Проект
                            (22.07.98)
                       вноситься народними депутатами
                       України Р.Безсмертним,
                       І.Франчуком, О.Шпаком, І.Юшком
                 ЗАКОН УКРАЇНИ

           Про внесення змін і доповнень до
          Закону України "Про статус депутатів
           місцевих Рад народних депутатів"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   Внести зміни і доповнення до Закону України "Про статус
депутатів місцевих Рад народних депутатів" (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 1994, N24, ст. 180; ВВР, 1995, N1, ст. 4; ВВР, 1997,
N6, ст. 49), виклавши його в такій редакції:

               "Закон України

           Про статус депутатів сільських,
         селищних, міських, районних у містах,
             районних, обласних рад

   Цей закон відповідно до Конституції України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" , інших законів визначає
статус депутата сільської, селищної, міської, районної в місті,
районної,  обласної ради як повноважного представника своїх
виборців та члена зазначених органів місцевого самоврядування,
закріплює його права і обов'язки, встановлює правові гарантії
депутатської діяльності.

   РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1 Депутат - повноважний представник територіальної
громади, виборців свого округу

   1. Депутат сільської, селищної, міської, районної в місті,
районної, обласної ради ( далі - депутат ) є повноважним
представником територіальної громади села, селища, міста, який
відповідно до Конституції і Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" обирається на
основі  загального, рівного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування.

   2. Депутат як повноважний представник територіальної громади
покликаний  виражати  і  захищати  інтереси  відповідної
територіальної громади або її частини - виборців свого виборчого
округу,  брати  активну  участь  у  здійсненні  місцевого
самоврядування.

   Стаття 2 Депутат - повноважний член ради

   1. Депутат є повноважним членом  відповідної  ради  як
колегіального представницького органу місцевого самоврядування.

   2. Депутат відповідно до цього Закону наділяється всією
повнотою прав, що забезпечують його активну участь у діяльності
ради та її органів.

   Стаття 3 Строк повноважень депутата

   1. Депутат набуває повноважень після його обрання відповідно
до Закону України "Про вибори депутатів місцевих  рад  та
сільських, селищних, міських голів".

   2. Повноваження депутата починаються після складення ним
присяги на першій сесії відповідної ради і закінчуються в день
складення  присяги  новообраним  депутатом,  крім  випадків
дострокового припинення  повноважень  депутата,  передбачених
статтею 4 цього Закону.

   3. Повноваження депутата, обраного замість того, який вибув,
починаються після складення ним присяги на черговій  сесії
відповідної ради.

   Стаття 4 Дострокове припинення повноважень депутата

   1. Повноваження  депутата  припиняються  достроково  за
настанням таких фактів:

   1) рішення виборців про його відкликання відповідно до
закону у зв'язку з порушенням присяги;

   2) втрати ним громадянства України;

   3) обрання або призначення його на посаду, заняття якої
відповідно до статті 7 цього Закону є несумісним зі здійсненням
депутатських повноважень;

   4) обрання його депутатом іншої ради;

   5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або
оголошення таким, що помер;

   6) набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього;

   7) смерті.

   2. Повноваження депутата можуть бути  також  достроково
припинені за рішенням відповідної ради у випадках:

   1) припинення  його  трудової  діяльності  на території
відповідної ради у разі постійного проживання за її межами (за
винятком  депутатів  районних у місті рад, які працюють і
проживають на території міста);

   2) виїзду його на постійне місце проживання  за  межі
відповідної адміністративно-територіальної одиниці і припинення
трудової діяльності;

   3) звернення з  особистою  заявою  про  складення  ним
депутатських повноважень.

   Стаття 5 Присяга депутата

   1. Депутат складає присягу такого змісту:

   " Я, ( прізвище, ім'я, по батькові ), клянуся своєю честю
додержуватися Конституції  і  законів  України,  здійснювати
депутатські повноваження сумлінно задля блага і в інтересах своїх
виборців,  брати  активну  участь  у  здійсненні  місцевого
самоврядування, вирішенні питань місцевого життя".

   2. Присягу зачитує на першій сесії ради найстарішій за віком
депутат цієї ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми
підписами під її текстом.

   3. Депутат,  обраний замість того, який вибув, складає
присягу особисто.

   4. Приведення депутата до присяги  проводиться  головою
відповідної територіальної виборчої комісії на першій сесії ради,
а у випадку, передбаченому пунктом 3 цієї статті, - головуючим на
сесії ради.

   Стаття 6 Поєднання депутатської діяльності з виконанням
виробничих або службових обов'язків

   1. Депутат  здійснює свої повноваження, як правило, не
пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

   2. Депутат, обраний головою районної в місті, районної,
обласної ради, секретарем сільської, селищної, міської ради
працює у відповідній раді на постійній основі.

   3. За рішенням міської, районної в місті, районної, обласної
ради депутат, обраний заступником голови ради, а також головою
постійної комісії ради, може працювати в раді на постійній основі
або за сумісництвом.

   Стаття 7 Несумісність статусу депутата з деякими посадами та
видами діяльності

   1. Не  можуть бути одночасно депутатом ради: Президент
України; народні депутати України; члени Кабінету Міністрів
України;  члени  Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
посадові особи центральних та  місцевих  органів  державної
виконавчої влади; сільські, селищні, міські голови; особи, що
входять до складу виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських рад, крім секретарів цих рад; судді, державні арбітри,
прокурори,  адвокати;  працівники  податкових  адміністрацій,
контрольноревізійних і митних служб; інші державні службовці або
прирівняні до них посадові та службові особи, які здійснюють
функції, що поширюються на сільські, селищні, міські, районні у
містах, районні, обласні ради.

   2. Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї ради.

   Стаття 8 Законодавство про статус депутатів

   Статус депутата визначається Конституцією України, цим та
іншими актами законодавства, а в Автономній Республіці Крим -
також Конституцією  та  іншими  нормативно-правовими  актами
Автономної Республіки Крим, які не повинні суперечити основним
засадам цього Закону.

   РОЗДІЛ ІІ ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

   ГЛАВА І ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

   Стаття 9 Обов'язки депутата у виборчому окрузі

   Депутат зобов'язаний:

   1) підтримувати постійний зв'язок зі своїми виборцями та
відповідною територіальною громадою;

   2) регулярно інформувати виборців про роботу ради та її
органів, про виконання планів  і  програм  економічного  і
соціального розвитку, місцевого бюджету, рішень ради;

   3) брати участь в організації виконання рішень ради та її
органів, доручень виборців, у заходах, що проводяться органами
місцевого  самоврядування на території громади чи виборчого
округу;

   4) вивчати  громадську  думку,  колективні   потреби
територіальної громади інформувати про них раду та її органи,
брати безпосередню участь у їх вирішенні;

   5) вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції,
звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати
заходів щодо забезпечення їх вирішення;

   6) систематично  звітувати  про  свою  роботу  перед
територіальною громадою на зборах виборців за місцем їх трудової
діяльності чи проживання.

   Стаття 10 Права депутата у виборчому окрузі

   1. Депутат має право:

   1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та
територіальну громаду у відповідній раді, її органах, в місцевих
органах  державної  виконавчої  влади,  органах  місцевого
самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань,
що належать до відання місцевого самоврядування відповідного
рівня;

   2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших
рад та органів, загальних зборах громадян за місцем проживання,
засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в
межах території його виборчого округу;

   3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими
підпунктом 1 пункту 1 цієї статті, та їх посадовими особами
питання, що зачіпають інтереси виборців,  та  вимагати  їх
вирішення;

   4) вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових
осіб пропозиції з питань, що випливають з його депутатської
діяльності у виборчому окрузі, брати безпосередню участь у їх
розгляді.

   2. При здійсненні повноважень, передбачених пунктом 1 цієї
статті, депутат у межах відповідної території має право:

   1) на депутатське звернення;

   2) на невідкладний прийом;

   3) вимагати усунення виявлених ним порушень законності і
правопорядку;

   4) об'єднуватися в територіальні депутатські групи та інші
депутатські формування.

   ГЛАВА 2  ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА  КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕПУТАТОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

   Стаття 11 Розгляд депутатом пропозицій, заяв  і  скарг
виборців

   1. Депутат систематично, але не рідше одного разу на місяць,
веде особистий прийом громадян - виборців свого виборчого округу.

   2. Депутат розглядає одержані ним пропозиції, заяви і скарги
виборців,  вживає  заходів до їх своєчасного, законного та
обгрунтованого вирішення; вивчає причини, що породжують скарги
громадян, і вносить пропозиції до відповідної ради та її органів,
до місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств,
установ і організацій.

   3. Депутат може надсилати одержані ним пропозиції, заяви і
скарги виборців до відповідних органів, підприємств, установ і
організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно до чинного
законодавства і про результати повідомити виборця і депутата.

   4. Депутат має право здійснювати контроль за розглядом
надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців на підприємствах,
в установах і організаціях незалежно від форм власності;

   5. Місцеві органи виконавчої  влади,  органи  місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації державної і
комунальної форм власності, їх посадові і  службові  особи
зобов'язані сприяти депутатові в організації прийому громадян,
розгляді їх пропозицій , заяв і скарг, створювати інші необхідні
для цього умови.

   Стаття 12 Депутатське звернення

   1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі
вимога депутата з питань, пов'язаних з  його  депутатською
діяльністю, до місцевих органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  та
організацій,  розташованих  на відповідній території, та їх
посадових осіб здійснити певні дії, вжити заходів чи дати
офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

   2. Органи і організації та їх посадові особи, зазначені в
пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат, зобов'язані
розглянути  порушене  ним питання і дати йому відповідь у
встановлений законом строк.

   3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може
бути розглянуто у встановлений строк, депутату повинно бути
повідомлено про це з  обгрунтуванням  мотивів  необхідності
продовження строку розгляду.

   4. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про
що органи і організації та їх посадові особи повинні йому
повідомити завчасно.

   5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого
звернення або якщо посадова особа ухиляється від вирішення
порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має
право внести депутатський запит відповідно до статті 22 цього
Закону.

   Стаття 13 Право депутата на невідкладний прийом посадовими
особами

   1. Депутат має на відповідній території право невідкладного
прийому керівниками та іншими посадовими особами місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у
питаннях депутатської діяльності.

   2. Керівники  та  інші посадові особи місцевих органів
державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій на прохання депутата надають
йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для
здійснення депутатських повноважень.

   3. Порядок доступу депутата до підприємств, установ  і
організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою
таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними
законодавчими актами.

   Стаття 14  Право  депутата  вимагати усунення порушення
законності

   1. Депутат як представник відповідної територіальної громади
у разі виявлення порушення прав та інтересів громадян або інших
порушень законності має право вимагати припинення порушення, а в
необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових
осіб з вимогою припинити порушення.

   2. У  разі  порушення законності депутат має право на
депутатське  звернення  до  відповідних  посадових  осіб
правоохоронних чи контрольних органів.

   3. Місцеві  органи  державної  виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, об'єднання громадян,  адміністрація
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
їх посадові особи, до яких звернувся депутат, зобов'язані негайно
вжити заходів для усунення порушення, а в разі необхідності -
щодо притягнення  винних  до  відповідальності  по  дальшим
інформуванням про це депутата.

   4. У разі невжиття заходів посадові особи, до яких звернувся
депутат, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну
відповідальність, встановлену законом.

   Стаття 15 Звіти депутата перед виборцями та зустрічі з ними

   1. Депутат періодично, але не рідше одного разу на рік,
зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу ради, до якої
його обрано, перед виборцями за місцем їх проживання чи трудової
діяльності.

   2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на
вимогу  зборів  виборців  за місцем проживання чи трудової
діяльності, а також органів самоорганізації населення.

   3. Депутат завчасно повідомляє виборцям про час і місце
проведення звіту шляхом оприлюднення про це в місцевих засобах
масової інформації або в інший спосіб.

   4. Місцеві органи державної  виконавчої  влади,  органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації
державної і комунальної форм власності зобов'язані  сприяти
депутатам в організації їх звітів перед виборцями: надавати
приміщення, інформаційні та інші довідкові матеріали, необхідні
депутату, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов'язані
з проведенням його звіту перед виборцями.

   5. Звіт депутата повинен містити  відомості  про  його
діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також
про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її
органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в
обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її
органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

   6. Про результати обговорення звіту депутата, зауваження і
пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а
також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його діяльністю
в раді, він інформує раду та її органи.

   8. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів перед
виборцями  та їх зустрічі з ними, здійснюються за рахунок
відповідних місцевих бюджетів.

   8. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються
засобами масової інформації.

   Стаття 16 Доручення виборців

   1. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на
зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з
колективних  потреб  відповідного  виборчого  округу  чи
територіальної громади в цілому.

   2. Доручення виборців не повинні суперечити Конституції і
законам України, а їх виконання мають належати до відання
відповідних органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   3. Доручення виборців депутатові  має  бути  підтримане
більшістю учасників зборів.

   4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття
відповідною радою чи її виконавчим органом рішення, матеріальних
чи фінансових витрат, доводяться депутатом до відома відповідної
ради чи її органів.

   5. Рада та її виконавчі  органи  аналізують  доручення
виборців,  дані депутатам, та з урахуванням матеріальних і
фінансових можливостей приймають відповідні рішення щодо їх
реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів
та територіальної громади.

   6. Депутат бере участь в організації виконання доручень
виборців  одноособово або в складі утвореної з цією метою
депутатської групи, може залучати до їх  виконання  органи
самоорганізації  населення,  а  також  виборців відповідного
виборчого округу.

   7. Про результати розгляду радою та її виконавчими органами
доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання
депутат періодично інформує своїх виборців.

   Стаття 17 Територіальні депутатські групи

   1. Депутати з метою більш ефективного здійснення своїх
повноважень у виборчих округах можуть об'єднуватися в депутатські
групи.

   2. Депутати об'єднуються в депутатські групи за єдністю
території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони
вирішують, та іншими ознаками.

   3. Повноваження  депутатських  груп  є  похідними  від
повноважень депутата, передбачених цим Законом.

   4. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його
від  персональної  відповідальності  за  здійснення  своїх
депутатських повноважень у виборчому окрузі.

   Стаття 18 Порядок утворення депутатських груп

   1. Депутатська група може бути утворена у складі не менше
трьох депутатів.

   2. Депутати, які об'єдналися в депутатську групу, обирають
зі свого складу керівника депутатської групи.

   3. Депутатська група реєструється відповідною сільською,
селищною, міською, районною в місті, районною, обласною радою за
заявою депутатів, які об'єдналися в депутатську групу.

   4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними
період або на строк повноважень відповідних рад.

   5. Діяльність депутатської групи припиняється:

   1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого у її
складі залишається менше трьох депутатів;

   2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу,
рішення про розпуск депутатської групи;

   3) після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в
депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

   РОЗДІЛ ІІІ ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ

   ГЛАВА 1 ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА У РАДІ

   Стаття 19 Обов'язки депутата в раді та її органах

   Депутат зобов'язаний:

   1) брати  активну  участь у здійсненні радою місцевого
самоврядування, вирішенні нею питань, що належать до її відання;

   2) брати участь у засіданнях ради та її органів, до складу
яких його обрано;

   3) брати участь в організації виконання рішень ради та її
органів та у здійсненні контролю за їх реалізацією;

   4) додержуватися регламенту ради та інших нормативних актів,
що визначають порядок діяльності ради та її органів;

   5) виконувати доручення ради та її органів, інформувати раду
та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень
ради та її органів.

   Стаття 20 Права депутата у раді та її органах

   1. Депутат має право:

   1) брати участь у здійсненні радою місцевого самоврядування,
вирішенні нею питань, що належать до її відання;

   2) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

   3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

   4) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного
засідань ради та її органів;

   5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з
питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

   6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень,
інших документів з питань, що належать до їх відання;

   7) вносити пропозиції та висловлювати думку щодо кандидатур
до складу органів, які рада утворює, а також кандидатур посадових
осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

   8) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою,
особам, які входять до їх складу, а також посадовим особам, які
обрані, призначені або затверджені радою;

   9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити
запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні,
давати оцінку одержаним відповідям;

   10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному
засіданні  ради  звіту чи інформації будь-якого органу або
посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з
питань, що належать до відання відповідної ради, інших органів і
посадових осіб, які діють на відповідній території;

   11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність
перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів,
підприємств, установ, організацій;

   12) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів
голосування, давати довідки;

   13) знайомитися з текстами своїх виступів у стенограмах чи
протоколах засідань ради та її органів до опублікування, а також
отримувати тексти виступів, які не підлягають опублікуванню;

   14) оголошувати  на  засіданнях  ради та її органів у
встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій
громадян чи їх об'єднань, якщо вони мають громадське значення;

   15) об'єднуватися в депутатські фракції.

   2. Депутат у раді та її органах, до складу яких він входить,
має один голос. Якщо депутат не входить до складу органу ради,
він може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

   3. Депутат ради має право ухвального голосу з усіх питань,
що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких
він входить. Депутат набуває права ухвального голосу з моменту
визнання його повноважень.

   4. Депутат  може  передати  головуючому  тексти  свого
невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з питання що
обговорюється на сесії ради, для включення до протоколу засідання
ради чи її органу, в якому він бере участь.

   5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів визначається
цим Законом, іншими законами, які регулюють діяльність рад та їх
органів, а також регламентом відповідної ради.

   ГЛАВА 2 СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА В РАДІ
ТА ЇЇ ОРГАНАХ

   Стаття 21 Участь депутата в сесіях ради та засіданнях її
органів

   1. Депутат зобов'язаний бути присутнім на кожному засіданні
ради, постійної та інших комісій і органів, до складу яких його
обрано, брати участь в їх роботі.

   2. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних
комісій, що утворюються радою.

   3. У разі, коли депутат не може бути присутнім на засіданнях
ради чи її органів, він зобов'язаний завчасно повідомити раду та
її органи про причини відсутності.

   4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини
пленарних засідань ради або засідань постійних та інших комісій,
невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її
органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією
про дострокове припинення повноважень депутата  в  порядку,
встановленому законом.

   Стаття 22 Депутатський запит

   1. Депутатський  запит - це вимога депутата або групи
депутатів на сесії ради до підконтрольних і підзвітних їй органів
та посадових осіб дати офіційну відповідь, роз'яснення з питань,
віднесених до її відання, якщо його попередні  депутатські
звернення до них не були задоволені.

   2. Депутатський  запит  вноситься  депутатом або групою
депутатів в письмовій або усній формі і оголошується на сесії
ради.

   3. Запит депутата підлягає включенню до порядку денного
пленарного засідання ради і щодо нього приймається рішення ради.

   Стаття 23 Порядок розгляду депутатського запиту

   1. Депутатський запит,  включений  до  порядку  денного
пленарного засідання ради, у разі необхідності обговорюється.

   2. Рада може прийняти рішення про направлення депутатського
запиту відповідному органу чи посадовій особі, до яких звернуто
запит. Це рішення має бути підтримане не менш як 1/5 частиною від
фактичної кількості депутатів, повноваження яких визнані і не
припинені достроково в установленому законом порядку.

   3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський
запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну
письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату. Якщо
запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений
радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово
повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати
інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня
одержання запиту. Відповідь на запит розглядається на пленарному
засіданні ради.

   4. Депутат  має  право  дати оцінку відповіді на свій
депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський
запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не
менше 1/5 частини від фактичної кількості депутатів, повноваження
яких визнані і не припинені достроково в установленому законом
порядку. При обговоренні відповіді на запит на засіданні повинні
бути присутні посадові особи, до яких звернуто запит, або
уповноважені ними особи.

   5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит
рада приймає відповідне рішення.

   Стаття 24 Депутатське запитання

   1. Депутатське запитання - це спосіб одержання депутатом
інформації або роз'яснення з певної проблеми.

   2. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради
або дана депутатові особисто.

   3. Депутатське запитання не включається до порядку денного
сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому радою не
приймається.

   Стаття 25 Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на
сесіях ради

   1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях
ради, і передані в письмовій формі головуючому на її пленарних
засіданнях, розглядаються радою чи за її дорученням постійними
комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та
посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і
зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не
встановлено  радою,  і  про  результати розгляду повідомити
безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили
зауваження, а також відповідну раду.

   2. Ради  та їх виконавчі органи забезпечують виконання
зауважень і пропозицій депутатів, періодично інформують депутатів
про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях
рад.

   Стаття 26  Участь  депутата  у  здійсненні контролю за
виконанням рішень ради

   1. Депутат має право порушувати в раді та її органах питання
про необхідність проведення перевірок виконання рішень ради та за
дорученням ради або її органів брати участь у  перевірках
виконання  рішень  ради  її виконавчими органами, місцевими
державними  адміністраціями;  підприємствами,  установами  та
організаціями.

   2. Депутат  має право вносити пропозиції щодо усунення
виявлених недоліків і порушень керівникам виконавчих органів
ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ,
організацій, діяльність яких перевірялась, а також органам, яким
вони  підпорядковані, порушувати питання про притягнення до
відповідальності посадових осіб, з вини яких допущено порушення.

   3. Про результати перевірки та про заходи, які необхідно
вжити для усунення виявлених недоліків і порушень, депутат
інформує раду або її органи, а також керівників  органів,
підприємств, установ і організацій, діяльність яких перевірялась.

   Стаття 27 Депутатське розслідування

   1. Депутат за дорученням ради має право брати участь у
депутатському розслідуванні з питань, які належать до відання
відповідних рад.

   2. Місцеві  органи виконавчої влади, їх посадові особи
зобов'язані  надавати  допомогу  депутатам  у  проведенні
розслідування. Органи та їх посадові особи, а також громадяни
повинні надавати необхідні для розслідування відомості, документи
і свідчення для об'єктивного вивчення питання.

   3. Результатом розслідування є мотивований висновок, на
підставі якого приймається рішення ради чи її органу.

   Стаття 28 Депутатські фракції

   1. Депутати як повноважні члени ради на основі єдності
поглядів  чи  партійного  членства  можуть  об'єднуватися у
депутатські фракції за умови, якщо до складу кожної з них входить
не менше 5 депутатів. До складу депутатських фракцій можуть
входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну
спрямованість фракцій.

   2. Депутатські фракції не можуть утворюватись для захисту
приватних, економічних, релігійних та інших, окрім політичних,
інтересів.

   3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається
самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї
фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію оголошується
головуючим на сесії.

   4. Забезпечення діяльності депутатських фракцій покладається
на апарат відповідної ради.

   5. Інші питання діяльності депутатських фракцій визначаються
регламентом ради.

   Стаття 29 Права депутатських фракцій

   Депутатські фракції мають право:

   1) на пропорційне представництво в органах, що утворюються
радою;

   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких
обирає, призначає чи затверджує рада;

   3) на гарантований виступ свого представника на пленарному
засіданні ради з усіх питань порядку денного сесії ради;

   4) об'єднувати зусилля з іншими фракціями для створення
більшості в раді чи опозиції;

   5) здійснювати інші  права,  передбачені  законодавством
України.

   Стаття 30 Участь депутата в роботі інших органів місцевого
самоврядування

   Депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу в
роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними
питання та прийнятті рішень, що зачіпають інтереси виборців його
виборчого округу чи територіальної громади, від яких його обрано.

   РОЗДІЛ IV ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Стаття 31 Забезпечення повноважень депутата

   1. Депутат ради наділений усією  повнотою  повноважень,
передбачених цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Ніхто не може обмежити повноваження депутата інакше, як на
підставі і у випадках, передбачених законом.

   2. Повноваження депутата не можуть бути обмежені в умовах
воєнного чи надзвичайного стану.

   3. Ради та їх органи забезпечують необхідні умови для
ефективного здійснення депутатами своїх повноважень.

   4. Депутат  не  несе  відповідальності  за  виступи  і
висловлювання на засіданнях ради та її органів, за винятком
відповідальності за образу чи наклеп.

   5. На  час  виконання  депутатських повноважень депутат
звільняється від призову на дійсну військову чи альтернативну
(невійськову) службу, а також від призову на військові збори.

   6. Місцеві  органи  державної  виконавчої влади, органи
місцевого самоврядування, керівники підприємств,  установ  і
організацій усіх форм власності, їх посадові особи зобов'язані
сприяти депутатам у здійсненні їх повноважень.

   Стаття 32 Особливості трудових відносин депутата

   1. У разі обрання депутата на посаду у відповідній раді
депутат  звільняється  з  попередньої  посади чи роботи за
переведенням до відповідної ради зі збереженням права повернутися
на попереднє місце роботи чи посаду. З працівником, зарахованим у
порядку заміщення на роботу чи посаду, яку займав депутат,
укладається строковий трудовий договір, який розривається при
поверненні депутата на попередню роботу чи посаду.

   2. Депутат, який є військовослужбовцем  чи  працівником
органів внутрішніх справ і обраний чи призначений на постійну
роботу, в раді, відряджається до відповідної ради на  час
здійснення  ним  депутатських  повноважень із залишенням на
військовій службі чи службі в органах внутрішніх справ.

   3. На час проведення сесій ради, засідань її органів, а
також для здійснення депутатських повноважень в інших випадках
депутат звільняється від виконання виробничих або службових
обов'язків.

   Стаття 33 Заборона звільнення депутата з роботи чи займаної
посади

   1. Депутат не може бути звільнений з роботи чи усунутий з
посади з ініціативи адміністрації  (власника)  підприємства,
установи чи організації, виключений з колективного господарства
чи навчального закладу (крім випадків їх повної ліквідації), на
нього не може бути накладене дисциплінарне стягнення у вигляді
переведення на нижчеоплачувану роботу або посаду без попередньої
згоди відповідної ради за висновком комісії ради, до відання якої
належать питання депутатської діяльності та етики.

   2. Депутат з  числа  військовослужбовців  чи  з  числа
працівників, діяльність яких регулюється галузевими статутами чи
положеннями, не може бути звільнений зі служби, понижений у
званні  чи  посаді в порядку дисциплінарного стягнення без
попередньої згоди ради за висновком комісії ради, до відання якої
належать питання депутатської діяльності та етики.

   Стаття 34 Захист трудових прав депутата, який обраний на
виборну посаду

   1. Депутат, який обраний на виборну посаду, і працює у раді
на постійній основі, отримує заробітну плату  у  розмірах,
встановлених відповідною радою.

   2. Час роботи на виборній посаді зараховується до загального
і безперервного стажу роботи депутата, а також до стажу роботи чи
служби за відповідним фахом, до стажу роботи, який дає право на
встановлення відсоткових надбавок до заробітної плати і отримання
одноразової винагороди за вислугу років (за стаж роботи за фахом
на даному підприємстві), відсоткової надбавки за вислугу років,
виплату винагороди за результатами роботи; право на пенсію за
пільговими умовами, якщо депутат був обраний з посади або
професії, яка передбачає таку пільгу, і поширюється також на
строки для присвоєння військових і спеціальних звань.

   3. До загального і безперервного стажу роботи чи служби за
фахом,  за  яким депутат працював до його обрання посаду,
зараховується також час, коли колишній депутат не працював у
зв'язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної
роботи чи посади.

   4. Депутатові, який працював на виборній посаді в раді,
після закінчення повноважень надається попередня робота або
посада, а у разі, коли ця посада скасована, - рівноцінна робота
або посада. На період працевлаштування колишнього депутата, але
не більше шести місяців, йому виплачується відповідною місцевою
радою з місцевого бюджету заробітна плата, яку він отримував на
виборній посаді у  раді.  Обов'язок  щодо  працевлаштування
колишнього депутата, який обирався на посаду в раді, і строк
повноважень якого закінчився, покладається на відповідну раду.

   Стаття 35 Відшкодування витрат, пов'язаних з депутатською
діяльністю

   1. На час сесій рад, засідань постійних та інших комісій,
органів рад, а також для здійснення депутатських повноважень в
інших випадках, передбачених законом, депутату відшкодовується
середній заробіток за основним місцем роботи та інші витрати,
пов'язані  з  депутатською  діяльністю.  При  цьому  розмір
відшкодування  не  може  перевищувати  середнього  заробітку
депутатів, які працюють у відповідній раді на постійній основі.

   2. Депутату, який не має постійного джерела доходів, за
рішенням відповідної ради виплачується утримання у розмірі,
встановленому радою.

   3. Депутату відшкодовуються фактичні транспортні витрати,
пов'язані з його депутатською діяльністю, на підставі поданої ним
заяви до відповідної ради. Служби і підрозділи Міністерства
транспорту  України  зобов'язані надавати необхідну допомогу
депутатам рад у придбанні квитків для поїздок, пов'язаних з
виконанням ними своїх обов'язків на всій території України.

   4. Ради  за  наявності  можливостей  надають  депутатам
автотранспорт для  виконання  депутатських  обов'язків.  При
використанні особистого транспорту у зв'язку зі здійсненням
депутатських повноважень депутату  за  рішенням  ради  може
виплачуватись компенсація у розмірі, встановленому радою.

   5. Витрати  депутата, пов'язані з його відрядженнями у
зв'язку зі здійсненням ним депутатських повноважень, виплачуються
у розмірі, встановленому законодавством.

   6. Витрати  депутата  у  зв'язку  зі  здійсненням  ним
депутатських повноважень компенсуються за рахунок відповідного
місцевого бюджету і виплачуються виконавчим апаратом відповідної
ради.

   Стаття 36 Інформаційне та правове забезпечення депутатської
діяльності

   1. Відповідна рада забезпечує депутата необхідними  для
здійснення  ним депутатських повноважень актами ради та її
органів, нормативно-правовими  актами  і  рішеннями  органів
державної влади, іншими офіційними, довідковими та інформаційними
матеріалами.

   2. Депутат має право невідкладно, а за відсутності такої
можливості - у 10-денний строк, ознайомитись з рішеннями місцевої
державної адміністрації, актами підрозділів центральних органів
державної виконавчої влади та їх посадових осіб, підприємств,
установ та організацій, розташованих на відповідній території,
крім актів, порядок ознайомлення з якими визначається відповідним
законодавством.

   3. Рада забезпечує депутатам консультації спеціалістів з
певних питань, а також надає депутатам необхідну правову допомогу
з питань, які виникають в депутатській діяльності.

   Стаття 37 Використання депутатами місцевих засобів масової
інформації

   1. Депутат має право переважного виступу з питань його
депутатської діяльності в місцевих засобах масової інформації та
на місцевому телебаченні. Редакції місцевих газет зобов'язані
публікувати матеріали, які подаються депутатом, не менше одного
разу на два місяці обсягом не менше 1/16 газетної площі. Зміна
тексту, поданого депутатом, не дозволяється.

   2. Місцеві засоби масової інформації зобов'язані давати
оголошення про зустріч депутата з виборцями. Компенсація цих
оголошень здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

   Стаття 38  Юридична відповідальність за порушення вимог
закону щодо гарантій депутатської діяльності

   1. Невиконання  вимог  цього  Закону  та  інших  актів
законодавства щодо гарантій  депутатської  діяльності,  якщо
відсутні  ознаки  кримінального  діяння,  тягне  за  собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу розміром до
десяти  неоподатковуваних  мінімумів  заробітної  плати,  що
накладається у судовому порядку.

   2. Публічна образа депутата, опублікування або поширення в
інший спосіб свідомо неправдивих відомостей про нього, а також
перешкоджання у будь-якій іншій формі здійснювати депутатські
повноваження чи змусити його до вчинення неправомірних дій, якщо
відсутні  ознаки  кримінального  діяння,  тягне  за  собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від десяти до
двадцяти неоподатковуваних мінімумів  заробітної  плати,  що
накладається у судовому порядку.

   3. Вчинення щодо депутата кримінального діяння тягне за
собою відповідальність згідно з кримінальним законодавством.

   РОЗДІЛ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 39 Депутатська етика

   1. Депутат як повноважний представник територіальної громади
та  член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен
дотримуватися таких правил депутатської етики:

   1) неухильно дотримуватися складеної ним присяги;

   2) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами
виборців свого виборчого округу чи територіальної громади, від
яких його обрано;

   3) не використовувати депутатський статус  в  особистих
інтересах чи в інтересах своїх родичів, виступати з офіційних
позицій у справах приватного характеру або у справах, які явно
суперечать інтересам виборців;

   4) не  принижувати  честі  й  гідності виборців, інших
депутатів, керівників та інших посадових і службових  осіб
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій;

   5) не  розголошувати  відомостей,  які  отримані  ним
конфіденційно, а також таких, що становлять державну або іншу
таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що
розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не
підлягають за їх рішенням розголошенню, а також відомостей, які
стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що
охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його
участю в депутатських розслідуваннях та перевірках;

   6) не робити явно неправдивих заяв чи давати свідчень, не
допускати образливих висловлювань, використовувати у публічних
виступах  недостовірні або неперевірені відомості на адресу
державних оганів, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та
інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих
депутатів, вдаватися до обману;

   7) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків вартістю, що
перевищує один неоподаткований мінімум, не отримувати винагород
безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням
ним депутатських повноважень.

   2. Регламентом чи  статутом  відповідної  територіальної
громади можуть бути встановлені інші правила депутатської етики,
а також заходи впливу щодо тих депутатів, які порушують ці
правила.

   Стаття 40 Зміна статусу або припинення повноважень депутата
у зв'язку зі змінами в адміністративно-територіальному устрої

   1. Статус депутата змінюється відповідно до зміни статусу
ради,  до  якої  його  обрано,  у  зв'язку  зі змінами в
адміністративнотериторіальному устрої.

   2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст
обласного,  республіканського  Автономної Республіки Крим чи
загальнодержавного значення  на  їх  території  припиняються
повноваження депутатів ради, які були обрані від цього населеного
пункту до відповідної районної, обласної чи міської ради міста -
центру міського округу.

   3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого
району чи міського округу депутати, обрані від цих населених
пунктів,  втрачають статус депутата попередньої районної чи
міської ради, яка є центром міського округу, і набувають статусу
депутата тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої
передано відповідні адміністративно-територіальні одиниці.

   4. У разі виходу територіальної громади зі складу сільського
чи міського округу повноваження депутатів, обраних від цієї
територіальної громади, достроково припиняються лише у випадках,
якщо кількість депутатів становить менше 2/3 від загального
складу попередньої ради.

   Стаття 41 Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата

   1. Повноваження депутата  засвідчуються  посвідченням  і
нагрудним  знаком  депутата, які йому видаються відповідною
територіальною виборчою комісією.

   2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата, а також
Положення про них затверджуються Верховною Радою України.

   Стаття 42 Поширення дії цього  Закону  на  сільського,
селищного, міського голову

   Положення цього Закону в частині, передбаченій статтями 19,
20 (за винятком підпунктів 2, 5, 13, 15 пункту 1 та пункту 4), 31
( крім пунктів 1,3), 32 ( крім пункту 3), 34, 35, 36, 37, 38, 39
поширюються на сільського, селищного, міського голову."

   Голова Верховної Ради України