Проект
                          (03.12.2001)
             Закон України

     Про внесення змін до деяких законодавчих актів
          України стосовно відпусток

   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   І. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:

   1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної
Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268):

   1) доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:

   "Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при
визначенні тривалості щорічних відпусток

   Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при
визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються";

   2) у статті 79:

   у частині п'ятій слова "який  зобов'язаний  повідомити"
замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";

   частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі
відкликання працівника з відпустки його працю оплачують  з
урахуванням  тієї  суми,  що  була  нарахована  на  оплату
невикористаної частини відпустки";

   3) пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну"
доповнити словом "письмового";

   4) частину другу статті 81 після слів "повністю або частково
не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити
словами "і не одержав за них грошову компенсацію";

   5) у частині першій статті 82:

   у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами
"неповного робочого часу";

   у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26"
замінити словами "статтями 25 і 26";

   6) частину третю статті 84 викласти у такій редакції:

   "У разі простою підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів з незалежних від працівників причин
власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за
їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з
частковим її збереженням терміном до 6 місяців протягом року в
порядку, визначеному колективним договором";

   7) у статті 182-1:

   частини першу і другу викласти у такій редакції:

   "Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15
років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, батьку,
який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 7 календарних днів, без урахування святкових
і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).

   За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів";

   частину третю доповнити словами "а також понад щорічні
відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими
актами, і переносяться на інший період або продовжуються у
порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу";

   8) у пункті 3 частини першої статті 211  слова  "без
урахування вихідних" виключити;

   9) у статті 213 слова "протягом року" замінити словами
"протягом навчального року";

   10) у статті 216:

   у назві статті слова  "у  вищих  закладах  освіти  та
аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах,
навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";

   в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в
абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої
слово "щорічно" виключити;

   доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:

   "Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам,
які здобувають другу (наступну)  вищу  освіту  за  заочною
(вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної
освіти та вищих навчальних закладах, що  мають  у  своєму
підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як
для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого
навчального закладу відповідного рівня акредитації".

   У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати
відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;

   доповнити статтю частиною шостою такого змісту:

   "Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та
частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального
року";

   11) у тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках
і числах замінити словами "навчальний заклад" у відповідному
відмінку і числі.

   2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст.449):

   1) друге речення частини першої статті 12 виключити;

   2) текст статті 19 викласти у такій редакції:

   "Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15
років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, батьку,
який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого
перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка
взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана
відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

   За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її
загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів";

   3) статтю 26 доповнити частиною другою такого змісту:

   "У разі простою підприємства, установи, організації чи їх
структурних підрозділів з незалежних від працівників причин
власник або уповноважений ним орган може надавати працівникам за
їх згодою відпустки без збереження заробітної плати або з
частковим її збереженням терміном до  6  місяців  протягом
календарного року в порядку, визначеному колективним договором".

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


   Голова Верховної Ради України         І.ПЛЮЩ

   м. К и ї в

   29 листопада 2001 року