Назва: Про мiсцевi податки i збори
Автор: Народні депутати України членами Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi П.Мельник, С.Терьохiн
Головний комітет: Прийнято за основу в першому читанні 09 липня 1999 року

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(доопрацьований)
Закон України
Про мiсцевi податки i збори1.
Роздiл І. Загальнi положення2.
Стаття 1 .Визначення термiнiв3.
У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:4.
1.1. Мiсцевий податок - обов'язковий платiж, який згiдно iз законом запроваджується i зупиняється органом мiсцевого самоврядування на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi та зараховується до його бюджету.
-1-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).

У пункті 1.1. статті 1 слова "на території вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi" замінити словами "на території відповідної територіальної громади" ( оскільки згідно із статтею 16 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцеві податки і збори мають встановлюватися на території відповідної територіальної громади, межі якої не завжди співпадають з межами адміністративно-територіальної одиниці).
Слова "бюджетів органів місцевого самоврядування" замінити словами "сільського, селищного, міського бюджетів".

У пункті 1.1. статті 1 слово "запроваджується" замінити словом "встановлюється". (Оскільки частина перша ст. 143 Конституції України наділяє ради правом встановлювати місцеві податки і збори, а не запроваджувати їх).


5.
1.2. Мiсцевий збiр - обов'язковий платiж, який згiдно iз законом запроваджується i зупиняється органом мiсцевого самоврядування на територiї вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi та зараховується до його бюджету. Мiсцевий збiр запроваджується у якостi компенсацiї вартостi комунальних послуг, якi надаються платнику мiсцевого збору вiдповiдною територiальною громадою.-
-2- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка 420)
Пункт 1.2 статті 1 викласти в такій редакції:
"1.2. Місцевий збір - обов'язковий платіж за надані територіальною громадою комунальні послуги, який згідно із законом запроваджується і зупиняється органом місцевого самоврядування на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та зараховується до його бюджету".

-3-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).
У пункті 1.2. статті 1 слова "на території вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi" замінити словами "на території відповідної територіальної громади".

У пункті 1.2. статті 1 слово "запроваджується" по тексту пункту замінити словом "встановлюється".
-4- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У пункті 1.2 статті 1 друге речення викласти у такій редакції:
"Місцевий збір запроваджується у якості компенсації вартості послуг, які надаються органом місцевого самоврядування або від його імені підприємствами, організаціями чи установами, фізичним або юридичним особам у межах повноважень такого органу місцевого самоврядування під обв'язок сплати місцевого збору"


6.
1.3. Комунальна послуга - послуга, яка надається органом мiсцевого самоврядування або вiд його iменi - пiдприємствами, органiзацiями чи установами, фiзичним або юридичним особам безоплатно або пiд обов'язок сплати мiсцевого збору у межах повноважень такого органу мiсцевого самоврядування вiдповiдно до закону.
-5- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка 420)
Пункт 1.3 статті 1 викласти у такій редакції:
"1.3.Комунальна послуга - послуга, яка надається органом місцевого самоврядування - підприємствами, організаціями чи установами, що належать до комунальної власності, фізичним або юридичним особам безоплатно або під обов'язок сплати місцевого збору у межах повноважень зазначеного органу."
-6- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Пункт 1.3 статті 1 виключити.
Доповнити перелік термінів визначенням терміну "Справляння місцевих податків і зборів ":
"1.3. Справляння місцевих податків і зборів - встановлений законами України порядок і механізм внесення до бюджетів органів місцевого самоврядування належної суми платежів."


7.
Стаття 2. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування щодо мiсцевих податкiв i зборiв8.
2.1 Мiсцевi податки i збори самостiйно запроваджуються органами мiсцевого самоврядування мiста, селища, села, а у випадках, визначених статтями 4 - 5 цього Закону, мiськими та районними радами (у селi), за перелiком, правилами оподаткування та в межах граничних розмiрiв ставок, установлених цим Законом.
- 7- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
"При цьому місцеві податки, зазначені у частині першій цієї статті, та місцеві збори, зазначені у пунктах 1, 5 частини другої цієї статті, є обов'язковими для встановлення за наявності об'єктів оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податків і зборів.".

-8- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка 420)
Пункт 2.1 статті 2 викласти в такій редакції:
"2.1.Місцеві податки і збори самостійно запроваджуються органами місцевого самоврядування міста, селища, села, а у випадках, визначених статтями 4, 5, 13 цього Закону, відповідно міськими, районними у сільській місцевості та обласними радами за переліком, правилами оподаткування та в межах граничних розмірів ставок, установлених цим Законом."
-9-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У пункті 2.1. слова "а у випадках, визначених статтями 4 - 5 цього Закону, мiськими та районними радами (у селi)" виключити. (Проектом передбачається надання права встановлювати місцеві податки і збори не лише міським, селищним та сільським радам, а і й районним. Районна рада є представницьким органом територіальних громад, а не органом публічної влади. При формуванні районної ради не забезпечена рівність прав громадян, тому вона не може встановлювати податки. Таким чином територіальні громади сіл і селищ, як базові суб'єкти місцевого самоврядування, позбавляються права через свої представницькі органи встановлювати зазначені податки і збори на своїй території).

У пункті 2.1. слово "запроваджуються" замінити словом "встановлюються".9.
2.2. Рiшення про запровадження мiсцевого податку або збору або про змiну розмiру їх ставок, об'єкту оподаткування, правил справляння чи пiльг, якi тягнуть за собою збiльшення податкових зобов'язань платникiв, приймається вiдповiдною радою до початку бюджетного року та набирає чинностi з його початку.
-10--Народні депутати України -члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці першому пункту 2.2. перед словом "пільг" додати слово "надання".

-11-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).
В першому абзаці пункту 2.2. слово "запровадження" замінити словом "встановлення"; слова "набирає чинності" замінити словами "вводиться в дію"


10.
Рiшення про змiну розмiру ставок мiсцевого податку або збору, об'єкту оподаткування, правил справляння чи пiльг, якi не тягнуть за собою збiльшення податкових зобов'язань платникiв, може бути прийнято вiдповiдною радою у будь-який час.
-12- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці другому пункту 2.2. перед словом "пільг" додати слово "надання".


11.
2.3. Центральний орган державної податкової служби України розробляє типовi положення щодо обчислення, сплати, правил облiку та звiтностi по кожному мiсцевому податку чи збору за винятком випадкiв, коли такi правила встановленi законами з вiдповiдного податку або збору.
-13-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).
Наступна назва "Центральний орган державної податкової служби України" не узгоджується з частиною другою статті 19 Конституції України, тому цей орган слід назвати згідно з положенням про нього.


12.
На пiдставi норм типового положення, а також з урахуванням норм пункту 2.4 цiєї статтi, орган мiсцевого самоврядування, затверджує порядок стягнення кожного окремого мiсцевого податку та збору та оприлюднює його.13.
У разi коли орган мiсцевого самоврядування не затверджує порядок стягнення окремого мiсцевого податку або збору, якi є обов'язковими до сплати згiдно з нормами цього Закону, до початку нового бюджетного року, такi мiсцевi податки i збори справляються виходячи з норм типового положення, розробленого центральним органом державної податкової служби України, iз застосуванням максимальної ставки оподаткування, передбаченої цим Законом.14.
У разi невiдповiдностi порядку стягнення окремого мiсцевого податку або збору вимогам типового положення, центральний орган державної податкової служби України видає приписи про усунення такої невiдповiдностi та призупиняти дiю зазначеного порядку до усунення порушення.
-14- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В четвертому абзаці пункту 2.3. слова "центральний орган державної податкової служби України видає приписи про усунення такої невідповідності та призупиняти дію зазначеного порядку до усунення порушень" замінити словами "органи державної податкової служби надають органам прокуратури інформацію про таку невідповідність для внесення приписів про її усунення та призупинення дій зазначеного порядку", оскільки такі дії не входять до функцій ДПАУ, а приписи вносять органи прокурорського нагляду.

-15-Н.д. Гаркуша О.М. (округ №130)
В четвертому абзаці пункту 2.3. слова "центральний орган державної податкової служби України видає приписи про усунення такої невідповідності та призупиняти дію зазначеного порядку до усунення порушень" замінити словами "органи державної податкової служби надають органам прокуратури інформацію про таку невідповідність для внесення приписів про її усунення та призупинення дій зазначеного порядку", оскільки такі дії не входять до функцій ДПАУ, а приписи вносять органи прокурорського нагляду.

-16-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 2.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Органи місцевого самоврядування у десятиденний термін з моменту отримання припису про усунення (або призупинення) дії зазначеного порядку повинні внести зміни або доповнення до нього відповідно до вимог типового положення".
-17-Н.д. Гаркуша О.М. (округ №130)
Пункт 2.3 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"Органи місцевого самоврядування у десятиденний термін з моменту отримання припису про усунення (або призупинення) дії зазначеного порядку повинні внести зміни або доповнення до нього відповідно до вимог типового положення".15.
Змiни порядку обчислення, сплати, правил облiку та звiтностi по мiсцевому податку чи збору набирають чинностi пiсля їх оприлюднення та застосовуються за результатами податкового, перiоду, наступного за перiодом, на який припадає таке оприлюднення, якщо органом мiсцевого самоврядування не встановлено бiльш пiзню дату. Зазначене оприлюднення здiйснюється за рахунок органу мiсцевого самоврядування, який прийняв такi рiшення.
-18-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).
У п'ятому абзаці пункту 2.3. слово "оприлюднення" замінити словами "офіційного оприлюднення".16.
2.4. Орган мiсцевого самоврядування, який прийняв рiшення про запровадження мiсцевого податку або збору, має право:
-19-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).
В абзаці першому пункту 2.4. слово "запровадження" замінити словом "встановлення".


17.
зупиняти справляння такого мiсцевого податку або збору, за винятком випадкiв коли такий мiсцевий податок або збiр є обов'язковим до сплати згiдно з цим Законом;18.
встановлювати пiльговi ставки таких мiсцевих податкiв або зборiв стосовно окремих об'єктiв оподаткування;19.
звiльняти певнi категорiї платникiв вiд сплати такого мiсцевого податку або збору;20.
надавати вiдстрочки по такому мiсцевому податку або збору певним категорiям платникiв на умовах податкового кредиту.21.
Не дозволяється встановлення пiльгових ставок або звiльнення вiд сплати мiсцевих податкiв для окремих юридичних осiб або за окремими договорами (контрактами). Пiльгова ставка мiсцевого податку або збору не може бути нижчою за мiнiмальну ставку, якщо така встановлена цим Законом.22.
Пiдставою для встановлення пiльгових ставок або звiльнення вiд сплати мiсцевого податку або збору фiзичної особи може бути виключно її незадовiльний матерiальний стан, якщо iнше не визначено цим Законом.
-20-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка № 157)
У останньому абзаці пункту 2.4 після слова "виключно" слова "її незадовільний матеріальний стан замінити на слова "віднесення її до категорії малозабезпечених згідно з законодавством України" і далі по тексту.23.
Стаття 3. Перелiк мiсцевих податкiв та зборiв24.
3.1. В Українi дiють такi мiсцевi податки:25.
3.1.1. мiсцевий податок на прибуток пiдприємств;
-21-Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Підпункт 3.1.1. пункту 3.1. статті 3 виключити.


- 22- Н.д. Франчук А.Р. (Округ № 10)
Підпункт 3.1.1. пункту 3.1. статті 3 виключити.26.
3.1.2. мiсцевий податок на доходи фiзичних осiб;
-23- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Підпункт 3.1.2. пункту 3.1. статті 3 виключити.


-24- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У підпункті 3.1.2 пункту 3.1. після слів "фізичних осіб" доповнити словами "(прибутковий податок громадян)".

-25-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У пункті 3.1. до переліку місцевих податків додати податок "плата за землю".


27.
3.1.3. податок на нерухоме майно;28.
3.1.4. ринковий податок;
-26- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ринковому платежу слід надати статус збору, тому що він не має періодичності сплати, а справляється як одноразова плата, в результаті чого по цьому платежу не проводиться нарахування.29.
3.1.5. готельний податок;
-27- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Підпункт 3.1.5. статті 3 "готельний податок" виключити.


-28- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Готельному платежу слід надати статус збору, тому що він не має періодичності сплати, а справляється як одноразова плата, в результаті чого по цьому платежу не проводиться нарахування.30.
3.1.6. торговий патент на деякi види пiдприємницької дiяльностi;31.
3.2. В Українi дiють такi мiсцевi збори:
-29- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Перелік місцевих податків і зборів повинен задовольняти достатніми фінансовими ресурсами органи місцевого самоврядування, а тому до пункту 3.2 статті 3 , включити :
- збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їх діяльністю, у центральній частині населеного пункту і будинках, що є пам'ятниками історії та культури (зазначений місцевий збір передбачено проектом Закон України "Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти", який прийнято Верховною Радою України у першому читанні (Постанова Верховної Ради України від 15 липня 1999 року № 982-XIV);
- комунальний податок;
- збір за здійснення зарубіжного туризму ;
- збір за видачу ордера на квартиру;
- курортний збір;
- збір за право використання місцевої символіки;
- збір за проїзд по території Автономної Республіки Крим та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
- збір за проведення аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей,
та викласти їх у такій редакції , як це визначено Указом Президента України від 25 травня 1999 року № 565/99 "Про місцеві податки і збори".

-30- Н.д Франчук А.Р. (Округ № 10)
Доповнити пункт 3.2 такими зборами:
-"збір за проїзд по території Автономної Республіки Крим та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон";

-31-Н.д Матвієнко А.С. (Округ №17)
До переліку місцевих податків і зборів у пункті 3.2. включити місцевий збір "збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон".

-32- Н.д Франчук А.Р. (Округ № 10 )
-"збір за право використання місцевої символіки"


32.
3.2.1. рекламний збiр;
-33- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Рекламному збору надати статус податку, оскільки він сплачується в певні строки, а не одноразово, і по цьому платежу проводяться нарахування за певний період в залежності від терміну розміщення реклами.

33.
3.2.2. збори з торгової дiяльностi:
-34-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У пункті 3.2.2. слова "збори з торгової діяльності" доповнити словами "і грального бізнесу".


34.
а) збiр за видачу дозволу на стацiонарне розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери побутових послуг (крiм закладiв грального бiзнесу);35.
б) збiр за видачу дозволу на стацiонарне розмiщення закладiв грального бiзнесу;36.
в) збiр за видачу дозволу на тимчасове розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг;
-35- Народні депутати України- члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці "в)" підпункту 3.2.2. пункту 3.2 слова "та сфери послуг" замінити словами "сфери побутових послуг".


37.
3.2.3. збiр з паркування автотранспорту;
-36- Н д Ржавський О.М. (Округ №46)
Підпункт 3.2.3 викласти у такій редакції: "збір за паркування транспортних засобів", що відповідає Закону України "Про дорожній рух".


38.
3.2.4. будiвельний збiр;39.
3.2.5. екологiчний збiр (збiр за забруднення природного навколишнього середовища).***

-37- н д Шпак О.Д. (округ №14)
Пункт 3.2 статті 3 доповнити підпунктом 3.2.6 такого змісту:
"3.2.6 збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон"
-38- Н д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 3.2 статті 3 доповнити підпунктом 3.2.6 такого змісту:
"3.2.6. Збір за вигул собак"40.
3.3. Запровадження iнших мiсцевих податкiв чи зборiв не допускається.
-39-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212).
У пункті 3.3. слово "запровадження" замінити словом "встановлення".


41.
Рiшення органiв мiсцевого самоврядування щодо запровадження не передбачених цим Законом податкiв, зборiв або iнших видiв обов'язкових платежiв, цiльових надбавок до цiн товарiв (робiт, послуг), що продаються або вiдчужуються iншим способом, а також щодо здiйснення iнших42.
обов'язкових платежiв до бюджетiв, позабюджетних фондiв, цiльових рахункiв або благодiйних фондiв чи органiзацiй, як передумови реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, отримання ними дозволiв (лiцензiй) на здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi, а також для отримання комунальної послуги, за яку сплачується мiсцевий збiр, є недiйсними з моменту їх прийняття i не пiдлягають виконанню.
-40-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка № 157)
У абзаці другому пункту 3.3 слово "комунальної" виключити


43.
Не дозволяється встановлювати правила стягнення або нарахування мiсцевих податкiв або зборiв, чи будь-якi iншi неподатковi обмеження, пов'язанi з перемiщенням з територiї однiєї адміністративно-територіальної одиницi на територiю iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi України товарiв (робiт, послуг), у тому числi капiтальних, коштiв, цiнних паперiв, а також iз самостiйним вибором громадянином мiсця постiйного проживання або роботи на територiї України.44.
Роздiл II. Мiсцевi податки45.
Стаття 4. Мiсцевий податок на прибуток пiдприємств
-41- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 4 "Місцевий податок на прибуток підприємств" виключити.46.
4.1. Мiсцевий податок на прибуток пiдприємств запроваджується за єдиною ставкою для всiх платникiв такого мiсцевого податку ( крiм страхових компанiй) вiд 1 до 3 вiдсоткiв додатково до ставки податку на прибуток пiдприємств, визначеного пунктом 10.1 статтi 10 та пунктом 7.8 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", та вiд 0,1 до 0,3 вiдсотку додатково до ставки податку на прибуток страхових компанiй, визначеного пунктом 7.2 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
-42- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка 420)
Пункт 4.1 статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Ставка для місцевого податку для підприємств, установ та організацій, що належать до власності територіальних громад, встановлюється відповідною радою згідно з пунктом 29 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".


-43- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В пункті 4.1 слова "крім страхових компаній" замінити словами "крім тих, що здійснюють страхову діяльність", далі по тексту, а також слова "страхових компаній" замінити словами "суб"єктів підприємництва, що здійснюють страхову діяльність", далі по тексту.47.
4.2. Платниками мiсцевого податку на прибуток пiдприємств є платники податку, визначенi Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", якi зареєстрованi на територiї органу мiсцевого самоврядування, що запровадив такий мiсцевий податок на прибуток пiдприємств.
-44- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 4.2 статті 4 додати абзац другий такого змісту:
"Не сплачують місцевий податок на прибуток підприємств суб`єкти підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства звільнені від обов`язкового обліку доходів і витрат, які сплачують єдиний податок або в інших випадках, передбачених законодавством".

-45- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В пункті 4.2. слово "зареєстровані" замінити словом "розташовані".48.
4.3. Справляння мiсцевого податку на прибуток пiдприємств та визначення об'єкту оподаткування здiйснюється за правилами та у строки, встановленi Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств".
-46- Н.д.ДонецьН.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 4.3 статті 4 викласти в такій редакції:
"4.3. Справляння місцевого податку на прибуток підприємств здійснюється за правилами та у строки, що встановлені Законами України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про місцеве самоврядування в Україні".

-47- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 4.3. викласти в такій редакції:
"4.3. Справляння місцевого податку на прибуток підприємств, визначення об'єкту оподаткування та відповідальність платника за несвоєчасність сплати податку та за перерахування його не в повному обсязі здійснюється за правилами та у строки, встановлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

49.
4.4. Вiдрахування сум мiсцевого податку на прибуток пiдприємств до складу мiсцевого бюджету здiйснюється у порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України.
-48- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 4.4 викласти в такій редакції:
"4.4 Форма розрахунку та порядок відрахування сум місцевого податку на прибуток підприємств до складу місцевого бюджету здійснюється у порядку, встановленому Міністерством фінансів України.".

50.
4.5. Ставки мiсцевого податку на прибуток пiдприємств визначаються мiською або районною (у селi) радою.
-49-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
Пункт 4.5. статті 4 виключити.

-50- н д Кірімов І.З.(округ №95)
Враховуючи, що нові податки не повинні бути додатковим тягарем для платника податків, пропонуємо введення місцевих податків на прибуток підприємств та на доходи фізичних осіб провести за рахунок зменшення ставок податку на прибуток та прибуткового податку з громадян, які є загальнодержавними податками.


51.
Стаття 5. Мiсцевий податок на доходи фiзичних осiб (прибутковий податок з громадян)
-51- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Статтю 5 "Місцевий податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок з громадян)" виключити.52.
5.1. Мiсцевий податок на доходи фiзичних осiб запроваджується за єдиною ставкою вiд 1 до 3 вiдсоткiв додатково до ставок податку, встановлених для вiдповiдних податкових шкал законодавством з питань оподаткування доходiв фiзичних осiб (прибуткового податку з громадян), та має вiдповiдати ставцi мiсцевого податку на прибуток пiдприємств, запровадженого згiдно iз статтею 5 цього Закону.
-52- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 5.1 статті 5 слова і цифру "згідно із статтею 5" замінити словами і цифрою "згідно із статтею 4".


53.
5.2. Платниками мiсцевого податку на доходи фiзичних осiб є фiзичнi особи, якi вiдповiдно до законодавства України сплачують податок на доходи фiзичних осiб (прибутковий податок з громадян) та мають постiйне мiсце проживання на територiї органу мiсцевого самоврядування, який запровадив такий мiсцевий податок на доходи фiзичних осiб.
-53- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 5.2 викласти в такій редакції:
"5.2 Платниками місцевого податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) є фізичні особи, які відповідно до законодавства України сплачують податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок з громадян) та працюють на підприємствах, установах і організаціях, що розташовані на території органу місцевого самоврядування , який встановив такий місцевий податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок з громадян), а також фізичні особи, які працюють у приватних підприємців , зареєстрованих цим органом місцевого самоврядування.


54.
5.3. Справляння мiсцевого податку на доходи фiзичних осiб (прибуткового податку з громадян) та визначення об'єкту оподаткування здiйснюється за правилами та у строки, встановленi законодавством України про оподаткування доходiв фiзичних осiб (прибуткового податку з громадян).55.
5.4. Вiдрахування мiсцевого податку на доходи фiзичних осiб до складу мiсцевого бюджету здiйснюється у порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України.
-54- Народні депутати України- члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 5.4. після слів "податку на доходи фiзичних осiб" доповнити словами "(прибуткового податку з громадян )".56.
5.5. Ставки мiсцевого податку на доходи фiзичних осiб (прибутковий податок з громадян) встановлюються мiською або районною (у селi) радою.
-55-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
Пункт 5.5. статті 5 виключити.57.
Стаття 6. Податок на нерухомiсть
-56- Н.д. Мельник П.В. (Реєстр. картка №)
Статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Податок на нерухомість
1. Платниками податку на нерухомість є:
а) власники земельних ділянок, а також землекористувачі, у тому числі орендарі, або уповноважені ними особи;
б) власники будівель та споруд, у тому числі орендарі, або уповноважені ними особи;
2. У разі, коли нерухомість перебуває в спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. У разі, коли нерухомість перебуває у спільній сумісній власності фізичних осіб, платником податку є одна з них, визначена за згодою цих осіб.
4. У разі, коли нерухомість перебуває у спільній власності членів сім'ї, податок сплачує уповноважена ними особа.
5. У разі, коли платника податку не виявлено, відповідні органи за зверненням органів державної податкової служби встановлюють власника зазначеної нерухомості в установленому законодавством України порядку;
6. Платники податку - власники нерухомості зобов'язані зареєструватися і отримати реєстраційний номер у органі державної реєстрації прав на нерухомість за місцезнаходженням нерухомості. Порядок реєстрації нерухомості встановлюється Законом України "Про державну реєстрацію прав на нерухомість".
7. Платник податку зобов'язаний повідомити орган державної реєстрації прав на нерухоме майно про випадки, коли об'єкт оподаткування протягом податкового періоду зазнає істотних змін, а саме:
а) відбувається ліквідація (знесення, зруйнування) об'єкта оподаткування або його частини;
б) збільшується вартість об'єкта оподаткування;
8. Повідомлення, зазначене у частині 7 цієї статті, платник податку повинен надіслати органу державної реєстрації прав на нерухоме майно після закінчення зміни об'єкта оподаткування але не пізніше чергового строку сплати податку.
У разі, якщо платник податку не надіслав таке повідомлення у зазначені строки:
а) зменшення об'єкта оподаткування не береться до уваги;
б) збільшення об'єкта оподаткування вважається здійсненим, починаючи з дня, що настає за днем реєстрації останньої оцінки нерухомості.
9. Об'єктами оподаткування є:
а) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди;
б) будівлі;
в) споруди.
10. Об'єктами оподаткування податком на прибуткову нерухомість є матеріальні цінності, що підпадають під визначення першої групи основних фондів згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" та використовуються власниками крамниць, ресторанів, готелів, фінансово-кредитних установ тощо.
11. Оподаткування земельних ділянок
11.1. Базою оподаткування є:
а) грошова оцінка земельних ділянок.
а1) грошова оцінка земельних ділянок проводиться у порядку та за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України і доводиться до відома власників земельних ділянок та землекористувачів.
а2) інформаційною базою для проведення грошової оцінки земельних ділянок є відомості державних кадастрів (земельного, лісового, водного), землевпорядної та містобудівної документації, інвентаризації земель.
б) площа земельних ділянок, якщо грошову оцінку не встановлено.
11.2. Ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарського призначення
11.2.1. Ставки податку на земельні ділянки сільськогосподарського (угіддя) з одного гектара встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах:
а) для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1;
б) для багаторічних насаджень - 0,03.
11.2.2. На земельні ділянки сільськогосподарських угідь, що надані у встановленому порядку і використовуються за цільовим призначенням, незалежно від того, до якої категорії земель вони належать, податок справляється згідно з п.п.11.2.1 п.11.2 частини цієї статті.
11.2.3 Податок на земельні ділянки несільськогосподарських угідь, передані сільськогосподарським підприємствам (болота, чагарники, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями тощо), та водойми, які побудовані господарським способом і використовуються виробниками сільськогосподарської продукції з метою водозабору або поліпшення екологічного становища навколишнього природного середовища, справляється у розмірі 0,03 процента грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
11.3. Ставки податку на земельні ділянки населених пунктів, по яких встановлено грошову оцінку, визначаються у розмірі 1 відсотка від їх грошової оцінки, крім земельних ділянок, зазначених у п.п.11.2.2. та п.11.5 цієї статті.
11.4. Середні ставки податку на земельні ділянки населених пунктів, по яких грошову оцінку не встановлено, визначаються у таких розмірах:
Групи населених пунктів з чисельністю населення
(тис. чоловік)
до 0,2
від 0,2 до 1
від 1 до 3
від 3 до 10
від 10 до 20
від 20 до 50
від 50 до 100
від 100 до 250
від 250 до 500
від 500 до 1000
від 1000 і більше
Середня ставка податку
(копійок за 1 кв. метр)
3
4.2
5,4
6
9,6
15
18
21
24
30
40
Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного підпорядкування
1.2
1.4
1.6
2
2,5
3
11.4.2. У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів України до курортних, до ставок податку, зазначених у п.п.11.2.1 п.11.2 частини 11 цієї статті, застосовуються коефіцієнти:
а) на Південному узбережжі Автономної Республіки Крим - 3;
б) на Південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,5;
в) на Західному узбережжі Автономної Республіки Крим - 2,2;
г) на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей - 2;
д) у гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей - 2,3, крім населених пунктів, віднесених законодавством до категорії гірських;
е) на узбережжі Азовського моря та в інших курортних місцевостях - 1,5.
11.4.3. Ставки податку на земельні ділянки (за винятком сільськогосподарських угідь) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не вище, ніж у два рази від середніх ставок податку з урахуванням коефіцієнтів, встановлених у п.п.11.2.1 та 11.2.2 п.11.2 частини 11 цієї статті.
11.5. Особливості справляння податку на земельні ділянки населених пунктів
11.5.1. Податок на земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян, а також на земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 3 процентів суми податку, обчисленого відповідно до п.11.3 та п.п.11.4.1 п.11.4 частини 11 цієї статті.
11.5.2. Податок на земельні ділянки, надані для потреб лісового господарства, за винятком ділянок, зайнятих виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством України.
11.5.3. Податок на земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоровчого та рекреаційного призначення, зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, та не пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів, справляється у п'ятикратному розмірі відповідного податку, встановленого п.п.11.4.1 п.11.4 та п.п.11.2.1 п.11.2 частини 11 цієї статті.
11.5.4. При визначенні розміру податку на земельні ділянки, зайняті виробничими, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами, розташованими на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, що не пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів, застосовуються такі коефіцієнти до відповідного податку, встановленого п.п.11.4.1 п.11.4 та п.п.11.2.1 п.11.2. частини 11 цієї статті:
а) міжнародного значення - 7,5;
б) загальнодержавного значення - 3,75;
в) місцевого значення - 1,5.
11.5.5. Податок за частину площ земельних ділянок, наданих підприємствам, установам і організаціям (за винятком сільськогосподарських угідь), що перевищують розміри відведення, встановлені Земельним кодексом України, справляється у п'ятикратному розмірі.
11.5.6. Податок на земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, залізниць, гірничодобувних підприємств, а також на водойми, надані для виробництва рибної продукції, справляється у розмірі 25 відсотків суми податку, обчисленого відповідно до п.11.3 та п.п.11.4.1 п.11.4 частини 11 цієї статті.
11.5.7. Податок на земельні ділянки, надані підприємствам авіаційної, ракетно-космічної, суднобудівної промисловості, підприємствам, які виробляють військову техніку та боєприпаси, на яких знаходяться аеродроми, полігони, дослідно-випробовувальні станції, стапельні місця, добудовчі площі та набережні, цехи небезпечних виробництв і склади державного та мобілізаційного резервів, перелік підприємств яких затверджується Кабінетом Міністрів України, справляється у розмірах, встановлених п.п.11.5.6 п.11.5 цієї статті.
11.5.8. У разі надання в оренду земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, гаражно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законодавства України, залізничним транспортом, гірничодобувними підприємствами, культурно-побутовими та господарськими будівлями і спорудами водного та лісового господарства, водоймами, наданими для виробництва рибної продукції, податок на ці земельні ділянки, обчислюється відповідно до п.11.3 та п.п.11.4.1 п.11.4 частини 11 цієї статті.
11.6. Ставки податку на земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення за межами населених пунктів
11.6.1. Ставка податку на земельні ділянки, надані підприємствам промисловості, транспорту, зв'язку та іншим за межами населених пунктів, крім земельних ділянок, зазначених у п.п.11.2.2 п.11.2 , п.п.11.6.2 п.11.6 та п.11.7 частини 11 цієї статті, встановлюється у розмірі 5 відсотків грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
11.7. Податок на земельні ділянки, надані для видобутку торфу торфодобувними підприємствами, справляється у розмірі 1 процента грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
11.8. Ставки податку на земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, для Збройних Сил України та інших військових формувань за межами населених пунктів
11.8.1. Ставка податку на земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, створеним відповідно до законодавства, справляється у розмірі 0,02 процента грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, крім земель військових сільськогосподарських підприємств, з яких податок справляється згідно з п.11.2 частини11 цієї статті.
11.8.2. У разі використання залізничним транспортом, Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законодавства, земельних ділянок не за цільовим призначенням, податок справляється за ставкою, встановленою п.п.11.6.1 п.11.6 частини 11 цієї статті.
11.9. Ставки податку на земельні ділянки, надані в користування на землях природоохоронного призначення за межами населених пунктів
Ставка податку на земельні ділянки, надані в користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення за межами населених пунктів, крім земельних ділянок, зазначених у п.п.11.2.2 п.11.2 частини 11 цієї статті, встановлюється у розмірі 50 процентів грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
11.10. Ставки податку на земельні ділянки, надані на землях водного фонду за межами населених пунктів
Ставка податку на земельні ділянки, надані на землях водного фонду за межами населених пунктів, крім земельних ділянок, зазначених у п.п.11.2.2 п.11.2 частини 11 цієї статті, встановлюється у розмірі 0,3 процента грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
11.10. Особливості справляння податку на земельні ділянки, надані на землях лісового фонду за межами населених пунктів
11.10.1. Податок на земельні ділянки, надані на землях лісового фонду за межами населених пунктів, крім земель, зазначених у п.п.11.2.2 п.11.2 та п.п.11.10.2 п.11.10 частини 11 цієї статті, справляється як складова плати за спеціальне використання лісових ресурсів відповідно до чинного законодавства України.
11.10.2. Податок на земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими, культурно-побутовими, житловими будинками та господарськими будівлями і спорудами, справляється у розмірі 0,3 процента грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
12. Нерухомість яка призначена та використовується для особистого
користування
12.1. Будівлі, що не є об'єктами оподаткування
12.1.1.Не є об'єктом оподаткування:
а) будівлі, що перебувають у власності:
а1) держави або територіальної громади;
а2) релігійних організацій, за умови їх використання як місця проведення релігійної діяльності;
а3) установ і організацій іноземних держав, які користуються дипломатичним імунітетом та привілеями згідно з міжнародними договорами України;
б) будівлі, які використовуються для будь-яких цілей, за умови, що такі будівлі знаходяться у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначених законодавством;
в) будівлі багатоквартирного житлового фонду (включаючи гуртожитки), одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості, які перебувають на балансі юридичних осіб і щодо яких прийнято рішення про передачу на баланс органів місцевого самоврядування;
г) будівлі, які не введено в експлуатацію.
г1) У разі завершення будівництва, але не введення будівлі в експлуатацію, починаючи з наступного податкового періоду така будівля оподатковується на загальних підставах
12.1.2. Будівлі, зазначені у п.п.12.1. п.12.1 частини 12 цієї статті , не є об'єктом оподаткування виключно за умови надання їх власниками органам державної податкової служби інформації (за формою та у порядку, що встановлюється центральними органом державної податкової служби) про характер використання будівель. Ці вимоги не поширюються на будівлі, зазначені у підпункті "б" п.п.12.1. п.12.1 частини 12 цієї статті. Якщо така інформація не надається у строки, визначені центральним органом державної податкової служби України, будівлі, зазначені у п.п.12.1.1 п.12.1 частини 12 цієї статті , оподатковуються на загальних підставах.
12.1.3. Якщо будівлі, зазначені у п.п.12.1.1 п.12.1 частини 12 цієї статті, крім підпункту "б", використовуються з метою одержання прибутку, вони оподатковуються на загальних підставах.

12.2. Визначення бази оподаткування будівлі
12.2.1. База оподаткування будівлі обчислюється шляхом множення площі будівлі у відповідних одиницях виміру на середню вартість одиниці виміру будівлі, визначену на 1 січня поточного року.
12.2.2. База оподаткування будівлі розраховується по кожній будівлі, що має окремий реєстраційний номер в органі державної реєстрації прав на нерухомість.
12.2.3. Для оцінки середньої вартості будівлі використовується метод аналогій, за яким
а) середня вартість одиниці виміру будівлі встановлюється на підставі оцінки середньої вартості одиниці виміру площі будівлі, аналогічної оподатковуваній, залежно від матеріалу, з якого виготовлені стіни, місця розташування, призначення будівлі та інших факторів її оцінки;
б) середня вартість одиниці виміру нової будівлі розраховується шляхом ділення загальної вартості будівництва такої будівлі на загальну площу будівлі.
12.2.4. Розмір середньої вартості одиниці виміру будівлі залежно від матеріалу, з якого виготовлені стіни, місця розташування, регіону, чисельності постійних жителів населеного пункту встановлюється органами місцевого самоврядування за методикою оцінки, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.
а) перегляд розміру середньої вартості одиниці виміру будівлі повинен здійснюватися не рідше одного разу на 5 років, але не частіше одного разу на 3 роки.
б) для цілей оподаткування розмір середньої поточної вартості будівлі не може змінюватися протягом одного податкового року.
12.2.5. База оподаткування будівель визначається платником податку - юридичною особою самостійно і доводиться до відома органів державної податкової служби, які встановлюють розмір податкових зобов'язань.
12.2.6. База оподаткування будівлі, що перебуває у власності фізичної особи, незалежно від того, є вона суб'єктом підприємницької діяльності чи ні, визначається органом державної податкової служби, який встановлює розмір податкових зобов'язань.
12.3. Ставки податку на будівлі
Будівлі оподатковуються за ставкою, яка встановлюється органом місцевого самоврядування при затвердженні відповідного місцевого бюджету в розмірах не нижче 1 відсотка та не вище 2 відсотків бази оподаткування.
13. Податок на прибуткову нерухомість
13.1. Прибуткова нерухомість, що не є об'єктом оподаткування
13.1.1. Не є об'єктом оподаткування прибуткова нерухомість:
а) що перебуває у власності:
а1) держави або територіальної громади (їх спільній власності), крім випадків, коли така нерухомість закріплена за підприємствами на праві повного господарського розпорядження, передані іншим особам у користування на умовах оренди чи будь-яких інших умовах (крім майна, що передається в оперативне управління бюджетним установам та організаціям);
а2) неприбуткових організацій, крім випадків, коли прибуткова нерухомість використовуються для отримання доходів (прибутку);
б) що використовується для будь-яких цілей, за умови. коли така нерухомість знаходиться у зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначених законодавством;
в) будівництво якої не завершено чи яка не введена в експлуатацію, а також прибуткова нерухомість, що законсервована у порядку, встановленому частиною 15 цієї статті. Порядок визначення дати початку експлуатації такої нерухомості встановлюється Кабінетом Міністрів України.
13.1.2. Прибуткова нерухомість, що зазначена у цій статті, не є об'єктом оподаткування виключно за умови надання її власниками органам державної податкової служби інформації (за формою та у порядку , що встановлюється центральними органом державної податкової служби України) про характер використання споруд. Ця вимога не поширюється на споруди, зазначені у пункті "б" п.п.13.1.1 п.13.1 частини 13 цієї статті.
13.1.3. Якщо така інформація не надається у строки , визначені центральними органом державної податкової служби України, прибуткова нерухомість, зазначена у п.п.13.1.1 п.13.1 частини 13 цієї статті, оподатковуються на загальних підставах.
13.2. Визначення бази оподаткування
13.2.1. База оподаткування прибуткової нерухомості розраховується по кожному об'єкту, що має окремий реєстраційний номер в органі державної реєстрації прав на нерухомість.
13.2.2. Базою оподаткування прибуткової нерухомості є її ринкова вартість станом на 1 січня поточного податкового року.
13.3. Ставки податку на прибуткову нерухомість
Прибуткова нерухомість оподатковується за ставкою, яка встановлюється органом місцевого самоврядування при затвердженні відповідного місцевого бюджету, в розмірах не нижче 1 відсотка та не вище 2 відсотків до бази оподаткування.
14. Пільги щодо сплати податку
14.1.Соціальні пільги для фізичних осіб
14.1.1. Від сплати податку на земельні ділянки звільняються:
а) інваліди 1 і 2 груп;
б) громадяни, які виховують трьох і більше дітей до 16 років, учнів до 18 років;
в) пенсіонери;
г) громадяни, які користуються пільгами відповідно до нормативно-правових актів, що визначають статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту;
д) громадяни, яким у встановленому порядку видано посвідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
14.1.2. Звільнення від сплати податку для категорій громадян, зазначених у п.п.14.1.1 п.14.1 частини 14 цієї статті, розповсюджується щодо земельних ділянок в межах граничних норм, встановлених Земельним кодексом України;
14.1.3. Соціальні пільги для власників будівель:
а) база оподаткування будівлі у поточному році, яка використовується сім'єю як основне місце проживання, зменшується на суму, розраховану виходячи із 21 квадратного метра загальної площі такої будівлі на кожного члена сім'ї плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю але не менше 80 квадратних метрів загальної площі у випадках проживання самотніх одного або двох осіб пенсійного віку;
а1) база оподаткування будівлі, яка використовується сім'єю як садовий будинок, зменшується на суму, виходячи з 60 квадратних метрів загальної площі;
а2) зазначене у пункті "а" п.п.14.1.3 п.14.1частини 14 цієї статті зменшення застосовується один раз стосовно однієї будівлі, а також стосовно одного садового будинку, що знаходяться у власності сім'ї;
б) в індивідуальних будинках, розташованих на території громад з населенням менш як 50 тисяч постійних жителів, база оподаткування будівлі у поточному році, яка використовується сім'єю як основне місце проживання, зменшується на суму, розраховану виходячи з 40 квадратних метрів загальної площі такої будівлі на кожного члена сім'ї плюс 10,5 квадратних метрів на сім'ю;
б1) зазначене у пункті "б" п.п.14.1.3 п.14.1частини 14 цієї статті зменшення застосовується один раз стосовно однієї будівлі, незалежно від кількості будівель, що є у власності сім'ї;
б2) при цьому зменшення, передбачене пунктом "а" п.п.14.1.3 п.14.1частини 14 цієї статті, не застосовується;
б3) Для самотніх (одного або двох) осіб пенсійного віку база оподаткування зменшується на 120 квадратних метрів загальної площі будівлі;
б4) база оподаткування будівлі, яка використовується сім'єю як садовий будинок, зменшується на суму, виходячи з 60 квадратних метрів загальної площі;
б5) зазначене в пункті "б" п.п.14.1.3 п.14.1частини 14 цієї статті зменшення застосовується один раз стосовно однієї будівлі, а також стосовно одного садового будинку, що знаходиться у власності сім'ї;
в) не включаються до бази оподаткування нежилі приміщення на території присадибної ділянки, на якій збудовано індивідуальний будинок - місце постійного проживання фізичної особи (розміщені під одним дахом з індивідуальним будинком або прибудовані до нього, або розташовані окремо), розташований на території громад з населенням менше як 50 тисяч постійних жителів, у разі. коли такі нежилі приміщення використовуються для утримання свійських тварин і птахів, зберігання садового та іншого господарського інвентаря, для льохів, інших господарських та сімейних цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності;
в1) нежилі приміщення будь-якого призначення, збудовані на території присадибної ділянки, прилеглої до індивідуального будинку, розташованого на території громад з населенням більше як 50 тисяч жителів, оподатковуються у складі загальної площі такого індивідуального будинку згідно з пунктом "а" п.п.14.1.3 п.14.1частини 14 цієї статті;
г) зменшення, передбачені пунктами "а" - "в" п.п.14.1.3 п.14.1 частини 14 цієї статті, поширюються також на будівлі, які орендуються фізичними особами для їх використання як основного місця проживання, а також будівлі, розташовані на присадибних ділянках, за умови, що договір оренди (найму) передбачає обов'язок цих осіб сплачувати податок на нерухомість;
д) у разі коли будівля перебуває у спільній власності сімей, пільга, передбачена пунктами "а" і "б" п.п.14.1.3 п.14.1частини 14 цієї статті, надається один раз стосовно однієї будівлі;
е) нарахована до сплати сума податку на будівлі зменшується на два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.
6) Якщо право на пільгу у власника майна виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.
14.2. Пільги для юридичних осіб
14.2.1. Від сплати податку на земельні ділянки звільняються:
а) заповідники, в тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
б) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;
в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України), спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих, які повністю утримуються за рахунок бюджету згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, підприємства, об'єднання та організації товариств сліпих і глухих України, громадські організації інвалідів України та їх об'єднання;
г) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок бюджету;
д) зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не займаються підприємницькою діяльністю;
14.2.2. Якщо підприємства, установи та організації, що користуються пільгами щодо податку на земельні ділянки, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства (підрозділи, філії) або здають в тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами (підрозділами, філіями) або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.
14.2.3. Заклади, установи та організації, які частково утримуються за рахунок бюджету (за винятком тих, що виконують роботи, послуги за контрактами), звільняються від сплати податку пропорційно до коштів, отриманих з бюджету.
14.2.4. Не справляється податок:
а) на сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених нормативно-правовими актами такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю) і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;
б) на земельні ділянки, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;
в) на земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;
г) на земельні ділянки, що зайняті під автомобільними дорогами загального користування;
д) на земельні ділянки державних, колективних і фермерських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;
е) на земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.
14.2.5. Якщо право на пільгу у власника нерухомості виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому втрачено це право.
15. Консервація нерухомості
15.1. Консервація нерухомості, що перебуває в державній власності або у власності територіальної громади, здійснюється відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, місцевої державної адміністрації або виконавчого органу місцевої ради.
15.2. Податок на нерухомість не справляється у випадку виведення з експлуатації нерухомості способом, зазначеним у п.15.1 частини 15 цієї статті а також при її ліквідації.
16. Податкові періоди
16.1. Податковий період для платників податку на нерухомість - податковий рік.
16.2. Податковий рік - період, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня одного року.
17. Індексація вартості будівель та споруд
17.1. Протягом будь-якого податкового року, в якому не відбувається перегляд вартості будівель, передбачений пунктом "а" п.п.12.2.4 п.12.2 частини 12 цієї статті, для розрахунків бази оподаткування застосовується індексація бази оподаткування на рівень інфляції.
17.2. Індексація бази оподаткування на рівень інфляції здійснюється у випадках, коли рівень інфляції, розрахований на базі податкового року ( з1 січня податкового року до 1 січня року, що передує податковому) дорівнює або перевищує 110 відсотків.
17.3. Індексація здійснюється податковими органами за наслідками звітного (податкового) року і доводиться до відома платників податку.
а) для спрощення податкових розрахунків застосовується заокруглення показників рівня інфляції до найближчого значення натурального ряду цифр, кратного п'яти.
17.4. Норми цієї статті не поширюються на споруди, які перебувають у власності осіб, що здійснюють індексацію вартості таких основних фондів у порядку, передбаченому статтею 9 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
18. Порядок обчислення податку на нерухомість
18.1. Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку на нерухомість за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби України, виходячи зі ставок, встановлених цим Законом та бази оподаткування, розрахованої на 1 січня поточного року, і до 1 лютого подають розрахунок відповідному органу державної податкової служби.
18.2. Обчислення та нарахування податку на майно фізичним особам проводиться органом державної податкової служби на підставі даних декларацій про доходи та майно фізичних осіб та даних органів державної реєстрації прав на нерухомість.
19. Порядок обчислення сум податку у разі зміни власника або користувача нерухомості.
19.1. Юридичні особи у разі, коли право власності або право користування майном виникло після 1 лютого поточного року, подають розрахунок до відповідних органів державної податкової служби не пізніше одного місяця з дня виникнення цього права. Базою оподаткування у такому випадку є оціночна вартість майна на дату передачі права власності або користування.
19.2. Власники земельних ділянок та землекористувачі сплачують податок з дня виникнення права власності чи права користування земельною ділянкою незалежно від того, чи це право підтверджено чи не підтверджено правоустановлюючим документом.
19.3. У разі припинення права власності або користування майном податок сплачується за фактичний період перебування майна у власності або користуванні у поточному році.
20. Податкове повідомлення про річні податкові зобов'язання по податку на нерухомість
20.1. Не пізніше 1 травня поточного податкового року орган державної податкової служби надсилає фізичним особам податкове повідомлення про річні податкові зобов'язання, розраховані у відповідних випадках з урахуванням індексації податкових баз та вчасно отриманої від платників податку інформації про право на пільги щодо цього податку.
20.2. Податкове повідомлення має містити:
а) реєстраційний номер власності та ім'я власника (якщо воно відоме);
б) відомості про об'єкти оподаткування (площа земельної ділянки, площа будівлі, споруди);
в) окремо по кожному об'єкту оподаткування:
- розмір бази оподаткування;
- ставки оподаткування;
- суми податку що підлягає сплаті;
г) загальну суму податку на нерухомість;
д) термін і порядок сплати податку.
20.3. Форма податкового повідомлення затверджується центральним органом державної податкової служби України.
21. Терміни сплати податку на нерухомість
21.1. Сплата податку на майно здійснюється двома рівними частинами фізичними особами - до 1 липня і 1 листопада, а юридичними особами щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним кварталом.
21.2. Сплата податку на майно юридичними та фізичними особами здійснюється шляхом перерахування грошових коштів до відповідних бюджетів з банківських рахунків або шляхом внесення готівки до банків або шляхом розрахунків іншими замінниками грошових коштів (банківськими платіжними картками або розрахунковими чеками) у порядку, встановленому Національним банком України.
22. Зарахування податку на нерухомість
Податок на майно зараховується до бюджетів територіальних громад за місцем знаходження (реєстрації) нерухомості.
23. Відповідальність платників та контроль за надходженням податку
23.1. Платники податку несуть відповідальність за правильність і своєчасність обчислення та сплати податку до бюджету відповідно до чинного законодавства України.
23.2. Фізичні особи - платники податку несуть відповідальність за правильність і повноту інформації для нарахування і сплати податку відповідно до чинного законодавства.
23.3. Не внесені до бюджету суми податку на нерухомість у встановлені строки сплачуються до бюджету з нарахуванням пені у розмірі 0,3 відсотка, нарахованої на суму недоїмки за весь строк її дії.
23.4. У разі приховування або заниження суми податку на споруди платник податку сплачує суму донарахованого органом державної податкової служби податку, фінансову санкцію у розмірі донарахованої суми податку та пеню.
23.5. Пеня за несвоєчасну сплату податку справляється у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки національного банку України, що діяла на день сплати податку, від суми недоїмки за кожний прострочення, включаючи день сплати.
23.6. Платники податку на споруди, які не подали або несвоєчасно подали органу державної податкової служби розрахунки податкових зобов'язань або інші документи, необхідні для обчислення податку, а також які не подали або несвоєчасно подали установам банків платіжні доручення на сплату податку, сплачують штраф у розмірі 10 відсотків належних до сплати сум за кожний випадок порушення.
24. Для цілей оподаткування податком на нерухомість використовуються такі термiни:
24.1. Нерухомість - земля і постійно розташовані на ній будівлі і споруди.
24.2. Нерухомість, яка призначена та використовується для особистого користування:
а) будівлі - житлові будинки, квартири, садові будинки, дачі, гаражі, а також інші постійно розташовані будівлі, які використовуються в інших, ніж підприємницькі, цілях.
а1) квартира - частина житлового будинку, призначена для однієї особи, однієї або кількох сімей, має обладнані житлові та підсобні приміщення і окремий вихід на сходову площадку, в галерею, коридор, на дворовий балкон, вулицю або у двір.
а2) постійно розташовані будівлі - капітальні будівлі, які конструктивно або технологічно пов'язані із землею, на якій вони розміщені, і не можуть бути переміщені на інше місце без зміни своїх якісних або інших характеристик;
24.3. Прибуткова нерухомість - нерухомість, використання якої здатне приносити прибуток саме завдяки її власним якостям (приміщення крамниць, ресторанів, готелів, закладів грального бізнесу, фінансово-кредитних установ тощо).
24.4. Земля - верхній шар землі, за винятком корисних копалин, що знаходяться під землею і мають вартість, включаючи будь-які капітальні поліпшення (іригація, дренаж, профілювання), дороги або інші подібні об'єкти інфраструктури, за винятком капітальних будівель та споруд;
24.5. Податок на нерухомість - далі податок; обкладення податком на нерухомість - далі оподаткування; платник податку на нерухомість - далі платник податку;
24.6. Постійні жителі - фізичні особи, зареєстровані як такі, що мають місце постійного проживання на території певного міста, селища, села;
24.7. Сім'я - фізичні особи, які перебувають у родинних стосунках, постійно проживають в одній будівлі і ведуть спільне господарство."58.
6.1. Податок на нерухомiсть є головним джерелом забезпечення фiнансової основи мiсцевого самоврядування та є рiзновидом податку на майно.
-57-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Статтю 6 після пункту 6.1 доповнити новими пунктами такого змісту: "6.2.Платниками податку на нерухомість є: -власники нерухомості;
-особи, уповноважені власниками нерухомості сплачувати цей податок.
6.3. Об'єктом оподаткування є нерухомість, що перебуває у власності юридичних та фізичних осіб, а також земля, яка знаходиться під об'єктом нерухомості або включається до їх вартості."
Відповідно пункти 6.2, 6.3, 6.4 вважати пунктами 6.4, 6.5, 6.6.


59.
6.2. Податок на нерухомiсть є сумою податкiв на будiвлi, споруди та землю, яка розташована пiд ними або включається до їх вартостi.
60.
6.3. Правила справляння податку на нерухомiсть встановлюються окремим законом.
-58- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 6.3 статті 6 додати абзац другий такого змісту:
"Не сплачують податок на нерухомість суб`єкти підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства звільнені від обов`язкового обліку доходів і витрат, які сплачують єдиний податок або в інших випадках, передбачених законодавством".


61.
6.4. Для цiлей оподаткування податком на нерухомiсть, використовуються такi термiни:62.
6.4.1. Нерухомiсть - постiйно розташованi будiвлi, споруди, їх структурнi компоненти. Постiйно розташованими вважаються капiтальнi будiвлi або споруди, конструктивно або технологiчно пов'язанi з землею, на якiй вони розташованi, i якi не можуть бути перемiщенi на iнше мiсце без змiни власних якiсних, технологiчних або iнших характеристик;63.
6.4.2. Земля - верхнiй шар земної поверхнi, включаючи будь-якi капiтальнi полiпшення такi, як iригацiя, дренаж, профiлювання, дороги та iнша подiбна iнфраструктура, за виключенням корисних копалин, що знаходяться пiд землею i мають вартiсть, а також капiтальних будiвель, споруд та їх структурних компонентiв, розташованiй на або пiд землею;64.
6.4.3. Будiвлi - житловi будинки або квартири, постiйно розташованi на землi або пiд землею, а також а також нежитловi примiщення, що примикають до таких житлових будинкiв та примiщень та не використовуються в пiдприємницькiй дiяльностi;
-59- Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У підпункті 6.4.3. слова "а також" виключити (редакц. правка).

65.
6.4.4. Споруди - нежитловi примiщення, якi використовуються для розмiщення основних фондiв, що пiдпадають пiд визначення другої i третьої групи основних фондiв згiдно з Законом України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", адмiнiстративнi примiщення, готелi (мотелi) та гуртожитки, а також капiтальнi конструкцiї, постiйно розташованi на землi або пiд землею, за виключенням споруд, призначених для геологорозвiдувальних та пошукових робiт, а також для видобутку корисних копалин.

66.
Стаття 7. Ринковий податок67.
7.1. Ринковий податок - податок, який справляється з осiб, якi здiйснюють роздрiбну торгiвлю побутовими або харчовими товарами i надають побутовi послуги на ринках усiх форм власностi, та зараховується до бюджету органу мiсцевого самоврядування, на територiї якого розташовано такий ринок.
-60- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 7.1. статті 7 викласти у такій редакції:
"7.1. Ринковий податок це плата за право займання місця для торгівлі на ринках усіх форм власності, в тому числі в павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, причепів, візків, мотоциклів, ручних візків, ларьків і палаток (далі по тексту п.3)."


-61- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Пункт 7.1 статті 7 викласти в такій редакції:
"7.1. Ринковий збір - це плата за день торгівлі на ринках залежно від виду та обсягів продукції (товару); розміщення торговельних місць у критих ринках, павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомашин, мотоциклів, причепів, візків у тому числі ручних тощо, що справляється з юридичних та фізичних осіб, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари."-62- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац перший пункту 7.1 викласти в такій редакції:
"Ринковий податок - податок, який справляється з осіб, які здійснюють роздрібну або оптову торгівлю продовольчими, сільськогосподарськими, промисловими, та іншими товарами і надають побутові послуги на ринках та торговельних майданчиках усіх форм власності, та зараховується до бюджету органу місцевого самоврядування, на території якого розташовано такий ринок".

68.

Пiд термiном "ринок" розумiється юридична особа (її фiлiя, вiддiлення, вiдокремлений пiдроздiл), яка надає у тимчасове користування (оренду) iншим особам мiсця, спецiально вiдведенi для здiйснення роздрiбної торгiвлi, а також надає iншi послуги, пов'язанi iз здiйсненням роздрiбної торгiвлi. Юридичнi особи набувають статусу ринку згiдно з рiшеннями органу мiсцевого самоврядування.
-63- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац другий пункту 7.1 викласти в такій редакції:
"Під терміном "ринок" розуміється юридична особа (її філія, відділення, відокремлений підрозділ), або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, які надають у тимчасове користування (оренду) іншим особам місця, спеціально відведені для здійснення торгівлі, а також надають інші послуги, пов'язані із здійсненням торгівлі. Юридичні особи (їх філії, відділення, відокремлені підрозділи), або фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності набувають статусу ринку згідно з рішеннями органу місцевого самоврядування".


69.
Типовi правила проведення роздрiбної торгiвлi на територiї ринкiв встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.
-64- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У абзаці третьому пункту 7.1 замість слів "роздрібної торгівлі" записати "торгівлі та надання побутових послуг" далі по тексту.70.
7.2. Платником ринкового податку є особа, незалежно вiд того, чи здiйснює вона продаж товарiв на ринку вiд свого iменi чи вiд iменi та за дорученням iнших фiзичних або юридичних осiб, у тому числi в межах вiдносин трудового найму.
-65- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 7.2. статті 7 викласти у такій редакції:
"7.2. Платниками ринкового збору є юридичні особи усіх форм власності, їх філіали, відділення, та інші відокремлені підрозділи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності і фізичні особи, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари (роботи, послуги) на ринках (далі по тексту п.3)."

-66- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Пункт 7.2. статті 7 викласти в такій редакції:
"7.2. Платниками збору є юридичні особи усіх форм власності, їх філіали (відділення), представництва юридичних осіб, установи і організації, що не є юридичними особами, фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари на ринках усіх форм власності, павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомашин."

71.
7.3. Не справляється ринковий податок iз розташованих на територiї ринкiв стацiонарних об'єктiв торгiвлi та сфери послуг, якi отримали дозвiл на їх розмiщення та сплатили вартiсть торгового патенту на право здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi, вiдповiдно до закону.
-67- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 7.3 статті 7 додати абзац другий такого змісту:
"Не сплачують ринковий збір суб`єкти підприємницької діяльності, які сплачують вартість спеціального торгового патенту на право здійснення окремих видів діяльності відповідно до законодавства".

-68- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 7.3. статті 7 викласти у такій редакції:
"7.3. Не справляється ринковий збір з суб'єктів підприємницької діяльності, підприємств інших форм власності, які здійснюють торгівельну діяльність в магазинах або надають послуги з громадського харчування в стаціонарних приміщеннях на території ринку, та з власних торговельно-закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця."


-69- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Пункт 7.3 статті 7 викласти у такій редакції:
"7.3. Не є платниками ринкового податку власні торговельно-закупівельні підприємства ринку, підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях (магазинах, кіосках, палатках) у межах території ринку і мають дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та сплатили вартість торгового патенту на право здійснення окремих видів підприємницької діяльності відповідно до закону, незалежно від займаного місця "
-70- Н.д. Семенюк В.П. (реєстр.картка № 370)
У пункті 7.3 слова "сфери послуг" замінити словами "сфери побутових послуг"72.
7.4. Ринковий податок справляється за кожне торгове мiсце у розрахунку за кожний день торгiвлi.
-71- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 7.4 викласти у такій редакції:
"7.4. Ринковий збір справляється за кожне торгове місце до початку здійснення торгівлі за кожен торгівельний день. Під торговим місцем розуміють місце, що дорівнює одному погонному метру.".

-72-Н.д. Тропін В.І. (реєстр.картка №157)
Пункт 7.4 викласти у такій редакції:
"7.4 Об'єктом оподаткування є торгові місця на території ринків (у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків тощо).
Ринковий податок справляється за кожне торгове місце у розрахунку за кожний день торгівлі."73.
7.5. Ставка ринкового податку встановлюється:
-73- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац перший пункту 7.5 доповнити словами: "залежно від територіального розміщення ринку та виду продукції (товару)".

-74-Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 7.5. статті 7. викласти в такій редакції:
"7.5.Ставка ринкового збору встановлюється у розмірі від 0,01 до 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та фізичних осіб і від 0,2 до 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичних осіб. Ринковий збір справляється: для павільйонів, відкритих та закритих столів - за 1 погонний метр, для майданчиків, автомашин, мотоциклів, причепів, візків, палаток, ларьків тощо - за 2 кв.м."


).


-75- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Пункт 7.5. викласти в такій редакції:
"7.5.Ставка збору встановлюється залежно від виду сільськогосподарської та промислової продукції (товарів), що реалізуються на ринках усіх форм власності, у павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках, з автомашин, мотоциклів, причепів, візків, у тому числі ручних, тощо та від території ринку і благоустрою місця торгівлі у розмірі від 2 до 20 відсотків неоподатковуваного мінімуму доходів громадян - для фізичних осіб і до 3-х неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - для юридичних осіб.
-76- Н.д. Арабаджи В.В. (Округ №79)
Абзац перший пункту 7.5 викласти в такій редакції:
"Ставка ринкового податку встановлюється залежно від територіального розміщення ринку та виду продукції(товару).
Органи місцевої влади самостійно здійснюють диференціацію ринкового податку у межах ставок, визначених законом, в залежності від територіального розміщення ринку"74.
а) за мiсце торгiвлi продовольчою продукцiєю: на мiських ринках - вiд 1 гривнi до 3 гривень вiдповiдно до технiчного виконання та розкладу роботи ринку;
-77- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункт "а)" пункту 7.5 після слова "продовольчою" доповнити словами "або сільськогосподарською".

75.
на селищних та сiльських ринках - вiд 0,5 гривень до 2 гривень вiдповiдно до технiчного виконання та розкладу роботи ринку;76.
б) за мiсце торгiвлi промисловою продукцiєю та наданням побутових послуг:77.
на мiських ринках - вiд 2 гривень до 5 гривень вiдповiдно до технiчного виконання та розкладу роботи ринку;78.
на селищних та сiльських ринках - вiд 1 гривнi до 3 гривень вiдповiдно до технiчного виконання та розкладу роботи ринку.79.
Для спецiалiзованих автомобiльних ринкiв, незалежно вiд мiсця їх розташування, ставка ринкового збору встановлюється:80.
для торгiвцiв автомобiльними засобами та iншими самохiдними механiзмами - вiд 10 до 50 гривень;81.
для торгiвцiв iншими видами супутньої продукцiї та послуг - вiд 2 до 5 гривень.

-78- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 7.5 доповнити абзацом такого змісту:
"Ставки ринкового податку для юридичних осіб встановлюються у двократному розмірі ставок, передбачених підпунктами (а) і (б) цього пункту.".
82.
7.6. Особою, вiдповiдальною за стягнення ринкового податку та внесення його до бюджету, є ринок.83.
Ринковий податок за кожен день торгiвлi та за кожне мiсце торгiвлi (включаючи орендоване) сплачується готiвкою в касу ринку до початку здiйснення торгiвлi, що засвiдчується чеком контрольно-касового апарату.
-79- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Пункт 7.6. викласти в такій редакції:
"7.6. Ринковий збір сплачується через контрольно-касовий апарат адміністрації ринку або шляхом видачі спеціальних талонів встановленого зразку на торговому місці до початку торгівлі.
Контроль за наявністю касових чеків або талонів затвердженого зразку, що засвідчують сплату ринкового збору, здійснюють працівники адміністрації ринку або уповноважені на це особи, які мають відповідні посвідчення.
Перерахування коштів ринкового збору до бюджету здійснюється один раз на 10 днів, при цьому 80 відсотків ринкового збору зараховується до місцевого бюджету, а 20 відсотків залишається у розпорядженні ринку."
-80-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У абзаці другому пункту 7.6 статті 7 слова "засвідчується чеком контрольно-касового апарату" замінити словами "відповідним чеком"
-81- Н.Д. Арабаджи В.В. (Округ №79)
В абзаці другому пункту 7.6 після слів "до початку здійснення торгівлі…" доповнити словами "або протягом перших трьох годин роботи ринку…".
Абзац другий доповнити абзацом такого змісту :
"Дозволяється здійснювати попередню сплату ринкового податку здійснювати в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ринку, або готівкою - через касу ринку."84.
Зазначений чек видається платнику податку разом iз талоном на право проведення торгової дiяльностi, який має бути розмiщений на торговому мiсцi та бути вiдкритим до огляду.85.
Талон на право проведення торгової дiяльностi має мiстити iнформацiю про номер торгового мiсця, термiн його дiї, тип товарiв (послуг), що продаються (продовольчi, промисловi або побутовi послуги), має бути скрiплений печаткою ринку та пiдписом касира.
-82-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У абзаці четвертому пункту 7.6 статті 7 речення доповнити словами "і є дійсним до зміни номенклатури товарів, що підлягають продажу."86.
Форма талону на право проведення торгової дiяльностi розробляється та затверджується органом мiсцевого самоврядування i є єдиною на всiй його територiї.


Форма талону на право проведення торгової дiяльностi розробляється та затверджується органом мiсцевого самоврядування i є єдиною на всiй його територiї.
87.
7.7. У разi виявлення особами, уповноваженими ринком здiйснювати контрольну перевiрку, випадкiв здiйснення торгiвлi без талонiв на право проведення торгової дiяльностi або з недiйсними талонами, або з дiйсними талонами, але без чеку контрольно-касового , апарату, торгова дiяльнiсть винної особи має бути призупинена, а посадовi особи ринку зобов'язанi звернутися до державних органiв, контролюючих дотримання правил роздрiбної торгiвлi, якi приймають рiшення щодо мiри вiдповiдальностi такої особи вiдповiдно до законодавства,
-83- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Пункт 7.7 викласти в такій редакції:
"7.7. У разі виявлення на ринку під час контрольної перевірки уповноваженими на це особами торгівців без касових чеків (талонів), що засвідчують сплату ринкового збору, з них стягується штраф у десятикратному розмірі встановленої ставки ринкового збору. У разі виявлення у торгівців неналежно оформлених з вини адміністрації ринку касових чеків (талонів) про сплату ринкового збору, адміністрація ринку за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній десяти розмірам вартості неправильно оформленого касового чеку (талону).

88.
7.8. У разi коли працiвники державних контролюючих органiв виявляють випадки здiйснення торгiвлi без талонiв на право проведення торгової дiяльностi або з недiйсними талонами, або з дiйсними талонами, але без чеку контрольно-касового апарату, ринок сплачує штраф у п'ятидесятикратнiй сумi максимальної ставки ринкового податку, встановленого для такого ринку, за кожний випадок порушення. При цьому ринок має право вiдшкодування сум сплаченого штрафу за рахунок платника податку, який допустив зазначенi порушення, у порядку, визначеному законодавством.
-84- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 7.8 статті 7 друге речення виключити.


-85- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 7.8. викласти у такій редакції:
"7.8. У разі виявлення на ринку під час проведення контрольної перевірки працівниками органів державної податкової служби торговців без касових чеків, що засвідчують сплату ринкового збору та талонів на право проведення торговельної діяльності або недійсних чеків та талонів, з цих торговців стягується штраф у сумі еквівалентній п'яти розмірам ринкового збору, а з адміністрації ринку - у сумі еквівалентній десяти розмірів ринкового збору за кожний випадок порушення.
У разі виявлення у торговців неналежним чином оформлених з вини адміністрації ринку касових чеків або талонів адміністрація ринку за кожний випадок сплачує штраф у сумі, еквівалентній 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
-86- н д Песоцький М.Ф.(Реєстр. Картка №435)
У пункті 7.8 слова "…у п'ятидесятикратній сумі максимальної ставки ринкового податку, встановленого для такого ринку, за кожний випадок порушення. При цьому ринок має право відшкодування сум сплаченого штрафу за рахунок платника податку, який допустив зазначені порушення, у порядку, визначеному законодавством" замінити словами "…у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний випадок"
89.
7.9. Вiдповiдальнiсть за порушення правил розмiщення талонiв на право проведення торгової дiяльностi на ринку встановлюється на рiвнi вiдповiдальностi за порушення правил розмiщення торгового патенту на право здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi.
90.
7.10. Для ринкiв, якi розташованi в сiльськiй мiсцевостi, на яких здiйснюється торгiвля продукцією, вирощеною (виготовленою) на iндивiдуальних підсобних господарствах та/або чисельнiсть торгових мiсць не перевищує 50, орган мiсцевого самоврядування може встановити спрощений порядок сплати ринкового збору, у тому числi без застосування талону на право проведення торгової дiяльностi.
91.
7.11. Ринковий податок сплачується до бюджету у строки, визначенi органом мiсцевого самоврядування.
-87- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 7.11. статті 7 доповнити наступним реченням такого змісту:
"За рішенням органу місцевого самоврядування до 20 відсотків ринкового податку можуть залишатися в розпорядженні ринку."


-88- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 7.11. доповнити словами "але не рідше одного разу на місяць".

-89-Н.д. Гаркуша О.М. (округ №130)
Пункт 7.11. викласти в такій редакції:
"7.11. Кошти, отримані ринком від сплати ринкового податку, перераховуються до відповідного місцевого бюджету подекадно".


92.
7.12. Суми сплаченого ринкового податку не вiдносяться до складу валових витрат платникiв податку на прибуток пiдприємств або податку на доходи фiзичних осiб (прибуткового податку з громадян). Пiльги з ринкового збору не надаються.
-90- Н.д. Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 7.12 статті 7 в першому реченні частку "не" виключити.


-91- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 7.12 у першому реченні частку "не" виключити та виключити друге речення.

93.
7.13. Особи, уповноваженi здiйснювати та вносити до бюджету суми ринкового податку, несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом.
-92- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 7.13. виключити, оскільки відповідальність передбачена статтею 17.
-93- н. д. Песоцький М.Ф.(Реєстр. Картка №435)
Пункт 7.13 доповнити абзацом такого змісту:
"За неповне або несвоєчасне перерахування до бюджету ринкового податку органи державної податкової служби застосовують до ринків штрафні санкції у виді стягнення двократного розміру неповного або несвоєчасно перерахованого податку з нарахуванням пені".94.
Стаття 8. Готельний податок
-94- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю 8 виключити.95.
8.1. Готельний податок - податок, який стягується з користувачiв готельного фонду, розташованого на територiї України.
-95-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Абзац перший пункту 8.1 статті 8 викласти у такій редакції:
"8.1. Платниками готельного податку є особи, які проживають у приміщеннях готельного фонду або його орендують."

96.
Для цiлей цього пункту пiд термiном "готельний фонд" розумiються примiщення, призначенi для тимчасового проживання у готелях, мотелях, кемпiнгах, iнших мiсцях, за якi сплачується подобова плата, а також плата за їх оперативну оренду (лізинг).
-96- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 8.1. слова "цього пункту" замінити словами "цієї статті".

97.
8.2. Не є платниками податку:98.
учнi, студенти, аспiранти, якi тимчасово проживають в гуртожитках або будинках з квартирами малосiмейного типу, а також особи, якi перебувають в трудових вiдносинах з юридичними особами та тимчасово проживають в гуртожитках або квартирах малосiмейного типу, що перебувають на балансах таких юридичних осiб, або в квартирах чи кiмнатах, вiднесених до категорiї службових або тих, що утримуються за рахунок коштiв бюджетiв;99.
фiзичнi особи, якi орендують житловi примiщення в якостi мiсця їх постiйного проживання або придбавають їх у межах iпотечного кредиту.
-97-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У абзаці другому пункту 8.2 слова "в якості місця їх" замінити на слово "для"


100.
8.4. Об'єктом оподаткування є:101.
а) вартiсть проживання у готельному фондi, включаючи вартiсть додаткових послуг, що надаються безпосередньо готелем та включаються до рахунку (крiм витрат на оплату послуг третiх осiб, включених до рахунку, у тому числi плату за користування телефоном, iншими засобами зв'язку), за добу;102.
б) вартiсть оренди примiщень готельного фонду, включаючи вартiсть додаткових послуг, що надаються безпосередньо готелем та включаються до рахунку (крiм витрат на оплату послуг третiх осiб, включених до рахунку, у тому числi плату за користування телефоном, iншими засобами зв'язку, а також сум комунальних платежiв, що сплачуються самостiйно орендарем згiдно з умовами орендного договору), за добу.
-98- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункт" б)" пункту .8.4 доповнити словами "але не менше, ніж готельний податок за проживання у аналогічному готельному номері".

103.
8.5. Ставка готельного податку встановлюється у розмiрi вiд 2 до 8 вiдсоткiв вiд об'єкту оподаткування, розрахованого без податку на додану вартiсть та без включення її суми до бази оподаткування податком на додану вартiсть.
-9- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 8.5 слова і цифри "у розмірі від 2 до 8 відсотків" замінити на слова і цифри "у розмірі від 10 до 20 відсотків".

-100-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У пункті 8.5 слово "її" виключити, а після слова "суми" речення доповнити словами "готельного податку".
104.
8.6. У мiсцевостях, якiй надано статус курортної згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, до ставки готельного податку, яка дiє в таких мiсцевостях, може бути застосовано коефiцiєнт 1,5.105.
8.7. Готельний податок вноситься до бюджету особами, уповноваженими здiйснювати його стягнення. Стягнення готельного податку з платникiв здiйснюється одночасно iз сплатою вартостi їх проживання у зазначених примiщеннях або сум орендної плати.
-101- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Пункт 8.7 викласти у такій редакції:
"8.7. Готельний податок справляється за кожну добу проживання (оренди), в тому числі й за неповну, і перераховується до відповідного місцевого бюджету особами, що надають готельні послуги та уповноважені здійснювати стягнення цього податку. Стягнення готельного податку з платників здійснюється одночасно зі сплатою вартості їх проживання у приміщеннях готельного фонду або сум орендної плати"
106.
8.8. Суми готельного податку не включаються до складу валових доходiв осiб, якi здiйснюють його стягнення.107.
Суми готельного податку включаються до складу витрат на вiдрядження або витрат на оренду платникiв податку на прибуток пiдприємств.108.
8.9. Готельний податок сплачується за результатами звiтного перiоду у строки, передбаченi законодавством для сплати податку на прибуток пiдприємств. У платiжних документах (квитанцiях, платiжних дорученнях тощо) обов'язково повинна бути зазначена ставка та сума готельного податку, яка стягнута з платника.
-102-Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Пункт 8.9 статті 8 викласти в такій редакції:
"8.9. Готельний збір справляється за кожну добу проживання (оренди), в тому числі й за неповну - адміністраціями (власниками) готельного фонду щомісячно до 15 числа наступного за звітним."-103- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 8.9 слова "передбачені законодавством для сплати податку на прибуток підприємств" замінити словами "визначені органом місцевого самоврядування, але не рідше одного разу на місяць".

-104-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Перше речення пункту 8.9 викласти у такій редакції :
"8.9. Готельний податок сплачується за результатами звітного місяця до 20 числа місяця, наступного за звітним"

-105- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ввести додаткову статтю 8-1 "Податок на здійснення зарубіжного туризму" такого змісту:
"Стаття 8-1. Податок на здійснення зарубіжного туризму.
Платниками податку на здійснення зарубіжного туризму є особи, що придбають туристичні (екскурсійні) путівки або путівки для відпочинку за межами України.
Об`єктом оподаткування є повна вартість туристичної (екскурсійної) путівки, за якою вона придбається платником.
Розмір ставки податку складає 10-15 відсотків путівки.
У разі коли вартість путівки перевищує 1000 у.о., ставка податку складає 20-25 відсотків.
Податок справляється і перераховується організацією, яка реалізує путівки, до бюджету за місцем її реєстрації.


-106- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Ввести додаткову статтю 8-2 "Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон" такого змісту:
"Стаття 8-2. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон.
Платниками збору за проїзд по території Автономної Республіки Крим та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, є водії автотранспортних засобів.
Ставка за проїзд по території Автономної Республіки Крим та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, встановлюється залежно від об`єму двигуна автомобіля у розмірі від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів для кожного легкового автотранспортного засобу, від 3 до 4 неоподатковуваних мінімумів для кожного мікроавтобуса та від 4 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для кожного вантажного автотранспортного засобу і автобуса.
Збір за проїзд автотранспорту, що здійснює перевезення за кордон, зменшується у два рази для:
Спортсменів, які від`їжджають на міжнародні змагання;
Громадян, які від`їжджають з метою участі в культурному обміні, на лікування, оздоровлення дітей та за телеграмою на похорон близького родича.
Збір за проїзд по території Автономної Республіки Крим та прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон, справляється органами внутрішніх справ України".
109.
Стаття 9. Торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
-107-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка № 157)
Статтю 9 викласти у такій редакції:9.1.Торговий патент на деякi види пiдприємницької дiяльностi є податком, який справляється як попередня плата за здiйснення окремих видiв пiдприємницької дiяльностi i не залежить вiд її фінансово-господарських результатiв.
9.2. Порядок стягнення плати за торговий патент, перелiк видiв пiдприємницької дiяльностi, здiйснення яких потребує придбання торгового патенту на деякi види пiдприємницької дiяльностi, встановлюється окремим законом.
9.3. Кошти, одержанi вiд продажу торгового патенту, зараховуються до бюджету органу мiсцевого самоврядування, на територiї якого видано торговий патент.
"Стаття 9. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
Торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток, діяльність з обміну готівкових валютних цінностей (включаючи операції з готівковим платіжними засобами, вираженими в іноземній валюті, та з кредитними картками), а також діяльність з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг здійснюється за умов придбання торгового патенту.
Плату за торговий патент шляхом його придбання здійснюють юридичні особи та суб'єкти підприємницької діяльності, які на мають статусу юридичної особи - резиденти і нерезиденти, а також їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо), що займаються підприємницькою діяльністю, передбаченою пунктом 9.1 цієї статті.
Порядок придбання торгового патенту та зарахування коштів, одержаних від продажу торгових патентів, визначаються Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності"
(оскільки незрозуміло, чи це діюча норма, чи вводиться новий вид податку)"


110.
Роздiл III. Мiсцевi збори111.
Стаття 10. Рекламний збiр112.
10.1. Рекламнiй збiр - це плата органу мiсцевого самоврядування за реалiзацiю права платника на:
-108-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У першому абзаці пункту 10.1. слова "органу мiсцевого самоврядування" замінити словами "територіальній громаді".


113.
розмiщення зовнiшньої реклами на окремих спецiальних конструкцiях, щитах, екранах, розташованих просто неба, на фасадах будинкiв або споруд;
-109-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У другому абзаці пункту 10.1. після слова "споруд" доповнити словами "розташованих на території дії територіальної громади".


114.
розмiщення внутрiшньої реклами всерединi будинкiв або споруд, якi перебувають в комунальнiй власностi; розмiщення реклами на комунальному транспортi та метрополiтенi.
-110- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 10.1 статті 10 в останньому абзаці слово "комунальному" виключити;


-111- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У статті 10 слова "які перебувають в комунальній власності" та "комунальному" по тексту виключити.-112- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 10.1 доповнити абзацом такого змісту:
"розміщення оголошень і повідомлень, які передають інформацію з комерційною метою за допомогою засобів масової інформації (преси, радіо та телебачення)".-113- Н.д. Гаврилов І.О.
Пункт 10.1 викласти в такій редакції:
"10.1 Рекламний збір - це плата органу місцевого самоврядування за реалізацію права платника на:
розміщення реклами просто неба на окремих спеціальних конструкціях- установках, щитах, екранах тощо, на фасадах будинків та споруд, опорах вуличного освітлення та над проїжджою частиною вулиць і доріг, елементах вуличного обладнання та будівлях (далі- зовнішня реклама);
розміщення реклами всередині будинків, приміщень, споруд тощо (далі- внутрішня реклама);
розміщення реклами на транспорті та метрополітені (далі - реклама на транспорті).


115.
10.2. Платниками рекламного збору є юридичнi або фiзичнi особи - рекламодавцi, якi здiйснюють рекламування продукцiї на носiях, розташованих на територiї вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування.
-114- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 10.2 після слова "юридичні" доповнити словами ", включаючи філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи" далі за текстом.
.


-115- Н.д. Гаврилов І.О.

Пункт 10.2 викласти в такій редакції:
"10.2 Платниками рекламного збору є юридичні або фізичні особи - розповсюджувачі реклами, які здійснюють розповсюдження реклами на території відповідного органу місцевого самоврядування на місцях (об'єктах), що перебувають у комунальній власності.


116.
10.3. Об'єктом оподаткування рекламним збором є загальна площа носiя зовнiшньої та внутрiшньої реклами, а також реклами на комунальному транспортi та метрополiтенi.
-116- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 10.3 в першому абзаці слово "комунальному" виключити;


-117- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 10.3 слово "комунальному" виключити.
-118- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Після абзацу першого пункту 10.3 доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі розміщення рекламної інформації в засобах масової інформації (пресі, радіо та телебаченні) об'єктом оподаткування є вартість послуг на розміщення реклами".
-119-Н.д. Гаврилов І.О.

Пункт 10.3 викласти в такій редакції:
"10.3 Об'єктом оподаткування рекламним збором є загальна площа зовнішньої та внутрішньої реклами, а також реклами на транспорті.


117.
Загальна площа рекламного носiя вираховується по його зовнiшнiм кордонам, незалежно вiд того, чи заповнено рекламною iнформацiєю повну площу такого носiя, або тiльки її частину.
Загальна площа реклами вираховується по зовнішнім кордонам, поверхні, на якій вона розташована, незалежно від того, чи заповнено рекламою повну площу такої поверхні або тільки її частину.
До загальної площі реклами не включається площа, яка займає попередження про шкоду тютюнопаління та вживання алкоголю, а також площа інформаційної таблички про найменування розповсюджувача реклами, якщо вони розташовані на поверхні, на якій розміщено рекламу.


118.
У разi виготовлення рекламного носiя у виглядi букв, iнших символiв або знакiв, загальна площа такого носiя вираховується як площа прямокутника, який повнiстю покриває такi букви, символи або знаки.
У разі розповсюдження реклами у вигляді букв, інших символів, об'ємних форм тощо, загальна площа такої реклами вираховується як площа прямокутника, який повністю покриває такі букви, символи, знаки або загальна площа об'ємної форми (малої архітектурної форми тощо), конструктивно призначеної для розміщення реклами.


119.
У разi виготовлення рекламного носiя у виглядi об'ємних форм (малих архiтектурних форм тощо), об'єктом оподаткування є загальна площа поверхнi такої форми, конструктивно призначена для розмiщення реклами.120.
10.4. Не пiдлягають оподаткуванню рекламним збором:121.
а) iнформацiйнi вивiски при входi в примiщення юридичної або фiзичної особи або iнформацiйнi таблички та надписи на комунальному транспортi та метрополiтенi;
-120- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 10.4 в підпункті "а" слово "комунальному" виключити;


-121-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 10.4 слово "комунальному" виключити.

122.
б) вивiски чи таблички з повiдомленням про обмеження пересування, виконання ремонтних, аварiйних та iнших подiбних робiт;123.
в) повiдомлення iнформацiйного характеру, що розмiщуються в всерединi будинкiв або споруд, якi перебувають в комунальнiй власностi, i не переслiдують рекламних цiлей;
-122 Н.д. Гаврилов І.О.
Підпункт "в)", "г)" викласти в такій редакції:
"в) повідомлення інформаційного характеру, що розміщуються всередині будинків або споруд і не ідентифікуються як реклама";


124.
г) рекламнi носiї, якi мiстять соцiальну рекламну iнформацiю;
"г) поверхні, на яких розповсюджується соціальна рекламна інформація";


125.
д) iншi, нiж зазначенi у пунктi 10.1 цiєї статтi, види реклами або розмiщенi на iнших, нiж зазначенi у пунктi 10.1 цiєї статтi, рекламних носiях.
-123- Н.д. Гаврилов І.О.
У підпункті "д" слово "носіях" замінити словом "поверхнях".


126.
Для цiлей цього пункту пiд термiном "соцiальна рекламна iнформацiя" розумiється iнформацiя державних органiв або громадських органiзацiй, якi мають статус неприбуткових, крiм полiтичних партiй, з питань здорового способу життя, охорони здоров'я, охорони природи, енергозбереження, профiлактики правовопорушень, соцiального захисту та безпеки населення, правозахисної дiяльностi, яка не має на метi збiльшення доходiв (прибуткiв) окремого рекламодавця або виробника окремої продукцiї. Пiдставою для вiднесення рекламної iнформацiї до соцiальної є узгодження її змiсту у порядку, визначеному вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування.
-124 -Н.д. Тропін В.І. (реєср.картка №157)
Абзац другий пункту 10.4 щодо визначення терміну "соціальна реклама" виключити (оскільки цей термін визначений Законом України "Про рекламу").

-125-_Н.д. Гаврилов.І.О._ _
Абзац другий пункту 10.4 викласти в такій редакції:
"Для цілей цього пункту під терміном "соціальна рекламна інформація" розуміється інформація державних органів, громадських організацій, які мають статус неприбуткових (крім політичних партій) та суб'єктів підприємницької діяльності, з питань здорового способу життя, охорони здоров'я , охорони природи, енергозбереження, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, правозахисної діяльності, яка не має на меті збільшення доходів (прибутків) окремого рекламодавця та розповсюджувача реклами або виробника окремої продукції. Порядок розповсюдження соціальної рекламної інформації встановлюється відповідним органом місцевого самоврядування без втручання у форму та зміст цієї реклами.


127.
128.
10.5. Рекламний збiр справляється у таких розмiрах:129.
а) для зовнiшньої реклами, а також для реклами на комунальному транспортi або на метрополiтенi - вiд 0,05 до 0,2 гривень за кожний повний або неповний квадратний метр кожного рекламного носiя;
-126- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Ставки рекламного збору є дещо заниженими у порівнянні з реальною вартістю самої реклами, тому у підпункті " а)" пункту 10.5 статті 10 слова "від 0,05 до 0,2 гривень" замінити словами "від 0,1 до 0,3 гривень":


-127- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 10.5 в підпункті "а" слово "комунальному" виключити.

-128- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ставки, визначені підпунктом "а" пункту 10.5 збільшити у 10 разів.

__-129- Н.д. Гаврилов І.О.
Пункт 10.5 "а - б" викласти в такій редакції:
"10.5. Граничні ставки рекламного збору встановлюються у таких розмірах:

Групи населених
пунктів з чисельністю
населення
(тис.чол.) грн. ( за 1 кв.метр реклами)
до 250 до 0,05
від 250 до 500 до 0,07
від 500 до 1000.0 до 0,12
від 1000.0 до 2500.0 до 0,17
понад 2500.0 до 0,20

У разі рекламування продукції, виготовленої на території відповідного органу місцевого самоврядування (за виключенням алкогольних напоїв та тютюнових виробів), цими органами може бути затверджено порядок щодо застосування до ставок рекламного збору коефіцієнту 0,5".130.
б) для внутрiшньої реклами - вiд 0,02 до 0,1 гривень за кожний повний або неповний квадратний метр кожного рекламного носiя;
-130- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Підпункти "а)" - "б)" пункту 10.5 статті 10 замінити підпунктом "а)" такого змісту:
"а) Граничні ставки рекламного збору встановлюються у таких розмірах:
Групи населених Гранична
пунктів ставка
з чисельністю рекламного
населення збору
тис.чол. (грн. за 1 кв.метр)
до 250 до 0,05
від 250 до 500 до 0,07
від 500 до 1000 до 0,12
від 1000 до 2500 до 0,17
від 2500 і більше до 0,20".


-131- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В підпункті " б)" пункту 10.5 статті 10 слова "від 0,02 до 0,1 гривень" замінити словами "від 0,05 до 0,2 гривень".


-132- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Ставки, визначені підпунктом "б" пункту 10.5 , збільшити у 10 разів.-133 - Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 10.5 після підпункту "б)" доповнити новим підпунктом "в)" такого змісту:
"в) при використанні для реклами засобів масової інформації (преси, радіо та телебачення) рекламний збір сплачується в розмірі від 3 до 5 відсотків вартості послуг на виготовлення та розміщення реклами".
У зв'язку з цим підпункти "в)"," г)" та " д)" вважати відповідно підпунктами " г)", "д)" та "е)".

131.
в) у разi рекламування алкогольних напоїв чи тютюнових виробiв або їх торгових марок, ставки оподаткування, визначенi пунктами "а" - "б" цiєї статтi, встановлюються у максимальному розмiрi, та до них застосовується коефiцiєнт 2;


-134- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У новому підпункті "г) пункту 10.5" цифру "2" замінити на цифру "5".

132.
г) у разi рекламування продукцiї, виготовленої на територiї вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування (за виключенням алкогольних напоїв та тютюнових виробiв), до ставок оподаткування, визначених пунктами "а" - "б" цiєї статтi, може бути застосований коефiцiєнт 0,5;
133.
д) у разi розмiщення реклами на неосвiтленому рекламному носiї, ставки оподаткування, визначенi пунктами "а" - "б" цiєї статтi, встановлюються у максимальному розмiрi, та до них застосовується коефiцiєнт 2.
-135- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Підпункт "д)" пункту 10.5 виключити.
134.
10.6. Ставки рекламного збору розраховуються за кожний повний або неповний день рекламування, включаючи день розмiщення та зняття реклами.135.
10.7. У разi коли рекламу не знято з носiя пiсля закiнчення строку, визначеного у договорi мiж рекламодавцем та розповсюджувачем, обов'язки iз сплати та внесення рекламного збору до бюджету за додатковi днi рекламування несе розповсюджувач.
-136- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Пункт 10.7. виключити.
-133- Н.д Гаврилов І.О.
Пункт 10.7 виключити..136.
10.8. Рекламний збiр сплачується рекламодавцями до бюджету органа мiсцевого самоврядування, на територiї якого розмiщено рекламу, через розповсюджувачiв реклами, а у разi розповсюдження реклами самостiйно - самим рекламодавцем.
-137- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Пункт 10.8 викласти у такій редакції:
"10.8. Рекламний збір до бюджету органа місцевого самоврядування, на території якого розміщено рекламу, перераховується розповсюджувачами реклами, а у разі розповсюдження реклами її замовником самостійно - самим рекламодавцем"


-138- Н.д. Гаврилов
Пункт 10.8 викласти в такій редакції:
"10.8 Рекламний збір сплачується розповсюджувачами реклами до бюджету органа місцевого самоврядування, на території якого розміщено рекламу.


137.
Розповсюджувач реклами зобов'язаний включити суму рекламного збору до розрахункового документу, який мiстить вартiсть наданих рекламних послуг та пред'являється рекламодавцю для оплати.
У випадку розміщення реклами на транспорті, рекламний збір сплачується розповсюджувачем реклами за місцем його державної реєстрації.
Сума рекламного збору, виділяється розповсюджувачем реклами в розрахункових документах окремим рядком та пред'являється рекламодавцю для сплати.
Суми рекламного збору не включаються до складу валових доходів розповсюджувача реклами та не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Суми рекламного збору включаються до валових витрат розповсюджувача реклами у загальному порядку.
Відповідальність за повне та своєчасне внесення рекламного збору до бюджету несе розповсюджувач реклами у відповідності з чинним законодавством".


138.
Суми рекламного збору не включаються до складу валових доходiв розповсюджувача та включаються до валових витрат рекламодавця у загальному порядку.
-139- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У абзаці третьому пункту 10.8 слова "у загальному порядку" замінити на слова "у порядку, визначеному чинним законодавством України"
139.
Вiдповiдальнiсть за повне та своєчасне внесення рекламного збору до бюджету несе розповсюджувач реклами.
-140- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Абзац четвертий пункту 10.8 викласти у такій редакції:
"Відповідальність за повне та своєчасне внесення рекламного збору несуть рекламодавці. Розповсюджувачі реклами несуть відповідальність за повне та своєчасне внесення рекламного збору до бюджету, при умові отримання рекламного збору від рекламодавців та неперерахуванні його до бюджету в термін, передбачений пунктом 10.9 цієї статті".


-141- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Останній абзац підпункту 10.8 виключити.

140.
10.9. Рекламний збiр сплачується за результатами звiтного мiсяця протягом 20 календарних днiв мiсяця, наступного за звiтним.
-142- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункт 10.9 викласти у такій редакції
"10.9 Рекламний збір сплачується до бюджету у строки визначені органом місцевого самоврядування, але не рідше одного разу на місяць".

-143- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Підпункт 10.9 викласти у такій редакції:
"10.9 Рекламний збір сплачується за результатами звітного місяця до 20 числа місяця, наступного за звітним"
-141- Н.д. Гаврилов І.О.
Пункт 10.9 викласти в такій редакції:
"10.9. Рекламний збір сплачується за результатами звітного місяця до 20 числа місяця, наступного за звітним".


141.
10.10. У разi коли власниками спецiальних конструкцiй, щитiв, екранiв, iнших носiїв зовнiшньої реклами, що розташованi на землi, яка перебуває в комунальнiй власностi, є особи, якi не перебувають в такiй комунальнiй власностi, об'єктом справляння плати за землю є площа опорної конструкцiї, на якiй розташовано такий носiй. При цьому додаткова плата за оренду такої землi або за укладення такого орендного договору не справляється.
-144 -Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Пункт 10.10 виключити (оскільки його зміст не є нормою цієї статті).

-145- Н.д. Гаврилов І.О.
Пункт 10.10 виключити..
-146- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Статтю 10 "Рекламний збір" викласти в новій редакції:
"Стаття 10. Податок з реклами
Об`єктом податку з реклами є вартість послуг за становлення та розміщення реклами.
Платниками податку з реклами є юридичні особи та фізичні особи.
Розмір ставки податку становить 4-6 відсотків від вартості послуг за розміщення реклами.
Для товарів і послуг зарубіжних підприємств ставка податку становить 10-15 відсотків.
У разі рекламування тютюнових виробів та алкогольних напоїв українських товаровиробників, ставка податку становить 20-25 відсотків, інших - 35-45 відсотків.
У разі рекламування українським товаровиробником продукції власного виробництва (крім тютюнових виробів та алкогольних напоїв) податок на рекламу не сплачується.
Рекламний податок зараховується до відповідних місцевих бюджетів за місцем розповсюдження (розміщення) реклами.
У випадку розповсюдження реклами (в т.ч. за допомогою радіо чи телебачення) на територіях кількох рад (чи усієї країни), сума рекламного збору зараховується до відповідних місцевих бюджетів пропорційно до кількості населення, що проживає на територіях цих рад.
У випадку неможливості встановлення місця розповсюдження (розміщення) реклами, податок зараховується до місцевих бюджетів за місцем знаходження розповсюджувачів реклами.Не підлягають оподаткуванню податком з реклами:
а) інформаційні вивіски при вході в приміщення юридичної або фізичної особи або інформаційні таблички та надписи на комунальному транспорті та метрополітені, що не переслідують рекламних цілей;
б) вивіски чи таблички з повідомленням про обмеження пересування, виконання ремонтних, аварійних та інших подібних робіт;
в) повідомлення інформаційного характеру, що розміщуються всередині будинків або споруд, які перебувають в комунальній власності, і не переслідують рекламних цілей;
г) реклама, яка містить соціальну рекламну інформації.
Під терміном "соціальна рекламна інформація" розуміється інформація державних органів або громадських організацій, які мають статус неприбуткових, крім політичних партій, з питань здорового способу життя, охорони здоров`я, охорони природи, енергозбереження, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, правозахисної діяльності, яка не має на меті збільшення доходів (прибутків) окремого рекламодавця або виробника окремої продукції. Підставою для віднесення рекламної інформації до соціальної є узгодження її змісту у порядку, визначеному відповідним органом місцевого самоврядування.
Податок з реклами сплачується рекламодавцями до бюджету органу місцевого самоврядування, через розповсюджувачів реклами, а у разі розповсюдження реклами самостійно - самим рекламодавцем.
Розповсюджувач реклами зобов`язаний включати суму цього податку до розрахункового документу, який містить вартість наданих послуг та пред`являється рекламодавцю для оплати.
Суми податку з реклами не включаються до складу валових доходів розповсюджувача та включаються до валових витрат рекламодавця у загальному порядку.
Відповідальність за повне та своєчасне внесення податку з реклами до бюджету несе розповсюджувач реклами".


142.
11. Збiр за паркування автотранспорту
-147- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Перед цифрою 11 доповнити словом "стаття".

-148- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11 викласти у такий редакції:

"Стаття 11. Збір за паркування транспортних засобів"143.
11.1. Збiр за паркування автотранспорту справляється на дорогах або iнших спецiально вiдведених мiсцях, якi перебувають у комунальнiй власностi, та призначенi для надання послуг з паркування на умовах їх публiчної пропозицiї.
-149-Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.1 викласти у такий редакції:

"11.1 Збір за паркування транспортних засобів справляється:
11.1.1 в спеціально відведених місцях, які перебувають у комунальній власності та призначені для надання послуг з паркування на умовах їх публічної пропозиції;
11.1.2 на площах, вулицях і дорогах, які перебувають у комунальній власності та передані в оренду або користування суб'єктам господарської чи підприємницької діяльності і призначені для надання послуг з паркування."144.
11.2. Термiни визначенi у цiй статтi, мають таке значення:
-150- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.2 викласти у такий редакції:
"11.2. Терміни, наведені у цій статті, мають таке значення:

11.2.1. паркування - тимчасова платна стоянка транспортних засобів в місцях, визначених органами місцевого самоврядування, без відповідальності за збереження транспортного засобу або з такою відповідальністю;

11.2.2 парковка - місце для паркування транспортних засобів, розташоване на автомобільних дорогах або вулицях, визначене органом місцевого самоврядування, відмічене дорожніми знаками згідно з Правилами дорожнього руху України, може мати розмітку місць стоянки транспортних засобів, огорожу, в тому числі тимчасову;

11.2.3 комунальні гаражі - споруди, що перебувають у комунальній власності, мають окремі бокси для паркування кожного транспортного засобу та використовуються для паркування транспортних засобів;

11.2.4 комунальні стоянки - відкриті або закриті стоянки, що перебувають у комунальній власності та використовуються для паркування транспортних засобів;

11.2.5 спеціально відведені місця - парковки, комунальні гаражі та комунальні стоянки транспортних засобів, розташовані на території населеного пункту;

11.2.6 уповноважена особа - суб'єкт господарської чи підприємницької діяльності, якому органами місцевого самоврядування делеговано право на організацію паркування транспортних засобів та справляння збору за паркування.


145.
паркування автотранспорту - тимчасова стоянка автотранспорту в мiсцях, визначених органами мiсцевого самоврядування, без вiдповiдальностi за збереження транспортного засобу або з такою вiдповiдальнiстю;146.
спецiально вiдведене мiсце для паркування автотранспорту - мiсце, визначене органом мiсцевого самоврядування для тимчасової стоянки автотранспорту, вiдмiчене дорожнiми знаками згiдно з правилами дорожнього руху, на дорогах, що мають тверде покриття, розмiтку мiсць стоянки автотранспорту, може мати огорожу, у тому числi тимчасову, а також мiсця в комунальних гаражах або на стоянках.147.
11.3. Платниками збору за паркування є водiї транспортних засобiв, що паркуються у спецiально вiдведених для цього мiсцях.
-151- Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Пункт 11.3 викласти у такій редакції:
"11.3. Платниками збору за паркування автотранспорту є водії або власники автотранспортних засобів, які здійснюють паркування автомобілів у спеціально відведених для цього місцях, визначених органами місцевого самоврядування"

-152- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.3 викласти у такий редакції:
"11.3 Платниками збору за паркування є водії або власники транспортних засобів, що паркуються у спеціально відведених місцях."148.
11.4. Об'єктом оподаткування збором за паркування автотранспорту є час, на який проводиться таке паркування.
-153- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.4 викласти у такий редакції:
"11.4 Об'єктом оподаткування збору за паркування транспортних засобів є час, на який проводиться таке паркування."149.
11..5. Ставки збору за паркування автотранспорту встановлюються у таких сумах:
-154- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.5 викласти у такий редакції:
"11.5 Ставки збору за паркування транспортних засобів встановлюються у таких розмірах:
150.
а) для мiст Києва, Севастополя, обласних центрiв: при паркуваннi на термiн до 30 хвилин, - вiд 0,5 до 1 гривнi; при паркуваннi на термiн, бiльше 30 хвилин, - вiд 0,2 до 0,5 гривень за кожну повну або неповну годину перевищення;
11.5.1 а) для міст Києва, Севастополя, обласних центрів:

при паркуванні на термін до 30 хвилин - від 1 до 2 гривень;
при паркуванні на термін більше 30 хвилин - від 2 до 4 гривень за кожну повну або неповну годину перевищення;151.
б) для мiст обласного пiдпорядкування: при паркуваннi на термiн до 30 хвилин - вiд 0,2 до 0,5 гривень; при паркуваннi на термiн, бiльше 30 хвилин - вiд 0,1 до 0,3 гривень за кожну повну або неповну годину перевищення;
11.5.2 б) для міст обласного підпорядкування:

при паркуванні на термін до 30 хвилин - від 0,5 до 1 гривні;
при паркуванні на термін, більше 30 хвилин - від 0,5 до 2 гривень за кожну повну або неповну годину перевищення;152.
в) при паркуваннi в iнших мiсцях - у сумi, визначнiй органом мiсцевого самоврядування, але не менше 0,1 гривнi за кожну повну або неповну годину паркування.
11.5.3 в) при паркуванні в інших місцях - у сумі, визначеній органом місцевого самоврядування, але не менше 0,5 гривні за кожну повну або неповну годину паркування;153.
г) при органiзацiї спецiальних мiсць для розмiщення кемпiнгiв, стоянки автомобiльного транспорту iз проживанням у них вiдпочиваючих осiб, у тому числi в наметах та iнших нестацiонарних конструкцiях, розташованих у мiсцевостях, якi вiднесенi до курортних згiдно з рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України:
11.5.4 г) при організації спеціальних місць для розміщення кемпінгів, стоянки автомобільного транспорту із проживанням у них відпочиваючих осіб, у тому числі в наметах та інших нестаціонарних конструкціях, розташованих у місцевостях, які віднесені до курортних згідно з рішенням Кабінету Міністрів України:


154.
вiд 2 до 10 гривень за кожну повну або неповну добу використання таких спецiальних мiсць.
Від 2 до 10 гривень за кожну повну або неповну добу використання таких спеціальних місць."


155.
У разi паркування автотранспорту у комунальних гаражах або мiсцях з охороною, орган мiсцевого самоврядування може прийняти рiшення про встановлення суми збору iз застосуванням пiдвищуючого коефiцiєнту.
-155- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Останній абзац пункту 11.5 в кінці доповнити словом і цифрою "до 3".

-156- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Абзац шостий пункту 11.5 викласти у такий редакції:
"У разі паркування автотранспорту у комунальних гаражах або місцях з охороною, орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про встановлення суми збору із застосуванням підвищуючого коефіцієнту."

-157- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"11.5.6 При паркуванні транспортних засобів з дозволеною максимальною масою більше 3500 кілограмів збір за паркування справляється у трьохкратному розмірі."156.
11.6. Стягнення збору здiйснюється особами, у власностi або користуваннi (орендi) яких знаходяться мiсця, спецiально обладнанi або вiдведенi для паркування, або уповноваженi органом мiсцевого самоврядування здiйснювати таке стягнення.
-158- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Пункт 11.6 статті 11 викласти в такій редакції:
"11.6. Стягнення збору здійснюється органами місцевого самоврядування".

-159- Народний депутат Українид Песоцький М.Ф.(Реєстр. картка № 435)
Пункт 11.6 викласти в такій редакції:
"Стягнення збору здійснюється спеціальним підрозділом автоінспекції, фінансування якого частково здійснюється з місцевого бюджету"

-160- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 11.6 слова "обладнані або" виключити.
-161- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.6 6 викласти в такій редакції:
"11.6 Стягнення збору здійснюється виключно уповноваженими особами."


157.
11.7. Сплата збору здiйснюється через контрольно-касовi апарати або шляхом придбання квитанцiй (талонiв) у стацiонарно розмiщених бiля мiсць парковки автоматiв, якi не контролюються фiзичними особами, чи при в'їздi (виїздi) з комунальних гаражiв або закритих мiсць стоянки автоматично або через касу. Чеки (квитанцiї, талони) мають мiстити iнформацiю про час їх видачi та граничний термiн паркування.
-162- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 11.7 статті 11 в першому реченні виключити слова:
"у стаціонарно розміщених біля місць парковки автоматів, які не контролюються фізичними особами, чи при в`їзді (виїзді) з комунальних гаражів або закритих місць стоянки автоматично або через касу".
-163- Н. д. Песоцький М.Ф.(Реєстр. Картка № 435)
Пункт 11.7 викласти в такій редакції:
"Сплата збору здійснюється через контрольно-касові апарати шляхом придбання квитанцій (талонів) у стаціонарно розміщених біля місць парковки автоматів, які не контролюються фізичними особами, при в'їзді (виїзді) із комунальних гаражів або закритих місць стоянки автоматично або через касу, або по квитанціях, що видаються співробітником державної автоінспекції. Чеки (квитанції, талони) мають містити інформацію про час їх видачі та граничний термін паркування".

-164- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В пункті 11.7 після слів "фізичними особами" доповнити словами "або у осіб, які уповноважені стягувати збір" далі по тексту.
Друге речення пункту 11.7 в кінці доповнити словами "і розміщені на видному і доступному для огляду місці".

-165- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.7 викласти у такий редакції:
"11.7 Суб'єкт господарської чи підприємницької діяльності, який має в оренді чи користуванні площі, вулиці і дороги, які перебувають у комунальній власності і надає їх для стоянки транспортних засобів повинен мати статус уповноваженої особи і виконувати вимоги п. 11.1.2 цього Закону."


158.
11.8. Транспортнi засоби, якi припарковуються у зонах, що потребують сплати збору за паркування, та не мають прилюдно розмiщених чекiв (квитанцiй, рахункiв), пiдлягають затриманню на мiсцi або вiдбуксируванню на штрафплощадки за рахунок їх власника.
-166- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 11.8 в кінці доповнити словами "особами, визначеними органом місцевого самоврядування".
-167- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 11.8 доповнити абзацом другим такого змісту:
"У разі відсутності у платника касового чеку (квитанції, талону), що виявлено під час проведення перевірки працівниками органів державної податкової служби, або недійсних чеків (квитанцій, талонів), з осіб, уповноважених справляти збір стягується штраф у сумі еквівалентній десяти розмірів збору за кожний випадок порушення.".

-168 -Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
Вважаю, що "затримання на місці" транспортних засобів, "які не мають прилюдно розміщених чеків (квитанцій, рахунків)", викличе не лише безліч варіантів тлумачення (оскільки ця норма не визначає ні процедури таких дій, ні їх суб'єктів), але і по суті порушує норми статті 41 Конституції України.
-169- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.8 викласти в такій редакції:
"11.8 Сплата збору здійснюється через контрольно-касові апарати шляхом придбання талонів, абонементів, засобів електронних розрахунків (з подальшим їх використанням водіями на парковках для обрання дозволеного часу паркування за допомогою терміналів паркувальних та автоматів) та інших платіжних документів або справляється уповноваженою особою з водіїв транспортних засобів на місці паркування транспортних засобів з видачею документа, який містить інформацію про час видачі та граничний термін паркування. Сплата збору може також здійснюватися шляхом придбання квитанцій (талонів) у стаціонарно розміщених біля місць паркування автоматах, які не контролюються фізичними особами, чи при в'їзді (виїзді) у комунальні гаражі або комунальні стоянки автоматично або через касу. Чеки (квитанції, талони) мають містити інформацію про час їх видачі та граничний термін паркування."


159.
11.9. Квитанцiї (талони) на право паркування повиннi мати атрибути касового чеку або бути виготовленими згiдно з правилами виготовлення бланкiв цiнних паперiв та документiв суворого облiку, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України. Розмiщення замовлень на виготовлення талонiв повинно здiйснюватися на вiдкритому тендерi.
-170- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.9 викласти в такій редакції:
"11.9 Транспортні засоби, що паркуються у спеціально відведених місцях та не мають прилюдно розміщених (зверху приладної дошки або наклеєних на лобовому склі зсередини) чеків, квитанцій, рахунків, абонементів та інших документів, з забезпеченням візуального контролю ззовні транспортного засобу терміну дії чи оплаченого часу, водії яких не обрали дозволений час паркування, або прострочили оплачений час чи час дозволеного паркування, підлягають затриманню на місці паркування співробітниками уповноваженої особи за допомогою блокуючих пристроїв чи евакуації на штрафні майданчики уповноваженої особи. Затримання та евакуація транспортних засобів, водії яких порушили правила паркування, проводиться уповноваженою особою за рахунок водія або власника. Транспортний засіб розблокується або видається з штрафного майданчика після оплати водієм або власником всіх витрат уповноваженої особи, пов'язаних з цими діями, або за рішенням суду."


160.
11.10. Суми збору за паркування не включаються до складу валових доходiв їх отримувача та включаються до валових витрат платника у загальному порядку.
-171-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
В пункті 11.10 слова "їх отримувача" замінити на слова "осіб, які здійснюють його стягнення", а слова "у загальному порядку" на слова "у порядку, визначеному чинним законодавством України"
-172- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.10 викласти в такій редакції:
"11.10 Квитанції, (талони) на право паркування повинні мати атрибути касового чеку чи документа суворого обліку або бути виготовленими згідно з правилами виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку, визначеними Кабінетом Міністрів України.
При реалізації абонементів, засобів електронних розрахунків, інших платіжних документів водіям повинні видаватися касові чеки."


161.
11.11. Збiр за паркування повнiстю зараховується до мiсцевого бюджету у строки, визначенi органом мiсцевого самоврядування.
-173- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 11.11 доповнити в кінці словами "але не рідше одного разу на місяць".
-174- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.11 викласти в такій редакції:
"11.11 Суми збору за паркування не включаються до складу валових доходів їх отримувача - уповноваженої особи та включаються до валових витрат платника - водія чи власника транспортного засобу у загальному порядку."


162.
11.12. Витрати на органiзацiю стягнення збору на паркування фiнансуються з вiдповiдного мiсцевого бюджету.
-175-Н.д. Песоцький М.Ф.(Реєстр. Картка № 435)
Пункт 11.12 виключити.
-176- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 11.12 викласти в такій редакції:
"11.12 Збір за паркування повністю зараховується до місцевого бюджету у строки, визначені органом місцевого самоврядування."
-177- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Доповнити статтю 11 пунктоом 11.13 такого змісту:
"11.13 Витрати на організацію стягнення збору за паркування транспортних засобів фінансуються з відповідного місцевого бюджету не пізніше 5 днів з моменту надходження коштів збору до відповідного бюджету."163.
Стаття 12. Збори з торгової дiяльностi
12.1. Збори з торгової дiяльностi подiляються на:164.
а) збiр за видачу дозволу на стацiонарне розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг;
-178- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 12.1 статті 12 у абзаці "а)" слова "та сфери послуг" замінити словами "та сфери побутових послуг".165.
б) збiр за видачу дозволу на стацiонарне розмiщення закладiв грального бiзнесу;166.
в) збiр за видачу дозволу на тимчасове розмiщення об'єктів торгiвлi та сфери послуг.
-179- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 12.1 статті 12 у абзаці "в)" після слів "та сфери" доповнити словом " побутових".167.
12.2. Збiр за видачу дозволiв на стацiонарне розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг - це плата за оформлення та видачу дозволiв на торгiвлю та надання послуг у мiсцях, визначних органом мiсцевого самоврядування.
-180- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Абзац перший пункту 12.2 статті 12 викласти в такій редакції:
"Дозвіл на розміщення об'єктів торгівлі видається при новому будівництві, реконструкції та встановленні приміщень малої архітектурної форми, виїзній торгівлі за межі адміністративної одиниці, а також в межах адміністративної одиниці та розміщенні лотка (кіоску) за межами земельної ділянки, що належить підприємству торгівлі та сфери послуг на правах постійного чи тимчасового користування землею, або оренди чи суборенди."-181- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
В пункті 12.2 статті 12 по тексту після слів "та сфери" доповнити словом "побутових".


168.
Платниками збору за видачу дозволу на стацiонарне розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг є юридичнi та фiзичнi особи, якi отримують дозвiл на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг. Вартiсть дозволу сплачується один раз перед його наданням.
-182- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 12.2 статті 12 після другого абзацу додати абзац такого змісту:
"Не сплачують збір за видачу дозволу на стаціонарне розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг суб`єкти підприємницької діяльності, які сплачують вартість спеціального торгового патенту на право здійснення окремих видів діяльності відповідно до законодавства".

-183- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У абзаці другому пункту 12.2 після слова "юридичні" доповнити словами ", включаючи філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи" далі за текстом.
Перше речення абзацу другого пункту 12.2 в кінці доповнити словами "або які розміщують свої об'єкти торгівлі і сфери побутових послуг на умовах оренди у приміщеннях, на які раніше було отримано такий дозвіл".

-184- Н.д. Гаркуша О.М. (округ №130)
В абзаці другому пункту 12.2. слова "Вартiсть дозволу сплачується один раз, перед його наданням" виключити та доповнити реченнями такого змісту:
"Термін дії дозволу на стаціонарне розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг - один рік. Плата вноситься щорічно до отримання зазначеного дозволу".

169.
Ставка збору за видачу дозволiв на розмiщення об'єктів торгiвлi та сфери послуг встановлюється у розмiрi вiд 20 до 100 гривень за надання кожного дозволу у залежностi вiд мiсця розташування такого об'єкту, сфери дiяльностi, номенклатури товарiв або послуг.
-185- Н.д.Штепа Н.П. (Реєстр.картка №305)
Абзац третій пункту 12.2 статті 12 викласти в такій редакції:
"Ставки збору за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг встановлюється:
від 5 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів підприємницької діяльності, які постійно здійснюють торгівлю;
від 0,5 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одноразовий дозвіл (в межах однієї доби);
від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за одноразовий дозвіл на торгівлю у спеціально відведених місцях;
розмір ставки встановлюється залежно від площі торговельного місця, його територіального розташування та виду продукції (товару), послуг.-186- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Друге речення абзацу другого та абзац третій та четвертий пункту 12.2 замінити абзацом такого змісту:
"Ставка збору за видачу дозволів на розміщення об'єктів торгівлі та сфери побутових послуг встановлюється у розмірі від 150 до 340 гривень з розрахунку на рік за надання кожного дозволу в залежності від місця розташування такого об'єкту, сфери діяльності, номенклатури товарів або послуг. За перший рік плата за дозвіл сплачується до бюджету перед його отриманням."
-187- Н. д. Песоцький М..Ф.(Реєстр. картка №435)
Абзац третій пункту 12.2 викласти в такій редакції:
"Ставка збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг встановлюється на рівні місячної вартості торгового патенту в залежності від місцезнаходження об'єкту, сфери діяльності, асортименту товарів або номенклатури послуг і не може бути менше 60 і більше 320 гривень (для обласних центрів)".170.
У разi коли дозвiл на розмiщенiм об'єктiв торгiвлi та сфери послуг надається на визначений термiн, при його продовженнi збiр не сплачується.171.
12.3. Збiр за видачу дозволу на стацiонарне розмiщення закладiв грального бiзнесу - це плата за оформлення та видачу дозволiв на надання послуг з грального бiзнесу на територiї органу мiсцевого самоврядування.
-188- Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
Вимагає визначення термін "територія органу місцевого самоврядування", який може розумітися не тільки як територія дії(юрисдикції), але і як територія розташування або територія землі комунальної власності.


172.
Платниками збору за видачу дозволу на розмiщення закладiв грального бiзнесу є юридичнi або фiзичнi особи, якi отримують такий дозвiл. Вартiсть дозволу сплачується до бюджету один раз, перед його наданням.
-189- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У абзаці другому пункту 12.3 після слова "юридичні" доповнити словами ", включаючи філіали, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи" далі за текстом.

-190-Н.д. Гаркуша О.М. (округ №130)
В абзаці другому пункту 12.3. слова "Вартiсть дозволу сплачується до бюджету один раз, перед його наданням" виключити та доповнити реченнями такого змісту:
"Термін дії дозволу на стаціонарне розміщення закладів грального бізнесу - один рік. Плата вноситься щорічно до отримання зазначеного дозволу".
173.
Ставки збору за стацiонарне розмiщення об'єктiв торгiвлi, сфери послуг та закладiв грального бiзнесу встановлюються на рiвнi рiчної суми вартостi торгового патенту за вiдповiднi види грального бiзнесу, встановленi законодавством.
-191- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
В абзаці третьому пункту 12.3 статті 12 слова ""…об'єктів торгівлі, сфери послуг та" виключити.

-192-Н. д. Песоцький .Ф.(Реєстр. картка №435)
В абзаці третьому пункту 12.3 слова "…об"єктів торгівлі, сфери послуг та …" вилучити.


174.
У разi коли дозвiл на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг надається на визначений термiн, при його продовженнi збiр не сплачується.
-193- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У абзаці четвертому пункту 12.3 статті 12 слова "об'єктів торгівлі та сфери послуг" замінити словами " закладів грального бізнесу".
-194- Н.д. Гаркуша О.М. (округ №130)
Абзац четвертий пункту 12.3. виключити.

-195- н д Песоцький М.Ф.(Реєстр. картка №435)
Абзац четвертий пункту 12.3 виключити.
175.
12.4. Орган мiсцевого самоврядування може прийняти рiшення щодо надання права на розмiщення об'єктiв роздрiбного чи дрiбнооптового продажу товарiв (робiт, послуг) на строк до 24 годин iз сплатою збору у розмiрi, визначеному пунктом 12.2 цiєї статтi, iз застосуванням понижуючого коефiцiєнту.
-196- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 12.4 статті 12 додати другий абзац такого змісту:
"Не сплачують збір суб`єкти підприємницької діяльності, які сплачують вартість спеціального торгового патенту на право здійснення окремих видів діяльності відповідно до законодавства".

-197- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 12.4 доповнити абзацом такого змісту:
"Збір за видачу дозволу на тимчасове розміщення об'єкта торгівлі та сфери побутових послуг справляється особою, уповноваженою органом місцевого самоврядування та сплачується до бюджету у строки, визначені органом місцевого самоврядування, але не рідше одного разу на місяць".

176.
12.8. Збори з торгової дiяльностi включаються до складу валових витрат платника податку та вносяться до мiсцевого бюджету у строки та за процедурою, визначенi органом мiсцевого самоврядування.
-198- Н.д.Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
У пункті 12.8 замість слова "визначені" записати "що визначаються"


177.
Стаття 12. Будiвельний збiр
-199- Народні депутати України-члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
Слова і цифри "Стаття 12. Будівельний збір" замінити словами і цифрами "Стаття 13. Будівельний збір".
У зв'язку з цим статті 13-20 відповідно вважати статтями 14 - 21.178.
12.1. Будiвельний збiр є платою територiальнiй громадi за погодження проекту об'єкта архiтектури органом мiстобудування та архiтектури, затвердження архiтектурно-технiчного паспорта, а також внесення змiн до них, надання дозволу на виконання робiт, пов'язаних з реконструкцiєю, реставрацiєю та капiтальний ремонт об'єкта архітектури, вiдведення землi для майбутньої забудови, а також отримання iнших дозволiв та узгоджень вiд органiв мiсцевою самоврядування або органiв виконавчої влади, а також уповноважених ними органiзацiй та установ, необхiдних для проведення архiтектурних та будiвельних робiт та введення об'єкту нерухомостi в експлуатацiю або його знесення чи розiбрання.
179.
Сума будiвельного збору сплачується один раз за всi такi дозволи та узгодження.
-200- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Абзац другий пункту 12.1.(будівельний збір) в кінці доповнити словами: "до їх надання чи узгодження".


180.
12.2. Будiвельний збiр сплачується до бюджету органу мiсцевого самоврядування, на територiї якого знаходиться об'єкт нерухомостi.181.
12.3. Платниками будiвельного збору є юридичнi або фiзичнi особи, якi отримують дозволи або узгодження, визначенi в пунктi 12.1 цiєї статтi.182.
12.4. Ставки будiвельного збору встановлюються у таких розмiрах:183.
а) для об'єктiв виробничого i невиробничого призначення (крiм об'єктiв iндивiдуального будiвництва):184.
- на територiї мiст Києва, Севастополя, та обласних центрiв - до 2000 гривень за об'єкт;185.
- на територiї iнших населених пунктiв - до 500 гривень за об'єкт;186.
б) для об'єктів iндивiдуального житлового, дачного будiвництва:187.
- на територiї мiст Києва, Севастополя та обласних центрiв - до 300 гривень за об'єкт;188.
- на територiї iнших населених пунктiв - до 100 гривень за об'єкт;189.
в) для будiвництва стацiонарних (капiтальних) гаражiв, садових будинкiв та iнших допомiжних об'єктiв для садiвництва:190.
на територiї мiст Києва, Севастополя та обласних центрiв - до 100 гривень за об'єкт;191.
на територiї iнших населених пунктiв - до 50 гривень за об'єкт;192.
г) на будiвництво iнших об'єктiв iндивiдуального будiвництва у мiстах, селищах i селах - вiд 20 до 50 гривень за об'єкт.193.
12.5. Стягнення збору з платникiв здiйснюють особи, уповноваженi органом мiсцевого самоврядування, на територiї якого прийнято рiшення про введення такого збору.194.
12.6. Орган мiсцевого самоврядування може прийняти рiшення щодо звiльнення вiд сплати будiвельного збору для об'єкту iндивiдуального будiвництва, який належить на правах власностi учасникам Великої Вiтчизняної вiйни та особам, прирiвняних до них, а також особам, що мають першу та другу групу iнвалiдностi.195.
Зазначена пiльга може надаватися для кожного з об'єктiв iндивiдуального будiвництва, визначених у пiдпунктах "б" - "г" пункту 12.4 один раз на п'ять рокiв за умови, якщо такi об'єкти перебувають у власностi (спiльнiй власностi) таких осiб.196.
Для осiб, якi вийшли на пенсiю за вiком, зазначена пiльга може надаватися для кожного з об'єктiв iндивiдуального будiвництва,197.
визначених у пiдпунктах "в" "г" пункту 12.4 один раз на п'ять рокiв за умови, якщо такi об'єкти перебувають у власностi (спiльнiй власностi) таких осiб.198.
Орган мiсцевого самоврядування може також прийняти рiшення щодо звiльнення вiд сплати будiвельного збору для об'єкту iндивiдуального будiвництва осiб, вiднесених до категорiї малозабезпечених згiдно з законодавством, iз збереженням обмежень, визначених частиною другою цього пункту.199.
Стаття 1З. Екологiчний збiр (збiр за забруднення навколишнього природного середовища)200.
13.1. Екологiчний збiр є платою територiальнiй громадi у компенсацiю й витрат, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв забруднення навколишнього природного середовища платником екологiчного збору.201.
13.2. Екологiчний збiр справляється за:202.
викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними та пересувними джерелами забруднення;203.
скиди забруднюючих речовин у поверхневi води, територiальнi та внутрiшнi морськi води, а також пiдземнi горизонти, у тому числi скиди, що провадяться пiдприємствами через систему комунальної каналiзацiї;204.
розмiщення або захоронення вiдходiв у навколишньому природному середовищi.205.
13.3. Екологiчний збiр пiдлягає обов'язковiй сплатi особами, що забруднюють навколишнє природне середовище, незалежно вiд їх вiдомчої приналежностi або форми власностi.206.
13.4. Установлення порядку розробки екологiчних нормативiв, правил справляння екологiчного збору та визначення його граничних розмiрiв, здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.207.
Правила визначення розмiрiв екологiчного збору не можуть бути змiненими всерединi звiтного бюджетного року.
-201- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У абзаці другому пункту 13.4 слово "всередині" замінити словом "протягом".208.
13.5. Екологiчний збiр зараховується до бюджетного фонду охорони навколишнього природного середовища органу мiсцевого самоврядування або декiлькох органiв мiсцевого самоврядування, територiї яких потерпають вiд забруднення природного навколишнього середовища. Порядок розподiлу екологiчного збору мiж бюджетними фондами декiлькох органiв мiсцевого самоврядування визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням оцiнки негативного впливу вiд
-202 - Н.д.ДонецьН.Г.. (Реєстр.картка №420)
Пункт 13.5 статті 13 викласти у такій редакції:
"13.5. Екологічний збір зараховується до обласних бюджетів. Порядок використання екологічних зборів вирішується обласними радами з урахуванням оцінки негативного впливу від забруднення відповідних територій."209.
забруднення вiдповiдних територiй. Нормативи розподiлу доводяться до платника податку податковим органом за мiсцем його розташування.210.
13.6. Внесення екологiчного збору до бюджетного фонду здiйснюється у строки, встановленi законом для сплати податку на прибуток пiдприємств.
-203- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 13.6 слова "законом для сплати податку на прибуток підприємств" замінити словами "органом місцевого самоврядування".

-204- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Доповнити проект Закону статтею 14 такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних статей:
"Стаття 14. Збір за вигул собак.
14.1. Збір за вигул собак справляється за кожну собаку, власник якої використовує для вигулу собаки землі, які перебувають у комунальній власності.
14.2.Терміни, наведені у цій статті, мають таке значення:
14.2.1. Власник собаки - фізична чи юридична особа, у власності (користуванні) якої знаходиться собака.
14.2.2. Вигул собаки - переміщення власника з собакою з дотриманням санітарних норм та правил безпеки по землям, які перебувають у комунальній власності.
14.2.3. Майданчик для вигулу собак - закрита територія, де дозволяється вигул собак без поводків та намордників.
14.2.4. Уповноважена особа - суб'єкт господарської чи підприємницької діяльності, якому органами місцевого самоврядування делеговано право на організацію вигулу собак та справляння збору за вигул собак.
14.3. Платниками збору за вигул собак є їх власники.
14.4.Об'єктом оподаткування є жива вага собаки.
14.5.Ставки збору за вигул собак встановлюються у таких розмірах:
14.5.1. За собаку вагою до 10 кілограмів - 5 гривень на місяць;
14.5.2. За собаку вагою від 10 до 20 кілограмів - 10 гривень на місяць;
14.5.3. За собаку вагою від 20 до 40 кілограмів - 15 гривень на місяць;
14.5.4. За собаку вагою від 40 до 60 кілограмів - 20 гривень на місяць;
14.5.5. За собаку вагою понад 60 кілограмів - 30 гривень на місяць;
14.6.Стягнення збору здійснюється уповноваженою особою.
14.7. Сплата збору проводиться власником собаки на рахунок уповноваженої особи щомісячно до 20 числа місяця, за який сплачується збір.
14.8. Про сплату збору робиться відмітка у паспорті собаки.
14.9 Форму паспорта затверджує уповноважена особа.
14.10 Собаки, вигул яких проводиться без дотримання власником санітарних норм та правил безпеки, власники яких не сплатили у встановлені строки збір за вигул собак, у паспорті яких відсутні відмітки про сплату збору за вигул собак, підлягають доставленню робітниками уповноваженої особи до підприємства уповноваженої особи. Собака видається власнику з підприємства уповноваженої особи після оплати власником збору за вигул собак за весь попередній період, всіх витрат уповноваженої особи, пов'язаних з доставленням собаки та витрат на утримання і медичне обстеження собаки, або за рішенням суду.
14.11. Суми збору за вигул собак не включаються до складу валових доходів їх отримувача - уповноваженої особи та не включаються до валових витрат платника -власника собаки.
14.12. Збір за вигул собак повністю зараховується до місцевого бюджету до 20 числа місяця наступного за звітним.
14.13. Витрати на організацію вигулу собак та стягнення збору за вигул собак фінансуються з відповідного місцевого бюджету не пізніше 5 днів з моменту надходження коштів збору до відповідного бюджету."211.
Стаття 14. Порядок сплати i стягнення мiсцевих податкiв i зборiв212.
14.1. Мiсцевi податки i збори перераховуються до бюджетiв мiсцевого самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатiв, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термiн мiсцевих податкiв i зборiв здiйснюється згiдно з чинним законодавством.
-205- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Перше речення пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
"Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку , визначеному відповідними радами, якими вони встановлюються.

-206-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
В пункті 14.1. слова "Радами народних депутатiв" замінити словами "сільськими, селищними, міськими радами".
-207- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 14.1. після слів "податки і збори" доповнити словом "повністю", а після слів "бюджетів місцевого самоврядування" доповнити словами "із обов'язковим зазначенням в платіжних та розрахункових документах коду Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України для юридичних осіб та ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб для фізичних осіб".
У пункті 14.1. слова "Радами народних депутатів" замінити словами "органами місцевого самоврядування".

-208- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
З метою більш повного контролю за надходженням місцевих податків і зборів пропонуємо затвердити обов'язкову податкову звітність по кожному виду місцевих податків і зборів.
Тому доповнити статтю підпунктом 14.2 такого змісту:
"14.2. Розрахунки сум місцевих податків і зборів, передбачених статтями 4, 6-8, 10, 11-13 цього Закону, подаються за формами, затвердженими Державною податковою адміністрацією України, її підрозділами, у строк, визначений для подання квартальної та річної бухгалтерської звітності."

-209-Н.д. Тропін В.І. (Реєстр.картка №157)
Статтю 15(14) викласти у такій редакції:
Місцеві податки і збори зараховуються до відповідних місцевих бюджетів у повному обсязі і не можуть розподілятись між різними рівнями бюджетної системи у процентному відношенні.
Місцеві податки і збори, крім передбачених статтями 4 та 5 перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування у порядку, визначеному відповідними радами, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених у визначений термін місцевих податків і зборі здійснюється згідно з чинним законодавством"
213.
Стаття 15. Повернення з бюджету мiсцевого самоврядування зайво сплачених сум мiсцевих податкiв i зборiв214.
Зайво сплаченi платниками суми мiсцевих податкiв i зборiв зараховуються у рахунок майбутнiх платежiв або повертаються платникам за їх заявою.215.
Стаття 16. Оподаткування iноземних юридичних осiб i громадян та осiб без громадянства216.
Іноземні юридичнi особи i громадяни та особи без громадянства сплачують мiсцевi податки i збори на рiвних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами, якi набрали силу закону.217.
Стаття 17. Вiдповiдальнiсть платникiв за сплату мiсцевих податкiв i зборiв218.
Вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення, своєчаснiсть сплати мiсцевих податкiв i зборiв до. бюджету мiсцевого самоврядування покладається на їх платникiв та осiб, уповноважених збирати та вносити податки i збори до бюджету вiдповiдно до чинного законодавства.

-210- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Після абзацу першого статті 17 доповнити новими абзацами такого змісту:
"У разі несплати в установленому порядку місцевих податків і зборів або заниження їх сум платники та органи (організації), на які покладено відповідальність за своєчасну сплату (перерахування) до місцевих бюджетів, сплачують суми донарахованих органами державної податкової служби місцевих податків і зборів, штраф у розмірі 100 відсотків донарахованих сум та пеню, обчислену виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діє на дату складання акта перевірки.
Не застосовуються фінансові санкції до платників податків, які до початку перевірки органом державної податкової служби виявили факт заниження суми місцевих податків і зборів, письмово повідомили про це зазначений орган та сплатили недоїмку і нараховану пеню.".

219.
Контроль за сплатою мiсцевих податкiв i зборiв здiйснюється податковими органами або уповноваженими на це особами у випадках, визначених цим Законом.
-211- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац другий статті 17 викласти в такій редакції:
"Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється в межах компетенції, наданою законом, органами місцевого самоврядування та органами державної податкової служби".

-212- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У останньому абзаці статті 17 після слів "податковими органами" доповнити словами ",органами місцевого самоврядування, які їх встановлюють відповідно до цього Закону" далі по тексту.220.
Стаття 18. Інфляцiйна нейтральнiсть221.
18.1. Граничнi ставки мiсцевих податкiв i зборiв, визначенi цим Законом у абсолютних сумах, пiдлягають iндексацiї за наслiдками податкового року, протягом якого рiвень iнфляцiї дорiвнював або був бiльшим 110 вiдсоткiв.
-213- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 18.1 статті 18 в першому абзаці після слова "року" додати "(років)", а після слова "якого" додати "(яких)".
-214- Н Д Ржавський О.М. (Округ №46)
Пункт 18.1 викласти у такий редакції:
"18.1. Граничні ставки місцевих податків і зборів, визначені цим Законом у абсолютних сумах, підлягають індексації за наслідками податкового року, протягом якого рівень інфляції дорівнював або був більшим 105 відсотків. У разі, коли рівень інфляції не перевищував показник 105 відсотків на рік індексація проводиться коли інфляція перевищить показник 105 відсотків з моменту попередньої індексації. Зазначена індексація самостійно здійснюється відповідним органом місцевого самоврядування разом із затвердженням місцевого бюджету на черговий рік."222.
Зазначена iндексацiя самостiйно здiйснюється вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування разом iз затвердженням мiсцевого бюджету на черговий рiк.223.
Стаття 19. Іншi положення224.
19.1. Внести такi змiни до Закону України "Про систему оподаткування":225.
а) викласти пункт 1 статтi 14 у такiй редакцiї:226.
"1. До загальнодержавних належать такi податки i збори (обов'язковi платежi):227.
1) податок на додану вартiсть;228.
2) акцизний збiр;229.
3) податок на прибуток пiдприємств;230.
4) податок на доходи фiзичних осiб;231.
5) мито;232.
6) державне мито;233.
7) рентнi платежi;234.
10) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв;235.
11) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;236.
1З) збiр за спецiальне використання природних ресурсiв;237.
14) збiр на обов'язкове соцiальне страхування;238.
15) збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування;239.
16) фiксований сiльськогосподарський податок.240.
б) викласти статтю 15 у такiй редакцiї:241.
"Стаття 15. Мiсцевi податки i збори (обов'язковi платежi)242.
1. До мiсцевих податкiв належать:243.
1) мiсцевий податок з прибутку пiдприємств;
-215- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В пункті 1) статті 19 виключити із переліку місцевий податок з прибутку підприємств;244.
2) мiсцевий податок на доходи фiзичних осiб (прибутковий податок з громадян);
-216- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В пункті 2) статті 19 виключити із переліку місцевий податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок з громадян);


245.
3) податок на нерухоме майно (нерухомiсть);246.
4) готельний податок;
-217- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В статті 19 в підпункті "б" виключити пункт "4) готельний податок".


247.
5) ринковий податок;248.
6) торговий патент на деякi види пiдприємницької дiяльностi.249.
2. До мiсцевих зборiв належать:250.
1) рекламний збiр;251.
2) збiр за припаркування автотранспорту;252.
3) рекламний збiр;
-218- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У пункті 19.1 (підпункт 3) слова "рекламний збір" виключити і відповідно змінити нумерацію підпунктів.
253.
4) збори з торгової дiяльностi;254.
5) будiвельний збiр;255.
6) екологiчний збiр (збiр за забруднення навколишнього природного середовища).256.
3. Мiсцевi податки i збори, механiзм справляння та порядок їх сплати встановлюються сiльськими, селищними, мiськими радами вiдповiдно до перелiку i в межах граничних розмiрiв ставок, установлених законами України, крiм мiсцевого податку на прибуток пiдприємств та мiсцевого податку на доходи фiзичних осiб, якi встановлюються мiськими та районними (у селi) радами. При цьому мiсцевi податки, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, та мiсцевi збори, зазначенi у пунктах 1, 5 частини другої цiєї статтi, є обов'язковими для встановлення за наявностi об'єктiв оподаткування або умов, з якими пов'язане запровадження цих податкiв i зборiв.
-219- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В пункті 19.1 (п.п.3) статті 19 слова "крім місцевого податку на прибуток підприємств та місцевого податку на доходи фізичних осіб, які встановлюються міськими та районними (у селі) радами" виключити.

-220 -Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
В пункті 19.1 (п.п.3) статті 19 після слів ""законами України" виключити слова "крім місцевого податку на прибуток підприємств..." і далі за текстом до кінця підпункту.


257.
4. Суми податкiв i зборiв, зазначених у цiй статтi, зараховуються до мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному сiльськими, селищними, мiськими радами, якщо iнше не встановлено законами України".258.
19.2. Внести такi змiни до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств":
-221- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пункт 19.2. статті 19 виключити.259.
а) у пунктi 7.8 статтi 7 та пунктi 10.1 статтi 10 цифру "30" замiнити на цифру "27";260.
б) у пунктi 7.2 статтi 7 слова "три вiдсотки" 'замiнити на цифру "2,7".261.
19.3. Внести такi змiни до Закону України N 1264 вiд 25 червня 1991 року "Про охорону навколишнього природного середовища":262.
у частинi четвертiй статтi 47 виключити пiдпункт "а", у цьому зв'язку пiдпункти "б", "в" вважати пiдпунктами "а", "б";263.
у статтi 48 виключити пiдпункти "д" - "є".264.
Стаття 20. Заключні положення
20.1 Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2000 року, крiм статтi 5, яка набирає чинностi з введенням в дiю Закону України про податок на доходи фiзичних осiб.

-222- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
В пункті 20.1. статті 20 слова "крім статті 5, яка набирає чинності з введення в дію Закону України про податок на доходи фізичних осіб" виключити.

-223 -Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У пункті 20.1. слова "набирає чинності" замінити словами "вводиться в дію".
-224- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
В пункті 20.1 статті 20 в кінці додати:
"та статті 6, яка набирає чинності з введенням в дію Закону України про податок на нерухомість".
-225- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В законопроекті закладено новий підхід до перерозподілу надходжень до відповідних бюджетів від основних регулюючих податків на прибуток підприємств та на доходи фізичних осіб (пропонується залишати в розпорядженні місцевих бюджетів до 3 відсотків коштів, які надійшли від сплати зазначених податків), що призведе до недонаповнення місцевих бюджетів. Поповнення місцевих бюджетів за рахунок податку на нерухоме майно (нерухомість) при відсутності відповідного закону є проблематичним.
Пропоную розглянути вказаний законопроект після прийняття Закону України "Про податок на нерухоме майно (нерухомість)".

Відхилено-226- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 20.1 статті 20 в кінці речення доповнити словами: "та статті 6, яка набирає чинності з введенням в дію Закону України про податок на нерухоме майно (нерухомість)".


265.
20.2. З моменту набрання чинностi цим Законом втрачають чиннiсть:
-227- Народні депутати України- члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності
У пункті 20.2. слова "З моменту набрання " замінити словами "З дати набрання".

-228-Н.д. Бондаренко В.Д. (округ №212)
У пункті 20.2. слова "набрання чинності" замінити словами "введення в дію".


266.
Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 травня 1993 року №56 "Про мiсцевi податки i збори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336);
-229- Н.д. Мельник П.В. (Реєстр. картка №)
Доповнити статтю 20 частинами такого змісту:
"20.3. Стаття 6 "Податок на нерухомість" вводиться в дію з моменту завершення формування інформаційної системи даних про об'єкти нерухомого майна, їх власників та прав на ці об'єкти відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухомість".
20.4. Кабінету Міністрів України:
а) до 1 вересня 2000 року розробити та затвердити методику оцінки вартості будівель;
б) до 1 грудня 2000 року звершити здійснення оцінки вартості будівель для занесення цих даних в інформаційну систему даних про об'єкти нерухомого майна, їх власників та прав на ці об'єкти відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухомість";
в) до 1 грудня 2000 року звершити формування інформаційної системи даних про об'єкти нерухомого майна, їх власників та прав на ці об'єкти відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухомість".


267.
Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 1993 року № 24 "Про податок на промисел" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., №19, ст. 208).
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні