Проект
                          (14.05.2002)
                    Народний депутат України
                    О.Мороз

              Редакція, прийнята у першому читанні

             Закон України

      "Про правову охорону селекційних досягнень
             у тваринництві"

   Цей Закон визначає правовий режим авторства на селекційне
досягнення у тваринництві, майнові, а також пов'язані з ними
особисті немайнові відносини, що виникли у зв'язку із його
створенням, правовою охороною та використанням.

              РОЗДІЛ I
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Терміни та їх визначення

   У цьому Законі наведені нижче терміни використовуються у
такому значенні:

   Автор селекційного досягнення - людина, творчою працею якої
створено, виявлено і внесено відмінні  ознаки  селекційного
досягнення;

   Використання селекційного досягнення - будь-яка дія щодо
селекційного  досягнення,  яка  потребує  дозволу  власника
селекційного досягнення згідно з цим Законом;

   Власник селекційного досягнення особа, якій делеговане за
письмовим договором автором селекційного досягнення право на
одержання патенту на селекційне досягнення і яка за результатами
випробування одержала цей патент;

   Держінспекція - Державна племінна інспекція при Міністерстві
аграрної політики України;

   Заявник - особа, яка подала заявку на селекційне досягнення;

   Контракт -  письмова  угода  між  автором  (авторами)
селекційного досягнення і  юридичною  або  фізичною  особою
(роботодавцем), яка визначає юридичні і соціально-економічні
відносини між ними;

   Національний реєстр  селекційних  досягнень  України  у
тваринництві (Реєстр) - реєстр, до якого занесено селекційні
досягнення, права на які охороняються.

   Племінна тварина -  тварина,  що  використовується  для
відтворення селекційного досягнення;

   Племінний матеріал - племінна тварина, її гамети або зиготи
(ембріони);

   Правовласності на селекційне досягнення - врегульвані цим
Законом права володіння, користування і розпорядження селекційним
досягненням та майновими правами щодо нього;

   Роботодавець - особа, яка доручила автору  селекційного
досягнення виконання робіт по його створенню за контрактом;

   Селекційне досягнення - група племінних тварин (породи,
плани, донори цінних ознак, породні групи, типи, кроси, лінії),
створена в результаті цілеспрямованої творчої діяльності людини,
яка має нові, властиві тількі їй ідентифікаційні характеристики,
які відрізняють її від аналогічних форм того ж виду тварин,
генеалогічну і селекційну структуру, господарську і племінну
цінність, що підтримується добором, а також певною специфічністю
у  морфологічних,  фізіологічних  і  господарсько-корисних
властивостях,  які  вона  стійко  передає  нащадкам  і які
підтримуються племінною роботою;

   Товарна тварина - тварина, що використовується з метою
одержання корисної для людини продукції.

   Спеціальні та специфічні терміни, які використовуються у
цьому законі визначає Закон України "Про племінне тваринництво".

   Стаття 2. Законодавство України про права на селекційні
        досягнення

   Складовими законодавства України у галузі про правва на
селекційні досягнення у тваринництві є Конституція України, цей
Закон, Закони України "Про племінне тваринництво", "Про тваринний
світ" та інші національні нормативно-правові акти, які регулюють
суспільні  відносини  щодо  селекційних  досягнень, а також
відповідні чинні міжнародні та міжурядові договори, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

   Стаття 3. Сфера застосування цього Закону

   Дія цього Закону поширюється на відносини, які виникають у
процесі набуття та здійснення прав на селекційні досягнення у
тваринництві.

   За розбіжності  норм  цього Закону чи передбачених ним
нормативно-правових актів з нормами міжнародного договору, згода
на  обов'язковість  якого  надана  Верховною Радою України,
застосовуються норми міжнародного договору.

   Стаття 4. Рівність у правах та обов'язках

   Громадяни і юридичні особи України та інших держав, а також
особи без громадянства рівні у своїх правах та обов'язках,
визначених цим Законом. Кореспондування Держінспекції з ними щодо
визначених цим Законом прав та обов'язків проводиться за адресою
в Україні.

              РОЗДІЛ II
        ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ

   Стаття 5. Суб'єкти забезпечення виконання Закону

   Суб'єктами виконання цього Закону у межах своїх повноважень
є органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
особи,  уповноважені авторами та іншими суб'єктами прав на
селекційні досягнення у тваринництві.

   Стаття 6. Спеціально уповноважений орган у сфері прав на
        селекційні досягнення у тваринництві

   1. Спеціально  уповноваженим  органом  у сфері прав на
селекційні досягнення у тваринництві  є  Державна  племінна
інспекція.

   Діяльність Держінспекції  як урядового органу державного
управління здійснюється через Міністерствj аграрної політики
України.

   У відповідності з цим Законом Дножінспекція здійснює єдину
політику в галузі правового захисту селекційних досягнень у
тваринництві та формування племінних тваринних ресурсів.

   На виконання цих завдань Держінспекція:
   приймає до  розгляду заявки на селекційні досягнення у
тваринництві,  організовує  їх  науково-технічну  експертизу,
визначає ії методику;
   здійснює державну реєстрацію прав на селекційні досягнення у
тваринництві, забезпечує офіційну публікацію інформації про них;
   видає патенти та свідоцтва про авторство на селекційні
досягнення у тваринництві та інші документи, передбачені цим
Законом;
   організовує перевірку збереженості селекційних досягнень;
   обмежує з мотивів суспільної необхідності та згідно з цим
Законом здійснення прав на селекційні досягнення;
   розробляє та затверджує нормативно-правові акти в межах ії
повноважень, визначених цим Законом, забезпечує їх додержання;
   представляє інтереси України та взаємодіє з міжнародними та
національними службами з прав на селекційні  досягнення  у
тваринництві, укладає міждержавні договори міжвідомчого характеру
з об'єднання зусиль для експертної оцінки селекційних досягнень
та перевірки збереження їх характеристик;
   здійснює інші функції, передбачені цим Законом та положенням
про Держінспекцію, яке затверджується у встановленому порядку.

   2. Нормативно-правові акти, видані Держінспекцією в межах ії
повноважень, є обов'язковими до виконання на всій території
України.

   3. Діяльність Держінспекції здійснюється на безприбутковій
основі. Джерелами фінансування Держінспекції є кошти державного
бюджету, кошти, одержані за рахунок мита за виконання юридичне
значимих операцій щодо заявки на селекційні досягнення, виплат за
послуги та матеріали, що нею надаються.

   Стаття 7. Особи, уповноважені авторами та іншими суб'єктами
        прав на селекційні досягнення у тваринництві

   Автори та інші суб'єкти прав на селекційні досягнення можуть
уповноважувати третіх осіб, в тому числі професійні та громадські
об'єднання, управляти їх правами на селекційне досягнення.

   Такі особи діють відповідно до чинного законодавства на
основі і в межах повноважень, добровільно переданих їм авторами
та іншими суб'єктами прав на сорти. На їх діяльність  не
поширюються   обмеження,   передбачені   антимонопольним
законодавством.

              РОЗДІЛ III
     УМОВИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДОСЯГНЕННЯ
        ТА ПОРЯДОК НАБУТТЯ ПРАВ НА НЬОГО

   Стаття 8. Умови правової охорони селекційного досягнення

   Селекційне досягнення відповідає умовам правової охорони,
якщо воно відповідає критеріям охороноспроможності, має назву
згідно з нормами цього Закону та відноситься до зоологічних родів
і видів, перелік яких встановлює Держінспекція з урахуванням
міжнародних зобов'язань та державних інтересів України.

   Критеріями охороноспроможності селекційного досягнення є:

   а) новизна.
   Селекційне досягнення вважається новим, якщо воно суттєво
відрізняється від відомих прототипів, перевищує їх за основними
ідентифікаційними ознаками або є новим генетичним матеріалом і
якщо на момент подання заявки на видачу патенту племінний
матеріал  цього селекційного досягнення не продавався і не
передавався іншим шляхом іншим особам автором  селекційного
досягнення, його правонаступниками або за їх погодженням іншими
особами для використання у комерційних цілях:
   на території України - раніш ніж за рік до цієї дати;
   на території іншої держави - раніш ніж за чотири роки до
вказаної дати.
   Загальновідомість селекційного  досягнення  визначає його
використання, наявність інформації  в  офіційних  каталогах,
довідковому фонді, тотожньому описі в одній з публікацій або
заявці.

   б) відмінність.
   Селекційне досягнення вважається відмінним, якщо воно явно
відрізняється від будь-якого іншого загальновідомого на момент
подання заявки селекційного досягнення і несе у собі генетично
зумовлену специфічність, яка визначає цю відмінність.
   Ідентифікаційні характеристики,  що  дають  можливість
визначити відмінні особливості селекційного досягнення, повинні
піддаватись відтворенню і точному опису.

   в) однорідність.
   Тварини селекційного  досягнення є однорідними, якщо за
своїми ідентифікаційними характеристиками з урахуванням окремих
відхилень  вони  не  виходять за межі генетичне зумовлених
закономірностей.

   г) консолідованість.
   Селекційне досягнення вважається консолідованим, якщо його
головні ідентифікаційні характеристики залишаються незмінними в
кожному наступному поколінні.

   д) господарська корисність.
   Селекційне досягнення вважається господарсько корисним, якщо
його головні ідентифікаційні характеристики перевищують існуючі
досягнення і мають якісну своєрідну відмінність по одній або
декількох значимих селекційних характеристиках і біологічних
властивостях.

   Селекційні досягнення, які на момент включення відповідних
родів і видів у перелік досягнень, що охороняються, зареєстровані
і  допущені  до  використання  Держінспекцією  або  її
правопопередником, можуть бути визнані охороноспроможними без
пред'явлення вимог підпункту "а" цієї статті. Дата пріорітету
встановлюється  за  датою  надходження заявки на допуск до
використання у Держінспекцію, а термін дії патенту на селекційне
досягнення скорочується на час, який минув з моменту допуску до
використання. До таких селекційних досягнень не застосовується
тимчасовий правовий захист.

   Стаття 9. Назва селекційного досягнення

   Селекційне досягнення повинно мати назву, яку запропонував
заявник і затвердила Держінспекція.

   Назва селекційного досягнення повинна чітко ідентифікувати
селекційне досягнення, бути лаконічною, відмінною від існуючих
назв селекційних досягнень того ж або близького зоологічного
виду. Вона не повинна складатися тільки з одних цифр, вводити в
оману стосовно властивостей, походження, значимості селекційного
досягнення, особи селекціонера, суперечити суспільним інтересам,
принципам гуманності та моралі.

   Якщо подається заявка на  одержання  правового  захисту
селекційного досягнення у декількох країнах, то його назва
повинна бути однаковою.

   Якщо запропонована заявником назва селекційного досягнення
не відповідає переліченим нормам, протягом двох місяців на вимогу
Держінспекції він повинен запропонувати нову назву.

   Будь-яка особа під час використання селекційного досягнення,
яке одержало правовий захист, повинна застосовувати ту назву, яку
зареєстровано у Держреєстрі.

   За наявністю поважних причин назву селекційного досягнення
можна змінити, але до прийняття рішення про видачу патенту.

   Стаття 10. Порядок набуття прав на селекційне досягнення

   1. Права на селекційне досягнення набуваються в Україні
через подання до Держінспекції заявки на селекційне досягнення,
здійснення її державної науково-технічної експертизи та наступну
державну реєстрацію.

   2. Законодавство України не перешкоджає набуванню прав на
селекційне досягнення за її межами.

   3. Право на подання заявки, інші майнові права і обов'язки
щодо  селекційного  досягнення  переходять  у   порядку
правонаступництва, в тому числі спадкування.

   Ці права можуть бути передані повністю або частково за
договором, який повинен додержувати права і законні інтереси
інших осіб та укладатись тільки у письмовій формі. Недодержання
письмової форми договору тягне за собою його недійсність.

   Стаття 11. Право на подання заявки

   1. Будь-яка особа, творчою працею якої виведено, створено
або  виявлено  селекційне  досягнення  має право подати до
Держінспекції заявку на нього. Заявку можуть подавати декілька
заявників,  якщо  вони  разом вивели, створили або виявили
селекційне досягнення або є правонаступниками автора.

   Право на подання заявки на селекційне досягнення належить
особі,  яку автори визнали заявником за взаємною угодою і
делегували їй це право.

   Якщо селекційне досягнення створене автором (авторами) під
час виконання роботи за контрактом або дорученням роботодавця, що
зобов'язує створювати селекційне досягнення, право на подання
заявки з метою набуття права власності належить спільно автору та
роботодавцю.

   Якщо роботодавець протягом чотирьох  місяців  від  дати
письмового повідомлення автора про створене селекційне досягнення
з його описом і розкриттям основних характеристик не подав до
Держінспекції заявки на це селекційне досягнення або порушив
істотні умови договору про передачу права на подання заявки
роботодавцю, це право та пов'язані з ним майнові права переходять
до автора.

   Обов'язковою умовою договору про передачу права на подання
заявки  від  автора  селекційного  досягнення роботодавцю є
визначення і здійснення компенсаційних виплат за втілену у його
створення інтелектуальну працю, розмір яких залежить від предмету
ліцензії, обсягу наданих прав, виробництва  відтворювального
матеріалу, економічної цінності селекційного досягнення та іншої
вигоди від використання селекційного досягнення. Цим договором
також визначають інші соціально-економічні і правові відносини
між суб'єктами договору, термін виплат

   Співробітники всіх підрозділів Держінспекції, які визначають
охороноспроможність  селекційного досягнення, протягом всього
терміну роботи у цьому органі не мають права подавати заявок на
селекційні  досягнення за матеріалами, які надходили їм на
розгляд.

   Спори, що виникають під час виконання дій, передбачених цією
статтею розв'язуються у судовому порядку.

   Стаття 12. Вимоги до заявки на селекційне досягнення

   Заявка на селекційне досягнення може подаватися особою, якій
надано це право, або через довірену особу.

   Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне
місцезнаходження за межами України, у відносинах з Держінспекцією
реалізують свої права через представників, що проживають чи мають
постійне місцезнаходження в Україні та зареєстровані відповідними
державними структурами.

   Заявник, який не є автором сорту надає  документ,  що
засвідчує його право на подання заявки.

   Заявка складається українською мовою та містить:
   заяву про реєстрацію селекційного досягнення та набуття прав
авторства і власності на нього;
   відомості про заявника (ів) та автора (ів);
   анкету (опис) селекційного досягнення;
   запропоновану назву селекційного досягнення;
   характеристики господарської   цінності   селекційного
досягнення;
   документ, що  підтверджує сплату встановленого мита або
наявність пільг щодо його сплати.
   документ, що  підтверджує  виведення  або  створення
селекційного досягнення автором (ми);
   документ, що підтверджує право заявника на подачу заявки.

   Вимоги до цих документів визначаються Держінспекцією.

   Заявка повинна відноситись до кожного окремого селекційного
досягнення.

   Стаття 1З. Право на пріоритет селекційного досягнення

   1. Пріоритет селекційного досягнення визначається за датою
надходження до Держінспекції заявки, оформленої у відповідності з
вимогами статті 12 цього Закону.

   2. Пріоритет на вимогу заявника може бути встановлено за
датою подання першої заявки у державі, з якою Україна має
міжурядову угоду про охорону прав на нові селекційні досягнення,
якщо заявка на одержання патенту України надійшла протягом 12
місяців від зазначеної дати.

   У заявці, яка подається до Держінспекції, заявник повинен
вказати дату пріоритету першої заявки. Протягом 6 місяців з
моменту надходження заявки до Держінспекції заявник повинен
надати копію першої заявки, засвідченої компетентним органом
відповідної держави, та її переклад українською мовою. За умови
виконання цих вимог заявник не надає додаткову документацію і
необхідний для випробовування матеріал протягом трьох років з
дати подання першої заявки.

   3. Якщо  в  процесі експертизи встановлено, що тотожні
селекційні досягнення мають однакову  дату  надходження  до
Держінспекції, пріоритет встановлюється за більш ранньою датою
відправлення, а у разі співпадання і цих дат, патент видається за
заявкою, яка раніше зареєстрована Держінспекцією, якщо заявники
не досягнуть іншої домовленності.

   Стаття 14. Конфіденційність заявки

   Заявка та  матеріали  її   експертизи   зберігаються
Держінспекцією в таємниці і без дозволу заявника селекційного
досягнення про них не надається ніяка інформація, якщо в цьому
немає необхідності згідно з цим Законом або за інших обставин, що
визначаються Держінспекцією.

   Держінспекція несе  відповідальність   за   збереження
конфденційності  наданої  йому  інформації щодо селекційного
досягнення.

              РОЗДІЛ IV
            ЕКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК

   Стаття 15. Попередня  експертиза  заявок на селекційне
         досягнення

   Попередню експертизу  заявок  на  селекційне  досягнення
проводять протягом місяця з дати надходження до Держінспекції.
Під час попередньої експертизи встановлюється дата пріоритету,
здійснюється  перевірка  матеріалів  заявки на відповідність
вимогам.

   Держінспекція має право вимагати відсутні або уточнюючі
матеріали, які заявник повинен надати у встановлений термін.

   До одержання рішення про реєстрацію селекційного досягнення
заявник має право відкликати заявку.

   Під час проведення попередньої експертизи заявник за власною
ініциативою має право вносити до матеріалів заявки доповнення,
виправлення, уточнення, які  не  змінюють  суті  заявленого
селекційного досягнення. Додаткові матеріали, що змінюють суть
заявленого селекційного досягнення не приймаються до уваги під
час  розгляду заявки і можуть бути оформлені заявником як
самостійна заявка.

   Якщо у  встановлений  термін  заявник  не  надасть  до
Держінспекції  матеріали,  які вона вимагає для продовження
експертизи, заявка до  розгляду  не  приймається,  про  що
повідомляють заявника.

   У разі незгоди з рішенням попередньої експертизи заявник
протягом трьох місяців має право направити позов про його
скасування у суд.

   У разі позитивного рішення попередньої експертизи заявника
повідомляють про подальший її розгляд та про  встановлений
пріоритет селекційного досягнення.

   Відомості про прийняті заявки публікуються в офіційному
бюлетені.  Склад  матеріалів,  що  публікуються,  визначає
Держінспекція.

   Матеріали заявки,  прийняті  до розгляду Держінспекцією,
заявнику не повертаються.

   Стаття 16. Експертиза селекційного досягнення щодо новизни

   Будь-яка зацікавлена особа протягом шести місяців з моменту
публікації  відомостей  про заявку має право звернутися до
Держінспекції з претензією щодо новизни заявленого селекційного
досягнення.

   Про надходження  обгрунтованої  претензії  Держінспекція
повідомляє заявника з викладенням суті претензії. У разі незгоди
з претензією заявник повинен протягом трьох місяців з дати
одержання повідомлення надати мотивовані заперечення претензій до
Держінспекції.

   За матеріалами, які має Держінспекція, вона приймає рішення
і повідомляє зацікавлену особу про нього.

   Якщо селекційне досягнення не відповідає умовам новизни,
приймається  рішення про відмову у видачі патенту, про що
повідомляють заявника.

   У разі незгоди з рішенням Держінспекції заявник має право
протягом трьох місяців звернутись з позовом у суд.

   Стаття 17. Апробація селекційного досягнення на господарську
        корисність,   відмінність,    однорідність,
        консолідованість

   Апробація селекційного досягнення на відповідність вимогам
господарської  корисності,  відмінності,  консолідованості,
однорідності,  здійснюються за методиками та у термін, які
встановлює Держінспекція.

   Заявник повинен надати для апробації Держінспекції достатню
кількість племінного матеріалу згідно з вимогами, встановленими
Держінспекцією, та за адресою і у термін, які нею вказані.

   Держінспекція має  право  використовувати   результати
досліджень,  проведених  компетентними  національними  та
закордонними органами, з якими укладено відповідні угоди, а також
дані, які представлені заявником.

   Під час проведення апробації заявник має право особисто або
через довірену особу приймати участь в розгляді питань, що
виникають.

   У разі  досягнення відповідності селекційного досягнення
критеріям охороноспроможності та назві, передбаченій статтею 6
цього Закону, Держінспекція приймає рішення про видачу патенту та
складає опис селекційного досягнення.

              РОЗДІЛ IV
       ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СЕЛЕКЦІЙНОГО ДОСЯГНЕННЯ

   Стаття 18. Реєстрація селекційного досягнення

   У разі  відповідності  заявки  вимогам цього Закону та
встановлених на його основі правил Держінспекція приймає рішення
про занесення до Реєстру селекційного досягнення.

   До Реєстру заносять такі дані про селекційне досягнення:
   рід та вид тварини;
   назва;
   дата пріоритету та реєстрації селекційного досягнення;
   реєстраційний номер;
   ім'я патентовласника та його адресу;
   прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) селекційного
досягнення та його (їх) адресу;
   відомості про передачу прав на патент іншій особі;
   відомості про виключні, відкриті, примусові ліцензії;
   дата припинення чинності патенту з визначенням причин.

   Стаття 19. Патент

   Право на  селекційне  досягнення охороняється Законом і
засвідчується патентом на селекційне досягнення у тваринництві.

   Патент засвідчує  виключне  право  патентовласника  на
селекційне досягнення.

   Патент видається заявнику. Якщо у заявці на видачу патенту
вказано декілька заявників, патент видається заявнику, якого у
заявці вказано першим а використовується заявниками разом за
взаємною угодою.

   Обсяг правової охорони, яка надається патентом, визначається
сукупністю суттєвих ознак, зафіксованих в описі селекційного
досягнення.

   Термін дії патенту на селекційне досягнення складає ЗО років
з моменту його реєстрації у Реєстрі.

   Форму патенту визначає Держінспекція.

   Стаття 20. Права автора селекційного досягнення

   Автору (ам)  селекційного  досягнення  належить  право
авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється
безстроково.

   Це право за рішенням Держінспекції та на вимогу заявника або
авторів засвідчується свідоцтвом про авторство.

   Автором селекційного досягнення може бути будь-яка фізична
особа, творчою працею якої виведено, створено або виявлено
селекційне досягнення. Якщо цю роботу виконано колективом авторів
спільною  творчею  працею,  то  дольова участь у створенні
селекційного досягнення та права на нього визначаються взаємною
письмовою угодою між ними.

   Особам, які  надали  лише  технічну,  організаційну  чи
матеріальну допомогу або сприяли оформленню матеріалів  для
одержання правового захисту селекційного досягнення, але не
внесли особистого творчого вкладу у його створення, не належить
право авторства. Спори авторство вирішуються через суд.

   Автор (автори) селекційного досягнення має (мають) право на
відшкодування витрат за використання виведеного, створеного чи
виявленого селекційного досягнення протягом терміну дії патенту,
розмір, порядок та термін виплат яких обумовлюються угодою між
ним та між ними і особою, якій вони делегували право на одержання
патенту.

   Щорічні виплати за використання селекційного  досягнення
автору  (авторам) здійснюються не пізніше шести місяців по
закінченню кожного року, у якому використовувалось селекційне
досягнення.

   У разі   несвоєчасного   виконання  договірних  умов
патентовласник сплачує автору компенсацію за спричинені моральні
і матеріальні збитки, розмір і термін виплати якої обумовлюються
додатковою угодою або встановлюються через суд.

   Стаття 21. Право власника селекційного досягнення

   Патент надає власнику селекційного досягнення право  на
заборону  створювати, використовувати і продавати селекційне
досягнення без дозволу (ліцензії), за винятком випадків, коли
таке використання не визнається, згідно з цим Законом, порушенням
прав власника селекційного досягнення.

   Виключне право власника селекційного досягнення визначається
тим,  що будь-яка особа повинна одержати від нього дозвіл
(ліцензію) на здійснення з племінним матеріалом селекційного
досягнення, яке має правовий захист таких дій:
   виробництво та відтворення;
   пропозиції до продажу;
   продаж та інші види збуту;
   вивіз за межі України;
   ввіз на територію України;
   зберігання із зазначеною вище метою.

   Право власника селекційного досягнення поширюється також на
племінний матеріал, товарних тварин, які були відтворені від
племінних тварин, уведених у господарський обіг без одержання
дозволу від власника селекційного досягнення.

   Необхідно також одержувати дозвіл від власника селекційного
досягнення на здійснення вищеперелічсних у цій статті дій з
племінним матеріалом, який:
   а) істотно спадкує ознаки породи, що охороняється, якщо ця
порода не є селекційним досягненням, що істотно спадкує ознаки
інших селекційних досягнень;
   б) не має явних відмінностей від породи, що охороняється.

   Селекційним досягненням, що істотно спадкує ознаки вихідного
селекційного матеріалу, що охороняється, визнається досягнення,
яке при явній відмінності від вихідного:
   спадкує найбільш  істотні  ідентифікаційні характеристики
вихідного  селекційного  досягнення,  що  охороняється,  або
селекційного матеріалу, що спадкує його істотні характеристики,
зберігаючи при цьому визначні характеристики  генотипу  або
комбінації генотипів вихідного селекційного досягнення;
   відповідає генотипу або комбінації  генотипів  вихідного
селекційного досягнення, за виключенням відхилень, пов'язаних із
застосуванням таких методів, як індивідуальний добір з вихідної
породи, беккрос, генна інженерія.

   Особа (ліцензіат), зацікавлена у використанні селекційного
досягнення, повинна укласти з власником патенту (ліцензіаром) на
нього ліцензійну угоду, що визначає розмір обов'язкових платежів
за використання прав  на  селекційне  досягнення  та  інші
соціально-економічні і правові відносини між ними.

   Стаття 22. Дії, які не визнаються порушенням прав власника
        селекційного досягнення

   Право власника селекційного досягнення не поширюється на
правовідносини,  пов'язані  з  використанням  запатентованого
селекційного досягнення:
   з некомерційною метою;
   з експериментальною метою;
   при використанні як похідний матеріал при створенні нових
селекційних досягнень;
   будь-які дії з племінним матеріалом та товарними тваринами,
що введені у господарський обіг з дозволу власника селекційного
досягнення або за погодженням з ним, за виключенням наступного
розмноження селекційного досягнення та вивозу  тварин,  які
дозволяють його відтворити, до країн, де цей рід та вид не мають
правового захисту.

   Стаття 23. Тимчасова охорона селекційного досягнення

   З моменту надходження заявки до Держінспекції до моменту
видачі патенту заявнику надається тимчасовий правовий захист
селекційного досягнення.

   Після одержання патенту власник селекційного досягнення має
право на відшкодування за дії, передбачені статтею 1З цього
Закону, що здійснені без погодження з власником селекційного
досягнення будь-якою особою.

   Під час тимчасового захисту селекційного досягнення заявнику
дозволено передавати або продавати племінний матеріал тільки з
науковою метою або у разі переуступки права на селекційне
досягнення чи створення запасу племінного матеріалу.

   Якщо заявником або за погодженням з ним іншою  особою
порушені вказані вимоги, тимчасовий правовий захист селекційного
досягнення не настає.

   Стаття 24. Ліцензійний договір

   Виключне або  невиключне  право  на  використання  або
випробування селекційного досягнення патентовласник (ліцензіар)
передає іншій особі (ліцензіату) за ліцензійним договором у
порядку розрахунків та обмежень, обумовлених цим договором.

   У разі  передачі  виключного  права  на  використання
селекційного досягнення за ліцензіаром зберігається право на його
використання у частині, яка не передається ліцензіату.

   При передачі невиключних прав ліцензіар зберігає за собою
усі права, які не підпадають під обмеження, визначені договором,
що витікають з патенту, в тому числі і на надання ліцензій третім
особам з недопущенням недобросовісної конкуренції.

   Першочергове право на одержання дозволу  (ліцензії)  на
використання  селекційного досягнення має особа, яка надала
матеріальну і технічну допомогу для його створення.

   Ліцензійна угода складається у письмовій формі.

   Для захисту прав ліцензіара і ліцензіата від порушення
третіми особами договір про надання виключних прав підлягає
реєстрації у Держінспекції.

   Умови договору, які обмежують права ліцензіата, але не
зумовлені правами, що надані патентом, або не є необхідними для
збереження його чинності, не дійсні.

   Стаття 25. Права ліцензіата

   Ліцензіат має право використовувати селекційне досягнення на
території  України  протягом терміну дії патенту на умовах
укладеного ліцензійного договору.

   Ліцензіат не має права уступати ліцензію третім особам,
надавати субліцензі] та поширювати обсяг наданих прав без дозволу
ліцензіара, якщо це не передбачено договором між ними.

   У разі порушення прав патентовласника  третіми  особами
ліцензіат має право справляти позов у чинному порядку.

   Стаття 26. Відповідальність за порушення прав власника
        та автора селекційного досягнення

   Будь-яка особа, що використовує селекційне досягнення з
порушенням вимог, передбачених цим Законом, вважається винною в
порушенні прав власника селекційного досягнення.

   За вимогою  власника  селекційного  досягнення   або
Держінспекції порушення повинно бути припинене з відшкодуванням
власнику  селекційного  досягнення  особою,  яка  припустила
порушення, завданих збитків.

   Вимоги до порушника патенту можуть бути висунуті також
власником ліцензії на використання селекційного досягнення, якщо
інше не передбачене ліцензійним договором.

   Будь-яка особа вважається винною у порушенні інших прав
власника або автора селекційного досягнення, якщо вона:
   а) присвоює племінному матеріалу, який виробляє та (або)
продає,  назву,  що  не  відповідає  зареєстрованій  назві
запатентованого селекційного досягнення;
   б) присвоює племінному матеріалу, який виробляє та (або)
продає, але він не належить до запатентованого селекційного
досягнення, назву, що співпадає  з  назвою  запатентованого
селекційного досягнення чи настільки до неї подібна, що їх можна
сплутати;
   в) заносить  до  Держреєстру  або  звітних  документів
невірогідні записи або сприяє їх занесенню;
   г) підроблює або виготовляє підробні документи для виконання
положень цього Закону чи дає вказівки на таку підробку або
виготовлення;
   д) надає документи, які вміщують невірогідні відомості про
запатентоване селекційне досягнення;
   є) реалізує племінний матеріал без сертифіката.

   Особи, які здійснюють дії, передбачені підпунктами а-є цієї
статті,   несуть   відповідальність,  встановлену  чинним
законодавством України.

              РОЗДІЛ V
     ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
           СЕЛЕКЦІЙНОГО ДОСЯГНЕННЯ

   Стаття 27. Стимулювання державою створення та використання
        селекційних досягнень

   Держава стимулює    створення    та    використання
високопродуктивних селекційних досягнень, надає  авторам  та
господарським суб'єктам, що створюють племінні ресурси, пільгові
умови оподаткування та кредитування, інші пільги згідно норм
чинного законодавства України.

   Селекційні роботи,  пов'язані  з виведенням господарське
цінних тварин, мають пріоритетне значення і виконуються за
державним  замовленням за рахунок коштів державного бюджету
України.

   Прибутки та  валютний  виторг,  що  одержані  власником
селекційного  досягнення  та  ліцензіатами  від використання
селекційного досягнення, не підлягають оподаткуванню протягом
п'яти  років  після  допущення  селекційного  досягнення до
використання, тобто на період освоєння предмету ліцензійного
договору.

   Прибутки від використання селекційного досягнення, одержані
організацією,  що  фінансується  державою,  залишаються  у
розпоряджені цієї організації.

   Стаття 28. Збереження ознак селекційного досягнення

   Власник селекційного досягнення зобов'язаний підтримувати
його таким чином, щоб зберігались характеристики і властивості,
що вказані в описі на це досягнення, складеному на момент його
реєстрації у Реєстрі.

   Власник селекційного досягнення зобов'язаний за  запитом
Держінспекції  надавати  племінний  матеріал для контрольних
випробувань  та  не  чинити  перешкод  інспектуванню  щодо
відповідності характеристик селекційного досягнення первинним.

   Стаття 29. Використання селекційних досягнень

   Племінний матеріал селекційного досягнення використовується
у певномe регіоні України згідно з вимогами Закону "Про племінне
тваринництво".

   На племінний   матеріал  запатентованого  селекційного
досягнення сертифікат видається тільки у разі його одержання на
законних підставах за наявності у особи, що використовує це
досягнення договору з власником селекційного досягнення.

   Стаття ЗО. Відкрита ліцензія

   Держінспекція за бажанням власника селекційного досягнення
друкує в офіційному бюлетені заяву про можливість використання
селекційного досягнення будь-якою особою за  умови  виплати
обумовлених у заяві платеж і з моменту повідомлення про це
власника селекційного досягнення.

   Держінспекція заносить до реєстру відомості про надання
відкритої ліцензі та розмір платежів.

   Розмір мита за підтримання чинності патенту зменшується на
50% з 1 січі року, який настає за роком опублікування заяви про
надання відкритої ліценз

   За заявою власника селекційного досягнення та при згоді всіх
власників відкритої ліцензії Держінспекція може припинити дію
відкритої ліцензії.

   Стаття 31. Примусова ліцензія

   Будь-яка особа має право направити до Держінспекції заяву
про видачу ї примусової ліцензії на селекційне досягнення, яка
може бути надана за умовк що:
   а) заява про видачу примусової ліцензії надійшла після
закінчення трьох років з моменту видачі патенту;
   б) власник селекційного досягнення не надає права виробляти
чи реалізувати племінний матеріал або не готовий надати таке
право;
   в) відсутні поважні причини, що створюють перепони наданню
права на використання селекційного досягнення;
   г) особа, яка клопоче про надання примусової ліцензії,
довела, що у фінансовому та інших  відносинах  вона  може
компетентне та ефективно її використовувати;
   д) сплачене обумовлене мито за видачу примусової ліцензії.

   Примусова ліцензія надає ліцензіату право здійснювати дії,
передбачені статтею 21 цього Закону. За власником селекційного
досягнення зберігаються всі права, які передбачені патентом на
селекційне досягнення.

   Платежі, які власник примусової ліцензії повинен сплатити
власнику селекційного досягнення, встановлює Держінспекція.

   На вимогу Держінспекції власник селекційного  досягнення
повинен за плату та на прийнятних для нього умовах надати
власнику примусової ліцензії племінний матеріал у достатній для
використання примусової ліцензії кількості.

   Термін дії примусової ліцензії встановлюється Держінспекцією
до чотирьох років. Цей термін може бути продовжений, якщо
інспекційна перевірка підтвердить, що умови надання примусової
ліцензії продовжують існувати.

   Держінспекція припиняє дію примусової ліцензії, якщо її
власник порушує умови, на яких йому її видано.

   Рішення про надання та припинення дії примусової ліцензії
можна оскаржити через суд.

   У рішенні суд має право змінити умови надання примусової
ліцензії, встановленні Держінспекцією.

   Стаття 32. Визнання патенту недійсним

   Будь-яка особа має право звернутись до Держінспекції із
заявою про визнання патенту недійсним.

   Держінспекція надсилає копію заяви власнику селекційного
досягнення, який протягом трьох місяців повинен надати мотивовану
відповідь.

   Держінспекція повинна прийняти рішення з цього  питання
протягом шести місяців з моменту одержання заяви, якщо для цього
не потрібні додаткові випробування.

   Держінспекція визнає патент недійсним, якщо встановлено, що:
   а) його  видано  на  підставі  даних про однорідність,
консолідованість  та  господарську  корисність  селекційного
досягнення, що спростовані господарським використанням;
   б) на момент видачі патенту селекційне  досягнення  не
відповідало критеріям новизни або відмінності;
   в) особа, яку названо в патенті власником селекційного
досягнення, не мала законних підстав для одержання патенту.

   Стаття 33. Припинення дії патенту

   Держінспекція припиняє дію патенту, якщо:
   а) селекційне досягнення більше  не  відповідає  умовам
однорідності та консолідованості;
   б) власник селекційного досягнення не надав за запитом
Держінспекції протягом 12 місяців племінний матеріал, документи
та інформацію, необхідні для перевірки збереження селекційного
досягнення, або чинив перепони інспекції селекційного досягнення
з цією метою;
   в) власник селекційного досягнення не сплатив встановленного
мита за підтримку чинності патенту у встановлений термін;
   г) вилучається назва селекційного досягнення, а власник
селекційного досягнення не запропонував іншої без  поважних
причин;
   д) власник селекційного досягнення надіслав до Держінспекції
заяву про припинення дії патенту.

   Стаття 34. Публікація інформації

   Держінспекція видає  офіційний  бюлетень,  який  вміщує
відомості:
   а) про  заявки  на  видачу  патенту,  які надійшли до
Держінспекції, з викладенням  дати  пріоритету  селекційного
досягнення,  імені  (назви)  заявника,  назви  селекційного
досягнення, прізвища та ініціалів автора, якщо останній не
відмовився бути згаданим таким;
   б) про рішшення, які приймаються за матеріалами заявки;
   в) про зміни в назві селекційного досягнення;
   г) про визнання патентів недійсними або про припинення їх
дії;
   д) інші відомості стосовно охорони селекційного досягнення.

   Після публікації відомостей про заявки на видачу патенту, що
надійшли до Держінспекції, та про рішення, що прийняті за
матеріалами заявок, будь-яка особа має право ознайомитись з цими
матеріалами.

   Стаття 35. Патентне мито

   За здійснення юридичне значимих дій, пов'язаних з розглядом
заявки на видачу патенту  та  наданням  правового  захисту
селекційному досягненню, справляється державне мито. Перелік дій,
за здійснення яких справляється мито, розміри та термін його
сплати,  а також підстави для звільнення від його сплати,
зменшення його розміру та повернення мита визначає Уряд України.

   Стаття 36. Розв'язання спорів, пов'язаних із застосуванням
        цього Закону

   Будь-які дії Держінспекції, пов'язані:
   з розглядом матеріалів заявки на видачу патенту;
   з визнанням патенту недійсним;
   з припиненням дії патенту;
   з видачею примусової ліцензії можуть бути оскаржені через
суд у встановленому чинним законодавством України порядку.

   Будь - які спори, що виникли внаслідок порушення прав
власника або автора селекційного досягненя вирішуються через суд
відповідно до вимог чинного законодавства України.

  Стаття 37. Відповідальність за порушення прав власника
        селекційного досягнення

   Будь-яка особа, яка, виконала дії, що потребують згідно
цього Закону дозволу власника селекційного досягнення або особи,
якій  він  передав права з угодою, або не виконала умови
ліцензійного договору, несе відповідальність відповідно до норм
чинного законодавства і може бути притягнута до суду.

   Будь-яка особа, якій власник селекційного досягнення передав
інформацію,  яка  відноситься  до  цього  досягнення,  несе
адмінистративну або кримінальну відповідальність, передбачену
законодавством України, за несанкціоноване власником селекційного
досягнення розповсюдження або перекручення інформації, що може
нанести шкоду його можливим комерційним інтересам.