Проект
                       Тираж 09.07.99

             ЗАКОН УКРАЇНИ

        Про статус депутатiв мiсцевих рад

   Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України
"Про мiсцеве самоврядування в Українi", iнших законiв України
визначає правовий статус депутата сiльської, селищної, мiської,
районної у мiстi, районної, обласної ради (далi - мiсцева рада)
як повноважного представника своїх виборцiв та рiвноправного
члена зазначених органiв мiсцевого самоврядування, закрiплює його
права i обов'язки, встановлює гарантiї депутатської дiяльностi та
порядок вiдкликання депутата.

   РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Законодавство про статус депутатiв мiсцевих рад

   Статус депутата мiсцевої ради визначається  Конституцiєю
України, цим Законом та iншими законами України.

   Стаття 2. Депутат - повноважний представник територiальної
громади, виборцiв свого округу

   1. Депутат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi,
районної,  обласної  ради  (далi  - депутат) є повноважним
представником територiальної громади села, селища, мiста, який
вiдповiдно до Конституцiї i Закону України "Про вибори депутатiв
мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" обирається на
основi  загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом
таємного голосування строком на чотири роки.

   2. Депутат як повноважний представник територiальної громади
зобов'язаний  виражати  i  захищати  iнтереси  вiдповiдної
територiальної громади та її частини - виборцiв свого виборчого
округу, виконувати їх доручення в межах їх повноважень, наданих
чинним законодавством, брати активну  участь  у  здiйсненнi
мiсцевого самоврядування.

   Стаття 3. Депутат - повноважний i рiвноправний член мiсцевої
ради

   1. Депутат мiсцевої ради є повноважним i рiвноправним членом
вiдповiдної  ради  -  представницького  органу  мiсцевого
самоврядування.

   2. Депутат мiсцевої ради вiдповiдно  до  цього  Закону
надiляється всiєю повнотою прав, необхiдних для забезпечення йому
реальної участi у дiяльностi ради та її органiв, iнших структур
мiсцевого самоврядування.

   Стаття 4. Виникнення i строк повноважень депутата мiсцевої
ради

   1. Депутат мiсцевої ради набуває свої  повноваження  в
результатi обрання його до ради на основi загального, рiвного i
прямого виборчого права шляхом таємного голосування вiдповiдно до
Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських,
селищних, мiських голiв".

   2. Повноваження депутата починаються з дня вiдкриття першої
сесiї вiдповiдної ради пiсля офiцiйного оголошення пiдсумкiв
виборiв  вiдповiдною  територiальною  виборчою  комiсiєю  i
закiнчуються в день вiдкриття першої сесiї цiєї ради нового
скликання, крiм передбачених законодавством випадкiв дострокового
припинення повноважень депутата або ради, до складу якої його
обрано.

   3. Повноваження депутата, обраного замiсть вибулого або на
повторних виборах, починається з дня заслуховування на черговому
пiсля виборiв депутата пленарному засiданнi вiдповiдної ради
повiдомлення  територiальної  виборчої  комiсiї про пiдсумки
виборiв.

   4. Питання про пiдсумки виборiв до ради вноситься на її
розгляд  вiдповiдною  територiальною  виборчою  комiсiєю  i
приймається радою до вiдома. Спiрнi питання щодо виникнення
повноважень депутатiв вирiшуються у судовому порядку.

   Стаття 5.  Дострокове  припинення  повноважень  депутата
мiсцевої ради

   1. Повноваження  депутата  припиняються  достроково  за
наявностi перелiчених пiдстав, засвiдчених офiцiйними документами
без прийняття рiшення вiдповiдної ради:

   1) у разi його вiдкликання виборцями у встановленому цим
Законом порядку;

   2) у разi припинення громадянства України особi, яка є
депутатом, або виїзду її на постiйне проживання за межi України;

   3) у разi обрання або призначення його на посаду, зайняття
якої за законом не сумiсне з виконанням депутатських повноважень;

   4) у разi його обрання депутатом iншої ради;

   5) у разi визнання судом його недiєздатним або безвiсно
вiдсутньою;

   6) у разi набрання чинностi обвинувальним вироком суду, за
яким його засуджено до позбавлення волi;

   7) у разi його смертi.

   2. Повноваження депутата можуть припинятися достроково також
за рiшенням вiдповiдної ради:

   1) у зв'язку з набранням чинностi обвинувальним вироком
суду, за яким його засуджено до покарання, не пов'язаного з
позбавленням волi;

   2) у зв'язку з особистою заявою депутата про складення ним
депутатських повноважень.

   3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата
ради вирiшуються в судовому порядку.

   4. У разi дострокового припинення повноважень  депутата
вiдповiдно до Закону про вибори проводяться вибори депутата
замiсть вибулого.

   Стаття 6. Поєднання депутатської дiяльностi з виконанням
виробничих або службових обов'язкiв

   1. Депутат мiсцевої ради здiйснює свої повноваження, не
пориваючи з виробничою або службовою дiяльнiстю.

   2. Депутат мiсцевої ради, обраний головою,  заступником
голови районної, обласної, районної у мiстi ради, секретарем
сiльської, селищної, мiської ради, працює у вiдповiднiй радi на
постiйнiй основi i не може сумiщати свою службову дiяльнiсть з
iншою роботою, у тому числi на громадських засадах  (крiм
викладацької, наукової та творчої у позаробочий час).

   3. За  рiшенням обласної, Київської та Севастопольської
мiських рад депутат, обраний головою постiйної комiсiї з питань
бюджету, може працювати в радi на постiйнiй основi.

   Стаття 7. Несумiснiсть статусу депутата з деякими посадами
та видами дiяльностi

   1. Депутат мiсцевої ради, який перебуває на посадi керiвника
мiсцевого органу виконавчої влади чи на iншiй посадi, на яку
поширюється дiя Конституцiї та законiв України щодо обмеження
сумiсництва, не може поєднувати свою службову дiяльнiсть на цiй
посадi з посадою сiльського,  селищного,  мiського  голови,
секретаря сiльської, селищної, мiської ради, голови та заступника
голови районної у мiстi, районної, обласної ради, а також з iншою
роботою на постiйнiй основi в радах, їх виконавчих органах та
апаратi.

   2. Депутат мiсцевої ради не може використовувати  свiй
депутатський  мандат в цiлях, не пов'язаних з депутатською
дiяльнiстю.

   3. Одна i та ж особа може бути депутатом лише однiєї ради.

   Стаття 8. Депутатська етика

   1. Депутат мiсцевої  ради  як  повноважний  представник
територiальної громади та член ради, здiйснюючи депутатськi
повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської
етики:

   1) керуватися загальнодержавними iнтересами та iнтересами
виборцiв свого виборчого округу чи територiальної громади, вiд
яких його обрано;

   2) не  використовувати  депутатський статус в особистих
iнтересах чи в iнтересах своїх родичiв;

   3) не принижувати честi  й  гiдностi  виборцiв,  iнших
депутатiв,  керiвникiв та iнших посадових i службових осiб
мiсцевих органiв державної виконавчої влади та органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй;

   4) не розголошувати вiдомостей, що становлять державну або
iншу таємницю, яка охороняється законом, iнших вiдомостей з
питань, що розглядалися на закритих засiданнях ради чи її органiв
i не пiдлягають за їх рiшенням розголошенню, а також вiдомостей,
якi стосуються таємницi особистого життя депутата або виборця, що
охороняється законом, чи стали йому вiдомi у зв'язку з його
участю в депутатських перевiрках;

   5) не робити явно неправдивих заяв чи давати свiдчень, не
допускати образливих висловлювань, використовувати у публiчних
виступах  недостовiрнi або неперевiренi вiдомостi на адресу
державних оганiв, органiв мiсцевого самоврядування, об'єднань
громадян, пiдприємств, установ i органiзацiй, їх керiвникiв та
iнших посадових чи службових осiб, депутатських фракцiй, окремих
депутатiв, вдаватися до обману;

   6) не  приймати  будь-яких  гонорарiв,  подарункiв,  не
отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дiї,
пов'язанi зi здiйсненням ним депутатських повноважень;

   7) у випадку порушення депутатом правил депутатської етики
рада своїм рiшенням може накласти на нього  певнi  заходи
стягнення, передбаченi регламентом ради.

   2. Регламентом ради чи статутом вiдповiдної територiальної
громади можуть бути встановленi iншi правила депутатської етики,
а також заходи впливу щодо тих депутатiв, якi порушують цi
правила.

   Стаття 9. Депутатське посвiдчення та нагрудний знак депутата

   1. Повноваження депутата  засвiдчуються  посвiдченням  i
нагрудним знаком депутата, якi йому видаються вiдповiдною радою
пiсля визнання повноважень та складання депутатом присяги.

   2. Зразки посвiдчень i нагрудних знакiв депутата, а також
Положення про них затверджуються Верховною Радою України.

   РОЗДIЛ II. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ ТА ВИБОРЦIВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

   Глава 1. ДIЯЛЬНIСТЬ ДЕПУТАТА У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗI

   Стаття 10. Обов'язки депутата у виборчому окрузi

   1. У виборчому окрузi депутат зобов'язаний:

   1) пiдтримувати  зв'язок  з  виборцями  та  вiдповiдною
територiальною громадою, трудовими колективами i громадськими
органiзацiями, якi висунули його кандидатом у депутати, а також
колективами iнших пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд
форм власностi, органами мiсцевого самоврядування,  органами
виконавчої влади, розташованими на вiдповiднiй територiї;

   2) не менше одного разу на пiврiччя iнформувати виборцiв про
роботу ради та її органiв, про виконання планiв i програм
економiчного i соцiального розвитку, iнших мiсцевих програм,
мiсцевого бюджету, рiшень ради i доручень виборцiв;

   3) брати участь в органiзацiї виконання рiшень ради та її
органiв, доручень виборцiв, у масових заходах, що проводяться
органами мiсцевого самоврядування на територiї громади  або
виборчого округу;

   4) вивчати громадську думку, потреби територiальної громади,
iнформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь
у їх вирiшеннi;

   5) визначити i оприлюднити днi, години та мiсце прийому
виборцiв, iнших громадян; вести регулярний, не менше одного разу
на мiсяць, прийом виборцiв, розглядати пропозицiї, звернення,
заяви i скарги членiв територiальної громади, вживати заходiв
щодо забезпечення їх оперативного вирiшення;

   2. Депутат мiсцевої ради є вiдповiдальним перед виборцями
свого виборчого округу i їм пiдзвiтним. У своїй роботi у
виборчому окрузi спирається на допомогу органiв виконавчої влади,
мiсцевого самоврядування, самоорганiзацiї населення, трудових
колективiв, об'єднань громадян.

   3. Депутат  мiсцевої  ради,  який не виправдав довiр'я
виборцiв, може бути в будь-який час  вiдкликаний  ними  у
встановленому цим Законом порядку.

   Стаття 11. Права депутата у виборчому окрузi

   1. У виборчому окрузi депутат має право:

   1) офiцiйно представляти виборцiв свого виборчого округу та
iнтереси територiальної громади у вiдповiднiй радi та її органах,
в  мiсцевих  органах  виконавчої  влади,  органах мiсцевого
самоврядування, пiдприємствах, установах i органiзацiях незалежно
вiд форм власностi з питань, що належать до вiдання мiсцевого
самоврядування вiдповiдного рiвня;

   2) брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях iнших
рад та органiв, загальних зборах громадян за мiсцем проживання,
засiданнях органiв самоорганiзацiї населення, що проводяться в
межах територiї його виборчого округу;

   3) порушувати перед органами i органiзацiями, передбаченими
пiдпунктом 1 пункту 1 цiєї статтi, та їх посадовими особами
питання,  що  зачiпають  iнтереси виборцiв, та вимагати їх
вирiшення;

   4) вносити на розгляд вiдповiдних органiв i органiзацiй та
їх посадових осiб пропозицiї з питань, що випливають з його
депутатської дiяльностi у виборчому окрузi, брати участь у їх
розглядi.

   2. При здiйсненнi повноважень, передбачених пунктом 1 цiєї
статтi, депутат має також право:

   1) на депутатське звернення;

   2) на невiдкладний прийом;

   3) вимагати усунення порушень законностi i правопорядку;

   Глава 2. IНДИВIДУАЛЬНI ТА КОЛЕКТИВНI  ФОРМИ  РЕАЛIЗАЦIЇ
ДЕПУТАТОМ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗI

   Стаття 12.  Розгляд депутатом пропозицiй, заяв i скарг
громадян

   1. Депутат мiсцевої ради розглядає пропозицiї, заяви i
скарги , якi надiйшли до нього, вживає заходiв до їх своєчасного,
обгрунтованого вирiшення; вивчає причини, якi породжують скарги
громадян, i вносить свої пропозицiї щодо їх усунення в органи
мiсцевого самоврядування, мiсцевим органам виконавчої влади,
пiдприємствам,  установам  i органiзацiям, органам об'єднань
громадян; систематично, не рiдше одного разу на мiсяць, веде
прийом громадян.

   2. Депутат  мiсцевої ради може направляти одержанi ним
пропозицiї, заяви i скарги до вiдповiдних органiв, пiдприємств,
установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi, органiв
об'єднань громадян, якi зобов'язанi розглянути їх вiдповiдно до
законодавства i про результати повiдомити заявника, а також
депутата.

   3. Депутат мiсцевої ради здiйснює контроль за розглядом
пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форм
власностi, органами об'єднань громадян надiсланих ним пропозицiй,
заяв, скарг виборцiв.

   4. Мiсцевi  органи  виконавчої  влади, органи мiсцевого
самоврядування, пiдприємства, установи, органiзацiї державної i
комунальної  форм  власностi, органи об'єднань громадян, їх
посадовi особи зобов'язанi сприяти депутатовi в органiзацiї
прийому громадян, розглядi їх пропозицiй, заяв, скарг, створеннi
iнших необхiдних для його депутатської дiяльностi умов.

   Стаття 13. Депутатське звернення

   1. Депутатське звернення - викладена в письмовiй формi
вимога  депутата  з питань, пов'язаних з його депутатською
дiяльнiстю, до мiсцевих органiв виконавчої  влади,  органiв
мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй,
незалежно вiд форм  власностi,  розташованих  на  територiї
вiдповiдної ради, та їх посадових осiб здiйснити певнi дiї, вжити
заходiв чи дати офiцiйне роз'яснення з питань, вiднесених до їх
компетенцiї.

   2. Органи,  пiдприємства, установи i органiзацiї та їх
посадовi особи, зазначенi в пунктi 1 цiєї статтi, до яких
звернувся депутат, зобов'язанi у десятиденний строк розглянути
порушене ним питання, а в разi необхiдностi додаткового вивчення
чи перевiрки дати йому вiдповiдь не пiзнiш як у мiсячний строк.

   3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може
бути розглянуто у встановлений строк, депутату повинно бути
письмово повiдомлено про це з обгрунтуванням мотивiв необхiдностi
продовження строку розгляду.

   4. Депутат мiсцевої ради може взяти участь у розглядi свого
звернення, про що органи i органiзацiї та їх посадовi особи
повиннi йому повiдомити завчасно, не пiзнiше як за  п'ять
календарних днiв.

   5. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого
звернення або якщо посадова особа ухиляється вiд вирiшення
порушеного у зверненнi питання у встановлений строк, вiн має
право внести депутатський запит вiдповiдно до статтi 22 цього
Закону.

   Стаття 14. Право депутата на невiдкладний прийом посадовими
особами, одержання необхiдної iнформацiї

   1. Депутат мiсцевої ради має на територiї вiдповiдної ради
право невiдкладного прийому керiвниками та iншими посадовими
особами мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого
самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд
форм власностi, у питаннях депутатської дiяльностi.

   2. Керiвники та iншi посадовi особи  мiсцевих  органiв
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств,
установ i органiзацiй, незалежно вiд форм  власностi,  якi
розташованi на територiї вiдповiдної ради, на звернення депутата
надають йому довiдковi матерiали та iншу iнформацiю, необхiднi
для здiйснення депутатських повноважень.

   3. Порядок вiдвiдування депутатом пiдприємств, установ i
органiзацiй, дiяльнiсть яких пов'язана з державною або iншою
таємницею, що охороняється законом, встановлюється вiдповiдними
законодавчими актами.

   Стаття 15. Право депутата вимагати  усунення  порушення
законностi

   1. Депутат мiсцевої  ради  як  представник  вiдповiдної
територiальної  громади у разi виявлення порушення прав та
законних iнтересiв громадян або iнших порушень законностi має
право вимагати припинення порушення, а в необхiдних випадках
звернутися до вiдповiдних органiв i посадових осiб з вимогою
вжити заходiв щодо припинення порушення законностi.

   2. У  разi  порушення законностi депутат має право на
депутатське  звернення  до  вiдповiдних  посадових  осiб
правоохоронних чи контрольних органiв.

   3. Мiсцевi  органи  виконавчої  влади, органи мiсцевого
самоврядування, об'єднання громадян, адмiнiстрацiя пiдприємств,
установ, органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, їх посадовi
особи, до яких звернувся депутат, зобов'язанi негайно вжити
заходiв для усунення порушення, а в разi необхiдностi - до
притягнення винних до вiдповiдальностi з наступним iнформуванням
про це депутата.

   4. У разi невжиття заходiв посадовi особи, до яких звернувся
депутат, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну або кримiнальну
вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

   Стаття 16. Звiти депутата перед виборцями та зустрiчi з ними

   1. Депутат мiсцевої ради перiодично, але не менш як один раз
на рiк, зобов'язаний звiтувати про свою роботу перед виборцями
вiдповiдного  виборчого  округу, колективами та об'єднаннями
громадян, якi висунули його кандидатом у депутати. Рада визначає
орiєнтовнi строки проведення звiтiв депутатiв перед виборцями.

   2. Звiт депутата може бути проведено в будь-який час на
вимогу зборiв виборцiв за мiсцем  проживання  чи  трудової
дiяльностi, а також органiв самоорганiзацiї населення.

   3. Депутат мiсцевої ради не пiзнiше як у семиденний термiн
повiдомляє виборцям про час i мiсце проведення звiту шляхом
оприлюднення про це в мiсцевих засобах масової iнформацiї або в
iнший спосiб.

   4. Мiсцевi органи виконавчої  влади,  органи  мiсцевого
самоврядування, пiдприємства, установи i органiзацiї державної i
комунальної форм власностi зобов'язанi сприяти депутатам  в
органiзацiї їх звiтiв перед виборцями: надавати примiщення,
iнформацiйнi та iншi довiдковi матерiали, необхiднi депутату, на
прохання  депутата  здiйснювати  iншi  заходи,  пов'язанi з
проведенням його звiту перед виборцями.

   5. Звiт депутата повинен мiстити  вiдомостi  про  його
дiяльнiсть у радi та в її органах, до яких його обрано, а також
про його роботу у виборчому окрузi, про прийнятi радою та її
органами рiшення, про хiд їх виконання, про особисту участь в
обговореннi, прийняттi та в органiзацiї виконання рiшень ради, її
органiв, а також доручень виборцiв свого виборчого округу.

   6. Про результати обговорення звiту депутата, зауваження i
пропозицiї, висловленi виборцями на адресу ради та її органiв, а
також про доручення, данi депутатовi у зв'язку з його дiяльнiстю
в радi, вiн iнформує раду та її органи.

   7. Витрати, пов'язанi з проведенням звiтiв депутатiв перед
виборцями  та їх зустрiчi з ними, здiйснюються за рахунок
вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у межах затверджених на цi цiлi
кошторисiв.

   8. Звiти i зустрiчi депутатiв з виборцями висвiтлюються
засобами масової iнформацiї.

   Стаття 17. Доручення виборцiв

   1. Виборцi можуть давати своєму депутатовi доручення на
зборах пiд час його звiтiв чи зустрiчей з питань, що випливають з
потреб вiдповiдного виборчого округу чи територiальної громади в
цiлому.

   2. Доручення виборцiв не повиннi суперечити Конституцiї i
законам України (а в Автономнiй Республiцi Крим  -  також
Конституцiї i нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної
Республiки Крим), а їх виконання мають належати до вiдання
вiдповiдних  органiв  виконавчої влади та органiв мiсцевого
самоврядування.

   3. Доручення виборцiв депутатовi  має  бути  пiдтримане
бiльшiстю учасникiв зборiв.

   4. Доручення виборцiв, виконання яких потребує прийняття
вiдповiдною радою або її виконавчим органом рiшення, матерiальних
або фiнансових витрат, доводяться депутатом до вiдома вiдповiдної
ради або її органiв.

   5. Рада та її виконавчi  органи  аналiзують  доручення
виборцiв,  данi депутатам, та з урахуванням матерiальних i
фiнансових можливостей приймають вiдповiднi рiшення щодо їх
реалiзацiї. Рiшення з цих питань доводяться до вiдома депутатiв
та територiальної громади.

   6. Депутат мiсцевої ради бере участь в органiзацiї виконання
доручень виборцiв як одноособово, та i в складi постiйних i
тимчасових комiсiй ради або в складi утвореної з цiєю метою
депутатської  групи,  може залучати до їх виконання органи
самоорганiзацiї населення,  а  також  виборцiв  вiдповiдного
виборчого округу.

   7. Контроль за виконанням доручень виборцiв здiйснюється
вiдповiдними радами, їх виконавчими органами та депутатами.
Органи, якi забезпечують реалiзацiю доручень виборцiв, один раз
на рiк iнформують раду про хiд їх виконання.

   8. Про результати розгляду радою та її виконавчими органами
доручень виборцiв та особисту участь в органiзацiї їх виконання
депутат перiодично iнформує своїх виборцiв.

   РОЗДIЛ III. ДЕПУТАТ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ

   Глава 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА У РАДI

   Стаття 18. Обов'язки депутата в радi та її органах

   Депутат мiсцевої ради зобов'язаний:

   1) брати участь у роботi ради, постiйних комiсiй та iнших її
органiв, до складу яких вiн входить, всебiчно сприяти виконанню
їх рiшень;

   2) додержуватися регламенту ради та iнших нормативних актiв,
що визначають порядок дiяльностi ради та її органiв;

   3) виконувати доручення ради, її органiв, голови ради та
сiльського, селищного, мiського голови; iнформувати їх  про
виконання доручень.

   Стаття 19. Права депутата у радi та її органах

   1. Депутат мiсцевої ради користується правом ухвального
голосу з усiх питань, що розглядаються на засiданнях ради та її
органiв, до складу яких вiн входить. Депутат набуває права
ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

   Кожний депутат у радi та її органах, до складу яких вiн
входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу
певного органу ради, може брати участь у його роботi з правом
дорадчого голосу.

   2. Депутат мiсцевої ради має право:

   1) обирати i бути обраним до органiв вiдповiдної ради;

   2) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

   3) вносити пропозицiї i зауваження до порядку денного

   засiдань ради та її органiв, порядку розгляду обговорюваних
питань та їх сутi;

   4) вносити на розгляд ради та її органiв пропозицiї з
питань, пов'язаних з його депутатською дiяльнiстю;

   5) вносити на розгляд ради та її органiв проекти рiшень,
iнших документiв з питань, що належать до їх вiдання, поправки до
них;

   6) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних
радою органiв i кандидатур посадових осiб, якi обираються,
призначаються або затверджуються радою;

   7) порушувати питання про недовiру органам, утвореним радою,
особам, якi входять до їх складу, а також особам, яких обрано,
призначено або затверджено радою;

   8) брати участь у дебатах, звертатися iз запитами, ставити
запитання доповiдачам, спiвдоповiдачам, головуючому на засiданнi;

   9) вносити пропозицiї про заслуховування на  пленарному
засiданнi  ради  звiту чи iнформацiї будь-якого органу або
посадової особи, пiдзвiтних чи пiдконтрольних радi, а також з
питань, що входять до компетенцiї ради, iнших органiв i посадових
осiб, якi дiють на її територiї;

   10) порушувати в радi та її органах питання про необхiднiсть
перевiрки роботи пiдзвiтних та пiдконтрольних радi органiв,
пiдприємств, установ, органiзацiй;

   11) виступати з обгрунтуванням своїх пропозицiй та з мотивiв
голосування, давати довiдки;

   12) ознайомлюватися з текстами виступiв у стенограмах чи
протоколах засiдань ради та її органiв до опублiкування;

   13) оголошувати на засiданнях ради та її органiв тексти
звернень, заяв, резолюцiй, пропозицiй громадян або їх об'єднань,
якщо вони мають суспiльне значення;

   14) об'єднуватися в депутатськi групи та фракцiї,  якi
утворюються i дiють вiдповiдно до регламенту ради.

   3. Депутат мiсцевої ради з обговорюваного на сесiї ради
питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного
виступу, пропозицiй i зауважень для включення до протоколу
засiдання ради або її органу, в якому вiн бере участь.

   4. Порядок реалiзацiї зазначених прав депутатiв визначається
цим Законом, iншими законами України, якi регулюють дiяльнiсть
рад та їх органiв, а також регламентом вiдповiдної ради.

   Глава 2. СЕСIЙНI ТА ПОЗАСЕСIЙНI ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА В РАДI
ТА ЇЇ ОРГАНАХ

   Стаття 20. Участь депутата в сесiях ради та засiданнях її
органiв

   1. На сесiях ради депутати ради на основi колективного i
вiльного обговорення розглядають i вирiшують питання, вiднесенi
до вiдання даної ради.

   2. Депутат мiсцевої ради входить до складу  однiєї  з
постiйних комiсiй, що утворюються радою.

   Депутат за  дорученням  вiдповiдної  ради або постiйної
комiсiї, до складу якої його обрано, приймає безпосередньо участь
у пiдготовцi питань для розгляду на сесiях ради та засiданнях
постiйної комiсiї.

   3. Депутат мiсцевої ради зобов'язаний бути присутнiм на
пленарних засiданнях ради, засiданнях постiйної комiсiї та iнших
органiв, до складу яких вiн входить. У разi неможливостi бути
присутнiм на засiданнi депутат повiдомляє про це керiвника
вiдповiдного органу.

   4. Рада та її органи сприяють депутатам в їх дiяльностi
шляхом  створення  вiдповiдних  умов, забезпечення депутатiв
документами, довiдково-iнформацiйними та iншими  матерiалами,
необхiдними для ефективного здiйснення депутатських повноважень,
органiзують вивчення депутатами чинного законодавства, досвiду
роботи рад.

   5. Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати
його звiти про виконання рiшень i доручень ради, на пленарних
засiданнях  перiодично iнформує депутатiв про хiд виконання
рiшень, прийнятих радою, реалiзацiю пропозицiй i зауважень,
внесених ними, а також з iнших важливих питань дiяльностi ради та
її органiв.

   6. У  разi  незадовiльного  виконання  депутатом  своїх
обов'язкiв у радi та її органах, систематичного порушення ним
встановленого порядку їх роботи рада може прийняти рiшення про
повiдомлення виборцiв про ставлення депутата до виконання своїх
обов'язкiв або звернутися до виборцiв  з  пропозицiєю  про
вiдкликання такого депутата у встановленому цим законом порядку.

   Стаття 21. Депутатський запит i депутатське запитання

   1. Депутатський запит - це заявлена попередньо або на
пленарному засiданнi ради вимога депутата до керiвникiв ради i її
органiв,  сiльського, селищного, мiського голову, керiвникiв
органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм
власностi, якi розташованi або зареєстрованi на вiдповiднiй
територiї, а депутат мiської  (мiста  обласного  значення),
районної, обласної ради - також до голови мiсцевої державної
адмiнiстрацiї, його заступникiв, керiвникiв вiддiлiв i управлiнь
з питань, якi вiднесенi до вiдання ради.

   2. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатiв у
письмовiй або уснiй формi, вiн пiдлягає включенню до порядку
денного пленарного засiдання ради.

   3. Рада має право зобов'язати вiдповiдний орган або посадову
особу подати у встановлений нею строк звiт про виконання рiшення
по запиту депутата.

   4. Депутатське запитання - це засiб одержання депутатом
iнформацiї або роз'яснення з тiєї чи iншої проблеми. Вiдповiдь на
запитання може бути оголошено на сесiї ради або дано депутату в
iндивiдуальному порядку. Запитання не включається до порядку
денного  сесiї,  не  обговорюється  i рiшення по ньому не
приймається.

   Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту

   1. Депутатський запит,  включений  до  порядку  денного
пленарного засiдання ради, у разi необхiдностi обговорюється i
щодо нього приймається рiшення.

   2. Рада може прийняти рiшення про направлення депутатського
запиту органу чи посадовiй особi, до яких звернуто запит. Це
рiшення має бути пiдтримане 1/3 депутатiв вiд загального складу
ради.

   3. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський
запит, зобов'язанi у встановлений радою строк дати офiцiйну
письмову вiдповiдь на нього вiдповiднiй радi i депутату. Якщо
запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений
радою строк, то орган або посадова особа зобов'язанi письмово
повiдомити радi та депутатовi, який внiс запит, i запропонувати
iнший строк, який не повинен перевищувати один мiсяць з дня
одержання запиту. Вiдповiдь на запит у  разi  необхiдностi
розглядається на пленарному засiданнi ради.

   4. Депутат мiсцевої ради має право дати оцiнку вiдповiдi на
свiй  депутатський  запит.  За  результатами  вiдповiдi  на
депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому
наполягає не менше 1/4 частини вiд присутнiх на засiданнi
депутатiв. Посадовi особи, до яких звернуто запит, своєчасно
iнформуються про дату та час обговорення вiдповiдi на запит
радою. Вони або уповноваженi ними особи мають право бути присутнi
на цьому засiданнi ради.

   5. За результатами розгляду вiдповiдi на депутатський запит
рада приймає вiдповiдне рiшення.

   Стаття 23. Пропозицiї i зауваження, висловленi депутатами на
сесiях ради

   1. Пропозицiї i зауваження, висловленi депутатами на сесiях
ради i переданi в письмовiй формi головуючому на її пленарних
засiданнях, розглядаються радою або за її дорученням постiйними
комiсiями ради або надсилаються на розгляд вiдповiдним органам та
посадовим особам, якi зобов'язанi розглянути цi пропозицiї i
зауваження не пiзнiш як у мiсячний строк, якщо iнший строк не
встановлено радою, i  про  результати  розгляду  повiдомити
безпосередньо депутатiв, якi внесли пропозицiї чи висловили
зауваження, а також вiдповiдну раду.

   2. Ради та їх виконавчi органи забезпечують  виконання
зауважень i пропозицiй депутатiв, схвалених радою, iнформують
депутатiв про реалiзацiю пропозицiй i зауважень, внесених ними на
сесiях рад.

   Стаття 24. Право депутата порушувати питання про перевiрку
дiяльностi  виконавчих  органiв  ради,  мiсцевих  державних
адмiнiстрацiй, пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд
форм власностi, брати участь у здiйсненi контролю за виконанням
рiшень ради

   1. Депутат мiсцевої ради має право порушувати в радi та її
органах питання про необхiднiсть проведення перевiрок в межах
компетенцiї  вiдповiдної ради дiяльностi розташованих на її
територiї пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд форм
власностi,  виконавчих  органiв  ради,  мiсцевих  державних
адмiнiстрацiй, а також за дорученням ради або її органiв брати
участь у перевiрках виконання рiшень ради.

   2. Депутат мiсцевої ради має право вносити пропозицiї щодо
усунення виявлених недолiкiв i порушень керiвникам пiдприємств,
установ i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, i органiв,
дiяльнiсть яких перевiрялась, а також органам,  яким  вони
пiдпорядкованi,  порушувати  питання  про  притягнення  до
вiдповiдальностi осiб, з вини яких сталося порушення.

   У разi виявлення порушень чинного законодавства України
депутат може звернутися з цього приводу до вiдповiдних державних
органiв.

   3. Про результати перевiрки та пропозицiї щодо них депутат
доповiдає радi або її органу, за дорученням яких здiйснювалась
перевiрка.

   4. Депутат мiсцевої ради за дорученням ради має право брати
участь у депутатському розслiдуваннi з питань, якi належать до
вiдання ради, здiйсненнi контролю за виконанням рiшень ради.

   Стаття 25. Депутатськi групи

   1. Для  спiльної  роботи  по  здiйсненню  депутатських
повноважень у виборчих округах депутати можуть на основi їх
взаємної згоди об'єднуватися в депутатськi групи.

   2. Депутати мiсцевої ради об'єднуються в депутатськi групи
за єднiстю територiї їх виборчих округiв, спiльнiстю проблем, якi
вони вирiшують, та iншими ознаками.

   3. Повноваження  депутатських  груп  є  похiдними  вiд
повноважень депутата, передбачених цим Законом.

   4. Членство депутата в депутатськiй групi не звiльняє його
вiд  персональної  вiдповiдальностi  за  здiйснення  своїх
депутатських повноважень у виборчому окрузi.

   Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп

   1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час
протягом строку повноважень ради даного скликання за рiшенням
зборiв депутатiв, якi виявили бажання увiйти до її складу.
Депутатська група складається не менш як з трьох депутатiв.
Депутатська  група  в районнiй, мiськiй, районнiй в мiстi,
обласнiй, Київськiй та Севастопольськiй мiських радах складається
не менше, як iз п'яти депутатiв.

   2. Депутати мiсцевої ради якi входять до складу депутатської
групи, обирають керiвника депутатської групи.

   3. Депутатська група реєструється вiдповiдною сiльською,
селищною, мiською, районною у мiстi, районною, обласною радою за
поданням її керiвника.

   Умовою реєстрацiї є  надходження  до  ради  пiдписаного
персонально депутатами письмового повiдомлення про сформування
депутатської групи iз зазначенням її назви, персонального складу
та партiйної приналежностi членiв групи, а також депутатiв, якi
уповноваженi представляти групу.

   4. Депутатськi групи можуть утворюватися на визначений ними
перiод або на строк повноважень вiдповiдних рад.

   5. Дiяльнiсть депутатської групи припиняється:

   1) у разi вибуття окремих депутатiв, внаслiдок чого її
чисельнiсть стає менше, нiж встановлена цим Законом;

   2) у разi прийняття депутатами, якi входять до її складу,
рiшення про розпуск депутатської групи;

   3) пiсля закiнчення строку, на який депутати об'єдналися в
депутатську групу, або строку повноважень вiдповiдних рад.

   6. Рада сприяє дiяльностi зареєстрованих нею депутатських
груп, координує їх роботу i може заслуховувати повiдомлення про
їх дiяльнiсть.

   Стаття 27. Депутатськi фракцiї

   1. Депутати мiсцевої ради на основi єдностi поглядiв або
партiйного членства можуть об'єднуватися у депутатськi фракцiї з
чисельнiстю не менше, нiж 3 депутати у сiльськiй, селищнiй та 5 у
районнiй, мiськiй, районнiй в мiстi, обласнiй, Київськiй та
Севастопольськiй мiських радах. До складу депутатських фракцiй
можуть входити також позапартiйнi депутати, якi пiдтримують
полiтичну спрямованiсть фракцiй.

   2. Порядок вступу до фракцiї та виходу з неї визначається
самою фракцiєю. Депутат може входити до складу лише однiєї
фракцiї. Рiшення про об'єднання депутатiв у фракцiю доводиться до
вiдома депутатiв ради головуючим на сесiї ради.

   3. Забезпечення дiяльностi депутатських фракцiй покладається
на керiвникiв ради.

   4. Iншi питання дiяльностi депутатських фракцiй визначаються
регламентом ради.

   Стаття 28. Права депутатських фракцiй

   Депутатськi фракцiї мають право:

   1) на пропорцiйне представництво в органах, що утворюються
радою;

   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осiб, яких
обирає, призначає чи затверджує рада;

   3) на гарантований виступ свого представника на пленарному
засiданнi ради з кожного питання порядку денного сесiї ради;

   4) об'єднувати зусилля з iншими фракцiями для створення
бiльшостi в радi чи опозицiї;

   5) здiйснювати iншi права, передбаченi законами України.

   Стаття 29. Участь депутата в роботi iнших органiв мiсцевого
самоврядування

   Депутат мiсцевої ради має право брати участь з правом
дорадчого голосу в роботi iнших органiв мiсцевого самоврядування
при розглядi ними питання та прийняттi рiшень, що зачiпають
iнтереси  виборцiв  його виборчого округу чи територiальної
громади, вiд яких його обрано.

   РОЗДIЛ IV. ОСНОВНI ГАРАНТIЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

   Стаття 30. Непорушнiсть повноважень депутата. Забезпечення
умов для їх здiйснення

   1. Депутат  мiсцевої  ради  надiлений  усiєю  повнотою
повноважень, передбачених цим Законом та iншими законодавчими
актами України. Нiхто не може обмежити повноваження депутата
iнакше, як у випадках, передбачених Конституцiєю та законами
України.

   2. Вiдповiднi ради та їх органи забезпечують необхiднi умови
для ефективного здiйснення депутатами їх повноважень.

   3. Депутат мiсцевої ради не несе вiдповiдальностi за виступи
на засiданнях ради та її органiв, за винятком вiдповiдальностi за
образу чи наклеп.

   5. На час виконання депутатських  повноважень  депутату
надається  вiдстрочка  вiд  призову на дiйсну вiйськову чи
альтернативну (невiйськову) службу. У зв'язку з депутатською
дiяльнiстю депутат також звiльняється вiд проходження навчальних
зборiв.

   6. Мiсцевi органи державної  виконавчої  влади,  органи
мiсцевого  самоврядування,  керiвники пiдприємств, установ i
органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, їх посадовi особи
зобов'язанi  сприяти депутатам у здiйсненнi їх депутатських
повноважень.

   Стаття 31. Гарантiї особистої недоторканностi  депутатiв
мiсцевих рад

   Депутатам мiсцевих   рад   гарантується   депутатська
недоторканнiсть. Депутати мiсцевих рад не можуть бути без згоди
мiсцевої ради у порядку, передбаченому цiєю статтею, притягненi
до кримiнальної вiдповiдальностi, затриманi чи заарештованi.

   Для одержання згоди мiсцевої ради на притягнення депутата до
кримiнальної  вiдповiдальностi,  його  арешту  чи затримання
вiдповiдний прокурор вносить в мiсцеву раду подання. Воно може
бути внесено i прокурором вищого рiвня.

   Подання вноситься   перед   пред'явленням   депутату
обвинувачення, або надання санкцiї на арешт чи затримання.

   Прокурор вищого рiвня може вiдкликати подання про одержання
згоди на притягнення депутата до кримiнальної вiдповiдальностi,
внесене в мiсцеву раду прокурором нижчого рiвня.

   Мiсцева рада розглядає подання прокурора не пiзнiше, нiж у
мiсячний строк, приймає мотивоване рiшення i в триденний строк
повiдомляє про нього прокуроровi. Депутат має право брати участь
у  розглядi  мiсцевою  радою  питання про його депутатську
недоторканiсть.

   У разi вiдмови сiльської, селищної, мiської (мiста районного
значення), районної в мiстi ради в згодi на притягнення депутата
до кримiнальної вiдповiдальностi, його арешту чи затримання, для
вирiшення цього питання по сутi прокурор має право ввiйти з
поданням до вiдповiдної мiської (мiста обласного значення, мiста
республiканського значення в Автономнiй Республiцi Крим) чи
районної ради.

   У разi вiдмови мiської (мiста обласного значення, мiста
республiканського значення в Автономнiй Республiцi Крим) чи
районної ради дати таку згоду питання може бути вирiшено по сутi
за поданням прокурора Автономної Республiки Крим, прокурора
областi, Верховною  Радою  Автономної  Республiки  Крим  чи
вiдповiдною обласною радою.

   У разi  незгоди  з  рiшенням Верховної Ради Автономної
Республiки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської мiської
ради про вiдмову в згодi на притягнення депутата до кримiнальної
вiдповiдальностi, його арешт чи затримання Генеральний прокурор
України має право звернутися з поданням про вирiшення питання по
сутi до Верховної Ради України.

   Прокурор, який вносив подання у Верховну Раду України,
Верховну раду Автономної Республiки Крим чи мсiцеву раду, в
триденний строк з дня  закiнчення  провадження  по  справi
зобов'язаний  повiдомити вiдповiдну раду, що дала згоду на
притягнення депутата до кримiнальної вiдповiдальностi,  його
арешту чи затримання, про наслiдки слiдства або розгляду справи.

   Стаття 32. Звiльнення депутата вiд виробничих або службових
обов'язкiв для виконання депутатських повноважень

   1. На час сесiй, засiдань постiйних комiсiй рад, а також для
здiйснення депутатських повноважень в iнших передбачених законом
випадках, депутат звiльняється вiд виконання виробничих або
службових обов'язкiв.

   2. У разi здiйснення депутатських повноважень у робочий час,
депутату за основним мiсцем роботи вiдшкодовується середнiй
заробiток та iншi витрати, пов'язанi з депутатською дiяльнiстю,
за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету.

   Стаття 33. Охорона трудових та iнших прав депутата

   1. У разi обрання на виборну посаду у радi, трудовий договiр
з депутатом за попереднiм мiсцем роботи припиняється вiдповiдно
до законодавства. Обраний на виборну посаду у вiдповiднiй радi
депутат, який є вiйськовослужбовцем чи працiвником мiлiцiї або
особою рядового, начальницького складу кримiнально-виконавчої
системи, прикомандирується до мiсцевої ради iз залишенням на
вiйськовiй службi (службi в органах внутрiшнiх справ України,
органах i установах виконання покарань).

   2. Депутату, який працював у радi на виборнiй посадi, пiсля
закiнчення повноважень надається попередня робота (посада), а при
її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада) на тому самому
або, за згодою депутата, на iншому пiдприємствi, в установi,
органiзацiї.

   У разi неможливостi надання вiдповiдної роботи (посади) на
перiод працевлаштування за колишнiм депутатом зберiгається, але
не бiльше шести мiсяцiв, середня заробiтна плата, яку вiн
одержував на виборнiй посадi у радi,  що  виплачується  з
вiдповiдного мiсцевого бюджету.

   3. Депутат мiсцевої ради не може з iнiцiативи власника або
уповноваженого ним органу або на вимогу профспiлкового чи iншого
уповноваженого на представництво трудовим колективом органу бути
звiльнений з роботи, вiд  займаної  посади,  виключений  з
колективного господарства або навчального закладу (крiм випадкiв
повної лiквiдацiї пiдприємства, установи,  органiзацiї)  без
попереднього  погодження  з  вiдповiдною радою за висновком
постiйної комiсiї ради, до вiдання якої  належать  питання
депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв.

   4. Депутат мiсцевої ради з числа вiйськовослужбовцiв або
iнших категорiй громадян, служба яких регулюється статутами i
положеннями,  не  може  бути  з  iнiцiативи  командування
(адмiнiстрацiї) звiльнений зi служби, понижений у званнi чи
посадi в порядку дисциплiнарного стягнення без попередньої згоди
ради за висновком постiйної комiсiї ради, до вiдання якої
належать питання депутатської етики та забезпечення дiяльностi
депутатiв.

   5. Час роботи депутата  на  виборнiй  посадi  у  радi
зараховується до загального i безперервного стажу роботи (служби)
депутата, а також стажу роботи (служби) за тiєю спецiальнiстю, за
якою вiн працював до обрання на виборну посаду в радi.

   Стаття 34. Право депутата на безплатний проїзд

   Депутат мiсцевої ради користується на територiї вiдповiдної
ради правом безплатного проїзду на залiзничному, автомобiльному i
водному транспортi незалежно вiд форм власностi, а також на всiх
видах мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi).
Порядок та умови безплатного проїзду депутатiв визначаються
Кабiнетом Мiнiстрiв України.

   Стаття 35. Надання депутату iнформацiйної та  юридичної
допомоги

   1. Вiдповiдна рада та її виконавчi органи забезпечують
депутатiв офiцiйними виданнями та iнформацiйними матерiалами
ради, органiзує допомогу їм з правових питань депутатської
дiяльностi, надає можливiсть депутатам ознайомитись з рiшеннями
ради  та  її  органiв, розпорядженнями вiдповiдної мiсцевої
державної  адмiнiстрацiї,  актами  пiдприємств,  установ  та
органiзацiй,  розташованих на вiдповiднiй територiї, порядок
ознайомлення з якими визначається вiдповiдним законодавством.

   Стаття 36. Вiдповiдальнiсть за невиконання вимог Закону щодо
забезпечення гарантiй депутатської дiяльностi

   1. Невиконання посадовими особами вимог цього Закону тягне
за собою вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства.

   2. Публiчна образа депутата, опублiкування або поширення
iншим способом завiдомо неправдивих вiдомостей про нього, а також
намагання в будь-якiй формi вплинути на депутата, членiв його
сiм'ї з метою перешкодити депутату виконувати свої повноваження,
змусити його до вчинення неправомiрних дiй тягне за собою
вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства

   РОЗДIЛ V. ПОРЯДОК ВIДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МIСЦЕВОЇ РАДИ

   Стаття 37. Пiдстави для вiдкликання депутата мiсцевої ради

   1. Пiдставами  для  вiдкликання виборцями обраного ними
депутата можуть бути:

   1) порушення депутатом положень Конституцiї  i  законiв
України;

   2) неналежне виконання депутатом депутатських обов'язкiв,
визначених цим Законом;

   3) невiдповiднiсть практичної дiяльностi депутата основним
принципам i положенням його передвиборної програми;

   4) використання  депутатського  мандата  в особистих та
корисливих цiлях;

   5) систематичне порушення депутатом норм етики i моралi.

   2. Виборцi мають право порушувати питання про вiдкликання
депутата також з iнших пiдстав, якi вони вважатимуть суттєвими.

   Стаття 38. Пропозицiї про вiдкликання депутата

   1. Право  вносити  пропозицiї  про вiдкликання депутата
мiсцевої ради належить  вiдповiднiй  радi,  суб'єктам,  якi
вiдповiдно  до  чинного  законодавства мають право висувати
кандидатiв у депутати i знаходяться на територiї вiдповiдного
виборчого округу.

   2. Збори  (конференцiї)  виборцiв,  колективiв, мiсцевих
осередкiв полiтичних партiй, засiдання органiв об'єднань громадян
органiзуються  вiдповiдно до чинного законодавства, статутiв
(положень) об'єднань громадян.

   3. На зборах (конференцiї) виборцiв, колективу, засiданнi
вiдповiдного органу об'єднання громадян у разi прийняття рiшення
щодо внесення пропозицiї про вiдкликання депутата створюється
iнiцiативна група для збирання пiдписiв виборцiв вiдповiдного
виборчого округу на пiдтримку  пропозицiї  про  вiдкликання
депутата, затверджується її склад.

   4. Протокол  зборiв  (конференцiї)  з  пропозицiєю  про
вiдкликання депутата пiдписується головою i секретарем цих зборiв
(конференцiї), а протокол засiдання органу об'єднання громадян -
керiвником  цього  органу.  Протокол  скрiплюється  печаткою
вiдповiдного  пiдприємства,  установи, органiзацiї, мiсцевого
осередку полiтичної партiї, органу об'єднання громадян, а у разi
проведення зборiв (конференцiї) виборцiв за мiсцем проживання -
пiдписами голови та секретаря зборiв. У триденний строк пiсля
проведення зборiв (конференцiї), засiдання протокол направляється
територiальнiй виборчiй комiсiї по виборах депутатiв вiдповiдної
ради.

   Стаття 39.  Розгляд  питання  про  вiдкликання депутата
територiальною виборчою комiсiєю

   1. Вiдповiдна територiальна виборча комiсiя у п'ятиденний
строк з моменту одержання протоколу з пропозицiєю про вiдкликання
депутата розглядає це питання  на  своєму  засiданнi.  Про
надходження пропозицiї, а також про мiсце i час засiдання, на
якому вона розглядатиметься, комiсiя не пiзнiш як за три днi до
засiдання повiдомляє вiдповiдного депутата, раду, до якої його
обрано, а також суб'єктiв, якi внесли пропозицiю про вiдкликання
депутата.

   2. У  разi  порушення  порядку внесення пропозицiї про
вiдкликання депутата територiальна комiсiя може вiдмовити в
прийомi протоколу. Копiї вiдповiдного рiшення у дводенний строк
пiсля його прийняття направляються комiсiєю депутату, щодо якого
порушено питання про вiдкликання, радi, до складу якої його
обрано, а також суб'єктам, що внесли пропозицiю про вiдкликання.

   Стаття 40. Збирання пiдписiв на пiдтримку пропозицiї про
вiдкликання депутата

   1. Пiсля прийняття протоколу на пiдтримку пропозицiї про
вiдкликання депутата  територiальна  виборча  комiсiя  видає
необхiдну кiлькiсть пiдписних листiв керiвнику iнiцiативної групи
по збиранню пiдписiв.

   2. З моменту отримання iнiцiативною групою пiдписних листiв
збiр пiдписiв проводиться у строки:

   в разi вiдкликання депутата сiльської, селищної, мiської
(мiста районного пiдпорядкування) ради - п'ять днiв, районної,
мiської (мiста обласного пiдпорядкування), районної в мiстi ради
- десять днiв, обласної, Київської, Севастопольської мiської ради
- мiсячний термiн.

   3. Зразок пiдписного листа для збирання пiдписiв виборцiв на
пiдтримку пропозицiї про вiдкликання депутата встановлюється
вiдповiдною територiальною виборчою комiсiєю i повинен мiстити
назву ради, до складу якої обрано депутата, його прiзвище, iм'я,
по батьковi, рiк обрання до ради, а також вiдомостi про особу,
яка збирає пiдписи (прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце роботи i
адреса). Пiдписний лист має мiстити данi про виборцiв, якi
пiдтримали пропозицiю про вiдкликання депутата: прiзвище, iм'я,
по батьковi; число, мiсяць i рiк народження; мiсце проживання;
серiю i номер паспорта або iншого документа, що посвiдчує особу
виборця, а також особистий пiдпис виборця.

   4. Пiдписний лист заповнюється особою, яка збирає пiдписи,
на основi даних, зазначених у паспортi або iншому документi, що
посвiдчує особу виборця. Правильнiсть даних про виборця, внесених
до пiдписного листа, i факт пiдтримки ним пропозицiї  про
вiдкликання депутата засвiдчується особистим пiдписом виборця.
Кожний виборець може бути внесений лише до одного пiдписного
листа i має право поставити лише один пiдпис. Збирання пiдписiв
здiйснюється на суто добровiльнiй основi.

   5. У кожному пiдписному листi вказується загальна кiлькiсть
виборцiв, якi пiдтримали пропозицiю про вiдкликання депутата,
внесених до нього. Лист пiдписується особою, яка збирала пiдписи.

   6. Заповненi  пiдписнi  листи  здаються  у  вiдповiдну
територiальну комiсiю iнiцiативною групою в строк i в порядку,
встановленi комiсiєю. Комiсiя перевiряє i реєструє одержанi
пiдписнi листи. В разi виявлення у пiдписному листi порушень
вимог цього Закону щодо збирання пiдписiв комiсiя може визнати
його недiйсним. Якщо у пiдписних листах виявлено два або бiльше
пiдписiв одного громадянина, його пiдписи не враховуються. Не
враховуються також пiдписи, якi не є власноручними.

   7. На основi одержаних пiдписних листiв комiсiя не пiзнiш як
у п'ятиденний строк пiсля закiнчення збирання пiдписiв складає
протокол про результати збирання пiдписiв на пiдтримку пропозицiї
про вiдкликання депутата, який пiдписується головою, заступником
голови, секретарем i членами територiальної комiсiї. Якщо на
пiдтримку пропозицiї про вiдкликання депутата зiбрано пiдписи
менше п'яти вiдсоткiв виборцiв вiдповiдного виборчого округу,
вона вважається вiдхиленою, i депутат зберiгає свої повноваження.

   Стаття 41. Призначення голосування про вiдкликання депутата

   1. Вiдповiдна територiальна комiсiя у десятиденний термiн
приймає рiшення про призначення у вiдповiдному виборчому окрузi
голосування про вiдкликання депутата, визначає день голосування.
При  цьому  строк мiж днем прийняття комiсiєю рiшення про
призначення голосування i днем голосування не може бути менше
двадцяти i бiльше тридцяти днiв.

   2. У разi виявлення територiальною комiсiєю порушень цього
Закону, iнших законодавчих актiв, а також  вимог  статутiв
(положень)  вiдповiдних  органiв об'єднань громадян пiд час
внесення пропозицiй про вiдкликання депутата, збирання пiдписiв
на їх пiдтримку, якщо цi порушення не дали можливостi виявити
об'єктивну думку виборцiв щодо даного депутата, рада  може
прийняти  мотивоване рiшення про вiдхилення пропозицiї щодо
вiдкликання депутата.

   3. Рада має право прийняти  рiшення  щодо  призначення
голосування про вiдкликання депутата i з власної iнiцiативи, якщо
цей депутат не виконує своїх обов'язкiв у радi та її органах,
систематично порушує встановлений порядок їх роботи.

   4. Рiшення  територiальної  комiсiї  про  призначення
голосування доводиться до вiдома виборцiв вiдповiдного виборчого
округу не пiзнiш як на третiй день пiсля його прийняття шляхом
публiкацiї в мiсцевiй пресi або iншими засобами.

   Стаття 42. Органiзацiя пiдготовки i проведення голосування
про вiдкликання депутата

   1. Пiдготовка  i проведення голосування про вiдкликання
депутата мiсцевої ради здiйснюється комiсiями по проведенню
голосування про вiдкликання депутата у порядку, передбаченому
Законом України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та сiльських,
селищних,  мiських  голiв".  При  цьому окружнi комiсiї не
утворюються, а їх функцiї виконує вiдповiдна  територiальна
виборча комiсiя. Дiльницi для голосування i дiльничнi комiсiї
утворюються вiдповiдно на третiй i на п'ятий день пiсля прийняття
радою рiшення про призначення голосування.

   2. При вiдкликаннi депутата сiльської, селищної, мiської
(мiста районного пiдпорядкування) ради дiльницi i дiльничнi
комiсiї утворюються цими радами або їх виконавчими органами.
Списки виборцiв для голосування  про  вiдкликання  депутата
подаються  для  загального  ознайомлення за десять днiв до
голосування.

   Стаття 43. Бюлетень для голосування про вiдкликання депутата

   1. Форма i текст бюлетеня для голосування про вiдкликання
депутата мiсцевої ради затверджуються вiдповiдною територiальною
виборчою комiсiєю. Комiсiя забезпечує виготовлення бюлетенiв i
постачання їх дiльничним комiсiям не пiзнiш як за десять днiв до
голосування.

   2. В бюлетенi для голосування про вiдкликання депутата
вказуються прiзвище, iм'я, по батьковi депутата, рiк обрання його
до вiдповiдної ради, посада (заняття), мiсце роботи.

   Стаття 44. Форми протоколiв про результати голосування та
списку виборцiв

   1. Форми протоколiв дiльничної та територiальної комiсiй про
результати голосування про вiдкликання депутата встановлюються
вiдповiдною територiальною виборчою комiсiєю i мiстять: повну
назву ради, до складу якої обрано депутата; число, мiсяць i рiк
проведення голосування; прiзвище, iм'я, по батьковi депутата, про
вiдкликання якого проводиться голосування; данi вiдповiдно по
виборчiй дiльницi чи виборчому округу в цiлому про загальну
кiлькiсть виборцiв; кiлькiсть виборцiв, якi одержали виборчi
бюлетенi; кiлькiсть виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi;
кiлькiсть голосiв, поданих "за", i кiлькiсть голосiв, поданих
"проти"  вiдкликання депутата; кiлькiсть бюлетенiв, визнаних
недiйсними.

   2. Списки виборцiв для голосування про вiдкликання депутата
складаються за такою ж формою, як i при проведеннi виборiв до
мiсцевих рад.

   3. Виготовлення бланкiв, iншої документацiї, необхiдної для
проведення голосування про вiдкликання депутата, i постачання їх
вiдповiдним комiсiям забезпечується  територiальною  виборчою
комiсiєю по виборах депутатiв вiдповiдної ради разом з виконавчим
комiтетом або секретарiатом цiєї ради.

   Стаття 45.  Особливостi  проведення  голосування  про
вiдкликання депутата i встановлення його результатiв

   1. Пiд час голосування про вiдкликання депутата виборець
залишає в бюлетенi прiзвище депутата, якщо вiн голосує за
збереження його депутатських повноважень, або викреслює його
прiзвище, якщо голосує за вiдкликання депутата.

   2. Депутат вважається вiдкликаним, якщо за його вiдкликання
проголосувало бiльше половини виборцiв, якi прийняли участь у
голосуваннi.

   3. У разi рiвностi голосiв, поданих за i проти вiдкликання
депутата, його повноваження зберiгаються.

   4. Недiйсними  визнаються  бюлетенi  для  голосування
невстановленого зразка.

   5. Результати голосування по виборчiй дiльницi розглядаються
на засiданнi дiльничної комiсiї i заносяться до протоколу.
Протокол пiдписується головою, заступником голови, секретарем i
членами комiсiї та направляється до вiдповiдної територiальної
виборчої комiсiї у встановленому нею порядку.

   6. Територiальна виборча комiсiя на пiдставi протоколiв
дiльничних  комiсiй  (протоколу дiльничної комiсiї) визначає
результати голосування про вiдкликання депутата i заносить їх до
протоколу  про результати голосування. Протокол пiдписується
головою, заступником голови, секретарем i членами територiальної
виборчої  комiсiї.  Про результати голосування територiальна
виборча комiсiя повiдомляє раду, вiдповiдного депутата i виборцiв
округу.

   Стаття 46. Оскарження рiшень щодо органiзацiї голосування
про вiдкликання депутата

   Рiшення i дiї комiсiй,  якi  здiйснюють  пiдготовку  i
органiзують голосування про вiдкликання депутата, можуть бути
оскарженi до вiдповiдної ради. Рiшення ради або її органiв,
пов'язанi з органiзацiєю голосування про вiдкликання депутата,
можуть бути оскарженi в судовому порядку.

   Стаття 47. Повторне порушення питання  про  вiдкликання
депутата

   Питання про вiдкликання депутата може бути порушено повторно
у порядку, передбаченому цим Законом, у будь-який час.

   Стаття 48. Гарантiї прав депутата при розглядi питання про
його вiдкликання

   1. Депутат мiсцевої ради має право брати участь у зборах
(конференцiях) громадян за  мiсцем  проживання,  колективiв,
мiсцевих  осередкiв  полiтичних  партiй,  засiданнях органiв
об'єднань громадян, вiдповiдної територiальної виборчої комiсiї
та дiльничних комiсiй, а також у засiданнях ради та її органiв
при розглядi ними питань, що стосуються його  депутатської
дiяльностi та його вiдкликання.

   2. На зборах (конференцiях), засiданнях, а також пiд час
зустрiчей з виборцями депутат має право давати пояснення щодо
сутi питань стосовно його дiяльностi, робити вiдповiднi заяви. У
встановленому чинним  законодавством  порядку  депутат  може
використовувати для роз'яснення своєї позицiї засоби масової
iнформацiї.

   3. Депутат мiсцевої ради має право звернутися до ради з
усною або письмовою заявою з приводу обставин, що стали пiдставою
для порушення питання про його вiдкликання.

   Стаття 49. Витрати, пов'язанi з пiдготовкою i проведенням
голосування про вiдкликання депутата

   Витрати, пов'язанi з пiдготовкою i проведенням голосування
про вiдкликання депутата, якi здiйснюються вiдповiдно до цього
Закону, провадяться за рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету.

   РОЗДIЛ VI. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 50. Змiна статусу або припинення повноважень депутата
у зв'язку зi змiнами в адмiнiстративно-територiальному устрої

   1. Статус депутата змiнюється вiдповiдно до змiни статусу
ради,  до  якої  його  обрано,  у  зв'язку  iз змiнами в
адмiнiстративнотериторiальному устрої вiдповiдної територiї.

   2. У разi вiднесення населених пунктiв до категорiї мiст
обласного, республiканського Автономної Республiки Крим значення
на їх територiї припиняються повноваження депутатiв ради, якi
були обранi вiд цього населеного пункту до вiдповiдної районної,
обласної чи мiської ради.

   3. У разi вiднесення села, селища, мiста до складу iншого
району депутати, обранi вiд цих населених пунктiв, втрачають
статус депутата попередньої районної чи мiської ради i набувають
статусу депутата тiєї районної чи мiської ради, пiд юрисдикцiю
якої передано вiдповiднi адмiнiстративно-територiальнi одиницi.

   4. У разi проведення виборiв до новоутворених рад на базi
iснуючих рад повноваження депутатiв цих рад припиняються.

   РОЗДIЛ VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

   Цей Закон  набирає  чинностi  з  дня  його  офiцiйного
опублiкування.

   З дня набрання чинностi цим Законом втрачає чиннiсть Закон
України "Про статус депутатiв мiсцевих рад народних депутатiв"
(N3949-ХII) вiд 4 лютого 1994 року ("Вiдомостi Верховної Ради
України", 1994р., N24, ст.180, 1995р., N1, ст.4, 1997р., N6,
ст.49, 1999р., N4, ст.35; "Вiсник Конституцiйного Суду України",
1998р., N3, стор.:5-17).