Проект
                      (Тираж 20.01.2000)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

            Про внесення змін
       до деяких законодавчих актів України

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

   1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради
України (ВВР) 1961р. N2 ст. 14):

   а) доповнити Кодекс статтями 189-6 та 190-2 такого змісту:

   "Стаття 189-6. Втручання у діяльність народного депутата
України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
його  представника, Голови, члена Рахункової палати, Голови
Національного банку України, члена Національної ради України з
питань  телебачення і радіомовлення, Голови Антимонопольного
комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови
Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

   Вплив в будь-якій формі на народного депутата України,
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,  його
представника,  Голову,  члена  Рахункової  палати,  Голову
Національного банку України, члена Національної ради України з
питань  телебачення і радіомовлення, Голову Антимонопольного
комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову
Державного комітету телебачення і радіомовлення України з метою
перешкодити виконанню ним посадових обов'язків або добитися
прийняття неправомірних рішень, -

   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років.

   Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобігти злочину або
вчинені особою з використанням свого службового становища, -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років".

   "Стаття 190-2. Погроза або  насильство  щодо  народного
депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, його представника, Голови, члена Рахункової палати,
Голови Національного банку України, члена Національної ради
України  з  питань  телебачення  і  радіомовлення,  Голови
Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна
України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення
України.

   Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням
майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, його представниа, Голови, члена
Рахункової палати, Голови Національного банку України, члена
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення,
Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного
майна  України,  Голови  Державного  комітету телебачення і
радіомовлення України, а також щодо його близьких родичів у
зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Умисне заподіяння народному депутату України, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, його представнику, Голові,
члену Рахункової палати, Голові Національного банку України,
члену Національної ради України  з  питань  телебачення  і
радіомовлення, Голові Антимонопольного комітету України, Голові
Фонду державного майна України, Голові Державного  комітету
телебачення і радіомовлення України, а також їх близьким родичам
легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження, нанесення
побоїв,  чи  вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з
виконанням ним посадових обов'язків, -

   карається позбавленням волі на строк до семи років.

   Умисне заподіяння народному депутату України, Уповноваженому
Верховної Ради України з прав людини, його представнику, Голові,
члену Рахункової палати, Голові Національного банку України,
члену  Національної  ради  України  з питань телебачення і
радіомовлення, Голові Антимонопольного комітету України, Голові
Фонду  державного майна України, Голові Державного комітету
телебачення і радіомовлення України, а також їх близьким родичам
тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням ним посадових
обов'язків, -

   карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років";

   б) у частині другій статті 7-1 слова і цифри "умисне тяжке
тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" замінити
словами і цифрами "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101,
189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   в) у частині другій статті 10 слова і цифри  "умисне
заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я
(статті 101 - 104, 106 частина 1 та 189-4)" замінити словами і
цифрами "умисне заподіяння тілесних ушкоджень, що спричинили
розлад здоров'я (статті 101 - 104, 106 частина 1, 189-4 та 190-2
частини 2 і 3)";

   г) у пункті 1 частини третьої статті 25-1 слова і цифри
"умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)"
замінити словами і цифрами "умисне тяжке тілесне ушкодження
(статті 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   д) у пункті 2 частині першої статті 26 слова і цифри "умисне
тяжке тілесне ушкодження (статті 101, 189-4 частина 2)" замінити
словами і цифрами "умисне тяжке тілесне ушкодження (статті 101,
189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";

   е) у пункті 3 частини першої статті 52-1 слова і цифри
"умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих  обставинах
(статті 101 частини 2 і 3, 189-4 частина 2)" замінити словами і
цифрами "умисне тяжке  тілесне  ушкодження  при  обтяжуючих
обставинах (статті 101 частини 2 і 3, 189-4 частини 2, 190-2
частини 3)";

   є) статтю 58 після слів "Генерального прокурора України"
доповнити словами "Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Голови, члена Рахункової палати, Голови Національного
банку  України,  члена  Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, Голови Антимонопольного комітету
України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, члена Вищої ради
юстиції";

   ж) в абзац перший частини першої статті 80-4 після слова
"видання" доповнити словом "підписання", а слова "нормативних
актів" замінити словами "нормативних та розпорядчих актів ".

   2. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1961 р., N2, ст.15):

   а) у пункті 3 частини першої статті 34 цифри "190-1"
замінити цифрами "190-1, 190-2";

   б) частину першу статті 112 після цифр "189-5" доповнити
цифрами "189-6", після цифр "190-1" доповнити цифрами "190-2".

   3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради України УРСР, 1984 р., додаток до N51,
стаття 1122):

   а) доповнити Кодекс статтею 188-12 такого змісту:

   "Стаття 188-12. Порушення порядку надання інформації та
документації народним депутатам України, Уповноваженому Верховної
Ради з прав людини, Рахунковій палаті та невиконання її постанов
і висновків

   Відмова або ухилення посадових осіб державних органів, а
також посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності і підпорядкування від своєчасного надання на
вимогу народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Рахункової палати необхідної інформації та
документації або подання завідомо недостовірної інформації, а
також невиконання або несвоєчасне виконання за результатами
проведених контрольних заходів постанов і висновків Рахункової
палати щодо усунення виявлених порушень подання Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини -

   тягне за собою накладення штрафу в розмірі від двохсот до
двохсот п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

   б) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити цифрами "188-12";

   в) у статті 255 :

   у частині першій:

   пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:

   "Рахункової палати, апарату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (стаття 188-12)";

   доповнити частину пунктом 1-2 такого змісту:

   "1-2) помічники-консультанти народного  депутата  України
(стаття 188-12)";

   г) частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити
цифрами "188-12".

   4. Частину першу статті 14 Закону України "Про державну
службу" (Відомості Верховної Ради України 1993 р., N52, ст. 490;
1995 р., N29, ст. 216; 1995 р., N34, ст. 268) після слів "чи
неналежне  виконання службових обов'язків" доповнити словами
"заподіяння своїми діями шкоди Державному бюджету України чи
порушення прав та свобод людини і громадянина".

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.