Проект
                           (14.02.2002)

             Закон України

    Про проведення передвиборних теледебатів під час
     виборчих кампаній по виборах Президента України
       та виборах народних депутатів України

   Цей Закон визначає правові засади проведення передвиборних
теледебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента
України, виборах народних депутатів України між кандидатами у
Президенти України, кандидатами у народні депутати України від
політичних партій, виборчих блоків політичних партій, що беруть
участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному
загальнодержавному  виборчому  округу, кандидатами в народні
депутати України, які зареєстровані в одномандатних виборчих
округах, та спрямований на забезпечення конституційного права
громадян на одержання достовірної інформації та  реалізацію
виборчого права.

   Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1. Визначення термінів

   Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:

   передвиборні теледебати (далі - теледебати) - один з видів
передвиборної агітації під час проведення виборчих кампаній з
використанням електронних (аудіовізуальних)  засобів  масової
інформації, в якому одночасно беруть участь щонайменше два
суб'єкти виборчого процесу, які відбуваються в прямому ефірі з
додержанням принципу рівних умов та в порядку, визначеному цим
Законом;

   суб'єкти виборчого процесу, які беруть участь у теледебатах:

   кандидати у Президенти України, які беруть участь у виборах
Президента України та зареєстровані в порядку, передбаченому
Законом України "Про вибори Президента України";

   уповноважені від партій (блоків) - кандидати у народні
депутати  України, включені до виборчого списку відповідної
політичної партії, виборчого блоку політичних партій, що беруть
участь у виборах народних депутатів України по багатомандатному
загальнодержавному виборчому округу (далі - партії (блоки),
зареєстровані в порядку, передбаченому Законом України "Про
вибори народних депутатів України";

   кандидати у народні депутати України,  зареєстровані  в
одномандатних виборчих округах в порядку, передбаченому Законом
України "Про  вибори  народних  депутатів  України"  (далі
кандидати-мажоритарники).

   Стаття 2. Законодавство України про проведення теледебатів
під час виборчих кампаній по виборах Президента України та
виборах народних депутатів України

   Законодавство України про проведення теледебатів під час
виборчих кампаній по виборах Президента України та виборах
народних депутатів України складається з Конституції України,
цього Закону, законів України "Про вибори Президента України",
"Про вибори народних депутатів України", "Про телебачення і
радіомовлення",  "Про  систему  Суспільного  телебачення  і
радіомовлення України", "Про інформацію" та інших законодавчих
актів, прийнятих відповідно до цих законів.

   Розділ ІІ. ПРИНЦИПИ, УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
ТЕЛЕДЕБАТІВ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ (АУДІОВІЗУАЛЬНИХ)
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

   Стаття 3. Принципи проведення теледебатів

   Теледебати проводяться з додержанням принципів добровільної
участі,  рівних умов для всіх учасників виборчого процесу,
гласності і  відкритості,  свободи  передвиборної  агітації,
неупередженості до кандидатів у Президенти України, кандидатів у
народні депутати України з боку органів державної влади, органів
місцевого  самоврядування,  їх  посадових і службових осіб,
неупередженого ставлення та невтручання в теледебати з боку
сторони, що забезпечує їх проведення.

   Стаття 4. Умови проведення теледебатів

   Партія (блок),  що  бере  участь  у виборах, має бути
представлена на теледебатах своїм уповноваженим - кандидатом у
народні  депутати  України,  включеним  до виборчого списку
відповідної партії (блоку), що бере участь у виборах народних
депутатів  України  по  багатомандатному  загальнодержавному
виборчому  округу;  кандидати  у  Президенти   України,
кандидати-мажоритарники беруть участь у теледебатах особисто.

   Теледебати між  кандидатами  у  Президенти  України,
уповноваженими від партій (блоків) проводяться усіма державними
телерадіоорганізаціями;        теледебати       між
кандидатами-мажоритарниками проводяться відповідними державними
та комунальними телерадіоорганізаціями; теледебати між учасниками
виборчого процесу можуть також організовуватися та проводитися
іншими телерадіоорганізаціями, що володіють ліцензією на право
користування каналами мовлення, незалежно від форми власності за
ініціативою  телерадіоорганізації  на платній чи безоплатній
основі.

   Державні телерадіоорганізації  проводять  теледебати  в
обов'язковому порядку.

   Організація і проведення теледебатів,  передбачених  цим
Законом, кадрове, матеріально-технічне забезпечення здійснюються
телерадіоорганізаціями, зазначеними у частині другій цієї статті.

   Фінансове забезпечення проведення теледебатів здійснюється
за рахунок коштів Державного бюджету України, що виділяються на
підготовку і проведення виборів для цілей, визначених відповідно
законами України "Про вибори Президента України", "Про вибори
народних депутатів України", та (або) за рахунок коштів особистих
виборчих фондів кандидатів у Президенти України та (або) виборчих
фондів партій (блоків) та кандидатів-мажоритарників, що беруть
участь у виборах народних депутатів України.

   Неможливість проведення визначених шляхом жеребкування між
кандидатами чергових теледебатів внаслідок технічних або інших
причин не може бути підставою для їх скасування. В такому випадку
відкладені теледебати мають відбутися відразу після усунення цих
причин у строки, передбачені частиною другою статті 5 цього
Закону.

   Розділ ІІІ. ПРОЦЕДУРА І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕЛЕДЕБАТІВ

   Стаття 5. Процедура і строки проведення теледебатів

   Теледебати між суб'єктами виборчого процесу, які беруть
участь у їх проведенні, відбуваються в строки, передбачені на
проведення передвиборної агітації статтею 31 Закону України "Про
вибори Президента України" та статтею 50 Закону України "Про
вибори народних депутатів України".

   Теледебати проводяться між  дев'ятнадцятою  та  двадцять
третьою годинами, в тому числі у вихідні, неробочі та святкові
дні, виключно у безперервному прямому ефірі.

   В одних теледебатах під час передвиборної кампанії  по
виборах Президента України одночасно можуть брати участь не
більше двох кандидатів у Президенти України.

   В одних теледебатах під час передвиборної кампанії  по
виборах народних депутатів України одночасно можуть брати участь
не  більше  трьох  партій  (блоків),  представлених  своїми
уповноваженими.

   В одних  теледебатах  між  кандидатами-мажоритарниками
одночасно можуть брати участь не більше чотирьох кандидатів у
народні депутати України по цьому округу.

   Графік проведення теледебатів складається за результатами
жеребкування, що проводиться Центральною виборчою комісією та
окружними виборчими комісіями за участю відповідно кандидатів у
Президенти  України,  уповноважених  від  партій  (блоків),
кандидатів-мажоритарників або їх довірених осіб.

   Кількість теледебатів  має  бути такою, щоб забезпечити
кожному з кандидатів у Президенти України, уповноважених від
партій  (блоків),  кандидатів-мажоритарників,  за  наявності
висловленого ними бажання, участь у них.

   Стаття 6. Порядок використання електронних (аудіовізуальних)
засобів масової інформації

   Тривалість теледебатів за участю однієї групи кандидатів у
Президенти   України,   політичних   партій   (блоків),
кандидатів-мажоритарників має бути не менше  однієї  години
безперервного  ефірного  часу,  причому  щонайменше  третина
виділеного часу має  бути  відведена  відповідям  учасників
теледебатів на запитання виборців, що надходитимуть за допомогою
телефонного зв'язку, від присутніх у студії, в якій проводяться
теледебати,  глядачів або у будь-який інший не заборонений
законодавством спосіб.

   Телерадіоорганізаціям забороняється переривати теледебати, в
тому числі рекламою товарів, робіт, послуг.

   Розділ ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

   Стаття 7. Відповідальність осіб, винних у порушенні норм
цього Закону

   Порушеннями законодавства України про проведення теледебатів
під час виборчих кампаній по виборах Президента України та
виборах народних депутів України є:

   непроведення теледебатів,  передбачених  жеребкуванням, а
також порушення строків та (або) часу їх організації без поважних
причин;

   перешкоджання будь-яким чином проведенню теледебатів.

   Особи, винні в цих порушеннях, несуть цивільно-правову,
адміністративну, кримінальну відповідальність  відповідно  до
законів України.

   Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

   2. До приведення у відповідність з нормами цього Закону
закони України та інші нормативно-правові акти діють у частині,
що не суперечить цьому Закону.

   3. Статтю 53 Закону України "Про вибори народних депутатів
України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 51-52, ст.
265; із змінами, внесеними Законом України від 17 січня 2002 року
N 2977-ІІІ) доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

   "9. Порядок   проведення   передвиборних   теледебатів
визначається Законом України "Про  проведення  передвиборних
теледебатів під час виборчих кампаній по виборах Президента
України та виборах народних депутатів України".

   4. Перші теледебати згідно з нормами цього Закону мають бути
проведені під час виборчої кампанії по виборах народних депутатів
України 2002 року в повному обсязі.

   5. Кабінету Міністрів України у тижневий термін з дня
набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом.


   Голова Верховної Ради України          І.ПЛЮЩ

   м. К и ї в

   7 лютого 2002 року