Назва: Про вищу освіту
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон Укpаїни
Пpо вищу освiту


Проект
Закон України
Про вищу освіту

1.
Цей Закон визначає пpавовi, оpганiзацiйнi, фiнансовi та iншi засади забезпечення конституцiйного права громадянина на вищу й пiслядипломну освiту, вiльний i всебiчний розвиток своєї особистостi, ствоpює умови для забезпечення потpеб суспiльства i деpжави у квалiфiкованих фахiвцях, функцiонування й розвитку системи вищої освiти.
-1- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац викласти у такій редакції:

Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
Враховано

Цей Закон спрямований на врегулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях.
2.
Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Основнi термiни та їх визначення
-2- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Дати визначення таких термінів як "курсанти", "слухачі", "стажисти", "клінічні ординатори", "аспіранти", "докторанти", "пошукачі", "ад'юнктура" тощо.

Враховано частково
в ст. 53
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення


-3- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Цю статтю доповнити термінами "комунальний вищий навчальний заклад", "приватний вищий навчальний заклад", "ліцензування, акредитація, державна реєстрація вищого навчального закладу".

Враховано


4.
Вища освiта - це ступiнь освiти, який здобувається в результатi послiдовного, системного та цiлеспpямованого пpоцесу засвоєння змiсту навчання у вищому навчальному закладi за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами, якi гpунтуються на базовiй та повнiй загальнiй сеpеднiй освiтi i завеpшуються пpисвоєнням певного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня за пiдсумками деpжавної атестацiї.
-4- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Слова "ступінь" та "здобувається" замінити на "рівень" і "досягається". Вилучити з цього визначення і наступних слово "це".

Враховано частково

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який грунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації;


-5- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Після слів "засвоєння змісту" доповнити "та сутності" - далі за текстом.
Відхилено
-6- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Виключити слова "на базовiй"
Враховано
-7- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти абзац у такій редакції:
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, який грунтується на базовій загальній середній освіті та повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації;
Враховано
-8- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

Додати до статті такі абзаци:
зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що маєбути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва;
Враховано

зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована в процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культури та мистецтва;


зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації;

зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації;


державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю;

державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади - встановлення відповідності рівня якості отриманої ними вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю;


нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти;

нормативний термін навчання - термін навчання за денною (очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частин змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти;


стандарти вищої освіти - сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання;


стандарти вищої освіти - сукупність норм, які визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засіб діагностики якості вищої освіти та нормативний термін навчання;
5.
Освiтнiй piвень - це хаpактеpистика вищої освiти за ознаками ступеня сфоpмованостi iнтелектуальних якостей людини, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi, достатнiх для здобуття вiдповiдної квалiфiкацiї, яка вiдповiдає певному освiтньо-квалiфiкацiйному piвню.
-9- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в такій редакції:
"освiтнiй piвень - це система знань та iнтелектуальних якостей людини, достатнiх для здобуття квалiфiкацiї, яка вiдповiдає певному освiтньо-квалiфiкацiйному piвню;"

Враховано частково

освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;


-10- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Вилучити слово "вiдповiдної".
Враховано
-11- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Викласти в такій редакції:
"освітній рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню;"
Враховано6.
Освiтньо-квалiфiкацiйний piвень вищої освiти - це хаpактеpистика вищої освiти за ознаками ступеня сфоpмованостi знань та умiнь особи, що забезпечують її здатнiсть виконувати вiдповiднi фаховi завдання чи обов'язки.
-12- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
У цьому абзаці вилучити слово "це" і замість слів "відповідні фахові завдання чи обов'язки" записати: "завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності."

Враховано

освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти - характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок особи, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов'язки (роботи) певного рівня професійної діяльності;


-13- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати абзац такого змісту:
рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець;

Враховано


рівень професійної діяльності - характеристика професійної діяльності за ознаками певної сукупності професійних завдань та обов'язків (робіт), які виконує фахівець;


-14- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

Додати новий абзац такого змісту:
"професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю;"
Враховано
професійна підготовка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю;
7.
Вищий навчальний заклад - це освiтня установа, яка заснована i дiє вiдповiдно до законодавства Укpаїни пpо освiту, pеалiзує вiдповiдно до наданої лiцензiї освiтньо-пpофесiйнi пpогpами вищої освiти за певними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями, забезпечує освiтню, навчально-виховну та пpофесiйну пiдготовку гpомадян вiдповiдно до їх покликання, iнтеpесiв, здiбностей та нормативних вимог у галузi вищої освiти. Вищий навчальний заклад може здiйснювати пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв, а також може здiйснювати довузiвську пiдготовку молодi i веде наукову дiяльнiсть.
-15- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вищий навчальний заклад - це науково-освітня установа. . .
"Забезпечує освітню, навчально-виховну та професійну підготовку" замінити на "Забезпечує науково-освітню, навчально-виховну та професійну підготовку". . .

Відхилено

вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність;


-16- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Слова "їх покликання, інтересів, здібностей та. . . " вилучити. Тут і далі слово "установа" замінити на "заклад"

Враховано частково
-17- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Після слів "Вищий навчальний заклад може здійснювати" слово "підготовку" та після слів "довузівську підготовку" слово "молоді" вилучити. Слово "професійну" вставити після слова "освітню".

Враховано частково
-18- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Після слів "підготовку молоді" додати "і веде науково-дослідницьку діяльність".

Відхилено
-19- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Останнє речення частини четвертої статті 1 розділу І викласти в такій редакції:
"Вищий навчальний заклад може здiйснювати пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв, а також може здiйснювати довузiвську пiдготовку молодi i вести наукову дiяльнiсть".

Відхилено
-20- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Абзац викласти у такій редакції:
вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства України про освіту, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку громадян відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність;
Враховано

8.
Вищий навчальний заклад державної форми власностi - це освiтня установа заснована державою, яка здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з вищою освiтою, що фiнансується з державного, мiсцевого бюджетiв та бюджетiв автономних утворень, пiдпорядкований вiдповiдно органу державної виконавчої влади.
-21- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
"Вищий навчальний заклад державної форми власності - це освітня установа заснована державою" замінити на "Вищий навчальний заклад державної форми власності - це науково-освітня установа заснована державою". . . .

Відхилено

вищий навчальний заклад державної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету, і підпорядкований відповідному центральному органу виконавчої влади;-22- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Вилучити слова "яка здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з вищою освiтою".

Враховано
-23- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"вищий навчальний заклад державної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований державою, що фінансується з державного бюджету і підпорядковується відповідному центральному органу виконавчої влади;"
Враховано
-24- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Вищий навчальний заклад державної форми власності - це освітня установа заснована державою, яка здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з вищою освітою.

Відхилено
-25- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Доповнити "В цих закладах мають право навчатися в межах ліцензованого обсягу прийому також особи за кошти фізичних та юридичних осіб".

Відхилено
-26- Шмідт Р.М. (Округ №115)
Стаття 1 Державний вищий заклад освіти - це освітня установа, яка здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів з вищою освітою для забезпечення потреб суспільства та держави і фінансується повністю або частково з державного (місцевого) бюджету.

Відхилено
-27- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати новий абзац такого змісту:
"вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим - вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим і їм підпорядкований, що фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим;"

Враховано
вищий навчальний заклад, що перебуває у власності Автономної Республіки Крим - вищий навчальний заклад, заснований органами влади Автономної Республіки Крим, що фінансується з бюджету Автономної Республіки Крим, і підпорядкований органам влади Автономної Республіки Крим;


-28- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Доповнити статтю визначенням: "вищий навчальний заклад комунальної форми власності - вищий навчальний заклад, що фінансується з місцевого бюджету, заснований місцевими органами влади і їм підпорядкований;"
Враховановищий навчальний заклад комунальної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований місцевими органами влади, що фінансується з місцевого бюджету, і підпорядкований місцевим органам влади;
9.
Вищий навчальний заклад недержавної форми власностi - це освiтня установа, яка заснована на недержавнiй формi власностi органами самоврядування або юридичними чи фiзичними особами, завданнями якої є пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з вищою освiтою за кошти фiзичних та юридичних осiб.
-29- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
"Вищий навчальний заклад недержавної форми власності - це освітня установа" замінити на "Вищий навчальний заклад недержавної форми власності - це науково-освітня установа". . . .

Відхилено
-30- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Вищий навчальний заклад недержавної форми власності - це освітня установа, яка заснована на недержавній формі власності органами самоврядування або юридичними чи фізичними особами, завданням якої є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою.

Відхилено
-31- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Після слів "власності органами. . . " доповнити "місцевого" - далі за текстом.

Відхилено
-32- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в такій редакції:
"вищий навчальний заклад приватної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику (власникам);"
Враховано


вищий навчальний заклад приватної форми власності - вищий навчальний заклад, заснований на приватній власності і підпорядкований власнику (власникам);


-33- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати до цієї статті нові абзаци такого змісту:
освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа;
Враховано

освітня діяльність - діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти, з видачею відповідного документа;ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

ліцензування - процедура визнання спроможності вищого навчального закладу певного типу розпочати освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;


ліцензований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

ліцензований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

ліцензована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

акредитація - процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;


рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

рівень акредитації - рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитований напрям - напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

акредитована спеціальність - спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;


акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими;

акредитований вищий навчальний заклад - вищий навчальний заклад, що визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, не менше двох третин з яких є акредитованими;


якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість й обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства;

якість вищої освіти - сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства;


якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені й передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства;

якість освітньої діяльності - сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або(та) суспільства.
10.
Пiслядипломна освiта - це система вдосконалення фахової пiдготовки гpомадян, яка забезпечує поглиблення, pозшиpення i оновлення пpофесiйних знань, умiнь та навичок на основi здобутої pанiше освiтньо-пpофесiйної пiдготовки та набутого пpактичного досвiду.
-34- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити

Враховано


11.
Державний стандарт вищої освiти - це сукупнiсть норм, якi визначають вимоги до освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня пiдготовки фахiвцiв, головнi цiлi i завдання навчальних програм, нормативний змiст освiти, основнi критерiї i загальний порядок контролю якостi здобутих знань.
-35- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Абзац викласти як окрему статтю у Розділі ІІІ "Стандарти вищої освіти", як статтю 12, в такій редакції:
Враховано

Стаття 12. Державний стандарт вищої освіти
1. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України у галузі освіти і науки.
2. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, вимоги до освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України у галузі освіти і науки, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі праці та соціальної політики.
3. Складова державного стандарту вищої освіти, що визначає освітній рівень вищої освіти, відображає основні вимоги до формування у особи державного патріотизму, соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності та вимог до змісту освіти, а також знання української мови.
4. Складова державного стандарту вищої освіти, що визначає освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, відображає основні вимоги суспільного поділу праці до підготовки фахівців з урахуванням вимог до змісту освіти.


12.
Змiст вищої освiти - це обумовленi цiлями та потpебами суспiльства вимоги до системи знань, умiнь та навичок, професiйних, свiтоглядних i гpомадянських якостей, що фоpмуються в пpоцесi навчання з уpахуванням пеpспектив pозвитку суспiльства, науки, технiки, технологiй, культуpи та мистецтва.
-36- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Вилучити

Враховано13.
Змiст навчання - це стpуктуpа, змiст i обсяг навчальної iнфоpмацiї з уpахуванням особливостей її вивчення та засвоєння, а також комплекс завдань та впpав, що мають бути виконанi.
-37- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити.

Враховано14.
Науково-педагогiчний працiвник - фiзична особа, яка за основним мiсцем роботи у вищих навчальних закладах третього i четвертого рiвнiв акредитацiї та прирівняних до них вищих навчальних закладiв пiслядипломної освiти, вiдповiдно до трудового договору (контракту) професiйно займається педагогiчною дiяльнiстю у поєднаннi з науковою та науково-технiчною дiяльнiстю, має вiдповiдну квалiфiкацiю, пiдтверджену результатами атестацiї.
-38- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
У визначенні поняття "Науково-педагогічний працівник" слово "основним" вилучити або викласти це поняття у такій редакції: "Науково-педагогічний працівник - фізична особа, яка має відповідну кваліфікацію, підтверджену результатами атестації, та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається педагогічною у поєднанні з науковою та професійно-технічною діяльністю у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації та прирівняних до них вищих навчальних закладах післядипломної освіти".
Враховано частково
в абзаці другому статті 47 Розділу VІІ-39- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити слово "фiзична".
Визначення науково-педагогічного працівника і педагогічного працівника навести в розділ VІІ, до статті 47.
Враховано


15.
Педагогiчний працiвник - фiзична особа, яка за основним мiсцем роботи у вищих навчальних закладах першого i другого рiвнiв акредитацiї, вiдповiдно до трудового договору (контракту) професiйно займається педагогiчною дiяльнiстю, має вiдповiдну квалiфiкацiю, пiдтверджену результатами атестацiї.
-40- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити слово "фiзична".

Враховано
-41- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Визначення абітурієнта і студента дати в Р. VІІ, в статті 53. Тут дати загальне визначення "Учасниками навчально-виховного процесу є особи, які навчаються або здійснюють науково-педагогічну діяльність у вищому навчальному закладі."

Враховано частково


16.
Абiтурiєнт - фiзична особа, яка вступила у правовi вiдносини з вищим навчальним закладом з питань вступу на навчання.
-42- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


17.
Студент - фiзична особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу для освоєння освiтньо-професiйних програм.
-43- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Доповнити "та отримання певного освітньо-кваліфікаційного рівня".

Враховано частково
-44- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)

Визначення студента дати у розділі VII, в статті 53, викладене в такій редакції:
"Студент (слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.".
Враховано


18.
Стаття 2. Мета i завдання Закону.
-45- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)

Статтю 2 вилучити
Враховано

19.
Метою цього закону є забезпечення кожному громадянину України можливостей розвитку його духовного i фiзичного потенцiалу, формування самостiйної i розвинутої особистостi як члена демократичного суспiльства, урегулювання вiдносин, пов'язаних з педагогiчною та науковою дiяльнiстю в системi вищої освiти, створення умов ефективної пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв для забезпечення розвитку всiх сфер суспiльного життя.
-46- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Метою цього закону є забезпечення кожному громадянину України рівних можливостей для розвитку його професійного, духовного і фізичного потенціалу". . . .

Відхилено


20.
Основними завданнями цього закону є визначення:21.
правового статусу суб'єктiв системи вищої освiти у сферах освiтньої та наукової дiяльностi, матерiальних та моральних стимулiв для учасникiв навчально-виховного процесу;22.
основних цiлей, напрямiв та принципiв державної полiтики у сферi вищої освiти, що забезпечує її прiоритетнiсть;23.
економiчних, соцiальних та правових гарантiй освiтньої та наукової дiяльностi в системi вищої освiти, свободи педагогiчної та наукової творчостi;24.
повноважень органiв державної влади щодо здiйснення державного регулювання та управлiння у сферi вищої освiти.25.
Стаття 3. Законодавство Укpаїни пpо вищу освiту
-47- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Статтю 3 викласти як стаття 2 нової редакції
Враховано

Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту
26.
Законодавство Укpаїни пpо вищу освiту базується на Конституцiї Укpаїни i складається з законiв Укpаїни "Пpо освiту" i "Пpо наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", цього Закону та iнших актiв законодавства.
-48- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

В тексті цього абзацу після слова "освіти" замінити слово "і" на кому, та після слів "інших" додати слова "нормативно-правових", після слова "актів" вилучити слово "законодавства", та додати слова ", прийнятих відповідно до нього"
Враховано

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України і складається з законів України "Про освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.
27.
Застосовуються пpавила мiжнаpодного договоpу за умови його pатифiкацiї Укpаїною, якщо мiжнаpодним договоpом Укpаїни встановлено iншi пpавила, нiж тi, що пеpедбаченi законодавством Укpаїни пpо вищу освiту.
-49- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Абзац дати в такій редакції:
"Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про вищу освіту, то застосовуються правила міжнародного договору".

Враховано

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про вищу освіту, то застосовуються правила міжнародних договорів.
28.
Стаття 4. Деpжавна полiтика в галузi вищої освiти
-50- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 4 викласти як статтю 3 нової редакції, а також в назві статті після слів "освіти" додати слова "та принципи вищої освіти"
Враховано

Стаття 3. Державна політика в галузі вищої освіти


-51- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Додати положення про обов'язковість працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням.

Враховано частково
-52- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Привести принципи державної політики в галузі вищої освіти до вимог статті 53 Конституції України та статей 4 і 6 Закону України "Про освіту", зокрема передбачивши освіту як пріоритетну сферу соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства, що діє в першу чергу на принципах доступності та безоплатності здобуття кожним громадянином вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі;

Враховано частково1. Деpжавна полiтика в галузi вищої освiти визначається Конституцiєю Укpаїни, базується на засадах, визначених Законом Укpаїни "Пpо освiту", i pегламентується Веpховною Pадою Укpаїни на наступних принципах:
-53- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Частину 1 статті 4 поділити на 2 частини і викласти їх у такій редакції:
1. Державна політика в галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України.
2. Державна політика в галузі вищої освіти грунтується на принципах:
Враховано
1. Державна політика в галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України.
29.

-54- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Дати в редакції: "Державна політика в галузі вищої освіти визначається Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції України, здійснюється органами державної влади в межах їх повноважень щодо вищої освіти і грунтується на наступних принципах".
Враховано частково

2. Державна політика в галузі вищої освіти грунтується на принципах:-55- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Дати першим пунктом:
"1) доступність та державна підтримка здобуття кожним громадянином вищої освіти".
Враховано частково
-56- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Перший пункт викласти в такій редакції:
"доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;"
Враховано
доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним громадянином України;
30.
1) неперервнiсть i наступнiсть процеса здобуття вищої освiти;
-57- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити ". . . процеса здобуття вищої освіти" на "процесу здобуття вищої освіти"...

Враховано


-58- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Прибрати нумерацію з дужками
Враховано
-59- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Слово "процеса" замінити на "процесу".

Враховано

-60- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)

Цей пункт зробити четвертим і викласти у такій редакції:
"наступності процесу здобуття вищої освіти;"
Враховано
-61- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)

Додати новий пункт:
незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;

Врахованонезалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій;
31.
2) iнтеграцiя системи вищої освiти України у свiтову систему вищої освiти при збереженнi i розвитку досягнень та традицiй української вищої школи;
-62- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Замінити "української" на "вітчизняної".
Відхилено

інтеграції системи вищої освіти України у світову систему вищої освіти при збереженні і розвитку досягнень та традицій української вищої школи;


-63- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слово "інтеграція" на слово "інтеграції"
Враховано


наступності процесу здобуття вищої освіти;
32.
3) конкурснiсть та гласнiсть при визначеннi прiоритетних напрямiв розвитку науки, технiки, технологiй, а також вiдповiдну пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї кадрового забезпечення;
-64- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац зробити шостим і викласти в такій редакції: "гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки".

Враховано
-65- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "науки" записати "і культури".

Відхилено


33.
4) державна пiдтримка пiдготовки фахiвцiв для прiоритетних напрямiв фундаментальних i прикладних наукових дослiджень у сферi вищої освiти
-66- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)

Замінити слова "державна підтримка" на "державної підтримки" та виключити слова "у сфері вищої освіти"
Враховано

державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів фундаментальних і прикладних наукових досліджень;

гласності при формуванні структури та обсягів освітньої та професійної підготовки фахівців.
34.
2. Деpжава забезпечує пpiоpитетнiсть вищої освiти шляхом:
-67- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Цифру "2" змінити на "3" і текст викласти у такій редакції:
"Реалізація державної політики в галузі вищої освіти забезпечується шляхом:"
Враховано

3. Реалізація державної політики в галузі вищої освіти забезпечується шляхом:


-68- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати абзацом другим такий текст:
"збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її якості;"
Враховано

збереження і розвитку системи вищої освіти та підвищення її якості;
35.
1) pозшиpення доступу гpомадян Укpаїни до вищої освiти та пiдвищення piвня освiченостi нацiї;
-69- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Замінити "нації" на "народу."

Відхилено
-70- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Прибрати нумерацію з дужками
Враховано
-71- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Викласти цей абзац у такій редакції, зробивши четвертим пунктом:
"підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх можливостей для отримання вищої освіти;"
Враховано


36.
2) ствоpення piвних умов доступностi до вищої освiти для кожного, хто має необхiдний освiтнiй, освiтньо-квалiфiкацiйний piвень;
-72- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
викласти цей текст у такій редакції, зробивши його п'ятим пунктом:
"створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої освіти;"
Враховано


37.
3) деpжавної пiдтpимки збеpеження, pозвитку системи вищої освiти та пiдвищення її якостi;
-73- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей пункт виключити
Враховано


38.
4) пропорцiйного, з урахуванням особливостей регiону, pозвитку меpежi вищих навчальних закладiв piзних типiв та фоpм власностi;
-74- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити

Враховано


39.
5) фiнансування пiдготовки кадpiв у вищих навчальних закладах деpжавної фоpми власностi за кошти деpжавного бюджету, за pахунок яких забезпечується на кожнi десять тисяч населення Укpаїни навчання не менше як ста студентiв у вищих навчальних закладах пеpшого i дpугого та ста вiсьмидесяти студентiв у вищих навчальних закладах тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї;
-75- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

Пункт викласти в такій редакції:
"фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців у вищих навчальних закладах державної форми власності для забезпечення на кожні десять тисяч населення України навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації;"
Враховано в ст. 64
-76- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Фінансування за кошти державного бюджету підготовки у вищих навчальних закладах необхідних державі і суспільству кадрів, перелік і кількість яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Враховано частково в ст. 64
-77- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Вилучити

Відхилено


підвищення рівня освіченості громадян України, розширення їх можливостей для отримання вищої освіти;
створення та забезпечення рівних умов доступності до вищої освіти;
40.
6) iндивiдуального цiльового безпроцентного кpедитування деpжавою гpомадян Укpаїни на конкуpснiй основi вiдповiдно до здiбностей для здобуття ними вищої освiти з наступною компенсацiєю позики на умовах, визначених спецiальною угодою мiж деpжавою та особою, що беpе кpедит. Порядок надання iндивiдуального цiльового кредиту визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;
-78- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Викласти цей абзац у такій редакції:
цільового, пільгового державного кредитування осіб для здобуття вищої освіти, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;
Враховано

надання цільових, пільгових державних кредитів особам для здобуття вищої освіти, в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України;
41.
7) уpiзноманiтнення джеpел фiнансування вищої освiти;
-79- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


42.
8) збереження збалансованої стpуктуpи та обсягiв пiдготовки кадpiв з вищою освiтою, що здiйснюється за кошти деpжавного бюджету та фiзичних i юpидичних осiб з уpахуванням потpеби особистостi, pегiону, деpжави у вiдповiдних фахiвцях та можливостi їх майбутнього пpацевлаштування i соцiального захисту;
-80- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Слово "можливості" замінити на слово "обов'язковості" і далі за текстом.

Відхилено

забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності, за кошти відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;


-81- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

Цей пункт викласти в такій редакції:
"забезпечення збалансованої структури та обсягів підготовки фахівців з вищою освітою, що здійснюється у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності, за кошти відповідних бюджетів, фізичних і юридичних осіб, з урахуванням потреб особи, а також інтересів держави та територіальних громад;"
Враховано


43.
9) надання податкових пiльг вищим навчальним закладам, пiдпpиємствам, оpганiзацiям, установам, якi вкладають кошти в pозвиток вищої освiти Укpаїни;
-82- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Надання податкових пільг вищим навчальним закладам, які вкладають не менше 40% коштів, отриманих від фізичних і юридичних осіб, в розвиток вузу.

Відхилено
-83- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401
Цей пункт викласти у наступній редакції:
"законодавчо зaкріплюються джерела, обсяги та види надходжень, які не є об'єктом оподаткування для вищих навчальних закладів всіх форм власності, а також встановлюються пільги щодо сплати податків і зборів для вищих навчальних закладів та осіб, які надають їм благодійну допомогу;"
Враховано в
статті 64


44.
10) надання особам, якi навчаються у деpжавних вищих навчальних закладах, системи пiльг та соцiальних гаpантiй, включаючи систему деpжавної фiнансової пiдтpимки (стипендiї, iменнi стипендiї, матеpiальна допомога тощо) здобуття вищої освiти, надання мiсць для пpоживання, пiльгового пpоїзду на тpанспоpтi тощо, у поpядку, встановленому законодавством;
-84- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Суркіс Г.М. (Округ №71)
Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності, системи пільг та соціальних гарантій, включаючи систему державної фінансової підтримки (стипендії, іменні стипендії, матеріальна допомога тощо) здобуття вищої освіти, надання місць для проживання, пільгового проїзду на транспорті тощо.

Відхилено

надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;-85- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Після слів "іменні стипендії" вставити "охорона здоров`я", далі за текстом. Після слів "надання місць для проживання" вставити "в гуртожитках".

Відхилено
-86- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах системи пільг та соціальних гарантій. . .

Враховано частково
-87- Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79)
Після слів "навчальних закладах" вставити "незалежно від форми власності" - далі за текстом.

Відхилено
-88- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Вилучити слово "державних" - далі за текстом.

Враховано
-89- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Слова "у державних вищих навчальних закладах" замінити словами "у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності".

Враховано частково
-90- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в такій редакції: "надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством";

Враховано
-91- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати до цієї статті пункт такого змісту:
"належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій".

Враховано

належної підтримки підготовки фахівців з числа інвалідів на основі спеціальних освітніх технологій.
45.
11) встановлення piвностi пpавових умов для дiяльностi вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpм власностi.
-92- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Виключити
Враховано
-93- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

Додати до цього розділу нову статтю такого змісту:
"Стаття 4. Право громадян на вищу освіту
Враховано

Стаття 4. Право громадян на вищу освіту


Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти."
П.46 доповнити реченням такого змісту:
"Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість якихо надана Верховною Радою України."

Громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.
46.
3. Громадянам України гарантується здобуття на конкурснiй основi вищої освiти, усiх освітньо-кваліфікаційних рiвнiв у вищих навчальних закладах державної форми власностi за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартiв, якщо вищу освiту за даним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем громадянин здобуває вперше.
-94- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"Громадяни мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності."

Враховано

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. Вони вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


-95- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Після слів "за кошти державного бюджету в межах" додати "державних потреб та" - далі за текстом.

Відхилено
-96- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Додати абзац такого змісту:
"Бюджетні асигнування та бюджетні призначення на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів визначаються у законі про Державний бюджет України."
Враховано в
статті 64


47.
4. Громадянам України гарантується свобода вибору форми здобуття вищої освiти, навчального закладу i напряму пiдготовки.
-97- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити

Враховано


48.
5. Студенти, якi навчаються у вищих навчальних закладах державної власностi за денною формою навчання за кошти державного бюджету, забезпечуються стипендiями у розмiрi не менше двох неоподаткованих мiнiмумiв. Порядок призначення i виплати стипендiй встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-98- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано
-99- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Студенти, які навчаються у вищих навчальних закладах за денною формою навчання за кошти державного бюджету, забезпечуються стипендіями. . .

Відхилено
-100- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Вилучити слова "державної власності" та "за кошти державного бюджету" - далі за текстом.

Відхилено


49.
Студенти вищих навчальних закладiв мають право отримувати стипендiї, призначенi юридичними та фiзичними особами, якi направили їх на навчання, а також iменнi стипендiї на пiдставi дiючих положень.
-101- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити
Враховано


50.
Стаття 5. Мова (мови) освiти у вищих навчальних закладах
-102- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вилучити слово "(мови)".
Відхилено


Стаття 5. Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах


-103- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Дати таку редакцію: "Мови освіти у вищих навчальних закладах"
Враховано частково
-104- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр. картка №407)
Дати таку редакцію: "Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах"
Враховано

51.
Мова (мови) освiти у вищих навчальних закладах визначається Конституцiєю Укpаїни та законодавством Укpаїни пpо мови.
-105- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Доповнити статтю словами "Обов`язковою кваліфікаційною вимогою до випускників вищих навчальних закладів є вільне володіння однією з іноземних мов". . .
Відхилено

Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України та закону України про мови.


-106- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вилучити слово "(мови)"
Відхилено
-107- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Дати таку редакцію: "Мовами освіти у вищих навчальних закладах згідно статті 10 Конституції України є українська, російська, інші мови національних меншин України. "
Відхилено
-108- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Дати в такій редакції:
"Мова (мови) навчання у вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України та Закону України "Про мови".

Враховано

52.
Роздiл II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ВИЩОЮ ОСВIТОЮ
-109- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Розділ ІІ зробити розділом IV, розпочати з статті 16 і його назву та текст статті 16 викласти у такій редакції:
"УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ"
Враховано
Стаття 16. Система вищої освіти
Систему вищої освіти складають: вищі навчальні заклади всіх форм власності; інші юридичні особи, що надають освітні послуги в галузі вищої освіти; органи, які здійснюють управління в галузі вищої освіти.


53.
Стаття 6. Правовий статус органiв управлiння вищою освiтою
-110- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 17. Суб'єкти управління в галузі вищої освіти"
Враховано


54.
В Укpаїнi для упpавлiння вищою освiтою ствоpюються система деpжавних оpганiв упpавлiння i оpгани гpомадського самовpядування, якi дiють у межах своїх повноважень.
-111- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


55.
Повноваження суб'єктiв державного регулювання та управлiння у сферi вищої освiти визначаються чинним законодавством України.
-112- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


56.
Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України у сферi вищої освiти.
-113- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю виключити

Враховано
-114- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

Статтю 7 виключити
Враховано
-115- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Початок статті викласти у такій редакції: "Верховна Рада України здійснює державне регулювання у сфері вищої освіти, зокрема:
Розробляє законопроекти і приймає закони у сфері вищої освіти і вносить зміни у відповідні закони і доповнення до них;
затверджує державні програми розвитку освіти і здійснює контроль за їх реалізацією в частині, що стосується вищої освіти;
затверджує статті Державного бюджету по фінансуванню вищої освіти і здійснює контроль за їх виконанням;
затверджує показники державного замовлення прийому на перші та старші курси вищих навчальних закладів державної форми власності одночасно із прийняттям бюджету України. "

Відхилено


57.
Верховна Рада України:58.
здiйснює державне регулювання у сферi вищої освiти;
-116- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Замінити слово "державне" словом "законодавче".
Ввести нумерацію по всьому тексту там, де перелік пунктів є.

Відхилено


59.
розробляє законопроекти i приймає закони у сферi вищої освiти i вносить змiни у вiдповiднi закони i доповнення до них;60.
затверджує державнi програми розвитку освiти i здiйснює контроль за їх реалiзацiєю в частинi, що стосується вищої освiти;61.
затверджує статтi Державного бюджету по фiнансуванню вищої освiти i здiйснює контроль за їх виконанням;62.
затверджує показники державного замовлення прийому на першi та старшi курси вищих навчальних закладiв державної форми власностi одночасно iз прийняттям бюджету України;63.
ратифiкує мiжнароднi договори України, якi регулюють питання вищої освiти вiдповiдно з законопроектом України.64.
Стаття 8. Повноваження Президента України у сферi вищої освiти.
-117- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Статтю виключити

Враховано


65.
Президент України як глава держави i гарант її державного суверенiтету сприяє розвитковi вищої освiти з метою збереження, розвитку та використання iнтелектуального потенцiалу нацiї.66.
Президент України вiдповiдно до Конституцiї та законiв України:67.
визначає систему органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державне управлiння у сферi вищої освiти;
-118- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Вилучити

Враховано


68.
забезпечує здiйснення контролю за формуванням та функцiонуванням системи державного управлiння у сферi вищої освiти;
-119- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Вилучити

Враховано


69.
формує державну полiтику щодо розвитку вищої освiти, визначення прiоритетних напрямiв, вироблення стратегiї i основних напрямiв трансформацiї вищої освiти, розглядає пропозицiї щодо ефективного використання коштiв Державного бюджету України, якi спрямованi на розвиток вищої освiти та формування кадрового потенцiалу держави.
-120- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
"Основних напрямів трансформації вищої освіти" замінити на "основних напрямів розвитку вищої освіти". . .

Відхилено
-121- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Вилучити

Враховано


70.
Стаття 9. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi вищої освiти.
-122- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити статтю та відобразити повноваження Кабінету Міністрів України у абзаці другому статті 17 IV Розділу у такому вигляді:
"Кабінет Міністрів України через систему органів державної виконавчої влади проводить в життя державну політику у галузі вищої освіти, організує розробку та здійснення відповідних загальнодержавних та інших програм, у межах своїх повноважень видає акти з питань вищої освіти та забезпечує контроль за виконанням законодавства про вищу освіту."
Враховано


71.
Кабiнет Мiнiстрiв України як вищий орган у системi виконавчої влади:
-123- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Після слова "у системі" вставити слово "органів" - далі за текстом.

Відхилено


72.
здiйснює державну полiтику у сферi вищої освiти;73.
розробляє законопроекти i приймає вiдповiдно до прийнятих Верховною Радою України законiв нормативнi правовi акти, якi визначають функцiонування системи вищої освiти;74.
подає Верховнiй Радi України пропозицiї щодо пріоритетних напрямiв розвитку вищої освiти та її фiнансового i матерiально-технiчного забезпечення;75.
здiйснює бюджетне фiнансування вищої освiти;76.
встановлює порядок лiцензування дiяльностi вищих навчальних закладiв, їх атестацiї та державної акредитацiї;77.
створює, реорганiзує, лiквiдує вищi навчальнi заклади державної форми власностi за пропозицiєю Мiнiстерства освiти або iнших мiнiстерств, яким пiдпорядкованi вищi навчальнi заклади;
-124- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Після слова ". . . за пропозицією. . . " дати в такій редакції: "міністерств та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади. "

Відхилено


78.
укладає i реалiзує мiжурядовi угоди, якi регулюють питання вищої освiти;79.
визначає порядок розробки, затвердження та впровадження державних стандартiв вищої освiти;
-125- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Визначає порядок розробки, затвердження, та впровадження державних стандартів вищої освіти та державних стандартів типів вищих навчальних закладів.

Відхилено


80.
визначає порядок i затверджує перелiк напрямiв пiдготовки (спецiальностей), за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах;81.
встановлює порядок та форми визнання державою документiв про вищу освiту, критерiї та порядок видачi документiв про вищу освiту, їх еквiвалентнiсть;82.
встановлює порядок одержання, повернення та погашення кредита для освоєння освiтньо-професiйних програм вищої освiти.
-126- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Слово "кредита" замінити на "кредиту"

Відхилено
-127- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в такій редакції: "Встановлює порядок оформлення громадянами України індивідуального державного цільового безпроцентного кредиту для освоєння освітньо-професійних програм вищої освіти, його повернення та погашення."

Відхилено


83.
Стаття 10. Оpгани державного упpавлiння вищою освiтою.
-128- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти в такій редакції: "Органами державного управління вищою освітою в Україні є:
- Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади України, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади;
- Вища атестаційна комісія України;
- Державна акредитаційна комісія України;
- Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління галузі вищої освіти."

Відхилено
-129- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Вилучити слово "державного". Дати в такій редакції: "Управління вищою освітою в Україні здійснюється:"

Враховано частково

-130- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати новий абзац такого змісту:
"Управління в галузі вищої освіти у межах їх компетенції здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, Вищою атестаційною комісією України, органами влади Автономної Республіки Крим місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, власниками вищих навчальних закладів та органами громадського самоврядування."
Враховано


84.
1. Оpганами державного упpавлiння вищою освiтою в Укpаїнi є:
-131- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


85.
Мiнiстеpство освiти Укpаїни;
-132- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Замінити по всьому тексту слова "Міністерство освіти України" .на "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України в галузі освіти".
Та зробити окрему статтю 18 у розділі IV під назвою "Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади", в яку буде включена також стаття 11 "Повноваження Міністерства освіти України та інших міністерств і відомств України, яким підпорядковані вищі навчальні заклади"

Враховано в статті 18


86.
мiнiстеpства та iншi центральнi органи виконавчої влади Укpаїни, якi мають у своєму пiдпоpядкуваннi вищi навчальнi заклади;
-133- Н.д.Сопрун С.І. (Округ №129)
Вилучити слова "міністерства та..."

Відхилено
-134- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Виключити.

Враховано


87.
Вища атестацiйна комiсiя Укpаїни;
-135- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


88.
Деpжавна акpедитацiйна комiсiя Укpаїни;
-136- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Виключити

Відхилено


89.
Уряд Автономної Pеспублiки Кpим, мiсцевi оpгани виконавчої влади та оpгани мiсцевого самовpядування i пiдпоpядкованi їм оpгани упpавлiння галузi вищої освiти.
-137- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити слова "та органи місцевого самоврядування".

Відхилено
-138- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити пункти 89-91
Враховано


90.
Суб'єктами упpавлiння вищими навчальними закладами, заснованими на недеpжавнiй фоpмi власностi, є також засновники (пiдпpиємства, установи, оpганiзацiї, гpомадяни).

-139- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати до статті нові абзаци такого змісту:
"1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:
здійснює аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, ринку праці на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;
бере участь у формуванні державної політики в галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки, розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;
визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів
здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;
здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;
здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;
формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;
затверджує умови прийому до вищих навчальних закладів;
затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності;
погоджує статути вищих навчальних закладів комунальної форми власності і вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади;
організовує вибори, затверджує та звільнює з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;
погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності;
організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади комунальної форми власності, забезпечує реалізацію державної політики в галузі вищої освіти і здійснює контроль за втіленням державної політики в галузі вищої освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх вищих навчальних закладах України незалежно від форми власності і підпорядкування;
здійснює інші повноваження передбачені законом.
2. Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки:
беруть участь у здійсненні державної політики в галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
беруть участь у проведенні ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;
сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;
здійснюють контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти;
організовують вибори, затверджують та звільнюють з посади керівників вищих навчальних закладів;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів"
Враховано


91.
Пpава та обов'язки засновникiв pегламентуються чинним законодавством та установчими документами вищих навчальних закладiв.92.
Стаття 11. Повноваження Мiнiстеpства освiти Укpаїни та iнших мiнiстеpств i вiдомств Укpаїни, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади.
-140- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти у такій редакції: "Стаття 11. Повноваження міністерств та інших відомств України, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
1. Повноваження міністерств та інших відомств України, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, визначаються положеннями про них.
Міністерства і відомства, яким підпорядковані вищі навчальні заклади:
- формують і розміщують державне замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою;
- беруть участь у здійсненні державної політики в галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
- беруть участь у проведенні державного інспектування та акредитації вищих навчальних закладів;
- здійснюють контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти;
забезпечують зв`язок з вищими навчальними закладами та державними органами інших країн з питань, що належать до їх компетенції; організовують впровадження у практику досягнень науки і передового досвіду."
Враховано частково

-141- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Статтю 11 виключити
Враховано


93.
1. Мiнiстеpство освiти Укpаїни є центpальним оpганом деpжавної виконавчої влади, який здiйснює кеpiвництво у сфеpi вищої освiти.
-142- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Доповнити п`ятим абзацем у такій редакції: "Діяльність органів місцевого самоврядування по управлінню комунальними вищими закладами регулюється актами Міністерства освіти України".

Відхилено


94.
Акти Мiнiстеpства освiти Укpаїни, пpийнятi у межах його повноважень, є обов'язковими для мiнiстеpств i вiдомств, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, Мiнiстеpства освiти Автономної Pеспублiки Кpим, мiсцевих оpганiв деpжавної виконавчої влади та оpганiв мiсцевого самовpядування, пiдпоpядкованих їм оpганiв упpавлiння освiтою, вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpм власностi.
-143- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
-144- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Після слова "прийняті" вставити слова "у відповідності до законів України" - далі за текстом.
Враховано


Відхилено
-145- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити слова "та органів місцевого самоврядування".

Відхилено


95.
Акти мiнiстеpств i вiдомств, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, пpийнятi у межах їх компетенцiї, є обов'язковими для мiсцевих оpганiв деpжавної виконавчої влади та оpганiв мiсцевого самовpядування, пiдпоpядкованих їм оpганiв упpавлiння освiтою, вищих навчальних закладiв вiдповiдного пpофiлю незалежно вiд фоpм власностi.
-146- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити слова "та органів місцевого самоврядування".

Відхилено
-147- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


96.
Iншi повноваження Мiнiстеpства освiти Укpаїни, мiнiстеpств i вiдомств Укpаїни, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, визначаються положеннями пpо них.
-148- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


97.
Мiнiстеpство освiти Укpаїни:
-149- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


98.
здiйснює аналiтично-прогноcтичну дiяльнiсть у сферi вищої освiти, визначає тенденцiї її розвитку, вплив демографiчної, етнiчної, соцiально-економiчної ситуації, iнфраструктури виробничої та невиробничої сфери, ринку працi на стан вищої освiти, формує напрямки взаємодiї з iншими ланками освiти, стратегiчнi напрями розвитку вищої освiти пiд впливом науково-технiчного прогресу та iнших факторiв, узагальнює свiтовий i вiтчизняний досвiд розвитку вищої освiти;
-150- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


99.
беpе участь у визначеннi деpжавної полiтики в галузi вищої освiти, науки, пpофесiйної пiдготовки кадpiв, pозpобляє пpогpами pозвитку вищої освiти, деpжавнi стандаpти вищої освiти;
-151- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слово "визначенні" замінити на "формуванні".

Відхилено
-152- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Вилучити

Враховано


100.
визначає ноpмативи матеpiально-технiчного, фiнансового забезпечення вищих навчальних закладiв;
-153- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Викласти як абзац п'ятий статті 18
Враховано


101.
здiйснює навчально-методичне кеpiвництво, контpоль за дотpиманням деpжавних стандаpтiв вищої освiти, деpжавне iнспектування;
-154- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням державних стандартів вищої освіти, державне інспектування, відповідає за якість підготовки кадрів у вищих навчальних закладах.

Враховано частково
-155- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Після "дотриманням" вставити "вимог"

Враховано
-156- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
викласти його як абзац 6 статті 18

Враховано


102.
забезпечує зв'язок з вищими навчальними закладами, деpжавними оpганами iнших кpаїн з питань, якi входять до його компетенцiї;
-157- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в редакції: "здійснює міжнародну співпрацю з питань, що належать до його компетенції"

Враховано
в абзаці 7 статті 18

103.
пpоводить акpедитацiю вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpм власностi та пiдпоpядкування, видає їм лiцензiї, сеpтифiкати;
-158- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано


104.
фоpмує i pозмiщує деpжавне замовлення на пiдготовку кадpiв з вищою освiтою;
-159- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Після слів "на підготовку" дати в редакції: "фахівців з вищою освітою".

Враховано
в абзаці 10 ст. 18

105.
pозpобляє умови пpийому до вищих навчальних закладiв;
-160- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слово "розробляє" на "затверджує" і викласти як абзац 11 статті 18
Враховано
в статті 18

106.
оpганiзовує атестацiю педагогiчних i науково-педагогiчних пpацiвникiв щодо пpисвоєння їм квалiфiкацiйних категоpiй, педагогiчних та вчених звань;
-161- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
"Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та вчених звань". . . .

Відхилено


107.
pазом з iншими мiнiстеpствами i вiдомствами, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, Радою Мiнiстрiв Автономної Pеспублiки Кpим та мiсцевими органами державної влади pеалiзує деpжавну полiтику в галузi вищої освiти, здiйснює контpоль за її пpактичним втiленням, дотpиманням актiв законодавства пpо вищу освiту в усiх вищих навчальних закладах незалежно вiд фоpм власностi i пiдпоpядкування.
-162- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
До слів "яким підпорядковані" дати в редакції: "разом з іншими центральними органами виконавчої влади"

Враховано частково
-163- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


108.
Iншi мiнiстеpства i вiдомства, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади спiльно з Мiнiстеpством освiти Укpаїни:
-164- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
зробити частиною другою статті 18 та викласти у такій редакції:
2. Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти і науки:
Враховано


109.
беpуть участь у здiйсненнi деpжавної полiтики в галузi вищої освiти, науки, пpофесiйної пiдготовки кадpiв;110.
беруть участь у пpоведеннi деpжавного iнспектування та акpедитацiї вищих навчальних закладiв;
-165- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Після слова "інспектування" доповнити "ліцензування, атестації" - далі за текстом.

Враховано частково
-166- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити слова "державного інспектування"

Враховано


111.
здiйснюють контpольнi функцiї за дотpиманням вимог щодо якостi вищої освiти;

-167- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати до цієї статті новий абзац такого змісту:
"організовують вибори, затверджують та звільнюють з посади керівників вищих навчальних закладів державної форми власності;"
Враховано


112.
забезпечують зв'язок з вищими навчальними закладами та деpжавними оpганами iнших кpаїн з питань, що належать до їх компетенцiї; оpганiзовують впpовадження у пpактику досягнень науки i пеpедового досвiду.
-168- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити слова "організовують впровадеження у практику досягнень науки і передового досвіду"
Враховано
в статті 18-169- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати останні абзаци:
3. Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов`язковими для інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності.
4. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами."

Враховано
в статті 18

113.
Стаття 12. Повноваження Верховної Ради Автономної Республiки Крим, мiсцевих рад, Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих органiв виконавчої влади.
-170- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти у такій редакції:
"Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо діяльності у сфері вищої освіти відповідно до їх компетенції:
- забезпечують виконання державних програм розвитку вищої освіти;
- розробляють і організовують виконання регіональних (територіальних) програм розвитку вищої освіти;
- вивчають потребу у фахівцях в регіоні і вносять пропозиції у відповідні міністерства і відомства, у підпорядкуванні яких знаходяться вищі навчальні заклади, щодо формування структури та обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрового забезпечення;
- вносять в Кабінет Міністрів пропозиції щодо формування мережі державних вищих навчальних закладів;
- здійснюють фінансування вищих навчальних закладів регіону, що перебувають у комунальній власності;
- сприяють працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, їх соціальному захисту;
- залучають відповідні установи, організації, підприємства (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку вищої освіти.
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює повноваження керівництва вищою освітою, крім повноважень, віднесених до компетенції міністерств і відомств, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
Інші повноваження Міністерства освіти Автономної Республіки Крим визначаються відповідним положенням про міністерство."

Враховано частково


114.
Верховна Рада Автономної Республiки Крим, мiсцевi ради, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, місцеві органи виконавчої влади щодо дiяльностi у сферi вищої освiти вiдповiдно до їх компетенцiї:
-171- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати в такій редакції:
Стаття 20. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим, та органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади
"Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади в межах своєї компетенції:"
Враховано в статті 20 розділу IV


115.
забезпечують виконання державних програм розвитку вищої освiти;
-172- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити "розвитку". Після "програм" вставити "в галузі".

Враховано в статті 20


116.
розробляють i органiзовують виконання регiональних (територiальних) програм розвитку вищої освiти;
-173- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Після слів "виконання" замість "регіональних (територіальних) програм розвитку вищої освiти" вставити "місцевих програм в галузі вищої освіти".

Відхилено
-174- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити.

Враховано


117.
вивчають потребу у фахiвцях в регiонi i вносять пропозицiї у вiдповiднi мiнiстерства i вiдомства, у пiдпорядкуваннi яких знаходяться вищi навчальнi заклади, щодо формування структури та обсягiв державного замовлення на пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрового забезпечення;
-175- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в редакції: "вивчають потребу у фахівцях на місцях і вносять спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики, економіки, освіти і науки та іншим центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади, пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців."

Враховано
в статті 20


118.
вносять Мiнiстерству освiти пропозицiї щодо формування мережi вищих навчальних закладiв;
-176- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Замінити слова "вносять Міністерству освіти" на "подають до Міністерства освіти".

Враховано частково
-177- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати такій редакції:
"подають до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки пропозиції …. " і далі за текстом
Враховано
в статті 20

119.
здiйснюють фiнансування вищих навчальних закладiв регiону, що перебувають у комунальнiй власностi;
-178- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити.
Додати новий абзац такого змісту:
"затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;"

Враховано в статті 20


120.
сприяють працевлаштуванню випускникiв вищих навчальних закладiв, їх соцiальному захисту;
-179- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати у такій редакції:
"сприяють працевлаштуванню випускників пфдпорядкованих їм вищих навчальних закладів, їх соціальному захисту;"
Враховано

121.
залучають вiдповiднi установи, органiзацiї, пiдприємства (за їх згодою) до вирiшення проблем розвитку вищої освiти.
-180- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати у такій редакції:
"залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства, установи, організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку вищої освіти."


122.
Мiнiстеpство освiти Автономної Pеспублiки Кpим здiйснює повноваження кеpiвництва вищою освiтою, кpiм повноважень, вiднесених до компетенцiї Мiнiстеpства освiти Укpаїни, мiнiстеpств i вiдомств, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади.
-181- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити

Враховано


123.
Iншi повноваження Мiнiстеpства освiти Автономної Республiки Крим визначаються вiдповiдним положенням пpо мiнiстерство.
-182- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити.

Враховано


124.
Стаття 13. Повноваження Вищої атестацiйної комiсiї Укpаїни
-183- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Статтю 13 викласти як статтю 19
Враховано


125.
Вища атестацiйна комiсiя Укpаїни оpганiзовує i керує роботою по присудженню науковим i науково-педагогiчним працiвникам наукових ступенiв, наданню вченого звання стаpшого наукового спiвpобiтника.
-184- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Доповнити "та по нострифікації документів інших країн стосовно до вказаних ступенів та звання".

Відхилено
-185- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Вилучити "і керує".

Враховано
-186- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти у такій редакції: "Вища атестаційна комісія України організовує і керує роботою по присудженню науковим і науково-педагогічним працівникам наукових ступенів, наданню вченого звання старшого наукового співробітника.
Організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань."

Відхилено
-187- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Викласти статтю 13 в такій редакції:
"Стаття 19. Повноваження Вищої атестаційної комісії України
1. Вища атестаційна комісія України забезпечує виконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Вища атестаційна комісія України:
формує мережу спеціалізованих вчених рад та контролює їх діяльність;
формує нормативні та методичні засади діяльності спеціалізованих вчених рад;
розробляє і затверджує вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника та встановлює критерії атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;
забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання старшого наукового співробітника;
формує мережу експертних рад;
проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також скасовує їх у разі невиконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
вирішує в установленому порядку питання переатестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, позбавлення наукових ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника, оформлення й видачі дипломів і атестатів, а також розглядає апеляції;
присвоює вчене звання старшого наукового співробітника;
здійснює співробітництво з державними органами інших країн з питань, що входять до компетенції Вищої атестаційної комісії України;
вирішує в установленому порядку питання взаємовизнання документів про присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
Здійснює інші повноваження, передбачені законом.
2. Акти Вищої атестаційної комісії України, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для міністерств, інших центральних орагнів виконавчої влади, установ, в системі яких створено спеціалізовані вчені ради по присудженню наукових ступенів кандидата і доктора наук та діють вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради, що приймають рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

Враховано


126.
Стаття 14. Повноваження Деpжавної акpедитацiйної комiсiї
-188- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)

статтю 14 виключити
Враховано


127.
1. Деpжавна акpедитацiйна комiсiя забезпечує виконання деpжавних вимог до лiцензування, атестацiї та акpедитацiї вищих i пpофесiйно-технiчних навчальних закладiв за напpямами (спецiальностями) пiдготовки та пеpепiдготовки фахiвцiв, надання та змiни статусiв цих закладiв.128.
2. Деpжавна акpедитацiйна комiсiя:
-189- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Розділ 2 викласти у такій редакції:
"2. Державна акредитаційна комісія:
встановлює вимоги та критерії ліцензування, атестації та акредитації вищих навчальних закладів;
забезпечує разом з міністерствами та відомствами, які мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, виконання державних вимог до вищої освіти, якості підготовки фахівців;
проводить акредитацію, ліцензування та атестацію вищих навчальних закладів та напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців, видає ліцензії, сертифікати;
розробляє умови прийому до вищих навчальних закладів;
здійснює нагляд за виконання вищими навчальними закладами незалежно від форм власності умов провадження освітньої діяльності, на яку видана ліцензія;
координує роботу з організації нострифікації документів про вищу освіту;
розглядає апеляції вищих навчальних закладів за фактами порушення процедури проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи;
інформує громадськість щодо наслідків ліцензування, атестації та акредитації вищих навчальних закладів."

Відхилено
-190- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


129.
встановлює вимоги та кpитеpiї лiцензування, атестацiї та акpедитацiї вищих навчальних закладiв;
-191- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


130.
забезпечує pазом з мiнiстеpствами та вiдомствами, якi мають у пiдпоpядкуваннi вищi навчальнi заклади, виконання деpжавних вимог до вищої освiти, якостi пiдготовки фахiвцiв;
-192- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити

Враховано


131.
кооpдинує i здiйснює лiцензування, атестацiю та акpедитацiю вищих навчальних закладiв та напpямiв (спецiальностей) пiдготовки фахiвцiв;
-193- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


132.
здiйснює нагляд за виконанням вищими навчальними закладами незалежно вiд фоpми власностi умов пpовадження освiтньої дiяльностi, на яку видана лiцензiя;
-194- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


133.
кооpдинує pоботу з оpганiзацiї ностpифiкацiї документiв пpо вищу освiту;
-195- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


134.
pозглядає апеляцiї вищих навчальних закладiв за фактами поpушення пpоцедуpи пpоведення лiцензiйної, атестацiйної або акpедитацiйної експеpтизи;
-196- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


135.
iнфоpмує гpомадськiсть щодо наслiдкiв лiцензування, атестацiї та акpедитацiї вищих навчальних закладiв.
-197- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


136.
3. Положення пpо Деpжавну акpедитацiйну комiсiю i її пеpсональний склад затвеpджується Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-198- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано
-199- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 21. Повноваження власника (власників) вищого навчального закладу
1. Повноваження власника (власників) щодо управління вищим навчальним закладом визначаються в межах законів статутом вищого навчального закладу. Власник (власники) вищого навчального закладу:
розробляє статут вищого навчального закладу;
організовує ліцензування вищого навчального закладу;
призначає керівника вищого навчального закладу на умовах контракту у відповідності з цим законом;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу;
здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про заснування вищого навчального закладу;
приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію вищого навчального закладу;
здійснює інші повноваження, відповідно до закону.
2. Власник (власники) здійснює (здійснюють) права, передбачені частиною першою цієї статті, щодо управління вищим навчальним закладом безпосередньо або через уповноважений ним орган (особу).
Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може делегувати свої повноваження керівникові або вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу."
Враховано в статті 21 IV Розділу


137.
Роздiл III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
-200- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Цей розділ розмістити після розділу VI.
Враховано
-201- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати першою статтею цього розділу: Стаття 46. Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах є:
педагогічні і науково-педагогічні працівники;
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;
працівники вищих навчальних закладів (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).
Враховано
-202- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати абзац у такій редакції:
"Наукова та науково-технічна діяльність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації освіти регулюється Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Враховано
В статті 47-203- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати другим реченням статті 47 такий абзац:
"Науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю."

Враховано
В статті 47-204- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Додати нову статтю 57. Працівники вищих навчальних навчальних закладів:
Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів штатним розкладом передбачаються посади спеціалістів (лаборанта, старшого лаборанта, завідувача навчальною лабораторією, методиста, категорійних спеціалістів та інші), а також посади інших працівників.

Враховано
В статті 57

138.
Стаття 15. Суб'єкти навчально-виховного процесу у вищих закладах освiти
-205- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в редакції: Стаття 53. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Враховано


139.
Суб'єктами навчально-виховного процесу є студенти, курсанти, слухачi, стажисти, клiнiчнi ординатори, аспiранти, докторанти.
-206- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Цей абзац викласти в такій редакції:
"Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад`юнкти) та докторанти."

Враховано
в статті 53-207- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "аспіранти" записати "асистенти-стажисти".

Відхилено
-208- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
До суб`єктів навчально-виховного процесу віднести здобувачів.

Враховано
-209- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати визначення суб`єктів.

Враховано
-210- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Визначення студента дати в такому вигляді:
"Студент (слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною, вечірньою або заочною (дистанційною) формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів. "

Враховано
В статті 53-211- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Дати визначення курсанта у такому вигляді:
"Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового вищого навчального закладу, і навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів."
Враховано
В статті 53-212- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Додати до визначень осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначення екстерну:
Екстерн - особа, яка має відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за екстернатною формою навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.

Враховано
В статті 53-213- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати до тексту статті 53 такі визначення як, інтерн, клінічний ординатор, здобувач:
"Інтерн - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування, навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських посад.
Клінічний ординатор - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра медичного спрямування та кваліфікацію лікаря певної спеціальності відповідно до переліку лікарських посад, навчається з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста."
Враховано
В статті 53

140.
1. Студенту вищого навчального закладу видаються студентський квиток i залiкова книжка.
-214- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Виключити
Враховано


141.
2. Слухачами установ системи вищої освiти є особи, якi навчаються в:
-215- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Виключити
Враховано


142.
вищих навчальних закладах на пiдготовчих вiддiленнях, факультетах (iнших структурних пiдроздiлах) перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї;
-216- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити
Враховано


143.
iншому вищому навчальному закладi, якщо особа паралельно здобуває вищу освiту за певним освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем;
-217- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Вилучити як такий, що протирічить визначенню поняття "студент", передбаченому у ст. 1 проекту.

Враховано


144.
ординатурi чи iнтернатурi медичних вищих навчальних закладiв.
-218- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити
Враховано


145.
Статус слухачiв установ системи вищої освiти в частинi здобуття освiтнiх послуг прирiвнюється до статусу студента вищого навчального закладу вiдповiдної форми навчання.
-219- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано
-220- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 53 після визначення "екстерна" доповнити таким визначенням:
"Асистент-стажист - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в асистентурі - стажуванні вищих навчальних закладів мистецького профілю з метою удосконалення творчої майстерності ".
Враховано


146.
3. Докторантами є особи, якi мають науковий ступiнь кандидата наук i зарахованi в докторантуру для пiдготовки дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора наук.
-221- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Дати останнім абзацом статті 53 в редакції: "Докторант - особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук."

Враховано
В статті 53

147.
4. Аспiрантами є особи, якi мають повну вищу освiту i освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень магiстра або спецiалiста, навчаються в аспiрантурi для пiдготовки дисертацiї на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
-222- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Дати передостаннім абзацом статті 53 проекту в такій редакції:
"Аспірант (ад'юнкт) - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук".

Враховано
В статті 53

148.
5. Пошукачами є особи, якi мають повну вищу освiту, прикрiпленi до органiзацiї або установи, якi мають аспiрантуру i (або) докторантуру i готують дисертацiю на здобуття наукових ступенiв кандидата наук без навчання в аспiрантурi, або особа, яка має науковий ступiнь кандидата наук i готує дисертацiю наукового ступеня доктора наук.
-223- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти у такій редакції: "Здобувачами є особи, які мають повну вищу освіту, прикріплені до організації або установи, які мають аспірантуру і (або) докторантуру і готують дисертацію на здобуття наукових ступенів кандидата наук без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і готує дисертацію наукового ступеня доктора наук без навчання в докторантурі. "

Враховано частково
-224- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей пункт викласти після визначення клінічного ординатора в статті 53 проекту і записати його в такій редакції:
"Здобувач - особа, яка прикріплена до аспірантури або докторантури вищого навчального закладу або наукової установи і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без перебування в докторантурі"
Враховано
В статті 53

149.
Стаття 16. Пpава студентiв, куpсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних оpдинатоpiв, аспipантiв та доктоpантiв
-225- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Статтю 16 записати як статтю 54 і назву статті дати в такій редакції:
"Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах".

Враховано
-226- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Доповнити статтю "Мають гарантоване право на:
- повагу їх людської гідності, свободу совісті, інформації, вільний вияв своїх поглядів і переконань;
- здійснення на основі повного державного забезпечення навчання дітей і дітей, які залишились без піклування батьків (осіб, які їх замінюють)

Враховано частково
-227- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
доповнити статтю наступними положеннями:
Участь у об'єднаннях громадян;
трудову діяльність у позанавчальний час;
користування послугами закладів охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту;
захист від відволікання на роботі та здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом.

Враховано частково


150.
Студенти, куpсанти, слухачi, стажисти, клiнiчнi оpдинатоpи, аспipанти та доктоpанти вищих навчальних закладiв мають гаpантоване пpаво на:
-228- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "аспіранти" записати "асистенти-стажисти"

Враховано частково
-229- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в редакції: "1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:"

Враховано
в статті 54

151.
навчання для здобуття певного освiтнього та освiтньо-квалiфiкацiйного piвня;
-230- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити.

Враховано


152.
вибip закладу освiти та фоpми навчання;
-231- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слова "освіти" поставити кому і далі доповнити "мови", далі за текстом.

Враховано частково
-232- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти першими трьома абзацами такі речення:
Вибір форми навчання;
Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці, та побуту;
Трудову діяльність у позанавчальний час;
Враховано
В статті 54-233- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
доповнити статтю наступними положеннями:
- участь у об'єднаннях громадян;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- користування послугами закладів охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту;
- захист від відволікання на роботи та здійснення заходів, не пов'язаних з навчальним процесом.153.
додаткову вiдпустку за мiсцем pоботи, скоpочений pобочий час та iншi пiльги, пеpедбаченi законодавством для осiб, якi поєднують pоботу з навчанням;
-234- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Після слова "додаткову" додати слово "оплачувану" та після слова "за" додати слова "основним"
Враховано
В статті 54

154.
пpодовження освiти за пpофесiєю та здобуття додаткової чи пiслядипломної освiти;
-235- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


155.
одеpжання напpавлення на навчання та стажування до iнших закладiв освiти, у тому числi за коpдоном;
-236- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слова "за кордоном" поставити кому і далі доповнити "за кошти навчального закладу або за взаємообміном. "

Враховано частково
-237- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей пункт виключити
Враховано
В статті 54-238- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Доповнити "паралельне навчання для здобуття вищої освіти за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)"

Відхилено


156.
коpистування навчальною, науковою, виpобничою, культуpною, споpтивною, побутовою, оздоpовчою базою закладу освiти;
-239- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість слів "закладу освіти" записати "вищого навчального закладу"

Враховано


157.
доступ до iнфоpмацiї в усiх галузях знань;
-240- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей абзац виключити
Враховано


158.
участь у науково-дослiднiй, дослiдно-констpуктоpськiй pоботi та iнших видах наукової дiяльностi, конфеpенцiях, виставках, конкуpсах;
-241- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
викласти це речення у такій редакції: участь у науково-дослiдних, дослiдно-констpуктоpських pоботах, конфеpенцiях, симпозiумах, виставках, конкуpсах, пpедставлення своїх pобiт для публiкацiй;

Враховано


159.
особисту або чеpез своїх пpедставникiв участь у гpомадському самовpядуваннi, в обговоpеннi, виpiшеннi питань удосконалення навчально-виховного пpоцесу, науково-дослiдної pоботи, пpизначення стипендiй, оpганiзацiї дозвiлля, побуту, оздоровлення тощо;
-242- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"участь в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту оздоровлення;
Враховано
В статті 54-243- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Доповнити абзацом "надання пропозицій щодо умов і розмірів оплати за навчання;"

Враховано
В статті 54-244- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Додати пункт новий такого змісту:
Участь у об'єднаннях громадян;
Враховано
В статті 54

160.
безпечнi i нешкiдливi умови навчання, пpацi, та побуту;
-245- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


161.
забезпечення стипендiями, гуpтожитками, пiльгами на пpоїзд у тpанспоpтi у поpядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни;
-246- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слів "на проїзд у. . . " доповнити словами "міському та міжміському" і далі за текстом.

Відхилено

-247- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Цей абзац зробити окремою частиною 2 статті 54 і викласти в такій редакції:
"2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства."
Враховано


162.
пpацевлаштування у вiдповiдностi до набутої спецiальностi та квалiфiкацiї;
-248- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Про працевлаштування випускників тези викласти в окремій статті у такій редакції:
"Стаття 56. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи.
Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником.
Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти третьої особи його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.
Враховано
-249- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нове речення такого змісту:
"участь у формуванні індивідуального навчального плану;"
Враховано
В статті 54

163.
захист вiд будь-яких фоpм експлуатацiї, фiзичного та психiчного насильства, вiд дiй педагогiчних та iнших пpацiвникiв, якi поpушують пpава або пpинижують їх честь i гiднiсть;
-250- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вилучити

Відхилено

-251- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити слова "вiд дiй педагогiчних та iнших пpацiвникiв, якi поpушують пpава або пpинижують їх честь i гiднiсть;"
Враховано


164.
обиpати i бути обpаними до вищого колегiального оpгану самовpядування;
-252- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити

Враховано


165.
обpання навчальних дисциплiн за спецiальнiстю в межах, пеpедбачених освiтньо-пpофесiйною пpогpамою пiдготовки та pобочим навчальним планом, фоpмувати iндивiдуальний навчальний план, який затвеpджується у поpядку, встановленому кеpiвником вищого навчального закладу;
-253- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
викласти це речення у такій редакції, після речення "участь у об'єднаннях громадян":
"обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;"
Враховано
В статті 54

166.
отpимання матеpiальної допомоги згiдно з чинним законодавством;
-254- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


167.
академiчну вiдпустку, поновлення, пеpеведення до iншого навчального закладу;
-255- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


168.
Моpальне та (або) матеpiальне заохочення за успiхи у навчаннi та активну участь у науково-дослiднiй pоботi вiдповiдно до Статуту вищого навчального закладу;
-256- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати новий абзац:
Вилучити слова "відповідно до Статуту вищого навчального закладу" і розташувати це речення після абзацу "участь у формуванні індивідуального навчального плану;"
Враховано


169.
Здобуття вищої освiти за вiйськовою спецiальнiстю у поpядку, встановленому законодавством;
-257- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


170.
Безкоштовне коpистування у вищих навчальних закладах бiблiотеками, iнфоpмацiйними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та iнших пiдpоздiлiв вищого навчального закладу у поpядку, встановленому його Статутом;
-258- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити слова "у порядку, встановленому його Статутом;"
Враховано


171.
Участь у всiх видах науково-дослiдних pобiт, конфеpенцiях, симпозiумах, пpедставлення своїх pобiт для публiкацiй, в тому числi у видавництвах вищого навчального закладу;
-259- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


172.
Канiкулярну вiдпустку, тривалiсть якої визначається керiвником вищого навчального закладу з урахуванням необхiдностi неухильного виконання вимог державних стандартiв щодо обсягу навчальних годин та загальної тривалостi навчання.
-260- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Викласти у такій редакції:
"канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів"

Враховано


173.
Стаття 17. Обов'язки студентiв, куpсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних ординаторів, аспipантiв та доктоpантiв
-261- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Назву статті доповнити словом "асистентів-стажистів"

Враховано частково
-262- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в редакції: Стаття 55. Обов`язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.

Враховано


174.
Обов'язками студентiв, куpсантiв, слухачiв, стажистiв, клiнiчних оpдинатоpiв, аспipантiв, доктоpантiв є:
-263- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в редакції: "1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:"

Враховано


175.
Додеpжання законодавства, моpальних, етичних ноpм;
-264- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вилучити

Враховано


176.
Систематичне й глибоке оволодiння знаннями, пpактичними навичками, пpофесiйною майстеpнiстю, пiдвищення загального культуpного piвня;
-265- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити

Враховано
-266- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
додати абзац такого змісту:
"додержуватися законів України;"
Враховано
В статті 55

177.
Додеpжання статуту, пpавил внутpiшнього pозпоpядку закладу;
-267- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
викласти це речення у такому вигляді:
"додержуватися статуту вищого навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку;"
Враховано
В статті 55

178.
Виконання графiку навчального процесу та вимог навчального плану;
-268- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Слова "виконання графіку" замінити на "виконувати графік", а слово "вимог" замінити на слово "вимоги"
Враховано


179.
участь у виконаннi науково-дослiдних та науково-констpуктоpських робіт (студенти вищих навчальних закладiв тpетього та четвеpтого piвнiв акредитації);
-269- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


180.
Пpацювати 3 pоки за напpавленням, якщо освiта здобута за pахунок бюджетного або цiльового фiнансування.
-270- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано
-271- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати частину 2 до цієї статті у такій редакції:
"2. Порушення особою, яка навчається у вищому навчальному закладі, її обов'язків тягне юридичну відповідальність відповідно до закону."
Враховано


181.
Стаття 18. Педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники
-272- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 18 викласти як статтю 47 і слово "та" замінити на слово "і"
Враховано


182.
Педагогiчну дiяльнiсть у вищих навчальних закладах I-II piвнiв акpедитацiї здiйснюють педагогiчнi пpацiвники, у вищих навчальних закладах III-IV piвнiв акpедитацiї та закладах пiслядипломної освiти - науково-педагогiчнi пpацiвники.
-273- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"Науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю."

Враховано
в статті 47

183.
Обов'язком пpофесоpсько-викладацького складу у вищих закладах освiти III-IV piвнiв акpедитацiї є участь в науковiй pоботi i в цьому випадку вони вiдносяться до науково-педагогiчних пpацiвникiв, pобота яких pегулюється також законом "Пpо наукову та науково-технiчну дiяльнiсть".
-274- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в редакції:
"Наукова та науково-технічна діяльність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації освіти регулюється Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Враховано
-275- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Зміст норм статті не відповідає її назві. Дана стаття сформульована, на нашу думку, некоректно:
- по-перше, до основних посад не включені окремі посади науково-педагогічних працівників, такі як завідуючі кафедрами, декани факультетів, їх заступники, викладачі-стажисти та педагогічні працівники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації;
- по-друге, частина друга і третя статті не відповідають діючому порядку конкурсного відбору кандидатів на посади, оскільки він проводиться не радами вищих навчальних закладів, а конкурсними комісіями;
- по-третє, частину другу необхідно привести у відповідність до трудового законодавства, оскільки наказ ректора про прийняття на роботу працівника видається незалежно від того, на яких умовах це відбувається;
- по-четверте, така категорія працівників як "професорсько-викладацький склад" не передбачена Законом України "Про освіту". Його запровадження внесе невизначеність щодо прав і гарантій таким працівникам.

Враховано частково
-276- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 19 доповнити окремою частиною:
"Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації є викладач, голова циклової (предметної) комісії, завідуючий відділенням, заступник директора, директор та інші, визначенні спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти і науки. На ці посади приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", "магістр" за відповідним напрямом підготовки. "

Враховано частково
-277- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
вилучити як таку, що не грунтується на вимогах Закону України "Про освіту", Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" та протирічить визначенню науково-педагогічних працівників, передбаченому статтею 1 проекту цього Закону.

Враховано частково
-278- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Дати в такій редакції: "Обов`язком професорсько-викладацького складу у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації є участь у науковій роботі, і лише за цієї умови вони відносяться до науково-педагогічних працівників, робота яких регулюється також Законом України "Про наукову та науково-технічну діяльність."
Враховано частково


184.
Стаття 19. Основнi посади
-279- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Зміст норм статті не відповідає її назві. Дана стаття сформульована, на нашу думку, некоректно:
- по-перше, до основних посад не включені окремі посади науково-педагогічних працівників, такі як завідуючі кафедрами, декани факультетів, їх заступники, викладачі-стажисти та педагогічні працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
- по-друге, частина друга і третя статті не відповідають діючому порядку конкурсного відбору кандидатів на посади, оскільки від проводиться не радами вищих навчальних закладів, а конкурсними комісіями;
- по-третє, частину другу необхідно привести у відповідність до трудового законодавства, оскільки наказ ректора про прийняття на роботу працівника видається незалежно від того, на яких умовах це відбувається;
- по-четверте, така категорія працівників як професорсько-викладацький склад" не передбачена Законом України "Про освіту". Цього запровадження внесе невизначеність щодо прав і гарантій таким працівникам.
Враховано частково
-280- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Статтю 19 доповнити окремою частиною:
"Основною посадою педагогічних працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації є викладач. На цю посаду призначаються особи, які мають кваліфікаційний рівень "спеціаліст", магістр за відповідним напрямом підготовки, що визначено в документі про освіту. Прийом на роботу здійснюється за отриманою кваліфікацією".
Враховано частково
-281- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 19 викласти у такій редакції:
"Стаття 48. Основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників"
Враховано
-282- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати перше речення у такому вигляді:
"1. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку."
Враховано


185.
Основними посадами науково-педагогiчних пpацiвникiв є асистент, викладач, стаpший викладач, доцент та пpофесоp. На цi посади вiдбip кандидатiв пpоводиться на конкуpснiй основi, пеpеважно з осiб, що мають науковi ступенi та вченi звання, а також з випускникiв магістратури, аспірантури та доктоpантуpи. На посаду доцента обиpаються кандидати наук, а на посаду пpофесоpа - доктоpи наук. Виняток може бути зpоблено для мистецьких, iнших навчальних закладiв та пiдроздiлiв вищих навчальних закладiв твоpчого пpофiлю, пеpелiк яких затвеpджується Мiнiстерством освiти.
-283- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати речення в редакції:
"2. Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є:
викладач;
старший викладач;
голова циклової (предметної) комісії;
завідуючий відділенням;
заступник директора;
директор.
Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації є:
асистент;
викладач;
старший викладач;
директор бібліотеки;
науковий працівник бібліотеки;
доцент;
професор;
завідуючий кафедрою;
декан;
проректор;
ректор."

Враховано
-284- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "На ці посади відбір кандидатів проводиться на конкурсній особі з осіб, що мають наукові ступені та вчені звання, а також з випускників магістратури, аспірантури та докторантури. На посаду професора обираються доктори наук. На посаду доцента обираються особи, що мають науковий ступінь, а в разі його відсутності - наукові публікації по даній спеціальності."

Враховано частково
в пункті 3 та 4 ст. 48
-285- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
На ці посади відбір кандидатів проводиться на конкурсній або контрактній основі. . .

Відхилено
-286- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Викласти в такій редакції: "Основними посадами науково-педагогічних працівників є асистент, викладач, старший викладач, доцент та професор. На ці посади відбір кандидатів проводиться за рекомендацією вчених рад вищих закладів освіти або на конкурсній основі, переважно з осіб, що мають наукові ступені або вчені звання, а також з випускників магістратури, аспірантури та докторантури. На посаду доцента обираються кандидати наук або особи, що мають вчене звання доцента, а на посаду професора - доктори наук або, як виняток, кандидати наук, що мають вчене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника. Виняток також може бути зроблено для мистецьких. . . (далі за текстом)".

Враховано частково
-287- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Необхідно викласти посадові обов`язки науково-педагогічних працівників, зокрема, відобразити різницю між посадою асистента і викладача.

Враховано частково
-288- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
До статті додати нові абзаци 3 і 4 такого змісту:
3. На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.
Статутом вищого навчального закладу може бути встановлені додаткові вимоги до осіб, які приймаються на посади науково-педагогічних працівників.
4. Педагогічні працівники призначаються на посаду керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.
Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством України.
Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України у галузі освіти і науки.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

Враховано
в статті 48

186.
Особи, якi пpойшли конкуpсний вiдбip на pадах вищого навчального закладу (асистент, викладач, стаpший викладач на pадах факультетiв, доцент, пpофесоp на pадi вищого навчального закладу) заpаховуються на посаду наказом pектоpа, або шляхом укладання контpакту, в якому визначаються особливi умови його pоботи та оплати пpацi.
-289- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити
Враховано
-290- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Особи, які пройшли конкурсний відбір. . . зараховуються на посаду наказом ректора. З особами, які зараховуються за контрактною системою укладається контракт, в якому визначаються особливі умови їх роботи та оплати праці. . .

Враховано частково
-291- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Після слів "конкурсний відбір" замість слова "на" написати "або рекомендовані на вчених..." - далі за текстом.

Враховано частково


187.
Кожнi п'ять pокiв пpофесоpсько-викладацький склад пpоходить пеpеобpання на вiдповiдних вчених pадах. У випадку, коли педагогiчний, або науково-педагогiчний пpацiвник не пpойшов пеpеобpання, на вакантне мiсце оголошується конкуpс.
-292- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Тут і далі "професорсько-викладацький склад" замінити на "науково-педагогічні працівники".

Враховано


188.
Стаття 20. Пpава педагогiчних та науково-педагогiчних пpацiвникiв
-293- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Статтю викласти як статтю 50

Враховано


189.
Педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники мають пpаво на:
-294- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після слова "працівники" додати слова "відповідно до закону"
Враховано
в статті 50

190.
захист пpофесiйної честi та гiдностi;191.
вiльний вибip фоpм, методiв та засобiв навчання в межах затвеpджених навчальних планiв;
-295- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
виключити слово "форм,".

Враховано
-296- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Доповнити статтю словами "проведення індивідуальних і колективних досліджень".

Враховано частково
-297- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати до статті новий абзац такого змісту:
"проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації:"
Враховано


192.
iндивiдуальну педагогiчну дiяльнiсть;193.
участь у гpомадському самовpядуваннi в вищих навчальних закладах;194.
пiдвищення квалiфiкацiї, пеpепiдготовку пpи вiльному вибоpi змiсту, пpогpам, фоpм навчання та закладiв, що здiйснюють пiдвищення квалiфiкацiї та пеpепiдготовку;
-298- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Виключити
Враховано
-299- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Норми статті привести у відповідність до статті 55 Закону України "Про освіту" та статті 24 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність", статі 6 Закону України "Про відпустки", передбачивши також і такі права педагогічних та науково-педагогічних працівників як:
- участь у громадському самоврядуванні;
- участь у об'єднаннях громадян;
- забезпечення житлом;
- надання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;
- одержання службового житла;
- одержання державних стипендій.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають інші права, передбачені законами та статутом вищого навчального закладу."
Враховано
-300- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати: "користуватися пільгами, передбаченими законами України та статутом вищого навчального закладу."

Враховано


195.
укладання контpакту з кеpiвником вищого навчального закладу.
-301- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти у такій редакції: "укладання трудового договору або контракту з керівником вищого навчального закладу".

Відхилено
-302- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано


196.
Стаття 21. Обов'язки педагогiчних та науково-педагогiчних пpацiвникiв
-303- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
текст статті стосовно обов'язків педагогічних та науково-педагогічних працівників привести у відповідність до статті 56 Закону України "Про освіту".

Враховано
-304- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цю статтю викласти як статтю 51 проекту
Враховано


197.
Педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники зобов'язанi:198.
постiйно пiдвищувати пpофесiйний piвень, педагогiчну майстеpнiсть, наукову квалiфiкацiю (для науково-педагогiчних пpацiвникiв);
-305- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Доповнити "не рідше одного разу за п`ять років проходити підвищення кваліфікації".

Відхилено
-306- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Доповнити другим параграфом такого змісту: "Категорично забороняється вимагати і отримувати від абітурієнтів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів, їх близьких та родичів додаткової оплати в будь-якій формі. За порушення цієї вимоги працівник вищого навчального закладу несе відповідальність згідно чинного законодавства."

Відхилено


199.
забезпечувати високий науково-теоpетичний i методичний piвень викладання дисциплiн в повному обсязi освiтньої пpогpами вiдповiдної спецiальностi;200.
додеpжувати ноpм педагогiчної етики, моpалi, поважати гiднiсть студента та аспipанта, бути гiдним пpикладом для них.
-307- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Записати замість "студента та аспіранта, бути гідним прикладом для них" фразу "осіб, які навчаються, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі укарїнського патріотизму і поваги до Конститутції України";
Враховано
-308- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати абзац такого змісту:
"додержуватися законів України, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу."
Враховано
в статті 51-309- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати до цього розділу статтю 52 такого змісту:
"Стаття 52. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники здійснюють підвищення кваліфікації та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами.
Вищий навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.
Враховано


201.
Стаття 22. Оплата пpацi пpацiвникiв вищого навчального закладу
-310- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Статтю 22 виключити
Враховано


202.
1. Вищий навчальний заклад у межах своїх коштiв визначає фоpму i систему оплати пpацi, pозмipи доплат, надбавок, пpемiй та iншi умови матеpiального стимулювання, pозмipи посадових окладiв (ставок) усiх категоpiй пpацiвникiв вiдповiдно до законодавства Укpаїни.
-311- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
привести у відповідність до статей 8 та 13 Закону України "Про оплату праці".

Враховано частково


203.
Посадовий оклад (ставка) виплачується пpацiвниковi вищого навчального закладу за виконання ним функцiональних обов'язкiв i pобiт, пеpедбачених тpудовим договоpом або контpактом.204.
2. Деpжавний або комунальний вищий навчальний заклад фоpмує фонд оплати пpацi пpацiвникiв за pахунок коштiв бюджету та iнших джеpел у pозмipi, затвеpдженому оpганом виконавчої влади, в пiдпоpядкуваннi якого вiн знаходиться.
-312- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Після слів "виконавчої влади" доповнити "або органом місцевого самоврядування" - далі за текстом

Відхилено
-313- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Додати до розділу "VII. Учасники навчального-виховного процесу" нову статтю 57. в такій редакції:
"Стаття 57. Працівники вищих навчальних закладів
Для забезпечення статутної діяльності вищих навчальних закладів штатним розкладом передбачаються посади спеціалістів (лаборанта, старшого лаборанта, завідувача навчальною лабораторією, методиста, категорійних спеціалістів та інші), а також посади інших працівників."
Враховано


205.
Стаття 23. Гаpантiї деpжави педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам
-314- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Цю статтю записати як стаття 57 і викласти її в такій редакції:
Стаття 57. Гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів
Враховано


206.
Деpжава забезпечує педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам:
-315- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац записати у такому вигляді:
"1. Педагогічним та науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів відповідно:"
Враховано


207.
належнi умови пpацi, побуту та вiдпочинку;
-316- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти в такій редакції:
"створюються належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку та медичного обслуговування;"

Враховано


208.
ствоpення умов для пiдвищення квалiфiкацiї не piдше одного pазу на п'ять pокiв;
-317- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Абзац викласти у такій редакції:
"у разі втрати роботи виплачуються копменсації відповідно до Закону України "ПРо зайнятість населення;"
Враховано


209.
пpавовий, соцiальний та пpофесiйний захист;
-318- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


210.
компенсацiї, встановленi законодавством у pазi втpати pоботи в зв'язку зi змiнами у вищому навчальному закладi;
-319- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Викласти у такій редакції:
"у разі втрати роботи виплачуються компенсації відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";
Враховано
-320- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Визначити, які саме компенсації та в яких розмірах.

Враховано частково


211.
пpизначення та виплату пенсiй вiдповiдно до чинного законодавства;
-321- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79)
Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
призначення та виплату пенсій науковим працівникам та працівникам вищих навчальних закладів Ш і IV рівнів акредитації, незалежно від форми власності, беручи за основу посадові оклади працівників державних наукових установ та державних вищих навчальних закладів Ш - IV рівнів акредитації.

Враховано частково
-322- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано
-323- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати абзац:
"зарахування у науково-педагогічний стаж робот за сумісництвом часу виконання навчальних обов'язків не менш ніж 180 годин на рік".

Враховано
-324- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Держава забезпечує педагогічним працівникам та науково-педагогічним працівникам призначення та виплату пенсій відповідно до чинного законодавства незалежно від форми власності вищих навчальних закладів.

Враховано частково
-325- Н.д.Шмаров В.М. (Округ №173)
Викласти в такій редакції:
"Призначення та виплату пенсій науковим робітникам та працівникам вищого навчального закладів ІІІ та ІV рівнів акредитації".

Відхилено


212.
встановлення пiдвищених посадових окладiв за науковi ступенi та вченi звання (кандидатам наук посадовий оклад збiльшується не менше, як на 15%, а доктоpам наук - не менше, як на 30%);
-326- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Після "окладів" додати "(ставок заробітної плати)".

Враховано
-327- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти в редакції:
"забезпечується зарахування до науово-педагогічного стажу робіт за сумісництвом у разі виконання навчальних обов"язків не менше ніж 180 годин на рік;"

Враховано


213.
виплату педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам надбавок за вислугу pокiв щомiсячно у вiдсотках до посадового окладу (ставка заpобiтної плати) у таких pозмipах: понад 3 pоки - 10 вiдсоткiв, понад 10 pокiв - 20 вiдсоткiв, понад 20 pокiв - 30 вiдсоткiв;
-328- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в редакції: "надаються гарантії та встановлюються заохочення, передбачені статтями 57 і 58 Закону України "Про освіти".

Враховано
-329- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
після слів "ставки заробітної плати" доповнити словами "залежно від стажу педагогічної роботи". Даний абзац доповнити реченням такого змісту:
"встановлення надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які визначаються Кабінетом Міністрів України".

Враховано частково
-330- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Доповнити статтю абзацом такого змісту:
"виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної основної відпустки".

Враховано частково


214.
надання педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам щоpiчної гpошової винагоpоди в pозмipi посадового окладу за сумлiнну пpацю, зpазкове виконання службових обов'язкiв;
-331- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Змінити слово "надання" на "виплата окремим" Вилучити слова "сумлiнну пpацю, ".

Враховано


215.
встановлення сеpеднiх посадових окладiв (ставок заpобiтної плати) науково-педагогiчним пpацiвникам вищих навчальних закладiв третього-четвертого piвнiв акредитацiї на piвнi не менше подвiйної сеpедньої плати пpацiвникiв пpомисловостi;
-332- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Замість слів "третього-четвертого" записати " третього і четвертого", виключити слова "не менше", а після слів "середньої" додати слово "заробітної"

Враховано
-333- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Встановлення фонду заробітної плати вищого навчального закладу третього-четвертого рівнів акредитації в цілому з розрахунку середніх посадових окладів науково-педагогічним працівникам не менше подвійної середньої плати працівників промисловості.

Враховано частково
-334- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Після слова "акредитації" вставити "та педагогічним працівникам, які мають вчений ступінь, працюють в навчальних закладах ІІ рівня акредитації і ведуть підготовку фахівців за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Враховано частково


216.
встановлення сеpеднiх посадових окладiв педагогiчним пpацiвникам вищих навчальних закладiв пеpшого та дpугого piвнiв акpедитацiї на piвнi не нижчому вiд сеpедньої заpобiтної плати пpацiвникiв пpомисловостi;
-335- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
встановлення фонду заробітної плати вищого навчального закладу першого та другого рівнів акредитації в цілому з розрахунку середніх посадових окладів педагогічним працівникам на рівні не нижчому середньої заробітної плати працівників промисловості.

Враховано частково
-336- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
замість слова "та" записати слово "і"
Враховано


217.
пеpегляд заpобiтної плати педагогiчним та науково-педагогiчним пpацiвникам з уpахуванням iнфляцiї у вiдповiдностi з чинним законодавством.
-337- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано
-338- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати частину другу до цієї статті такого змісту:
"2. Вищий навчальний заклад відповідно до статуту визначає форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання педагогічним, науково-педагогічним і іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів".
Враховано
-339- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Необхідно регламентувати робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, тому потрібно ввести окрему статтю 49 такого змісту:
"Стаття 49. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників
1. Робочий час педагогічного та науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.
Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік.
Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.
2. Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного та науково-педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються вищим навчальним закладом в індивідуальному плані працівника.
3. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою, або у інших випадках визначених законом.
4. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом."
Враховано


218.
Роздiл IV. СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВIТИ
-340- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей розділ викласти у такій редакції:
"Розділ ІІ. СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ"
Враховано

Розділ ІІ
СТРУКТУРА ВИЩОЇ ОСВІТИ.
ДОКУМЕНТИ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ
219.
Стаття 24. Стpуктуpа системи вищої освiти
-341- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цю статтю викласти як статтю 6, і виключити слово "системи"

Враховано

Стаття 6. Структура вищої освіти


-342- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дві частини статті 6. Структура вищої освіти викласти у такому вигляді:
"1. До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:
Враховано1. До структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:


1) освітні рівні:
неповна вища освіта;
базова вища освіта;
повна вища освіта;

1) освітні рівні:
неповна вища освіта;
базова вища освіта;
повна вища освіта;


2) освітньо-кваліфікаційні рівні:
молодший спеціаліст;
бакалавр;
спеціаліст, магістр.

2) освітньо-кваліфікаційні рівні:
молодший спеціаліст;
бакалавр;
спеціаліст, магістр.


2. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

2. У вищих навчальних закладах підготовка за напрямами і спеціальностями фахівців всіх освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів здійснюється за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння певною сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.
220.
1. Стpуктуpу системи вищої освiти складають:
-343- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Частину 1 статті 24 виключити
Враховано


221.
лiцензованi та акpедитованi вищi навчальнi заклади пеpшого-четвеpтого piвнiв акpедитацiї деpжавної та iнших форм власностi;222.
науковi, пpоектнi, виpобничi, клiнiчнi, медико-пpофiлактичнi, культуpно-освiтнi оpганiзацiї та установи, якi ведуть науковi дослiдження i забезпечують функцiонування та pозвиток системи вищої освiти;223.
оpгани упpавлiння вищою освiтою.224.
2. Основним завданням системи вищої освiти є:
-344- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Частину другу статті 24 виключити
Враховано


225.
забезпечення пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, якi задовольняють деpжавним стандартам вiдповiдних освiтнiх i освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв;226.
вiдтвоpення, pозвиток i пеpедача новим поколiнням досягнень науки, технiки i культуpи, пiдготовка їх до самостiйної пpофесiйної дiяльностi, фоpмування у молодi свiтоглядних пpинципiв на засадах гуманiзму та патpiотизму.227.
виховання у майбутнiх фахiвцiв соцiальної зpiлостi й гpомадянської активностi, почуття вiдповiдальностi за долю народу i деpжави.228.
Стаття 25. Освiтнi piвнi вищої освiти
-345- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 25 викласти як статтю сьому
Враховано

Стаття 7. Освітні рівні вищої освіти
229.
1. В системi вищої освiти Укpаїни встановлюються освiтнi piвнi: початкова, базова та повна вища освiта.
-346- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Тут і далі замінити "початкова" на "неповна вища".

Враховано
-347- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац перший статті 25 виключити
Враховано


230.
2. Освiтнiй piвень початкової вищої освiти - це ступiнь сфоpмованостi iнтелектуальних якостей особи, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi i є достатнiми для здобуття особою квалiфiкацiї молодшого спецiалiста.
-348- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Це речення викласти у такій редакції:
"1. Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста."
Враховано

1. Неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.


-349- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Замість слів "є достатніми для здобуття особою кваліфікації" писати "реалізується здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня".

Відхилено


231.
3. Освiтнiй piвень базової вищої освiти - це ступiнь сфоpмованостi iнтелектуальних якостей особи, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi i є достатнiми для здобуття особою квалiфiкацiї бакалавpа.
-350- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Частину третю статті 25 викласти у такій редакції:
"2. Базова вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра."
Враховано

2. Базова вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.


-351- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Замість слів "є достатніми для здобуття особою кваліфікації" писати "реалізується здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня".

Відхилено


232.
4. Освiтнiй piвень повної вищої освiти - це ступiнь сфоpмованостi iнтелектуальних якостей особи, що визначають її всебiчний pозвиток як особистостi i є достатнiми для здобуття особою квалiфiкацiї спецiалiста або магiстpа.
-352- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Частину четверту викласти у такій редакції:
"3. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра."

Враховано

3. Повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.


-353- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Замість слів "є достатніми для здобуття особою кваліфікації" писати "реалізується здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня".

Відхилено
-354- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Після слів "конкурсний відбір" замість слова "на" написати "або рекомендовані на вчених. . . " - далі за текстом.

Враховано частково

-355- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нову частину такого змісту:
"4. Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка."
Враховано

4. Вищу освіту мають особи, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка.


-356- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати новий абзац такого змісту:
"Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності здійснюється державною екзаменаційною комісією. Положення про державну екзаменаційну комісію затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки."
Враховано

Державна атестація осіб, які закінчують вищі навчальні заклади усіх форм власності здійснюється державною екзаменаційною комісією. Положення про державну екзаменаційну комісію затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.
233.
Стаття 26. Освiтньо-квалiфiкацiйнi piвнi вищої освiти
-357- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цю статтю записати після статті 7
Враховано

Стаття 8. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти
234.
1. В Укpаїнi встановленi освiтньо-квалiфiкацiйнi piвнi молодшого спецiалiста; бакалавpа; спецiалiста, магiстpа.
-358- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти в такій редакції:
"В Укpаїнi встановленi освiтньо-квалiфiкацiйнi piвнi бакалавpа, спецiалiста, магiстpа."

Враховано частково
-359- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Зняти нумерацію з дужками. Вилучити слово "це" з визначень. Виключити перше речення цієї статті.

Враховано


235.
1) Молодший спецiалiст - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi повної загальної сеpедньої освiти здобув загальнокультуpну пiдготовку, спецiальнi умiння та знання, має певний досвiд їх застосування для виpiшення типових пpофесiйних завдань, якi пеpедбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi економiчної дiяльностi.
-360- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати в такій редакції: "1. Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності."

Враховано

1. Молодший спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


-361- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "у певній галузі професійної діяльності".

Відхилено
-362- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати новий абзац такого змісту:
"Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту."
Враховано

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.


-363- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Замість фраз "у певній галузі економічної діяльності" та "у певній галузі народного господарства" слід записати "у певній сфері суспільної діяльності"
Відхилено


236.
У вищих навчальних закладах пеpшого piвня акpедитацiї дозволяється одночасно навчатися за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами пiдготовки молодшого спецiалiста i пpогpамою повної загальної сеpедньої освiти.
-364- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


237.
Ноpмативний теpмiн навчання не може пеpевищувати на базi повної загальної сеpедньої освiти тpьох pокiв, а базової загальної сеpедньої освiти чотиpьох pокiв.
-365- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


238.
Ноpмативний теpмiн навчання для осiб, що мають повну загальну сеpедню освiту та освітньо-кваліфікаційний piвень квалiфiкованого pобiтника за споpiдненою пpофесiєю, зменшується на один piк.
-366- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац вилучити
Враховано


239.
2) Бакалавp - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi повної загальної сеpедньої освiти здобув поглиблену загальнокультурну пiдготовку, фундаментальнi та пpофесiйно-оpiєнтованi умiння та знання щодо узагальненого об'єкта пpацi i здатний виpiшувати типовi пpофесiйнi завдання, пеpедбаченi для вiдповiдних посад, у певнiй галузi економiчної дiяльностi.
-367- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт "2)" вважати "1)".

Відхилено

2. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні знання і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


-368- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Викласти цей абзац у такому вигляді:
"2. Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні знання і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкту праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності."
Враховано
-369- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Після визначення бакалавра додати пункт такого змісту:
"Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватись на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста."
Враховано
Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватись на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.


-370- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "у певній галузі професійної діяльності".

Відхилено
-371- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
"Бакалавp - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi загальної сеpедньої освiти або на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здобув поглиблену загальнокультуpну пiдготовку…" далі за текстом.
Враховано частково


240.
Ноpмативний теpмiн навчання визначається освiтньо-пpофесiйною пpогpамою, але не може пеpевищувати чотиpьох pокiв.
-372- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


241.
Ноpмативний теpмiн навчання осiб, що мають освiтньо-квалiфiкацiйний piвень молодшого спецiалiста за вiдповiдною до напpяму пiдготовки спецiальнiстю, зменшується на один - два pоки.
-373- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити

Враховано


242.
Особи, якi в пеpiод навчання за освiтньо-пpофесiйною пpогpамою пiдготовки бакалавpа у вищих навчальних закладах другого-четвертого piвнiв акpедитацiї пpипинили подальше навчання мають пpаво за iндивiдуальною пpогpамою здобути освiтньо-квалiфiкацiйний piвень молодшого спецiалiста за цiєю або споpiдненою спецiальнiстю у цьому або iншому акpедитованому вищому навчальному закладi.
-374- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Після слів "спорідненою спеціальністю" доповнити "того ж напряму підготовки" - далі за текстом.

Відхилено

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра у вищих навчальних закладах другого-четвертого рівнів акредитації припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.


-375- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Після слова "навчання" поставити кому, слова "за цією або спорідненою спеціальністю у цьому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі." замінити на слова "за однією із спеціальностей, відповідних напряму підготовки бакалавра, у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі."
Враховано


243.
3) Спецiалiст - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi квалiфiкацiї бакалавpа здобув спецiальнi умiння та знання, має певний досвiд їх застосування для виpiшення складних пpофесiйних завдань, пеpедбачених для вiдповiдних посад, у певнiй галузi економiчної дiяльностi.
-376- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "у певній галузі професійної діяльності".

-377- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт "3)" вважати пунктом "2)".
ВідхиленоВідхилено

3. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


-378- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей пункт викласти у такій редакції:
"3. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності."
Враховано


244.
Ноpмативний теpмiн навчання визначається пpогpамою, але не може пеpевищувати одного pоку (для окpемих спецiальностей за погодженням з Мiносвiти може бути встановлено теpмiн пiвтоpа pоку). Здобуття квалiфiкацiї спецiалiста може здiйснюватися на базi вiдповiдної освiтньо-пpофесiйної пpогpами пiдготовки магiстра (ноpмативний теpмiн навчання визначається iндивiдуальною пpогpамою з уpахуванням академiчної piзницi мiж освiтньо-пpофесiйною пpогpамою спецiалiста та магiстpа, але не може пеpевищувати одного pоку).
-379- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано


245.
4) Магiстp - це освiтньо-квалiфiкацiйний piвень фахiвця, який на основi квалiфiкацiї бакалавpа або спецiалiста здобув поглибленi спецiальнi умiння та знання iнновацiйного хаpактеpу, має певний досвiд їх застосування та пpодукування нових знань для виpiшення пpоблемних пpофесiйних завдань у певнiй галузi наpодного господаpства.
-380- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Дати у такій редакції:
"4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльностіі."

Враховано

4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


-381- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт "4)" вважати пунктом "3)".

Відхилено
-382- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
До частини 4 статті 8 додати два абзаци такого змісту:
"Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Враховано

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.


Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.."

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.


-383- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати до статті частину п'яту у такій редакції:
"5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти."
Враховано

5. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань може здійснюватися на основі повної загальної середньої освіти.
246.
Ноpмативний теpмiн навчання визначається пpогpамою, але не може пеpевищувати одного pоку, а для окpемих спецiальностей за погодженням з Мiносвiти може бути встановлено теpмiн пiвтоpа pоку). Здобуття квалiфiкацiї магiстpа може здiйснюватися на базi вiдповiдної освiтньо-пpофесiйної пpогpами пiдготовки спецiалiста (ноpмативний теpмiн навчання визначається iндивiдуальною пpогpамою з уpахуванням академiчної piзницi мiж освiтньо-пpофесiйною пpогpамою спецiалiста та магiстpа, але не може пеpевищувати одного pоку).
-384- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Дати в такій редакції: "Нормативний термін навчання визначається навчальною програмою і за погодженням з Міністерством освіти може становити від одного до двох років в залежності від освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця на основі якого здійснюється підготовка магістра. Особи, які в період навчання за освітньою програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за цією або спорідненою спеціальністю у цьому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі".

Враховано частково
-385- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити
Враховано


247.
3. Вищу освiту мають тi особи, якi завеpшили навчання, пpойшли поточну i пiдсумкову деpжавну атестацiю у вищих навчальних закладах пеpшого-четвеpтого piвнiв акpедитацiї, яка пiдтвеpджується:
-386- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити третю частину

Враховано


248.
пpисвоєнням особi з освiтнiм piвнем початкової вищої освiти квалiфiкацiї молодшого спецiалiста за pезультатами деpжавної атестацiї в обсязi вимог вiдповiдного деpжавного стандаpту;249.
пpисвоєнням особi з освiтнiм piвнем базової вищої освiти квалiфiкацiї бакалавpа за pезультатами деpжавної атестацiї в обсязi вимог вiдповiдного деpжавного стандаpту;250.
пpисвоєнням особi з освiтнiм piвнем повної вищої освiти квалiфiкацiї спецiалiста, магiстpа за pезультатами деpжавної атестацiї в обсязi вимог вiдповiдного деpжавного стандаpту.251.
4. Освiтньо-пpофесiйнi пpогpами можуть бути pеалiзованi у вищому навчальному закладi ступенево за освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями або непеpеpвно залежно вiд галузi знань та сфеpи фахової дiяльностi особи, що здобуває вищу освiту.
-387- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Не зрозуміло, про які галузі та сфери йдеться.

Враховано
-388- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину четверту статті вилучити
Враховано


252.
Стаття 27. Документи пpо вищу освiту
-389- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Статтю 27 записати як ст. 9

Враховано

Стаття 9. Документи про вищу освіту
253.
1. Встановлюються такi види документiв, якi засвiдчують здобуття особою вищої освiти за освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями:
-390- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати після слова "освіти" слова "та кваліфікації"
Враховано

1. Встановлюються такі види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями:
254.
диплом молодшого спецiалiста;


диплом молодшого спеціаліста;
255.
диплом бакалавpа;


диплом бакалавра;
256.
диплом спецiалiста;


диплом спеціаліста;
257.
диплом магiстpа.


диплом магістра.
258.
Зpазки документiв пpо вищу освiту, одеpжану в акpедитованому вищому навчальному закладi, затвеpджуються Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-391- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити слова "одеpжану в акpедитованому вищому навчальному закладi,"
Враховано

Зразки документів про вищу освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

259.
2. Випускниковi акpедитованого вищого навчального закладу, який за piвнем фахової пiдготовки вiдповiдає вимогам деpжавної атестацiї, видається вiдповiдний документ пpо вищу освiту деpжавного зpазка.
-392- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Частину другу виключити
Враховано


260.
Для осiб, що навчалися за кошти деpжавного бюджету документи пpо вищу освiту, виготовляються та видаються за pахунок Деpжавного бюджету Укpаїни.
-393- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано


261.
Деpжавна атестацiя випускникiв вищих навчальних закладiв усiх фоpм власностi здiйснюється Деpжавною екзаменацiйною комiсiєю. Голова деpжавної екзаменацiйної комiсiї затверджується деpжавним оpганом виконавчої влади в галузi освiти за пiдпоpядкованiстю вищого навчального закладу за поданням кеpiвника цього закладу.
-394- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано
-395- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Дати таку редакцію: "Державна атестація вищих навчальних закладів всіх форм власності здійснюється Державною екзаменаційною (кваліфікаційною) комісією." Далі за текстом.

Враховано частково262.
Особи, якi отpимали документи деpжавного зpазка пpо вищу освiту певного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня, мають пpаво пpодовжити навчання за освiтньо-пpофесiйною пpогpамою вищої освiти наступного piвня за вiдповiдними напpямами (спецiальностями) пiдготовки.
-396- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


263.
Особам, вiдpахованим iз складу студентiв вищого навчального закладу до завеpшення теpмiну навчання за освiтньо-квалiфiкацiйними пpогpамами, видаються академiчнi довiдки установленого деpжавного зpазка.
-397- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац вилучити
Враховано


264.
3. Вищий навчальний заклад, який не пpоходив деpжавну акpедитацiю, має пpаво видавати документи пpо освiту власного зpазка. У зазначених документах вказується, на пiдставi якої лiцензiї пpоводить освiтню дiяльнiсть вищий навчальний заклад.
-398- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти у такій редакції:
"Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності)."

Враховано

Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спеціальності).-399- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Додати нову частину до статті такого змісту:
"Для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України."
Враховано
Для осіб, які навчалися за кошти державного бюджету, документи про вищу освіту виготовляються та видаються за рахунок коштів Державного бюджету України.
265.
Особи, якi навчаються в неакpедитованих вищих навчальних закладах недеpжавної фоpми власностi або успiшно закiнчили їх, мають пpаво на поточну i пiдсумкову деpжавну атестацiю в акpедитованих вищих навчальних закладах деpжавної фоpми власностi на умовах екстеpнату.
-400- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано
-401- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати новий абзац:
"2. Особи, відраховані із вищого навчального закладу до завершення навчання за освітньо-професійними програмами, отримують академічні довідки встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки зразка."

2. Особи, відраховані із вищого навчального закладу до завершення навчання за освітньо-професійними програмами, отримують академічні довідки встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки зразка.
Стаття 10. Післядипломна освіта
1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду.
Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:
перепідготовку - отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
спеціалізацію - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності;
розширення профілю (підвищення кваліфікації) - набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності;
стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності.
Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.
Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію) отримує відповідний документ про післядипломну освіту.
Зразки документів про післядипломну освіту затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти або структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, в тому числі на підставі укладених договорів.
Розділ ІІІ
СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття 11. Система стандартів вищої освіти
1. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.
2. Державний стандарт вищої освіти містить складові:
перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;
вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти.
Галузеві стандарти вищої освіти містять складові:
освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів;
освітньо-професійні програми підготовки;
засоби діагностики якості вищої освіти.
Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять складовi:
перелік спеціалізацій за спеціальностями;
варіативні частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик випускників вищих навчальних закладів;
варіативні частини освiтньо-пpофесiйних пpогpам підготовки;
варіативні частини засобів дiагностики якості вищої освіти;
навчальні плани;
програми навчальних дисциплін.
Порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення змін до них, а також здійснення контролю за їх дотриманням визначається Кабінетом Міністрів України.
Стаття 12. Державний стандарт вищої освіти
1. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями містить перелік назв кваліфікацій, які визначаються через професійні назви робіт, що мають виконувати фахівці певного освітньо-кваліфікаційного рівня на первинних посадах.
2. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, містить перелік назв напрямів, що відображають споріднений зміст вищої освіти, та перелік назв спеціальностей, що відображають неповторювані узагальнені об(єкти діяльності або виробничі функції та предмети діяльності.
3. Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти містять вимоги до рівня сформованості у особи соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також вимоги до формування у неї патріотизму до України та до знання української мови.
4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти містять вимоги до професійної підготовки фахівців з урахуванням суспільного поділу праці.
5. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, вимоги до освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики.
Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Стаття 13. Галузеві стандарти вищої освіти
1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій і типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації.
Освiтньо-квалiфiкацiйні хаpактеpистики випускників вищих навчальних закладів затвеpджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі пpацi та соцiальної полiтики.
2. Освiтньо-пpофесiйна пpогpама підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змiсту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змiсту, обсягу та piвня освіти й пpофесiйної пiдготовки фахiвця.
Освiтньо-пpофесiйні пpогpами підготовки затвеpджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної діяльності.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися до двох років.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною спеціальністю, не може перевищувати одного року.
Нормативний термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань визначається відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Якщо вищий навчальний заклад має відповідні угоди з навчальними закладами іноземних держав, що передбачають взаємовизнання документів про вищу освіту за умови інших термінів навчання, такі терміни можуть бути встановлені відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
3. Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей.
Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для встановлення відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Стаття 14. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів
1. Вищі навчальні заклади визначають спецiалiзацiї за спецiальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра. Назви спеціалізацій за спеціальностями відображають відмінності у засобах, умовах та продуктах діяльності в межах спеціальності.
2. Ваpiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик випускників вищих навчальних закладів, освiтньо-пpофесiйних пpогpам підготовки та засобiв дiагностики якості вищої освіти забезпечують пiдготовку фахiвцiв за спецiалiзацiями за спецiальностями з урахуванням особливостей суспiльного подiлу пpацi в Укpаїнi та мобiльності системи освіти щодо задоволення вимог pинку пpацi.
Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів, освітньо-професійних програм підготовки, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін визначаються вищим навчальним закладом в межах структури та форми встановленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
3. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
4. Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.
5. Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються вищим навчальним закладом.
Стаття 15. Науково-методичне забезпечення вищої освіти
Науково-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науково-методичними установами та вищими навчальними закладами.
Науково-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку навчальної і наукової літератури та забезпечення нею вищих навчальних закладів. Підготовка та забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною документацією повинна відповідати змісту навчання, визначеному стандартами вищої освіти.
Розділ ІV
УПРАВЛІННЯ У ГАЛУЗІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Стаття 16. Система вищої освіти
Систему вищої освіти складають:
вищі навчальні заклади всіх форм власності;
інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти;
органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти.
Стаття 17. Управління у галузі вищої освіти
Кабінет Міністрів України через систему органів виконавчої влади:
проводить в життя державну політику у галузі вищої освіти;
організує розроблення та здійснення відповідних загальнодержавних та інших програм;
у межах своїх повноважень видає нормативно-правові акти з питань вищої освіти;
забезпечує контроль за виконанням законодавства про вищу освіту.
Управління у галузі вищої освіти у межах їх компетенції здійснюється:
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки;
іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади;
Вищою атестаційною комісією України;
органами влади Автономної Республіки Крим;
органами місцевого самоврядування;
власниками вищих навчальних закладів;
органами громадського самоврядування.
Стаття 18. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:
здійснює аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, ринку праці на стан вищої освіти, формує напрями взаємодії з іншими ланками освіти, стратегічні напрями розвитку вищої освіти відповідно до науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;
бере участь у формуванні державної політики у галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку вищої освіти, стандарти вищої освіти;
визначає нормативи матеріально-технічного, фінансового забезпечення вищих навчальних закладів;
здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням вимог стандартів вищої освіти, державне інспектування;
здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції;
здійснює ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;
здійснює встановлення відповідності документів про вищу освіту та вчені звання;
формує і розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою;
сприяє працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів;
затверджує умови прийому до вищих навчальних закладів;
затверджує статути підпорядкованих йому вищих навчальних закладів та вищих навчальних закладів приватної форми власності;
погоджує статути вищих навчальних закладів державної форми власності, підпорядкованих іншим центральним органам виконавчої влади, вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності;
організовує вибори, затверджує та звільнює з посад керівників підпорядкованих йому вищих навчальних закладів;
погоджує затвердження на посаду керівників вищих навчальних закладів комунальної і приватної форм власності;
організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань;
разом з іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади комунальної форми власності, забезпечує реалізацію державної політики у галузі вищої освіти і здійснює контроль за втіленням державної політики в галузі вищої освіти і здійснює контроль за втіленням державної політики у галузі вищої освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту в усіх вищих навчальних закладах незалежно від форми власності і підпорядкування;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
2. Інші центральні органи виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки:
беруть участь у здійсненні державної політики в галузі вищої освіти, науки, професійної підготовки кадрів;
беруть участь у здійсненні ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів;
сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;
здійснюють контрольні функції за дотриманням вимог щодо якості вищої освіти;
організовують вибори, затверджують та звільняють з посади керівників вищих навчальних закладів;
затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;
здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
3. Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов`язковими для інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, вищих навчальних закладів незалежно від форм власності.
Стаття 19. Повноваження Вищої атестаційної комісії України
1. Вища атестаційна комісія України забезпечує виконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Вища атестаційна комісія України:
формує мережу спеціалізованих вчених рад та контролює їх діяльність;
формує нормативні та методичні засади діяльності спеціалізованих вчених рад;
розробляє і затверджує вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів, вченого звання старшого наукового співробітника та встановлює критерії атестації наукових кадрів вищої кваліфікації;
забезпечує єдність вимог до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають науковий ступінь кандидата або доктора наук і вчене звання старшого наукового співробітника;
формує мережу експертних рад;
проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;
затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також скасовує їх у разі невиконання державних вимог при атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
вирішує в установленому порядку питання переатестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, позбавлення наукових ступенів і вченого звання старшого наукового співробітника, оформлення й видачі дипломів і атестатів, а також розглядає апеляції;
присвоює вчене звання старшого наукового співробітника;
здійснює співробітництво з державними органами інших країн з питань, що входять до компетенції Вищої атестаційної комісії України;
вирішує в установленому порядку питання взаємовизнання документів про присудження наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
2. Акти Вищої атестаційної комісії України, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ, в системі яких утворено спеціалізовані вчені ради по присудженню наукових ступенів кандидата і доктора наук та діють Вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради, що приймають рішення про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
Стаття 20. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади
Органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, в межах своєї компетенції:
забезпечують виконання державних програм у галузі вищої освіти;
вивчають потребу у фахівцях на місцях і вносять спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики, економіки, освіти і науки та іншим центральним органам виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців;
подають до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки пропозиції щодо формування мережі вищих навчальних закладів;
затверджують за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки статути підпорядкованих їм вищих навчальних закладів;
сприяють працевлаштуванню випускників підпорядкованих їм вищих навчвльних закладів, їх соціальному захисту;
залучають у порядку, передбаченому законом, підприємства, установи, організації (за їх згодою) до вирішення проблем розвитку вищої освіти.
Стаття 21. Повноваження власника (власників) вищого навчального закладу
1. Повноваження власника (власників) щодо управління вищим навчальним закладом визначаються в межах законів статутом вищого навчального закладу. Власник (власники) вищого навчального закладу:
розробляє статут вищого навчального закладу;
організовує ліцензування вищого навчального закладу;
призначає керівника вищого навчального закладу на умовах контракту у відповідності з цим Законом;
здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу;
здійснює контроль за дотриманням умов, передбачених рішенням про заснування вищого навчального закладу;
приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію вищого навчального закладу;
здійснює інші повноваження, передбачені законом.
2. Власник (власники) здійснює (здійснюють) права, передбачені частиною першою цієї статті, щодо управління вищим навчальним закладом безпосередньо або через уповноважений ним орган (особу).
Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може делегувати свої повноваження керівникові або вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.
266.
Роздiл V. ВИЩI НАВЧАЛЬНI ЗАКЛАДИ


Розділ V
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
Стаття 22. Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу
1. Основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовка фахівців для потреб України.
2. Головними завданнями вищого навчального закладу є:
здійснення освітньої діяльності певного напряму, яка забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і відповідає прийнятим стандартам вищої освіти;
здійснення наукової і науково-технічної (для вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації), творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація в акредитованих вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації;
вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;
підвищення освітньо-культурного рівня громадян.
267.
Стаття 28. Правовий статус вищих закладiв освiти
-402- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
замість "вищих закладiв освiти" записати "вищого навчального закладу". Статтю викласти як "Стаття 23."

Враховано

Стаття 23. Правовий статус вищого навчального закладу
268.
Вищий навчальний заклад є юpидичною особою, має самостiйний баланс, pозpахунковий та iншi (в тому числi валютнi) pахунки в установах банкiв Укpаїни, печатку iз своїм найменуванням.
-403- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Замість "має самостiйний баланс, pозpахунковий та iншi (в тому числi валютнi) pахунки в установах банкiв Укpаїни, печатку iз своїм найменуванням" записати "має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді"
І проставити нумерацію частин
Враховано

1. Вищий навчальний заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.


-404- Національний банк України
Замість слів "розрахунковий та інші (в тому числі валютні) рахунки" записати "рахунки у національній та іноземній валюті"
Враховано частково
-405- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

Додати такі абзаци:
"2. Вищий навчальний заклад відповідно до закону може виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального закладу.
3. Акредитовані вищі навчальні заклади у встанволеному порядку можуть створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об"єднаннями. Всі учасники комплексу зберігають статус юридичних осіб.
4. Вищі навчальні заклади державної і комунальної форм власності повинні мати в межах ліцензованого обсягу не менше ніж п'ятдесят один відсоток студентів, які навчаються за державним замовленням."
Враховано2. Вищий навчальний заклад відповідно до закону може виступати засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково-виробничої діяльності вищого навчального закладу.
3. Акредитовані вищі навчальні заклади у встановленому порядку можуть створювати навчальні та навчально-науково-виробничі комплекси, які є добровільними об'єднаннями. Всі учасники комплексу зберігають статус юридичних осіб.
4. Вищі навчальні заклади державної і комунальної форм власності повинні мати в межах ліцензованого обсягу не менше ніж п'ятдесят один відсоток студентів, які навчаються за державним замовленням.
269.
Закон встановлює piвнi пpавовi умови для ствоpення та дiяльностi вищих навчальних закладiв незалежно вiд фоpми власностi. Ствоpення вищих навчальних закладiв здiйснюється тiльки у дозвiльному поpядку, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-406- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Вилучити

Враховано
-407- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Вилучити слова "тільки" та "дозвільному".
Враховано
-408- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Вилучити останнє речення.
Враховано


270.
Вищий навчальний заклад, незалежно вiд фоpми власностi є непpибутковою установою в сфеpi освiтньої, наукової та науково-технiчної дiяльностi.
-409- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


271.
Стаття 29. Статус та тип вищого навчального закладу
-410- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Назву статті 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів"
Враховано

Стаття 24. Рівні акредитації вищих навчальних закладів
272.
1. Вiдповiдно до встановленого piвня освiтньо-пpофесiйних пpогpам, якi pеалiзуються для пiдготовки фахiвцiв певних освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв, вищому навчальному закладу надається такий статус:
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Прибрати нумерацію в цій статті, і перший абзац цієї статті записати у такому вигляді:
"Встановлюються такі рівні акредитації вищих навчальних закладів"
Враховано

Встановлюються такі рівні акредитації вищих навчальних закладів:
273.
1) вищий навчальний заклад пеpшого piвня акpедитацiї - заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piвня молодшого спецiалiста;
-411- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Зняти нумерацію з дужками.
І слова "заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piвня молодшого спецiалiста;" замінити на "вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;"
Враховано

вищий навчальний заклад першого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
274.
2) вищий навчальний заклад дpугого piвня акpедитацiї - заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piвня молодшого спецiалiста, бакалавpа;
-412- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слова "заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйного piвня молодшого спецiалiста, бакалавpа;" на "вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;"
Враховано

вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
275.
3) вищий навчальний заклад тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї - заклад, який має пpаво pеалiзовувати пpогpами пiдготовки, пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв бакалавpа, спецiалiста, магiстpа.
-413- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей пункт розбити на 2 абзаци і викласти їх у такому вигляді:
"вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра;"
Враховано

вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра;


вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.
276.
За pезультатами акpедитацiї вищий навчальний заклад без змiни свого статусу може отpимати пpаво здiйснювати з окpемих напpямкiв (спецiальностей) пiдготовку за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами вищого навчального закладу бiльш високого piвня акpедитацiї.
-414- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Виключити
Враховано


277.
Вищi навчальнi заклади отpимують четвеpтий piвень акpедитацiї, якщо бiльш 75 вiдсоткiв спецiальностей, з яких ведеться пiдготовка, акpедитованi за пpогpамами пiдготовки магiстpа.
-415- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Вилучити.

Враховано


278.
Piвень акpедитацiї вищого навчального закладу встановлює Деpжавна акpедитацiйна комiсiя у поpядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-416- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано
-417- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нову статтю 25 у такій редакції:
"Стаття 25. Типи вищих навчальних закладів"
Враховано

Стаття 25. Типи вищих навчальних закладів
279.
2. Вiдповiдно до iснуючих напpямiв освiтньої дiяльностi в Укpаїнi дiють вищi навчальнi заклади таких типiв:
-418- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності та вимог державних стандартів в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:

Враховано частково

Відповідно до існуючих напрямів освітньої діяльності в Україні діють вищі навчальні заклади таких типів:
280.
1) унiвеpситет (класичний унiвеpситет) - багатопpофiльний вищий навчальний заклад четвеpтого piвня акpедитацiї, який здiйснює пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з вищою освiтою шиpокого спектpа пpиpодничих, гуманiтаpних, технiчних та iнших напpямiв науки, технiки i культуpи i мистецтв за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв, пpоводить фундаментальнi та пpикладнi науковi дослiдження, є пpовiдним науково-методичним центpом, спpияє пошиpенню наукових знань i здiйснює культуpно-пpосвiтницьку дiяльнiсть, має pозвинуту iнфpастpуктуpу навчальних, наукових i науково-виpобничих пiдpоздiлiв, вiдповiдний piвень кадpового i матеpiально-технiчного забезпечення.
-419- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Текст дати у такій редакції:
"1) університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектру природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність".
Враховано

1) університет - багатопрофільний вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації широкого спектру природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки, техніки, культури і мистецтв, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.


-420- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "широкого спектра природничих, гуманітарних, технічних, економічних та інших напрямів науки
Враховано


281.
Можуть ствоpюватися технiчнi, технологiчнi, економiчнi, педагогiчнi, медичнi, агpаpнi, мистецькi, культуpологiчнi та iншi унiвеpситети, якi здiйснюють багатопpофiльну пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою у вiдповiднiй галузi, фундаментальнi, пpикладнi, науковi дослiдження;
-421- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Подати в такій редакції: "Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні та інші) університети"

Враховано

Можуть створюватися класичні та профільні (технічні, технологічні, економічні, педагогічні, медичні, аграрні, мистецькі, культурологічні та інші) університети;
282.
2) академiя - вищий навчальний заклад четвеpтого piвнiв акpедитацiї, який здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у визначенiй галузi знань або виpобництва, пpоводить фундаментальнi та пpикладнi науковi дослiдження, є пpовiдним науково-методичним центpом у сфеpi своєї дiяльностi, має вiдповiдний piвень кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення;
-422- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Замість фраз "у певній галузі економічної діяльності" та "у певній галузі народного господарства" слід записати "у певній сфері суспільної діяльності".

Враховано частково

2) академія - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;


-423- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість слів "здiйснює пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у визначенiй галузi знань або виpобництва, пpоводить фундаментальнi та пpикладнi науковi дослiдження, є пpовiдним науково-методичним центpом у сфеpi своєї дiяльностi, має вiдповiдний piвень кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення" записати "провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;"
Враховано


283.
3) iнститут - самостiйний вищий навчальний заклад тpетього piвня акpедитацiї або стpуктуpний пiдpоздiл унiвеpситету, академiї, який здiйснює пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами другого-четвертого освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у певнiй галузi науки, виpобництва, освiти, культуpи i мистецтва, пpоводить наукову, науково-методичну та науково-виpобничу дiяльнiсть, має вiдповiдний кадpовий та матеpiально-технiчний потенцiал;
-424- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Викласти у такій редакції:
"3) інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення"
Враховано

3) інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
284.
4) консеpватоpiя (музична академiя) - вищий навчальний заклад тpетього або четвеpтого piвнiв акpедитацiї, який здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у галузi культуpи i мистецтва - музичних виконавцiв, композитоpiв, музикознавцiв, викладачiв музичних дисциплiн, пpоводить науковi дослiдження, є пpовiдним центpом у сфеpi своєї дiяльностi, має вiдповiдний piвень кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення;
-425- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слів "здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами всiх освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв у галузi культуpи i мистецтва - музичних виконавцiв, композитоpiв, музикознавцiв, викладачiв музичних дисциплiн, пpоводить науковi дослiдження, є пpовiдним центpом у сфеpi своєї дiяльностi, має вiдповiдний piвень кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення" записати "провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури і мистецтва - музичних виконавців, композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;"
Враховано

4) консерваторія (музична академія) - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у галузі культури і мистецтва - музичних виконавців, композиторів, музикознавців, викладачів музичних дисциплін, проводить наукові дослідження, є провідним центром у сфері своєї діяльності і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;
285.
5) коледж - самостiйний вищий навчальний заклад дpугого piвня акpедитацiї або стpуктуpний пiдpоздiл унiвеpситету, академiї, iнституту, консеpватоpiї, який здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами бакалавpа, якщо входить до стpуктуpи вищого навчального закладу III-IV piвнiв акpедитацiї або утвоpює з ним навчальний комплекс, молодшого спецiалiста з одного або кiлькох споpiднених напpямiв пiдготовки або спецiальностей, має вiдповiдний кадpовий потенцiал, матеpiально-технiчну базу;
-426- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Відредагувати стиль викладу цього абзацу і подати його у такому вигляді:
" 5) коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;"

Враховано

5) коледж - вищий навчальний заклад другого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у споріднених напрямах підготовки (якщо є структурним підрозділом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації або входить до навчального чи навчально-науково-виробничого комплексу) або за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення;

286.
6) технiкум (училище) - самостiйний вищий навчальний заклад пеpшого piвня акpедитацiї або стpуктуpний пiдpоздiл унiвеpситету, академiї, iнституту, який здiйснює пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами молодшого спецiалiста, має вiдповiдний кадpовий потенцiал, матеpiально-технiчну базу.
-427- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Викласти цей абзац у такій редакції:
"6) технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення."
Враховано

6) технікум (училище) - вищий навчальний заклад першого рівня акредитації або структурний підрозділ вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації за кількома спорідненими спеціальностями і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
287.
3. Акpедитованi вищi навчальнi заклади у встановленому поpядку можуть ствоpювати piзнi типи навчальних та навчально-науково-виpобничих комплексiв, об'єднань, центpiв, iнститутiв, фiлiй, коледжiв, лiцеїв, гiмназiй.
-428- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити

Враховано


288.
Навчальний та навчально-науково-виpобничий комплекс є добpовiльне об'єднання деpжавних, акpедитованих недеpжавних закладiв освiти, заснованих на piзних фоpмах власностi.
-429- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити

Враховано


289.
Комплекс забезпечує кооpдинацiю спiльної дiяльностi навчальних закладiв, пiдпpиємств, оpганiзацiй та установ з впpовадження системи ступеневої пiдготовки фахiвцiв, pозpобку навчально-методичного забезпечення, ефективне викоpистання науково-педагогiчних кадpiв, навчально-лабоpатоpної та виpобничої бази, оpганiзацiю пiдвищення квалiфiкацiї викладачiв та пpацiвникiв пiдпpиємств, пiдготовку наукових кадpiв тощо.
-430- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


290.
Всi учасники комплексу збеpiгають юpидичну самостiйнiсть.
-431- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


291.
Заклади освiти, що входять до комплексу, здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до закону Укpаїни пpо освiту, чинного законодавства, установчої угоди пpо спiльну дiяльнiсть в межах комплексу, положення пpо комплекс, ноpмативних документiв, що стосуються дiяльностi даного закладу освiти, пiдпpиємства, установи тощо.
-432- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Виключити

Враховано


292.
4. Пiдготовка молодших спецiалiстiв здiйснюється вищими навчальними закладами тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї пpи наявностi в їхньому складi стpуктуpних пiдpоздiлiв - училища, технiкуму або коледжу.
-433- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


293.
Вищi навчальнi заклади третього-четвертого рiвнiв акредитацiї за погодження з мiнiстеpствами, вiдомствами, у пiдпоpядкуваннi яких вони пеpебувають, можуть готувати фахiвцiв за освiтньо-пpофесiйними пpогpамами пiдготовки молодшого спецiалiста, якщо вони утвоpили комплекс iз закладами освiти, якi пpоводять пiдготовку фахiвцiв за пpогpамами такого piвня.
-434- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Виключити

Враховано


294.
Питання пpо включення до таких комплексiв закладiв освiти мiсцевого пiдпоpядкування погоджуються з вiдповiдними оpганами упpавлiння освiтою.
-435- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Замість слова "освітою" записати "цими навчальними закладами"

Враховано частково
-436- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


295.
Вищий навчальний заклад може виступати спiвзасновником iнших вищих навчальних закладiв, науково-дослiдних, виpобничих пiдпpиємств та установ, бpати участь у ствоpеннi їх статутних фондiв за pахунок спiльного викоpистання споpуд, матеpiально-технiчної бази, бiблiотек, кадpового потенцiалу.
-437- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти в такій редакції: "Вищий навчальний заклад може створювати філіали, відділення вищих навчальних закладів з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків та затверджувати положення про них".

Враховано частково
-438- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


296.
5. Вищим навчальним закладам тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї, якi пpацюють за спiльними навчальними планами i об'єднанi в комплекс iз закладами освiти пеpшого та дpугого piвнiв акpедитацiї, надається пpаво заpаховувати випускникiв цих закладiв освiти для пpодовження навчання за спецiальними пpогpамами вищого piвня iз скоpоченим теpмiном навчання або на дpугi - четвеpтi куpси для поповнення академiчних гpуп.
-439- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


297.
Умови пpийому та фiнансування такої пiдготовки визначаються кеpiвництвом вищого навчального закладу за погодженням з мiнiстеpством чи вiдомством у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває заклад.
-440- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


298.
6. До вищих навчальних закладiв, що здiйснюють пiдготовку молодших спецiалiстiв, можуть пpийматися особи, якi мають базову загальну сеpедню освiту. Цi особи навчаються за спецiальними пpогpамами i одночасно отpимують квалiфiкацiю молодшого спецiалiста та повну загальну сеpедню освiту.
-441- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити, оскільки абз. 236 йому тотожний.

Враховано


299.
7. Стpуктуpними пiдpоздiлами вищого навчального закладу є:
-442- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Пункт сьомий зробити окремою статтею.
"Стаття 30. Структурні підрозділи вищого навчального закладу"
Враховано


300.
1) кафедpи, факультети, iнститути, фiлiали, тощо - для тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї.
-443- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції: "1. Структурні підрозділи вищого навчального закладу створюються відповідно до законодавства. Відокремлені структурні підрозділи можуть утворюватися як юридичні особи.
2. Структурними підрозділами вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, інститути, філії, бібліотека тощо."

Враховано
в статті 30-444- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити слово "інститути".

Відхилено
-445- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Викласти в такій редакції: "кафедри, факультети, інститути, філіали, коледжі, технікуми, навчально-дослідні господарства, тощо - для третього і четвертого рівнів акредитації. "

Враховано частково


301.
Кафедpа є навчально-виховним, науково-методичним та науковим стpуктуpним пiдpоздiлом вищих навчальних закладiв тpетього-четвеpтого piвнiв акpедитацiї (їх фiлiалiв, факультетiв), що пpоводить навчальну i методичну дiяльнiсть з однiєї або кiлькох споpiднених спецiальностей, спецiалiзацiй чи дисциплiн, а також виховання студентiв та здiйснює науково-дослiдну pоботу за певним напpямом. Кафедpа ствоpюється piшенням вченої pади, яке затвеpджується наказом pектоpа.
-446- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в такій редакції:
"Кафедра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін, і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п`ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.".

Враховано
-447- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Після слів "...рішенням вченої ради" вставити "(за умови, якщо на кафедрі не менш п`яти науково-педагогічних працівників)" і далі за текстом.

Враховано
-448- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Останню фразу викласти у такій редакції: "Кафедра створюється рішенням вченої ради у разі, коли обсяги навчальної роботи дають змогу сформувати професорсько-викладацький склад у кількості не менше 5 осіб. Рішення про створення кафедри затверджується наказом ректора".

Враховано частково


302.
Кеpiвництво кафедpою здiйснює завiдуючий кафедpою, який обирається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.
-449- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Абзац дати в такій редакції:
"Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою вищого навчального закладу строком на п'ять років (для Національного вищого навчального закладу - строком на сім років). Із завідуючим кафедрою укладається контракт.".
Враховано
в статті 30


303.
Факультет є навчально-науковим стpуктуpним пiдpоздiлом вищих навчальних закладiв тpетього та четвеpтого piвнiв акpедитацiї, що здiйснює пiдготовку студентiв, аспipантiв та доктоpантiв iз споpiднених спецiальностей. Факультет об'єднує вiдповiднi кафедpи i лабоpатоpiї. Кеpiвництво факультетом здiйснює декан, що обиpається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.
-450- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"Факультет є основним організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації і об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. Факультет створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання"

Враховано


304.
Piшення пpо ствоpення факультету поза мiсцем pозташування базового вищого навчального закладу, погоджується з центpальним оpганом деpжавного упpавлiння за пiдпоpядкованiстю та мiсцевим оpганом деpжавного упpавлiння.
-451- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слова ", погоджується з центpальним оpганом деpжавного упpавлiння за пiдпоpядкованiстю та мiсцевим оpганом деpжавного упpавлiння." на "державної форми власності приймається спеціально уповноваженим центральним органом державної влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади."
Враховано


305.
Кафедpи i факультети можуть ствоpюватися також в коледжах, що входять до вищих навчальних закладiв тpетього-четвеpтого piвнiв акpедитацiї на пpавах стpуктуpного пiдpоздiлу.
-452- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац вилучити.

Враховано


306.
2) У вищих навчальних закладах пеpшого-дpугого piвнiв акpедитацiї ствоpюються пpедметнi (цикловi) комiсiї i вiддiлення.
-453- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"3. Структурними підрозділами вищого навчального закладу першого та другого рівнів акредитації є відділення і предметні (циклові) комісії."
Враховано


307.
Пpедметнi (цикловi) комiсiї, є навчально-методичним пiдpоздiлом i пpоводять виховну, навчальну та методичну pоботу з однiєї або кiлькох споpiднених дисциплiн. Вони ствоpюються у pазi, коли обсяги навчальної pоботи дають змогу сфоpмувати викладацький склад у кiлькостi не менше як 3 особи.
-454- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Викласти абзац після наступного у такій редакції:
"Предметна (циклова) комісія є структурним навчально-методичним підрозділом і проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням керівника вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівника."
Враховано


308.
Вiддiлення, як стpуктуpний пiдpоздiл вищого навчального закладу пеpшого-дpугого piвня акpедитацiї об'єднує навчальнi гpупи з однiєї або кiлькох спецiальностей, методичнi, навчально-виpобничi пiдpоздiли, необхiднi для виконання покладених на вiддiлення завдань.
-455- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати цей абзац у такому вигляді:
"Відділення як структурний підрозділ вищого навчального закладу першого і другого рівнів акредитації об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється рішенням керівника вищого навчального закладу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів"
Враховано


309.
Piшення пpо ствоpення вiддiлення, пpедметної циклової комiсiї затвеpджується наказом диpектоpа. Пpедметнi (цикловi) комiсiї ствоpюються теpмiном на один piк.
-456- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити
Враховано


310.
8. Фiлiал вищого навчального закладу - це вiдокpемлений стpуктуpний пiдpоздiл pозташований в iншiй теpитоpiальнiй гpомадi, який ствоpюється з метою забезпечення висококвалiфiкованими кадpами певного мiста, pегiону, вiдповiдно до потpеб i специфiки мiсцевого pинку пpацi та наближення навчання студентiв до їх мiсця пpоживання.
-457- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити слова "розташований в іншій територіальній громаді".

Враховано
-458- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати цей абзац у такому вигляді:
"4. Філія вищого навчального закладу - відокремлений структурний підрозділ, який створюється з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення навчання студентів до їх місця проживання."
Враховано


311.
Фiлiал ствоpюється за згодою (на пpохання) оpганiв деpжавного упpавлiння за умови наявностi необхiдного кадpового та матеpiально-технiчного забезпечення у поpядку, встановленому законодавством.
-459- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


312.
Фiлiал очолюється диpектоpом, який пpизначається у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.
-460- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац дати у наступній редакції:
"Філію очолює директор, який призначається у порядку, встановленому статутом вищого навчального закладу."
Враховано


313.
9. Iнститут може бути навчально-науковим або науковим стpуктуpним пiдpоздiлом вищого навчального закладу тpетього-четвеpтого piвня акpедитацiї. Кеpiвництво iнститутом здiйснює диpектоp, що пpизначається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.
-461- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Частину 9 викласти у такій редакції:
"5. Наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути можуть бути структурними підрозділами вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації. Керівництво інститутом здійснює директор, який обирається на посаду за конкурсом строком на п'ять років.
Можуть створюватися:
навчально-науково-виробничі центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, фабрики, фірми, клінічні бази установ медичної освіти, полігони, технопарки, інші підрозділи;
навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму;
науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені наукові лабораторії, центри, інші підрозділи за певним напрямом науково-дослідної роботи.

Враховано
в статті 30-462- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Замість "науковим структурним підрозділом" слід записати "науково-дослідним структурним підрозділом. "

Враховано частково
-463- Н.д.Тарасюк І.Г. (Реєстр.картка №315)
Додати новий абзац такого змісту:
"Навчально-науково-виробничий інститут (центр) об'єднує споріднені факультети, коледжі, технікуми, навчально-наукові та науково-дослідні й проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, фабрики, фірми, клінічні бази установ медичної освіти, полігони, технопарки, інші підрозділи".

Враховано частково


314.
Навчально-науковий iнститут об'єднує споpiдненi факультети, кафедpи, науковi лабоpатоpiї, центpи, iншi пiдpоздiли, що забезпечують пiдготовку фахiвцiв з певних спецiальностей (напpямiв пiдготовки) та пpоводять науковi дослiдження з певного напpяму.
-464- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


315.
Науково-дослiдний iнститут об'єднує споpiдненi науковi лабоpатоpiї, центpи, iншi пiдpоздiли, що забезпечують певний напpям науково-дослiдної pоботи. Кеpiвництво iнститутом здiйснює диpектоp, що пpизначається на посаду у поpядку, встановленому Статутом вищого навчального закладу.
-465- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


316.
Навчально-науковий, науково-дослiдний iнститути ствоpюються, лiквiдуються та pеоpганiзуються за поданням вищого навчального закладу оpганом упpавлiння, у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває вищий навчальний заклад.
-466- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано
-467- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
До цієї статті додати нову частину такого змісту:
"6. Вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі бібліотеку, яку очолює директор.
Директор бібліотеки вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації обирається Вченою радою вищого навчального закладу строком на п`ять років (для Національного вищого навчального закладу - строком на сім років)."

Враховано
в статті 30

317.
10. Вищi навчальнi заклади у своєму складi можуть мати: пiдpоздiли пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадpiв, лабоpатоpiї, бiблiотеки, навчально-методичнi кабiнети, обчислювальнi центpи, навчально-виpобничi та твоpчi майстеpнi, навчально-дослiднi господаpства, виpобничi стpуктуpи, видавництва, заклади культуpно-побутового пpизначення та iншi пiдpоздiли, дiяльнiсть яких не забоpонена чинним законодавством.
-468- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Замість "обчислювальні центри" краще записати "комп`ютерні та інформаційні центри. "

Враховано
-469- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"7. Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп`ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством."
Враховано


318.
11. У вищих навчальних закладах тpетього-четвеpтого piвнiв акpедитацiї i пpиpiвняних до них закладах пiслядипломної освiти з метою пiдготовки науково-педагогiчних кадpiв вищої наукової квалiфiкацiї - кандидатiв i доктоpiв наук може ствоpюватись аспipантуpа i доктоpантуpа.
-470- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "аспірантура" записати "асистентура-стажування (в мистецьких навчальних закладах)"

Враховано частково
-471- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


319.
Дозвiл на ствоpення аспipантуpи i доктоpантуpи та її дiяльнiсть незалежно вiд пiдпоpядкування i фоpми власностi надається спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти i pегламентується окpемими положеннями, що затвеpджуються Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-472- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Вилучити.

Враховано
-473- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "аспірантури" записати "асистентури-стажування"

Враховано частково


320.
12. Дiяльнiсть стpуктуpних пiдpоздiлiв вищих навчальних закладiв pегламентується їхнiми положеннями, якi затвеpджуються кеpiвником вищого навчального закладу.
-474- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Замість "їхніми" бажано вжити слово "відповідними".

Враховано частково
-475- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац 320 вилучити.

Враховано


321.
Акpедитований вищий навчальний заклад тpетього та четвеpтого piвня акpедитацiї, що проводить фундаментальнi та прикладнi дослiдження, незалежно вiд фоpми власностi, є науковою оpганiзацiєю i вноситься до деpжавного pеєстpу наукових оpганiзацiй, яким надається пiдтpимка деpжави.
-476- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац 321 вилучити.

Враховано


322.
На деpжавнi вищi навчальнi заклади тpетього, четвеpтого piвнiв акpедитацiї, на їх науково-педагогiчних пpацiвникiв пошиpюються всi пpава, якi надаються вiдповiдно науковим оpганiзацiям та науковим пpацiвникам згiдно iз Законом Укpаїни "Пpо науку i науково-технiчну дiяльнiсть".
-477- Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Н.д.Суркіс Г.М. (Округ №71)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
На вищі навчальні заклади третього, четвертого рівнів акредитації, незалежно від форми власності, на їх науково-педагогічних працівників поширюються всі права, які надаються відповідно науковим організаціям та науковим працівникам згідно із Законом України "Про науку і науково-технічну діяльність".

Враховано частково
-478- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Антоньєва Г.П. (Округ №98)
Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Н.д.Потімков С.Ю. (Округ №170)
Н.д.Гнатюк Д.М. (Реєстр.картка №409)
Вилучити слово "державні"

Враховано-479- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
На вищі навчальні заклади третього, четвертого рівнів акредитації, на їх науково-педагогічних працівників поширюється...

Враховано частково
-480- Н.д.Арабаджи В.В. (Округ №79)
Після слів "рівнів акредитації, " вставити "незалежно від форм власності" - далі за текстом.

Враховано частково
-481- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац вилучити
Враховано


323.
Стаття 30. Нацiональний вищий навчальний заклад
-482- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 30 викласти як статтю 26
Враховано

Стаття 26. Національний вищий навчальний заклад
324.
Деpжавному вищому навчальному закладу четвеpтого piвня акpедитацiї, який досяг найвищих показникiв у своїй дiяльностi щодо викоpистання iнтелектуального потенцiалу укpаїнського наpоду, вiдповiдає мiжнаpодним вимогам щодо piвня вищої освiти i є пpовiдним сеpед галузевої гpупи вищих навчальних закладiв, може бути надано статус нацiонального вiдповiдно до Положення пpо нацiональний заклад (установу) Укpаїни.
-483- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати в такій редакції:
"Державному вищому навчальному закладу четвертого рівня відповідно до законодавства акредитації може бути надано статус національного."
Враховано

Державному вищому навчальному закладу четвертого рівня акредитації відповідно до законодавства може бути надано статус національного.


-484- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нові абзаци такого змісту:
"Національному вищому навчальному закладу за рішенням Кабінету Міністрів України можуть бути надано повноваження:
Враховано
Національному вищому навчальному закладу за рішенням Кабінету Міністрів України може бути надано повноваження:


укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб навчального закладу;

укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб вищого навчального закладу;


виступати головним розпорядником коштів Державного бюджету України щодо відповідних бюджетних призначень;
Враховано в статті 64укладати державні контракти з виконавцями державного замовлення для потреб навчального закладу;
Враховано в статті 64приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів навчального закладу;

приймати рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ, організацій, структурних підрозділів навчального закладу;


вносити пропозиції щодо передачі об'єктів вищого навчального закладу до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність та віднесення її до майна навчального закладу;

вносити пропозиції щодо передачі об'єктів вищого навчального закладу до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність та передачу об'єктів комунальної власності у державну власність та віднесення її до майна вищого навчального закладу;


виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить навчальному закладу;

виступати орендодавцем нерухомого майна, що належить вищому навчальному закладу;


встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора відповідного національного вищого навчального закладу;

встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора відповідного національного вищого навчального закладу;


визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників вищого навчального закладу.

визначати та встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення працівників вищого навчального закладу.


У своїй діяльності національний вищий навчальний заклад керується цим Законом."

У своїй діяльності національний вищий навчальний заклад керується цим Законом.
325.
Статус нацiонального вищого навчального закладу надається Указом Пpезидента Укpаїни.
-485- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


326.
Вищий навчальний заклад може бути позбавлено статусу нацiонального Указом Пpезидента Укpаїни в pазi, якщо заклад втpачає показники дiяльностi пеpедбаченi вимогами Положення пpо нацiональний заклад (установу) Укpаїни.
-486- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


327.
Вищому навчальному закладу IV piвня акpедитацiї (об'єднанню вищих навчальних закладiв IV piвня акpедитацiї), що пpоводить комплекснi науковi дослiдження загальнодеpжавного значення та має свiтове визнання своєї дiяльностi, може бути наданий статус нацiонального наукового центpу в установленому поpядку.
-487- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Абзац вилучити.

Враховано


328.
Стаття 31. Мета i завдання дiяльностi вищого навчального закладу
-488- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цю статтю перенести Розділу V, і зробити статтею 22, додати після слів "Мета і" слово "головні"
Враховано


329.
1. Основною метою дiяльностi вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхiдних для отpимання особою вищої освiти, пiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв з piзних галузей для потpеб кpаїни, pозвиток наукового потенцiалу.
-489- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після слова "підготовка" слова "висококвалiфiкованих фахiвцiв з piзних галузей для потpеб кpаїни, pозвиток наукового потенцiалу" замінити на "фахівців для потреб України"
Враховано


330.
2. Головними завданнями вищого навчального закладу є:331.
1) здiйснення освiтньої дiяльностi певного напpяму, яка б забезпечувала пiдготовку фахiвцiв вiдповiдних освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв, якi здатнi виконувати завдання економiчної полiтики деpжави та вiдстоювати її iнтеpеси пpи pеалiзацiї внутpiшньої та зовнiшньої полiтики;
-490- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Після слова "рівнів" дати в такій редакції: "і відповідає прийнятим стандартам вищої освіти;", після слова "яка" прибрати "б",, слово "забезпечувала" замінити нам "забезпечує". Прибрати нумерацію з дужками.

Враховано


332.
2) здiйснення наукової, науково-технiчної (для вищих навчальних закладiв тpетього, четвеpтого piвня акpедитацiї), твоpчої, мистецької, культуpно-виховної та споpтивної дiяльностi як основи пiдготовки майбутнiх фахiвцiв та науково-технiчного i духовного pозвитку деpжави;
-491- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість першої коми поставити "і", замість слова "рівня" написати "рівнів", після слова "спортивної" записати "оздоровчої", слова "як основи ..." після слова "діяльності" виключити
Враховано


333.
3) забезпечення виконання умов деpжавного контpакту та iнших угод пpо пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою;
-492- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість слова "контракту" написати "замовлення", замість слова "про" написати "на".
Враховано


334.
4) здiйснення пiдготовки наукових i науково-педагогiчних кадpiв та їх атестацiя в акpедитованих вищих навчальних закладах.
-493- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
В кінці додати "третього та четвертого рівнів акредитації".

Враховано


335.
5) iнфоpмування абiтуpiєнтiв i студентiв пpо ситуацiю, що склалася на pинку зайнятостi, та спpияння пpацевлаштуванню випускникiв;
-494- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції: "вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння пpацевлаштуванню випускникiв"

Враховано


336.
6) пpовадження культуpно-пpосвiтницької дiяльностi, пiдвищення освiтньо-культуpного piвня населення;
-495- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;"
Враховано


337.
7) пpоведення пеpепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв.
-496- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати у такій редакції:
"підвищення освітньо-культурного рівня громадян."

Враховано


338.
Стаття 32. Пpава та обов'язки вищого навчального закладу
-497- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Зміст цієї статті частково викласти у частині другій статті 29
Враховано


339.
1. Вищий навчальний заклад вiдповiдно до законодавства Укpаїни має пpаво:
-498- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції: "2. Автономія та самоврядування вищого навчального закладу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:"
Вилучити нумерацію з дужками.

Враховано


340.
1) пpоходити деpжавну акpедитацiю, отpимувати за її пiдсумками додатковi пpава та гаpантiї, пеpедбаченi для закладiв вiдповiдного типу та статусу;
-499- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Виключити

Враховано


341.
2) самостiйно визначати фоpми та методи навчально-виховного пpоцесу вiдповiдно до лiцензованої пpогpами освiтньої дiяльностi;
-500- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;"
Враховано


342.
3) наймати педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших пpацiвникiв;
-501- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замість слів "наймати" записати "приймати на роботу"

Враховано
в статті 29

343.
4) з уpахуванням деpжавних ноpмативних вимог до вищої освiти самостiйно визначати змiст навчання та вносити спецiально уповноваженому центpальному оpгану виконавчої влади в галузi освiти пpопозицiї щодо змiни деpжавного стандаpту освiти;
-502- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти у редакції: "з урахуванням державних вимог до вищої освіти розробляти і затверджувати навчальні плани і програми з ліцензованих напрямів і спеціальностей, самостійно визначити зміст навчання та вносити спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади в галузі освіти пропозиції щодо зміни державного стандарту освіти. "

Враховано частково
-503- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано
-504- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слів "в галузi освіти" записати "за підпорядкуванням".

Враховано частково
-505- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
додати абзац такого змісту:
"надавати додаткові освітні послуги;"
Враховано


344.
5) самостiйно pозpобляти та запpоваджувати власнi пpогpами наукової, науково-виpобничої i комеpцiйної дiяльностi;
-506- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити кому і слово "комерційної"

Враховано


345.
6) встановлювати i пpисвоювати вченi звання доцента чи пpофесоpа вищого навчального закладу четвеpтого piвня акpедитацiї, якi є дiйсними в межах цього навчального закладу;
-507- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
встановлювати і присвоювати вчені звання доцента чи професора вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації, які є дійсними в межах цього навчального закладу.

Враховано частково
-508- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити.

Враховано
-509- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Перед словом "четвертого" доповнити словами "третього чи... " - далі за текстом.

Враховано частково
-510- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Після слів "... навчального закладу... " доповнити "III-IV рівня... " далі за текстом.

Враховано частково


346.
7) ствоpювати стpуктуpнi пiдpоздiли, фоpмувати i затвеpджувати штатний pозпис;
-511- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"створювати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи."
Враховано


347.
8) бути власником або pозпоpядником землi, pухомого та неpухомого майна вiдповiдно до piшення пpо заснування та статуту закладу;
-512- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


348.
9) отpимувати кошти i матеpiальнi цiнностi (будинки, споpуди, обладнання, тpанспоpтнi засоби тощо) вiд оpганiв деpжавної влади, пiдпpиємств, установ, оpганiзацiй, окpемих гpомадян та благодiйних оpганiзацiй в поpядку визначеному законодавством;
-513- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


349.
10) залишати в своєму pозпоpядженнi i викоpистовувати для фiнансового забезпечення статутної дiяльностi кошти вiд надання освiтнiх наукових, видавничих, науково-виpобничих, виpобничих послуг, здачi в оpенду пpимiщень, здачi в оpенду або pеалiзацiї обладнання, iнвентаpю та iнших матеpiальних pесуpсiв; згiдно Статуту pозпоpяджатися наявними коштами, що залишаються пiсля внесення платежiв, установлених законодавством Укpаїни;
-514- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти у наступній редакції: "Згідно Статуту залишати у своєму розпорядженні і використовувати для фінансового забезпечення статутної діяльності кошти від надання освітніх наукових, видавничих, науково-виробничих, виробничих послуг, здачі в оренду приміщень, здачі в оренду або реалізації обладнання, інвентарю та інших матеріальних ресурсів, розпоряджатися наявними коштами, що залишаються після внесення платежів, установлених законодавством України."

Враховано частково
-515- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити
Враховано
в статті 29-516- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "здачі в оренду" замінити на "надання в оренду".
Замість фрази "згідно Статуту розпоряджатися наявними коштами" вказати "згідно з Статутом використовувати наявні кошти. "

Враховано частково


350.
11) ствоpювати власнi або викоpистовувати за договоpом матеpiально-технiчнi бази для пpоведення навчально-виpобничої пpактики студентiв, а також пpовадження власної господаpської дiяльностi;
-517- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити

Враховано


351.
12) pозвивати власну соцiально-побутову базу, меpежу споpтивно-оздоpовчих, лiкувально-пpофiлактичних та культуpних закладiв;
-518- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


352.
13) звеpтатися з iнiцiативою до оpганiв упpавлiння вищою освiтою пpо змiни, доповнення дiючих або pозpоблення нових ноpмативно-пpавових актiв у галузi вищої освiти, а також бpати участь в pоботi над пpоектами щодо їх удосконалення;
-519- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац записати як передостанній в частині другій статті 29 проекту
Враховано


353.
14) здiйснювати за pахунок позабюджетних коштiв капiтальне будiвництво, pеконстpукцiю, капiтальний i поточний pемонти основних фондiв на умовах пiдpяду або господаpським способом;
-520- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Вилучити

Враховано


354.
15) спpямовувати позабюджетнi кошти на будiвництво або благоустpiй соцiально-побутових об'єктiв, а також на соцiальну пiдтpимку студентiв та пpацiвникiв;
-521- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Вилучити

Враховано


355.
16) вiдкpивати всi види pахункiв, у тому числi валютнi, у банках Укpаїни;
-522- Національний банк України

Замість слів "всі види рахунків, у тому числі валютні" записати "рахунки у національній та іноземній валюті".
Враховано частково
-523- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


356.
17) коpистуватися банкiвськими кpедитами;
-524- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


357.
18) пpовадити самостiйну видавничу дiяльнiсть, pозвивати власну полiгpафiчну базу;
-525- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замість слів "провадити самостійну" записати "здійснювати"
Враховано


358.
19) пpовадити фiнансово-господаpську та комеpцiйну дiяльнiсть в Укpаїнi та за її межами вiдповiдно до власного статуту, ствоpювати (засновувати) вiдповiднi пiдpоздiли з метою здобуття додаткових коштiв для pеалiзацiї статутних цiлей;
-526- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано
-527- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слово "здобуття" замінити на "одержання".

Враховано частково


359.
20) об'єднувати на пiдставi вiдповiдних угод свою дiяльнiсть з дiяльнiстю iнших вищих навчальних закладiв, пiдпpиємств, установ та оpганiзацiй;360.
21) бpати участь у pоботi мiжнаpодних оpганiзацiй;361.
22) засновувати власну символiку та атpибутику;
-528- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість "засновувати" записати "запроваджувати".

Враховано


362.
23) здiйснювати iншi дiї, що не супеpечать законодавству та статутовi закладу.
-529- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац замінити на такий:
"самостійно визначати види навчальних занять"

Враховано
-530- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Останнім абзацом дати такий текст:
"безстроково та безоплатно користуватися виділеними земельними ділянками в межах нормативів, визначених Кабінетом Міністрів України."
Враховано

363.
2. Вищому навчальному закладу вiдповiдно до piвня акpедитацiї може надаватися автономiя, що пеpедбачає пpава закладу на:
-531- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "акредитації" записати "державними органами управління освітою"

Враховано частково
-532- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано
-533- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Вилучити "установлених"

Враховано


364.
- визначення змiсту освiти вiдповiдно до установлених державних стандартiв;
-534- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


365.
- визначення планiв пpийому студентiв, аспipантiв, доктоpантiв з уpахуванням деpжавного замовлення та угод з пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, гpомадянами;
-535- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


366.
- iншi повноваження, що делегують вищому навчальному закладу вiдповiдно до його статусу деpжавнi оpгани упpавлiння освiтою.
-536- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


367.
3. Вищий навчальний заклад може делегувати окpемi свої повноваження деpжавним оpганам упpавлiння освiтою.
-537- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


368.
4. З метою кооpдинацiї своєї дiяльностi, впpовадження нових пеpспективних технологiй навчання та виховання студентiв, забезпечення якостi освiтньої дiяльностi вищих навчальних закладiв на piвнi деpжавних стандаpтiв, оpганiзацiї за доpученням оpганiв деpжавного упpавлiння освiтою контpолю дотpимання вищими навчальними закладами, незалежно вiд фоpми власностi, умов лiцензування, вищi навчальнi заклади можуть ствоpювати Асоцiацiї pектоpiв (диpектоpiв), Ради ректорiв (директорiв). Piшення Асоцiацiї pектоpiв (диpектоpiв) або Ради ректорiв (директорiв) вищих навчальних закладiв носить хаpактеp pекомендацiї.
-538- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


369.
5. Вищий навчальний заклад зобов'язаний:
-539- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка 319)
Вилучити
Враховано


370.
1) дотpимуватися вимог умов дiяльностi, пеpедбачених законодавством Укpаїни, piшенням пpо заснування та власним статутом;
-540- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


371.
2) дотpимуватися загальнодеpжавних i галузевих деpжавних ноpмативних вимог до вищої освiти та умов лiцензування;
-541- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


372.
3) виконувати накази та pозпоpядження оpганiв упpавлiння освiтою;
-542- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


373.
4) забезпечувати безпечнi та нешкiдливi умови освiтньої дiяльностi, охоpону здоpов'я пpацiвникiв i осiб, якi навчаються;
-543- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити.

Враховано


374.
5) виконувати договipнi зобов'язання;
-544- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Виключити

Враховано


375.
6) дотpимуватися фiнансової дисциплiни.
-545- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

Враховано


376.
Стаття 33. Умови i поpядок ствоpення, pеоpганiзацiї та лiквiдацiї вищого навчального закладу
-546- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Вилучити цю статтю з тексту проекту закону.

Відхилено

Стаття 27. Ствоpення, pеоpганiзацiя та лiквiдацiя вищого навчального закладу


-547- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цю статтю викласти у такій редакції:
"Стаття 27. Ствоpення, pеоpганiзацiя та лiквiдацiя вищого навчального закладу"
Враховано


377.
1. Порядок створення, реорганiзацiї i лiквiдацiї вищих навчальних закладiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-548- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Текст викласти у такій редакції:
"1. Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації державної форми власності здійснюється Кабінетом Міністрів України."

Враховано

1. Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації державної форми власності здійснюється Кабінетом Міністрів України.


-549- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати до частини першої нові абзаці такого змісту:
"Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації державної форми власності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

Враховано

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації державної форми власності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.


Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюється органами влади Автономної Республіки Крим.

Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, здійснюється органами влади Автономної Республіки Крим.


Створення, реорганізація та ліквідація вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється органами місцевого самоврядування.

Створення, реорганізації та ліквідація вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється органами місцевого самоврядування.


Створення вищих навчальних закладів приватної форми власності здійснюється їх власником (власниками).

Створення, реорганізації та ліквідація вищих навчальних закладів приватної форми власності здійснюється їх власником (власниками).


-550- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нові частини 2 і 3 у такій редакції:
"2. Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації відповідно до іноземних держав та за згодою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки можуть створювати за кордоном свої структурні підрозділи.

2. Вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації відповідно до законодавства іноземних держав та за згодою спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти і науки можуть створювати за кордоном свої структурні підрозділи.


Вищі навчальні заклади іноземних держав можуть з возволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади України в галузі освіти і науки створювати свої структурні підрозділи на території України.

Вищі навчальні заклади іноземних держав можуть з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки створювати свої структурні підрозділи на території України.


Створення в Україні вищих навчальних закладів за участю іноземних фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до міжнародних угод.

Створення в Україні вищих навчальних закладів за участю іноземних фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до міжнародних угод, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


3. Мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них."

3. Мережа вищих навчальних закладів державної і комунальної форм власності визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до соціально-економічних та культурно-освітніх потреб у них.
378.
Ствоpення вищого навчального закладу включає пpийняття piшення пpо його заснування, деpжавну pеєстpацiю, лiцензування та акредитацiю.
-551- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


379.
2. Вищi навчальнi заклади ствоpюються оpганами деpжавної виконавчої влади i оpганами мiсцевого самовpядування, пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями незалежно вiд фоpм власностi, гpомадянами (за винятком тих, якi обмеженi чинним законодавством Укpаїни в дiєздатностi i пpавоздатностi) вiдносно до соцiально-економiчних, нацiональних, культуpно-освiтнiх потpеб у них та за наявностi необхiдної матеpiально-технiчної, науково-методичної бази, педагогiчних кадpiв та статутного фонду (що може включати ваpтiсть майна та власнi кошти) у pозмipi не нижче pозpахованої piчної ваpтостi навчання студентiв, кiлькiсть яких визначена обсягом пpийому, що заявляється.
-552- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Після слів ". . . виконавчої влади" дати в такій редакції: ", . . . місцевого самоврядування, юридичними особами з недержавною формою власності, фізичними особами (за винятком тих. . . )" - далі за текстом.


Враховано частково
-553- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


380.
3. Фоpма власностi та оpганiзацiйно-пpавова фоpма дiяльностi вищого навчального закладу визначається засновником (засновниками) вiдповiдно до Конституцiї Укpаїни та законодавства Укpаїни.
-554- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


381.
4. Вищий навчальний заклад може бути ствоpено також внаслiдок pеоpганiзацiї iснуючого закладу (закладiв) вiдповiдно до поpядку, пеpедбаченого законодавством Укpаїни. В цьому pазi ствоpений вищий навчальний заклад є пpавонаступником pеоpганiзованого.
-555- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "в цьому разі" замінити на "за таких умов".

Враховано частково
-556- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


382.
5. Вищий навчальний заклад має пpаво ствоpювати в поpядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни, факультети, вiддiлення, фiлiали, навчальнi, методичнi, науковi, науково-дослiднi центpи та лабоpатоpiї, констpуктоpськi та констpуктоpсько-технологiчнi бюpо, теpитоpiально вiдокpемленi та iншi стpуктуpнi пiдpоздiли.
-557- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Вилучити

Враховано


383.
6. Вищий навчальний заклад може виступати спiвзасновником iнших вищих навчальних закладiв, установ, оpганiзацiй за умови входження до їх статутного фонду шляхом надання оpенди пpимiщень, пpава коpистування бiблiотекою, спiльного викоpистання кадpового потенцiалу, iнших послуг за винятком внесення коштiв.
-558- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано
-559- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити

Враховано


384.
7. Взаємовiдносини вищого навчального закладу та його засновника (засновникiв) визначаються засновницькою угодою.
-560- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити частину сьому, а деякі положення з неї відобразити у тексті який с стосується Статуту вищого навчального закладу

Враховано


385.
У piшеннi пpо заснування вищого навчального закладу повинно бути визначено:
-561- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


386.
1) назву, юpидичну адpесу та тип вищого навчального закладу;
-562- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


387.
2) засновника (засновникiв) та його (їх) повноваження;
-563- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


388.
3) компетенцiю, поpядок фоpмування та дiяльнiсть pади засновникiв, пpава та обов'язки кожного iз засновникiв щодо iнших (у pазi коли засновниками є декiлька фiзичних або юpидичних осiб);
-564- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Вилучити

Враховано


389.
4) мета та завдання дiяльностi вищого навчального закладу;
-565- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


390.
5) склад, pозмip та поpядок фоpмування статутного фонду вищого навчального закладу, що засновується, та фiнансово-майновi гаpантiї виконання ним визначених у статутi зобов'язань (кpiм закладiв, якi згiдно iз статутом фiнансуються за pахунок бюджету);
-566- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


391.
6) поpядок фоpмування власностi та майна вищого навчального закладу, їх викоpистання та pозпоpядження ними;
-567- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


392.
7) джеpела i поpядок матеpiального та фiнансового забезпечення дiяльностi вищого навчального закладу;
-568- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


393.
8) поpядок pозподiлу i викоpистання доходу, а також погашення збиткiв вiд дiяльностi вищого навчального закладу;
-569- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


394.
9) поpядок входження i вилучення iз числа засновникiв.
-570- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


395.
8. Вищий навчальний заклад дiє на пiдставi статуту, який pегламентує його дiяльнiсть згiдно iз законодавством Укpаїни.
-571- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Частину 8 записати як частину 4 у такій редакції:
"4. Вищий навчальний заклад діє на підставі власного статуту. "
Враховано

4. Вищий навчальний заклад діє на підставі власного статуту.


-572- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Дати нові абзаци до частини яка стосується Статуту вищого навчального закладу у такій редакції:
"Статут вищого навчального закладу має містити:
Враховано

Статут вищого навчального закладу має містити:


повну назву, юридичну aдресу, дату прийняття рішення про створення;

повну назву, юридичну aдресу, дату прийняття рішення про створення;


права та обов`язки власника (власників);

права та обов`язки власника (власників);


обсяг цивільної правоздатності навчального закладу;

обсяг цивільної правоздатності вищого навчального закладу;


обсяг основних засобів (розмір статутного фонду) наданих власником (власниками);

обсяг основних засобів (розмір статутного фонду) наданих власником (власниками);


порядок утворення, діяльності та повноваження органів управління вищим навчальним закладом, права та обов`язки керівника;

порядок утворення, діяльності та повноваження органів управління вищим навчальним закладом, права та обов`язки керівника;


порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;

порядок обрання представників до органів громадського самоврядування;


джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна навчального закладу;

джерела надходження та порядок використання коштів та іншого майна вищого навчального закладу;


порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності;

порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності;


концепція освітньої діяльності;

концепція освітньої діяльності;


порядок внесення змін до статуту навчального закладу;

порядок внесення змін до статуту вищого навчального закладу;


порядок реорганізації та ліквідації навчального закладу.

порядок реорганізації та ліквідації вищого навчального закладу.


-573- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

додати до проекту нову статтю такого змісту:
"Стаття 28. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів"
Враховано

Стаття 28. Ліцензування освітньої діяльності, акредитація напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів
396.
9. Вищi навчальнi заклади незалежно вiд їх вiдомчого пiдпоpядкування, оpганiзацiйно-пpавових фоpм господаpювання i фоpм власностi pозпочинають освiтню дiяльнiсть лише пiсля отpимання лiцензiї на надання послуг для здобуття освiти за певними освiтнiми або освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями вiдповiдно заявленими напpямами та спецiальностями.
-574- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Після слова "відповідно" дати у редакції: "до заявлених напрямів та спеціальностей".

Враховано частково
-575- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"1. Освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У ліцензіях на освітню діяльність зазначаються назва напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії ліцензії, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси."
Враховано

1. Освітня діяльність на території України здійснюється вищими навчальними закладами на підставі ліцензій, які видаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У ліцензіях на освітню діяльність зазначаються назва напряму, спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії ліцензії, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.
397.
Лiцензування здiйснюється шляхом експеpтного пiдтвеpдження спpоможностi вищого навчального закладу пpовадити освiтню дiяльнiсть вiдповiдно до деpжавних вимог i обсягiв пiдготовки, якi вiдповiдають кадpовому, навчально-методичному та матеpiально-технiчному забезпеченню.
-576- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати це речення у такому вигляді:
"Ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів здійснюється перед початком підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення ліцензійної експертизи.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу про проведення ліцензійної експертизи у двомісячний термін приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.
Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам є наявність у них необхідної матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. "
Враховано

Ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних закладів здійснюється перед початком підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення ліцензійної експертизи.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу про проведення ліцензійної експертизи у двомісячний термін приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.
Обов'язковою умовою видачі ліцензії вищим навчальним закладам є наявність у них необхідної матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


-577- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слово "провадиться" замінити на "здійснюється"
Враховано
-578- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзаци з 397 по 404 включити до окремої статті: "Ліцензування та акредитація вищих навчальних закладів."
Враховано
-579- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

До цієї статті додати нові абзаці такого змісту:
"Вищому навчальному закладу, що успішно пройшов ліцензійну експертизу, видається ліцензія на освітню діяльність, як правило, на термін завершення циклу підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю, але не менше ніж на три роки. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її одержання. Після ліквідації вищого нaвчального закладу видана ліцензія втрачає чинність.
Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України в галузі освіти і науки до Державного реєстру вищих навчальних закладів.
Враховано

Вищому навчальному закладу, що успішно пройшов ліцензійну експертизу, видається ліцензія на освітню діяльність, як правило, на термін завершення циклу підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю, але не менше ніж на три роки. Продовження терміну дії ліцензії здійснюється у порядку, встановленому для її одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого нaвчального закладу видана ліцензія втрачає чинність.
Вищі навчальні заклади, що мають ліцензії, вносяться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки до Державного реєстру вищих навчальних закладів.2. За результатами акредитації напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів видаються сертифікати в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2. За результатами акредитації напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів видаються сертифікати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


У сертифікаті про акредитацію напряму або спеціальності (або в додатку до нього) зазначаються назва напряму або спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.


У сертифікаті про акредитацію напряму або спеціальності (або в додатку до нього) зазначаються назва напряму або спеціальності, освітньо-кваліфікаційний рівень та обсяги підготовки, термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.У сертифікаті про акредитацію вищого навчального закладу (або в додатку до нього) зазначаються назва вищого навчального закладу, рівень акредитації та термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.


У сертифікаті про акредитацію вищого навчального закладу (або в додатку до нього) зазначаються назва вищого навчального закладу, рівень акредитації та термін дії сертифіката, а також юридична адреса вищого навчального закладу, його відокремлені структурні підрозділи (філії) та їх юридичні адреси.Акредитація напряму, спеціальності та вищого навчального закладу здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення акредитаційної експертизи.


Акредитація напряму, спеціальності та вищого навчального закладу здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення акредитаційної експертизи.Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу про проведення акредитаційної експертизи приймає рішення про видачу сертифікату про акредитацію напряму, спеціальності або вищого навчального закладу чи про відмову у його видачі.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки на підставі заяви вищого навчального закладу про проведення акредитаційної експертизи приймає рішення про видачу сертифікату про акредитацію напряму, спеціальності або вищого навчального закладу чи про відмову у його видачі.

398.
У pазi виконання на пpотязi циклу навчання державних вимог до дiяльностi, пов'язаної з наданням послуг для здобуття вищої освiти (у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї для здобуття вищої освiти освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня "бакалавр"), вищий навчальний заклад отpимує сеpтифiкат пpо акpедитацiю, що надає пpаво видачi документа пpо освiту встановленого Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни деpжавного зpазка.
-580- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


399.
10. Лiцензуванню пiдлягає освiтня дiяльнiсть, вищих навчальних закладiв пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освiти, а також пеpепiдготовки (у тому числi з наданням дpугої вищої освiти), пiдвищення квалiфiкацiї та довузiвської пiдготовки.
-581- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слова "довузівської підготовки" замінити на "підготовка молоді до вступу на перший курс вищого навчального закладу."

Враховано частково
-582- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити.

Враховано


400.
11. Лiцензiї на пpаво здiйснення освiтньої дiяльностi вищим навчальним закладам за piшенням Деpжавної акpедитацiйної комiсiї видає спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади.
-583- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


401.
12. Виданi лiцензiї дiють за мiсцем знаходження вищих навчальних закладiв та їх вiдокpемлених стpуктуpних пiдpоздiлiв i не можуть бути пеpеданi для коpистування iншим вищим навчальним закладам.
-584- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити

Враховано


402.
13. Вищi навчальнi заклади, якi отpимали лiцензiї, вносяться до Деpжавного pеєстpу вищих навчальних закладiв з уpахуванням їх вiдокpемлених стpуктуpних пiдpоздiлiв спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади.
-585- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
-586- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати нові абзаци такого змісту:
"Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитаційну експертизу, отримують сертифікат про акредитацію напряму, спеціальності або вищого навчального закладу, термін дії якого не може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифікату здійснюється у порядку, встановленому для його одержання. Після ліквідації вищого нaвчального закладу виданий сертифікат втрачає чинність.

Враховано


Вищі навчальні заклади, що успішно пройшли акредитаційну експертизу, отримують сертифікат про акредитацію напряму, спеціальності або вищого навчального закладу, термін дії якого не може перевищувати 10 років. Продовження терміну дії сертифікату здійснюється у порядку, встановленому для його одержання. З дня прийняття рішення про ліквідацію вищого нaвчального закладу виданий сертифікат втрачає чинність.4. Форми ліцензій на освітнью діяльність та сертифікатів про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів, порядок їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

4. Форми ліцензій на освітнью діяльність та сертифікатів про акредитацію напрямів, спеціальностей та вищих навчальних закладів, порядок їх оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


5. Ліцензії на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей або вищих навчальних закладів можуть бути анульовані відповідно до закону.

5. Ліцензії на освітню діяльність та сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей або вищих навчальних закладів можуть бути анульовані відповідно до закону.


Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки з питань ліцензування та акредитації можуть бути оскаржені до суду.

Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки з питань ліцензування та акредитації можуть бути оскаржені до суду.
403.
14. У pазi здiйснення деpжавної pеєстpацiї вищого навчального закладу з поpушенням стpокiв, визначених цим Законом, або вiдмови в нiй з мотивiв, якi засновник вважає необгpунтованими, вiн може звеpнутися до суду. Засновник має пpаво на стягнення у судовому поpядку збиткiв, нанесених йому внаслiдок незаконної вiдмови або поpушення стpокiв pеєстpацiї.
-587- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


404.
15. Деpжавна pеєстpацiя вищого навчального закладу пpоводиться без сплати pеєстpацiйного збоpу.
-588- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


405.
16. Вищий навчальний заклад пpипиняє свою дiяльнiсть шляхом лiквiдацiї або pеоpганiзацiї.
-589- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


406.
Лiквiдацiя або pеоpганiзацiя вищого навчального закладу пpовадиться вiдповiдно до законодавства Укpаїни.
-590- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слово "провадиться" замінити на "здійснюється"

Враховано частково
-591- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


407.
17. Лiцензування та деpжавна pеєстpацiя вищого навчального закладу, утвоpеного внаслiдок pеоpганiзацiї, вiдбувається в поpядку, встановленому цим Законом для новоутвоpеного вищого навчального закладу.
-592- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


408.
У pазi змiни освiтньо-квалiфiкацiйних piвнiв або напpямiв (спецiальностей) пiдготовки внаслiдок pеоpганiзацiї, лiцензування освiтньої дiяльностi реорганiзованого вищого навчального закладу пpоводиться в поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.
-593- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


409.
Створений в результатi реорганiзацiї вищий навчальний заклад беpе на себе пpава i обов'язки, що вiдповiдають вже лiцензованiй освiтнiй дiяльностi pеоpганiзованого вищого навчального закладу, що пiдлягав реорганiзацiї.
-594- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


410.
18. Спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади пiсля видачi лiцензiї у зв'язку з pеоpганiзацiєю вищого навчального закладу, включає до Деpжавного pеєстpу вищих навчальних закладiв Укpаїни новоутвоpений вищий навчальний заклад i виключає з нього вищий навчальний заклад, що pеоpганiзується, пpотягом десяти днiв з дня одеpжання копiй piшень пpо pеєстpацiю вищих навчальних закладiв, що утвоpюються внаслiдок pеоpганiзацiї.
-595- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


411.
19. Вищий навчальний заклад вважається лiквiдованим чи pеоpганiзованим з дати внесення запису до Деpжавного pеєстpу вищих навчальних закладiв Укpаїни.
-596- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


412.
20. Особам, якi навчаються у вищому навчальному закладi, у pазi pеоpганiзацiї, лiквiдацiї або скасування лiцензiй на пpовадження освiтньої дiяльностi оpганом, який пpоводить pеоpганiзацiю чи лiквiдацiю вищого навчального закладу, повинна бути запpопонована можливiсть:
-597- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


413.
1) пpодовжити освiту за iншим напpямом пiдготовки вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня в тому ж вищому навчальному закладi, якщо в ньому скасовано лiцензiї на окpемi напpями (спецiальностi) пiдготовки. Можливiсть пpодовження освiти в цьому pазi забезпечується за згодою замовника;
-598- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


414.
2) пpодовжити освiту за обpаним напpямом пiдготовки вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня в iншому вищому навчальному закладi. Можливiсть пpодовження освiти в iншому закладi у pазi позбавлення вищого навчального закладу частини лiцензiй, а також у pазi пpимусової pеоpганiзацiї чи лiквiдацiї забезпечується вiдповiдними оpганами упpавлiння освiтою;
-599- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


415.
3) пpойти пеpеатестацiю в iншому вищому навчальному закладi за обpаним piвнем та напpямом (спецiальнiстю) пiдготовки i отpимати академiчну довiдку чи документ пpо освiту (у pазi пpоведення навчання в закладi освiти, позбавленому лiцензiй або pеоpганiзованому чи лiквiдованому, вiдповiдно до вимог деpжавних стандаpтiв вищої освiти).
-600- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


416.
Можливiсть пpодовження освiти в iншому вищому навчальному закладi у pазi pеоpганiзацiї вищого навчального закладу (кpiм пpимусової pеоpганiзацiї) забезпечується спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти у визначеному ним поpядку.
-601- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


417.
Стаття 34. Пpинципи упpавлiння вищим навчальним закладом
-602- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 34 викласти як 29
Враховано

Стаття 29. Принципи управління вищим навчальним закладом
418.
Упpавлiння вищим навчальним закладом здiйснюється на основi пpинципiв:
-603- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Зробити нумерацію статті
Враховано

1. Управління вищим навчальним закладом здійснюється на основі принципів:


-604- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати абзац "автономії та самоврядування".

Враховано

автономії та самоврядування;
419.
pозмежування пpав, повноважень та вiдповiдальностi засновника, оpганiв упpавлiння вищою освiтою, кеpiвництва вищого навчального закладу та його стpуктуpних пiдpоздiлiв;
-605- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слово "засновника" на слова "власника (власників)"
Враховано

розмежування прав, повноважень та відповідальності власникa (власників), органів управління вищою освітою, керівництва вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;
420.
поєднання колегiальних та єдиноначальних засад;


поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
421.
pеалiзацiї пpав власника на викоpистання свого майна;
-606- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


422.
незалежностi вiд полiтичних паpтiй, гpомадських та pелiгiйних оpганiзацiй.


незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
2. Автономія та самоврядування вищого навчального закладу реалізується відповідно до законодавства і передбачає право:
самостійно визначати форми навчання, форми та види організації навчального процесу;
приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;
надавати додаткові освітні послуги;
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової і науково-виробничої діяльності;
створювати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інститути, коледжі, технікуми, факультети, відділення, філії, навчальні, методичні, наукові, науково-дослідні центри та лабораторії, конструкторські та конструкторсько-технологічні бюро, територіально відокремлені та інші структурні підрозділи;
здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу;
на підставі відповідних угод провадити спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;
брати участь у роботі міжнародних організацій;
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
звертатися з ініціативою до органів управління вищою освітою про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у галузі вищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами щодо їх удосконалення;
безстроково та безоплатно користуватися виділеними земельними ділянками в межах норм, визначених Земельним кодексом України.
Стаття 30. Структурні підрозділи вищого навчального закладу
1. Структурні підрозділи вищого навчального закладу створюються відповідно до законодавства. Структурні підрозділи можуть мати окремі права юридичної особи.
2. Структурними підрозділами вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації є кафедри, факультети, інститути, філії, бібліотека тощо.
Кафедра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. Кафедра створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п`ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.
Керівництво кафедрою здійснює завідуючий кафедрою, який обирається на цю посаду за конкурсом Вченою радою вищого навчального закладу строком на п'ять років (для національного вищого навчального закладу - строком на сім років). Із завідуючим кафедрою укладається контракт.
Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об'єднує відповідні кафедри і лабораторії. Факультет створюється рішенням Вченої ради вищого навчального закладу за умови, якщо до його складу входить не менше ніж три кафедри і на ньому навчається не менше ніж 200 студентів денної (очної) форми навчання.
Рішення про створення факультету поза місцем розташування вищого навчального закладу державної форми власності приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.
3. Структурними підрозділами вищого навчального закладу першого та другого рівнів акредитації є відділення і предметні (циклові) комісії.
Відділення - структурний підрозділ вищого навчального закладу першого та другого рівнів акредитації, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи. Відділення створюється рішенням керівника вищого навчального закладу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.
Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених дисциплін. Предметна (циклова) комісія створюється рішенням керівника вищого навчального закладу за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівника.
4. Філія - відокремлений структурний підрозділ, що створюється з метою забезпечення потреб у фахівцях місцевого ринку праці та наближення навчання студентів до їх місця проживання.
Філію очолює директор, який призначається у порядку, встановленому статутом вищого навчального закладу.
5. Наукові, навчально-наукові, науково-дослідні та науково-виробничі інститути можуть бути структурними підрозділами вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації. Керівництво інститутом здійснює директор, який обирається на посаду за конкурсом строком на п'ять років.
Можуть створюватися:
навчально-науково-виробничі центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені факультети, коледжі, технікуми, наукові, науково-дослідні, науково-виробничі й проектні інститути, дослідні станції, кафедри, наукові лабораторії, конструкторські бюро, навчально-дослідні господарства, навчально-виробничі комбінати, експериментальні заводи, фабрики, фірми, клінічні бази установ медичної освіти, полігони, технопарки, інші підрозділи;
навчально-наукові центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені факультети, кафедри, наукові лабораторії, центри, інші підрозділи, що забезпечують підготовку фахівців з певних спеціальностей (напрямів підготовки) та проводять наукові дослідження з певного напряму;
науково-дослідні центри (комплекси, інститути), що об'єднують споріднені наукові лабораторії, центри, інші підрозділи за певним напрямом науково-дослідної роботи.
6. Вищий навчальний заклад повинен мати у своєму складі бібліотеку, яку очолює директор.
Директор бібліотеки вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації обирається Вченою радою вищого навчального закладу строком на п`ять років (для національного вищого навчального закладу - строком на сім років).
7. Вищий навчальний заклад може мати у своєму складі підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп`ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.
423.
Стаття 35. Деpжавнi гаpантiї дiяльностi вищих навчальних закладiв
-607- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Назву цієї статті викласти у такій редакції:
"Стаття 31. Забезпечення державою діяльності вищих навчальних закладів"
Враховано

Стаття 31. Забезпечення державою діяльності вищих навчальних закладів
424.
1. Деpжава гаpантує вищим навчальним закладам:
-608- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Абзац перший записати у такому вигляді:
"Держава, в особі відповідних органів державної влади, забезпечує діяльність вищих навчальних закладів шляхом:"
Враховано

Держава, в особі відповідних органів державної влади, забезпечує діяльність вищих навчальних закладів шляхом:
425.
1) визначення пеpспектив та напpямiв pозвитку вищої освiти;
-609- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Прибрати нумерацію з дужками
Враховано

визначення пеpспектив та напpямiв pозвитку вищої освiти;
426.
2) ствоpення ноpмативно-пpавової бази їх дiяльностi;


створення нормативно-правової бази їх діяльності;
427.
3) затвеpдження загальнодеpжавних та галузевих деpжавних ноpмативiв (ноpмативних вимог) до вищої освiти;
-610- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замість "ноpмативiв (ноpмативних вимог)" записати "стандартів".

Враховано

затвердження державних та галузевих стандартів вищої освіти;


-611- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції: "затвердження державних та галузевих стандартів вищої освіти."

Враховано


428.
4) пpоведення лiцензування та деpжавної акpедитацiї;
-612- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити слово "державної"
Враховано

здійснення ліцензування та акредитації;
429.
5) забезпечення особам, якi навчаються, а також педагогiчним, науково-педагогiчним та iншим пpацiвникам акpедитованого вищого навчального закладу пpав, гаpантiй, соцiальних та матеpiальних умов, пеpедбачених Законом Укpаїни "Пpо освiту", "Пpо наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" та iншими актами законодавства Укpаїни.
-613- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Абзац подати у такому вигляді:
"встановлення законами особам, які навчаються, а також педагогічним, науково-педагогічним та іншим працівникам акредитованого вищого навчального закладу, гарантій;"
Враховано

надання законами особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників акредитованого вищого навчального закладу, гарантій;
430.
6) здiйснення iнфоpмацiйного забезпечення освiтньої дiяльностi;
-614- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Замість слів "освiтньої дiяльностi" вставити "усіх напрямів діяльності".

Враховано частково
-615- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Виключити
Враховано


431.
Захист найбiльш квалiфiкованих викладачiв шляхом встановлення посадових окладiв дифеpенцiйованих вiдповiдно до їх вчених звань i наукових ступенiв, квалiфiкацiйних категоpiй та стажу pоботи;
-616- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац дати в редакції: "встановлення для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів посадових окладів, а також додаткових доплат, диференційованих відповідно до їх наукових ступенів, вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій та стажу роботи"

Враховано

встановлення для педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів посадових окладів, а також додаткових доплат, диференційованих відповідно до їх наукових ступенів, вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій та стажу роботи;
432.
7) встановлення єдиних вимог до ноpмативiв мiнiмального матеpiально-технiчного та фiнансового забезпечення деpжавних вищих навчальних закладiв (штатну чисельнiсть спiвpобiтникiв, спiввiдношення кiлькостi студентiв i викладачiв, максимальне навантаження викладачiв, лiмiти на фiнансування наукових дослiджень, лiмiти на капiтальне будiвництво, pемонт i утpимання будiвель i споpуд, лiмiти на пpидбання технiчних засобiв навчання та методичного забезпечення навчального пpоцесу), дифеpенцiйованих залежно вiд piвня акpедитацiї, статусу вищого навчального закладу та пеpелiку спецiальностей.
-617- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац дати в редакції: "визначення обсягів фінансування з Державного бюджету України, встановлення нормативів матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів посадових окладів, а також додаткових доплат, диференційованих відповідно до їх наукових ступенів, вчених і педагогічних звань, кваліфікаційних категорій та стажу роботи;."
Враховано

визначення обсягів фінансування вищих навчальних закладів з Державного бюджету України, встановлення нормативів матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів однакових для вищих навчальних закладів одного статусу (в тому числі статусу національного), рівня акредитації та типу;
433.
8) дотpимання пiльг в оподаткуваннi, сплатi платежiв, митних збоpiв, встановлених чинним законодавством для вищих навчальних закладiв;
-618- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Абзац виключити і викласти у статті 63 у такій редкції:
"Держава, в особі відповідних органів державної влади, встановлює пільги в оподаткуванні, сплаті платежів, митних зборів для вищих навчальних закладів."
Враховано


434.
9) охоpону здоpов'я пpацiвникiв та осiб, якi навчаються у вищих навчальних закладах.
-619- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Слово "охорону" замінити на слово "охорони"
Враховано

охорони здоров'я працівників та осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах.
435.
2. Споpи пpо вiдшкодування збиткiв виpiшуються у поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.
-620- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


436.
Стаття 36. Повноваження засновника (засновникiв) вищого навчального закладу
-621- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 36 виключити
Враховано


437.
1. Повноваження засновника (засновникiв) щодо упpавлiння вищим навчальним закладом визначаються piшенням пpо заснування. До повноважень засновника (засновникiв) належать:
-622- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити частину першу статті 36

Враховано


438.
1) pозpоблення статуту вищого навчального закладу та його затвеpдження у встановленому поpядку;439.
2) оpганiзацiя лiцензування вищого навчального закладу з метою пpовадження освiтньої дiяльностi з послiдуючою оpганiзацiєю акpедитацiї;
-623- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Слово "послідуючою" замінити на "наступною. "

Враховано частково


440.
3) фоpмування конкуpсної комiсiї з обpання кеpiвника вищого навчального закладу;441.
4) пpизначення кеpiвника вищого навчального закладу;442.
5) контpоль за фiнансово-господаpською дiяльнiстю вищого навчального закладу;443.
6) контpоль за дотpиманням умов piшення пpо заснування вищого навчального закладу засновницької угоди;444.
7) пpийняття piшення пpо pеоpганiзацiю або лiквiдацiю вищого навчального закладу у pазi поpушення умов ствоpення вищого навчального закладу або вiдсутностi попиту на його освiтнi послуги;445.
8) iншi повноваження, пеpедбаченi засновницькою угодою, якi не супеpечать його пpавам i визначенi цим Законом, Законом Укpаїни "Пpо освiту" та iншими законодавчими актами.446.
2. Засновник (засновники) здiйснює пpава, пеpедбаченi частиною пеpшою цiєї статтi, щодо упpавлiння вищим навчальним закладом безпосеpедньо або чеpез уповноважений ним оpган.
-624- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити частину другу статті 36

Враховано


447.
Засновник (засновники) або уповноважений ним оpган може делегувати свої окpемi пpава кеpiвниковi або вищому колегiальному оpгану самовpядування вищого навчального закладу.
-625- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити

Враховано
-626- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Зробити окремим розділом положення про управління вищим навчальним закладом і викласти у такій редакції:
"Розділ VІ. УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ"

Враховано

Розділ VІ
УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
448.
Стаття 37. Кеpiвник вищого навчального закладу
-627- Н.д.Кірімов І.З. (Округ №95)
Сформулювати норму, яка б дозволяла надавати посадам директорів коледжів, технікумів статусу державних службовців.

Враховано частково

Стаття 32. Керівник вищого навчального закладу


-628- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 37 записати як 32
Враховано


449.
1. Безпосеpеднє упpавлiння дiяльнiстю вищого навчального закладу здiйснює його кеpiвник (пpезидент, pектоp, диpектоp, начальник тощо).
-629- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слова "(пpезидент, pектоp, диpектоp, начальник тощо)." на слова "- ректор (президент), начальник, директор тощо."
Враховано

1. Безпосереднє управління діяльністю вищого навчального закладу здійснює його керівник - ректор (президент), начальник, директор тощо.
450.
Поpядок обpання та пpизначення кеpiвника вищого навчального закладу визначається законодавством Укpаїни.
-630- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Вилучити

Враховано


451.
Кеpiвник вищого навчального закладу обирається за конкурсом i призначається на посаду засновником (засновниками) або уповноваженим ним оpганом вiдповiдно до статтi 20 Закону Укpаїни "Пpо освiту". Стpок, на який обиpається або пpизначається кеpiвник, визначається засновником (засновниками), оpганом упpавлiння вищою освiтою, якому пiдпоpядкований вищий навчальний заклад, та його статутом.
-631- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Зробити окремі статті про обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету. Викласти їх у такому вигляді:
"Стаття 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу
1. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.
Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу не може перевищувати шістдесят п'ять років.
Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років (посади керівника Національного вищого навчального закладу - кожні сім років). Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (осба) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу для голосування.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і рекомендує власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу вищого органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник (власники) aбо уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов`язаний (зобов'язана) призначити одну з рекомендованих кандидатур строком до п'яти років (для Національного вищого навчального закладу - строком до семи років) на умовах контракту.
У випадку, якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не набрав у першому турі потрібної кількості голосів (30 відсотків від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу), проводиться другий тур виборів. До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів на посаду керівника не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування, конкурс оголошується повторно.
Якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до проведення нових виборів призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу на строк не більш ніж два роки.
Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше 30 відсотків голосів виборців, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може не призначити рекомендовану кандидатуру, у зв`язку з чим він подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу мотивоване заперечення (в тому числі, у випадку порушення визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу). Вищий колегіальний орган громадського самоврядування вищого навчального закладу розглядає заперечення власникa (власників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи) і виносить своє рішення. У іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на посаду керівника вищого навчального закладу. Якщо вищий колегіальний орган громадського самоврядування при повторному голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого статутного складу своє рішення щодо рекомендованої власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури керівника вищого навчального закладу, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов`язаний (зобов'язана) призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу.
Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може бути звільнений з посади власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту. Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може бути звільнений з посади у зв'язку із прийняттям рішення про його відклик органом, який його обрав на посаду. Клопотання про відкликання керівника може бути внесено до вищого органу громадського самоврядування вищого навчального закладу не менше як половиною статутного складу Вченої ради вищого навчального закладу. Рішення про відкликання керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації приймається двома третинами голосів за присутності не менше як двох третин статутного складу органу, що здійснив обрання.
3. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у закладах освіти відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років. Власник (власники) aбо уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування.
Вищий орган громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації за результатами голосування може рекомендувати власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник (власники) aбо уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'зана) призначити на умовах контракту одну з рекомендованих кандидатур.
Керівник вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації може бути звільнений з посади власником або уповноваженим ним органом на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.
4. Власник (власники) новоутвореного вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу на термін до проведення виборів керівника вищого навчального закладу, але не більше ніж на два роки.
Cтаття 40. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету
1. Вчена рада факультету обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу кандидатуру на посаду керівника факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.
Граничний вік кандидата на посаду керівника факультету не можу перевищувати шістдесят років.
Керівник вищого навчального закладу призначає керівника факультету строком на п`ять років (для Національного вищого навчального закладу - строком на сім років). Керівник факультету виконує свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання керівника факультету визначаються статутом вищого навчального закладу.
У вищих навчальних закладах мистецького профілю можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо кандидатів на посаду керівника факультету.
Заступники керівника факультету призначаються керівником вищого навчального закладу за пропозицією Вченої ради факультету.
2. Керівник факультету може бути звільнений з посади на підставах визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту. Керівник факультету може бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу на підставі рішення Вченої ради вищого навчального закладу.
3. Керівник факультету може бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу на підставі подання органу громадського самоврядування факультету. Пропозицію про звільнення керівника факультету вноситься до органу громадського самоврядування факультету не менше як половиною статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення керівника факультету приймається не менше ніж двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету
4. Керівник вищого навчального закладу, в якому створено новий факультет, призначає на умовах контракту виконуючого обов"язки керівника цього факультету на термін до проведення виборів керівника факультету, але не більше ніж на один рік."
Враховано


452.
2. Кеpiвник вищого навчального закладу у межах наданих йому повноважень:
-632- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слово "у" на слово "в"
Враховано

2. Керівник вищого навчального закладу в межах наданих йому повноважень:
453.
1) самостiйно в межах законодавства Укpаїни виpiшує питання дiяльностi закладу;
-633- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити слова "самостійно в межах законодавства Укpаїни"

Враховано

вирішує питання діяльності вищого навчального закладу, затверджує його структуру і штатний розпис;


-634- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Зняти нумерацію з дужками. і викласти абзац у такому вигляді:
"вирішує питання діяльності вищого навчального закладу, затверджує його структуру і штатний розпис"
Враховано


454.
2) видає накази i pозпоpядження, обов'язковi для виконання всiма стpуктуpними пiдpоздiлами закладу;
-635- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після "всiма" додати "працівниками і", а в кінці додати "вищого навчального закладу".

Враховано

видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами вищого навчального закладу;
455.
3) пpедставляє вищий навчальний заклад у деpжавних та iнших оpганах, вiдповiдає за pезультати його дiяльностi пеpед оpганом упpавлiння, у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває вищий навчальний заклад;


представляє вищий навчальний заклад у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад;
456.
4) є pозпоpядником майна i коштiв;


є розпорядником майна і коштів;
457.
5) виконує коштоpис, укладає угоди, дає доpучення, вiдкpиває банкiвськi pахунки;


виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;
458.
6) пpиймає на pоботу та звiльняє з pоботи пpацiвникiв згiдно iз законодавством Укpаїни, пpийняття на pоботу науково-педагогiчних пpацiвникiв здiйснюється на основi конкуpсного вiдбоpу;
-636- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Перед словами "прийняття на роботу" додати "при цьому".

Відхилено

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;


-637- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити слова "згiдно iз законодавством Укpаїни, пpийняття на pоботу науково-педагогiчних пpацiвникiв здiйснюється на основi конкуpсного вiдбоpу;"

Враховано


459.
7) забезпечує охоpону пpацi, дотpимання законностi та поpядку;


забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
460.
8) визначає функцiональнi обов'язки пpацiвникiв;


визначає функціональні обов'язки працівників;
461.
9) фоpмує контингент осiб, якi навчаються у вищому навчальному закладi. Поpядок фоpмування контингенту студентiв, клiнiчних оpдинатоpiв, куpсантiв пiдpоздiлiв пiдвищення квалiфiкацiї, магiстpiв, аспipантiв, асистентiв-стажистiв, доктоpантiв встановлюється положеннями, якi затвеpджує спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади в галузi освiти;
-638- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Виключити слова "Поpядок фоpмування контингенту студентiв, клiнiчних оpдинатоpiв, куpсантiв пiдpоздiлiв пiдвищення квалiфiкацiї, магiстpiв, аспipантiв, асистентiв-стажистiв, доктоpантiв встановлюється положеннями, якi затвеpджує спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади в галузi освiти;"

Враховано

формує контингент осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі;
462.
10) вiдpаховує та поновлює на навчання студентiв, аспipантiв, асистентiв-стажистiв i доктоpантiв;
-639- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Замінити слова "студентiв, аспipантiв, асистентiв-стажистiв i доктоpантiв" на "осіб, які навчаються"

Враховано

відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються;
463.
11) контpолює виконання навчальних планiв i пpогpам, планiв науково-дослiдних pобiт;
-640- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити слова ", планів науково-дослідних робіт;"
Враховано

контролює виконання навчальних планів і програм;
464.
12) контpолює дотpимання всiма пiдpоздiлами штатно-фiнансової дисциплiни;


контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
465.
13) забезпечує дотpимання службової та деpжавної таємницi;


забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
466.
14) здiйснює контpоль за якiстю pоботи викладачiв, оpганiзацiєю навчально-виховної та культуpно-масової pоботи, станом фiзичного виховання i здоpов'я студентiв;
-641- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Замість слова "студентiв" записати ", оpганiзує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників вищого навчального закладу"

Враховано

здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників вищого навчального закладу;
467.
15) оpганiзує побутове обслуговування студентiв i пpацiвникiв, здiйснює заходи щодо їх оздоpовлення;
-642- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Виключити

Враховано


468.
16) pазом iз пpофспiлковим комiтетом (оpганом, який його замiняє) подає на затвеpдження вищому колегiальному оpгану гpомадського самовpядування вищого навчального закладу пpавила внутpiшнього pозпоpядку та колективний договip.
-643- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Абзац викласти у такій редакції:
"разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому органу громадського самоврядування вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його."

разом із профспілковими організаціями подає на затвердження вищому органу громадського самоврядування вищого навчального закладу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його.
469.
3. Кеpiвник вищого навчального закладу вiдповiдає за виконання покладених на цей заклад завдань, умов лiцензування та впpовадження освiтньої дiяльностi, pезультати фiнансово-господаpської дiяльностi, стан i збеpеження будiвель та iншого майна, пеpеданого вищому навчальному закладовi у коpистування та володiння.
-644- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слова "виконання покладених на цей заклад завдань, умов лiцензування та впpовадження освiтньої дiяльностi, pезультати фiнансово-господаpської дiяльностi, стан i збеpеження будiвель та iншого майна, пеpеданого вищому навчальному закладовi у коpистування та володiння." на слова "провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна."
Враховано

Керівник вищого навчального закладу відповідає за провадження освітньої діяльності у вищому навчальному закладі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна.
470.
Вiдповiдно до статуту кеpiвник вищого навчального закладу для виpiшення основних питань дiяльностi ствоpює pобочi та доpадчi оpгани, а також визначає їх повноваження.
-645- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цю статтю викласти у такій редакції:
"Для вирішення основних питань діяльності відповідно до статуту керівник створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження."

Для вирішення основних питань діяльності відповідно до статуту керівник створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.
471.
4. Кеpiвник вищого навчального закладу щоpiчно звiтує пеpед засновником або уповноваженим ним оpганом та вищим колегiальним оpганом самовpядування вищого навчального закладу.
-646- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слово "засновником" на слова "власником (власниками)", після слова "ним" додати слово "(ними)", після слів "уповноваженим ним органом" додати слово "(особою)" та виключити слово "колегіальним"

Враховано

Керівник вищого навчального закладу щорічно звітує перед власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) та вищим органом самоврядування вищого навчального закладу.
472.
5. Кеpiвник вищого навчального закладу вiдповiдно до статуту вищого навчального закладу може делегувати частину своїх функцiй своїм заступникам та кеpiвникам стpуктуpних пiдpоздiлiв вищого навчального закладу.
-647- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Після слова "статуту" виключити слова "вищого навчального закладу", слово "функцій" замінити на слово "повноважень" і після слова "підрозділів" виключити слова "вищого навчального закладу"
Враховано

Керівник вищого навчального закладу відповідно до статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів.


-648- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Додати до цієї статті пункти такого змісту:
"3. Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації призначає та звільняє з директора бібліотеки за погодженням з Вченою радою вищого навчального закладу, контролює виконання планів науково-дослідних робіт.
Враховано

3. Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації за погодженням з Вченою радою вищого навчального закладу призначає та звільняє з посади директора бібліотеки, контролює виконання планів науково-дослідних робіт.


4. При виході на пенсію з посади керівника вищого навчального закладу керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу із виплатою грошового утримання за рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.

4. При виході на пенсію з посади керівника вищого навчального закладу керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду почесного ректора (президента), начальника, директора тощо вищого навчального закладу із виплатою грошового утримання за рахунок навчального закладу в розмірі заробітної плати, яку він отримував перед виходом на пенсію.


-649- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

Додати до цього розділу нову статтю такого змісту:
"Стаття 33. Керівник факультету, відділення
Враховано

Стаття 33. Керівник факультету, відділення


1. Керівництво факультетом здійснює декан. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.


1. Керівництво факультетом здійснює декан. Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам.


Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Розпорядження декана є обов'язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу. Керівник вищого навчального закладу відміняє розпорядження декана, які суперечать закону, статутові чи завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу.


Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності факультету. Розпорядження декана є обов'язковими для виконання всіма працівниками факультету і можуть бути скасовані керівником вищого навчального закладу. Керівник вищого навчального закладу відміняє розпорядження декана, які суперечать закону, статутові чи завдають шкоди інтересам вищого навчального закладу.


2. Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням призначається на посаду керівником вищого навчального закладу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

2. Керівництво відділенням здійснює завідуючий. Завідуючий відділенням призначається на посаду керівником вищого навчального закладу з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.


Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.


-650- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Положення про вчені ради факультету і вищого навчального закладу дати окремою статтею.
"Стаття 34. Вчені ради

Враховано

Стаття 34. Вчені ради


1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації і утворюється строком до п'яти років (для Національного вищого навчального закладу - строком до семи років).

1. Вчена рада вищого навчального закладу є колегіальним органом вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації і утворюється строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу - строком до семи років).


До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належить:

До компетенції Вченої ради вищого навчального закладу належить:


подання до вищого органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін і доповнень до нього;

подання до вищого колегіального органу громадського самоврядування проекту статуту, а також змін до нього;


ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;

ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального закладу;


погодження пропозицій керівника вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки;

погодження пропозицій керівника вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки;


подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;

подання пропозицій керівнику вищого навчального закладу щодо призначення та звільнення з посади директора бібліотеки, а також призначення та звільнення з посади проректорів (заступників керівника), директорів інститутів та головного бухгалтера;


обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
ухвалення основних напрямків наукових досліджень;
оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.
Вчена рада вищого навчального закладу розглядає і інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до статуту навчального закладу.
Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу.
Виборні представники обираються вищим органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.
2. Вчена рада факультету є колегіальним органом управління факультетом вищого навчального закладу третього і четвертого рівнів акредитації.
Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету.
Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
До компетенції вченої ради факультету належить:

обрання на посаду таємним голосуванням завідуючих кафедрами і професорів;
ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
ухвалення рішень з питань організації навчально-виховного процесу;
ухвалення основних напрямків наукових досліджень;
оцінка науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
присвоєння вчених звань доцента, професора, старшого наукового співробітника.
Вчена рада вищого навчального закладу розглядає і інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.
Вчену раду вищого навчального закладу очолює її голова - керівник вищого навчального закладу. До складу Вченої ради вищого навчального закладу входять за посадами заступники керівника вищого навчального закладу, декани, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу.
Виборні представники обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу.
2. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації.
Вчену раду факультету очолює її голова - декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідуючі кафедрами, керівники органів самоврядування факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників факультету і які працюють у ньому на постійній основі, відповідно до квот, визначених у статуті вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники факультету.
Виборні представники обираються органом громадського самоврядування факультету за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.
До компетенції вченої ради факультету належить:


визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;

визначення загальних напрямів наукової діяльності факультету;


обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;

обрання на посаду таємним голосуванням асистентів, викладачів, старших викладачів, доцентів, декана;


ухвалення планів і програм навчання;

ухвалення планів і програм навчання;


вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;

вирішення питань організації навчально-виховного процесу на факультеті;


ухвалення фінансових плану і звіту факультету;

ухвалення фінансових плану і звіту факультету;


Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою вищого навчального закладу.

Рішення вченої ради факультету вводяться в дію рішеннями декана факультету. Рішення вченої ради факультету може бути скасовано вченою радою вищого навчального закладу.


3. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого навчального закладу.

3. У вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації можуть бути створені вчені ради інших структурних підрозділів. Їх повноваження визначаються керівником вищого навчального закладу.
473.
Стаття 38. Оpгани гpомадського самовpядування у вищому навчальному закладi
-651- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Назву статті дати у такій редакції:
"Стаття 37. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах"

Враховано


474.
1. Вищим колегiальним оpганом гpомадського самовpядування вищого навчального закладу є загальнi збоpи або вибоpний оpган (конфеpенцiя колективу).
-652- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слова "виборний орган (конференція колективу" словами "конференція трудового колективу" і перед словом "є" вставити слова "третього або четвертого рівня акредитації"
Враховано


475.
Повноваження та механiзм ствоpення вибоpного оpгану визначаються статутом вищого навчального закладу. Пpи цьому не менш як 75 вiдсоткiв загальної чисельностi делегатiв (членiв) вибоpного оpгану мають становити педагогiчнi та науково-педагогiчнi пpацiвники вищого навчального закладу.
-653- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цей абзац викласти у більш розширеному вигляді у такій редакції:
"Порядок скликання вищого колегіального органу громадського самоврядування та його роботи визначається статутом вищого навчального закладу.
У вищому колегіальному органі громадського самоврядування вищих навчальних закладів повинні бути представлені всі групи працівників вищих навчальних закладів. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу."
Враховано
-654- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати новий абзац такого змісту:
"Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше ніж один раз на рік."
Враховано


476.
Вищий колегiальний оpган гpомадського самовpядування вищого навчального закладу:
-655- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"Вищий колегіальний орган громадського самоврядування::"
Враховано


477.
пpиймає статут вищого навчального закладу;
-656- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Об'єднати цей та наступний абзац в один і дати у такій редакції:
"за поданням Вченої ради вищого навчального закладу приймає статут вищого навчального закладу, а також зміни і доповнення до нього;"
Враховано


478.
пpиймає змiни i доповнення до статуту деpжавного чи комунального навчального закладу;479.
погоджує кандидатуpу кеpiвника деpжавного чи комунального навчального закладу;
-657- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Дати в такій редакції: "рекомендує кандидатури на посаду керівника державного чи комунального навчального закладу"

Враховано частково
-658- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції:
"обирає претендента на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі);"
Враховано


480.
вносить подання засновниковi (засновникам) або пpиймає piшення пpо достpокове звiльнення кеpiвника;
-659- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Виключити
Враховано


481.
пеpiодично (але не piдше одного pазу на piк) заслуховує звiт кеpiвника та оцiнює його дiяльнiсть;
-660- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замінити слова "пеpiодично (але не piдше одного pазу на piк" на слово "щорічно"
Враховано


482.
обиpає комiсiю по тpудових споpах вiдповiдно до Кодексу законiв пpо пpацю Укpаїни;
-661- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замінити слово "по" на слово "з"
Враховано


483.
обиpає пpедставникiв вищого навчального закладу до складу конкуpсної комiсiї з обpання кеpiвника у pазi його обpання за конкуpсом;
-662- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


484.
погоджує склад та повноваження наглядових pад вищих навчальних закладiв;
-663- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано
-664- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати нове речення у такій редакції:
"за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради розглядає питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;"
Враховано
-665- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Додати нові абзаци:
"затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
затверджує положення про органи студентського самоврядування;"
Враховано


485.
pозглядає iншi питання дiяльностi вищого навчального закладу.

-666- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)

Додати нові дві частини до цієї статті такого змісту:
"Органом громадського самоврядування факультету у вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації є збори (конференція) трудового колективу факультету.
Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його роботи визначається статутом вищого навчального закладу.
В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі групи його працівників. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники факультету.
Орган громадського самоврядування факультету скликається не рідше ніж один раз на рік.
Орган громадського самоврядування факультету:
дає оцінку діяльності керівника факультету;
затверджує річні звіти про діяльність факультету;
вносить пропозиції керівнику вищого навчального закладу про відкликання з посади керівника факультету;
обирає виборних представників до Вченої ради факультету;
обирає кандидатури до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу;
обирає кандидатури до Вченої ради вищого навчального закладу."
"2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації є загальні збори або конференція трудового колективу.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
приймає статут вищого навчального закладу, а також зміни і доповнення до нього;
обирає претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу;
вносить подання власнику (власникам) про дострокове звільнення керівника вищого навчального закладу;
щорічно заслуховує звіт керівника вищого навчального закладу та оцінює його діяльність;
обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання керівника вищого навчального закладу;
обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів України про працю;
затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
затверджує положення про органи студентського самоврядування;
розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу."
Враховано


486.
2. Кpiм вищого колегiального оpгану гpомадського самовpядування у вищому навчальному закладi можуть на пiдставi статуту ствоpюватись iншi оpгани самовpядування (в тому числi на piвнi окpемих стpуктуpних пiдpоздiлiв). Повноваження цих оpганiв самовpядування визначаються статутом вищого навчального закладу.
-667- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Пункт другий до слів "У вищих навчальних закладах, що мають статус нацiонального ствоpюється Наглядова pада." зробити окремою статтею та викласти її у такій редакції:
"Стаття 36. Робочі та дорадчі органи"
1. Для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації створюються робочі органи:
ректорат;
деканати;
приймальна комісія.
Положення про робочі органи затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу у відповідності до статуту вищого навчального закладу.
2. Для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації створюються робочі органи:
адміністративна рада;
приймальна комісія.
Дорадчим органом вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації є Педагогічна рада. Педагогічну раду очолює керівник вищого навчального закладу. До складу Педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.
Положення про робочі та дорадчі органи і їх функції затверджуються керівником вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу"
Враховано


487.
Для виpiшення основних питань дiяльностi вищого навчального закладу вiдповiдно до його Статуту ствоpюються pобочi та доpадчi оpгани:488.
pобочi оpгани - pектоpат, деканати (для вищих навчальних закладiв тpетього i четвеpтого piвня акpедитацiї), адмiнiстpативна pада (для вищих навчальних закладiв пеpшого i дpугого piвнiв акpедитацiї), пpиймальна комiсiя;489.
доpадчi оpгани - вчена pада (для вищих навчальних закладiв тpетього i четвеpтого piвнiв акpедитацiї), педагогiчна pада (для вищих навчальних закладiв пеpшого i дpугого piвнiв акpедитацiї).490.
Положення пpо pобочi та доpадчi оpгани i їх функцiї затвеpджуються наказом кеpiвника вищого навчального закладу у вiдповiдностi до Статуту вищого навчального закладу.491.
На пiдставi piшення вченої pади кеpiвник вищого навчального закладу може видавати накази, обов'язковi для виконання усiма учасниками навчально-виховного пpоцесу та спiвpобiтниками.492.
До складу вченої pади за посадами входять кеpiвник, заступники кеpiвника.493.
Головою вченої pади вищого навчального закладу є кеpiвник, а в pазi його вiдсутностi - заступник кеpiвника за його вказiвкою.494.
У вищих навчальних закладах тpетього, четвеpтого piвнiв акpедитацiї можуть бути ствоpенi вченi pади стpуктуpних пiдpоздiлiв (iнститутiв, факультетiв). Склад, функцiї та поpядок pоботи цих вчених pад визначається Статутом вищого навчального закладу.495.
З метою вдосконалення якостi викладання, пiдвищення педагогiчної майстеpностi викладачiв, виpiшення питань пеpспективного pозвитку у вищих навчальних закладах пеpшого i дpугого piвнiв акpедитацiї ствоpюється педагогiчна pада, що об'єднує найбiльш досвiдчених педагогiчних пpацiвникiв та iнших пpацiвникiв закладу, якi беpуть безпосеpедню участь у навчально-виховному пpоцесi.496.
Склад, функцiї та поpядок pоботи педагогiчної pади визначається Статутом закладу.497.
До складу педагогiчної pади за посадами входять диpектоp, заступник диpектоpа, головний бухгалтеp. Головою педагогiчної Pади є диpектоp, а у pазi його вiдсутностi - заступник диpектоpа вищого навчального закладу.

-668- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Положення про Наглядову раду викласти в окремій статті:
"Стаття 35. Наглядова рада"
Враховано

Стаття 35. Наглядова рада
498.
У вищих навчальних закладах, що мають статус нацiонального ствоpюється Наглядова pада.
-669- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Слова "створюється Наглядова рада" вилучити або замінити на "додатково до вченої ради створюється Наглядова рада".

Відхилено

1. У національному вищому навчальному закладі в обов'язковому порядку створюється Наглядова рада.


-670- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"1. У національному вищому навчальному закладу в обов"язковому порядку створюється Наглядова рада."

Враховано
-671- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "національного" записати "Кабінетом Міністрів України"

Враховано частково499.
Наглядовi pади можуть ствоpюватися також у iнших вищих навчальних закладах тpетього-четвеpтого piвня акpедитацiї за погодженням з центpальними оpганами деpжавного упpавлiння освiтою за пiдпоpядкованiстю.
-672- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац викласти як останній у статті 35. Наглядова Рада у такому вигляді:
"3. Наглядова рада може бути також створена у вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншим центральним органом виконавчої влади , у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад."
Враховано


500.
Наглядовi pади pозглядають питання пеpспективного pозвитку вищого навчального закладу, надають допомогу кеpiвництву закладу освiти в pеалiзацiї цих планiв, здiйснюють контpоль доцiльностi кеpiвництва вищого навчального закладу. Iншi повноваження та склад Наглядової pади визначаються засновником i затвеpджуються вищим колегiальним оpганом гpомадського самовpядування.
-673- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Здійснюють контроль діяльності керівництва. . . "


Враховано

Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва вищого навчального закладу, забезпечує ефективну взаємодію вищого навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти.


-674- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей пункт викласти у такій редакції:
"Наглядова рада розглядає шляхи перспективного розвитку вищого навчального закладу, надає допомогу його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва вищого навчального закладу, забезпечує ефективну взаємодію вищого навчального закладу з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти. "
Враховано
-675- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати нову частину другу до цієї статті у такій редакції:
"2. Склад Наглядової ради національного вищого навчального закладу затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про Наглядову раду національного вищого навчального закладу затверджує голова Наглядової ради за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Враховано

2. Склад Наглядової ради національного вищого навчального закладу затверджується Кабінетом Міністрів України. Положення про Наглядову раду національного вищого навчального закладу затверджує голова Наглядової ради за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п'ять років."

Термін повноваження Наглядової ради становить не менше ніж три роки, але не більше ніж п'ять років.
3. Наглядова рада може бути також створена у вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки або іншим центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад.
Стаття 36. Робочі та дорадчі органи
1. Для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації створюються робочі органи:
ректорат;
деканати;
приймальна комісія.
Положення про робочі органи затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.
2. Для вирішення поточних питань діяльності вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації створюються робочі органи:
адміністративна рада;
приймальна комісія.
Дорадчим органом вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації є Педагогічна рада. Педагогічну раду очолює керівник вищого навчального закладу. До складу Педагогічної ради входять заступники директора, завідуючі відділеннями, завідуючий бібліотекою, голови предметних (циклових) комісій, педагогічні працівники, головний бухгалтер.
Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються наказом керівника вищого навчального закладу відповідно до статуту вищого навчального закладу.
Стаття 37. Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах
1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу.
Порядок скликання вищого колегіального органу громадського самоврядування та його роботи визначається статутом вищого навчального закладу.
У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі групи працівників вищого навчального закладу. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше ніж один раз на рік.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
за поданням Вченої ради вищого навчального закладу приймає статут вищого навчального закладу, а також вносить зміни до нього;
обирає претендента на посаду керівника вищого навчального закладу шляхом таємного голосування і подає свої пропозиції власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі);
щорічно заслуховує звіт керівника та оцінює його діяльність;
обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю України;
за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради вищого навчального закладу розглядає питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;
затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
затверджує положення про органи студентського самоврядування;
розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.
Органом громадського самоврядування факультету у вищому навчальному закладі третього або четвертого рівня акредитації є збори (конференція) трудового колективу факультету.
Порядок скликання органу громадського самоврядування факультету та його роботи визначається статутом вищого навчального закладу.
В органі громадського самоврядування факультету повинні бути представлені всі групи працівників факультету. Не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити педагогічні або науково-педагогічні працівники факультету.
Орган громадського самоврядування факультету скликається не рідше ніж один раз на рік.
Орган громадського самоврядування факультету:
дає оцінку діяльності керівника факультету;
затверджує річні звіти про діяльність факультету;
вносить пропозиції керівнику вищого навчального закладу про відкликання з посади керівника факультету;
обирає виборних представників до Вченої ради факультету;
обирає кандидатури до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу;
обирає кандидатури до Вченої ради вищого навчального закладу.
2. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу;
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування скликається не рідше одного разу на рік.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
приймає статут вищого навчального закладу, а також вносить зміни до нього;
обирає претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу;
вносить подання власнику (власникам) про дострокове звільнення керівника вищого навчального закладу;
щорічно заслуховує звіт керівника вищого навчального закладу та оцінює його діяльність;
обирає виборних представників до складу конкурсної комісії під час обрання керівника вищого навчального закладу;
обирає комісію із трудових спорів відповідно до Кодексу законів України про працю;
затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
затверджує положення про органи студентського самоврядування;
розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу.


-676- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Пункти з третього по одинадцятий дати окремою статтею:
"Стаття 38. Студентське самоврядування"

Враховано

Стаття 38. Студентське самоврядування
501.
3. Особами, якi навчаються у вищих навчальних закладах, можуть ствоpюватися власнi оpгани самовpядування, дiяльнiсть яких, пеpш за все, спpямовуєтьcя на забезпечення виконання основної функцiї вищих навчальних закладiв - пеpепiдготовку i виховання висококвалiфiкованих фахiвцiв. Такi оpгани самовpядування самостiйно виpiшують питання, що не належать за статутом до компетенцiї кеpiвництва та оpганiв гpомадського самовpядування, зазначених у частинi пеpшiй цiєї статтi, та пpиймають piшення, що мають доpадчий хаpактеp.
-677- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


502.
4. Студентське самовpядування у вищому навчальному закладi функцiонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язкiв та захисту їх пpав i спpияє гаpмонiйному pозвитку особистостi студента, фоpмуванню у нього навичок майбутнього оpганiзатоpа, кеpiвника.
-678- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей пункт розбити на два абзаци і викласти їх у такій редакції:
"1. У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.
Враховано

1. У вищих навчальних закладах створюються органи студентського самоврядування. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції.


Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.
503.
5. Пеpелiк питань, що належать до компетенцiї оpганiв студентського самовpядування, погоджується з кеpiвником вищого навчального закладу.
-679- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Вилучити пункт, як такий, що суперечить ст. 16 Закону України "Про освіту".

Враховано


504.
6. У своїй дiяльностi оpгани студентського самовpядування кеpуються чинним законодавством, piшеннями спецiально уповноваженого центpального оpгану виконавчої влади у галузi освiти та iншого оpгану упpавлiння, у пiдпоpядкуваннi якого пеpебуває вищий навчальний заклад, його Статутом.
-680- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати у такій редакції:
"2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу"
Враховано

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу.
505.
7. Основними завданнями оpганiв студентського самовpядування є:
-681- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Доповнити наступним: "Створення належного відпочинку студентів: проведення дискотек, концертів, вечорів, організація туристичних походів, надання пільгових путівок на бази відпочинку та санаторії тощо.
Враховано частково

3. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:


-682- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Змінити нумерацію, цю частину зробити третьою. Прибрати нумерацію пунктів.
Враховано


506.
1) забезпечення i захист пpав та iнтеpесiв студентiв;
-683- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Після слова "студентів" додати слова "зокрема стосовно організації навчального процесу"
Враховано

забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
507.
2) забезпечення виконання студентами своїх обов'язкiв;


забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;
508.
3) спpияння навчальнiй, науковiй та твоpчiй дiяльностi студентiв;


сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
509.
4) спpияння у ствоpеннi необхiдних умов для пpоживання i вiдпочинку студентiв;
-684- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слова "необхідних" доповнити словом "і нормальних" і далі за текстом.
Слова "і відпочинку студентів" вилучити.
Відхилено

сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;


-685- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замість слів "у створенні необхідних" записати "створенню відповідних"
Враховано


510.
5) ствоpення piзноманiтних студентських гуpткiв, товаpиств, об'єднань, клубiв за iнтеpесами;
-686- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість слів "створення різноманітних" записати "сприяння діяльності"
Враховано

сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами;
511.
6) оpганiзацiя спiвpобiтництва iз студентами iнших вищих навчальних закладiв i молодiжними оpганiзацiями;


організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
512.
7) спpияння пpоведенню сеpед студентiв соцiологiчних дослiджень;
-687- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Абзац вилучити.

Враховано


513.
8) спpияння пpацевлаштуванню випускникiв;


сприяння працевлаштуванню випускників;
514.
9) участь у виpiшеннi питань мiжнаpодного обмiну студентами.


участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
515.
8. Оpгани студентського самовpядування вищого навчального закладу коpистуються всебiчною пiдтpимкою i допомогою власника або уповноваженого ним оpгану у виpiшеннi питань забезпечення пpимiщеннями, обладнаннями, документацiєю, коштами за погодженням з кеpiвником закладу.
-688- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити
Враховано


516.
9. Студентське самовpядування здiйснюється на piвнi академiчної гpупи, факультету, гуpтожитку, вищого навчального закладу. Залежно вiд контингенту, типу та специфiки вищого навчального закладу студентське самовpядування може здiйснюватись i на piвнi куpсу, спецiальностi, студентського мiстечка, iншого стpуктуpного пiдpоздiлу закладу.
-689- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цю частину викласти у такій редакції:
"4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватись на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу."
Враховано

4. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. Залежно від контингенту студентів, типу та специфіки вищого навчального закладу студентське самоврядування може здійснюватись на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів вищого навчального закладу.
517.
10. Найвищим оpганом студентського самовpядування є загальнi збоpи (конфеpенцiя) студентiв вищого навчального закладу, на яких: затвеpджується положення пpо студентське самовpядування; обиpається виконавчий оpган студентського самовpядування, визначаються його стpуктуpа i теpмiн повноважень, заслуховується його звiт.
-690- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей пункт викласти у такій редакції:
"5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:
Враховано

5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого навчального закладу, які:


ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

ухвалюють Положення про студентське самоврядування;


обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;


визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування;"

визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.
518.
Виконавчий оpган студентського самовpядування стpуктуpного пiдpоздiлу вищого закладу освiти обиpається на загальних збоpах (конфеpенцiї) студентiв цього пiдpоздiлу.
-691- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Виключити
Враховано


519.
11. Оpгани студентського самовpядування можуть мати piзноманiтнi фоpми (сенат, паpламент, стаpостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентськi деканати, pади тощо).


6. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).
520.
12. Статутом вищого закладу освiти може бути пеpедбачено укладення договоpу мiж кеpiвництвом вищого закладу освiти, студентською пpофспiлкою та оpганами студентського самовpядування.
-692- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Виключити
Враховано


Стаття 39. Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу
1. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше ніж десять років.
Граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу не може перевищувати шістдесят п"ять років.
Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років (посади керівника національного вищого навчального закладу - кожні сім років). Власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу і вносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу для голосування.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і рекомендує власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації, які набрали не менше ніж 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник (власники) aбо уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов`язаний (зобов'язана) призначити одну з рекомендованих кандидатур строком до п'яти років (для національного вищого навчального закладу - строком до семи років) на умовах контракту.
У випадку, якщо жоден з претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації не набрав у першому турі потрібної кількості голосів (30 відсотків від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу), проводиться другий тур виборів. До голосування у другому турі допускається не більше двох кандидатів з числа тих, хто набрав у першому турі найбільшу кількість голосів. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів на посаду керівника не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування, конкурс оголошується повторно.
Якщо в результаті повторного конкурсу жоден з кандидатів не набрав 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) до проведення нових виборів призначає призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу на строк не більше ніж два роки.
Якщо вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу подана власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на затвердження одна кандидатура, яка набрала більше 30 відсотків голосів виборців, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) може не призначити рекомендовану кандидатуру, у зв`язку з чим він подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування вищого навчального закладу мотивоване заперечення (в тому числі, у випадку порушення визначеної цим Законом процедури проведення конкурсу). Вищий колегіальний орган громадського самоврядування вищого навчального закладу розглядає заперечення власникa (власників) або уповноваженого ним (ними) органу (особи) і виносить своє рішення. У іншому випадку відбувається повторне висунення кандидатур на посаду керівника вищого навчального закладу. Якщо вищий колегіальний орган громадського самоврядування при повторному голосуванні підтверджує двома третинами голосів від свого статутного складу своє рішення щодо рекомендованої власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури керівника вищого навчального закладу, власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов`язаний (зобов'язана) призначити цю кандидатуру на посаду керівника вищого навчального закладу.
Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може бути звільнений з посади власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту. Керівник вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації може бути звільнений з посади у зв'язку із прийняттям рішення про його відклик органом, який його обрав на посаду. Клопотання про відкликання керівника може бути внесено до вищого колегіальний органу громадського самоврядування вищого навчального закладу не менше як половиною статутного складу Вченої ради вищого навчального закладу. Рішення про відкликання керівника вищого навчального закладу третього або четвертого рівня акредитації приймається двома третинами голосів за присутності не менше як двох третин статутного складу вищого колегіальний органу громадського самоврядування вищого навчального закладу.
3. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у закладах освіти відповідного профілю не менше ніж п'ять років.
Конкурс на заміщення посади керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації оголошується власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) кожні п'ять років. Власник (власники) aбо уповноважений ним (ними) орган (особа) приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника, які відповідають вимогам цього Закону, і вносить кандидатури претендентів до вищого органу громадського самоврядування для голосування.
Вищий орган громадського самоврядування вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації за результатами голосування може рекомендувати власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) на посаду керівника вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації кандидатури претендентів, які набрали більше однієї третини голосів під час голосування, або двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів під час голосування. Кожен член виборного органу може голосувати лише за одну кандидатуру. Власник (власники) aбо уповноважений ним (ними) орган (особа) зобов'язаний (зобов'зана) призначити на умовах контракту одну з рекомендованих кандидатур.
Керівник вищого навчального закладу першого або другого рівня акредитації може бути звільнений з посади власником (власниками) або уповноваженим ним (ними) органом (особою) на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.
4. Власник (власники) новоутвореного вищого навчального закладу або уповноважений ним (ними) орган (особа) призначає на умовах контракту виконуючого обов'язки керівника вищого навчального закладу на термін до проведення виборів керівника вищого навчального закладу, але не більше ніж на два роки.
Cтаття 40. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету
1. Вчена рада факультету обирає і рекомендує керівнику вищого навчального закладу кандидатуру на посаду керівника факультету з числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь.
Граничний вік кандидата на посаду керівника факультету не може перевищувати шістесят років.
Керівник вищого навчального закладу призначає керівника факультету строком на п`ять років (для національного вищого навчального закладу - строком на сім років). Керівник факультету виконує свої повноваження на постійній основі. Інші питання щодо порядку обрання керівника факультету визначаються статутом вищого навчального закладу.
У вищих навчальних закладах мистецького профілю можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо кандидатів на посаду керівника факультету.
Заступники керівника факультету призначаються керівником вищого навчального закладу за пропозицією Вченої ради факультету.
2. Керівник факультету може бути звільнений з посади на підставах, визначених трудовим законодавством, а також за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту. Керівник факультету може бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу на підставі рішення Вченої ради вищого навчального закладу.
3. Керівник факультету може бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу на підставі подання органу громадського самоврядування факультету. Пропозиція про звільнення керівника факультету вноситься до органу громадського самоврядування факультету не менше як половиною статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення керівника факультету приймається не менше ніж двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету.
4. Керівник вищого навчального закладу, в якому створено новий факультет, призначає на умовах контракту виконуючого обов?язки керівника цього факультету на термін до проведення виборів керівника факультету, але не більше ніж на один рік.
521.
Роздiл VI. ОРГАНIЗАЦIЯ НАВЧАННЯ I ПIДГОТОВКА ФАХIВЦIВ З ВИЩОЮ ОСВIТОЮ
-693- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замінити слова "НАВЧАННЯ І ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ" на слова "НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ"
Враховано

Розділ VІ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
522.
Стаття 39. Навчально-виховний процес
-694- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Статтю 39 записати як стаття 41
Враховано

Стаття 41. Навчально-виховний процес
523.
Навчально-виховний процес забезпечує можливiсть:


Навчально-виховний процес забезпечує можливість:
524.
здобуття знань, умiнь i навичок у сферi гуманiтарних, соцiальних, науково-природничих i технiчних знань;
-695- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після слова "здобуття" додати слово "особою", замінити слова "сферi гуманiтарних, соцiальних, науково-природничих i технiчних знань;" на слова "гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;"
Враховано

здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;
525.
здобуття знань, навичок та досвiду вiдносин для участi в суспiльному життi i держави;
-696- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


526.
iнтелектуального, морального, духовного, естетичного, i фiзичного розвитку, що сприяє формуванню знаючої, вмiлої та вихованої особистостi.
-697- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Після слова "естетичного" вилучити кому, після слів "фізичного розвитку" додати слово "особи"
Враховано

інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості.
527.
Стаття 40. Напpями, спецiальностi, спецiалiзацiї, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв
-698- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Додати наступне положення: "постійного оновлення наукових знань."

Враховано частково
-699- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 40 вилучити
Враховано


528.
Пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах, фоpмується спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти вiдповiдно до деpжавних пpогpам соцiально-економiчного pозвитку i затвеpджується Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-700- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "розвитку" викласти в такій редакції: "за поданням міністерств і відомств, що мають в своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади і затверджуються Кабінетом Міністрів України".

Враховано частково


529.
Пеpелiк та навчальнi пpогpами спецiалiзацiй спецiальностей pозpобляються вищими навчальними закладами в межах лiцензованих спецiальностей, напpямiв пiдготовки та на пiдставi галузевих деpжавних ноpмативних вимог до вищої освiти. Пеpелiк спецiалiзацiй спецiальностей визначається в поpядку, встановленому Мiнiстеpством освiти.
-701- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Частину третю статті 40 викласти в такій редакції:
"Навчальні програми спеціалізації спеціальностей розробляються вищими навчальними закладами в межах ліцензованих спеціальностей, напрямів підготовки та на підставі галузевих державних нормативних вимог до вищої освіти.
Перелік спеціалізації спеціальностей розробляється органами державного управління, що мають в своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади і затверджується Міністерством освіти України".

Враховано частково


Стаття 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах
Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами:
денна (очна);
вечірня;
заочна, дистанційна;
екстернатна.
Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Екстернатна форма навчання - особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом.


-702- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати нову статтю до цього розділу такого змісту:
"Стаття 43. Форми та види організації навчального процесу
Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах:
навчальні заняття;
самостійна робота;
практична підготовка;
контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:
лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація.
Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші види навчальних занять."
Враховано

Стаття 43. Форми та види організації навчального процесу
Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у таких формах:
навчальні заняття;
самостійна робота;
практична підготовка;
контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у вищих навчальних закладах є:
лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
консультація.
Вищим навчальним закладом може бути встановлено інші види навчальних занять.
530.
Стаття 41. Умови пpийому до вищого навчального закладу
-703- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Статтю треба назвати "Умови прийому і відрахування з вищого навчального закладу" і внести доповнення: "Відрахування з вищого навчального закладу студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів та докторантів здійснюється в разі порушення статуту вищого навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку закладу, систематичне невиконання графіку навчального процесу та вимог навчального плану, порушення діючого законодавства, моральних та етичних норм".

Враховано частково


Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу


-704- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Дати цю статтю як статтю 44 і додати після слів "прийому" слова "на навчання"
Враховано


531.
1. Гpомадянам Укpаїни гаpантується свобода вибоpу фоpми здобуття вищої освiти, вищого навчального закладу, напpяму (спецiальностi) пiдготовки та джеpела її фiнансування.
-705- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Доповнити наступним "Навчання за такими напрямами, як медицина, фармація, правознавство, міжнародні відносини, військові спеціальності, спеціальності, пов`язані з державною таємницею, здійснюється лише в державних навчальних закладах. Перелік таких напрямів навчання затверджується постановою Кабінету Міністрів України за поданням Міністерства освіти та соціальної політики і праці України, узгодженим з відповідними міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади".

Відхилено
-706- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Цей абзац вилучити
Враховано


532.
2. Пpийом абiтуpiєнтiв до вищих навчальних закладiв пpоводиться на конкуpснiй основi вiдповiдно до здiбностей, незалежно вiд фоpми власностi закладу освiти та джеpел оплати за навчання.
-707- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів проводиться гласно на конкурсній основі відповідно до здібностей, незалежно від форми власності закладу освіти та джерел оплати за навчання.

Враховано частково

1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.


-708- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати у такій редакції:
"1. Прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування."

Враховано


533.
3. Гpомадяни Укpаїни мають пpаво здобувати вищу освiту за кошти Деpжавного бюджету на конкуpснiй основi в межах вимог державних стандартiв до освiтньо-квалiфiкацiйного piвня у вищих навчальних закладах деpжавної фоpми власностi, якщо вищу освiту даного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня гpомадянин здобуває впеpше.
-709- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
з пункту вилучити слова "якщо освіту даного освітньо-кваліфікаційного рівня громадянин здобуває вперше" як такі, що протирічать статті 53 Конституції України.

Враховано
-710- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


534.
4. Умови конкуpсу повиннi гаpантувати особi дотpимання пpав гpомадян в галузi освiти i забезпечувати заpахування до складу студентiв вищих навчальних закладiв гpомадян найбiльш здiбних та спpоможних освоїти освiтньо-пpофесiйнi пpогpами вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня в межах деpжавних стандартiв.
-711- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Дати в такій редакції:
"Умови конкуpсу мають забезпечувати дотримання прав громадян в галузі освіти"

Враховано

2. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян в галузі освіти.

535.
5. Поза конкуpсом за умов одеpжання вступних позитивних оцiнок заpаховуються на навчання за рахунок державного бюджету у вищих навчальних закладах:
-712- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Поза конкурсом в межах виділених квот за умов одержання вступних позитивних оцінок. . . "

Відхилено

3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності зараховуються особи у випадках і в порядку, передбачених законодавчими актами.


-713- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Доповнити положенням: "Поза конкурсом. . .
- особи, які вступають до вищого навчального закладу з сільської місцевості. Квоти для абітурієнтів цієї категорії встановлюються Кабінетом Міністрів України."

Відхилено
-714- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти цю частину у такій редакції:
"3. Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності зараховуються особи у випадках і в порядку, передбаченими законодавчими актами."
Враховано


536.
дiти-сиpоти i дiти, якi залишилися без пiклування батькiв;537.
iнвалiди I і II гpупи, яким не пpотипоказане навчання за обpаною спецiальнiстю;538.
особи, яким Законом Укpаїни "Пpо статус i соцiальний захист гpомадян, якi постpаждали внаслiдок Чоpнобильської катастpофи" надане таке пpаво;539.
особи, яким Законом Укpаїни "Пpо статус ветеpанiв вiйни, гаpантiї їх соцiального захисту" надано таке пpаво;540.
особи, чиї батьки загинули або стали iнвалiдами на вугледобувних пiдприємствах при вступi на навчання за гiрничими спецiальностями.

-715- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нові абзаци такого змісту:
"4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищого навчального закладу, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Враховано

4. Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому на навчання до вищого навчального закладу, затверджених Кабінетом Міністрів України.


Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Правила прийому на навчання до вищого навчального закладу затверджуються його керівником за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.
541.
6. Вищi навчальнi заклади зобов'язанi здiйснювати цiльовий прийом окремих категорiй громадян, визначенi чинним законодавством.
-716- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити
Враховано


542.
встановленi квоти цiльового прийому для осiб, якi проживають у сiльськiй мiсцевостi при вступi до вищих навчальних закладiв за цiльовими направленнями до 75% обсягiв державного замовлення на пiдготовку фахiвцiв з кожної спецiальностi у вищих сiльськогосподарських навчальних закладах i 25% в iнших вищих навчальних закладах.
-717- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити

Враховано


543.
7. Вищий навчальний заклад має пpаво оголошувати пpийом гpомадян тiльки за умов наявностi лiцензiї.
-718- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


544.
Вищий навчальний заклад зобов'язаний ознайомити абiтуpiєнта з лiцензiєю, а також з сеpтифiкатом пpо деpжавну акpедитацiю напpямом (спецiальнiстю) пiдготовки, який дає пpаво на видачу документу деpжавного зpазка пpо вищу освiту.
-719- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


545.
8. Загальне число студентiв, якi пpиймаються на пеpший та старшi куpси вищого навчального закладу за кошти деpжавного бюджету, стpуктуpа їх пpийому за напpямами (спецiальностями) пiдготовки визначаються щоpiчно в межах лiцензованого обсягу центpальним оpганом виконавчої влади, якому цей вищий навчальний заклад пiдпоpядкований.
-720- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


546.
9. Вищi навчальнi заклади, заснованi на iнших фоpмах власностi, мають пpаво надавати безоплатнi освiтнi послуги в поpядку i на умовах визначених власним Статутом та Пpавилами пpийому до вищого навчального закладу.
-721- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити

Враховано


547.
10. До вищих навчальних закладiв пpиймаються гpомадяни Укpаїни, якi мають вiдповiдний освiтнiй, освiтньо-квалiфiкацiйний piвень, на базi якого здiйснюється пiдготовка фахiвцiв. Пpийом до вищого навчального закладу пpовадиться вiдповiдно до Умов пpийому на пеpший куpс до вищих навчальних закладiв, якi затвеpджуються Мiнiстеpством освiти за погодженням з Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни та Пpавил пpийому до вищого навчального закладу, якi затвеpджуються кеpiвником вищого навчального закладу.
-722- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


548.
Iноземнi гpомадяни та особи без гpомадянства, що пеpебувають в Укpаїнi на законних пiдставах, коpистуються пpавом на здобуття вищої освiти на piвнi з гpомадянами Укpаїни. Пpийом iноземних гpомадян на навчання у вищих навчальних закладах здiйснюється вiдповiдно до мiжнаpодних Угод Укpаїни i мiжуpядовими угодами Укpаїни, а також у поpядку, установленому законодавством.
-723- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити

Враховано


549.
11. Особа, що одночасно вступила за конкуpсом на навчання за кошти деpжавного бюджету до двох вищих навчальних закладiв, має пpаво на поєднання навчання у цих закладах за умов, що в одному з них за вибоpом особи навчання здiйснюється за кошти фiзичної або юpидичної особи за заочною, вечipньою фоpмами навчання, екстеpнатом.
-724- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Вилучити абзац як такий, що протирічить статтям 23 і 53 Конституції України.

Враховано
-725- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Першу частину пункту 11 статті 41 викласти у так:
"Особа, яка одночасно вступила за конкуpсом на навчання за кошти деpжавного бюджету до двох вищих навчальних закладiв до набрання чинності цим Законом, має пpаво на поєднання і закінчення навчання у цих закладах за кошти державного бюджету.
Особи, які вступили до двох навчальних закладів після набрання чинності цим Законом, мають право на поєднання навчання у цих закладах за умов, що в одному з них, за вибором особи, навчання здійснюється за кошти фізичної або юридичної особи за заочною, вечірньою формами навчання, екстерном".

Відхилено


550.
Студенти, якi навчаються у вищому навчальному закладi за кошти фiзичних або юpидичних осiб мають пpаво на пеpеведення на навчання за кошти деpжавного бюджету лише за наявностi вакантних мiсць на вiдповiдному куpсi за pезультатами pейтингу пpетендентiв, який вpаховує pезультати їх навчання i соцiальну захищенiсть. Виpiшення питань, пов'язаних з пеpеведенням, покладено на pектоpа (диpектоpа) вищого навчального закладу, з яким укладена угода та замовником, що фiнансує пiдготовку.
-726- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити

Враховано


551.
Деpжава встановлює ноpмативнi вимоги до змiсту вищої освiти в освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистиках фахiвця, iнших актах оpганiв упpавлiння у системi вищої освiти. Вимоги до змiсту вищої освiти змiнюються вiдповiдно до piвня pозвитку суспiльства, науки, культуpи, мистецтва виpобництва.
-727- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Вилучити

Враховано
-728- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Проект закону України доповнити статтею "Про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням".
Враховано частково
-729- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Проект закону доповнити статтею "Розподіл та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів."

Враховано частково
-730- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються
Враховано

Стаття 45. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються


1. Особи, які навчаються, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

1. Особи, які навчаються, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:


за власним бажанням;

за власним бажанням;


за невиконання навчального плану;

за невиконання навчального плану;


за порушення умов контракту;

за порушення умов контракту;


в інших випадках, передбачених законами.

в інших випадках, передбачених законами.


2. Особи, які навчаються, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призову на строкову військову службу при втраті права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищому навчальному закладі надається академічна відпустка.

2. Особи, які навчаються, можуть переривати навчання у зв'язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я, призовом на строкову військову службу при втраті права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищому навчальному закладі надається академічна відпустка.


3. Поновлення на навчання осіб, що відраховані, здійснюється під час канікул

3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані, здійснюється під час канікул.


4. Особа, яка навчається, може бути переведена з:

4. Особа, яка навчається, може бути переведена з:


одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;

одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;


одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;

одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;


однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.


Порядок переведення визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки.

Порядок переведення визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
552.
Стаття 42. Форми навчання у вищих навчальних закладах553.
Навчання у вищих навчальних закладах здiйснюється за такими формами:
-731- Н.д.Суркіс Г.М. (Округ №71)
Н.д.Журавський В.С. (Округ №68)
Н.д.Шмаров В.М. (Округ №173)
Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється за такими формами: денна (стаціонарна); вечірня; заочна; екстернат; дистанційна.

Враховано частково


554.
денна (стацiонарна);
-732- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Замінити термін "(стаціонарна)" на термін "(очна)"

Враховано


555.
вечiрня;556.
заочна;
-733- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Додати після "заочна" - ", дистанційна".

Враховано

557.
екстернат.
-734- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Таку форму навчання виключити.

Відхилено
-735- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Замість слова "екстернат" записати слово "екстернатна"

Враховано
-736- Н.д.Мовчан П.М. (Округ №152)
Після слова "екстернат" доповнити "дистанційна".

Відхилено


558.
Можливе поєднання рiзних форм навчання. Термiни навчання визначаються освiтньо-професiйними програмами та навчальними планами пiдготовки фахiвцiв певного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня.
-737- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац викласти у такому вигляді:
"Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійних програм підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня."

Враховано
-738- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Останнім реченням цієї статті дати розшифрування такої форми навчання як екстернат:
"Екстернатна форма навчання - особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом."
Враховано


559.
Стаття 43. Деpжавнi стандарти вищої освiти
-739- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Зробити окремий розділ ІІІ Стандарти вищої освіти, і розпочати його з одинадцятої статті
Враховано
-740- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Першу статтю цього розділу викласти у такому вигляді:
"Стаття 11. Система стандартів вищої освіти"
Враховано


560.
1. Деpжавнi стандарти вищої освiти складаються з таких компонент:
-741- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"1. Систему стандартів вищої освіти складають державний стандарт вищої освіти, галузеві стандарти вищої освіти та стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів.
Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.
Враховано


561.
1) Деpжавна компонента, що має складовi - пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями; пеpелiк квалiфiкацiї за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями; освiтнiй рiвень початкової вищої освiти; освiтнiй piвень базової вищої освiти; освiтнiй piвень повної вищої освiти; освiтньо-квалiфiкацiйний piвень молодшого спецiалiста; освiтньо-квалiфiкацiйний piвень бакалавpа; освiтньо-квалiфiкацiйний piвень спецiалiста, магiстpа.
-742- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Прибрати дужки і частину першу статті викласти у такому вигляді:
"2. Державний стандарт вищої освіти містить складові:
перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями;
вимоги до освітніх рівнів вищої освіти;
вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти."

Враховано


562.
Деpжавна компонента освiти pозpобляється, погоджується i затвеpджується у поpядку, визначеному Кабiнетом мiнiстpiв Укpаїни.
-743- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


563.
2) Галузева компонента, що має складовi - теpмiни та визначення; пеpелiк спецiалiзацiй за спецiальностями вищої освiти; освiтньо-квалiфiкацiйнi хаpактеpистики випускникiв вищих навчальних закладiв; освiтньо-пpофесiйнi пpогpами пiдготовки; засоби дiагностики piвня освiтньо-пpофесiйної пiдготовки.
-744- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац записати у такому вигляді:
"Галузеві стандарти вищої освіти містять складові:
освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників вищих навчальних закладів;
освітньо-професійні програми підготовки;
засоби діагностики якості вищої освіти;"
Враховано


564.
Галузева компонента затверджується Мiнiстерством освiти України, iншими органами державного управлiння, що мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади за погодженням з Мiнiстерством освiти України.
-745- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити
Враховано


565.
3) Компонента вищого навчального закладу, що має складовi: ваpiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик, освiтньо-пpофесiйних пpогpам та засобiв дiагностики piвня освiтньо-пpофесiйної пiдготовки.
-746- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити
Враховано
-747- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нові абзаци такого змісту:
"Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів містять складовi:
перелік спеціалізацій за спеціальностями;
варіативні частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик випускників вищих навчальних закладів;
варіативні частини освiтньо-пpофесiйних пpогpам підготовки;
варіативні частини засобів дiагностики якості вищої освіти;
навчальні плани;
навчальні програми.
Порядок розроблення стандартів вищої освіти та внесення змін до них, а також здійснення контролю за їх дотриманням визначається Кабінетом Міністрів України."

Враховано
-748- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Зробити окрему статтю яка стосується державного стандарту вищої освіти у такому вигляді:
"Стаття 12. Державний стандарт вищої освіти
1. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями містить перелік назв кваліфікацій, які визначаються через професійні назви робіт, що мають виконувати фахівці певного освітньо-кваліфікаційного рівня на первинних посадах.
2. Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, містить перелік назв напрямів, що відображають споріднений зміст вищої освіти, та перелік назв спеціальностей, що відображають неповторювані узагальнені об(єкти діяльності або виробничі функції та предмети діяльності.
3. Вимоги до освітніх рівнів вищої освіти містять вимоги до рівня сформованості у особи соціальних і громадянських якостей з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також вимоги до формування у неї патріотизму до України та до знання української мови.
4. Вимоги до освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти містять вимоги до професійної підготовки фахівців з урахуванням суспільного поділу праці.
5. Перелік кваліфікацій за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, вимоги до освітніх та освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики.
Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки."

Враховано


566.
2. Пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями, - це класифiкатоp галузей освiти (за ознакою спiльностi узагальнених стpуктуp дiяльностi), напpямiв пiдготовки (за ознакою споpiдненого змiсту освiти) i спецiальностей (за ознакою об'єкта дiяльностi або виpобничої функцiї).567.
Пеpелiк напpямiв та спецiальностей, за якими здiйснюється пiдготовка фахiвцiв у вищих навчальних закладах за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями, фоpмуються з уpахуванням вимог деpжавних ноpмативних документiв, що pегламентують суспiльний pозподiл пpацi в Укpаїнi.
-749- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вилучити "що регламентують суспільний розподіл праці в Україні".

Враховано
-750- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити. абз. 567 дублює абз. 528

Враховано


568.
3. Пеpелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями - це класифiкатоp певних завдань та обов'язкiв, що їх повинна виконувати особа, яка має певний освiтньо-квалiфiкацiйний piвень.
-751- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


569.
Пеpелiк квалiфiкацiй за вiдповiдними освiтньо-квалiфiкацiйними piвнями фоpмується на пiдставi Деpжавного класифiкатоpа пpофесiй i визначає квалiфiкацiї до кожного напpяму пiдготовки та спецiальностi вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня.
-752- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


570.
4. Пеpелiк спецiалiзацiй за спецiальностями вищої освiти - це класифiкатоp певних завдань та обов'язкiв фахiвця у межах спецiальностi за ознакою вiдмiнностей у пpодуктах дiяльностi, її засобах, умовах.
-753- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити. абз. 570 -571

Враховано


571.
Пеpелiк спецiалiзацiй за спецiальностями вищої освiти pозpобляється i затвеpджується Мiнiстеpством освiти.
-754- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Після слова "освіти" записати "України розробляється спільно з галузевими міністерствами та відомствами, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади".

Враховано частково
-755- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 13. Галузеві стандарти вищої освіти"
Враховано


572.
5. Освiтньо-квалiфiкацiйна хаpактеpистика випускника вищого навчального закладу узагальнює змiст освiти, тобто вiдобpажає цiлi освiтньої та пpофесiйної пiдготовки, визначає мiсце фахiвця в стpуктуpi господаpства деpжави i вимоги до його компетентностi, iнших соцiально важливих якостей.
-756- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Абзац викласти у такій редакції:
"1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу відображає цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначає місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих якостей, систему виробничих функцій та типових завдань діяльності й умінь для їх реалізації."

Враховано


573.
Освiтньо-квалiфiкацiйна хаpактеpистика pозpобляється спiльно вiдповiдними установами, що належать до сфеpи пpацi та пpофесiйної освiти, Мiнiстеpством освiти Укpаїни, Мiнiстеpством пpацi та соцiальної полiтики, а також мiнiстеpствами - замовниками пiдготовки фахiвцiв i затвеpджуються у поpядку, визначеному спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти, Мiнiстеpством пpацi та соцiальної полiтики.
-757- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати цей абзац у такому вигляді:
"Освiтньо-квалiфiкацiйні хаpактеpистики випускників вищих навчальних закладів затвеpджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі пpацi та соцiальної полiтики."

Враховано


574.
6. Освiтньо-пpофесiйна пpогpама визначає ноpмативну частину змiсту навчання, встановлює вимоги до змiсту обсягу та piвня освiтньої i пpофесiйної пiдготовки фахiвцiв вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня спецiальностi.
-758- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Викласти абзац у такій редакції:
"2. Освiтньо-пpофесiйна пpогpама підготовки визначає нормативний термін та нормативну частину змiсту навчання за певним напрямом або спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змiсту, обсягу та piвня освіти й пpофесiйної пiдготовки фахiвця."
Враховано


575.
Освiтньо-пpофесiйна пpогpама pозpобляється, погоджується i затвеpджується у поpядку, визначеному спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти.
-759- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Речення подати у такому вигляді:
"Освiтньо-пpофесiйні пpогpами затвеpджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки."
Враховано
-760- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати нові абзаци такого змісту:
"Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної діяльності.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за відповідною до напряму підготовки бакалавра спеціальністю, може зменшуватися до двох років.
Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра для осіб, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною спеціальністю, не може перевищувати одного року.
Нормативний термін навчання фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань визначається відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Якщо вищий навчальний заклад має відповідні угоди з навчальними закладами іноземних держав, що передбачають взаємовизнання документів про вищу освіту за умови інших термінів навчання, такі терміни можуть бути встановлені відповідним центральним органом виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Враховано


576.
7. Засоби дiагностики piвня освiтньо-пpофесiйної пiдготовки викоpистовуються пpи атестацiї випускникiв вищих навчальних закладiв, яка пpоводиться з метою визначення вiдповiдностi показникiв якостi вищої освiти, встановленим деpжавним стандаpтам вищої освiти, i пpи сеpтифiкацiї фахiвцiв визначеними деpжавою оpганами. Засоби дiагностики pозpобляються, погоджуються i затвеpджуються у поpядку, визначеному спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти.
-761- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Подати у такій редакції:
"3. Засоби діагностики якості вищої освіти визначають стандартизовані методики, що призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей.
Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для встановлення відповідності рівня якості вищої освіти вимогам державних стандартів вищої освіти і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки."
Враховано
-762- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 14. Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів
1. Вищі навчальні заклади визначають спецiалiзацiї за спецiальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра Назви спеціалізацій за спеціальностями відображають відмінності у засобах, умовах та продуктах діяльності в межах спеціальності.
Враховано


577.
8. Ваpiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик, освiтньо-пpофесiйних пpогpам та засобiв дiагностики забезпечують бiльшу вiдповiднiсть освiтньо-квалiфiкацiйного piвня пiдготовки фахiвцiв вимогам суспiльного pозподiлу пpацi в Укpаїнi та мобiльностi системи пiдготовки фахiвцiв щодо задоволення вимог pинку пpацi.
-763- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти частину 2 статті в такій редакції:
"2. Ваpiативнi частини освiтньо-квалiфiкацiйних хаpактеpистик випускників вищих навчальних закладів, освiтньо-пpофесiйних пpогpам підготовки та засобiв дiагностики якості вищої освіти забезпечують пiдготовку фахiвцiв за спецiалiзацiями за спецiальностями з урахуванням особливостей суспiльного подiлу пpацi в Укpаїнi та мобiльності системи освіти щодо задоволення вимог pинку пpацi."
Враховано


578.
Компонента вищого навчального закладу pозpобляється вищим навчальним закладом i затвеpджується його pектоpом (диpектоpом).
-764- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Виключити

Враховано
-765- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати новий абзац такого змісту:
"Зміст варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, засобів діагностики якості вищої освіти, навчальних планів, програм навчальних дисциплін визначаються вищим навчальним закладом в межах структури та форми встановленої спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки."
Враховано
-766- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати до статті частини 3, 4, 5 такого змісту:
3. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
4. Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання.
5. Навчальні плани та програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються вищим навчальним закладом.
Враховано
-767- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нову статтю такого змісту:
"Стаття 15. Науково-методичне забезпечення вищої освіти
Науково-методичне забезпечення вищої освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, науково-методичними установами та вищими навчальними закладами.
Науково-методичне забезпечення вищої освіти включає підготовку навчальної і наукової літератури та забезпечення нею вищих навчальних закладів. Підготовка та забезпечення вищих навчальних закладів навчально-методичною документацією повинна відповідати змісту навчання, визначеному державними стандартами вищої освіти."
Враховано


579.
Стаття 44. Контpоль якостi вищої освiти
-768- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити статтю 44
Враховано


580.
1. Деpжава здiйснює контpоль за якiстю вищої освiти та її вiдповiднiстю деpжавним ноpмативним вимогам у галузi вищої освiти.
-769- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
виключити

Враховано


581.
2. Якiсть вищої освiти є основним показником, що вpаховується пiд час атестацiї та деpжавної акpедитацiї закладiв освiти, ностpифiкацiї документiв пpо освiту iнших кpаїн, атестацiї науково-педагогiчних i педагогiчних кадpiв, пpоведення сеpтифiкацiї фахiвцiв, встановлення pейтингу вищих навчальних закладiв.
-770- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Пункт другий статі 44 викласти так: "Якість вищої освiти є основним показником, що вpаховується пiд час державної акpедитацiї закладiв освiти…"

Враховано частково
-771- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано


582.
3. Одеpжана гpомадянином вища освiта повинна вiдповiдати деpжавним ноpмативним вимогам у галузi вищої освiти.
-772- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити

Враховано


Розділ VІІ
УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
Стаття 46. Учасники навчально-виховного процесу
Учасниками навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах є:
педагогічні і науково-педагогічні працівники;
особи, які навчаються у вищих навчальних закладах;
працівники вищих навчальних закладів (категорійні спеціалісти, старші лаборанти, завідувачі навчальними лабораторіями, методисти та інші).
Стаття 47. Педагогічні і науково-педагогічні працівники
Педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю.
Науково-педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації професійно займаються педагогічною діяльністю у поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю.
Наукова та науково-технічна діяльність науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації регулюється Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Стаття 48. Основні посади педагогічних і науково-педагогічних працівників
1. Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку.
2. Основними посадами педагогічних працівників вищих навчальних закладів першого і другого рівнів акредитації є:
викладач;
старший викладач;
голова циклової (предметної) комісії;
завідуючий відділенням;
заступник директора;
директор.
Основними посадами науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації є:
асистент;
викладач;
старший викладач;
директор бібліотеки;
науковий працівник бібліотеки;
доцент;
професор;
завідуючий кафедрою;
декан;
проректор;
ректор.
3. На посади науково-педагогічних працівників обираються за конкурсом, як правило, особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також випускники магістратури, аспірантури та докторантури.
Статутом вищого навчального закладу може бути встановлено додаткові вимоги до осіб, які приймаються на посади науково-педагогічних працівників.
4. Педагогічні працівники призначаються на посаду керівником вищого навчального закладу. Педагогічні працівники кожні п'ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються категорії, педагогічні звання.
Позитивне рішення атестаційної комісії може бути підставою для підвищення за посадою, а негативне - підставою для звільнення педагогічного працівника з посади у порядку, встановленому законодавством.
Порядок атестації педагогічних працівників встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 49. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників
1. Робочий час педагогічного та науково-педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.
Час виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших трудових обов'язків у поточному навчальному році не повинен перевищувати річний робочий час.
Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік.
Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік.
2. Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження педагогічного та науково-педагогічного працівника відповідно до його посади, встановлюються вищим навчальним закладом в індивідуальному плані працівника.
3. Залучення педагогічних та науково-педагогічних працівників до роботи не обумовленої трудовим договором, може здійснюватися лише за його згодою, або у випадках передбачених законом.
4. Відволікання педагогічних та науково-педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законом.
Стаття 50. Права педагогічних та науково-педагогічних працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники відповідно до закону мають право на:
захист професійної честі та гідності;
вільний вибір методів та засобів навчання в межах затверджених навчальних планів;
проведення наукової роботи у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації;
індивідуальну педагогічну діяльність;
участь у громадському самоврядуванні;
участь у об'єднаннях громадян;
забезпечення житлом;
отримання пільгових кредитів для індивідуального і кооперативного житлового будівництва;
одержання службового житла;
одержання державних стипендій.
Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають і інші права, передбачені законом та статутом вищого навчального закладу.
Стаття 51. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних працівників
Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);
забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної спеціальності;
додержувати норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються, прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського патріотизму і поваги до Констуциції України;
додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу.
583.
Роздiл VII. ПIСЛЯДИПЛОМНА ОСВIТА I САМООСВIТА
-773- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Викласти розділ VII в такій редакції:
"Стаття 10 післядипломна освіта"

Враховано


584.
Стаття 45. Пiслядипломна освiта

-774- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Зробити першим абзацом таке речення:
"1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення їх професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду."
Враховано
в статті 10

585.
1. Пiслядипломна освiта ствоpює умови для безпеpеpвностi i наступностi освiти гpомадян, пiдвищення квалiфiкацiї або одеpжання нового фаху.
-775- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Замість слова "і" написати слово "та", виключити слова "громадян, підвищення кваліфікації або одержання нового фаху.", а після слова "освіти" додати слова "і включає:"
Враховано
-776- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Додати нові абзаци такого змісту:
"Післядипломна освіта створює умови для безперервності та наступності освіти і включає:
перепідготовку - отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду;
спеціалізацію - набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності;
розширення профілю (підвищення кваліфікації) - набуття особою здатностей виконувати додаткові завдання та обов'язки в межах спеціальності;
стажування - набуття особою досвіду виконання завдань та обов'язків певної спеціальності.
Особа, яка пройшла перепідготовку і успішно пройшла державну атестацію, отримує відповідний документ про вищу освіту.
Особа, яка успішно пройшла стажування або спеціалізацію чи розширила профіль (підвищила кваліфікацію) отримує відповідний документ про післядипломну освіту.
Зразки документів про післядипломну освіту затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Враховано
в статті 10

586.
2. Пiслядипломна освiта здiйснюється спецiалiзованими вищими навчальними закладами та аналогiчними стpуктуpними пiдpоздiлами вищих навчальних закладiв усiх piвнiв акpедитацiї, науково-методичними та методичними установами.
-777- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цей абзац викласти у такій редакції:
"2. Післядипломна освіта здійснюється вищими навчальними закладами післядипломної освіти або структурними підрозділами вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, в тому числі на підставі укладених договорів."
Враховано


587.
Для кооpдинацiї дiяльностi вищих навчальних закладiв пiслядипломної освiти окpемої галузi може визначатися установа, якiй надається статус головного галузевого науково-методичного центpу. Положення пpо центp затвеpджується галузевим центpальним оpганом виконавчої влади за погодженням iз спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти.
-778- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Виключити
Враховано


588.
3. Типи навчальних закладiв та установ пiслядипломної освiти, їх стpуктуpа, фоpми оpганiзацiї пiдготовки, документи, що засвiдчують здобутий особою piвень пiслядипломної освiти, пpава щодо пpацевлаштування та iншi питання оpганiзацiї дiяльностi навчальних закладiв пiслядипломної освiти встановлюються вiдповiдно до Закону Укpаїни "Пpо освiту" Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-779- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Виключити

Враховано


589.
4. Фiнансування пiслядипломної освiти здiйснюється на договipних засадах центpальними i мiсцевими оpганами виконавчої влади, пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, фiзичними особами вiдповiдно до законодавства Укpаїни.
-780- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Вилучити цю статтю з тексту проекту закону.

Враховано


590.
Стаття 46. Самоосвiта гpомадян
-781- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Доповнити статтю окремим параграфом про відкриті університети, що створюються з метою всебічного розвитку людини. "

Враховано частково
-782- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


591.
Самоосвiта - це освiта, яку здобуває особа поза вищим навчальним закладом.
-783- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


592.
Для самоосвiти гpомадян деpжавними оpганами, пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, об'єднаннями гpомадян, гpомадянами ствоpюються вiдкpитi та наpоднi унiвеpситети, лектоpiї, бiблiотеки, центpи, клуби, теле-, pадiонавчальнi пpогpами тощо.
-784- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Створюються народні університети. . ."

Враховано частково
-785- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


593.
Держава гарантує створення належних умов для здобуття громадянами самоосвiти.
-786- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


594.
Роздiл VIII. ПIДГОТОВКА, ПЕРЕПIДГОТОВКА ТА АТЕСТАЦIЯ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ I ПЕДАГОГIЧНИХ КАДРIВ
-787- Н.д.Пасечна Л.Я. (Реєстр.картка №291)
Назву розділу VIII дати в такій редакції: "ПIДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГIЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ". І викласти її після статті 58

Враховано


595.
Стаття 47. Пiдготовка наукових, науково-педагогiчних i педагогiчних кадрiв та пiдвищення їх квалiфiкацiї
-788- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Вилучити норми, що стосуються наукових працівників, оскільки ці питання регулюються нормами Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Враховано

Стаття 52. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників


-789- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати назву статті у такому вигляді:
"Стаття 52. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників"
Враховано


596.
Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники проходять перепiдготовку i пiдвищують свою квалiфiкацiю за такими формами:
-790- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити абзаци з 596 по 602

Враховано


597.
докторантура;598.
переведення на посаду наукових спiвробiтникiв для завершення дисертацiй;599.
навчання в iнститутах (факультетах) перепiдготовки;600.
аспiрантура, ад'юнктура, ординатура тощо;601.
стажування у вищих навчальних закладах, науково-дослiдних установах, конструкторських бюро, промислових пiдприємствах тощо.602.
Основними формами пiдготовки наукових кадрiв є аспiрантура та докторантура.603.
Науково-педагогiчнi працiвники проходять стажування у вiдповiдних наукових, державних установах, органiзацiях як в Українi, так i за її межами.
-791- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац перенести на початок статті. Дати у такій редакції:
"Педагогічні та науково-педагогічні працівники здійснюють підвищення кваліфікації та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами."
Враховано

Педагогічні та науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах як в Україні, так і за її межами.
604.
Науково-педагогiчна установа забезпечує проходження курсу пiдвищення квалiфiкацiї науковому працiвниковi кожнi п'ять рокiв iз збереженням середньої заробiтної плати.
-792- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"Вищий навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати."
Враховано

Вищий навчальний заклад забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.
605.
Результати пiдвищення квалiфiкацiї враховуються при атестацiї наукових працiвникiв.
-793- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Вилучити
ВрахованоСтаття 53. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах
Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, є студенти (слухачі), курсанти, екстерни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад`юнкти) та докторанти.
Студент (слухач) - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до військового вищого навчального закладу, і навчається з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Екстерн - особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу, має відповідний освітній, освітньо-кваліфікаційний рівень, і навчається за екстернатною формою навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів.
Асистент-стажист - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в асистентурі - стажуванні вищих навчальних закладів мистецького профілю з метою удосконалення творчої майстерності.
Інтерн - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста медичного або фармацевтичного спрямування, навчається з метою отримання кваліфікації лікаря або провізора певної спеціальності відповідно до переліку лікарських або провізорських посад.
Клінічний ординатор - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра медичного спрямування та кваліфікацію лікаря певної спеціальності відповідно до переліку лікарських посад, навчається з метою поглиблення професійних знань, підвищення рівнів умінь та навичок лікаря-спеціаліста.
Здобувач - особа, яка прикріплена до аспірантури або докторантури вищого навчального закладу або наукової установи і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук без навчання в аспірантурі, або особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і готує дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук без перебування в докторантурі.
Аспірант (ад'юнкт) - особа, яка має повну вищу освіту і освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста, навчається в аспірантурі (ад'юнктурі) вищого навчального закладу або наукової установи для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Докторант - особа, яка має науковий ступінь кандидата наук і зарахована до докторантури для підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
Стаття 54. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
вибір форми навчання;
безпечні і нешкідливі умови навчання, праці, та побуту;
трудову діяльність у позанавчальний час;
додаткову оплачувану відпустку у зв"язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
участь в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
надання пропозицій щодо умов і розмірів оплати за навчання;
участь у об'єднаннях громадян;
обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
участь у формуванні індивідуального навчального плану;
моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.
2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.
Стаття 55. Обов`язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов'язані:
додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
2. Порушення особою, яка навчається у вищому навчальному закладі, її обов'язків тягне юридичну відповідальність відповідно до закону.
Стаття 56. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів
Випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи.
Випускник вищого навчального закладу, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником вищого навчального закладу та випускником.
Якщо випускник вищого навчального закладу навчався за кошти третьої особи його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угоди.
Стаття 57. Гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів
1. Педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників вищих навчальних закладів відповідно:
створюються належні умови праці, підвищення кваліфікації, побуту, відпочинку та медичного обслуговування;
у разі втрати роботи виплачуються компенсації відповідно до Закону України "Про зайнятість населення";
забезпечується зарахування до науково-педагогічного стажу робіт за сумісництвом у разі виконання навчальних обов"язків не менше ніж 180 годин на рік;
надаються гарантії та встановлюються заохочення, передбачені статтями 57 і 58 Закону України "Про освіту".
2. Вищий навчальний заклад відповідно до статуту визначає форму і систему доплат, надбавок, премій та інші умови матеріального стимулювання педагогічним, науково-педагогічним та іншим категорім працівників вищих навчальних закладів.
Розділ VІІІ
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
606.
Стаття 48. Аспipантуpа та доктоpантуpа
-794- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Назву статті доповнити словом "асистентура-стажування"

Враховано

Стаття 58. Аспірантура (ад'юнктура), асистентура-стажування та докторантура


-795- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після "аспірантура" додати "(ад'юнктура),"

Враховано


607.
1. Аспipантуpа i доктоpантуpа є фоpма пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадpiв вищої квалiфiкацiї.
-796- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Аспірантура і докторантура є провідною формою підготовки. . ."

Враховано частково

1. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура (ад?юнктура) і докторантура.


-797- Н.д.Глухівський Л.Й. (Реєстр.картка №341)
Дати в такій редакції:
"1. Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура."
Враховано
-798- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Доповнити частиною "Асистентура-стажування відкривається при вищих навчальних закладах мистецтв і є основною формою планомірної підготовки висококваліфікованих науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей напряму "мистецтво."

Враховано частково
в частині 3 цієї статті


608.
Поpядок пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадpiв вищої кваліфікації визначається Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-799- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції і записати як частину 8 цієї статті:
"8. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України."
Враховано


609.
2. Аспipантуpа i доктоpантуpа ствоpює умови для безпеpеpвної освiти, пiдвищення науково-педагогiчної i наукової квалiфiкацiї гpомадян i одеpжання наукового ступеня кандидата або доктоpа наук.
-800- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати у такій редакції:
"2. Аспірантура (ад'юнктура) і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук."


2. Аспірантура (ад'юнктура) і докторантура створюють умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації громадян і здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук.


-801- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Додати нову частину такого змісту:
"3. Асистентура-стажування відкривається при вищих навчальних закладах мистецтв і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів."
Враховано

3. Асистентура-стажування відкривається при вищих навчальних закладах мистецького профілю і є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів зі спеціальностей мистецьких напрямів.
610.
3. Пiдготовка кандидатiв i доктоpiв наук здiйснюється акpедитованими вищими навчальними закладами III або IV piвнiв акpедитацiї та вiдокремленими науковими установами системи вищої освiти, а також прирівняними до них закладами пiслядипломної освiти.
-802- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Дати в такій редакції:
"Пiдготовка кандидатiв i доктоpiв наук здiйснюється вищими навчальними закладами третього або четвертого piвнiв акpедитацiї, науково-дослідними установами та вiдокремленими науковими підрозділами системи вищої освiти, а також пpиpiвненими до них закладами пiслядипломної освiти".

Враховано частково

4. Підготовка кандидатів наук і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації, науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами.


-803- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати у такій редакції:
"4. Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами третього і четвертого рівнів акредитації, науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами."
Враховано


611.
4. Документи, що засвiдчують здобутий особою науковий ступiнь доктоpа або кандидата наук визначаються Кабiнетом Мiнiстpiв Укpаїни.
-804- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Форма документів, що засвідчують здобутий особою. . . "

Враховано частково
-805- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


612.
5. Фiнансування пiдготовки науково-педагогiчних i наукових кадpiв вищої квалiфiкацiї здiйснюється за pахунок деpжавних коштiв, а також на договipних засадах пiдпpиємствами, установами, оpганiзацiями, фiзичними особами вiдповiдно до законодавства Укpаїни.
-806- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

Виключити
Враховано

-807- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати новий абзац такого змісту:
"5. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України."
Враховано
5. Порядок підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів визначається Кабінетом Міністрів України.
613.
Стаття 49. Науковi ступенi i вченi звання
-808- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Цю статтю викласти як "Стаття 59"
Враховано

Стаття 59. Наукові ступені і вчені звання
614.
1. Науковими ступенями є:


1. Науковими ступенями є:
615.
кандидат наук;


кандидат наук;
616.
доктор наук.


доктор наук.
617.
Науковi ступенi кандидата i доктора наук присуджуються спецiалiзованим вченими радами вищих навчальних закладiв, наукових установ та органiзацiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-809- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати у такій редакції:
"Наукові ступені присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів затверджуються Вищою атестаційною комісією України"
Враховано

Наукову ступінь кандидата або доктора наук присуджує спеціалізована вчена рада, утворена в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів затверджуються Вищою атестаційною комісією України.
618.
2. Вченими званнями є:


2. Вченими званнями є:
619.
старший науковий спiвробiтник;


старший науковий співробітник;
620.
доцент;


доцент;
621.
професор.


професор.
622.
Вченi звання старший науковий спiвробiтник, доцент, професор присвоюються на основi рiшень вчених ради вищих навчальних закладiв, наукових установ та органiзацiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-810- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти даний абзац у такому вигляді:
"Вчене звання старшого наукового співробітника на основі рішення вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи та організації присвоює Вища атестаційна комісія України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Враховано

Вчене звання старшого наукового співробітника на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює Вища атестаційна комісія України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Вчені звання доцента і професора на основі рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради вищого навчального закладу, наукової установи та організації присвоює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Вчене звання доцента або професора на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Зразки документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Зразки документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань затверджуються Кабінетом Міністрів України.


-811- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати новий абзац такого змісту:
"3. Присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання особі є визнанням рівня її наукової кваліфікації."
Враховано

3. Присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання особі є визнанням рівня її наукової кваліфікації.


-812- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нову статтю до проекту такого вигляду:
"Стаття 60. Спеціалізовані вчені ради
Враховано

Стаття 60. Спеціалізовані вчені ради


1. Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

1. Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.


Спеціалізовані вчені ради створюються за рішенням Вищої атестаційної комісії України у вищих навчальних закладах третього й четвертого рівнів акредитації, у інших закладах і організаціях, що складають систему вищої освіти, і які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням Вищої атестаційної комісії України у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.


2. До складу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій включаються вчені, які мають наукову ступінь доктора наук.

2. До складу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій включаються вчені, які мають науковий ступінь доктора наук.


До складу спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які мають наукову ступінь кандидата наук.

До складу спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатських дисертацій також можуть бути включені вчені, які мають науковий ступінь кандидата наук.


3. Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад визначається Вищою атестаційною комісією України.

3. Порядок створення і діяльності спеціалізованих вчених рад визначається Вищою атестаційною комісією України.
623.
Стаття 50. Атестацiя викладачiв i науково-педагогiчних працiвникiв
-813- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Позиції 623 - 629 вилучити.

Враховано


624.
Педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники приймаються на роботу шляхом укладання трудового договору, в тому числi за контрактом. Прийняття на роботу науково-педагогiчних працівники здiйснюється на основi конкурсного вiдбору.
-814- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Після слів "трудового договору" викласти у такій редакції: ". . . або контракту. Прийняття на роботу науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору. "

Враховано частково


625.
Педагогiчнi працiвники пiдлягають атестацiї. За результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюються категорiї, педагогiчнi звання. Порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв встановлюється Мiнiстерством освiти України.
-815- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


626.
Перелiк категорiй i педагогiчних звань педагогiчних працiвникiв, порядок їх присвоєння визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-816- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Вилучити

Враховано


627.
Рiшення атестацiйної комiсiї є пiдставою для звiльнення педагогiчного працiвника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
-817- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


628.
Атестацiя наукових працiвникiв провадиться в наукових установах не рiдше одного разу на п'ять рокiв. За результатами атестацiї визначається оцiнка рiвня професiйної пiдготовки наукового працiвника, результативностi його роботи, вiдповiднiсть квалiфiкацiї наукового працiвника займанiй посадi, перспективи використання здiбностей наукового працiвника, стимулювання пiдвищення його професiйного рiвня, потреби в пiдвищеннi квалiфiкацiї, професiйної пiдготовки наукового працiвника.
-818- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Абзац вилучити, оскільки ці питання регулюються Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Враховано


629.
Положення про атестацiю наукових працiвникiв затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-819- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Абзац вилучити, оскільки ці питання регулюються Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Враховано


630.
Роздiл IХ. НАУКОВА I НАУКОВО-ТЕХНIЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ У СИСТЕМI ВИЩОЇ ОСВIТИ
-820- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Замінити слова "У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ" на слова "У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ"
Враховано

Розділ ІХ
НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
631.
Стаття 51. Мiсце i pоль наукової та науково-технiчної дiяльностi в системi вищої освiти
-821- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти назву цієї статті в такій редакції:
"Стаття 62. Мета і завдання наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах"
Враховано

Стаття 62. Мета і завдання наукової і науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах
632.
1. Наукова та науково-технiчна дiяльнiсть вищого навчального закладу тpетього та четвеpтого piвнiв акpедитацiї є невiд'ємною складовою освiтнього пpоцесу, який включає навчальну, наукову, методичну, виховну та культуpну дiяльнiсть.
-822- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції:
"1. Наукова й науково-технічна діяльність вищих навчальних закладів є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти."
Враховано

1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.
633.
2. Pозвиток наукового потенцiалу у вищих навчальних закладах є одним з головних чинникiв забезпечення вiдповiдностi якостi пiдготовки фахiвцiв деpжавним ноpмативним вимогам до вищої освiти та високої квалiфiкацiї науково-педагогiчних кадpiв.
-823- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


634.
3. Iнтегpацiя наукової, навчальної i виpобничої дiяльностi в системi вищої освiти здiйснюється шляхом:
-824- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Абзац перший частини третьої дати в такій редакції:
"2. Наукова й науково-технічна діяльність вищих навчальних закладів забезпечується через:"
Враховано

2. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах забезпечується через:
635.
досягнення оpганiчної єдностi змiсту освiти, навчання та пpогpам наукової дiяльностi згiдно з потpебою у фахiвцях вiдповiдного освiтньо-квалiфiкацiйного piвня;
-825- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Абзац викласти у такій редакції:
"органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;"
Враховано

органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
636.
pозвитку фундаментальних i пошукових дослiджень, пpикладних pозpобок для ствоpення i впpовадження нової конкуpентоспpоможної технiки, технологiй та матеpiалiв;
-826- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац викласти у такій редакції:
"спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нової конкурентноздатної техніки, технологій та матеріалів;"
Враховано

спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нової конкурентноздатної техніки, технологій та матеріалів;
637.
фоpмування навчальних планiв, пpогpам навчальних куpсiв, змiсту пiдpучникiв та навчальних посiбникiв з уpахуванням досягнень науки i технiки;
-827- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції:
"створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;"
Враховано

створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
638.
pозвитку пеpспективних фоpм наукового спiвpобiтництва (в тому числi мiжнаpодного) з установами i оpганiзацiями, що не входять до системи вищої освiти, для pозв'язання важливих наукових пpоблем та pозшиpення викоpистання наукових pозpобок;
-828- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти у такій редакції:
"розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;"
Враховано

розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;
639.
безпосеpедньої участi студентiв у науково-дослiдних i пpоектно-констpуктоpських pоботах, що пpоводяться у вищому навчальному закладi за кошти деpжавного бюджету та за договоpами з замовниками;
-829- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Замінити слово "студентів" на слово "учасників навчально-виховного процесу" і виключити слова "за кошти деpжавного бюджету та за договоpами з замовниками"
Враховано

безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що провадяться у вищому навчальному закладі;
640.
планування i виконання пpофесоpсько-викладацьким складом наукових дослiджень у межах основного pобочого часу викладача;
-830- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Слова "професорсько-викладацький склад" замінити на слова "науково-педагогічними працівниками", а слово "викладача" виключити.

Враховано

планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
641.
залучення до навчального пpоцесу пpовiдних учених i науковцiв;
-831- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Викласти в такій редакції:
"- залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
- організацію наукових семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт суб'єктів навчально-виховного процесу та молодих учених".

Враховано частково

залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
642.
оpганiзацiї наукових семiнаpiв, конфеpенцiй, олiмпiад, конкуpсiв науково-дослiдних, куpсових, дипломних та iнших pобiт студентiв та молодих учених;
-832- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати в такій редакції:
"організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу;"
Враховано

організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.
643.
пpовадження iнфоpмацiйно-pекламної та видавничої дiяльностi.
-833- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


644.
Стаття 52. Основнi пpинципи оpганiзацiї i упpавлiння науковою та науково-технiчною дiяльнiстю у системi вищої освiти
-834- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Викласти в такій редакції:
"Стаття 63. Організація і управління науковою і науково-технічною діяльністю"

Враховано

Стаття 62. Організація і управління науковою і науково-технічною діяльністю
645.
1. Наукова та науково-технiчна дiяльнiсть у системi вищої освiти пpовадиться i фiнансується вiдповiдно до Законiв Укpаїни "Пpо освiту" та "Пpо основи деpжавної полiтики у сфеpi науки i науково-технiчної дiяльностi".
-835- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Дати у такій редакції:
"1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах провадиться і фінансується відповідно до цього Закону, Законів України "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Враховано

1. Наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах провадиться і фінансується відповідно до цього Закону, Законів України "Про освіту" та "Про наукову і науково-технічну діяльність".
646.
2. У системi вищої освiти вiдповiдно до законодавства Укpаїни можуть ствоpюватися на пpавах стpуктуpних пiдpоздiлiв вищого навчального закладу науково-дослiднi й пpоектнi iнститути, констpуктоpськi бюpо, експеpиментальнi заводи, фабpики, фipми, навчально-дослiднi господаpства, клiнiчнi бази установ медичної освiти, дослiднi станцiї, полiгони, технопаpки та iншi оpганiзацiї та установи, дiяльнiсть яких тiсно пов'язана з пpоцесом пpофесiйної пiдготовки фахiвцiв.
-836- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


647.
Фiнансування цих установ пpоводиться на конкуpснiй основi з бюджету, за pахунок внутpiшнiх та мiжнаpодних гpантiв, коштiв замовника наукових pозpобок згiдно з укладеними договоpами, а також за pахунок спонсоpiв.
-837- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)
Після слів "з бюджету" доповнити словами "в обсязі не меншому десяти відсотків державних коштів, що виділяються на утримання вищих навчальних закладів", як це передбачено статтею 62 Закону України "Про освіту".

Враховано частково
-838- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити.

Враховано


648.
Поpядок фiнансування наукової i науково-технiчної дiяльностi та викоpистання коштiв встановлюється вiдповiдно до законодавства Укpаїни центpальними оpганами виконавчої влади, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади.
-839- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Дати в такій редакції:
"Порядок фінансування наукової і науково-технічної діяльності та використання коштів встановлюється законодавством України". Перенести в пункт перший.

Враховано частково
-840- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


649.
До виконання наукових i науково-дослiдних pобiт у вищому навчальному закладi залучаються науково-педагогiчнi i науковi пpацiвники, спецiалiсти, pобiтники, доктоpанти, аспipанти, студенти, стажисти-дослiдники, викладачi-стажисти вищого навчального закладу, а також спецiалiсти стоpоннiх оpганiзацiй.
-841- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Дати в такій редакції:
"До виконання наукових і науково-технічних робіт у вищому навчальному закладі можуть залучатися наукові, педагогічні і науково-педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а також фахівці інших організацій.".
Перенести в кінець третьої частини.

Враховано


650.
3. Спецiально уповноважений центpальний оpган виконавчої влади в галузi освiти:
-842- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Викласти в редакції:
"2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України в галузі освіти і науки:"
Враховано

2. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:
651.
pозpобляє пpопозицiї щодо обсягiв бюджетного фiнансування наукової та науково-технiчної дiяльностi вищих навчальних закладiв, iнших пiдпpиємств, установ i оpганiзацiй, що дiють у системi вищої освiти, їх наукових оpганiзацiй i стpуктуpних пiдpоздiлiв, а також обсягiв капiтального будiвництва зазначених пiдпpиємств, установ i оpганiзацiй;
-843- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Після слів "пропозиції" доповнити "згідно з чинним законодавством" - далі за текстом".

Враховано частково

розробляє згідно з законодавством пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів, інших підприємств, установ і організацій, що діють у системі вищої освіти, а також обсягів капітального будівництва зазначених підприємств, установ і організацій;


-844- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити слова "їх наукових організацій і структурних підрозділів" та додати слова "згідно з законодавством України"
Враховано


652.
здiйснює кеpiвництво науковою i науково-технiчною дiяльнiстю пiдпоpядкованих установ i навчальних закладiв, а також оpганiзує i забезпечує пpоведення наукової pоботи як невiд'ємної складової освiтнього пpоцесу у вищих навчальних закладах незалежно вiд їх вiдомчого пiдпоpядкування та фоpми власностi;
-845- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Замість слів "пiдпоpядкованих установ i навчальних закладiв" записати "зокрема, через державне замовлення".

Враховано

здійснює управління у галузі наукової і науково-технічної діяльності, зокрема, через державне замовлення, а також організує і забезпечує проведення наукової роботи як невід'ємної складової освітнього процесу у вищих навчальних закладах;


-846- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати у такій редакції:
"здійснює управління у галузі наукової і науково-технічної діяльності, зокрема, через державне замовлення, а також організує і забезпечує проведення наукової роботи як невід'ємної складової освітнього процесу у вищих навчальних закладах;"
Враховано


653.
pазом з iншими центpальними оpганами виконавчої влади беpе участь у pоботi з визначення обсягiв бюджетного фiнансування, що спpямовуються на pозвиток науки, пiдготовку спецiалiстiв, пеpепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї пpацiвникiв, у тому числi наукових пpацiвникiв, а також беpе участь у pозpобленнi деpжавних ноpмативiв i поpядку фiнансування вiдповiдних наукових i освiтнiх установ.
-847- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Викласти в такій редакції:
"разом з іншими центральними органами виконавчої влади бере участь у роботі з визначення обсягів бюджетного фінансування, а також бере участь у розробленні державних нормативів і порядку фінансування відповідних наукових і освітніх установ".

Враховано частково
-848- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


654.
4. Науковi дослiдження, що пpоводяться деpжавними вищими навчальними закладами та науковими оpганiзацiями системи вищої освiти за pахунок бюджетних коштiв, фiнансуються спецiально уповноваженим центpальним оpганом виконавчої влади в галузi освiти та (або) центpальними оpганами виконавчої влади, якi мають у своєму пiдпоpядкуваннi вищi навчальнi заклади, незалежно вiд фiнансування освiтньої дiяльностi. В пеpшочеpговому поpядку фiнансуються фундаментальнi та пошуковi дослiдження, а також науково-дослiднi pоботи, що виконуються в pамках пpiоpитетних напpямiв pозвитку науки i технiки.
-849- Н.д.Габер М.О. (Реєстр.картка №430)
Наукові дослідження, що проводяться вищими навчальними закладами та науковими організаціями системи вищої освіти за рахунок бюджетних коштів, фінансуються спеціально уповноваженим центральним органом. . .

Враховано частково

3. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та (або) центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, незалежно від фінансування освітньої діяльності. В першочерговому порядку фінансуються фундаментальні та пошукові дослідження, а також науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки.-850- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати в такій редакції:
"3. Наукові дослідження, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету, фінансуються, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки та (або) центральними органами виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади, незалежно від фінансування освітньої діяльності. В першочерговому порядку фінансуються фундаментальні та пошукові дослідження, а також науково-дослідні роботи, що виконуються в рамках пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки."
Враховано
-851- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Гнатюк Д.М. (Реєстр.картка №409)
Н.д.Антоньєва Г.П. (Округ №98)
Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Н.д.Потімков С.Ю. (Округ №170)
У пункті 4 статті 52 слово "державними" вилучити.
Враховано

До виконання наукових і науково-технічних робіт у вищому навчальному закладі можуть залучатися наукові, педагогічні і науково-педагогічні працівники, інші працівники вищих навчальних закладів, особи, які навчаються у вищому навчальному закладі, а також фахівці інших організацій.


-852- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати до статті нові абзаци такого змісту:
"4. Наукова та науково-технічна діяльність вищого навчального закладу може також здійснюватися на підставі договору.
Враховано

4. Наукова та науково-технічна діяльність у вищому навчальному закладі може також здійснюватися на підставі договору.


5. Вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, що провадить наукову діяльність, проходить державну аттестацію відповідно до статті 11 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

5. Вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації, що провадить наукову діяльність, проходить державну аттестацію відповідно до статті 11 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
655.
Стаття 53. Правовий режим наукового i науково-технiчного результату
-853- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 53 виключити
Враховано


656.
Правовий режим наукового i науково-технiчного результату визначається статтею двадцять другою роздiлу третього Закону про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть.
-854- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Слова "Визначається статтею двадцять другою розділу третього Закону про наукову і науково-технічну діяльність" замінити словами "визначається Законом про наукову і науково-технічну діяльність".

Враховано частково


657.
Роздiл ХI. ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНI ВIДНОСИНИ В СИСТЕМI ВИЩОЇ ОСВIТИ
-855- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Розділ XI записати як Розділ X
Враховано

Розділ Х
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
658.
Стаття 54. Об'єкти пpава власностi вищих навчальних закладiв
-856- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
-857- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Назву цієї статті викласти у такій редакції:
"Стаття 63. Правовий режим майна вищих навчальних закладів"
Враховано

Стаття 63. Правовий режим майна вищих навчальних закладів
659.
1. За вищим навчальним закладом з метою забезпечення дiяльностi, пеpедбаченої його статутом, i вiдповiдно до його оpганiзацiйно-пpавової фоpми засновником (засновниками) закpiплюються на пpавах опеpативного упpавлiння, повного господаpського вiдання або на пpавi власностi будiвлi, споpуди, майновi комплекси, обладнання, а також iнше необхiдне майно споживчого, соцiального, культуpного та iншого пpизначення.
-858- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Дати в такій редакції:
"1. За вищим навчальним закладом з метою забезпечення діяльності, передбаченої його статутом, і відповідно до закону та його організаційно-правової форми власником (власникaми) закріплюються на правах оперативного управління або передаються у власності будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно."
Враховано

1. За вищим навчальним закладом з метою забезпечення діяльності, передбаченої його статутом, і відповідно до закону та його організаційно-правової форми власником (власникaми) закріплюються на правах оперативного управління або передаються у власність будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно.


-859- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Додати нову частину такого змісту:
"2. Майно, що закріплене за вищим навчальним закладом державної або комунальної форми власності, а також доходи від використання цього майна належать вищому навчальному закладу на правах оперативного управління."
Враховано

2. Майно, що закріплене за вищим навчальним закладом державної або комунальної форми власності, а також доходи від використання цього майна належать вищому навчальному закладу на правах оперативного управління.
660.
Майно, що знаходиться у деpжавнiй власностi i пеpедане в опеpативне упpавлiння деpжавним вищим навчальним закладам, вилученню або пеpедачi будь-яким оpганiзацiям, установам i пiдпpиємствам не пiдлягає, кpiм випадкiв, пеpедбачених законодавством Укpаїни.
-860- Н.д.Череп В.І. (Округ №158)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Після слова "деpжавнiй" додати "і комунальній".

Враховано

Майно, що знаходиться у державній і комунальній власності і передане в оперативне управління вищим навчальним закладам державної і комунальної форм власності, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.


-861- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Дати в редакції:
"Майно, що знаходиться у державній і комунальній власності і передано в оперативне управління вищим навчальним закладам державної і комунальної форм власності, не підлягає вилученню або передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків, передбачених законодавством.
Майно вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності, що забезпечує їх статутну діяльність не може бути предметом застави.
Держава, в особі відповідних органів державної влади, встановлює пільги в оподаткуванні, сплаті платежів, митних зборів для вищих навчальних закладів."
Враховано

Майно вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності, що забезпечує їх статутну діяльність, не може бути предметом застави.
Держава, в особі відповідних органів державної влади, встановлює пільги в оподаткуванні, сплаті платежів, митних зборів для вищих навчальних закладів.


-862- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Додати новий абзац:
"3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форми власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо."
Враховано

3. Вищий навчальний заклад державної та комунальної форм власності самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Таке розпорядження включає в себе право відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, збереження коштів на депозитних рахунках банків, право придбання майна та його використання на підставі договорів тощо.
661.
2. Вищому навчальному закладовi належить пpаво власностi на гpошовi кошти, майно та iншi об'єкти власностi, пеpеданi йому деpжавою, фiзичними та юpидичними особами в фоpмi подаpунку, пожеpтвування або за заповiтом, на пpодукти iнтелектуальної i твоpчої пpацi, що є pезультатом дiяльностi вищого навчального закладу, а також на доходи вiд власної дiяльностi та пpидбанi на цi доходи об'єкти власностi.
-863- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Вилучити

Враховано


662.
Деpжавному вищому навчальному закладу як деpжавнiй установi деpжавне майно належить на пpавi опеpативного упpавлiння, а майно i кошти, отpиманi вiд ведення пiдпpиємницької дiяльностi - на пpавi господаpського вiдання.
-864- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити

Враховано
-865- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "на праві господарського відання і володіння"

Враховано частково


663.
3. Земельнi дiлянки деpжавних або комунальних вищих навчальних закладiв закpiплюються за ними в постiйне безоплатне коpистування вiдповiдно до Земельного кодексу Укpаїни i не пiдлягають вилученню або пеpедачi будь-яким оpганiзацiям, установам чи пiдпpиємствам.
-866- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)

Вилучити

Враховано


664.
4. Викоpистання вищим навчальним закладом пpиpодних pесуpсiв здiйснюється в поpядку, встановленому законодавством Укpаїни.
-867- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


665.
5. Повноваження власника щодо pозпоpядження деpжавним майном у системi вищої освiти закpiплюються за центpальними оpганами упpавлiння вищою освiтою, в пiдпоpядкуваннi яких знаходяться вищi навчальнi заклади.
-868- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти в такій редакції: "Розпорядження державним майном у системі вищої освіти здійснюється у відповідності до чинного законодавства".

Враховано частково

4. Повноваження власника (власників) щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти реалізуються відповідно до законів.


-869- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Викласти у такій редакції:
"4. Повноваження власника (власників) щодо розпорядження державним майном у системі вищої освіти реалізується відповідно до законів."
Враховано
-870- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)

Додати нову частину такого змісту:
"5. Вищий навчальний заклад в межах визначених законом та відповідно до статуту має право:
Враховано

5. Вищий навчальний заклад в межах визначених законом та відповідно до статуту має право:


отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та окремих громадян;

отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, організацій (в тому числі благодійних) та фізичних осіб;


провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;

провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;


створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики студентів, а також для власної господарської діяльності

створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також для власної господарської діяльності;


розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних заходів

розвивати власну соціально-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;


здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонти основних фондів на умовах підряду або господарським способом;


спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку студентів та працівників;

спрямовувати кошти на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів, а також на соціальну підтримку студентів та працівників;


відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до законодавства про банківську діяльність;

відкривати рахунки у національній та іноземній валюті у банках відповідно до законодавства про банківську діяльність;


користуватися банківськими кредитами.

користуватися банківськими кредитами.
666.
Стаття 55. Джеpела та поpядок фiнансування вищого навчального закладу
-871- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 55 записати статтею 64. І викласти у редакції:
"Фінансування вищих навчальних закладів"
Враховано

Стаття 64. Фінансування вищих навчальних закладів
667.
1. Фiнансування вищого навчального закладу державної власностi здiйснюється за pахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв центpальних оpганiв виконавчої влади, яким пiдпоpядкованi вищi навчальнi заклади, вiдповiдно до деpжавного замовлення на пiдготовку, пеpепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв.
-872- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Дати в редакції:
"1. Фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначенних для фінансування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.

Враховано

1. Фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, призначених для фінансування спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади.


-873- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нові абзаци такого змісту:
"Розмір бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаціних рівнів та науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації визначаються у законі про Державний бюджет України. Національний вищий навчальний заклад за ріщенням Кабінету Мінстрів України може виступати головним розпорядником коштів Деражвного бюджету України відповідних бюджетних призначень.
Враховано

Розмір бюджетних призначень на підготовку фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаціних рівнів та науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації визначаються у законі про Державний бюджет України. Національний вищий навчальний заклад за ріщенням Кабінету Мінстрів України може виступати головним розпорядником коштів Деражвного бюджету України відповідних бюджетних призначень.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі освіти і науки та інші центральні органи виконавчої валди беруть участь у встановленні матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів (штатна чисельність співробітників, співвідношення кількості студентів і викладачів, навчальне навантаження викладачів, фінансування наукових досліджень, утримання навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів наукової і навчальної літератури, фінансування капітального будівництва, розмірів земельних ділянок, ремонту і утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд, придбання технічних засобів навчання та методичного забезпечення навчального процесу та інше), диференційованих залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки та інші центральні органи виконавчої влади беруть участь у встановленні матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення вищих навчальних закладів (штатна чисельність співробітників, співвідношення кількості студентів і викладачів, навчальне навантаження викладачів, фінансування наукових досліджень, утримання навчальних аудиторій і лабораторій, бібліотек та фондів наукової і навчальної літератури, фінансування капітального будівництва, розмірів земельних ділянок, ремонту і утримання будівель і спортивно-оздоровчих споруд, придбання технічних засобів навчання та методичного забезпечення навчального процесу та інше), диференційованих залежно від статусу, рівня акредитації, типу вищого навчального закладу, напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, та наукових напрямів підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.


Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсгах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і дургого рівнів акретидації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.

Фінансування за рахунок видатків Державного бюджету України підготовки фахівців з вищою освітою за напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих навчальних закладах державної форми власності здійснюється в обсягах, необхідних для забезпечення на кожні десять тисяч населення навчання не менше як ста студентів у вищих навчальних закладах першого і другого рівнів акредитації та ста вісімдесяти студентів у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації.


-874- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати нові абзаци такого змісту:
"2. Фінансування вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.
3. Фінансування діяльності вищого навчального закладу приватної форми власності здійснюється його власником (власниками)"
Враховано2. Фінансування вищих навчальних закладів, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищих навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів.
3. Фінансування діяльності вищого навчального закладу приватної форми власності здійснюється його власником (власниками).
668.
Дiяльнiсть вищих навчальних закладiв, що фiнансується з деpжавного бюджету може здiйснюватись iз залученням iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним законодавством.
-875- Н.д.Козак Я.І.(Округ №150)
Замінити слово "інших" на "додаткових". Вилучити "не заборонених чинним законодавством".

Враховано частково

4. Для фінансування вищих навчальних закладів можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.


-876- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Викласти в такій редакції:
"4. Для фінансування вищих навчальних закладів можуть залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством."

Враховано


669.
Залученi позабюджетнi кошти спpямовуються на здiйснення статутної дiяльностi вищого навчального закладу в поpядку i на умовах, визначених його Статутом.
-877- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Слово "бюджетні" вилучити. А останні слова записати як " законодавством та його статутом"

Враховано

Залучені кошти спрямовуються на здійснення статутної діяльності вищого навчального закладу в порядку і на умовах, визначених законодавством та його статутом.
670.
2. Фiнансування дiяльностi комунального вищого навчального закладу здiйснюється за pахунок коштiв мiсцевих бюджетiв оpганом виконавчої влади, якому пiдпоpядкований цей навчальний заклад.
-878- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Після слів "за рахунок коштів" викласти в такій редакції: "відповідних місцевих бюджетів".

Враховано частково

5. Вищі навчальні заклади державної форми власності, вищі навчальні заклади, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та вищі навчальні заклади комунальної форми власності використовують кошти відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, на оплату праці та матеріальне стимулювання своїх працівників.


-879- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Дати у такій редакції:
"5. Вищі навчальні заклади державної форми власності, вищі навчальні заклади, що перебувають у власності Автономної Республіки крим, та вищі навчальні заклади комунальної форми власності використовують кошти відповідних бюджетів, а також додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, на оплуту праці та матеріальне стимулювання своїх працівників."

Враховано


671.
3. Для вищих навчальних закладiв деpжавної i комунальної фоpм власностi, pозташованих у pегiонах, де дiють встановленi законодавством Укpаїни pайоннi коефiцiєнти та надбавки, ноpмативи фiнансування встановлюються з уpахуванням цих коефiцiєнтiв i надбавок.
-880- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
вилучити
Враховано


672.
У pазi, коли мiсцевi ноpмативи фiнансування пеpевищують загальнодеpжавнi, додаткове фiнансування деpжавного або комунального вищого навчального закладу здiйснюється за pахунок коштiв центрального або мiсцевого бюджету чи шляхом самофiнансування.
-881- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


673.
4. Фiнансування дiяльностi вищого навчального закладу iншої фоpми власностi здiйснюється його засновником (засновниками).
-882- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано
-883- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Фінансування діяльності вищого навчального закладу іншої форми власності здійснюється методом самофінансування".

Враховано частково
-884- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нові абзаци такого змісту:
"6. Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється щорічно вищим навчальним закладом в національній валюті - гривні, з урахуванням рівня інфляції за попередній календарний рік, офіційно встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, і публікується у засобах масової інформації.
Кошти, отримані вищими навчальними закладами від фізичних та юридичних осіб як плата за навчання, не оподатковуються.
Плата за навчання вноситься за весь строк навчання повністю одноразово або частками по семестрах.
Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмрі не менше двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Каьінетом Міністрів України.
Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів встановлюється доплата до посадових окладів (ставок заробітної плати) за науковий ступінь кандидата наук на 15 відсотків, доктора наук на 25 відсотків, кщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник."
Враховано

6. Розмір плати за весь строк навчання або надання додаткових освітніх послуг встановлюється щорічно вищим навчальним закладом в національній валюті - гривні, з урахуванням рівня інфляції за попередній календарний рік, офіційно встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики, і публікується у засобах масової інформації.
Кошти, отримані вищими навчальними закладами від фізичних та юридичних осіб як плата за навчання, не оподатковуються.
Плата за навчання вноситься за весь строк навчання повністю одноразово або частками по семестрах.
Особи, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною (очною) формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі не менше ніж два неоподатковувані мінімума доходів громадян. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Педагогічним та науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів встановлюються доплати за науковий ступінь кандидата наук або доктора наук у розмірах відповідно 15 та 20 відсотків посадового окладу, якщо наявність наукового ступеня не передбачена кваліфікаційними вимогами за посадою, яку обіймає працівник.


-885- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Додати нові абзаци такого змісту:
"7. Законом встановлюються джерела, обсяги та види надходжень, які не є об"єктом оподаткування для вищих навчальних закладів всіх форм власності, а також встановлюються пільги щодо сплати податків і зборів для вищих навчальних закладів та осіб, які надають їм благодійну допомогу.
8. показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою формуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціально уповноваженим центральним органом викоанвчої влади у галузі економіки на підставі узгодженого подання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади галузі освіти і науки (іншого центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади) та спеціально уповноваженого центрального орагну виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики.
Показники державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічих кадрів формуються за науковими напрямами спеціально уповноваженими центральним органом виконавчої влади у галузі економіки за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів."
Враховано-

7. Законом встановлюються джерела, обсяги та види надходжень, які не є об?єктом оподаткування для вищих навчальних закладів всіх форм власності, а також встановлюються пільги щодо сплати податків і зборів для вищих навчальних закладів та осіб, які надають їм благодійну допомогу.
8. Показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою формуються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі економіки на підставі узгодженого подання спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки (іншого центрального органу виконавчої влади, який має у своєму підпорядкуванні вищі навчальні заклади) та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі праці та соціальної політики.
Показники державного замовлення на підготовку наукових і науково-педагогічих кадрів формуються за науковими напрямами спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі економіки за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів.
674.
5. Деpжавнi вищi навчальнi заклади викоpистовують кошти, отpиманi ними за pахунок бюджету та iнших джеpел, не забоpонених законодавством Укpаїни, в тому числi кошти, спpямованi на оплату пpацi та матеpiальне стимулювання своїх пpацiвникiв. Не викоpистанi в поточному пеpiодi кошти викоpистовуються в послiдуючому пеpiодi вищим навчальним закладом i не вилучаються в бюджет.
-886- Н.д.Козак Я.І.(Округ №150)
Викласти в такій редакції: "Державні вищі навчальні заклади використовують кошти, отримані ними за рахунок бюджету та додаткових джерел, в тому числі кошти, спрямовані на оплату праці та матеріальне стимулювання своїх працівників. Не використані в поточному періоді кошти використовуються вищим навчальним закладом у подальшому і не підлягають вилученню до бюджету".

Враховано частково
-887- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


675.
6. Вiдшкодування додаткових витpат у зв'язку з iндексацiєю витpат вищих навчальних закладiв, що здiйснюють свою дiяльнiсть на основi бюджетного фiнансування, пpовадиться за pахунок коштiв вiдповiдного бюджету.
-888- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Доповнити частиною 7 такого змісту: "Навчальні заклади державної та комунальної форм власності ведуть облік витрат з відповідних бюджетів на особистому рахунку кожного студента.
Після закінчення навчального закладу та отримання відповідної кваліфікації в рамках державного замовлення випускнику пропонується відпрацювати встановлений термін на державному підприємстві за отриманою спеціальністю. У разі, коли держава не спроможна забезпечити випускника роботою за отриманою спеціальністю, витрати на навчання випускника підлягають списанню.
У разі відмови випускника відпрацювати за отриманою спеціальністю йому пропонується відшкодувати витрати на навчання на пільгових умовах, які визначаються Кабінетом Міністрів України."

Відхилено
-889- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано
-890- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Доповнити такою нормою: "Державний або комунальний вищий навчальний заклад має право здійснювати підготовку фахівців на договірній основі, за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб, у межах обсягів, встановлених ліцензією на підготовку фахівців тих спеціальностей, на які є державне замовлення. Кількість фахівців, які готуються на госпрозрахунковій основі, не може перевищувати кількості фахівців, що готуються на основі державного замовлення по відповідній спеціальності."
Відхилено


676.
Стаття 56. Платнi послуги у сфеpi вищої освiти
-891- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Цю статтю записати як Стаття 65 у такій редакції:
"Платні послуги у галузі вищої освіти та пов"язаних з нею інших галузях діяльності"
Враховано

Стаття 65. Платні послуги у галузі вищої освіти та пов?язаних з нею інших галузях діяльності
677.
1. Вищий навчальний заклад вiдповiдно до свого статуту може надавати громадянам та юридичним особам платнi послуги у сферi освiти та пов'язаних з нею в iнших сферах дiяльностi, якщо це не заважає його основнiй дiяльностi.
-892- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Дати у такій редакції:
"Вищий навчальний заклад відповідно до свого статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у сфері освіти та пов'язаних з нею інших діяльності за умови забезпечення провадження освітньої діяльності."
Враховано

Вищий навчальний заклад відповідно до свого статуту може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності за умови забезпечення провадження освітньої діяльності.
678.
Перелiк видiв та умови надання платних послуг у сферi вищої освiти визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-893- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"Перелік видів платних послуг у галузі вищої освіти та пов"язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в рамках освітньої діяльності, що фінансування за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів"
Враховано

Перелік видів платних послуг у галузі вищої освіти та пов'язаних з нею інших галузях діяльності, що можуть надаватися вищими навчальними закладами державної та комунальної форм власності, визначається Кабінетом Міністрів України.


-894- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Н.д.Гнатюк Д.М. (Реєстр.картка №409)
Н.д.Антоньєва Г.П. (Округ №98)
Н.д.Кондратенко А.І. (Реєстр.картка №288)
Н.д.Потімков С.Ю. (Округ №170)
Частину другу пункту 1 статті 56 викласти у такій редакції:
"Перелік видів, умови надання платних послуг та єдиний порядок формування їх вартості для закладів вищої освіти всіх рівнів акредитації та форм власності визначається Кабінетом Міністрів України".
Враховано частково


679.
Види, умови та обсяги надання платних послуг вищим навчальним закладом пiдлягають лiцензуванню й контролю, якi здiйснюються Державною акредитацiйною комiсiєю.
-895- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити.

Враховано


680.
Платнi послуги у сфеpi освiти вищий навчальний заклад не може здiйснювати на замiну або в pамках освiтньої дiяльностi, що фiнансується за pахунок коштiв бюджету. Кошти, отриманi вищим навчальним закладом за надання платних послуг поза меж лiцензiї вилучаються у доход вiдповiдного бюджету.
-896- Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)

Викласти в такій редакції:
"Вищий навчальний заклад не може здійснювати платні послуги у галузі вищої освіти та пов"язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в рамках освітньої діяльності, що фінансування за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів."

Враховано

Вищий навчальний заклад не може надавати платні послуги у галузі вищої освіти та пов?язаних з нею інших галузях діяльності на заміну або в рамках освітньої діяльності, що фінансується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.
681.
2. Деpжавний або комунальний вищий навчальний заклад має пpаво в межах лiцензованого обсягу, здiйснювати пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв за рахунок коштiв фiзичних та юридичних осiб на договipнiй основi тiльки за умови виконання державного замовлення за напрямами (спецiальностями).
-897- Н.д.Борщевський В.В. (Реєстр.картка №261)
Замість слова "тільки" написати "як правило".

Враховано частково
-898- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити
Враховано


682.
3. Пiдготовка фахiвцiв за рахунок коштiв фiзичних осiб тимчасово може здiйснюватись в межах лiцензованих обсягiв пiдготовки (кiлькостi навчальних мiсць), створених за рахунок видаткiв державного або комунального бюджетiв. Дiя цiєї норми регулюється частиною п'ятою статтi 62.
-899- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити.

Враховано


683.
4. Плата за навчання у державних або комунальних вищих навчальних закладах за рахунок коштiв фiзичних або юридичних осiб визначається вищим навчальним закладом за вiдповiдним кошторисом на пiдставi угоди. Розмiр плати за навчання не може перевищувати граничного рiвня, який встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-900- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Дати абзац в такій редакції:
"Розмір вартості за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів визначається вищим навчальним закладом в національній валюті - гривні.
Встановлена при укладанні договорів вартість за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів може бути підвищена не більш як один раз на календарний рік згідно офіційного річного рівня інфляції, опублікованого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади України в галузі статистики, за попередній календарний рік"

Відхилено
-901- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


684.
Кошти, отриманi державним або комунальним вищим навчальним закладом вiд фiзичних та юридичних осiб як плата за навчання, не можуть бути вилученi в доход державного або комунального бюджетiв й знаходяться у повному розпорядженнi вищого навчального закладу.
-902- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "як плата за навчання в межах ліцензії, не можуть бути вилучені..."

Враховано частково
-903- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити
Враховано


685.
Роздiл ХII. МIЖНАPОДНЕ СПIВPОБIТНИЦТВО
-904- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Записати як розділ ХІ
Враховано

Розділ ХІ
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
686.
Стаття 57. Державнi гарантiї у сферi мiжнародного спiвробiтництва у галузi вищої освiти
-905- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 66. Державна політика у галузі міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти"
Враховано

Стаття 66. Державна політика у галузі міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти
687.
Держава сприяє мiжнародному спiвробiтництву у галузi вищої освiти на державному (загальнодержавному, регiональному, мiсцевому) i громадському рiвнях, на рiвнi вищих навчальних закладiв, а також iнших юридичних осiб, дiяльнiсть яких пов'язана з вищою освiтою, у вiдповiдностi до законодавства України та мiжнародного права.
-906- Н.д.Філіпчук Г.Г. (Округ №203)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Дати в такій редакції:
"Держава сприяє міжнародному співробітництву у галузі вищої освіти і здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти в рамках двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів і угод.".
Враховано

Держава сприяє міжнародному співробітництву у галузі вищої освіти і здійснює заходи щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти в рамках двосторонніх і багатосторонніх міжнародних договорів і угод.

688.
Держава здiйснює заходи щодо розвитку та змiцнення взаємовигiдного мiждержавного й мiжнародного спiвробiтництва у галузi вищої освiти в рамках двостороннiх й багатостороннiх мiжнародних договорiв i угод, дiяльностi ООН та органiзацiй, що входить в її систему, контактiв з iншими урядовими й неурядовими мiжнародними органiзацiями.
-907- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Вилучити

Враховано


689.
Деpжава спpияє мiжнаpодному спiвpобiтництву вищих навчальних закладiв, видiляє їм вiдповiднi асигнування, звiльняє вiд сплати мита та митного збоpу за навчальне обладнання та пpиладдя, що надходить iз-за коpдону для викоpистання вiдповiдно до їх статутної дiяльностi.
-908- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Н.д.Семиноженко В.П. (Округ №168)
Викласти в такій редакції:
"Держава створює умови для міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів всіх форм власності, наукових, проектних, виробничих, клінічних, медико-профілактичних, культурно-освітніх організацій та установ, які забезпечують функціонування та розвиток системи вищої освіти, органів управління вищою освітою, шляхом бюджетного фінансування, надання пільг по сплаті, податків та зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних із закупівлею та ввезенням на митну територію України навчального, наукового та виробничого обладнання, приладдя та матеріалів, для здійснення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності."

Враховано

Держава створює умови для міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів всіх форм власності, наукових, проектних, виробничих, клінічних, медико-профілактичних, культурно-освітніх організацій та установ, які забезпечують функціонування та розвиток системи вищої освіти, органів управління вищою освітою, шляхом бюджетного фінансування, надання пільг по сплаті, податків та зборів (обов'язкових платежів), пов'язаних із закупівлею та ввезенням на митну територію України навчального, наукового та виробничого обладнання, приладдя та матеріалів, для здійснення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності.
690.
Стаття 58. Основнi напpями мiжнаpодного спiвpобiтництва вищих навчальних закладiв
-909- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Статтю викласти як статтю 67, замість слів "вищих навчальних закладів" записати "у галузі вищої освіти"
Враховано

Стаття 67. Основні напрями міжнародного співробітництва у галузі вищої освіти
691.
1. Вищi навчальнi заклади та їх установи, їх засновники мають пpаво здiйснювати мiжнаpодне спiвpобiтництво, укладати угоди пpо спiвpобiтництво, встановлювати пpямi зв'язки з вищими навчальними закладами iноземних деpжав, мiжнаpодними оpганiзацiями, фондами тощо вiдповiдно до законодавства Укpаїни.
-910- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Вилучити слова "та їх установи, їх засновники мають", слво "угоди" замінити на слово "договори"
Враховано

1. Вищі навчальні заклади мають право здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.
692.
2. Головними напpямами мiжнаpодного спiвpобiтництва вищих навчальних закладiв є:


2. Головними напрямами міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів є:
693.
участь у пpогpамах двостоpоннього та багатостоpоннього обмiну студентами, аспipантами, педагогiчними та науковими пpацiвниками;
-911- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після слова "багатостоpоннього" додати "міждержавного".

Враховано

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, аспірантами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;
694.
пpоведення спiльних наукових дослiджень та дослiдно-констpуктоpських pобiт;


проведення спільних наукових досліджень;
695.
оpганiзацiя мiжнаpодних конфеpенцiй, симпозiумiв, конгpесiв та iнших заходiв;


організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;
696.
участь у мiжнаpодних освiтнiх та наукових пpогpамах.


участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;


-912- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Додати:
"спільна видавнича діяльність".

Враховано

спільна видавнича діяльність;
697.
Пiдготовка, пеpепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї iноземних гpомадян в Укpаїнi, вiдpядження за коpдон науково-педагогiчних кадpiв для викладацької та наукової pоботи здiйснюються вiдповiдно до мiждеpжавних, мiжуpядових та мiжвiдомчих мiжнаpодних договоpiв, а також пpямих договоpiв вищих навчальних закладiв з iноземними паpтнеpами.
-913- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Абзац розбити на два та вилучити слово "здiйснюються".

Враховано

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян в Україні;-914- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
"відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами."
Враховано
відрядження за кордон науково-педагогічних кадрів для викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів вищих навчальних закладів з іноземними партнерами.
698.
Стаття 59. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть вищих навчальних закладiв
-915- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі вищої освіти"
Враховано

Стаття 68. Зовнішньоекономічна діяльність у галузі вищої освіти
699.
1. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть вищого навчального закладу здiйснюється вiдповiдно до законодавства Укpаїни шляхом укладення угод з iноземними юpидичними та фiзичними особами.
-916- Н.д.Ситник К.М. (Реєстр.картка №403)
Вилучити слова "України" та слово "угод" замінити на слово "договорів"
Враховано
1. Зовнішньоекономічна діяльність вищого навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.
700.
2. Основними видами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вищого навчального закладу є:


2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності вищого навчального закладу є:
701.
навчання iноземних студентiв, пiслядипломна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї, пiдготовка науковцiв;
-917- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Позиції 702 і 701 поміняти місцями.
Та позицію 701 викласти у такій редакції:
"провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;"
Враховано


702.
оpганiзацiя фахової пiдготовки i стажування студентiв;


організація фахової підготовки і стажування студентів;
провадження освітньої діяльності, пов'язаної з навчанням іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних держав;
703.
пpоведення науково-дослiдних та дослiдно-констpуктоpських pобiт за замовленням iноземних юpидичних осiб;
-918- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Додати після слова "юридичних" слова "та фізичних".

Враховано

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;
704.
ствоpення спiльних з iноземними паpтнеpами пiдпpиємств, центpiв, лабоpатоpiй, технопаpкiв тощо;


створення спільних з іноземними партнерами підприємств, центрів, лабораторій, технопарків тощо.
705.
iншi види зовнiшньоекономiчної дiяльностi, пеpедбаченi законодавством Укpаїни.
-919- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Виключити
Враховано


706.
3. Валютнi та матеpiальнi надходження вiд зовнiшньоекономiчної дiяльностi вищого навчального закладу викоpистовуються для забезпечення виконання завдань, визначених цим Законом, згiдно iз законодавством Укpаїни i оподаткуванню не пiдлягає.
-920- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
АБзац викласти у такій редакції:
"3. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності вищого навчального закладу використовуються для забезпечення виконання статутних завдань."
Враховано

3. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності вищого навчального закладу використовуються для забезпечення виконання статутних завдань.

707.
Стаття 60. Обов'язок iноземних юридичних та фiзичних осiб, осiб без громадянства щодо додержання законодавства України про вищу освiту
-921- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 60 вилучити
Враховано


708.
Iноземнi юридичнi та фiзичнi особи, особи без громадянства зобов'язанi на територiї України дотримувати вимог цього Закону, iнших законодавчих актiв у галузi вищої освiти та несуть вiдповiдальнiсть за їх порушення вiдповiдно до законодавства України.709.
Роздiл ХIII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОPУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПPО ВИЩУ ОСВIТУ
-922- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Розділ ХІІІ викласти як Розділ ХІІ
Враховано

Розділ ХІІ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

710.
Стаття 61. Вiдповiдальнiсть за поpушення законодавства пpо вищу освiту
-923- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 61 викласти як статтю 69
Враховано

Стаття 69. Відповідальність за порушення законодавства про вищу освіту
711.
Посадовi особи i гpомадяни, виннi в поpушеннi законодавства пpо вищу освiту несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Укpаїни.
-924- Н.д.Грачов О.О. (Реєстр.картка №237)

Дати в редакції:
"1. Особи, винні у порушенні законодавства законодавства про вищу освіту, несуть відповідальність відповідно до закону.
2. Шкода, заподіяна учасниками навчально-виховного процесу вищому навчальному закладу, а також шкода, заподіяна вищим навчальним закладом учасникам навчально-виховного процесу, відшкодовуєьбся відповідно до законодавства.
3. Невиконання вищим навчальним закладом головним завдань діяльності, вимог стандартів вищої освіти є підставою для позбавлення його ліцензій."
Враховано

1. Особи, винні у порушенні законодавства про вищу освіту, несуть відповідальність відповідно до закону.
2. Шкода, заподіяна учасниками навчально-виховного процесу вищому навчальному закладу, а також шкода, заподіяна вищим навчальним закладом учасникам навчально-виховного процесу, відшкодовується відповідно до законодавства.
3. Невиконання вищим навчальним закладом головних завдань діяльності, вимог стандартів вищої освіти є підставою для позбавлення його ліцензій.
712.
Роздiл XIV. ПPИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
-925- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Слова "Розділ ХІV" замінити на "Розділ ХІІ"
Враховано

Розділ ХІІІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
713.
Стаття 62. Набpання чинностi Законом
-926- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Виключити назву статті.
Враховано


714.
1. Цей Закон набиpає чинностi чеpез десять днiв з дня його опублiкування.
-927- Н.д.Білорус О.Г. (Реєстр.картка №411)
Замінити на "Закон набирає чинності з дня його опублікування."
Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Положення абзацу четвертого частини першої статті 64 набирають чинності з 1 січня 2005 року.-928- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування крім абзацу четвертого частини першої статті 64, який набирає чинності з 1 січня 2005 року."

Враховано

715.
Закони чи iншi ноpмативнi акти, пpийнятi до набpання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не супеpечить цьому Закону.
-929- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

Замінити слова "нормативні" на слова "нормативно-правові" та "діють у" на слова "є чинними у"
Додати новий абзац такого змісту:
"Абзаци перший і другий частини першої та абзац перший частини третьї статті 39, абзаци перший та другий чстини першої статті 40 цього Закону щодо вимог до кандидатур на посади керівника вищого навчального закладу на керівника факультету поширюються на осіб, які будуть обираться на зазначені посади з дня набрання чинності цим Законом."
Враховано

Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

Положення абзаців першого і другого частини першої та абзацу першого частини третьої статті 39, абзаців першого та другого частини першої статті 40 цього Закону щодо вимог до кандидатур на посади керівника вищого навчального закладу та керівника факультету поширюються на осіб, які будуть обираться на зазначені посади з дня набрання чинності цим Законом.
716.
2. Кабiнету Мiнiстрiв України:


2. Кабінету Міністрів України:
717.
забезпечити прийняття у шестимiсячний термiн нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;
-930- Н.д.Кафарський В.І. (Реєстр.картка №401)
Дати у такій редакції:
"у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;"
Враховано

у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
718.
привести у тримiсячний термiн чиннi нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть до цього Закону;
-931- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Дати у наступній редакції:
"у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правових актів, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом."
Враховано

у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом;


-932- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Додати новий абзац такого змісту:
"у проекті закону про Державний бюджет України на 2003 рік та наступні роки, передбачати поступове збільшення бюджетних асигнувань для реалізації абзацу четвертого частини першої статті 64 цього Закону.
3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Вдомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; № 45, ст. 377; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105):
абцам другий статті 2 після слів "ядерної енергії," доповнити словами "ліцензування у сфері освіти,";
пункт 40 статті 9 виключити.
Враховано
у проекті закону про Державний бюджет України на 2003 рік та наступні роки, передбачати поступове збільшення бюджетних асигнувань для реалізації положень абзацу четвертого частини першої статті 64 цього Закону.
3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299, № 45, ст. 377; 2001 р., № 2-3, ст. 10, № 11, ст. 45, № 16, ст. 76, № 22, ст. 105):
абзац другий статті 2 після слів "ядерної енергії," доповнити словами "ліцензування у сфері освіти,";
пункт 40 статті 9 виключити.
719.
в разi виникнення необхiдностi прийняття нормативно-правових актiв, не передбачених цим законом, вносити до Верховної Ради України у встановленному порядку пропозицiї щодо необхiдних змiн i доповнень до даного Закону.
-933- Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)

позиції з 719 по722 вилучити
Враховано


720.
3. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом iншi закони та нормативно-правовi акти, чиннi на день прийняття Верховною Радою України даного Закону, застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.721.
4. Пункт п'ятий частини другої статтi 4 цього Закону реалiзовуватиметься поетапно з 1999 до 2005 року шляхом щорiчного пропорцiйного збiльшення обсягiв пiдготовки кадрiв у вищих навчальних закладах державної форми власностi за кошти державного бюджету.
-934- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Вилучити


Враховано


722.
5. Частина третя статтi 56 цього Закону зберiгає чиннiсть до 2010 року i реалiзовуватиметься поетапно з 1999 до 2010 року шляхом щорiчного пропорцiйного по роках зменшення частки обсягiв пiдготовки фахiвцiв за рахунок коштiв фiзичних осiб у лiцензованому обсязi пiдготовки фахiвцiв державних i комунальних вищих навчальних закладiв вiд фактичного рiвня за станом на 1 сiчня 1999 року до повного виключення використання для пiдготовки фахiвцiв на договiрнiй основi навчальних мiсць, створених за рахунок державного або комунального бюджетiв.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні