Назва: Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні
Автор: Народний депутат України Пустовойтов Полодимир Сергійович
Головний комітет: Прийнято в першому читанні 22.03.2001 року

Файл у форматі MS WORD7

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні"
1.
Цей Закон визначає порядок організації та проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі вуличних, інших мирних масових заходів та акцій в Україні, що є невід`ємним правом її громадян, а також іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на її території на законних підставах, закріпленим Загальною Декларацією прав людини і яке гарантується Конституцією України.
-1- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В преамбулі Проекту необхідно визначитись, чи розповсюджується дія цього закону на порядок проведення "страйку" громадянами на захист своїх економічних і соціальних інтересів, як це передбачено статтею 44 Конституції України.-2- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В преамбулі проекту після слів "Загальною Декларацією прав людини" додати "Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основних свобод 1950 року".

-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Преамбула. Вилучити слова ", в тому числі вуличних"

-4- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Преамбулу доповнити словами "без використання будь-якої зброї" після слів "в Україні" і далі за текстом.2.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ3.
Стаття 1. Сфера дії Закону.
-5- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю назвати "Дія Закону"4.
Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах у межах їх прав та свобод, передбачених Конституцією України та її чинним законодавством.

-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина перша. Вилучити слова "у межах їх прав та свобод; передбачених Конституцією України та її чинним законодавством".

-7- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з реалізацією права громадян збиратися мирно, без зброї і проводити мітинги, збори, походи, демонстрації, акції і пікетування, інші мирні заходи, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування".5.
Порядок організації та проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі вуличних, інших мирних масових заходів та акцій в Україні, визначених цим Законом, не розповсюджується на збори трудових колективів, політичних партій, професійних спілок, громадських та інших організацій, які проводяться у закритих приміщеннях у відповідності з чинним законодавством України, їхніми статутами та положеннями, а також на мирні масові заходи та акції, які проводяться за ініціативою органів державної влади та місцевого самоврядування.
-8- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 1, частині другій додати слова наступного змісту: "Положення цього Закону не розповсюджуються на мирні масові заходи та вуличні походи громадян України з метою відпочинку".
-9- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина друга. Вилучити слова ", в тому числі вуличних"; після слів "цим законом не" слово "розповсюджується" замінити словом "поширюється"; після слів "трудових колективів", додати слово "осередків"; слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом".

-10- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту "Право на організацію і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні надається організаторам заходу, в якому бере участь більш як 30 осіб.6.
Стаття 2. Визначення основних термінів.7.
Основні терміни, що використовуються в цьому Законі:
-11- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Перше речення цієї статті подати в такій редакції:
"У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:"8.
ЗБОРИ - спільна присутність групи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, які зібралися в одному місці, визначеному їх організаторами і погодженому ними з виконавчими органами місцевої державної влади чи місцевого самоврядування, для прилюдного обговорення та вираження свого відношення до дій всіх гілок державної влади, органів місцевого самоврядування і самоорганізації, їх посадових осіб, керівників підприємств, організацій та установ всіх форм власності, подій у соціально-політичному, економічному житті держави, суспільстві та світі в цілому, а також для вирішення інших питань.
-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина перша. Слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом", а після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках, передбачених законом"


-13- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частини 1,2,3,4,5,6 статті 2 після слова "осіб без громадянства" доповнити словами "(будь-якого повнолітнього віку)" і далі за текстом.

-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина перша. Після слів "їх організаторами і" додати слова "; у випадках прямо передбачених законом"

-15- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 2 Проекту треба законодавчо встановити мінімальну чисельність (30 осіб), які становлять "збори", "мітинг", "поход" та таке інше.
-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина перша. Слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом"9.
ДЕМОНСТРАЦІЯ - організоване, мирне масове проходження громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, з використанням як державної, так і іншої незабороненої чинним законодавством України символіки, плакатів, транспарантів, портретів по тротуару чи проїжджій частині вулиці (дороги), бульвару, проспекту, площі, по визначеному її організаторами та погодженому з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування маршруту з метою привернення уваги вищих та місцевих державних владних структур, їх посадових осіб, громадськості до вирішення нагальних соціально-політичних, економічних та інших проблем і питань держави, суспільства, місцевої територіальної громади або з метою прилюдного протесту проти рішень, заходів, здійснюваних державою, місцевими органами самоврядування, їх посадовими особами, а також проти окремих подій життя держави чи світу в цілому, або навпаки - їх підтримки.
-17- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 2, частина друга. Після слів "…державних владних структур, їх посадових осіб…" доповнити "…керівників організацій, установ, підприємств усіх форм власності".10.
МІТИНГ - організоване, мирне масове зібрання громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, з використанням як державної, так і іншої незабороненої чинним законодавством України символіки, плакатів, транспарантів, портретів, а також звукопідсилюючої апаратури, у визначеному його організаторами та погодженому ними з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування місці для прилюдного обговорення окремих подій чи питань соціально-політичного, економічного життя держави, суспільства, світу в цілому, вираження протесту або підтримки дій державних владних структур всіх рівнів, органів місцевого самоврядування, політичних, профспілкових, громадських та інших організацій, окремих посадових осіб, а також з метою вирішення проблем та питань, що відносяться до сфери соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших інтересів учасників мирних масових зібрань та акцій.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина третя. Слова "чинним законодавством України" замінити словом "законом", а після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках, передбачених законом"


-19- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 2, частина третя. Після слів "…питань соціально-політичного, економічного життя…" доповнити словами "…життя територіальної місцевої громади…" і далі "…держави, суспільства, світу в цілому".11.
ПІКЕТУВАННЯ - прилюдне виявлення громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, особистих, групових, та інших соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших інтересів чи протесту (без демонстрацій, мітингів, походів), в тому числі шляхом голодування, біля та навколо адміністративних будинків державних, правоохоронних органів, судів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ всіх форм власності, організацій та навчальних закладів з використанням чи без використання закликів, плакатів, транспарантів, портретів та інших дозволених наглядних засобів.
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина четверта. Після слів "адміністративних будинків" слово "державних" замінити словами "органів державної влади"; після слів "підприємств, установ" додати слово ", організацій", а після тексту "портретів та інших" вилучити слово "дозволених"


-21- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 2, частина четверта. Редакційно доопрацювати "наглядних засобів".12.
ПОХІД - організований, довготривалий, з перервами на проїзд транспортом та проведення мітингів, пікетувань та відпочинку, мирний масовий рух громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, по завчасно розробленому його організаторами та погодженому з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування, загальноукраїнському, загальнокримському, загально-обласному, чи загально-районному маршрутах з метою привернення уваги вищих та місцевих державних владних структур, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до себе та своїх проблем, а також з метою прилюдного виявлення своїх соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших настроїв чи протесту.
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина п'ята. Після слів "організований, довготривалий з" додати слово "можливий"; після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках передбачених законом"; слова "загальнокримському, загально-обласному, чи загально-районному" замінити словами "реґіональному чи місцевому"; слова "вищих та місцевих державних владних структур" замінити словами "органів державної влади"; слова "до себе та своїх" замінити словами "важливих, на їх погляд"; після слів "національних та інших" слово "настроїв" замінити словами "поглядів, підтримки"

-23- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В статті 2 частині п'ятій визначити відмінність між поняттями "похід" та "вуличний похід".13.
ВУЛИЧНИЙ ПОХІД - організований, з перервами для проведення мітингів, пікетувань мирний масовий рух громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, по заздалегідь розробленому його організаторами та погодженому ними з місцевими виконавчими органами державної влади чи місцевого самоврядування загальноміському, загально-районному в місті, загально-селищному чи загально-сільському маршрутах з метою привернення уваги вищих та місцевих державних владних структур, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб до себе та своїх проблем, проблем місцевої територіальної громади, а також з метою прилюдного виявлення своїх соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших настроїв чи протесту.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина шоста. Після слів "організований, з" додати слово "можливими"; після слів "його організаторами та" додати слова "у випадках передбаченим законом"; слова "вищих та місцевих державних владних структур" замінити словами "органів державної влади"; слова "до себе та своїх" замінити словами "важливих, на їх погляд"; після слів "національних та інших" слово "настроїв" замінити словом "поглядів, підтримки".14.
АКЦІЯ - організована мирна масова дія протестного характеру (голодування, наметове містечко, факельний вуличний похід тощо) або без нього (автомотовелопробіг, благодійний культурний захід, виставка, тощо) групи людей, об`єднаних єдиною спільною метою, направленою на привернення уваги органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадськості до вирішення соціально-політичних, економічних, партійних, релігійних, національних та інших проблем, які представляють приватно-індивідуальний, колективний, суспільний чи державний інтерес.
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина сьома. Після слів "мирна масова дія" доповнити словами ", у тому числі"; слова у двох дужках об'єднати, а слова "або без нього" - вилучити.


-26- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 2, частина 8 після слів "…місцевого самоврядування, їх посадових осіб…" доповнити "…керівників організацій, установ, підприємств усіх форм власності…" і далі за текстом.15.
МИРНИЙ МАСОВИЙ ЗАХІД ТА АКЦІЯ КОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ - організований мирний масовий захід чи акція групи людей, об`єднаних єдиною спільною комерційною метою.
-27- Н.д.Омеліч В.С. (Реєстр.картка №415)
Поділити на дві самостійні частини "мирний масовий захід" та окремо "акція комерційного характеру".

-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина восьма. Після слів "групи людей, об'єднаних" вилучити слово "єдиною".

-29- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 2, подати визначення "відкриті території" в такій редакції: "Під відкритими територіями слід розуміти вулиці, майдани, площі, парки, сквери та інші території, що знаходяться за межами приміщень і не належать організаторам мирних масових заходів та акцій, не орендуються ними або не перебувають в їх іншому законному користуванні".

-30- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Статтю 2, доповнити новою частиною дев'ятою в такій редакції: "Зборами, демонстраціями, мітингами, пікетуваннями, походами, акціями вважається захід, в якому беруть участь більш як десять осіб, а також захід, організатори якого пропонують взяти у ньому участь всім бажаючим".16.
Стаття 3. Законодавство про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні.17.
Порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні регулюється Конституцією України, цим Законом та прийнятими відповідно до них законодавчими актами України.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Слово "законодавчими" замінити текстом "нормативно-правовими"

-32- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 3 викласти в такій редакції: "Законодавство про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших законів України, що регулюють відносини у цій сфері".


18.
Розділ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ МИРНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ В УКРАЇНІ.19.
Стаття 4. Організатори мирних масових заходів та акцій.20.
Організаторами мирних масових заходів та акцій можуть бути громадяни України, не менш трьох осіб, яким виповнилось 18 років і які мають право голосу, а також іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, не молодші 21 року, за умовою, що вищевказані особи взяли на себе у письмовій формі зобов`язання виконувати організаторські функції по підготовці та проведенню зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі і вуличних, інших мирних масових заходів та акцій згідно з цим Законом.
-33- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частинах першій та четвертій статті 4 Проекту потрібно встановити єдиний 18-річний ценз для громадян України та іноземців, а також для керівників дитячих громадських об'єднань.

-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 4. Частину першу викласти у редакції: "Організаторами мирних масових заходів та акцій мають бути не менше трьох осіб з числа громадян України, які мають право голосу, а також іноземців чи осіб без громадянства, яким виповнився 21 рік і які перебувають в Україні на законних підставах, за умови, що зазначені особи взяли на себе письмові зобов'язання виконувати функції організаторів відповідних масових заходів чи акцій згідно вимог цього Закону".

-35- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частинах першій та четвертій статті 4 цифру "21" замінити на "18".

-36- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частинах першій та четвертій, статті 4 слова "не молодше 21 року" вилучити. Замість них записати наступне "яким виповнилося 18 років" і далі за текстом.21.
Не можуть бути організаторами мирних масових заходів та акцій особи, які перебувають під арештом, тримаються під вартою або у місцях позбавлення волі чи визнані у встановленому Законом порядку повністю або частково недієздатними, та інші особи, яким це заборонено згідно з чинним законодавством України.
-37- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частину другу статті 4 після слів "позбавлення волі" після коми записати слова "до яких обрані інші запобіжні заходи" і далі за текстом.

-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4. Частину 2 викласти у редакції: "Не можуть бути організаторами мирних масових акцій особи, які відбувають покарання за вироком суду у вигляді позбавлення чи обмеження волі, у тому числі з відстрочкою виконання вироку, а також визнані судом недієздатними".

-39- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Стаття 4 частина друга. Після слів "позбавлення волі" доповнити словами "а також особи, які за рішенням суду перебувають в місцях примусового лікування".22.
Політичні партії, професійні спілки, громадські та інші організації, зареєстровані в Україні у встановленому чинним законодавством порядку, також можуть виступати ініціаторами мирних масових заходів та акцій, для чого вони визначають своїх уповноважених осіб (згідно з рішенням даного об`єднання громадян), які виконують функції відповідальних організаторів.
-40- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина 3. Текст "зареєстровані в Україні у встановленому чинним законодавством порядку" замінити "легалізовані в Україні відповідно до закону", після тексту "вони визначають" слово "своїх" замінити текстом "згідно свого Статуту (Положення) не менше трьох", а текст "(згідно з рішенням даного об'єднання громадян)" вилучити.23.
Організаторами мирних масових заходів та акцій з боку дитячих громадських організацій, колективів, груп дітей можуть виступати тільки їх батьки чи уповноважені ними громадяни України, які не молодші 21 року та які мають право голосу згідно з чинним законодавством України.
-41- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частина четверта. Після слів "не молодші 21 року" слова "та які" замінити "," (комою); а слова "згідно з чинним законодавством України" замінити словами "та відповідають вимогам частини другої цієї статті".

-42- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 4 доповнити: "Під діями, спрямованими на організацію і проведення мирних масових заходів та акцій, слід розуміти розповсюдження в будь-якій формі інформації про заходи, що готуються, а також вчинення інших дій, які повинні свідчити про підготовку заходів і забезпечення присутності учасників на них, що не суперечать чинним законам."


24.
Організація релігійних мирних масових заходів та акцій визначається цим Законом та іншими законодавчими актами України.
-43- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4, частину п'яту вилучити.25.
Стаття 5. Учасники мирних масових заходів та акцій.26.
Учасниками мирних масових заходів та акцій вважаються громадяни України, члени зареєстрованих в Україні в законному порядку політичних партій, професійних спілок, громадських та інших організацій, в тому числі дитячих, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, за умовою, що вищевказані особи здійснюють практичні дії по підготовці та проведенню мирних масових заходів і акцій за дорученням їх організаторів і безпосередньо там присутні, за винятком осіб, яким заборонено це робити згідно з чинним законодавством України.
-44- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5. Слова "зареєстрованих в Україні в законному порядку" замінити словами "легалізованих відповідно до закону"; слова "умовою, що вищевказані" замінити словами "умови, що зазначені"; слова за винятком осіб, яким заборонено це робити згідно з чинним законодавством України" - вилучити.

-45- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Статтю 5 доповнити словами "Громадяни, які стихійно приєднуються до мирних масових заходів та акцій, автоматично стають їх учасниками".

-46- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 4 доповнити положенням законопроекту за № 3004 про те, що "учасникам мирних масових заходів та акцій забороняється приводити, привозити чи приносити з собою тварин, крім випадку, коли наявність на зборах тварин погоджена з організаторами зборів і зумовлена особливостями сценарію їх проведення".27.
Стаття 6. Повідомлення про строки проведення мирних масових заходів та акцій, його зміст і форма.
-47- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Назву статті 6 подати в такій редакції: "Строк подання та форма повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій".28.
Повідомлення про проведення зборів, демонстрацій, мітингів, пікетувань, походів, в тому числі вуличних, інших мирних масових заходів та акцій подаються їх організаторами завчасно у письмовій формі до місцевих виконавчих органів державної влади чи місцевого самоврядування, на території яких планується їх проведення.
-48- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 6 треба чітко визначити термін подання повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій, замість "завчасно" записати "за 10 днів".

-49- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6. Частину першу викласти у редакції: "Письмове повідомлення про проведення мирного масового заходу, акції подається до його відповідної місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу місцевого самоврядування не пізніше як за 72 години до початку масового заходу, акції. Зазначене письмове повідомлення може не подаватись при проведенні пікетування групою людей, кількість яких не перевищує 20 чоловік".

-50- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Стаття 6. Замість слова "…завчасно…" записати "у 5-ти денний термін" і далі за текстом.

-51- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В статті 6 необхідно встановити 3-денний термін повідомлення про проведення мирних зборів.

-52- Н.д.Сахно Ю.П. (Реєстр.картка №406)
Стаття 6, частина перша. Після слів "…організаторами завчасно…" доповнити словами "…не пізніше ніж за п'ять днів до запланованого проведення мирних масових заходів" і далі за текстом.

-53- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
У частині першій статті 6 слово "завчасно" замінити словами "не менш як за 10 днів до початку заходу".

-54- Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
В частині першій статті 6 слово "завчасно" вилучити.
Після слів "їх організаторами" доповнити словами "за 15 днів до проведення заходу" і далі за текстом.

-55- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині першій статті 6 слово "завчасно" замінити на слова "за 7 днів".

-56- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині першій статті 6 замість слів "завчасно" записати слова "не менше ніж за тиждень" і далі за текстом.29.
Організатори можуть не подавати до місцевих виконавчих органів державної влади чи місцевого самоврядування письмове повідомлення про проведення пікетування групою людей, кількість яких не перевищує 50 чоловік.
-57- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Відповідно частини другу і третю вилучити.

-58- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Частину другу статті 6 вилучити.30.
Повідомити про цей захід вони можуть напередодні в усній формі особисто чи по телефону.
-59- Н.д.Волков О.М.(Округ №208)
Частину третю статті 6 вилучити.

-60- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині третій статті 6 слово "напередодні" замінити на слова "за 2 дні".

-61- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині третій статті 6 замість слів "напередодні" записати слова "за 1-2 дні" і далі за текстом.31.
Не подається письмове повідомлення, якщо пікетування здійснює громадянин України, іноземець, чи особа без громадянства, що перебуває в Україні на законних підставах одноособово за власною ініціативою.32.
Якщо мирні масові походи, автомотовелопробіги чи інші заходи та акції організатори передбачають проводити по загальноукраїнському маршруту на території кількох областей, вони зобов`язані завчасно подати письмове повідомлення про проведення такого маршруту до кожної обласної держадміністраціі, в Автономній Республіці Крим - до Кабінету Міністрів АРК.
-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина п'ята. Текст "походи, автомотовелопробіги чи інші" - вилучити; після слів "по загальноукраїнському" додати слова "чи реґіональному"

-63- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Стаття 6, частина п'ята. Замість слова "завчасно" записати "у 10-ти денний термін" і далі за текстом.33.
Обмежити реалізацію права на такі заходи чи акції перед їх початком може тільки Верховний Суд України, який повинен розглянути подання Кабінету Міністрів АРК, облдержадміністрацій одночасно в триденний строк, а припинити такі заходи чи акції в ході їх проведення може обласний суд за поданням облдержадміністрації, при умові введення надзвичайного стану на території областей.
-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина шоста. Після слів "АРК, облдержадміністрацій" вилучити слово "одночасно"; слово "за поданням облдержадміністрації, при умові введення надзвичайного стану на території областей" замінити словами "Верховний Суд Автономної Республіки Крим, у разі введення на відповідній територіях надзвичайного, воєнного стану чи оголошення її зоною надзвичайної екологічної ситуації"34.
Загальнокримські, загально-обласні, загальнорайонні маршрути мирних масових походів, автомотовелопробігів, інших таких заходів та акцій погоджуються їх організаторами завчасно на основі письмового повідомлення виконавчих органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади.
-65- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Стаття 6 частина сьома. Замість слова "завчасно" записати "відповідно до встановлених у цій статті термінів" і далі за текстом.35.
Обмежити реалізацію права на такі заходи чи акції перед їх початком в АР Крим може тільки Верховний Суд АР Крим за поданням Кабінету Міністрів АР Крим в триденний строк, а в областях та районах: обласний суд, який повинен розглянути подання обласних і районних держадміністрацій одночасно в триденний строк.
-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6. Частини сім і вісім вилучити36.
Якщо передбачається проводити мирні масові заходи та акції на території кількох сільських, селищних рад, адміністративно-територіальних одиниць сільського району, їх організатори повинні подати письмове повідомлення до райдержадміністрації.
-67- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина дев'ята. Вилучити слово "сільського"; слова "до райдержадміністрації" замінити словами "не пізніше як за 5 діб до масового заходу, акції до відповідної районної державної адміністрації"37.
Обмежити реалізацію права на такі заходи та акції перед їх початком може тільки районний суд, який повинен розглянути подання районної держадміністрації у той же день.
-68- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина десята. Слова "держадміністрації у той же день" замінити словами "державної адміністрації у дводенний строк"38.
Проведення загальноміських, загальнорайонних у містах, загальноселищних чи загальносільських вуличних походів, інших мирних масових заходів та акцій погоджується на основі письмового повідомлення їх організаторів відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування.
-69- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина одинадцята. Вилучити слова "вуличних походів, інших мирних"39.
Обмежити реалізацію права на такі заходи та акції перед їх початком можуть тільки міські суди, які повинні розглянути подання міських держадміністрацій у той же день.
-70- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина дванадцята. Слова "міських держадміністрацій у той же день" замінити словами "відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування у дводенний строк"40.
В містах Київ та Севастополь письмові повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій, окрім пікетувань, подаються їх організаторами до міських держадміністрацій.
-71- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина тринадцята. Вилучити слова "окрім пікетувань", слово "держадміністрацій" замінити словами "державних адміністрацій"41.
Обмежити реалізацію права на такі заходи та акції перед їх початком можуть тільки міські суди, які повинні розглянути подання міських держадміністрацій у той же день.
-72- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина чотирнадцята. Слова "у той же день" замінити словами "у дводенний строк"42.
Організатори мирних масових заходів та акцій повинні завчасно направляти письмові повідомлення про їх проведення місцевим виконавчим органам державної влади чи місцевого самоврядування, де вказуються:
-73- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 6, частина п"ятнадцята. Зняти нумерацію (1-7), текст подати через крапку з комою.


-74- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Задля юридичної чистоти необхідно вивести в окрему статтю вимоги (відомості), які повинні міститися в письмовому повідомленні про проведення мирних масових заходів та акцій.

-75- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина п"ятнадцята. Слова "виконавчим органам місцевої влади чи" замінити словами "державним адміністраціям чи органам"43.
1. Мета, форма, місце проведення мирних масових заходів та акцій.44.
2. Час їх початку та закінчення.45.
3. При необхідності маршрути руху.46.
4. Передбачувана кількість учасників мирних масових заходів та акцій.47.
5. Прізвища, імена та по-батькові організаторів мирних масових заходів та акцій, адреси їх проживання, номери домашніх чи контактних телефонів, факсів, мобільних телефонів (за їх наявністю).48.
6. Заходи по забезпеченню громадського порядку та безпеки при проведенні мирних масових заходів та акцій; обумовлюється необхідність (чи відсутність такої) залучення працівників правоохоронних органів (їх кількість) та служби швидкої медичної допомоги, наявність (чи відсутність такої) використання звукопідсилюючої апаратури.49.
7. Дата подачі письмового повідомлення.50.
Повідомлення підписується організаторами мирних масових заходів та акцій. Якщо їх ініціаторами є політичні партії, професійні спілки, громадські та інші організації, в тому числі дитячі, які зареєстровані в Україні в законному порядку, вони повинні затвердити підписи організаторів своїми печатками.
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина шістнадцята. Друге речення вилучити51.
Строк подачі організаторами письмового повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій відраховується з дня реєстрації їх повідомлення у місцевому виконавчому органі державної влади чи місцевого самоврядування.
-77- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина сімнадцята. Після слів "відраховується з" слово "дня" замінити словом "моменту", а слова "виконавчому органі державної влади чи" замінити словами "державної адміністрації"52.
Організаторам мирних масових заходів та акцій не може бути відмовлено у прийомі як письмових, так і усних повідомлень про проведення мирних масових заходів та акцій, якщо вони подаються згідно з цим Законом.53.
Стаття 7. Порядок прийняття і розгляд повідомлень про проведення мирних масових заходів та акцій.
-78- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Назву статті 7 подати в такій редакції: "Прийняття і розгляд повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій".


54.
Посадова особа, уповноважена виконавчим органом місцевої державної влади чи місцевого самоврядування, приймає від організаторів повідомлення про проведення мирних масових заходів та акцій, ставить на копії цього повідомлення дату і час його прийняття, своє прізвище, ім`я, по-батькові, службову посаду, номер службового телефону та засвідчує все це своїм підписом і печаткою відповідного органу. Копії повідомлень про проведення мирних масових заходів та акцій залишаються у їх організаторів.
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина перша. Слова "уповноважена виконавчим органом місцевої державної влади чи" замінити словами "місцевої державної адміністрації чи виконавчого органу", після слова "по-батькові" вилучити слово "службову", також вилучити слова "і печаткою відповідного органу".55.
Виконавчі органи державної влади чи місцевого самоврядування у дводенний термін, за винятком офіційних вихідних та свят, беруть повідомлення до відому.
-80- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина друга. Слова "Виконавчі органи державної влади чи" замінити словами "Місцеві державні адміністрації чи виконавчі органи"

-81- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 6, частина друга. Викласти в такій редакції: "Посадові особи чи органи у дводенний термін (не рахуючи офіційних вихідних та святкових днів) беруть повідомлення до розгляду".56.
Якщо виконавчі органи державної влади чи місцевого самоврядування вбачають в запланованих мирних масових заходах та акціях порушення ст. 39 Конституції України, чинного законодавства України, вони звертаються до відповідного суду з метою отримання його рішення щодо правомірності їх проведення, про що одночасно повідомляються організатори мирних масових заходів та акцій.
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина третя. Слова "Виконавчі органи державної влади чи" замінити текстом "Місцеві державні адміністрації чи виконавчі органи"

-83- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина третя. Слова "чинного законодавства" замінити словами "чи законів України"57.
У випадку, коли у триденній (після подачі повідомлення) термін організатори мирних масових заходів та акцій не отримали рішення суду щодо обмеження права на їх проведення, вважається, що заплановані мирні масові заходи та акції є законними.58.
Стаття 8. Місце і час проведення мирних масових заходів та акцій і підстави для їх проведення.59.
Мирні масові заходи та акції в Україні можуть проводитися у будь-яких придатних для цього місцях за винятком, коли це не обмежено або не заборонено цим та іншими Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної влади чи місцевого самоврядування.
-84- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 8, частина перша. Вилучити слова "Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих органів державної влади чи місцевого самоврядування".
-85- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина перша. Слова "органів державної влади" замінити словами "державних адміністрацій"; а після слів "Кабінету Міністрів України", додати "Радою Міністрів Автономної Республіки Крим"

-86- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Конституція не дає права Кабінету Міністрів України, місцевим органам державної влади чи місцевого самоврядування встановлювати обмеження або забороняти проведення мирних масових заходів, у тому числі за територіальною ознакою, тому частину першу статті 8 необхідно привести у відповідність до положень Конституції України.60.
Збори, демонстрації, мітинги, пікетування, вуличні походи, інші мирні масові заходи та акції поблизу будівель Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради АР Крим, Ради Міністрів АР Крим, дипломатичних представництв та консульств іноземних держав можуть проводиться на відстані не менше 150 метрів, а поблизу будівель республіканських органів державного управління, місцевих представницьких та виконавчих органів, правоохоронних органів, судів, органів прокуратури адміністративних будинків, підприємств, установ та організацій всіх форм власності і призначення, об`єктів, що знаходяться у приватній власності-на відстані не менше 25 метрів, а індивідуальні пікетування можливі безпосередньо біля вказаних будівель.
-87- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина друга. Викласти у редакції: "Мирні масові заходи поблизу будівель Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, дипломатичних представництв та консульств іноземних держав можуть проводитися на відстані не менше як 50 метрів, а поблизу будівель інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, адміністративних будинків підприємств, установ, організацій усіх форм власності, штаб-квартир політичних партій, громадських організацій - на відстані не менше як 25 метрів. Індивідуальні пікетування можуть проводитися безпосередньо біля зазначених будівель"

-88- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину другу статті 8 вилучити.

-89- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині другій статті 8 цифри "25" і "50" замінити на цифру "150".61.
Обмежується проведення мирних масових заходів та акцій на об`єктах метрополітену, залізнодорожнього, водного та повітряного транспорту, а також на відстані не менше 50 метрів від об`єктів чи території підприємств, установ, організацій, що забезпечують обороноздатність, безпеку держави та життєдіяльність населення (громадський транспорт, постачання води, електроенергії, тепла, інших енергоносіів, лікарні, поліклініки, дитячі дошкільні заклади, школи, військові частини та їх об`єкти).
-90- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8. Частини третя, четверта, п"ята замінити такою частиною: "Проведення мирних масових заходів та акцій обмежується на об'єктах метрополітену, залізничного, водного, повітряного та трубопровідного транспорту, швидкісних автомагістралях, атомних електростанціях, біля ліній високовольтних передач, а також об'єктів, які охороняються відповідно до цього закону як пам'ятники культури"

-91- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 8, частина третя. Замість слова "залізнодорожнього" записати слово "залізничного"


62.
Проведення мирних масових заходів та акцій обмежується на території, де безпека людей не гарантується, а саме там, де розташовані небезпечні та шкідливі для здоров`я людей об`єкти, залізниці, швидкісні автомагістралі, шосе, трубопроводи, лінії високовольтних електропередач, атомні електростанції, пожежно-вибухово небезпечні об`єкти, а також об`єкти та споруди, які мають культурну цінність, якщо проведення таких заходів та акцій на територіях, де знаходяться вищевказані споруди, може привести до їх пошкоджень.
-92- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 8, частина четверта. Після слів "вищевказані споруди" додати слово "об'єкти".


63.
Гранично допустимі відстані проведення мирних масових заходів та акцій біля небезпечних для життя людей об'єктів, визначається відповідно до чинних загальних правил.
-93- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 8, частина п"ята. Замість слів "визначається відповідно до чинних загальних правил" записати слова "визначається органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування та позначаються на місцевості".64.
Проведення мирних масових заходів та акцій може відбуватися, як правило, у будь-який час доби, якщо це не порушує права та свободи інших людей, особливо в період з 23 години вечора до 6 годин ранку. Використання звукопідсилюючої апаратури в цей час не допускається.
-94- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина шоста. Викласти у редакції: "Проведення мирних масових заходів та акцій може відбуватися у будь-який час доби. В період з 22-ї години використання звукопідсилюючої апаратури забороняється"

-95- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 8, частина шоста. Записати: "Мирні масові заходи та акції проводяться у будь-який час, крім часу з 23 до 7 години".65.
Якщо організатори запланували провести мирний масовий захід чи акцію у місці та в час, які вже були надані для проведення іншого заходу та акції, або якщо їх проведення у обраному місці може стати образою для громадської моралі, звичаїв, релігійних почуттів, місцевий виконавчий орган державної влади чи місцевого самоврядування повинен запропонувати організаторам провести їх в іншому місці, в інший час або в іншій формі.
-96- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина сьома. Слова "місцевий виконавчий орган державної влади чи" замінити словами "місцева державна адміністрація чи виконавчий орган"66.
Пропозиція має бути конкретною та містити кілька варіантів. У разі прийняття одного із запропонованих варіантів організатори підтверджують свою згоду новим повідомленням, яке оформляється відповідно до ст. 6, абзацу восьмого даного Закону, а звернення до суду в цьому випадку не направляється.
-97- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина восьма. Перше речення після слів "конкретною та" доповнити словом "може". У другому реченні слово "даного" замінити словом "цього", а слова "а звернення до суду в цьому випадку не направляються" - вилучити67.
Стаття 9. Оскарження рішення суду щодо проведення мирних масових заходів та акцій.
-98- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Назву статті 9 привести у відповідність з її змістом і подати в редакції: "Оскарження рішення суду щодо обмеження права громадян на проведення мирних масових заходів та акцій".68.
Рішення суду щодо обмеження права громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, збиратися мирно без зброї та проводити збори, демонстрації мітинги, походи, в тому числі й вуличні, інші мирні масові заходи та акції може бути оскаржене організаторами відповідно до чинного законодавства України.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 9 вилучити.69.
Стаття 10. Матеріально-технічне забезпечення мирних масових заходів та акцій.70.
Матеріально-технічне забезпечення мирних масових заходів та акцій здійснюється за рахунок коштів їх організаторів і учасників, а також пожертвувань інших громадян України.
-100- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 10 після слів "за рахунок коштів" доповнити словами "та майна"; а наприкінці -словами "українських юридичних осіб за винятком тих, які повністю або частково фінансуються з бюджетів усіх рівнів"

-101- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 10 треба передбачити, що матеріально-технічне забезпечення мирних масових заходів та акцій здійснюється тільки за рахунок коштів резидентів України.

-102- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 10. Вилучити слово "інших".71.
Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА АКЦІЙ.72.
Стаття 11. Обов`язки організаторів і учасників мирних масових заходів та акцій.73.
Організатори мирних масових заходів та акцій зобов`язані:74.
1. Постійно бути присутніми на мирних масових заходах та акціях, які проводяться з їх ініціативи.
-103- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 11, частина перша. Зняти цифрову нумерацію (1-7), текст подати через крапку з комою.
Пункт один вилучити.75.
2. Дотримуватися місця, часу, мети та форми проведення мирних масових заходів та акцій, зазначених у повідомленні, а також оголосити про них завчасно, та на початку їх проведення.
-104- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина перша, пункт 2. Слова "них завчасно, та на початку" замінити словом "початок"76.
3. Перед початком проведення мирних масових заходів та акцій повідомити учасників про відсутність заборони на їх проведення або про її наявність.
-105- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 11 частина перша, пункт 3. Замість слова "заборони" записати слово "відмови".77.
4. Забезпечувати дотримання умов та порядку проведення мирних масових заходів та акцій; при використанні під час таких заходів та акцій транспортних, піротехнічних засобів, великогабаритних, висотних конструкцій, тварин тощо вживати організаційні заходи по дотриманню умов безпеки їх учасників, збереженню будівель, споруд, зелених насаджень, та іншого майна.
-106- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 11, частина перша, пункт 4 вилучити слова "піротехнічних засобів".
Додати самостійний пункт наступного змісту: "Використання піротехнічних засобів під час проведення мирних масових заходів забороняється".
78.
5. Припинити на законну вимогу міліції та інших посадових чи службових осіб, які згідно з цим Законом здійснюють функції щодо забезпечення громадського порядку, проведення мирних масових заходів та акцій у разі вчинення їх учасниками протиправних дій.
-107- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина перша, пункт 5. Слова "вимогу міліції та інших посадових чи службових" замінити словами "письмову вимогу посадових осіб".79.
6. По закінченню мирних масових заходів та акцій повідомляти про це їх учасників.80.
7. Мати розпізнавальний знак організаторів мирних масових заходів та акцій.81.
Учасники мирних масових заходів та акцій зобов`язані:
-108- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 11, частина друга. Зняти нумерацію (1-3), підпункти подати через крапку з комою.82.
1. При проведенні мирних масових заходів та акцій не допускати навмисного маскування свого обличчя, носіння при собі холодної, вогнепальної, газової та іншої зброї, спеціально виготовлених засобів фізичного ушкодження, використання яких може загрожувати життю та здоров`ю людей, а також вибухових, займистих, радіоактивних, отруйних та інших небезпечних речовин, присутність тварин, окрім випадків, коли це не зумовлено особливостями погодженого з організаторами, сценарію проведення таких заходів та акцій.
-109- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина друга, пункт 1. Вилучити слова "використання яких може загрожувати життю та здоров'ю людей", а також - слова "та інших небезпечних речовин".83.
2. Не допускати заворушень чи дій, що створюють загрозу здоров`ю інших людей, їх конституційним правам і свободам, перешкоджають чи заважають їм вільно виражати, демонструвати та поширювати свій світогляд, погляди, переконання.
-110- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина друга, пункт 2. Вилучити слова "заворушень чи".84.
3. Розходитись як після закінчення мирних масових заходів та акцій, так і в тому разі, коли їх організатори, посадова чи службова особа, яка уповноважена законом забезпечувати громадський порядок, оголошують про відмову у проведенні мирних масових заходів та акцій на підставі рішення суду або про припинення цих заходів та акцій відповідно до положень ст. 13, абзацу другого, пунктів 1, 3, 4 цього Закону.
-111- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина друга, пункт 3. Вилучити слова "чи службова", слова "абзацу другого, пунктів 1, 3, 4" замінити словами "частини другої, пунктів 1, 3".85.
Стаття 12. Повноваження виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування.
-112- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 12 подати в такій редакції:
"Стаття 12. Повноваження посадових осіб органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування зобов'язані:
Забезпечити необхідні умови для проведення мирних зборів, дотримання санітарно-гігієнічних вимог і в разі потреби надання учасникам зборів медичної допомоги;
запропонувати за погодженням з організаторами інше місце і час для проведення зборів".


86.
Виконавчі органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані:87.
1. Забезпечити необхідні умови для проведення мирних масових заходів та акцій, дотримуватись належних санітарно-гігієнічних вимог у разі потреби надавати учасникам зборів та акцій необхідну медичну допомогу.
-113- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина перша, пункт 1. Слово "дотримуватись" замінити словами "сприяти дотриманню"88.
2. Запропонувати (якщо це можливо) інше місце та час для проведення мирних масових зборів та акцій за наявністю підстав та у випадках, передбачених ст. 8 цього Закону.
-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина перша, пункт 2. Вилучити слова "(якщо це можливо)".89.
Стаття 1З. Повноваження органів внутрішніх справ.
-115- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Статтю 13 подати в такій редакції: "Стаття 13. Повноваження правоохоронних органів
Під час проведення мирних масових заходів та акцій працівники правоохоронних органів забезпечують правопорядок відповідно до Законів України, які реґламентують їх діяльність.
Працівники правоохоронних органів мають право, припиняти проведення мирних масових заходів та акцій:
1) якщо організатори зборів та акцій не повідомили про їх проведення відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування;
2) якщо є відмова на його проведення;
3) якщо під час проведення мирних масових заходів та акцій допускаються умисні дії, спрямовані на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну чи повалення Конституційного ладу насильницьким шляхом, незаконне захоплення державної влади, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, пропаганду насильства і війни;
4) за наявності інших підстав передбачених в цьому законі.
Перш ніж припинити проведення мирних масових заходів та акцій працівники правоохоронних органів повинні поставити вимогу перед організаторами заходу, повноважними представниками відповідних органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування усунути зазначені вище порушення. Якщо ці порушення будуть усунені, захід може бути продовжений. В інших випадках працівники правоохоронних органів припиняють захід, про що повідомляють його учасників.
Працівники правоохоронних органів, які ставлять вимоги перед організаторами і учасниками зборів, віддають розпорядження, обов'язкові для виконання, повинні бути у форменому одязі. Під час виконання обов'язків щодо забезпечення правопорядку працівникам міліції забороняється маскувати обличчя.
Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної збори для забезпечення правопорядку під час проведення заходів здійснюється працівниками правоохоронних органів у випадках і порядку, встановлених Законами України, які реґламентують їх діяльність".90.
Під час проведення мирних масових заходів та акцій працівники міліції повинні виконувати свої повноваження щодо забезпечення громадського порядку відповідно до Законів України, які реґламентують їх діяльність.91.
Працівники міліції мають право припинити проведення мирних масових заходів та акцій:
-116- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина друга. Слова "Працівники міліції" замінити словами "Посадові особи, які уповноважені законом забезпечувати громадський порядок".92.
1. Якщо їх організатори не повідомили виконавчі органи державної влади чи місцевого самоврядування про проведення мирних масових зборів та акцій.
-117- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина друга, пункт 1. Слова "Виконавчі органи державної влади чи" замінити словами "місцеву державну адміністрацію чи виконавчий орган"93.
2. Якщо є відповідне рішення суду.94.
3. Якщо під час проведення мирних масових заходів та акцій допущені навмисні дії, спрямовані на порушення суверенітету та територіальну цілісність України, зміну чи повалення конституційного ладу насильницьким шляхом, незаконне захоплення державної влади, розпалювання расової, національної, релігійної ворожнечі, пропаганду насильства та війни.95.
4. За наявністю інших підстав, передбачених ст. 11 цього Закону.
-118- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина друга. Пункт 4 вилучити.96.
Перш ніж припинити проведення мирних масових заходів та акцій, працівники міліції повинні поставити перед їх організаторами вимогу усунути зазначені вище порушення. В інших випадках працівники міліції припиняють ці заходи та акції, про що повідомляють їх учасників.
-119- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина третя. Слова "працівники міліції" двічі замінити словами "посадові особи, які уповноважені законом забезпечувати громадський порядок". Перше речення після слів "їх організаторами" доповнити словом "письмову". Друге речення наприкінці доповнити словами "і письмово та мотивовано їх організаторами"97.
Працівники правоохоронних органів, які ставлять вимоги перед організаторами та учасниками мирних масових заходів і акцій та віддають обов'язкові для виконання розпорядження, повинні бути у форменному одязі або мати зовнішні розпізнавальні знаки. Під час виконання обов'язків щодо забезпечення правопорядку працівникам міліції забороняється маскувати обличчя.
-120- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина четверта. Вилучити слова "та віддають обов'язкові для виконання розпорядження", а також слова "або мати зовнішні розпізнавальні знаки". Слово "міліції" замінити словами "правоохоронних органів".98.
Застосування засобів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї для забезпечення правопорядку під час проведення мирних масових заходів та акцій здійснюється працівниками правоохоронних органів у випадках і порядку, встановлених законами України, які реґламентують їх діяльність.99.
Стаття 14. Резолюції та звернення, прийняті учасниками мирних масових заходів та акцій.100.
Учасники мирних масових заходів та акцій можуть приймати резолюції та звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків згідно з Законом України "Про звернення громадян".101.
Розділ IV. ГАРАНТІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ, ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ ЗБИРАТИСЯ МИРНО БЕЗ ЗБРОЇ.102.
Стаття 15. Забезпечення умов для проведення мирних масових заходів та акцій.103.
Держава забезпечує умови громадянам та їх об'єднанням, іноземцям та особам без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, на проведення мирних масових заходів та акцій шляхом безплатного надання для цих цілей вулиць, майданів, площ, парків, скверів та інших відкритих територій та споруд суспільного призначення, окрім обмежень, визначених цим Законом, та у випадках, коли вказані заходи та акції проводяться у комерційних цілях.
-121- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 15, частина перша. Після слів "законних підставах", доповнити словами "для реалізації їх права".104.
Матеріально-технічне забезпечення (оплата праці, паливно-мастильні матеріали, при необхідності виділення автотранспорту та інше) органів внутрішніх справ, які залучені для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення мирних масових заходів та акцій комерційного характеру, здійснюється за рахунок коштів їх організаторів та учасників.
-122- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Стаття 15, частина друга. Викласти в такій редакції: "Матеріально-технічне забезпечення (оплата праці, паливно-мастильні матеріали, при необхідності виділення автотранспорту та інше) органів внутрішніх справ, залучених для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення мирних зборів комерційного характеру, здійснюється за рахунок коштів організаторів заходу".

-123- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 15, частина друга. Замість слів "органів внутрішніх справ" записати слова "правоохоронних органів".

-124- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 15 частину другу вилучити.

-125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 15, частину другу. Після слів "коштів їх організаторів" доповнити словом ", спонсорів".

-126- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 15, частина друга. Замість слів "органів внутрішніх справ" записати слова "правоохоронних органів".105.
Виконавчі органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, політичні партії, профспілкові союзи, громадські та інші організації, їх лідери, а також громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, не мають права втручатися та перешкоджати мирним масовим заходам та акціям, які проводяться згідно з вимогами цього Закону.
-127- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 15, частина третя. Викласти в такій редакції: "Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові особи цих органів, а також інші особи не мають права перешкоджати мирним масовим заходам та акціям, які проводяться згідно вимог цього Закону та Конституції України".


-128- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 15, частина третя. Вилучити слова "та службові"; слова ", союзи громадські та інші організації, їх лідери" замінити словами ", громадські та релігійні організації, їх керівники", вилучити слова ", що перебувають на території України на законних підставах"106.
Стаття 16. Добровільність участі в мирних масових заходах та акціях.107.
Громадяни України та їх об'єднання, іноземці та особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, беруть участь у мирних масових заходах та акціях добровільно. Доступ на такі заходи та акції, присутність на них є вільними. Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті у проведенні мирних масових заходів та акцій в Україні.108.
Забороняється брати плату з громадян, іноземців, осіб без громадянства, що перебувають на Україні на законних підставах, за доступ на мирні масові заходи та акції і присутність на них, платити ім за перебування на таких заходах та акціях у ролі слухача чи глядача, або заохочувати їх іншими засобами. Це не виключає їх права вносити добровільні пожертвування.
-129- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 16, частина друга. Вилучити слова "у ролі слухача чи глядача".109.
Стаття 17. Право на вільне одержання та поширення інформації про мирні масові заходи та акції.110.
Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, представники засобів масової інформації мають право вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про мирні масові заходи та акції усно, письмово або в інший спосіб (на свій вибір) у межах чинного законодавства України.
-130- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 17 викласти в такій редакції: "Під час проведення масових заходів та акцій присутні на них громадяни України, іноземці, особи без громадянства, в тому числі представники засобів масової інформації, мають право вільно (але не заважаючи проведенню зборів) здійснювати теле- та відео- зйомки подій та звукозапис виступів, що там відбуваються.
Відмова організаторів мирних масових заходів та акцій у праві представникам засобів масової інформації бути присутнім та таких акціях тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України."

-131- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 17. Доповнити частинами в редакції: "Відмова у праві кореспондентів бути присутніми на зборах тягне за собою відповідальність згідно з чинними законами України.
Під час проведення мирних масових заходів та акцій присутні на них представники засобів масової інформації мають право вільно (але не заважаючи проведенню зборів) здійснювати зйомки подій та звукозапис виступів, що там відбуваються, брати інтерв'ю, задавати питання, збирати інформацію для опублікування".111.
Стаття 18. Відповідальність за порушення порядку організації та проведення мирних масових заходів та акцій.
-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 18. Назву статті викласти у редакції "Відповідальність за порушення вимог цього Закону"112.
Посадові і службові особи, громадяни України, їх об'єднання, іноземці, особи без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, які винні в порушенні цього Закону несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
-133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Стаття 18. Вилучити слова "і службові"; слова "які винні в порушенні" замінити словами "за порушення вимог", слова "чинним законодавством України" замінити словом "законами".113.
Стаття 19. Відшкодування матеріальних збитків.114.
Матеріальні збитки, нанесені громадянам, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності під час проведення мирних масових заходів та акцій їх учасниками, підлягають відшкодуванню винними особами у відповідності з чинним законодавством України.115.
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.116.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-134- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Прикінцеві положення подати в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності від дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом 6 місяців від дня набрання чинності цим Законом:
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні";
прийняти нормативно-правові акти необхідні для реалізації цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.117.
Кабінет Міністрів України зобов'язаний протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього Закону:
-135- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, частина друга. Слова "цього Закону" замінити словами "цим Законом".118.
1. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про порядок організації і проведення мирних масових заходів та акцій в Україні".119.
2. Прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, забезпечивши при цьому перегляд та скасування міністерствами, іншими центральними та місцевими виконавчими органами державної влади і місцевого самоврядування їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
-136- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, частина друга. Пункт 2 замінити таким текстом:
"2. Прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.
3. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.
4. Забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні