Назва: Про правову охорону селекційних досягнень у тваринництві
Автор: Народний депутат України О. Мороз
Головний комітет: Прийнято в першому читанні 21.12.2000р.

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект1.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про правову охорону селекційних досягнень у тваринництві
-1- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
Назву проекту Закону після слів "у тваринництві" доповнити словами "та птахівництвом".
-2- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Назву Закону викласти в такій редакції:
Про охорону прав на породи тварин


2.
Цей Закон визначає правовий режим авторства на селекційне досягнення у тваринництві, майнові, а також пов'язані з ними особисті немайнові відносини, що виникли у зв'язку із його створенням, правовою охороною та використанням.
-3- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з набуттям, здійсненням та захистом права інтелектуальної власності на породи тварин.


3.
Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
-4- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


4.
Стаття 1. Терміни та їх визначення
-5- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У статті першій проекту Закону "Терміни та їх визначення" необхідно дати визначення термінів "виключна ліцензія", "відкрита ліцензія", "примусова ліцензія".
-6- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 1. Визначення термінів


5.
У цьому Законі наведені нижче терміни використовуються у такому значенні:
-7- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


6.
Автор селекційного досягнення - людина, творчою працею якої створено, виявлено і внесено відмінні ознаки селекційного досягнення;
-8- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1 ч.1 ст.1 після слова "якої" та абз.12 ч.1 ст.1 після слова "діяльності людини" доповнити словами "на основі лабораторних досліджень" і далі за текстом.
-9- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз. 1 ч. 1 ст.1 після слова "якої" та абз. 12 ч.1 ст.1 після слова "діяльності людини" доповнити словами "на основі лабораторних досліджень" і далі за текстом.
-10- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
автор породи (автор) - людина, яка своєю творчою діяльністю створила (вивела) або виявила і поліпшила породу;


7.
Використання селекційного досягнення - будь-яка дія щодо селекційного досягнення, яка потребує дозволу власника селекційного досягнення згідно з цим Законом;
-11- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
апробація порід та їх категорій - проведення в установленому порядку оцінки їх на предмет відповідності критеріям чистоти та новизни;


8.
Власник селекційного досягнення особа, якій делеговане за письмовим договором автором селекційного досягнення право на одержання патенту на селекційне досягнення і яка за результатами випробування одержала цей патент;
-12- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
використання породи - будь-яка дія щодо породи, яка потребує дозволу її власника;


9.
Держінспекція - Державна племінна інспекція при Міністерстві аграрної політики України;
-13- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
власник породи (власник) - особа, якій належить право власника породи;


10.
Заявник - особа, яка подала заявку на селекційне досягнення;
-14- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
заклад експертизи - уповноважений державний заклад або громадська організація з проведення експертизи заявок, державної атестації порід та виконання інших завдань;


11.
Контракт - письмова угода між автором (авторами) селекційного досягнення і юридичною або фізичною особою (роботодавцем), яка визначає юридичні і соціально-економічні відносини між ними;
-15- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
заявка на породу тварин (заявка) - сукупність документів, необхідних для набуття права власника породи;


12.
Національний реєстр селекційнихдосягнень України у тваринництві (Реєстр) - реєстр, до якого занесено селекційні досягнення, права на які охороняються.
-16- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
заявник - особа, яка подала заявку;


13.
Племінна тварина - тварина, що використовується для відтворення селекційного досягнення;
-17- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.8 ч.1 ст.1 після слова "тварина" викласти речення в такій редакції: "племінний матеріал якої використовується для відтворення селекційного досягнення".
-18- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.8 ст.1 викласти у такій редакції "Племінна тварина - чистопородна або одержана шляхом селекції тварина, що має племінну (генетичну) цінність і використовується або може використовуватись в селекційному процесі".
-19- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
категорії породи - порідний тип, лінія, крос, крос ліній, родина;


14.
Племінний матеріал - племінна тварина, її гамети або зиготи (ембріони);
-20- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.9 ст.1 викласти у такій редакції "Племінний матеріал - тварина, її гамети, зиготи, ембріони, інкубаційні яйця, які мають племінну (генетичну) цінність".
-21- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
компетентний орган Сторони міжнародного договору - орган, що реєструє права на породи;


15.
Правовласності на селекційне досягнення - врегульвані цим Законом права володіння, користування і розпорядження селекційним досягненням та майновими правами щодо нього;
-22- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
патент - документ, який засвідчує виключне право власника на породу тварин;


16.
Роботодавець - особа, яка доручила автору селекційного досягнення виконання робіт по його створенню за контрактом;
-23- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
племінні (генетичні ресурси) - сперма, ембріон, яйцеклітина, яйця, інкубаційні яйця, тощо, які мають племінну генетичну цінність;


17.
Селекційне досягнення - група племінних тварин (породи, плани, донори цінних ознак, породні групи, типи, кроси, лінії), створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності людини, яка має нові, властиві тількі їй ідентифікаційні характеристики, які відрізняють її від аналогічних форм того ж виду тварин, генеалогічну і селекційну структуру, господарську і племінну цінність, що підтримується добором, а також певною специфічністю у морфологічних, фізіологічних і господарсько-корисних властивостях, які вона стійко передає нащадкам і які підтримуються племінною роботою;
-24- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
1. При визначенні поняття селекційного досягнення у дужках після слова "порода" вказано слово "плани", яке не належить до названих груп тварин.
2. При визначенні поняття селекційного досягнення у дужках вказати також "родини" як одну з груп племінних тварин.
-25- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
порода тварин (порода) - сукупність особин у межах певного виду тварин, яка має генетично обумовлені стабільні характеристики (властивості та ознаки), що відрізняють її від інших сукупностей особин цього виду тварин , стійко передають їх потомкам та являються результатом інтелектуальної, творчої діяльності людини;


18.
Товарна тварина- тварина, що використовується з метою одержання корисної для людини продукції.
-26- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз. 13 ч.1 ст.1 після слова "що" доповнити словами "вирощується та" і далі за текстом.
-27- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Реєстр заявок - Державний реєстр заявок на породи тварин та їх категорії;
Реєстр патентів - Державний реєстр прав власників порід тварин та їх категорії;


19.
Спеціальні та специфічні терміни, які використовуються у цьому законі визначає Закон України "Про племінне тваринництво".
-28- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Сторона міжнародного договору - іноземна держава або міжнародна організація, яка є учасником чинного міжнародного договору щодо прав на породи, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.


20.
Стаття 2. Законодавство України про права на селекційні досягнення
-29- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 2. Законодавство про права на породи тварин


21.
Складовими законодавства України у галузі про правва на селекційні досягнення у тваринництві є Конституція України, цей Закон, Закони України "Про племінне тваринництво", "Про тваринний світ" та інші національні нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини щодо селекційних досягнень, а також відповідні чинні міжнародні та міжурядові договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
-30- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У статті 2 виключити слова "та міжурядові".
-31- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Законодавство про права на породи тварин складається з Конституції України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов'язані з правом інтелектуальної власності на породи, а також відповідні чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


22.
Стаття 3. Сфера застосування цього Закону
-32- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 3. Сфера застосування цього Закону


23.
Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у процесі набуття та здійснення прав на селекційні досягнення у тваринництві.
-33- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Дія цього Закону поширюється на всі породи тварин.
Його застосування регулює використання порід тварин їх сертифікацію і реалізацію порід тварин та племінних (генетичних ресурсів).
2. Якщо у чинному міжнародному договорі, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору за умови, що вони не знижують рівня правової охорони, установленого цим Законом.
3. Громадяни і юридичні особи України та інших держав, а також особи без громадянства рівні у своїх правах та обов"язках, визначених цим Законом.


24.
За розбіжності норм цього Закону чи передбачених ним нормативно-правових актів з нормами міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються норми міжнародного договору.25.
Стаття 4. Рівність у правах та обов'язках26.
Громадяни і юридичні особи України та інших держав, а також особи без громадянства рівні у своїх правах та обов'язках, визначених цим Законом. Кореспондування Держінспекції з ними щодо визначених цим Законом прав та обов'язків проводиться за адресою в Україні.27.
Р о з д і л II ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ28.
Стаття 5. Суб'єкти забезпечення виконання Закону
-34- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Виключити статтю 5 законопроекту "Суб'єкти забезпечення виконання Закону", яка не має ніякого нормативного навантаження.
-35- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 4. Суб'єкти забезпечення виконання Закону
1. Виконання цього Закону забезпечують у межах своїх повноважень:
Кабінет Міністрів України;
Міністерство освіти і науки, далі (МОН України);
Міністерство аграрної політики, далі (Мінагрополітики України);
державні та громадські організації, яким МОН України доручило приймання заявок на породи тварин, не віднесених до компетенції Мінагрополітики України, та проведення їх експертизи;
суб'єкти довірчого управління правами власників порід.
2. МОН України - головний (провідний) орган у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони прав на породи тварин:
організовує виконання цього Закону і здійснює систематичний контроль за його реалізацією;
узагальнює практику застосування законодавства про права на породи, розробляє пропозиції з його удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
затверджує в межах своєї компетенції нормативно-правові акти, здійснює контроль за їх додержанням;
визначає форму та зміст Реєстру патентів та Реєстру заявок;
забезпечує ведення Реєстру патентів, прийняття рішень за заявками, видачу патентів, опублікування офіційних відомостей про породи;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони прав на породи і представляє інтереси України з питань охорони прав на породи в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства;
здійснює контроль за прийманням заявок та їх експертизою;
здійснює інформаційну та видавничу діяльність у сфері охорони прав на породи;
організовує науково-дослідні роботи з удосконалення законодавства та організації діяльності у сфері охорони прав на породи;
доручає урядовому органу державного управління у сфері інтелектуальної власності, що діє у складі міністерства, виконувати завдання, визначені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами про права на породи, визначає уповноважені заклади експертизи;
виконує інші функції відповідно до цього Закону.
3. Мінагрополітики України:
забезпечує проведення державної політики у сфері тваринних ресурсів, віднесених до його компетенції;
проводить державну апробацію порід та їх категорії, затверджує його методику, здійснює контроль за її додержанням;
приймає до розгляду заявки на сільськогосподарські та інші віднесені до його компетенції породи тварин, та проводить їх експертизу;
затверджує в межах своєї компетенції, за погодженням з МОН України, нормативно-правові акти щодо підготовки та подання заявок, проведення їх експертизи, апробації порід та здійснює контроль за їх додержанням;
забезпечує ведення Реєстру заявок;
має право на відбір зразків та іншого матеріалу породи у підприємців усіх форм власності для визначення додержання ними вимог цього Закону щодо використання породи і його назви, а також на звернення до суду з метою припинення виявлених правопорушень;
здійснює контроль за дотриманням норм цього Закону ;
відповідно до чинного законодавства здійснює міжнародне співробітництво та укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з експертизи порід;
виконує інші функції відповідно до цього Закону.
4. Державні та громадські організації, яким МОН України доручило прийом заявок на породи окремих видів тварин та проведення їх експертизи:
у межах своєї компетенції розробляють нормативно-правові акти щодо пілготовки, подання та проведення експертизи заявок, апробацію порід та подають їх на затвердження МОН України;
здійснюють відповідно до чинного законодавства міжнародне співробітництво з експертизи порід;
виконують інші функції з виконання цього Закону, які їм доручило МОН України.
5. Суб'єкти довірчого управління правами на породи діють в межах повноважень, добровільно переданих їм власниками або за їх згодою. Якщо такими суб'єктами є юридичні особи, їх діяльність здійснюється на безприбутковій основі, на неї не поширюється конкурентне законодавство.


29.
Суб'єктами виконання цього Закону у межах своїх повноважень є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, особи, уповноважені авторами та іншими суб'єктами прав на селекційні досягнення у тваринництві.30.
Стаття 6. Спеціально уповноважений орган у сфері прав на селекційні досягнення у тваринництві
-36- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У останньому абзаці частини першої статті 6 слова "у встановленому порядку" замінити словами "Кабінетом Міністрів України".


31.
1. Спеціально уповноваженим органом у сфері прав на селекційні досягнення у тваринництві є Державна племінна інспекція.32.
Діяльність Держінспекції як урядового органу державного управління здійснюється через Міністерствj аграрної політики України.
-37- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац 2 статті 6 викласти у такій редакції "Положення про Державну премінну інспекцію затверджується Кабінетом Міністрів України".


33.
У відповідності з цим Законом Дножінспекція здійснює єдину політику в галузі правового захисту селекційних досягнень у тваринництві та формування племінних тваринних ресурсів.
-38- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Частину 3 статі 6 проекту викласти у такій редакції:
"Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Держінспекції здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України".


34.
На виконання цих завдань Держінспекція:35.
приймає до розгляду заявки на селекційні досягнення у тваринництві, організовує їх науково-технічну експертизу, визначає ії методику;36.
здійснює державну реєстрацію прав на селекційні досягнення у тваринництві, забезпечує офіційну публікацію інформації про них;37.
видає патенти та свідоцтва про авторство на селекційні досягнення у тваринництві та інші документи, передбачені цим Законом;38.
організовує перевірку збереженості селекційних досягнень;39.
обмежує з мотивів суспільної необхідності та згідно з цим Законом здійснення прав на селекційні досягнення;40.
розробляє та затверджує нормативно-правові акти в межах ії повноважень, визначених цим Законом, забезпечує їх додержання;
-39- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац 10 статті 6 викласти у такій редакції "розробляє та затверджує нормативно-правові акти в межах її повноважень, визначених цим Законом, Положенням про Державну племінну інспекцію, забезпечує їх додержання".


41.
представляє інтереси України та взаємодіє з міжнародними та національними службами з прав на селекційні досягнення у тваринництві, укладає міждержавні договори міжвідомчого характеру з об'єднання зусиль для експертної оцінки селекційних досягнень та перевірки збереження їх характеристик;42.
здійснює інші функції, передбачені цим Законом та положенням про Держінспекцію, яке затверджується у встановленому порядку.43.
2. Нормативно-правові акти, видані Держінспекцією в межах ії повноважень, є обов'язковими до виконання на всій території України.
-40- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац 13 статті 6 викласти у такій редакції "здійснює інші функції, передбачені цим Законом та Положенням про Державну племінну інспекцію".


44.
3. Діяльність Держінспекції здійснюється на безприбутковій основі. Джерелами фінансування Держінспекції є кошти державного бюджету, кошти, одержані за рахунок мита за виконання юридичне значимих операцій щодо заявки на селекційні досягнення, виплат за послуги та матеріали, що нею надаються.
-41- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
Друге речення частини третьої статті викласти в такій редакції:
"Джерелом фінансування Держінспекції є кошти державного бюджету. Кошти, одержані за рахунок мита за виконання юридично необхідних операцій щодо заявки на селекційні досягнення, виплат за послуги та матеріали, що надаються Держінспекцією зараховуються до державного бюджету".


45.
Стаття 7. Особи, уповноважені авторами та іншими суб'єктами прав на селекційні досягнення у тваринництві46.
Автори та інші суб'єкти прав на селекційні досягнення можуть уповноважувати третіх осіб, в тому числі професійні та громадські об'єднання, управляти їх правами на селекційне досягнення.47.
Такі особи діють відповідно до чинного законодавства на основі і в межах повноважень, добровільно переданих їм авторами та іншими суб'єктами прав на сорти. На їх діяльність не поширюються обмеження, передбачені антимонопольним законодавством.
-42- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У частині другій статті 7 та у частині третій статті 12 слова "сорти", "сорту" замінити словами "селекційного досягнення" або словом "породи", оскільки слова "сорт" "сортність", "сортоділянка" застосовуються у рослинництві.


48.
Р о з д і л III УМОВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРАВ НА НЬОГО
-43- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л II
НАБУТТЯ ПРАВ НА ПОРОДУ ТВАРИН


49.
Стаття 8. Умови правової охорони селекційного досягнення
-44- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 5. Загальні умови набуття прав на породу


50.
Селекційне досягнення відповідає умовам правової охорони, якщо воно відповідає критеріям охороноспроможності, має назву згідно з нормами цього Закону та відноситься до зоологічних родів і видів, перелік яких встановлює Держінспекція з урахуванням міжнародних зобов'язань та державних інтересів України.
-45- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Права, визначені цим Законом, набуваються на породу, яка відповідає критеріям чистоти і новизни та якій надана назва згідно з цим Законом.
2. Категоріями породи, на які набуваються права, є порідний тип, лінія, крос ліній, родина.
3. Права на породу набуваються в порядку, встановленому цим Законом.


51.
Критеріями охороноспроможності селекційного досягнення є:52.
а) новизна.53.
Селекційне досягнення вважається новим, якщо воно суттєво відрізняється від відомих прототипів, перевищує їх за основними ідентифікаційними ознаками або є новим генетичним матеріалом і якщо на момент подання заявки на видачу патенту племінний матеріал цього селекційного досягнення не продавався і не передавався іншим шляхом іншим особам автором селекційного досягнення, його правонаступниками або за їх погодженням іншими особами для використання у комерційних цілях:
-46- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 6. Критерії чистоти породи
1. Порода вважається чистою, якщо вона своєрідна, однорідна та стабільна.
2. Порода вважається своєрідною, якщо за проявом кваліфікаційних характеристик вона чітко відрізняється від будь-якої іншої породи, відомої до дати, на яку заявка вважається поданою.
Кваліфікаційні характеристики - це характеристики, за якими розрізняють породи при проведенні експертизи заявки.
3. Порода вважається однорідною, якщо особини цієї породи достатньо схожі за проявом кваліфікаційних характеристик, що застосовуються для опису породи.
4. Порода вважається стабільною, якщо прояв її кваліфікаційних характеристик, що застосовуються для опису породи, залишається незмінним при передачі із покоління у покоління.


54.
на території України - раніш ніж за рік до цієї дати;55.
на території іншої держави - раніш ніж за чотири роки до вказаної дати.56.
Загальновідомість селекційного досягнення визначає його використання, наявність інформації в офіційних каталогах, довідковому фонді, тотожньому описі в одній з публікацій або заявці.57.
б) відмінність.58.
Селекційне досягнення вважається відмінним, якщо воно явно відрізняється від будь-якого іншого загальновідомого на момент подання заявки селекційного досягнення і несе у собі генетично зумовлену специфічність, яка визначає цю відмінність.
-47- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті "б" у словосполученні "генетично зумовлену специфічність" термін "специфічність" замінити терміном "спадковість".


59.
Ідентифікаційні характеристики, що дають можливість визначити відмінні особливості селекційного досягнення, повинні піддаватись відтворенню і точному опису.
-48- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті "б" другий абзац "Ідентифікаційні характеристики…" викласти у такій редакції:
"Ідентифікаційні характеристики, що дають можливість визначити відмінні особливості селекційного досягнення за провідними селекційними ознаками, повинні мати якісне або кількісне вираження, точно описуватись або вимірюватись".


60.
в) однорідність.61.
Тварини селекційного досягнення є однорідними, якщо за своїми ідентифікаційними характеристиками з урахуванням окремих відхилень вони не виходять за межі генетичне зумовлених закономірностей.
-49- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В підп. в) ст. 8 р. 3 слова "зумовлених закономірностей" замінити словами "закріплених ознак".
-50- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 7. Критерії новизни породи
Порода вважається новою, якщо до дати, на яку заявка вважається поданою її генетичні ресурси не використовувалися іншими особами з метою комерційного використання на території:
України - понад один рік;
іншої держави - понад чотири роки.
Новизна породи не втрачається, якщо її матеріал використовувався, зокрема продавався:
на шкоду заявнику чи його правопопереднику без їх згоди;
на виконання договору про передачу права на подання заявки;
на виконання договору про розведення породи;
на виконання визначених законодавством обов'язків, зокрема, щодо біологічної безпеки.


62.
г) консолідованість.63.
Селекційне досягнення вважається консолідованим, якщо його головні ідентифікаційні характеристики залишаються незмінними в кожному наступному поколінні.
-51- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті "г" абзац "Селекційне досягнення вважається…" викласти у такій редакції:
"Селекційне досягнення вважається консолідованим, якщо його головні ідентифікаційні характеристики у кожному наступному поколінні відповідають рівню селекційного досягнення або перевищують його".


64.
д) господарська корисність.65.
Селекційне досягнення вважається господарсько корисним, якщо його головні ідентифікаційні характеристики перевищують існуючі досягнення і мають якісну своєрідну відмінність по одній або декількох значимих селекційних характеристиках і біологічних властивостях.
-52- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті "д" абзац "Селекційне досягнення вважається…" викласти у такій редакції:
"Селекційне досягнення вважається господарськи корисним, якщо його головні ідентифікаційні характеристики за своїми біологічними, морфологічними та функціональними властивостями задовольняють власника тварин".


66.
Селекційні досягнення, які на момент включення відповідних родів і видів у перелік досягнень, що охороняються, зареєстровані і допущені до використання Держінспекцією або її правопопередником, можуть бути визнані охороноспроможними без пред'явлення вимог підпункту "а" цієї статті. Дата пріорітету встановлюється за датою надходження заявки на допуск до використання у Держінспекцію, а термін дії патенту на селекційне досягнення скорочується на час, який минув з моменту допуску до використання. До таких селекційних досягнень не застосовується тимчасовий правовий захист.67.
Стаття 9. Назва селекційного досягнення
-53- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 8. Назва породи


68.
Селекційне досягнення повинно мати назву, яку запропонував заявник і затвердила Держінспекція.
-54- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Породі надається індивідуальна назва, яка є загальновживаною.
2. Назва породи складається з власної назви та видової належності тварин.
3. Власна назва може бути представлена словом, комбінацією слів, слів і цифр або літер і цифр.
4. Порода повинна пропонуватися тільки під однією назвою.
5. Породі не може бути дана назва, яка:
суперечить принципам гуманності і моралі;
зачіпає права, набуті в Україні чи на території Сторони міжнародного договору зокрема, є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати з назвою породи того ж виду, на яку набуті права;
є лінгвістично непридатною;
може вводити в оману або давати хибне уявлення щодо характеристик, цінності, географічного походження породи, а також про автора породи чи іншу заінтересовану особу;
містить елемент, який перешкоджає або може перешкоджати її вільному використанню, якщо проти цієї назви подано обґрунтоване письмове заперечення.


69.
Назва селекційного досягнення повинна чітко ідентифікувати селекційне досягнення, бути лаконічною, відмінною від існуючих назв селекційних досягнень того ж або близького зоологічного виду. Вона не повинна складатися тільки з одних цифр, вводити в оману стосовно властивостей, походження, значимості селекційного досягнення, особи селекціонера, суперечити суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі.
-55- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.2 ст.9 після слів "одних цифр" доповнити словами "або слів" і далі за текстом.
-56- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.2 ст.9 після слів "одних цифр" доповнити словами "або слів" і далі за текстом.


70.
Якщо подається заявка на одержання правового захисту селекційного досягнення у декількох країнах, то його назва повинна бути однаковою.71.
Якщо запропонована заявником назва селекційного досягнення не відповідає переліченим нормам, протягом двох місяців на вимогу Держінспекції він повинен запропонувати нову назву.72.
Будь-яка особа під час використання селекційного досягнення, яке одержало правовий захист, повинна застосовувати ту назву, яку зареєстровано у Держреєстрі.73.
За наявністю поважних причин назву селекційного досягнення можна змінити, але до прийняття рішення про видачу патенту
-57- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 9. Свідчення прав на породу
1. Реєстр заявок та офіційне видання.
2. Реєстр патентів та офіційне видання, свідоцтво про авторство на породу тварин та патент.
3. Обсяг набутої правової охорони визначається сукупністю характеристик, зафіксованих в офіційному описі породи.


74.
Стаття 10. Порядок набуття прав на селекційне досягнення
-58- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л IІІ
НАБУТТЯ ПРАВ НА ПОРОДУ ТВАРИН


75.
1. Права на селекційне досягнення набуваються в Україні через подання до Держінспекції заявки на селекційне досягнення, здійснення її державної науково-технічної експертизи та наступну державну реєстрацію.
-59- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 10. Загальні положення порядку набуття прав на породу


76.
2. Законодавство України не перешкоджає набуванню прав на селекційне досягнення за її межами.
-60- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Права на породу набуваються в Україні шляхом подання в установленому порядку заявки, її експертизи, апробації породи та подальшої державної реєстрації.
2. Право на подання заявки переходить у порядку правонаступництва, у тому числі спадкування. Воно може бути передане повністю або частково за договором, який повинен додержувати права і законні інтереси інших осіб та укладатись у письмовій формі.
3. Від імені авторів, заявників та власників порід у відносинах, врегульованих цим Законом, можуть виступати також їх представники.


77.
3. Право на подання заявки, інші майнові права і обов'язки щодо селекційного досягнення переходять у порядку правонаступництва, в тому числі спадкування.78.
Ці права можуть бути передані повністю або частково за договором, який повинен додержувати права і законні інтереси інших осіб та укладатись тільки у письмовій формі. Недодержання письмової форми договору тягне за собою його недійсність.79.
Стаття 11. Право на подання заявки
-61- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 11. Права на подання заявки


80.
1. Будь-яка особа, творчою працею якої виведено, створено або виявлено селекційне досягнення має право подати до Держінспекції заявку на нього. Заявку можуть подавати декілька заявників, якщо вони разом вивели, створили або виявили селекційне досягнення або є правонаступниками автора.
-62- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Право на подання заявки на породу тварин належить автору (авторам), якщо інше не встановлено цим Законом.
2. Якщо породу створено у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця, то право на подання заявки належить спільно автору та роботодавцю, якщо інше не передбачено договором між ними.
Обов'язковою умовою договору про передачу права на подання заявки від автора роботодавцю є видача автору одноразової винагороди відповідно до економічної цінності породи та іншої вигоди роботодавця.
Мінімальні ставки одноразової винагороди та порядок їх індексації встановлює Кабінет Міністрів України.


81.
Право на подання заявки на селекційне досягнення належить особі, яку автори визнали заявником за взаємною угодою і делегували їй це право.82.
Якщо селекційне досягнення створене автором (авторами) під час виконання роботи за контрактом або дорученням роботодавця, що зобов'язує створювати селекційне досягнення, право на подання заявки з метою набуття права власності належить спільно автору та роботодавцю.83.
Якщо роботодавець протягом чотирьох місяців від дати письмового повідомлення автора про створене селекційне досягнення з його описом і розкриттям основних характеристик не подав до Держінспекції заявки на це селекційне досягнення або порушив істотні умови договору про передачу права на подання заявки роботодавцю, це право та пов'язані з ним майнові права переходять до автора.
-63- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.4 ст.11 замінити слово "чотирьох" на слово "трьох" і далі за текстом;
після слова "майнові права" доповнити словами "автоматично" і далі за текстом.
-64- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.4 ст.11 після слова "майнові права" доповнити словами "автоматично" і далі за текстом.


84.
Обов'язковою умовою договору про передачу права на подання заявки від автора селекційного досягнення роботодавцю є визначення і здійснення компенсаційних виплат за втілену у його створення інтелектуальну працю, розмір яких залежить від предмету ліцензії, обсягу наданих прав, виробництва відтворювального матеріалу, економічної цінності селекційного досягнення та іншої вигоди від використання селекційного досягнення. Цим договором також визначають інші соціально-економічні і правові відносини між суб'єктами договору, термін виплат85.
Співробітники всіх підрозділів Держінспекції, які визначають охороноспроможність селекційного досягнення, протягом всього терміну роботи у цьому органі не мають права подавати заявок на селекційні досягнення за матеріалами, які надходили їм на розгляд.86.
Спори, що виникають під час виконання дій, передбачених цією статтею розв'язуються у судовому порядку.87.
Стаття 12. Вимоги до заявки на селекційне досягнення
-65- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 12. Заявка на породу


88.
Заявка на селекційне досягнення може подаватися особою, якій надано це право, або через довірену особу.
-66- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Заявка на породу тварин складається державною мовою і містить:
вимогу зареєструвати права на породу та видати патент;
ім'я (найменування) та адресу місця проживання (місцезнаходження) заявника (заявників);
ім'я та адресу місця проживання автора (авторів);
ім'я (найменування) та адресу місця проживання (місцезнаходження) представника (у разі необхідності);
зазначення виду тварин;
запропоновану назву породи;
опис породи;
відомості про географічне походження породи;
відомості про інші заявки щодо породи;
відомості про здійснене комерційне використання;
документ про сплату збору за подання заявки;
2. До заявки можуть додаватися зразки племінних (генетичних ресурсів) породи.
3. Заявка на породу тварин приймається закладом експертизи за умови наявності документу про сплату збору за подання заявки.
4. Дата, на яку заявка вважається поданою, є дата її надходження до закладу експертизи.
5. Пріоритет заявки визначається за датою, на яку заявка вважається поданою. Заявки з однаковою датою мають однаковий пріоритет.
6. Заявка та результати експертизи зберігаються закладом експертизи і не підлягають публікації без дозволу заявника (власника породи).
7. Заявник має право відкликати заявку на любому етапі експертизи, апробації та реєстрації права власника породи при сплаті збору за відкликання заявки.


89.
Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, у відносинах з Держінспекцією реалізують свої права через представників, що проживають чи мають постійне місцезнаходження в Україні та зареєстровані відповідними державними структурами.90.
Заявник, який не є автором сорту надає документ, що засвідчує його право на подання заявки.
-67- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У абзаці 3 у словосполученні "який не є автором сорту" слово "сорт" замінити терміном "селекційне досягнення".


91.
Заявка складається українською мовою та містить:92.
заяву про реєстрацію селекційного досягнення та набуття прав авторства і власності на нього;93.
відомості про заявника (ів) та автора (ів);94.
анкету (опис) селекційного досягнення;95.
запропоновану назву селекційного досягнення;96.
характеристики господарської цінності селекційного досягнення;
-68- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
Абзац шостий частини четвертої статті після слів "цінності селекційного досягнення" доповнити словами "та його економічної ефективності".


97.
документ, що підтверджує сплату встановленого мита або наявність пільг щодо його сплати.98.
документ, що підтверджує виведення або створення селекційного досягнення автором (ми);99.
документ, що підтверджує право заявника на подачу заявки.100.
Вимоги до цих документів визначаються Держінспекцією.101.
Заявка повинна відноситись до кожного окремого селекційного досягнення.102.
Стаття 1З. Право на пріоритет селекційного досягнення103.
1. Пріоритет селекційного досягнення визначається за датою надходження до Держінспекції заявки, оформленої у відповідності з вимогами статті 12 цього Закону.104.
2. Пріоритет на вимогу заявника може бути встановлено за датою подання першої заявки у державі, з якою Україна має міжурядову угоду про охорону прав на нові селекційні досягнення, якщо заявка на одержання патенту України надійшла протягом 12 місяців від зазначеної дати.105.
У заявці, яка подається до Держінспекції, заявник повинен вказати дату пріоритету першої заявки. Протягом 6 місяців з моменту надходження заявки до Держінспекції заявник повинен надати копію першої заявки, засвідченої компетентним органом відповідної держави, та її переклад українською мовою. За умови виконання цих вимог заявник не надає додаткову документацію і необхідний для випробовування матеріал протягом трьох років з дати подання першої заявки.106.
3. Якщо в процесі експертизи встановлено, що тотожні селекційні досягнення мають однакову дату надходження до Держінспекції, пріоритет встановлюється за більш ранньою датою відправлення, а у разі співпадання і цих дат, патент видається за заявкою, яка раніше зареєстрована Держінспекцією, якщо заявники не досягнуть іншої домовленності.107.
Стаття 14. Конфіденційність заявки108.
Заявка та матеріали її експертизи зберігаються Держінспекцією в таємниці і без дозволу заявника селекційного досягнення про них не надається ніяка інформація, якщо в цьому немає необхідності згідно з цим Законом або за інших обставин, що визначаються Держінспекцією.109.
Держінспекція несе відповідальність за збереження конфденційності наданої йому інформації щодо селекційного досягнення.110.
РОЗДІЛ IV ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК111.
Стаття 15. Попередня експертиза заявок на селекційне досягнення
-69- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 13. Загальні положення експертизи заявки


112.
Попередню експертизу заявок на селекційне досягнення проводять протягом місяця з дати надходження до Держінспекції.Під час попередньої експертизи встановлюється дата пріоритету, здійснюється перевірка матеріалів заявки на відповідність вимогам.
-70- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Експертиза заявки має статус державної науково-технічної експертизи.
Експертиза заявки проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та встановлених на його основі нормативно-правових актів, затверджених Мінагрополітики України за погодженням з МОН України, а щодо окремих видів тварин, не віднесених до компетенції Мінагрополітики України - затверджених МОН України.
3. Експертиза заявки складається з попередньої та основної експертиз.
Попередня експертиза заявки проводиться з метою визначення відповідності формальних ознак заявки вимогам, встановленим цим Законом, правилам складання та подання заявки, а також містить експертизу назви породи.
. Основна експертиза передбачає здійснення всіх необхідних заходів у процесі підготовки експертного висновку за заявкою та прийняття рішення.
4. Заявник має право з власної ініціативи чи за пропозицією закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у проведення експертизи.
5. Заявник має право з власної ініціативи вносити до заявки виправлення і уточнення, що не зачіпають характеристик, розкритих в описі породи. Ці виправлення і уточнення не враховуються, якщо вони надійшли до закладу експертизи після дати одержання заявником рішення за заявкою.
За подання заявником клопотання про внесення виправлень і уточнень до заявки після внесення відомостей про неї до Реєстру заявок сплачується збір.


113.
Держінспекція має право вимагати відсутні або уточнюючі матеріали, які заявник повинен надати у встановлений термін.114.
До одержання рішення про реєстрацію селекційного досягнення заявник має право відкликати заявку.115.
Під час проведення попередньої експертизи заявник за власною ініциативою має право вносити до матеріалів заявки доповнення, виправлення, уточнення, які не змінюють суті заявленого селекційного досягнення. Додаткові матеріали, що змінюють суть заявленого селекційного досягнення не приймаються до уваги під час розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як самостійна заявка.116.
Якщо у встановлений термін заявник не надасть до Держінспекції матеріали, які вона вимагає для продовження експертизи, заявка до розгляду не приймається, про що повідомляють заявника.117.
У разі незгоди з рішенням попередньої експертизи заявник протягом трьох місяців має право направити позов про його скасування у суд.118.
У разі позитивного рішення попередньої експертизи заявника повідомляють про подальший її розгляд та про встановлений пріоритет селекційного досягнення.119.
Відомості про прийняті заявки публікуються в офіційному бюлетені. Склад матеріалів, що публікуються, визначає Держінспекція.120.
Матеріали заявки, прийняті до розгляду Держінспекцією, заявнику не повертаються.121.
Стаття 16. Експертиза селекційного досягнення щодо новизни
-71- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 14. Заперечення щодо реєстрації прав на породу


122.
Будь-яка зацікавлена особа протягом шести місяців з моменту публікації відомостей про заявку має право звернутися до Держінспекції з претензією щодо новизни заявленого селекційного досягнення.
-72- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Будь-яка заінтересована особа може подати протягом шести місяців від дати опублікування відомостей про заявку вмотивоване заперечення щодо реєстрації прав на породу.
Заклад експертизи надсилає копію заперечення заявнику.
2. Заявник зобов'язаний повідомити заклад експертизи про своє ставлення до заперечення протягом трьох місяців від дати його одержання. Він може спростувати заперечення та залишити заявку без змін, внести до неї зміни або відкликати її.
Строк, пропущений з поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців після закінчення строку та сплати відповідного збору , інакше заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.
3. Відповідь заявника про залишення заявки без змін або внесення до неї змін доводиться до відома подавця заперечення. Останньому надається місячний строк для повідомлення закладу експертизи про те, залишає він заперечення чи знімає його.
4. У разі надходження повідомлення про залишення заперечення останнє розглядається закладом експертизи, який має право затребувати від подавця заперечення необхідні для цього матеріали, інформацію, документи, зразки тощо.
Про результати розгляду заперечення подавець ставиться до відому.


123.
Про надходження обгрунтованої претензії Держінспекція повідомляє заявника з викладенням суті претензії. У разі незгоди з претензією заявник повинен протягом трьох місяців з дати одержання повідомлення надати мотивовані заперечення претензій до Держінспекції.124.
За матеріалами, які має Держінспекція, вона приймає рішення і повідомляє зацікавлену особу про нього.125.
Якщо селекційне досягнення не відповідає умовам новизни, приймається рішення про відмову у видачі патенту, про що повідомляють заявника.126.
У разі незгоди з рішенням Держінспекції заявник має право протягом трьох місяців звернутись з позовом у суд.127.
Стаття 17. Апробація селекційного досягнення на господарську корисність, відмінність, однорідність, консолідованість
-73- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 15. Рішення за заявкою


128.
Апробація селекційного досягнення на відповідність вимогам господарської корисності, відмінності, консолідованості, однорідності, здійснюються за методиками та у термін, які встановлює Держінспекція.
-74- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.1 ст.17 після слова "здійснюється за" доповнити словом "розробленими" і далі за текстом.
-75- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. У разі відповідності заявки вимогам правил складання та подання заявки, а також відповідності породи вимогам цього Закону приймається рішення про державну реєстрацію прав на породу.
Прийняте рішення надсилається заявнику.
2. Рішення про державну реєстрацію прав на породу набирає чинності з дати сплати державного мита за цю реєстрацію.
3. Державне мито сплачується протягом трьох місяців від дати надходження заявнику рішення про державну реєстрацію прав на породу.
Строк для сплати державного мита, пропущений з поважних причин, поновлюється за умови подання заявником клопотання протягом дванадцяти місяців після його закінчення та сплати відповідного збору після чого заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.


129.
Заявник повинен надати для апробації Держінспекції достатню кількість племінного матеріалу згідно з вимогами, встановленими Держінспекцією, та за адресою і у термін, які нею вказані.130.
Держінспекція має право використовувати результати досліджень, проведених компетентними національними та закордонними органами, з якими укладено відповідні угоди, а також дані, які представлені заявником.
-76- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.3 ст.17 після слова "має право" доповнити словами "з дозволу заявника" і далі за текстом.
-77- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.3 ст.17 після слова "має право" доповнити словами "з дозволу заявника" і далі за текстом.


131.
Під час проведення апробації заявник має право особисто або через довірену особу приймати участь в розгляді питань, що виникають.132.
У разі досягнення відповідності селекційного досягнення критеріям охороноспроможності та назві, передбаченій статтею 6 цього Закону, Держінспекція приймає рішення про видачу патенту та складає опис селекційного досягнення.133.
Р о з д і л V ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДОСЯГНЕННЯ134.
Стаття 18. Реєстрація селекційного досягнення
-78- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 16. Державна реєстрація прав на породу


135.
У разі відповідності заявки вимогам цього Закону та встановлених на його основі правил Держінспекція приймає рішення про занесення до Реєстру селекційного досягнення.
-79- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Державна реєстрація прав на породу здійснюється внесенням до Реєстру патентів.
2. Реєстр патентів містить, зокрема, такі відомості:
номер та дата реєстрації прав на породу;
зазначення виду тварин (латинською та державною мовами);
власна назва породи;
номер та дата подання заявки;
дата пріоритету;
опис породи;
номер та дата видачі патенту;
дата публікації відомостей про реєстрацію прав на породу;
ім'я автора (авторів);
ім'я (найменування) власника породи;
відомості про надання ліцензії на використання породи;
відомості про передачу виключного права власника породи.
4. Внесені до Реєстру патентів відомості відкриті для загального ознайомлення.
5. Внесені до Реєстру патентів відомості можуть бути змінені за ініціативою особи, якій належать права, не викликані помилкою іншої особи, вносяться до реєстру за умови сплати відповідного збору.


136.
До Реєстру заносять такі дані про селекційне досягнення:137.
рід та вид тварини;138.
назва;139.
дата пріоритету та реєстрації селекційного досягнення;140.
реєстраційний номер;141.
ім'я патентовласника та його адресу;142.
прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) селекційного досягнення та його (їх) адресу;143.
відомості про передачу прав на патент іншій особі;144.
відомості про виключні, відкриті, примусові ліцензії;145.
дата припинення чинності патенту з визначенням причин.146.
Стаття 19. Патент
-80- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 16. Патент та свідоцтва про авторство


147.
Право на селекційне досягнення охороняється Законом і засвідчується патентом на селекційне досягнення у тваринництві.
-81- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Право на породу охороняється законом і засвідчується патентом.
2. Автором породи може бути будь-яка фізична особа, творчою працею якої виведено, створено або виявлено породу.Якщо цю роботу виконано колективом авторів спільною творчою працею, то дольова участь у створенні породи та права на нього визначаються взаємною письмовою угодою між ними.
Особам,які надали лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту породи, але не внесли особистого творчого вкладу у його створення, не належить право авторства. Спори авторства вирішуються через суд.
3. В місячний термін від дати державної реєстрації прав на породу її власнику видається патент. Якщо авторами породи є кілька осіб, патент видається особі, яка зазначена у заявці першою, за умови, що договором між ними не передбачено інше.
4. За окремим клопотанням автора (авторам) йому видається свідоцтво про авторство на породу тварин за умови сплати відповідного збору.
5. Термін дії патенту на породу складає 30 років з моменту його реєстрації у Реєстрі патентів.


148.
Патент засвідчує виключне право патентовласника на селекційне досягнення.149.
Патент видається заявнику. Якщо у заявці на видачу патенту вказано декілька заявників, патент видається заявнику, якого у заявці вказано першим а використовується заявниками разом за взаємною угодою.150.
Обсяг правової охорони, яка надається патентом, визначається сукупністю суттєвих ознак, зафіксованих в описі селекційного досягнення.151.
Термін дії патенту на селекційне досягнення складає ЗО років з моменту його реєстрації у Реєстрі.152.
Форму патенту визначає Держінспекція.153.
Стаття 20. Права автора селекційного досягнення
-82- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л IV
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОРОДУ


154.
Автору (ам) селекційного досягнення належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково.
-83- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 17. Права автора породи


155.
Це право за рішенням Держінспекції та на вимогу заявника або авторів засвідчується свідоцтвом про авторство.
-84- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Автору (авторам) породи належить право авторства, яке є невід"ємним особистим правом і охороняється безстроково.
2. Автори породи, який є результатом їх спільної інтелектуальної, творчої діяльності, мають рівні права за цим Законом, якщо інше не передбачено письмовим договором між ними.
3. У разі перегляду складу авторів за спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як автори, а також осіб, не зазначених у заявці як автори, вносяться зміни до відповідних документів у порядку, який встановлюється МОН України.
4.Автор (авторам) породи має (мають) право на відрахування за використання породи протягом терміну дії патенту,розмір,порядок та термін виплат яких обумовлюються угодою між ним (ними) та особою, якій делегується право на одержання патенту.
Щорічні виплати за використання породи автору (авторам) проводиться не пізніше шести місяців по закінченню кожного року, у якому використовувалось порода.
У разі порушення догорірних умов патентовласник сплачує автору компенсацію за спричинені моральні і матеріальні збитки, розмір і термін виплати якої вирішується додатковою угодою або через суд.


156.
Автором селекційного досягнення може бути будь-яка фізична особа, творчою працею якої виведено, створено або виявлено селекційне досягнення. Якщо цю роботу виконано колективом авторів спільною творчею працею, то дольова участь у створенні селекційного досягнення та права на нього визначаються взаємною письмовою угодою між ними.157.
Особам, які надали лише технічну, організаційну чи матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів для одержання правового захисту селекційного досягнення, але не внесли особистого творчого вкладу у його створення, не належить право авторства. Спори авторство вирішуються через суд.158.
Автор (автори) селекційного досягнення має (мають) право на відшкодування витрат за використання виведеного, створеного чи виявленого селекційного досягнення протягом терміну дії патенту, розмір, порядок та термін виплат яких обумовлюються угодою між ним та між ними і особою, якій вони делегували право на одержання патенту.159.
Щорічні виплати за використання селекційного досягнення автору (авторам) здійснюються не пізніше шести місяців по закінченню кожного року, у якому використовувалось селекційне досягнення.160.
У разі несвоєчасного виконання договірних умов патентовласник сплачує автору компенсацію за спричинені моральні і матеріальні збитки, розмір і термін виплати якої обумовлюються додатковою угодою або встановлюються через суд.161.
Стаття 21. Право власника селекційного досягнення
-85- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 18. Право власника породи


162.
Патент надає власнику селекційного досягнення право на заборону створювати, використовувати і продавати селекційне досягнення без дозволу (ліцензії), за винятком випадків, коли таке використання не визнається, згідно з цим Законом, порушенням прав власника селекційного досягнення.
-86- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Право власника породи складають:
1) право на використання власної породи;
2) виключне право власника породи.


163.
Виключне право власника селекційного досягнення визначається тим, що будь-яка особа повинна одержати від нього дозвіл (ліцензію) на здійснення з племінним матеріалом селекційного досягнення, яке має правовий захист таких дій:
-87- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 18. Виключне право власника породи
1. Ніхто не має право використовувати породу без дозволу її власника.
2. Власник породи має виключне право зобороняти будь-якій особі здійснювати без його дозволу дії пов"язані з використанням породи, якщо вони не встановлені цим Законом правомірними;
3. Власник породи має право передати своє право, укладати угоди на використання та заповідати його у спадщину .
4. Чинність виключного права власника породи, обмежується строком, установленим цим Законом, та підтримується за умови належної сплати відповідного збору
5. Термін чинності виключного права власника породи починається з наступного дня після дати його державної реєстрації та спливає в останній день тридцятого календарного року, що відраховується з року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.
6. Особа, яка має намір використати породу, повинна укласти з власником патенту відповідну угоду, що визначає розмір обов"язкових платежів за використання породи та інші правові відносини між ними.
7. Збір за підтримання чинності права на породу справляються відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України положень.


164.
виробництво та відтворення;165.
пропозиції до продажу;166.
продаж та інші види збуту;167.
вивіз за межі України;168.
ввіз на територію України;169.
зберігання із зазначеною вище метою.170.
Право власника селекційного досягнення поширюється також на племінний матеріал, товарних тварин, які були відтворені від племінних тварин, уведених у господарський обіг без одержання дозволу від власника селекційного досягнення.
-88- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 19. Здійснення права власника породи


171.
Необхідно також одержувати дозвіл від власника селекційного досягнення на здійснення вищеперелічсних у цій статті дій з племінним матеріалом, який:
-89- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Власник породи здійснює належне йому право на свій розсуд, якщо при цьому не порушуються права власників інших порід.
2. Передача виключного права власника породи здійснюється на підставі угоди про передачу цього права.
В угоді обумовлюється розмір обов"язкових платежів за використання виключного права власника породи та інші правові відносини сторін.
3. Набуття права на використання породи та виключного права власника породи вважаються дійсними з дати публікації відомостей про це в офіційному виданні.
4. Власник породи має право в установленому порядку подати для офіційної публікації заяву про готовність надати дозвіл будь-якій особі на використання породи. У цьому разі збір за підтримання чинності виключного права власника породи зменшується на 50 відсотків, починаючи з року, наступного за роком опублікування такої заяви.
В разі відсутності заяв про наміри щодо використання породи, власник породи може подати письмове клопотання про відкликання своєї заяви. У цьому разі збір за підтримання чинності виключного права власника породи вноситься у повному розмірі, починаючи з року, наступного за роком опублікування такого клопотання.
5. Право власника породи, яке належить кільком особам, здійснюється на підставі договору між ними, укладеного у письмовій формі і підписаного сторонами.
6. Виключне право власника породи та право на використання породи, набуте на підставі угоди, можуть також переходити в порядку універсального правонаступництва, в тому числі у спадок. Ці права можуть бути також заставлені, використовуватись у спільній діяльності, зокрема, бути внеском до статутного фонду чи майна юридичної особи, та бути предметом іншого комерційного обігу, що не заборонений законом.


172.
а) істотно спадкує ознаки породи, що охороняється, якщо ця порода не є селекційним досягненням, що істотно спадкує ознаки інших селекційних досягнень;173.
б) не має явних відмінностей від породи, що охороняється.174.
Селекційним досягненням, що істотно спадкує ознаки вихідного селекційного матеріалу, що охороняється, визнається досягнення, яке при явній відмінності від вихідного:175.
спадкує найбільш істотні ідентифікаційні характеристики вихідного селекційного досягнення, що охороняється, або селекційного матеріалу, що спадкує його істотні характеристики, зберігаючи при цьому визначні характеристики генотипу або комбінації генотипів вихідного селекційного досягнення;
-90- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 20. Випадки правомірного використання породи без дозволу власника


176.
відповідає генотипу або комбінації генотипів вихідного селекційного досягнення, за виключенням відхилень, пов'язаних із застосуванням таких методів, як індивідуальний добір з вихідної породи, беккрос, генна інженерія.
-91- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Використання породи без дозволу власника є правомірним у випадках, на які поширюються:
винятки з виключного права власника породи;
державний дозвіл на використання породи;
відновлення прав на породу.


177.
Особа (ліцензіат), зацікавлена у використанні селекційного досягнення, повинна укласти з власником патенту (ліцензіаром) на нього ліцензійну угоду, що визначає розмір обов'язкових платежів за використання прав на селекційне досягнення та інші соціально-економічні і правові відносини між ними.178.
Стаття 22. Дії, які не визнаються порушенням прав власника селекційного досягнення
-92- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 21. Винятки з виключного права власника породи


179.
Право власника селекційного досягнення не поширюється на правовідносини, пов'язані з використанням запатентованого селекційного досягнення:
-93- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Виключне право власника породи не поширюється на дії, здійснені:
з не комерційною метою;
з експериментальниою метою;
з метою розведення тварин в базових господарствах по створенню породи;


180.
з некомерційною метою;
-94- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 22. Державний дозвіл на використання породи


181.
з експериментальною метою;
-95- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
З мотивів суспільної необхідності Кабінет Міністрів України за поданням Мінагрополітики України та МОН України має право видати дозвіл на використання породи без дозволу власника породи, а також вимагати на прийнятних фінансових умовах матеріал для розмноження породи в достатніх обсягах.
Дозвіл видається у разі, коли:
заява на його видачу надійшла після трьох років від дати державної реєстрації права власника породи;
власник породи відмовив у наданні дозволу на використання породи особі, яка подала зазначену заяву, або не готовий надати такий дозвіл на прийнятних умовах;
відмова власника породи без поважних причин надати дозвіл на умовах особи, яка подала зазначену заяву;
особа, яка подала зазначену заяву, навела докази того, що вона у фінансовому і в усіх інших відношеннях у змозі компетентно та ефективно здійснювати права, надані дозволом;
сплачено державне мито за його видачу.
Строк дії дозволу встановлюється до чотирьох років. Цей строк може бути продовжено, якщо умови, на підставі яких було видано його, не змінилися, або скорочено, якщо умови, на підставі яких було видано дозвіл змінилися.
Якщо умови, на яких дозвіл був виданий порушуються, Кабінет Міністрів України може його скасувати .


182.
при використанні як похідний матеріал при створенні нових селекційних досягнень;
-96- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 23. Безоплатне використання породи у випадку відновлення прав.


183.
будь-які дії з племінним матеріалом та товарними тваринами, що введені у господарський обіг з дозволу власника селекційного досягнення або за погодженням з ним, за виключенням наступного розмноження селекційного досягнення та вивозу тварин, які дозволяють його відтворити, до країн, де цей рід та вид не мають правового захисту.
-97- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Будь-яка особа, яка в період між втратою прав на породу заявником або власником породи та їх відновленням, почала використовувати породу заявника або власника, здійснила для цього ефективну та серйозну підготовку, має право безоплатно продовжувати використання породи.
2. Право на таке використання породи може передаватися або переходити до іншої особи лише разом з господарством чи діловою практикою або тією частиною господарства чи ділової практики, в яких воно здійснене.


184.
Стаття 23. Тимчасова охорона селекційного досягнення
-98- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 24. Тимчасова правова охорона


185.
З моменту надходження заявки до Держінспекції до моменту видачі патенту заявнику надається тимчасовий правовий захист селекційного досягнення.
-99- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Внесені до Реєстру заявок відомості про породу надають заявнику право на тимчасову правову охорону в межах наданого з заявкою опису породи від дати подання заявки.
2. Тимчасова правова охорона полягає в тому, що заявник користується правами, наданими цим Законом власнику породи в частині її збереження.
3. Чинність тимчасової правової охорони припиняється з наступного дня після дати державної реєстрації права власника породи або з дати внесення до Реєстру заявок відомостей про відкликання заявки чи прийняття рішення про відмову в державній реєстрації права власника породи.


186.
Після одержання патенту власник селекційного досягнення має право на відшкодування за дії, передбачені статтею 1З цього Закону, що здійснені без погодження з власником селекційного досягнення будь-якою особою.187.
Під час тимчасового захисту селекційного досягнення заявнику дозволено передавати або продавати племінний матеріал тільки з науковою метою або у разі переуступки права на селекційне досягнення чи створення запасу племінного матеріалу.188.
Якщо заявником або за погодженням з ним іншою особою порушені вказані вимоги, тимчасовий правовий захист селекційного досягнення не настає.189.
Стаття 24. Ліцензійний договір
-100- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л V
Обов'язки щодо породи


190.
Виключне або невиключне право на використання або випробування селекційного досягнення патентовласник (ліцензіар) передає іншій особі (ліцензіату) за ліцензійним договором у порядку розрахунків та обмежень, обумовлених цим договором.
-101- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 25. Використання назви породи


191.
У разі передачі виключного права на використання селекційного досягнення за ліцензіаром зберігається право на його використання у частині, яка не передається ліцензіату.
-102- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Особа, яка використовує породу, зобов'язана застосовувати її назву під час дії прав на породу та після її закінчення, якщо цьому не перешкоджають раніше набуті права інших осіб.
Під час виконання договору дозволяється поєднувати знак для товарів та послуг, комерційну назву та інше аналогічне позначення з назвою породи за умови, що назва породи легко розпізнається.
Забороняється під час використання породи вживати щодо неї назву іншої породи чи подібну до її назви настільки, що її можна сплутати з назвами інших порід того ж виду тварин. Щодо породи, назва якої набула особливого значення, це правило застосовується і з припиненням використання породи.
2. У разі встановлення невідповідності назви породи вимогам цього Закону, особа, якій належить право на цю назву,:
зобов'язана протягом трьох місяців від дати одержання відповідного повідомлення закладу експертизи запропонувати іншу назву породи;
може запропонувати іншу назву породи за власною ініціативою.
Експертиза та затвердження запропонованої назви породи проводяться в порядку, встановленому статтею 21 цього Закону.


192.
При передачі невиключних прав ліцензіар зберігає за собою усі права, які не підпадають під обмеження, визначені договором, що витікають з патенту, в тому числі і на надання ліцензій третім особам з недопущенням недобросовісної конкуренції.193.
Першочергове право на одержання дозволу (ліцензії) на використання селекційного досягнення має особа, яка надала матеріальну і технічну допомогу для його створення.194.
Ліцензійна угода складається у письмовій формі.195.
Для захисту прав ліцензіара і ліцензіата від порушення третіми особами договір про надання виключних прав підлягає реєстрації у Держінспекції.196.
Умови договору, які обмежують права ліцензіата, але не зумовлені правами, що надані патентом, або не є необхідними для збереження його чинності, не дійсні.197.
Стаття 25. Права ліцензіата198.
Ліцензіат має право використовувати селекційне досягнення на території України протягом терміну дії патенту на умовах укладеного ліцензійного договору.199.
Ліцензіат не має права уступати ліцензію третім особам, надавати субліцензі] та поширювати обсяг наданих прав без дозволу ліцензіара, якщо це не передбачено договором між ними.200.
У разі порушення прав патентовласника третіми особами ліцензіат має право справляти позов у чинному порядку.201.
Стаття 26. Відповідальність за порушення прав власника та автора селекційного досягнення202.
Будь-яка особа, що використовує селекційне досягнення з порушенням вимог, передбачених цим Законом, вважається винною в порушенні прав власника селекційного досягнення.203.
За вимогою власника селекційного досягнення або Держінспекції порушення повинно бути припинене з відшкодуванням власнику селекційного досягнення особою, яка припустила порушення, завданих збитків.204.
Вимоги до порушника патенту можуть бути висунуті також власником ліцензії на використання селекційного досягнення, якщо інше не передбачене ліцензійним договором.205.
Будь-яка особа вважається винною у порушенні інших прав власника або автора селекційного досягнення, якщо вона:206.
а) присвоює племінному матеріалу, який виробляє та (або) продає, назву, що не відповідає зареєстрованій назві запатентованого селекційного досягнення;207.
б) присвоює племінному матеріалу, який виробляє та (або) продає, але він не належить до запатентованого селекційного досягнення, назву, що співпадає з назвою запатентованого селекційного досягнення чи настільки до неї подібна, що їх можна сплутати;208.
в) заносить до Держреєстру або звітних документів невірогідні записи або сприяє їх занесенню;209.
г) підроблює або виготовляє підробні документи для виконання положень цього Закону чи дає вказівки на таку підробку або виготовлення;210.
д) надає документи, які вміщують невірогідні відомості про запатентоване селекційне досягнення;211.
є) реалізує племінний матеріал без сертифіката.212.
Особи, які здійснюють дії, передбачені підпунктами а-є цієї статті, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.213.
РОЗДІЛ VІ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДОСЯГНЕННЯ214.
Стаття 27. Стимулювання державою створення та використання селекційних досягнень
-103- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Виключити абзаци третій і четвертій статті 27 і статтю 35 законопроекту, які стосуються питань оподаткування і згідно статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" не можуть бути предметом цього закону


215.
Держава стимулює створення та використання високопродуктивних селекційних досягнень, надає авторам та господарським суб'єктам, що створюють племінні ресурси, пільгові умови оподаткування та кредитування, інші пільги згідно норм чинного законодавства України.216.
Селекційні роботи, пов'язані з виведенням господарське цінних тварин, мають пріоритетне значення і виконуються за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету України.217.
Прибутки та валютний виторг, що одержані власником селекційного досягнення та ліцензіатами від використання селекційного досягнення, не підлягають оподаткуванню протягом п'яти років після допущення селекційного досягнення до використання, тобто на період освоєння предмету ліцензійного договору.218.
Прибутки від використання селекційного досягнення, одержані організацією, що фінансується державою, залишаються у розпоряджені цієї організації.
-104- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У частині четвертій статті 27 слова "залишаються у розпорядженні цієї організації" замінити словами "перераховуються до держбюджету".


219.
Стаття 28. Збереження ознак селекційного досягнення
-105- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 26. Збереження породи


220.
Власник селекційного досягнення зобов'язаний підтримувати його таким чином, щоб зберігались характеристики і властивості, що вказані в описі на це досягнення, складеному на момент його реєстрації у Реєстрі.
-106- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Власник породи зобов'язаний забезпечити збереження породи протягом усього строку чинності його права.
2. На вимогу закладу експертизи власник породи зобов'язаний надати протягом двох місяців інформацію, документи, матеріал, зразки породи з метою:
перевірки збереженості породи;
визначення та оновлення офіційного зразка породи;
проведення порівняльної експертизи між породами;
контрольної експертизи породи за ухвалою суду тощо.
3. Власник породи може бути уповноважений зберігати офіційний зразок породи.


221.
Власник селекційного досягнення зобов'язаний за запитом Держінспекції надавати племінний матеріал для контрольних випробувань та не чинити перешкод інспектуванню щодо відповідності характеристик селекційного досягнення первинним.222.
Стаття 29. Використання селекційних досягнень223.
Племінний матеріал селекційного досягнення використовується у певномe регіоні України згідно з вимогами Закону "Про племінне тваринництво".224.
На племінний матеріал запатентованого селекційного досягнення сертифікат видається тільки у разі його одержання на законних підставах за наявності у особи, що використовує це досягнення договору з власником селекційного досягнення.225.
Стаття 30. Відкрита ліцензія
-107- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 27. Державне мито та збори


226.
Держінспекція за бажанням власника селекційного досягнення друкує в офіційному бюлетені заяву про можливість використання селекційного досягнення будь-якою особою за умови виплати обумовлених у заяві платеж і з моменту повідомлення про це власника селекційного досягнення.
-108- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Розмір та порядок сплати державного мита, визначеного цим Законом, установлюються законодавством. Кошти, одержані від сплати державного мита, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на заходи з реалізації державної політики у сфері охорони прав на породи тварин.
2. Розмір установлених цим Законом зборів та порядок їх сплати визначаються Кабінетом Міністрів України.
Збори сплачуються на розрахункові рахунки уповноважених МОН України та Мінагрополітики України закладів експертизи та інших закладів, які виконують відповідно до їх спеціалізації окремі завдання, що визначені цим Законом.
Надходження від передбачених цим Законом зборів мають цільове призначення і згідно з розпорядженнями МОН України та Мінагрополітики України використовуються виключно на заходи з реалізації державної політики у сфері охорони прав на породи тварин, зокрема на виконання завдань, визначених цим Законом.


227.
Держінспекція заносить до реєстру відомості про надання відкритої ліцензі та розмір платежів.228.
Розмір мита за підтримання чинності патенту зменшується на 50% з 1 січня року, який настає за роком опублікування заяви про надання відкритої ліцензії.
-109- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У частині третій статті 30 слова "з 1 січня року, який настає за роком опублікування заяви" замінити словами "через рік після опублікування заяви".


229.
За заявою власника селекційного досягнення та при згоді всіх власників відкритої ліцензії Держінспекція може припинити дію відкритої ліцензії.230.
Стаття 31. Примусова ліцензія
-110- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л VІ
ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТІ ПРАВ НА ПОРОДУ ТА ВИЗНАННЯ ЇХ НЕ ЧИННИМИ


231.
Будь-яка особа має право направити до Держінспекції заяву про видачу ї примусової ліцензії на селекційне досягнення, яка може бути надана за умовк що:
-111- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 28. Дострокове припинення чинності прав на породу


232.
а) заява про видачу примусової ліцензії надійшла після закінчення трьох років з моменту видачі патенту;
-112- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Чинність виключного права власника породи припиняється достроково у разі:
втрати однорідності чи стабільності породи внаслідок незабезпечення її збереженості;
ненадання вчасно на вимогу закладу експертизи інформації, документів, матеріалів, зразків породи, необхідних для перевірки збереженості породи.
2. Чинність права припиняється з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, наступного дня після внесення відомостей про це до Реєстру патентів.
3. В разі усунення підстав, зазначених у частині першій цієї статті, з яких припинена чинність права, вона відновлюється наступного дня після внесення відомостей про це до Реєстру патентів.
4. Чинність виключного права власника породи припиняється достроково також у разі:
несплати збору за підтримання його чинності;
знищення породи.
5. Чинність виключного права власника породи припиняється достроково також у разі відмови власника породи від нього. Це право вважається припиненим з наступного дня після надходження відповідної заяви власника до МОН України. Якщо такою відмовою порушено право іншої особи, це право підлягає захисту.
6. Чинність виключного права власника породи припиняється також у разі звернення стягнення на це право за зобов'язаннями власника, реквізиції та конфіскації права.


233.
б) власник селекційного досягнення не надає права виробляти чи реалізувати племінний матеріал або не готовий надати таке право;234.
в) відсутні поважні причини, що створюють перепони наданню права на використання селекційного досягнення;235.
г) особа, яка клопоче про надання примусової ліцензії, довела, що у фінансовому та інших відносинах вона може компетентне та ефективно її використовувати;236.
д) сплачене обумовлене мито за видачу примусової ліцензії.237.
Примусова ліцензія надає ліцензіату право здійснювати дії, передбачені статтею 21 цього Закону. За власником селекційного досягнення зберігаються всі права, які передбачені патентом на селекційне досягнення.238.
Платежі, які власник примусової ліцензії повинен сплатити власнику селекційного досягнення, встановлює Держінспекція.239.
На вимогу Держінспекції власник селекційного досягнення повинен за плату та на прийнятних для нього умовах надати власнику примусової ліцензії племінний матеріал у достатній для використання примусової ліцензії кількості.240.
Термін дії примусової ліцензії встановлюється Держінспекцією до чотирьох років. Цей термін може бути продовжений, якщо інспекційна перевірка підтвердить, що умови надання примусової ліцензії продовжують існувати.241.
Держінспекція припиняє дію примусової ліцензії, якщо її власник порушує умови, на яких йому її видано.242.
Рішення про надання та припинення дії примусової ліцензії можна оскаржити через суд.243.
У рішенні суд має право змінити умови надання примусової ліцензії, встановленні Держінспекцією.244.
Стаття 32. Визнання патенту недійсним
-113- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 29. Визнання права на породу недійсним


245.
Будь-яка особа має право звернутись до Держінспекції із заявою про визнання патенту недійсним.
-114- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1.Право власника породи може бути визнане недійсним повністю або частково у судовому порядку в разі, коли:
порода не була вирізненою на дату, на яку заявка вважається поданою;
порода не була новою на дату, на яку заявка вважається поданою;
за умови набуття права власника породи головним чином на підставі інформації та документів, наданих заявником, порода не був однорідною чи стабільною на дату, на яку заявка вважається поданою;
право власника породи надано особі, яка не має на це право, за умови, що воно не передається особі, яка має на це право.
2. Разом з визнанням права власника породи недійсним визнаються недійсними в тому ж обсязі державна реєстрація цього права та патент.


246.
Держінспекція надсилає копію заяви власнику селекційного досягнення, який протягом трьох місяців повинен надати мотивовану відповідь.247.
Держінспекція повинна прийняти рішення з цього питання протягом шести місяців з моменту одержання заяви, якщо для цього не потрібні додаткові випробування.248.
Держінспекція визнає патент недійсним, якщо встановлено, що:249.
а) його видано на підставі даних про однорідність, консолідованість та господарську корисність селекційного досягнення, що спростовані господарським використанням;250.
б) на момент видачі патенту селекційне досягнення не відповідало критеріям новизни або відмінності;251.
в) особа, яку названо в патенті власником селекційного досягнення, не мала законних підстав для одержання патенту.252.
Стаття 33. Припинення дії патенту
-115- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л VIІ
ЗАХИСТ ПРАВ


253.
Держінспекція припиняє дію патенту, якщо:
-116- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 30. Порушення цього Закону


254.
а) селекційне досягнення більше не відповідає умовам однорідності та консолідованості;
-117- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Привласнення авторства, подання заявки неправомочною особою, виробництво чи розмноження породи без дозволу власника породи, недотримання вимог щодо вживання назви породи та інших вимог цього Закону є його порушенням, що тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.


255.
б) власник селекційного досягненняне надав за запитом Держінспекції протягом 12 місяців племінний матеріал, документи та інформацію, необхідні для перевірки збереження селекційного досягнення, або чинив перепони інспекції селекційного досягнення з цією метою;256.
в) власник селекційного досягнення не сплатив встановленного мита за підтримку чинності патенту у встановлений термін;257.
г) вилучається назва селекційного досягнення, а власник селекційного досягнення не запропонував іншої без поважних причин;258.
д) власник селекційного досягнення надіслав до Держінспекції заяву про припинення дії патенту.259.
Стаття 34. Публікація інформації
-118- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Р о з д і л VII
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


260.
Держінспекція видає офіційний бюлетень, який вміщує відомості:
-119- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 31. Набуття та строк чинності права власника на відому породу


261.
а) про заявки на видачу патенту, які надійшли до Держінспекції, з викладенням дати пріоритету селекційного досягнення, імені (назви) заявника, назви селекційного досягнення, прізвища та ініціалів автора, якщо останній не відмовився бути згаданим таким;
-120- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Право власника на відому породу,затверджену в установленому порядку до набрання чинності цим Законом набуваються шляхом подання заяви та її державної реєстрації в установленому цим Законом порядку.
Право власника на таку породу, надається без дотримання критеріїв новизни породи та проведення державної атестації.
Строк чинності виключного права власника на таку породу спливає в останній день тридцять першого календарного року, що відраховується з року, наступного за роком державної реєстрації породи .
2. Право власника на створену породу, яка не пройшла державної науково-технічної експертизи до набрання чинності цього Закону набуваються в установленому цим Законом порядку.


262.
б) про рішшення, які приймаються за матеріалами заявки;263.
в) про зміни в назві селекційного досягнення;264.
г) про визнання патентів недійсними або про припинення їх дії;265.
д) інші відомості стосовно охорони селекційного досягнення.266.
Після публікації відомостей про заявки на видачу патенту, що надійшли до Держінспекції, та про рішення, що прийняті за матеріалами заявок, будь-яка особа має право ознайомитись з цими матеріалами.267.
Стаття 35. Патентне мито268.
За здійснення юридичне значимих дій, пов'язаних з розглядом заявки на видачу патенту та наданням правового захисту селекційному досягненню, справляється державне мито. Перелік дій, за здійснення яких справляється мито, розміри та термін його сплати, а також підстави для звільнення від його сплати, зменшення його розміру та повернення мита визначає Уряд України.
-121- Н.д.Константинов Є.С. (Округ №51)
У статті 35 слова "визначає Уряд України" замінити словами "визначає Кабінет Міністрів України".


269.
Стаття 36. Розв'язання спорів, пов'язаних із застосуванням цього Закону
-122- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Розділ VIII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


270.
Будь-які дії Держінспекції, пов'язані:
-123- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
Стаття 32. Набрання Законом чинності


271.
з розглядом матеріалів заявки на видачу патенту;
-124- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти в наступній редакції:
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону.
3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


272.
з визнанням патенту недійсним;273.
з припиненням дії патенту;274.
з видачею примусової ліцензії можуть бути оскаржені через суд у встановленому чинним законодавством України порядку.275.
Будь - які спори, що виникли внаслідок порушення прав власника або автора селекційного досягненя вирішуються через суд відповідно до вимог чинного законодавства України.276.
Стаття 37. Відповідальність за порушення прав власника селекційного досягнення277.
Будь-яка особа, яка, виконала дії, що потребують згідно цього Закону дозволу власника селекційного досягнення або особи, якій він передав права з угодою, або не виконала умови ліцензійного договору, несе відповідальність відповідно до норм чинного законодавства і може бути притягнута до суду.278.
Будь-яка особа, якій власник селекційного досягнення передав інформацію, яка відноситься до цього досягнення, несе адмінистративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України, за несанкціоноване власником селекційного досягнення розповсюдження або перекручення інформації, що може нанести шкоду його можливим комерційним інтересам.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні