Проект
                       (Тираж 09.09.99)

             ЗАКОН УКРАЇНИ

        ПРО СТАТУС ДЕПУТАТIВ МIСЦЕВИХ РАД
               (витяг)

   Цей Закон вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України
"Про мiсцеве самоврядування в Українi", iнших законiв України
визначає правовий статус депутата сiльської, селищної, мiської,
районної у мiстi, районної, обласної ради (далi - мiсцева рада)
як повноважного представника територiальної громади, виборцiв
свого виборчого округу та рiвноправного члена мiсцевої ради,
встановлює  гарантiї  депутатської  дiяльностi  та  порядок
вiдкликання депутата мiсцевої ради.

   Стаття 2. Депутат мiсцевої ради - повноважний представник
територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу

   1. Депутат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi,
районної,  обласної ради (далi - депутат мiсцевої ради) є
повноважним представником вiдповiдної територiальної  громади
села, селища, мiста чи їх громад, який вiдповiдно до Конституцiї
України i Закону України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад та
сiльських,  селищних,  мiських  голiв" обирається на основi
загального, рiвного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на чотири роки.

   2. Депутат  мiсцевої  ради  як  повноважний представник
територiальної  громади,  виборцiв  свого  виборчого  округу
зобов'язаний  виражати  i  захищати  iнтереси  вiдповiдної
територiальної громади та її частини - виборцiв свого виборчого
округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень,
наданих законом, брати активну участь у здiйсненнi мiсцевого
самоврядування.

   Стаття 5.  Дострокове  припинення  повноважень  депутата
мiсцевої ради

   1. Повноваження  депутата  мiсцевої  ради  припиняються
достроково  за  наявностi  перелiчених  пiдстав, засвiдчених
офiцiйними документами, без прийняття рiшення вiдповiдної ради у
разi:

   3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої
згiдно з Конституцiєю України i законом не сумiсне з виконанням
депутатських повноважень;

   Стаття 7. Несумiснiсть статусу депутата мiсцевої ради з
деякими посадами та видами дiяльностi

   3. Депутат  мiсцевої  ради  не  може  мати  iншого
представницького мандата.

   Стаття 8. Депутатська етика

   1. Депутат  мiсцевої  ради  як  повноважний представник
територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу та член
ради, здiйснюючи депутатськi повноваження, повинен дотримуватися
таких правил депутатської етики:

   Роздiл II. ДЕПУТАТ МIСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК
ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦIВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

   Стаття 15. Право депутата мiсцевої ради вимагати усунення
порушення законностi

   1. Депутат мiсцевої  ради  як  представник  вiдповiдної
територiальної громади, виборцiв свого виборчого округу у разi
виявлення порушення прав та законних iнтересiв громадян або iнших
порушень законностi має право вимагати припинення порушень, а в
необхiдних випадках звернутися до вiдповiдних органiв i посадових
осiб з вимогою вжити заходiв щодо припинення порушень законностi.

   Стаття 17. Доручення виборцiв

   2. Доручення виборцiв не повиннi суперечити Конституцiї i
законам України (а в Автономнiй Республiцi Крим  -  також
Конституцiї i нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної
Республiки Крим), а їх виконання має належати до вiдання мiсцевих
рад та їх органiв.

   Стаття 18. Обов'язки депутата мiсцевої ради у радi та її
органах

   Депутат мiсцевої ради зобов'язаний:

   1) додержуватися Конституцiї та законiв України, регламенту
ради та iнших нормативно-правових актiв, що визначають порядок
дiяльностi ради та її органiв;

   Стаття 19. Права депутата мiсцевої ради у радi та її органах

   2. Депутат мiсцевої ради має право:

   15) об'єднуватися з iншими депутатами мiсцевої ради  в
депутатськi групи та фракцiї, якi дiють вiдповiдно до регламенту
ради.

   Стаття 20. Участь депутата в сесiях мiсцевої ради  та
засiданнях її органiв

   2. Депутат  мiсцевої ради, крiм секретаря ради, голови
районної у мiстi, районної, обласної ради, їх заступникiв,
повинен  входити до складу однiєї з постiйних комiсiй, що
утворюються радою.

   Депутат мiсцевої ради за дорученням вiдповiдної ради або
постiйної комiсiї, до складу якої його обрано, бере безпосередню
участь у пiдготовцi питань для розгляду на сесiях ради та
засiданнях постiйної комiсiї.

   Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту

   3. Рiшення про направлення депутатського запиту органу чи
посадовiй особi, до яких звернуто запит, приймається, якщо за
нього  проголосувало  бiльшiсть депутатiв мiсцевої ради вiд
загального складу ради.

   Стаття 24. Право депутата мiсцевої ради порушувати питання
про  перевiрку дiяльностi виконавчих органiв ради, мiсцевих
державних адмiнiстрацiй, пiдприємств, установ i органiзацiй,
незалежно вiд форм власностi, брати участь у здiйсненнi контролю
за виконанням рiшень ради

   1. Депутат мiсцевої ради має право порушувати в радi та її
органах питання про необхiднiсть проведення перевiрок з питань,
вiднесених  до  компетенцiї  вiдповiдної  ради,  дiяльностi
розташованих на її територiї пiдприємств, установ i органiзацiй,
незалежно вiд форм власностi, виконавчих органiв ради, а депутати
обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних рад -
вiдповiдних  мiсцевих  державних  адмiнiстрацiй  в  частинi
повноважень делегованих їм обласними, районними радами, а також
за дорученням ради або її органiв брати участь у перевiрках
виконання рiшень ради.

   Стаття 28. Права депутатських фракцiй i депутатських груп

   Депутатськi групи мають право:

   1) на пропорцiйне представництво в постiйних та тимчасових
комiсiях ради;

   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осiб, яких
обирає, призначає чи затверджує рада;

   3) на гарантований виступ свого представника на пленарному
засiданнi ради з кожного питання порядку денного сесiї ради;

   4) об'єднувати зусилля з iншими фракцiями для створення
бiльшостi в радi чи опозицiї;

   5) здiйснювати iншi права, передбаченi законами України.

   Стаття 30. Непорушнiсть повноважень депутата мiсцевої ради.
Забезпечення умов для їх здiйснення

   6. Мiсцевi органи виконавчої  влади,  органи  мiсцевого
самоврядування, їх посадовi особи, керiвники пiдприємств, установ
i органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, зобов'язанi сприяти
депутатам мiсцевої ради у здiйсненнi їх депутатських повноважень.

   Стаття 33. Охорона трудових та iнших прав депутата мiсцевої
ради

   1. У разi обрання депутата мiсцевої ради на виборну посаду у
радi, на якiй вiн працює на постiйнiй основi, трудовий договiр з
ним за попереднiм мiсцем роботи припиняється вiдповiдно до
законодавства. Обраний на виборну посаду у вiдповiднiй радi, на
якiй вiн працює на постiйнiй основi, депутат мiсцевої ради, який
перебуває на службi у вiйськових формуваннях чи правоохоронних
органах держави, прикомандировується до  мiсцевої  ради  iз
залишенням на цiй службi.

   2. Депутату мiсцевої ради, який працював у радi на постiйнiй
основi, пiсля закiнчення повноважень надається попередня робота
(посада), а при її вiдсутностi - iнша рiвноцiнна робота (посада)
на тому самому або, за згодою депутата, на iншому пiдприємствi, в
установi, органiзацiї.

   У разi неможливостi надання вiдповiдної роботи (посади) на
перiод працевлаштування за колишнiм депутатом мiсцевої ради
зберiгається, але не бiльше шести мiсяцiв, середня заробiтна
плата, яку вiн одержував на виборнiй посадi у  радi,  що
виплачується з вiдповiдного мiсцевого бюджету.

   3. Депутат мiсцевої ради не може з iнiцiативи власника
(уповноваженого ним органу) або на вимогу профспiлкового чи
iншого  уповноваженого на представництво трудовим колективом
органу бути звiльнений з роботи, вiд займаної посади, виключений
з  колективного  господарства або навчального закладу (крiм
випадкiв лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї) без
попереднього  погодження  з  вiдповiдною радою за висновком
постiйної комiсiї ради, до вiдання якої  належать  питання
депутатської етики та забезпечення дiяльностi депутатiв мiсцевої
ради.

   4. Депутат мiсцевої ради з числа вiйськовослужбовцiв або
iнших категорiй громадян, служба яких регулюється статутами i
положеннями,  не  може  бути  з  iнiцiативи  командування
(адмiнiстрацiї) звiльнений зi служби, понижений у званнi чи
посадi в порядку дисциплiнарного стягнення без попередньої згоди
ради за висновком постiйної комiсiї ради, до вiдання якої
належать питання депутатської етики та забезпечення дiяльностi
депутатiв мiсцевої ради.

   5. Час роботи депутата у мiсцевiй радi на постiйнiй основi
зараховується до загального i безперервного стажу роботи (служби)
депутата, а також стажу роботи (служби) за тiєю спецiальнiстю, за
якою вiн працював до обрання на виборну посаду в радi.

   Стаття 38. Пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради

   1. Право вносити пропозицiї  про  вiдкликання  депутата
мiсцевої  ради  до територiальної виборчої комiсiї належить
вiдповiднiй мiсцевiй радi, а також зборам виборцiв та зборам
(конференцiям) об'єднань громадян, якi вiдповiдно до Закону
України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад  та  сiльських,
селищних, мiських голiв" мають право висувати кандидатiв у
депутати i знаходяться на територiї вiдповiдного  виборчого
округу.

   Стаття 42. Органiзацiя пiдготовки i проведення голосування
пропозицiї про вiдкликання депутата мiсцевої ради

   1. Пiдготовка i проведення голосування  пропозицiї  про
вiдкликання  депутата мiсцевої ради здiйснюється дiльничними
комiсiями вiдповiдно до Закону України "Про вибори депутатiв
мiсцевих рад та сiльських, селищних, мiських голiв" з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом. При цьому окружнi комiсiї
не утворюються, а їх функцiї виконує вiдповiдна територiальна
виборча комiсiя. Дiльницi для голосування i дiльничнi комiсiї
утворюються вiдповiдно на третiй i на п'ятий день пiсля прийняття
територiальною комiсiєю рiшення про призначення голосування.

   2. При вiдкликаннi депутата мiсцевої ради дiльницi для
голосування i дiльничнi комiсiї утворюються цими радами або їх
виконавчими органами. Списки виборцiв для  голосування  про
вiдкликання депутата мiсцевої ради, складенi вiдповiдно до Закону
України "Про вибори депутатiв мiсцевих рад  та  сiльських,
селищних, мiських голiв", подаються для загального ознайомлення
за десять днiв до голосування.

   Стаття 45. Особливостi проведення голосування пропозицiї про
вiдкликання  депутата  мiсцевої  ради  i  встановлення його
результатiв

   4. Недiйсними  визнаються  бюлетенi  для  голосування
невстановленого зразка, а також бюлетенi, на яких вiдсутнi
пiдписи голови та секретаря виборчої комiсiї.

   Роздiл VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ