються до відповідальності згідно з законами України.

-54- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Слова "за додержанням" замінити словами "за недодержання" і слово "щодо" замінити на слово "при".
Враховано

Посадові особи, які допустили порушення вимог Конституції України і законів України щодо порядку направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав, притягаються до відповідальності згідно з законом.


-55- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Після статті 15 додати статтю 16 такого змісту:
"Стаття 16. Відповідальність за порушення особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України законів інших держав
У випадку порушення особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України законів інших держав вони несуть відповідальність у порядку, передбаченому міжнародними договорами України."

Враховано
з змінами
Стаття 16. Відповідальність за порушення особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України законів інших держав
У разі порушення особами військового і цивільного персоналу підрозділів Збройних Сил України законів інших держав під час перебування на території цих держав вони несуть відповідальність у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
74.
Стаття 16. Інформування Верховної Ради України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших державСтаття 17. Інформування Верховної Ради України про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав
75.
Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та проведену ними роботу.
-56- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У статті 16 замість слів "та проведену ними роботу" записати "та про результати їхньої діяльності на території цих держав".
Враховано

Кабінет Міністрів України щорічно подає Верховній Раді України доповідь про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав та про результати їх діяльності на території цих держав.
76.
Прикінцеве положення


Прикінцеві положення
77.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні