Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Концепція сталого розвиткуПро внесення змін і доповнень до Закону України Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Друге читання
населених пунктів
-1- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Змінити назву на "Концепцію забезпечення сталого розвитку населених пунктів"

Відхилено

Проект
Концепція сталого розвиткуПро внесення змін і доповнень до Закону України Кабінет Міністрів УкраїниКомітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Друге читання
населених пунктів
1.
2.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Ця Концепція визначає основні напрями державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів, правові та економічні шляхи їх реалізації. Концепцію розроблено на засадах Конституції України стосовно територіального устрою України, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, прав громадян, а також відповідно до законодавства і з урахуванням умов соціально-економічного розвитку, історичних, санітарно-гігієнічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей регіонів України.

-2- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Викласти в редакції: "Концепція сталого розвитку населених пунктів (далі -Концепція) визначає" і далі за текстом.
Після слів "прав громадян" викласти в редакції: "з урахуванням Концепції державної житлової політики, Концепції державної промислової політики, Концепції соціального забезпечення населення України" і далі за текстом.


ВрахованоРозділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Концепція сталого розвитку населених пунктів (далі - Концепція) визначає основні напрями державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів, правові та економічні шляхи їх реалізації. Концепцію розроблено на засадах Конституції України стосовно адміністративно-територіального устрою України, повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, прав громадян з урахуванням Концепції державної житлової політики, Концепції державної промислової політики, Концепції соціального забезпечення населення України, а також відповідно до законодавства і з урахуванням умов соціально-економічного розвитку, історичних, санітарно-гігієнічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей регіонів України.


-3- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Концепцію розроблено на засадах Конституції України стосовно адміністративно-територіального устрою України, Концепції сталого розвитку Людства, розробленої під егідою ООН, Програми "Україна-2010", повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування, прав громадян та з урахуванням природних, соціальних, економічних, санітарно-гігієнічних, екологічних особливостей регіонів України".

Враховано частково


3.

-4- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)

Доповнити абзацем: "Мета Концепції - забезпечення виходу з кризи і створення умов для сталого розвитку населених пунктів у період, на який розрахована Концепція"

Враховано


Мета Концепції - забезпечення виходу з кризи і створення умов для сталого розвитку населених пунктів у період, на який розрахована Концепція
4.
Сталий розвиток населених пунктів - це збалансоване формування міських і сільських поселень, спрямоване на створення повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення культурної спадщини.
-5- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Сталий розвиток населених пунктів - це соціально-, економічно і екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень, спрямований на розширене відтворення їх економічного потенціалу, покращення якості життя населення, покращення стану оточуючого середовища на основі раціонального використання всіх складових інтегрального потенціалу (природо- і трудоресурсного, виробничого, науково-технічного, інтелектуального тощо), техніко-технологічного переозброєння та реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, комунікаційно-інформаційної, екологічної інфраструктури, поліпшення стану природного середовища, збереження біологічного різноманіття та культурної спадщини".
Враховано частково

Сталий розвиток населених пунктів - це соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток міських і сільських населених пунктів, спрямований на створення їх економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних тощо), технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини.

5.
Концепція є основою для розроблення відповідних нормативно-правових актів і програм соціально-економічного розвитку населених пунктів, забезпечення скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розв'язання практичних завдань на державному, регіональному і місцевому рівні.


Концепція є основою для розроблення відповідних нормативно-правових актів і програм соціально-економічного розвитку населених пунктів, забезпечення скоординованої діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з розв'язання практичних завдань на державному, регіональному і місцевому рівні.
6.
Положення Концепції відповідають принципам, проголошеним у заключних документах Конференції Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (ХАБІТАТ-II), яка відбулася в 1996 році у м. Стамбулі (Туреччина), та рекомендаціям Європейської економічної комісії ООН.
-6- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Положення Концепції відповідають принципам, проголошеним в Порядку денному на ХХІ століття," і далі за текстом.
Враховано
Концепція розроблена з урахуванням принципів, проголошених в Порядку денному на ХХІ століття, у заключних документах Конференції Організації Об'єднаних Націй з населених пунктів (ХАБІТАТ-II), яка відбулася в 1996 році у м. Стамбулі (Туреччина), та рекомендацій Європейської економічної комісії ООН.
7.
Концепція розрахована на довгостроковий період (15 - 20 років).


Ця Концепція розрахована на довгостроковий період (15 - 20 років).
8.
2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ


Розділ 2. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
9.
На сьогодні розвиток населених пунктів характеризується інтенсивною урбанізацією та концентрацією промисловості у великих містах, уповільненим розвитком малих міст, селищ і сіл. Це є наслідком централізації економічної політики, що призвела до певних деформацій у розвитку поселень, погіршення життєвого середовища.

-7- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "На сьогодні розвиток населених пунктів України характеризується великими відмінами в рівнях їх соціально-економічного розвитку, його неузгодженістю з містобудівництвом, відсутністю його чіткої, узгодженої із загальнодержавною, стратегії тощо. Спостерігається надмірна концентрація населення і виробництва у великих містах, неефективний, уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ і сіл. Це є наслідком неефективної державної регіональної політики, що призвела до великих територіальних диспропорцій економічного ландшафту країни, суттєвих недоліків в територіальній організації суспільства, в системі поселень. Це позначилось на погіршенні демографічної ситуації в країні, стану зайнятості, зниженні якості життя населення, певною мірою зумовило занепад сільської місцевості. В Усіх областях України посилюються процеси депопуляції населення, яке скоротилося з 1991 р. майже на 2 млн. чол.
Погіршується стан житлово комунального господарства, санітарно-гігієнічна та епідеміологічна ситуація, особливо у великих містах".

Враховано

На сьогодні розвиток населених пунктів України характеризується великими відмінами в рівнях їх соціально-економічного розвитку, неузгодженістю містобудівного законодавства з рядом законодавчих та інших нормативно-правових актів, недостатньо чітко визначеною загальнодержавною стратегією. Спостерігається надмірна концентрація населення і виробництва у великих містах, неефективний, уповільнений розвиток більшості середніх і малих міст, селищ і сіл. Це є наслідком надмірного втручання держави до регіональної політики протягом довготривалого періоду, що призвело до великих територіальних диспропорцій економічного розвитку країни, суттєвих недоліків в територіальній організації суспільства, в системі поселень. Це позначилось на погіршенні демографічної ситуації в країні, стану зайнятості, зниженні якості життя населення, певною мірою зумовило занепад сільської місцевості. В усіх областях України посилюються процеси депопуляції населення, чисельність якого починаючи з 1991 року постійно скорочується.
Погіршується стан житлово-комунального господарства, санітарно-гігієнічна та епідеміологічна ситуація, особливо у великих містах.
10.


Чисельність населення України з 1992 року скоротилася на 1,6 млн. чоловік і продовжує зменшуватися.
-8- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
цифру 1,6 млн. вилучити, або дати більш конкретну цифру з посиланням на офіційні матеріали.
Враховано
у попередньому пункті

11.
Капітальні вкладення в розвиток населених пунктів за цей період зменшились у 11,3, а у житлове будівництво - в 4,5 раза. Обсяги введення в експлуатацію нових та відремонтованих житлових будинків скоротилися в 2,3 раза. При цьому показник середньої забезпеченості житлом в Україні становить 20 кв. метра на одну особу, що у 2 - 2,5 рази менше, ніж у західноєвропейських країнах.Зменшуються обсяги капітальних вкладень в розвиток населених пунктів, житлове будівництво, введення в експлуатацію нових та відремонтованих житлових будинків. Показник середньої забезпеченості житлом в України у 2 - 2,5 рази менший, ніж у західноєвропейських країнах.
12.
Водночас спостерігається тенденція збільшення загальної площі територій населених пунктів. При цьому землі використовуються нераціонально. Значні площі зайняті під складування відходів виробництва (відвальними породами, шламонакопичувачами), під сміттєзвалища тощо. Здебільшого неефективно використовуються землі, відведені під об'єкти промисловості, транспорту, енергетики, а також землі рекреаційного призначення. Через недостатність коштів державного та місцевих бюджетів майже припинено розроблення і коригування генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, яка є основою для вирішення питань щодо забезпечення раціонального використання територій.

-9- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Через погіршення стану всіх компонентів природних ландшафтів, порушенню основних соціально-економічних функцій цих ландшафтів, активізації несприятливих природно-техногенних процесів та вичерпанню екологічної ємності природних ландшафтів в цілому під загрозою опиняється екологічна безпека функціонування багатьох населених пунктів.
Так, нераціональне господарське освоєння територій, лісовикористання, штучне обводнення грунтів призвели до активізації повеней, процесів зсуву і осідання, підтоплення і засолення значних територій і, одночасно, до зникнення майже 1000 малих річок України."
Враховано

Водночас спостерігається тенденція збільшення загальної площі територій населених пунктів. При цьому землі використовуються нераціонально. Значні площі зайняті під складування відходів виробництва (відвальними породами, шламонакопичувачами), під сміттєзвалища тощо. Здебільшого неефективно використовуються землі, відведені під об'єкти промисловості, транспорту, енергетики, а також землі рекреаційного призначення. Через недостатність коштів державного та місцевих бюджетів майже припинено розроблення і коригування генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, яка є основою для вирішення питань щодо забезпечення раціонального використання територій.
Через погіршення стану всіх компонентів природних ландшафтів, порушенню основних соціально-економічних функцій цих ландшафтів, активізації несприятливих природно-техногенних процесів та вичерпанню екологічної ємності природних ландшафтів в цілому під загрозою опиняється екологічна безпека функціонування багатьох населених пунктів.

13.
Крім складних фізико-геологічних та інших природних умов, характерних для більшої частини території України, у зв'язку з негативними наслідками техногенної діяльності ускладнюються проблеми безпечного функціонування населених пунктів. Так, штучне обводнення грунтів призводить до активізації процесів їх зсуву і осідання, підтоплення значних територій. Це спричиняє до пошкодження та руйнування будівель і споруд, людських жертв.


Так, нераціональне господарське освоєння територій, лісовикористання, штучне обводнення грунтів призвели до активізації повеней, процесів зсуву і осідання, підтоплення і засолення значних територій і, одночасно, до зникнення майже 1000 малих річок України.

14.
Майже четверта частина інженерних мереж і комунікацій перебуває в незадовільному стані. Ситуація ускладнюється ще й тому, що всі види планово-запобіжного ремонту через відсутність коштів виконуються несвоєчасно і в недостатньому обсязі.


Майже четверта частина інженерних мереж і комунікацій перебуває в незадовільному стані. Ситуація ускладнюється ще й тому, що всі види планово-запобіжного ремонту через відсутність коштів виконуються несвоєчасно і в недостатньому обсязі.
15.
Недосконалість промислових технологій, системи вилучення, переробки та знешкодження відходів, зношеність інженерної інфраструктури призводить до значного забруднення атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів, погіршення загального санітарно-гігієнічного стану довкілля.
-10- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Недосконалість промислових технологій, систем землекористування, невідповідність потребам виробництва екологічної інфраструктури, систем вилучення, переробки і знешкодження відходів, відсутність зворотнього водоспоживання на промислових підприємствах, зношення інженерної інфраструктури призводить до значного забруднення атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, погіршення екологічної ситуації не тільки суходолу, але й Чорного і Азовського моря."

Враховано
Недосконалість промислових технологій, систем землекористування, невідповідність потребам виробництва екологічної інфраструктури, систем вилучення, переробки і знешкодження відходів, відсутність зворотнього водоспоживання на промислових підприємствах, зношення інженерної інфраструктури призводить до значного забруднення атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів, погіршення загального санітарно-гігієнічного стану та екологічної ситуації не тільки суходолу, але й Чорного і Азовського морів.
16.
Основними причинами, що перешкоджають забезпеченню сталого розвитку населених пунктів, є нестабільність соціально-економічних умов розвитку країни на перехідному етапі, недосконалість законодавчого і нормативного забезпечення правових, організаційних, економічних засад діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб щодо формування повноцінного життєвого середовища.

-11- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Основними причинами, що перешкоджають нарощуванню соціально-економічному потенціалу населених пунктів, їх збалансованому соціально-економічному і екологічному розвитку є соціально-політична нестабільність в країні, відсутність до останнього часу науково-обгрунтованої, чітко визначеної стратегії її сталого розвитку, ефективного реформування економіки та її державного регулювання, формування адекватного умовам ринку фінансового, правового, інформаційно-комунікаційного простору, недосконалість правових, організаційних, економічних засад функціонування владних структур державного і місцевого рівня тощо."

Враховано частково

Основними причинами, що перешкоджають забезпеченню збалансованого сталого розвитку населених пунктів, є нестабільність соціально-економічних умов в державі на перехідному етапі, відсутність науково обгрунтованої, чітко визначеної стратегії її сталого розвитку, ефективного реформування економіки та її державного регулювання, недосконалість законодавчого і нормативного забезпечення формування адекватного умовам ринку фінансового, правового, інформаційно-комунікаційного простору, недосконалість правових, організаційних, економічних засад діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб щодо формування повноцінного життєвого середовища.


17.
2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

-12- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Порядковий номер розділу замінити цифрою "3".
Враховано

Розділ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

18.
Основними напрямами державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів є:

-13- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Викласти в редакції: "Основними напрямами державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів є розробка і реалізація стратегії сталого соціально-економічно і екологічно збалансованого розвитку населених пунктів, яка б виходила із загальнодержавної стратегії сталого розвитку і передбачала:"
ВідхиленоОсновними напрямами державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів є:

19.


узгодженість соціального, економічного, містобудівельного і екологічного аспектів розвитку населених пунктів та оточуючих територій;
Враховано

узгодженість соціального, економічного, містобудівного і екологічного аспектів розвитку населених пунктів та оточуючих територій;

20.

структурно-технологична перебудова промисловості населених пунктів та її технічне переоснащення;
Враховано у частині удосконалення вироб-ничої інфраструктури (п.111)

21.

деконцентрація виробництва у великих містах та рахунок винесення філіалів, цехів, дочірніх фірм у прилеглі до них малі міста, селища міського типу;
Враховано у частині удосконалення вироб-ничої інфраструктури (п.112)

22.

активний соціально-економічний розвиток середніх, малих міст і селищ шляхом ефективного використання їх інтегрального потенціалу, оновлення економічної бази їх розвитку в разі вибуття (банкрутства) містопрофілюючих підприємств;
Враховано у частині удосконалення виробничої інфраструктури (п.113)

23.

розвиток на основі середніх і малих міст нових форм територіальної організації виробництва: прикордонних виробничих комплексів, морегосподарських комплексів тощо;
Враховано у частині удосконалення виробничої інфраструктури (п.114)

24.

підсилення фінансового забезпечення сталого розвитку населених пунктів за рахунок довгострокових кредитів комерційних банків, активізації діяльності інвестиційних фондів, переходу від сертифікатної до грошової приватизації;
Враховано у частині удосконалення виробничої інфраструктури (п.115)

25.

залучення інвестицій у виробничу ланку населених пунктів за рахунок їх включення до інвестиційних проектів державного і регіонального значення;
Враховано у частині удосконалення виробничої інфраструктури (п.116)

26.

нарощування виробництва експортної та імпортозамінюючої конкурентоспроможної продукції" і далі за текстом.
Враховано у частині удосконалення виробничої інфраструктури (п.117)

27.
раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення;раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних ресурсів, створення умов для їх відновлення;

28.
удосконалення соціальної інфраструктури населених пунктів з метою створення умов для розвитку дошкільного виховання, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і відпочинку, поліпшення демографічної ситуації;
-14- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слова "охорони здоров'я" переставити за слова "фізичної культури".
Враховано частково

удосконалення соціальної інфраструктури населених пунктів з метою створення умов для розвитку дошкільного виховання, освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і відпочинку, поліпшення демографічної ситуації;
29.
підвищення рівня забезпеченості житлом виходячи з потреб і можливостей різних верств населення, гарантованого забезпечення
житлом соціально незахищених громадян;підвищення рівня забезпеченості житлом, виходячи з потреб і можливостей різних верств населення, гарантованого забезпечення
житлом соціально незахищених громадян;

30.
збереження і ефективна експлуатація існуючого житлового фонду, інших будинків і споруд, реконструкція та модернізація застарілої забудови з дотриманням соціальних стандартів і санітарно-гігієнічних умов;

-15- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слово "ефективна" замінити на "раціональна"
Враховано


збереження і раціональна експлуатація існуючого житлового фонду, інших будинків і споруд, реконструкція та модернізація застарілої забудови з дотриманням державних соціальних стандартів і санітарно-гігієнічних умов;

31.
удосконалення виробничої інфраструктури з підвищенням її економічної ефективності і соціальним спрямуванням, створенням належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності, забезпеченням продуктивної зайнятості населення, збереженням кадрового та науково-технічного потенціалу, стимулюванням роботи із створення нових робочих місць;

-16- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
викласти в редакції: "удосконалення виробничої інфраструктури з забезпеченням її економічної ефективності і соціальним спрямуванням, створенням належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності для продуктивної зайнятості населення, з відновленням кадрового та наукового потенціалу, достатньої кількості робочих місць"

Враховано

удосконалення виробничої інфраструктури з забезпеченням її економічної ефективності і соціальним спрямуванням, створенням належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності для продуктивної зайнятості населення, з відновленням кадрового та наукового потенціалу, створення достатньої кількості робочих місць;
32.
удосконалення транспортної інфраструктури, зокрема розвиток усіх видів пасажирського транспорту загального користування, поліпшення міського та міжміського сполучення, особливо сільських поселень з міськими та між собою;

-17- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слово "поліпшення" замінити на "забезпечення потреб", слово "особливо" вилучити.
Враховано редакційно

удосконалення транспортної інфраструктури, зокрема розвиток усіх видів пасажирського транспорту загального користування, забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами;

33.
розвиток інженерної інфраструктури (впровадження нових технологій, мереж і споруд енергопостачання, теплозабезпечення, водопостачання, каналізації), впровадження енергозберігаючих систем інженерно-технічного забезпечення населених пунктів;


розвиток інженерної інфраструктури (впровадження нових технологій, мереж і споруд енерго-, тепло-, водопостачання, каналізації), впровадження енергозберігаючих систем інженерно-технічного забезпечення населених пунктів;

34.
забезпечення державного регулювання процесу планування і забудови населених пунктів шляхом розроблення генеральних планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови, здійснення контролю за їх реалізацією (з урахуванням державних, суспільних і приватних інтересів);


забезпечення державного регулювання планування і забудови населених пунктів шляхом розроблення генеральних планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови, здійснення контролю за їх реалізацією (з урахуванням державних, суспільних і приватних інтересів);
35.
сприяння розвитку національних особливостей містобудування та архітектури; охорона та раціональне використання пам'яток культурної спадщини;


сприяння розвитку національних особливостей містобудування та архітектури; охорона та раціональне використання пам'яток історії та культури;
36.
формування повноцінного життєвого середовища, збалансування соціально-економічного розвитку поселень і прилеглих до них територій;формування повноцінного життєвого середовища, збалансування соціально-економічного розвитку населених пунктів і прилеглих до них територій;
37.

-18- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацем: "підтримка села з метою скорочення обсягів подальшої урбанізації та запобігання створенню критичної диспропорції між кількістю населення в містах і селах".

Враховано частково

підтримка сільських населених пунктів з метою запобігання критичної урбанізації та критичної диспропорції між кількістю населення в містах і селах;
38.
поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров'я людини умов, удосконалення системи збирання, вилучення, переробки та знешкодження побутових і промислових відходів;

-19- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слова "удосконалення системи" замінити на "налагодження сучасних систем"
Враховано частково

поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, створення безпечних для життя і здоров'я людини умов, впровадження сучасних систем збирання, вилучення, переробки та знешкодження побутових і промислових відходів;

39.
забезпечення захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків;забезпечення захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків;

40.
сприяння науковим дослідженням, спрямованим на вирішення соціально-економічних, екологічних та інших питань сталого розвитку населених пунктів;

-20- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
викласти в редакції: "проведення наукових досліджень, сприяючих вирішенню соціально-економічних, екологічних та інших питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів"

Враховано

проведення наукових досліджень, що сприяють вирішенню соціально-економічних, екологічних та інших питань забезпечення сталого розвитку населених пунктів;

41.
створення інформаційних систем для забезпечення використання наукових досліджень, статистичних та інших даних про населені пункти, передового досвіду щодо забезпечення їх сталого розвитку;
-21- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слова "для забезпечення використання" замінити "по використанню"
Враховано

створення інформаційних систем по використанню наукових досліджень, статистичних та інших даних про населені пункти, передового досвіду щодо забезпечення їх сталого розвитку;

42.
здійснення міжнародного співробітництва щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів;удосконалення законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів з питань регулювання планування і забудови населених пунктів, реформування соціальної, житлової, інвестиційної політики, землекористування, охорони довкілля, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб у сфері забезпечення сталого розвитку населених пунктів;

43.
удосконалення існуючого законодавства та розроблення нових нормативно-правових актів з питань регулювання планування і забудови населених пунктів, реформування соціальної, житлової, інвестиційної політики, землекористування, охорони довкілля, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадян і юридичних осіб у сфері забезпечення сталого розвитку населених пунктів.
здійснення міжнародного співробітництва щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів.

44..

3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ


Розділ 4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
45.
Забезпечення раціонального використання природних ресурсів
-22- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Доповнити пункти та змінити їх послідовність таким чином:
"1. Забезпечення стратегічно важливих суспільно-природних рівноваг.
2. Раціональне використання природних ресурсів (включаючи земельні).
3. Зміцнення економічної бази (чи потенціалу) населених пунктів.
4. Поліпшення соціальних умов життєдіяльності населення.
5. Формування повноцінного, сприятливого для життєдіяльності людини середовища у населених пунктах."
Відхилено


1. Забезпечення раціонального використання природних ресурсів
46.
Для забезпечення раціонального використання природних ресурсів:


Для забезпечення раціонального використання природних ресурсів:

47.
розробляються загальнодержавні, регіональні та місцеві програми, які визначають цілі, завдання, джерела фінансування, терміни та виконавців комплексу відповідних заходів;

-23- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
після слова "завдання" додати "їх обсяги"
Враховано

розробляються загальнодержавні, регіональні та місцеві програми, які визначають цілі, завдання, джерела і обсяги фінансування, терміни та виконавців комплексу відповідних заходів;

48.
забудова міст, селищ і сіл здійснюється відповідно до затверджених генеральних планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови.забудова міст, селищ і сіл здійснюється відповідно до затверджених генеральних планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови.

49.

-24- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацом:
"Перегляд генеральних планів і формування комплексних програм забудови міст та інших населених пунктів здійснюється з урахуванням нових видів і методів спорудження житла, в тому числі малоповерхового, індивідуального (садибного)".
Враховано

Перегляд генеральних планів і формування комплексних програм забудови міст та інших населених пунктів здійснюється з урахуванням нових видів і методів спорудження житла, в тому числі малоповерхового, індивідуального (садибного)
50.
Для забезпечення раціонального використання земель населених пунктів і прилеглих до них територій відповідно до законодавства:Для забезпечення раціонального використання земель населених пунктів і прилеглих до них територій відповідно до законодавства:
51.
вживаються заходи для прискорення земельної реформи (з урахуванням обмежень стосовно земель, які не підлягають приватизації);
-25- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Викласти в редакції: "вживаються заходи для суворого дотримання відповідних законів"

Відхилено

впроваджуються та удосконалюються системи землекористування, комплексної меліорації земель, спрямовані на підвищення якості земель та збереження родючості;
вживаються заходи для прискорення земельної реформи (з урахуванням обмежень стосовно земель, які не підлягають приватизації);
52.
приватизація земель здійснюється на основі затвердженої містобудівної документації, планів земельно-господарського устрою та з урахуванням державних, суспільних і приватних інтересів;

-26- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
перед словом "приватизація" додати "передбачувана законом"
Відхилено

приватизація земель здійснюється на основі затвердженої містобудівної документації, планів земельно-господарського устрою та з урахуванням державних, суспільних і приватних інтересів;

53.
вибір, вилучення (викуп), надання у власність або користування (в оренду) земельних ділянок проводиться з визначенням планувальних та інших обмежень стосовно їх використання відповідно до генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, планів земельно-господарського устрою, місцевих правил забудови з урахуванням існуючої кадастрової інформації;

-27- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
після слів "(в оренду) додати "призначених для забудови та присадибних"
Враховано частково

вибір, вилучення (викуп), надання у власність або користування (в оренду) призначених для забудови та іншого використання земельних ділянок проводиться з визначенням встановлених законодавством обмежень обмежень стосовно їх використання відповідно до генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, планів земельно-господарського устрою, місцевих правил забудови з урахуванням існуючої кадастрової інформації;
54.

-28- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацем: "визначення перспективних зон обов'язкового резервування земель в приміських зонах для житлового будівництва".
Враховано


визначаються перспективні зони обов'язкового резервування земель в приміських зонах для житлового будівництва;
55.
створюється система захисту майнових прав громадян і юридичних осіб на нерухоме майно та на відповідні земельні ділянки;


створюється система захисту майнових прав фізичних і юридичних осіб на нерухоме майно та на відповідні земельні ділянки;
56.
забезпечується державний контроль за забудовою та іншим використанням територій.

-29- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Викласти в редакції: "забезпечується державний контроль за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів".

Враховано частково

забезпечується державний контроль за забудовою та іншим використанням територій відповідно до затвердженої містобудівної документації, дотриманням містобудівного, земельного та природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворенням лісів;
57.

-30- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацем: "проводяться заходи економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель з метою підвищення зацікавленості власників і землекористувачів у збереженні і відтворенні плодючості грунтів, на захист земель від негативних наслідків виробничої діяльності".

Враховано

проводяться заходи економічного стимулювання раціонального використання і охорони земель з метою підвищення зацікавленості власників і землекористувачів у збереженні і відтворенні родючості грунтів, на захист земель від негативних наслідків виробничої діяльності.
58..

-31- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацем: "Система раціонального використання земель повинна мати природоохоронний, ресурсозберігаючий, відновлюваний характер і передбачає збереження грунтів, обмеження негативного впливу на них, а також на рослинний і тваринний світ, геологічні породи, водні джерела та інші компоненти навколишнього середовища".

Відхилено
викладено у попередніх пунктах

59.

-32- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Доповнити абзацами:


60.

"впровадження комплексних землемеліорацій, удосконалення систем землекористування, спрямованих на підвищення якості земель та збереження родючості;
Враховано редакційно

61.

розширення системи приміських природоохоронних територій з подвійною функцією: як легенів міст та зон короткочасового відпочинку."
Враховано
у частині "раціонального використання рекреаційних ресурсів"

62.

-33- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
доповнити частиною:


63.

"Для раціонального використання мінеральних ресурсів, особливо тих, джерела яких в прилеглих до міста територіях виступають як база для розвитку містоформуючих виробництв, експортних виробництв тощо забезпечується:
Враховано частково

Для раціонального використання мінеральних ресурсів, особливо тих, джерела яких в прилеглих до міста територіях виступають як база для розвитку містоформуючих виробництв, експортних виробництв тощо, забезпечується:
64.

більш повний видобуток корисних копалин з надр;


65.

більш повне вилучення корисного компоненту (чи компонентів) з копалин;


66.

комплексне використання родовищ мінеральної сировини, включаючи так звані породи вскриті;

комплексне використання родовищ мінеральної сировини, включаючи так звані породи вскриті;
67.

розвиток на цій базі максимально повного і ефективного за структурою виробничого комплексу у складі не тільки видобуваючих, збагачуючих, супутніх, але й виробництв кінцевої продукції;

розвиток на цій базі максимально повного і ефективного за структурою виробничого комплексу у складі не тільки видобуваючих, збагачуючих, супутніх, але й виробництв кінцевої продукції;
68.

максимально повне використання відходів промислового виробництва, які вже давно кваліфікуються як важливі природно-техногенні ресурси."

максимально повне використання відходів промислового виробництва, вторинної сировини.
69.

Для забезпечення раціонального використання рекреаційних ресурсів:


Для забезпечення раціонального використання рекреаційних ресурсів:
70.
проводиться інвентаризація рекреаційного фонду України з визначенням його частини, яка може підлягати сертифікації за міжнародними вимогами і використовуватися для вітчизняного та іноземного туризму (у тому числі сільського);
-34- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
після слів "за міжнародними вимогами" додати "відповідно до законів України"
Відхилено

проводиться інвентаризація рекреаційного фонду України з визначенням його частини, яка може підлягати сертифікації за міжнародними вимогами і використовуватися для вітчизняного та іноземного туризму (у тому числі сільського);
71.
визначаються території земель історико-культурного призначення, цінних джерел мінеральних вод та покладів лікувальних грязей, цінних ландшафтів, рекреаційні ресурси в межах населених пунктів і на прилеглих до них територіях, інші цінні природні території та об'єкти; встановлюється та забезпечується відповідний режим їх використання;

-35- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
після слів "мінеральних вод" додати "ропи озер"
Враховано

визначаються території земель історико-культурного призначення, цінних джерел мінеральних вод, ропи озер та покладів лікувальних грязей, цінних ландшафтів, рекреаційні ресурси в межах населених пунктів і на прилеглих до них територіях, інші цінні природні території та об'єкти; встановлюється та забезпечується відповідний режим їх використання;

72.
створюються округи санітарної охорони в межах курортів для забезпечення збереження курортологічних ресурсів, їх охорони від забруднення, пошкодження та передчасного виснаження;


створюються округи санітарної охорони в межах курортів для забезпечення збереження курортологічних ресурсів, їх охорони від забруднення, пошкодження та передчасного виснаження;
73.розширюється система приміських природоохоронних територій з подвійною функцією: як легенів міст та зон короткочасного відпочинку;

74.
враховуються вимоги та умови щодо розвитку і охорони рекреаційних ресурсів під час планування і забудови населених пунктів.

-36- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
після слова "враховуються" додати "законодавчі"
Відхилено

враховуються вимоги та умови щодо розвитку і охорони рекреаційних ресурсів під час планування і забудови населених пунктів.

75.
Поліпшення соціальних умов життя населення


2. Поліпшення соціальних умов життя населення
76.
Для поліпшення соціальних умов життя населення:Для поліпшення соціальних умов життя населення:
77.
удосконалюються соціальні стандарти щодо рівня та якості життя, забезпечується рівний доступ до соціальних послуг усіх верств населення;


удосконалюються державні соціальні стандарти щодо рівня та якості життя, забезпечується рівний доступ до соціальних послуг усіх верств населення;
78.
розробляються та реалізуються загальнодержавні, регіональні та місцеві програми поступового реформування системи соціального обслуговування;


розробляються та реалізуються державні, регіональні та місцеві програми поступового реформування системи соціального обслуговування;

79.
забезпечується розвиток мережі закладів та установ дошкільного виховання, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і відпочинку з дотриманням нормативних показників соціальних стандартів та з урахуванням місцевих соціально-економічних і демографічних умов;
-37- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слово "соціально-економічних" замінити на словосполучення "соціальних потреб"
Відхилено

забезпечується розвиток мережі закладів та установ дошкільного виховання, освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і відпочинку з дотриманням нормативних показників державних соціальних стандартів та з урахуванням місцевих соціально-економічних і демографічних умов;
80.
підтримується відкриття та утримання державних установ і навчальних закладів для соціально незахищених верств населення (інвалідів, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах);


підтримується створення та утримання державних установ і навчальних закладів для соціально незахищених верств населення (інвалідів, дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися у загальноосвітніх навчальних закладах);
81.
створюються умови для розвитку об'єктів торговельно-побутового обслуговування населення різних форм власності;створюються умови для розвитку об'єктів торговельно-побутового обслуговування населення різних форм власності;

82.

-38- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацами:
Відхилено


83.

"проводяться комплексні заходи по зменшенню безробіття;


84.

забезпечується більш ефективна реалізація передбачених законодавством гарантій для соціально незахищених верств населення;


85.

вирішуються відповідно до законодавства питання про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;


86.

вживаються заходи щодо соціального захисту молоді, покращення демографічної ситуації в країні;


87.

створюються програми захисту населення у випадках стихійного лиха з урахуванням географічних, геологічних та інших особливостей населених пунктів;


88.

вирішуються у відповідності із законодавством питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством".


89.
здійснюються заходи відповідно до Концепції соціального забезпечення населення України.


здійснюються заходи, передбачені Концепцією соціального забезпечення населення України.
90.
Забезпечення населення житлом4. Забезпечення населення житлом
91.
Для забезпечення населення житлом, поліпшення умов його проживання та сталого функціонування житлово-комунального господарства:Для забезпечення населення житлом, поліпшення умов його проживання та сталого функціонування житлово-комунального господарства:

92.
створюються правові, організаційні та економічні умови для збільшення обсягів житлового будівництва, реконструкції та модернізації житлового фонду старої забудови;
-39- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Слово "реконструкції" замінити словом "ремонту".
Враховано частково
створюються правові, організаційні та економічні умови для збільшення обсягів житлового будівництва, реконструкції, ремонту та модернізації житлового фонду старої забудови;
93.
впроваджуються ринкові засади житлового будівництва, реконструкції та модернізації житлового фонду, його утримання і обслуговування;
-40- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
після "реконструкції" додати "ремонту"

Враховано


впроваджуються ринкові засади та ефективні форми організації житлового будівництва, реконструкції, ремонту та модернізації житлового фонду, його утримання і обслуговування;


-41- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Викласти в редакції: "впроваджуються різні засади та ефективні форми організації житлового будівництва, реконструкції та модернізації житлового фонду, його утримання і обслуговування"

Враховано частково


94.

-42- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацем: "удосконалюється система інвестування житлового будівництва".
Враховано

удосконалюється система інвестування житлового будівництва;
95.
створюються умови для задоволення житлових потреб різних верств населення з урахуванням їх можливостей, гарантованого забезпечення житлом соціально незахищених громадян, зокрема розробляються та реалізуються державна, регіональні та місцеві програми забезпечення громадян житлом;


створюються умови для задоволення житлових потреб різних верств населення з урахуванням їх можливостей, гарантованого забезпечення житлом соціально незахищених громадян, зокрема, розробляються та реалізуються державна, регіональні та місцеві програми забезпечення громадян житлом;
96.
розробляється і впроваджується ефективний механізм фінансування (кредитування) житлового будівництва, визначається необхідна фінансово-кредитна та іпотечна інфраструктура;


розробляється і впроваджується ефективний механізм фінансування (кредитування) житлового будівництва, визначається необхідна фінансово-кредитна та іпотечна інфраструктура;
97.
впроваджуються прогресивні архітектурно-планувальні, конструктивні та інженерні рішення у проекти житлових будинків з метою підвищення їх експлуатаційних якостей, зменшення вартості будівництва;впроваджуються прогресивні архітектурно-планувальні, конструкторські та інженерні рішення при проектуванні житлових будинків з метою підвищення їх експлуатаційних якостей, зменшення вартості будівництва;

98.

-43- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацом: "змінюється стратегія містобудування в напрямі розширення обсягів спорудження більш комфортного житла, малоповерхових будинків садибного типу, розвитку малих і середніх населених пунктів".

Враховано

змінюється стратегія містобудування в напрямі розширення обсягів спорудження більш комфортного житла, малоповерхових будинків садибного типу, розвитку малих і середніх населених пунктів;
99.
вживаються заходи до поступового перетворення дачних масивів у житлові із створенням відповідної соціальної, транспортної, інженерної інфраструктури;
-44- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Абзац вилучити.

Враховано


100.
здійснюється структурна перебудова та переорієнтація виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням енерго- і ресурсозберігаючих технологій, застосуванням місцевих будівельних матеріалів та ефективних конструкцій;


здійснюється структурна перебудова та переорієнтація виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням енерго- і ресурсозберігаючих технологій, застосуванням місцевих будівельних матеріалів та ефективних конструкцій;
101.
проводиться реформування житловокомунального господарства та удосконалюється система надання і оплати житлово-комунальних послуг;

-45- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
викласти в редакції: "проводиться вдосконалення житлово-комунального господарства та поліпшується система надання і оплати житлово-комунальних послуг".

Враховано


проводиться вдосконалення житлово-комунального господарства та поліпшується система надання і оплати житлово-комунальних послуг;
102.

-46- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Доповнити абзацами:


103.

"удосконалюється система обліку відповідно до закону житлового фонду, здійснюється контроль за його використанням та за додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності;
Враховано частково

удосконалюється система обліку жилого фонду, здійснюється контроль за його використанням;
104.

вживаються заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлового-комунального господарства, контролю за належною їх експлуатацією та організацією ними обслуговування населення;
Враховано
вживаються заходи щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлового-комунального господарства, контролю за належною експлуатацією жилого фонду та забезпеченням ними житлово-комунального обслуговування населення;
105.

запроваджується державна підтримка молоді щодо забезпечення житлом;
Враховано
запроваджується державна підтримка молоді щодо забезпечення житлом;
106.

удосконалюється законодавство з метою запобігання виникненню спорів з питань містобудування;
Враховано у розділі 5 (п. 187)

107.

здійснюється контроль за забезпеченням надійності та безпеки будинків і споруд незалежно від форм власності, особливо в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ і процесів."
Враховано у п.176

108.
здійснюються інші заходи відповідно до Концепції державної житлової політики.здійснюються інші заходи відповідно до Концепції державної житлової політики.

109.
Удосконалення виробничої інфраструктури5. Удосконалення виробничої інфраструктури

110.
Для удосконалення виробничої інфраструктури:


Для удосконалення виробничої інфраструктури:
здійснюється структурно-технологічна перебудова промислових підприємств, які знаходяться в населених пунктах та їх технічне переоснащення;
провадиться деконцентрація виробництва у великих містах за рахунок винесення філіалів, цехів, дочірніх підприєств у прилеглі до них малі міста, селища міського типу;
забезпечується активний соціально-економічний розвиток середніх, малих міст і селищ шляхом ефективного використання їх інтегрального потенціалу, оновлення економічної бази їх розвитку в разі вибуття (банкрутства) містопрофілюючих підприємств;
підтримується розвиток на основі середніх і малих міст нових форм територіальної організації виробництва: прикордонних, гірських, морегосподарських виробничих комплексів тощо;
розробляються заходи щодо фінансового забезпечення сталого розвитку населених пунктів за рахунок довгострокових кредитів комерційних банків, активізації діяльності інвестиційних фондів, залучення коштів від продажу об'єктів приватизації на аукціонах;
залучаються інвестиції у виробничу ланку населених пунктів за рахунок їх включення до інвестиційних проектів державного і регіонального значення;
нарощується виробництво експортної та імпортозамінюючої конкурентоспроможної продукції;
118.

провадиться розміщення і будівництво нових промислових об'єктів, а також реконструкція діючих підприємств, їх технологічне переоснащення, реструктуризація і диверсифікація виходячи з державних і суспільних потреб щодо раціонального використання природних, матеріальних та трудових ресурсів населеного пункту; стимулюється створення нових робочих місць;

-47- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слова " стимулюється створення нових робочих місць" замінити на "створюються нові робочі місця"
Враховано

провадиться розміщення і будівництво нових промислових об'єктів, а також реконструкція діючих підприємств, їх технологічне переоснащення, реструктуризація і диверсифікація виходячи з державних і суспільних потреб щодо раціонального використання природних, матеріальних та трудових ресурсів населеного пункту; створюються нові робочі місця;

119.
забезпечується виведення з експлуатації шкідливих виробництв, морально і фізично застарілих технологій, основних фондів та обладнання з урахуванням вимог державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм;
-48- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
після слова "норм" додати "правил і стандартів"

Враховано
забезпечується виведення з експлуатації шкідливих виробництв, морально і фізично застарілих технологій, основних фондів та обладнання з урахуванням вимог державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм, правил і стандартів;
120.

-49- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
доповнити абзацем: "поступове виведення промислових підприємств за межі населених пунктів".
Відхилено


121.
здійснюється ущільнення та зменшення площі територій промислових, комунальних та складських об'єктів шляхом впровадження раціональних планувальних рішень під час їх нового будівництва або реконструкції; вживаються заходи з рекультивації, упорядження та ефективного використання вивільнених земельних ділянок;


здійснюється ущільнення та зменшення територій промислових, комунальних та складських об'єктів шляхом впровадження раціональних планувальних рішень під час їх будівництва або реконструкції; вживаються заходи з рекультивації, упорядження та ефективного використання вивільнених земельних ділянок;
122.
здійснюються інші заходи відповідно до Концепції державної промислової політики.


здійснюються інші заходи відповідно до Концепції державної промислової політики.
123.
Розвиток транспортної інфраструктури


6. Розвиток транспортної інфраструктури
124.
Для розвитку транспортної інфраструктури:


Для розвитку транспортної інфраструктури:
125.
удосконалюється вулично-дорожня мережа, оптимізується її щільність з метою підвищення пропускної спроможності, зменшення витрати часу на перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням розташування систем розселення та основних місць застосування праці, інших місцевих умов;


удосконалюється вулично-дорожня мережа, оптимізується її щільність з метою підвищення пропускної спроможності, зменшення витрат часу на перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням розташування систем розселення та основних місць застосування праці, інших місцевих умов;
126.
стимулюється розвиток пасажирського транспорту загального користування (насамперед енергозберігаючих, безпечних, екологічно чистих видів, зокрема електротранспорту), а в містах з населенням понад 1 млн. чоловік - метрополітену, швидкісного трамвая тощо;
-50- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
слово "стимулюється" замінити на "забезпечується"
Враховано

забезпечується розвиток пасажирського транспорту загального користування (насамперед енергозберігаючих, безпечних, екологічно чистих видів, зокрема електротранспорту), а в містах з населенням понад 1 млн. чоловік - метрополітену, швидкісного трамвая тощо;
127.
здійснюється поступове винесення за межі населених пунктів автомобільних (позаміських) доріг загального користування, транзитних залізничних мереж, аеропортів;


здійснюється поступове винесення за межі населених пунктів автомобільних (позаміських) доріг загального користування, транзитних залізничних мереж, аеропортів;
128.
передбачається створення при проектуванні, будівництві та реконструкції вулично-дорожньої мережі смуг для велосипедного та пішохідного руху, а також умов для пересування маломобільного населення;


передбачається створення при проектуванні, будівництві та реконструкції вулично-дорожньої мережі смуг для велосипедного та пішохідного руху, а також умов для пересування маломобільного населення;
129.
здійснюються заходи щодо влаштування місць паркування легкового автомобільного транспорту з інтенсивним використанням для цього підземного простору, вбудованоприбудованих та багатоповерхових гаражів;


здійснюються заходи щодо влаштування місць паркування легкового автомобільного транспорту з інтенсивним використанням для цього підземного простору, вбудовано-прибудованих та багатоповерхових гаражів;
130.
здійснюється державна підтримка та сприяння розвитку сучасної вулично-дорожньої мережі в сільській місцевості.


здійснюється державна підтримка та сприяння розвитку сучасної вулично-дорожньої мережі в сільській місцевості;
131.

-51- Н.д.Дорогунцов С.І. (Реєстр.картка №281)
Доповнити абзацами:


132.

"проводяться комплексні роботи щодо покращення якості доріг у населених пунктах;
Враховано

проводяться комплексні роботи щодо покращення якості доріг у населених пунктах.

133.

здійснюється розвиток залізничного, водного, автомобільного та повітряного транспорту із обов'язковим підвищенням їх комфортності та доступності широким верствам населення;
Відхилено


134.

запроваджується розгалужена сітка профільних підприємств, що спеціалізуються на виробництві й ремонтному обслуговуванні різних видів транспорту".
Відхилено


135.
Розвиток інженерної інфраструктури


8. Розвиток інженерної інфраструктури
136.
Для розвитку інженерної інфраструктури:


Для розвитку інженерної інфраструктури:
137.
удосконалюється структура паливно-енергетичного балансу населених пунктів з урахуванням регіональних ресурсів енергозабезпечення, в тому числі з використанням нетрадиційних та відновних джерел енергії (геліопаливних, вітрових, геотермальних тощо);
-52- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
після слів "в тому числі з використанням" доповнити словами: "альтернативних видів рідкого та газового палива" і далі за текстом.
Враховано

удосконалюється структура паливно-енергетичного балансу населених пунктів з урахуванням регіональних ресурсів енергозабезпечення, в тому числі альтернативних видів рідкого та газового палива, з використанням нетрадиційних та відновних джерел енергії (геліопаливних, вітрових, геотермальних тощо);
138.
впроваджуються енергозберігаючі технології для зменшення питомих витрат палива та електроенергії на вироблення одиниці продукції;впроваджуються енергозберігаючі технології для зменшення питомих витрат палива та електроенергії на вироблення одиниці продукції;

139.
скорочуються енерговитрати за рахунок проведення компактної забудови населених пунктів;


скорочуються енерговитрати за рахунок проведення компактної забудови населених пунктів;
140.
використовуються теплоефективні будівельні матеріали та конструкції;


використовуються теплоефективні будівельні матеріали та конструкції;
141.
поряд із централізованими впроваджуються надійні та економічні автономні джерела і системи тепло-, газо-, електро-, водопостачання;


поряд із централізованими впроваджуються надійні та економічні автономні джерела і системи тепло-, газо-, електро-, водопостачання;
142.
опрацьовується ефективний економічний механізм ощадливого витрачання енергоносіїв, впроваджуються новітні технології їх постачання, засоби обліку і регулювання споживання тепла, газу, електроенергії та води;


опрацьовується ефективний економічний механізм ощадливого витрачання енергоносіїв, впроваджуються новітні технології їх постачання, засоби обліку і регулювання споживання тепла, газу, електроенергії та води;
143.
ліквідується дефіцит теплових потужностей шляхом будівництва, реконструкції та модернізації існуючих систем теплопостачання із застосуванням ефективних технологій;


ліквідується дефіцит теплових потужностей шляхом будівництва, реконструкції та модернізації існуючих систем теплопостачання із застосуванням ефективних технологій;
144.
населення забезпечується достатньою кількістю питної води, яка відповідає санітарним нормам, збільшуються обсяги використання розвіданих запасів підземних вод;


населення забезпечується достатньою кількістю питної води, яка відповідає санітарним нормам, збільшуються обсяги використання розвіданих запасів підземних вод;
145..

-53- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити абзацем: "забезпечується безперебійна подача тепла, газу та електроенергії до споживачів з урахуванням специфіки весняно-літнього та осінньо-зимового періодів".

Враховано

забезпечується систематична подача тепла, газу та електроенергії до споживачів з урахуванням специфіки весняно-літнього та осінньо-зимового періодів;

146.
підвищується рівень забезпеченості населених пунктів (особливо малих міст, селищ і сіл) централізованими системами водопостачання і каналізації;

-54- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Після слова "системами" додати "газопостачання" і далі за текстом.
Враховано

підвищується рівень забезпеченості населених пунктів (особливо малих міст, селищ і сіл) централізованими системами газо-, водопостачання і каналізації, особлива увага приділяється реалізації заходів першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які користуються привізною водою;


-55- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр.картка №379)
доповнити словами: "особлива увага приділяється реалізації заходів першочергового забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які користуються привізною водою"
Враховано


147.
поступово вирівнюються потужності систем водопостачання та відведення і очищення стічних вод;


поступово вирівнюються потужності систем водопостачання та відведення і очищення стічних вод;
148.
підвищується надійність експлуатації водопровідних мереж та ефективність водопідготовки і очищення господарськопобутових і зливових стічних вод із застосуванням ефективних технічних рішень, технологій і матеріалів;


підвищується надійність експлуатації водопровідних мереж та ефективність водопідготовки і очищення господарсько-побутових і зливових стічних вод із застосуванням ефективних технічних рішень, технологій і матеріалів;
149.
здійснюються заходи щодо впровадження в населених пунктах систем окремого водопостачання для питних та господарських потреб, замкнутих циклів водопостачання промислових об'єктів.


здійснюються заходи щодо впровадження в населених пунктах систем окремого водопостачання для питних та господарських потреб, замкнутих циклів водопостачання промислових об'єктів.
150.

Формування повноцінного життєвого середовища у населених пунктах


Формування повноцінного життєвого середовища у населених пунктах
151.
Для формування повноцінного життєвого середовища у населених пунктах:Для формування повноцінного життєвого середовища у населених пунктах:

152.
проводиться їх планування і забудова відповідно до законодавства, державних стандартів і норм, затверджених генеральних планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови;
-56- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
тут і далі у Концепції слова "державних стандартів і норм" замінити "державних норм, правил і стандартів".
Враховано

проводиться їх планування і забудова відповідно до законодавства, державних норм, правил і стандартів, затверджених генеральних планів, іншої містобудівної документації та місцевих правил забудови;
153.
удосконалюються архітектурно-просторові рішення забудови, у разі потреби здійснюється її ущільнення, а також послідовна регенерація, реконструкція і пристосування старої забудови до сучасних функцій і потреб з дотриманням державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм;

-57- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
після слова "норм" додати "правил і стандартів"
Враховано

удосконалюються архітектурно-просторові рішення забудови, у разі потреби здійснюється її ущільнення, а також послідовна регенерація, реконструкція і пристосування старої забудови до сучасних функцій і потреб з дотриманням державних будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших норм, правил і стандартів;

154.
здійснюються заходи щодо охорони і реставрації пам'яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацовопаркових, паркових і садових комплексів, природних заповідників, з пристосуванням пам'яток у необхідних випадках до сучасних функцій і потреб;


здійснюються заходи щодо охорони і реставрації пам'яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садових комплексів, природних заповідників, з пристосуванням пам'яток у необхідних випадках до сучасних функцій і потреб;
155.
здійснюються заходи щодо поліпшення екологічного стану територій населених пунктів, захисту їх земель від ерозії, селів, зсувів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, забруднення відходами виробництва, хімічними, радіоактивними речовинами;


здійснюються заходи щодо поліпшення екологічного стану територій населених пунктів, захисту їх земель від ерозії, селів, зсувів, підтоплення, заболочування, вторинного засолення, забруднення відходами виробництва, хімічними, радіоактивними речовинами;
156.
раціонально використовуються природноландшафтні комплекси міст та приміських територій, провадяться роботи щодо їх збереження та відтворення, здійснюється упорядження та озеленення вулиць, майданів, територій громадського призначення, житлової забудови;


раціонально використовуються природно-ландшафтні комплекси міст та приміських територій, провадяться роботи щодо їх збереження та відтворення, здійснюється упорядження та озеленення вулиць, майданів, територій громадського призначення, житлової забудови;
157.
удосконалюється планування вуличнодорожньої мережі та організація руху транспорту згідно із санітарно-гігієнічними вимогами щодо захисту населення від несприятливого акустичного впливу та хімічного забруднення від транспортних засобів;


удосконалюється планування вулично-дорожньої мережі та організація руху транспорту згідно із санітарно-гігієнічними вимогами щодо захисту населення від несприятливого акустичного впливу та хімічного забруднення від транспортних засобів;
158.
використовується підземний простір населених пунктів для будівництва пішохідних переходів, гаражів, транспортних мереж, об'єктів культурно-побутового обслуговування, комунально-складських об'єктів тощо;


використовується підземний простір населених пунктів для будівництва пішохідних переходів, гаражів, транспортних мереж, об'єктів культурно-побутового обслуговування, комунально-складських об'єктів тощо;
159.
забезпечується своєчасний ремонт будівель і споруд, інженерних і транспортних комунікацій.


забезпечується своєчасний ремонт будівель і споруд, інженерних і транспортних комунікацій.
160.
Поліпшення санітарно-гігієнічних умов


9. Поліпшення санітарно-гігієнічних умов
161.
Для поліпшення санітарно-гігієнічних умов у населених пунктах:


Для поліпшення санітарно-гігієнічних умов у населених пунктах:
162.

здійснюються заходи щодо очищення атмосферного повітря, насамперед у містах із значною концентрацією підприємств базових галузей промисловості та транспортних засобів (особливо у великих містах), з дотриманням нормативів забезпечення якості повітря;

-58- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
слова "підприємств базових галузей промисловості" замінити на "промислових підприємств".
Враховано

здійснюються заходи щодо очищення атмосферного повітря, насамперед у містах із значною концентрацією промислових підприємств та транспортних засобів (особливо у великих містах), з дотриманням нормативів забезпечення якості повітря;
163.
забезпечується захист сельбищних територій населених пунктів і курортнорекреаційних зон від несприятливого акустичного впливу і неіонізуючого випромінювання шляхом впровадження новітніх технологій, будівництва шумозахисних споруд;забезпечується захист сельбищних територій населених пунктів і курортнорекреаційних зон від несприятливого акустичного впливу і неіонізуючого випромінювання шляхом впровадження новітніх технологій, будівництва шумозахисних споруд;

164.
забезпечується належний санітарно-гігієнічний стан водних об'єктів у населених пунктах, у тому числі в прибережній зоні морів;забезпечується належний санітарно-гігієнічний стан водних об'єктів у населених пунктах, у тому числі в прибережній зоні морів;

165.
здійснюються заходи щодо зменшення впливу населених пунктів, насамперед промислових та інших виробничих об'єктів, на підземні стоки та попередження забруднення підземних вод;здійснюються заходи щодо зменшення впливу населених пунктів, насамперед промислових та інших виробничих об'єктів, на підземні стоки та попередження забруднення підземних вод;

166.
впроваджуються ефективні системи санітарного очищення та сучасні високоефективні засоби утилізації, переробки і знешкодження твердих побутових відходів;впроваджуються ефективні системи санітарного очищення та сучасні високоефективні засоби утилізації, переробки і знешкодження твердих побутових відходів;

167.

-59- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
доповнити абзацами:
Враховано


168.

"здійснюються заходи щодо зменшення дії факторів, які впливають на здоров'я людей, санітарний стан населеного пункту, епізоотичне благополуччя;

здійснюються заходи щодо зменшення дії факторів, які впливають на здоров'я людей, санітарний стан населеного пункту, епізоотичне благополуччя;
169.

забезпечуються належні умови утримання, обліку домашніх тварин, поводження з ними, регулювання кількості безпритульних тварин;"

забезпечуються належні умови утримання, обліку домашніх тварин, поводження з ними, регулювання кількості безпритульних тварин;
170.
переоснащується виробництво на основі впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, безвідхідних та екологічно безпечних технологічних процесів, високоефективних систем очищення пилогазових викидів і стічних вод, утилізації і знешкодження всіх видів відходів;


переоснащується виробництво на основі впровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, маловідхідних та екологічно безпечних технологічних процесів, високоефективних систем очищення пилогазових викидів і стічних вод, утилізації і знешкодження всіх видів відходів;
171.
проводиться реструктуризація та реконструкція промислових комплексів на регіональному і місцевому рівні з урахуванням екологічної ємності локальних територій;проводиться реструктуризація та реконструкція промислових комплексів на регіональному і місцевому рівні з урахуванням екологічної ємності локальних територій;

172.
впроваджуються заходи захисту населення від впливу радіаційного забруднення з метою забезпечення нормальної господарської діяльності у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіологічного контролю, які
визначаються згідно із Законом України "Про правовий режим території, що зазнала радіаційного забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи", іншими нормативно-правовими актами.впроваджуються заходи захисту населення від впливу радіаційного забруднення з метою забезпечення нормальної господарської діяльності у зонах гарантованого добровільного відселення та посиленого радіологічного контролю, які
визначаються згідно із законами України "Про правовий режим території, що зазнала радіаційного забруднення в результаті Чорнобильської катастрофи", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

173.

Захист від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій

Для захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків:

створюються системи завчасного виявлення передумов аварій і катастроф, здійснюються заходи щодо запобігання та захисту від несприятливих природних явищ і техногенних процесів;10. Захист від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій

Для захисту від несприятливих природних явищ, запобігання виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків:

створюються системи завчасного виявлення передумов аварій і катастроф, здійснюються заходи щодо запобігання та захисту від несприятливих природних явищ і техногенних процесів;

176.
здійснюється контроль за забезпеченням надійності та безпеки будинків і споруд незалежно від форм власності, особливо в районах, що зазнають впливу небезпечних природних явищ і техногенних процесів;

177.
під час розроблення генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної та проектної документації з урахуванням природних і техногенних умов забудови передбачаються містобудівні та інженернотехнічні рішення, спрямовані на забезпечення експлуатаційної надійності будинків і споруд, захисту населених пунктів від впливу несприятливих природних явищ і техногенних процесів;під час розроблення генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної та проектної документації з урахуванням природних і техногенних умов забудови передбачаються містобудівні та інженерно-технічні рішення, спрямовані на забезпечення експлуатаційної надійності будинків і споруд, захисту населених пунктів від впливу несприятливих природних явищ і техногенних процесів;

178.
визначаються порядок та умови взаємодії відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для запобігання несприятливим природним явищам і техногенним аваріям та ліквідації їх наслідків;визначаються порядок та умови взаємодії відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для запобігання несприятливих природних явищ і техногенних аварій та ліквідації їх наслідків;

179.
забезпечується створення ефективних і підтримання у належному стані діючих протипаводкових, протиселевих, протизсувних систем у тих регіонах, де це необхідно.забезпечується створення ефективних і підтримання у належному стані діючих протипаводкових, протиселевих, протизсувних систем у тих регіонах, де це необхідно.

180.
4. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВРозділ 5. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

181.

Для забезпечення сталого розвитку населених пунктів розробляються правові засади реалізації державної політики у цій сфері на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівні.

На загальнодержавному рівні здійснюються заходи щодо вдосконалення законодавства, державних стандартів і норм стосовно:Для забезпечення сталого розвитку населених пунктів розробляються правові засади реалізації державної політики у цій сфері на державному, регіональному і місцевому рівні.

1. На державному рівні здійснюються заходи щодо вдосконалення законодавства, державних стандартів і норм стосовно:

183.
уточнення функцій і повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також координації їх діяльності у розв'язанні проблем сталого розвитку населених пунктів;уточнення повноважень і функцій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також координації їх діяльності у розв'язанні проблем сталого розвитку населених пунктів;

184.
раціонального використання природних ресурсів, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури, будівництва та експлуатації житла, об'єктів комунального господарства, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення населення, охорони довкілля, збереження та збагачення культурної спадщини;раціонального використання природних ресурсів, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури, будівництва та експлуатації житла, об'єктів комунального господарства, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення населення, охорони довкілля, охорони культурної спадщини;

185.
реалізації бюджетно-фінансової і податкової політики, наповнення і раціонального використання коштів місцевих бюджетів, економічного стимулювання інвестиційної та підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення питань сталого розвитку населених пунктів, зокрема врегулювання відносин між інвесторами, замовниками, виконавцями проектних та будівельних робіт;реалізації бюджетно-фінансової і податкової політики, наповнення і раціонального використання коштів місцевих бюджетів, економічного стимулювання інвестиційної та підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення питань сталого розвитку населених пунктів, зокрема врегулювання відносин між інвесторами, замовниками, виконавцями проектних та будівельних робіт;

186.
державного регулювання і здійснення контролю за дотриманням законодавства, державних стандартів і норм, за врахуванням державних, суспільних і приватних інтересів під час планування і забудови населених пунктів.здійснення державного контролю за дотриманням законодавства, державних стандартів і норм, за врахуванням державних, суспільних і приватних інтересів під час планування і забудови населених пунктів;

187.запобігання виникненню спорів з питань містобудування.

188.

На регіональному рівні:

розробляються регіональні правила забудови, якими в межах законодавства і з урахуванням регіональних природнокліматичних, соціально-демографічних та інших особливостей встановлюється загальний для територій і населених пунктів (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування) Автономної Республіки Крим, області порядок вирішення питань розміщення, погодження будівництва об'єктів містобудування, видачі вихідних даних (архітектурно-планувальних завдань, технічних та інших умов) на їх проектування, погодження та затвердження проектної документації, а також надання дозволів на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, здійснення контролю за містобудівною діяльністю;2. На регіональному рівні:

розробляються регіональні правила забудови, якими в межах законодавства і з урахуванням регіональних природно-кліматичних, соціально-демографічних та інших особливостей встановлюється загальний для територій і населених пунктів (крім міст Києва та Севастополя, міст обласного підпорядкування) Автономної Республіки Крим, області порядок вирішення питань розміщення, погодження будівництва об'єктів містобудування, видачі вихідних даних (архітектурно-планувальних завдань, технічних та інших умов) на їх проектування, погодження та затвердження проектної документації, а також надання дозволів на виконання будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, здійснення контролю за містобудівною діяльністю;

190.
забезпечується координація сталого розвитку населених пунктів регіону з урахуванням державних і суспільних інтересів, а також здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства, державних стандартів і норм.забезпечується координація сталого розвитку населених пунктів регіону з урахуванням державних і суспільних інтересів, а також здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства, державних стандартів і норм.

191.
На місцевому рівні:


3. На місцевому рівні:
192.
розробляються місцеві правила забудови, якими в межах законодавства і з урахуванням місцевих природно-кліматичних, соціально-демографічних та інших особливостей встановлюється на основі затвердженої містобудівної документації містобудівний регламент забудови та іншого використання земельних ділянок у межах населеного пункту;
-60- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
після слова "використання" додати "згідно з законом"
Відхилено

відповідно до закону розробляються місцеві правила забудови, якими в межах законодавства і з урахуванням місцевих природно-кліматичних, соціально-демографічних та інших особливостей встановлюється на основі затвердженої містобудівної документації містобудівний регламент забудови та іншого використання земельних ділянок у межах населеного пункту;
193.
приймаються нормативно-правові акти щодо регулювання соціально-економічного розвитку населених пунктів, планування, забудови та з інших питань забезпечення їх сталого розвитку.приймаються нормативно-правові акти щодо регулювання соціально-економічного розвитку населених пунктів, планування, забудови та з інших питань забезпечення їх сталого розвитку.

194.
Основними джерелами інвестування сталого розвитку населених пунктів на найближчі роки залишаються кошти підприємств та організацій усіх форм власності, капітальні вкладення державного та місцевих бюджетів.4. Основними джерелами інвестування сталого розвитку населених пунктів на найближчі роки залишаються кошти підприємств, установ та організацій усіх форм власності, капітальні вкладення з державного та місцевих бюджетів.

195.
У подальшому створюватиметься стабільна система кредитування з різних джерел (довгострокові банківські кредити, кредити страхових, інвестиційних та інших комерційних фондів, кредитних спілок, кошти населення). Активізації інвестиційної діяльності має сприяти створення у населених пунктах централізованих фондів довгострокових кредитів та фінансування пріоритетних об'єктів будівництва.У подальшому створюватиметься стабільна система кредитування з різних джерел (довгострокові банківські кредити, кредити страхових, інвестиційних та інших комерційних фондів, кредитних спілок, кошти населення). Активізації інвестиційної діяльності має сприяти створення у населених пунктах централізованих фондів довгострокових кредитів та фінансування будівництва пріоритетних об'єктів.

196.
Для сприяння залученню коштів незалежних інвесторів (у тому числі іноземних) здійснюються заходи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, зокрема:5. Для сприяння залученню коштів інвесторів (у тому числі іноземних) здійснюються заходи щодо створення сприятливого інвестиційного клімату, зокрема:

197.
звільнення від оподаткування коштів підприємств, які спрямовуються на розвиток власного виробництва (із створенням нових робочих місць), а також соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури населених пунктів;
-61- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
слова "звільнення від оподаткування коштів підприємств" замінити словами: "надання пільг з оподаткування коштів підприємств".
Враховано

надання пільг з оподаткування коштів підприємств, які спрямовуються на розвиток власного виробництва (із створенням нових робочих місць), а також соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури населених пунктів;

198.
надання довгострокових пільгових кредитів громадянам для житлового будівництва на доповнення до їх власних заощаджень;надання довгострокових пільгових кредитів громадянам для житлового будівництва на доповнення до їх власних заощаджень;

199.
надання субсидій за рахунок державного та місцевих бюджетів для інвестування проектів у пріоритетних галузях економіки.надання субсидій за рахунок державного та місцевих бюджетів для інвестування проектів у пріоритетних галузях економіки.

200.
Заходи щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням положень цієї Концепції визначаються у державних і регіональних програмах соціально-економічного розвитку, планах
соціально-економічного розвитку населених пунктів, інших інвестиційних програмах, державних і місцевих бюджетах, відповідній містобудівній і проектній документації.Заходи щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів з урахуванням положень цієї Концепції визначаються у державних і регіональних програмах соціально-економічного розвитку, планах
соціально-економічного розвитку населених пунктів, інших інвестиційних програмах, державному і місцевих бюджетах, відповідній містобудівній і проектній документації.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні