Назва: Про внесення змін до Закону України про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України ''Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

Файл у форматі MS WORD7

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
Проект(01.03.2001)


Проект(01.03.2001)
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ

1.
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності
Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
-1- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Викласти назву законопроекту у такій редакції:
"Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
Враховано
Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
2.
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 45, ст.397)(Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1458-III (1458-14) від 17.02.2000, ВВР, 2000, N 14-15-16, ст.121 Рішенням Конституційного суду N 11-рп/2000 (v011p710-00) від 18.10.2000 Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10)
Верховна Рада України постановляє:. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) такі зміни і доповнення:


Верховна Рада України постановляє:.
I. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) такі зміни :
3.
Цей Закон визначає особливості правового регулювання, засади створення, права та гарантії діяльності професійних спілок.
4.
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Визначення термінів

-2- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 1 викласти у такій редакції:
Враховано
1. Статтю 1 викласти у такій редакції:
"Стаття 1.Визначення термінів

6.
У цьому Законі застосовуються такі терміни:

"У цьому Законі застосовуються такі терміни:


У цьому Законі застосовуються такі терміни:

7.
професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об"єднує громадян, пов"язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);


професійна спілка (профспілка) - добровільна неприбуткова громадська організація, що об"єднує громадян, пов"язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання);

8.
організаційні ланки профспілки:
9.
первинна профспілкова організація - добровільне об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, об'єднання працівників - членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно, осіб, які навчаються в одному навчальному закладі;

первинна організація профспілки - добровільне об"єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання чи у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;
організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень наданих статутом та цим Законом;

член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;


первинна організація профспілки - добровільне об"єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання чи у фізичної особи, яка використовує найману працю,
або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі;
організації профспілки - організаційні ланки профспілки, визначені статутом профспілки, що діють у межах повноважень наданих статутом та цим Законом;
член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає її статут та сплачує членські внески;

10.
республіканська, регіональна, обласна, місцева, інші організації профспілки - добровільні об'єднання первинних профспілкових організацій однієї профспілки, що діє на відповідній території (Автономної Республіки Крим, однієї області, одного міста, району, села);
11.
профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок;

профспілковий орган - орган, через який профспілка здійснює свої повноваження, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок;


профспілковий орган - орган, створений згідно із статутом (положенням) профспілки, об'єднання профспілок, через який профспілка здійснює свої повноваження ;

12.
профспілковий представник (довірена особа) - профорганізатор, профгрупорг, керівник профспілки, об'єднання (асоціації) профспілок, профспілкового органу або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

профспілковий представник - керівник профспілки, її організацій, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;


профспілковий представник - керівник профспілки, її організацій, об'єднання профспілок, профспілкового органу, профорганізатор або інша особа, уповноважена на представництво статутом або відповідним рішенням профспілкового органу;

13.
роботодавець - власник підприємства, установи або організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;


роботодавець - власник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, виду діяльності, галузевої належності або уповноважений ним орган (керівник) чи фізична особа, яка відповідно до законодавства використовує найману працю;

14.
працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі або організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю;

працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі або організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю".


працівник - фізична особа, яка працює на підставі трудового договору на підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи, яка використовує найману працю".
15.
член профспілки - особа, яка входить до складу профспілки, визнає статут та сплачує членські внески.


16.
Стаття 2. Професійні спілки
17.
Професійні спілки створюються з метою представництва, здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

-3- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 2 частину першу викласти у такій редакції:
"Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки".
Враховано

2. Частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
"Професійні спілки створюються з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки".
18.
Діяльність профспілок будується на принципах законності та гласності. Інформація щодо їх статутних і програмних документів є загальнодоступною.
19.
Стаття 3. Сфера дії Закону
20.
Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх об'єднань, на утворені ними профспілкові органи та на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, а також органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

-4-Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
" Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об"єднань профспілок, профспілкових органів та на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об"єднання, а також на органи державної влади і місцевого самоврядування".
Враховано
3. Частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
" Дія цього Закону поширюється на діяльність профспілок, їх організацій, об"єднань профспілок, профспілкових органів та на профспілкових представників у межах їх повноважень, на роботодавців, їх об"єднання, а також на органи державної влади і органи місцевого самоврядування".
21.
Особливості застосування цього Закону у Збройних Силах України (для військовослужбовців), органах внутрішніх справ, Службі безпеки України встановлюються відповідними законами.
22.
Дія цього Закону не поширюється на діяльність об'єднань громадян, створених відповідно до інших законів України.
23.
Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі цього Закону.
24.
Стаття 4. Законодавство про профспілки
25.
Законодавство про профспілки складається з Конституції України (254к/96-ВР), Закону України "Про об'єднання громадян" (2460-12), цього Закону, Кодексу законів про працю України (322-08) та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
26.
Закони та інші нормативно-правові акти не можуть бути спрямовані на обмеження прав і гарантій діяльності профспілок, передбачених Конституцією України, цим Законом, крім випадків, передбачених частиною другою статті 3 цього Закону.
27.
Закон України "Про об'єднання громадян" застосовується до профспілок, якщо інше не передбачено цим Законом.
28.
Якщо міжнародними договорами, угодами, конвенціями, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено більш високий рівень гарантій щодо забезпечення діяльності профспілок, то застосовуються норми міжнародного договору або угоди.
29.
Стаття 5. Заборона дискримінації за ознаками належності до профспілок
30.
Належність або неналежність до профспілок не тягне за собою будь-яких обмежень трудових, соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод громадян, гарантованих Конституцією України, іншими законами України.
31.
Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом із неї.

-5- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
У статті 5 абзац другий викласти в такій редакції:
Забороняється будь-яке обмеження прав чи встановлення переваг при укладанні, дії, зміні або припиненні трудового договору у зв'язку з належністю або неналежністю до профспілок чи певної профспілки, вступом до неї або виходом з неї.
Відхилено запропонована термінологія не відповідає КЗпП

32.
Стаття 6. Право на об'єднання у профспілки
33.
Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.
34.
Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.
35.
Стаття 7. Членство у профспілках
36.
Членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі або організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю, особи, які забезпечують себе роботою самостійно, особи, які навчаються в навчальному закладі.
37.
Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина.

-6- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 7. Членство в профспілках
(Частина друга)
Громадяни України вільно обирають профспілку, в яку вони бажають вступити. Підставою для вступу в профспілку є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.
Враховано

4. У статті 7:
частину другу викласти у такій редакції:
"Громадяни України вільно обирають профспілку, в яку вони бажають вступити. Підставою для вступу в профспілку є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами".;

38.
Ніхто не може бути примушений вступати або не вступати до профспілки.
39.
Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено членство у профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів селянських (фермерських) господарств, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, осіб, які звільнилися з роботи чи служби у зв'язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.
40.
Статутами (положеннями) може бути передбачено обмеження щодо подвійного членства у профспілках.
41.
Роботодавці не можуть обиратися до складу керівних органів профспілки, членами якої є наймані ними працівники.

-7- Н.д.Сухий Я.М. (Округ №78)
Частину шосту статті 7 викласти у такій редакції:
"Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь - якого рівня".
Враховано
частину шосту викласти у такій редакції:
"Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь - якого рівня".-8- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 7 частину шосту викласти у такій редакції:
"Роботодавці не можуть обиратися до складу виборних органів первинної організації профспілки, членами якої є наймані працівники".
Враховано
частково

42.
Стаття 8. Право профспілок на створення об'єднань
43.
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (асоціації, ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них.

-9- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 8 назву та частину першу викласти у такій редакції :
"Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об"єднань
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них".
Враховано
5. У статті 8:
назву та частину першу викласти у такій редакції :
"Стаття 8. Право профспілок, їх організацій на створення об"єднань
З метою виконання своїх статутних завдань профспілки, їх організації (якщо це передбачено статутом) мають право на добровільних засадах створювати об'єднання (ради, федерації, конфедерації тощо) за галузевими, територіальними або іншими ознаками, а також входити до складу об'єднань та вільно виходити з них";


44.
Профспілки, які бажають створити об'єднання профспілок, укладають відповідну угоду та затверджують статут (положення) об'єднання.
45.
Права об'єднань профспілок визначаються профспілками, які їх створили, відповідно до цього Закону, а також статутами (положеннями) цих об'єднань.
46.
Статус об'єднань профспілок визначається за статусом членів, яких вони об'єднують, з урахуванням вимог статті 11 цього Закону.

-10- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 8 з частини четвертої вилучити слова "з урахуванням вимог статті 11".
Враховано
у частині четвертій слова "з урахуванням вимог статті 11 цього Закону" виключити.-11- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ №182)
Частину четверту статті 8 викласти у наступній редакції : "Статус об'єднання профспілок визначається за статусом членів, яких вони об'єднують. Обласні організації створюють всеукраїнські об'єднання, районні організації - обласні об'єднання, районні в містах - міські об'єднання".
Враховано частково
-12- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
У статті 8 абзац четвертий виключити.
Відхилено

47.
Стаття 9. Міжнародні зв'язки профспілок
48.
Профспілки та їх об'єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об'єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.
49.
Стаття 10. Рівність профспілок
50.
Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо захисту прав та інтересів членів профспілки.

-13- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Статтю 10 викласти в такій редакції:
Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки.
Враховано
6.Статтю 10 викласти у такій редакції:
"Стаття 10. Рівність профспілок
Усі профспілки рівні перед законом і мають рівні права щодо здійснення представництва та захисту прав і інтересів членів профспілки".
51.
Стаття 11. Статус професійних спілок
1. У статті 11: 1) частину першу викласти у такій редакції:52.
Профспілки можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
"Для представництва і захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських";
-14- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Статтю 11 викласти в такій редакції:
Профспілки можуть мати статус місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
Статус профспілок, їх організацій та об'єднань визначається їх статутами.
Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.
Відхилено
-15- Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Виключити запропоновану редакцію част. 1 ст.11 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і залишити діючу редакцію част.1 ст.11 Закону
Відхилено не відповіаає рішенню Конст.Суду
- 16-Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238) Статтю 11 :викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Статус професійних спілок
Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.
Враховано
7. Статтю 11 викласти у такій редакції:

"Стаття 11. Статус професійних спілок
Для представництва і здійснення захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки, організації профспілок можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських.


2) доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:

"Статус первинних мають профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, інших місцях роботи, служби, навчання членів профспілки".
У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;
Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.


Статус первинних мають профспілки чи організації профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, навчальному закладі або об'єднують членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно чи працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб.
Статус місцевих мають профспілки, які об"єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).Статус місцевих мають профспілки, які об"єднують не менш як дві первинні профспілкові організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища).Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

Статус обласних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.
Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.


Статус регіональних мають профспілки, організації яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.
Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:

Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України;

1) наявність організацій профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України;2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.

2) наявність організацій профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі.Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.

Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.

Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього".
-16- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.11 доповнити новою част.2 наступного змісту: "Статус первинних мають профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, інших місцях роботи, служби, навчання членів профспілки"
Вроховано
У новій редакції статті


-17- Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Виключити запропоновану редакцію част.2 ст.11 Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і залишити діючу редакцію част.2 ст.11 Закону.
У зв'язку з викладеним пропонується викласти діючу част. 2 ст.11 Закону в наступній редакції: "Статус місцевих мають профспілки, до складу яких входять не менше двох первинних профспілкових організацій, що діють на різних підприємствах, установах, або організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища тощо), чи об'єднують не менш 9 членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно або працюють на одному підприємстві, установі, або організації однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, села, тощо)
Враховано частково3) частину третю викласти у такій редакції:
-18- Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Виключити запропоновану в проекті редакцію част.3 ст.11 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" і залишити діючу редакцію част.2 ст.11 Закону
Відхилено, не відповідає рішенню КС

53.
Статус місцевих мають профспілки, що діють на підприємствах, в установах або організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району, села). (Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного суду N 11-рп/2000 (v011p710-00) від 18.10.2000)
"Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища), чи об'єднують не менш як 10 членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно або працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях";
-20- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.11 част.3 викласти у наступній редакції:
"Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні організації " і далі за текстом
Враховано

54.
Статус обласних мають профспілки, організаційні ланки яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя; в більшості адміністративно-територіальних одиниць однієї області, міст Києва та Севастополя, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі; об'єднують у профспілці членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі. (Частина третья статті 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного суду N 11-рп/2000 (v011p710-00) від 18.10.2000)
4) у частині четвертій слова "об'єднують у профспілці більшість членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі" виключити;
55.
Статус регіональних мають профспілки, організаційні ланки яких є в більшості адміністративно-територіальних одиниць двох або більше областей.
.

56.
Статус всеукраїнських профспілок визначається за однією з таких ознак:
57.
1) наявність організаційних ланок профспілки в більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України;


58.
2) наявність організаційних ланок профспілки в більшості з тих адміністративно-територіальних одиниць України, де розташовані підприємства, установи або організації певної галузі, та які об"єднують членів профспілок цієї галузі або членів профспілки певного фаху, професії; (Пункт 2 частини п'ятої статті 11 із змінами, внесними згідно з Рішенням Конституційного суду N 11-рп/2000 (v011p710-00) від 18.10.2000)
5) у частині шостій:
у пункті 2 слова "та які об'єднують не менше третини членів профспілок цієї галузі або членів профспілки певного фаху, професії" виключити;
59.
3) об'єднання в профспілці членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в Україні. (Пункт 3 частини п'ятої статті 11 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Конституційного суду N 11-рп/2000 (v011p710-00) від 18.10.2000)
пункт 3 виключити.60.
Статус республіканських профспілок Автономної Республіки Крим визначається за ознаками всеукраїнських профспілок стосовно території Автономної Республіки Крим.
61.
Всеукраїнські профспілки можуть без спеціального дозволу використовувати у своєму найменуванні слово "Україна" та похідні від нього.
62.
Стаття 12. Незалежність профспілок
63.
Професійні спілки, їх об'єднання у своїй діяльності незалежні від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні.
64.
Профспілки самостійно організовують свою діяльність, проводять збори, конференції, з'їзди, засідання утворених ними органів, інші заходи, які не суперечать законодавству.
65.
Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань, яке може призвести до обмеження прав профспілок або перешкодити законному здійсненню їх статутної діяльності.

-21- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції:.
"Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій, об'єднань профспілок .

Враховано
8. Частину третю статті 12 викласти у такій редакції::
"Забороняється втручання органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, роботодавців, їх об'єднань у статутну діяльність профспілок, їх організацій та об'єднань."66.
Стаття 13. Професійні спілки та держава
67.
Держава забезпечує реалізацію права громадян на об'єднання у професійні спілки та додержання прав та інтересів профспілок, легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом.

-22- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 13 з частини першої вилучити слова "легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом".
Враховано
9.У статті 13 :
у частині першій слова "легалізованих у порядку, передбаченому цим Законом" виключити;68.
Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, співпрацює з профспілками в їх реалізації, сприяє профспілкам у встановленні ділових партнерських взаємовідносин з роботодавцями та їх об'єднаннями.
69.
Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового та соціального захисту працівників.

-23- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 13. Професійні спілки та держава
(частина третя)
Держава сприяє навчанню профспілкових кадрів, спільно з профспілками забезпечує підвищення рівня їх знань щодо правового, економічного та соціального захисту працівників.

Враховано
частину третю після слова "правового" доповнити словом "економічного".
70.
Стаття 14. Статути профспілок

-24- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Статтю 14 викласти в такій редакції:
Стаття 14 .Статути (положення) профспілок та їх об"єднань.

Відхилено

71.
Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

Профспілки та їх об"єднання діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень).
Статути (положення ) профспілок приймаються з"їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.
Статут (положення) об"єднання профспілок приймається (затверджується) з"їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками) і не повинен суперечити законодавству України.
У межах повноважень, передбачених статутом (положенням), вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про відповідні організаційні ланки профспілки.


72.
Статути (положення) профспілок приймаються з'їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.
73.
Статут (положення) профспілки повинен містити:
74.
1) статус та повну назву профспілки, її скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її керівних органів (юридичну адресу);

-25- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 14 у частині третій:
у пункті 1 слово "керівних" замінити словом "виборних";
Враховано
10. У статті 14 :
у частині третій :
у пункті 1 слово "керівних" замінити словом "виборних";
75.
2) мету та завдання профспілки;
76.
3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;
77.
4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;
78.
5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;
79.
6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організаційних ланок та керівних органів профспілки, порядок формування їх складу;

-26- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 14 у частині третій:
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій , виборних органів, порядок формування їх складу";


Враховано
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організацій , виборних органів, порядок формування їх складу";

80.
7) умови, терміни, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;
81.
8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів профспілки;

-27- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 14 у частині третій:
у пункті 8 слово "контроль" замінити словами "порядок здійснення контролю";

Враховано
у пункті 8 слово "контроль" замінити словами "порядок здійснення контролю";

82.
9) джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;
83.
10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;
84.
11) порядок внесення змін до статуту профспілки;
85.
12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.
86.
У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки, якщо це не суперечить цьому Закону.
87.
У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про відповідні організаційні ланки профспілки.

-28- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
у частині п'ятій слова " відповідні організаційні ланки" замінити словом "організації".
Враховано
у частині п'ятій слова "відповідні організаційні ланки" замінити словом " організації".

Стаття 15. Статут (положення) об'єднань профспілок

-

88.


Об'єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень), які приймаються засновниками.
89.
Статут (положення) об'єднання профспілок приймається (затверджується) з'їздом або конференцією повноважних представників усіх профспілок, які є його засновниками (учасниками), і не повинен суперечити законодавству України.
90.
Статут (положення) об'єднання профспілок повинен містити:

:


91.
1) дату та місце укладення угоди про створення об'єднання;
92.
2) статус та повну назву об'єднання, його скорочену назву (за наявності), місцезнаходження його керівних органів (юридичну адресу);
93.
3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об'єднання;
94.
4) мету створення та основні завдання об'єднання;
95.
5) умови та порядок прийняття нових членів до об'єднання та виходу з нього;
96.
6) права та обов'язки членів об'єднання;
97.
7) організаційну структуру об'єднання;
98.
8) повноваження керівних органів об'єднання, порядок їх формування та терміни діяльності;

-29- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 15:
у пунктах 8 та 11 частини третьої слово "керівних" замінити словом "виборних".
Враховано

11. У пунктах 2, 8 та 11 частини третьої статті 15 слово "керівних" замінити словом "виборних".
99.
9) умови, терміни, порядок скликання з'їздів (конференцій) об'єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;
100.
10) джерела надходження (формування) коштів об'єднання та напрями їх використання;
101.
11) порядок і терміни звітності керівних органів об'єднання перед профспілками, які створили це об'єднання;
102.
12) порядок внесення змін до статуту (положення) об'єднання;
103.
13) умови та порядок припинення діяльності об'єднання;
104.
14) порядок здійснення контролю за діяльністю об'єднання;
105.
15) порядок вирішення майнових питань.
106.
У статуті (положенні) об'єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування, якщо це не суперечить цьому Закону.-30- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Статтю 15 виключити.
Відхилено

107.
Стаття 16. Легалізація профспілок, їх об'єднань
108.
(Положення статті 16 втратило чинність як таке, що є неконституційним, в частині встановлення таких умов легалізації профспілок, які фактично пов'язують початок діяльності створеної з метою забезпечення і захисту інтересів працівників організації як профспілки з моментом її реєстрації у відповідних органах, що рівнозначно вимозі про попередній дозвіл на утворення профспілки, на підставі Рішення Конституційного суду N 11-рп/2000 (v011p710-00) від 18.10.2000)
109.

2. У статті 16:
1) частину першу викласти в такій редакції:
-31- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Назву та зміст статті 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Легалізація профспілок, їх організацій , об"єднань профспілок на відповідність статусу.
Для ведення переговорів на відповідному рівні договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин профспілки, їх організації, об"єднання профспілок підлягають легалізації (офіційне визнання) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу.
Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об"єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об"єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольськими міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.
Для реєстрації профспілок, об"єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з"їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно- територіальних одиницях, про засновників об"єднань.
На підставі поданих профспілкою, об"єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об"єднання профспілок до реєстру громадських організацій і видає профспілці, об"єднанню профспілок свідоцтво про реєстрацію із зазначенням відповідного статусу.
У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об"єднань зазначеному ним статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації.
Відмова легалізуючого органу в реєстрації може бути оскаржена профспілкою, об"єднанням профспілок до місцевого суду.
Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначаються статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про реєстрацію профспілки, на підставі якого вони включаються до реєстру громадських організацій.
Профспілка чи організація профспілки зі статутом первинної надсилають письмове повідомлення про своє заснування також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки.
Профспілка підприємства , установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку , визначеному цією статтею.
Профспілка, об"єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.
Профспілка, її організації, об"єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов"язки через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законами".

Враховано
12. Статтю 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Легалізація профспілок, їх організацій , об"єднань профспілок на відповідність статусу
Для ведення переговорів на відповідному рівні договірного регулювання трудових, соціально-економічних відносин профспілки, їх організації, об"єднання профспілок підлягають легалізації (офіційному визнанню) шляхом реєстрації на відповідність заявленому статусу.
Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об"єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об"єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.
Для реєстрації профспілок, об"єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяви. До заяви додаються статут (положення), протокол з"їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про виборні органи, наявність організацій профспілки у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, про засновників об"єднань.
На підставі поданих профспілкою, об"єднанням профспілок документів легалізуючий орган у місячний термін підтверджує заявлений статус за ознаками, визначеними статтею 11 цього Закону, включає профспілку, об"єднання профспілок до Реєстру громадських організацій і видає профспілці, об"єднанню профспілок свідоцтво про реєстрацію із зазначенням відповідного статусу.
У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об"єднань зазначеному ними статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації.
Відмова легалізуючого органу в реєстрації може бути оскаржена профспілкою, об"єднанням профспілок до місцевого суду.
Статус організацій всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу визначаються статутом цієї профспілки. Про належність до певної профспілки організації, які діють на підставі статуту цієї профспілки, надсилають легалізуючому органу за місцем свого знаходження повідомлення із посиланням на свідоцтво про реєстрацію профспілки, на підставі якого вони включаються до Реєстру громадських організацій.
Профспілка чи організація профспілки зі статутом первинної надсилають письмове повідомлення про своє заснування також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки.
Профспілка підприємства , установи, організації, яка діє на підставі власного статуту, легалізується у порядку , визначеному цією статтею.
Профспілка, об"єднання профспілок набувають права юридичної особи з моменту затвердження статуту (положення). Статусу юридичної особи набувають також організації профспілки, які діють на підставі її статуту.
Профспілка, її організації, об"єднання профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні обов"язки через свої виборні органи, що діють у межах прав, наданих їм за законом та статутом (положенням).
За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законом".


Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань є обов'язковою та здійснюється шляхом їх реєстрації.
"Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування";
-32- Н.д.Єльяшкевич О.С. (Округ №182)
Доповнити частину першу статті 16 наступним реченням : "Спосіб легалізації обирається самою профспілкою, або об'єднанням профспілок, що легалізуються" .
Відхилено

110.


-33- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
Статтю 16 викласти в такій редакції:
"Профспілки, їх організації та об'єднання не реєструються.
Легалізація профспілок, їх організацій та об'єднань проводиться шляхом подання про це інформації з належними установчими документами (витяг з установчого протоколу, статут чи положення) до державного органу статистики, відповідно до статусу профспілки, за місцем розміщення свого виборного керівного органу і з цього часу набувають прав юридичної особи.
Первинні профспілкові організації на підприємствах, установах, в організаціях, інших місцях трудової діяльності, служби чи навчання утворюються без будь-якого дозволу і легалізуються шляхом повідомлення про це власника чи уповноваженого ним органу, або керівника підприємства, установи, організації.
Відхилено, як таке що суперечить рішенню КС
-34- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.16 част.2 після слова "районними" доповнити словами "районними у містах";
Враховано


Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань - відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції.
2) частину другу після слова "районними" доповнити словами "районними у містах";111.


Для реєстрації профспілок, об'єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяву.
112.
До заяви додаються статут (положення), протокол з'їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про керівні органи, організаційні ланки або засновників об'єднань, а для фахових профспілок - також відомості про чисельність членів профспілки.
3) у частині четвертій слова "організаційні ланки або засновників об'єднань" замінити словами "організаційні ланки профспілок або засновників об'єднань", а слова "а для фахових профспілок - також відомості про чисельність членів профспілки" виключити;
-113.
Заява про реєстрацію має бути розглянута в місячний термін з дня надходження документів. Легалізуючий орган протягом зазначеного терміну проводить перевірку на відповідність статусу, визначеного статтею 11 цього Закону, вносить організацію в Реєстр об'єднань громадян України та видає посвідчення встановленого зразка.


У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об'єднань зазначеному статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації.
115.
За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно з законодавством.
116.
Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.

-35- Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
Доповнити ч..8 ст.16 Закону:
а) після слів "про відмову в " словами "легалізації", виключивши слово "реєстрації"
б) після слів "бути оскаржено" словами "у районному (міському) суді загальної юрисдикції, виключивши слова "в судовому порядку".
Викласти ч.8 ст.16 Закону в наступній редакції:
"Рішення про відмову в легалізації може бути оскаржене у районному (міському) суді загальної юрисдикції.


Враховано частково

117.
У разі реєстрації профспілки та їх об'єднання набувають статусу юридичної особи.
118.
Організаційні ланки профспілок набувають статусу юридичної особи на підставі статуту зареєстрованої всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу. Організаційні ланки повинні повідомити відповідне управління юстиції про належність до певної профспілки. Первинні профспілкові організації повідомляють також роботодавця із зазначенням складу об'єднуваних ними працівників.
119.


-36- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ст.16 част.20 перед словом "повідомлення" доповнити словом "письмові" і далі за текстом
Враховано


Зареєстровані профспілки, їх об'єднання, а також організаційні ланки таких профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов'язання через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм статутом.

-37- Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
До запропонованих в ст.16 Закону доповненням пропонується внести доповнення чітко регламентуючі порядок легалізації шляхом "повідомлення" в наступній редакції:
"Для легалізації шляхом повідомлення про заснування профспілка (об'єднання профспілок) подає до легалізуючого органу заяву, підписану не менш як трьома засновниками профспілки або уповноваженими представниками профспілкового об'єднання. В заяві вказується прізвище, ім'я, по-батькові засновників профспілки або уповноважених представників об'єднання профспілок, рік народження, місце постійного проживання, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основа мета діяльності профспілки (об'єднання профспілок). Для новоствореної профспілки підписи в заяві повинні бути засвідчені в нотаріальному порядку. Для новостворюваного об'єднання профспілок підписи в заяві можуть незасвідчуватись нотаріусом але повинні бути засвідчені печатками відповідних профспілок - засновників об'єднання профспілок. Вимагання інших відомостей або документів забороняється.
Профспілка (об'єднання профспілок), що легалізоване шляхом повідомлення про заснування, вноситься до книги обліку громадських організацій, що ведеться легалізуючим органом.
У книзі обліку громадських організацій зазначається: дата надходження документів, назва організації і місцезнаходження центральних статутних органів, основна мета діяльності, дата легалізації.
Легалізуючий орган у десятиденний термін з моменту отримання заяви про повідомлення про заснування повинен направити до відповідної профспілки (об'єднання профспілок) довідку про включення відповідної профорганізації до книги обліку громадських організацій. Довідка повинна бути засвідчена круглою печаткою легалізуючого органу.
Відхилено

120.


-38- Н.д.Романчук П.М. (Реєстр.картка №424)
Н.Д.Марченко В.Р. (Округ №161)
До запропонованих в ст.16 Закону доповнень пропонується внести доповнення в наступній редакції :
"Профспілки, їх об'єднання легалізовані шляхом повідомлення про заснування та профспілки легалізовані шляхом їх реєстрації мають рівні права щодо захисту трудових та соціально-економічних прав та соціально-економічних прав та інтересів своїх членів"
Відхилено4) доповнити статтю частинами такого змісту:

"Профспілки, їх об'єднання подають повідомлення про заснування відповідно Міністерству юстиції України, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах, міським (міст обласного значення) управлінням юстиції.

Профспілкова організація підприємства, установи, організації, яка не входить до складу жодної з галузевих чи фахових профспілок, діє на підставі власного статуту і легалізується в порядку, передбаченому цією статтею".
Стаття 17. Символіка профспілок, їх об'єднань
121.
Профспілки можуть мати і використовувати власну символіку.
122.
Символіка профспілок, їх об'єднань затверджується їх вищими органами відповідно до статутів і реєструється в порядку, передбаченому законодавством України.
123.
Символіка профспілок, їх об'єднань не повинна відтворювати державні чи релігійні символи або символіку інших об'єднань громадян чи юридичних осіб.
124.
Стаття 18. Припинення діяльності профспілок, їх об'єднань
125.
Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).
126.
Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) приймається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповідно до статуту (положення) профспілки, об'єднання профспілок. Одночасно з прийняттям такого рішення з'їзд (конференція), загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів профспілок, їх об'єднань, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.
127.
Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію та закони України, може бути заборонена за рішенням суду.

-39- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
"Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та Закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом Всеукраїнських , республіканських і об"єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України.
Враховано
13. У статті 18:
частину третю викласти у такій редакції:
"Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конституцію України та закони України, може бути заборонена лише за рішенням місцевого суду, а профспілок зі статусом всеукраїнських і республіканських та об"єднань профспілок з відповідним статусом - лише за рішенням Верховного Суду України";

128.
Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.
129.
Рішення про примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок приймається судом. Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.

-40- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статі 18 з частини п"ятої вилучити перше речення.

Враховано
перше речення частини п"ятої виключити.-41- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
У статті 18 в абзаці п"ятому друге речення вилучити
Відхилено

130.
РОЗДІЛ II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОФСПІЛОК, ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

131.
Стаття 19. Право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок
132.
Профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з іншими об'єднаннями громадян.
133.
У питаннях колективних інтересів працівників профспілки, їх об'єднання здійснюють представництво та захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках.
134.
У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами.

.


135.
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси своїх членів при реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також міжнародних судових установ.
136.
Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з роботодавцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюється на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства.

137.
Стаття 20. Право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод

138.
Профспілки, їх об'єднання ведуть колективні переговори, здійснюють укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжгалузевих угод від імені працівників у порядку, встановленому законодавством.
139.
Роботодавці, їх об'єднання, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування зобов'язані брати участь у колективних переговорах щодо укладання колективних договорів і угод.

.


140.
Представництво профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів, укладання угод від імені працівників на державному, галузевому або регіональному рівні визначається пропорційно до кількості членів профспілок, яких вони об'єднують.
141.
Забороняється ведення переговорів та укладання угод і колективних договорів від імені працівників особам, які представляють роботодавців.
142.
Профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод. У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до суду.

-42- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У частині п"ятій статті 20 слово "суду" замінити словами " місцевого суду".
Враховано
14.У частині п"ятій статті 20 слово "суду" замінити словами " місцевого суду".
143.
Стаття 21. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю
144.
Профспілки, їх об'єднання захищають право громадян на працю, беруть участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту.
145.
Проекти законів, які стосуються соціально-економічних відносин, подаються відповідними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських профспілок, їх об'єднань.

.


146.
Проекти нормативно-правових актів, які стосуються трудових відносин або соціального захисту громадян, розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з урахуванням думки відповідних профспілок, об'єднань профспілок.


.


147.
Профспілки, їх об'єднання мають право вносити пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери.
148.
Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь у розгляді органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об'єднаннями, іншими об'єднаннями громадян своїх пропозицій.
149.
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. У разі якщо колективний договір на підприємстві не укладено, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний погодити ці питання з профспілковим органом.
150.
Профспілки здійснюють громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві в цілому на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.
151.
Профспілки мають право на проведення незалежної експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них.
152.
Для здійснення цих функцій профспілки, їх об'єднання можуть створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них. Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям подання, які є обов'язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

-43- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 21 останнє речення частини дев'ятої викласти у такій редакції:
"Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді".
Доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду".
Враховано

15. У статті 21:
останнє речення частини дев'ятої викласти у такій редакції:
"Уповноважені представники профспілок мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов'язковими для розгляду та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді";
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"У разі ненадання аргументованої відповіді у зазначений термін дії чи бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до місцевого суду".
153.
-44- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Додати до законопроекту статтю 3 такого змісту:
"3. Доповнити статтю 21 частиною десятою такого змісту:
"Профспілки, їх об'єднання мають право приймати рішення про вимогу до власників державного комунального майна розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації , якщо він порушує законодавство про працю та її охорону, ухиляється від участі в переговорах щодо укладання або змін колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором, або не реагує відповідним чином на обгрунтовані подання та приписи профспілок і їх об'єднань, що є обов'язковими для розгляду та виконання роботодавцями."
Враховано у новій редакції статті 33


Стаття 22. Права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення
154.
Профспілки, їх об'єднання беруть участь у розробленні державної політики зайнятості населення, державних та територіальних програм зайнятості, проводять спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, їх об'єднаннями, а також з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, пропонують заходи щодо соціального захисту членів профспілок, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій, здійснюють контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
155.
Права і повноваження профспілок щодо забезпечення захисту працівників від безробіття та його наслідків визначаються законодавством і колективними договорами та угодами.
156.
Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання профспілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення. Роботодавець не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

-45- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 22 частину третю викласти у такій редакції:
"Якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації він повинен:
завчасно, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію з цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-яких звільнень".
Враховано

16. Частини третю та четверту статті 22 викласти у такій редакції:
" У разі, якщо роботодавець планує звільнення працівників з причин економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру або у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності підприємства, установи, організації він повинен:
завчасно, не пізніше як за 3 місяці до намічуваних звільнень, надати первинним профспілковим організаціям інформацію з цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом'якшенню несприятливих наслідків будь-яких звільнень.
157.
Профспілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників.

-46- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:
"Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є обов"язковими для розгляду".
Враховано
Профспілки мають право вносити пропозиції органам державної влади, органам місцевого самоврядування, роботодавцям, їх об'єднанням про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов'язаних з вивільненням працівників, які є обов"язковими для розгляду".
158.
Профспілки, їх об'єднання мають право брати участь і проводити відповідні консультації з питань залучення і використання в Україні іноземної робочої сили.
159.
Стаття 23. Права профспілок, їх об'єднань щодо соціального захисту та забезпечення остатнього життєвого рівня громадян
160.
Профспілки, їх об'єднання беруть участь у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток людини та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом.
161.
Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування та соціального забезпечення
162.
Профспілки, їх об'єднання управляють державним соціальним страхуванням, а із введенням в дію законів України з окремих видів державного соціального страхування відповідно до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (16/98-ВР) як представники застрахованих осіб за принципами соціального партнерства беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням.

-47- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування
Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб".
Враховано
17. Статттю 24 викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального страхування
Профспілки, їх об'єднання беруть участь в управлінні державним соціальним страхуванням як представники застрахованих осіб".
163.
Стаття 25. Права профспілок в управлінні підприємствами та при зміні форм власності
164.
Профспілки представляють права та інтереси працівників у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у ході приватизації об'єктів державної та комунальної власності, беруть участь у роботі комісій з приватизації.

-48-Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 25 частину першу після слів "комісій з приватизації" доповнити словами:
" а в ході процедури банкрутства представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів".
Враховано
18. Частину першу статті 25 після слів "комісій з приватизації" доповнити словами " представляють інтереси працівників підприємства-боржника в комітеті кредиторів в ході процедури банкрутства" .
165.
Роботодавці зобов'язані брати участь в заходах профспілок щодо захисту трудових та соціально-економічних прав на їх запрошення.
166.
Стаття 26. Права профспілок, їх об'єднань у вирішенні трудових спорів
167.
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори.
168.
Профспілки, їх об'єднання мають право представляти інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством. Представники профспілок беруть участь у діяльності примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).
169.
Стаття 27. Право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів
170.
Профспілки, їх об'єднання мають право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників відповідно до закону.
171.
Стаття 28. Право профспілок, їх об'єднань на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку
172.
Профспілки, їх об'єднання мають право одержувати безоплатно інформацію від роботодавців або їх об'єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, а також інформацію про результати господарської діяльності підприємств, установ або організацій. Зазначена інформація має бути надана у десятиденний термін.

-49-Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 28 у частині першій слова " у десятиденний термін" замінити словами "не пізніше п"ятиденного терміну".

Враховано
19. У частині першій статті 28 слова " у десятиденний термін" замінити словами "не пізніше п"ятиденного терміну".

173.
Профспілки, їх об'єднання мають право безоплатно одержувати від Державного комітету статистики України статистичні дані з питань праці та соціально-економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.
174.
Стаття 29. Право профспілок, їх об'єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій
175.
Для вирішення актуальних проблем профспілкового руху, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів, з метою захисту прав та інтересів членів профспілок профспілки та їх об'єднання мають право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, дослідні, соціально-аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз.
176.
Для висвітлення своєї діяльності профспілки та їх об'єднання мають право бути засновниками засобів масової інформації та здійснювати видавничу діяльність відповідно до закону.
177.
Стаття 30. Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань охорони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля
178.
Профспілки, їх об'єднання організовують і здійснюють громадський контроль за реалізацією прав членів профспілки у сфері охорони здоров'я, медико-соціальної допомоги. Профспілки, їх об'єднання беруть участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров'я, а також можуть брати участь у розвитку масової фізичної культури, спорту, туризму, створенні та підтримці спортивних товариств і туристичних організацій.
179.
Профспілки, їх об'єднання беруть участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяють діяльності громадських природоохоронних організацій, можуть проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену законом діяльність у цій сфері.
180.
Стаття 31. Права профспілок, їх об'єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих
181.
Профспілки, їх об'єднання можуть брати участь у створенні умов для загальнодоступного користування громадянами надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури, свободи літературної, художньої, наукової, технічної творчості, соціального захисту працівників інтелектуальної сфери діяльності.
182.
Стаття 32. Права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян
183.
Профспілки, їх об'єднання відповідно до своїх статутів (положень) беруть участь у розробленні державної житлової політики, здійсненні заходів, спрямованих на розвиток житлового будівництва, поліпшення використання та забезпечення збереження житлового фонду, у захисті економічних та соціальних прав громадян, пов'язаних з одержанням, утриманням і збереженням житла.
184.
Разом з роботодавцем відповідно до колективного договору профспілки визначають розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію та утримання житла, здійснюють облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та беруть участь у розподілі збудованого житла.
185.


-50- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 32 частину другу вилучити.
Враховано
20. Частину другу статті 32 виключити.

Стаття 33. Право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб
186.
Профспілкові органи мають право вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, про колективні договори та угоди.
187.
-51- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 33 доповнити частиною другою такого змісту: "Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення".
Враховано

21. Статтю 33 доповнити новою частиною такого змісту:
"Вимога профспілкових органів про розірвання трудового договору (контракту) є обов'язковою для розгляду і виконання. У разі незгоди з нею керівник, стосовно якого прийнято рішення, або орган чи особа, від яких залежить звільнення керівника, можуть у двотижневий строк оскаржити рішення профспілкового органу до місцевого суду. У цьому разі виконання вимоги про розірвання трудового договору зупиняється до винесення судом рішення".

Стаття 34. Власність профспілок, їх об'єднань
188.
Профспілки, їх об'єднання можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.
189.
Право власності профспілок, їх об'єднань виникає на підставі:
190.
придбання майна за рахунок членських внесків, інших власних коштів, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій або на інших підставах, не заборонених законодавством;
191.
передачі їм у власність коштів та іншого майна засновниками, членами профспілки, органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
192.


Профспілки, їх об'єднання мають право власності також на майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності створених ними підприємств та організацій.
193.
Фінансовий контроль за коштами профспілок органами виконавчої влади не здійснюється, за винятком контролю за коштами від підприємницької діяльності.

-52- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 34: частину четверту викласти у такій редакції:
"Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об"єднань органами державної влади та місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об"єднань".
Враховано

22. У статті 34:
частину четверту викласти у такій редакції:
"Фінансовий контроль за коштами профспілок та їх об"єднань органами державної влади та органами місцевого самоврядування не здійснюється. Контроль за їх надходженням та витрачанням здійснюють контрольно-ревізійні органи, обрані відповідно до статутів (положень) профспілок, їх об"єднань";
194.
Втручання у статутну діяльність профспілок, їх об'єднань органів державної влади, громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законами України.

-53- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину п'яту статті 34 вилучити.
Враховано
частину п'яту виключити;
195.
Позбавлення профспілок права власності, а також права володіння та користування майном, переданим їм у господарське відання, може мати місце лише за рішенням суду на підставах, визначених законами.
196.
Від імені членів профспілки розпорядження коштами, іншим майном профспілок, їх об'єднань, що належить їм на праві власності, здійснюють керівні органи профспілки або об'єднання, створені відповідно до їх статуту чи положення (загальні збори, конференції, з'їзди тощо).


-54- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У частині сьомій статті 34 слово "керівні" замінити словом "виборні".
Враховано
у частині сьомій слово "керівні" замінити словом "виборні".
197.


Члени профспілок не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями профспілки та її органів, як і профспілка та її органи не відповідають своїми коштами та іншим майном за зобов'язаннями членів профспілки.
198.
Стаття 35. Право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань
199.
З метою реалізації статутних завдань профспілки, їх об'єднання, які є юридичними особами, можуть здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

-55- Н.д. Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 35 після слова" шляхом" доповнити словами "надання безоплатних послуг, робіт ,"
Враховано
23. У статті 35 після слова "шляхом" доповнити словами "надання безоплатних послуг, робіт ".
200.
Стаття 36. Обов'язки профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав та інтересів своїх членів
201.
Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні додержуватися Конституції України (254к/96-ВР), законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати колективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання.
202.
РОЗДІЛ III. ПРОФСПІЛКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, В УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ

-56- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Назву розділу III викласти у такій редакції:
"Розділ III Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах , організаціях".
Враховано

24. Назву розділу III викласти у такій редакції:
"Розділ III Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях".
203.
Стаття 37. Профспілкові організації на підприємствах, в установах та організаціях

-57- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Назву статті 37 викласти у такій редакції:
"Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах і організаціях"
Враховано
25. Статтю 37 викласти у такій редакції:
"Стаття 37. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах , організаціях
204.
Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження профспілкові організації здійснюють через утворені ними виборні органи, а в організаціях, де не створюються виборні органи, - через представника (довірену особу) профспілкової організації, яка діє у межах прав, наданих їй цим Законом та статутами (положеннями) профспілок.

-58- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 37:
друге речення частини першої викласти у такій редакції:
"Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються - через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки";
Враховано

Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють інтереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економічні права та інтереси. Свої повноваження первинні профспілкові організації здійснюють через утворені відповідно до статуту (положення) виборні органи, а в організаціях, де виборні органи не створюються - через профспілкового представника, уповноваженого згідно зі статутом на представництво інтересів членів профспілки, який діє в межах прав, наданих цим Законом та статутом профспілки.
205.


Якщо на підприємстві, в установі або організації створено кілька профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої профспілки. У цьому разі кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Профспілка, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору, угоди.

-59- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Частину другу стаття 37 викласти у такій редакції:
"Якщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої із них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору".
ВрахованоЯкщо на підприємстві, в установі або організації діє кілька первинних профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими первинними профспілковими організаціями, за ініціативою будь-якої із них. У цьому випадку кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Первинна профспілкова організація, що відмовилася від участі в представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих працівників при підписанні колективного договору".
206.
Стаття 38. Повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації

-60- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації".
Враховано
26. У статті 38:
назву статті викласти у такій редакції:
"Стаття 38. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі , організації"
207.
Виборний орган профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації:

-61- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 38 в абзаці першому частини першої після слів "виборний орган" доповнити словом "первинної".
Враховано
в абзаці першому частини першої після слів "виборний орган" доповнити словом "первинної";
208.
1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
209.
2) разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
210.
3) разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;

-62- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 38 : у пункті 3 слова "разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань " замінити словами " разом з роботодавцем вирішує питання";
Враховано
у пункті 3 слова "разом з роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань " замінити словами " разом з роботодавцем вирішує питання";
211.
4) разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

-63- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Стаття 38 (частина перша пункт 4)
разом з роботодавцем визначає тривалість робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, ведення підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл проведення надурочних робіт, робіт у вихідні тощо;
Відхилено

212.
5) разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
213.
6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг;
214.
7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
215.
8) представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
216.
9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи або організації, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов'язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілкової організації підписав колективний договір;

-64- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 38:
пункт 9 викласти у такій редакції:
"9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов"язань за колективним договором , допускає інші порушення законодавства про колективні договори ".
Враховано
пункти 9 і 10 викласти у такій редакції:
"9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації, якщо він порушує цей Закон, законодавство про працю, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов"язань за колективним договором , допускає інші порушення законодавства про колективні договори ;

10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами;

-65- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
пункт 10 викласти у такій редакції:
"10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом";
Враховано
10) дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом діючої на підприємстві, в установі, організації профспілки, у випадках, передбачених законом;
218.
11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;

-66- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 38: З пункту 11 вилучити слова "здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;"
Враховано
у пункті 11 слова "здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків" виключити;
219.
12) здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
220.
13) здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
221.
14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;
222.
15) здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

-67- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 38:
пункт 15 викласти у такій редакції:
"15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинків, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
Враховано
пункти 15 і 16 викласти у такій редакції:
"15) представляє інтереси застрахованих осіб у комісії із соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинків, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
223.
16) разом з роботодавцем розподіляє у встановленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників.

-68- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 38: пункт 16 викласти у такій редакції:
"16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників".
Враховано

16) разом з роботодавцем відповідно до колективного договору визначає розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє у встановленому законодавством порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи, організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників";
224.
Виборні органи профспілкової організації, що діють на підприємстві, в установі або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

-69- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Доповнити статтю новим пунктом 17 такого змісту:
"17) представляє інтереси працівника у ході процедури банкрутства підприємства, установи, організації"
Враховано
доповнити статтю пунктом 17 такого змісту:
"17) представляє інтереси працівників підприємства - боржника у ході процедури банкрутства ".
225.
Стаття 39. Порядок надання згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця
226.
У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.

-70- Н.д.Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238
Статтю 39 викласти у такій редакції:
"У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.

Враховано
27. Текст статті 39 викласти у такій редакції:
"У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обгрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.


227.
Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівника або його представника на засідання розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах терміну, визначеного частиною першою цієї статті. При повторному нез'явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.
228.

229.
У разі якщо виборний орган профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає керівник профспілкової організації.

У разі, якщо виборний орган превинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, який згідно зі статутом уповноважений на представництво інтересів членів профспілки.

У разі, якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів профспілки згідно зі статутом .

Орган профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.

Орган первинної профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового договору.
230.
Якщо працівник одночасно є членом кількох профспілок, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає та профспілка, до якої звернувся роботодавець.

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець.

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, дозвіл на його звільнення дає той профспілковий орган, до якого звернувся роботодавець.
231.
Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обгрунтованим.
232.


-71- Н.д.Сухий Я.М. (Округ №78)
У статті 39: частину шосту доповнити реченням такого змісту: "У разі, коли в рішенні немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки".
Враховано
Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обгрунтованим. У разі, якщо в рішенні немає обгрунтування відмови у згоді на звільнення, роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки".

РОЗДІЛ IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛОК
233.
Стаття 40. Гарантії діяльності профспілок
234.
Члени виборних органів профспілок, об'єднань профспілок, а також повноважні представники цих органів мають право:
235.
1) безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві, в установі, організації, де працюють члени профспілок;
236.
2) вимагати і одержувати від роботодавця, іншої посадової особи відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективних договорів та угод, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників;
237.
3) безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до роботодавця, посадових осіб;
238.
4) перевіряти роботу закладів торгівлі, громадського харчування, охорони здоров'я, дитячих закладів, гуртожитків, транспортних підприємств, підприємств побутових послуг, що належать даному підприємству, установі, організації або їх обслуговують;

-72- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 40 пункт 4) викласти у такій редакції:
перевіряти дотримання правил торгівлі, громадського харчування, побутового та комунального обслуговування, перевезення пасажирів на відповідних підприємствах незалежно від форм власності, а також здійснювати контроль за ціноутворенням, якістю продукції та послуг, які надаються, в тому числі в установах охорони здоров'я, дитячих закладах, гуртожитках;
Відхилено

239.
5) розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємства, установи або організації в доступних для працівників місцях;
240.
6) перевіряти розрахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів для соціальних і культурних заходів та житлового будівництва.
241.


Стаття 41. Гарантії для працівників підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів
242.
Працівникам підприємств, установ або організацій, обраним до складу виборних профспілкових органів, гарантуються можливості для здійснення їх повноважень.
243.

244.
Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою органу, членами якого вони є. Звільнення членів виборних профспілкових органів підприємств, установ або організацій, крім додержання загального порядку, допускається за попередньою згодою органу, членами якого вони є, а також вищестоящої профспілки чи об'єднання, до складу якого входить профспілкова організація даного підприємства, установи або організації.

-73- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 41:
частину другу викласти у такій редакції:
"Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є";
Враховано
28. У статті 41:
частину другу - четверту викласти у такій редакції:
"Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, допускається лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є.

Зміна умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення керівників профспілкових органів підприємства, установи або організації (у тому числі їх структурних підрозділів), профорганізатора (там, де не обирається виборний орган профспілки), крім додержання загального порядку, допускається за наявності згоди вищестоящого органу профспілки, до складу якої входить профспілкова організація цього підприємства, установи або організації.

-74- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 41: частину третю викласти у такій редакції:
"Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства установи, організації (у тому числі його структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки) крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
Враховано

Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації (у тому числі структурних підрозділів), його керівників, профспілкового представника (там, де не обирається виборний орган профспілки) крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї профспілки (об'єднання профспілок).
245.


Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, не допускається протягом двох років після закінчення терміну виборних повноважень, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи або організації чи вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення працівника з роботи або зі служби.

-75- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 41: у частині четвертій слова "до складу профспілкових органів" замінити словами "виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, а слова "вчинення працівником дій" - словами "вчинення працівником винних дій";
Враховано у новій редакції статті

246.


-76- Н.д.Сухий Я.М. (Округ №78)
У статті 41 частину четверту викласти у такій редакції:
"Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, стану здоров"я, який перешкоджає продовженню даної роботи або вчинення працівником винних дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я".
Враховано

Звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів підприємства, установи, організації, не допускається протягом року після закінчення терміну, на який він обирався, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, стану здоров"я, який перешкоджає продовженню даної роботи або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням своїх обов'язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров'я";

Працівникам, звільненим з роботи у зв'язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень надається попередня робота (посада) або за згодою працівника інша рівноцінна робота (посада).
247.
Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов'язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов'язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання, але не менше ніж дві години на тиждень.

-77- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 41:
з частини шостій вилучити слова "і профспілкового навчання";

Враховано
у частині шостій слова "і профспілкового навчання" виключити;

248.
За працівниками, обраними до складу виборних органів профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі або організації, зберігаються соціальні пільги та заохочення, встановлені для інших працівників за місцем роботи відповідно до законодавства. За рахунок коштів підприємства цим працівникам можуть бути надані додаткові пільги, якщо це передбачено колективним договором.
249.


-78- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 41: після частини сьомої доповнити статтю новою частиною восьмою такого змісту:
"На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою.
Враховано
доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:
"На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

Стаття 42. Обов'язок роботодавця щодо створення умов діяльності профспілок
250.
Роботодавець зобов'язаний сприяти створенню належних умов для діяльності профспілкових організацій, що діють на підприємстві, в установі або організації.


251.
Надання для роботи та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв'язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною здійснюється роботодавцем у порядку, передбаченому колективним договором (угодою).

-79- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 42:
частину другу після слів "для роботи" доповнити словами "виборного профспілкового органу";
Враховано

29. У статті 42:
у частині другій після слів "для роботи" доповнити словами "виборного профспілкового органу";
252.
За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески із заробітної плати працівників відповідно до укладеного договору в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів.

-80- Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 42 після слова "безоплатно" доповнити словами "утримує із заробітної плати і".

Враховано

253.


-81- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 42 частину третю викласти у такій редакції:
"За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати і перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників , відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів";
Враховано
частину третю викласти у такій редакції:
"За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати і перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників , відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором. Роботодавець не вправі затримувати перерахування зазначених коштів";

Спори, пов'язані з невиконанням цих обов'язків, розглядаються в судовому порядку.

-82- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
У статті 42: частину четверту після слів "з невиконанням" доповнити словом "роботодавцем"
Враховано
частину четверту після слів "з невиконанням" доповнити словом "роботодавцем".
254.
Стаття 43. Надання профспілковим організаціям підприємств, установ або організацій будинків, приміщень, споруд для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи
255.
Будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників підприємства, установи або організації та членів їх сімей, а також оздоровчі табори можуть передаватися на договірних засадах у користування профспілковим організаціям цього підприємства, установи або організації.
256.
Стаття 44. (Дію статті 44 зупинено на 2001 рік в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу згідно із Законом N 2120-III (2120-14) від 07.12.2000) (Дію статті 44 зупинено на 2000 рік в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу на підставі Закону N 1458-III (1458-14) від 17.02.2000)
257.
Відрахування коштів підприємствами, установами або організаціями профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу
258.
Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці.

-83 Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Статтю 44 викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами , організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань".
Враховано
30. Статтю 44 викласти у такій редакції:
"Стаття 44. Відрахування коштів підприємствами, установами , організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу
Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором та угодами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері - за рахунок виділення додаткових бюджетних асигнувань".
259.


Стаття 45. Обов'язок роботодавця надавати інформацію на запити профспілок, їх об'єднань
260.
Роботодавці, їх об'єднання зобов'язані в тижневий термін надавати на запити профспілок, їх об'єднань інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов праці та оплати праці працівників, а також соціально-економічного розвитку підприємства, установи, організації та виконання колективних договорів і угод. У разі затримки виплати заробітної плати - надавати право виборним органам профспілки одержувати інформацію про наявність коштів на рахунках підприємства.
261.


-84- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У статті 45:
друге речення виключити і доповнити статтю частиною другою у такій редакції:
"У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду".
Враховано
31. У статті 45:
друге речення виключити;
доповнити статтю новою частиною такого змісту:
"У разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов'язаний на вимогу виборних профспілкових органів надати дозвіл на отримання в банківських установах інформації про наявність коштів на рахунках підприємства, установи, організації або отримати таку інформацію в банківських установах і надати її профспілковому органу. У разі відмови роботодавця надати таку інформацію або дозвіл на отримання інформації його дії або бездіяльність можуть бути оскаржені до місцевого суду".

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРОФСПІЛКИ
262.
Стаття 46. Відповідальність посадових осіб
263.
Особи, які чинять перешкоду здійсненню права громадян на об'єднання у профспілки, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про профспілки, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності профспілок, їх об'єднань, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів.
264.
РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
265.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-85- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Н.д.Хара В.Г. (Реєстр.картка №238)
Прикінцеві положення викласти у такій редакції:
"1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом та забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
3.Профспілки, їх організації (організаційні ланки), об"єднання профспілок, які зареєстровано до набрання чинності цим Законом перереєстрації не потребують.
Враховано
II. Прикінцеві положення .
1.Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2.Кабінету Міністрів України в тримісячний термін з дня опублікування цього Закону підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність з цим Законом та забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону.
3.Профспілки, їх організації (організаційні ланки), об"єднання профспілок, які зареєстровані до набрання чинності цим Законом, перереєстрації не потребують.
266.
2. Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України, зобов'язані у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом пройти легалізацію відповідно до цього Закону без стягнення реєстраційного збору.

-86- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
В розділі VI .Прикінцеві положення, пункт другий викласти в такій редакції:
2. Професійні спілки та їх об'єднання, які діяли на території України до прийняття цього Закону, зобов'язані у шестимісячний термін з часу набрання чинності цим Законом привести у відповідність до нього свої статути чи положення.
Відхилено

267.
3. Доручити Кабінету Міністрів України у двомісячний термін після опублікування Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності":
268.
подати Верховній Раді України пропозиції про внесення до законодавчих актів змін, що випливають з цього Закону;
269.
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;
270.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
271.
4. Закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
272.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 вересня 1999 року
N 1045-XIV
273.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні