Проект
                           (14.05.2002)

                        Редакція, прийнята
                        у першому читанні
             Закон України

         Про внесення змін та доповнень
       до деяких законодавчих актів України
        в зв'язку з ратифікацією Україною
      Конвенції про доступ до інформації, участь
     громадськості у прийнятті рішень та доступ до
      правосуддя з питань, що стосується довкілля

   Стаття 6. Державні екологічні програми

   З метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності
України по  організації  і координації заходів щодо охорони
навколишнього природного середовища, забезпечення  екологічної
безпеки, раціонального  використання  і відтворення природних
ресурсів на перспективу розробляються і приймаються державні
республіканські, міждержавні,  регіональні,  місцеві  та інші
територіальні програми.
   Порядок розробки державних екологічних програм визначається
Кабінетом Міністрів України.

   Центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також
органи місцевого самоврядування під час розробки екологічних
програм залучають громадськість до їх підготовки

   Стаття 9. Екологічні права громадян України

   Кожний громадянин України має право на:

   а) ...;

   б) участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів
нормативно-правових  актів,  матеріалів  щодо  розміщення,
будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть  негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення
пропозицій до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, юридичним особам, причетним до прийняття рішень з
цих питань";

   в) - д) ...;

   е) вільний доступ до інформації про стан навколишнього
природного середовища, а також отримання, використання, поширення
та зберігання такої  інформації  у  порядку,  встановленому
законодавством;

   є) участь у публічних слуханнях або відкритих засіданнях з
питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне
середовище на стадіях розміщення, проектування, будівництва і
реконструкції  об'єктів;  участь  у  проведенні  громадської
екологічної експертизи.

   ж) ...;

   з) подання до суду позовів про відшкодування матеріальної та
моральної шкоди, завданої його здоров'ю та майну  внаслідок
негативного впливу на навколишнє природне середовище в результаті
діяльності органів  державної  влади  чи  органів  місцевого
самоврядування, підприємств,  установ, організацій чи окремих
громадян;

   і) оскарження в  судовому  порядку  рішення,  дії  або
бездіяльність юридичних осіб, органів державної влади та органів
місцевого самоврядування або їхніх посадових осіб, що порушують
екологічні права громадян;

   Стаття 10. Гарантії екологічних прав громадян

   Екологічні права громадян забезпечуються:

   а) - е) ...;

   є) створенням та функціонуванням мережі загальнодержавної
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.

   Стаття 15. Повноваження місцевих Рад у галузі  охорони
навколишнього природного середовища

   Місцеві Ради несуть відповідальність за стан навколишнього
природного середовища на своїй території і в  межах  своєї
компетенції:

   а) - ж) ...;

   з) забезпечують   інформування  населення  про  стан
навколишнього природного середовища, функціонування місцевих та
регіональних екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних
систем;

   Стаття 20. Кометенція спеціально  уповноважених  органів
державного управління в галузі охорони навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів

   До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його
органів на місцях належать:

   а) - б) ...;

   в) організація  моніторингу  навколишнього  природного
середовища, створення і забезпечення роботи загальнодержавної
екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної  системи,
забезпечення доступу до екологічної інформації;

   г) - й) ...

   к) встановлення  порядку  надання  інформації  про стан
навколишнього природного середовища;

   л) встановлення порядку організації та проведення публічних
слухань або відкритих засідань з питань впливу запланованої
діяльності на навколишнє природне середовище.

   Стаття 21. Повноваження громадських об'єднань у  галузі
охорони навколишнього природного середовища

   Громадські природоохоронні об'єднання мають право:

   а) брати участь у розробці планів, програм, пов'язаних з
охороною навколишнього природного середовища,  розробляти  і
пропагувати свої екологічні програми;

   б) г) ...;

   д) вільного доступу до екологічної інформації;

   е) - є) ...;

   ж) оскаржувати в установленому законом порядку рішення про
відмову в наданні екологічної інформації, неправомірне відхилення
запиту або його неповне задоволення;

   з)

   ... и)   брати   участь   у   підготовці  проектів
нормативно-правових актів з екологічних питань;

   Стаття 25. Екологічне інформаційне забезпечення

   Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади
з питань екології та природних ресурсів, його територіальні
органи, інші спеціально уповноважені на те органи виконавчої
влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи
та організації, діяльність яких може негативно вплинути або
впливає на стан навколишнього природного середовища, життя і
здоров'я  людей,  зобов'язані  забезпечувати  вільний доступ
населення до інформації про стан  навколишнього  природного
середовища.

   Екологічне інформування забезпечується шляхом:

   а) підготовки спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України
і подання на розгляд Верховної Ради України щорічної Національної
доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні а
після її розгляду Верховною Радою України - опублікування окремим
виданням і розміщення в системі Інтернет;

   б) організації  підготовки  Верховною  Радою  Автономної
Республіки Крим, обласними радами, Київською та Севастопольською
міськими  радами  щорічних доповідей про стан навколишнього
середовища відповідно Автономної Республіки  Крим,  областей
України, міст Києва та Севастополя з їх оприлюдненням через
засоби масової інформації;

   в) систематичного  інформування  населення  через засоби
масової інформації про стан навколишнього природного середовища,
динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи
іншої деградації навколишнього природного середовища і характер
впливу

   г) негайного  інформування  про  надзвичайні  екологічні
ситуації у строки, визначені  Законом  України  "Про  зони
надзвичайної екологічної ситуації";

   д) передачі інформації, отриманої в результаті проведення
моніторингу довкілля, каналами інформаційних зв'язків органам,
уповноваженим приймати рішення на основі отриманої інформації;

   е) забезпеченням вільного доступу до екологічної інформації,
що міститься у списках, реєстрах, архівах та інших базах даних,
які не становлять державної таємниці".

   Стаття 25-1. Інформація про стан навколишнього природного
середовища (екологічна інформація)

   Інформація про стан навколишнього природного  середовища
(екологічна інформація) - це будь-які документовані відомості у
письмовій, аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній
формі про події, явища, матеріали, факти, процеси та окремих
осіб, причетних до сфери використання, відтворення та збереження
природних ресурсів, природних об'єктів чи природних комплексів,
охорони навколишнього природного середовища  від  шкідливого
хімічного,  фізичного  чи  біологічного впливу, забезпечення
екологічної безпеки, а саме - про:

   стан навколишнього природного середовища чи його складових -
землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного та тваринного
світу та рівні їх забруднення;

   біологічне різноманіття  і  його  компоненти,  включаючи
генетично видозмінені організми та їх взаємодію із складовими
навколишнього природного середовища;

   джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію,
фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання,
радіацію тощо), які впливають або можуть вплинути на стан
навколишнього природного середовища та здоров'я людей;

   загрозу виникнення  і  причини  надзвичайних екологічних
ситуацій техногенного та  природного  характеру,  результати
ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на
зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я
людей;

   екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі
адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про
охорону навколишнього природного середовища;

   фінансові витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних
заходів за рахунок фондів охорони навколишнього  природного
середовища,  інших  джерел фінансування, економічний аналіз,
проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються
довкілля.

   Така інформація не підлягає засекречуванню.

   Основними джерелами цих видів інформації є дані моніторингу
довкілля, кадастрів природних ресурсів, реєстри, автоматизовані
бази даних, архіви, а також довідки, що видаються уповноваженими
на  те  органами  державної  влади,  органами  місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, окремими службовими
особами та автоматизованими інформаційними системами.      Закон України "Про екологічну експертизу"

   Стаття 35. Заява про екологічні наслідки діяльності

   Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити
відомості про:

   а) запропоновану діяльність, її мету і шляхи провадження;

   б) суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан
навколишнього природного середовища з урахуванням можливості
виникнення надзвичайних ситуацій;

   в) кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного
ризику запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують
впровадження діяльності відповідно до екологічних стандартів і
нормативів;

   г) інформування громадськості щодо передбаченої діяльності,
її мету і шляхи провадження.

   Стаття 46. Оскарження  рішень,  прийнятих  на  підставі
висновків державної екологічної експертизи

   Рішення, прийняті  відповідними  органами  на  підставі
висновків державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені
заінтересованими юридичними та фізичними особами до відповідних
вищих органів протягом місяця від дня їх прийняття, а в разі
незгоди з цих органів - в судовому порядку відповідно до
законодавства України.   Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

   Стаття 33. Повноваження у сфері  регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища

   1. До  відання  виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад належать:

   а) ...;

   б) делеговані повноваження:

   1) - 10) ...;

   11) створення та  забезпечення  функціонування  місцевих
екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.

   Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад
відповідним державним адміністраціям

   1. Районні, обласні ради делегують відповідним місцевим
державним адміністраціям такі повноваження:

   1) - 17) ...;

   18) створення та забезпечення функціонування регіональних
екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем.   Кодекс України про адміністративні правопорушення

   Стаття 91-4. Відмова в наданні екологічної  інформації,
навмисне її приховування або фальсифікація

   Відмова в  наданні  своєчасної,  повної  та достовірної
екологічної  інформації,  навмисне  її  приховування  або
фальсифікація, неправомірне відхилення інформаційного запиту -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб органів,
відповідальних  за екологічне інформаційне забезпечення - в
розмірі від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян

   Стаття 242-1. Органи спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
України

   Органи спеціально  уповноваженого  центрального  органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України
розглядають  справи  про  адміністративні  правопорушення,
передбачені статтями 47 - 50, 52 - 55, 57 - 74, 76 - 77-1,
статтею   78  (крім  порушень  санітарно-гігієнічних  і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1 - 79-1
та статтями 80 - 83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 85, 85-1,
86-1 - 88-2, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90, статтею
90-1   (крім   порушень    санітарно-гігієнічних    і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91 - 91-4,
статтею  95  (крім  порушень  санітарно-гігієнічних   і
санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 153, 163 і
188-5.

   Від імені органів спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів
України розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право:

   1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями
47 - 50, 52 - 55, 57 - 74, 76 - 77-1, статтею 78 (крім порушень
санітарно-гігієнічних  і  санітарно-протиепідемічних правил і
норм), статтями 78-1 - 79-1 та статтями 80 - 83 (крім порушень
санітарно-гігієнічних  і  санітарно-протиепідемічних правил і
норм), статтями 85, 85-1, 86-1 - 88-2, статтею 89 (щодо диких
тварин),  статтею  90,  статтею  90-1  (крім  порушень
санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних  правил  і
норм), статтями 91 - 91-4, (далі за текстом).
   (Кодекс доповнено статтею 242-1 згідно із Законом N 3176-12
від 04.05.93; із змінами, внесеними згідно із Законами N 8/95-ВР
від 19.01.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 55/97-ВР від 07.02.97, N
352-XIV (352-14) від 23.12.98, N 1288-XIV (1288-14) від 14.12.99)