Назва: Про кредитні спілки
Автор: Кабінет міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Файл у форматі MS WORD7
N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
ПРО КРЕДИТНI СПIЛКИ


Закон України
ПРО КРЕДИТНI СПIЛКИ
1.
Цей Закон визначає принципи та правовi засади створення, органiзацiї та дiяльностi кредитних спiлок, їх об'єднань, права та обов'язки членiв кредитних спiлок, державного регулювання i контролю за дiяльнiстю кредитних спiлок та їх об'єднань.
-1- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Преамбулу Закону пропоную подати у такій редакції:
"Цей закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань".

Враховано
Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення та діяльності кредитних спілок, їх об'єднань, права та обов'язки членів кредитних спілок та їх об'єднань.
2.
Роздiл I Загальнi положенняРоздiл I Загальнi положення
3.
Стаття 1. Визначення кредитної спiлки
-2- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Статтю 1 викласти в такій редакції:
"Кредитна спілка - це споживчий кооператив, добровільно заснований фізичними особами на основі членства з метою задоволення потреб його членів в позикових коштах, отримання інших фінансових послуг, здійснюване шляхом об'єднання членами грошових пайових внесків. Кредитна спілка є некомерційною організацією".

Враховано по суті
Стаття 1. Визначення кредитної спiлки
4.
Кредитна спiлка - це неприбуткова органiзацiя, заснована фiзичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членiв у взаємному кредитуваннi, наданнi фiнансових послуг шляхом об'єднання грошових внескiв.
-3- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Згідно з визначенням (стаття 1) кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні, наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків. Але далі по тексту (стаття 20 "Господарська діяльність кредитної спілки") вона розміщує тимчасові вільні кошти на депозити в комерційних банках та Національній асоціації кредитних спілок України і навіть купує державні цінні папери, а ці види діяльності спрямовані лише на отримання прибутку. Таким чином не узгоджується стаття 1 зі статтею 20.

Враховано по суті
Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом


-4- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Декілька проблем, що мали принципове значення для формування єдиної цілісної системи цивільного права, залишились по за увагою авторів Проекту. Діяльність кредитних спілок суперечить діючого законодавству України, згідно якому кредитування - виключна функція банків (Закон України "Про банки і банківську діяльність", Положення Національного банку України "Про кредитування"). Прийнятий нещодавно Верховною Радою України проект Закону України "Про Національний банк України" у статті 1 визначає поняття фінансово-кредитна установа, як юридична особа, що проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів від населення. Сьогодні кредитні спілки мають статус неприбуткових організацій, але прибуток розподіляється між членами спілки. В законі В законі "про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" такий випадок не передбачено і відповідні роз`яснення відсутні. Крім того, зараз члени спілки платять прибутковий податок з відсотків, що нараховуються на їх внески, і відповідні податки утримуються з заробітної платні найманих працівників спілки, вдруге на ті ж гроші. Вельми високі темпи інфляції не стимулюють розвиток кредитних спілок, що видають, за правило, низькорентабельні кредити.

Відхилено-5- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 1 проекту викласти в наступній редакції:
"Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом об'єднання грошових внесків".

Враховано-6- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 1 після слів "фізичними особами" доповнити словами "професійними спілками та їх об'єднаннями" і далі за текстом.
Запропоновані до законопроекту зміни пов'язані з тим, що відповідно до статті 35 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки та їх об'єднання мають право створювати кредитні спілки.
Відхилено-7- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Статтю 1 доповнити частиною другою такого значення :
Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності кредитної спілки є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.
Враховано

5.
Стаття 2. Основнi принципи дiяльностi кредитної спiлки
-8- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Проектом передбачено (стаття 23, пункт 4, частина 1) необхідність реєстрації місцевих і всеукраїнських об`єднань кредитних спілок (територіально-галузевий рівень) у порядку, визначеному у Законі України "Про об`єднання громадян", але для Національної асоціації кредитних спілок, що набуває статус всеукраїнського (знов всеукраїнського?! об`єднання, належність до жодного закону (господарське товариство чи об`єднання громадян) не обумовлена. Така відсутність єдності у методологічних підходах може привести в майбутньому до правових колізій. Пропоную: доповнити статті 2 і 24 визначенням, щодо регулювання діяльності кредитних спілок і Національної асоціації кредитних спілок України згідно Закону України "Про об`єднання громадян".

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"Стаття 2. Основнi принципи дiяльностi кредитної спiлки
6.
1. Дiяльнiсть кредитної спiлки грунтується на таких основних принципах:


1. Дiяльнiсть кредитної спiлки грунтується на таких основних принципах:
7.
добровiльностi вступу та свободи виходу з кредитної спiлки;


добровiльностi вступу та свободи виходу з кредитної спiлки;
8.
рiвноправностi членiв кредитної спiлки;


рiвноправностi членiв кредитної спiлки;
9.
самоврядування;


самоврядування;
10.
гласностi.


гласностi.
11.
2. Вiдповiдно до принципiв, визначених у пунктi 1 цiєї статтi:2. Вiдповiдно до принципiв, визначених у пунктi 1 цiєї статтi:
12.
нiхто не може примушуватися вступати до кредитної спiлки, а виключення з членiв кредитної спiлки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спiлки;


нiхто не може примушуватися вступати до кредитної спiлки, а виключення з членiв кредитної спiлки дозволяється лише у випадках, визначених статутом спiлки;
13.
усi члени кредитної спiлки мають рiвнi права, в тому числi у разi голосування на загальних зборах, незалежно вiд розмiру пайового та iнших внескiв;


усi члени кредитної спiлки мають рiвнi права, в тому числi у разi голосування на загальних зборах, незалежно вiд розмiру пайового та iнших внескiв;
14.
забороняється будь-яке втручання в дiяльнiсть кредитної спiлки, за винятком випадкiв, передбачених законом;


забороняється будь-яке втручання в дiяльнiсть кредитної спiлки, за винятком випадкiв, передбачених законом;
15.
кредитна спiлка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне iнформування своїх членiв з питань власної дiяльностi, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборiв i засiдань iнших органiв управлiння кредитної спiлки, видавати копiї документiв або витяги з них.
-9- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 2.
У останньому абзаці слова "видавати копії документів та витяги з них" замінити на слова "видавати копії документів та витяги з них у порядку, визначеному статутом".

Враховано
кредитна спiлка зобов'язана забезпечити повне та своєчасне iнформування своїх членiв з питань власної дiяльностi, на їх прохання ознайомлювати з протоколами загальних зборiв i засiдань iнших органiв управлiння кредитної спiлки, видавати копiї документiв та витяги з них у порядку, визначенму статутом.
16.
Стаття 3. Юридичний статус кредитної спiлки
-10- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
В статті 2 діючого Тимчасового положення (1993 р.) чітко визначено - "Відносини щодо створення і діяльності кредитних спілок регулюються Законом України "Про об`єднання громадян" з урахуванням особливостей, установлених цим Положенням". В Проекті (стаття 3) така норма відсутня, що вносить плутанину при розгляді статусу юридичної особи - Кредитна спілка. Віднесення Кредитних спілок до господарських товариств (прирівнянні їх до банків, згідно статті 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність") - позбавить їх пільгового оподаткування, але буде чітко відповідати природі організації і вимогам Закону України "Про банки і банківську діяльність" та Положенню Національного банку України "Про кредитування".

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
Стаття 3. Юридичний статус кредитної спiлки
17.
1. Кредитна спiлка є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриває i використовує згiдно iз законодавством у самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням, власну символiку.


1. Кредитна спiлка є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриває i використовує згiдно iз законодавством у самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням, власну символiку.
18.
2. Кредитна спiлка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрацiї.


2. Кредитна спiлка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрацiї.
19.
3. Кредитна спiлка може укладати вiд свого iменi договори та iншi угоди, якi не суперечать цьому Закону, iншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спiлки, набувати майновi та немайновi права, мати обов'язки, що випливають iз законодавства України та укладених кредитною спiлкою угод, бути позивачем i вiдповiдачем у судах.
-11- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 3 статті 3 проекту викласти в наступній редакції:
"3. Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать цьому Закону, іншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спілки, набувати майнові та немайнові права, мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді".
Пункт 4 статті 4 проекту викласти в наступній редакції:
"4. Кредитна спілка не може бути засновником або співзасновником інших суб'єктів підприємницької діяльності як на території України так й за її межами".

Враховано по суті
3. Кредитна спiлка може укладати вiд свого iменi договори та iншi угоди, якi не суперечать цьому Закону, iншим нормативно-правовим актам та статуту кредитної спiлки, набувати майновi та немайновi права, мати обов'язки, що випливають iз законодавства України та укладених кредитною спiлкою угод, бути позивачем i вiдповiдачем у судах.
20.
4. Кредитна спiлка не може бути засновником або спiвзасновником суб'єкта (суб'єктiв) пiдприємницької дiяльностi.
-12- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В п.3 ст.3 записати: "Кредитна спілка не має права бути засновником, співзасновником або учасником суб`єктів підприємницької діяльності".

Враховано
4. Кредитна спiлка не може бути засновником, спiвзасновником або учасником суб'єкта (суб'єктiв) пiдприємницької дiяльностi, окрім місцевого кооперативного банку, як на території України так і за її межами.


-13- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
П.3. ст.3 записати в редакції: "Кредитній спілці не дозволяється бути засновником, співзасновником або учасником суб`єктів підприємницької діяльності".

Враховано-14 Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Доповнити частину 4 статті3:
Кредитна спілка може бути учасником місцевого кооперативного банку ".

Враховано-15- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 4 статті 3 викласти в такій редакції:
"Кредитна спілка може бути учасником суб'єктів підприємницької діяльності, володіти іншими корпоративними правами. Доходи, отримані кредитною спілкою від володіння корпоративними правами та господарської діяльності, яка здійснюється кредитною спілкою у відповідності із законом та статутом, розподіляються між її членами".

Враховано частково-16-- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 5 статті 3 проекту викласти в наступній редакції:
"5. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.
Враховано

21.
5. Кредитна спiлка дiє на основi самофiнансування, несе вiдповiдальнiсть за наслiдки своєї дiяльностi та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами та державним бюджетом.
-17- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 5 статті 3 виключити.

Відхилено
5. Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов'язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.
22.
6. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями у межах вартостi майна, яке належить їй на правi власностi.
-18- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 6 статті 3 викласти в такій редакції:
"Члени кредитної спілки несуть за зобов'язаннями кредитної спілки субсидіарну відповідальність в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом та статутом кредитної спілки. Члени кредитної спілки зобов'язані протягом трьох місяців після затвердження щорічного балансу покрити збитки, які виникли, шляхом додаткових внесків. У випадку невиконання цього обов'язку кредитна спілка може бути ліквідована в судовому порядку за вимогою кредиторів. Члени кредитної спілки солідарно несуть субсидіарну відповідальність за її зобов'язаннями в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кредитної спілки".

Відхилено, не є нормою цієї статті.
6. Кредитна спiлка несе вiдповiдальнiсть за своїми зобов'язаннями у межах вартостi майна, яке належить їй на правi власностi.
23.
Стаття 4. Обмеження використання термiна "кредитна спiлка" у найменуваннях пiдприємств, установ та органiзацiй


Стаття 4. Обмеження використання термiна "кредитна спiлка" у найменуваннях пiдприємств, установ та органiзацiй
24.
Пiдприємства, установи та органiзацiї не мають права використовувати у своїх найменуваннях термiн "кредитна спiлка" i не пiдлягають державній реєстрацiї пiд найменуваннями, якi включають цей термiн, якщо вони створенi з iншому порядку, нiж це передбачено цим Законом.


Пiдприємства, установи та органiзацiї не мають права використовувати у своїх найменуваннях термiн "кредитна спiлка" i не пiдлягають державній реєстрацiї пiд найменуваннями, якi включають цей термiн, якщо вони створенi в iншому порядку, нiж це передбачено цим Законом.
25.
Стаття 5. Законодавство про кредитнi спiлки
-19- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Законодавство про кредитні спілки складається з цього Закону, законодавства про споживчі кооперативи, в частині, які не протирічать цьому Закону, та прийнятих відповідно до цього Закону інших нормативно-правових актів".

Враховано по суті
Стаття 5. Законодавство про кредитнi спiлки


-20- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Стаття 5 викласти у наступній редакції: Кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринку фінансових послуг (далі Уповноважений орган).

Враховано

26.
Законодавство про кредитнi спiлки складається з цього Закону та прийнятих вiдповiдно до нього iнших нормативно-правових актiв.
-21- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 5 доцільно подати у такій редакції: "Законодавство про кредитні спілки складається з цього Закону та інших відповідних нормативно-правових актів".
У тій редакції, що прийнята у першому читанні, існує залежність нормативно-правових актів від нинішнього Закону: вони повинні бути прийнятими відповідно до нього. Але ж на практиці правова база про кредитні спілки включає і ті закони, які вже існували до появи нинішнього Закону.

Враховано по суті
Кредитні спілки в Україні діють відповідно до цього Закону, інших законів України та нормативно-правових актів спеціального уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг (далі Уповноважений орган).
27.
Роздiл II Органiзацiйнi засади створення та порядок припинення дiяльностi кредитних спiлок


Роздiл II Органiзацiйнi засади створення та порядок припинення дiяльностi кредитних спiлок
28.
Стаття 6. Створення кредитної спiлки


Стаття 6. Створення кредитної спiлки
29.
1. Кредитна спiлка створюється на пiдставi рiшення установчих зборiв, на яких присутнi не менш як 50 осiб, якi вiдповiдно до цього Закону можуть бути членами кредитної спiлки та об'єднанi хоча б за однiєю з таких ознак: мають спiльне мiсце роботи або нарчання, належать до однiєї мiсцевої (включаючи районнi та обласнi) профспiлкової, iншої громадської або релiгiйної органiзацiї, проживають в одному селi, селищi, мiстi, що не має районного подiлу, районi або районi в мiстi.
-22- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У пункті 1 статті 6 "Створення кредитної спілки" у реченні слова "установчих зборів, на яких присутні не менш як 50 осіб" замінити на слова: "загальних зборів членів кредитної спілки, на яких присутні всі члени кредитної спілки".

Враховано по суті
1. Кредитна спiлка створюється на пiдставi рiшення установчих зборiв. Чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.


--23- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.::
Пункт 1 статті 6 викласти
1. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів, на яких присутні не менш як 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б за однією з таких ознак: мають спільне місце роботи чи навчання або належать до однієї місцевої (включаючи районні та обласні) профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації або проживають в одному селі, селищі, місті, районі, області.

Враховано-24- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 1 статті 6 проекту викласти в наступній редакції:
"1. Кредитна спілка створюється на підставі рішення установчих зборів, на яких присутні не менш як 20 осіб" і далі за текстом.

Відхилено25- Н.д. Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 6.
У пункті 1 слова "проживають в одному селі, селищі, районі, місті" замінити на "постійно проживають в одному селі, селищі, районі, місті", а також цей пункт доповнити реченням "зміна ознаки членства не є підставою для визначення члена із кредитної спілки, якщо інше не передбачено статутом".

Враховано в статті 10

30.
2. Рiшенням про створення кредитної спiлки є протокол установчих зборiв, який пiдписує голова та секретар зборiв.
-26- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка 443)
Пункт 2 статті 6 проекту викласти в наступній редакції:
"2. Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписує голова та секретар зборів".

Враховано
2.Рішення про створення кредитної спілки оформляється протоколом установчих зборів, який підписує голова та секретар зборів
31.
Невiд'ємною частиною протоколу є реєстр осiб, якi брали участь в установчих зборах. У реєстрi обов'язково зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта (а для iноземцiв та осiб без громадянства, якi постiйно проживають в Українi, - данi нацiонального паспорта або документа, який його замiнює), адреса та iншi вiдомостi, що пiдтверджують наявнiсть ознак, зазначених у абзацi першому цього пункту. Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.
-27- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 6, пункт 2, абзац 2. Пропонуємо викласти в такій редакції:
" Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах. У реєстрі обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює), адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак, зазначених в пункті 1 цієї статті. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом".
Враховано
3.Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (список засновників). У реєстрі обов'язково зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта або документа, який його замінює (а для іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, - дані національного паспорта або документа, який його замінює), адреса та інші відомості, що підтверджують наявність ознак, зазначених в пункті першому цієї статті. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.


-28- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 6, п. 2, абзац 2 в передостанньому реченні написати: "... зазначених у пункті першому цієї статті".

Враховано-29- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
В абзаці 2 пункту 2 статті 6 слова "у абзаці першому цього пункту" замінити словами "в пункті першому цієї статті".
Обгрунтування.
Ознаки, за якими особи можуть об'єднуватися в кредитні спілки, зазначені саме в пункті першому статті 6.
Враховано

32.
3. Установчi збори затверджують статут кредитної спiлки, обирають її органи управлiння, уповноважують осiб для проведення державної реєстрацiї, вирiшують iншi питання, пов'язанi iз створенням кредитної спiлки.


4. Установчi збори затверджують статут кредитної спiлки, обирають її органи управлiння, уповноважують осiб для проведення державної реєстрацiї, вирiшують iншi питання, пов'язанi iз створенням кредитної спiлки.
33.
Стаття 7. Статут кредитної спiлки
-30- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Окремі статті Проекту суперечать положенням діючого законодавства України. У статті 7 визначено склад статуту кредитної спілки, в тому числі (п.2, ч.2) наведено: "Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності", що вступає в суперечність з частиною 3 статті 7.11.13 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - "Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності". Положення статті 15, пункт 2, частина 4 і статті 16, пункт 3, частина 1 суперечать вимогам статті 12, частина 2 Положення НБУ "Про кредитування", щодо необхідності прийняття колегіального рішення правління і кредитного комітету незалежно від розмірів кредиту. У статті 19, пункт 3, частина 2 визначено: "Граничні нормативи відрахувань доходів кредитної спілки до резервного фонду визначає Уповноважений орган", що не відповідає вимогам частини 1, статті 14 Закону України "Про господарські товариства" - "У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду..." (в Указі Президента України від 20.09.93 р. (стаття 15) встановлено інтервал відрахувань - 5-15%), та рекомендаціям Національного банку України. Спірним виглядає віднесення до компетенції правління кредитної спілки "визначення порядку (?) прийняття рішень про придбання та продаж майна... затвердження штатного розпису та умов оплати праці працівників кредитної спілки" (стаття 15, пункт 2, частина 1, абзаци 5,6), що є, за правило, прерогативою загальних зборів. Не відповідає ідеології створення неприбуткової організації і рекомендаціям Національного банку України положення пункту 2, 20, щодо самостійного встановлення кредитною спілкою: "розміру плати (відсотків), яка нараховується кредитною спілкою на депозитні внески її членів... розмір плати (відсотків) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою... способи забезпечення кредитних зобов`язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів". Провокує можливість для різних зловживань та дискредитації ідеї економічного самозахисту населення, з урахуванням невизначеного статусу (пункт 5, статті 24): "Фінансова (господарська ?) діяльність Національної асоціації кредитних спілок України здійснюється згідно з кошторисом, який затверджується у порядку, передбаченому її статутом". Більш доцільним виглядає, наприклад, норма статті 20 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", де встановлено розумне обмеження на утримання. Пропоную: доповнити статтю 7 положенням про необхідність наявності вичерпного переліку видів діяльності кредитної спілки; у статті 16, пункт 3, частина 1 вилучити слова "...і прийняття рішень з цих питань" і вилучити частину 4, пункт 2, статті 15 і доповнити пункт 2, статті 15 частиною 4 - "разом з кредитним комітетом прийняття рішень про надання кредитів, незалежно від розмірів кредиту; у статті 19, пункт 3, частина 2 замість слів "...визначає Уповноважений орган", написати - "...становлять 20% від коштів спілки"; перенести абзаци 5,6 частини 1, пункту 2, статті 15 до статті 14, пункт 2, частина 2; перенести частини 1,2,3,5, пункту 2, статті 20 до пункту 2 статті 25; доповнити пункт 5, статті 24 словами - "Розмір витрат на утримання Національної асоціації не може перевищувати 10% від кошторису цієї організації в поточному році".

Враховано частково
Стаття 7. Статут кредитної спiлки
34.
1. Кредитна спiлка дiї на основi статуту, який не повинен суперечити законодавству України.


1. Кредитна спiлка дiї на основi статуту, що не суперечить законодавству України.
35.
2. У статутi кредитної спiлки обов'язково зазначаються:


2. У статутi кредитної спiлки обов'язково зазначаються:
36.
найменування кредитної спiлки та її юридична адреса;


найменування кредитної спiлки та її юридична адреса;
37.
мета створення i завдання кредитної спiлки;


мета створення i завдання кредитної спiлки;
38.
ознака членства у кредитнiй спiлцi;


ознака членства у кредитнiй спiлцi;
39.
порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння кредитної спiлки, порядок утворення фiлiй та вiддiлень, їх повноваження;
-31- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Оскільки підставою членства в кредитній спілці є приналежність особи до певної спільноти людей: трудового чи навчального колективу, територіальної чи релігійної громади, мабуть не треба надавати можливість утворення філій чи відділень кредитної спілки, як це передбачається абзацом 4 пункту 2 статті 7 проекту.

Відхилено
порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння кредитної спiлки, порядок утворення фiлiй та вiддiлень, їх повноваження;
40.
права та обов'язки членiв кредитної спiлки;


права та обов'язки членiв кредитної спiлки;
41.
умови i порядок вступу до кредитної спiлки, порядок припинення членства;


умови i порядок вступу до кредитної спiлки, порядок припинення членства;
42.
порядок сплати вступних та пайових внескiв;
-32- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 7 статті 7 викласти в такій редакції:
"порядок сплати вступних, пайових та додаткових внесків".

Враховано по суті
порядок сплати вступних та інших внескiв;
43.
джерела надходження i порядок використання коштiв та iншого майна кредитної спiлки, в тому числi порядок i умови надання кредитiв членам кредитної спiлки, порядок формування та використання фондiв, утворюваних спiлкою;


джерела надходження i порядок використання коштiв та iншого майна кредитної спiлки, в тому числi порядок i умови надання кредитiв членам кредитної спiлки, порядок формування та використання фондiв, утворюваних спiлкою;
44.
порядок звiтностi та здiйснення контролю за дiяльнiстю органiв управлiння кредитної спiлки;


порядок звiтностi та здiйснення контролю за дiяльнiстю органiв управлiння кредитної спiлки;
45.
порядок внесення змiн i доповнень до статуту кредитної спiлки;


порядок внесення змiн i доповнень до статуту кредитної спiлки;
46.
порядок припинення кредитної спiлки та вирiшення майнових питань у зв'язку з її лiквiдацiєю (реорганiзацiєю).
-33- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 7, пункт 2, абзац 12. Пропонуємо викласти в такій редакції: "порядок припинення діяльності кредитної спілки..." і далі за текстом.

Враховано
порядок припинення діяльності кредитної спiлки та вирiшення майнових питань у зв'язку з її лiквiдацiєю (реорганiзацiєю).


-34- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 2 статті 7 доповнити частиною 12 такого змісту:
"порядок покриття членами кредитної спілки понесених нею збитків".
Враховано по суті
порядок покриття можливих збитків кредитної спілки;-35- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.::
Доповнити пункт 2 статті 7 новим абзацом наступного змісту:
порядок розподілу доходів кредитної спілки
Враховано
порядок розподілу доходів кредитної спілки.
47.
Статут кредитної спiлки може мiстити й iншi положення щодо органiзацiйних, господарських та iнших питань її дiяльностi.


Статут кредитної спiлки може мiстити й iншi положення щодо органiзацiйних, господарських та iнших питань її дiяльностi.
48.
Стаття 8. Державна реєстрацiя кредитної спiлки


Стаття 8. Державна реєстрацiя та ліцензування кредитної спiлки
49.
1. Кредитнi спiлки реєструються у порядку, передбаченому для реєстрацiї об'єднань громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
-36- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти пункт 1,3 та 4 статті 8 у наступній редакції:
1.Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється Уповноваженим органом за її місцезнаходженням відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу
3.Державна реєстрація кредитних спілок провадиться за наявністю всіх необхідних документів протягом одного календарного місяца.
Реєстрація кредитних спілок здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру фінансових установ (далі Держаний реєстр).
Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про державну реєстрацію за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Кредитна спілка розміщує в відповідних засобах масової інформації, визначених Уповноваженим органом, дані про її державну реєстрацію.
В разі порушення встановленого порядку створення кредитної спілки або невідповідності установчих документів вимогам даного Закону, Уповноважений орган відмовляє у державній реєстрації протягом одного календарного місяця. Відмова у державній реєстрації не може бути здійснена з інших підстав, .крім зазначених у цій статті. У разі відмови в державній реєтрації кредитній спілці надається письмова довідка із зазначеням причин відмови. Відмова у реєстрації, а також зволікання з її проведення можуть бути оскаржені в суді.
Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобов'язана розробити та затвердити з врахуванням вимог цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів Уповноваженого органу відповідні внутрішні положення та процедури для забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитної спілки згідно переліку, визначеного нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом кредитної спілки.
4.Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Враховано
1. Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється Уповноваженим органом за її місцезнаходженням відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.


-37- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 1 статті 8 викласти в такій редакції:
"Кредитні спілки реєструються у порядку, передбаченому для реєстрації споживчих кооперативів з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом".

Відхилено у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"-38- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ № 219)
Пунктом 1 статті 8 та пунктом 4 статті 23 проекту передбачено, що державна реєстрація кредитних спілок, їх об'єднань здійснюється в порядку передбаченому Законом України "Про об'єднання громадян", тобто органами Міністерства юстиції України, які власне й ведуть реєстр зареєстрованих об'єднань громадян. Вважаю, що ведення реєстру кредитних спілок та їх об'єднань доцільно доручити саме реєструючому органу, а не органу з державного регулювання і контролю за діяльністю кредитних спілок, їх об'єднань (див. статтю 25 проекту). Це усунуло б ведення подвійного реєстру.
Відхилено у зв'язку з прийняттям Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

50.
2. Для державної реєстрацiї кредитної спiлки подаються такi документи:


2. Для державної реєстрацiї кредитної спiлки подаються такi документи:
51.
заява встановленого зразка про державну реєстрацiю кредитної спiлки;


заява встановленого зразку про державну реєстрацiю кредитної спiлки;
52.
протокол установчих зборiв;


протокол установчих зборiв, до якого додається список засновників кредитної спілки;
53.
статут кредитної спiлки;


статут кредитної спiлки;
54.
документ про сплату реєстрацiйного збору.


копію платіжного документу про сплату реєстрацiйного збору.
55.
Статут кредитної спiлки скрiплюється пiдписом голови правлiння кредитної спiлки, справжнiсть якого засвiдчується нотарiально.
39-- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 8, пункт 2, абзац. Пропонуємо замінити слово "справжність" на слово "достовірність".

Враховано
Статут кредитної спiлки скрiплюється пiдписом голови спостережної ради кредитної спiлки достовірність якого засвiдчується нотарiально.
56.
Органам державної реєстрацiї забороняється вимагати вiд кредитних спiлок документи, не передбаченi цим Законом.
-40- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Органу державної реєстрації забороняється вимагати від кредитних спілок документи, не передбачені цим Законом.

Враховано
Уповноваженому органу забороняється вимагати від кредитних спілок документи, не передбачені цим Законом.

57.
Державна реєстрацiя кредитних спiлок провадиться за наявностi всiх необхiдних документiв протягом одного календарного мiсяця. Органи державної реєстрацiї зобов'язанi у п'ятиденний строк вiд дня прийняття рiшення про реєстрацiю кредитної спiлки повiдомити про це Уповноважений орган, визначений вiдповiдно до статтi 25 цього Закону (далi - Уповноважений орган), та видати кредитнiй спiлцi свiдоцтво про реєстрацiю встановленого зразка.
-41- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Проектом штучно відокремлено Національний банк України від контролю за формуванням і розвитком інституту фінансово ринку. В статті 10 діючого Тимчасового положення і у наказі НБУ від 17.03.94 р. визначено, що статут кредитної спілки щодо питань кредитування і розрахунків погоджується з Національним банком України. Йому ж було доручено ведення обліку погоджених статутів у спеціальному журналі, що можна було розглядати як своєрідне ліцензування. Така постановка питання повністю відповідає концепції Закону України "Про банки і банківську діяльність" і вимогам Положення НБУ "Про кредитування", відповідно, статті 3, 17, 18 і розділ 2, стаття 1, частина 1. Проектом же передбачається державна реєстрація у порядку, встановленому для реєстрації об`єднань громадян, з наступним повідомленням про це в орган державної виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України (стаття 8, пункт 2, частина 2), який веде реєстр кредитних спілок. Одночасно, згідно статті 21 Проекту: "Кредитна спілка подає Національному банку України статистичну звітність для потреб складання грошово-кредитної статистики в обсягах, формах та у строки, встановлені Національним банком України". Пропонує: залишити існуючу практику ведення реєстру (обліку) кредитних спілок за Національним банком України, з відповідним корегуванням функцій Уповноваженого органу - доповнити статтю 8, пункт 2, частина 2 і внести зміни до статті 25.

Відхилено у зв'язку з прийняттям законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність"
3. Державна реєстрація кредитних спілок провадиться за наявністю всіх необхідних документів протягом одного календарного місяця.
Реєстрація кредитних спілок здійснюється шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру фінансових установ (далі Держаний реєстр).
Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про державну реєстрацію за формою, встановленою Уповноваженим органом.
Кредитна спілка розміщує у відповідних засобах масової інформації, визначених Уповноваженим органом, дані про її державну реєстрацію.
В разі порушення встановленого порядку створення кредитної спілки або невідповідності установчих документів вимогам даного Закону, Уповноважений орган відмовляє у державній реєстрації протягом одного календарного місяця. Відмова у державній реєстрації не може бути здійснена з інших підстав, крім зазначених у цій статті. У разі відмови в державній реєтрації кредитній спілці надається письмова довідка із зазначеням причин відмови. Відмова у реєстрації, а також зволікання з її проведення можуть бути оскаржені в суді.
Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобов'язана розробити та затвердити з врахуванням вимог цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів Уповноваженого органу відповідні внутрішні положення та процедури для забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитної спілки згідно переліку, визначеного нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом кредитної спілки.-42- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину 4 пункту 2 статті 8 проекту викласти в наступній редакції: "Державна реєстрація кредитних спілок провадиться за наявності всіх необхідних документів протягом 30 календарних днів" і далі за текстом.

Враховано по суті-43- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "Уповноважений орган", "Уповноваженим органом", "Уповноваженого органу" замінити на "Національний банк України", "Національним банком України", "Національного банку України" у відповідних відмінках.

Відхилено у зв'язку з прийняттям законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність-44- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється Національним банком України за наявності всіх необхідних документів протягом одного календарного місяця. Національний банк України зобов'язаний у п'ятиденний строк від дня прийняття рішення про реєстрацію кредитної спілки видати кредитній спілці свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка.

Відхилено у зв'язку з прийняттям законів "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", "Про банки і банківську діяльність-45- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ № 219)
Вважаю за доцільне доповнити пункт 2 статті 8 проекту частиною шостою такого змісту: "Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка, об'єднання кредитних спілок повідомляють у 5-денний строк органу з державного регулювання і контролю за діяльністю кредитних спілок та їх об'єднань". З урахуванням тієї обставини, що уповноважений орган вправі давати кредитним спілкам та їх об'єднанням обов'язкові до виконання приписи про приведення статутів у відповідність із законодавством або про припинення діяльності, яка не відповідає вимогам законодавства, таке доповнення буде цілком логічним.
Враховано по суті
Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк Уповноваженому органу.
4.Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків(вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.
58.
Данi щодо зареєстрованих кредитних спiлок вносяться до Реєстру кредитних спiлок.59.
Стаття 9. Припинення дiяльностi кредитної спiлки


Стаття 9. Припинення дiяльностi кредитної спiлки
60.
1. Кредитна спiлка припиняється шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.
-46- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 9, пункт 1. Пропонуємо викласти в редакції: "Діяльність кредитної спілки припиняється шляхом її реорганізації або ліквідації".

Враховано
1.Кредитна спілка припиняє діяльність шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації.
Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру .
61.
2. Реорганiзацiя кредитної спiлки провадиться за рiшенням її вищого органу управлiння. У разi реорганiзацiї вся сукупнiсть прав та обов'язкiв кредитної спiлки переходить до її правонаступникiв.


2. Реорганiзацiя кредитної спiлки провадиться за рiшенням її вищого органу управлiння.
62.
3. Кредитна спiлка лiквiдується:
47- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Кредитна спілка ліквідується:
за рішенням її вищого органу управління;
на підставі рішення суду або арбітражного суду у випадках, передбачених законом.
Ліквідація кредитної спілки провадиться у порядку, встановленому органом, який прийняв рішення про ліквідацію кредитної спілки, та відповідно до вимог, передбачених законом.
У разі своєї ліквідації кредитна спілка повинна повідомити про це реєструючий орган у п'ятиденний термін з дня прийняття відповідного рішення.
Ліквідація кредитної спілки вважається завершеною, а кредитна спілка такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Реєстру кредитних спілок.

Враховано по суті
3. Ліквідація кредитної спілки провадиться:


за рiшенням її вищого органу управлiння;на пiдставi рiшення суду про скасування державної реєстрацiї кредитної спiлки.
-48 Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти статтю 9 у наступній редакції:
1. Кредитна спiлка припиняється шляхом її реорганiзацiї (злиття, приєднання, поділу) або лiквiдацiї.
Кредитна спілка вважається такою, що припинила свою діяльність, після внесення запису до Державного реєстру.
2. Реорганiзацiя кредитної спiлки провадиться за рiшенням її вищого органу управлiння.
3. Ліквідація кредитної спілки провадиться:
за рiшенням її вищого органу управлiння;
на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом. Таке рішення Уповноваженого органу може бути оскаржене кредитною спілкою в суді;
на пiдставi рiшення суду про скасування державної реєстрацiї кредитної спiлки з визнанням судом недійсною державної реєстрації спілки , в разі заняття діяльністю без належного дозволу (ліцензії) чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках передбачених законом за поданням Уповноваженого органу або позовом членів або кредиторів кредитної спілки.
Врахованоза рiшенням її вищого органу управлiння;

на підставі рішення Уповноваженого органу про скасування державної реєстрації кредитної спілки у зв'язку з виявленими фактами фальсифікації чи викривлення інформації, яка була подана кредитною спілкою на момент її державної реєстрації і мала істотне значення для прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом. Таке рішення Уповноваженого органу може бути оскаржене кредитною спілкою в суді;


на пiдставi рiшення суду про скасування державної реєстрацiї кредитної спiлки , з визнанням судом недійсною державної реєстрації спілки, в разі заняття діяльністю без відповідної ліцензії чи діяльністю, забороненою законом, в разі неплатоспроможності кредитної спілки, в інших випадках, передбачених законом, за поданням Уповноваженого органу ,позовом членів або кредиторів кредитної спілки.65.
Лiквiдацiя кредитної спiлки провадиться у порядку, встановленому органом, який прийняв рiшення про лiквiдацiю кредитної спiлки, та вiдповiдно до вимог, передбачених законодавством.
У разi своєї лiквiдацiї кредитна спiлка повинна повiдомити про це реєструючий орган у п'ятиденний термiн з дня прийняття вiдповiдного рiшення.
4. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це Уповноважений орган, який вносить до відповідного державного реєстру відомості про те, що кредитна спілка перебуває у процесі припинення. Крім того, в повідомленні мають міститись пропозиції стосовно комісії або особи щодо припинення діяльності кредитної спілки (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі -комісія), порядку та строків припинення.
Уповноважений орган має протягом 5 днів з дня надходження такого повідомлення погодити його або внести свої пропозиції.
Виконання функцій комісії може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки.
З моменту призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки. Комісія від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає у суді.
Комісія поміщає в в відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє діяльність, повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами. Цей строк не може бути меншим двох місяців з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності кредитної спілки.
Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності спілки.
Кредитори кредитної спілки, що припиняє діяльність, можуть вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків.
При реорганізації кредитної спілки після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно до всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Передавальний акт або розподільчий баланс затверджуються органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в Уповноважений орган.
Порушення цього порядку є підставою для відмови у внесенні до державного реєстру запису про припинення діяльності кредитної спілки та державній реєстрації створюваних правонаступників.
5. При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників та членів ліквідаціоної комісії, пов"язані з трудовими відносинами;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках кредитної спілки, що ліквідується, та вимоги кредиторів , забезпечені заставоючи іншим способом;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду такі вимоги кредитора включаються до ліквідаційного балансу та задовольняються в порядку черговості.
Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна кредитної спілки, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, а також вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.
6. Якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство. Припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом.
7. При ліквідації спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України.
8..Після завершення процедури ліквідації кредитної спілки ліквідаційною комісією складається ліквідаціоний баланс, який передається Уповноваженому органу для затвердження та є підставою для виключення такої кредитної спілки з Державного реєстру.


4. Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це Уповноважений орган, який вносить до відповідного державного реєстру відомості про те, що кредитная спілка перебуває у процесі припинення. Крім того, в повідомленні мають міститись пропозиції стосовно комісії або особи щодо припинення діяльності кредитної спілки (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) (далі -комісії), порядку та строків припинення.
Уповноважений орган має протягом 5 днів з дня надходження такого повідомлення погодити його або внести свої пропозиції.
Виконання функцій комісії може бути покладено на спостережну раду кредитної спілки.
З моменту призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами кредитної спілки. Комісія від імені кредитної спілки, яка припиняє діяльність, виступає у суді.
Комісія поміщає у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки, що припиняє діяльність, повідомлення про припинення діяльності такої спілки та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами. Цей строк не може бути меншим двох місяців з моменту публікації повідомлення про припинення діяльності кредитної спілки.
Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає їх про припинення діяльності спілки.
Кредитори кредитної спілки, що припиняє діяльність, можуть вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язань та відшкодування збитків.
При реорганізації кредитної спілки після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія складає передавальний акт (злиття, приєднання) або розподільчий баланс (поділ), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань кредитної спілки, що припиняє діяльність, стосовно до всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.
Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Нотаріально посвідчені копії передавального акта або розподільчого балансу передаються в Уповноважений орган .
Порушення цього порядку є підставою для відмови у внесенні до Державного реєстру запису про припинення діяльності кредитної спілки та державній реєстрації створюваних правонаступників.
5. При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов"язані з трудовими відносинами;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
4) у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.
У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду такі вимоги кредитора включаються до ліквідаційного балансу та задовольняються в порядку черговості.
Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна кредитної спілки, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.
Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, а також вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються погашеними.
6. Якщо вартість майна кредитної спілки є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, вона ліквідується в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство з врахуванням положень нормативно-правових актів Уповноваженого органу. Припинення діяльності кредитної спілки в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом .
7. При ліквідації спілки залишок коштів резервного та додаткового капіталу після розрахунків із членами спілки та іншими кредиторами зараховується до Державного бюджету України.
8.Після завершення процедури ліквідації кредитної спілки комісією складається ліквідаціоний баланс, який передається Уповноваженому органу для затвердження та є підставою для виключення такої кредитної спілки з Державного реєстру.
67.
Роздiл III Члени кредитної спiлки, їх права та обов'язки


Роздiл III Члени кредитної спiлки, їх права та обов'язки
68.
Стаття 10. Членство у кредитнiй спiлцi


Стаття 10. Членство у кредитнiй спiлцi
69.
1. Членами кредитної спiлки можуть бути громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi постiйно проживають на територiї України, об'єднанi хоча б за однiєю з ознак, зазначених у пунктi 1 статтi 6 цього Закону, i досягли 18-рiчного вiку, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 2 цiєї статтi.
-49- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В пункті 1 статті 10 виключити слова:
"які проживають на території України".

Відхилено
1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у пункті 1 статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 2 цієї статті.-50- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
1. Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак, зазначених у пункті 1 статті 6 цього Закону, мають повну цивільну дієздатність, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 2 цієї статті.

враховано51- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пункт 1 статті 10 після слів цієї статті" доповнити словами "а також професійні спілки та їх об'єднання".
Запропоновані до законопроекту зміни пов'язані з тим, що відповідно до статті 35 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки та їх об'єднання мають право створювати кредитні спілки.

Відхилено

70.
2. Не можуть бути прийнятi до кредитної спiлки особи, якi за рiшенням суду визнанi недiєздатними або обмежено дiєздатними, а також особи, якi вiдбувають покарання у виглядi позбавлення волi.
-52- Н.д.Губський Б.В (Реєстр.картка№443)
Пункт 2 статті 10 проекту викласти в наступній редакції:
"2. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини".

Враховано
2. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини


-53- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В пункті 2 статті 10 виключити слова:
"а також особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі".

Відхилено54- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ № 219)
Пунктом 2 статті 10 проекту передбачено, що членами кредитних спілок не можуть бути "особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі". На моє переконання подібне обмеження прав людини протирічить статтям 36 та 64 Конституції України, згідно з якими конституційні права і свободи громадян не можуть бути обмежені, крім випадків прямо передбачених Конституцією.

Відхилено

71.
3. Прийняття до кредитної спiлки та виключення iз її складу провадиться на пiдставi письмової заяви особи за рiшенням правлiння кредитної спiлки, крiм випадку припинення членства у зв'язку iз смертю особи або виключенням члена за рiшенням загальних зборiв у разi порушення ним статуту кредитної спiлки.


3. Прийняття до кредитної спiлки та виключення iз її складу провадиться на пiдставi письмової заяви особи за рiшенням спостережної ради кредитної спiлки, крiм випадків припинення членства у зв'язку iз смертю особи або виключенням члена за рiшенням загальних зборiв у разi порушення ним статуту кредитної спiлки.
72.
4. Змiна ознак, зазначених у пунктi 1 статтi 6 цього Закону, не тягне за собою припинення членства у кредитнiй спiлцi.
-55- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 10
Пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Утрата членом кредитної спілки усіх ознак членства, зазначених у статуті, тягне за собою припинення його членства у кредитній спілці".

Відхилено
4. Змiна ознак, зазначених у пунктi 1 статтi 6 цього Закону, не тягне за собою припинення членства у кредитнiй спiлцi.
73.
5. Одержання членом кредитної спiлки всiх пайових внескiв тягне за собою припинення його членства у кредитнiй спiлцi.
56- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Пункт 5 статті 10 виключити
Враховано

74.
6. Членство у кредитнiй спiлцi настає з дня сплати особою вступного та пайового внескiв у порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки.
57- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Перший абзац пункту 6 доповнити словами "У першу чергу сплачується вступний внесок". У другому абзаці слова "день сплати останнього внеску" замінити на "день сплати пайового внеску".

Враховано
5. Членство у кредитнiй спiлцi настає з дня сплати особою вступного та обов"язкового пайового внескiв у порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки. В першу чергу сплачується вступний внесок.
75.
У разi коли вступний та пайовий внески сплачено у рiзнi днi, першим днем членства вважається день сплати останнього внеску.


У разi коли вступний та обов'язковий пайовий внески сплачено у рiзнi днi, першим днем членства вважається день сплати обов'язкового пайового внеску.
76.
7. Днем припинення членства у кредитнiй спiлцi вважається день прийняття правлiнням кредитної спiлки вiдповiдного рiшення.
-58- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Перший абзац пункту 7 викласти у такій редакції:
"7. Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття правлінням відповідного рішення, окрім випадків, зазначених у пункті 3 даної статті. Це рішення повинно бути прийняти у термін:
- один місяць з дня подачі членом кредитної спілки відповідної заяви - при виході за власним бажанням;
- один місяць з моменту, коли правлінню стало відомо про утрату членом кредитної спілки ознак членства у ній - при припиненні членства з обставин, вказаних у пункті 4 даної статті.
У випадку смерті члена кредитної спілки членство вважається припиненим зі дня смерті. У разі припинення членства рішенням загальних зборів членство припиняється з дати їх проведення".

Враховано редакційно
6. Днем припинення членства у кредитнiй спiлцi вважається день прийняття спостережною радою кредитної спiлки вiдповiдного рiшення.
77.
У разi припинення членства особи у кредитнiй спiлцi вступний внесок їй не повертається. Повернення пайового та iнших внескiв (вкладiв), крiм вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки та укладеними з членом спiлки договорами, але не пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля прийняття правлiнням кредитної спiлки вiдповiдного рiшення.
-59- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти абзац 2 пункту 6 статті 10 в наступній редакції:
У разi припинення членства фізичної особи у кредитнiй спiлцi вступний внесок їй не повертається. Повернення обов"язкового пайового та iнших внескiв, крiм вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки , але не пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спiлки вiдповiдного рiшення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку , передбаченого відповідним договором.

Враховано
7.У разi припинення членства фізичної особи у кредитнiй спiлцi вступний внесок їй не повертається. Повернення обов"язкового пайового та iнших внескiв, крiм вступного внеску, провадиться в порядку, передбаченому статутом кредитної спiлки , але не пiзнiше нiж через один мiсяць пiсля прийняття загальними зборами або спостережною радою кредитної спiлки вiдповiдного рiшення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.
78.
8. Члени кредитної спiлки несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями кредитної спiлки лише у межах їх пайових внескiв.
-60- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 8 статті 10 викласти в такій редакції:
"Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки у межах їх пайових внесків і субсидіарно в розмірах і в порядку, передбачено цим Законом і статутом кредитної спілки".

Відхилено
8. Члени кредитної спiлки несуть вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями кредитної спiлки лише у межах їх пайових внескiв.
79.
Стаття II. Права членiв кредитної спiлки


Стаття II. Права членiв кредитної спiлки
80.
Члени кредитної спiлки мають право:


Члени кредитної спiлки мають право:
81.
брати участь в управлiннi справами кредитної спiлки, обирати та бути обраними до її органiв управлiння;


брати участь в управлiннi справами кредитної спiлки, обирати та бути обраними до її органiв управлiння;
82.
вносити пропозицiї на розгляд органiв управлiння кредитної спiлки;


вносити пропозицiї на розгляд органiв управлiння кредитної спiлки;
83.
одержувати вiд кредитної спiлки кредити та користуватися iншими послугами, якi надаються членам кредитної спiлки вiдповiдно до її статуту;
61- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 3 статті 11 викласти в такій редакції:
"одержувати від кредитної спілки позики та користуватися іншими послугами, які надаються членам кредитної спілки відповідно до її статуту".

Відхилено
одержувати вiд кредитної спiлки кредити та користуватися iншими послугами, якi надаються членам кредитної спiлки вiдповiдно до її статуту;
84.
одержувати iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки, ознайомлюватися з рiчними балансами, фiнансовими звiтами, протоколами засiдань органiв управлiння кредитної спiлки та iншими документами щодо дiяльностi кредитної спiлки;


одержувати iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки, ознайомлюватися з рiчними балансами, фiнансовими звiтами, протоколами засiдань органiв управлiння кредитної спiлки та iншими документами щодо дiяльностi кредитної спiлки;
85.
одержувати вiдсотки на свiй пайовий внесок, якщо iнше не передбачено статутом кредитної спiлки;
-62- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 1 Проекту Кредитна спілка визначена як неприбуткова організація. В даний час у законодавстві України відсутнє чітке формулювання поняття - неприбуткова організація. В той же час у пункті 3 статті 20 проекту визначено - "Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішеннями загальних зборів, в тому числі між членами кредитної спілки пропорційно їх пайових внесків у вигляді відсотків", а у статті 11, частина 1, абзац 5 - "одержувати відсотки на свої пайові внески, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки, що є для членів спілки прибутком і більше нагадує принципи взаємовідносин у кооперативі. Така норма Проекту відповідає виключенням статті 7.11.8 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але суперечить суті закону о неприбутковості спілок і вимогам частини 5 статті 21 Закону України "Про об`єднання громадян" - "кошти та інше майно об`єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави". Пропоную: вилучити з Проекту вищевказані положення - стаття 20 пункт 3, стаття 11 частина 1 абзац 5.

відхилено
одержувати дохід на свiй пайовий внесок, якщо iнше не передбачено статутом кредитної спiлки;


63- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Значно погіршують якість Проекту численні суперечності окремих його положень, навіть в межах однієї статті. Так у статті 10, пунктом 5 передбачено, що "Одержання членом кредитної спілки всіх пайових внесків тягне за собою припинення його членства у кредитній спілці", а у пункті 7 цієї ж статті - "Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття правлінням кредитної спілки відповідного рішення". У статті 10, пункт 7, частина2: "Повернення... внесків... не пізніше ніж через один місяць після прийняття правлінням... рішення", а у статті 22, пункт 2, частина 3 - "Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому кошти... у порядку і строки, визначені статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами"; у статті 10, пункт 8: "Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов`язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків", а у статті 14, пункт 4, частина 2 - "Під час голосування... кожен член кредитної спілки має один голос незалежно від розміру пайового та інших внесків"; стаття 3, пункт 6: "Кредитна спілка не може бути засновником... суб`єкта підприємницької діяльності", а у статті 18, пункт 1, частина 2 визначається, що майно спілки формується з доходів від провадження інших видів статутної діяльності тощо. Пропоную: вилучити пункт 5 статті 10; у статті 22, пункт 2, частина 3 замість слів "...у будь-який час..." написати "...на протязі одного місяця..."; у статті 14, пункт 4, частина 2 замість слів "...незалежно від..." - написати "...пропорційно..."; вилучити у статті 18, пункт 1, частина 2 залишок фрази після слова "кредитів".

Враховано частково64- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 11, абзац 6 залишити лише першу частину пункту у вигляді: "... одержувати відсотки на свій пайовий внесок"; знавши "... якщо інше не передбачено...".

відхилено

86.
вийти з членiв кредитної спiлки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спiлки;


вийти з членiв кредитної спiлки в порядку, передбаченому цим Законом та статутом кредитної спiлки;
87.
оскаржувати до загальних зборiв членiв кредитної спiлки рiшення органiв управлiння цiєї спiлки про виключення його з членiв.
65- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 11, абзац 8. Пропонуємо виключити.

відхилено
оскаржувати до загальних зборiв членiв кредитної спiлки рiшення органiв управлiння цiєї спiлки про виключення його з членiв.
88.
Члени кредитної спiлки мають також iншi права, передбаченi законодавством України, статутом та iншими актами кредитної спiлки.
66-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 11
Доповнити статтю одинадцятим абзацом:" Порядок реалізації зазначених прав визначається цим Законом та статутом кредитної спілки".

Враховано
Члени кредитної спiлки мають також iншi права, передбаченi законодавством України, іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спiлки.
Порядок реалізації зазначених прав визначається цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спілки
89.
Стаття 12. Обов'язки членiв кредитної спiлки


Стаття 12. Обов'язки членiв кредитної спiлки
90.
Члени кредитної спiлки зобов'язанi:


Члени кредитної спiлки зобов'язанi:
91.
додержуватись статуту та iнших актiв кредитної спiлки, виконувати рiшення її органiв управлiння;


додержуватись статуту та iнших актiв кредитної спiлки, виконувати рiшення її органiв управлiння;
92.
брати участь у формуваннi майна кредитної спiлки, зокрема сплачувати вступнi та пайовi внески у розмiрах, строки та в порядку, що визначенi статутом кредитної спiлки;
67- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 2 статті 12 викласти в такій редакції:
"брати участь у формуванні майна кредитної спілки, зокрема сплачувати вступні, пайові та додаткові внески у розмірах, строки та в порядку, що визначені статутом та компетентними органами кредитної спілки".

Враховано по суті
брати участь у формуваннi майна кредитної спiлки, зокрема сплачувати у грошовій формі вступнi, обов'язкові пайовi та інші внески у розмiрах, строки та в порядку, що визначенi статутом кредитної спiлки;
93.
не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки.


не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть кредитної спiлки.
94.
Члени кредитної спiлки виконують також iншi обов'язки, передбаченi законодавством України, статутом та iншими актами кредитної спiлки.


Члени кредитної спiлки виконують також iншi обов'язки, передбаченi законодавством України, статутом та iншими актами кредитної спiлки.
95.
Роздiл IV Управлiння кредитною спiлкою


Роздiл IV Управлiння кредитною спiлкою
96.
Стаття 1З. Органи управлiння кредитної спiлки
68- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Із назви та змісту статті 13 виключити: слово "управління".

відхилено
Стаття 1З. Органи управлiння кредитної спiлки
97.
1. Органами управлiння кредитної спiлки є загальнi збори членiв кредитної спiлки, правлiння, кредитний комiтет та наглядовий комiтет. Рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки може бути створено й iншi органи управлiння.
-69- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти пункт 1 статті 13 у такій редакції:
1. Органами управлiння кредитної спiлки є загальнi збори членiв кредитної спiлки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комiтет та правління. Рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки можуть бути створені й iншi органи управлiння.
враховано
1. Органами управлiння кредитної спiлки є загальнi збори членiв кредитної спiлки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комiтет та правління. Рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки можуть бути створені й iншi органи управлiння.
98.
2. Органи управлiння кредитної спiлки створюються та дiють у порядку, визначеному цим Законом та статутом кредитної спiлки.


2. Органи управлiння кредитної спiлки створюються та дiють у порядку, визначеному цим Законом, іншими нормативно-правовими актами та статутом кредитної спiлки.
99.
Стаття 14. Загальнi збори членiв кредитної спiлки


Стаття 14. Загальнi збори членiв кредитної спiлки
100.
1. Вищим органом управлiння кредитної спiлки є загальнi збори її членiв.


1. Вищим органом управлiння кредитної спiлки є загальнi збори її членiв.
101.
2. Загальнi збори членiв кредитної спiлки можуть приймати рiшення з будь яких питань дiяльностi кредитної спiлки.
-70- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 14
У четвертому абзаці пункту 2 слова "обрання та відкликання правління, кредитного комітету та наглядового комітету" замінити на "обрання та відкликання членів правління, кредитного комітету та наглядового комітету".
Сьомий абзац пункту 2 доповнити словами:"Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу на період між загальними зборами окремих із зазначених у даному абзаці повноважень правлінню кредитної спілки".
У пункті 5 слова "засвідчені виконавчим директором" замінити на "засвідчені головою правління або виконавчим директором".
У пункті 7 слова "не пізніше ніж за 30 днів" замінити на "не пізніше ніж за 10 днів".

Враховано частково
2. Загальнi збори членiв кредитної спiлки можуть приймати рiшення з будь яких питань дiяльностi кредитної спiлки.


-71-Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У статті 14 "Загальні збори членів кредитної спілки":
частину першу пункту 2 доповнити словами: "які не суперечать чинному законодавству";

відхилено-72- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти пункт 2 статті 14 у наступній редакції:
Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.
До виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки належить:
Затвердження статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;
обрання та відкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії;
затвердження річних результатів діяльності кредитної спілки, звітів спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Річний звіт про результати діяльності кредитної спілки затверджується загальними зборами лише за наявності висновку ревізійної комісії;
прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;
прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки;
затвердження попложень про спостережну раду,ревізійну комісію.кредитний комітет та правління;
прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.
Статутом кредитної спілки може бути визначено інші питання, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
Враховано

102.
До виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки належить:


До виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки належить:
103.
затвердження статуту кредитної спiлки, внесення до нього змiн i доповнень;
73-- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину І пункту 2 статті 14 доповнити новими частинами:
"порядок сплати вступних, пайових та додаткових внесків за поданням Кредитного комітету";
"порядок покриття членами кредитної спілки понесених нею збитків за поданням Кредитного комітету".

Враховано по суті у статті 7.
затвердження статуту кредитної спiлки, внесення до нього змiн i доповнень;
104.
обрання та вiдкликання правлiння, кредитного комiтету та наглядового комiтету кредитної спiлки, створення iнших органiв управлiння кредитної спiлки;


обрання та вiдкликання членів спостережної ради та ревізійної комісії.
105.
затвердження рiчних результатiв дiяльностi кредитної спiлки, звiтiв правлiння, кредитного комiтету кредитної спiлки, звiтiв i висновкiв наглядового комiтету. Рiчний звiт про результати дiяльностi кредитної спiлки затверджується загальними зборами лише за наявностi висновку наглядового комiтету;


затвердження рiчних результатiв дiяльностi кредитної спiлки, звiтiв спостережної ради, правління та кредитного комітету і висновків ревізійної комісії. Рiчний звiт про результати дiяльностi кредитної спiлки затверджується загальними зборами лише за наявностi висновку ревізійної комісії
прийняття рішення про збільшення пайового капіталу кредитної спілки шляхом збільшення розміру обов'язкового пайового внеску або внесення додаткових пайових внесків;
106.
прийняття рiшення про порядок розподiлу доходу кредитної спiлки;
-74- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
абзац шостий частини другої пункту 2 викласти у такій редакції:"прийняття рішення до порядку розподілу прибутку кредитної спілки";
Згідно з чинним законодавством розподіляється прибуток, а не доход, бо від доходу ще потрібно відняти затрати після чого, отримується прибуток.

Відхилено
прийняття рiшення про порядок розподiлу доходу та покриття збитків кредитної спiлки;


-75- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Значно погіршують якість Проекту численні суперечності окремих його положень, навіть в межах однієї статті. Так у статті 10, пунктом 5 передбачено, що "Одержання членом кредитної спілки всіх пайових внесків тягне за собою припинення його членства у кредитній спілці", а у пункті 7 цієї ж статті - "Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття правлінням кредитної спілки відповідного рішення". У статті 10, пункт 7, частина2: "Повернення... внесків... не пізніше ніж через один місяць після прийняття правлінням... рішення", а у статті 22, пункт 2, частина 3 - "Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому кошти... у порядку і строки, визначені статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами"; у статті 10, пункт 8: "Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов`язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків", а у статті 14, пункт 4, частина 2 - "Під час голосування... кожен член кредитної спілки має один голос незалежно від розміру пайового та інших внесків"; стаття 3, пункт 6: "Кредитна спілка не може бути засновником... суб`єкта підприємницької діяльності", а у статті 18, пункт 1, частина 2 визначається, що майно спілки формується з доходів від провадження інших видів статутної діяльності тощо. Пропоную: вилучити пункт 5 статті 10; у статті 22, пункт 2, частина 3 замість слів "...у будь-який час..." написати "...на протязі одного місяця..."; у статті 14, пункт 4, частина 2 замість слів "...незалежно від..." - написати "...пропорційно..."; вилучити у статті 18, пункт 1, частина 2 залишок фрази після слова "кредитів".

Враховано частково76- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
прийняття рішення про порядок використання доходу кредитної спілки

Враховано по суті

107.
створення фондiв кредитної спiлки, визначення їх розмiру, порядку формування та використання;


затвердження положень про спостережну раду, ревізійну комсію, кредитний комітет та правління;
108.
прийняття рiшення про припинення кредитної спiлки.
-77-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 14 (п.2, передостанній абзац та п.4 перше речення) записати замість - "припинення кредитної спілки" - "припинення існування кредитної спілки".

Враховано по суті
прийняття рiшення про припинення діяльності кредитної спiлки.


-78-- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.2 п.2 ст.14 доповнити: "затвердження положення про правління, кредитний комітет, наглядовий комітет".

Враховано--79- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.2 п.2 ст.14 доповнити словами: "затвердження положень про правління, кредитний комітет, наглядовий комітет".

враховано

109.
Статутом кредитної спiлки може бути визначено iншi питання, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.


Статутом кредитної спiлки може бути визначено iншi питання, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.
110.
3. Загальнi збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, якщо iнше не передбачено статутом кредитної спiлки.
-80- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти пункт 3 статті 14 у наступній редакції:
3.Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового запрошення листом кожному члену кредитної спілки за місцем його проживання або врученням такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запрошення поштою або день вручення запрошення особисто члену кредитної спілки. До запрошення додається письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної спілки та її річний фінансовий звіт.
Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізднішеніж за 30 календарних днів до скликання зборів в відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менше як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. При голосуванні на загальних зборах відбувається за принципом один член кредитної спілки, присутній на зборах має один голос.

враховано
3.Повідомлення про скликання чергових загальних зборів членів кредитної спілки повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів із зазначенням часу і місця їх проведення та порядку денного шляхом надсилання письмового запрошення листом кожному члену кредитної спілки за місцем його проживання або врученням такого письмового запрошення особисто члену кредитної спілки під підпис. Днем здійснення повідомлення вважається день надіслання запрошення поштою або день вручення запрошення особисто члену кредитної спілки. До запрошення додається письмовий річний звіт про діяльність органів управління кредитної спілки та її річний фінансовий звіт.
Повідомлення про скликання чергових загальних зборів повинно бути опубліковано не пізніше ніж за 30 календарних днів до скликання зборів у відповідних засобах масової інформації, в яких публікуються дані про державну реєстрацію кредитної спілки.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менше як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос.


-81- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 14, п. 3 виключити другу частину "... якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки".

відхилено82-Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
В пункті 3 статті 14 слова "якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки" замінити на слова "якщо більше представництво не передбачене статутом кредитної спілки".
Обгрунтування.
Така заміна необхідна для того, щоб закріпити мінімальне представництво членів кредитної спілки на загальних зборах членів кредитної спілки для правомочності таких зборів у розмірі не менше 50%.
відхилено

111.
4. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки про припинення кредитної спiлки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах. З iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах.
-83-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 14, у пункті в кінці абзацу додати: "якщо інше не передбачено статутом".

Відхилено
4. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки про припинення кредитної спiлки вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах. З iнших питань рiшення приймаються простою бiльшiстю голосiв членiв кредитної спiлки, присутнiх на загальних зборах.
112.
Пiд час голосування на загальних зборах кожен член кредитної спiлки має один голос незалежно вiд розмiру пайового та iнших внескiв.
-84- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:

Абзац 2 пункту 4 статті 14 виключити
Враховано

113.
Порядок голосування на загальних зборах членiв кредитної спiлки визначається статутом кредитної спiлки.


Порядок голосування на загальних зборах членiв кредитної спiлки визначається статутом кредитної спiлки.
114.
5. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки оформляє ться протоколом, який пiдписується головою та секретарем зборiв. Протоколи зберiгаються нарiвнi з фiнансовими документами кредитної спiлки. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборiв, а також засвiдченi виконавчим директором кредитної спiлки витяги з протоколiв.
85- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Речення перше абзацу 2 пункту 5 статті 14 викластиу наступній редакції:
Протоколи є обов"язковими для зберігання відповідно до законодавства України..
Враховано
5. Рiшення загальних зборiв членiв кредитної спiлки оформлюеться протоколом, який пiдписується головою та секретарем зборiв.
Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України.. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи загальних зборiв, а також засвiдченi головою правління кредитної спiлки витяги з протоколiв
115.
6. Загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються правлiнням у строки, передбаченi статутом кредитної спiлки, але не рiдше нiж один раз на рiк.


6. Загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються спостережною радою у строки, передбаченi статутом кредитної спiлки, але не рiдше нiж один раз на рiк.
116.
Позачерговi загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються правлiнням кредитної спiлки з власної iнiцiативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси кредитної спiлки, а також на вимогу наглядового комiтету або не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки. Якщо протягом 20 днiв правлiння кредитної спiлки не виконає зазначену вимогу, наглядовий комiтет або члени кредитної спiлки вправi самi скликати позачерговi загальнi збори.
-86- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Позачергові загальні збори членів кредитної спілки скликаються правлінням кредитної спілки з власної ініціативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують інтереси кредитної спілки, а також на вимогу наглядового комітету або не менш як 10 відсотків членів кредитної спілки. Якщо протягом 20 днів правління кредитної спілки не виконає зазначену вимогу, наглядовий комітет або члени кредитної спілки вправі самі скликати позачергові загальні збори.

Враховано частково
Позачерговi загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються спостережною радою кредитної спiлки з власної iнiцiативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси кредитної спiлки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки. Якщо протягом 20 днiв з дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спiлки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових загальних зборів, ревізійна комісія або члени кредитної спiлки вправi самi скликати позачерговi загальнi збори.
Повідомлення про позачергові загальні збори має бути зроблене в строк, встановлений в пункті 3 цієї статті. У випадку скликання позачергових загальних зборів разом із повідомленням членам надсилаються матеріали, які мають відношення до причин скликання таких зборів.
117.
7. Повiдомлення про скликання чергових загальних зборiв членiв кредитної спiлки повинно бути зроблене у письмовiй формi не пiзнiше нiж за ЗО днiв до скликання зборiв iз зазначенням часу i мiсця їх проведення та порядку денного. Повiдомлення надсилається рекомендованим листом окремо кожному членовi кредитної спiлки за мiсцем його проживання.
-87- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти пункт 6 статті 14 у наступній редакції:
Позачерговi загальнi збори членiв кредитної спiлки скликаються спостережною радою кредитної спiлки з власної iнiцiативи у будь-якому випадку, якщо цього потребують iнтереси кредитної спiлки, а також на вимогу ревізійної комісії або не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки. Якщо протягом 20 днiв з дня отримання такої письмової вимоги спостережна рада кредитної спiлки не виконає зазначену вимогу та не зробить повідомлення членам про скликання позачергових Загальних зборів ,ревізійна комісія або члени кредитної спiлки вправi самi скликати позачерговi загальнi збори.
Пповідомлення про позачергові загальні збори мають бути зроблені в строк ,встановлений в пункті 3 цієї статті. Увипадку скликання позачергових загальних зборів разом із повідомленням членам надсилаються матеріали, які мають відношення допричин скликання таких зборів.
Пункт 7 виключити.
Враховано

118.

-88- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Окремі статті Проекту суперечать положенням діючого законодавства України. У статті 7 визначено склад статуту кредитної спілки, в тому числі (п.2, ч.2) наведено: "Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності", що вступає в суперечність з частиною 3 статті 7.11.13 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - "Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності". Положення статті 15, пункт 2, частина 4 і статті 16, пункт 3, частина 1 суперечать вимогам статті 12, частина 2 Положення НБУ "Про кредитування", щодо необхідності прийняття колегіального рішення правління і кредитного комітету незалежно від розмірів кредиту. У статті 19, пункт 3, частина 2 визначено: "Граничні нормативи відрахувань доходів кредитної спілки до резервного фонду визначає Уповноважений орган", що не відповідає вимогам частини 1, статті 14 Закону України "Про господарські товариства" - "У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду..." (в Указі Президента України від 20.09.93 р. (стаття 15) встановлено інтервал відрахувань - 5-15%), та рекомендаціям Національного банку України. Спірним виглядає віднесення до компетенції правління кредитної спілки "визначення порядку (?) прийняття рішень про придбання та продаж майна... затвердження штатного розпису та умов оплати праці працівників кредитної спілки" (стаття 15, пункт 2, частина 1, абзаци 5,6), що є, за правило, прерогативою загальних зборів. Не відповідає ідеології створення неприбуткової організації і рекомендаціям Національного банку України положення пункту 2, 20, щодо самостійного встановлення кредитною спілкою: "розміру плати (відсотків), яка нараховується кредитною спілкою на депозитні внески її членів... розмір плати (відсотків) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою... способи забезпечення кредитних зобов`язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів". Провокує можливість для різних зловживань та дискредитації ідеї економічного самозахисту населення, з урахуванням невизначеного статусу (пункт 5, статті 24): "Фінансова (господарська ?) діяльність Національної асоціації кредитних спілок України здійснюється згідно з кошторисом, який затверджується у порядку, передбаченому її статутом". Більш доцільним виглядає, наприклад, норма статті 20 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", де встановлено розумне обмеження на утримання. Пропоную: доповнити статтю 7 положенням про необхідність наявності вичерпного переліку видів діяльності кредитної спілки; у статті 16, пункт 3, частина 1 вилучити слова "...і прийняття рішень з цих питань" і вилучити частину 4, пункт 2, статті 15 і доповнити пункт 2, статті 15 частиною 4 - "разом з кредитним комітетом прийняття рішень про надання кредитів, незалежно від розмірів кредиту; у статті 19, пункт 3, частина 2 замість слів "...визначає Уповноважений орган", написати - "...становлять 20% від коштів спілки"; перенести абзаци 5,6 частини 1, пункту 2, статті 15 до статті 14, пункт 2, частина 2; перенести частини 1,2,3,5, пункту 2, статті 20 до пункту 2 статті 25; доповнити пункт 5, статті 24 словами - "Розмір витрат на утримання Національної асоціації не може перевищувати 10% від кошторису цієї організації в поточному році".

Враховано частково-89-Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У проекті мають місце двозначні нечіткі формулювання і редакційні помилки. Згідно частини 2, пункту 6, статті 14 дуже важко членам спілки реалізувати право скликання позачергових загальних зборів. У статтях 15, 16, 17 не наведені вимоги до членів правління, кредитного і наглядового комітетів, а також їх обов`язки, не визначені взаємовідносини спілки в цілому і кредитного комітету, умови надання кредитів, обмеження, питання організації експертизи кредитних ризиків, оцінки вартості майнових цінностей та немайнових прав, взятих під заставу тощо. В проекті не визначені взаємні обов`язки і гарантії для членів спілки на випадок не повернення кредитів і банкрутства (наведене у пункті 6, статті 3 зобов`язання відповідальності спілки у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності, може бути менше суми отриманого міжбанківського кредиту (стаття 20, пункт 1, частина 6), а рівняння членів спілки під час голосування на загальних зборах (стаття 14, пункт 4, частина 2) і обмеженість відповідальності членів за зобов`язаннями спілки лише у межах їх пайових внесків (стаття 10, пункт 8) не стимулюють зростання обсягу майна), не передбачено обов`язкового подання рекомендацій членів спілки для прийняття нових членів (можна працювати на одному підприємстві і не знати товаришів по службі) тощо. У статті 20 не визначені поняття активів і пасивів кредитної спілки, треба розширити перелік можливих напрямків розміщення тимчасово вільних коштів.
При опрацюванні Проекту не було враховано ряд норм вищезгаданих нормативних актів, що мали принципове значення. Пропоную: доповнити статтю 20, пункт 1, частина 2 положенням: "Підставою надання позички є заява члена кредитної спілки, у якій вказується мета одержання позички, джерела та строк її повернення. У частині, яка перевищує грошовий внесок члена спілки, кредит надається під заставу майна або майнових прав в установленому порядку з укладанням договору під заставу. Членам спілки, які мають прострочену заборгованість, нові кредити не надаються. Загальна сума наданих спілкою кредитів членам,. іншим кредитним спілкам, асоціаціям кредитних спілок не може перевищувати створеного фонду кредитної спілки"; доповнити частину 3, пункту 1, статті 20 положенням: "...Якщо розмір вступного, членського внеску, місячного внеску члена спілки на повернення кредиту перевищує двадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, кредитна спілка зобов`язана зажадати від платника декларацію про доходи".

Враховано частково90-- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Внести до законопроекту статтю 15 "Спостережна рада кредитноїї спілки"( відповідно змінити нумерацію подальших статей):
1.Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.
Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції визначеної цим законом та статутом кредитної спілки контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету
2.До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:
Затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених цим Законом та статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки;
встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
вирішення питань про прийняття нових членів та припинення членства у кредитній спілці;
затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спiлки, рiшень кредитного комiтету про надання кредиту;
визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету;
визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки;
прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та /або об"єднаної кредитної спілки та вихід з таких асоціацій та./або оь"єднаної кредитної спілки, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.
Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.
3.Спостережна рада кредитної спiлки обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менш як 5 осiб. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, якi перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою. Порядок обрання спостережної ради та строк його повноважень визначаються статутом кредитної спiлки.
4. Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є засiдання, що скликаються не рiдше одного разу на квартал юПозачергові засідання могуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради ,а також за зверненням правління кредитної спілки..
Спостережна рада правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльш як половина її членiв.
Рiшення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членiв спостережної ради, якi беруть участь у засiданнi.
Рiшення спостережної ради кредитної спiлки оформляється протоколом, який пiдписується головою спостережної ради. Протоколи є обов"язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвiдченi головою правління кредитної спiлки витяги з протоколiв.
5. Спостережну раду кредитної спiлки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спiлки.
Голова спостережної ради органiзує роботу спостережної ради кредитної спiлки, головує на її засiданнях та звiтує про роботу спостережної ради на загальних зборах членiв кредитної спiлки.
Голова спостережної ради кредитної спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на спостережну раду завдань.
Враховано
Стаття 15 Спостережна рада кредитної спілки
1.Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами.
Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції визначеної цим законом та статутом кредитної спілки контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету
2.До компетенції спостережної ради кредитної спілки належить:
затвердження положень про порядок надання послуг, передбачених цим Законом та статутом кредитної спілки, членам кредитної спілки;
встановлення видів кредитів, що надаються кредитною спілкою;
вирішення питань про прийняття нових членів та припинення членства у кредитній спілці;
затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спiлки, рiшень кредитного комiтету про надання кредиту;
визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна кредитної спілки, використання тимчасово вільних коштів;
затвердження кошторису та штатного розпису кредитної спілки;
призначення голови та членів правління, а також членів кредитного комітету;
визначення кваліфікаційних вимог до членів кредитного комітету, працівників кредитної спілки та залучених на договірних умовах експертів згідно з нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом спілки;
прийняття рішення про вступ кредитної спілки до асоціації кредитних спілок та /або об"єднаної кредитної спілки та вихід з таких асоціацій та./або оь"єднаної кредитної спілки, якщо ці питання статутом кредитної спілки не віднесені до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.

Спостережна рада вирішує й інші питання діяльності кредитної спілки, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів членів кредитної спілки.
3.Спостережна рада кредитної спiлки обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менш як 5 осiб. Члени спостережної ради працюють на громадських засадах та ними не можуть бути особи, якi перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою. Порядок обрання спостережної ради та строк її повноважень визначаються статутом кредитної спiлки.
4. Органiзацiйною формою роботи спостережної ради є засiдання, що скликаються не рiдше одного разу на квартал. Позачергові засідання можуть скликатися за наполяганням половини членів спостережної ради, а також за зверненням правління кредитної спілки.
Спостережна рада правомочна приймати рiшення, якщо на її засiданнi присутнi бiльш як половина її членiв.
Рiшення спостережної ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членiв спостережної ради, якi беруть участь у засiданнi.
Рiшення спостережної ради кредитної спiлки оформляється протоколом, який пiдписується головою спостережної ради. Протоколи є обов"язковими для зберігання відповідно до законодавства України. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвiдченi головою правління кредитної спiлки витяги з протоколiв.
5. Спостережну раду кредитної спiлки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спiлки.
Голова спостережної ради органiзує роботу спостережної ради кредитної спiлки, головує на її засiданнях та звiтує про роботу спостережної ради на загальних зборах членiв кредитної спiлки.
Голова спостережної ради кредитної спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на спостережну раду завдань.

Стаття 15 Правління кредитної спілки


Стаття 16. Правління кредитної спілки
119.
1. Правлiння кредитної спiлки є виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю кредитної спiлки в перiод мiж загальними зборами її членiв.
-91- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти статтю 16 у наступній редакції:
1.Правлiння кредитної спiлки є виконавчим органом, який здiйснює керівництво її поточною дiяльнiстю.правління складається з осіб.які знаходяться в трудових відносинах із спілкою
2.Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки , крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені до її виключної компетенції статутом кредитної спілки.
Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.
Правліннядіє від імені кредитної спілки в межах , передбачених цим Законом і статутом спілки.
3.Роботою правління керує голова правління,який призначається спостережною радою.
4. Голова правління кредитної спілки
без доручення представляє iнтереси кредитної спiлки та дiє вiд її iменi;:
представляє кредитну спiлку в її вiдносинах з державою, iншими юридичними та фiзичними особами;
укладає договори та iншi угоди вiд iменi кредитної спiлки, пiдписує доручення на провадження дiй вiд iменi кредитної спiлки;
розпоряджається майном кредитної спiлки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спiлки;
готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв кредитної спiлки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення вiдповiдно до законодавства, вживає заходiв щодо пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв кредитної спiлки;
затверджує положення про структурнi пiдроздiли кредитної спiлки;
вирiшує iншi питання дiяльностi кредитної спiлки вiдповiдно до цього Закону та статуту кредитної спiлки.
Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань

враховано
1. Правлiння кредитної спiлки є виконавчим органом, який здiйснює керівництво її поточною дiяльнiстю. Правління складається з осіб. які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.
120.
Правлiння кредитної спiлки пiдзвiтне загальним зборам членiв кредитної спiлки i несе перед ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи кредитної спiлки.121.
2. До компетенцiї правлiння кредитної спiлки належить:


2.Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки , крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені до її виключної компетенції статутом кредитної спілки.
Правління підзвітне загальним зборам і спостережній раді кредитної спілки та організує виконання їх рішень.
Правління діє від імені кредитної спілки в межах, передбачених цим Законом і статутом спілки.
122.
визначення порядку надання послуг, передбачених цим Законом та статутом кредитної спiлки, членам кредитної спiлки;123.
встановлення видiв кредитiв, що надаються кредитною спiлкою;124.
вирiшення питань про прийняття нових членiв та припинення членства у кредитнiй спiлцi;125.
затвердження у випадках, передбачених статутом кредитної спiлки, рiшень кредитного комiтету про надання кредиту;126.
визначення порядку прийняття рiшень про придбання та продаж майна кредитної спiлки, використання тимчасово вiльних коштiв;127.
затвердження штатного розпису та умов оплати працi працiвникiв кредитної спiлки;
128.
прийняття рiшення про вступ кредитної спiлки до об'єднання кредитних спiлок, - якщо цi питання статутом кредитної спiлки не вiднесенi до виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки.
-92- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 15.
У восьмому абзаці пункту 2 слова "прийняття рішення про вступ кредитної спілки до об'єднання кредитних спілок" замінити на "прийняття рішення про вступ кредитної спілки до об'єднання кредитних спілок та вихід з такого об'єднання".
У пункті 3 виключити слова "Членами правління не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою, за винятком виконавчого директора".
У пункті 6 слова "повноважень, зазначених" замінити на "повноважень із зазначених".

Враховано по суті у статті 15

129.
Правлiння вирiшує й iншi питання дiяльностi кредитної спiлки, за винятком тих, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв членiв кредитної спiлки.130.
3. Правлiння кредитної спiлки обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менш як 5 осiб. Членами правлiння не можуть бути особи, якi перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою, за винятком виконавчого директора. Порядок обрання правлiння та строк його повноважень визначаються статутом кредитної спiлки.
-93- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Правління кредитної спілки обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менш як 5 осіб - членів кредитної спілки. Членами правління не можуть бути особи, які перебувають у трудових відносинах з кредитною спілкою, за винятком виконавчого директора. Порядок обрання правління та строк його повноважень визначаються статутом кредитної спілки.

Враховано по суті у статті 15

131.
4. Органiзацiйною формою роботи правлiння кредитної спiлки є засiдання, що скликаються не рiдше одного разу на мiсяць.132.
Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi присутнi бiльш як половина його членiв.133.
Рiшення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як половина членiв правлiння, якi беруть участь у засiданнi. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови правлiння є вирiшальним.134.
Рiшення правлiння кредитної спiлки оформляється протоколом, який пiдписується головою правлiння. Протоколи зберiгаються нарiвнi з фiнансовими документами кредитної спiлки. На вимогу членiв кредитної спiлки їм видаються для ознайомлення протоколи, а також засвiдченi виконавчим директором кредитної спiлки витяги з протоколiв.135.
5. Правлiння кредитної спiлки очолює голова, який обирається в порядку, визначеному статутом кредитної спiлки.


3.Роботою правління керує голова правління, який призначається спостережною радою.
136.
Голова правлiння органiзує роботу правлiння кредитної спiлки, головує на його засiданнях та звiтує про роботу правлiння на загальних зборах членiв кредитної спiлки.137.
Голова правлiння кредитної спiлки несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на правлiння завдань.
94- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 15, п, 5, абзац 3 зняти взагалі (де йдеться про персональну відповідальність Голови правління).

відхилено

138.
Голова правлiння кредитної спiлки:


4. Голова правління кредитної спілки:
139.
без доручення представляє iнтереси кредитної спiлки та дiє вiд її iменi;


без доручення представляє iнтереси кредитної спiлки та дiє вiд її iменi;
140.
представляє кредитну спiлку в її вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;


представляє кредитну спiлку в її вiдносинах з державою, iншими юридичними та фiзичними особами;
141.
укладає договори та iншi угоди вiд iменi кредитної спiлки, пiдписує доручення на провадження дiй вiд iменi кредитної спiлки;


укладає договори та iншi угоди вiд iменi кредитної спiлки, пiдписує доручення на провадження дiй вiд iменi кредитної спiлки;
142.
розпоряджається майном кредитної спiлки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спiлки;


розпоряджається майном кредитної спiлки в порядку та у межах, визначених статутом кредитної спiлки;
143.
призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв кредитної спiлки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення вiдповiдно до законодавства, вживає заходiв щодо пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв кредитної спiлки;


готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки., призначає на посади та звiльняє з посад працiвникiв кредитної спiлки, застосовує до них заходи заохочення та стягнення вiдповiдно до законодавства, вживає заходiв щодо пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв кредитної спiлки;
144.
затверджує положення про структурнi пiдроздiли кредитної спiлки;


затверджує положення про структурнi пiдроздiли кредитної спiлки;
145.
вирiшує iншi питання дiяльностi кредитної спiлки вiдповiдно до цього Закону та статуту кредитної спiлки.


вирiшує iншi питання дiяльностi кредитної спiлки вiдповiдно до цього Закону та статуту кредитної спiлки.
146.
6. Правлiння кредитної спiлки може призначити виконавчого директора для оперативного здiйснення функцiй з управлiння кредитною спiлкою з передачею йому повноважень, зазначених у абзацах п'ятому - одинадцятому пункту 5 цiєї статтi.
-95- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 15, п. 6 викласти в редакції: "Правління кредитної спілки, якщо це визначено статутом спілки, може призначити..." і далі за текстом.
Враховано частково
Голова правління кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань


-96- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 15, п. 6 доповнити другим абзацем:
"Виконавчий директор кредитної спілки несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього правлінням обов'язків в обсягах визначених статутом кредитної спілки".
відхилено

147.
Стаття 16. Кредитний комiтет кредитної спiлки


Стаття 17. Кредитний комiтет кредитної спiлки
148.
1. Кредитний комiтет кредитної спiлки є спецiальним органом, вiдповiдальним за органiзацiю кредитної дiяльностi спiлки.


1. Кредитний комiтет кредитної спiлки є спецiальним органом, вiдповiдальним за органiзацiю кредитної дiяльностi спiлки.
149.
Кредитний комiтет пiдзвiтний загальним зборам членiв кредитної спiлки i несе перед ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть кредитної дiяльностi спiлки.
-97 Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Стаття 17(16). Другий абзац пункту 1 викласти:
Кредитний комiтет призначається спостережною радою та пiдзвiтний загальним зборам членiв кредитної спiлки та спостережній раді i несе перед ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть кредитної дiяльностi спiлки.
Пункт 2 викласти:.
2.Кредитний комiтет призначається спостережною радою у складi не менше трьох осiб. Порядок призначення кредитного комiтету, строк повноважень та порядок його дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки та положенням про кредитний комітет.
Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена.
При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки , який призначен членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участі у принятті цього рішення.
Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою
враховано
Кредитний комiтет призначається спостережною радою та пiдзвiтний загальним зборам членiв кредитної спiлки та спостережній раді i несе перед ними вiдповiдальнiсть за ефективнiсть кредитної дiяльностi спiлки.
150.
2. Кредитний комiтет обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менше трьох осiб. Порядок обрання кредитного комiтету, строк повноважень та порядок його дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки.
-98-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
2. Кредитний комітет обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб - членів кредитної спілки. Порядок обрання кредитного комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначаються статутом кредитної спілки.
Члени кредитного комітету працюють на громадських засадах.
До складу кредитного комітету та особи, які перебувають з кредитною спілкою у трудових відносинах.

Враховано
частково
2. Кредитний комiтет призначається спостережною радою у складi не менше трьох осiб. Порядок призначення кредитного комiтету, строк повноважень та порядок його дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки та положенням про кредитний комітет.
151.
Члени кредитного комiтету працюють на громадських засадах.
-99- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 16
Другий абзац пункту 2 виключити.

враховано
Членами кредитного комітету можуть бути члени спостережної ради, члени правління та інші особи. Членам кредитного комітету, що не є членами спостережної ради або правління кредитної спілки, за роботу в кредитному комітеті може передбачатися винагорода, розмір якої визначається спостережною радою залежно від обсягу роботи та кваліфікації члена.
При прийнятті рішення про надання кредиту члену кредитної спілки, якого призначено членом кредитного комітету, такий член кредитного комітету не може брати участі у прийнятті цього рішення.
Голова правління кредитної спілки є членом кредитного комітету за посадою.


-100- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ст.16 записати: "Члени кредитного комітету Кредитної спілки не можуть бути членами правління".

відхилено-101- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В ст.16 записати, "Члени кредитного комітету кредитної спілки не можуть бути членами її правління".

Відхилено

152.
3. До компетенцiї кредитного комiтету кредитної спiлки належить:


3. До компетенцiї кредитного комiтету кредитної спiлки належить:
153.
розгляд заяв членiв кредитної спiлки про надання кредитiв i прийняття рiшень з цих питань;
-102-Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Окремі статті Проекту суперечать положенням діючого законодавства України. У статті 7 визначено склад статуту кредитної спілки, в тому числі (п.2, ч.2) наведено: "Статут кредитної спілки може містити й інші положення щодо організаційних, господарських та інших питань її діяльності", що вступає в суперечність з частиною 3 статті 7.11.13 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" - "Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності". Положення статті 15, пункт 2, частина 4 і статті 16, пункт 3, частина 1 суперечать вимогам статті 12, частина 2 Положення НБУ "Про кредитування", щодо необхідності прийняття колегіального рішення правління і кредитного комітету незалежно від розмірів кредиту. У статті 19, пункт 3, частина 2 визначено: "Граничні нормативи відрахувань доходів кредитної спілки до резервного фонду визначає Уповноважений орган", що не відповідає вимогам частини 1, статті 14 Закону України "Про господарські товариства" - "У товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду..." (в Указі Президента України від 20.09.93р.(стаття 15) встановлено інтервал відрахувань - 5-15%), та рекомендаціям Національного банку України. Спірним виглядає віднесення до компетенції правління кредитної спілки "визначення порядку (?) прийняття рішень про придбання та продаж майна... затвердження штатного розпису та умов оплати праці працівників кредитної спілки" (стаття 15, пункт 2, частина 1, абзаци 5,6), що є, за правило, прерогативою загальних зборів. Не відповідає ідеології створення неприбуткової організації і рекомендаціям Національного банку України положення пункту 2, 20, щодо самостійного встановлення кредитною спілкою: "розміру плати (відсотків), яка нараховується кредитною спілкою на депозитні внески її членів... розмір плати (відсотків) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою... способи забезпечення кредитних зобов`язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів". Провокує можливість для різних зловживань та дискредитації ідеї економічного самозахисту населення, з урахуванням невизначеного статусу (пункт 5, статті 24): "Фінансова (господарська ?) діяльність Національної асоціації кредитних спілок України здійснюється згідно з кошторисом, який затверджується у порядку, передбаченому її статутом". Більш доцільним виглядає, наприклад, норма статті 20 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації", де встановлено розумне обмеження на утримання. Пропоную: доповнити статтю 7 положенням про необхідність наявності вичерпного переліку видів діяльності кредитної спілки; у статті 16, пункт 3, частина 1 вилучити слова "...і прийняття рішень з цих питань" і вилучити частину 4, пункт 2, статті 15 і доповнити пункт 2, статті 15 частиною 4 - "разом з кредитним комітетом прийняття рішень про надання кредитів, незалежно від розмірів кредиту; у статті 19, пункт 3, частина 2 замість слів "...визначає Уповноважений орган", написати - "...становлять 20% від коштів спілки"; перенести абзаци 5,6 частини 1, пункту 2, статті 15 до статті 14, пункт 2, частина 2; перенести частини 1,2,3,5, пункту 2, статті 20 до пункту 2 статті 25; доповнити пункт 5, статті 24 словами - "Розмір витрат на утримання Національної асоціації не може перевищувати 10% від кошторису цієї організації в поточному році".

Враховано частково
розгляд заяв членiв кредитної спiлки про надання кредитiв i прийняття рiшень з цих питань;


103- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В пункті 3 статті 16:
слово - "кредитів", замінити на слово - "позик";
відхилено

154.
здiйснення контролю за своєчасним поверненням наданих кредитiв;


здiйснення контролю за якістю кредитного портфелю;
155.
вирiшення iнших питань, пов'язаних з кредитною дiяльнiстю, вiдповiдно до цього Закону та статуту кредитної спiлки.
-104-Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт 3 статті 16 доповнити новою частиною:
"надавати згоду Правлінню на отримання кредитною спілкою кредитів комерційних банків".

відхилено
вирiшення iнших питань, пов'язаних з кредитною дiяльнiстю, вiдповiдно до цього Закону , статуту кредитної спiлки та положення про кредитний комітет.
156.
Стаття 17. Наглядовий комiтет кредитної спiлки
-105- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Назву статті 18(17) змінити на :"Ревізійна комісія кредитної спілки", відповідно термін "наглядовий комітет" замінити на "ревізійну комісію".

Враховано
Стаття 18.Ревізійна комісія кредитної спілки
157.
1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю кредитної спiлки здiйснює наглядовий комiтет.


1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю кредитної спiлки здiйснює ревізійна комісія.
158.
Наглядовий комiтет пiдзвiтний i вiдповiдальний перед загальними зборами членiв кредитної спiлки.


Ревізійна комісія пiдзвiтна i вiдповiдальна перед загальними зборами членiв кредитної спiлки.
159.
2. Наглядовий комiтет обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менше трьох осiб, якi працюють на громадських засадах. Порядок обрання наглядового комiтету, строк повноважень та порядок його дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки.
-106- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Наглядовий комітет обирається загальними зборами членів кредитної спілки у складі не менше трьох осіб - членів кредитної спілки, які працюють на громадських засадах. Порядок обрання наглядового комітету, строк повноважень та порядок його діяльності визначаються статутом кредитної спілки.

враховано
2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членiв кредитної спiлки у складi не менше трьох осiб, якi працюють на громадських засадах. Порядок обрання ревізійної комісії, строк повноважень та порядок її дiяльностi визначаються статутом кредитної спiлки.
160.
До складу наглядового комiтету не можуть входити члени правлiння, члени кредитного комiтету та особи, якi перебувають з кредитною спiлкою у трудових вiдносинах.


До складу ревізійної комісії не можуть входити члени спостережної ради, правління, кредитного комiтету та особи, якi перебувають з кредитною спiлкою у трудових вiдносинах.
161.
3.Перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi кредитної спiлки проводяться наглядовим комiтетом з власної iнiцiативи, а також за рiшенням загальних зборiв членiв кредитної спiлки або на вимогу не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки.
-107-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
3. Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності кредитної спілки проводяться наглядовим комітетом з власної ініціативи, а також за рішенням загальних зборів членів кредитної спілки або на вимогу не менш як 10 відсотків членів кредитної спілки, але не рідше одного разу на рік.

Враховано частково
3.Перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi кредитної спiлки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік. Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки.-108- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3.Перевiрки результатiв фiнансово-господарської дiяльностi кредитної спiлки проводяться ревізійною комісією не рідше одного разу на рік.Позапланові перевірки провадяться за рішенням спостережної ради або на вимогу не менш як 20 вiдсоткiв членiв кредитної спiлки.

враховано

162.
Наглядовий комiтет доповiдає про результати проведених перевiрок загальним зборам членiв кредитної спiлки.


Ревізійна комісія доповiдає про результати проведених перевiрок загальним зборам членiв кредитної спiлки та спостережній раді кредитної спілки..
163.
4. На вимогу наглядового комiтету йому надаються будь-якi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, а також пояснення посадових осiб кредитної спiлки.


4. На вимогу ревізійної комісії їй надаються будь-якi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, а також пояснення посадових осiб кредитної спiлки.
164.
Наглядовий комiтет вправi залучати до проведення перевiрок експертiв з числа осiб, якi не перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою.
-109- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти 2 абзац пункту 4 статті 18(17) у наступній редакції:
Ревізійна комісія вправi за погодженням із спостережною радою залучатина договірних засадах до проведення перевiрок зовнішніх експертiв з числа осiб, якi не перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою.

враховано
Ревізійна комісія вправi за погодженням із спостережною радою залучати на договірних засадах до проведення перевiрок зовнішніх експертiв з числа осiб, якi не перебувають у трудових вiдносинах з кредитною спiлкою.
165.
5. Наглядовий комiтет складає висновок за рiчними звiтами про результати дiяльностi кредитної спiлки.


5. Ревізійна комісія складає висновок за рiчними звiтами про результати дiяльностi кредитної спiлки.
166.
6. Наглядовий комiтет може тимчасово припинити виконання обов'язкiв посадовими особами кредитної спiлки в разi виявлення допущених ними порушень, що загрожують фiнансовiй стабiльностi кредитної спiлки. За наявностi загрози iснування кредитної спiлки наглядовий комiтет скликає позачерговi загальнi збори.
110-- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 17
У пункті 6 слова "припинити виконання обов'язків посадовими особами" замінити на "припинити повноваження будь-якої посадової особи".

враховано
6. Ревізійна комісія може тимчасово припинити повноваженя будь-якої посадової особи кредитної спiлки в разi виявлення допущених ними порушень, що загрожують фiнансовiй стабiльностi кредитної спiлки. За наявностi загрози iснування кредитної спiлки ревізійна комісія скликає позачерговi загальнi збори..167.
Роздiл V Економiчнi засади дiяльностi кредитної спiлки


Роздiл V Економiчнi засади дiяльностi кредитної спiлки
168.
Стаття 18. Майно кредитної спiлки
111-.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтю 18 "Майно кредитної спілки" викласти в такій редакції:
"1. Майно кредитної спілки формується за рахунок власних коштів та одержаних у майновій формі від юридичних і фізичних осіб, в тому і іноземних , пожертвувань, благодійних внесків, гарантів, безоплатної технічної допомоги.
2. Майно кредитної спілки є її власністю. Кредитна спілка володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до чинного законодавства України та власного статуту.
У разі ліквідації кредитної спілки майно розподіляється між членами спілки пропорційно до їх внесків".
Стаття 18 "Майно кредитної спілки" викладена в запропонованій редакції, тому що майно має натуральну-речову форму і не можна вважати майном фінансові фонди, бо це кошти, а також доходи за мінусом затрат і податків бо це прибуток.

відхилено
Стаття 19. Майно кредитної спiлки
169.
1. Майно кредитної спiлки формується за рахунок:


1. Майно кредитної спiлки формується за рахунок
170.
вступних та пайових внескiв членiв кредитної спiлки;
112- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 1 та 2 пункту 1 статті 18 викласти в такій редакції:
"вступних, пайових та додаткових внесків членів кредитної спілки";
"плати за надання своїм членам позик та інших послуг, а також доходів від провадження інших видів статутної діяльності".

Враховано по суті
вступних , обов'язкових пайових та інших внескiв членiв кредитної спiлки;


-113- НБУ.
Пропонуємо доповнити другий абзац пункту 1 статті 18 перед словом "внесків" словом "грошових", що буде відповідати визначенню кредитної спілки згідно статті 1.

Враховано в статті 12

171.
плати за надання своїм членам кредитiв та iнших послуг, а також доходiв вiд провадження iнших видiв статутної дiяльностi;
-114-Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Значно погіршують якість Проекту численні суперечності окремих його положень, навіть в межах однієї статті. Так у статті 10, пунктом 5 передбачено, що "Одержання членом кредитної спілки всіх пайових внесків тягне за собою припинення його членства у кредитній спілці", а у пункті 7 цієї ж статті - "Днем припинення членства у кредитній спілці вважається день прийняття правлінням кредитної спілки відповідного рішення". У статті 10, пункт 7, частина2: "Повернення... внесків... не пізніше ніж через один місяць після прийняття правлінням... рішення", а у статті 22, пункт 2, частина 3 - "Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому кошти... у порядку і строки, визначені статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами"; у статті 10, пункт 8: "Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов`язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків", а у статті 14, пункт 4, частина 2 - "Під час голосування... кожен член кредитної спілки має один голос незалежно від розміру пайового та інших внесків"; стаття 3, пункт 6: "Кредитна спілка не може бути засновником... суб`єкта підприємницької діяльності", а у статті 18, пункт 1, частина 2 визначається, що майно спілки формується з доходів від провадження інших видів статутної діяльності тощо. Пропоную: вилучити пункт 5 статті 10; у статті 22, пункт 2, частина 3 замість слів "...у будь-який час..." написати "...на протязі одного місяця..."; у статті 14, пункт 4, частина 2 замість слів "...незалежно від..." - написати "...пропорційно..."; вилучити у статті 18, пункт 1, частина 2 залишок фрази після слова "кредитів".

Враховано частково
плати за надання своїм членам кредитiв та iнших послуг, а також доходiв вiд провадження iнших видiв статутної дiяльностi;
172.
доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв;
115- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 18, пункт 1. Пропонуємо доповнити абзацем третім: "цільових внесків членів кредитної спілки на формування фондів, передбачених статутом та рішеннями органів управління кредитної спілки". Порядковий номер наступних абзаців пропонуємо відповідно зсунути на одиницю.

Враховано в інших статтях.
доходiв вiд придбаних кредитною спiлкою державних цiнних паперiв;
173.
грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних внескiв, грантiв, безоплатної технiчної допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;


грошових та iнших майнових пожертвувань, благодiйних внескiв, грантiв, безоплатної технiчної допомоги як юридичних, так i фiзичних осiб, у тому числi iноземних;
174.
iнших надходжень, не заборонених законодавством.


iнших надходжень, не заборонених законодавством.
175.
2. Майно кредитної спiлки є її власнiстю. Кредитна спiлка володiє, користується та розпоряджається належним їй майном вiдповiдно до законодавства України та свого статуту.


2. Майно кредитної спiлки є її власнiстю. Кредитна спiлка володiє, користується та розпоряджається належним їй майном вiдповiдно до Закону та свого статуту.
176.
3. Майно кредитної спiлки складається з фондiв кредитної спiлки та коштiв доходу, що залишається у розпорядженнi кредитної спiлки пiсля сплати податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), вiдсоткiв за внесками та покриття операцiйних витрат, а також iншого майна, що є власнiстю кредитної спiлки.
-116- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Пункти 3,4 статті 19(18) виключити.
враховано

177.
4. Кошти кредитної спiлки використовуються вiдповiдно до кошторису, який затверджується загальними зборами членiв кредитної спiлки за поданням правлiння.178.
Стаття 19. Фiнансовi фонди кредитної спiлки
-117-Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Статтю 19 викласти у такій редакції:
Власний капітал та фінансові фонди кредитної спілки.
"1. Власний капітал кредитної спілки складається із: статутного капіталу; фінансових фондів і резервів; частини нерозподіленого прибутку.
Кошти кредитної спілки використовуються відповідно до кошторису, який затверджується загальними зборами членів кредитної спілки за поданням правління.
2. Статутний капітал формується за рахунок пайових внесків членів кредитної спілки. Його розмір може збільшуватись за рішенням загальних зборів членів спілки за рахунок капіталізації прибутку або додаткових внесків учасників.
3. Прибуток кредитної спілки складається з доходу від її діяльності за мінусом витрат і є базою для оподаткування.
Прибуток, який залишається в розпорядженні кредитної спілки після сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) використовується в порядку, обумовленому статутом, в тому числі і на сплату відсотків за пайовими внесками членів кредитної спілки.
Нерозподілений прибуток, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішенням загальних зборів її членів.
4. Для забезпечення ефективної діяльності та фінансової стійкості кредитна спілка створює резервний та інший фонди за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні, за нормативами, обумовленими статутом та за рахунок інших джерел згідно з Законом України "Про об'єднання громадян".
Резервний фонд призначений для відшкодування можливих збитків, які виникають в процесі її фінансово-господарської діяльності.
У разі ліквідації кредитної спілки невикористані кошти резервного фонду розподіляються між членами спілки пропорційно розміру їх пайових внесків.
Стаття 19 "Фінансові фонди кредитної спілки"
Назву цієї статті доцільніше викласти у такій редакції "Власний капітал і фінансові фонди кредитної спілки", з метою узгодження абзацу 2 пункту 1 статті 20 "Господарська діяльність кредитної спілки", де встановлений норматив співвідношення розміру кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, до капіталу.
Крім того, поняття "власний капітал" кредитної спілки, в розмірі його складових частин, необхідний для визначення оптимальних розмірів запозичених ресурсів і наданих кредитів в процесі фінансово-господарської діяльності спілки з метою забезпечення її фінансової стійкості, захисту інтересів вкладників та зменшення кредитних ризиків.

Враховано частково
Стаття 20. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спiлки


-118- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти статтю 20(19) у наступній редакції:
"Стаття 20. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спiлки.

1. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталу, а також залишку нерозподіленого доходу спілки, і не може бути меншим 10% від суми її загальних зобов'язань.
2. Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.
3. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.
Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 % від суми зважених на ризик активів кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного капіталу.
При ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України.
4. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок: цільових внесків членів спілки, цільових внесків благодійних організацій, благодійних внесків інших фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.
У випадку ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України.
5. Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки приймається спостережною радою кредитної спілки в порядку, визначеним законодавством, нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та рішенням загальних зборів кредитної спілки.
6. З метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів кредитною спілкою за рахунок частини доходів кредитної спілки формується резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок. Порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається Уповноваженим органом
7. Кредитна спілка створює інші резерви фонди згідно нормативно-правових актів Уповноваженого органу, статуту та рішень загальних зборів кредитної спілки
враховано

1. Капітал кредитної спілки складається з пайового, резервного та додаткового капіталу, а також залишку нерозподіленого доходу спілки, і не може бути меншим 10% від суми її загальних зобов'язань.

2. Пайовий капітал кредитної спілки формується за рахунок обов'язкових та додаткових пайових членських внесків членів кредитної спілки.

3. Резервний капітал призначений для відшкодування можливих збитків кредитної спілки, які не можуть бути покритими за рахунок надходжень поточного року, забезпечення платоспроможності кредитної спілки та захисту заощаджень її членів.
Резервний капітал кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки до моменту досягнення ним не менш як 15 % від суми активів зважених на ризик кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного капіталу.
При ліквідації спілки залишок коштів резервного капіталу зараховується до Державного бюджету України.

4. Додатковий капітал кредитної спілки формується за рахунок: цільових внесків членів спілки, цільових внесків благодійних організацій, благодійних внесків інших фізичних та юридичних осіб, безоплатно отриманого майна і необоротних засобів.
У випадку ліквідації спілки залишок додаткового капіталу зараховується до Державного бюджету України.

5. Рішення про використання капіталу на покриття збитків кредитної спілки приймається спостережною радою кредитної спілки в порядку, визначеному законодавством, нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та рішенням загальних зборів кредитної спілки.
6. З метою покриття передбачуваних збитків від неповернення кредитів кредитною спілкою за рахунок частини доходів кредитної спілки формується резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок. Порядок формування і використання резерву забезпечення покриття втрат визначається Уповноваженим органом
7. Кредитна спілка створює інші резерви та фонди згідно нормативно-правових актів Уповноваженого органу, статуту та рішень загальних зборів кредитної спілки
179.
1. Для забезпечення своєї дiяльностi кредитна спiлка створює резервний фонд та iншi фонди.180.
Порядок формування фондiв кредитної спiлки та витрачання їх коштiв визначається цим Законом та статутом кредитної спiлки.181.
2. Резервний фонд призначений для вiдшкодування можливих збиткiв кредитної спiлки, забезпечення платоспроможностi кредитної спiлки та захисту заощаджень її членiв.
119- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В пункті 2 статті 19:
слова "захисту заощаджень її членів" замінити на слова "захисту паїв її членів".

Враховано по суті

182.
3. Резервний фонд кредитної спiлки формується за рахунок вступних внескiв членiв кредитної спiлки та частини доходiв кредитної спiлки. Статутом кредитної спiлки можуть бути передбаченi й iншi джерела формування резервного фонду.
-120- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Резервний фонд кредитної спілки формується за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки та частини доходів кредитної спілки. Статутом кредитної спілки можуть бути передбачені й інші джерела формування резервного фонду.
Кредитні спілки тримають кошти резервного фонду в Національному банку України.

Враховано частково

183.
Граничнi нормативи вiдрахувань доходiв кредитної спiлки до резервного фонду визначає Уповноважений орган.
121- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В проекті необхідно законодавчо встановити розмір резервного фонду кредитної спілки (статті 19 проекту), а також граничний розмір плати (відсотків) за користування кредитами та тарифів на послуги, що надаються кредитними спілками (пункт 2 статті 20 проекту).

Враховано частково

184.
У разi лiквiдацiї кредитної спiлки невикористанi кошти резервного фонду розподiляються мiж членами кредитної спiлки пропорцiйно розмiру їх пайових внескiв.
-122- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 19
Ввести нову четверту частину такого змісту:
"4. У порядку, визначеному Національним банком України6 передбачається обов`язкове державне страхування фінансових ризиків кредитних спілок. Членами кредитних спілок, застрахованим у належному порядку, гарантується 100 відсоткове відшкодування вступних та пайових внесків".

відхилено

185.
Стаття 20. Господарська дiяльнiсть кредитної спiлки
-123- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
У статті 20 "Господарська діяльність кредитної спілки":
а) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:
"надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 10 відсотків капіталу кредитної спілки";
б) абзац п'ятий пункту 1 викласти у такій редакції:
"розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах комерційних банків, які мають ліцензію на право роботи з депозитами юридичних осіб, та в Національній асоціації кредитних спілок України, а також придбає державні цінні папери";
в) абзац шостий пункту 1 викласти у такій редакції:
залучає на договірних умовах кошти Національної асоціації кредитних спілок України, кредити банків у сумі, що не перевищує 50 відсотків вартості ліквідних активів кредитної спілки на момент залучення, виключно для надання кредитів своїм членам;
г) пункт 4 викласти у такій редакції:
"Збитки кредитної спілки відшкодовують за рахунок коштів резервного фонду, а у разі їх недостатності - за рахунок коштів інших фінансових фондів і нерозподіленого прибутку у порядку, що визначений рішенням загальних зборів членів спілки".
д) пункти 3 виключити в зв'язку з тим, що він відображений в статті 19 запропонованою редакції "Власний капітал та фінансові фонди кредитної спілки.
Пояснення: стаття 20 пункт 1 абзац 2.
Не можна співвідносити розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки з сумою активів, тому що самі ці видані кредити знаходяться в активах. Виходячи з цього розмір кредиту наданого одному члену спілки зростає прямо пропорційно до загальної суми кредитів виданих спілкою. Це в свою чергу збільшує кредитний ризик. Доцільніше співвідносити цей норматив до капіталу, як це перевірено банківською практикою, тому що це забезпечує збалансованість між пасивами і відповідними активами.
Стаття 20 пункт 1 абзац 5
В цьому абзаці вклад на депозит в банку за рахунок тимчасово вільних коштів здійснює сама кредитна спілка, як юридична особа. Вкладів громадян це зовсім не стосується.
Стаття 20 пункт 3
Виключити пункт 3 статті 20 "господарська діяльність кредитної спілки", в зв'язку з тим, що він відображений в статті 19 запропонованою редакції "Власний капітал та фінансові фонди кредитної спілки.
Стаття 20 пункт 4
Згідно з чинним законодавством збитки кредитної спілки повинні відшкодовуватись за рахунок коштів резервного фонду, а якщо їх недостатньо, до далі за рахунок інших фінансових фондів утворених згідно з статутом спілки і далі - нерозподіленого прибутку. Тому недоцільно в кожному випадку збиткової діяльності спілки змінювати положення статуту.
Стаття 20 пункт 6
Підставою для списання коштів з банківських рахунків спілки ї її доручення. Без згоди кредитної спілки банки самостійно, в безакцептному порядку списують кошти у випадках, передбачених законодавством (інструкція НБУ №7).

Враховано частково
Стаття 21. Господарська дiяльнiсть кредитної спiлки
186.
1. Кредитна спiлка вiдповiдно до свого статуту:
-124 Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти пункт 1 статті 21(20) у наступній редакції:
1. Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;
надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувачами кредитів від імені членів кредитної спілки можуть бути селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності . Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків капіталу кредитної спілки;
залучає на договірних умовах внески своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки.
виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;
розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об"єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;
залучає на договірних умовах кредити банків та об"єднаній кредитній спілці, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, в тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості активів кредитної спілки на момент залучення;
надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не визначено рішенням Уповноваженого органу;
оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг, у межах вкладів члена кредитної спілки або наданого йому кредиту;
виступає членом платіжних систем;
провадить благодійну діяльність за рахунок коштів, спеціально створених для цього фондів.
Провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої цим Законом, не допускається.
Послуги членам органів управління та працівникам кредитної спілки надаються на умовах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів.

враховано
1. Кредитна спiлка вiдповiдно до свого статуту:
187.
приймає вступнi та пайовi внески вiд членiв спiлки;


приймає вступнi та обов"язкові пайовi та інші внески вiд членiв спiлки;
188.
надає кредити своїм членам на умовах їх платностi, строковостi та забезпеченостi в готiвковiй та безготiвковiй формi. Розмiр кредиту, наданого одному члену кредитної спiлки, не може перевищувати 10 вiдсоткiв вартостi активiв кредитної спiлки;
-125-Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
В абзаці 3 частини 1 статті 20 слова "платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі" замінити словами "повернення, платності, строковості".
Обгрунтування.
Згідно з Положенням Національного банку України "Про кредитування" затвердженим Постановою Національного банку України № 246 від 28.09.95 р., позичник - це суб'єкт кредитних відносин, який отримав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності, строковості.
Тому норму стосовно умов надання кредитів кредитними спілками своїм членам доцільно викласти у відповідності з нормою, викладеною в Постанові Національного банку, в якій охарактеризовані ознаки кредиту.
Крім того, згідно з статтею 178 Цивільного кодексу, виконання зобов'язань може забезпечуватися згідно з законом або договором неустойкою (штрафом, пенею), заставою і поручительством. Тобто Цивільний кодекс не передбачає забезпечення в готівковій або безготівковій формі.

відхилено
надає кредити своїм членам на умовах їх платностi, строковостi та забезпеченостi в готiвковiй та безготiвковiй формi. Отримувачами кредитів від імені членів кредитної спілки можуть бути селянські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності . Розмiр кредиту, наданого одному члену кредитної спiлки, не може перевищувати 20 вiдсоткiв від капіталу кредитної спiлки;


-126- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Додати в абзаці 3 пункту 1 статті 20 нове речення такого змісту:
"Кредити, що надаються членам кредитних спілок, розмір яких одночасно перевищує 5% загальних пасивів кредитної спілки та величину внеску члена кредитної спілки, мають забезпечуватися заставою рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів або інших майнових цінностей в порядку, визначеному Уповноваженим органом".
Обгрунтування.
Кредитні спілки є специфічними фінансовими установами, які перерозподіляють фінансові ресурси поміж членами спілки. Їхньою специфічною рисою є можливість отримання кредиту під відносно невисокий відсоток. Незначний розмір плати за користування кредитом зумовлений відносно надійністю кредитних спілок в порівнянні з іншими фінансово-кредитними установами, тобто малим ризиком вкладання коштів в кредитні спілки. Для забезпечення максимальної надійності кредитних спілок та створення умов для доступності кредитних ресурсів кредитних спілок доцільно ввести норму щодо забезпечення наданих кредитною спілкою кредитів.

відхилено-127- Н.д.Сахно Ю.П (Реєстр.картка №406)
Стаття 20, п. 1, абзац 3 слово "забезпеченості" замінити на слово "повернення".

відхилено128- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 2 пункту 1 статті 20 викласти в такій редакції:
"надає позики своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Розмір позики, наданої одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 10 відсотків вартості активів кредитної спілки. Кредитна спілка може надавати безвідсоткові позики своїм членам у розмірах і в порядку, визначених Кредитним комітетом кредитної спілки".

відхилено

189.
залучає на договiрних умовах кошти своїх членiв на депозитнi рахунки як у готiвковiй, так i в безготiвковiй формi, у тому числi заробiтну плату та iншi доходи членiв безпосередньо з мiсць їх нарахування. Розмiр вкладiв одного члена кредитної спiлки не може перевищувати 20 вiдсоткiв вiд загальних пасивiв кредитної спiлки;


залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

190.
виступає поручителем виконання членом спiлки зобов'язань перед третiми особами у межах вкладiв даного члена кредитної спiлки;


виступає поручителем виконання членом спiлки зобов'язань перед третiми особами ;
191.
розмiщує тимчасово вiльнi кошти на депозитних рахунках в установах комерцiйних банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, та в Нацiональнiй асоцiацiї кредитних спiлок України, а також придбає державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом;
129- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 20
Вилучити у тексті слова "Національна асоціація кредитних спілок".

Враховано
розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об"єднаній кредитній спілці , а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків


130- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 20, пункт 1, абзац 6. Пропонуємо викласти в такій редакції:
"розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах комерційних банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, та в Національній асоціації кредитних спілок України, а також придбає державні цінні папери". Слова: "перелік яких встановлюється Уповноваженим органом" виключити.

Враховано частково-131- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах комерційних банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, а також придбає державні цінні папери, перелік яких встановлюється Національним банком України;

Враховано частково

192.
залучає на договiрних умовах кошти Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України, кредити банкiв у сумi, що не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв кредитної спiлки на момент залучення, виключно для надання кредитiв своїм членам, якщо iнше не встановлено рiшенням Уповноваженого органу;
-132- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
В частині 6 пункту 1 статті 20 замінити:
слова "для надання кредитів" на слова "для надання позик".

відхилено
залучає на договірних умовах кредити банків , кредити об"єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, в тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;


-133- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
залучає на договірних умовах кошти Національного банку України, комерційних банків у сумі, що не перевищує 25 відсотків вартості активів кредитної спілки на момент залучення, виключно для надання кредитів своїм членам;

відхилено
надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;


-134- НБУ.
Пропонуємо в абзаці 7 пункту 1 статті 20 вилучити слова "кредити банків", оскільки залучення коштів у вигляді кредитів комерційних банків пов'язане з виникненням додаткових ризиків втрати грошових коштів членів кредитної спілки.

відхилено
виступає членом платіжних систем;

193.
оплачує за дорученням своїх членiв вартiсть товарiв, робiт i послуг, у тому числi житлово-комунальних, у межах вкладiв члена кредитної спiлки або наданого йому кредиту;


оплачує за дорученням своїх членiв вартiсть товарiв, робiт i послуг у межах наданого йому кредиту;
194.
провадить благодiйну дiяльнiсть за рахунок коштiв, спецiально створених для цього фондiв.
135- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 20
Пункт 1 доповнити абзацом: "створює та розміщує рекламні матеріали про свою діяльність".
У другому абзаці пункту 2 слова "депозитні внески" замінити на "внески".

відхилено
провадить благодiйну дiяльнiсть за рахунок коштiв, спецiально створених для цього фондiв.
195.
Провадження кредитною спiлкою iншої дiяльностi, крiм передбаченої цим Законом, не допускається.


Провадження кредитною спiлкою iншої дiяльностi, крiм передбаченої цим Законом, не допускається.
Послуги членам органів управління та працівникам кредитної спілки надаються на умовах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів".

196.
2. Кредитна спiлка має право самостiйно встановлювати:
-136- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
При опрацюванні Проекту не було враховано ряд норм вищезгаданих нормативних актів, що мали принципове значення. Пропоную: доповнити статтю 20, пункт 1, частина 2 положенням: "Підставою надання позички є заява члена кредитної спілки, у якій вказується мета одержання позички, джерела та строк її повернення. У частині, яка перевищує грошовий внесок члена спілки, кредит надається під заставу майна або майнових прав в установленому порядку з укладанням договору під заставу. Членам спілки, які мають прострочену заборгованість, нові кредити не надаються. Загальна сума наданих спілкою кредитів членам,. іншим кредитним спілкам, асоціаціям кредитних спілок не може перевищувати створеного фонду кредитної спілки"; доповнити частину 3, пункту 1, статті 20 положенням: "...Якщо розмір вступного, членського внеску, місячного внеску члена спілки на повернення кредиту перевищує двадцятикратний розмір мінімальної заробітної плати, кредитна спілка зобов`язана зажадати від платника декларацію про доходи".

відхилено
2. Кредитна спiлка має право самостiйно встановлювати:


-137- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частина 2, 4 та 5 пункту 2 статті 20 викласти в такій редакції:
"розмір плати за користування позиками, наданими кредитною спілкою. За рішенням Кредитного комітету кредитна спілка може надавати безвідсоткову позику";
"види позик, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення позик"
"способи забезпечення кредитних зобов`язань, вимоги щодо забезпечення погашення позик".

Враховано частково

197.
розмiр плати (вiдсоткiв), яка нараховується кредитною спiлкою на депозитнi внески її членiв;


розмiр плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки;
198.
розмiр плати (вiдсоткiв) за користування кредитами, наданими кредитною спiлкою;
138- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В проекті необхідно законодавчо встановити розмір резервного фонду кредитної спілки (статті 19 проекту), а також граничний розмір плати (відсотків) за користування кредитами та тарифів на послуги, що надаються кредитними спілками (пункт 2 статті 20 проекту).

Враховано частково
розмiр плати (процентiв) за користування кредитами, наданими кредитною спiлкою;
199.
цiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;


цiни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спiлкою;
200.
види кредитiв, що надаються кредитною спiлкою, умови надання та строки повернення кредитiв;


види кредитiв, що надаються кредитною спiлкою, умови надання та строки повернення кредитiв;
201.
способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитiв.
139- Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
Виключити абзац 6 пункту 2 статті 20.
Обгрунтування.
Способи забезпечення кредитних зобов'язань та вимоги щодо забезпечення погашення кредитів мають бути встановлені державою для забезпечення надійності кредитної спілки.

відхилено
способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитiв.
202.
3. Нерозподiлений доход, що залишається у розпорядженнi кредитної спiлки за пiдсумками фiнансового року, розподiляється за рiшенням загальних зборiв, в тому числi мiж членами кредитної спiлки пропорцiйно розмiру їх пайових внескiв у виглядi вiдсоткiв.
140- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Пункт 3 доповнити реченням наступного змісту:
При цьому, в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу. Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається за умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж в два рази середньозважену процентну доходності внесків членів на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після формування резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески розподіляється на обов'язкові пайові членські внески.
враховано
3. Нерозподiлений доход, що залишається у розпорядженнi кредитної спiлки за пiдсумками фiнансового року, розподiляється за рiшенням загальних зборiв, в тому числi мiж членами кредитної спiлки пропорцiйно розмiру їх пайових внескiв у виглядi вiдсоткiв (процентів). При цьому, в першу чергу відбувається необхідне поповнення капіталу та резервів. Сума доходу, яка розподіляється на додаткові пайові членські внески, визначається з дотриманням умови, що доходність додаткових пайових членських внесків не може перевищувати більш ніж в два рази середньозважену процентну ставку доходності внесків (вкладів) членів на депозитних рахунках за їх наявності. Решта доходу, що залишилася після формування капіталу і резервів та розподілу на додаткові пайові членські внески розподіляється на обов'язкові пайові членські внески.
-141-Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У статті 1 Проекту Кредитна спілка визначена як неприбуткова організація. В даний час у законодавстві України відсутнє чітке формулювання поняття - неприбуткова організація. В той же час у пункті 3 статті 20 проекту визначено - "Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, розподіляється за рішеннями загальних зборів, в тому числі між членами кредитної спілки пропорційно їх пайових внесків у вигляді відсотків", а у статті 11, частина 1, абзац 5 - "одержувати відсотки на свої пайові внески, якщо інше не передбачено статутом кредитної спілки, що є для членів спілки прибутком і більше нагадує принципи взаємовідносин у кооперативі. Така норма Проекту відповідає виключенням статті 7.11.8 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", але суперечить суті закону о неприбутковості спілок і вимогам частини 5 статті 21 Закону України "Про об`єднання громадян" - "кошти та інше майно об`єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави". Пропоную: вилучити з Проекту вищевказані положення - стаття 20 пункт 3, стаття 11 частина 1 абзац 5.

відхилено-142- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
3. Нерозподілений доход, що залишається у розпорядженні кредитної спілки за підсумками фінансового року, спрямовується на поповнення її резервного фонду.

Враховано по суті

203.
4. Збитки кредитної спiлки покриваються у порядку, що визначається загальними зборами членiв кредитної спiлки.
-143-Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Проектом зовсім не розкривається механізм покриття можливих збитків кредитної спілки (пункт 4 статті 20 проекту).

Враховано частково
4. Збитки кредитної спiлки покриваються у порядку, що визначається загальними зборами кредитної спілки відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.


-144- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Пункт 4 викласти у наступній редакції:
4. Збитки кредитної спiлки покриваються у порядку, що визначається спостережною радою кредитної спілки відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.
Враховано

204.
5. Кредитна спiлка та її посадовi особи зобов'язанi зберiгати таємницю щодо рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй, здiйснених членами кредитної спiлки.


5. Кредитна спiлка та її посадовi особи зобов'язанi зберiгати таємницю щодо рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй, здiйснених членами кредитної спiлки.
205.
Довiдки видаються особисто членам кредитної спiлки (їх представникам) лише щодо їх рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй за вiдповiдною заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, Нацiонального бюро розслiдувань та державної податкової служби у випадках та порядку, передбачених законодавством.


Довiдки видаються особисто членам кредитної спiлки (їх представникам) лише щодо їх рахункiв, внескiв та iнших фiнансових операцiй за вiдповiдною заявою, а також судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрiшнiх справ, іншим правоохороним органам та органам державної податкової служби у випадках та порядку, передбачених законодавством.
206.
У разi смертi члена кредитної спiлки довiдки про його рахунки видаються спадкоємцям, державним нотарiальним конторам та консульським установам iноземних держав, у провадженнi яких знаходяться справи про спадщину.
-145--Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 20, пункт 5, абзац 3. Пропонуємо викласти в такій редакції: "У разі смерті члена кредитної спілки довідки про його внески видаються спадкоємцям..." і далі за текстом.

враховано
У разi смертi члена кредитної спiлки довiдки про його внески та рахунки видаються спадкоємцям, державним нотарiальним конторам та консульським установам iноземних держав, у провадженнi яких знаходяться справи про спадщину.
207.
6. Списання коштiв з рахункiв кредитної спiлки допускається за її згодою, а також у випадках, передбачених законодавством.
-146-Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка 317)
Пункт 6 статті 20 виключити.

враховано
.


-147-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Списання коштів з рахунків кредитної спілки допускається за її згодою, а також за рішенням суду (арбітражного суду) в порядку, передбаченому законом.

Враховано по суті

208.
Стаття 21. Облiк i звiтнiсть кредитної спiлки


Стаття 22. Облiк i звiтнiсть кредитної спiлки
209.
1. Кредитна спiлка зобов'язана вести оперативний i бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi органам статистики.


1. Кредитна спiлка зобов'язана вести оперативний i бухгалтерський облiк результатiв своєї дiяльностi вiдповiдно до законодавства України, а також веде статистичну звiтнiсть та подає її в установленому порядку та обсязi органам статистики.
210.
Кредитна спiлка подає Нацiональному банку України статистичну звiтнiсть для потреб складання грошово-кредитної статистики в обсягах, формах та у строки, встановленi Нацiональним банком України.
-148-НБУ.
Пропонуємо у другому абзаці ст.21 визначити, що кредитна спілка подає статистичну звітність державному органу, що здійснює державне регулювання та контроль за діяльністю кредитних спілок (Уповноваженому органу), а п.2 ст.25 доповнити абзацем, щодо надання Уповноваженим органом Національному банку України статистичної звітності в обсягах, за формою і у строки, які встановлюються Національним банком України.

Враховано по суті
Кредитна спiлка подає Уповноваженому органу фінансову звiтнiсть та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановленi Уповноваженим органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.-149- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти абзац 2 пункту 1 статті 22(21) у наступній редакції
Кредитна спiлка подає Уповноваженому органу фінансову звiтнiсть та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановленi Уповноваженим органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.
Доповнити пункт 2 наступними реченнями:
Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних.
Достовірність і повнота річного звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки. Аудиторський висновок подається Уповноваженому органу та представляється загальним зборам кредитної спілки.

Враховано
Голова правління несе персональну відповідальність за достовірність та повноту фінансової звітності та інших звітних даних.
Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки. Аудиторський висновок подається Уповноваженому органу та представляється загальним зборам кредитної спілки.

211.
2. Фiнансовi результати дiяльностi кредитної спiлки визначаються на пiдставi рiчного бухгалтерського балансу. Рiчний бухгалтерський баланс пiдлягає затвердженню вищим органом управлiння кредитної спiлки.
-150-Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка 317)
Пункт 2 статті 21 викласти в такій редакції:
"Фінансові результати діяльності кредитної спілки визначаються на підставі бухгалтерського балансу відповідного звітного періоду. Річний бухгалтерський баланс підлягає затвердженню вищим органом кредитної спілки".

Враховано по суті
2.Результати фінансової дiяльностi кредитної спiлки визначаються на пiдставi рiчної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи і витрати. Рiчна звітність пiдлягає затвердженню загальними зборами кредитної спілки


-151- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти абзац 1 пункту 2 у такому вигляді:
Фiнансовi результати дiяльностi кредитної спiлки визначаються на пiдставi рiчної звітності, включаючи баланс та звіт про доходи і витрати. Рiчна звітність пiдлягає затвердженню загальними зборами кредитної спілки.

Враховано

212.
Перевiрка дiяльностi кредитної спiлки здiйснюється вiдповiдно до законодавства України та статуту кредитної спiлки.


Перевiрка дiяльностi кредитної спiлки здiйснюється вiдповiдно до законодавства України та статуту кредитної спiлки.
213.
Стаття 22. Кошти членiв кредитної спiлкиСтаття 23. Кошти членiв кредитної спiлки
214.
1. Кошти, внесенi членами кредитної спiлки на депозитнi рахунки, а також нарахована на такi кошти та пайовi внески плата (вiдсотки), належать членам кредитної спiлки на правi приватної власностi.


1. Внески (вклади) членів кредитної спiлки на депозитнi рахунки, а також нарахована на такi кошти та пайовi внески плата (проценти), належать членам кредитної спiлки на правi приватної власностi.
215.
2. Кошти, що належать членам кредитної спiлки, облiковуються окремо.


2. Кошти, що належать членам кредитної спiлки, облiковуються окремо.
216.
Кошти, що належать членам кредитної спiлки, використовуються для надання кредитiв членам кредитної спiлки, а у разi наявностi тимчасово вiльних коштiв членiв кредитної спiлки - можуть розмiщуватися спiлкою на депозитних рахунках в установах комерцiйних банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, i у Нацiональнiй асоцiацiї кредитних спiлок України, а також у державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом.
-152-Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка 317)
В частині 2 пункту 2 статті 22 замінити:
"слова "надання кредитів" на слова "надання позик".

відхилено
Кошти, що належать членам кредитної спiлки, використовуються для надання кредитiв членам кредитної спiлки, а у разi наявностi тимчасово вiльних коштiв членiв кредитної спiлки - можуть розмiщуватися спiлкою на депозитних рахунках в установах банкiв, якi мають лiцензiю на право роботи з вкладами громадян, i в об'єднаній кредитній спілці, а також у державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом.
217.
Кожний член кредитної спiлки має право одержати у будь-який час належнi йому кошти, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, у порядку i строки, визначенi статутом кредитної спiлки або укладеними з членом кредитної спiлки договорами.
-153-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 22
Третій абзац пункту 2 викласти у такій редакції:"Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому кошти, зазначені в пункті 1 цієї статті, у порядку, визначеному статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами, не пізніше ніж через один місяць після прийняття правлінням кредитної спілки відповідного рішення з дотриманням строків, вказаних у пункті 7 статті 10 даного Закону.
У випадку смерті члена кредитної спілки спадкоємці можуть отримати зазначені в пункті 1 цієї статті кошти у порядку, передбаченому законодавством України".

Враховано частково
Кожний член кредитної спiлки має право одержати належнi йому кошти, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, у порядку i строки, які визначенi відповідно до пункту 7 статті 10 цього Закону, статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спiлки договорами.


-154-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Кожний член кредитної спілки має право одержати у будь-який час належні йому кошти, зазначені в пункті 1 цієї статті, у порядку і строки, визначені статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами, але не пізніше одного місяця після прийняття відповідного рішення.

Враховано в інших статтях .

218.
Роздiл VI Об'єднання кредитних спiлок


Роздiл VI Асоціації кредитних спiлок
219.
Стаття 23. Загальнi засади створення об'єднань кредитних спiлок та їх дiяльностi

Враховано
Стаття 24. Загальнi засади створення асоціацій кредитних спiлок та їх дiяльностi
220.
1. 3 метою координацiї своєї дiяльностi, надання взаємодопомоги та захисту спiльних iнтересiв кредитнi спiлки мають право на добровiльних засадах засновувати або вступати мiж собою в об'єднання кредитних спiлок:
-155- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Назву розділа IV переменувати "Асоціації кредитних спілок" у відповідності до цього у тексті Закону термін "об"єднання кредитних спілок" замінити на "асоціації кредитних спілок"
Пункт 1 статті 24(23) викласти у наступній редакції:
1.3 метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок.
мiсцевi - у рамках однiєї адмiнiстративно-територiальної одиницi не бiльшої за область, якщо членами такого об'єднання є бiльш як третя частина кiлькостi кредитних спiлок, якi дiють на територiї такої адмiнiстративно-територiальної одиницi, але у кількості не менше трьох кредитних спілок.
Всеукраїнські асоціації-асоціації кредитних спілок , діяльність яких поширюється на територію всієї України, за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки більш ніж з половини областей України.
Рішенням про створення асоціації кредитних спілок є протокол установчої конференції представників кредитних спілок.
Повноваження представника кредитної спілки, який бере участь у конференції, підтверджуються відповідним рішенням повноважного органу управління кредитної спілки.


1. 3 метою координації своєї діяльності, надання взаємодопомоги та захисту спільних інтересів кредитні спілки мають право на добровільних засадах створювати асоціації кредитних спілок.
221.
мiсцевi - у рамках однiєї адмiнiстративно-територiальної одиницi не бiльшої за область, якщо членами такого об'єднання є бiльш як третя частина кiлькостi кредитних спiлок, якi дiють на територiї такої адмiнiстративно-територiальної одиницi, але не менше десяти.
-156-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка 383)
У статті 23, пункті першому абзаці першому в кінці речення записати замість "але не менше десяти" - "але у кількості не менше десяти таких спілок".
Це необхідно, аби не було різночитання.

Враховано частково
мiсцевi - у рамках однiєї адмiнiстративно-територiальної одиницi не бiльшої за область, якщо членами такого об'єднання є бiльш як третя частина кiлькостi кредитних спiлок, якi дiють на територiї такої адмiнiстративно-територiальної одиницi, але у кількості не менше трьох кредитних спілок.

222.
всеукраїнськi - об'єднання кредитних спiлок, що мають спiльну ознаку членства, за умови, що членами таких об'єднань є не менш як третя частина загальної кiлькостi таких кредитних спiлок в Українi, яка не може бути меншою десяти.


всеукраїнські асоціації-асоціації кредитних спілок , діяльність яких поширюється на територію всієї України, за умови, що членами таких асоціацій є кредитні спілки більш ніж з половини областей України.

223.
Рiшенням про створення об'єднання кредитних спiлок є протокол установчої конференцiї представникiв кредитних спiлок.


Рiшенням про створення асоціації кредитних спiлок є протокол установчої конференцiї представникiв кредитних спiлок.
224.
Повноваження представника кредитної спiлки, який бере участь у конференцiї, пiдтверджуються вiдповiдним рiшенням правлiння кредитної спiлки.


Повноваження представника кредитної спiлки, який бере участь у конференцiї, пiдтверджуються вiдповiдним рiшенням повноважного органу управлiння кредитної спiлки.
225.
2. Об'єднання кредитних спiлок є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриваються i використовуються згiдно iз законодавством у самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням, власну символiку.


2. Асоціація кредитних спiлок є юридичною особою, має самостiйний баланс, банкiвськi рахунки, якi вiдкриваються i використовуються згiдно iз законодавством у самостiйно обраних банкiвських установах, а також печатку, штамп та бланки iз своїм найменуванням, власну символiку.
226.
Об'єднання кредитних спiлок набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрацiї.


Асоціація кредитних спілок набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації.

227.
Об'єднання кредитних спiлок може бути засновником (спiвзасновником) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.
-157-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Вилучити.

відхилено
Асоціація кредитних спілок може бути засновником (співзасновником) суб'єктів підприємницької діяльності для виконання своїх статутних завдань.-158- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Довнити статтю 24(23) пунктом 3 наступного змісту . відповідно змінивши нумерацію пунктів.:
3. Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок внесків кредитних спілок - своїх членів і не здійснює господарсьвкої діяльності за виключенням отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті. Асоціація має право розміщювати вільні кошти на депозитних рахунках в банківських установах та в об"єднаній кредитній спілці .

враховано
3. Асоціація кредитних спілок утримується виключно за рахунок внесків кредитних спілок - своїх членів і не здійснює господарсьвкої діяльності за виключенням отримання пасивних доходів у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань та роялті. Асоціація має право розміщувати вільні кошти на депозитних рахунках в банківських установах та в об"єднаній кредитній спілці .

228.
3. Об'єднання кредитних спiлок дiє на пiдставi статуту, який затверджується рiшенням конференцiї представникiв кредитних спiлок.


4. Асоціація кредитних спiлок дiє на пiдставi статуту, який затверджується рiшенням конференцiї представникiв кредитних спiлок.
229.
Статут об'єднання кредитних спiлок повинен мiстити:


Статут асоціації кредитних спiлок повинен мiстити:
230.
найменування об'єднання кредитних спiлок та його юридичну адресу;


найменування асоціації кредитних спiлок та її юридичну адресу;
231.
мету утворення i завдання об'єднання;


мету утворення i завдання асоціації;
232.
порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння об'єднання, їх повноваження;


порядок утворення та дiяльностi органiв управлiння асоціації, їх повноваження;
233.
права та обов'язки кредитних спiлок - учасникiв об'єднання;


права та обов'язки кредитних спiлок - учасникiв асоціації;
234.
умови i порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з нього;


умови i порядок вступу до об'єднання та порядок виходу з неї;
235.
порядок сплати кредитними спiлками вступних та iнших внескiв;


порядок сплати кредитними спiлками вступних та iнших внескiв;
236.
джерела формування та порядок використання майна об'єднання (у тому числi коштiв), порядок утворення спiльних фiнансових фондiв та використання їх коштiв;


джерела формування та порядок використання майна асоціації (у тому числi коштiв), порядок утворення спiльних фiнансових фондiв та використання їх коштiв;
237.
порядок звiтностi i здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого та iнших органiв управлiння об'єднання;


порядок звiтностi i здiйснення контролю за дiяльнiстю виконавчого та iнших органiв управлiння асоціації;
238.
порядок внесення змiн i доповнень до статуту;


порядок внесення змiн i доповнень до статуту;
239.
порядок припинення об'єднання та вирiшення майнових питань у зв'язку з його лiквiдацiєю (реорганiзацiєю).


порядок припинення діяльності асоціації та вирiшення майнових питань у зв'язку з її лiквiдацiєю (реорганiзацiєю).
240.
Статут об'єднання кредитних спiлок може мiстити й iншi положення, щодо органiзацiйних, господарських та iнших питань дiяльностi об'єднання.
--159-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 21. Другий абзац вилучити.

відхилено
Статут асоціації кредитних спiлок може мiстити й iншi положення, щодо органiзацiйних, господарських та iнших питань дiяльностi асоціації.
241.
4. Державна реєстрацiя об'єднання кредитних спiлок проводиться у порядку, передбаченому Законом України "Про об'єднання громадян", з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
-160-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ № 219)
Пунктом 1 статті 8 та пунктом 4 статті 23 проекту передбачено, що державна реєстрація кредитних спілок, їх об'єднань здійснюється в порядку передбаченому Законом України "Про об'єднання громадян", тобто органами Міністерства юстиції України, які власне й ведуть реєстр зареєстрованих об'єднань громадян. Вважаю, що ведення реєстру кредитних спілок та їх об'єднань доцільно доручити саме реєструючому органу, а не органу з державного регулювання і контролю за діяльністю кредитних спілок, їх об'єднань (див. статтю 25 проекту). Це усунуло б ведення подвійного реєстру.
відхилено
5. Державна реєстрацiя асоціацій кредитних спiлок проводиться у порядку, передбаченому законодавством України про об'єднання громадян, з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом.
242.
Для державної реєстрацiї об'єднання кредитних спiлок подаються такi документи:


Для державної реєстрацiї асоціації кредитних спiлок подаються такi документи:
243.
заява встановленого зразка про державну реєстрацiю об'єднання;


заява встановленого зразка про державну реєстрацiю асоціації;
244.
протокол установчої конференцiї представникiв кредитних спiлок;


протокол установчої конференцiї представникiв кредитних спiлок;
245.
статут об'єднання;


статут асоціації;
246.
документ про сплату реєстрацiйного збору.


документ про сплату реєстрацiйного збору.
247.
Статут об'єднання кредитних спiлок пiдписує керiвник виконавчого органу об'єднання, справжнiсть пiдпису якого має бути нотарiально засвiдчена.


Статут асоціації кредитних спiлок пiдписує керiвник виконавчого органу асоціації, справжнiсть пiдпису якого має бути нотарiально засвiдчена.
248.
5. Вiдносини мiж кредитними спiлками та їх об'єднаннями будуються на договiрних засадах. Кредитнi спiлки можуть передавати об'єднанню окремi повноваження щодо кредитних спiлок.
161-Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 23, ввести новий п. 6:
"Для забезпечення необхідної співпраці з органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями, місцеві об'єднання кредитних спілок представляють інтереси руху кредитних спілок в органах влади відповідного рівня".

Враховано по суті
6. Вiдносини мiж кредитними спiлками та їх об'єднаннями будуються на договiрних засадах.


--162-- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Речення друге пункту 6 (5) виключити.
Доповнити статтю 24(23) пунктом 7 наступного змісту:
7. За рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної організації кредитних спілок - членів асоціації:
Саморегулівна організація кредитних спілок в межах та в порядку, визначених Уповноваженим органом, може:
розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм;
здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
здійснювати сертифікацію фахівців кредитних спілок,
розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг,
проводити збір і узагальнення фінансової звітності кредитних спілок,
здійснювати інші функції відповідно до своїх статутних завдань.
Статут та внутрішні положення саморегулівної організації кредитних спілок в частині здійснення функцій, делегованих Уповноваженим органом, підлягають погодженню з його боку. Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації делегованих ним саморегулівній організації кредитних спілок функцій і у випадку необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження до позбавлення асоціації кредитних спілок статусу саморегулівної організації
враховано
7. За рішенням Уповноваженого органу одній із всеукраїнських асоціацій кредитних спілок може бути надано статус саморегулівної організації кредитних спілок - членів асоціації:
Саморегулівна організація кредитних спілок в межах та в порядку, визначених Уповноваженим органом, може:

розробляти разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення та контролювати виконання цих програм;

здійснювати методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;

здійснювати навчання та сертифікацію фахівців кредитних спілок,

розробляти і впроваджувати правила поведінки кредитних спілок на ринках фінансових послуг,

проводити збір, узагальнення та попередній аналіз фінансової звітності кредитних спілок,

здійснювати інші функції відповідно до своїх статутних завдань.

Статут та внутрішні положення саморегулівної організації кредитних спілок в частині здійснення функцій, делегованих Уповноваженим органом, підлягають погодженню з його боку. Уповноважений орган здійснює моніторинг реалізації делегованих ним саморегулівній організації кредитних спілок функцій і у випадку необхідності має право припиняти або відкликати відповідні повноваження включно до позбавлення асоціації кредитних спілок статусу саморегулівної організації

Стаття 24. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України
163-- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Назву статті 25(24) змінити на "Об'єднанна кредитна спілка" у відповідності до цього у тексті Закону змінити термін "Національна асоціація кредитних спілок " на "Об"єднана кредитна спілка".
враховано
Стаття 25 Об"єднана кредитна спілка
249.

164-Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Проектом передбачено (стаття 23, пункт 4, частина 1) необхідність реєстрації місцевих і всеукраїнських об`єднань кредитних спілок (територіально-галузевий рівень) у порядку, визначеному у Законі України "Про об`єднання громадян", але для Національної асоціації кредитних спілок, що набуває статус всеукраїнського (знов всеукраїнського?! об`єднання, належність до жодного закону (господарське товариство чи об`єднання громадян) не обумовлена. Така відсутність єдності у методологічних підходах може привести в майбутньому до правових колізій. Пропоную: доповнити статті 2 і 24 визначенням, щодо регулювання діяльності кредитних спілок і Національної асоціації кредитних спілок України згідно Закону України "Про об`єднання громадян".

Враховано частково-165-Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 24. Вилучити.

враховано

250.
1. Iнтереси кредитних спiлок України та їх об'єднань представляє Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України.
166- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Статтю 25(24) викласти у наступній редакції:
1. Об"єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх учасників для їх взаємокредитування
Об"єднана кредитна спілка створюються на визначеній статею 24 цього Закону базі членства асоціацій кредитних спілок.
Мінімальна кількість учасників об"єднаної кредитної спілки має бути не менше десяти кредитних спілок.
Кредитна спілка може бути учасником лише однієї об"єднанної кредитної спілки
2.Норми цього Закону поширюються на створення, державну реєстрацію та діяльність об"єєднаної кредитної спілок з урахуванням особливостей цієї статті та нормативних актів Уповноваженого органу.
3.Ліцензування окремих видів діяльності об"єднаної кредитної спілки здійснюється відповідно до законодавства України про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг.
4. Термін "Об"єднан кредитна спілка" може використовуватись лише у назвах організацій, створених у відповідності до цієї статті

враховано

1. Об"єднана кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована кредитними спілками на кооперативних засадах з метою сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок та об'єднання тимчасово вільних коштів своїх членів для їх взаємокредитування
Об"єднана кредитна спілка створюються на базі членства асоціації кредитних спілок, створеної відповідно до статті 24 цього Закону.
Мінімальна кількість учасників об"єднаної кредитної спілки має бути не менше десяти кредитних спілок.
Кредитна спілка може бути учасником лише однієї об"єднаної кредитної спілки .

251.
Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України має статус всеукраїнського об'єднання кредитних спiлок без врахування обмеження щодо спiльної ознаки членства i утворюється у порядку, передбаченому цим Законом.252.
Членами Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України можуть бути виключно кредитнi спiлки та їх об'єднання.253.
2. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України є неприбутковою органiзацiєю, метою дiяльностi якої є забезпечення фiнансової стабiльностi кредитних спiлок.
.


2. Норми цього Закону поширюються на створення, державну реєстрацію, ліцензування та діяльність об"єднаної кредитної спілки з урахуванням особливостей цієї статті та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.

254.
3. Нацiональна асоцiацiя кредитних спiлок України:
-167-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
3. Національна асоціація кредитних спілок України:
представляє інтереси руху кредитних спілок та їх об'єднань в органах державної влади та місцевого самоврядування;
готує пропозиції щодо удосконалення законодавства про кредитні спілки;
розробляє разом із кредитними спілками програми їх фінансового оздоровлення;
сприяє діяльності кредитних спілок та їх об'єднань, надає їм допомогу з юридичних, організаційних та фінансових питань, здійснює заходи, спрямовані на розвиток кредитного руху;
розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах комерційних банків, у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Національним банком України;
створює стабілізаційний фонд і фонд страхування заощаджень членів кредитних спілок України;
організує вивчення діяльності кредитних спілок, узагальнення досвіду їх роботи та поширення її прогресивних форм і методів;
здійснює методичне забезпечення діяльності кредитних спілок;
реалізує на договірних умовах програми технічної та фінансової допомоги, заохочення підприємницької діяльності членів кредитних спілок.

відхилено
3.Ліцензування окремих видів діяльності об"єднаної кредитної спілки здійснюється Уповноваженим органом відповідно до законодавства України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

4. Термін "Об"єднана кредитна спілка" може використовуватись лише у назвах організацій, створених у відповідності до цієї статті.
255.
представляє iнтереси руху кредитних спiлок та їх об'єднань в органах державної влади та мiсцевого самоврядування;256.
готує пропозицiї щодо удосконалення законодавства про кредитнi спiлки;257.
розробляє разом iз кредитними спiлками програми їх фiнансового оздоровлення та контролює виконання цих програм;258.
сприяє дiяльностi кредитних спiлок та їх об'єднань, надає їм допомогу з юридичних, органiзацiйних та фiнансових питань, здiйснює заходи, спрямованi на розвиток кредитного руху;259.
акумулює тимчасово вiльнi кошти кредитних спiлок iз сплатою вiдсоткiв за користування ними, надає кредити та фiнансову допомогу кредитним спiлкам;260.
розмiщує тимчасово вiльнi кошти на депозитних рахунках в установах комерцiйних банкiв, у державнi цiннi папери, перелiк яких встановлюється Уповноваженим органом;
-168-Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 24, пункт 3, абзац 7. Пропонуємо виключити слова: "Перелік яких встановлюється Уповноваженим органом".

враховано

261.
створює стабiлiзацiйний фонд i фонд страхування заощаджень членiв кредитних спiлок України;
169-- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 8 пункту 3 ст.24 після слів "страхування заощаджень членів" доповнити словами "Національної асоціації".

відхилено

262.
здiйснює нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок у межах функцiй щодо забезпечення фiнансової стабiльностi кредитних спiлок;
170-Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 9 п.3 ст.24 після слів "фінансової стабільності кредитних спілок" доповнити словами "які є членами Національної асоціації кредитних спілок".

Враховано по суті

263.
органiзує вивчення дiяльностi кредитних спiлок, узагальнення досвiду їх роботи та поширення її прогресивних форм i методiв;264.
здiйснює методичне забезпечення дiяльностi кредитних спiлок;265.
реалiзує на договiрних умовах програми технiчної та фiнансової допомоги, заохочення пiдприємницької дiяльностi членiв кредитних спiлок.
-171- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Стаття 24, пункт 3. Пропонуємо доповнити абзацами такого змісту:
абзац 9 - "вносить на затвердження Уповноваженого органу порядок формування і використання коштів стабілізаційного фонду";
абзац 14 - "виконує інші функції, делеговані Національній асоціації кредитної спілок України Уповноваженим органом згідно цього Закону".

Враховано по суті

266.
4. Нерозподiлений дохiд, одержаний Нацiональною асоцiацiєю кредитних спiлок України, спрямовується на поповнення стабiлiзацiйного фонду асоцiацiї.267.
5. Фiнансова дiяльнiсть Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України здiйснюється згiдно з кошторисом, який затверджується у порядку, передбаченому її статутом.
172-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ № 219)
Абзацем 9 частини 5 статті 24 проекту передбачено: "Національна асоціація кредитних спілок України" …здійснює нагляд за діяльністю кредитних спілок у межах функцій щодо забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок". На мій погляд це положення протирічить одному з основних принципів діяльності кредитної спілки, викладеному у частині 1 статті 2 проекту - самоврядуванню. Доцільно було б викласти викласти текст таким чином: "здійснює нагляд за діяльністю кредитних спілок у межах делегованих ними функцій щодо забезпечення фінансової стабільності кредитних спілок".
Враховано по суті

268.
Роздiл VII Державне регулювання i контроль за дiяльнiстю кредитних спiлок


Роздiл VII Державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок
269.
Стаття 25. Органи, що здiйснюють державне регулювання i контроль за дiяльнiстю кредитних спiлок
-173- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Проектом штучно відокремлено Національний банк України від контролю за формуванням і розвитком інституту фінансово ринку. В статті 10 діючого Тимчасового положення і у наказі НБУ від 17.03.94 р. визначено, що статут кредитної спілки щодо питань кредитування і розрахунків погоджується з Національним банком України. Йому ж було доручено ведення обліку погоджених статутів у спеціальному журналі, що можна було розглядати як своєрідне ліцензування. Така постановка питання повністю відповідає концепції Закону України "Про банки і банківську діяльність" і вимогам Положення НБУ "Про кредитування", відповідно, статті 3, 17, 18 і розділ 2, стаття 1, частина 1. Проектом же передбачається державна реєстрація у порядку, встановленому для реєстрації об`єднань громадян, з наступним повідомленням про це в орган державної виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України (стаття 8, пункт 2, частина 2), який веде реєстр кредитних спілок. Одночасно, згідно статті 21 Проекту: "Кредитна спілка подає Національному банку України статистичну звітність для потреб складання грошово-кредитної статистики в обсягах, формах та у строки, встановлені Національним банком України". Пропонує: залишити існуючу практику ведення реєстру (обліку) кредитних спілок за Національним банком України, з відповідним корегуванням функцій Уповноваженого органу - доповнити статтю 8, пункт 2, частина 2 і внести зміни до статті 25.

Відхилено відповідно до закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про Національний банк України"
Стаття 26. Органи, що здiйснюють державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок


-174- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Стаття 25. Органи, що здійснюють державне регулювання і контроль за діяльністю кредитних спілок.
1. Державне регулювання і контроль за діяльністю кредитних спілок здійснює Національний банк України.
2. Національний банк України:
затверджує порядок надходження та використання коштів стабілізаційного фонду та фонду страхування заощаджень членів кредитних спілок України;
затверджує та контролює виконання програм фінансового оздоровлення кредитних спілок;
здійснює державну реєстрацію кредитних спілок України;
веде реєстр кредитних спілок, зареєстрованих згідно з цим Законом;
контролює додержання законодавства про кредитні спілки;
надає кредити та фінансову допомогу кредитним спілкам;
встановлює порядок здійснення кредитними спілками фінансових операцій, стандарти діяльності кредитних спілок, контролює їх додержання, а також проведення об'єднаннями кредитних спілок своєї господарської діяльності;
здійснює нагляд за діяльністю кредитних спілок у межах функцій щодо забезпечення їх фінансової стабільності;
затверджує типовий статут та інші типові внутрішні документи кредитної спілки;
розглядає скарги кредитних спілок та їх членів у зв'язку із зловживаннями та порушеннями законодавства про кредитні спілки;
застосовує до кредитних спілок у межах своєї компетенції санкції у разі порушення ними законодавства;
одержує від кредитних спілок і органів державної статистики документи та інформацію, необхідні для здійснення покладених на Національний банк України функцій;
звертається до суду (арбітражного суду) з позовом про скасування державної реєстрації кредитної спілки у разі систематичного або грубого порушення нею законодавства про кредитні спілки;
здійснює інші функції відповідно до цього Закону та Закону України "Про Національний банк України".
3. Інші державні органи здійснюють регулювання і контроль за діяльністю кредитних спілок в межах своєї компетенції, відповідно до законів України.

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"-175- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Спеціальний розділ Проекту присвячений питанню державного регулювання і контролю за діяльністю кредитних спілок та їх об`єднань. У Проекті не визначається "...орган державної виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України" (Уповноважений орган), що буде здійснювати ці функції (стилістично це не найкраще словосполучення. Орган виконавчої влади отримує повноваження, які можуть бути поширені, при утворенні. Повноваження, за правило тимчасові, може отримувати організація). У пункті 4, статті 25 Проекту є посилання на Положення про цей орган, який не приведено, і наведені повноваження, що будуть делеговані, але ще не отримані... Суперечить нормам Закону України "Про об`єднання громадян" (статті 31, 32) положення пункту 3, статті 25, щодо права звернення Уповноваженого органу до суду з позовом про скасування державної реєстрації кредитної спілки, бо це є прерогативою легалізуючого органу або прокурора. Викликає сумнів необхідність перейняття на себе не властивих виконавчій владі функцій (і відповідальності за це!), в тому числі "...затверджує... порядок... використання коштів стабілізаційного фонду; контролює... порядок здійснення кредитними спілками фінансових операцій... а також проведення об`єднаннями кредитних спілок своєї господарської діяльності; розглядає скарги кредитних спілок та їх членів у зв`язку із зловживаннями та порушеннями законодавства..." (пункт 2 стаття 25). Не чітко виписані права органу у пункті 3 статті 25, щодо видачі обов`язкових для виконання приписів (аж до припинення діяльності) та застосування невизначених у Проекті санкцій. У статті 20, пункт 1, частина 5 визначена функція Уповноваженого органу (не наведено у статті 25) - встановлення переліку державних цінних паперів, для придбання їх кредитними спілками, що є втручанням у господарську діяльність юридичної особи. Пропоную: покласти обов`язки по державному регулюванню і контролю за діяльністю кредитних спілок на Національних банк України (з внесенням змін і доповнень до Закону України "Про Національний банк України") і відповідним корегуванням статті 25 Проекту.

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"176- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Діяльність кредитної спілки за цим проектом заключається, в основному, в здійсненні банківських операцій для своїх членів та в інтересах спілки, які впливають на масу і рух грошових коштів в обігу. Виходячи з цього діяльність кредитної спілки повинна регулюватись НБУ, бо він відповідає за грошово-кредитну політику держави. Хоч тут і зазначено (другий абзац, пункт 1 стаття 21 "Облік і звітність кредитної спілки"), що кредитна спілка подає звітність в обсягах, формах та у строки, встановлені НБУ, але:
- по-перше, ще не визначені самі ці форми і обсяги звітності;
- по-друге, не визначений порядок регулювання діяльності небанківських фінансових установ: чи це будуть економічні нормативи, так як це практикується по відношенню до комерційних банків, чи якась інша система, але в любому випадку, треба визначитись з колом показників, які будуть включатись до складу звітності і які б дали змогу реально оцінити фінансовий стан кредитної спілки;
по-третє, необхідно забезпечити оперативність подання звітності до НБУ, то чи зможуть кредитні спілки здійснити технічне забезпечення тому, що банки щоденно подають звітність до НБУ за допомогою електронного зв'язку.
Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг

270.
1. Державне регулювання i контроль за дiяльнiстю кредитних спiлок здiйснює орган державної виконавчої влади, спецiально уповноважений Кабiнетом Мiнiстрiв України (Уповноважений орган).
177- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:

Викласти статтю 26(25) в наступній редакції:
"Стаття 26. Органи, що здiйснюють державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок.
Державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок.здійснює Уповноважений орган згідно законодавства України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

Враховано
Державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю кредитних спiлок здійснює Уповноважений орган згідно законодавства України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.-178- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 25
Частину 1 викласти у такій редакції: "Державне регулювання і контроль за діяльністю і страхуванням фінансових ризиків кредитних спілок здійснює Національний банк України"7
В частині 2 вилучити абзац: "затверджує статут та інші типові внутрішні документи кредитної спілки".

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"179- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пункт І статті 25 викласти в такій редакції:
"Державне регулювання і контроль за діяльністю кредитних спілок здійснює Національний банк України (Уповноважений орган)".

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"-180-Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Слова "Уповноважений орган", "Уповноваженим органом", "Уповноваженого органу" замінити на "Національний банк України", "Національним банком України", "Національного банку України" у відповідних відмінках.

Відхилено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"

271.
2. Уповноважений орган:
-181- НБУ
Пропонуємо у другому абзаці ст.21 визначити, що кредитна спілка подає статистичну звітність державному органу, що здійснює державне регулювання та контроль за діяльністю кредитних спілок (Уповноваженому органу), а п.2 ст.25 доповнити абзацем, щодо надання Уповноваженим органом Національному банку України статистичної звітності в обсягах, за формою і у строки, які встановлюються Національним банком України.
Враховано по суті

272.
готує пропозицiї з питань формування та реалiзацiї єдиної державної полiтики щодо розвитку i функцiонування кредитних спiлок, захисту прав i iнтересiв їх членiв;273.
вивчає практику застосування законодавства про кредитнi спiлки, готує пропозицiї щодо його удосконалення;274.
затверджує за поданням Нацiональної асоцiацiї кредитних спiлок України порядок надходження та використання коштiв стабiлiзацiйного фонду;
-182- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 25
Вилучити у тексті слова "Національна асоціація кредитних спілок".

враховано

275.
затверджує Положення про реєстр кредитних спiлок;276.
веде реєстр кредитних спiлок, зареєстрованих згiдно з цим Законом;277.
контролює додержання законодавства про кредитнi спiлки;278.
встановлює порядок здiйснення кредитними спiлками фiнансових операцiй, стандарти дiяльностi кредитних спiлок, контролює їх додержання, а також проведення об'єднаннями кредитних спiлок своєї господарської дiяльностi;
-183- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 8 пункту 2 статті 25 після слів "фінансових операцій" доповнити словом "та", після слів "стандарти діяльності кредитних спілок" доповнити словами "згідно з цим Законом".

Враховано по суті

279.
затверджує типовий статут та iншi типовi внутрiшнi документи кредитної спiлки;
184- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 25
Дев'ятий абзац пункту 2 викласти у такій редакції:"надає рекомендації щодо розробки статуту та інших внутрішніх документів кредитної спілки".

Враховано по суті-185- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Абзац 9 пункту 2 статті 25 після слів "документи кредитної спілки" доповнити словами "якщо це не суперечить статті 7 цього Закону".

Враховано по суті

280.
розглядає скарги кредитних спiлок та їх членiв у зв'язку iз зловживаннями та порушеннями законодавства про кредитнi спiлки;
186-Н.д.Жовтіс О.І. (Округ №138)
В пункті 2 статті 25 додати новий абзац такого змісту "встановлює вимоги щодо забезпечення кредитів, виданих кредитними спілками, та порядок такого забезпечення, в випадках, передбачених цим Законом".
Обгрунтування.
Така норма має забезпечити надійність кредитних спілок.

Враховано по суті

281.
здiйснює iншi функцiї вiдповiдно до своєї компетенцiї.282.
3. Уповноважений орган має право:283.
давати кредитним спiлкам обов'язковi для виконання приписи про приведення статутiв, рiшень органiв управлiння кредитних спiлок у вiдповiднiсть iз законодавством або припинення дiяльностi, яка не вiдповiдає вимогам законодавства;284.
застосовувати до кредитних спiлок у межах своєї компетенцiї санкцiї у разi порушення ними законодавства, невиконання чи неналежного виконання ними приписiв Уповноваженого органу;285.
одержувати вiд кредитних спiлок i органiв державної статистики документи та iнформацiю, необхiднi для здiйснення покладених на Уповноважений орган функцiй;286.
звертатися до суду з позовом про скасування державної реєстрацiї кредитної спiлки у разi систематичного або грубого порушення нею законодавства про кредитнi спiлки.287.
4. Уповноважений орган може делегувати Нацiональнiй асоцiацiї кредитних спiлок України функцiї з навчання спецiалiстiв i членiв асоцiацiї, збору i узагальнення поточної iнформацiї, розроблення стандартiв дiяльностi кредитних спiлок та iншi допомiжнi функцiї, визначенi Положенням про цей орган.
-187-Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка 406)
Стаття 25, ввести новий п. 5:
"Кредитні спілки, їх об'єднання можуть оскаржувати дії Уповноваженого органу в Кабінеті Міністрів, а також в суді в порядку, визначеному законодавством України".

Враховано по суті

288.
Роздiл VIII Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки
Роздiл VIII Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки

Роздiл VIII Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки
289.
Стаття 26. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки
Стаття 26. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки

Стаття 27. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про кредитнi спiлки
290.
У разi порушення вимог законодавства України про кредитнi спiлки застосовуються санкцiї згiдно з чинним законодавством.
188-Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 26 викласти в такій редакції:
"У разі порушення вимог законодавства України про кредитні спілки, як суб'єкти підприємницької діяльності, застосовуються санкції згідно з чинним законодавством про господарську і підприємницьку діяльність.
В інших випадках, виходячи з юридичного статусу кредитних спілок, як об'єднань громадян, застосовуються вимоги законодавства України про об'єднання громадян.

відхилено
У разi порушення вимог Закону України про кредитнi спiлки застосовуються санкцiї відповідно до законів країни.
291.
Роздiл IХ Прикiнцевi положення
189- Н.д.Альошин В.Б (реєстр.картка №335), Юшко І.О(округ №42) та ін.:
Викласти розділ IX Прикінцеві положення у наступній редакції :
1.Цей Закон набирає чинностi з дня його опублікування.
2. Кредитні спілки , що створюються в період між днем набранням чиності цього Закону та створенням Державного реєстру, реєструються в порядку передбаченому для державної реєстрації громадських організацій з обов"язковим погодженням статуту з питань кредитування та разрахунків з відповідним теріторіальним управлінням Національного банку України у порядку, визначенному Національним банком України .
3.Статути та iншi внутрiшнi документи кредитних спiлок, які зареєстровані до моменту створення Державного реєстру пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть до цього Закону, а самi кредитні спілкі -перереєстрацiї та ліцензуванню Уповноваженим органом протягом року з моменту створення Державного реєстру. При цьому збiр за державну реєстрацiю кредитної спiлки не справляється.
У разi невиконання вимоги щодо перереєстрацiї кредитної спiлки та отримання відповідної ліцензії у визначений цим Законом строк банкiвське обслуговування такої кредитної спiлки припиняється та вона підлягає ліквідації відповідно до цього Закону за поданням Уповноваженого органу.

враховано
Роздiл IХ Прикiнцевi положення
292.
1. Цей Закон набирає чинностi з _______________ 1998 року.


1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублікування.
293.
2. Статути та iншi внутрiшнi документи кредитних спiлок, зареєстрованi до _________ 1998 року, пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть з цим Законом, а самi кредитнi спiлки-перереєстрацiї до 1998 року. При цьому збiр за державну реєстрацiю кредитної спiлки не справляється.


2. Кредитні спілки, що створюються в період між днем набранням чиності цим Законом та створенням Державного реєстру, реєструються в порядку передбаченому для державної реєстрації громадських організацій з обов'язковим погодженням статуту з питань кредитування та разрахунків з відповідним територіальним управлінням Національного банку України у порядку, визначенному Національним банком України.
294.
У разi невиконання вимоги щодо перереєстрацiї кредитної спiлки у визначений цим Законом строк банкiвське обслуговування такої спiлки припиняється.

-190--Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Доповнити новим пунктом 3 наступного змісту:
3. Національному банку України в місячний строк прийняти нормативно-правові акти відповідно до цього Закону.
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування Закону України "Про кредитні спілки":
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із Законом України "Про кредитні спілки"
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечить цьому Закону.

враховано
3.Статути та iншi внутрiшнi документи кредитних спiлок, які зареєстровані до моменту створення Державного реєстру пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть до цього Закону, а самi кредитні спілкі -перереєстрацiї та ліцензуванню Уповноваженим органом протягом року з моменту створення Державного реєстру. При цьому збiр за державну реєстрацiю кредитної спiлки не справляється.
У разi невиконання вимоги щодо перереєстрацiї кредитної спiлки та отримання відповідної ліцензії у
визначений цим Законом строк банкiвське обслуговування такої кредитної спiлки припиняється та вона підлягає ліквідації відповідно до цього Закону за поданням Уповноваженого органу.
4. Кабінету Міністрів України, Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом .
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні