Проект
                           (21.03.2002)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

          Про внесення змін до деяких
          законодавчих актів України

   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

   1. Статтю 156 Цивільного процесуального кодексу України
доповнити частиною другою такого змісту:

   "Ухвала про накладання арешту на предмет застави, щодо якого
за поданням банку накладено заборону відчуження відповідно до
Закону  України  "Про іпотечне кредитування та факторингові
операції з консолідованим іпотечним боргом" та Закону України
"Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та
операцій з нерухомістю", виконується негайно після задоволення
вимог банку, який ініціював накладення заборони відчуження".

   2. Статтю 17 Закону України "Про власність" (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 20, ст. 249) доповнити пунктом
3 такого змісту:

   "3. Активи фондів в управлінні адміністратора є спільною
сумісною власністю учасників цих фондів".

   3. Статтю 55 Закону України "Про нотаріат"  (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 283) доповнити
частиною шостою такого змісту:

   "Угоди про заставу  нерухомості,  яка  стане  власністю
заставодавця  після  укладення  договору застави, підлягають
нотаріальному посвідченню до моменту оформлення встановленого
законодавством документа про право власності на предмет застави
на підставі Закону України "Про іпотечне  кредитування  та
факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва
нерухомості  та  операцій  з нерухомістю". Після оформлення
встановленого законодавством документа про право власності на
предмет  застави нотаріус зобов'язаний накласти заборону на
відчуження предмета застави на  підставі  зазначеного  вище
документа та договору застави, наданих нотаріусу установою банку.
Нотаріус накладає заборону на відчуження предмета застави без
вимагання довідки - характеристики на нерухомість. У разі зміни
характеристик нерухомості, яка є предметом  застави  (площі
нерухомості,  зміни  у  плануванні приміщень), нотаріус при
накладанні заборони на відчуження предмета застави зобов'язаний
зробити відмітку про такі зміни на примірнику договору застави,
який належить заставодержателю".

   4. Пункт 3.2 статті 3 Закону України "Про податок на додану
вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.
156; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 4, ст. 29, N 20, ст. 149,
N 45, ст. 377, N 46, ст. 393; 2002 р., N 8, ст. 63) доповнити
підпунктом 3.2.12 такого змісту:

   "3.2.12. надання послуг керуючим іпотекою з обслуговування
консолідованого іпотечного боргу, надання послуг емітентом щодо
здійснення розрахунків і  проведення  конвертації  іпотечних
сертифікатів  відповідно  до  Закону  України "Про іпотечне
кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним
боргом", а також надання адміністратором послуг з управління
активами фондів в управлінні адміністратора та інших послуг
учасникам  таких  фондів відповідно до Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій
з нерухомістю".

   5. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
(Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998
р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357, N 48, ст. 418; 2000 р.,
N 32, ст. 254, N 39, ст. 333, N 45, ст. 375; 2001 р., N 32, ст.
169; 2002 р., N 2, ст.12, N 8, ст. 63; із змінами, внесеними
Законом України від 10 січня 2002 року N 2921-ІІІ):

   1) пункт 5.2 статті 5 доповнити підпунктом 5.2.17 такого
змісту:

   "5.2.17. Суми коштів, спрямованих суб'єктами підприємницької
діяльності (крім банків) на придбання іпотечних сертифікатів
відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування та
факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та
сертифікатів фондів операцій з нерухомістю відповідно до Закону
України "Про фінансовокредитні механізми будівництва нерухомості
та операцій з нерухомістю";

   2) підпункт 7.9.1 пункту 7.9 статті 7 доповнити абзацом
п'ятим такого змісту:

   "отриманням емітентом коштів від випуску та  розміщення
іпотечних  сертифікатів,  які  спрямовуються  на  погашення
консолідованого іпотечного боргу, та коштів  від  керуючого
іпотекою для здійснення розрахунків за іпотечними сертифікатами
відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування та
факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", а також
отриманням  емітентом  коштів  від  випуску  та  розміщення
сертифікатів фондів операцій з нерухомістю відповідно до Закону
України "Про фінансовокредитні механізми будівництва нерухомості
та операцій з нерухомістю";

   3) пункт 11.3 статті 11 доповнити підпунктом 11.3.7 такого
змісту:

   "11.3.7. Датою збільшення валових доходів кредитора від
здійснення операцій з іпотечного кредитування відповідно до
Закону України "Про іпотечне кредитування  та  факторингові
операції з консолідованим іпотечним боргом" є дата фактичного
надходження коштів від боржника";

   4) у підпункті 12.3.4 пункту 12.3 статті 12:

   а) абзац перший викласти в такій редакції:

   "Заборгованість, забезпечена  заставою,  погашається  у
порядку, передбаченому нормами Закону України "Про заставу",
Закону України "Про іпотечне кредитування  та  факторингові
операції з консолідованим іпотечним боргом", іншим законодавством
України, яке регулює порядок погашення забезпечених заставою
зобов'язань та відчуження об'єкта застави";

   б) в абзаці другому:

   друге речення викласти у такій редакції: "Продаж майна,
переданого у заставу, здійснюється через аукціони (публічні
торги)  або  самостійно  заставодержателем  відповідно  до
законодавства";

   останнє речення виключити.

   6. Абзац перший пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір
на  обов'язкове  державне  пенсійне  страхування" (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1999 р., N 38,
ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст.10; із змінами, внесеними Законом
України від 20 грудня 2001 року N 2905-ІІІ) доповнити реченням
такого змісту: "Адміністратори фондів операцій з нерухомістю не є
платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при
придбанні нерухомого майна за рахунок коштів та в інтересах
учасників відповідних фондів відповідно до Закону України "Про
фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості та операцій
з нерухомістю".

   7. Статтю 52 Закону України "Про виконавче провадження"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207)
доповнити частиною четвертою такого змісту:

   "Не може бути звернено стягнення на предмет застави, щодо
якого за поданням банку - заставодержателя накладено заборону на
відчуження, для задоволення вимог  стягувачів,  які  не  є
заставодержателями, відповідно до Закону України "Про іпотечне
кредитування та факторингові операції з консолідованим іпотечним
боргом" та Закону України "Про фінансово-кредитні механізми
будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю".

   8. Частину першу статті 26 Закону України "Про відновлення
платоспроможності  боржника  або  визнання  його  банкрутом"
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378)
доповнити абзацом другим такого змісту:

   "У разі визнання емітента іпотечних сертифікатів відповідно
до Закону України "Про іпотечне кредитування та факторингові
операції з консолідованим іпотечним боргом" банкрутом права на
консолідований іпотечний борг, що є забезпеченням за іпотечними
сертифікатами на дату прийняття господарським судом рішення про
банкрутство емітента, не включаються до ліквідаційної маси. Права
на консолідований іпотечний борг включаються до складу особливої
ліквідаційної маси, з якої задовольняються виключно  вимоги
власників іпотечних сертифікатів. У разі визнання адміністратора
фонду в управлінні адміністратора банкрутом  активи  фондів
відповідно до Закону України "Про фінансово-кредитні механізми
будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю" не включаються
до ліквідаційної маси і спрямовуються виключно на задоволення
вимог учасників фондів до адміністратора фондів".

   9. Частину третю статті 7 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст.251)
доповнити реченням такого змісту: "Майно, передане під заставу,
не підлягає незалежній оцінці у випадках, передбачених статтею 5
Закону  України  "Про іпотечне кредитування та факторингові
операції з консолідованим іпотечним боргом".

   10. У Законі України "Про страхування" (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 8, ст. 62; із змінами,
внесеними законами України від 13 грудня 2001 року N 2893-ІІІ і
10 січня 2002 року N 2921-ІІІ):

   1) частину першу статті 7 доповнити пунктами 35 та 36 такого
змісту:

   "35) страхування фінансової відповідальності адміністратора
фондів за збитки при здійсненні довірчого управління коштами
фондів операцій з нерухомістю відповідно до Закону України "Про
фінансовокредитні механізми будівництва нерухомості та операцій з
нерухомістю";

   36) страхування від ризиків  загибелі  або  пошкодження
нерухомості, що становить активи фондів операцій з нерухомістю,
відповідно до Закону України "Про фінансовокредитні механізми
будівництва нерухомості та операцій з нерухомістю";

   2) абзац шостий частини вісімнадцятої статті 31 доповнити
словами "іпотечні сертифікати".

   11. Пункт 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від
26 грудня 1992 року N13-92 "Про прибутковий податок з громадян"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26,
ст.281; 1996 р., N 9, ст. 41; 1998 р., N 30-31, ст. 195; 1999 р.,
N 4, ст.35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 32, ст. 254;
2001 р., N 4, ст. 17, N 31, ст. 161) доповнити підпунктом "щ"
такого змісту:

   "щ) доходи, отримані від операцій з іпотечними сертифікатами
відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування та
факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом", та
доходи, отримані від операцій із сертифікатами фонду операцій з
нерухомістю, а також сума коштів, отриманих із фонду фінансування
будівництва нерухомості учасником фонду, яка перевищує суму
коштів, внесених цим учасником до такого фонду, відповідно до
Закону України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва
нерухомості та операцій з нерухомістю".

   12. Пункт 9 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 7- 93 "Про державне мито" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1999 р., N 25,
ст. 211) викласти в такій редакції:

   "9) за операції з випуску (емісії) цінних паперів, крім
облігацій державних та місцевих позик, іпотечних сертифікатів
відповідно до Закону України "Про іпотечне кредитування та
факторингові операції з консолідованим іпотечним боргом" та
сертифікатів фондів операцій з нерухомістю відповідно до Закону
України "Про фінансово-кредитні механізми будівництва нерухомості
та операцій з нерухомістю" та з видачі приватизаційних паперів".

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


   Голова Верховної Ради                 України І.ПЛЮЩ

   м. К и ї в
  
   7 березня 2002 року