Проект
                            (05.11.98)
               На заміну раніше розданого р.N.1259
               Доопрацьований проект нової редакції
              вноситься народними депутатами України
                  Р.Безсмертним, І.Франчуком,
                    О.Шпаком, І.Юшком
             Закон України

     Про внесення змін і доповнень до Закону України
   "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів"

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

   Внести зміни і доповнення до Закону України "Про статус
депутатів місцевих Рад народних депутатів" (Відомості Верховної
Ради (ВВР), 1994, N24, ст.180; ВВР, 1995, N1, ст.4; ВВР, 1997,
N6,  ст.49; ВВР, 1998,N20, ст.102), виклавши його в такій
редакції:

             "Закон України
        Про статус депутатів місцевих рад

   Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", інших актів законодавства
України визначає правовий статус депутата сільської, селищної,
міської, районної у місті, районної, обласної ради як повнова
ного  представника  своїх  виборців  та рівноправного члена
зазначених органів місцевого самоврядування, закріплює його права
і обов`язки, встановлює гарантії депутатської діяльності та
порядок відкликання депутата.

   РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад

   1. Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією
України, цим Законом та іншими актами законодавства України.

   2. Статус депутата місцевої ради Автономної Республіки Крим
також визначається Конституцією та іншими нормативно-правовими
актами  Автономної  Республіки  Крим, які мають відповідати
Конституції України та основним засадам цього Закону.

   Стаття 2. Депутат - повноважний представник територіальної
        громади, виборців свого округу

   1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної, обласної ради (далі  -  депутат)  є  повноважним
представником територіальної громади села, селища, міста, який
відповідно до Конституції і Закону України "Про вибори місцевих
рад та сі ьських, селищних, міських голів" обирається на основі
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування.

   2. Депутат як повноважний представник територіальної громади
покликаний  виражати  і  захищати  інтереси  відповідної
територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого
округу, виконувати їх доручення, брати  активну  участь  у
здійсненні місцев го самоврядування.

   Стаття 3. Депутат - повноважний і рівноправний член місцевої
        ради

   1. Депутат місцевої ради є повноважним і рівноправним членом
відповідної  ради  -  колегіального  представницького органу
місцевого самоврядування.

   2. Депутат місцевої ради відповідно  до  цього  Закону
наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення йому
реальної участі у діяльності ради та її органів, інших структур
місцевого самоврядування.

   Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої
        ради

   1. Депутат місцевої ради набуває свої  повноваження  в
результаті обрання його до ради на основі загального, рівного і
прямого виборчого права шляхом таємного голосування відповідно до
законодавства про вибори.

   2. Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої
сесії відповідної ради з моменту складення присяги і закінчуються
в день відкриття першої сесії цієї ради наступного скликання,
крім передбачених законодавством випадків дострокового припине ня
повноважень депутата або ради, до складу якої його обрано.

   3. Повноваження  депутата,  обраного  замість  вибулого,
починається з дня заслуховування на черговому після виборів
депутата  пленарному засіданні відповідної ради повідомлення
територіальної виборчої комісії про підсумки виборів з моменту
складення присяги.

   4. Питання про підсумки виборів до ради вноситься на її
розгляд  відповідною  територіальною  виборчою  комісією  і
приймається радою до відома. Спірні питання щодо виникнення
повноважень депутатів вирішуються в судовому порядку.

   Стаття 5.  Дострокове  припинення  повноважень  депутата
         місцевої ради

1. Повноваження депутата припиняються достроково за наявності
підстав, засвідчених офіційними документами без прийняття рішення
відповідної  ради:

   1) у разі його відкликання виборцями у встановленому цим
Законом порядку;

   2) у разі відмови скласти присягу депутата;

   3) у разі втрати особою, яка є депутатом, громадянства
України або виїзду на постійне проживання за межі України;

   4) у разі обрання або призначення особи, яка є депутатом, на
посаду, зайняття якої за законом не сумісне з  виконанням
депутатських повноважень;

   5) у разі його обрання депутатом іншої ради;

   6) у  разі  визнання  судом  особи,  яка є депутатом,
недієздатною або безвісно відсутньою;

   7) у разі набрання чинності обвинувальним вироком суду, за
яким особу, яка є депутатом, засуджено до позбавлення волі;

   8) у разі смерті особи, яка є депутатом.

   2. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також
за рішенням відповідної ради:

   1) у зв`язку з набранням чинності обвинувальним вироком
суду, за яким особу, яка є депутатом, засуджено до покарання, не
пов`язаного з позбавленням волі;

   2) у зв`язку з припиненням роботи на території відповідної
ради у випадку постійного проживання за її межами (за винятком
депутатів районних у місті рад, які працюють і проживають на
території міста);

   3) у зв`язку з особистою заявою депутата про складення ним
депутатських повноважень.

   3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата
ради вирішуються в судовому порядку.

   4. У  разі дострокового припинення повноважень депутата
відповідно до законодавства України про вибори проводяться вибори
депутата замість вибулого.

   Стаття 6. Присяга депутата місцевої ради

   1. Депутат місцевої ради складає присягу такого змісту: "Я,
(прізвище, ім`я, по батькові), присягаю додержуватися Конституції
України та законів України, виконувати свої обов`язки в інтересах
виборців,  брати  активну  участь  у  здійсненні  місцевого
самоврядування, вирішення питань місцевого життя".

   2. Присягу зачитує на першій сесії ради найстарший за віком
депутат цієї ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми
підписами під її текстом.

   3. Депутат місцевої ради, обраний замість того, який вибув,
складає присягу особисто на черговій сесії ради.

   Стаття 7. Поєднання депутатської діяльності з виконанням
        виробничих або службових обов`язків

   1. Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не
пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

   2. Депутат місцевої ради, обраний головою,  заступником
голови районної, обласної, районної у місті ради, секретарем
сільської, селищної, міської ради, працює у відповідній раді на
постійній основі.

   3. За  рішенням обласної ради депутат, обраний головою
постійної комісії з питань бюджету, може працювати в раді на
постійній основі.

   Стаття 8. Несумісність статусу депутата з деякими посадами
        та видами діяльності

   1. Депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника
місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку
поширюється дія Конституції та законів України щодо обмеження
сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій
посаді з посадою сільського,  селищного,  міського  голови,
секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника
голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою
роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та
апараті.

   2. Депутат місцевої ради не може використовувати  свій
депутатський  мандат в цілях, не пов`язаних з депутатською
діяльністю.

   3. Одна і та ж особа може бути депутатом лише однієї ради.

   РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
   ГРОМАДИ ТА ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

   Глава 1. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

   Стаття 9. Обов`язки депутата у виборчому окрузі

   1. У виборчому окрузі депутат зобов`язаний:

   1) підтримувати  зв`язок  з  виборцями  та  відповідною
територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими
організаціями, які висунули його кандидатом у депутати, а також
колективами інших підприємств, установ, організацій, органами
місцевого  с  моврядування,  органами  виконавчої  влади,
розташованими на території його виборчого округу;

   2) регулярно інформувати виборців про роботу ради та її
органів,  про  виконання  планів  і програм економічного і
соціального розвитку, місцевих екологічних програм, місцевого
бюджету, рішень ради і доручень виборців;

   3) брати участь в організації виконання законів, рішень ради
та її органів, доручень виборців, у масових  заходах,  що
проводяться  органами  місцевого самоврядування на території
громади або виборчого округу;

   4) вивчати  громадську  думку,  колективні   потреби
територіальної громади, інформувати про них раду та її органи,
брати безпосередню участь у їх вирішенні;

   5) визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому
виборців, інших громадян; вести регулярний прийом виборців,
розглядати пропозиції, звернення,  заяви  і  скарги  членів
територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх
оперативного вирішення;

   6) періодично, але не менш як один раз на рік, звітувати про
свою роботу і роботу ради, до якої його обрано.

   2. Депутат місцевої ради є відповідальним перед виборцями
свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі у
виборчому окрузі спирається на допомогу органів самоорганізації
населення, трудових колективів, органів об`єднань громадян.

   3. Депутат місцевої ради, який  не  виправдав  довір`я
виборців,  може  бути  в будь-який час відкликаний ними у
встановленому цим Законом порядку.

   Стаття 10. Права депутата у виборчому окрузі

   1. У виборчому окрузі депутат має право:

   1) офіційно представляти виборців свого виборчого округу та
інтереси територіальної громади у відповідній раді та її органах,
в місцевих  органах  виконавчої  влади,  органах  місцевого
самоврядування, підприємствах, установах і організаціях з питань,
що належать до відання місцевого самоврядування відповідного
рівня;

   2) брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях інших
рад та органів, загальних зборах громадян за місцем проживання,
засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в
межах території його виборчого округу;

   3) порушувати перед органами і організаціями, передбаченими
підпунктом 1 пункту 1 цієї статті, та їх посадовими особами
питання, що зачіпають інтереси виборців,  та  вимагати  їх
вирішення;

   4) вносити на розгляд відповідних органів і організацій та
їх посадових осіб пропозиції з питань, що випливають з його
депутатської діяльності у виборчому окрузі, брати участь у їх
розгляді.

   2. При здійсненні повноважень, передбачених пунктом 1 цієї
статті, депутат у межах відповідної території має також право:

   1) на депутатське звернення;

   2) на невідкладний прийом;

   3) вимагати усунення виявлених депутатом порушень законності
і правопорядку;

   4) об'єднуватися в територіальні депутатські групи та інші
депутатські формування.

   Глава 2.  ІНДИВІДУАЛЬНІ  ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
   ДЕПУТАТОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

   Стаття 11. Розгляд депутатом пропозицій, заяв і  скарг
         громадян

   1. Депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і
скарги , які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного,
законного  та обгрунтованого вирішення; вивчає причини, які
породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх
усунення в раду, до якої його обрано, місцевим органам виконавчої
влади, підприємствам, установам і організаціям; систематично, не
рідше одного разу на місяць, веде прийом громадян.

   2. Депутат  місцевої ради може направляти одержані ним
пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств,
установ і організацій, які зобов'язані розглянути їх відповідно
до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а
також депутата.

   3. Депутат місцевої ради має право здійснювати контроль за
розглядом надісланих ним пропозицій, заяв, скарг громадян на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм
власності.

   4. Місцеві органи виконавчої  влади,  органи  місцевого
самоврядування, підприємства, установи, організації державної і
комунальної форм власності, їх посадові особи зобов'язані сприяти
депутатові  в  організації  прийому  громадян,  розгляді їх
пропозицій, аяв, скарг, створювати інші необхідні для цього
умови.

   Стаття 12. Депутатське звернення

   1. Депутатське звернення - викладена в письмовій формі
вимога депутата з питань, пов'язаних з  його  депутатською
діяльністю,  до  місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій,
незалежно  від  фор  власності, розташованих на відповідній
території, та їх посадових осіб здійснити певні дії, вжити
заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх
компетенції.

   2. Органи і організації та їх посадові особи, зазначені в
пункті 1 цієї статті, до яких звернувся депутат, зобов'язані
негайно розглянути порушене ним питання, а в разі необхідності
додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш
як у місячний строк.

   3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може
бути розглянуто у встановлений строк, депутату повинно бути
повідомлено про це з  обгрунтуванням  мотивів  необхідності
продовження строку розгляду.

   4. Депутат місцевої ради може взяти участь у розгляді свого
звернення, про що органи і організації та їх посадові особи
повинні йому повідомити завчасно.

   5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого
звернення або якщо посадова особа ухиляється від вирішення
порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має
право внести депутатський запит відповідно до статті 22 цього
Закону.

   Стаття 13. Право депутата на невідкладний прийом посадовими
         особами, одержання необхідної інформації

   1. Депутат місцевої ради має на відповідній території право
невідкладного прийому керівниками та іншими посадовими особами
місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від
форм вла ності, у питаннях депутатської діяльності.

   2. Керівники та інші посадові особи  місцевих  органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, незалежно від форм  власності,  які
розташовані на території відповідної ради, на прохання депутата
надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні
для здійснення депутатських повноважень.

   3. Порядок відвідування депутатом підприємств, установ і
організацій, діяльність яких пов'язана з державною або іншою
таємницею, що охороняється законом, встановлюється відповідними
законодавчими актами.

   Стаття 14. Право депутата вимагати  усунення  порушення
         законності

   1. Депутат  місцевої  ради  як  представник відповідної
територіальної громади у разі виявлення порушення прав  та
інтересів громадян або інших порушень законності має право
вимагати припинення порушення, а в необхідних випадках звернутися
до відповідних рганів і посадових осіб з вимогою припинити
порушення.

   2. У разі порушення законності депутат має  право  на
депутатське  звернення  до  відповідних  посадових  осіб
правоохоронних чи контрольних органів.

   3. Місцеві органи виконавчої  влади,  органи  місцевого
самоврядування, об'єднання громадян, адміністрація підприємств,
установ, організацій, незалежно від форм власності, їх посадові
особи, до яких звернувся депутат, зобов'язані негайно вжити
заходів д я усунення порушення, а в разі необхідності - до
притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням
про це депутата.

   4. У разі невжиття заходів посадові особи, до яких звернувся
депутат, несуть дисциплінарну, адміністративну або кримінальну
відповідальність, встановлену законом.

   Стаття 15. Звіти депутата перед виборцями та зустрічі з ними

   1. Депутат місцевої ради періодично, але не менш як один раз
на рік, зобов'язаний звітувати про свою роботу і роботу ради, до
якої його обрано, перед виборцями відповідного виборчого округу,
колективами та об`єднаннями громадян, які висунули його кан
идатом у депутати. Рада визначає орієнтовні строки проведення
звітів депутатів перед виборцями.

   2. Звіт депутата може бути проведено в будь-який час на
вимогу зборів виборців за місцем  проживання  чи  трудової
діяльності, а також органів самоорганізації населення.

   3. Депутат місцевої ради завчасно повідомляє виборцям про
час і місце проведення звіту шляхом оприлюднення про це в
місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб.

   4. Місцеві  органи  виконавчої  влади, органи місцевого
самоврядування, підприємства, установи і організації державної і
комунальної  форм власності зобов'язані сприяти депутатам в
організації їх звітів перед виборцями: надавати приміщення,
інформаційні а інші довідкові матеріали, необхідні депутату, на
прохання депутата  здійснювати  інші  заходи,  пов'язані  з
проведенням його звіту перед виборцями.

   5. Звіт  депутата  повинен  містити відомості про його
діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, а також
про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її
органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в
обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її
органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

   6. Про результати обговорення звіту депутата, зауваження і
пропозиції, висловлені виборцями на адресу ради та її органів, а
також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його діяльністю
в раді, він інформує раду та її органи.

   7. Витрати, пов'язані з проведенням звітів депутатів перед
виборцями та їх зустрічі з ними, здійснюються за  рахунок
відповідних місцевих бюджетів.

   8. Звіти і зустрічі депутатів з виборцями висвітлюються
засобами масової інформації.

   Стаття 16. Доручення виборців

   1. Виборці можуть давати своєму депутатові доручення на
зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з
колективних  потреб  відповідного  виборчого  округу  чи
територіальної громади в цілому.

   2. Доручення виборців не повинні суперечити Конституції і
законам України, а їх виконання мають належати до відання
відповідних органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого
самоврядування.

   3. Доручення виборців депутатові  має  бути  підтримане
більшістю учасників зборів.

   4. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття
відповідною радою або її виконавчим органом рішення, матеріальних
або фінансових витрат, доводяться депутатом до відома відповідної
ради або її органів.

   5. Рада та її виконавчі  органи  аналізують  доручення
виборців,  дані депутатам, та з урахуванням матеріальних і
фінансових можливостей приймають відповідні рішення щодо їх
реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома депутатів
та територіальної громади.

   6. Депутат місцевої ради бере участь в організації доручень
виборців як одноособово, та і в складі постійних і тимчасових
комісій ради або в складі утвореної з цією метою депутатської
групи, може залучати до їх виконання органи самоорганізації
населення, а також виборців відповідного виборчого округу.

   7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється
відповідними радами, їх виконавчими органами та депутатами.
Органи, які забезпечують реалізацію доручень виборців, один раз
на рік інформують раду про хід їх виконання.

   8. Про результати розгляду радою та її виконавчими органами
доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання
депутат періодично інформує своїх виборців.

   Стаття 17. Територіальні депутатські групи

   1. Для  спільної  роботи  по  здійсненню  депутатських
повноважень у виборчих округах депутати можуть на основі їх
взаємної згоди об'єднуватися в територіальні депутатські групи.
До складу депутатської групи можуть входити депутати різних ланок
рад.

   2. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи
за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які
вони вирішують, та іншими ознаками.

   3. Повноваження  депутатських  груп  є  похідними  від
повноважень депутата, передбачених цим Законом.

   4. Членство депутата в депутатській групі не звільняє його
від  персональної  відповідальності  за  здійснення  своїх
депутатських повноважень у виборчому окрузі.

   Стаття 18. Порядок утворення депутатських груп

   1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час
протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням
зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу.
Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів.

   2. Депутати місцевої ради які входять до складу депутатської
групи, обирають керівника депутатської групи.

   3. Депутатська група реєструється відповідною сільською,
селищною, міською (міста без районного поділу), районною у місті,
районною, обласною радою за поданням керівника групи.

   4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними
період або на строк повноважень відповідних рад.

   5. Діяльність депутатської групи припиняється:

   1) у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого у її
складі залишається менше трьох депутатів;

   2) у разі прийняття депутатами, які входять до її складу,
рішення про розпуск депутатської групи;

   3) після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в
депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

   6. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських
груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про
їх діяльність.

   РОЗДІЛ III. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ

   Глава 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА У РАДІ

   Стаття 19. Обов'язки депутата в раді та її органах

   Депутат місцевої ради зобов'язаний:

   1) брати участь у здійсненні радою місцевого самоврядування,
вирішенні нею питань, що належать до її відання;

   2) брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її
органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню
їх рішень;

   3) додержуватися регламенту ради та інших нормативних актів,
що визначають порядок діяльності ради та її органів;

   4) виконувати доручення ради, її органів, інформувати раду,
її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень
ради та її органів.

   Стаття 20. Права депутата у раді та її органах

   1. Депутат місцевої ради користується правом ухвального
голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її
органів, до складу яких він входить. Депутат набуває права
ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.
   Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він
входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу
будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом
дорадчого голосу.

   2. Депутат місцевої ради має право:

   1) брати участь у здійсненні радою місцевого самоврядування,
вирішенні нею питань, що належать до її відання;

   2) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

   3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

   4) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного
засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних
питань та їх суті;

   5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з
питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

   6) вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень,
інших документів з питань, що належать до їх відання, поправки до
них;

   7) вносити  пропозиції  та  висловлювати  думку  щодо
персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур
посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються
радою;

   8) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою,
особам, які входять до їх складу, а також особам, яких обрано,
призначено або затверджено радою;

   9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити
запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

   10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному
засіданні ради звіту чи інформації будь-якого  органу  або
посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з
питань, що входять до компетенції відповідної ради, інших органів
і посадов х осіб, які діють на її території;

   11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність
перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів,
підприємств, установ, організацій;

   12) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів
голосування, давати довідки;

   13) ознайомлюватися з текстами своїх виступів у стенограмах
чи протоколах засідань ради та її органів до опублікування, а
також  отримувати  тексти  виступів,  які  не  підлягають
опублікуванню;

   14) оголошувати  на  засіданнях  ради та її органів у
встановленому радою порядку тексти звернень, заяв, резолюцій,
пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне
значення;

   15) об'єднуватися в територіальні депутатські групи  та
фракції, які утворюються і діють відповідно до регламенту ради.

   3. Депутат місцевої ради з обговорюваного на сесії ради
питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного
виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу
засідання ради або її органу, в якому він бере участь.

   4. Порядок реалізації зазначених прав депутатів визначається
цим Законом, іншими законодавчими актами України, які регулюють
діяльність рад та їх органів, а також регламентом відповідної
ради.

   Глава 2. СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ
   ДЕПУТАТА В РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

   Стаття 21. Участь депутата в сесіях ради та засіданнях її
         органів

   1. На сесіях ради депутати ради на основі колективного і
вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені
до відання даної ради.

   2. Депутат  місцевої  ради входить до складу однієї з
постійних комісій, що утворюються радою.

   3. Депутат  місцевої  ради  зобов'язаний  додержуватись
регламенту ради, інших нормативних актів, що визначають порядок
діяльності ради та її органів, бути присутнім на пленарних
засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів,
до складу я их він входить. У разі неможливості бути присутнім на
засіданні  депутат повідомляє про це керівника відповідного
органу.

   4. Депутат місцевої ради на території ради, до якої його
обрано, може брати участь з правом дорадчого голосу у роботі
інших рад та їх органів, засіданнях органів самоорганізації
населення і зборах громадян за місцем проживання.

   5. Рада та її органи сприяють депутатам в їх діяльності
шляхом створення відповідних  умов,  забезпечення  депутатів
документами,  довідково-інформаційними та іншими матеріалами,
необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень,
організуют вивчення депутатами чинного законодавства, досвіду
роботи рад.

   6. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати
його звіти про виконання рішень і доручень ради, на пленарних
засіданнях періодично інформує депутатів про хід  виконання
рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень,
внесених ни и, а також з інших важливих питань діяльності ради та
її органів.

   7. У  разі  незадовільного  виконання  депутатом  своїх
обов'язків у раді та її органах, систематичного порушення ним
встановленого порядку їх роботи рада може прийняти рішення про
часткове або повне припинення на певний час компенсаційних виплат
депутату передбачених статтею 30 цього Закону, повідомлення
виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов'язків або
звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого
депутата у встановленому цим законом порядку.

   Стаття 22. Депутатський запит і депутатське запитання

   1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на
пленарному засіданні ради вимога депутата до виконавчих органів
ради, місцевих державних адміністрацій та посадових осіб, інших
державних органів, керівників підприємств, установ і організацій,
ро ташованих на території ради, незалежно від форм власності,
вирішити питання, дати офіційне роз'яснення або викласти позицію
з питань, що мають суспільне значення і належать до відання ради.

   2. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів у
письмовій або усній формі, він підлягає включенню до порядку
денного пленарного засідання ради.

   3. Рада має право зобов'язати відповідний орган або посадову
особу подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення
по запиту депутата.

   4. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом
інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на
запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в
індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку ден
ого сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

   Стаття 23. Порядок розгляду депутатського запиту

   1. Депутатський запит,  включений  до  порядку  денного
пленарного засідання ради, у разі необхідності обговорюється і
приймається рішення.

   2. Рада може прийняти рішення про направлення депутатського
запиту відповідному органу чи посадовій особі, до яких звернуто
запит. Це рішення має бути підтримане більшістю депутатів від
загального складу ради.

   3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський
запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну
письмову відповідь на нього відповідній раді і депутату. Якщо
запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений
рад ю строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово
повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати
інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня
одержання запиту. Відповідь на запит розглядається на пленарному
зас данні ради.

   4. Депутат місцевої ради має право дати оцінку відповіді на
свій  депутатський  запит.  За  результатами  відповіді  на
депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому
наполягає не менше 1/5 частини від фактичної кількості депутатів.
При бговоренні відповіді на запит на засіданні повинні бути
присутні посадові особи, до яких звернуто запит, або уповноважені
ними особи.

   5. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит
рада приймає відповідне рішення.

   Стаття 24. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на
сесіях ради

   1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях
ради і передані в письмовій формі головуючому на її пленарних
засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними
комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам т
посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і
зауваження не пізніш як у місячний строк, якщо інший строк не
встановлено  радою,  і  про  результати розгляду повідомити
безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили
зауваження а також відповідну раду.

   2. Ради  та їх виконавчі органи забезпечують виконання
зауважень і пропозицій депутатів, періодично інформують депутатів
про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях
рад.

   Стаття 25. Право депутата порушувати питання про перевірку
діяльності  виконавчих  органів  ради,  місцевих  державних
адміністрацій, підприємств, установ і організацій, незалежно від
форм власності, брати участь у здійснені контролю за виконанням
рішень ради

   1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її
органах питання про необхідність проведення перевірок в межах
компетенції  відповідної ради діяльності розташованих на її
території підприєств, установ і організацій, незалежно від форм
власно  ті,  виконавчих  органів  ради,  місцевих державних
адміністрацій, а також за дорученням ради або її органів брати
участь у перевірках виконання рішень ради.

   2. Депутат місцевої ради має право вносити пропозиції щодо
усунення виявлених недоліків і порушень керівникам підприємств,
установ і організацій, незалежно від форм власності, і органів,
діяльність яких перевірялась, а також органам, яким вони підпор
дковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності
осіб, з вини яких сталося порушення. У разі виявлення порушень
чинного законодавства України депутат може звернутися з цього
приводу до відповідних державних органів.

   3. Про результати перевірки та пропозиції щодо них депутат
доповідає раді або її органу, за дорученням яких здійснювалась
перевірка.

   4. Депутат місцевої ради за дорученням ради має право брати
участь у депутатському розслідуванні з питань, які належать до
відання відповідних рад, здійсненні контролю за виконанням рішень
ради.

   Стаття 26. Депутатські фракції

   1. Депутати місцевої ради як повноважні члени ради на основі
єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у
депутатські фракції за умови, якщо до складу кожної з них входить
не менше 5 депутатів. До складу депутатських фракцій можуть
входити також позапартійні депутати, які підтримують політичну
спрямованість фракцій.

   2. Депутатські фракції не можуть утворюватись для захисту
приватних, економічних, релігійних та інших інтересів.

   3. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається
самою фракцією. Депутат може входити до складу лише однієї
фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію приймається
на сесії ради.

   4. Забезпечення діяльності депутатських фракцій покладається
на апарат відповідної ради.

   5. Інші питання діяльності депутатських фракцій визначаються
регламентом ради.

   Стаття 27. Права депутатських фракцій

   Депутатські фракції мають право:

   1) на пропорційне представництво в органах, що утворюються
радою;

   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких
обирає, призначає чи затверджує рада;

   3) на гарантований виступ свого представника на пленарному
засіданні ради з усіх питань порядку денного сесії ради;

   4) об'єднувати зусилля з іншими фракціями для створення
більшості в раді чи опозиції;

   5) здійснювати інші  права,  передбачені  законодавством
України.

   Стаття 28. Участь депутата в роботі інших органів місцевого
самоврядування

   Депутат місцевої ради має право брати участь з правом
дорадчого голосу в роботі інших органів місцевого самоврядування
при розгляді ними питання та прийнятті рішень, що зачіпають
інтереси  виборців  його виборчого округу чи територіальної
громади, від ких його обрано.

   РОЗДІЛ IV.ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   Стаття 29. Непорушність повноважень депутата. Забезпечення
умов для їх здійснення

   1. Депутат  місцевої  ради  наділений  усією  повнотою
повноважень, передбачених цим Законом та іншими законодавчими
актами України. Ніхто не може обмежити повноваження депутата
інакше, як у випадках, передбачених Конституцією та чинним
законодавством Укр їни.

   2. Повноваження депутата не можуть бути обмежені в умовах
воєнного чи надзвичайного стану.

   3. Відповідні ради та їх органи забезпечують необхідні умови
для ефективного здійснення депутатами їх повноважень.

   4. Депутат місцевої ради не несе відповідальності за виступи
на засіданнях ради та її органів, за винятком відповідальності за
образу чи наклеп.

   5. На час виконання  депутатських  повноважень  депутат
звільняється від призову на дійсну військову чи альтернативну
(невійськову) службу, а також від призову на військові збори.

   6. Місцеві органи державної  виконавчої  влади,  органи
місцевого  самоврядування,  керівники підприємств, установ і
організацій, незалежно від форм власності, їх посадові особи
зобов'язані сприяти депутатам у здійсненні їх повноважень.

   Стаття 30. Звільнення депутата від виробничих або службових
обов'язків для виконання депутатських повноважень

   1. На час сесії ради, а також для здійснення депутатських
повноважень  в інших передбачених законом випадках, депутат
місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових
обов'язків.

   2. У разі обрання на виборчу посаду у відповідній раді
депутат звільняється з попередньої посади і переводиться для
постійної роботи до цієї ради. Обраний на виборну посаду у
відповідній раді депутат,  який  є  військовослужбовцем  чи
працівником  міліції, прикомандирується до місцевої ради із
залишенням на військовій службі (службі в органах внутрішніх
справ України).

   3. Компенсація (виплата) заробітної плати депутату за час
виконання ним депутатських повноважень чи обов'язків на виборній
посаді здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого
бюджету в розмірі, встановленому  радою  згідно  з  чинним
законодавством.

   Стаття 31. Охорона трудових та інших прав депутата

   1. Депутат  місцевої  ради  не може бути з ініціативи
адміністрації (власника) підприємства, установи, організації,
навчального закладу звільнений з роботи чи від займаної посади,
виключений з колективного господарства або навчального закладу
(крім  випа  ків  повної ліквідації підприємства, установи,
організації) без попереднього погодження з відповідною радою за
висновком постійної комісії ради, до відання якої належать
питання депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів.

   2. Депутат місцевої ради з числа військовослужбовців або
інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і
положеннями,  не  може  бути  з  ініціативи  командування
(адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи
посаді в порядку ди циплінарного стягнення без попередньої згоди
ради за висновком постійної комісії ради, до відання якої
належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності
депутатів.

   3. Відповідна рада забезпечує працевлаштування депутата,
якого було обрано на виборну посаду в раді, після закінчення його
повноважень.

   4. Депутату місцевої ради, який працював у раді на виборній
посаді, надається попередня робота (посада), а в разі  її
відсутності - інша рівноцінна робота (посада).
   У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на
період працевлаштування за колишнім депутатом зберігається, але
не більше шести місяців, заробітна плата, яку він одержував на
виборній посаді у раді, що виплачується з відповідного місцевого
бюджету.

   5. Час роботи депутата  на  виборній  посаді  у  раді
зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби)
депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за
якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.
   За депутатом зберігаються усі права  і  пільги,  якими
користуються  працівники відповідного підприємства, установи,
організації.

   Стаття 32. Право депутата на безплатний проїзд

   Депутат місцевої ради користується на території відповідної
ради правом безплатного проїзду на залізничному, автомобільному і
водному транспорті, а також на всіх видах міського пасажирського
транспорту (за винятком таксі). Порядок та умови безплатног
проїзду депутатів визначаються Кабінетом Міністрів України.

   Стаття 33. Надання депутату інформаційної та  юридичної
допомоги

   1. Відповідна рада забезпечує депутатів офіційними виданнями
та інформаційними матеріалами ради, організує допомогу їм з
правових  питань, надає можливість депутатам ознайомитись з
рішеннями ради та її органів,  розпорядженнями  відповідної
місцевої дер аної адміністрації, актами підприємств, установ та
організацій, розташованих на відповідній території,  порядок
ознайомлення з якими визначається відповідним законодавством.

   2. Депутат місцевої ради має право переважного виступу з
питань його депутатської діяльності в друкованих засобах масової
інформації, заснованих місцевими радами, в програмах місцевих
державних телерадіоорганізацій.

   Стаття 34. Відповідальність за невиконання вимог Закону щодо
забезпечення гарантій депутатської діяльності

   1. Невиконання посадовими особами вимог цього Закону щодо
забезпечення гарантій депутатської діяльності, якщо відсутні
ознаки кримінального діяння, тягне за собою адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, що накладається в судовому порядку.

   2. Публічна образа депутата, опублікування або поширення
іншим способом завідомо неправдивих відомостей про нього, а також
намагання в будь-якій формі вплинути на депутата, членів його
сім'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження,
мусити його до вчинення неправомірних дій, якщо відсутні ознаки
кримінального  діяння,  тягне  за  собою  адміністративну
відповідальність  у  вигляді штрафу від десяти до двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що накладається у
судовому порядку.

   РОЗДІЛ V. ПОРЯДОК ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

   Стаття 35. Підстави для відкликання депутата місцевої ради

   Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата
можуть бути:

   - порушення  депутатом  положень  Конституції і законів
України;

   - незадовільне виконання депутатом депутатських обов'язків,
визначених цим Законом;

   - невідповідність практичної діяльності депутата основним
принципам і положенням його передвиборної програми;

   - використання депутатського  мандата  в  особистих  та
корисливих цілях;

   - систематичне порушення депутатом норм етики і моралі.

   Виборці мають  право порушувати питання про відкликання
депутата також з інших підстав, які вони вважатимуть суттєвими.

   Стаття 36. Пропозиції про відкликання депутата

   Право вносити пропозиції про відкликання депутата місцевої
ради належить суб'єктам, які відповідно до чинного законодавства
мають право висувати кандидатів у депутати і знаходяться на
території відповідного виборчого округу.

   Збори (конференції) виборців, колективів, місцевих осередків
політичних  партій,  засідання  органів  об'єднань  громадян
організуються  відповідно до чинного законодавства, статутів
(положень) об'єднань громадян.

   На зборах (конференції) виборців,  колективу,  місцевого
осередку  політичної  партії,  засіданні відповідного органу
об'єднання громадян у разі прийняття рішення щодо внесення
пропозиції про відкликання депутата створюється ініціативна група
для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на
підтримку пропозиції про відкликання депутата, затверджується її
склад.

   Протокол зборів (конференції) з пропозицією про відкликання
депутата  підписується  головою  і  секретарем  цих  зборів
(конференції), а протокол засідання органу об'єднання громадян -
керівником  цього  органу.  Протокол  скріплюється  печаткою
відповідного пі приємства, установи, організації,  місцевого
осередку політичної партії, органу об'єднання громадян, а у разі
проведення зборів (конференції) виборців за місцем проживання -
печаткою органу місцевого самоврядування, на території якого
проводились збори (конференція). У  триденний  строк  після
проведення зборів (конференції), засідання протокол направляється
територіальній виборчій комісії по виборах депутатів відповідної
ради.  До протоколу додається список ініціативної групи по
збиранню підписів на ідтримку  пропозиції  про  відкликання
депутата.

   Стаття 37.  Розгляд  питання  про  відкликання депутата
територіальною виборчою комісією

   Відповідна територіальна виборча комісія у  десятиденний
строк з моменту одержання протоколу з пропозицією про відкликання
депутата розглядає це питання  на  своєму  засіданні.  Про
надходження пропозиції, а також про місце і час засідання, на
якому вона озглядатиметься, комісія не пізніш як за три дні до
засідання повідомляє відповідного депутата, раду, до якої його
обрано, а також суб'єктів, які внесли пропозицію про відкликання
депутата.

   На підставі протоколу з пропозицією про відкликання депутата
територіальна комісія приймає рішення про дозвіл на збирання
підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку
пропозиції про відкликання депутата. В разі порушення порядку
внесе  ня пропозиції про відкликання депутата територіальна
комісія може відмовити в наданні дозволу на збирання підписів
виборців. Копії відповідного рішення у дводенний строк після його
прийняття направляються комісією депутату, щодо якого порушено
питання про відкликання, раді, до складу якої його обрано, а
також суб'єктам, що внесли пропозицію про відкликання.

   Стаття 38. Збирання підписів на підтримку пропозиції про
відкликання депутата

   У разі прийняття територіальною комісією рішення про дозвіл
на збирання підписів виборців на підтримку пропозиції  про
відкликання депутата вона реєструє створену на відповідних зборах
(конференції), засіданні органу об'єднання громадян ініціативну
гр пу по збиранню підписів і встановлює строк їх збирання.

   Строк збирання  підписів  встановлюється  територіальною
комісією з урахуванням кількості  виборців  у  відповідному
виборчому окрузі, місцевих особливостей і не може перевищувати: в
разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста
районного п дпорядкування) ради - п'яти днів, районної, міської
(міста обласного підпорядкування), районної в місті ради -
десяти, обласної, Київської, Севастопольської міської ради -
п'ятнадцяти днів з моменту прийняття комісією рішення про дозвіл
на збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання
депутата.

   Зразок підписного листа для збирання підписів виборців на
підтримку пропозиції про відкликання депутата встановлюється
відповідною територіальною виборчою комісією і повинен містити
назву ради, до складу якої обрано депутата, його прізвище, ім'я,
по атькові, рік обрання до ради, а також відомості про особу, яка
збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і
адреса). Підписний лист має містити дані про виборців, які
підтримали пропозицію про відкликання депутата: прізвище, ім'я,
по б тькові; число, місяць і рік народження; місце проживання;
серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
виборця, а також особистий підпис виборця.

   Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на
основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що
посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених
до підписного листа, і факт підтримки ним пропозиції про відклик
ння депутата засвідчується особистим підписом виборця. Кожний
виборець може бути внесений лише до одного підписного листа і має
право поставити лише один підпис. Збирання підписів здійснюється
на суто добровільній основі.

   У кожному підписному листі вказується загальна кількість
виборців, які підтримали пропозицію про відкликання депутата,
внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи.

   Заповнені підписні листи здаються у відповідну територіальну
комісію ініціативною групою в строк і в порядку, встановлені
комісією. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. В
разі виявлення у підписному листі порушень вимог цього Закону одо
збирання підписів комісія може визнати його недійсним. Якщо у
підписних листах виявлено два або більше  підписів  одного
громадянина, його підписи не враховуються.

   На основі одержаних підписних листів комісія не пізніш як у
п'ятиденний строк після закінчення збирання підписів складає
протокол про результати збирання підписів на підтримку пропозиції
про відкликання депутата, який підписується головою, заступником
голови, секретарем і членами територіальної комісії. Якщо на
підтримку пропозиції про відкликання депутата зібрано підписи
менше п'яти відсотків виборців відповідного виборчого округу,
вона вважається відхиленою, і депутат зберігає свої повноваження
В разі, коли пропозицію про відкликання депутата підтримало п'ять
або більше відсотків виборців відповідного виборчого округу,
протокол про результати збирання підписів не пізніше наступного
дня після його підписання направляється у комісію з питань
депутатської діяльності та етики відповідної ради, яка розглядає
його і вносить питання щодо проведення у відповідному виборчому
окрузі голосування про відкликання депутата на пленарне засідання
ради.

   Стаття 39. Призначення голосування про відкликання депутата

   Рада за поданням її комісії з питань депутатської діяльності
та етики розглядає питання щодо відкликання депутата і приймає
рішення про призначення  у  відповідному  виборчому  окрузі
голосування про відкликання депутата, визначає день голосування.
При цьому строк між днем прийняття радою рішення про призначення
голосування і днем голосування не може бути менше двадцяти і
більше тридцяти днів.

   У разі виявлення комісією з питань депутатської діяльності
та етики або радою порушень цього Закону, інших законодавчих
актів, а також вимог статутів (положень) відповідних органів
об'єднань громадян під час внесення пропозицій про відкликання
депута а, збирання підписів на їх підтримку, якщо ці порушення не
дали можливості виявити об'єктивну думку виборців щодо даного
депутата, рада може прийняти мотивоване рішення про відхилення
пропозиції щодо відкликання депутата.

   Рада має право прийняти рішення щодо призначення голосування
про відкликання депутата і з власної ініціативи, якщо цей депутат
не виконує своїх обов'язків у раді та її органах, систематично
порушує встановлений порядок їх роботи.

   Рішення ради про призначення голосування доводиться  до
відома виборців відповідного виборчого округу не пізніш як на
третій день після його прийняття шляхом публікації в місцевій
пресі або іншими засобами.


   Стаття 40. Організація підготовки і проведення голосування
про відкликання депутата

   Підготовка і проведення голосування про відкликання депутата
місцевої ради здійснюється комісіями по проведенню голосування
про відкликання депутата у порядку, передбаченому законодавством
України про вибори. При цьому окружні комісії не утворюються, а
їх функції виконує відповідна територіальна виборча комісія.
Дільниці для голосування і  дільничні  комісії  утворюються
відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття радою
рішення про призначення голосування.

   При відкликанні депутата сільської, селищної, міської (міста
районного підпорядкування) ради дільниці і дільничні комісії
утворюються цими радами або їх виконавчими органами. Списки
виборців для голосування про відкликання депутата подаються для
зага ьного ознайомлення за десять днів до голосування.

   Стаття 41. Бюлетень для голосування про відкликання депутата

   Форма і текст бюлетеня для голосування про відкликання
депутата місцевої ради затверджуються відповідною територіальною
виборчою комісією. Комісія забезпечує виготовлення бюлетенів і
постачання їх дільничним комісіям не пізніш як за десять днів до
го осування.

   В бюлетені для  голосування  про  відкликання  депутата
вказуються прізвище, ім'я, по батькові депутата, рік обрання його
до відповідної ради, посада (заняття), місце роботи.


   Стаття 42. Форми протоколів про результати голосування та
списку виборців

   Форми протоколів дільничної та територіальної комісій про
результати голосування про відкликання депутата встановлюються
відповідною територіальною виборчою комісією і містять: повну
назву ради, до складу якої обрано депутата; число, місяць і рік
про едення голосування; прізвище, ім'я, по батькові депутата, про
відкликання якого проводиться голосування; дані відповідно по
виборчій дільниці чи виборчому округу в цілому про загальну
кількість виборців; кількість виборців, які одержали виборчі
бюлет ні; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих
"проти" відкликання депутата; кількість бюлетенів,  визнаних
недійсними.

   Списки виборців для голосування про відкликання депутата
складаються за такою ж формою, як і при проведенні виборів до
місцевих рад.

   Виготовлення бланків, іншої документації, необхідної для
проведення голосування про відкликання депутата, і постачання їх
відповідним  комісіям  забезпечується територіальною виборчою
комісією по виборах депутатів відповідної ради разом з виконавчим
ко ітетом або секретаріатом цієї ради.

   Стаття 43.  Особливості  проведення  голосування  про
відкликання депутата і встановлення його результатів

   Під час голосування про відкликання  депутата  виборець
залишає в бюлетені прізвище депутата, якщо він голосує за
збереження його депутатських повноважень, або викреслює його
прізвище, якщо голосує за відкликання депутата.

   Депутат вважається відкликаним, якщо за його відкликання
проголосувало більше половини виборців, внесених до списку для
голосування.

   У разі рівності голосів, поданих за і проти відкликання
депутата, його повноваження зберігаються. Повноваження депутата
також  зберігаються, якщо у голосуванні взяло участь менше
половини виборців, внесених до списку для голосування.

   Недійсними визнаються   бюлетені   для   голосування
невстановленого зразка.

   Результати голосування по виборчій дільниці розглядаються на
засіданні дільничної комісії і заносяться до протоколу. Протокол
підписується головою, заступником голови, секретарем і членами
комісії та направляється до відповідної територіальної виборч ї
комісії у встановленому нею порядку.

   Територіальна виборча  комісія  на  підставі  протоколів
дільничних комісій (протоколу дільничної  комісії)  визначає
результати голосування про відкликання депутата і заносить їх до
протоколу про результати голосування. Протокол  підписується
головою, заст пником голови, секретарем і членами територіальної
виборчої комісії. Про результати  голосування  територіальна
виборча комісія повідомляє раду, відповідного депутата і виборців
округу.

   Стаття 44. Оскарження рішень щодо організації голосування
про відкликання депутата

   Рішення і  дії  комісій,  які  здійснюють підготовку і
організують голосування про відкликання депутата, можуть бути
оскаржені до відповідної ради. Рішення ради або її органів,
пов'язані з організацією голосування про відкликання депутата,
можуть бути оскаржені в судовому порядку.

   Стаття 45.  Повторне  порушення питання про відкликання
депутата

   Питання про відкликання депутата може бути порушено повторно
у порядку, передбаченому цим Законом, не раніш як через рік після
відхилення пропозиції про відкликання депутата як такої, що не
дістала підтримки виборців відповідного виборчого округу за
езультатами збирання підписів або голосування.

   Стаття 46. Гарантії прав депутата при розгляді питання про
його відкликання

   Депутат місцевої ради має право брати участь у зборах
(конференціях) громадян за  місцем  проживання,  колективів,
місцевих  осередків  політичних  партій,  засіданнях органів
об'єднань громадян, відповідної територіальної виборчої комісії
та дільничних ком сій, а також у засіданнях ради та її органів
при розгляді ними питань, що стосуються його  депутатської
діяльності та його відкликання.

   На зборах  (конференціях), засіданнях, а також під час
зустрічей з виборцями депутат має право давати пояснення щодо
суті питань стосовно його діяльності, робити відповідні заяви. У
встановленому чинним  законодавством  порядку  депутат  може
використовув ти для роз'яснення своєї позиції засоби масової
інформації.

   Депутат місцевої ради має право звернутися до ради з усною
або письмовою заявою з приводу обставин, що стали підставою для
порушення питання про його відкликання.

   Стаття 47. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням
голосування про відкликання депутата

   Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням голосування
про відкликання депутата, які здійснюються відповідно до цього
Закону, провадяться за рахунок відповідного місцевого бюджету.

   РОЗДІЛ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 48. Депутатська етика

   1. Депутат  місцевої  ради  як  повноважний представник
територіальної громади та член ради, здійснюючи депутатські
повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської
етики:

   1) неухильно дотримуватися складеної ним присяги;

   2) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами
виборців свого виборчого округу чи територіальної громади, від
яких його обрано;

   3) не використовувати депутатський статус  в  особистих
інтересах чи в інтересах своїх родичів, виступати з офіційних
позицій у справах приватного характеру або у справах, які явно
суперечать інтересам виборців;

   4) не  принижувати  честі  й  гідності виборців, інших
депутатів, керівників та інших посадових і службових  осіб
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій;

   5) не розголошувати відомостей, що становлять державну або
іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з
питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів
і не підлягають за їх рішенням розголошенню, а також відомостей,
які стосуються таємниці особистого життя депутата або виборця, що
охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його
участю в депутатських перевірках;

   6) не робити явно неправдивих заяв чи давати свідчень, не
допускати образливих висловлювань, використовувати у публічних
виступах недостовірні або неперевірені відомості на  адресу
державних оганів, органів місцевого самоврядування, об'єднань
громадян ,підприємств, установ і організацій, їх керівників та
інших посадових чи службових осіб, депутатських фракцій, окремих
депутатів, вдаватися до обману;

   7) не  приймати  будь-яких  гонорарів,  подарунків,  не
отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії,
пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень;

   8) у випадку порушення депутатом правил депутатської етики
рада  своїм  рішенням може накласти на нього певні заходи
стягнення.

   2. Регламентом ради чи статутом відповідної територіальної
громади можуть бути встановлені інші правила депутатської етики,
а також заходи впливу щодо тих депутатів, які порушують ці
правила.

   Стаття 49 Зміна статусу або припинення повноважень депутата
у зв'язку зі змінами в адміністративнотериторіальному устрої

   1. Статус депутата змінюється відповідно до зміни статусу
ради, до якої  його  обрано,  у  зв'язку  із  змінами  в
адміністративно-територіальному устрої відповідної території.

   2. У разі віднесення населених пунктів до категорії міст
обласного, республіканського Автономної Республіки  Крим  чи
загальнодержавного  значення  на  їх  території припиняються
повноваження депутатів ради, які були обрані від цього населеного
пункту до в дповідної районної, обласної чи міської ради міста -
центру міського округу.

   3. У разі віднесення села, селища, міста до складу іншого
району чи міського округу депутати, обрані від цих населених
пунктів, втрачають статус депутата попередньої районної  чи
міської ради, яка є центром міського округу, і набувають статусу
депутата тієї районної чи міської ради, під юрисдикцію якої
передано відповідні адміністративно-територіальні одиниці.

   4. У разі проведення виборів до новоутворених рад на базі
існуючих рад повноваження депутатів цих рад припиняються.

   5. У разі виходу територіальної громади зі складу сільського
чи міського округу повноваження депутатів, обраних від цієї
територіальної громади, достроково припиняються лише у випадках,
якщо кількість депутатів становить менше 2/3 від загального скла
у попередньої ради.

   Стаття 50. Депутатське посвідчення  та  нагрудний  знак
депутата

   1. Повноваження  депутата  засвідчуються  посвідченням і
нагрудним знаком депутата, які йому видаються відповідною радою
після визнання повноважень та складання депутатом присяги.

   2. Зразки посвідчень і нагрудних знаків депутата, а також
Положення про них затверджуються Верховною Радою України.