На головну

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

текстів проектів Конституції України - схваленого Конституційною комісією 11 березня 1996 року та доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією з урахуванням зауважень і пропозицій суб"єктів права законодавчої ініціативи

 

Текст проекту Конституції України, схвалений Конституційною комісією 11 березня 1996 року

Зміст зауважень і пропозицій суб"єктів законодавчої ініціативи, а також Генеральної прокуратури України (поданих до 18 години 15 травня 1996 року)

Висновки

Текст проекту Конституції України, доопрацьованого Тимчасовою спеціальною комісією до другого читання

1.

РОЗДІЛ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

- 1 - Н.д.Стешенко О.М.(Округ N 256)

Розділ V "ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ" викласти в такій редакції:

Враховано частково

РОЗДІЛ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

2.

 

Стаття

 

 

3.

 

Президент України є главою держави і виступає від її імені.

 

 

4.

 

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, дотримання Конституції і законів України, забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

 

 

5.

 

Стаття

 

 

6.

 

Президент України обирається громадянами України строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

 

7.

 

Президентом може бути обраний громадянин України, який має виборче право, не молодший тридцяти п'яти років, проживає в Україні не менше останніх перед днем виборів 1О років, володіє державною мовою і за станом здоров'я може виконувати обов'язки Президента.

 

 

8.

 

Порядок проведення виборів Президента України визначається законом.

 

 

9.

 

Одна й та ж особа не може бути Президентом більше двох термінів підряд.

 

 

10.

 

Президент не може бути народним депутатом України, мати інший представницький мандат в органах державної влади і місцевого самоврядування, займати будь-яку іншу посаду в державних органах і об'єднаннях громадян чи займатися іншою оплачуваною або підпри- ємницькою діяльністю.

 

 

11.

 

Стаття

 

 

12.

 

Президент вступає на посаду з моменту прийняття присяги на спеціальному урочистому засіданні Верховної Ради не пізніш як у п'ятнадцятиденний термін після офіційного оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

 

 

13.

 

Президент приносить присягу такого змісту:

 

 

14.

 

"Я, (прізвище, ім'я, по батькові), волею народу обраний Президентом України, урочисто присягаю на вірність Україні і її народу. Зобов'язуюсь у всій своїй діяльності неухильно керуватись Конституцією і законам и України, не шкодувати сил для зміцнення і розвитку суверенної України, піднесення її міжнародного авторитету. Присягаюсь поважати і всіма законними засобами охороняти права і свободи людини і громадянина, сумлінно виконувати покладені на мене високі, обов'язки Президента України".

 

 

15.

 

Стаття

 

 

16.

 

Президент України користується правом недоторканності.

 

 

17.

 

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи несуть відповідальність згідно з законом.

 

 

18.

 

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно.

 

 

19.

 

Стаття

 

 

20.

 

Президент України:

 

 

21.

 

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

 

 

22.

 

2) представляє Україну у міжнародних відносинах;

 

 

23.

 

3) звертається з посланнями до народу України, подає до Верховної Ради України щорічні та позачергові доповіді про внутрішнє і зовнішнє становище України;

 

 

24.

 

4) подає Верховній Раді України кандидатуру для призначення Прем'єр-міністром України; вносить до Верховної Ради пропозиції про звільнення Прем'єр-міністра;

 

 

25.

 

5) призначає і звільняє за згодою Верховної Ради глав дипломатичних представництв України в інших державах, глав представництв України при міжнародних організаціях;

 

 

26.

 

6) подає для обрання Верховною Радою України кандидатури третини складу Конституційного Суду України; вносить до Верховної Ради пропозиції щодо кандидатур для обрання з числа суддів Конституційного Суду Голови Конституційного Суду України та двох його заступників;

 

 

27.

 

7) подає Верховній Раді України кандидатури для обрання Голови та суддів Верховного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів та пропозиції щодо їх звільнення;

 

 

28.

 

8) подає Верховній Раді України кандидатуру для призначення на посаду Генерального прокурора України; вносить пропозиції або дає згоду Верховній Раді щодо звільнення Генерального прокурора України;

 

 

29.

 

9) за поданням Голови Верховного Суду України призначає та звільняє суддів районних (окружних), міських, районних у містах судів;

 

 

30.

 

10) подає для затвердження Верховній Раді України кандидатури половини складу Центральної виборчої комісії та кандидатури для обрання Верховною Радою зі складу комісії Голови комісії, заступників Голови та секретаря комісії;

 

 

31.

 

11) подає Верховній Раді України кандидатури для призначення Голови Правління Національного банку України, Голови Фонду державного майна України, Голови Контрольної палати та державних контролерів, обрання Голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та половини її складу, вносить до Верховної Ради пропозиції щодо їх звільнення;

 

 

32.

 

12) забезпечує здійснення зовнішньої політики України; веде переговори і підписує міжнародні договори України та подає їх на ратифікацію Верховній Раді України, приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

 

 

33.

 

13) вносить до Верховної Ради України подання щодо визнання іноземних держав;

 

 

34.

 

14) є Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами України; очолює Раду Національної безпеки України; призначає і звільняє за поданням Прем'єр-міністра вище командування Збройних Сил України; призначає та звільняє Голову Служби безпеки України;

 

 

35.

 

15) присвоює вищі військові звання і дипломатичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини;

 

 

36.

 

16) у випадку загрози нападу на Україну, небезпеки її державній незалежності приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради України;

 

 

37.

 

17) приймає рішення про оголошення стану війни та використання Збройних Сил України у разі збройного нападу на Україну з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради України;

 

 

38.

 

18) оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради України;

 

 

39.

 

19) оголошує у разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан з поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради України;

 

 

40.

 

2О) вирішує питання про прийняття до громадянства і виходу з громадянства України, надання притулку, питання депортації іноземних громадян й осіб без громадянства;

 

 

41.

 

21) вносить подання до Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних,сільських Рад у разі порушення ними Конституції та законодавчих актів Укра- їни;

 

 

42.

 

22) нагороджує державними нагородами, присвоює почесні звання України;

 

 

43.

 

23) здійснює помилування;

 

 

44.

 

24) підписує прийняті Верховною Радою закони України;

 

 

45.

 

25) має право накладати вето на прийняті Верховною Радою закони України, повертати їх на повторний розгляд Верховної Ради;

 

 

46.

 

26) може передавати Конституційному Суду України акти, прийняті Верховною Радою України, для висновку щодо їх конституційності;

 

 

47.

 

27) скасовує за висновком Конституційного Суду України акти Кабінету Міністрів України у разі невідповідності їх Конституції і законам України;

 

 

48.

 

28) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України.

 

 

49.

 

Президент на основі і на виконання Конституції і законів України в межах своїх повноважень видає укази і розпорядження.

 

 

50.

 

У разі визнання Конституційним Судом України указів чи розпоряджень Президента такими, що суперечать Конституції і законам України, вони вважаються нечинними.

 

 

51.

 

Укази Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 16, 17, 18, 19, 21, 25 цієї статті, скріплюються також підписом Прем'єр-міністра України.

 

 

52.

 

Стаття

 

 

53.

 

Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

 

 

54.

 

Для здійснення своїх повноважень Президент може утворювати контрольні й консультативні органи у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

 

 

55.

 

Стаття

 

 

56.

 

Президент України має право призначати всеукраїнський референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

 

 

57.

 

Якщо за результатами референдуму народ України проголосує за дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, Президент України у двотижневий термін після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму приймає рішення про розпуск Верховної Ради України та про призначення позачергових виборів народних депутатів України.

 

 

58.

 

У разі, коли за результатами референдуму народ України не проголосує за дострокове припинення повноважень Верховної Ради України, вона у двотижневий термін після офіційного оголошення Центральною виборчою комісією результатів референдуму може прийняти рішення про відставку Президента України і призначити позачергові вибори Президента України.

 

 

59.

 

Стаття

 

 

60.

 

Президент України виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного Президента України.

 

 

61.

 

Повноваження Президента України припиняються достроково у випадках:

 

 

62.

 

1) його відставки;

 

 

63.

 

2) неможливості здійснення ним повноважень Президента за станом здоров'я;

 

 

64.

 

3) на підставі рішення, прийнятого всеукраїнським референдумом;

 

 

65.

 

4) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

 

 

66.

 

5) усунення з посади в порядку імпічменту.

 

 

67.

 

Стаття

 

 

68.

 

Відставка Президента приймається і набирає чинності за умови, коли заява про відставку буде ним особисто проголошена і розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради і задоволена простою більшістю голосів народних депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

69.

 

Стаття

 

 

70.

 

Неможливість виконання Президентом повноважень за станом здоров'я має бути підтверджена більшістю голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради на засіданні Верховної Ради на підставі письмового подання Верховного Суду України, обгрунтованого медичним висновком та висновком спеціально створеної тимчасової комісії Верховної Ради України.

 

 

71.

 

Стаття

 

 

72.

 

Рішення про час проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента, якщо цього вимагають не менше трьох мільйонів виборців, Верховна Рада приймає простою більшістю голосів народних депутатів від визначеного Конституцією її складу.

 

 

73.

 

Стаття

 

 

74.

 

Рішення про проведення всеукраїнського референдуму про до строкове припинення повноважень Президента за ініціативою Верховної Ради приймається не менш як двома третинами голосів народних депутатів від визначеного Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

75.

 

Якщо за результатами референдуму, проведеного за ініціативою Верховної Ради, народ України не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента, Верховна Рада може бути розпущена Президентом у двотижневий термін після офіційного оголошення результатів референдуму з призначенням нових виборів.

 

 

76.

 

Стаття

 

 

77.

 

Президент може бути усунутий з посади в порядку імпічменту у випадку порушення ним Конституції або скоєння злочину.

 

 

78.

 

Питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту порушується за ініціативою не менше третини депутатів України від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

 

 

79.

 

Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту приймається не менш як двома третинами голосів народних депутатів України від визначеного Конституцією складу Верховної Ради України.

 

 

80.

 

Рішення Верховної Ради України про усунення Президента з посади в порядку імпічменту може бути оскаржене Президентом України в місячний строк до Конституційного Суду України, рішення якого є остаточним.

 

 

81.

 

Стаття

 

 

82.

 

У разі смерті, дострокового припинення повноважень Президента України або усунення його з посади у випадках, передбачених Конституцією, виконання обов'язків Президента України на період до вступу на посаду новообраного Президента покладається на Прем'єр-міністра України. Вибори нового Президента України проводяться не пізніше 9О днів від дня відкриття вакансії. Тимчасово виконуючий обов'язки Президента України не може розпускати Верховну Раду, призначати її дострокові вибори.

 

 

83.

 

- 2 - Н.д.Карнаух М.В.(Округ N 323)

Розділ V "Президент України", починаючи із статті 103, викласти в редакції:
"Стаття 103. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років.

Порядок проведення виборів Президента України визначається Законом "Про вибори Президента України".
Президентом може бути громадянин України, який має виборче право, не молодший 35 років, проживає в Україні не менше 10 років, володіє державною мовою і за станом здоров'я може виконувати обов'язки Президента.

Одна й та ж особа не може бути Президентом більше двох термінів підряд.

Враховано частково

 

84.

 

Президент не може бути депутатом України, мати інший представницький мандат, займати будь-яку посаду в державних органах і об'єднаннях громадян чи займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю.

Стаття 104. Президент вступає на посаду з моменту прийняття присяги на засіданні Верховної Ради не пізніш як у п'ятнадцятиденний термін після офіційного оголошення результатів виборів.

Приведення Президента до присяги здійснює Голова Конституційного Суду. Президент приносить присягу такого змісту: "Урочисто присягаю українському народу вірно служити Україні, суворо дотримувати Конституції і законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати незалежність України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки".

 

 

85.

 

Стаття 105. Президент України користується правом недоторканності.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності згідно з законом.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно.
Стаття 106. Президент України:

1) виступає гарантом державної єдності, незалежності, національної безпеки та територіальної цілісності України;

2) представляє Україну в міжнародних відносинах;

3) звертається з посланнями до народу і подає на розгляд Верховної Ради щорічні та позачергові доповіді про внутрішнє і зовнішнє становище України; 4) накладає вето на схвалені Верховною Радою закони і повертає їх на повторний розгляд Верховної Ради;

5) подає на затвердження Верховній Раді кандидатуру Прем'єр-міністра України; за поданням Прем'єр-міністра формує склад Кабінету Міністрів України і представляє його на затвердження Верховній Раді; звільняє за поданням Прем'єр-міністра з посад міністрів і керівників відомств та інших органів державної виконавчої влади;

6) призначає і звільняє, за попередньою згодою Верховної Ради, глав дипломатичних представництв України в інших державах, глав представництв України при міжнародних організаціях, призначає і звільняє інших посадових осіб, визначених Конституцією;

7) керує здійсненням зовнішньої політики; веде переговори і підписує міжнародні договори України; приймає вірчі і відкличні грамоти акредитованих при ньому дипломатичних представників іноземних держав;

8) є Верховним Головнокомандуючим Збройними Силами України; очолює Раду Національної безпеки України; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України;

9) присвоює вищі військові звання і дипломатичні ранги, інші спеціальні звання і класні чини;

10) у випадку загрози нападу на Україну, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження военного стану в Україні або в окремих її місцевостях, яке в дводенний термін затверджується Верховною Радою;

11) приймає рішення про оголошення стану війни та використання Збройних Сил України в разі збройного нападу на Україну з затвердженням цього рішення Верховною Радою в наступні 2 дні;

 

 

86.

 

12) оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з затвердженням цього рішення Верховною Радою в наступні 2 дні;

13) оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих місцевостях надзвичайний стан з затвердженням цього рішення Верховною Радою в наступні 2 дні;

14) скасовує акти міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади і Уряду Автономної Республіки Крим у разі невідповідності їх Конституції і законам України та указам Президента;

15) вирішує питання про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України надання притулку, депортації іноземних громадян та осіб без громадянства;

16) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання цих органів;

17) здійснює помилування осіб, засуджених судами України, крім випадків засудження осіб у зв'язку із застосуванням до них імпічменту;

18) нагороджує державними нагородами, присвоює почесні звання України; 19) призначає на посади та звільняє з посад керівників обласних та районних державних адміністрацій;

20) призначає 5 суддів Конституційного Суду України. Президент на основі і на виконання Конституції і законів України в межах своїх повноважень видає укази і розпорядження, які мають підзаконний характер і обов'язкові до виконання на всій території України.

 

 

87.

 

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра, відповідального за їх виконання.

Стаття 107. Президент має право призначити всеукраїнський референдум про недовір'я Верховній Раді України відповідно до статті 68 Конституції.

Якщо за наслідками референдуму народ України не проголосує за недовір'я Верховній Раді, Верховна Рада може прийняти рішення про відставку Президента України у двотижневий термін після офіційного оголошення наслідків референдуму.

 

 

88.

 

Стаття 108. Президент не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Для здійснення своїх повноважень Президент утворює необхідні контрольні й консультативні органи у межах коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання Президента та його апарату.
Президент України виконує свої обов'язки до вступу на посаду новообраного Президента.

Повноваження Президента припиняються достроково у випадках:

1) порушення ним вимог несумісності посади Президента з іншими видами діяльності, які встановлені частиною 6 статті 103 Конституції;

2) задоволення його прохання про відставку;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) на підставі рішення, прийнятого всеукраїнським референдумом відповідно до статті 111 цієї Конституції;

5) усунення з посади в порядку імпічменту, визначеному статтею 112 Конституції;

6) втрати громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

7) прийняття Верховною Радою рішення відповідно до частини 2 статті 107 цієї Конституції.

 

 

89.

 

Стаття 109. Відставка Президента приймаєтья і набирає чинності за умови, коли заява про відставку буде ним особисто проголошена і розглянута на пленарному засіданні Верховної Ради і задоволена простою більшістю голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

Стаття 110. Неможливість виконання Президентом повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради на підставі письмового подання Верховного Суду України, обгрунтованого медичним висновком та висновком спеціально створеної тимчасової парламентської комісії і підтверджена більшістю голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

 

 

90.

 

Стаття 111. Рішення про час проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента, якщо цього вимагають не менше двох мільйонів виборців, приймає Верховна Рада простою більшістю голосів від встановленого Конституцією її складу.

Рішення про проведення всеукраїнського референдуму про дострокове припинення повноважень Президента за ініціативою Верховної Ради приймається не менш ніж двома третинами голосів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради.

Якщо за наслідками референдуму, проведеного за ініціативою Верховної Ради, народ України не проголосує за дострокове припинення повноважень Президента, Верховна Рада може бути розпущена Президентом у двотижневий термін після офіційного оголошення наслідків референдуму.

 

 

91.

 

Стаття 112. Президент може бути усунутий з посади Верховною Радою в порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку порушення ним Конституції або вчинення ним державної зради та іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту порушується за ініціативою не менше однієї третини депутатів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

Застосування процедури імпічменту відбувається відповідно до Регламенту Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради, яка за наявності і підстав, більшістю від її складу, визначеного Конституцією, приймає рішення про обвинувачення Президента України і передає справу на розгляд Конституційного Суду України.

 

 

92.

 

Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш ніж двома третинами депутатів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради, після перевірки справи конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання Конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та одержання висновку Верховного Суду України про те, що обвинувачення, які висуваються, містять ознаки злочину.

Особа, усунута з посади Президента України, несе відповідальність за скоєний злочин у загальному порядку.

Стаття 113. У разі смерті, дострокового припинення повноважень Президента або усунення його з посади відповідно до статей 108 та 112 Конституції, виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на Прем'єр-міністра України. Вибори нового Президента мають відбутися не пізніше 90 днів від дня відкриття вакансії. Новообраний Президент має повноваження на термін, визначений у статті 103 Конституції".

 

 

93.

 

- 3 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Загальні зауваження до розділу V.

Внести посаду віце-президента.

Для цього потрібно вести окрему статтю, яка б окреслювала обов'язки віце-президента, тому що всі решта моментів (обрання, складання присяги) віце президент здйснює по аналогії з Президентом.

Відхилено

 

94.

 

Статті, що стосуються діяльності віце-президента.

 

 

95.

 

Віце-президент обирається разом з Президентом строком на 4 роки. Кандидатуту віце-президента визначає кандидат на посаду Президента. Віце-президент виконує функції заступника Президента і за посадою є головою Сенату.

 

 

96.

 

У випадку усунення або смерті за відставки віце-президента, Національні Збори за пропозицією Президента обирають нового віце-президента простою більшістю голосів складу кожної з палат".

 

 

97.

 

У роки дострокового усуненя або смерть Президента виконання його обов'язків покладається на віце-президента.

 

 

98.

 

При неможливості виконання віце-президентом обов'язків Президента - на Прем 'єр-міністра. Одночасно Національні Збори приймають рішення про вибори Президента згідно з Конституцією".

 

 

99.

Стаття 101.

 

 

Стаття 102

100.

Президент України є главою держави.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

Президент України сприяє узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.

- 4 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 101 викласти в редакції:

"Стаття 106 (Стаття 101)

Президент України є главою держави, гарантом державного суверенітету, територіальної цілостності України, додержання Конституції, прав і свобод людини та забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

Президент України сприяє узгодоженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування".

 

 

 

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

Президент України сприяє узгодженості в діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування.

101.

 

- 5 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Статтю 101 викласти у редакції:

"Президент України є главою держави".

Частини другу і третю статті виключити.

Враховано частково

 

102.

 

- 6 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 101 викласти в редакції:

"Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод громадян, додержання Конституції і забезпечення громадянської злагоди у суспільстві.

Президент України сприяє узгодженості у діяльності органів державної влади, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування".

 

Враховано

 

103.

 

- 7 - Н.д.Степанов П.С.(Округ N 236)

Статью 101 изложить в редакции: "Президент является главой исполнительной власти".

Відхилено

 

104.

 

- 8 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 101 викласти в редакції:

"Президент України є главою держави. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції і законів України. Президент України узгоджує діяльність виконавчих органів державної влади в Україні".

Враховано

 

105.

 

- 9 - Н.д.Радько В.І.(Округ N 351)

Статтю 101 виключити.

Відхилено

 

106.

 

- 10 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

Частину першу статті 101: після слова "держави" доповнити словами: "...та головою виконавчої влади".

Відхилено

 

107.

 

- 11 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частину другу викласти в редакції:

"Президент України виступає гарантом забезпечення прав і свобод громадян, додержання Конституції і законів України".

Частину третю статті 101 виключити.

Враховано частково

 

108.

 

- 12 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Статтю 101 в частині другій після слова: "Конституції" доповнити словами: "і законів України".

Відхилено

 

109.

 

- 13 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину другу статті 101 після слова "суспільстві" записати "гарантом прав і свобод людини".

Враховано

 

110.

 

- 14 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині другій статті 101 після слів "Конституція" записати слово "законів".

Відхилено

 

111.

 

- 15 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частині третій статті 101 після слів "Президент України" записати слова "у межах і формах, визначених Конституцією України".

Відхилено

 

112.

 

- 16 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині третій статті 101 виключити слова: "їх взаємодії".

Відхилено

 

113.

Стаття 102.

 

 

Стаття 103

114.

Президент України обирається громадянами строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Президентом України може бути обраний громадянин України, не молодший 35 років, який має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою.

Одна і та ж особа не може бути Президентом більше двох термінів підряд.

Президент України не може мати інший представницький мандат, займати посаду в органах державної влади і об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться не раніше ніж за 45 днів і не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статті 106 Конституції вибори Президента України проводяться протягом 90 днів.

Порядок проведення виборів Президента України визначається законом.

- 17 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 102 викласти в редакції:

" Стаття 107 (Стаття 102)

Президент України обирається громадянами України строком на п"ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Президентом України може бути обраний громадянин України, не молодший тридцяти п"яти років і не старший шестидесяти п"яти років, який має право голосу, проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років,володіє державною мовою.

Одна і та ж особа не може бути Президентом більше двох термінів.

Президент України не може мати інший представницький мандат, займати посаду в органах державної лади об"єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до кладу керівного органу або наглядової ради будь-якого підприємства.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п"ятого року повноважень резидента. У разі дострокового припинення повновжень Президента України, вибори Президента України проводяться протягом 90 днів .

Порядок проведення виборів Президента України встановляються законом".

 

Враховано частково

Президент України обирається громадянами строком на п'ять років на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг тридцятип'ятирічного віку, має право голосу і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років, володіє державною мовою.

Та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.

Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади та об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, яке має на меті одержання прибутку.

Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України, вибори Президента України проводяться в період 90 днів з часу припинення повноважень.

Порядок проведення виборів Президента України встановлюється законом.

115.

 

- 18 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину першу статті 102 викласти в редакції:

"Президент України обирається Верховною Радою України строком на п'ять років шляхом таємного голосування".

- 19 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині першій статті 102 слово "п'ять" замінити словом "чотири".

- 20 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

У частині першій статті 102 слово "п'ять" виключити, записавши замість нього слово "чотири".

- 21 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

У частині другій статті 102 після цифри "35" записати слова "і не старший 60".

- 22 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

Виклад другої частини статті 102 завершити після слів "має право голосу".

Відхилено

 

 

 

Відхилено

 

Відхилено

 

Відхилено

 

Відхилено

 

116.

Стаття 103.

 

 

Стаття 104

117.

Новообраний Президент України вступає на пост з моменту складення присяги на урочистому засіданні Національних Зборів у день закінчення повноважень попереднього Президента.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Президент України складає присягу такого змісту: "Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, дотримуватися Конституції і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі."

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

- 23 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 103 викласти в редакції:

" Стаття 108 /Стаття 103/

Новообраний Президент України вступає на пост з моменту складення присяги народу на спеціальному засіданні Верховної Ради не пізніше тридцяти днів після обрання.

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Президент складає присягу такого змісту :

"Я, /ім`я та прізвище/, волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов`язуюсь неухильно додержуватися Конституції і законів України, боронити суверенітет України, дбати про благо Вітчизни і добробут її народу, обстоювати права і свободи громадян, виконувати свої високі обов`язки в інтересах усіх співвітчизників, піднесення авторитету України у світі".

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п`ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів".

 

Враховано частково

Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше тридцяти днів після обрання з моменту складення присяги народу на урочистому засіданні Народної Ради України .

Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Президент України складає таку присягу:

"Я, (ім'я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі"

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

118.

 

- 24 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 103 викласти в редакції:

"Новообраний Президент України вступає на посаду з моменту прийняття присяги на засіданні Верховної Ради України, не пізніш як у п'ятнадцятиденний термін після офіційного оголошення результатів виборів.

Президент приносить присягу такого змісту: "Урочисто присягаю народу України вірно служити, суворо дотримуватися Конституції і законів України, поважати й охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати інтереси України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки."

Враховано частково

 

119.

 

- 25 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

Частину третю статті 103 в кінці першого речення після слова "вірність" доповнити словами "народу України".

Відхилено

 

120.

 

- 26 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Починаючи із статті 103 і скрізь, де в проекті йде мова про Національні Збори та їх палати, ці назви замінити на однопалатну Верховну Раду України.

Враховано частково

 

121.

 

- 27 - Верховний Суд України

У частині другій статті 103 слово "Конституційного" замінити словом "Верховного".

Відхилено

 

122.

 

- 28 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину другу статті 103 викласти в редакції:

"Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Верховної Ради України".

Відхилено

 

123.

 

- 29 - Верховний Суд України

Частину другу статті 105 викласти у такій редакції :

"Проведення Президента до присяги здійснює Голова Верховного Суду України"

Відхилено

 

124.

 

- 30 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У частині третій статті 103 замість слів: "добробут українського народу" записати "добробут народу України".

Відхилено

 

125.

 

- 31 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

Статтю 103 доповнити частиною в редакції:

"Якщо особа, обрана Президентом України, відмовляється скласти присягу або складає її із зміною тексту, вибори Президента України вважаються фальсифікованими з вини кандидата, про що на засіданні Національних Зборів оголошує Голова Верховного Суду України".

Відхилено

 

126.

Стаття 104.

 

 

Стаття 105

127.

Президент України користується правом недоторканності.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності згідно з законом.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно.

- 32 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 104 викласти в редакції:

" Стаття 109 /Стаття 104/

Звання Президента України охороняється законом.

Президент України користується правом недоторканості на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності згідно з законом".

Враховано частково

Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень.

За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо Президент не був усунутий з поста в результаті імпічменту.

128.

 

- 33 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Частини другу і третю статті 104 виключити.

- 34 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 104 викласти у редакції:

"Президент України користується правом недоторканності".

Відхилено

Враховано частково

 

129.

 

- 35 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

У статті 104 після слів "зберігається за ним довічно" записати "якщо Президент не був усунутий в результаті імпічменту".

Враховано

 

130.

Стаття 105.

 

 

Стаття 106

131.

Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Національних Зборів про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює загальне керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори і укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає за згодою Сенату і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції відповідно до статті 157 Конституції; проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає вибори до Палат Національних Зборів у строки, передбачені Конституцією;

8) розпускає Палату депутатів у випадках, передбачених статтею 90 Конституції;

9) призначає за згодою Палати депутатів Прем'єр-міністра України та звільняє його з посади;

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також глав державних адміністрацій та звільняє їх з посади;

11) призначає за згодою Сенату Генерального прокурора та звільняє його з посади;

12) призначає за згодою Сенату Голову Антимонопольного комітету та звільняє його з посади;

13) утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання цих органів;

14) скасовує акти Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та уряду Автономії Крим;

15) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України;

16) входить до Національних Зборів з поданням про оголошення війни та приймає рішення про використання Збройних Сил у разі збройної аґресії проти України;

17) у випадку загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях;

18) оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха;

19) призначає половину складу Конституційного Суду України;

20) утворює суди у визначеному законом порядку;

21) присвоює вищі військові звання, дипломатичні ранґи, інші спеціальні звання;

22) нагороджує державними нагородами, засновує президентські відзнаки і нагороджує ними;

23) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;

24) здійснює помилування;

25) створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті на утримання органів виконавчої влади;

26) здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією.

Президент України на основі і на виконання Конституції і законів України видає універсали, укази і розпорядження, які обов'язкові до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра, відповідального за його виконання.

- 36 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 105 викласти в редакції:

"Стаття 110 /Стаття 105/

Президент України :

1/ забезпечує державний суверенітет, національну безпеку і правонаступництво держави;

2/ звертається з посланнями до народу та з щорічними і позачерговими доповідями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3/ представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює загальне керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори і укладає міжнародні договори України та подає їх на ратифікацію Верховній Раді;

4/ приймає рішення про визнання іноземних держав;

5/ призначає і звільняє за узгодженням з Верховною Радою України глав дипломатичних представництв України в інших державах та при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6/ може призначати всеукраїнський референдум щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. В разі, коли виборці не підтримають цю пропозицію або коли референдум не відбудеться, Президент України йде у відставку;

7/ призначає за згодою Верховної Ради України Прем`єр-Міністра України, приймає рішення про відставку Прем`єр-Міністра та припиняє його повноваження;

8/ призначає за поданням Прем`єр-Міністра України і за згодою Верховної Ради України у випадках, передбачених пунктами 15 і 21 статті 88 Конституції членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

9/ призначає третину складу Конституційного суду України;

10/ скасовує акти Кабінету Міністрів України та Уряду Автономної Республіки Крим.

11/ вносить до Верховної Ради України подання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних, сільських Рад народних депутатів у разі порушення ними Конституції та законодавчих актів України;

12/ є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України; очолює Раду Національної безпеки і оборони України;

13/ входить до Верховної Ради з поданням про оголошення війни та приймає рішення про використання Збройних Сил у разі збройної агресії проти України;

14/ у випадку загрози нападу,небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та запровадження воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у відповідності до закону з негайним поданням цього рішення на затвердження Верховної Ради України;

15/ оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха, з негайним поданням цих рішень на затвердження Верховною Радою України;

16/ присвоює вищі військові звання і вищі дипломатичні ранги, інші вищі спеціальні звання і класні чини;

17/ нагороджує державними нагородами, засновує президентські відзнаки і нагороджує ними;

18/ приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;

19/ здійснює помилування;

20/ створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті на утримання апарату Президента;

21/ підписує прийняті Верховною Радою України законодавчі акти;

22/ накладає вето на схвалені Верховною Радою України законодавчі акти, повертає їх на повторний розгляд Верховної Ради;

23/ здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України".

 

 

 

 

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано

Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Народної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє державу у міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає і звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 157 Конституції України, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори Народної Ради України у строки, передбачені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Народної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) призначає за згодою Народної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє його повноваження та приймає рішення про відставку Прем'єр-міністра України;

10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах;

11) призначає на посаду та звільняє з посади Генерального прокурора України за згодою Народної Ради України;

12) призначає половину складу Ради Національного банку України;

13) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Народної Ради України Голову Антимонопольного комітету та Голову Фонду державного майна;

14) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

15) скасовує акти Кабінету Міністрів України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

16) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає і звільняє вище командування Збройних Сил України та інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

17) очолює Раду Національної безпеки і оборони України;

18) вносить до Народної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України;

19) у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях відповідно до закону;

20) оголошує в разі необхідності в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайний стан; оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами екологічного лиха з наступним затвердженням цих рішень Народною Радою України;

21) призначає третину складу Конституційного Суду України;

22) утворює суди у визначеному законом порядку;

23) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

24) нагороджує державними нагородами, встановлює президентські відзнаки і нагороджує ними;

25) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, надання притулку;

26) здійснює помилування;

27) створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цих органів;

28) здійснює інші повноваження, передбачені цією Конституцією;

29) підписує прийняті Верховною Радою України законодавчі акти;

30) має право вето на схвалені Народною Радою України законодавчі акти з наступним поверненням їх на повторний розгляд Народної Ради України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі і на виконання Конституції України і законів України видає, укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 цієї статті, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і Міністра, відповідального за акт та його виконання.

132.

 

- 37 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Після статті 105 доповнити розділ додатковою статею, виклавши її в редакції:

"Стаття 111/додаткова/

Президент України на основі і на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов`язковими до виконаня на теріторії України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3,4,5,6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 цієї статті, скріплюються підписами Прем`єр-Міністра України і Міністра, відповідального за його виконання".

При Президентові України утворюється очолювана ним Рада національної безпеки і оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони".

 

 

 

 

 

 

 

 

Враховано частково в цій та інших статтях

 

133.

 

- 38 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

У статті 105 положення щодо повноважень Президента і Уряду доопрацювати, виходячи із статусу Президента як глави держави.

- 39 - Н.д.Парасунько М.В.(Округ N 51)

У пунктах 5, 11 і 12 статті 105 після слів "за згодою" записати "Національних зборів (Верховної Ради)", вилучивши слово "Сенату", далі за текстом.

- 40 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

У статті 105 виключити частини другу і третю. У частині першій виключити пункти 2, 4-6, 10-14, 19, 20, а в пункті 3 - текст починаючи із слова "здійснює", у пункті 15 - "призначає", у пункті 22 - "засновує". У зв'язку з цим привести у відповідність останнє речення статті 110.

 

Враховано

Враховано

 

 

 

Відхилено

 

134.

 

- 41 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

У пункті 6 статті 105 виключити слова "проголошує всеукраїнський референдум".

пункт 9 викласти в редакції:

"подає пропозиції Верховній Раді України щодо затвердження або звільнення з посади Прем'єр-міністра України".

пункт 10 викласти в редакції:

"призначає після консультацій з Прем'єр-міністром України глав державних адміністрацій та звільняє їх з посади".

Першу частину пункту виключити.

- пункт 11 викласти в редакції:

"подає на затвердження Верховною Радою України кандидатуру Генерального прокурора, а також подання на звільнення його з посади".

- пункт 18 доповнити після слів "надзвичайний стан" таким положенням з наступним поданням цього рішення на затвердження Верховною Радою України, яка повинна розглянути це подання у триденний термін".

 

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135.

 

- 42 - Генеральна прокуратура України

Пункт 11 статті 105 викласти в редакції:

"Генерального прокурора призначає на посаду та звільняє з посади Сенат Національних Зборів за поданням Президента України".

- 43 - Верховний Суд України

У частині першій статті 105 виключити пункти 19 і 20.

- 44 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Пункти 5, 8, 9, 10, 11, 19 статті 105 викласти в редакції:

"5) призначає за згодою постійної комісії Національних Зборів України у міжнародних справах і звільняє глав дипломатичних представництв України..." і далі за текстом.

" 8) розпускає Національні Збори України у випадках, передбачених статтею 68;

9) пропонує Національним Зборам України кандидатуру Прем'єр-міністра України;

10) звільняє, приймає відставку та призначає виконуючих обов'язки Прем'єр-Міністра України або окремих членів Уряду, відправляє у відставку повний склад Кабінету Міністрів України;

11) пропонує Національним Зборам України кандидатури на посади голів та членів Верховного Суду України і Вищого Арбітражного Суду України, Генерального прокурора України; Голови Національного банку України, Голови Антимонопольного Комітету України, вносить до Національних Зборів України подання про відставку перелічених посадових осіб".

"19) призначає 7 членів Конституційного Суду України". Пункти 7, 12 цієї статті виключити. У пункті 13 цієї статті після слова "діючи" записати слова "у відповідності із законами України та". 21 Частину другу цієї статті викласти в редакції: "Президент України на основі і на виконання Конституції і законів України видає укази, обов'язкові до виконання на території України, і розпорядження, обов'язкові до виконання виконавчих органів державної влади в Україні. Укази та розпорядження Президента України не можуть стосуватися питань, визначених статтею 92 Конституції України".

 

Відхилено

 

Відхилено

Враховано частково

 

136.

 

- 45 - Н.д.Капустян В.М.(Округ N 327)

Пункт 19 статті 105 виключити.

Відхилено

 

 

137.

 

- 46 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У пункті 1 статті 105 після слова "держави" записати слова "у формах, визначених Конституцією України".

Віхилено

 

138.

 

- 47 - Н.д.М'ясковський М.М.(Округ N 310)

Статті 105-110 викласти у редакції, поданій народним депутатом України М.Карнаухом.

Відхилено

 

139.

 

- 48 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Окремі пункти статті 105 викласти у редакції: Пункті 1: "Виступає гарантом державної незалежності, національної безпеки і правонаступництва держави";

Пункт 2: "Звертається з посланнями до народу і подає на озгляд Верховної Ради України щорічні і поточні доповіді про внутрішнє і зовнішнє становище України";

Пункти 4, 6, 7, 8 - знімаються як такі, що належать до компетенції Верховної Ради України і Кабінету Міністрів (Ради Міністрів);

Пункт 5 - залишається без змін;

Пункт 9 пропонується в такій редакції: "подає на затвердження Верховної Ради України кандидатуру прем'єр-міністра (Голови Ради Міністрів України);

Пункти 10, 11, 12, 13, 14 - див пункти 4, 6, 7, 8;

Пункти 15 викласти в такій редакції:

"є Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил України; призначає і звільняє за згодою відповідної комісії Верховної Ради України вище командування Збройних Сил України";

Пункти 17 - привести у відповідність із статтею 87 пункт 10 про необхідність затвердження протягом двох днів з моменту звернення вищеозначених указів Верховною Радою України; Пункт 18 - див. примітки до пункту 17; Пункт 19 викласти в такій редакції: "Пропонує Верховній Раді України одну третину складу Конституційного Суду України разом з однією третиною від Верховної Ради і однією третиною від судових органів";

Пункт 20 - знято;

Пункт 22 викласти в такій редакції: "Нагороджує державними нагородами"; Пункт 25 викласти в такій редакції: "Створює для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на утримання апарату Президента";

Пункт 26, другий абзац - в редакції Комісії, крім слова "універсали".

Пункти статті 105, які не згадуються в листі, залишаються в редакції Комісії.

Відхилено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140.

 

- 49 - Н.д.Симоненко І.П.(Округ N 440)

У шостому пункті статті 105 після слів "щодо змін Конституції" закінчити та поставити крапку з комою.

У десятому пункті після слів "виконавчої влади" закінчити та поставити крапку з комою.

Пункт дев'ятий доповнити після слів "Прем'єр-міністра України" словами "віце-прем'єрів та міністрів закордонних справ, внутрішніх справ, оборони, юстиції та Голову Служби безпеки України".

Дев'ятнадцятий та двадцятий пункти виключити.

Враховано частково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141.

 

- 50 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Пункт 17 статті 105 викласти в редакції:

"17) у випадках загрози нападу приймає", далі за текстом.

 

Відхилено

 

142.

 

- 51 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Після статті 105 включити нову статтю у редакції:

"Президент має право призначити всеукраїнський референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Якщо за наслідками референдуму народ України висловить довір'я Верховній Раді, чи референдум не відбудеться через неявку учасників референдуму, остання більшістю голосів від її конституційного складу у двотижневий термін після офіційного оголошення наслідків референдуму може прийняти рішення про відставку Президента України".

 

Відхилено

 

143.

 

- 52 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Пункт 19 статті 105 викласти в редакції: "Призначає суддів Конституційного Суду України".

У частині другій статті 105 виключити слова "універсали" і "розпорядження".

Враховано частково

 

144.

 

 

 

Стаття 107

145.

 

 

 

Рада Національної безпеки і оборони України є координаційним органом при Президентові України з питань національної безпеки і оборони.

Рада Національної безпеки і оборони України здійснює координацію і контроль діяльності органів виконавчої влади в галузі національної безпеки і оборони.

Головою Ради Національної безпеки і оборони України є Президент України.

Персональний склад Ради Національної безпеки і оборони України формує Президент України. Він призначає Державного Секретаря Ради Національної безпеки і оборони.

До складу Ради Національної безпеки і оборони за посадою входить Прем'єр-міністр України, Голова служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр оборони України, Міністр закордонних справ України.

У засіданнях Ради Національної безпеки і оборони може брати участь Голова Народної Ради України.

Рішення Ради Національної безпеки і оборони України вводяться в дію Актами Президента України.

Компетенція та функції Ради Національної безпеки і оборони визначаються законом.

146.

Стаття 106.

 

 

Стаття 108

147.

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента.

Повноваження Президента України припиняються достроково у випадках:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення у порядку імпічменту;

4) смерті.

- 53 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 106 викласти в редакції:

"Стаття 112 /Стаття 106/

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообранного Президента.

Повноваження Президента припиняються достроково у випадках :

1/ відставки;

2/ неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров`я ;

3/ за рішенням всеукраїнського референдуму, який може бути проведений за рішенням Верховної Ради України або за ініціативою не менше трьох мільйонів громадян;

4/ усунення у порядку особливої процедури /імпічменту/;

5/ смерті".

 

 

 

 

 

Враховано частково

Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.

148.

 

- 54 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити статтю 106 окремими пунктами в такій редакції:

"3) на підставі рішення всеукраїнського референдуму";

"5) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України".

У зв'язку з цим привести у відповідність нумерацію пунктів частини другої.

Відхилено

 

149.

 

- 55 - Верховний Суд України

Частину другу статті 106 доповнити пунктом 5: "порушення присяги"

У пункті третьому частини другої слова "імпічмент" замінити українським налогом

Враховано частково

 

150.

Стаття 107.

 

 

Стаття 109

151.

Відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на спільному засіданні Палат Національних Зборів.

- 56 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 107 викласти в редакції:

"Стаття 113 /Стаття 107/

Відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні Верховної Ради України".

 

 

Співпадає з редакцією тимчасової спеціальної комісії

Відставка Президента України набуває юридичної сили з моменту, коли заява про відставку буде проголошена ним особисто на засіданні Народної Ради України.

152.

Стаття 108.

 

 

Стаття 110

153.

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на спільному засіданні Палат Національних Зборів і підтверджена більшістю голосів від складу кожної із Палат, визначеного Конституцією, за письмовим поданням Верховного Суду України на підставі звернення Палати депутатів і медичного висновку.

- 57 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 108 викласти в редакції:

"Стаття 114 /Стаття 108/

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров`я має бути встановлена на засіданні Верховноі Ради Украіни і підтверджена більшістю голосів від складу, визначеного Конституцією, за письмовим заключенням Верховного Суду України на підставі звернення Верховноі Ради України і медичного висновку".

 

 

 

Враховано частково

Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Народної Ради України і підтверджена більшістю голосів від її конституційного складу за письмовим поданням Верховного Суду України на підставі звернення Народної Ради України і медичного висновку.

154.

 

- 58 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Виключити з тексту статті 108 слова "за письмовим поданням Верховного Суду України" і "звернення Палати депутатів ".

Відхилено

 

155.

 

- 59 - Верховний Суд України

У статті 108 виключити слова: "За письмовим поданням Верховного Суду України"

Відхилено

 

156.

Стаття 109.

 

 

Стаття 111

157.

Президент України може бути усунутий з поста Національними Зборами у порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку вчинення ним державної зради або іншого тяжкого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту ініціюється не менш ніж однією третиною складу Палати депутатів, встановленого у Конституції.

Для проведення розслідування Палата депутатів утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Палати депутатів, яка, за наявності підстав, більшістю від її складу, визначеного Конституцією, приймає рішення про обвинувачення Президента України і передає справу на розгляд Сенату.

Сенат розглядає справу щодо обвинувачення Президента України і приймає рішення про винесення питання про усунення Президента України з поста на розгляд Національних Зборів або припиняє справу.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Національними Зборами не менше ніж двома третинами від складу кожної з Палат, визначеного Конституцією, після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та одержання висновку Верховного Суду України про те, що обвинувачення, які висуваються, містять ознаки тяжкого злочину.

Особа, усунута з поста Президента України, несе відповідальність за скоєний злочин у загальному порядку.

- 60 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 109 викласти в редакції:

"Стаття 115 /Стаття 109 /

Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою у порядку особливої процедури /імпічменту/ у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста у порядку їмпічменту ініціюється не менш ніж однією третиною складу Верховної Ради., встановленого у Конституції.

Для проведення розслідування Верховна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію.

Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

При наявності підстав Верховна Рада України більшістю від конституційного складу приймає рішення про обвинувачення Президента України, а при невстановленні підстав - припиняє справу.

При підтвердженні факту державної зради або вчинення Президентом іншого злочину Верховна Рада України приймає рішення про усунення Президента України з поста.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою не менше ніж двома третинами від складу Верховної Ради, визначеного Конституцією, після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та одержання висновку Верховного Суду України про те, що звинувачення, які висуваються, містять ознаки державної зради або іншого злочину".

 

 

 

Враховано частково

Президент України може бути усунений з поста Народною Радою України в порядку особливої процедури (імпічменту) у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Народної Ради України.

Для проведення розслідування Народна Рада України утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Народної Ради України.

За наявності підстав, більшістю у дві третини від конституційного складу Народна Рада України приймає рішення про обвинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Народною Радою України не менше ніж трьома четвертими від конституційного складу Народної Ради України після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що звинувачення, які висуваються, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

158.

 

- 61 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 109 викласти в редакції:

"Президент України може бути усунутий з посади Верховною Радою у порядку імпічменту у випадку порушення ним Конституції або скоєння злочину.

Питання про усунення Президента з посади у порядку імпічменту порушується за ініціативою не менш ніж однією третиною складу депутатів України, встановленого у Конституції.

Рішення про усунення Президента з посади в порядку імпічменту ухвалюється двома третинами голосів народних депутатів України від складу, встановленого Конституцією.

Президент України може оскаржити рішення Верховної Ради України про усунення його з посади в місячний строк до Конституційного Суду України.

Рішення Конституційного суду є остаточним."

 

Враховано частково

 

159.

 

- 62 - Н.д.Чемерис В.В.(Округ N 265)

Статтю 109 викласти в редакції: "Президент України може бути усунутий з поста Національними Зборами України у порядку імпічменту у випадку вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту ініціюється не менш ніж третиною конституційного складу Національних Зборів України або Контрольною палатою.

Для проведення розслідування Національні Збори України створюють спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на спеціальному засіданні Національних Зборів України, які за наявності підстав приймають таємним голосуванням рішення про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту.

Рішення про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту приймається Національними Зборами України не менше ніж двома третинами їх конституційного складу після одержання висновку Конституційного Суду України про дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент".

Враховано частково

 

160.

 

- 63 - Н.д.Hосов В.В.(Округ N 319)

У частину першу статті 109 після слова "злочину" записати слова: "або порушення ним присяги"

Відхилено

 

161.

 

- 64 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 109 викласти в редакції:

"Президент може бути усунутий з посади Верховною Радою України у порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку порушення Конституції або скоєння злочину.

Питання про усунення Президента з посади у порядку імпічменту порушується за ініціативою не менше третини депутатів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту ухвалюється не менш ніж двома третинами голосів депутатів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради, України.

Рішення Верховної Ради про усунення Президента з посади в порядку імпічменту може бути оскаржене Президентом України в місячний строк до Конституційного Суду України, рішення якого є остаточним.

Особа, усунута з поста Президента України, несе відповідальність за скоєний злочин у загальному порядку".

Враховано частково

 

162.

 

- 65 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Статтю 109 викласти у редакції:

"Президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою у порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку вчинення ним злочину або грубого порушення Конституції.

Питання про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту порушується за ініціативою не менше третини депутатів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

Рішення про усунення Президента України з посади в порядку імпічменту узагальнюється не менш ніж двома третинами голосів депутатів від встановленого Конституцією складу Верховної Ради України.

Рішення Верховної Ради про усунення Президента з посади в порядку імпічменту може бути оскаржено Президентом України в місячний строк до Конституційного Суду України, рішення якого є остаточним".

Враховано частково

 

163.

 

- 66 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

Стаття 109. З абзацу 1 вилучити слова "державної зради або іншого", оскільки державна зрада є тяжким злочином у відповідності з чинним законодавством.

Абзац 4 викласти у редакції: "Сенат розглядає справу щодо обвинувачення Президента України і приймає рішення половиною плюс один голос про винесення...", далі за текстом.

Враховано частково

 

164.

 

- 67 - Н.д.Мармазов Є.В.(Округ N 234)

Статтю 110 викласти у редакції:

"У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статті 107, 108, 109 виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на Голову Верховної Ради України. (Вибори нового Президента мають відбутися не пізніше 90 днів від дня відкриття вакансії)".

Відхилено

 

165.

 

- 68 - Н.д.Болдирєв Ю.О.(Округ N 112)

До статей 83, 86, 89, 108, 109.

У всіх статтях змінити норму кількості голосів, розраховуючи її не від конституційної кількості депутатів або сенаторів, а від їх наявної кількості, чиї повноваження (мандати) підтверджені у відповіності з законом. Загальні зауваження до розділу.

Відхилено

 

166.

 

- 69 - Н.д.Верхогляд В.К.(Округ N 409)

Розділ V залишити в редакції, запропонованій О.О.Морозом в додатку 3, стор. 357-359 проекту Конституції від Комісії.

Відхилено

 

167.

 

- 70 - Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Кузнєцов П.С.(Округ N 127)

Розділ V з проекту Конституції виключити.

Відхилено

 

168.

 

- 71 - Н.д.Моцпан А.Ф.(Округ N 146)

Статтю 109 викласти в редакції:

"Президент України може бути усунутий з поста Верховною Радою у порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку порушення Конституції та законів України, вчинення ним злочину.

Питання про усунення Президента України з поста у порядку імпічменту ініціюється не менш ніж однією третиною складу Верховної Ради, встановленого у Конституції або за поданням Генерального прокурора.

Для проведення розслідування Верховна Рада утворює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Висновки і пропозиції слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради, яка, за наявності підстав, більшістю від її складу, визначеного Конституцією, приймає рішення про обвинувачення Президента України і передає справу на розгляд Конституційного Суду.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою не менш ніж двома третинами від фактичної кількості народних депутатів України після перевірки справи Конституційним Судом і отримання його висновку про додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент.

Особа, усунута з поста Президента України, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Враховано частково

 

169.

 

- 72 - Н.д.Пустовойтовський В.С.(Округ N 384)

Частину третю статті 109 після слів "приймає рішення" доповнити словами "про усунення Президента України шляхом таємного голосування".

Частину четверту цієї статті виключити.

Частину п'яту доповнити словами "справи про імпічмент".

 

Відхилено

 

170.

 

- 73 - Верховний Суд України

У частині 5 статті 109 слово "Конституційним" замінити словом "Верховним" і слова "одержання висновку Верховного Суду України" виключити.

У цій же частині слово "висновку" замінити словом "висновків".

Відхилено

 

171.

 

- 74 - Н.д.Брит В.П.(Округ N 194)

Частину першу статті 109 викласти в редакції:

"Президент України може бутьи усунутий з поста Верховною Радою у порядку особливої процедури (імпічменту) у випадку порушення ним Конституції України або вчинення злочину". Замінити скрізь "Національі збори", "Палата депутатів" на "Верховна Рада України".

Враховано частково

 

172.

 

У частині третій статті 109 в останньому реченні записати: "приймає рішення про обвинувачення Президента України і передає справу на розгляд Конституційного Суду".

 

 

173.

 

Частину четверту викласти в редакції:

"За висновками Конституційного Суду Верховна Рада приймає рішення про винесеня питання про усунення Президента України з поста на розгляд сесії або припиняє справу".

 

 

174.

 

Частину п'яту - статті 109 викласти в редакції:

"Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою не менше, ніж двома третинами від складу Верховної Ради, визначаного Конституцією".

Іншу частину абзацу вилучити.

 

 

175.

 

- 75 - Верховний Суд України

У частині першій статті 109 слово "тяжко " вилучити "імпічмент" замінити українським аналогом.

Враховано частково

 

176.

 

- 76 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

У частині першій статті п'ятій 109 слово "тяжкого" виключити

Враховано

 

177.

Стаття 110.

 

 

Стаття 112

178.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 106, 107, 108, 109 Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України під час виконання обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13 статті 105 Конституції.

- 77 - Н.д.Гармаш Л.І.(Округ N 375)

Н.д.Гмиря С.П.(Округ N 240)

Н.д.Долженко Г.П.(Округ N 450)

Н.д Дроботов А.І.(Округ N 33)

Н.д.Кочерга В.Г.(Округ N 122)

Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 110 викласти в редакції:

"Стаття 116 /Стаття 110/

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статтей 109/106/, 110/107/, 111/108/, 112/109/ Конституції виконання обов`язків Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України під час виконання обов`язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 9, 13 статті 107 Конституції".

 

 

 

Враховано частково

У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 Конституції України виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України. Прем'єр-міністр України під час виконання обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 26 статті 106 Конституції України.

179.

 

- 78 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Статтю 110 викласти в редакції:

"Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам. У разі дострокового припинення ним своїх повноважень, усунення його з посади відповідно до статей... і ... Конституції або смерті виконання обов'язків Президента на період до обрання і вступу на посаду нового Президента покладається на Голову Верховної Ради України".

 

Відхилено

 

180.

 

- 79 - Верховний Суд України

Статтю 110 необхідно доопрацювати. Посилання в ній на статті 106, 107, 108 і 109 є зайвим. Необхідно вказати, хто буде виконувати функції, передбачені пунктами 2, 6, 8, 10, 12 і 13 статті 105 у випадку дострокового припинення повноважень Президента і виконання його обов'язків Прем'єр-Міністром.

Відхилено

 

181.

 

- 80 - Н.д.Ратушний М.Я.(Округ N 361)

До статті 110: внести зміни, що передбачають введення посади віце-президента.

Відхилено

 

182.

 

- 81 - Н.д.Семенюк В.П.(Округ N 159)

Розділ п'ятий доповнити окремою статею такого змісту

"Адміністрація Президента - це є суто президентська частина, яка є такою, що дає йому поради, забезпечує аналітичними матеріалами з різних питань суспільного життя, але не втручається у діяльність органів виконавчої влади.

Відхилено

 

183.

 

- 82 - Н.д.Пшенична О.М.(Округ N 40)

Доповнити розділ окремою статтею, передбачивши в ній статус Адміністрації Президента, виходячи з того, що ця структура не повинна втручатися в роботу виконавчої влади.

Відхилено

 

184.

 

- 83 - Н.д.Пейгалайнен А.В.(Округ N 143)

Доповнити розділ окремими статтями в такій редакції:

"Стаття. Президент має право призначити всеукраїнський референдум про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Якщо народ України проголосує за дострокове припинення повноважень Верховної Ради, Президент України у двотижневий термін може розпустити Верховну Раду з призначенням нових виборів народних депутатів України.

Якщо народ України проголосує проти дострокового припинення повноважень Верховної Ради, Верховна Рада в двотижневий термін більшістю голосів від її конституційного складу приймає рішення про усунення з посади Президента України".

"Стаття. Президент України може бути усунутий з посади на підставі рішення всеукраїнського референдуму. Рішення про призначення всеукраїнського референдуму про усунення з посади Президента України на вимогу не менше ніж трьох мільйонів виборців приймає Верховна Рада України більшістю голосів від її конституційного складу.

Рішення про призначення всеукраїнського референдуму про усунення з посади Президента України на вимогу більшості народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради приймає Верховна Рада України двома третинами голосів від її конституційного складу.

Якщо народ України проголосує за усунення з посади Президента України, Верховна Рада України більшістю голосів від конституційного складу приймає рішення в двотижневий термін про усунення з посади Президента України з одночасним призначенням нових виборів Президента України.

Якщо народ України проголосує проти усунення з посади Президента України, а референдум проводився з ініціативи Верховної Ради України, Президент України в двотижневий термін може розпустити Верховну Раду з одночасним призначенням нових виборів народних депутатів України".

Відхилено