Назва: Про Національну систему конфіденційного зв'язку
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
Закон України


Проект
Закон України
1.
Про Національну систему конфіденційного зв'язку


Про Національну систему конфіденційного зв'язку
2.
Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи конфіденційного зв'язку.
-1- Н.д.У. Гаврилов І.О. (Р.к. № 386)
Для захисту приватної інформації юридичних і фізичних осіб законопроектом передбачається створення Національної системи конфіденційного зв'язку і центрального уповноваженого органу виконавчої влади, і в цьому вбачається правове протиріччя з Законом України "Про інформацію".
Відхилено
законопроект підготовлено на виконання Постанови Верховної Ради України від 12 жовтня 1999 року № 1153. Згідно з Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах" інформація, яка є власністю держави або захист якої гарантується
державою, повинна захищатися
згідно з вимогами і правилами, що їх визначає уповноважений
Кабінетом Міністрів України орган, який не обов'язково створювати.


Цей Закон регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи конфіденційного зв'язку.
3.

-2- Н.д.У. Гаврилов І.О. (Р.к. № 386)
Пропонується скасувати законопроект як такий, що має протиріччя з нормами чинного законодавства, внутрішнє правове протиріччя та передбачає введення нового органу державного управління.

Відхилено
законопроект не має ні внутрішніх правових протиріч і не суперечить чинному законодавству, а також не передбачає створення нового органу. Його призначений - правове врегулювання суспільних відносин в інформаційній сфері та спрямований на вирішення окремих питань щодо забезпечення національної безпеки.

4.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
5.
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
-3- Н.д.У. Акопян В.Г. (Р.к.№ 131)
-4-Н.д.У.МанчуленкоГ.М.(Р.к.№ 330)
По тексту законопроекту слова "органи виконавчої влади, інші державні органи" замінити словами "органи державної влади" у відповідних відмінках.
Враховано
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

6.
спеціальна система (мережа) зв'язку - система (мережа) зв'язку, призначена для обміну інформацією з обмеженим доступом;
-5- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Статтю 1 доцільно доповнити частиною другою наступного змісту:
"Терміни "оператор" та "мережа зв'язку" у цьому Законі вживаються відповідно у значенні термінів "підприємство (оператор) зв'язку" та "мережа зв'язку", визначених у Законі України "Про зв'язок".
Враховано
спеціальна система (мережа) зв'язку - система (мережа) зв'язку, призначена для обміну інформацією з обмеженим доступом;
7.

спеціальна система (мережа) зв'язку подвійного призначення - спеціальна система (мережа) зв'язку, призначена для забезпечення зв'язку в інтересах органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, частина ресурсу якої використовується для надання послуг іншим споживачам;

-6- Н.д.У. Кожин Б.Б. (Р.к. № 317)
Абзац третій статті 1 слова "частина ресурсу якої використовується" замінити словами " з використанням частини її ресурсу".


Враховано

спеціальна система (мережа) зв'язку подвійного призначення - спеціальна система (мережа) зв'язку, призначена для забезпечення зв'язку в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, з використанням частини її ресурсу для надання послуг іншим споживачам;
8.
Національна система конфіденційного зв'язку (далі - Національна система) - спеціальна система зв'язку подвійного призначення, яка за допомогою криптографічних та/або технічних засобів забезпечує обмін конфіденційною інформацією в інтересах органів виконавчої влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, їх взаємодію в мирний час та у разі введення надзвичайного і воєнного стану;
-7-Н.д.У. Кулик О.В. (Р.к.№ 145)
В абзаці четвертому статті 1 слова "(далі -Національна система)" вилучити. В тексті законопроекту після слів "Національна система" доповнити словами "конфіденційного зв'язку".
Враховано
Національна система конфіденційного зв'язку - сукупність спеціальних систем (мереж) зв'язку подвійного призначення, які за допомогою криптографічних та/або технічних засобів забезпечують обмін конфіденційною інформацією в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створюють належні умови для їх взаємодії в мирний час та у разі введення надзвичайного і воєнного стану;
9.

-8- Н.д.У. Зубов В.С.(Р.к.№ 348)
В абзаці четвертому статті 1 слова "спеціальна система" замінити словами "сукупність спеціальних систем (мереж)", а слова "яка" та "забезпечує" подати у відповідних відмінках.
Враховано

10.

-9- Н.д.У. Кожин Б.Б. (Р.к. № 317)
В абзаці четвертому статті 1 слова "їх взаємодію" замінити словами "створюють належні умови для їх взаємодії".
Враховано

11.
суб'єкти Національної системи - органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, що беруть участь у створенні, функціонуванні, розвитку та використанні цієї системи;


суб'єкти Національної системи конфіденційного зв'язку - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи, що беруть участь у створенні, функціонуванні, розвитку та використанні цієї системи;
12.
ресурс спеціальної системи (мережі) зв'язку - показники, які характеризують технічні можливості мережі зв'язку, що стосуються надання послуг зв'язку.


ресурс спеціальної системи (мережі) зв'язку - показники, які характеризують технічні можливості мережі зв'язку, що стосуються надання послуг зв'язку.
13.

-10- Н.д.У. Сергієнко О.І.(Р.к.№ 101)
Статтю 1 доповнити абзацем наступного змісту:
"суб'єкти спеціальної системи (мережі) зв'язку, з обмеженим доступом - органи державної влади, що беруть участь у створенні, функціонуванні та використанні цієї системи".
Відхилено
законопроектом вже передбачено, що органи державної влади є суб'єктами Національної системи конфіденційного зв'язку, яка є

спеціальною системою зв'язку(див. абз. 2 і 5 ст.1 проекту).
Терміни "оператор" та "мережа зв'язку" у цьому Законі вживаються відповідно у значенні термінів "підприємство (оператор) зв'язку" та "мережа зв'язку", визначених у Законі України "Про зв'язок".
14.

-11- Н.д.У. Кожин Б.Б. (Р.к. № 317)
Статтю необхідно доповнити новим абзацем, що визначатиме термін "оператор Національної системи конфіденційного зв'язку", який вживається в статті 6 законопроекту.
Враховано


15.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону
16.
Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами Національної системи, що виникають у зв'язку з її створенням, функціонуванням, розвитком та використанням.
-12- Н.д.У. Сергієнко О.І.(Р.к.№ 101)
Статтю 2 викласти в наступній редакції:
"Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами спеціальної системи зв'язку та суб'єктами Національної системи, які виникають при їх створенні, функціонуванні, розвитку та використанні".
Враховано редакційно в статті 4, яка доповнена новою частиною
Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами Національної системи конфіденційного зв'язку, що виникають у зв'язку з її створенням, функціонуванням, розвитком та використанням.
17.
Стаття 3. Законодавство у сфері конфіденційного
зв'язку


Стаття 3. Законодавство у сфері конфіденційного
зв'язку
18.
Відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи, регулюються Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про зв'язок", "Про підприємництво", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", іншими законами і нормативно-правовими актами, а також цим Законом.
-13-Н.д.У. Кулик О.В. (Р.к.№ 145)
Статтю 3 після слів "Про інформацію" доповнити словами "Про державну таємницю", а після слів "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" доповнити словами "цим Законом";
слова "а також цим Законом" вилучити.

Враховано
Відносини, пов'язані із створенням, функціонуванням, розвитком та використанням Національної системи конфіденційного зв'язку, регулюються Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про державну таємницю","Про захист інформації в автоматизованих системах", "Про зв'язок", "Про підприємництво", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", цим Законом, іншими законами і нормативно-правовими актами.
19.Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
20.Стаття 4. Державна підтримка Національної
системи конфіденційного зв'язку


21.

-14- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Пропонується статтю 8 законопроекту подати статтю 4, що буде більш логічним, змінивши відповідно номерацію статей.
Враховано
Державна підтримка Національної системи конфіденційного зв'язку здійснюється Кабінетом Міністрів України шляхом створення сприятливих правових, економічних та інших умов для стимулювання процесу створення, функціонування, розвитку і використання цієї системи.
22.
Стаття 4. Склад Національної системи


Стаття 5. Склад Національної системи
конфіденційного зв'язку
23.
Національна система входить до складу Єдиної національної системи зв'язку України.


Національна система конфіденційного зв'язку входить до складу Єдиної національної системи зв'язку України.
24.
Складовими Національної системи є спеціальні мережі зв'язку, їх стаціонарні і мобільні компоненти, централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління.


Складовими Національної системи конфіденційного зв'язку є спеціальні системи (мережі) зв'язку, їх стаціонарні і мобільні компоненти, централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління.
25.

-15- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Статтю 4 доповнити новою частиною такого змісту:
"Структура побудови Національної системи конфіденційного зв'язку повинна забезпечувати відокремлення конфіденційної інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, з використанням криптографічних та/або технічних засобів."
Враховано
Структура побудови Національної системи конфіденційного зв'язку повинна забезпечувати відокремлення конфіденційної інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, з використанням криптографічних та/або технічних засобів.
26.
Централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління перебувають у державній власності і не підлягають приватизації.
-16- Н.д.У. Кожин Б.Б. (Р.к. № 317)
Частини третю і четверту статті 4 перенести до статті 5, що є більш доречним, так як їхній зміст не має відношення до складу системи.
Враховано

27.
Власниками інших складових Національної системи можуть бути суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності.
-17- Н.д.У. Сергієнко О.І.(Р.к.№ 101)
Частину четверту статті 4 вилучити.

Відхилено
Це не уможливить залучення коштів вітчизняних інвесторів.

28.
Стаття 5. Управління Національною системою


Стаття 6. Управління Національною системою
конфіденційного зв'язку

29.
Управління Національною системою, її функціонування, розвиток, використання та захист інформації забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері конфіденційного зв'язку відповідно до законодавства.


Управління Національною системою конфіденційного зв'язку, її функціонування, розвиток, використання та захист інформації забезпечується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері конфіденційного зв'язку відповідно до законодавства.
30.Централізовані системи захисту інформації та оперативно-технічного управління перебувають у державній власності і не підлягають приватизації.
31.Власниками інших складових Національної системи конфіденційного зв'язку можуть бути суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності.
32.
Стаття 6. Надання послуг конфіденційного зв'язку


Стаття 7. Надання послуг конфіденційного зв'язку
33.
Послуги конфіденційного зв'язку надаються органам виконавчої влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним та фізичним особам на платній основі.


Послуги конфіденційного зв'язку надаються органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним та фізичним особам на платній основі.
34.
Порядок надання послуг конфіденційного зв'язку державним органам та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Порядок надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям встановлюється Кабінетом Міністрів України.
35.
Надання послуг конфіденційного зв'язку іншим юридичним та фізичним особам здійснюється відповідно до законодавства на підставі договору між споживачем та оператором.
-18-Н.д. У.МанчуленкоГ.М. (Р.к.№ 330)
Частину третю статті 6 викласти в наступній редакції:
"Надання послуг конфіденційного зв'язку іншим юридичним та фізичним особам здійснюється відповідно до законодавства та в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України на підставі договору між споживачем та оператором, який затверджує Служба безпеки України".

Відхилено
це не відповідає чинному законодавству
Надання послуг конфіденційного зв'язку іншим юридичним та фізичним особам здійснюється відповідно до законодавства на підставі договору між споживачем та оператором.
36.
Послуги конфіденційного зв'язку надаються операторами, які є юридичними особами та мають ліцензії на право надання послуг телефонного зв'язку та/або радіозв'язку, а також надання послуг у галузі криптографічного та/або технічного захисту інформації відповідно до законодавства.


Послуги конфіденційного зв'язку надаються операторами, які є юридичними особами та мають ліцензії на право надання послуг телефонного зв'язку та/або радіозв'язку, а також надання послуг у галузі криптографічного та/або технічного захисту інформації відповідно до законодавства.
37.
Стаття 7. Відповідальність за порушення
законодавства у сфері конфіденційного
зв'язку


Стаття 8. Відповідальність за порушення
законодавства у сфері конфіденційного
зв'язку
38.
Особи, винні у порушенні законодавства у сфері конфіденційного зв'язку, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.
-19- Н.д.У. Акопян В.Г. (Рк.№ 131)
Статтю 7 після слова "дисциплінарну" доповнити словом "матеріальну"
Враховано
Особи, винні у порушенні законодавства у сфері конфіденційного зв'язку, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.
39.
Стаття 8. Державна підтримка Національної
системи40.
Державна підтримка Національної системи здійснюється шляхом створення сприятливих правових, економічних та інших умов для стимулювання процесу створення, функціонування, розвитку і використання цієї системи.
-20- Н.д.У. Кожин Б.Б. (Р.к. № 317)
Відсутнє визначення державного органу, що буде здійснювати державну підтримку Національної системи конфіденційного зв'язку, та його механізм здійснення.
Враховано
в новій редакції статті 4

41.
Стаття 9. Фінансове забезпечення Національної
системи


Стаття 9. Фінансове забезпечення Національної
системи конфіденційного зв'язку
42.
Фінансування витрат, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком Національної системи, здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, і передбачається під час формування проекту Державного бюджету України на поточний рік у відповідних розділах окремим рядком.
-21- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Статтю 9 подати в наступній редакції:
"Фінансування витрат, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком Національної системи конфіденційного зв'язку, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що передбачається під час його формування на поточний рік у відповідних розділах окремим рядком, а також за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законом".
Враховано
Фінансування витрат, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком Національної системи конфіденційного зв'язку, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що передбачається під час його формування на поточний рік у відповідних розділах окремим рядком, а також за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законом.
43.
Стаття 10. Міжнародне співробітництво


Стаття 10. Міжнародне співробітництво

44.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері конфіденційного зв'язку може брати участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва з питань конфіденційного зв'язку відповідно до державних програм, міжнародних договорів та законодавства України.

-22- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Частину першу статті 10 після слова "зв'язку" доповнити словами "в межах своїх повноважень"; слова "міжнародного" та "міжнародних договорів" вилучити.

Враховано

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері конфіденційного зв'язку в межах своїх повноважень може брати участь у науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах співробітництва з питань конфіденційного зв'язку відповідно до державних програм та законодавства України.
45.
Міжнародне співробітництво у сфері конфіденційного зв'язку здійснюється на основі законодавства та відповідних міжнародних договорів України.


Міжнародне співробітництво у сфері конфіденційного зв'язку здійснюється на основі законодавства та відповідних міжнародних договорів України.
46.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
-23- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Частину третю статті 10 подати частиною другою статті 3, що буде логічно.
Враховано

47.
Стаття 11. Прикінцеві положення


Стаття 11. Прикінцеві положення
48.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
49.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
-24- Н.д.У. Гаврилов І.О. (Р.к. № 386)
У чинному законодавстві термін "спеціальні системи зв'язку" застосовується лише щодо державної системи урядового зв'язку. Таким чином, шляхом незначних змін подвійне призначення перенесене на державну систему урядового зв'язку.
Враховано
Дається більш широке визначення мережі спеціального зв'язку. Воно поширюється на всі мережі, які забезпечують обмін інформації з обмеженим доступом.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
50.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
51.
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
52.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
53.-25- Н.д.У. Сінченко С.Г.(Р.к. № 298)
Прикінцеві положення доповнити новим пунктом 3 наступного змісту:
"3. Статтю 1 Закону України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст.143; 2000 р., N 41, ст. 341) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацем такого змісту:
" мережа спеціального зв'язку - мережа зв'язку, яка забезпечує обмін інформацією з обмеженим доступом.
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять третім."


Враховано


3. Статтю 1 Закону України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст.143; 2000 р., N 41, ст. 341) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацем такого змісту:
" мережа спеціального зв'язку - мережа зв'язку, яка забезпечує обмін інформацією з обмеженим доступом."
У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять третім.
54.

-26- Н.д.У. Манчуленко Г.М. (Р.к.№ 330)
Пункт 2 статті 11 доповнити новим абзацем такого змісту:
"Кабінету Міністрів України завершити розгортання Національної системи конфіденційного зв'язку до 01.01.2004 року"
Відхилено
фінансування створення Національної системи конфіденційного зв'язку можливе лише з 2003 року.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні