Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження нормативно-правових актів органів та службових осіб державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Автор: народний депутат України Косаківський Л.Г.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження нормативно-правових актів органів та службових осіб державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У назві і в тексті закону текст "законодавчих актів" замінити словом "законів", текст "службових осіб" - текстом "посадових осіб", а текст "державної виконавчої влади" - текстом "виконавчої влади".
Враховано частково

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб


-2- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
У назві та главі 31-Д після слів "державної виконавчої влади" додати слова "органів влади Автономної Республіки Крим". Це стосується всього тексту.
Відхилено

3.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
5.
1. Цивільний процесуальний кодекс України після глави 31-Г "Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби" (Відомості Верховної Ради України N13, 2000 р.) доповнити главою 31-Д "Скарга громадянина або об'єднання громадян про скасування нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування або службових осіб цих органів" такого змісту:


1. У Цивільному процесуальному кодексі України:
1)частину першу статті 236 доповнити пунктом 34, такого змісту:
"34) по скаргах громадян або об'єднань громадян про визнання незаконними нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб;
2) доповнити Кодекс главою 31-Д такого змісту:
6.
"Глава 31-Д


"Глава 31-Д
7.
Скарга громадянина або об'єднання громадян про скасування нормативно-правового акту органу державної виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або посадової особи цих органів.
-3- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
З назви і тексту статей Глави 31-Д вилучити слова "об'єднання громадян.
Відхилено
Скарги громадян або об'єднань громадян про визнання незаконним нормативно-правового акту органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб
8.
Стаття 248-27. Право на звернення із скаргою до суду


Стаття 248-27. Право на звернення із скаргою до суду
9.
Громадянин, об'єднання громадян, в тому числі політична партія, її відділення, що є юридичними особами, мають право звернутися до суду зі скаргою про скасування нормативно-правового акту органу державної виконавчої влади або його службової особи, органу місцевого самоврядування або його службової особи у випадках, передбачених статтею 248-28 цього кодексу.
-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ст.248-27 текст "її відділення" замінити текстом "їх місцеві осередки".
-5- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ст.248-27 вилучити слова "в тому числі політична партія, її відділення, що є юридичними особами"
Враховано
Відхилено
Громадянин, об'єднання громадян, в тому числі політична партія, їх місцеві осередки, що є юридичними особами, мають право звернутися до суду зі скаргою про визнання незаконним нормативно-правового акту органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб у випадках, передбачених статтею 248-28 цього Кодексу.
10.
Стаття 248-28. Предмет судового оскарження


Стаття 248-28. Предмет судового оскарження
11.
До актів, які можуть бути оскаржені, належать колегіальні і одноособові рішення, постанови, розпорядження суб'єктів, зазначених у ст. 248-27, що спрямовані на регулювання певного виду громадських відносин і неодноразове застосування у зв'язку з якими:
-6- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ст.248-28 після слова "рішення" відкрити дужки і перелічити "(постанови, розпорядження, накази тощо)".
Відхилено
Предметом судового оскарження можуть бути нормативно-правові акти суб'єктів, зазначених у статті 248-27, що спрямовані на регулювання певного виду громадських відносин і неодноразове застосування, у зв'язку з якими особа вважає, що порушено або порушуються її права, свободи чи законні інтереси.
12.
- порушується чинне законодавство України;
-7- Н.д.Коліушко І.Б. (Реєстр.картка №402)
У ч.1 слова "До актів, які можуть бути оскаржені, належать рішення суб'єктів" замінити словами "Предметом судового оскарження можуть бути нормативно-правові акти суб'єктів"
Враховано

13.
- порушуються інтереси територіальних громад чи окремих громадян;
У ч.1 ст.248-28 пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"- порушено або порушуються права і свободи суб'єктів оскарження".


14.
- очікувані чи фактичні результати виконання цих актів є недоцільними, неекономічними чи неефективними.
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
У ч.1 ст.248-28 пункт 3 виключити.
Враховано

15.
Судам не підвідомчі скарги на акти органів і службових осіб державної виконавчої влади, що підлягають розгляду щодо їх конституційності.
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.2 ст.248-28 після слова "Судам" доповнити текстом "загальної юрисдикції".
Відхилено-10- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Ч.2 ст.248-28 вилучити.
Враховано

16.
Стаття 248-29. Подання скарги


Стаття 248-29. Подання скарги
17.
Скаргу може бути подано безпосередньо до суду або до суду після оскарження до органу, службової особи вищого рівня по відношенню до того органу, службової особи, що видали оскаржуваний акт.
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.1 ст.248-29 виключити.
Враховано-12- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Ч.1 ст.248-29 викласти в такій редакції:
"Скарга може бути подана до суду безпосередньо або після її попереднього оскарження в органі, у посадової особи вищого рівня по відношенню до органу, посадової особи, що видали оскаржувальний акт."
Відхилено

18.
Скарга подається за місцем знаходження суб'єкта оскарження.
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.2 ст.248-29 після тексту "Скарга подається" доповнити текстом "до суду".
Враховано
Скарга подається до суду за місцем знаходження суб'єкта оскарження.
19.
Подання скарги до суду зупиняє виконання оскаржуваного акта. Про подання скарги суд повідомляє орган чи службову особу не пізніше наступного дня після її прийняття.
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.3 ст.248-29 перше речення після тексту "скарги до суду" доповнити словом "не". Друге речення після тексту "не пізніше наступного" доповнити словом "робочого".
Враховано
Подання скарги до суду не зупиняє виконання нормативно-правового акта.
Про подання скарги суд повідомляє орган чи посадову особу не пізніше наступного робочого дня після її прийняття.
20.
Вимоги про скасування акту можуть ставитись протягом року з дня його оприлюднення.
-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У ч.4 ст.248-29 слово "Вимоги" замінити словом "Скарги".
Враховано
Скаргу може бути подано в суд у двомісячний строк, обчислюваний з дня, коли громадянин або об'єднання громадян дізналися або повинні були дізнатися про порушення їх прав, свобод чи законних інтересів.
Пропущений строк для подання скарги може бути поновлено судом, якщо буде встановлено, що його пропущено з поважних причин.


-16- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Ч.4 ст.248-29 вилучити або викласти її в такій редакції:
"Вимоги про скасування акту ставляться в межах строку позовної давності, визначеного у статті 71 Цивільного кодексу України."
Відхилено

21.
Стаття 248-30. Розгляд скарги


Стаття 248-30. Розгляд скарги
22.
Скарга розглядається у десятиденний строк з дня її надходження, у відкритому судовому засіданні з участю заявника або його представника і представника органу чи службової особи, акти яких оскаржуються.
-17- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ч.1 ст.248-30 вилучити слова "у відкритому судовому засіданні з участю заявника або його представника і представника органу чи службової особи, акти яких оскаржуються.
Відхилено
Скарга розглядається у десятиденний строк з дня її надходження, у відкритому судовому засіданні з участю заявника або його представника і представника органу чи посадової особи, нормативно-правові акти яких оскаржуються.
23.
Неявка у судове засідання без поважних причин представника органу, службової особи, акти яких оскаржуються, не перешкоджає розгляду скарги, проте суддя може визнати їх явку обов'язковою.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.2 ст.248-30 після тексту "без поважних причин" доповнити текстом "заявника чи його представника або".
Враховано
Неявка у судове засідання без поважних причин заявника чи його представника або представника органу, посадової особи, нормативно-правові акти яких оскаржуються, не перешкоджає розгляду скарги, проте суд може визнати їх явку обов'язковою.


-19- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У ст.248-30 влучити частини 2, 3, 4.
Враховано частково


24.
У судовому засіданні можуть брати участь представники інших об'єднань громадян і трудових колективів.
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ч.3 ст.248-30 виключити.
Враховано-21- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Ч.3 ст.248-30 викласти в такій редакції:
"У судовому засіданні можуть брати участь представники інших об'єднань громадян і трудових колективів зацікавлених у вирішенні справи."

Відхилено

25.
Якщо суд встановить, що службова особа, акт якої оскаржується, не працює на попередній посаді, він залучає до участі у справі службову особу або орган, до компетенції яких входить вирішення питання про скасування оскаржуваного акту.
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частинах 4 і 5 після тексту "до компетенції яких" слово "входить" замінити словом "належить".
Враховано
Якщо суд встановить, що посадова особа, нормативно-правовий акт якої оскаржується, не працює на попередній посаді, він залучає до участі у справі посадову особу або орган, до повноважень яких належить вирішення питання про скасування оскаржуваного нормативно-правового акту.
26.
Якщо при розгляді скарги буде встановлено, що орган, акт якого оскаржується, припинив свою діяльність, суд залучає до участі у справі його правонаступників, а за їх відсутності - орган, до компетенції якого входить вирішення питання про скасування оскаржуваного акта.


Якщо при розгляді скарги буде встановлено, що орган, нормативно-правовий акт якого оскаржується, припинив свою діяльність, суд залучає до участі у справі його правонаступників, а за їх відсутності - орган, до повноважень якого належить вирішення питання про скасування оскаржуваного нормативно-правового акта.
27.
Суд, встановивши при розгляді скарги наявність спору про право, який розглядається в порядку позовного провадження, залишає скаргу без розгляду і роз'яснює заявнику його право на пред'явлення позову на загальних підставах.


Суд, встановивши при розгляді скарги наявність спору про право, який розглядається в порядку позовного провадження, залишає скаргу без розгляду і роз'яснює заявнику його право на пред'явлення позову на загальних підставах.
28.
Стаття 248-31. Рішення суду по скарзі
-23- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Ст.248-31 вилучити.
Відхилено
Стаття 248-31. Рішення суду по скарзі
29.
За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.


За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення.
30.
При встановленні обгрунтованості скарги суд скасовує оскаржуваний акт і зобов'язує орган або службову особу внести відповідні зміни до правових актів виданих на підставі оскарженого і скасованого судом акту.
-24- Н.д.КоліушкоІ.Б.(Реєстр.картка №402)
Ч.2 ст.248-31 викласти в такій редакції:
"Суд, встановивши, що оскаржуваний нормативно-правовий акт органу чи посадової особи не відповідає вимогам закону, постановляє рішення про задоволення скарги, визнання нормативно-правового акту органу або посадової особи незаконним повністю або окремої його частини та відповідно про скасування нормативно-правового акту в цілому чи в окремій його частині".
Враховано
Суд, встановивши, що оскаржуваний нормативно-правовий акт органу чи посадової особи не відповідає вимогам закону, постановляє рішення про задоволення скарги, визнання нормативно-правового акту органу або посадової особи незаконним повністю або окремої його частини та відповідно про скасування нормативно-правового акту в цілому чи в окремій його частині.

31.
Якщо буде встановлено необгрунтованість скарги, суд приймає рішення про відмову у задоволенні скарги.


Якщо буде встановлено необгрунтованість скарги, суд приймає рішення про відмову у задоволенні скарги.
32.
Рішення суду по справі може бути оскаржено.


Рішення суду по справі може бути оскаржено.
33.
Стаття 248-32. Виконання рішення суду
-25- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Ст.248-32 вилучити.
Відхилено
Стаття 248-32. Виконання рішення суду
34.
Рішення суду по скарзі надсилається не пізніше десяти днів після набрання ним законної сили відповідному органу чи службовій особі для виконання, а також заявнику.
-26- Н.д.Толочко П.П. (Реєстр.картка №407)
Ч.1 ст.248-32 після слів "службовій особі" додати слова "дії яких оскаржені".
Відхилено
Рішення суду по скарзі надсилається не пізніше десяти днів після набрання ним законної сили відповідному органу чи посадовій особі, нормативно-правові акти яких оскаржені, для виконання, а також заявнику.
35.
Про виконання рішення орган або службова особа повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання рішення суду".


Про виконання рішення орган або посадова особа повідомляє суд і заявника не пізніше ніж у місячний строк з дня одержання рішення суду".
36.
2. Пункт 1 частини 1 статті 12 Арбітражно-процесуального кодексу України доповнити абзацом такого змісту:
-27- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Ч.2 законопроекту вилучити, у зв'язку з цим законопроект буде мати таку назву: "Про доповнення Цивільного процесуального кодексу України Главою 31-Д".
Відхилено
2. Пункт 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992р., №6, ст.56; 1995р., №14, ст.90; 1997р., №25, ст.171) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
37.
"спори за скаргами про скасування нормативних актів органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, розгляд яких регулюється нормами Цивільного процесуального кодексу України".
-28- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Необхідно розмежувати справи за підсудністю - ті, що виникають з адміністративно-правових відносин та господарських справ, а також щодо предмета судового оскарження (порушення інтересів громадян чи громад, недоцільність, неекономічність чи неефективність очікуваних результатів актів, що оскаржуються).
Відхилено
"скарги про визнання незаконними нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що розглядаються у порядку, встановленому Цивільним процесуальним кодексом України".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні