Проект
                      (Тираж 15.01.2001)

             Закон України

         "Про інноваційну діяльність"

   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні
засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні,
встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку національної економіки України
інноваційним шляхом.

   Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти
господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні
інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, що мають
статус інноваційних.

   Розділ І. Загальні положення

   Стаття 1. Визначення термінів

   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

   інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
технології,  продукція  або  послуги  з  високим  рівнем
конкурентоздатності,  а  також організаційно-технічні рішення
виробничого,  адміністративного,  комерційного  або  іншого
характеру, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва
і (або) соціальної сфери;

   інноваційна діяльність  -  науково-технічна,  виробнича,
інвестиційна та організаційна діяльність, що зумовлює випуск на
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг і істотно змінює
структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;

   інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або)
дослідно-конструкторської розробки, який відповідає  вимогам,
встановленим цим Законом;

   інноваційна продукція - нова конкурентоздатна продукція чи
послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом;

   інноваційний проект - комплект документів, що  визначає
процедуру і комплекс всіх необхідних заходів (в тому числі -
інвестиційних) створення і реалізації інноваційного продукту і
(або) інноваційної продукції;

   пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що
спрямований на реалізацію пріоритетного напряму інноваційної
діяльності;

   інноваційне підприємство  (інноваційний центр, технопарк,
технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство
(об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує
інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у
грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу
продукції і (або) послуг;

   інноваційна інфраструктура  -  сукупність  підприємств,
організацій, установ чи їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми
власності, які надають послуги із забезпечення інноваційної
діяльності   (фінансові,   консалтингові,   маркетингові,
інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).

   Стаття 2. Законодавство України  у  сфері  інноваційної
діяльності

   Законодавство України  у  сфері  інноваційної діяльності
базується на Коституції України і складається із Законів України
"Про інвестиційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну
діяльність", "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної
діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і
матеріали, оптоелектроніка та сенсорна  техніка",  "Інститут
електрозварювання імені Є.О.Патона", "Інститут монокристалів"",
Закону України "Про спеціальну економічну зону "Яворів"", цього
Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні
відносини у цій сфері.

   Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики

   Головною метою державної інноваційної політики є створення
соціально-економічних,  організаційних  і  правових умов для
ефективного   відтворення,   розвитку   й   використання
науковотехнічного потенціалу країни, забезпечення впровадження
сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсоощадних
технологій,   виробництва  та  реалізації  нових  видів
конкурентоспроможної продукції.

   Основними принципами державної інноваційної політики є:

   орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;

   визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;

   формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної
діяльності;

   створення умов  для збереження, розвитку і використання
вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;

   забезпечення взаємодії  науки,  освіти,   виробництва,
фінансовокредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;

   ефективне використання  ринкових механізмів для сприяння
інноваційній  діяльності,  підтримка   підприємництва   у
наукововиробничій сфері;

   здійснення заходів    на    підтримку   міжнародної
науковотехнологічної кооперації, трансферу технологій, захисту
вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на
зовнішній ринок;

   фінансова підтримка,  здійснення  сприятливої  кредитної,
податкової та митної політики у сфері інноваційної діяльності;

   сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;

   інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;

   підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.

   Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності

   Об'єктами інноваційної діяльності є:

   - інноваційні програми і проекти;

   - нові знання та інтелектуальні продукти;

   - виробниче обладнання та процеси;

   - інфрастурктура виробництва і підприємництва;

   - організаційно-технічні     рішення    виробничого,
адміністративного, комерційного або іншого характеру, які істотно
поліпшують структуру і якість виробництва і (або) або соціальної
сфери;

   - сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;

   - товарна продукція;

   - механізми формування споживчого ринку і збуту товарної
продукції.

   Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності

   Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і
юридичні особи України та іноземних держав чи об'єднання цих
осіб, які проводять в Україні інноваційну діяльність і (або)
залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи
запозичені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.

   Розділ ІІ.  Державне  регулювання  у сфері інноваційної
діяльності

   Стаття 6. Державне регулювання інноваційної діяльності

   Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється
шляхом:

   визначення і підтримки пріоритетів інноваційної діяльності
державного, галузевого, регіонального та місцевого рівнів;

   формування і реалізація державних, галузевих і міжгалузевих
інноваційних програм;

   створення нормативно-правової   бази   та  економічних
механізмів, сприятливих для розвитку інноваційної діяльності;

   захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;

   інвестування, пільгового    кредитування    виконавців
пріоритетних інноваційних проектів;

   стимулювання кредитування комерційними банками та іншими
фінансово-кредитними установами виконавців інноваційних проектів;

   встановлення спеціальних режимів оподаткування  суб'єктів
інноваційної діяльності;

   удосконалення державного управління у сфері інноваційної
діяльності;

   підтримки функціонування і розвитку сучасної інфраструктури
фінансової, організаційної та матеріально-технічної підтримки
інноваційної діяльності.

   Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної
Ради  Автономної  республіки Крим та місцевих рад у сфері
інноваційної діяльності

   1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у
сфері інноваційної діяльності, а саме:

   створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;

   при затвердженні  Програми діяльності Кабінету Міністрів
України,   загальнодержавних    програм    економічного,
науковотехнічного,  соціального розвитку чи охорони довкілля
затверджує у їх складі чи як окрему загальнодержавну програму
пріоритетні напрями інноваційної діяльності;

   в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань
для фінансової підтримки інноваційної діяльності;

   здійснює парламентський контроль за діяльністю  Кабінету
Міністрів України у сфері інноваційної діяльності, в тому числі
щодо виконання інноваційних проектів, за  якими  надавалася
фінансова підтримка із Державного бюджету, а також за поверненням
раніше наданих кредитів.

   2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві ради
відповідно до їх компетенції:

   затверджують регіональні і місцеві інноваційні програми, що
фінансуються з місцевих бюджетів;

   визначають кошти місцевих бюджетів для фінансової підтримки
інноваційної діяльності;

   створюють регіональні   інноваційні   фінансово-кредитні
установи для фінансової підтримки виконання регіональних  і
місцевих інноваційних програм і інноваційних проектів за кошти
місцевих бюджетів;

   затверджують звіти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим
і місцевих органів виконавчої влади про результати виконання
інноваційних проектів, що фінансувалися із місцевих бюджетів.

   Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері
інноваційної діяльності

   Кабінет Міністрів України здійснює державне управління та
забезпечує реалізацію державної політики у сфері інноваційної
діяльності, а саме:

   в рамках Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
загальнодержавних  програм  економічного,  науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля
або як окрему загальнодержавну програму готує та подає Верховній
Раді України пропозиції щодо пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності;

   здійснює заходи щодо  реалізації  пріоритетних  напрямів
інноваційної діяльності;

   сприяє створенню  ефективної  інфраструктури  у  сфері
інноваційної діяльності;

   готує та подає Верховній Раді України як складову частину
проекту ЗаконуУкраїни "Про державний бюджет" пропозиції щодо
обсягів фінансування через спеціалізовані державні інноваційні
фінансово-кредитні установи інноваційної діяльності;

   визначає Центральний  орган  виконавчої  влади  у сфері
інноваційної діяльності і його повноваження у цій сфері;

   створює спеціалізовані     державні     інноваційні
фінансово-кредитні установи і затверджує положення про них;

   затверджує порядок  формування  та  використання  коштів
спеціалізованих  державних  інноваційних  фінансово-кредитних
установ;

   затверджує положення про Реєстраційний орган інноваційних
проектів і порядок ведення Державного реєстру  інноваційних
проектів;

   встановлює розмір  плати  за  проведення  кваліфікації
інноваційних проектів;

   інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних
проектів, які фінансувалися шляхом інвестицій і надання кредитів
із Державного бюджету, і про повернення наданих кредитів;

   визначає порядок здійснення державного контролю у сфері
інноваційної діяльності.

   Стаття 9. Повноваження Центрального органу виконавчої влади
у сфері інноваційної діяльності і інших центральних органів
виконавчої влади

   1. Спеціально уповноважений Центральний орган виконавчої
влади у сфері інноваційної діяльності:

   здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та
інноваційної політики;

   готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
пріоритетних  напрямів  інноваційної  діяльності,  державних
інноваційних програм і реалізує заходи з їх державної підтримки
та стимулювання;

   координує роботу у сфері інноваційної діяльності  інших
центральних органів виконавчої влади;

   визначає Реєстраційний орган для кваліфікування інноваційних
проектів і занесення їх до Державного реєстру, подає до Кабінету
Міністрів України для затвердження Положення про нього;

   розробляє положення    про   державні   інноваційні
фінансовокредитні установи і подає їх на затвердження до Кабінету
Міністрів України;

   виступає замовником  створення інноваційного продукту за
рахунок коштів Державного бюджету чи із частковим залученням
коштів Державного бюджету для реалізації державних і міжгалузевих
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності і доручає державній
інноваційній фінансово-кредитній установі визначити виконавця
шляхом проведення конкурсів, тендерів та інших конкурентних
процедур  та профінансувати його виконання у межах коштів,
передбачених ЗакономУкраїни "Про Державний бюджет";

   організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері
правової охорони інноваційної діяльності.

   2. Центральні органи виконавчої влади:

   здійснюють підготовку   пропозицій   щодо   реалізації
інноваційної ролітики у відповідній галузі економіки і (або)
сфері діяльності, створюють організаційно-економічні механізми її
реалізації;

   виступають замовниками створення інноваційних продуктів за
рахунок коштів Державного бюджету чи їх частковим залученням для
реалізації  галузевих  пріоритетних  напрямів  інноваційної
діяльності та доручають державним інноваційним фінансовокредитним
установам визначати виконавців шляхом проведення  конкурсів,
тендерів та інших конкурентних процедур і здійснити фінансову
підтримку в обсязі коштів, передбачених Законом України "Про
державний бюджет".

   Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування у сфері інноваційної діяльності

   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи
виконавчої влади і органи місцевого самоврядування відповідно до
їх компетенції:

   розробляють проекти регіональних і місцевих інноваційних
програм та вживають заходів до їх реалізації;

   сприяють розвиткові суб'єктів інноваційної діяльності  і
створюють сучасну інфраструктуру у сфері інноваційної діяльності;

   залучають відповідні підприємства, установи і організації
(за їх згодою) до розв'язання проблем інноваційного розвитку
регіонів;

   виступають замовниками створення інноваційних продуктів за
рахунок коштів місцевих бюджетів чи їх частковим залученням для
реалізації  регіональних  і  місцевих  пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності і доручають регіональним інноваційним
фінансово-кредитним  установам  (а  державним  інноваційним
фінансово-кредитним установам - шляхом заключення договорів)
визначити на конкурсній основі виконавців науково-дослідних та
дослідно-конструкторських  робіт  зі  створення  новацій  та
профінансувати їх за рахунок коштів, передбачених місцевими
бюджетами;

   подають пропозиції Центральному органу виконавчої влади у
сфері інноваційної діяльності стосовно включення інноваційних
проектів за регіональними і місцевими програмами до державних
програм  і  їх  фінансування  шляхом надання інвестицій чи
кредитування із Державного бюджету.

   Стаття 11.  Державний  контроль  у  сфері  інноваційної
діяльності

   1. Державний  контроль  у сфері інноваційної діяльності
здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами
вимог законодавства щодо інноваційної діяльності.

   2. Державний  контроль  у сфері інноваційної діяльності
здійснюється  спеціально  уповноваженим  Центральним  органом
виконавчої  влади  у сфері інноваційної діяльності, а щодо
визначених статтями розділу  V  цього  Закону  особливостей
оподаткування - Державною податковою адміністрацією, і щодо
стимулювання комерційних  банків,  що  кредитують  суб'єктів
інноваційної  діяльності  -  Міністерством  фінансів України
відповідно.

   3. Порядок  здійснення  державного  контролю  у  сфері
інноваційної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

   Розділ ІІІ. Правові та організаційні основи кваліфікування
інноваційних продукту, продукції, проекту та підприємства

   Стаття 12. Інноваційний проект

   1. Інноваційним визнається проект,  яким  передбачається
розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або)
інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 13 і 14
цього Закону.

   2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації
інноваційного проекту надається  за  умови  його  державної
реєстрації.

   3. Центральний орган виконавчої влади у сфері інноваційної
діяльності визначає Реєстраційний орган  для  кваліфікування
інноваційних проектів і занесення їх до Державного реєстру.

   4. Реєстраційний орган може мати регіональні відділення у
Автономній республіці Крим,  областях  і  містах  Києві  і
Севастополі, діє на основі Положення про нього, яке розробляється
Центральним органом виконавчої влади у  сфері  інноваційної
діяльності і затверджується Кабінетом Міністрів України.

   5. Державні  кваліфікування  і  реєстрація інноваційного
проекту здійснюються за  ініціативою  суб'єкта  інноваційної
діяльності, який може звернутися до Реєстраційного органу чи його
регіонального відділення із заявою про проведення державної
кваліфікації і реєстрації пропонованого ним для реалізації в
Україні проекту як інноваційного.

   За проведення   кваліфікації   інноваційних   проектів
встановлюється  плата,  розмір якої встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

   6. Реєстраційний орган приймає для розгляду проекти  і
організує  з  метою  кваліфікації  проектів як інноваційних
проведення комплексної експертизи.

   7. Проекти,  що  визнані  за  результатами  експертизи
інноваційними, заносяться Реєстраційним органом до Державного
реєстру інноваційних проектів.

   Порядок проведення експертизи і  занесення  інноваційних
проектів до Державного реєстру визначається Реєстраційним органом
і затверджується Центральним органом виконавчої влади у сфері
інноваційної діяльності.

   8. Неправомірна кваліфікація проектів інноваційними і їх
державна реєстрація тягне за собою відповідальність згідно до
чинного законодавства.

   9. Реєстраційний  орган  видає  суб'єкту  інноваційної
діяльності свідоцтво про державну  реєстрацію  інноваційного
проекту.  Форма  свідоцтва  визначається Центральним органом
виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і затверджується
Кабінетом Міністрів України.

   10. У  разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності з
рішенням Реєстраційного органу щодо кваліфікації і державної
реєстрації інноваційного проекту він може оскаржити це рішення до
суду.

   11. Особливості  експертизи  і  державної  реєстрації
інноваційних  проектів, на які поширюються положення Закону
України "Про державну  таємницю",  визначаються  спеціальним
Положенням.

   12. За  видачу  свідоцтва  про  державну  реєстрацію
інноваційного проекту сплачується державне мито, розмір якого
встановлюється законодавством.

   Стаття 13. Інноваційний продукт

   1. Інноваційний   продукт  є  результатом  виконання
інноваційного  проекту  і  науково-дослідною  і   (або)
дослідно-конструкторською розробкою нової технології (в тому
числі  -  інформаційної)  чи  продукції  з  виготовленням
експериментального  зразка чи дослідної партії і відповідає
наступним вимогам:

   а) є реалізацією (впровадженням) об'єкту інтелектуальної
власності  (винаходу,  корисної моделі, промислового зразка,
топографії інтегральної мікросхеми,  селекційного  досягнення
тощо), на які виробник продукту має охоронні документи чи
ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриття;

   б) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше,
або, якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом,
представленим на ринку, він має суттєво вищі техніко-економічні
показники і конкурентоздатність.

   2. Рішення про кваліфікацію продукту інноваційним приймає
Реєстаційний орган чи його регіональне відділення.

   Стаття 14. Інноваційна продукція

   1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає
наступним вимогам:

   а) є результатом виконання інноваційного проекту;

   б) випускається в Україні вперше, або, якщо не вперше, то
порівняно з іншою аналогічною продукцією, представленою на ринку,
має   суттєво   вищі   техніко-економічні  показники  і
конкурентоздатність.

   2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування
чи застосування інноваційного продукту.

   3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний
продукт, якщо він не призначений для тиражування.

   4. Рішення про кваліфікацію продукції інноваційною приймає
Реєстаційний орган чи його регіональне відділення.

   Стаття 15. Інноваційні підприємства

   1. Інноваційним  підприємством  визнається  підприємство
будьякої форми власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу
його продукції (у грошовому вимірі) є інноваційні продукти і
(або) інноваційна продукція.

   2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді
інноваційного центру, бізнес-інкубатору, технополісу, технопарку
тощо.

   3. Статус підприємства як інноваційного дає йому право на
пільги, визначені частинами четвертою і п'ятою статті 19 цього
Закону.

   Розділ ІV.  Державна  фінансова  підтримка  інноваційної
діяльності

   Стаття 16. Види державної фінансової підтримки інноваціної
діяльності

   Суб'єктам інноваційної діяльності може бути надана державна
фінансова підтримка у наступних видах:

   а) повне державне інвестування пріоритетних інноваційних
проектів;

   б) часткове державне інвестування (до 50% необхідних коштів)
за умови залучення до фінансування проекту решти необхідних
коштів за рахунок власних чи запозичених коштів  суб'єктів
інноваційної діяльності чи інвестиційних коштів інших фізичних чи
юридичних осіб;

   в) пільгове державне кредитування виконавців пріоритетних
інноваційних проектів;

   г) компенсація відсотків, сплачуваних комерційним банкам та
іншим фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних
проектів;

   д) надання  державних  гарантій  комерційним банкам, що
здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;

   є) державне страхування інноваційних проектів.

   Стаття 17. Джерела фінансування інноваційної діяльності

   Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:

   а) кошти державного бюджету;

   б) кошти місцевих бюджетів;

   в) кошти  спеціалізованих  державних  і  регіональних
інноваційних фінансово-кредитних установ;

   г) власні  чи  запозичені  кошти суб'єктів інноваційної
діяльності;

   д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;

   є) інші джерела, не заборонені законодавством України.

   Державна фінансова  підтримка  інноваційної  діяльності
здійснюється за рахунок джерел, перерахованих у підпунктах а), б)
і в) частини першої цієї статті.

   Стаття 18. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

   1. Для  здійснення  державної  фінансової  підтримки
інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм
власності за рахунок бюджетних коштів і залучення вітчизняних та
іноземних  інвестицій  Кабінет  Міністрів  України  створює
спеціалізовані державні інноваційні фінансово-кредитні установи.

   2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (далі -
Установа)  підпорядковується Центральному органові виконавчої
влади у сфері інноваційної діяльності, діє на основі Положення
(Статуту) про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України.

   3. Кошти Установи формуються за рахунок коштів Державного
бюджету, визначених Законом України "Про Державний бюджет",
місцевих бюджетів (з урахуванням положень абзацу п'ятого статті
10 цього Закону), коштів від повернення раніше виданих Установою
кредитів суб'єктам інноваційної діяльності, залучених вітчизняних
та іноземних інвестицій, добровільних внесків юридичних  та
фізичних осіб, власної фінансово-господарської діяльності чи
спільної діяльності із фінансованими нею суб'єктами інноваційної
діяльності  та  інших джерел, не заборонених законодавством
України.

   4. Фінансова  підтримка  Установою  за  рахунок  коштів
Державного бюджету надається суб'єктам інноваційної діяльності
для реалізації пріоритетних інноваційних проектів.

   5. Кошти Установи, що формуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів,  витрачаються  Установою виключно для фінансування
відповідних регіональних і місцевих інноваційних програм  і
проектів.

   6. Для отримання державної фінансової підтримки суб'єкти
інноваційної діяльності подають до Установи чи до одного із її
регіональних відділень (якщо положення про Установу передбачає
можливість створення регіональних відділень) інноваційні проекти
та всі необхідні документи, перелік яких визначається Установою.

   7. Установа організовує на конкурсних засадах у порядку, що
визначається Центральним органом виконавчої влади  у  сфері
інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх
фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів
здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності.

   8. Суб'єкт  інноваційної діяльності, інноваційний проект
якого пройшов конкурсний відбір, у залежності від встановленого
конкурсною  процедурою  рейтингу може отримати від Установи
передбачені статтею 16 цього Закону види державної фінансової
підтримки.

   9. Фінансування  Установою  інноваційних  проектів  на
безповоротній основі здійснюється тільки за рахунок  коштів
Державного бюджету, визначених Законом України "Про Державний
бюджет", та коштів місцевих бюджетів (з урахуванням положень
абзацу п'ятого статті 10 цього Закону).

   10. Фінансування  Установою  інноваційних  проектів  на
поворотній основі шляхом надання кредитів чи лізингу здійснюється
за умови наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави
майна, договору страхування, банківської гарантії,  договору
поруки тощо.

   11. Установа здійснює супроводження реалізації інноваційних
проектів, які нею фінансуються, та контролює цільове використання
суб'єктами інноваційної діяльності наданих нею коштів.

   12. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів
може надаватися Установою у формі послідовних  траншів  за
результатами контролю ходу виконання проектів.

   13. Установа надає у засобах масової інформації щорічний
звіт щодо  профінансованих  нею  інноваційних  проектів  та
результатів  їх  виконання,  а  також  періодично  інформує
громадськість про:

   - результати конкурсного відбору інноваційних проектів для
державної  фінансової  підтримки  і  вид наданої фінансової
підтримки;

   - результати контролю виконання фінансованих інноваційних
проектів;

   - завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені
терміни їх реалізації із зазначенням причин;

   - повернення раніше наданих кредитів.

   Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються
положення Закону України "Про державну таємницю", здійснюється з
урахуванням цього Закону.

   Розділ V. Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної
діяльності та стимулювання комерційних банків, що кредитують
суб'єктів інноваційної діяльності

   Стаття 19. Особливості оподаткування суб'єктів інноваційної
діяльності

   1. Впродовж  перших трьох років виконання інноваційного
проекту, який передбачає розробку, виробництво і реалізацію
інноваційного  продукту,  і  перших  п'яти  років виконання
інноваційного проекту, який передбачає випуск і  реалізацію
інноваційної  продукції,  і за умови, що виконання проекту
розпочато не пізніше трьох років від дати державної реєстрації
інноваційного  проекту,  оподаткування  операцій  суб'єктів
інноваційної діяльності здійснюється у порядку, за яким 50
відсотків податку на додану вартість з продажу товарів (виконання
робіт, надання послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних
проектів, і 50 відсотків податку на прибуток, одержаний від
виконання цих проектів, залишаються у розпорядженні платника
податків,  зараховуються  на  його  спеціальний  рахунок  і
використовуються виключно  на  інноваційну,  науково-технічну
діяльність  і  розвиток  власних  науково-технологічних  і
дослідно-експериментальних баз.

   2. По операціях, визначених у частині першій цієї статті,
суб'єкти інноваційної діяльності ведуть окремий бухгалтерський
облік.

   3. Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість і
податку на прибуток, що залишаються у розпорядженні платника
податків згідно положень частини першої цієї статті і  не
використані протягом визначених у ній строків, збільшених на один
рік, підлягають зарахуванню до Державного бюджету.

   4. Інноваційним  підприємствам  дозволяється  прискорена
амортизація  основних  фондів  і встановлюється щорічна 20-
відсоткова норма прискореної амортизації основних фондів групи 3.
При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться до
досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

   5. Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за
ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

   Стаття 20. Стимулювання комерційних банків

   Національний банк України звільняє комерційні банки, що
кредитують виконання інноваційних проектів, від обов'язкового
резервування сум кредиту в Національному банку України.

   Розділ V. Міжнародне співробітництво у сфері інноваційної
діяльності

   Стаття 21. Міжнародні договори про співробітництво у сфері
інноваційної діяльності

   Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті,
що  передбачені законодавством України у сфері інноваційної
діяльності, застосовуються правила міжнародних договорів.

   Прикінцеві положення

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти
у відповідність з цим Законом.

   3. Внести наступні зміни до Законів України:

   1) у абзаці другому статті  11  Закону  України  "Про
інвестиційну діяльність" перед текстом "впровадженні відкриттів і
винаходів" додати текст "реалізації інноваційних проектів, ";

   2) пункт 4.2.14 статті 4 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N27, ст. 181) викласти у наступній редакції:

   "Кошти, що  надаються  платнику  податку  -  суб'єктові
інноваційної діяльності спеціалізованими державними інноваційними
фінансовокредитними установами на умовах повного чи часткового
інвестування та у вигляді кредитів на умовах часткового або
повного їх повернення згідо до Закону України "Про інноваційну
діяльність"  та  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України";

   3) пункт 7.14 статті 7 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N27, ст. 181) викласти у наступній редакції:

   "7.14. Особливості  оподаткування  прибутку  суб'єктів
інноваційної  діяльності  при  реалізації  ними внесених до
Державного реєстру інноваційних проектів встановлюються Законом
України "Про інноваційну діяльність", а підпункти 7.14.1 і 7.14.2
цієї статті вилучити;

   4) пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N27, ст. 181) доповнити абзацом такого змісту:

   "Встановити, що з дня набрання чинності Законом України "Про
інноваційну  діяльність" справляння податку на прибуток від
платників податку -  суб'єктів  інноваційної  діяльності  і
амортизація  їх  основних фондів здійснюються з урахуванням
особливостей оподаткування, встановлених Законом України "Про
інноваційну діяльність"";

   5) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N21,
ст. 156, N47, ст. 294, N51, ст.305; 1998 р., N10, ст. 37, N17,
ст. 83) доповнити абзацом такого змісту:

   "Встановити, що з дня набрання чинності Законом України "Про
інноваційну діяльність" справляння податку на додану вартість від
платників  податку  -  суб'єктів  інноваційної  діяльності
здійснюється  з  урахуванням  особливостей  оподаткування,
встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність"";

   6) частину першу статті 12 Закону України "Про податок на
землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N45, ст. 238,
1997 р., N47, ст. 294) доповнити пунктом такого змісту:

   "з дня набрання чинності Законом України "Про інноваційну
діяльність" інноваційні підприємства сплачують земельний податок
з урахуванням особливостей оподаткування, встановлених Законом
України "Про інноваційну діяльність";