Проект
                       (Тираж 09.09.99,
                          14.09.99)
             ЗАКОН УКРАЇНИ

        ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ МІСЦЕВИХ РАД
               (витяг)

   Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України
визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської,
районної у місті, районної, обласної ради (далі - місцева рада)
як повноважного представника територіальної громади, виборців
свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради,
встановлює  гарантії  депутатської  діяльності  та  порядок
відкликання депутата місцевої ради.

   Стаття 2. Депутат місцевої ради - повноважний представник
територіальної громади, виборців свого виборчого округу

   1. Депутат сільської, селищної, міської, районної у місті,
районної,  обласної ради (далі - депутат місцевої ради) є
повноважним представником відповідної територіальної  громади
села, селища, міста чи їх громад, який відповідно до Конституції
України і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та
сільських,  селищних,  міських  голів" обирається на основі
загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного
голосування строком на чотири роки.

   2. Депутат  місцевої  ради  як  повноважний представник
територіальної  громади,  виборців  свого  виборчого  округу
зобов'язаний  виражати  і  захищати  інтереси  відповідної
територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого
округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень,
наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого
самоврядування.

   Стаття 5.  Дострокове  припинення  повноважень  депутата
місцевої ради

   1. Повноваження  депутата  місцевої  ради  припиняються
достроково  за  наявності  перелічених  підстав, засвідчених
офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у
разі:

   3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої
згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням
депутатських повноважень;

   Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з
деякими посадами та видами діяльності

   3. Депутат  місцевої  ради  не  може  мати  іншого
представницького мандата.

   Стаття 8. Депутатська етика

   1. Депутат  місцевої  ради  як  повноважний представник
територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член
ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися
таких правил депутатської етики:

   Розділ ІІ. ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ

   Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення
порушення законності

   1. Депутат місцевої  ради  як  представник  відповідної
територіальної громади, виборців свого виборчого округу у разі
виявлення порушення прав та законних інтересів громадян або інших
порушень законності має право вимагати припинення порушень, а в
необхідних випадках звернутися до відповідних органів і посадових
осіб з вимогою вжити заходів щодо припинення порушень законності.

   Стаття 17. Доручення виборців

   2. Доручення виборців не повинні суперечити Конституції і
законам України (а в Автономній Республіці Крим  -  також
Конституції і нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної
Республіки Крим), а їх виконання має належати до відання місцевих
рад та їх органів.

   Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її
органах

   Депутат місцевої ради зобов'язаний:

   1) додержуватися Конституції та законів України, регламенту
ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок
діяльності ради та її органів;

   Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах

   2. Депутат місцевої ради має право:

   15) об'єднуватися з іншими депутатами місцевої ради  в
депутатські групи та фракції, які діють відповідно до регламенту
ради.

   Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради  та
засіданнях її органів

   2. Депутат  місцевої ради, крім секретаря ради, голови
районної у місті, районної, обласної ради, їх заступників,
повинен  входити до складу однієї з постійних комісій, що
утворюються радою.

   Депутат місцевої ради за дорученням відповідної ради або
постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню
участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та
засіданнях постійної комісії.

   Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту

   3. Рішення про направлення депутатського запиту органу чи
посадовій особі, до яких звернуто запит, приймається, якщо за
нього  проголосувало  більшість депутатів місцевої ради від
загального складу ради.

   Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання
про  перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих
державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності, брати участь у здійсненні контролю
за виконанням рішень ради

   1. Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її
органах питання про необхідність проведення перевірок з питань,
віднесених  до  компетенції  відповідної  ради,  діяльності
розташованих на її території підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності, виконавчих органів ради, а депутати
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних рад -
відповідних  місцевих  державних  адміністрацій  в  частині
повноважень делегованих їм обласними, районними радами, а також
за дорученням ради або її органів брати участь у перевірках
виконання рішень ради.

   Стаття 27. Депутатські фракції

   1. Депутати місцевої ради на основі єдності поглядів або
партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з
чисельністю не менше трьох депутатів у сільській, селищній та
п'яти у районній, міській, районній у місті, обласній, Київській
та Севастопольській міських радах. До складу депутатських фракцій
можуть входити також позапартійні депутати місцевої ради, які
підтримують політичну спрямованість фракцій.

   Стаття 28. Права депутатських фракцій і депутатських груп

   Депутатські групи мають право:

   1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових
комісіях ради;

   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких
обирає, призначає чи затверджує рада;

   3) на гарантований виступ свого представника на пленарному
засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

   4) об'єднувати зусилля з іншими фракціями для створення
більшості в раді чи опозиції;

   5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

   Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради.
Забезпечення умов для їх здійснення

   6. Місцеві органи виконавчої  влади,  органи  місцевого
самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ
і організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані сприяти
депутатам місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень.

   Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої
ради

   1. У разі обрання депутата місцевої ради на виборну посаду у
раді, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з
ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до
законодавства. Обраний на виборну посаду у відповідній раді, на
якій він працює на постійній основі, депутат місцевої ради, який
перебуває на службі у військових формуваннях чи правоохоронних
органах держави, прикомандировується до  місцевої  ради  із
залишенням на цій службі.

   2. Депутату місцевої ради, який працював у раді на постійній
основі, після закінчення повноважень надається попередня робота
(посада), а при її відсутності - інша рівноцінна робота (посада)
на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в
установі, організації.

   У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на
період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради
зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна
плата, яку він одержував на виборній посаді у  раді,  що
виплачується з відповідного місцевого бюджету.

   3. Депутат місцевої ради не може з ініціативи власника
(уповноваженого ним органу) або на вимогу профспілкового чи
іншого  уповноваженого на представництво трудовим колективом
органу бути звільнений з роботи, від займаної посади, виключений
з  колективного  господарства або навчального закладу (крім
випадків ліквідації підприємства, установи, організації) без
попереднього  погодження  з  відповідною радою за висновком
постійної комісії ради, до відання якої  належать  питання
депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів місцевої
ради.

   4. Депутат місцевої ради з числа військовослужбовців або
інших категорій громадян, служба яких регулюється статутами і
положеннями,  не  може  бути  з  ініціативи  командування
(адміністрації) звільнений зі служби, понижений у званні чи
посаді в порядку дисциплінарного стягнення без попередньої згоди
ради за висновком постійної комісії ради, до відання якої
належать питання депутатської етики та забезпечення діяльності
депутатів місцевої ради.

   5. Час роботи депутата у місцевій раді на постійній основі
зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби)
депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за
якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

   Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

   1. Право вносити пропозиції  про  відкликання  депутата
місцевої  ради  до територіальної виборчої комісії належить
відповідній місцевій раді, а також зборам виборців та зборам
(конференціям) об'єднань громадян, які відповідно до Закону
України "Про вибори депутатів місцевих рад  та  сільських,
селищних, міських голів" мають право висувати кандидатів у
депутати і знаходяться на території відповідного  виборчого
округу.

   Стаття 42. Організація підготовки і проведення голосування
пропозиції про відкликання депутата місцевої ради

   1. Підготовка і проведення голосування  пропозиції  про
відкликання  депутата місцевої ради здійснюється дільничними
комісіями відповідно до Закону України "Про вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом. При цьому окружні комісії
не утворюються, а їх функції виконує відповідна територіальна
виборча комісія. Дільниці для голосування і дільничні комісії
утворюються відповідно на третій і на п'ятий день після прийняття
територіальною комісією рішення про призначення голосування.

   2. При відкликанні депутата місцевої ради дільниці для
голосування і дільничні комісії утворюються цими радами або їх
виконавчими органами. Списки виборців для  голосування  про
відкликання депутата місцевої ради, складені відповідно до Закону
України "Про вибори депутатів місцевих рад  та  сільських,
селищних, міських голів", подаються для загального ознайомлення
за десять днів до голосування.

   Стаття 45. Особливості проведення голосування пропозиції про
відкликання  депутата  місцевої  ради  і  встановлення його
результатів

   4. Недійсними  визнаються  бюлетені  для  голосування
невстановленого зразка, а також бюлетені, на яких відсутні
підписи голови та секретаря виборчої комісії.

   Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ