Проект
                          (14.05.2002)

                      Кабінет Міністрів України

                      Редакція, прийнята
                      у першому читанні
             Закон України

      Про внесення змін до деяких законів України
         щодо запровадження ліцензування
       певних видів господарської діяльності
        у племінній справі в тваринництві

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   І. Внести зміни до таких законів України:

   1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000
р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16,
ст. 76, N 22, ст. 105) доповнити пунктом 62 такого змісту:
   "62) виробництво,  зберігання  і  реалізація  племінних
(генетичних)  ресурсів,  проведення  генетичної  експертизи
походження та аномалій тварин,  сертифікаційних  випробувань
племінних  (генетичних)  ресурсів, ведення офіційного обліку
продуктивності та здійснення офіційної класифікації (оцінки) за
типом".

   2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві"
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37):

   1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи"
замінити  словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності";

   2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій
редакції:
   "провадити певні види господарської діяльності у племінній
справі в тваринництві відповідно до законодавства";

   3) у статті 9:

   частину першу викласти у такій редакції:
   "Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві
підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства";

   частину другу виключити;

   4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на
виконання цих робіт" виключити;

   5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;

   6) у частині першій статті 19:

   в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами
"фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";

   в абзаці четвертому слова "фізичним особам" замінити словами
"фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності".

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
   внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законів України у відповідність із цим Законом;
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.