Проект
                          (14.05.2002)
                  Народний депутат України
                  Сінченко С.Г.

                  Редакція, прийнята за основу

             ЗАКОН УКРАЇНИ

        Про контррозвідувальну діяльність

   Стаття 1. Поняття контррозвідувальної діяльності

   Контррозвідувальна діяльність є спеціальним видом державної
діяльності,  спрямованої  на забезпечення державної безпеки,
протидію потенційним зовнішнім та внутрішнім загрозам безпеці
України,  розвідувальним,  терористичним та іншим посяганням
спеціальних служб іноземних держав, організацій, груп та окремих
осіб на інтереси України.

   Стаття 2. Мета та зміст контррозвідувальної діяльності

   Метою контррозвідувальної   діяльності   є   своєчасне
попередження,  виявлення  і  припинення   розвідувальних,
терористичних та інших посягань на державну безпеку України,
усунення умов та причин, що негативно впливають на розвиток
оперативної  обстановки  у сферах захисту інтересів людини,
суспільства та держави.

   Завданням підрозділів, що  здійснюють  контррозвідувальну
діяльність  є  протидія  розвідувальній та іншій діяльності
спеціальних  служб  іноземних  держав  та  організацій,
контррозвідувальне супроводження як позитивного так і негативного
впливу на державну безпеку України з боку різних видів та форм
іноземної присутності, захист державного суверенітету України,
конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного,
науково - технічного та оборонного потенціалу, виявлення і
запобігання тероризму, злочинам проти миру і безпеки людства та
міжнародного  правопорядку, отримання інформації в інтересах
забезпечення безпеки громадян, суспільства і держави.

   Стаття 3. Правова основа контррозвідувальної діяльності

   Правову основу контррозвідувальної діяльності  становлять
Конституція України, закони України "Про Службу безпеки України",
"Про інформацію", "Про державну таємницю", "Про правовий статус
іноземців", "Про оперативно - розшукову діяльність", цей та інші
закони України, прийняті відповідно до них нормативно - правові
акти, а також чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України.

   Стаття 4. Принципи контррозвідувальної діяльності

   Контррозвідувальна діяльність  здійснюється  на  основі
принципів:
   законності;
   дотримання прав і свобод людини;
   конспірації, поєднання гласних та негласних форм та методів
діяльності;
   комплексного використання  правових,  профілактичних  та
організаційних заходів;
   взаємодії з органами  державної  влади  та  управління,
місцевого  самоврядування,  громадськими  організаціями  та
населенням України.

   Стаття 5. Право на здійснення контррозвідувальних функцій

   Контррозвідувальну діяльність,  в  межах   повноважень
визначених  Законом  України  "Про  Службу безпеки України"
здійснюють виключно контррозвідувальні органи та  підрозділи
Служби безпеки України. Проведення контррозвідувальної діяльності
іншими органами державної влади та їх структурними підрозділами,
установами і організаціями, юридичними та фізичними особами
забороняється.

   Підрозділи Міністерства  внутрішніх  справ,  Державного
комітету  у  справах охорони Державного кордону, Управління
державної охорони, органів Державної податкової адміністрації,
органів і установ Державного департаменту з питань виконання
покарань, Головного управління військової розвідки Міністерства
оборони України, яким надане право ведення розвідувальної чи
оперативно - розшукової діяльності, а також інші органи державної
влади як виконавчі суб'єкти системи національної безпеки України
взаємодіють і сприяють контррозвідувальним органам та підрозділам
Служби безпеки України у здійсненні наданих їм повноважень.

   Стаття 6. Підстави  для  проведення контррозвідувальної
        діяльності

   Підставами для здійснення контррозвідувальної діяльності є
наявність достатньої інформації та довгострокова необхідність:
   - протидії розвідувальній та іншій діяльності спеціальних
служб іноземних держав, організацій, груп та окремих осіб проти
України;
   - контррозвідувального  забезпечення  економіки  держави,
промислового і науково - технічного потенціалу, Збройних сил та
інших  утворених  відповідно  до законів України військових
формувань, безпеки об'єктів оборонного комплексу, транспорту і
зв'язку,  інших стратегічних об'єктів, а також пріоритетних
наукових розробок;
   - забезпечення  контррозвідувального  захисту  органів
державної влади і правоохоронних органів, охорони державної
таємниці; вивчення та перевірки осіб, які оформляються для
допуску до державної таємниці, до роботи з ядерними матеріалами
та на ядерних установках чи конфіденційно співпрацюють зі Службою
безпеки України;
   - боротьби з тероризмом, злочинами проти миру, безпеки
людства та міжнародного правопорядку;
   - захисту посольств і представництв іноземних держав в
Україні та їх співробітників від терористичних посягань;
   - контррозвідувального    забезпечення   дипломатичних
представництв, консульських та інших державних установ України, а
також забезпечення безпеки громадян України за кордоном;
   - виявлення технічними  засобами  і  припинення  роботи
радіоелектронних та інших пристроїв, функціонування яких створює
загрозу безпеці України, або витоку інформації з обмеженим
доступом;
   - забезпечення власної безпеки органів  Служби  безпеки
України та їх співробітників, а також осіб, які допомагають і
сприяють проведенню контррозвідувальної діяльності;
   - здійснення,  відповідно до законодавства, профілактики
правопорушень у сфері державної безпеки, а також заходів по
усуненню причин та умов, що спричиняють виникнення протиправної
діяльності;
   - інформаційно - аналітичного забезпечення органів державної
влади стосовно зовнішніх та внутрішніх загроз державній безпеці
України.

   Зазначені підстави можуть міститися у заявах і повідомленнях
громадян, осіб, залучених до конфіденційного співробітництва,
посадових  осіб,  громадських  організацій,  засобів масової
інформації; у матеріалах органів дізнання, досудового слідства та
судочинства;  у  запитах,  інформаціях  та матеріалах інших
правоохоронних  органів  України,  спеціальних  служб  і
правоохоронних органів іноземних держав, міжнародних установ і
організацій; матеріалах органів державної  влади  та  інших
правоохоронних органів щодо загроз державній безпеці України,
відомостях Служби безпеки України стосовно форм і  методів
терористичної та розвідувально - підривної діяльності на шкоду
інтересам України; а також визначених Кабінетом Міністрів України
повноважних  державних органів, установ та організацій щодо
надання допуску особам до державної таємниці і до роботи з
ядерними матеріалами та на ядерних установках.

   Стаття 7. Обов'язки і права органів та підрозділів, що
        здійснюють контррозвідувальну діяльність

   Обов'зки органів  і   підрозділів,   що   здійснюють
контррозвідувальну діяльність, та їх співробітників визначаються
Законом України "Про службу безпеки України". Для виконання
визначених законодавством України обов'язків контррозвідувальні
органи та підрозділи мають право:
   1) здійснювати контррозвідувальний пошук з використанням
наявних сил та спеціальних засобів;
   2) виключно з метою своєчасного попередження і припинення
розвідувальних, терористичних та інших посягань на інтереси
України, при наявності відповідних підстав, витребувати, збирати
і вивчати документи та відомості, що характеризують діяльність
підприємств, установ, організацій, а також спосіб життя окремих
осіб, джерела і розміри їх доходів;
   3) користуватися правами, визначеними законами України "Про
Службу безпеки України", "Про оперативно - розшукову діяльність",
"Про державну таємницю" та іншими законами.

   Стаття 8. Основні засади організації контррозвідувальної
        діяльності

   Організація та координація контррозвідувальної діяльності
покладається на Центральне управління Служби безпеки України
згідно Закону України "Про Службу безпеки України".

   Порядок організації  і  здійснення  контррозвідувальної
діяльності  визначається чинним законодавством та прийнятими
відповідно до нього нормативно - правовими актами Служби безпеки
України.

   Контррозвідувальна діяльність  здійснюється  гласно  і
негласно.

   Гласні контррозвідувальні заходи передбачають використання
відкритих (офіційних) форм і методів роботи у сфері забезпечення
державної безпеки.

   Негласні контррозвідувальні  заходи  здійснюються   із
залученням   осіб,  які  конфіденційно  співпрацюють  з
контррозвідувальними органами і  підрозділами,  а  також  з
використанням  інших  спеціальних  сил  і  засобів. Порядок
використання негласних методів та  засобів  при  здійсненні
контррозвідувальної діяльності визначається нормативними актами
Служби безпеки України.

   Для організації комплексу цілеспрямованих упереджувальних та
активних  контррозвідувальних  заходів,  систематизації  і
документальної фіксації результатів їх  проведення,  аналізу
отриманих даних, їх оперативної і правової оцінки та прийняття
відповідних управлінських рішень, органи і  підрозділи,  що
здійснюють    контррозвідувальну    діяльність    ведуть
контррозвідувальні справи.

   Контррозвідувальна справа заводиться за наявності визначених
цим  Законом  підстав  для  здійснення  контррозвідувальної
діяльності. Право санкції на заведення контррозвідувальних справ
надається  начальникам  самостійних  підрозділив Центрального
Управління  Служби  безпеки  України,  які   здійснюють
контррозвідувальну діяльність, начальникам регіональних органів,
органів військової контррозвідки Служби безпеки України та їх
заступникам. Контррозвідувальна справа повинна бути закрита у
разі:
   1) завершення  виконання контррозвідувальних заходів або
вичерпання можливостей для їх здійснення;
   2) спростування у встановленому порядку матеріалів, які були
підставами для здійснення контррозвідувальної діяльності;
   3) виїзду особи на постійне місце проживання за межі України
в разі неможливості проведення щодо неї контррозвідувальних
заходів;
   4) притягнення  особи,  стосовно  якої  здійснювались
контррозвідувальні заходи, до відповідальності за кордоном;
   5) смерті особи, щодо якої заведено  контррозвідувальну
справу;
   6) заведення за матеріалами контррозвідувальної діяльності
оперативно - розшукової справи;
   7) притягнення  особи,   щодо   якої   здійснювались
контррозвідувальні заходи, до кримінальної відповідальності.

   З метою   своєчасного   попередження   і  припинення
розвідувальних, терористичних та інших  посягань  на  шкоду
інтересам України, контррозвідувальні органи та підрозділи Служби
безпеки України за результатами  їх  діяльності  здійснюють
профілактику правопорушень у сфері державної безпеки, виявляють і
ведуть облік осіб, які підлягають  профілактичному  впливу,
виносять  їм  офіційне  застереження  про  неприпустимість
протиправної поведінки.

   Про результати контррозвідувальної діяльності Служба безпеки
України  звітує  Президенту України, інформує Верховну Раду
України, Комітет Верховної Ради України з питань національної
безпеки  і  оборони  та  громадськість України. Висвітлення
результатів  контррозвідувальної  діяльності  здійснюється  з
дотриманням вимог законів України "Про інформацію" та "Про
державну таємницю".

   Стаття 9. Захист  відомостей  про  контррозвідувальну
        діяльність

   Відомості про організацію, плани, зміст, форми і методи,
сили та засоби, фінансування  та  матеріально  -  технічне
забезпечення, результати контррозвідувальної діяльності, а також
про осіб, які співробітничають або раніше співпрацювали на
конфіденційній основі з органами та підрозділами, що здійснюють
контррозвідувальну діяльність, негласних працівників цих органів
та підрозділів становлять державну таємницю і підлягають захисту
в порядку, визначеному Законом України "Про державну таємницю".
Доступ до зазначених відомостей може надаватися у порядку,
погодженому зі Службою безпеки України, згідно з вимогами чинного
законодавства України.

   Стаття 10. Соціальні та правові гарантії співробітників, які
        займаються контррозвідувальною діяльністю

   На співробітників контррозвідувальних органів і підрозділів
поширюються соціальні і правові гарантії, встановлені законами
України "Про Службу безпеки України", "Про соціальний і правовий
статус  військовослужбовців  та  членів  їх сімей" та "Про
розвідувальні органи України".

   Стаття 11. Гарантії  законності  під  час  здійснення
        контррозвідувальної діяльності

   Держава гарантує дотримання конституційних прав та свобод
людини  при  здійсненні  контррозвідувальними  органами  і
підрозділами їх повноважень. Не допускається обмеження прав та
свобод людини, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

   Посадові особи та співробітники контррозвідувальних органів
та підрозділів Служби безпеки України, які допустили зловживання
владою  або  перевищення  службових  повноважень,  несуть
відповідальність, передбачену законодавством України.

   Не підлягає  розголошенню  інформація,  що  стосується
особистого життя, честі та гідності людини, яка стала відома у
процесі контррозвідувальної діяльності.

   Громадяни України та інші особи мають право у встановленому
законом порядку отримувати письмові пояснення з приводу обмеження
в ході здійснення контррозвідувальної діяльності їх прав і свобод
та оскаржувати ці дії.

   Стаття 12. Контроль  і  нагляд  за  контррозвідувальною
        діяльністю

   Контроль за  контррозвідувальною  діяльністю  органів та
підрозділів Служби безпеки України, нагляд за дотриманням ними
законів України здійснюється відповідно до вимог Конституції
України та чинного законодавства України.